BOKMARKEDET FORLEGGERFORENINGENS BRANSJESTATISTIKK. Den norske Forleggerforening - Forleggerforeningens servicekontor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BOKMARKEDET FORLEGGERFORENINGENS BRANSJESTATISTIKK. Den norske Forleggerforening - Forleggerforeningens servicekontor"

Transkript

1 BOKMARKEDET 2 6 FORLEGGERFORENINGENS BRANSJESTATISTIKK Den norske Forleggerforening - Forleggerforeningens servicekontor Den norske Forleggerforening - Forleggerforeningens servicekontor

2 BRANSJESTATISTIKK INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLD DEL TOTALMARKEDET Det totale bokmarkedet 5 Medlemsforlag og bokklubber 8 DEL 2 TALL FRA MEDLEMSFORLAG Antall titler pr. bokgruppe Brutto Antall solgte eksemplarer Beregnet pris 2 Bokgrupper Bokgruppe Skolebøker 3 Bokgruppe 2 Lærebøker og fagbøker 5 Bokgruppe 3 Sakprosa 7 Bokgruppe 4 Skjønnlitteratur 2 Bokgruppe 5 Billigbøker 23 Bokgruppe 6 Verk 24 Bokgruppe 7 Kommisjonsbøker o.a. 25 Bokgruppe 8. Digitale læremidler og øvrige digitale produkter 26 Bokgruppe 8.x Lydbøker 27 Bokgruppe 8.5 E-bøker for allmennmarkedet 28 Bokgruppe 8.9 E-bøker for undervisnings- og profesjonsformål 29 Bokgruppe 9 Annen skjønnlitteratur 3 Salgskanaler 32 Markedsandeler 54 Læremiddelstatistikk 63

3 BAKGRUNN OG METODE Forleggerforeningens servicekontor utarbeider årlig bransjestatistikk over boken i Norge. Tallene bygger på opplysninger innhentet fra medlemsforlag, bokklubber og andre aktører i bokmarkedet. Omsetningen til aktører som ikke er medlemmer av foreningen, bygger dels på innrapporterte tall og dels på skjønn. Det er benyttet tilnærmet samme metode hvert år for å anslå totalmarkedet vurdert til utsalgspriser, men det er grunn til å understreke at denne delen av tallgrunnlaget er anslag. Statistikken presenteres i to deler. Første del omhandler estimater for totalmarkedets utvikling, mens den andre delen bare omfatter forlag som er medlemmer av Den norske Forleggerforening samt ikke-medlemsforlag som rapporterer på frivillig basis. Brutto og priser er beregnet ut i fra en antatt gjennomsnittsrabatt fra forlag til forhandler, og må ikke anses som eksakte tall. Det må også presiseres at endringer i antall medlemsforlag, endringer i forlagenes utgivelsesprofil og gjennomføringen av større publiseringsoppdrag for enkeltkunder, vil kunne påvirke statistikkgrunnlaget med hensyn til volum og beregnede gjennomsnittspriser. Del 2 er derfor ikke uten videre egnet til å beskrive utviklingstrekk, verken for bokmarkedet som helhet eller for den enkelte bokgruppe. Forlagenes nettoinntekter til forhandler multipliseres med en faktor for å anslå sluttbruker-en. Faktoren justeres over tid som følge av endringer i utsalgspriser i markedet og betingelsene mellom forlag og bokhandlere. Etter. mai 25 ble det anledning til å gi inntil 2,5% rabatt på nye bøker i alle salgskanaler i allmennmarkedet. I beregningen av utsalgsverdi legger Forleggerforeningen til grunn at bokklubber alltid gir full rabatt. Ut over dette blir det neppe gitt mer enn kr millioner i slik rabatt. Dette tilsvarer full rabatt på halvparten av alt salg av nye bøker til Allmennmarkedet, med unntak av billigbøker. For skolebøker legges det til grunn at innføring av anbud og sentralisering av skolebokdistribusjonen har medført at det avtales rabatter. Det er foretatt en skjønnsmessig vurdering av dette. Omsetningen gjennom medlemsforlagenes egne bokklubber rapporteres sammen med øvrige bokklubber og fremgår under totalmarkedet. Medlemsforlagenes salg til bokklubb, er bøker solgt som tilleggsbøker direkte fra forlag til bokklubb. Denne en er det korrigert for, slik at den ikke telles med to ganger. Omsetningen rapporteres som bokklubb- i den delen som omhandler total-markedet Der ikke annet er angitt, rapporteres alle stall i netto tusen kroner etter at retur av bøker fra foregående år er fratrukket. Det foreligger ingen opplysninger om omfanget av returen, og det gjøres oppmerksom på at returens andel av en kan variere mellom de enkelte år. I tillegg til bransjestatistikken utarbeider Forleggerforeningen en månedlig salgsoversikt over nettoen fakturert via Sentraldistribusjon, Forlagssentralen og Fagbokforlagets distribusjonssentral. Denne statistikken viser fakturert netto- fra både medlemsforlag og ikke-medlemsforlag som distribuerer sine bøker gjennom sentralene. Månedsstatistikk pr 3.2. kan divergere til dels mye fra bransjestatistikkens tall. Forlag med annen distribusjon enn de nevnte sentralene, egenfakturert og salg til bokklubb inngår ikke i månedsstatistikken. Omfanget av slikt salg utenfor distribusjonssentralene kan variere fra år til år. I årets statistikk er anslaget over forbrukernes kjøp i utenlandske nettbutikker utelatt, da Virkes ehandelsrapport er lagt om og ikke lenger har noe godt estimat på denne størrelsen. 4

4 BRANSJESTATISTIKK TOTALMARKEDET DET NORSKE BOKMARKEDET 26 Det norske bokmarkedet steg med,4% fra 25 til 26 og er nå i sum millioner NOK. De siste års trend, med et helt stabilt totalmarked, fortsetter. Medlemsforlagene i Den norske Forleggerforening viser en økning i på 2,9%,. Andre forlag viser en reduksjon. Sum for medlemsforlag og ikke-medlemmer viser til sammen,4% økning. fortsetter den fallende trenden fra 23, og har en nedgang på 7,2% siste år. Undersøkelsen «Bokkjøp og handelskanaler» som Bokhandlerforeningen gjennomfører to ganger pr år, indikerer at mye av fallet i bokklubb de siste årene er absorbert av nettbokhandel og det resterende er overtatt av ordinær bokhandel. Bokhandelsimport viser en moderat nedgang. Det har ikke vært mulig å fremskaffe et kvalitetssikret estimat for forbrukernes kjøp fra utenlandske nettbokhandlere. Allmennmarkedet viser samme stabile utvikling som totalmarkedet en svak økning på,8% fra 25. Skolebokmarkedet viser en liten nedgang, mens fagbokmarkedet viser en liten oppgang. Forlagsen av e-bøker for Allmennmarkedet (bokgruppe 8.5) viser at den prosentvise veksten avtar. Veksten i 26 er på 6%, mens den var på 8% i 25. Omsetningsnivået er beskjedent; 34 mnok i 26 og 32 mnok i 25. Situasjonen for lydbøker er at de fysiske formatene viser 5% tilbakegang til 3,5 mnok, mens lydbøker på fil viser 77% vekst til 48,8 mnok. Omsetning av digitale læremidler og øvrige digitale produkter (bokgruppe 8.) viser 8% vekst til 248,5mnok. OMSETNINGSUTVIKLING Tallene er basert på av bøker i bokgruppene - 9. Omsetning i nominelle millioner kroner (beregnede utsalgspriser) Nominell verdi Deflatert verdi til 992 kroner Tabellen viser sutviklingen fra 27 til 26 i nominelle millioner kroner (utsalgspriser) Endring Medlemsforlag ,9 % Andre forlag ,5 % Sum forlag ,4 % ,2 % Bokhandelimport ,4 % TOTALT ,4 % Medlemsforlagenes andel 7,3 % 73, % 74,2 % 74,5 % 76,5 % 75,7 % 74,6 % 77,2 % 74, % 76, % 2,6 % Skiftet mellom medlemsforlag og andre forlag pga endret eierskap til et større forlag i 25. 5

5 BRANSJESTATISTIKK TOTALMARKEDET Etter 2 år med vekst viser skoleboken nå en nedgang på 2,%. Det er grunn til å tro at nedgangen skyldes kommende endringer i læreplanene for grunnskolen. Fagbokmarkedet har en oppgang på,6%. Allmennmarkedet har en svak økning, men har i praksis vært på samme nivå de 5 siste år. Alle delmarkedene inkluderer sine respektive digitale produkter. Estimert utsalgsverdi i millioner kr Totalmarkedet etter delmarkeder: Endring i % Skolebokmarkedet (bokgr og digitale læremidler) , % Fagbokmarkedet (bokgr 2 og digitale forlagsprodukter) ,6 % Allmennmarkedet (bokgr3-7, 9 og digitale produkter) ,8 % TOTALT ,4 % Salgskanaler totalmarkedet Endring i % Bokhandel Kulturråd Bokklubb , % -,8 % -7, % Sum øvrige ,8 % Dagligvare/Kiosk ,8 % Øvrige forhandlere , % Eksport ,4 % Direktesalg fra forlag ,7 % TOTALT ,4 % 5 53 * for året 2 inkluderer Sum øvrige Dagligvare/Kiosk,, Øvrige forhandlere, Eksport og Direktesalg sluttbruker. Omsetningen gjennom bokhandel (inkludert nettbokhandel) går ned med 4 % sammenlignet med 25. Bokklubben fortsetter den fallende trenden fra 24, og har en nedgang på 7,%. Det er grunn til å anta at nedgangen i bokklubben over tid, er absorbert av nettbokhandel og ordinær bokhandel. Omsetningen gjennom er i hovedsak salg av lærebøker til skoleverket, og viser en markant økning siste år. Salg gjennom dagligvare/kiosk øker noe i 26, etter nedgang i var preget av at Interpress la ned bokdistribusjonen. Direktesalg fra forlagene fortsetter å øke, og vokser med 6,7% sammenlignet med 25. 6

6 BRANSJESTATISTIKK TOTALMARKEDET 6 TOTALMARKEDET ETTER DELMARKEDER I millioner kroner Unipa Unipa 5 5 Ark Ark 5 26 Interbok Interbok Skolebok Fri Fri bokhandel bokhandel Norli Libris Unipa Norsk Norsk Kulturråd Kulturråd Ark Fagbok Interpress Interpress og og Bladcentralen Bladcentralen Interbok Norli Libris Øvrige Øvrige Fri Unipa bokhandel Ark Interbok Allmenn Fri Norsk bokhandel Kulturråd Interpress og Bladcentralen 29 SALGSKANALER TOTALMARKEDET I millioner kroner Fri bokhandel Norli Libris Unipa Ark Bokhandel Kulturråd Bokklubb Norsk Kulturråd Interbok Norli Interpress og Bladcentralen Libris Fri Unipa bokhandel Ark Øvrige Interbok Dagl.vare/Kiosk Øvrige forhandlere Eksport Fri Norsk bokhandel Kulturråd Interpress og Bladcentralen 29 Direktesalg fra Øvrige Norsk Kulturråd Interpress og Bladcentralen

