INNHALD. Sportsplan, FBK Voss Side 2. Fyrstehjelp og tapekurs s. 27 Trenarar målsetjingar s. 28 Leiarar målsetjingar s. 28

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHALD. Sportsplan, FBK Voss Side 2. Fyrstehjelp og tapekurs s. 27 Trenarar målsetjingar s. 28 Leiarar målsetjingar s. 28"

Transkript

1 INNHALD Innleiing (sjå internettsida) Innhald s. 2 Kap. 1 Kap. 2 Visjon målsetjingar verdireglar Sosiale mål s. 3 Sportslege mål s. 3 Verdireglar for FBK Voss s. 3 Haldning og innstilling Overfor seg sjølv s. 4 Overfor medspelarar s. 4 Overfor motspelarar s. 5 Overfor trenar(ar) s. 5 Overfor leiarar s. 5 Overfor dommarar og regelverk s. 5 Overfor klubben s. 5 Kap. 3 Organisasjonskart s. 6 Kap. 4 Kap. 5 Kap. 6 Kap. 7 Kap. 8 Kap. 9 Spelarpolitikk/ retningslinjer for dei enkelte lag Hovudprinsipp for FBK Voss sine 11 ar-lag (småjente/smågut til senior) s. 7 Rangering av FBK Voss sine 11 ar-lag s. 7 Retningslinjer senior damer og herrar s. 8 Retningslinjer junior damer og herrar s. 9 Retningslinjer jenter og gutar s. 12 Retningslinjer småjenter og smågutar s. 15 Retningslinjer barnefotball (7-12 år) s. 17 Samansetting av lag Barnefotballen (7-12 år) s. 20 Ungdomsfotballen (13-19 år) s. 20 Vaksenfotballen s. 20 Old girls, old boys og veteran s. 20 Talentutvikling Teknisk fotballskule s. 21 Hospitering på høgare lag s. 21 Flytte spelarar opp på høgare nivå s. 21 Rekruttering av nye spelarar Miniputtar s. 22 Lillejenter og lillegutar s. 22 Småjenter og smågutar s. 22 Jenter og gutar s. 22 Juniordamer og juniorherrar s. 23 Senior damer og herrar s. 23 Treningsfasilitetar Eigne anlegg/ sentralidrettsanlegget s. 24 Bømoen gras s. 24 Tvildemoen s. 24 Eideshagen gras s. 24 Idrettshallen s. 24 Gymsalar div. skular s. 24 Vestlandshallen/ Sognahallen s. 24 Anleggsplan s. 24 Trenaren Klubbens forventningar til trenaren s. 25 Klubbens plikter overfor trenaren s. 25 Trenarens ti bod s. 26 Kap. 10 Utdanning kompetanseheving Målgruppe, verkemiddel og målsetjingar s. 27 Fyrstehjelp og tapekurs s. 27 Trenarar målsetjingar s. 28 Leiarar målsetjingar s. 28 Kap. 11 Dommarar Mål for 5-årsperioden s. 29 Verkemiddel s. 29 Kap. 12 Sosiale tiltak Barnefotballen s. 30 Ungdomsfotballen s. 30 Seniorfotballen s. 30 Felles tiltak s. 30 Kap. 13 Cupdeltaking aldersbestemte klassar s. 31 Kap. 14 Handlingskalender s. 32 Vedl. 1 Omgrep og uttrykk i fotballspråket s. 33 Vedl. 2 Arbeidsinstruksar/ arbeidsområde Styreleiar s. 35 Nestleiar s. 35 Leiar økonomi s. 36 Leiar utvikling s. 36 Leiar herre-, dame-, ungdomsog barneavdelinga s. 36 Ungdomsrepresentant(ar) s. 36 Dagleg leiar s. 37 Styre for damer senior og herrar senior s. 37 Materialforvaltar s. 38 Leiar anleggsnemnd s. 38 Dommarkontakt s. 38 Dugnadsansvarleg s. 38 Trenarkoordinator s. 38 Banekoordinator s. 39 Trenar s. 40 Lagleiar s. 41 Vedl. 3 Trenar-, leiar- og domarutdanning Trenar 1 (B-kurs) m/ delkurs I (Aktivitetsleiark.) II III IV s. 42 Trenar 2 (C-kurs) s. 43 Trenar 3 (D-kurs) s. 44 Trening av målmann s. 44 Fotball-leiarkurs 1 s. 45 Fotball-leiarkurs 2 (Klubbdrift/utv.) s. 45 Fotball-leiarkurs 3 (Pers. leiarutv.) s. 46 Rekrutteringsdommarkurs s. 47 Klubbdommar-kurs s. 47 Dommarstigen s. 47 Vedl. 4 Minimerket og Ferdigheitsmerket s. 48 Vedl. 5 Årets spelar -, toppscorar-pokal, spelarmerke og heidersteikn s. 52 Vedl. 6 Reglar og rutinar ved køyring s. 53 Vedl. 7 Informasjon om cupdeltaking s. 54 Vedl. 8 Registreringsskjema for cupdeltakarar s. 55 Vedl. 9 Brev til foreldre som ikkje gjer dugnadsarbeid s. 56 Vedl. 10 Foreldrereglar s. 57 Sportsplan, FBK Voss Side 2

2 Kapittel 1 Visjon målsetjingar - verdireglar 1 VISJON - MÅLSETJINGAR - VERDIREGLAR Visjon At FBK Voss gjennom eit solid og meiningsfullt aktivitetstilbod til born, unge og vaksne på Voss, skal skape stolte augneblink! Sosiale mål FBK Voss har som mål å byggje grunnmuren på dei 3 T-ane: Tryggleik - Trivsel - Tilhøyring Sportslege mål Innanfor sportslege mål skil me mellom utviklingsmål og resultatmål: Utviklingsmål Gjennom spelarutvikling og utvikling av aldersbestemte lag, leggje grunnlag for sportsleg framgang/innfriing av resultatmål Kompetanseheving i administrasjon og sportsleg støtteapparat Resultatmål Dame senior etablert i 1.divisjon i løpet av 5-årsperioden Herre senior etablert i 2. divisjon i løpet av 5-årsperioden Utvikle spelarar til norsk toppfotball Verdireglar for FBK Voss Ver ærleg og rettferdig Ta ansvar Ha positiv innstilling til alle (spelarar, motstandarar, dommarar) Stimuler fair-play-tanken både på og utanfor banen. Ver med på å skape eit rus-, snus- og nikotinfritt miljø Ta avstand frå all valdsbruk Ver førebilete for born, unge og vaksne! Gode relasjonar til naboklubbane er viktig! Me tenkjer mulegheiter ikkje avgrensingar! FBK Voss skal i alle samanhengar framstå med ein folkeleg profil knytta opp mot lokalsamfunnet Sportsplan, FBK Voss Side 3

