INNHALD. Sportsplan, FBK Voss Side 2. Fyrstehjelp og tapekurs s. 27 Trenarar målsetjingar s. 28 Leiarar målsetjingar s. 28

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHALD. Sportsplan, FBK Voss Side 2. Fyrstehjelp og tapekurs s. 27 Trenarar målsetjingar s. 28 Leiarar målsetjingar s. 28"

Transkript

1 INNHALD Innleiing (sjå internettsida) Innhald s. 2 Kap. 1 Kap. 2 Visjon målsetjingar verdireglar Sosiale mål s. 3 Sportslege mål s. 3 Verdireglar for FBK Voss s. 3 Haldning og innstilling Overfor seg sjølv s. 4 Overfor medspelarar s. 4 Overfor motspelarar s. 5 Overfor trenar(ar) s. 5 Overfor leiarar s. 5 Overfor dommarar og regelverk s. 5 Overfor klubben s. 5 Kap. 3 Organisasjonskart s. 6 Kap. 4 Kap. 5 Kap. 6 Kap. 7 Kap. 8 Kap. 9 Spelarpolitikk/ retningslinjer for dei enkelte lag Hovudprinsipp for FBK Voss sine 11 ar-lag (småjente/smågut til senior) s. 7 Rangering av FBK Voss sine 11 ar-lag s. 7 Retningslinjer senior damer og herrar s. 8 Retningslinjer junior damer og herrar s. 9 Retningslinjer jenter og gutar s. 12 Retningslinjer småjenter og smågutar s. 15 Retningslinjer barnefotball (7-12 år) s. 17 Samansetting av lag Barnefotballen (7-12 år) s. 20 Ungdomsfotballen (13-19 år) s. 20 Vaksenfotballen s. 20 Old girls, old boys og veteran s. 20 Talentutvikling Teknisk fotballskule s. 21 Hospitering på høgare lag s. 21 Flytte spelarar opp på høgare nivå s. 21 Rekruttering av nye spelarar Miniputtar s. 22 Lillejenter og lillegutar s. 22 Småjenter og smågutar s. 22 Jenter og gutar s. 22 Juniordamer og juniorherrar s. 23 Senior damer og herrar s. 23 Treningsfasilitetar Eigne anlegg/ sentralidrettsanlegget s. 24 Bømoen gras s. 24 Tvildemoen s. 24 Eideshagen gras s. 24 Idrettshallen s. 24 Gymsalar div. skular s. 24 Vestlandshallen/ Sognahallen s. 24 Anleggsplan s. 24 Trenaren Klubbens forventningar til trenaren s. 25 Klubbens plikter overfor trenaren s. 25 Trenarens ti bod s. 26 Kap. 10 Utdanning kompetanseheving Målgruppe, verkemiddel og målsetjingar s. 27 Fyrstehjelp og tapekurs s. 27 Trenarar målsetjingar s. 28 Leiarar målsetjingar s. 28 Kap. 11 Dommarar Mål for 5-årsperioden s. 29 Verkemiddel s. 29 Kap. 12 Sosiale tiltak Barnefotballen s. 30 Ungdomsfotballen s. 30 Seniorfotballen s. 30 Felles tiltak s. 30 Kap. 13 Cupdeltaking aldersbestemte klassar s. 31 Kap. 14 Handlingskalender s. 32 Vedl. 1 Omgrep og uttrykk i fotballspråket s. 33 Vedl. 2 Arbeidsinstruksar/ arbeidsområde Styreleiar s. 35 Nestleiar s. 35 Leiar økonomi s. 36 Leiar utvikling s. 36 Leiar herre-, dame-, ungdomsog barneavdelinga s. 36 Ungdomsrepresentant(ar) s. 36 Dagleg leiar s. 37 Styre for damer senior og herrar senior s. 37 Materialforvaltar s. 38 Leiar anleggsnemnd s. 38 Dommarkontakt s. 38 Dugnadsansvarleg s. 38 Trenarkoordinator s. 38 Banekoordinator s. 39 Trenar s. 40 Lagleiar s. 41 Vedl. 3 Trenar-, leiar- og domarutdanning Trenar 1 (B-kurs) m/ delkurs I (Aktivitetsleiark.) II III IV s. 42 Trenar 2 (C-kurs) s. 43 Trenar 3 (D-kurs) s. 44 Trening av målmann s. 44 Fotball-leiarkurs 1 s. 45 Fotball-leiarkurs 2 (Klubbdrift/utv.) s. 45 Fotball-leiarkurs 3 (Pers. leiarutv.) s. 46 Rekrutteringsdommarkurs s. 47 Klubbdommar-kurs s. 47 Dommarstigen s. 47 Vedl. 4 Minimerket og Ferdigheitsmerket s. 48 Vedl. 5 Årets spelar -, toppscorar-pokal, spelarmerke og heidersteikn s. 52 Vedl. 6 Reglar og rutinar ved køyring s. 53 Vedl. 7 Informasjon om cupdeltaking s. 54 Vedl. 8 Registreringsskjema for cupdeltakarar s. 55 Vedl. 9 Brev til foreldre som ikkje gjer dugnadsarbeid s. 56 Vedl. 10 Foreldrereglar s. 57 Sportsplan, FBK Voss Side 2

2 Kapittel 1 Visjon målsetjingar - verdireglar 1 VISJON - MÅLSETJINGAR - VERDIREGLAR Visjon At FBK Voss gjennom eit solid og meiningsfullt aktivitetstilbod til born, unge og vaksne på Voss, skal skape stolte augneblink! Sosiale mål FBK Voss har som mål å byggje grunnmuren på dei 3 T-ane: Tryggleik - Trivsel - Tilhøyring Sportslege mål Innanfor sportslege mål skil me mellom utviklingsmål og resultatmål: Utviklingsmål Gjennom spelarutvikling og utvikling av aldersbestemte lag, leggje grunnlag for sportsleg framgang/innfriing av resultatmål Kompetanseheving i administrasjon og sportsleg støtteapparat Resultatmål Dame senior etablert i 1.divisjon i løpet av 5-årsperioden Herre senior etablert i 2. divisjon i løpet av 5-årsperioden Utvikle spelarar til norsk toppfotball Verdireglar for FBK Voss Ver ærleg og rettferdig Ta ansvar Ha positiv innstilling til alle (spelarar, motstandarar, dommarar) Stimuler fair-play-tanken både på og utanfor banen. Ver med på å skape eit rus-, snus- og nikotinfritt miljø Ta avstand frå all valdsbruk Ver førebilete for born, unge og vaksne! Gode relasjonar til naboklubbane er viktig! Me tenkjer mulegheiter ikkje avgrensingar! FBK Voss skal i alle samanhengar framstå med ein folkeleg profil knytta opp mot lokalsamfunnet Sportsplan, FBK Voss Side 3

3 Kapittel 2 Haldning og innstilling 2 HALDNING og INNSTILLING FBK Voss sine medlemmer skal markere seg sjølve og klubben sin på ein positiv måte både på og utafor banen. Arbeidet med dette skal ha høg prioritet i alle årsklassar. Det er lettare å skape gode haldningar enn å endre dårlege! FBK Voss meiner at spelarane sine haldningar og innstilling er minst like viktig som utvikling av teknisk dugleik. Det betyr at me i alle samanhengar, på og utafor banen, i trening og i kamp, vektlegg dette arbeidet. Haldningar kan delast i to: Haldningar som går på å setje krav til seg sjølv Haldningar som vedkjem forholdet til andre Haldningar ein ynskjer av FBK Voss sine spelarar: Overfor seg sjølv Ver presis i alle samanhengar Møt førebudd til trening og kamp utstyrsmessig (sko, tøy, osv) og fysisk/ psykisk Ha eit medvite forhold til rett kosthald Sørg for nok kvile og søvn i samband med trening/ kamp Ta omsyn til at rusmiddel og snus verkar prestasjonsdempande Unngå banning og liknande negative utbrot Ta ansvar for eige utvikling: møte på trening for å trene ikkje for å bli trena! Utøv positiv sjølvkritikk Planlegg all eige verksemd (skule trening fritid...) Lær å tole både seier og tap Skulearbeid har alltid prioritet før fotball! Overfor medspelarar Ver positiv og grei kompis i alle samanhengar Gje ros og oppmuntring Unngå kjeftbruk godta at andre gjer feil Hugs at samarbeid og team work legg grunnlag for gode resultat Ver ærleg og open Sportsplan, FBK Voss Side 4

4 Kapittel 2 Haldning og innstilling Overfor motspelarar Opptre i tråd med Fair play-prinsippet Vis respekt Overfor trenarar Ver ærleg og open Vis respekt Ver innstilt på samarbeid Lytt når rettleiing og informasjon vert gjeven Ver kritisk gjerne ueinig, men vurder tidspunkt for å ta det opp Gje klare tilbakemeldingar/ beskjedar Ikkje snakk bak ryggen om du er ueinig Overfor leiarar Vis lojalitet Ha respekt Gje konstruktive tilbakemeldingar Overfor dommarar og regelverk Vis respekt og opptre positivt Godta alle avgjerder Unngå negative reaksjonar Ikkje tøft å få kort Overfor klubben Dyrk klubbkjensla Gjer ditt til at alle kan vere stolte av klubben sin Sei ja når klubben ber deg om ei teneste Tenk på at det er mange som jobbar for at du skal kunne trivast med fotballen Ver ein god ambassadør for klubben gjennom god oppførsel i alle samanhengar der ein representerar FBK Voss Sportsplan, FBK Voss Side 5