7 BRANSJESTATISTIKK TOTALMARKEDET MEDLEMSFORLAG OG BOKKLUBBER SALGSKANALER SALGSKANALER FOR BOKGRUPPE OG 2 I tusen kroner Bokhandel Kulturråd Øvrige Bokklubb SALGSKANALER FOR BOKGRUPPE 3-5 OG 9 I tusen kroner Bokhandel Kulturråd Øvrige Bokklubb SALGSKANALER FOR BOKGRUPPE -7 OG 9 I tusen kroner Bokhandel Kulturråd Øvrige Bokklubb 8 * inkluderer medlemsforlag og frivillig innrapportering fra forlag som ikke er medlemmer

8 BRANSJESTATISTIKK TOTALMARKEDET OMSETNING FORDELT PÅ BOKGRUPPER - KUN MEDLEMSFORLAG* OG BOKKLUBBER Estimert utsalgsverdi i millioner kr Tall for medlemsforlag og bokklubb Endring Skolebøker ,2 % Universitet og høgskole m.v ,8 % Sakprosa ,5 % Skjønnlitteratur ,5 % Barnebøker ,4 % Billigbøker ,8 % Verk , % Kommisjonsbøker o.a , % 4Lydbøker , % TOTALT , % 2 Medlemsforlagenes er ekskl. av tilleggsbøker til bokklubb, jf salgskanaler 24 Omfatter skjønnlitteratur og sakprosa for barn I millioner kroner Skolebøker Skolebøker Skolebøker Universitet og høgskole m.v.sakprosa BOKKLUBBER Universitet og høgskole m.v. Universitet og høgskole m.v. Bokhandel Sakprosa Sakprosa Skjønnlitteratur Skjønnlitteratur Kulturråd Skjønnlitteratur Barnebøker Billigbøker BOKKLUBBENES OMSETNING PR BOKGRUPPE I BRUTTOTALL (UTSALGSPRISER) Barnebøker Barnebøker Billigbøker Øvrige Billigbøker Verk Verk Verk Kommisjonsbøker o.a. Kommisjonsbøker o.a. Bokklubb Kommisjonsbøker o.a. Lydbøker Lydbøker Lydbøker Utsalgsverdi ( i kr ) Antall solgte eksemplarer Beregnet utsalgspriser Endring Endring Endring Fagbøker % % % Sakprosa voksne % % % Sakprosa barn % % % Skjønnlitteratur voksne % % % Skjønnlitteratur barn % % % Verk % % % Lydbøker % % % TOTALT % % % * inkluderer medlemsforlag og frivillig innrapportering fra forlag som ikke er medlemmer 9

9 ANTALL NYE TITLER OG UTGAVER Unntar en ebøker, lydbøker og billigutgaver, dvs de utgivelsene som ikke representerer nye titler i oversikten, finner en at det ble utgitt omlag 44 nye titler i 26. Av dette er ca 3 utgivelser knyttet til allmennmarkedet. Av disse utgivelsene er 44% utgitt som ebok - en økning fra 35% i 25. Alle de store forlagene tilstreber samtidig utgivelse av alle nye titler innenfor voksen skjønnlitteratur, i trykt format og som ebok. Bokgrupper Antall nye titler/utg. Antall øvrige titler/utg Totalt antall titler/utg. Antall nye titler/utg. Antall øvrige titler/utg. Totalt antall titler/utg.. Grunnskolen Videregående Lærebøker for høyere utdanning Fagbøker for profesjonsmarkedet Norsk sakprosa voksne Oversatt sakprosa voksne Norsk sakprosa barn Oversatt sakprosa barn Norsk skjønnlitteratur voksne Oversatt skjønnlitteratur voksne Norsk skjønnlitteratur barn Oversatt skjønnlitteratur barn Billigbøker Verk Kommisjonslitteratur o.a Dig. læremidler og øv. digitale produkter x Lydbøker E-bøker for allmennmarkedet E-bøker for undervisningsmarkedet Norske serieromaner Oversatte underholdningsromaner Skjønnlitteratur på originalspråket Sakprosa på originalspråket TOTALT Antall øvrige titler og utgaver er definert som titler med registrert gjeldende år. Dette avviker fra antall tilgjengelige titler i salg. 2 Titler rapportert i gruppe 9.3 og 9.4 ble tidligere rapportert i gruppe 7. * Fra og med 25 inkluderer tallene frivillig innrapportering fra forlag som ikke er medlem

10 BRUTTOOMSETNING Brutto %-vis endr. Bokgruppene Grunnskolen , %.2 Videregående ,9 % 2. Lærebøker ,9 % 2.2 Fagbøker , % 3. Norsk sakprosa voksne ,8 % 3.2 Oversatt sakprosa voksne ,4 % 3.3 Norsk sakprosa barn ,9 % 3.4 Oversatt sakprosa barn ,2 % 4. Norsk skjønnlitt. voksne ,3 % 4.2 Oversatt skjønnlitt. voksne ,5 % 4.3 Norsk skjønnlitt. barn ,5 % 4.4 Oversatt skjønnlitt. Barn ,7 % 5. Billigbøker ,7 % 6. Verk ,7 % 7. Kommisjonsbøker o.a ,9 % 8. Digitale læremidler og øvrige digitale produkter , % 8.x Lydbøker ,7 % 8.5 E-bøker til allmennmarkedet ,4 % 8.9 E-bøker undervisning mv ,7 % 9. Norske serieromaner ,7 % 9.2 Oversatte underholdningsromaner ,5 % 9.3 Skjønnlitteratur på originalspråket ,4 % 9.4 Sakprosa på originalspråket , % Sum bokgruppe , % Sum bokgruppe -9 (eksl. bokgruppe.8.) ANTALL SOLGTE EKSEMPLARER Antall solgte eksemplarer %-vis endr. Bokgruppene Grunnskolen ,2 %.2 Videregående , % 2. Lærebøker ,2 % 2.2 Fagbøker ,2 % 3. Norsk sakprosa voksne ,4 % 3.2 Oversatt sakprosa voksne , % 3.3 Norsk sakprosa barn ,4 % 3.4 Oversatt sakprosa barn ,9 % 4. Norsk skjønnlitt. voksne ,6 % 4.2 Oversatt skjønnlitt. voksne ,5 % 4.3 Norsk skjønnlitt. barn , % 4.4 Oversatt skjønnlitt. Barn , % 5. Billigbøker ,3 % 6. Verk ,4 % 7. Kommisjonsbøker o.a ,3 % 8.x Lydbøker ,8 % 8.5 E-bøker til allmennmarkedet ,8 % 8.9 E-bøker undervisning mv ,8 % 9. Norske serieromaner ,2 % 9.2 Oversatte underholdningsromaner ,8 % 9.3 Skjønnlitteratur på originalspråket ,3 % 9.4 Sakprosa på originalspråket ,5 % Sum bokgruppe -9 (eksl. bokgruppe.8.) ,5 % * Fra og med 25 inkluderer tallene frivillig innrapportering fra forlag som ikke er medlem

11 BEREGNET UTSALGSPRIS Prisøkningen i den totale gjennomsnittsprisen fra 24 til 25 skyldes at Vigmostad og Bjørke AS er inkludert i tallene fra 25. Forlaget har relativt sett mer i gruppe og 2 enn gjennomsnittet i bransjen, og dette drar opp den totale gjennomsnittsprisen. Beregnet pris Bokgruppene Grunnskolen Videregående Lærebøker Fagbøker Norsk sakprosa voksne Oversatt sakprosa voksne Norsk sakprosa barn Oversatt sakprosa barn Norsk skjønnlitt. voksne Oversatt skjønnlitt. voksne Norsk skjønnlitt. barn Oversatt skjønnlitt. Barn Billigbøker Verk Kommisjonsbøker, lover o.a Digitale læremidler og øvrige digitale produkter 8.x Lydbøker E-bøker til allmennmarkedet E-bøker undervisning mv Norske serieromaner Oversatte underholdningsromaner Skjønnlitteratur på originalspråket Skjønnlitteratur på originalspråket GJENNOMSNITTLIG BEREGNET UTSALGSPRIS EKSL. BOKGR Bruttoen er estimert på bakgrunn av netto. Statistikkgrunnlaget påvirkes av endringer i medlemsmassen. 2 * Fra og med 25 inkluderer tallene frivillig innrapportering fra forlag som ikke er medlem

12 BOKGRUPPE SKOLEBØKER Utvikling i netto i perioden i kroner Totalt Grunnskolen Videregående skole FORDELING MELLOM SKOLEBØKER OG DIGITALE LÆREMIDLER 2 Læremidler for grunnskolen, netto i kr Læremidler for videregående, netto i kr Papir Digitalt Digitalt Sum Sum Papir Digitalt Digitalt Sum Su Læremidler for grunnskolen, netto i kr Læremidler for videregående, netto i kr Digitalt Papir Sum Papir Digitalt Sum Andel digital 6 % 8 % % 2 % Digitalt Sum Papir Digitalt Sum Andel digital 8 % 7 % 9 % % Digitalt inneholder relevante bokgrupper i 8., 8., 8.6, 8.7, 8.8, 8.9 * Fra og med 25 inkluderer tallene frivillig innrapportering fra forlag som ikke er medlem 3

13 HOVEDTALL SISTE 6 ÅR Bokgruppe. Grunnskolen i kr Brutto i kr %-vis endring i -6,6 % -,% -3,6 % 9,7 % 24,3 % 5,4 % Antall forlag rapportert Antall eksemplarer Brutto bokpris Totalt antall titler nye titler øvrige titler i salg Den prosentvise endring i gjelder netto. Bokgruppe.2 Videregående skole i kr Brutto i kr %-vis endring i, % 3,2 % 5,3 % 2,8 % 2,2 % - 3,9 % Antall forlag rapportert Antall eksemplarer Brutto bokpris Totalt antall titler nye titler øvrige titler i salg Den prosentvise endring i gjelder netto. 2 Vigmostad & Bjørke AS er inkludert i tallene fra og med * Fra og med 25 inkluderer tallene frivillig innrapportering fra forlag som ikke er medlem

14 BOKGRUPPE 2 LÆREBØKER OG FAGBØKER Utvikling i netto i perioden 2 26 i kroner Totalt Lærebøker Fagbøker * * Fra og med 25 inkluderer tallene frivillig innrapportering fra forlag som ikke er medlem 5