3 Kapittel 2 Haldning og innstilling 2 HALDNING og INNSTILLING FBK Voss sine medlemmer skal markere seg sjølve og klubben sin på ein positiv måte både på og utafor banen. Arbeidet med dette skal ha høg prioritet i alle årsklassar. Det er lettare å skape gode haldningar enn å endre dårlege! FBK Voss meiner at spelarane sine haldningar og innstilling er minst like viktig som utvikling av teknisk dugleik. Det betyr at me i alle samanhengar, på og utafor banen, i trening og i kamp, vektlegg dette arbeidet. Haldningar kan delast i to: Haldningar som går på å setje krav til seg sjølv Haldningar som vedkjem forholdet til andre Haldningar ein ynskjer av FBK Voss sine spelarar: Overfor seg sjølv Ver presis i alle samanhengar Møt førebudd til trening og kamp utstyrsmessig (sko, tøy, osv) og fysisk/ psykisk Ha eit medvite forhold til rett kosthald Sørg for nok kvile og søvn i samband med trening/ kamp Ta omsyn til at rusmiddel og snus verkar prestasjonsdempande Unngå banning og liknande negative utbrot Ta ansvar for eige utvikling: møte på trening for å trene ikkje for å bli trena! Utøv positiv sjølvkritikk Planlegg all eige verksemd (skule trening fritid...) Lær å tole både seier og tap Skulearbeid har alltid prioritet før fotball! Overfor medspelarar Ver positiv og grei kompis i alle samanhengar Gje ros og oppmuntring Unngå kjeftbruk godta at andre gjer feil Hugs at samarbeid og team work legg grunnlag for gode resultat Ver ærleg og open Sportsplan, FBK Voss Side 4

4 Kapittel 2 Haldning og innstilling Overfor motspelarar Opptre i tråd med Fair play-prinsippet Vis respekt Overfor trenarar Ver ærleg og open Vis respekt Ver innstilt på samarbeid Lytt når rettleiing og informasjon vert gjeven Ver kritisk gjerne ueinig, men vurder tidspunkt for å ta det opp Gje klare tilbakemeldingar/ beskjedar Ikkje snakk bak ryggen om du er ueinig Overfor leiarar Vis lojalitet Ha respekt Gje konstruktive tilbakemeldingar Overfor dommarar og regelverk Vis respekt og opptre positivt Godta alle avgjerder Unngå negative reaksjonar Ikkje tøft å få kort Overfor klubben Dyrk klubbkjensla Gjer ditt til at alle kan vere stolte av klubben sin Sei ja når klubben ber deg om ei teneste Tenk på at det er mange som jobbar for at du skal kunne trivast med fotballen Ver ein god ambassadør for klubben gjennom god oppførsel i alle samanhengar der ein representerar FBK Voss Sportsplan, FBK Voss Side 5

5 Kapittel 3 Organisasjonskart Sportsplan, FBK Voss Side 6

6 Kapittel 4 Spelarpolitikk 4 SPELARPOLITIKK Klubben ynskjer, og trur det er viktig, at trenarar og lagleiarar fyl felles retningslinjer og har felles haldningar til arbeidet rundt dei ulike laga. Desse retningslinjene vert difor forpliktande for trenarar og lagleiarar. Hovudprinsipp for FBK Voss sine 11 ar-lag Me skal gje eit breitt tilbod til alle i aldersbestemte klassar, som har lyst til å sparke fotball, samtidig som ein legg til rette for spelarar som ynskjer å utvikle seg optimalt. Ein spelar bør ikkje ha meir enn to kamparenaer! Ein spelar deltek på det beste laget vedkomande er kvalifisert for. Ein spelar kan flyttast opp på eit høgare nivå i løpet av sesongen. Prinsippet om oppflytting vert styrt ovanfrå. Dvs. at juniortrenar avgjer om gutespelar er kvalifisert for juniorfotball, osv. Ein forventar sjølvsagt likevel eit nært samarbeid mellom trenarane i slike situasjonar. Trenaren på det høgste nivået styrer òg bruken av oppflytta spelar i samband med kamp. Ein må ta omsyn både til spelarens ynskje og til spelarens kapasitet (tal kampar). Om trenarane ikkje vert einige om plassering av ein spelar, ligg avgjerda hjå styret for herrefotballen eller den styret har gjeve fullmakt til. I aldersbestemte klassar (junior småjenter/ smågutar) er hovudmålet å utvikle spelarane. Spelarutvikling og utvikling av laget vert viktigare enn resultat. Ein vil sjølvsagt setje seg høge resultatmål, men det har likevel prioritet bak utviklingsmål. Personleg evaluering frå trenar til spelar minst to gonger pr. sesong. Ein ynskjer og forventar at trenarar og lagleiarar på alle nivå er motiverte for å utvikle eigen kompetanse som har relevans til det vervet ein står i. Rangering FBK Voss sine 11 ar-lag 1. Senior 1 herrar 2. Senior 1 damer 3. Senior 2 herrar 4. Junior 1 herrar 5. Junior 1 damer 6. Junior 2 herrar 7. Gutar og jenter 1 8. Gutar og jenter 2 9. Smågutar og småjenter Smågutar og småjenter 2 Senior 1 damer og herrar er klubbens flaggskip. Desse laga sine resultat og utvikling vert målestokk for kor godt arbeidet i FBK Voss er. Senior 2 er lag nummer to på herresida. Det er fyrst og fremst gjennom god innsats på dette laget at ein kan kvalifisere seg til fyrstelagsspel. I aldersbestemte klassar får spelarutvikling høgare prioritet enn resultat. I praksis vil det få konsekvensar for spelardisposisjonane. God spelarutvikling skal vere fundament for sportsleg framgang/ innfriing av resultatmål. Vedlegg 1 Omgrep og uttrykk i fotballfagspråket (s. 33) Sportsplan, FBK Voss Side 7