5 Kapittel 3 Organisasjonskart Sportsplan, FBK Voss Side 6

6 Kapittel 4 Spelarpolitikk 4 SPELARPOLITIKK Klubben ynskjer, og trur det er viktig, at trenarar og lagleiarar fyl felles retningslinjer og har felles haldningar til arbeidet rundt dei ulike laga. Desse retningslinjene vert difor forpliktande for trenarar og lagleiarar. Hovudprinsipp for FBK Voss sine 11 ar-lag Me skal gje eit breitt tilbod til alle i aldersbestemte klassar, som har lyst til å sparke fotball, samtidig som ein legg til rette for spelarar som ynskjer å utvikle seg optimalt. Ein spelar bør ikkje ha meir enn to kamparenaer! Ein spelar deltek på det beste laget vedkomande er kvalifisert for. Ein spelar kan flyttast opp på eit høgare nivå i løpet av sesongen. Prinsippet om oppflytting vert styrt ovanfrå. Dvs. at juniortrenar avgjer om gutespelar er kvalifisert for juniorfotball, osv. Ein forventar sjølvsagt likevel eit nært samarbeid mellom trenarane i slike situasjonar. Trenaren på det høgste nivået styrer òg bruken av oppflytta spelar i samband med kamp. Ein må ta omsyn både til spelarens ynskje og til spelarens kapasitet (tal kampar). Om trenarane ikkje vert einige om plassering av ein spelar, ligg avgjerda hjå styret for herrefotballen eller den styret har gjeve fullmakt til. I aldersbestemte klassar (junior småjenter/ smågutar) er hovudmålet å utvikle spelarane. Spelarutvikling og utvikling av laget vert viktigare enn resultat. Ein vil sjølvsagt setje seg høge resultatmål, men det har likevel prioritet bak utviklingsmål. Personleg evaluering frå trenar til spelar minst to gonger pr. sesong. Ein ynskjer og forventar at trenarar og lagleiarar på alle nivå er motiverte for å utvikle eigen kompetanse som har relevans til det vervet ein står i. Rangering FBK Voss sine 11 ar-lag 1. Senior 1 herrar 2. Senior 1 damer 3. Senior 2 herrar 4. Junior 1 herrar 5. Junior 1 damer 6. Junior 2 herrar 7. Gutar og jenter 1 8. Gutar og jenter 2 9. Smågutar og småjenter Smågutar og småjenter 2 Senior 1 damer og herrar er klubbens flaggskip. Desse laga sine resultat og utvikling vert målestokk for kor godt arbeidet i FBK Voss er. Senior 2 er lag nummer to på herresida. Det er fyrst og fremst gjennom god innsats på dette laget at ein kan kvalifisere seg til fyrstelagsspel. I aldersbestemte klassar får spelarutvikling høgare prioritet enn resultat. I praksis vil det få konsekvensar for spelardisposisjonane. God spelarutvikling skal vere fundament for sportsleg framgang/ innfriing av resultatmål. Vedlegg 1 Omgrep og uttrykk i fotballfagspråket (s. 33) Sportsplan, FBK Voss Side 7

7 Kapittel 4 Spelarpolitikk Senior damer og herrar Mål Fostre spelarar til norsk toppfotballnivå Etablere damelaget i 1. divisjon og herrelaget i 2. divisjon Allment Seniorfotballen vert leia av Leiar for dame-/ herreavdelinga Støtteapparatet skal bestå av 2 trenarar, 1 felles keepertrenar på dame- /herresida, minimum 1 lagleiar pr. lag, materialforvaltar og styre for dame- og herrefotball Seniorgruppe (senior 1 og 2) spelarar. Alle seniorar (inkludert utanbygdarar) + dei best kvalifiserte juniorane. Treningsgruppa må bestå av minst 18 spelarar heimehøyrande på Voss. Voss 2 (herrar) skal vere ein arena primært beståande av dei nest beste seniorane pluss dei beste juniorane, der desse kan kvalifisere seg for 1.lagsspel Kvart år vert det valt ein sosialkomité, 2-3 spelarar på kvart lag, som har ansvar for to sosiale tiltak i løpet av sesongen All aktivitet skal føregå i eit tobakk-, snus- og rusfritt miljø Eventuelle usemjer/ konfliktar skal løysast i samråd med Styret for dame-/ herreavdelinga Ein skal poengtere verdien av rett kosthald og nok kvile Retningslinjer for trening Damer 5 treningar (inkludert treningskampar) pr. veke i perioden januar-seriestart 4 treningar pr. veke pluss kamp i kampsesongen 2 fellestreningar med junior dame pr. veke i ferien for dei som er heime Treningsleir før seriestart og/ eller før haustsesongen Herrar 5 fellesøkter (inkl. treningskampar) pr.veke i perioden januar-seriestart 4 treningar pr. veke pluss kamp i kampsesongen 2 fellestreningar pr. veke i ferien for dei som er heime Treningsleir på gras innanlands/utanlands før seriestart Treningsveke på heimebane i slutten av juli Felles Kvar trening varer i 90 minutt Spelarane er med på å ta ansvar for utstyret Ynskjeleg med samkøyring/tilpassing av treningar og treningsmengder med idrettslinja på gymnaset. Fotballfagleg innhald vert til ei kvar tid bestemt av sitjande trenarar Sportsplan, FBK Voss Side 8

8 Kapittel 4 Spelarpolitikk Ungdomsfotball (13-19år) Junior damer og herrar (17 19 år) Mål Gje utøvarane det grunnlaget ein treng for å lukkast vidare Fostre spelarar til seniornivå Etablere fyrstelaga i junior elite Allment Junior damer/ herrar vert leia av Leiar dame-/ herreavdelinga Ein set fokus på utviklingsmål framfor resultatmål. Trenars oppgåve er primært å utvikle spelarar, sekundært å vinne fotballkampar! Klubben skal stille nok lag til å dekke behovet Kvart lag skal ha minst ein lagleiar og to trenarar, pluss felles keepertrenar Dersom det er grunnlag for meir enn eitt lag, vert spelarane delt inn i 1. og 2.-lag basert på haldningar, treningsmoral utviklingspotensial og dugleik 2-4 juniorar hospiterar på seniortreninga, avgrensa til 2-3 veker Laga deltek på ein større cup, ev. deltek på treningsleir saman med seniorspelarane Ein legg til rette for å kunne stille eit toppa lag i Junior-NM Kvart år vert det valt ein sosialkomité, 2-3 spelarar på kvart lag, som har ansvar for to sosiale tiltak i løpet av sesongen All aktivitet skal føregå i eit tobakk-, snus- og rusfritt miljø Eventuelle usemjer/ konfliktar skal løysast i samråd med Styret for dame-/ herreavdelinga Retningslinjer for trening Juniordamer 4 fellesøkter pr.veke (inkl. treningskampar) + 1 eigentr. i perioden jan. sesongstart 3 treningar pr. veke pluss kamp i kampsesongen 2 fellestreningar med seniordame pr. veke i ferien for dei som er heime Juniorherrar Felles 4 fellesøkter pr.veke (inkl. treningskampar) + 1 eigentr. i perioden jan. sesongstart 3 treningar pr. veke pluss kamp i kampsesongen 2 fellestreningar med senior i ferien for dei som er heime Kvar trening varer i 90 minutt Spelarane har ansvar for utstyret Mykje spelbasert trening Hurtigheit-, koordinasjons- og smidigheitstrening Styrke- og kondisjonstrening er ein del av treningsinnhaldet Taktiske retningslinjer under treninga Ekstra vektlegging av uttøying Ynskjeleg med samkøyring/tilpassing av treningar og treningsmengder med idrettslinja på gymnaset. Sportsplan, FBK Voss Side 9

9 Kapittel 4 Spelarpolitikk Fotballfagleg innhald Byggje vidare på det ein har jobba med på jente- og gutenivå. Teknisk Basisteknikkar i fart- og kampsituasjonar Forbetre innside-, utside- og vristpasning Kunne bruke flikkpasning (riktig treffpunkt og god styring) Forbetre mottak/medtak med innside, utside, vrist og bryst Føring i stor fart med endringsretning Vendingar Slå/skyte gode frispark og hjørnespark Fokusere på timing av pasning og rørsle hjå mottakar Effektiv akselerasjon, retardasjon og retningsendring Taktisk Kjenne prinsippa i soneforsvar Kunne forsvarsprinsippa (balanse konsentrering djupn) Kunne angrepsprinsippa (rørsle breidde djupn) Blikk og dugleik til å vende spelet Rask igangsetjing Hurtig omstilling frå forsvar til angrep og omvendt Vidare skulering i dei ulike rollane i laget Angrep Forbetre vristskot etter føring i stor fart Avslutning på heil volley Andre avslutningar Finte/dribling åleine med keeper Forbetre heddeteknikk mot mål (timing treffpunkt) Øve samhandling på veggspel og overlapping Bevisstgjere den enkeltes angrepsoppgåve når motstandar har ballen Skape og utnytte rom ved å få breidde og djup i spelsituasjon Gjennombrotspasning Innlegg Riktige løp i feltet v/ innlegg Forsvar Kunne foreta gode val som 1. forsvarar (bryte ballbane takle presse) Kunne foreta gode val som 2. forsvarar (sikring, rett avstand) Bevisstgjere den enkeltes forsvarsoppgåve når motstandar har ballen Komprimere, nekte rom Balanse (riktig avstand) mellom lagdelar Ein mot ein defensivt forsvarar, prinsipp for sikring Sportsplan, FBK Voss Side 10