15 HOVEDTALL SISTE 7 ÅR Bokgruppe 2. Lærebøker for høyere utdanning i kr Brutto i kr %-vis endring i -3,9 % 2,5 % 6,3 % 5,5 %, % 32,9 % 5,3 % Antall eksemplarer Brutto bokpris Ant. forlag rapportert Totalt antall titler nye titler øvrige titler i salg Bokgruppe 2.2 Fagbøker for profesjonsmarkedet i kr Brutto i kr %-vis endring i -43,5 % -7,2 % -4,3 % 7,8 % -4,2 % 35, % -7, % Antall eksemplarer Brutto bokpris Ant. forlag rapportert Totalt antall titler nye titler øvrige titler i salg Den prosentvise endring i gjelder netto. 2 Vigmostad & Bjørke AS er inkludert i tallene fra og med 25. PR. UNDERGRUPPE SISTE 2 ÅR Bokgruppe 2. Lærebøker for høyere utdanning i Brutto i Antall eks. Brutto Bokpris i Brutto i Antall eks. 2.. Diverse Jus Økonomi etc Helse og sosial Samfunnsvit. fag Pedagogikk Språk/estetiske fag Religion etc Tekniske fag Naturvit TOTALT Brutto Bokpris Bokgruppe 2.2 Fagbøker for profesjonsmarkedet i Brutto i Antall eks. Brutto Bokpris i Brutto i Antall eks Diverse Jus Økonomi etc Helse og sosial Samfunnsvit. fag Pedagogikk Språk/estetiske fag Religion etc Tekniske fag Naturvit TOTALT Brutto Bokpris 6 * Fra og med 25 inkluderer tallene frivillig innrapportering fra forlag som ikke er medlem

16 BOKGRUPPE 3 SAKPROSA Utvikling i netto i perioden 2 26 i kroner Totalt Norsk sakprosa for voksne Oversatt sakprosa for voksne Norsk sakprosa for barn Oversatt sakprosa for barn * Fra og med 25 inkluderer tallene frivillig innrapportering fra forlag som ikke er medlem 7

17 HOVEDTALL SISTE 7 ÅR Bokgruppe 3. Norsk sakprosa i kr Brutto i kr %-vis endring i omsetn. 3, %,8 % -,2 %,5 % 4,8 % 2,9 % -2, % Antall eksemplarer Brutto bokpris Antall forlag rapportert Totalt antall titler nye titler øvrige titler i salg Bokgruppe 3.2 Oversatt sakprosa for voksne i kr Brutto i kr %-vis endring i omsetn. 9,9 % 3,2 % -7, % -,5 % -7, % 3,6 % -5,2 % Antall eksemplarer Brutto bokpris Antall forlag rapportert Totalt antall titler nye titler øvrige titler i salg Bokgruppe 3.3 Norsk sakprosa for barn i kr Brutto i kr %-vis endring i omsetn. 9, % -6, % 6,3 % -22,2 % -,4 % -5,5 % 25, % Antall eksemplarer Brutto bokpris Antall forlag rapportert Totalt antall titler nye titler øvrige titler i salg Bokgruppe 3.4 Oversatt sakprosa for barn i kr Brutto i kr %-vis endring i omsetn. 3,5 % 27,2 % -,8 % -26,5 % 37,6 % -8,2 %,8 % Antall eksemplarer Brutto bokpris Antall forlag rapportert Totalt antall titler nye titler øvrige titler i salg Den prosentvise endring i gjelder netto. 8 * Fra og med 25 inkluderer tallene frivillig innrapportering fra forlag som ikke er medlem

18 PR. UNDERGRUPPE SISTE 2 ÅR Bokgruppe 3. Norsk sakprosa for voksne i Brutto Antall Brutto Brutto i eks. Bokpris i i Antall eks. 3.. Diverse Kultur, religion, kunst Samfunn, historie Kropp og sinn Natur, friluft,sport Reise og geografi Mat og drikke Hobby Teknikk/pop.vitensk Memoarer/biografier TOTALT Brutto Bokpris Bokgruppe 3.2 Oversatt sakprosa for voksne i Brutto Antall Brutto Brutto i eks. Bokpris i i Antall eks Diverse Kultur, religion, kunst Samfunn, historie Kropp og sinn Natur, friluft,sport Reise og geografi Mat og drikke Hobby Teknikk/pop.vitensk Memoarer/biografier TOTALT Brutto Bokpris Bokgruppe 3.3 Norsk sakprosa for barn i Brutto Antall Brutto Brutto i eks. Bokpris i i Antall eks Diverse Billedbøker Barn Junior Ungdom TOTALT Brutto Bokpris Bokgruppe 3.4 Oversatt sakprosa for barn i Brutto Antall Brutto Brutto i eks. Bokpris i i Antall eks Diverse Billedbøker Barn Junior Ungdom TOTALT Brutto Bokpris * Fra og med 25 inkluderer tallene frivillig innrapportering fra forlag som ikke er medlem 9

19 BOKGRUPPE 4 SKJØNNLITTERATUR Utvikling i netto i perioden 2 26 i kroner Totalt Norsk skjønnlitteratur for voksne Oversatt skjønnlitteratur for voksne Norsk skjønnlitteratur for barn Oversatt skjønnlitteratur for barn 2 * Fra og med 25 inkluderer tallene frivillig innrapportering fra forlag som ikke er medlem

20 HOVEDTALL SISTE 7 ÅR Bokgruppe 4. Norsk skjønnlitteratur for voksne i kr Brutto i kr %-vis endring i -8, % 2,7 % -8,6 % 47,2 % -5,9 % 3, % -2,6 % Antall eksemplarer Brutto bokpris Ant. forlag rapportert Totalt antall titler nye titler øvrige titler i salg Bokgruppe 4.2 Oversatt skjønnlitteratur for voksne i kr Brutto i kr %-vis endring i 6,5 % 22,6 % -4,9 % -2,4 % -7, % 24,8 % -3,4 % Antall eksemplarer Brutto bokpris Ant. forlag rapportert Totalt antall titler nye titler øvrige titler i salg Bokgruppe 4.3 Norsk skjønnlitteratur for barn i kr Brutto i kr %-vis endring i 2,9 %,6 % 3, % 7,8 % -3,3 % -2,9 % 7,7 % Antall eksemplarer Brutto bokpris Ant. forlag rapportert Totalt antall titler nye titler øvrige titler i salg Bokgruppe 4.4 Oversatt skjønnlitteratur for barn i kr Brutto i kr %-vis endring i omsetn.,3 % 3, % 5,3 % 5,8 % -, % 8,9 % 9,8 % Antall eksemplarer Brutto bokpris Antall forlag rapportert Totalt antall titler nye titler øvrige titler i salg Den prosentvise endring i gjelder netto. * Fra og med 25 inkluderer tallene frivillig innrapportering fra forlag som ikke er medlem 2

21 PR. UNDERGRUPPE SISTE 2 ÅR Bokgruppe 4. Norsk skjønnlitteratur for voksne i Brutto Antall Brutto Brutto i eks. Bokpris i i Antall eks. 4.. Diverse Romaner Noveller Lyrikk Skuespill Essays Antologier Krim/spenning Klassisk litt Sang-/visebøker TOTALT Bokgruppe 4.2 Oversatt skjønnlitteratur for voksne i Brutto Antall Brutto Brutto i eks. Bokpris i i Antall eks Diverse Romaner Noveller Lyrikk Skuespill Essays Antologier Krim/spenning Klassisk litt Sang-/visebøker TOTALT Bokgruppe 4.3 Norsk skjønnlitteratur for barn i Brutto Antall Brutto Brutto i eks. Bokpris i i Antall eks Diverse Billedbøker Romaner Barn Romaner Junior Romaner Ungdom Antologier Klassisk litt Sang, viser, dikt Noveller TOTALT Bokgruppe 4.4 Oversatt skjønnlitteratur for barn i Brutto Antall Brutto Brutto i eks. Bokpris i i Antall eks Diverse Billedbøker Romaner Barn Romaner Junior Romaner Ungdom Antologier Klassisk litt Sang, viser, dikt Noveller TOTALT Avvikende bokpris skyldes høy retur av en tittel med lav pris. Brutto Bokpris Brutto Bokpris Brutto Bokpris Brutto Bokpris 22 * Fra og med 25 inkluderer tallene frivillig innrapportering fra forlag som ikke er medlem

22 BOKGRUPPE 5 BILLIGBØKER Utvikling i netto i perioden 2 26 i kroner HOVEDTALL SISTE 7 ÅR i kr Brutto i kr %-vis endring i omsetn.,7 % 3,5 % -6,6 % -,5 %, % -7,8 % 7,4 % Antall eksemplarer Brutto bokpris Ant. forlag rapportert Totalt antall titler nye titler øvrige titler i salg Den prosentvise endring i gjelder nettoen. PR. UNDERGRUPPE SISTE 2 ÅR i Brutto i Antall eks. Brutto Bokpris i Brutto i Antall eks. 5 Diverse Norsk sakpr. voksne Norsk skjønn. voksne Overs. sakpr. voksne Overs. skjønn. voksne Norsk sakpr. barn Norsk skjønn. barn Oversatt sakpr. barn Oversatt skjønn barn TOTALT Brutto Bokpris * Fra og med 25 inkluderer tallene frivillig innrapportering fra forlag som ikke er medlem 23

23 BOKGRUPPE 6 VERK Utvikling i netto i perioden 2 26 i kroner HOVEDTALL SISTE 7 ÅR i kr Brutto i kr %-vis endring i omsetn. 54, % 4,5 % -45,5 % -27,3 % -7,4 % -32,5 % -47,4 % Antall eksemplarer Brutto bokpris Ant. forlag rapportert Totalt antall titler nye titler øvrige titler i salg Den prosentvise endring i gjelder netto. PR. UNDERGRUPPE SISTE 2 ÅR i Brutto Antall Brutto Brutto i eks. Bokpris i i Antall eks. 6 Diverse Skjønnlitt. verk voksne Sakprosaverk voksne Verk for barn og unge Leksikalske verk voksne TOTALT Brutto Bokpris 24 * Fra og med 25 inkluderer tallene frivillig innrapportering fra forlag som ikke er medlem

24 BOKGRUPPE 7 KOMMISJONSBØKER O.A. Utvikling i netto i perioden 2 26 i kroner HOVEDTALL SISTE 7 ÅR i kr Brutto i kr %-vis endring i omsetn. 5,8 % -7,5 % -22,6 % -9,8 % -,9 % -3, %,6 % Antall eksemplarer Brutto bokpris Ant. forlag rapportert 3 3 Totalt antall titler nye titler øvrige titler i salg Den prosentvise endring i gjelder netto. PR. UNDERGRUPPE SISTE 2 ÅR i Brutto Antall Brutto Brutto i eks. Bokpris i i Antall eks. 7 Diverse Tidsskrifter Grunnsk/Videregående Lærebøker høyere utd Lærebøker voksenoppl Fagbøker profesjonsm Skjønnl./sakpr. voksne Skjønnl./sakpr. barn/ungd Lover, forskr., rapporter Sammensatte bokprod TOTALT Brutto Bokpris * Fra og med 25 inkluderer tallene frivillig innrapportering fra forlag som ikke er medlem 25

25 BOKGRUPPE 8. DIGITALE LÆREMIDLER OG ØVRIGE DIGITALE PRODUKTER Utvikling i netto i perioden 2 26 i kroner HOVEDTALL SISTE 7 ÅR i kr Brutto i kr %-vis endring i 42,6 % 59,2 % 2,9 % 23, % 4,6 % 27, % 7,8 % Antall forlag rapportert Den prosentvise endring i gjelder netto. PR. UNDERGRUPPE SISTE 3 ÅR i i i 8 Diverse Grunnskolen Videregående Høyere utdanning Voksenopplæring Faglitt. for profesj Sakprosa voksne Sakprosa barn/ungd Skjønnlitt. barn/ungd Lover,forskr.,rapp. 59 TOTALT * Fra og med 25 inkluderer tallene frivillig innrapportering fra forlag som ikke er medlem