7 Kapittel 4 Spelarpolitikk Senior damer og herrar Mål Fostre spelarar til norsk toppfotballnivå Etablere damelaget i 1. divisjon og herrelaget i 2. divisjon Allment Seniorfotballen vert leia av Leiar for dame-/ herreavdelinga Støtteapparatet skal bestå av 2 trenarar, 1 felles keepertrenar på dame- /herresida, minimum 1 lagleiar pr. lag, materialforvaltar og styre for dame- og herrefotball Seniorgruppe (senior 1 og 2) spelarar. Alle seniorar (inkludert utanbygdarar) + dei best kvalifiserte juniorane. Treningsgruppa må bestå av minst 18 spelarar heimehøyrande på Voss. Voss 2 (herrar) skal vere ein arena primært beståande av dei nest beste seniorane pluss dei beste juniorane, der desse kan kvalifisere seg for 1.lagsspel Kvart år vert det valt ein sosialkomité, 2-3 spelarar på kvart lag, som har ansvar for to sosiale tiltak i løpet av sesongen All aktivitet skal føregå i eit tobakk-, snus- og rusfritt miljø Eventuelle usemjer/ konfliktar skal løysast i samråd med Styret for dame-/ herreavdelinga Ein skal poengtere verdien av rett kosthald og nok kvile Retningslinjer for trening Damer 5 treningar (inkludert treningskampar) pr. veke i perioden januar-seriestart 4 treningar pr. veke pluss kamp i kampsesongen 2 fellestreningar med junior dame pr. veke i ferien for dei som er heime Treningsleir før seriestart og/ eller før haustsesongen Herrar 5 fellesøkter (inkl. treningskampar) pr.veke i perioden januar-seriestart 4 treningar pr. veke pluss kamp i kampsesongen 2 fellestreningar pr. veke i ferien for dei som er heime Treningsleir på gras innanlands/utanlands før seriestart Treningsveke på heimebane i slutten av juli Felles Kvar trening varer i 90 minutt Spelarane er med på å ta ansvar for utstyret Ynskjeleg med samkøyring/tilpassing av treningar og treningsmengder med idrettslinja på gymnaset. Fotballfagleg innhald vert til ei kvar tid bestemt av sitjande trenarar Sportsplan, FBK Voss Side 8

8 Kapittel 4 Spelarpolitikk Ungdomsfotball (13-19år) Junior damer og herrar (17 19 år) Mål Gje utøvarane det grunnlaget ein treng for å lukkast vidare Fostre spelarar til seniornivå Etablere fyrstelaga i junior elite Allment Junior damer/ herrar vert leia av Leiar dame-/ herreavdelinga Ein set fokus på utviklingsmål framfor resultatmål. Trenars oppgåve er primært å utvikle spelarar, sekundært å vinne fotballkampar! Klubben skal stille nok lag til å dekke behovet Kvart lag skal ha minst ein lagleiar og to trenarar, pluss felles keepertrenar Dersom det er grunnlag for meir enn eitt lag, vert spelarane delt inn i 1. og 2.-lag basert på haldningar, treningsmoral utviklingspotensial og dugleik 2-4 juniorar hospiterar på seniortreninga, avgrensa til 2-3 veker Laga deltek på ein større cup, ev. deltek på treningsleir saman med seniorspelarane Ein legg til rette for å kunne stille eit toppa lag i Junior-NM Kvart år vert det valt ein sosialkomité, 2-3 spelarar på kvart lag, som har ansvar for to sosiale tiltak i løpet av sesongen All aktivitet skal føregå i eit tobakk-, snus- og rusfritt miljø Eventuelle usemjer/ konfliktar skal løysast i samråd med Styret for dame-/ herreavdelinga Retningslinjer for trening Juniordamer 4 fellesøkter pr.veke (inkl. treningskampar) + 1 eigentr. i perioden jan. sesongstart 3 treningar pr. veke pluss kamp i kampsesongen 2 fellestreningar med seniordame pr. veke i ferien for dei som er heime Juniorherrar Felles 4 fellesøkter pr.veke (inkl. treningskampar) + 1 eigentr. i perioden jan. sesongstart 3 treningar pr. veke pluss kamp i kampsesongen 2 fellestreningar med senior i ferien for dei som er heime Kvar trening varer i 90 minutt Spelarane har ansvar for utstyret Mykje spelbasert trening Hurtigheit-, koordinasjons- og smidigheitstrening Styrke- og kondisjonstrening er ein del av treningsinnhaldet Taktiske retningslinjer under treninga Ekstra vektlegging av uttøying Ynskjeleg med samkøyring/tilpassing av treningar og treningsmengder med idrettslinja på gymnaset. Sportsplan, FBK Voss Side 9

9 Kapittel 4 Spelarpolitikk Fotballfagleg innhald Byggje vidare på det ein har jobba med på jente- og gutenivå. Teknisk Basisteknikkar i fart- og kampsituasjonar Forbetre innside-, utside- og vristpasning Kunne bruke flikkpasning (riktig treffpunkt og god styring) Forbetre mottak/medtak med innside, utside, vrist og bryst Føring i stor fart med endringsretning Vendingar Slå/skyte gode frispark og hjørnespark Fokusere på timing av pasning og rørsle hjå mottakar Effektiv akselerasjon, retardasjon og retningsendring Taktisk Kjenne prinsippa i soneforsvar Kunne forsvarsprinsippa (balanse konsentrering djupn) Kunne angrepsprinsippa (rørsle breidde djupn) Blikk og dugleik til å vende spelet Rask igangsetjing Hurtig omstilling frå forsvar til angrep og omvendt Vidare skulering i dei ulike rollane i laget Angrep Forbetre vristskot etter føring i stor fart Avslutning på heil volley Andre avslutningar Finte/dribling åleine med keeper Forbetre heddeteknikk mot mål (timing treffpunkt) Øve samhandling på veggspel og overlapping Bevisstgjere den enkeltes angrepsoppgåve når motstandar har ballen Skape og utnytte rom ved å få breidde og djup i spelsituasjon Gjennombrotspasning Innlegg Riktige løp i feltet v/ innlegg Forsvar Kunne foreta gode val som 1. forsvarar (bryte ballbane takle presse) Kunne foreta gode val som 2. forsvarar (sikring, rett avstand) Bevisstgjere den enkeltes forsvarsoppgåve når motstandar har ballen Komprimere, nekte rom Balanse (riktig avstand) mellom lagdelar Ein mot ein defensivt forsvarar, prinsipp for sikring Sportsplan, FBK Voss Side 10