10 Kapittel 4 Spelarpolitikk Keeper Fast keepertrening ei gong pr. veke Forbetre grep (låge/høge skot innlegg bokse/vippe) Fallteknikk på høge og låge skot Utspark på heil og halv volley Utkast (underarms og overarmskast) Plassering og rørsle ved dødball, innlegg og i spelsituasjonar Keeper som sweeper, mottak og pasningsteknikkar i tronge situasjonar Dirigering av forsvaret/ forsvarsspelet i spel og ved dødballsituasjonar Hurtig og presis igangsetjing Utvikle tøffheit Utvikle spenst, eksplosivitet, koordinasjon og balanse Kampførebuing Mat, drikke Personleg utstyr Forfall skal meldast så tidleg som muleg til trenar Nedjogging, uttøying etter kamp Evaluering av kamp Retningslinjer for kamp Laguttak og disposisjonar under kamp nærmar seg dei prinsippa ein fyl på seniornivå, dvs. at nivå i stor grad bestemmer laguttak. Alle som trenar fast, bør likevel ha eit kamptilbod. Men det vil verte tydeleg skilnad i speletid. Ein skal i størst muleg grad gje alle eit kamptilbod som står i høve til treningsinnsats. Fyrstelagsspelarane må vite kva krav ein set til spelarane på dette laget - det skal vere eit lag for dei som vil mest og dei som viser gode haldningar. Spelarane bør i treningssituasjonar få vise seg fram på dei plassane dei likar best. Sportsplan, FBK Voss Side 11

11 Kapittel 4 Spelarpolitikk Jenter og gutar (15-16 år) Mål Gje utøvarane det grunnlaget ein treng for å lukkast vidare Fostre spelarar til junior- og seniornivå Allment Jenter og gutar vert leia av Leiar ungdomsavdelinga Ein set fokus på utviklingsmål framfor resultatmål. Trenars oppgåve er primært å utvikle spelarar, sekundært å vinne fotballkampar! Klubben skal stille nok lag til å dekke behovet Kvart lag skal ha minst ein lagleiar og to trenarar Dersom det er grunnlag for meir enn eitt lag, vert spelarane delt inn i 1. og 2.-lag basert på haldningar, treningsmoral utviklingspotensial og dugleik Fyrstelaga skal spele i krinsens øverste divisjon Spelarar som er kvalifisert for spel/ trening på juniornivå og som sjølv ynskjer det, kan når som helst i løpet av ein sesong flyttast opp når dette er grunna i å gje spelaren optimale høve til å utvikle seg. Spelaren skal likevel få høve til å spele med/ trene med jamaldringar når dette høver. Ved kampkollisjon deltek spelaren på det beste laget han er kvalifisert for om ikkje spesielle grunnar tilseier noko anna. Spelarar kan drive med andre idrettar, men ein må legge til rette for alle dei som ynskjer å drive med fotball som hovudgeskjeft Obligatorisk rekrutteringsdommarkurs (15 timar) for 1.-års jente- og gutespelarar Laga deltek på ein større turnering (Norway Cup, Dana Cup...) Kvart år vert det valt ein sosialkomité, 2-3 spelarar på kvart lag, som har ansvar for to sosiale tiltak i løpet av sesongen Det skal haldast minst 2 foreldremøte kvart år All aktivitet skal føregå i eit tobakk-, snus- og rusfritt miljø Eventuelle usemjer/ konfliktar skal løysast i samråd med Styret for ungdomsfotballen Retningslinjer for trening Jenter 3-4 treningar pr. veke i perioden januar-sesongstart 2-3 treningar pluss kamp i kampsesongen 2 treningar for dei som er heime i juli Gutar 3-4 treningar pr. veke i perioden januar sesongstart 2-3 treningar pluss kamp i kampsesongen 2 treningar pr. veke for dei som er heime i juli Sportsplan, FBK Voss Side 12

12 Kapittel 4 Spelarpolitikk Felles Dei beste skal trene med juniorlaget og spele kampar på høgast muleg nivå Kvar trening varer i 90 minutt Spelarane har ansvar for utstyret Styrke- og kondisjonstrening skal ikkje prioriterast, men likevel vere ein del av treningsinnhaldet Mykje spelbasert trening 4 mot 4 (7 mot 7, 2 mot 2) Hurtigheit-, koordinasjons- og smidigheitstrening Ekstra vektlegging av uttøying Taktiske retningslinjer under treninga Spelarane vert oppfordra til å bruke hjelm når ein syklar til/ frå trening Fotballfagleg innhald Byggje vidare på det ein har jobba med på småjente- / gutenivå Teknisk Basisteknikkar i fart- og kampsituasjonar Hedding Slå/skyte gode frispark og hjørnespark Fokusere på timing av pasning og rørsle hjå mottakar Taktisk Blikk og dugleik til å vende spelet Gode innkast og rask igangsetjing Hurtig omstilling frå forsvar til angrep og omvendt Skulering i dei ulike rollane i laget Unngå strekk i laget Angrep Den enkeltes angrepsoppgåve når motstandar har ballen Skape og utnytte rom ved å få breidde og djup i spelsituasjon Gjennombrotspasning Innlegg Riktige løp i feltet v/ innlegg Avslutning (skot, hedding) Forsvar Den enkeltes forsvarsoppgåve når motstandar har ballen Komprimere, nekte rom Balanse (riktig avstand) mellom lagdelar Ein mot ein defensivt forsvarar, prinsipp Forbudt å klarere utafor eigen 16-meter! Sportsplan, FBK Voss Side 13

13 Kapittel 4 Spelarpolitikk Keeper Fast keepertrening ei gong pr. veke Feltarbeid Keeper som sweeper Dirigering av forsvaret/ forsvarsspelet Hurtig og presis igangsetjing Kampførebuing Mat, drikke Personleg utstyr Forfall skal meldast så tidleg som muleg til trenar Nedjogging, uttøying etter kamp Evaluering av kamp Retningslinjer for kamp Alle som trenar fast, skal/ bør ha eit kamptilbod. Det vil likevel ofte verte tydeleg skilnad i speletid. Ein skal i størst muleg grad gje alle eit kamptilbod som står i høve til treningsinnsats. Det vert likevel i stor grad slik at nivå bestemmer laguttak. Fyrstelagsspelarane må vite kva krav ein set til spelarane på dette laget - det skal vere eit lag for dei som vil mest. Spelarane må få vise seg fram på ulike plassar, m.a. i ynskjeposisjon Vedlegg 4 Minimerke (s.48) Ferdigheitsmerke (s. 49) Sportsplan, FBK Voss Side 14

14 Kapittel 4 Spelarpolitikk Småjenter og smågutar (13-14 år) Mål Få spelarane til å trivast både i det sosiale fellesskapet og med treningsprosessen Allment Småjenter og smågutar vert leia av Leiar ungdomsavdelinga Kvart lag skal ha minst ein lagleiar og minst ein trenar. Klubben skal stille nok lag til å dekke behovet. På dette nivået kan spelarane verta delt inn i 1. og 2.-lag basert på dugleik og treningsiver når talet på spelarar tilseier meir enn eitt lag. Alternativ er årsklasseinndeling Ein set fokus på utviklingsmål framfor resultatmål. Trenars oppgåve er primært å utvikle spelarar, sekundært å vinne fotballkampar! Spelarane er så gamle at ein kan stille større krav så vel fysisk som psykisk. Allsidigheit framleis viktig, men det er òg nokon som berre satsar på fotball. Oppmuntra til øving heime. Turneringsdeltaking skal ikkje overdrivast (1-2 cupar pr. år). Obligatorisk klubbdommarkurs (4 timar) for 2.-års småjente- og smågutespelarar Eventuelle usemjer/konfliktar skal løysast i samråd med Styret for ungdomsavdelinga. Det skal haldast minst 2 foreldremøte kvart år. All aktivitet rundt laget skal gå føre seg i eit tobakk-, snus- og alkoholfritt miljø. Retningslinjer for trening Småjenter 2-3 treningar pr veke i perioden januar seriestart 2 treningar + kamp i kampsesongen 2 fellestreningar pr. veke for dei som er heime i juli Smågutar 2-3 trening pr. veke i januar-sesongstart 2 treningar + kamp i kampsesongen 2 fellestreningar pr. veke for dei som er heime i juli Felles Driv ein med andre idrettar skal dette takast med i reknestykket Kvar treninga varer 90 minutt Spelarane har ansvar for alt utstyret Bruk av ball er overordna i all treningsaktivitet Mykje spel i små grupper 3-3 (4-4) m/ keeper Mykje skot/ avslutningar/ innlegg Noko spesiell styrketrening (med eigen kroppsvekt) Hurtigheit med og utan ball Ekstra vektlegging av uttøying Kan gjevast taktiske retningslinjer Gje spelarane fridom til sjølvstendige løysingar Vektlegg haldningar til trening og kamp Spelarar som syklar til/ frå trening skal bruke hjelm! Sportsplan, FBK Voss Side 15