26 BOKGRUPPE 8.X LYDBØKER Inkluderer lydbokgruppene 8., (mp3-disk, digibok og nedlasting) Utvikling i netto i perioden 2 26 i kroner HOVEDTALL SISTE 7 ÅR i kr Brutto i kr %-vis endring i -8,7 % -9, % -9, % -, % 8, % 9,9 % 24, % Antall eksemplarer Brutto bokpris Antall forlag rapportert Totalt antall titler nye titler øvrige titler i salg Sterk økning i strømming (bokgr 8.8) påvirker volum og bokpris. Den prosentvise endring i gjelder netto. PR. UNDERGRUPPE SISTE 2 ÅR i Brutto Antall Brutto Brutto i eks. Bokpris i i Antall eks. 8.x. Diverse x. Grunnskolen x.2 Videregående skole x.3 Høyere utdanning x.4 Voksenopplæring x.5 Faglitteratur for prof.markedet x.6 Sakprosa, voksne x.7 Sakprosa, barn/unge x.8 Skjønnlitteratur, barn/unge x.9 Skjønnlitteratur, voksne TOTALT Brutto Bokpris * Fra og med 25 inkluderer tallene frivillig innrapportering fra forlag som ikke er medlem 27

27 BOKGRUPPE E-bøker for allmennmarkedet Utvikling i netto i perioden 2 26 i kroner HOVEDTALL SISTE 5 ÅR i kr Brutto i kr %-vis endring i 273,7 % 65,8 % 45,3 % 7,8 % 6,4 % Antall eksemplarer Brutto bokpris Antall forlag rapportert Totalt antall titler nye titler øvrige titler i salg Den prosentvise endring i gjelder netto. PR. UNDERGRUPPE SISTE 2 ÅR i Brutto Antall Brutto Brutto i eks. Bokpris i i Antall eks Diverse Norsk sakprosa for voksne Norsk skjønnlitteratur for voksne Oversatt sakprosa for voksne Oversatt skjønnlitteratur for voksne Norsk sakprosa for barn og ungdom Norsk skjønnlitt. for barn og ungdom Oversatt sakprosa for barn og ungdom Oversatt skjønnlitt. for barn og ungdom Annet TOTALT Brutto Bokpris 28 * Fra og med 25 inkluderer tallene frivillig innrapportering fra forlag som ikke er medlem

28 BOKGRUPPE E-bøker for undervisnings- og profesjonsformål Utvikling i netto i perioden 2 26 i kroner HOVEDTALL SISTE 5 ÅR i kr Brutto i kr %-vis endring i 933,3 % 245,6 % 6,3 % 34, % 8,4 % Antall eksemplarer Brutto bokpris Antall forlag rapportert Totalt antall titler nye titler øvrige titler i salg Den prosentvise endring i gjelder netto. PR. UNDERGRUPPE SISTE 2 ÅR i Brutto Antall Brutto Brutto i eks. Bokpris i i Antall eks Diverse Grunnskolen Videregående Høyere utdanning Voksenopplæring Faglitt. for profesjonsmarkedet TOTALT Brutto Bokpris * Fra og med 25 inkluderer tallene frivillig innrapportering fra forlag som ikke er medlem 27 29

29 BOKGRUPPE 9 - ANNEN SKJØNNLITTERATUR Utvikling i netto i perioden i kroner Totalt Norske serieromaner Oversatte underholdningsromaner Skjønnlitteratur på originalspråket Sakprosa på originalspråket HOVEDTALL SISTE 5 ÅR Bokgruppe 9. - Norske serieromaner i kr Brutto i kr %-vis endring i -6,5 % 2, % -3,5 % 5,3 % -3,7 % Antall eksemplarer Brutto bokpris Antall forlag rapportert Totalt antall titler nye titler øvrige titler i salg Bokgruppe Oversatte underholdningsromaner i kr Brutto i kr %-vis endring i 7, % -23,2 % -35,8 % -8, % 3,4 % Antall eksemplarer Brutto bokpris Antall forlag rapportert Totalt antall titler nye titler øvrige titler i salg Den prosentvise endring i gjelder netto. 3 * Fra og med 25 inkluderer tallene frivillig innrapportering fra forlag som ikke er medlem

30 Bokgruppe Sakprosa på originalspråket i kr Brutto i kr %-vis endring i - 6, % Antall eksemplarer Brutto bokpris Antall forlag rapportert 4 6 Totalt antall titler nye titler 52 - øvrige titler i salg Bokgruppe Skjønnlitteratur på originalspråket i kr Brutto i kr %-vis endring i - 98, % Antall eksemplarer Brutto bokpris Antall forlag rapportert 2 3 Totalt antall titler nye titler - øvrige titler i salg Den prosentvise endring i gjelder netto. PR. UNDERGRUPPE SISTE 2 ÅR Bokgruppe Sakprosa på originalspråket i Brutto Antall Brutto Brutto i eks. Bokpris i i Antall eks Sakprosa på originalspråket, voksen Ordbøker og Reise og geografi originalspråket Sakprosa på originalspråket, barn Diverse TOTALT Brutto Bokpris Bokgruppe Skjønnlitteratur på originalspråket i Brutto Antall Brutto Brutto i eks. Bokpris i i Antall eks Skjønnlitteratur på originalspråket, Krim og spenning på Fantasy/SF på originalspråket, Skjønnlitteratur på originalspråket, Diverse TOTALT Brutto Bokpris * Fra og med 25 inkluderer tallene frivillig innrapportering fra forlag som ikke er medlem 3

31 BRANSJESTATISTIKK TALL FRA MEDLEMSFORLAG BOKHANDELKJEDER OG ANDRE SALGSKANALER NETTOOMSETNING FORDELT PÅ SALGSKANALER Bokgrupper - msetning i hele tusen Norli Libris Akademika ARK Boklageret Fri Bokhandel Norsk Kulturråd Bibliotek centralen Dagligvare/ kiosk Bok- Øvrige klubber forhandlere Eksport Direktesalg til sluttbruker. Grunnskolen Videregående Lærebøker Fagbøker Norsk sakprosa voksne Oversatt sakprosa voksne Norsk sakprosa barn Oversatt sakprosa barn Norsk skjønnlitteratur voksne Oversatt skjønnlitteratur voksne Norsk skjønnlitteratur barn Oversatt skjønnlitteratur barn Billigbøker Verk Kommisjonsbøker, lover o.a Digitale læremidler og øvr. digitale produkter Fonogran (Plater, CD, lydbøker m.v) E-bøker til allmennmarkedet Lydbøker mp Lydbøker digi Lydfil nedlast E-bøker undervisning mv Norske serieromaner Oversatte underholdningsromaner Sakprosa på originalspråket Skjønnlitteratur på originalspråket TOTALT I prosent (26), % 3,8 % 9,7 %,3 %,5 % 3, % 2, % 3, % 2,3 % 2,5 % 5,6 % 9,9 %,6 % 2,9 %,9 % 2,5 %, % Andel av fra tidligere år 25,3 % 4,8 % 6,2 %,7 %,8 % 3,5 % 3,2 % 3, % 6,2 % 2,8 % 3,7 % 9,7 %,6 % 3,3 %,4 % 9,6 % ,2 % 5,4 % 5,3 %, %,6 % 4, % 3,2 % 3, % 5,9 % 2,6 % 4, %,5 %,6 % 5, %,4 % 6, % ,3 % 6,3 % 5,8 %,9 %,5% 3, % 3,3 % 2,9 % 6,2 % 2,8 %,7 % 2,7 %,6 % 3,7 %, % 7,2 % ,4 % 7, % 4,6 %,4 % 4, % 3,9 % 2,8 % 6,5 % 3, %,6 % 3,7 %,9 % 2,3 %,8 % 7, % TOTALT Salg til bokklubber gjelder salg av bøker direkte fra forlag til bokklubb (tilleggsbøker) 2 Skolebokaktøren BS Undervisning var i årene 29/2 inkludert i Norli. I årene 2-23 er de i varierende grad rapportert under Norli, og. Fra 24 er de i sin helhet rapportert under. 32 * Fra og med 25 inkluderer tallene frivillig innrapportering fra forlag som ikke er medlem

Bransjestatistikk. Den norske Forleggerforening - Forleggerforeningens servicekontor

Bransjestatistikk. Den norske Forleggerforening - Forleggerforeningens servicekontor Bransjestatistikk 2 2 Den norske Forleggerforening - Forleggerforeningens servicekontor Den norske Forleggerforening - Forleggerforeningens servicekontor Bransjestatistikk INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLD DEL

Detaljer

BRANSJESTATISTIKK. Den norske Forleggerforening - Forleggerforeningens servicekontor

BRANSJESTATISTIKK. Den norske Forleggerforening - Forleggerforeningens servicekontor BRANSJESTATISTIKK 2 4 Den norske Forleggerforening - Forleggerforeningens servicekontor Den norske Forleggerforening - Forleggerforeningens servicekontor BRANSJESTATISTIKK INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLD

Detaljer

BRANSJESTATISTIKK. Den norske Forleggerforening - Forleggerforeningens servicekontor

BRANSJESTATISTIKK. Den norske Forleggerforening - Forleggerforeningens servicekontor BRANSJESTATISTIKK 2 Den norske Forleggerforening - Forleggerforeningens servicekontor Den norske Forleggerforening - Forleggerforeningens servicekontor BRANSJESTATISTIKK INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLD DEL

Detaljer

BRANSJESTATISTIKK. Den norske Forleggerforening - Forleggerforeningens servicekontor

BRANSJESTATISTIKK. Den norske Forleggerforening - Forleggerforeningens servicekontor BRANSJESTATISTIKK Den norske Forleggerforening - Forleggerforeningens servicekontor Bransjestatistikk INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLD DEL TOTALMARKEDET Det totale bokmarkedet 5 Medlemsforlag og bokklubber

Detaljer

BOKMARKEDET FORLEGGERFORENINGENS BRANSJESTATISTIKK. Den norske Forleggerforening - Forleggerforeningens servicekontor

BOKMARKEDET FORLEGGERFORENINGENS BRANSJESTATISTIKK. Den norske Forleggerforening - Forleggerforeningens servicekontor BOKMARKEDET 2 5 FORLEGGERFORENINGENS BRANSJESTATISTIKK Den norske Forleggerforening - Forleggerforeningens servicekontor Den norske Forleggerforening - Forleggerforeningens servicekontor BRANSJESTATISTIKK

Detaljer

Bokgrupper - Forlag OPPDATERT VERSJON PR Utarbeidet av Forleggerforeningen

Bokgrupper - Forlag OPPDATERT VERSJON PR Utarbeidet av Forleggerforeningen Bokgrupper - Forlag OPPDATERT VERSJON PR. 10.04.2015. Utarbeidet av Forleggerforeningen Bokgruppe 1 Skolebøker Skolebøker for grunnskolen og tilsvarende nivå, herunder lærerveiledninger og kopieringsoriginaler