10 Kapittel 4 Spelarpolitikk Keeper Fast keepertrening ei gong pr. veke Forbetre grep (låge/høge skot innlegg bokse/vippe) Fallteknikk på høge og låge skot Utspark på heil og halv volley Utkast (underarms og overarmskast) Plassering og rørsle ved dødball, innlegg og i spelsituasjonar Keeper som sweeper, mottak og pasningsteknikkar i tronge situasjonar Dirigering av forsvaret/ forsvarsspelet i spel og ved dødballsituasjonar Hurtig og presis igangsetjing Utvikle tøffheit Utvikle spenst, eksplosivitet, koordinasjon og balanse Kampførebuing Mat, drikke Personleg utstyr Forfall skal meldast så tidleg som muleg til trenar Nedjogging, uttøying etter kamp Evaluering av kamp Retningslinjer for kamp Laguttak og disposisjonar under kamp nærmar seg dei prinsippa ein fyl på seniornivå, dvs. at nivå i stor grad bestemmer laguttak. Alle som trenar fast, bør likevel ha eit kamptilbod. Men det vil verte tydeleg skilnad i speletid. Ein skal i størst muleg grad gje alle eit kamptilbod som står i høve til treningsinnsats. Fyrstelagsspelarane må vite kva krav ein set til spelarane på dette laget - det skal vere eit lag for dei som vil mest og dei som viser gode haldningar. Spelarane bør i treningssituasjonar få vise seg fram på dei plassane dei likar best. Sportsplan, FBK Voss Side 11

11 Kapittel 4 Spelarpolitikk Jenter og gutar (15-16 år) Mål Gje utøvarane det grunnlaget ein treng for å lukkast vidare Fostre spelarar til junior- og seniornivå Allment Jenter og gutar vert leia av Leiar ungdomsavdelinga Ein set fokus på utviklingsmål framfor resultatmål. Trenars oppgåve er primært å utvikle spelarar, sekundært å vinne fotballkampar! Klubben skal stille nok lag til å dekke behovet Kvart lag skal ha minst ein lagleiar og to trenarar Dersom det er grunnlag for meir enn eitt lag, vert spelarane delt inn i 1. og 2.-lag basert på haldningar, treningsmoral utviklingspotensial og dugleik Fyrstelaga skal spele i krinsens øverste divisjon Spelarar som er kvalifisert for spel/ trening på juniornivå og som sjølv ynskjer det, kan når som helst i løpet av ein sesong flyttast opp når dette er grunna i å gje spelaren optimale høve til å utvikle seg. Spelaren skal likevel få høve til å spele med/ trene med jamaldringar når dette høver. Ved kampkollisjon deltek spelaren på det beste laget han er kvalifisert for om ikkje spesielle grunnar tilseier noko anna. Spelarar kan drive med andre idrettar, men ein må legge til rette for alle dei som ynskjer å drive med fotball som hovudgeskjeft Obligatorisk rekrutteringsdommarkurs (15 timar) for 1.-års jente- og gutespelarar Laga deltek på ein større turnering (Norway Cup, Dana Cup...) Kvart år vert det valt ein sosialkomité, 2-3 spelarar på kvart lag, som har ansvar for to sosiale tiltak i løpet av sesongen Det skal haldast minst 2 foreldremøte kvart år All aktivitet skal føregå i eit tobakk-, snus- og rusfritt miljø Eventuelle usemjer/ konfliktar skal løysast i samråd med Styret for ungdomsfotballen Retningslinjer for trening Jenter 3-4 treningar pr. veke i perioden januar-sesongstart 2-3 treningar pluss kamp i kampsesongen 2 treningar for dei som er heime i juli Gutar 3-4 treningar pr. veke i perioden januar sesongstart 2-3 treningar pluss kamp i kampsesongen 2 treningar pr. veke for dei som er heime i juli Sportsplan, FBK Voss Side 12

12 Kapittel 4 Spelarpolitikk Felles Dei beste skal trene med juniorlaget og spele kampar på høgast muleg nivå Kvar trening varer i 90 minutt Spelarane har ansvar for utstyret Styrke- og kondisjonstrening skal ikkje prioriterast, men likevel vere ein del av treningsinnhaldet Mykje spelbasert trening 4 mot 4 (7 mot 7, 2 mot 2) Hurtigheit-, koordinasjons- og smidigheitstrening Ekstra vektlegging av uttøying Taktiske retningslinjer under treninga Spelarane vert oppfordra til å bruke hjelm når ein syklar til/ frå trening Fotballfagleg innhald Byggje vidare på det ein har jobba med på småjente- / gutenivå Teknisk Basisteknikkar i fart- og kampsituasjonar Hedding Slå/skyte gode frispark og hjørnespark Fokusere på timing av pasning og rørsle hjå mottakar Taktisk Blikk og dugleik til å vende spelet Gode innkast og rask igangsetjing Hurtig omstilling frå forsvar til angrep og omvendt Skulering i dei ulike rollane i laget Unngå strekk i laget Angrep Den enkeltes angrepsoppgåve når motstandar har ballen Skape og utnytte rom ved å få breidde og djup i spelsituasjon Gjennombrotspasning Innlegg Riktige løp i feltet v/ innlegg Avslutning (skot, hedding) Forsvar Den enkeltes forsvarsoppgåve når motstandar har ballen Komprimere, nekte rom Balanse (riktig avstand) mellom lagdelar Ein mot ein defensivt forsvarar, prinsipp Forbudt å klarere utafor eigen 16-meter! Sportsplan, FBK Voss Side 13