15 Kapittel 4 Spelarpolitikk Fotballfagleg satsingsområde Teknisk Pasningar og ballbehandling i høgt tempo Ha ballkontroll Takle Angrep Oppspel Snu spelet Avslutte frå ulike posisjonar Enkle rørslemønster Forsvar Organisasjonsdisiplin Enkle faste situasjonar Klarering forbode! Keeper Fall Innlegg, grep, høge ballar Plassering Fotarbeid Spelande keeper Ein mot ein Utspark/ utkast Tvungen utkast på trening Kampførebuing Mat, drikke Personleg utstyr Forfall skal meldast så tidleg som muleg til trenar Retningslinjer for kamp Alle som trenar jamnleg får spele kamp Regelverket for 11 ar-fotball vert nytta fullt ut og må difor lærast frå grunnen av Denne aldersgruppa representerar ein mellomstasjon mellom den uformelle leiken på mini- og lille-nivå og alvoret frå gut-/jente-nivå og oppover. Ein fører på dette nivå inn differensiert speletid etter fylgjande prinsipp: a) Med 15 spelarar som møter til kamp, bør det vera ei stamme på 5-7 spelarar. Det vil skape ro, tryggleik og kontinuitet i eit lag. Det er viktig for samtlege spelarars individuelle utvikling. b) Resten av gruppa får spele minst ein omgang (i tid) kvar. c) Er det klare forskjellar mellom spelarane kan ein bruke ein naturleg start-11 ar. Er spelarane jamne bytast ein om å starte. Når som helst i løpet av ein sesong kan ein spelar, om han vert rekna for moden nok for det, flyttast opp på gute/jente-nivå. Dersom vedkomande ikkje får fullgodt kamptilbod på dette nivået, skal han/ho spele småjente-/ gutelaget sine kampar. Vedlegg 4 Minimerke (s.48) Ferdigheitsmerke (s. 49) Sportsplan, FBK Voss Side 16

16 Kapittel 4 Spelarpolitikk Barnefotball (7-12 år) Mål Aktivisere barn med meiningsfylte aktivitetar som gjev grunnlag for trivsel og tryggleik, samt god utvikling av basisdugleik Allment Barnefotballen vert leia av Leiar barneavdelinga Årsklassar - Minijenter og minigutar 7-10 år - Lillejenter og lillegutar år Kvart lag skal ha minst ein lagleiar og minst ein trenar. Målsetjinga er eit trenarteam med ein vaksen og ein ungdom. Arbeidsoppgåver, plikter, rettar, rutinar m.m. står omtalt i rutinehandboka for barnefotballen Ein tilrår maks 12 spelarar på kvart lag, men ein må legge vekt på å følgje geografiske grenser Klubben skal stille nok lag til å dekke behovet Vera positiv og oppmuntrande i all instruksjon Leggje til rette for og stimulere til annan idrettsaktivitet Oppmuntra til øving heime Turneringar og reiser skal ikkje overdrivast All aktivitet rundt laget skal gå føre seg i eit tobakk-, snus- og alkoholfritt miljø Det skal haldast minst 2 foreldremøte kvart år Eventuelle usemjer/konfliktar skal løysast i samråd med Styret for barneavdelinga Retningslinjer for trening Lillejenter og lillegutar 2 trening pr. veke gymsal/ute i perioden januar-mars 3 treningar pr. veke inklusiv kamp i perioden april-sesongslutt Ei frivillig fellestrening (jenter-gutar) pr. veke for dei som er heime i juli Treningslengd minutt Minijenter og minigutar 2 trening pr. veke, inklusiv kamp Oppstart rundt 1. april, med aktivitet fram til sesongslutt Ei frivillig fellestrening (jenter-gutar) pr.veke for dei som er heime i juli Treningslengd minutt Sportsplan, FBK Voss Side 17

17 Kapittel 4 Spelarpolitikk Felles Ein skal møte presis til trening Spelarane skal teie still og lytte når trenar eller lagleiar snakkar Trenar/ lagleiar bestemmer og ein skal gjere det dei seier All trening skal føregå med ball Ikkje spesifikk styrketrening m/ vekter eller spesifikk kondisjonstrening. Tilrår slik trening gjennom leikbaserte aktivitetar. Treninga skal vere leikbetont Variert aktivitet som gjev allsidig motorisk påverknad Minst 2/3 av treninga skal vere spelbasert. Prioriter spel med små lag på små område. Turneringsformer byt på laga Teknisk trening i korte sekvensar demonstrer øvingane Prøv å skape interesse for øving i basisdugleik Bruk mykje ros og tilstrev ein hyggjeleg tone under trening og kamp Hjelm skal brukast når ein syklar til/ frå trening Fotballfaglig satsingsområde Lillejenter og lillegutar - teknisk trening Pasning - innside/utside, kort/lang (innlæring av strekt vristspark) Mottak/ medtak - innside/utside/vrist/lår/bryst/hovud - møte ballen - skjerme ballen Føring - innside/utside Vending - innside/utside Finte - pasningsfinte, skotfinte, kroppsfinte Hedding - tilslag ståande, teknisk innlæring Lillejenter og lilllegutar - angrep/forsvarstrening Gjere seg spelbar - kome ut av pasningsskugge 2 mot 1-situasjonar (veggspel/trekant) Breidde Djupn Lillejenter og lillegutar - keepertrening Lære grunnteknikkar grunnstilling, grep, fallteknikk, igangsetjing (utkast/utspark) Kampførebuing Møte presis og klar til kamp Ha med mat og drikke! Sportsplan, FBK Voss Side 18

18 Kapittel 4 Spelarpolitikk Minijenter og minigutar Pasning - innside/utside - kort/lang Mottak/ medtak - innside/utside - møte ballen Føring - innside/utside Avslutning - skot - åleine mot målmann (organiser med tanke på å unngå køståing) Kampførebuing Møte presis og klar til kamp Ha med mat og drikke! Retningslinjer for kamp Minijenter og minigutar får spele kamp når ein har begynt på fotball. Det er ikkje noko minstekrav til tal på treningar. På lillejente- og lillegutenivå har spelarar som trenar fast, førerett Alle spelarar som er med på kamp, skal spele like mykje. Det betyr at ein ikkje skal toppe lag eller ha ei fast stamme i laget. Alle spelarar skal få prøve dei ulike posisjonane på banen Alle bør få sjansen til å prøve seg som keeper Dei som vil bør få stå i mål! Trenar skal gjennom spelardisposisjonar søke å unngå utklassingssigrar På dette nivået spelar ein på det laget som ein aldersmessig høyrer til på Vedlegg 4 Minimerket 1 og 2 (s. 48) Ferdigheitsmerket (s. 49) Sportsplan, FBK Voss Side 19

19 Kapittel 5 Samansetjing av lag 5 SAMANSETJING AV LAG Samansetjing av lag fyl prinsippa nedanfor. For alle gjeld det at medlemskontingent og treningsavgift må vere betalt før ein spelar kamp! Barnefotballen I barnefotballen (7-12 år) set ein laga saman ut frå fylgjande kriterium: Kjønn Alder Skule/klasse Bustadområde Ungdomsfotballen Ungdomsfotballen (13-16 år) vert sett saman etter fylgjande prinsipp: Når ein har fleire lag, er 1.laga sett saman ut frå spelarane sin dugleik, treningsmoral og haldningar Dame- og herrefotballen I dame- og herrefotballen fyl ein fylgjande prinsipp: Senior 1 - laguttak av trenar Senior 2 - dei beste juniorane får spele saman med dei nest beste seniorane Junior 1 - dei beste juniorane som ikkje spelar seniorfotball Junior 2 - resten av juniorspelarane, samt gutespelarar som bør få prøve seg på dette nivået Old girls, old boys og veteran Kriterium for samansetjing av desse laga: Frammøte på trening Oppnådd minimumsalder Ynskje om å spele kamp Sportsplan, FBK Voss Side 20

20 Kapittel 6 Talentutvikling 6 TALENTUTVIKLING Mål Å gje utvalde spelarar eit utfordrande og attraktivt tilbod Verkemiddel Teknisk fotballskule For talentfulle spelarar (13-16 år) som viser gode haldningar og god treningsmoral. Trenarar/ lagleiarar melder kandidatar til trenarkoordinator. Hospitering på høgare lag Spelarar som gjennom trening og kamp viser at dei treng utfordringar på eit høgare nivå, skal/ bør få treningstilbod på det aktuelle nivået. Trenar(ar) må ta initiativ til at aktuelle spelarar får slike tilbod. Det er òg viktig at spelarane vert motivert til å nytte seg av slike tilbod. Ansvar for koordinering av hospiteringsordningar ligg inn under trenarkoordinator. Flytte spelarar opp på høgare nivå Spelarar som viser at dei kvalitetsmessig er gode nok til å spele på nivået over det dei aldersmessig høyrer til, skal flyttast opp, når det treningsmessig og haldningsmessig er forsvarleg. Ei slik flytting må sjølvsagt vera i tråd med spelarens ynskje. Igjen må trenar ta initiativ og vere motivator for aktuelle spelarar. Trenarkoordinator har eit overordna ansvar for at enkeltspelarar får utfordringar tilpassa nivået. Sportsplan, FBK Voss Side 21

SPORTSPLAN IL JOTUN FOTBALL

SPORTSPLAN IL JOTUN FOTBALL SPORTSPLAN IL JOTUN FOTBALL 2013-2016 Side 2 Innhold 1. Innleiing... 4 2. Sportsleg utval... 5 3. INSTRUKSAR... 6 3.1. Sportsleg leiar... 6 3.2. Målvaktsutviklar... 6 3.2.1. Arbeidsoppgaver vil vere blant