Detaljer

VEDLEGG 1. Definisjoner

VEDLEGG 1. Definisjoner VEDLEGG 1. Definisjoner Bøker: Med bøker mener Bokavtalen utgivelser som tilgjengeliggjøres for publikum i et innholdsbærende format, det være seg den tradisjonelle innbundne boka, en elektronisk fil (e-bøker),

Detaljer

Bokavtalen av 1.1.2015

Bokavtalen av 1.1.2015 Bokavtalen av 1.1.2015 24.03.2015 Denne avtalen varer fra 1. januar 2015 til 31.desember 2017 1.0 Formål Bokavtalen legger til rette for å bevare og utvikle norsk språk og litteratur og skal fremme utgivelse

Detaljer

Uavhengig av bestemmelsene i denne paragraf er det tillatt med fri frakt på bokforsendelser. 2

Uavhengig av bestemmelsene i denne paragraf er det tillatt med fri frakt på bokforsendelser. 2 Bokavtalen 2009 1.0 FORMÅL Bokavtalen har til hensikt å legge forholdene til rette for å styrke bøkenes posisjon i Norge gjennom å: - Fremme kultur og kunnskapsformidling, stimulere leseinteresse og kunnskapstilegnelse

Detaljer

Katalog IBX BSNorli Skole AS på markedsplassen

Katalog IBX BSNorli Skole AS på markedsplassen Katalog IBX BSNorli Skole AS på markedsplassen Dette er et dokument som vil forsøke å forklare hvordan man kan søke for å finne de produktene man ønsker i katalogen til BS NORLI AS, samt forklare hvordan

Detaljer

Gyldendal ASA Presentasjon av foreløpig regnskap 2008

Gyldendal ASA Presentasjon av foreløpig regnskap 2008 Gyldendal ASA Presentasjon av foreløpig regnskap 2008 Hovedtall 2008 2007 Driftsinntekter 1778,1 1855,8 Driftsresultat (EBITDA) 133,4 71,8 Resultat før skatt 16,7 10,6 Reduksjon i salgsinntekter Tapte

Detaljer

10. 5 000 nye bøker i 2004

10. 5 000 nye bøker i 2004 Kulturstatistikk 004 0. 5 000 nye bøker i 004 Talet på utgjevne boktitlar og småtrykk held seg stabilt syner dei førebelse tala frå Nasjonalbiblioteket i Oslo. 5 000 bøker og 60 småtrykk blei utgjevne

Detaljer

11. Bøker. Statistiske analysar Kulturstatistikk 2009. Pliktavleverte lydboktitlar og vanlege boktitlar viser nedgang

11. Bøker. Statistiske analysar Kulturstatistikk 2009. Pliktavleverte lydboktitlar og vanlege boktitlar viser nedgang . Bøker Pliktavleverte lydboktitlar og vanlege boktitlar viser nedgang.. Nokre resultat I 2009 blei det pliktavlevert 45 nye boktitlar som er lese inn på lydbok. Det er 62 færre innleverte titlar enn i

Detaljer

Gyldendal ASA Presentasjon foreløpig regnskap 2009

Gyldendal ASA Presentasjon foreløpig regnskap 2009 Gyldendal ASA Presentasjon foreløpig regnskap 2009 Budskapet for ett år siden Flere faktorer som tilsier at 2009 og 2010 vil bli krevende år i norsk bokbransje: 1. Effektene endret skolebokdistribusjon

Detaljer

2008/45. Notater. Ingvild Johansen. Notater. Ny metode for bøker i KPI. Avdeling for økonomi, energi og miljø/seksjon for prisstatistikk

2008/45. Notater. Ingvild Johansen. Notater. Ny metode for bøker i KPI. Avdeling for økonomi, energi og miljø/seksjon for prisstatistikk 2008/45 Notater Ingvild Johansen Notater Ny metode for bøker i KPI Avdeling for økonomi, energi og miljø/seksjon for prisstatistikk Innhold 1. Innledning...2 1.1 Bakgrunn...2 1.2 Formål...2 2. Bokmarkedet...3

Detaljer

Bokavtalen. 3.2 Litteraturabonnement (gjeldende fra ) BOKAVTALE (10. november 2004 )

Bokavtalen. 3.2 Litteraturabonnement (gjeldende fra ) BOKAVTALE (10. november 2004 ) Bokavtalen Bokavtalen er et frivillig samarbeid mellom forlag og bokhandler for å bevare og utvikle norsk språk og litteratur. Bokavtalen mellom Den norske Forleggerforening og Bokhandlerforeningen trådte

Detaljer

Litteratur i tall 2013

Litteratur i tall 2013 Litteratur i tall 2013 beskriver den samlede omsetningen og inntektskildene i en sammensatt og levende kulturnæring. Rapporten inneholder ikke kvalitative vurderinger av litteraturbransjen, og tar heller

Detaljer

Konkurransetilsynet viser til tidligere korrespondanse i saken.

Konkurransetilsynet viser til tidligere korrespondanse i saken. V1999-82 25.11.99 Konkurranseloven 3-9 - Norsk kulturråd, Den norske Forleggerforening, Norsk Forleggersamband, Den norske Forfatterforening, Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere, Norsk Faglitterær Forfatter-

Detaljer

NORSK KULTURRÅD 2005

NORSK KULTURRÅD 2005 NORSK KULTURRÅD 2005 AVTALE MELLOM NORSK KULTURRÅD, DEN NORSKE FORLEGGER- FORENING, NORSK FORLEGGERSAMBAND OG DEN NORSKE FORFATTERFORENING OM REGLER FOR STATENS INNKJØPSORDNING FOR NY NORSK SKJØNNLITTERATUR

Detaljer

11. Bøker og bokomsetning

11. Bøker og bokomsetning Kulturstatistikk Gro Kamfjord. og bokomsetning I blei det avlevert over 0 000 nye boktitlar til Nasjonalbiblioteket. Nasjonalbiblioteket registrerte også blant anna om lag 300 millionar vevdokument i.

Detaljer

Moderniseringsdepartementet. Statsråd: Morten Andreas Meyer. Forskrift om unntak fra konkurranseloven 10 for samarbeid ved omsetning av bøker

Moderniseringsdepartementet. Statsråd: Morten Andreas Meyer. Forskrift om unntak fra konkurranseloven 10 for samarbeid ved omsetning av bøker Moderniseringsdepartementet KONGELIG RESOLUSJON Statsråd: Morten Andreas Meyer Ref nr.: Saksnr.: 200404502 Dato: 27.04 2005 Forskrift om unntak fra konkurranseloven 10 for samarbeid ved omsetning av bøker

Detaljer

NORSK KULTURRÅD Desember 2012

NORSK KULTURRÅD Desember 2012 NORSK KULTURRÅD Desember 2012 AVTALE MELLOM NORSK KULTURRÅD, DEN NORSKE FORLEGGER- FORENING, NORSK FORLEGGERSAMBAND OG DEN NORSKE FORFATTERFORENING OM REGLER FOR STATENS INNKJØPSORDNING FOR NY NORSK SKJØNNLITTERATUR

Detaljer

Litteratur i tall Hanne Holden Halmrast, Håkon Kavli, Øystein Lorvik Nilsen og Jon Martin Sjøvold

Litteratur i tall Hanne Holden Halmrast, Håkon Kavli, Øystein Lorvik Nilsen og Jon Martin Sjøvold Litteratur i tall Hanne Holden Halmrast, Håkon Kavli, Øystein Lorvik Nilsen og Jon Martin Sjøvold HANNE HOLDEN HALMRAST, HÅKON KAVLI, ØYSTEIN LORVIK NILSEN OG JON MARTIN SJØVOLD Litteratur i tall Copyright

Detaljer

UTTALELSE OM FORSKRIFT OM UNNTAK FRA KONKURRANSELOVEN FOR OMSETNING AV BØKER

UTTALELSE OM FORSKRIFT OM UNNTAK FRA KONKURRANSELOVEN FOR OMSETNING AV BØKER HØRINGSUTTALELSE FRA BOKKILDEN.NO VEDR. NY BOKAVTALE. UTTALELSE OM FORSKRIFT OM UNNTAK FRA KONKURRANSELOVEN FOR OMSETNING AV BØKER 1 BAKGRUNN Vi viser til Moderniseringsdepartementets høringsbrev av 17.

Detaljer

Gyldendal oppnådde et driftsresultat (EBITDA) i 2010 på 138,1 millioner kroner (156,7).

Gyldendal oppnådde et driftsresultat (EBITDA) i 2010 på 138,1 millioner kroner (156,7). GYLDENDAL ASA RAPPORT 4. KVARTAL OG FORELØPIG REGNSKAP 2010 Gyldendal ASA 4. kv. 10 4. kv. 09 2010 2009 Driftsinntekter 521,4 544,6 1 678,3 1 741,1 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger) 88,5 98,4

Detaljer

NORSK KULTURRÅD Desember 2012

NORSK KULTURRÅD Desember 2012 NORSK KULTURRÅD Desember 2012 AVTALE MELLOM NORSK KULTURRÅD, DEN NORSKE FORLEGGER- FORENING, NORSK FORLEGGERSAMBAND OG NORSKE BARNE- OG UNGDOMSBOKFORFATTERE OM REGLER FOR STATENS INNKJØPSORDNING FOR NY

Detaljer

Høring forslag til lov om omsetning av bøker (boklov): høringssvar fra bokleser, biblioteksbruker, forfatter, bokhandler og forlegger Bjørn Brænd

Høring forslag til lov om omsetning av bøker (boklov): høringssvar fra bokleser, biblioteksbruker, forfatter, bokhandler og forlegger Bjørn Brænd BJØRN BRÆND NORDSTRANDVEIEN 14 3480 FILTVET BB@YLI.NO - BJORN.BRAEND@YMAIL.COM - 923 45 684 62 46 37 78 23 27 59 10 Det kongelige kulturdepartement 2013.03.13 postmottak@kud.dep.no Deres ref 13/53- Høring

Detaljer

Gyldendal ASA Presentasjon av tallene for 2010

Gyldendal ASA Presentasjon av tallene for 2010 Gyldendal ASA Presentasjon av tallene for 2010 Budskapet vårt for to år siden Flere faktorer som tilsier at 2009 og 2010 vil bli krevende år i norsk bokbransje: 1. Effektene endret skolebokdistribusjon

Detaljer

Fra papir til digitalt pensum

Fra papir til digitalt pensum Fra papir til digitalt pensum Hilde Kristoffersen redaktør i Fagbokforlaget hilde.kristoffersen@fagbokforlaget.no Ansvarlig for fag og lærebøker i økonomiske og administrative fagområder Litt bakgrunnsinfo.:

Detaljer

Høringsnotat Innhold

Høringsnotat Innhold Høringsnotat Innhold 1. FORSKRIFT OM UNNTAK FRA KONKURRANSELOVEN 10 FOR SAMARBEID VED OMSETNING AV BØKER... 2 2. BAKGRUNN... 2 2.1 Regjeringens føringer... 2 2.2 Forholdet til EØS-avtalen og konkurranseloven...

