ROSENBERG VERFTS KLUBB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ROSENBERG VERFTS KLUBB"

Transkript

1 ROSENBERG VERFTS KLUBB Beretninger og regnskaper samt innkomne forslag til årsmøte Rosenberg Verfts Klubb Årsrapport 2014

2 Medlemmer som har gått bort siden forrige årsmøte Arne Amdal Olav Ellingsen Birger Elvig Harald Nylund Oddvar Tjemsland 2 Rosenberg Verfts Klubb Årsrapport 2014

3 ÅRSMØTE i kantine ROSENBERGHALLEN TORSDAG 5. MARS KL. 13:30 DAGSORDEN: 1. BERETNINGER 2. REGNSKAPER 3. INNKOMNE FORSLAG 4. HONORARER 5. VALG For at årsmøtet skal kunne avvikles på en rimelig tid, ber vi alle gå gjennom beretning, regnskap og innkomne forslag på forhånd. 3 Rosenberg Verfts Klubb Årsrapport 2014

4 INNHOLDSFORTEGNELSE Dagsorden punkt 1 Beretning Faglig politiske og økonomiske forhold 2. Klubbåret Lønnsforhold 4. Protokoller 5. Velferds- og sosiale saker 6. Klubbens organisasjon 7. Vernearbeidet 8. Lærlinger og studievirksomhet 9. Andre aktiviteter Dagsorden punkt 2 Regnskaper Dagsorden punkt 3 Innkomne forslag 4 Rosenberg Verfts Klubb Årsrapport 2014

5 Årsmøte Punkt 1 Beretning 2014 OECD statistikk fra flere europeiske land viser at samtidig som antallet midlertidige har økt har antallet fast ansatte gått ned. Statistikken viser heller ikke at mer midlertidighet har skapt flere arbeidsplasser. Tror du det vil skje i Norge? Grafikk: Klubben/Roy Kapittel 1 Faglig politiske og økonomiske forhold Den 9. september i 2013 fikk vi ny regjering. Det første angrepet de kom med mot arbeidsfolk var å gjøre det så dyrt å permittere at bedriftene i ettertid har slitt med å se annen mulighet enn å bruke oppsigelse når aktiviteten i perioder er lav. Som et lite ekstrastikk ble også feriepengene for permitterte fjernet. I desember 2014 toppet regjeringen sitt angrep med forslag om radikale endringer i arbeidsmiljøloven. De vil gi arbeidsgiver utvidet rett til midlertidig ansettelser. Adgang til midlertidig ansettelse inntil 12 måneder uten særskilt grunnlag både til tidsavgrensede og varige oppgaver Hovedargumentet regjeringen bruker er at det vil gi sårbare grupper større mulighet til å prøve seg i arbeidslivet. Slik loven er i dag kan det inngås midlertidig arbeidsavtale når arbeidets karakter tilsier det og arbeidet adskiller seg fra det som ordinært utføres i virksomheten. Dagens lov gir også adgang til å ansette midlertidig for å fylle bestemte arbeidsoppgaver eller en bestemt stilling ved andre arbeidstakeres fravær/vikariat. Vi mener at forslaget innebærer en klar svekkelse av ansettelsesvernet og hovedregelen om fast ansettelse. Faren er at arbeidsgivere stiller seg slik at et stort antall ansatte som ønsker seg fast jobb holdes utenfor det faste arbeidsmarkedet og vil ha problemer med å etablere seg i bolig- og arbeidsmarkedet. Dette vil særlig ramme kvinner og unge i etableringsfasen. I Norge kan man med disse endringene risikere at en fjerdedel av arbeidsstokken bli midlertidige. Det er langt over snittet i EU, og norsk arbeidsliv går fra å ha en lav prosent til å bli en versting angående midlertidige ansettelser. 5 Rosenberg Verfts Klubb Årsrapport 2014