Detaljer

Sportsplan for Fbk Voss

Sportsplan for Fbk Voss Sportsplan for Fbk Voss 2010-2014 Blir rullert første gong etter to år (hausten 2011). Versjon 02.03.10 Fotballklubben Voss SPORTSPLAN INNLEIING Dette dokumentet er ei revidert utgåve av sportsplanen frå

Detaljer

BREIDDEREGLEMENT FOR. barnefotball ungdomsfotball vaksenfotball old boys/old girls

BREIDDEREGLEMENT FOR. barnefotball ungdomsfotball vaksenfotball old boys/old girls BREIDDEREGLEMENT FOR barnefotball ungdomsfotball vaksenfotball old boys/old girls Sogn og Fjordane Fotballkrets Breiddekomiteen Mars 2009 INNLEIING Dette reglementet er utarbeida med grunnlag i intensjonar

Detaljer

HANDLINGSPLAN FAIR PLAY FOTBALLSESONGEN 2014

HANDLINGSPLAN FAIR PLAY FOTBALLSESONGEN 2014 Det handlar om RESPEKT, ikkje sant? HANDLINGSPLAN FAIR PLAY FOTBALLSESONGEN 2014 Utarbeida av Fair Play-utvalet i Austevoll Kommune eit samarbeid mellom Austevoll IK, Hundvåkøy IL og Selbjørn IL. I sesongen

Detaljer

Askvoll og Holmedal IL

Askvoll og Holmedal IL BARNE OG UNGDOMSFOTBALL I Askvoll og Holmedal IL INNHALDSLISTE Innleiing 2 1. Årlege aktivitetsplanar 3 2. AHIL som klubb ynskjer å 3 3. Trenar/Lagleiar 3 4. Spelar 3 5. Målsetjing aldersfastlagde lag

Detaljer

HANDLINGSPLAN FAIR PLAY FOTBALLSESONGEN 2015

HANDLINGSPLAN FAIR PLAY FOTBALLSESONGEN 2015 Det handlar om RESPEKT, ikkje sant? HANDLINGSPLAN FAIR PLAY FOTBALLSESONGEN 2015 Utarbeida av Fair Play-utvalet i Austevoll Kommune eit samarbeid mellom Austevoll IK, Hundvåkøy IL og Selbjørn IL. I sesongen

Detaljer

Bulken IL Fotball Sportsplan 2016

Bulken IL Fotball Sportsplan 2016 Bulken IL Fotball Sportsplan 2016 Innhold 1 Sportsplan... 2 1.1 Norges Fotballforbund sin handlingsplan... 2 2 Visjonen til Bulken Fotball... 3 3 Den Raude tråden i Bulken IL... 4 3.1 Hovudtiltaka for

Detaljer

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist Telenor Xtra Hødd Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Telenor Xtra FFO er eit samarbeid mellom Telenor og Norges Fotballforbund. Tilbodet gjeld

Detaljer

Visjon og verdiar KLAR for Stranda

Visjon og verdiar KLAR for Stranda Visjon og verdiar KLAR for Stranda Vedteke på årsmøte: Innleiing Stranda Fotball har alltid vore ein av Sunnmøre sine største klubbar. Ved starten av det nye årtusenet var Stranda Fotball den aller største

Detaljer

Skuleringsplan Lærdal IL Fotball - aldersbestemte lag

Skuleringsplan Lærdal IL Fotball - aldersbestemte lag Skuleringsplan Lærdal IL Fotball - aldersbestemte lag Innleiing Det er naturleg å dele denne planen i to deler; ein del for barnefotballen, aldersgruppa 6-12 år, og ein del for ungdomsfotballen, aldersgruppa

Detaljer

KROPPSØVING LUSTER UNGDOMSSKULE - 2014. Ved graden av måloppnåing er det naturleg å vurdere : styrke, spenst, hurtigheit, uthald og ballteknikk.

KROPPSØVING LUSTER UNGDOMSSKULE - 2014. Ved graden av måloppnåing er det naturleg å vurdere : styrke, spenst, hurtigheit, uthald og ballteknikk. KROPPSØVING LUSTER UNGDOMSSKULE - 014 Ved graden av måloppnåing er det naturleg å vurdere : styrke, spenst, hurtigheit, uthald og ballteknikk. Kompetansemål Kompetansenivå Kjenneteikn på måloppnåing Karakter

Detaljer

SPORTSPLAN FOR IL TRIO FOTBALL

SPORTSPLAN FOR IL TRIO FOTBALL SPORTSPLAN FOR IL TRIO FOTBALL SPORTSPLAN- HENSIKT OG MÅL. Hensikten med sportsplanen er å lage ein samla plan for fotballaktiviten I I.L.Trio for gutar og jenter frå 7 til 16 år. SPORTSPLANEN SKAL PÅVIRKE:

Detaljer

LANGTIDSPLAN FOR BRUSAND IDRETTSLAG 2010-2013

LANGTIDSPLAN FOR BRUSAND IDRETTSLAG 2010-2013 LANGTIDSPLAN FOR BRUSAND IDRETTSLAG 2010-2013 Innleiing Brusand idrettslag ynskjer å kunna gje ungdom og eldre eit sosialt og idrettsleg tilbod. Planen strekker seg over ein 3-års periode fram til 2013.

Detaljer

Reglar og retningslinjer for organisering og gjennomføring av Dana Cup

Reglar og retningslinjer for organisering og gjennomføring av Dana Cup Reglar og retningslinjer for organisering og gjennomføring av Dana Cup Innhald 1. Dana Cup Komité... 2 1.1 Årshjul Dana Cup... 2 2. Informasjon om planlegging av Dana Cup... 2 2.1 Overnatting... 2 2.2

Detaljer

SPORTSPLAN. Utøvaren i sentrum

SPORTSPLAN. Utøvaren i sentrum SPORTSPLAN Utøvaren i sentrum Vedteken av styret i Førde IL Fotball 22. juni 2009 Revidert hausten 2010, reviderast neste gong hausten 2012 Innhald 1. Innleiing... 3 2. Verdigrunnlag... 3 3. Dugnadsand...

Detaljer

Kap 1 Innleiande fastsettingar

Kap 1 Innleiande fastsettingar Kap 1 Innleiande fastsettingar 1-1 Organisasjon og virkeområde Namnet til klubben er Kvam Hundeklubb, og vert forkorta til KHK. Klubben er sjølvstendig rettssubjekt og er å rekna som eiga juridisk eining.

Detaljer

SKOLERINGSPLAN SKAUN BALLKLUBB

SKOLERINGSPLAN SKAUN BALLKLUBB SKOLERINGSPLAN FOR SKAUN BALLKLUBB 1 SKOLERINGSPLAN SKOLERINGSPLAN FOR DE ENKELTE ALDERSTRINN I skoleringsplanen går vi gjennom hva en SBK spiller skal lære på de forskjellige alderstrinnene fra 6 16 år.

Detaljer

Lagleiarmøte Info Trio-sesongen-12

Lagleiarmøte Info Trio-sesongen-12 Lagleiarmøte Info Trio-sesongen-12 Sakliste: 1 Informasjon 2 Aktiviteter 2012 3 Fair play! 4 Reiser 5 Praktisk heimekampar 6 Utstyr 7 Føringar frå styret 8 Sportsleg 9 Bruk av Triohuset 10 Eventuelt Styret

Detaljer

Sportsplan Øystese Fotball

Sportsplan Øystese Fotball Sportsplan Øystese Fotball Eit godt tilbod til alle og eit tilbod til deg som vil bli god Fotball i Øystese moro og utviklande! Målsetningar Rekruttera så mange born som mogleg til fotball. Behalda så

Detaljer

Pors Grenland Fotball

Pors Grenland Fotball Pors Grenland Fotball Sportsplan 2010 2013 spredt og i klynger der elven seg slynger ligger du porsblomstens by Side 1 av 12 1. Sportsplan 1. Innledning Pors har i det etterfølgende laget en sportsplan

Detaljer

Oppmannsperm. Skal innehalde alle relevante opplysningar for sesongen Rollebeskrivelse Arbeidsfordeling Alle skjema

Oppmannsperm. Skal innehalde alle relevante opplysningar for sesongen Rollebeskrivelse Arbeidsfordeling Alle skjema Oppmannsmøte 2014 Oppmannsperm Skal innehalde alle relevante opplysningar for sesongen Rollebeskrivelse Arbeidsfordeling Alle skjema Organisering av lag Styret Økonomiansvarleg Oppmann Hovudtrenar Lagleiar

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

Reglement for Ungdommens Fylkesting og Ungdommens Fylkesutval

Reglement for Ungdommens Fylkesting og Ungdommens Fylkesutval 1 Heimelsgrunnlag og formål 1.1 Gjennom Ungdommens fylkesting og Ungdommens fylkesutval skal ungdom i Hordaland ha reel medverknad, kunne påverke politiske saker i fylket og auke ungdomens samfunnsengasjement.