Detaljer

Høringsnotat: Forskrift om unntak fra konkurranseloven for omsetning av bøker

Høringsnotat: Forskrift om unntak fra konkurranseloven for omsetning av bøker Høringsnotat: Forskrift om unntak fra konkurranseloven for omsetning av bøker 1. Bakgrunn for forskriften... 2 2. Forskriftens virkeområde... 2 3. Fast utsalgspris for bøker... 3 4. Rabattgrenser...5 5.

Detaljer

Leserundersøkelsen 2012 Lesing, kjøp & handelskanaler

Leserundersøkelsen 2012 Lesing, kjøp & handelskanaler Leserundersøkelsen 2012 Lesing, kjøp & handelskanaler Undersøkelsen er gjennomført av markedsanalyse- og rådgivningsselskapet Ipsos MMI på vegne av Den norske Forleggerforening og Bokhandlerforeningen.

Detaljer

Gyldendal ASA hadde driftsinntekter på 358 (356,9) millioner kroner, som var vel 1 millioner kroner bedre enn første kvartal i fjor.

Gyldendal ASA hadde driftsinntekter på 358 (356,9) millioner kroner, som var vel 1 millioner kroner bedre enn første kvartal i fjor. GYLDENDAL ASA RAPPORT 1. KVARTAL 2010 Gyldendal ASA 1. kv. 10 1. kv. 09 2009 Driftsinntekter 358,0 356,9 1 741,1 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger) -7,8-17,4 156,6 EBITA (Driftsres. etter ord.

Detaljer

Ingvild Johansen. Ny metode for bøker i KPI. LI Nasjonalbiblioteket ' Depotbiblioteket. j/j "hm HM. 2008/45 Notater. O z

Ingvild Johansen. Ny metode for bøker i KPI. LI Nasjonalbiblioteket ' Depotbiblioteket. j/j hm HM. 2008/45 Notater. O z 2008/45 Notater rc O z j/j "hm HM Ingvild Johansen Ny metode for bøker i KPI o(0 c 0) V) J* "hm j/j "hm rø HM LI Nasjonalbiblioteket ' Depotbiblioteket Avdeling for økonomi, energi og miljø/seksjon for

Detaljer

Kulturutredningen 2014

Kulturutredningen 2014 Kulturutredningen 2014 Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFF) er en fagforening for forfattere og oversettere av faglitteratur. Foreningen sikrer medlemmenes faglige og økonomiske interesser

Detaljer

Gyldendal har i 2006 og 2007 gjennomført et betydelig investeringsprogram. Dette har belastet driftskostnadene.

Gyldendal har i 2006 og 2007 gjennomført et betydelig investeringsprogram. Dette har belastet driftskostnadene. GYLDENDAL ASA FORELØPIG REGNSKAP 2007. Driftsinntekter 583,7 540,2 1 855,8 1 649,7 Driftskostnader -551,9-478,0-1 776,8-1 585,4 Engangskostnader -17,0-8,3-42,8-19,1 Driftsresultat 14,8 53,9 36,2 45,2 Avskriv.

Detaljer

NORSK KULTURRÅD Juni 2006

NORSK KULTURRÅD Juni 2006 NORSK KULTURRÅD Juni 2006 AVTALE MELLOM NORSK KULTURRÅD, DEN NORSKE FORLEGGERFORENING, NORSK FORLEGGERSAMBAND, NORSK FAGLITTERÆR FORFATTER- OG OVERSETTERFORENING OG ABM-UTVIKLING OM REGLER FOR EN SELEKTIV

Detaljer

GYLDENDAL ASA RAPPORT 3. KVARTAL 2007.

GYLDENDAL ASA RAPPORT 3. KVARTAL 2007. GYLDENDAL ASA RAPPORT 3. KVARTAL 2007. Driftsinntekter 579,5 522,5 1 220,6 1 109,5 1 649,7 Driftsresultat 90,2 67,1 21,4-8,7 45,2 Avskriv. immaterielle eiendeler -3,2-3,4-10,5-10,2-13,1 Finansposter -9,1-0,9-6,0-2,4-6,0

Detaljer

GYLDENDAL ASA KVARTALSRAPPORT TREDJE KVARTAL Resultatutvikling konsernet tredje kvartal (tall i parentes viser tilsvarende periode i 2010)

GYLDENDAL ASA KVARTALSRAPPORT TREDJE KVARTAL Resultatutvikling konsernet tredje kvartal (tall i parentes viser tilsvarende periode i 2010) GYLDENDAL ASA KVARTALSRAPPORT TREDJE KVARTAL 11. Pr. 3. kvartal Helår 11 1 Gyldendalkonsernet 11 1 1 5, 5,7 Driftsinntekter 1 1, 1,9 1 7,3 1, 7,3 (Driftsres. før ord. avskrivninger), 9,5 13,1 5,5 5,9 EBITA

Detaljer

Høringsuttalelse evaluering Bokavtalen

Høringsuttalelse evaluering Bokavtalen Det kongelige kultur- og kirkedepartement Postboks 8030 Dep. 0030 Oslo Oslo, 1. oktober 2009 Høringsuttalelse evaluering Bokavtalen 1. Innledning Bokhandlerforeningen og Den norske Forleggerforening mottok

Detaljer

Den norske Forfatterforening konkurranseloven 3-9, jf. 3-4 og 3-1 dispensasjon for avtaler om royalty m.v. og bokklubbavtaler

Den norske Forfatterforening konkurranseloven 3-9, jf. 3-4 og 3-1 dispensasjon for avtaler om royalty m.v. og bokklubbavtaler Den norske Forfatterforening Postboks 327 Sentrum 0103 Oslo Vår ref.: 2002/640 Dato: 28. mai 2003 Den norske Forfatterforening konkurranseloven 3-9, jf. 3-4 og 3-1 dispensasjon for avtaler om royalty m.v.

Detaljer

11. Bøker. Kulturstatistikk 2010 Statistiske analysar 127. Færre pliktavleverte bøker, men fleire lydbøker

11. Bøker. Kulturstatistikk 2010 Statistiske analysar 127. Færre pliktavleverte bøker, men fleire lydbøker Kulturstatistikk 200 Statistiske analysar 27. Bøker Færre pliktavleverte bøker, men fleire lydbøker.. Nokre resultat Det blei i 200 innlevert over 0 400 nye boktitlar til Nasjonalbiblioteket. Det er 40

Detaljer

Bokundersøkelsen 2010 Lesing, kjøp &handelskanaler

Bokundersøkelsen 2010 Lesing, kjøp &handelskanaler Bokundersøkelsen 2010 Lesing, kjøp &handelskanaler Undersøkelsen er gjennomført av markedsanalyse- og rådgivningselskapet Synovate på vegne av Den norske Forleggerforening og Bokhandlerforeningen. Metode

Detaljer

- Innkjøpsordningene for litteratur -

- Innkjøpsordningene for litteratur - - Innkjøpsordningene for litteratur - Hvor mange ordninger har vi? Ny norsk skjønnlitteratur for voksne (1965) Ny norsk skjønnlitteratur for barn og unge (1966) Oversatt skjønnlitteratur (1990) Ny norsk

Detaljer

Litteraturforsyning - kartlegging. 1. Hvilke medietyper er vanskeligst tilgjengelig for innkjøp? Litteraturforsyning - kartlegging 22.06.

Litteraturforsyning - kartlegging. 1. Hvilke medietyper er vanskeligst tilgjengelig for innkjøp? Litteraturforsyning - kartlegging 22.06. Litteraturforsyning - kartlegging 1. Hvilke medietyper er vanskeligst tilgjengelig for innkjøp? Utenlandske bøker. Både fag- og skjønnliteratur Studiebøker og bøker på andre språk enn norsk. Bruker Biblioteksentralen

Detaljer

Avskrivning på goodwill har økt noe, som følge av nye bokhandelkjøp og kjøp av minoritetsposten i Tiden Norsk Forlag.

Avskrivning på goodwill har økt noe, som følge av nye bokhandelkjøp og kjøp av minoritetsposten i Tiden Norsk Forlag. GYLDENDAL ASA RAPPORT 3. KVARTAL 2004. Driftsinntekter 467,0 461,3 1 014,9 1 003,7 1 455,1 Resultat 82,1 75,7 49,9 39,0 94,1 Nedskrivning/tap i tilknyttet selskap 0,0-2,6 0,0-2,6-2,6 Avskrivning goodwill

Detaljer

Kulturdepartementet Oslo. postmottak@kud.dep.no. Oslo 14.03.13. Deres ref.:13/53. Høring boklov

Kulturdepartementet Oslo. postmottak@kud.dep.no. Oslo 14.03.13. Deres ref.:13/53. Høring boklov Kulturdepartementet Oslo postmottak@kud.dep.no Deres ref.:13/53 Oslo 14.03.13 Høring boklov Vi viser til departementets brev av 31. januar 2013. (NBU) støtter forslaget om en boklov i Norge. Vi tror at

Detaljer

NORSK KULTURRÅD 08.12.2009

NORSK KULTURRÅD 08.12.2009 NORSK KULTURRÅD 08.12.2009 AVTALE MELLOM NORSK KULTURRÅD, DEN NORSKE FORLEGGERFORENING, NORSK FORLEGGERSAMBAND, NORSK FAGLITTERÆR FORFATTER- OG OVERSETTERFORENING OG ABM-UTVIKLING OM REGLER FOR EN SELEKTIV

Detaljer

RAPPORT - FJERDE KVARTAL OG FORELØPIG REGNSKAP 2008.

RAPPORT - FJERDE KVARTAL OG FORELØPIG REGNSKAP 2008. GYLDENDAL ASA RAPPORT - FJERDE KVARTAL OG FORELØPIG REGNSKAP 2008. Driftsinntekter 535,2 583,7 1 778,1 1 855,8 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger) 85,5 27,9 133,4 71,8 EBITA (Driftsres. etter ord.

Detaljer

Evaluerittg av. Bokavtalen. # o Telemarksforsking. Trond Erik Lunder og Vidar Ringstad. )oc)a. TF-ra pport nr.2-49

Evaluerittg av. Bokavtalen. # o Telemarksforsking. Trond Erik Lunder og Vidar Ringstad. )oc)a. TF-ra pport nr.2-49 # o Telemarksforsking Evaluerittg av Bokavtalen Kn ut I-Øyland, S igl:1ørn l-llel nr brel

Detaljer

GYLDENDAL ASA FORELØPIG REGNSKAP 2006.

GYLDENDAL ASA FORELØPIG REGNSKAP 2006. GYLDENDAL ASA FORELØPIG REGNSKAP 2006. Driftsinntekter 540,2 490,3 1 649,7 1 514,7 Resultat hovedområder 61,8 39,3 63,4 61,5 Driftsresultat 53,9 49,0 45,2 73,5 Avskrivning immaterielle eiendeler -2,9-1,4-13,1-12,5

Detaljer

Bokkjøp & handelskanaler

Bokkjøp & handelskanaler Bokkjøp & handelskanaler JUNI 17 Bokhandel og dagligvare som foretrukne kanaler for bokkjøp % har kjøpt 1 eller flere bøker de siste 1 måneder. Det er en nedgang på prosentpoeng sammenlignet med juni 1.