6 Arbeidstid Regjeringen foreslår også utvidete rammer for hvor mye overtid man kan jobbe, og det skal bli slutt på at LO og andre fagorganisasjoner kan si nei til for eksempel langturnuser. Overtid Grensen for hvor mye overtid arbeidsgiveren kan pålegge en ansatt utvides fra 10 til 15 timer i uka og fra 25 til 30 timer i måneden. Grensen for hvor mye overtid man jobbe etter lokal avtale utvides fra 15 til 20 timer i uka og fra 40 til 50 timer i måneden. Arbeidstilsynet får myndighet til å godkjenne inntil 25 timer overtid per uke (20 timer i dag). Det gjøres ingen endringer i hvor mange timer overtid man kan jobbe per år. Regjeringen vil med dette gi arbeidsgiver større rett til å pålegge overtidsarbeid og større rett til å avtale lengre arbeidsdager. Dette vil også gi arbeidsgiver større rett til å pålegge søndags-/helgearbeid og til å avtale jobbing flere søndager etter hverandre. Gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid Grensen for maksimal alminnelig arbeidstid per dag i en individuell avtale om gjennomsnittsberegning økes fra 9 til 10 timer. Grensen for maksimal alminnelig arbeidstid per dag i en avtale om gjennomsnittsberegning med lokale tillitsvalgte øker fra 10 til 12 timer. Gjennomsnittet for perioden (maks ett år) skal fortsatt være maks 40 timer (i de fleste tilfeller 37,5 eller mindre) Hovedargumentet regjeringen bruker er at dette vil gi den enkelte arbeidstaker større fleksibilitet i å tilpass arbeidstiden til egen livssituasjon. Vi mener at dagens muligheter for gjennomsnittsberegning er gode nok og at fleksibiliteten best ivaretatt når det er klare retningslinjer som er lik for alle i samme bransje gitt av sentrale forbund. Forskning og erfaring viser at turnuser/skiftordninger med høyt antall arbeidstimer pr. døgn, og som ofte inneholder nattarbeid får konsekvenser for arbeidstakers helse og sikkerhet. Søndagsarbeid Regjeringen vil endre betingelsene for søndagsarbeid og beredskapsvakt. Ordlyden endres fra forbud mot søndagsarbeid med mindre arbeidets art gjør det nødvendig til søndagsarbeid er tillatt når arbeidets art gjør det nødvendig. Ved særlig og tidsavgrenset behov kan arbeidsgiver pålegge søndagsarbeid. Dette krever i dag avtale med tillitsvalgte. Dersom søndagsarbeid er tillatt kan arbeidstakeren i utgangspunktet arbeide annenhver søndag. Det foreslås at dette, som i dag, kan gjennomsnittberegnes slik at arbeidstaker etter avtale arbeider halvparten av alle søndagene i perioden. Dagens begrensning om at hver tredje søndag- eller helgedag må være fri fjernes. Beregningsbrøk for beredskapsvakt utenfor arbeidsstedet. 1/8 av beredskapsvakten, utenfor arbeidsstedet, skal nå regnes med i arbeidstiden mot 1/5 tidligere. Brøken er et utgangspunkt, og det vil fortsatt være mulig å avtale både høyere og lavere brøk dersom det er enighet om det. Vi mener forslaget gjør at vi får mindre råderett over egen fritid. I dag kreves det avtale med tillitsvalgte for å kunne pålegge søndagsarbeid. Dette tas vekk og gir arbeidsgiver alene retten til å pålegge søndagsarbeid. Konsekvensen kan bli at tillitsvalgte blir maktesløse når folk føler seg presset til å jobbe helger. Søndagen blir lik hverdagene. Å ha en felles fridag i et samfunn, er av betydelig verdi for familieliv, fritid og deltakelse i samfunnsliv. I Norge er søndagen fortsatt den dagen da de fleste har fri. Aldersgrensen Arbeidsmiljølovens aldersgrense på 70 år kan stå for fall. Forslag 1 Heve 70-årsgrensen til 72 år samtidig med at adgangen til lavere bedriftsintern avgangsalder fjernes. Det gir en felles aldersgrense for alle på 72 år. Forslag 2 og 3 Heve 70årsgrensen til 72 eller 75 år, samt videreføre en begrenset adgang til bedriftsintern avgangsalder og samtidig. En mulig begrensning kan være en nedre grense på 70 år eller krav til tariffavtale om lavere bedriftsintern aldersgrense. Overgangsordninger vil bli vurdert. Vi mener at det i mange bransjer kan jobbes til man er godt opp i årene, men at aldersgrensen burde vært forskjellig i forhold til hvilket yrke man utfører. Helse, miljø og sikkerhetsrisiko burde være hovede- 6 Rosenberg Verfts Klubb Årsrapport 2014