Detaljer

SKAP VÅR FRAMTID. Sportsplan 2015-2020

SKAP VÅR FRAMTID. Sportsplan 2015-2020 SKAP VÅR FRAMTID Sportsplan 2015-2020 All our dreams can come true, if we have the courage to pursue them Walt Disney Innhald 1. Introduksjon 2. Mål og Visjonar 3. Verdiar på banen 4. Barnefotball a) Inndeling

Detaljer

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist Telenor Xtra Hødd Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Telenor Xtra FFO er eit samarbeid mellom Telenor og Norges Fotballforbund. Tilbodet gjeld

Detaljer

Sandeid skule SFO Årsplan

Sandeid skule SFO Årsplan SFO Årsplan Telefon: 48891441 PRESENTASJON AV SANDEID SKULE SIN SFO SFO er eit tilbod til elevar som går på i 1. til 4. klasse. Rektor er leiar av tilbodet. Ansvaret for den daglege drifta er delegert

Detaljer

VEL MØTT TIL ETNE CUP 2008!

VEL MØTT TIL ETNE CUP 2008! INVITASJON til Etne Cup 2008 For 27. gong har Etne Idrettslag gleda av å innby til Etne Cup 20. 22. Juni 2008 Klasseinndeling Etne Cup 2008: Klasse Navn Født etter 1 Gutar 9 (5`er fotball) 1.1.1999 2 Gutar

Detaljer

Målsetjing med planen.

Målsetjing med planen. Skuleringsplan for Stranda Fotball 2012 Målsetjing med planen. Skuleringsplanen skal poengtere/vise at det er viktig for klubben at alle trenarar får ein felles forståelse for å jobbe i same retning og

Detaljer

FairPlay-pris 2012. ca. 430 medlemmar. ca. 60-70 stk involvert styre - komitear nemnder trenarar -

FairPlay-pris 2012. ca. 430 medlemmar. ca. 60-70 stk involvert styre - komitear nemnder trenarar - FairPlay-pris 2012 FairPlay-pris 2012 FairPlay-pris 2012 ca. 430 medlemmar ca. 60-70 stk involvert styre - komitear nemnder trenarar - FairPlay-pris 2012 FairPlay-pris 2012 FairPlay-pris 2012 Dobbeltside

Detaljer

Strategiplan 2014-2018

Strategiplan 2014-2018 Strategiplan 2014-2018 HOVUDVISJON: Rosendal Turnlag skal utvikle ein brei aktivitet, med fokus på god helse, allsidigheit, samhald og glede. Vi skal utvikle sunne og gode haldningar for dei som ynskjer

Detaljer

Handlingsplan for Sogn og Fjordane Orienteringskrins 2012-2013

Handlingsplan for Sogn og Fjordane Orienteringskrins 2012-2013 Utkast til Handlingsplan for Sogn og Fjordane Orienteringskrins 2012-2013 Basert på utkast til Strategidokument for Norges Orienteringsforbund Medlemar Utfordring Organisasjonen si største utfordring er

Detaljer

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 1. FØREMÅL Det skal vere ein SFO i kommunen. Skulefritidsordninga skal leggja til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar

Detaljer

TYSNES SPAREBANK CUP Tysnes Sparebank Cup 2015 vert arrangert 3.juli - 5.juli på Reiso gras og kunstgras. Påmelding til

TYSNES SPAREBANK CUP Tysnes Sparebank Cup 2015 vert arrangert 3.juli - 5.juli på Reiso gras og kunstgras. Påmelding til Tysnes Sparebank Cup 2015 vert arrangert 3.juli - 5.juli på Reiso gras og kunstgras. Påmelding til ne.ha@haugnett.no Påmeldingsfrist 10.juni. Påmeldingsavgift Klasse 1-3 (herrer 7'ar fotball): kr.1.100,-

Detaljer

Påmelding 2013. Innhald: Informasjon lagspåmelding Kretskontingent Lagsavgift Dommargebyr Bestilling av materiell KM-aldersbestemt innandørs

Påmelding 2013. Innhald: Informasjon lagspåmelding Kretskontingent Lagsavgift Dommargebyr Bestilling av materiell KM-aldersbestemt innandørs Påmelding 2013 Innhald: Informasjon lagspåmelding Kretskontingent Lagsavgift Dommargebyr Bestilling av materiell KM-aldersbestemt innandørs Påmelding 2013 All lagspåmelding i seriesystemet for sesongen

Detaljer

PROSJEKTPLAN. - TOPP - idrettsutvikling for ungdom 16-19 år

PROSJEKTPLAN. - TOPP - idrettsutvikling for ungdom 16-19 år PROSJEKTPLAN - TOPP - idrettsutvikling for ungdom 16-19 år Styrke aktivitets, kunnskaps- og kompetanse utviklinga i idretten i Sogn og Fjordane gjennom lokal oppfølging. Ajourført prosjektplan Etter idrettskrinsstyret

Detaljer

SKULERINGSPLAN FOR BARNE- OG UNGDOMSFOTBALLEN I VTI FOTBALL

SKULERINGSPLAN FOR BARNE- OG UNGDOMSFOTBALLEN I VTI FOTBALL SKULERINGSPLAN FOR BARNE- OG UNGDOMSFOTBALLEN I VTI FOTBALL SPELARUTVIKLINGSPLAN FOR BARN OG UNGDOM I ALDEREN 8 19 ÅR INNLEIING Føremålet med SPELARUTVIKLINGSPLANEN er å utvikle barne- og ungdomsfotballen

Detaljer

Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn

Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn Når det gjeld barn som vert utsett for vald eller som er vitne til vald, vert dei ofte utrygge. Ved å førebygge og oppdage vald, kan me gje barna

Detaljer

Vedtekter for studentidrettslaget Studentspretten

Vedtekter for studentidrettslaget Studentspretten Vedtekter for studentidrettslaget Studentspretten 1. Føremål Studentidrettslaget Studentspretten skal arbeide for at treningstilbodet til studentane i Sogndal skal bli best mogeleg. Studentidrettslaget

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

6-åringar på skuleveg

6-åringar på skuleveg 6-åringar på skuleveg Rettleiing til foreldre med barn som skal begynne på skulen Førsteklassingane som trafikantar Det er store forskjellar i modning og erfaring hos barn på same alder. Vi ser likevel

Detaljer

Pedagogisk plattform

Pedagogisk plattform Pedagogisk plattform Visjon Fag og fellesskap i fokus Våre verdiar Ver modig Ver imøtekommande Ver truverdig Pedagogisk plattform Vi bygger på Læringsplakaten og konkretiserer denne på nokre sentrale område:

Detaljer

Visjon og verdiar ei blå framtid

Visjon og verdiar ei blå framtid Visjon og verdiar ei blå framtid Vedtatt på årsmøtet: Innleiing Stranda Fotball er historisk ein av Sunnmøre sine største klubbar. Frå starten av det nye årtusenet var Stranda Fotball den aller største

Detaljer

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv.

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv. HANDLINGSPLAN 2014 Forord Planen byggjer på Mental Helse sine mål og visjonar, og visar kva oss som organisasjon skal jobbe med i 2014. Landstyret har vedteke at tema for heile organisasjonen i 2014 skal

Detaljer

Sportslig plan IL Holeværingen Fotball

Sportslig plan IL Holeværingen Fotball Sportslig plan IL Holeværingen Fotball INNLEDNING 1. Generelt Hensikten med en sportslig plan for fotballen i Holeværingen er flere. Blant annet skal planen gi retningslinjer for hvordan styret vil at

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet.

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Dette notatet skisserer innhald og kan brukast som eit utgangspunkt for drøftingar og innspel. Me ynskjer særleg

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke i kommunestyret 19 juni 2014 FORORD Hovudoppdraget for alle som arbeider i Masfjorden kommune er å yte kommunale tenester av beste kvalitet. Den einskilde sin

Detaljer

Reglement for Ungdommens fylkesting og Ungdommens fylkesutval. Dokumenttype: Godkjend av: Gjeld frå: Tal sider:

Reglement for Ungdommens fylkesting og Ungdommens fylkesutval. Dokumenttype: Godkjend av: Gjeld frå: Tal sider: Reglement for Ungdommens fylkesting og Ungdommens fylkesutval Dokumenttype: Godkjend av: Gjeld frå: Tal sider: Reglement 7 Utarbeidd av: Godkjend dato: Revidert dato: Arkivsak: Ungdommens fylkesutval 1

Detaljer

ARBEIDSGJEVARSTRATEGI

ARBEIDSGJEVARSTRATEGI ARBEIDSGJEVARSTRATEGI PersonalPolitiske verdiar Stram arbeidsmarknad Vi vil: vera opne og ærlege Vi vil: samarbeida Auka behov for arbeidskraft Vi vil: visa respekt og likeverd for kvarandre Vi vil: gi

Detaljer

TRIVSELSREGLAR FOR ROMMETVEIT SKULE.