13 Kapittel 4 Spelarpolitikk Keeper Fast keepertrening ei gong pr. veke Feltarbeid Keeper som sweeper Dirigering av forsvaret/ forsvarsspelet Hurtig og presis igangsetjing Kampførebuing Mat, drikke Personleg utstyr Forfall skal meldast så tidleg som muleg til trenar Nedjogging, uttøying etter kamp Evaluering av kamp Retningslinjer for kamp Alle som trenar fast, skal/ bør ha eit kamptilbod. Det vil likevel ofte verte tydeleg skilnad i speletid. Ein skal i størst muleg grad gje alle eit kamptilbod som står i høve til treningsinnsats. Det vert likevel i stor grad slik at nivå bestemmer laguttak. Fyrstelagsspelarane må vite kva krav ein set til spelarane på dette laget - det skal vere eit lag for dei som vil mest. Spelarane må få vise seg fram på ulike plassar, m.a. i ynskjeposisjon Vedlegg 4 Minimerke (s.48) Ferdigheitsmerke (s. 49) Sportsplan, FBK Voss Side 14

14 Kapittel 4 Spelarpolitikk Småjenter og smågutar (13-14 år) Mål Få spelarane til å trivast både i det sosiale fellesskapet og med treningsprosessen Allment Småjenter og smågutar vert leia av Leiar ungdomsavdelinga Kvart lag skal ha minst ein lagleiar og minst ein trenar. Klubben skal stille nok lag til å dekke behovet. På dette nivået kan spelarane verta delt inn i 1. og 2.-lag basert på dugleik og treningsiver når talet på spelarar tilseier meir enn eitt lag. Alternativ er årsklasseinndeling Ein set fokus på utviklingsmål framfor resultatmål. Trenars oppgåve er primært å utvikle spelarar, sekundært å vinne fotballkampar! Spelarane er så gamle at ein kan stille større krav så vel fysisk som psykisk. Allsidigheit framleis viktig, men det er òg nokon som berre satsar på fotball. Oppmuntra til øving heime. Turneringsdeltaking skal ikkje overdrivast (1-2 cupar pr. år). Obligatorisk klubbdommarkurs (4 timar) for 2.-års småjente- og smågutespelarar Eventuelle usemjer/konfliktar skal løysast i samråd med Styret for ungdomsavdelinga. Det skal haldast minst 2 foreldremøte kvart år. All aktivitet rundt laget skal gå føre seg i eit tobakk-, snus- og alkoholfritt miljø. Retningslinjer for trening Småjenter 2-3 treningar pr veke i perioden januar seriestart 2 treningar + kamp i kampsesongen 2 fellestreningar pr. veke for dei som er heime i juli Smågutar 2-3 trening pr. veke i januar-sesongstart 2 treningar + kamp i kampsesongen 2 fellestreningar pr. veke for dei som er heime i juli Felles Driv ein med andre idrettar skal dette takast med i reknestykket Kvar treninga varer 90 minutt Spelarane har ansvar for alt utstyret Bruk av ball er overordna i all treningsaktivitet Mykje spel i små grupper 3-3 (4-4) m/ keeper Mykje skot/ avslutningar/ innlegg Noko spesiell styrketrening (med eigen kroppsvekt) Hurtigheit med og utan ball Ekstra vektlegging av uttøying Kan gjevast taktiske retningslinjer Gje spelarane fridom til sjølvstendige løysingar Vektlegg haldningar til trening og kamp Spelarar som syklar til/ frå trening skal bruke hjelm! Sportsplan, FBK Voss Side 15

15 Kapittel 4 Spelarpolitikk Fotballfagleg satsingsområde Teknisk Pasningar og ballbehandling i høgt tempo Ha ballkontroll Takle Angrep Oppspel Snu spelet Avslutte frå ulike posisjonar Enkle rørslemønster Forsvar Organisasjonsdisiplin Enkle faste situasjonar Klarering forbode! Keeper Fall Innlegg, grep, høge ballar Plassering Fotarbeid Spelande keeper Ein mot ein Utspark/ utkast Tvungen utkast på trening Kampførebuing Mat, drikke Personleg utstyr Forfall skal meldast så tidleg som muleg til trenar Retningslinjer for kamp Alle som trenar jamnleg får spele kamp Regelverket for 11 ar-fotball vert nytta fullt ut og må difor lærast frå grunnen av Denne aldersgruppa representerar ein mellomstasjon mellom den uformelle leiken på mini- og lille-nivå og alvoret frå gut-/jente-nivå og oppover. Ein fører på dette nivå inn differensiert speletid etter fylgjande prinsipp: a) Med 15 spelarar som møter til kamp, bør det vera ei stamme på 5-7 spelarar. Det vil skape ro, tryggleik og kontinuitet i eit lag. Det er viktig for samtlege spelarars individuelle utvikling. b) Resten av gruppa får spele minst ein omgang (i tid) kvar. c) Er det klare forskjellar mellom spelarane kan ein bruke ein naturleg start-11 ar. Er spelarane jamne bytast ein om å starte. Når som helst i løpet av ein sesong kan ein spelar, om han vert rekna for moden nok for det, flyttast opp på gute/jente-nivå. Dersom vedkomande ikkje får fullgodt kamptilbod på dette nivået, skal han/ho spele småjente-/ gutelaget sine kampar. Vedlegg 4 Minimerke (s.48) Ferdigheitsmerke (s. 49) Sportsplan, FBK Voss Side 16

16 Kapittel 4 Spelarpolitikk Barnefotball (7-12 år) Mål Aktivisere barn med meiningsfylte aktivitetar som gjev grunnlag for trivsel og tryggleik, samt god utvikling av basisdugleik Allment Barnefotballen vert leia av Leiar barneavdelinga Årsklassar - Minijenter og minigutar 7-10 år - Lillejenter og lillegutar år Kvart lag skal ha minst ein lagleiar og minst ein trenar. Målsetjinga er eit trenarteam med ein vaksen og ein ungdom. Arbeidsoppgåver, plikter, rettar, rutinar m.m. står omtalt i rutinehandboka for barnefotballen Ein tilrår maks 12 spelarar på kvart lag, men ein må legge vekt på å følgje geografiske grenser Klubben skal stille nok lag til å dekke behovet Vera positiv og oppmuntrande i all instruksjon Leggje til rette for og stimulere til annan idrettsaktivitet Oppmuntra til øving heime Turneringar og reiser skal ikkje overdrivast All aktivitet rundt laget skal gå føre seg i eit tobakk-, snus- og alkoholfritt miljø Det skal haldast minst 2 foreldremøte kvart år Eventuelle usemjer/konfliktar skal løysast i samråd med Styret for barneavdelinga Retningslinjer for trening Lillejenter og lillegutar 2 trening pr. veke gymsal/ute i perioden januar-mars 3 treningar pr. veke inklusiv kamp i perioden april-sesongslutt Ei frivillig fellestrening (jenter-gutar) pr. veke for dei som er heime i juli Treningslengd minutt Minijenter og minigutar 2 trening pr. veke, inklusiv kamp Oppstart rundt 1. april, med aktivitet fram til sesongslutt Ei frivillig fellestrening (jenter-gutar) pr.veke for dei som er heime i juli Treningslengd minutt Sportsplan, FBK Voss Side 17