7 lement når aldersgrensene settes i de forskjellige yrkene. Det er flere sammensatte årsaker til at eldre arbeidstakere ikke når pensjonsalderen. Statistikker viser at eldre ofte har større vanskeligheter med å få arbeid enn yngre. Harde turnus og skiftordninger kan bli en for stor helsemessig påkjenning og sammen med åpning for mer overtid og helgearbeid vet vi at flere ikke vil nå pensjonsalderen hvis den økes. Hvorfor finnes AFP? NHO uttalte seint i 2014 at de tror AFP aldersgrensen er hevet om 10 år. De mener behovet for å holde åringene i arbeid lenger er så stort at det kan det bli slutt på at 62 åringer kan gå av og jobbe fullt ved siden av uten avkorting. Det vil være fornuftig at 62-årsgrensen for tidligste uttak heves på sikt og at man ser på når seniorers særrettigheter starter. Den bør heves fordi folk lever lenger og forventes å jobbe lenger la de til. Det var i 1988 at LO krevde en slik ordning. LO og NHO ble under tariffrevisjonen enige om en ordning der de ansatte kunne ta ut pensjon fra fylte 66 år, mens folketrygden utbetaler pensjon fra 67 år. Senere har LO og NHO forhandlet seg frem til en lavere pensjonsalder. Den er i dag på 62 år. Åtti prosent av dagens 62-åringer har rett til AFP. I starten var ordningen ment for de som hadde arbeidet lenge i et tungt yrke i industrien, men etter hvert ble flere grupper omfattet da andre arbeidstakerorganisasjoner og arbeidsgiverorganisasjoner kjempet seg inn i ordningen. Staten har etter hvert også blitt med i ordningen. Vi i industrien har ikke glemt den egentlige opprinnelsen til AFP og vi ser til stadighet behovet for den enkelte å kunne gå av fra fylte 62 år. Kristin Skogen Lund og Robert Eriksson bruker ofte økt levealder som argument når pensjonsspørsmål diskuteres, men glemmer det viktigste. Nemlig at år i arbeidslivet fremdeles vil være år uansett hvor mye levealderen går opp. At vi blir eldre betyr ikke automatisk at vi kan jobbe flere år i et hardt yrke. Det kreves ikke mye for å evne og forstå at en jobb i et fysisk krevende yrke sliter mer på helsa enn for eksempel et akademisk yrke. Nettopp derfor er det grunnleggende feil når alle 62 åringer uansett yrkesbakgrunn greies under samme kam. Det er kanskje dette det bør gjøres noe med, ikke aldersgrensen. Selv om noen har glemt det så er formålet med AFP fremdeles å kunne gå av når helsa begynner å skrante etter et langt og tungt arbeidsliv slik at en kan få en verdig alderdom. Spørsmål til regjeringen 11. september 2014 tok Neill Staurland initiativ og stilte et spørsmål til Regjeringen og Arbeids og sosialdepartementet. Hvilken tiltak vil Regjeringen/Arbeids og sosialdepartementet sette inn i forbindelse med masseoppsigelsene i industrien i Rogaland som er varslet? Svaret: Takk for din henvendelse av 11. september 2014 om konsekvenser av oppsigelser i industrien i Rogaland. Enkelte store selskaper har varslet at de vil redusere arbeidsstokken fremover. Noen av disse nedbemannet også tidligere i år. Dette fører naturlig nok til en bekymring hos dem som kan bli rammet direkte eller indirekte. Fortsatt er arbeidsmarkedet i Rogaland forholdsvis godt, med lavere ledighet enn i landet for øvrig. Også arbeidsmarkedet for ingeniører holder seg godt, selv om etterspørselen er noe lavere enn for noen år siden. Mange av de som blir ledige på grunn av den reduserte investeringsaktiviteten i oljeindustrien, ventes derfor å komme i nytt arbeid innen rimelig tid. Arbeids- og sosialdepartementet og Arbeids- og velferdsetaten følger med på arbeidsmarkedssituasjonen i regionen. De som blir ledige eller permittert vil motta dagpenger mens de leter etter nytt arbeid, og det lokale NAV-kontoret vil kunne bidra med hjelp til arbeidssøking. Enkelte kan av ulike årsaker ha vanskeligere for å finne nytt arbeid. Arbeids- og velferdsetaten kan da tilby ulike arbeidsmarkedstiltak i tillegg til formidlingsbistand og utvidet oppfølging fra det lokale NAV-kontoret. Omstillinger er en naturlig del av den økonomiske utviklingen, og regjeringen legger vekt på mulige konsekvenser når statsbudsjettet fastlegges, herunder arbeidsmarkedspolitikken. En vekstfremmende skattepolitikk er også en viktig del av dette. Utviklingen i enkeltnæringer er en del av informasjonen som danner grunnlag for regjeringens økonomiske politikk slik den beskrives i nasjonalbudsjettet. 7 Rosenberg Verfts Klubb Årsrapport 2014