TRIVSELSREGLAR FOR ROMMETVEIT SKULE. TRIVSELSREGLAR FOR ROMMETVEIT SKULE. Elevane sin rett til eit godt fysisk og psykososialt læringsmiljø er blitt styrka og konsekvensar for dei som bryt reglane er blitt skjerpa i Opplæringslova. Også krava

Detaljer

Forslag til Sportsplan for Fbk Voss

Forslag til Sportsplan for Fbk Voss Forslag til Sportsplan for Fbk Voss 2012-2014 Versjon 14.05.12 Fotballklubben Voss SPORTSPLAN INNLEIING Sportsplanen skal vere ei orientering om klubbens målsetjingar og visjonar, samt innehalde tankar

Detaljer

Handlingsplan for Sogn og Fjordane Orienteringskrins 2012-2013

Handlingsplan for Sogn og Fjordane Orienteringskrins 2012-2013 Handlingsplan for Sogn og Fjordane Orienteringskrins 2012-2013 Organisasjonen si største utfordring er å skape auka oppslutning rundt orienteringsidretten å ta vare på eksisterande medlemar å rekruttere

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune

Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune 1 Bedriftspedagogisk Senter A.S bps@bps.as Medarbeidarsamtalar i Radøy kommune - slik gjer vi det Leiar har ansvar for å gjennomføra samtalane sine slik det

Detaljer

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09 TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE Sist redigert 15.06.09 VISJON TILTAK Stord kulturskule skal vera eit synleg og aktivt kunstfagleg ressurssenter for Stord kommune, og ein føregangsskule for kunstfagleg

Detaljer

Klar til skulestart EPHORTE 2011/1767-2. PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE/SKULE Kvinnherad kommune

Klar til skulestart EPHORTE 2011/1767-2. PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE/SKULE Kvinnherad kommune Klar til skulestart EPHORTE 2011/1767-2 PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE/SKULE Kvinnherad kommune 14.06.2012 Klar til skulestart Formålet med Klar til skulestart: INNHALD: gje det enkelte barnet ein god overgang

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

SPORTSPLAN IL Skjergard

SPORTSPLAN IL Skjergard SPORTSPLAN IL Skjergard 2013-16 - RETNINGSLINER FOR TRENARAR OG LAGLEIARAR FOR FOTBALLAKTIVITETEN I IL SKJERGARD - Dato: 2013-03-07 Revisjon: 1 Arbeidsgruppe: Jørn Austbø Egil Dåvøy Geir Magnesen Aaslaug

Detaljer

INFORMASJON FOR OPPMENN

INFORMASJON FOR OPPMENN HANDBALLGRUPPA INFORMASJON FOR OPPMENN Velkommen som OPPMANN i handballgruppa. Styret i handballgruppen set stor pris på at du har påtatt deg ansvaret som oppmann. Utan eit godt samarbeid med og god støtte

Detaljer

Retningsliner for kulturmidlar i Radøy kommune

Retningsliner for kulturmidlar i Radøy kommune Retningsliner for kulturmidlar i Radøy kommune Vedtatt i kommunestyret 21. september 2016 sak 041/2016 1. Kulturmidlar Kulturmidlar er midlar Radøy kommune set av i kommunebudsjettet kvart år til utvikling

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

Ungdomsplan. for Balestrand kommune. Barn frå Fjordtun på Galdhøpiggen

Ungdomsplan. for Balestrand kommune. Barn frå Fjordtun på Galdhøpiggen Ungdomsplan for Balestrand kommune Barn frå Fjordtun på Galdhøpiggen Balestrand mai 2014 1 INNHALD 1. Bakgrunn for planen... side 3 1.1 Førebyggande innsats er forankra i lov og regelverk. side 4 2. Rullering

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR SKULEFRITIDSORDNINGA I TIME

KVALITETSPLAN FOR SKULEFRITIDSORDNINGA I TIME KVALITETSPLAN FOR SKULEFRITIDSORDNINGA I TIME Kvalitetsplanen er eit overordna styringsdokument. Det vert utarbeidd lokale handlingsplanar og årshjul på skulane som konkretiserer innhald og form. Organisering

Detaljer

Regelverk 2013. Innhald:

Regelverk 2013. Innhald: Regelverk 2013 Innhald: Informasjon om speletilbod Arrangement av cupar/turneringar Dispensasjonsordninga 2013 Forsikring 2013 Vedtak på Leiarmøte 2012 Ulike speletilbod Seriespel for 9-10 åringar: Sesongen

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Årsmelding IL JOTUN FOTBALL

Årsmelding IL JOTUN FOTBALL Årsmelding IL JOTUN FOTBALL 2014 Side 2 Innhold 1. Styret... 4 2. Utval / Roller... 4 2.1. Sportsleg utval... 4 2.2. Kamplotteri ved Jotun sine seniorkampar... 4 2.3. Gothia Cup... 4 2.4. Faaberg-turneringa...

Detaljer

Sportsplan IL Jotun Fotball 1 SPORTSPLAN IL JOTUN FOTBALL 2009-2012

Sportsplan IL Jotun Fotball 1 SPORTSPLAN IL JOTUN FOTBALL 2009-2012 1 SPORTSPLAN IL JOTUN FOTBALL 2009-2012 2 Innhald INNLEIING.3 SPORTSLEG UTVAL 4 INSTRUKSAR.5 Leiar sportsleg utval 5 Sportsleg leiar aldersfastlagd fotbal 5 Keeperutviklar.6 Trenarutviklar..6 Spelarutviklar..7

Detaljer

BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER PÅ SJUKEHUS

BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER PÅ SJUKEHUS BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER PÅ SJUKEHUS BARN OG UNGDOM SINE REAKSJONAR I denne brosjyra finn du nyttige tips for deg som er innlagt, og har barn under 18 år. Når ein i familien vert alvorleg

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN Lov for Jotun, skipa 30.03.1923. Vedteken den 10.06.1945, med seinare endringar seinast av 29.06.2000. Revidert etter årsmøte i 2007 og 2011. Godkjend av Idrettsstyret: 18.02.02

Detaljer

Rettleiing for revisor sin særattestasjon

Rettleiing for revisor sin særattestasjon Rettleiing for revisor sin særattestasjon Om grunnstønad til nasjonalt arbeid til frivillige barne- og ungdomsorganisasjonar, statsbudsjettets kap. 857, post 70 (Jf. føresegn om tilskot til frivillige

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke av kommunestyret 19. juni 2014 Postadr.: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Organisasjonsnr.: 5981 MASFJORDNES 56 16 62 00 56 16 62 01 3201 48 54958 945627913 E-post:post@masfjorden.kommune.no

Detaljer

HANDLINGS OG TILTAKSPLAN MOT MOBBING FOR BARNEHAGANE I VINJE KOMMUNE. Erta, berta, sukkererta - korleis unngå å skape mobbarar.

HANDLINGS OG TILTAKSPLAN MOT MOBBING FOR BARNEHAGANE I VINJE KOMMUNE. Erta, berta, sukkererta - korleis unngå å skape mobbarar. HANDLINGS OG TILTAKSPLAN MOT MOBBING FOR BARNEHAGANE I VINJE KOMMUNE Erta, berta, sukkererta - korleis unngå å skape mobbarar. Vårt ynskje: Alle barn skal ha eit trygt miljø i barnehagen utan mobbing.

Detaljer

SELBU BALLKLUBB SPORTSPLAN. Revidert på årsmøte 30.01.2005

SELBU BALLKLUBB SPORTSPLAN. Revidert på årsmøte 30.01.2005 SELBU BALLKLUBB SPORTSPLAN Revidert på årsmøte 30.01.2005 1. FORORD Behovet for felles retningslinjer for trening, kamper og holdninger har lenge vært et savn i Selbu Ballklubb. Denne planen er utarbeidet

Detaljer

ARBEIDPLAN 2013 VALLDAL IDRETTSLAG

ARBEIDPLAN 2013 VALLDAL IDRETTSLAG ARBEIDPLAN 2013 VALLDAL IDRETTSLAG Valldal Idrettslag bygg si drift og aktivitet etter visjonen vi kan vi VIL Utifrå tilgjengelege ressursar vil Valldal Idrettslag arbeide for å legge til rette for at

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

Aktiv kvar dag opne idrettsanlegg

Aktiv kvar dag opne idrettsanlegg Aktiv kvar dag opne idrettsanlegg Kva? Opne idrettsanlegg er aktivitetsflater som er opne og gratis for deltakarar som ønskjer å drive eigenorganisert aktivitet. Det er ein sosial og aktiv møteplass for

Detaljer

STRATEGIPLAN IL HØDD FOTBALL

STRATEGIPLAN IL HØDD FOTBALL STRATEGIPLAN IL HØDD FOTBALL 2015-2017 Hødd si rolle Hødd som breiddeklubb Hødd som medspelar Organisasjonen Anlegg Økonomi Hødd som toppklubb LITEN, MEN STOR! VISJON OG VERDIGRUNNLAG VISJON LITEN, MEN

Detaljer

Kvalitetsplan mot mobbing

Kvalitetsplan mot mobbing Kvalitetsplan mot mobbing Bryne ungdomsskule Januar 2016 Kvalitetsplan for Bryne ungdomsskule 1 Introduksjon av verksemda Bryne ungdomsskule ligg i Bryne sentrum i Time kommune. Me har om lag 450 elevar

Detaljer

ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM GOL KOMMUNE. 2004 2007, vedteke i Formannskapet, sak 0001/04, 15.01.04. for

ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM GOL KOMMUNE. 2004 2007, vedteke i Formannskapet, sak 0001/04, 15.01.04. for Gol kommune Arkivkode Vår ref. Dykkar ref. Dato 400 04/00137-001 - AKV 16.01.04 ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM for GOL KOMMUNE 2000 2003, vedteke i Kommunestyret, sak 0051/00, 24.10.00 2004 2007, vedteke

Detaljer

ÅRSMØTE RauaLøo Søndag 22. mars 2015, kl Bjarne Øymyr

ÅRSMØTE RauaLøo Søndag 22. mars 2015, kl Bjarne Øymyr ÅRSMØTE 2014 RauaLøo Søndag 22. mars 2015, kl 17.00 Bjarne Øymyr DAGSORDEN for årsmøtet 1. Godkjenna dei som har stemmerett 2. Godkjenna innkalling, sakliste og møtereglar 3. Velja dirigent, skrivar og

Detaljer

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din.