17 Kapittel 4 Spelarpolitikk Felles Ein skal møte presis til trening Spelarane skal teie still og lytte når trenar eller lagleiar snakkar Trenar/ lagleiar bestemmer og ein skal gjere det dei seier All trening skal føregå med ball Ikkje spesifikk styrketrening m/ vekter eller spesifikk kondisjonstrening. Tilrår slik trening gjennom leikbaserte aktivitetar. Treninga skal vere leikbetont Variert aktivitet som gjev allsidig motorisk påverknad Minst 2/3 av treninga skal vere spelbasert. Prioriter spel med små lag på små område. Turneringsformer byt på laga Teknisk trening i korte sekvensar demonstrer øvingane Prøv å skape interesse for øving i basisdugleik Bruk mykje ros og tilstrev ein hyggjeleg tone under trening og kamp Hjelm skal brukast når ein syklar til/ frå trening Fotballfaglig satsingsområde Lillejenter og lillegutar - teknisk trening Pasning - innside/utside, kort/lang (innlæring av strekt vristspark) Mottak/ medtak - innside/utside/vrist/lår/bryst/hovud - møte ballen - skjerme ballen Føring - innside/utside Vending - innside/utside Finte - pasningsfinte, skotfinte, kroppsfinte Hedding - tilslag ståande, teknisk innlæring Lillejenter og lilllegutar - angrep/forsvarstrening Gjere seg spelbar - kome ut av pasningsskugge 2 mot 1-situasjonar (veggspel/trekant) Breidde Djupn Lillejenter og lillegutar - keepertrening Lære grunnteknikkar grunnstilling, grep, fallteknikk, igangsetjing (utkast/utspark) Kampførebuing Møte presis og klar til kamp Ha med mat og drikke! Sportsplan, FBK Voss Side 18

18 Kapittel 4 Spelarpolitikk Minijenter og minigutar Pasning - innside/utside - kort/lang Mottak/ medtak - innside/utside - møte ballen Føring - innside/utside Avslutning - skot - åleine mot målmann (organiser med tanke på å unngå køståing) Kampførebuing Møte presis og klar til kamp Ha med mat og drikke! Retningslinjer for kamp Minijenter og minigutar får spele kamp når ein har begynt på fotball. Det er ikkje noko minstekrav til tal på treningar. På lillejente- og lillegutenivå har spelarar som trenar fast, førerett Alle spelarar som er med på kamp, skal spele like mykje. Det betyr at ein ikkje skal toppe lag eller ha ei fast stamme i laget. Alle spelarar skal få prøve dei ulike posisjonane på banen Alle bør få sjansen til å prøve seg som keeper Dei som vil bør få stå i mål! Trenar skal gjennom spelardisposisjonar søke å unngå utklassingssigrar På dette nivået spelar ein på det laget som ein aldersmessig høyrer til på Vedlegg 4 Minimerket 1 og 2 (s. 48) Ferdigheitsmerket (s. 49) Sportsplan, FBK Voss Side 19

19 Kapittel 5 Samansetjing av lag 5 SAMANSETJING AV LAG Samansetjing av lag fyl prinsippa nedanfor. For alle gjeld det at medlemskontingent og treningsavgift må vere betalt før ein spelar kamp! Barnefotballen I barnefotballen (7-12 år) set ein laga saman ut frå fylgjande kriterium: Kjønn Alder Skule/klasse Bustadområde Ungdomsfotballen Ungdomsfotballen (13-16 år) vert sett saman etter fylgjande prinsipp: Når ein har fleire lag, er 1.laga sett saman ut frå spelarane sin dugleik, treningsmoral og haldningar Dame- og herrefotballen I dame- og herrefotballen fyl ein fylgjande prinsipp: Senior 1 - laguttak av trenar Senior 2 - dei beste juniorane får spele saman med dei nest beste seniorane Junior 1 - dei beste juniorane som ikkje spelar seniorfotball Junior 2 - resten av juniorspelarane, samt gutespelarar som bør få prøve seg på dette nivået Old girls, old boys og veteran Kriterium for samansetjing av desse laga: Frammøte på trening Oppnådd minimumsalder Ynskje om å spele kamp Sportsplan, FBK Voss Side 20

20 Kapittel 6 Talentutvikling 6 TALENTUTVIKLING Mål Å gje utvalde spelarar eit utfordrande og attraktivt tilbod Verkemiddel Teknisk fotballskule For talentfulle spelarar (13-16 år) som viser gode haldningar og god treningsmoral. Trenarar/ lagleiarar melder kandidatar til trenarkoordinator. Hospitering på høgare lag Spelarar som gjennom trening og kamp viser at dei treng utfordringar på eit høgare nivå, skal/ bør få treningstilbod på det aktuelle nivået. Trenar(ar) må ta initiativ til at aktuelle spelarar får slike tilbod. Det er òg viktig at spelarane vert motivert til å nytte seg av slike tilbod. Ansvar for koordinering av hospiteringsordningar ligg inn under trenarkoordinator. Flytte spelarar opp på høgare nivå Spelarar som viser at dei kvalitetsmessig er gode nok til å spele på nivået over det dei aldersmessig høyrer til, skal flyttast opp, når det treningsmessig og haldningsmessig er forsvarleg. Ei slik flytting må sjølvsagt vera i tråd med spelarens ynskje. Igjen må trenar ta initiativ og vere motivator for aktuelle spelarar. Trenarkoordinator har eit overordna ansvar for at enkeltspelarar får utfordringar tilpassa nivået. Sportsplan, FBK Voss Side 21

Fotball for alle og Fotball er moro.