Detaljer

Konkurranseloven 3-9 - Den norske Forleggerforening og Den norske Bokhan...nsasjon fra 3-1 og 3-4, jf. 3-1 for bransjeavtalen for bokomsetning

Konkurranseloven 3-9 - Den norske Forleggerforening og Den norske Bokhan...nsasjon fra 3-1 og 3-4, jf. 3-1 for bransjeavtalen for bokomsetning V1998-103 20.11.98 Konkurranseloven 3-9 - Den norske Forleggerforening og Den norske Bokhandlerforening - dispensasjon fra 3-1 og 3-4, jf. 3-1 for bransjeavtalen for bokomsetning Sammendrag: Den norske

Detaljer

Makt i distribusjonskanaler. Effekter av samarbeidsformer og bruk av påvirkningsstrategier på bedriftens tilfredshet

Makt i distribusjonskanaler. Effekter av samarbeidsformer og bruk av påvirkningsstrategier på bedriftens tilfredshet Makt i distribusjonskanaler Effekter av samarbeidsformer og bruk av påvirkningsstrategier på bedriftens tilfredshet The effects of governance structures and the use of influence strategies on firm satisfaction

Detaljer

Høringssvar fra Fri Bokhandel SA

Høringssvar fra Fri Bokhandel SA Høringssvar fra Fri Bokhandel SA Forslag til lov om omsetning av bøker 13. mars 2013 Skrevet av: Helén Foss Daglig leder Fri Bokhandel SA Høringssvar fra Fri Bokhandel SA Forslag til lov om omsetning av

Detaljer

Gyldendal ASA Generalforsamling 19. mai 2008

Gyldendal ASA Generalforsamling 19. mai 2008 Gyldendal ASA Generalforsamling 19. mai 2008 Velkommen til den første generalforsamlingen i Gyldendalhuset Bygget inngår i et historisk løft hvor vi investerer 600 MNOK Investeringsløpet sluttføres våren

Detaljer

Lyrikk, takk! Formidlingsturné. Trondheim, 14.11.2013

Lyrikk, takk! Formidlingsturné. Trondheim, 14.11.2013 Lyrikk, takk! Formidlingsturné Trondheim, 14.11.2013 Kulturrådet 2013 Kulturfondet 2013 Rådet 10 medlemmer og 4 varamedlemmer oppnevnt av Kongen i Statsråd (Kulturdepartementet) - alle kunstfeltene er

Detaljer

SNF-rapport nr. 31/05

SNF-rapport nr. 31/05 BOKBRANSJEAVTALEN En analyse av det norske bokmarkedet av Jan Petter Verlo Fedje og Lars Røttingen SNF-prosjekt nr. 4276 ISIP: Industry, Structure, Innovation and Industrial Policy in the new Economy Prosjektet

Detaljer

På denne bakgrunn mener Konkurransetilsynet at det er grunnlag for å oppheve dispensasjonen med hjemmel i konkurranseloven 7-2 annet ledd.

På denne bakgrunn mener Konkurransetilsynet at det er grunnlag for å oppheve dispensasjonen med hjemmel i konkurranseloven 7-2 annet ledd. V1999-84 03.12.99 Konkurranseloven 3-9, dispensasjon fra 3-4, jf 3-1 første ledd for avtaler mellom Den norske Forleggerforening og henholdsvis Norske Barne- og ungdoms-bok-forfattere og Norsk faglitterær

Detaljer

GYLDENDAL ASA RAPPORT FOR TREDJE KVARTAL 2012. Resultatutvikling i Gyldendal i tredje kvartal 2012 (tall i parentes viser tilsvarende periode i 2011)

GYLDENDAL ASA RAPPORT FOR TREDJE KVARTAL 2012. Resultatutvikling i Gyldendal i tredje kvartal 2012 (tall i parentes viser tilsvarende periode i 2011) GYLDENDAL ASA RAPPORT FOR TREDJE KVARTAL 2012 Pr. 3. kvartal Helår 2012 2011 Gyldendalkonsernet 2012 2011 2011 535,2 465,5 Driftsinntekter 1 263,7 1 162,7 1 709,6 84,1 61,4 EBITDA (Driftsres. før ord.

Detaljer

Utredning om litteratur- og språkpolitiske virkemidler

Utredning om litteratur- og språkpolitiske virkemidler Utredning om litteratur- og språkpolitiske virkemidler Utarbeidet for Kulturdepartementet Oslo Economics-rapport 2011-16 Prosjektnummer 2011-251-1010 Utredning om litteratur- og språkpolitiske virkemidler

Detaljer

E-bøker! Seniornett Larvik 26. mai 2014. Rigmor Haug Larvik bibliotek

E-bøker! Seniornett Larvik 26. mai 2014. Rigmor Haug Larvik bibliotek E-bøker! Seniornett Larvik 26. mai 2014 Rigmor Haug Larvik bibliotek Hva er e-bøker? Definisjon Hvilken duppedings for å lese e-bøker? Nettbrett, lesebrett, smarttelefoner, pc Kjøpe e-bøker Ett eksempel

Detaljer

AVTALE om eksemplarfremstilling for funksjonshemmede i medhold av 17a i lov om opphavsrett til åndsverk m.v. (åndsverkloven)

AVTALE om eksemplarfremstilling for funksjonshemmede i medhold av 17a i lov om opphavsrett til åndsverk m.v. (åndsverkloven) AVTALE om eksemplarfremstilling for funksjonshemmede i medhold av 17a i lov om opphavsrett til åndsverk m.v. (åndsverkloven) 1. Generelle bestemmelser 1.1 Avtalens parter. Denne avtalen er inngått mellom

Detaljer

Fag- og forskningsbibliotek 2005 2010: E-bøker/Databaser

Fag- og forskningsbibliotek 2005 2010: E-bøker/Databaser Fag- og forskningsbibliotek 25 21: E-bøker/Databaser Innledende merknader: Det er knyttet noe usikkerhet til bibliotekenes rapportering når det gjelder digitale dokumenter, antall databaser og bruken av

Detaljer

Årskonferanse 2012 Logistikkforeningen 2.-4. mars 2012 MS Color Magic. Einar J. Einarsson Adm.dir. Forlagssentralen ANS

Årskonferanse 2012 Logistikkforeningen 2.-4. mars 2012 MS Color Magic. Einar J. Einarsson Adm.dir. Forlagssentralen ANS Årskonferanse 2012 Logistikkforeningen 2.-4. mars 2012 MS Color Magic Einar J. Einarsson Adm.dir. Forlagssentralen ANS Disposisjon Bokbransjen Forlagssentralen Distribusjonssenteret på Langhus Forbedringer

Detaljer

5 Det er en sammenheng mellom salgskanaler, antallet utgivelser og bruk av bøker

5 Det er en sammenheng mellom salgskanaler, antallet utgivelser og bruk av bøker Til Kulturdepartementet Kunnskapsdepartementet Høringssvar på utredningene "Utredning om litteratur- og språkpolitiske virkemidier" og "Til bokas pris. Utredning av litteraturpolitiske virkemidler i Europa".

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2012

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2012 GYLDENDAL ASA KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2012 Pr. 1. kvartal Helår 2012 2011 Gyldendalkonsernet 2012 2011 2011 387,9 354,7 Driftsinntekter 387,9 354,7 1 709,6-6,6-10,5 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger)

Detaljer

GYLDENDAL ASA RAPPORT FOR FØRSTE KVARTAL 2013. Resultatutvikling i Gyldendal i første kvartal 2013 (tall i parentes viser tilsvarende periode i 2012)

GYLDENDAL ASA RAPPORT FOR FØRSTE KVARTAL 2013. Resultatutvikling i Gyldendal i første kvartal 2013 (tall i parentes viser tilsvarende periode i 2012) GYLDENDAL ASA RAPPORT FOR FØRSTE KVARTAL 2013 Pr. 1. kvartal Helår 2013 2012 Gyldendalkonsernet 2013 2012 2012 384,4 387,9 Driftsinntekter 384,4 387,9 1 877,7-22,2-6,6 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger)

Detaljer

Statistiske analysar 131 Kulturstatistikk 2011. Utgitte bøker, etter emne. 2010-2011. Talet på titlar

Statistiske analysar 131 Kulturstatistikk 2011. Utgitte bøker, etter emne. 2010-2011. Talet på titlar Statistiske analysar 3 Kulturstatistikk 20. Bøker Fleire pliktavleverte bøker og lydbøker 900 titlar i nasjonalbibliografien.. Nokre resultat Over 0 000 nye boktitlar blei innleverte til Nasjonalbiblioteket

Detaljer

Fag- og forskningsbibliotekene: bestand, bruk (fysiske samlinger) og økonomi

Fag- og forskningsbibliotekene: bestand, bruk (fysiske samlinger) og økonomi Hovedtrekk fra fag- og forskingsbibliotekstatistikken 211 Fag- og forskningsbibliotekene: bestand, bruk (fysiske samlinger) og økonomi Det ble utført nesten 4,7 millioner lån i de norske fag- og forskningsbibliotekene

Detaljer

1. kvartal 2015 Gyldendal ASA

1. kvartal 2015 Gyldendal ASA Gyldendal ASA 1. kvartal 215 1. kvartal 215 Gyldendal ASA Gyldendalkonsernet 1. kvartal Per 1. kvartal Bruttometoden 1 215 214 Endring 215 214 Endring DRIFTSINNTEKTER 411,1 386,3 6 % 411,1 386,3 6 % EBITDA

Detaljer

Vedtak V2011-5 - Norli Gruppen AS / NorgesGruppen Bok og Papir AS - konkurranseloven 16 jf. 20 - inngrep mot foretakssammenslutning

Vedtak V2011-5 - Norli Gruppen AS / NorgesGruppen Bok og Papir AS - konkurranseloven 16 jf. 20 - inngrep mot foretakssammenslutning Offentlig versjon 1 Ræder Advokatfirma v/advokat Carl Christiansen Postboks 2944 Solli 0230 OSLO Deres ref.: Vår ref.: Dato: 17.03.2011 Vedtak V2011-5 - Norli Gruppen AS / NorgesGruppen Bok og Papir AS

Detaljer

Gyldendal ASA. Presentasjon av foreløpig regnskap 2006

Gyldendal ASA. Presentasjon av foreløpig regnskap 2006 Gyldendal ASA Presentasjon av foreløpig regnskap 2006 2006 og 2007 Historisk høye investeringer: Nyutvikling redaksjon Effektivisering drift og distribusjon Nyutvikling salg 2006-2007 Samlet satser vi

Detaljer

Vil et fast- eller friprissystem for bøker gi de laveste bokprisene?