8 Kapittel 2 Klubbåret 2014 PROSJEKTENE I begynnelsen av 2014 var det totalt 23 operatører permittert. 6 rørleggere, 10 stålsveisere, 3 platearbeidere, 3 rørsveisere og 1 overflatebehandler. Det var heller rolig atmosfære ute i verkstedet de første to månedene etter mens det var full rulle offshore på EKOL og WHRU prosjektene. Kvitebjørn Ved inngangen til 2014 pågikk enda Kvitebjørnprosjektet. Siden det var et samarbeid med Fabricom som sto for offshoredelen i prosjektet var innslaget av operatører fra Rosenberg laber ute til havs. Vi hadde kun 3 på tubing i rotasjon ved årsskiftet. Prosjektet pågikk offshore til slutten av EKOL Vi vant kontrakten våren 2013 og startet opp høsten samme år. Når prosjektet demobiliserte til påske 2014 kunne vi konstatere at det hadde vært en suksess og at HOOKUP er noen vi virkelig kan. Snøhvit Co2 Solution Prosjektet er for GE Oil & Gas inneholder å bygge 14 undervannsstrukturer til Statoils Snøhvitfelt. Subsea eksperter i fra Intecsea er med på engineeringen. Fabrikasjonsstart var i slutten av februar hvor en først mannet opp i ståldisiplin til ca 25 fordelt på plate og sveis. Bemanningen på stål lå mellom 25 og 30 helt frem til slutten av august da en begynte å manne opp i rørdisiplin. Prosjektet ventes å være ferdig i mars WHRU Waste Heat Recovery Unit prosjektet startet vi på helt tilbake i desember Jobben var å bytte ut den gamle WHRU på Eldfisk E. Dette prosjektet har gitt oss en jevn bemanning offshore gjennom hele prosjektperioden. De som har jobbet her har virkelig fått smake på det å være i offshorerotasjon over en lengre periode og det å bli med i en sammensveiset gjeng. Prosjektet ble demobilisert i løpet av november Ekofisk Capasity Increase Kontrakten sikrer oss rett i underkant av 1 million arbeidstimer. Prosjektet går ut på å øke vann og gassbehandlingskapasiteten på Ekofisk der innholdet i eksisterende kompressormodul fjernes for å gi plass til nytt utstyr. Bemanningen offshore i prosjektet har ligget på mellom 20 og 25 av våres egne siden oppstart i mai Rosenberg Verfts Klubb Årsrapport 2014

9 Eldfisk II Modifikasjon & change over Prosjektet for de svarte disiplinene går i hovedsak ut på å oppgradere brannvannsystemene og deluge skid. Samtidig er det en stor elektrojobb som går på oppgradering av styringssystemene for delugeskid samt utskifting av branndetektorer og delugeutløsere. Etter oppbemanningen i mai/juni 2014 har ca 30 av våres egne operatører vært i rotasjon i prosjektet. Prosjektet skal etter planen være ferdig 1. april. Andre prosjekter In-line tee, spools for Technip. Åsgard grillage, ga oss godt belegg på stål fra april til begynnelsen av november. Troll olje kompressor- 4-6 operatører, juli til og med september. Knarr spools operatører, august til november. Gullfaks kranfundament - Et par operatører i september. Oseberg spools - ca 8 fra rørdisiplin, april og mai. Edvard Grieg - Plem & Spools Mariner - Spools Gullfaks - Subsea Eldfisk 2/7 Bravo Ekstremvær Da det stormet som verst i starten på fjoråret fikk noen virkelig kjenne på kroppen at vi som underleverandør ikke har høy prioritet. Her gjengis med tillatelse fra avsende innholdet i en mail klubben mottok i januar 2014 Hei! Sist offshoreperiode på Eldfisk ble vi evakuert over til Ekofisk Hotell ifm. med ekstremvær varsling Onsdag , jeg gikk da på nattskift og hadde demobilisering Landet ikke på Sola før Lørdag kl 03:00. I løp av disse dagene ble vi bl.a. forflyttet med shuttlehelikopter på dagtid. Onsdag Blir vekket pr telefon på lugar på Eldfisk kl 13:00 å får beskjed om å sjekke inn på shuttlehelikopter til Ekofisk Hotell, får ikke lugar denne dagen etter ankomst til Ekofisk Hotell. (Timer utenfor skift uten lugar : 6) Torsdag Får lugar 08:00-19:00 Fredag Får gå på lugar 08:00,blir vekket på lugar 12:00 å får beskjed om å forlate lugar å møte i heli-lounge for å shuttle tilbake til Eldfisk, dette blir imidlertid ikke noe av, får ikke lugar igjen denne dagen (Timer utenfor skift uten lugar:7 Lørdag Får helikopter hjem 03:00 som var utsatt fra 19:00 (Fredag) Her har nattskiftet absolutt ikke blitt tatt hensyn til, dagskift som kom over på samme dag til EKOH ble sendt over til EKOL der de fikk tilgang til egen lugar hele døgnet. For meg ble dette nesten 4 dager med så vidt en dag med søvn. Det er kun blitt lagt inn 5+7 timer VENTETID til sammen. Hva sier avtalen her? Fra ombordlasting av Knarr spools. 9 Rosenberg Verfts Klubb Årsrapport 2014