Fotball for alle og Fotball er moro. Sportsplan Lysekloster Idrettslag Fotball 2015 1. Innledning 2. Ansvar og roller 3. Retningslinjer for opplæring 4. Oversikt over trenere og treningstider 5. Organisasjonsoppbygging 6. Målsetning 1. Innledning

Detaljer

Sportslig plan Jevnaker fotball. Kai Fredriksen & Bård Brørby 03.01.2014

Sportslig plan Jevnaker fotball. Kai Fredriksen & Bård Brørby 03.01.2014 Sportslig plan Jevnaker fotball Kai Fredriksen & Bård Brørby 03.01.2014 Innholdsfortegnelse BARNEFOTBALL - (5-12 ÅR)... 6 5-6 år fotball er gøy... 8 7-10 år Bli venn med ballen... 10 10-12 år - LAG ET

Detaljer

HANDLINGSPLAN FAIR PLAY FOTBALLSESONGEN 2015

HANDLINGSPLAN FAIR PLAY FOTBALLSESONGEN 2015 Det handlar om RESPEKT, ikkje sant? HANDLINGSPLAN FAIR PLAY FOTBALLSESONGEN 2015 Utarbeida av Fair Play-utvalet i Austevoll Kommune eit samarbeid mellom Austevoll IK, Hundvåkøy IL og Selbjørn IL. I sesongen

Detaljer

HEILSKAPLEG PLAN FOR EIT GODT LÆRINGSMILJØ VED NORDBYGDA SKULE VENNER OG VINNARAR

HEILSKAPLEG PLAN FOR EIT GODT LÆRINGSMILJØ VED NORDBYGDA SKULE VENNER OG VINNARAR HEILSKAPLEG PLAN FOR EIT GODT LÆRINGSMILJØ VED NORDBYGDA SKULE VENNER OG VINNARAR Mål: Saman skaper me eit trygt og godt miljø der alle får lære mest mogleg Vedteken i skulemiljøutvalet 13.11.14 Innhald

Detaljer

Sportsplan. (Barne- og ungdomsfotballen samlet på det nye kunstgresset i Sørreisa) 3`stjernes idrettsglede vokser trygt i en solid klubb

Sportsplan. (Barne- og ungdomsfotballen samlet på det nye kunstgresset i Sørreisa) 3`stjernes idrettsglede vokser trygt i en solid klubb Sportsplan (Barne og ungdomsfotballen samlet på det nye kunstgresset i Sørreisa) 3`stjernes idrettsglede vokser trygt i en solid klubb Verdigrunnlag All aktivitet i SIL Fotball skal være basert på følgende;

Detaljer

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 Side 1 1. INNLEIING

Detaljer

HANDLINGS- PLAN MOT MOBBING OG KRENKJANDE HANDLINGAR VED SKULANE I NORDDAL KOMMUNE

HANDLINGS- PLAN MOT MOBBING OG KRENKJANDE HANDLINGAR VED SKULANE I NORDDAL KOMMUNE HANDLINGS- PLAN MOT MOBBING OG KRENKJANDE HANDLINGAR VED SKULANE I NORDDAL KOMMUNE 1 INNLEIING Handlingsplanen er laga med bakgrunn i Kapittel 9a i opplæringslova. 9a-1 Generelle krav Alle elevar i grunnskular

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune Forvaltningsrevisjon Spesialpedagogiske tiltak Sveio kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis bruk av spesialpedagogisk hjelp i Sveio kommune, i høvesvis barnehage

Detaljer

Resultat frå evalueringa av Reform 97. Utarbeidd av Peder Haug

Resultat frå evalueringa av Reform 97. Utarbeidd av Peder Haug Resultat frå evalueringa av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug Resultat frå evalueringa av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug, forskingsleiar for evalueringa 1 2 Forord Noregs forskningsråd har på oppdrag

Detaljer

VURDERINGSINNLEVERING

VURDERINGSINNLEVERING VURDERINGSINNLEVERING Emnekode: FN-BACH15 Emnenamn: Bacheloroppgåve i natur og friluft Vurderingsform: Bacheloroppgave: skriftleg rapport, individ. eller i smågrupper Kandidatnr: 810 Liv Anne Bortne Leveringsfrist:

Detaljer

Erfaringar frå endringsprosessar generelt, og involvering av brukarar og tilsette spesielt. Difi rapport 2014:1 ISSN 1890-6583

Erfaringar frå endringsprosessar generelt, og involvering av brukarar og tilsette spesielt. Difi rapport 2014:1 ISSN 1890-6583 Erfaringar frå endringsprosessar generelt, og involvering av brukarar og tilsette spesielt Difi rapport 2014:1 ISSN 1890-6583 Føreord Difi har kartlagt og vurdert erfaringar med utvalde fornyings- og effektiviseringsprosessar

Detaljer

INNHALD 1. INNLEIING 1.1. VEDTAK I K-SAK 86/08 1.2. MÅL FOR ARBEIDET MANDAT 1.3. DELTAKARAR 1.4. RAPPORT FRÅ PROSESEN 1.5. HØYRING 1.6. POLITISK BEHANDLING 1.7. SAMANDRAG 2. BAKGRUNN 2.1. TEKNISK RAPPORT

Detaljer

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle -

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - 2014 2025 Utgivar: Tittel: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Dato: 7.

Detaljer

Gang- og sykkelvegstrategi. Møre og Romsdal. Høyringsutgåve: 8. desember 2007. www.mrfylke.no

Gang- og sykkelvegstrategi. Møre og Romsdal. Høyringsutgåve: 8. desember 2007. www.mrfylke.no Gang- og sykkelvegstrategi for Møre og Romsdal 2010-2019 Høyringsutgåve: 8. desember 2007 www.mrfylke.no Innhald Side Forord 3 Samandrag 4 INNLEIING 7 1.1 Bakgrunn 7 1.2 Ulike samfunnsperspektiv som grunnlag

Detaljer

På rett veg. Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole

På rett veg. Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole På rett veg Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole Rapport utarbeidd av BPS hausten 2010 1 Innhald Mandat... 4 Metode... 5 Avgrensingar...