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din. Skal skal ikkje Har du ein draum om å driva Inn på tunet verksemd? Gjennom dette kapittelet i netthandboka får du tankehjelp og praktisk hjelp i dei første fasane mot etablering; frå draum til forretningsplan.

Detaljer

Styremøte i fotballgruppa i Kvernbit 5. juni 2017 REFERAT I.L. Kvernbit Fotball

Styremøte i fotballgruppa i Kvernbit 5. juni 2017 REFERAT I.L. Kvernbit Fotball Styremøte i fotballgruppa i Kvernbit 5. juni 2017 REFERAT I.L. Kvernbit Fotball Møtedato: måndag 5. mai 2017 Møtetid: 11:00-14:00 Til stade: Gunhild Heldal, Gina Blomberg, Eirik Sagstad, Ida Hartveit,

Detaljer

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa Ungdom i klubb Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa CASE - FORGUBBING SSFK hadde i lengre tid merka ei «forgubbing» i trenar, leiar og dommarstanden i SFFK. Etter fleire rundar

Detaljer

Styret i NTF fikk på Tennistinget høsten 2015 i oppdrag å utarbeide konkrete målsettinger basert på den eksisterende Handlingsplanen for perioden.

Styret i NTF fikk på Tennistinget høsten 2015 i oppdrag å utarbeide konkrete målsettinger basert på den eksisterende Handlingsplanen for perioden. Styret i NTF fikk på Tennistinget høsten 2015 i oppdrag å utarbeide konkrete målsettinger basert på den eksisterende Handlingsplanen for perioden. Styret og administrasjonen har i Q1 2016 konkretisert

Detaljer

Gol kommune er eigar og ansvarleg for drifta ved skulefritidsordninga (SFO) for elevar i grunnskulen i Gol.

Gol kommune er eigar og ansvarleg for drifta ved skulefritidsordninga (SFO) for elevar i grunnskulen i Gol. VEDTEKTER FOR SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 01.08.16 1. FØREMÅL Det skal vere ein SFO i kommunen. Skulefritidsordninga skal leggja til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar

Detaljer

VEDTEKTER FOR HARDANGERAKADEMIET FOR FRED, UTVIKLING OG MILJØ

VEDTEKTER FOR HARDANGERAKADEMIET FOR FRED, UTVIKLING OG MILJØ VEDTEKTER FOR HARDANGERAKADEMIET FOR FRED, UTVIKLING OG MILJØ Vedtatt på årsmøtet 16. april 2016 1 FOREININGA SITT NAMN Hardangerakademiet for fred, utvikling og miljø. 2. VISJON OG FORMÅL 2.1 Visjon:

Detaljer

Sportsplan Eidskog Fotball SPORTSPLAN

Sportsplan Eidskog Fotball SPORTSPLAN SPORTSPLAN 2015 2019 1 Eidskog Fotball skal ha fokus på fire grunnverdier: 1. Trygghet 2. Trivsel 3. Mestring 4. Gode holdninger 2 Holdningsmål for spillerne: 1. Fair Play (Fair Play kontrakt) 2. Være

Detaljer

Teknikk og konsentrasjon viktigast

Teknikk og konsentrasjon viktigast Teknikk og konsentrasjon viktigast Karoline Helgesen frå Bodø er bare 13 år, men hevdar seg likevel godt i bowling der teknikk og konsentrasjon er viktigare enn rein styrke. Ho var ein av dei yngste finalistane

Detaljer

Også i år har Sandsøy samarbeidd med Kvamsøy på a-lags nivå, 5 spelarar var med og spelte kampar i 6. divisjon

Også i år har Sandsøy samarbeidd med Kvamsøy på a-lags nivå, 5 spelarar var med og spelte kampar i 6. divisjon Sandsøy Idrettslag 2. februar 2007 6089 Sandshamn Årsmelding for 2006 Dette året har styret i Sandsøy IL bestått av: Leiar Anders Bringsvor, nestleiar John Longva, kasserar Svein Helge Bringsvor og styremedlemmer

Detaljer

Årsmelding Øystese Fotball 2012

Årsmelding Øystese Fotball 2012 Årsmelding Øystese Fotball 2012 Styret Styret fram til 01.11.2012: Leiar: Per Dysterud Skrivar: Arild Lillevik Styremedlem: Per Magne Normann Styremedlem: Andre Laupsa Styremedlem: Ingmar Sægrov Styremedlem:

Detaljer

SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE KM- ALDERSBESTEMT INNANDØRS. KM-kvalifisering for aldersfastlagde klassar 7. 8. februar 2015

SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE KM- ALDERSBESTEMT INNANDØRS. KM-kvalifisering for aldersfastlagde klassar 7. 8. februar 2015 SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE KM- ALDERSBESTEMT INNANDØRS KM-kvalifisering for aldersfastlagde klassar 7. 8. februar 2015 SFFK takkar for påmeldinga og ønskjer hjarteleg velkommen til KMkvalifisering for

Detaljer

Styremøte i fotballgruppa i Kvernbit 15. februar 2017 REFERAT I.L. Kvernbit Fotball

Styremøte i fotballgruppa i Kvernbit 15. februar 2017 REFERAT I.L. Kvernbit Fotball Styremøte i fotballgruppa i Kvernbit 15. februar 2017 REFERAT I.L. Kvernbit Fotball Møtedato: onsdag 15. februar 2017 Møtetid: 21:00 Til stade: Gina Blomberg, Gunhild Heldal, Eirik Sagstad, Tom-Eirik Albrechtsen,

Detaljer

Alder 6-8 år. A) Trening Sjef over ball/ballkontroll 40% Spill med mot (1 vs 1) 10% Avslutninger på mål 10% Smålagsspill 40% 3v3

Alder 6-8 år. A) Trening Sjef over ball/ballkontroll 40% Spill med mot (1 vs 1) 10% Avslutninger på mål 10% Smålagsspill 40% 3v3 Alder 6-8 år 6-7 år:en treningsdag i uken med 1. klokketimes varighet. 8 år: To treningsdager i uken med 75-90 minutters varighet. Alle skal ha hver sin ball på trening. En grad av differensiering. Fast

Detaljer

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Møtestruktur: Fylkesstyremøte ein gong kvar månad. Ein bør setja dato for neste møte når ein er samla slik at flest mogleg har høve til å notera seg datoen

Detaljer

SPORTSPLAN FLEST MULIG LENGST MULIG

SPORTSPLAN FLEST MULIG LENGST MULIG FLEST MULIG LENGST MULIG - MED SPILLEREN I SENTRUM GJENNOM: OVERORDNET MÅLSETNING TILPASSET DIFFERENSIERING HENSIKTSMESSIG HOSPITERING GODE TRENINGSØVELSER NOK TRENERKOMPETANSE TRENERFORUM MED KONTINUERLIG

Detaljer

Njardar/Tysnes inviterer til romjulscup i Tysneshallen lørdag 27.desember.

Njardar/Tysnes inviterer til romjulscup i Tysneshallen lørdag 27.desember. Njardar/Tysnes inviterer til romjulscup i Tysneshallen lørdag 27.desember. Klasseinndeling: Klasse 1: lettbeinte menn inntil 2 aktive (5.div. og oppover) pr. lag Klasse 2: sårbeinte menn ingen aktive på

Detaljer

Sportsplan for IL Kvernbit med hovudfokus pa barne og ungdomsfotball

Sportsplan for IL Kvernbit med hovudfokus pa barne og ungdomsfotball Sportsplan for IL Kvernbit med hovudfokus pa barne og ungdomsfotball Sportsplanen kort fortalt Fotballgruppa i IL Kvernbit skal: Gi eit tilbod til alle som har lyst til å spele fotball Gi alle moglegheit

Detaljer

1 VISJON - MÅLSETTINGER VERDIREGLER..

1 VISJON - MÅLSETTINGER VERDIREGLER.. INDEX INNLEDNING.. 2 1 VISJON - MÅLSETTINGER VERDIREGLER.. 3 Visjon Sportslige mål Verdiregler for Nanset IF 2 HOLDNING OG INNSTILLING.. 4 Holdninger en ønsker av Nanset IF sine spillere: 3 ORGANISASJONSKART..

Detaljer

KVALITETSKLUBB SFFK 2013. Liverpool 12.-16.09.2013

KVALITETSKLUBB SFFK 2013. Liverpool 12.-16.09.2013 KVALITETSKLUBB SFFK 2013 Liverpool 12.-16.09.2013 Sportslege milepælar 1962 Landsserien 1972 Sogndal, opprykk 2. div. 1976 Sogndal Brann Cupfinale 1981 Sogndal, opprykk 1. div. 1988 Landslagssjef Ingvar

Detaljer

Velkommen til Ulveset SFO. Mål for Ulveset SFO: SFO skal være ein trygg stad, der vi legg til rette for vennskap, leik og trivsel.

Velkommen til Ulveset SFO. Mål for Ulveset SFO: SFO skal være ein trygg stad, der vi legg til rette for vennskap, leik og trivsel. Velkommen til Ulveset SFO SFO er eit frivillig omsorgs- og fritidstilbod, og er ein del av skulen si verksemd. Skule og SFO har eit tett samarbeid og bidrar til eit heildags tilbod for dei yngste barna

Detaljer