10 BU Det var to ordinære bedriftsutvalgsmøter og et ekstraordinært der bedriften informerte om oppsigelser. AMU Det har vært 3 AMU møter der et var årsoppgjør for bedriftshelsetjenesten i Hanskekampanjen i 2014 ble også behandlet i AMU. Bemanning og protokollmøter Onsdag hver uke deltar klubben på bemanningsmøte hvor behovet i produksjonen både offshore og på verkstedet gås gjennom. Etterpå er det protokollmøte hvor klubb og bedrift diskuterer aktuelle saker. Den mest aktuelle saken i 2014var naturlig nok oppsigelser, men også fleksibilitet og kompetanseheving. Opplæringsutvalget Etter vedtak på et medlemsmøte i desember 2013 invitert klubben bedriften til samarbeid angående kursing og kompetanseheving av permitterte operatører. Aktuelle saker diskutert med bedriften i denne sammenheng er: Hvilke kurs / trening kan være aktuelt for de forskjellige faggruppene? Når og hvor kan kurs gjennomføres? Har Rosenberg egne kursinnledere? Kan kursing være aktuelt for alle operatører i faggruppen? På grunn av at alle permitterte operatører var i arbeid i løpet av februar la vi dette på is til etter ferien der vi begynte å diskutere kursing utover høsten slik at det skulle passe med teoriprøvene som praktikant for fagbrev i desember. Det meste er utredet sammen med bedriften angående gjennomføring av kurs og klart til å presenteres opplæringsutvalget. Ved neste permitteringsrunde må vi ta sikte på å få dette til. Utdanningsfondet Det var ikke aktivitet i utvalget i 2014 Møter og konferanser LOs Konsernkonferanse Avd.25 Klubblederseminar Medlems og styremøter Avd.25 LO Rogalandskonferansen Faglig politisk seminar Strategikonferanse Avd.25 LO olje og gassutvalg konferanse Verftskonferanse HMS konferanse Oppsigelser Da Statoil våren 2014 informert sine viktigste leverandører innen vedlikehold og modifikasjon om 20-30% kutt i innkjøpene fra og med 2014 forsto vi at det ville komme nedbemanninger i bransjen. Men når de kom ut og sa at det også skulle kuttes på investeringer, kaffetraktere og mye annet forsto vi omfanget av denne sparekampanjen. Når vi gikk inn i sommermånedene begynte bedrifter å melde om nedbemanning. Når vi entret høstmånedene kunne vi knapt åpne avisen uten å finne artikler om nedbemanninger i oljesektoren. Allmøte 1. oktober var vi alle invitert på allmøte der daværende direktør Kristin Færøvik sa at den utfordringen norsk leverandørindustri har med få prosjekter å konkurrere om nå også vil treffe Rosenberg. Hun viste en plansje på hvor mye det for 12 måneder siden lå an til å bli investert på norsk sokkel i 2014 og plansje som var med oppdaterte investeringene i Differansen var på ca 50 milliarder. Noe av dette skyldtes blant annet at utbygginger på Castberg og Zidone er utsatt. Hun sa videre at slik arbeidssituasjonen er nå og slik en ser fremover vil overtalligheten og treffe Rosenberg fra nyttår. Det er pr i dag ingen reddende engler på kort sikt som kan redde dette. Det vil derfor og bli oppsigelser på Rosenberg. Det legges nå opp til en prosess for å både finne innsparingsmuligheter og for å se hvor mange en må ha med videre for både å kunne gjennomføre de prosjektene vi har og kunne vinne nye. Det er derfor ikke tallfestet noe tall på hvor mange som vil bli oppsagt og i hvilke avdelinger. Det er heller ikke satt noe dato for når denne prossesen skal være ferdig, men bedriften vil gi ut informasjon etter hvert som prossesen pågår. Det ble avholdt et BU møte i forkant av allmøte, (samme dag) der alle fagforeningene på Rosenberg ble informert om dette. Den 9. oktober ble også vi rammet av nedskjæringene i bransjen og bedriften kom med følgende melding: Som tidligere kommunisert står bedriften overfor en omstilling for å markeds-tilpasse organisasjonen. Vi har kartlagt de ressursene vi trenger for pågående og forpliktede prosjekter, samt de ressursene vi trenger for fremtidige muligheter. Vi arbeider nå med å skalere en organisasjon som tar hensyn til dette fremtidsbildet. Per i dag har vi identifisert en overtallighet på Rosenberg Verfts Klubb Årsrapport 2014