Vil et fast- eller friprissystem for bøker gi de laveste bokprisene? NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 2015 Vil et fast- eller friprissystem for bøker gi de laveste bokprisene? En studie av bokprisene i de skandinaviske landene Hilvi Bjelke Anderson og Kristine Sjaastad

Detaljer

Effekter av friere bokpriser

Effekter av friere bokpriser Effekter av friere bokpriser 1/2006 Effekter av friere bokpriser Konkurransetilsynets skriftserie 1/2006 2 Forord Fra 1. mai 2005 trådte en ny bokbransjeavtale i kraft. Den førte til visse endringer i

Detaljer

Innkjøpsordningene for sakprosa og tidsskrift

Innkjøpsordningene for sakprosa og tidsskrift Innkjøpsordningene for sakprosa og tidsskrift Norsk kulturråd Opprettet i 1965 som forvaltningsorgan for Norsk kulturfond Tilskudd til musikk, scenekunst, litteratur, billedkunst, kulturvern, barne- og

Detaljer

Bokhandlerforeningen Strategiplan 2014-2017

Bokhandlerforeningen Strategiplan 2014-2017 Bokhandlerforeningen Strategiplan 2014-2017 Innhold INNLEDNING side 3 VISJON side 5 FORRETNINGSIDÉ side 6 BOKHANDLERFORENINGENS KJERNEOPPGAVER side 7 Rammevilkår og avtaleverk side 8 Samfunnskontakt (media)

Detaljer

Lindesnes bibliotek. En «online» omvisning. Klikk disse blå boksene for å «navigere» rundt på biblioteket

Lindesnes bibliotek. En «online» omvisning. Klikk disse blå boksene for å «navigere» rundt på biblioteket Lindesnes bibliotek En «online» omvisning Klikk disse blå boksene for å «navigere» rundt på biblioteket www.lib.no www.lib.no Skranke Bibliotek Velkommen til Lindesnes bibliotek. Biblioteket ligger i 2.

Detaljer

1. kvartal 2016 Gyldendal ASA

1. kvartal 2016 Gyldendal ASA 1. kvartal 216 Gyldendal ASA Gyldendalkonsernet 1. kvartal Per 1. kvartal Bruttometoden 1 216 215 Endring 216 215 Endring DRIFTSINNTEKTER 41, 411,1-2 % 41, 411,1-2 % EBITDA (driftsres. før ord. avskrivninger)

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 GYLDENDAL ASA KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 Pr. 1. kvartal Helår 2011 2010 Gyldendalkonsernet 2011 2010 2010 354,7 358,0 Driftsinntekter 354,7 358,0 1 678,3-10,5-7,8 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger)

Detaljer

HØRING: LOV OM OMSETNING AV BØKER (BOKLOV)

HØRING: LOV OM OMSETNING AV BØKER (BOKLOV) HØRING: LOV OM OMSETNING AV BØKER (BOKLOV) Det Kongelige Kulturdepartement, ref.: 2013/0053 HØRINGSSVAR FRA: juritzen forlag as org nr. 882678032 juritzen jr as org nr. 999548407 Improba forlag as org

Detaljer

EBØKER PÅ BIBLIOTEKET

EBØKER PÅ BIBLIOTEKET EBØKER PÅ BIBLIOTEKET Jonas Svartberg Arntzen 03.06.totusenogti AGENDA litt om ebøker litt om lesebrett og andre dingser en hel del om et prosjekt HVA ER EN EBOK Kan være så mangt En tekstfil En digitalisert

Detaljer

Gyldendal ASA Presentasjon av årsresultat 2012 Pressekonferanse 15. februar 2013

Gyldendal ASA Presentasjon av årsresultat 2012 Pressekonferanse 15. februar 2013 Gyldendal ASA Presentasjon av årsresultat 2012 Pressekonferanse 15. februar 2013 Bokmarkedet 2012 Avhengig av øyet som ser: Stabilt høyt/stagnerende totalvolum i Norge Kontra Sverige som er ned 13% i 2012

Detaljer

Moderniseringsdepartementet. Statsråd: Morten Andreas Meyer

Moderniseringsdepartementet. Statsråd: Morten Andreas Meyer Moderniseringsdepartementet KONGELIG RESOLUSJON Statsråd: Morten Andreas Meyer Ref nr.: Saksnr.: 200404837 Dato: 15. desember 2004 Vedtak om tidsavgrenset tillatelse etter konkurranseloven 13 til å forlenge

Detaljer

Retningslinjer for innkjøpsordningen for oversatt litteratur

Retningslinjer for innkjøpsordningen for oversatt litteratur (Vedtatt av Norsk kulturråd 15.12. 2015) Retningslinjer for innkjøpsordningen for oversatt litteratur 1. Formål Formålet med innkjøpsordningen for oversatt litteratur er at det blir oversatt, utgitt, spredt

Detaljer

Gyldendal ASA. Presentasjon av foreløpig regnskap 2007

Gyldendal ASA. Presentasjon av foreløpig regnskap 2007 Gyldendal ASA Presentasjon av foreløpig regnskap 2007 Om utsiktene for 2007 Det antas at bokmarkedet i 2007 vil bli preget av vekst. Gyldendal sluttfører i 2007 et omfattende investeringsprogram. Dette

Detaljer

NORMALKONTRAKT. for oversettelser

NORMALKONTRAKT. for oversettelser NORMALKONTRAKT for oversettelser I henhold til omstående avtale om normalkontrakt mellom Norsk Oversetterforening og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening på den ene side og Den norske Forleggerforening

Detaljer

Innhold. Litterære priser og stipend... 11 Bokhandlerprisen... 11 Bjørnsonstipendet... 11 Rivertonprisen... 11 Forfatterstipend...

Innhold. Litterære priser og stipend... 11 Bokhandlerprisen... 11 Bjørnsonstipendet... 11 Rivertonprisen... 11 Forfatterstipend... Årsberetning 2009 Innhold Innhold... 1 Bokhandleråret 2009... 2 Om Bokhandlerforeningen... 3 Kjerneområder for Bokhandlerforeningen... 3 Generalforsamlingen... 4 Styremøter... 4 Valgkomitéen... 4 Administrasjonen...

Detaljer

Fra p til e nye avtaler i bokbransjen

Fra p til e nye avtaler i bokbransjen Fra p til e nye avtaler i bokbransjen Opphavsrettsforeningen 24. april 2014 Forfatteren og leder i Den norske Forfatterforening Sigmund Løvåsen, Advokat i Den norske Forleggerforening Mathias Lilleengen

Detaljer

A1999-17 03.12.99 Konkurranseloven 3-11 - Gyldendal Norsk Forlag ASAs erverv av bokhandlere

A1999-17 03.12.99 Konkurranseloven 3-11 - Gyldendal Norsk Forlag ASAs erverv av bokhandlere A1999-17 03.12.99 Konkurranseloven 3-11 - Gyldendal Norsk Forlag ASAs erverv av bokhandlere Sammendrag: Gyldendal Norsk Forlag ASA (GNF) inngikk i begynnelsen av juli 1999 avtaler om kjøp av bokhandlene

Detaljer

Bokhandlerforeningen. Årsberetning 2010

Bokhandlerforeningen. Årsberetning 2010 Bokhandlerforeningen. Årsberetning 2010 Innhold Innhold... 1 Bokhandleråret 2010... 2 Om Bokhandlerforeningen... 3 Kjerneområder for Bokhandlerforeningen... 3 Generalforsamlingen... 4 Styremøter... 4 Valgkomitéen...

Detaljer

Kostnadsutvikling for pasientreiseområdet 2010 til 2012 samt forventet utvikling i 2013

Kostnadsutvikling for pasientreiseområdet 2010 til 2012 samt forventet utvikling i 2013 Møtedato: 27. mars 214 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Nils Bie Normann, 75 51 29 81 Bodø, 14.3.214 Styresak 38-214 Kostnadsutvikling for pasientreiseområdet 21 til 212 samt forventet utvikling i 213

Detaljer

GYLDENDAL ASA RAPPORT FOR FØRSTE HALVÅR Resultatutvikling i Gyldendal i første halvår 2012 (tall i parentes viser tilsvarende periode i 2011)

GYLDENDAL ASA RAPPORT FOR FØRSTE HALVÅR Resultatutvikling i Gyldendal i første halvår 2012 (tall i parentes viser tilsvarende periode i 2011) GYLDENDAL ASA RAPPORT FOR FØRSTE HALVÅR 2012 Pr. 2. kvartal Helår 2012 2011 Gyldendalkonsernet 2012 2011 2011 340,6 342,5 Driftsinntekter 728,6 697,2 1 709,6-22,9-6,6 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger)

Detaljer

EBØKER PÅ BIBLIOTEKET. om et prosjekt, en del trusler og mange muligheter

EBØKER PÅ BIBLIOTEKET. om et prosjekt, en del trusler og mange muligheter EBØKER PÅ BIBLIOTEKET om et prosjekt, en del trusler og mange muligheter OM PROSJEKTET nasjonalt pilotprosjekt for utlån av ebøker i første omgang: norsk skjønnlitteratur støttet av ABM-utvikling første

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av rammeavtale for kjøp av læremidler Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt regelverket ved

Detaljer

GYLDENDAL ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL Resultatutvikling i Gyldendal i tredje kvartal 2013 (tall i parentes viser tilsvarende periode i 2012)

GYLDENDAL ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL Resultatutvikling i Gyldendal i tredje kvartal 2013 (tall i parentes viser tilsvarende periode i 2012) GYLDENDAL ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2013 Pr. 3. kvartal Helår 2013 2012 Gyldendalkonsernet 2013 2012 2012 525,6 535,2 Driftsinntekter 1 293,4 1 263,7 1 877,7 77,8 84,1 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger)

Detaljer

Bindende videresalgspriser i bokmarkedet

Bindende videresalgspriser i bokmarkedet NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 2013 Bindende videresalgspriser i bokmarkedet - Bør forlaget eller bokhandleren sette prisen? Cathrine Evertsen Veileder: Hans Jarle Kind Masterutredning i fordypningsområdet

Detaljer

RAPPORT - FJERDE KVARTAL OG FORELØPIG REGNSKAP 2009.

RAPPORT - FJERDE KVARTAL OG FORELØPIG REGNSKAP 2009. GYLDENDAL ASA RAPPORT - FJERDE KVARTAL OG FORELØPIG REGNSKAP 2009. Driftsinntekter 544,6 530,5 1 741,1 1 773,4 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger) 98,5 81,6 156,7 129,6 EBITA (Driftsres. etter ord.

Detaljer

ebøker på biblioteket om et prosjekt, en del trusler og mange muligheter

ebøker på biblioteket om et prosjekt, en del trusler og mange muligheter ebøker på biblioteket om et prosjekt, en del trusler og mange muligheter OM PROSJEKTET nasjonalt pilotprosjekt for utlån av ebøker i første omgang: norsk skjønnlitteratur støttet av ABM-utvikling første

Detaljer

LETTLEST PÅ NORSK. Line Fallan Sørensen, Norsk kulturråd. Nasjonalbiblioteket, 21.10.2013

LETTLEST PÅ NORSK. Line Fallan Sørensen, Norsk kulturråd. Nasjonalbiblioteket, 21.10.2013 LETTLEST PÅ NORSK Line Fallan Sørensen, Norsk kulturråd Nasjonalbiblioteket, 21.10.2013 Hva og hvem er Kulturrådet? Kulturrådet 2013 Flere ulike statlige forvaltningsoppgaver Norsk kulturfond Statens kunstnerstipend

Detaljer