Detaljer

Individuell vurdering i vidaregåande opplæring Rettleiingshefte. Juni 2010

Individuell vurdering i vidaregåande opplæring Rettleiingshefte. Juni 2010 Individuell vurdering i vidaregåande opplæring Rettleiingshefte Juni 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelin ga Dei vidaregåande skolane i Hordaland Vår ref.: (nyttasl ved korre.spondanse) Dykkar

Detaljer

«Hjartetrimmen» Frå spesialisthelseteneste til kommune Helsetorgmodellen-rapport (2013/3)

«Hjartetrimmen» Frå spesialisthelseteneste til kommune Helsetorgmodellen-rapport (2013/3) Kvinge, L. M. Ek, C.E., Olsen Bøe, T., Kolnes, M., Hundseid, E. & Vikse, I. «Hjartetrimmen» Frå spesialisthelseteneste til kommune Helsetorgmodellen-rapport (2013/3) 1 Helsetorgmodellen rapport (2013/3)

Detaljer

System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane. Opplæringsdirektøren Februar 2011

System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane. Opplæringsdirektøren Februar 2011 System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane Opplæringsdirektøren Februar 2011 Forord Hordaland fylkeskommune utarbeidd i 2009 eit system for korleis skolane sjølv kan

Detaljer

Voss Veksel- og Landmandsbank ASA

Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Årsmelding og rekneskap 2014 Regnbogen Natur- og Kulturbarnehage kom på besøk! Bakgrunnen var at dei hadde sagt ja til å hjelpa oss med å dekorera årsmeldinga for 2014.

Detaljer

Arbeidsrapport nr. 132.! - Hjelp?

Arbeidsrapport nr. 132.! - Hjelp? Arbeidsrapport nr. 132! - Hjelp? 2003 Prosjekt Fronterdokumentasjon - Ei handbok i bruk av Fronter Arbeidsrapport Nummer 132: Fronter 24! Hjelp? Versjon 1.0 Prosjekteigar Høgskulen i Volda Finansiering

Detaljer

Storms Ballklubb 2014 2016 Sportsplan. Visjon Hos oss skal alle ha en god opplevelse, slik at vi gleder oss til neste gang vi møtes

Storms Ballklubb 2014 2016 Sportsplan. Visjon Hos oss skal alle ha en god opplevelse, slik at vi gleder oss til neste gang vi møtes Storms Ballklubb 2014 2016 Sportsplan Visjon Hos oss skal alle ha en god opplevelse, slik at vi gleder oss til neste gang vi møtes Innledning: Sportslig plan skal være med på å bedre fotballtilbudet i

Detaljer

Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon

Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon Helse i Nordfjord rapport forprosjekt Helse i Nordfjord rapport forprosjekt Fotograf: Inger Elin Nes Hjelle Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon 1 «Det overordna målet med prosjektet

Detaljer

Aktivitetsplan. Fotballgruppa - Larvik Turn & IF

Aktivitetsplan. Fotballgruppa - Larvik Turn & IF Aktivitetsplan Fotballgruppa - Larvik Turn & IF Index 1 - Visjon og mål Side 2 Klubbens langsiktige målsettinger Klubbens mål for barnefotballen Klubbens arbeidsmål Klubbens kjennetegn 4 - Trening Side

Detaljer

IMPLEMENTERING AV SKULEOMFATTANDE ARBEID

IMPLEMENTERING AV SKULEOMFATTANDE ARBEID IMPLEMENTERING AV SKULEOMFATTANDE ARBEID Av Sigrun K. Ertesvåg & Svein Størksen Om Respekt Dette heftet er produsert som en del av arbeidet under Respekt programmet, som består av kurs, veiledning og

Detaljer

Overordna programplan for System for styrka læring

Overordna programplan for System for styrka læring Sogn regionråd Overordna programplan for System for styrka læring Utkast til kommunane i Sogn 10.03.2014 Innhald 1 Mål, bakgrunn og rammer. 3 1.1 Innleiing og programmål.. 3 1.2 Bakgrunn 4 1.2.1 Frå regionalt

Detaljer

Den generelle delen av læreplanen

Den generelle delen av læreplanen Den generelle delen av læreplanen INNLEIING 2 DET MEININGSSØKJANDE MENNESKET 3 KRISTNE OG HUMANISTISKE VERDIAR 3 KULTURARV OG IDENTITET 4 DET SKAPANDE MENNESKET 5 KREATIVE EVNER 5 TRE TRADISJONAR 6 KRITISK

Detaljer

VURDERINGSINNLEVERING

VURDERINGSINNLEVERING VURDERINGSINNLEVERING Emnekode: LU1-PEL415 Emnenamn: Pedagogikk og elevkunnskap 2b 1-7 Vurderingsform: Bacheloroppgåve Kandidatnummer: 19 Kandidat: Beate Røys Leveringsfrist: 16. mai 2014 Ordinær eksamen

Detaljer

Arbeidsrapport nr. 137. Roar Stokken. Ei samling å lære av. - evaluering av ei kurssamling

Arbeidsrapport nr. 137. Roar Stokken. Ei samling å lære av. - evaluering av ei kurssamling Arbeidsrapport nr. 137 Roar Stokken Ei samling å lære av - evaluering av ei kurssamling 2003 Prosjektinformasjon Prosjekt Pronett: Prosjekt for nettbasert og nettstøtta læring Prosjekteigar Høgskulen i

Detaljer

Evaluering av Reform 97

Evaluering av Reform 97 Evaluering av Reform 97 Sluttrapport frå styret for Program for evaluering av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug Forskingsleiar 2003 1 Norges forskningsråd 2003 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen

Detaljer

Arbeidstilsynet Årsrapport 2008. For eit godt arbeidsliv

Arbeidstilsynet Årsrapport 2008. For eit godt arbeidsliv Arbeidstilsynet Årsrapport 2008 Arbeidstilsynet Årsrapport 2008 For eit godt arbeidsliv Arbeidstilsynet Årsrapport 2008 Arbeidstilsynet Årsrapport 2008 07 24 «Arbeidstilsynet arbeider for eit godt arbeidsliv.

Detaljer