11 110 personer hvor fordelingen av disse er ca 50 i fabrikasjonen og ca innen engineering/ administrasjon, etter at vi har tatt hensyn til utfasing av innleid arbeidskraft. En del av overtalligheten løses gjennom naturlig avgang (pensjonister), og det forventes derfor at antall oppsigelser blir lavere enn 100. Bedriften vil nå sette seg ned med de tillitsvalgte og drøfte situasjonen i henhold til arbeidslivets regelverk. Bedriften vurderer også om permitteringer er aktuelt som et alternativ til oppsigelser, noe som vil avgjøres av tilvekst på prosjekter eller ny markedsinformasjon i kommende periode. Arbeidssituasjonen vi hadde på dette tidspunktet var at vi i uke 35 tapte to kontrakter, der den ene vill gitt oss arbeid umiddelbart i 3 uker og den andre fra oktober 2014 til april Samtidig gikk Åsgard grillage mot slutt, noe som hadde resultert i permitteringer på 17 stålsveisere og 7 platearbeidere fra 1. september. Vi sleit også med sysselsettingen offshore. Før oppsigelseslistene ble gitt oss hadde klubb og bedrift startet jobben med rokkeringer av personell offshore, platearbeider som second med rørlegger, sveiser som second hand med platearbeider. Personell med mye timer og ferie til gode ble forlangt satt på land. Rørsveisere ble flyttet tilbake til røravdelingen. Det var i hovedsak på stålsveis vi så at det var minst arbeid i månedene fremover. Vi forlangte derfor at innleid personell offshore skulle vike for egne ansatte. Dermed klarte vi å få 10 av sveiserne ut offshore fordelt på rigg, HMS inspektører, platearbeid og på sveis. Syv platearbeidere gikk inn offshore på plate og rør. si opp. Klubben hadde innsigelser mot noen av de på listen, men bedriften valgte å sette i gang 15-1 møter med de som de ville si opp. Vi hadde da møter med alle disse før 15-1 møtene og var med alle i 15-1 møtene. Etter disse møtene hadde vi en oppsummering med bedriften der bedriften strøk noen navn fra listen, men det var fortsatt uenighet på noen av de navnene bedriften ville si opp. I slutten av oktober sendte bedriften ut oppsigelsesbrevene. Vi hadde da møte med alle som hadde fått oppsigelse for å informere om tidsfrister ol den enkelte måtte passe på hvis de følte seg usaklig oppsagt. Noen av de som fikk oppsigelse krevde 17-3 møte med bakgrunn i at de mente oppsigelsen va usaklig. Dette gikk på avvik på ansenitet. Vi var med alle i 17-3 møtene, men siden det kunne bli at noen saker kunne gå videre til stevning, så deltok og Morten Larsen fra Fellesforbundet på møtene. Etter 17-3 møtene trakk bedriften en av oppsigelsene, men de andre da varslet at de ville gå til sak mot bedriften. Bedriften satte da i gang en prosess der noen av disse fikk mulighet å avlegge tigsertifikat og dermed utsatt oppsigelsen. Bedriften gjord og andre ting som gjorde at de fleste av de som ville gå til sak trakk dette tilbake, slik at det ble to saker som gikk videre til Fellesforbundet og LO advokat. En av disse har bedriften trukket oppsigelsen på så pr i dag er det en stevning som er tatt ut i denne prosessen. Forslag om kompetanseheving Vi vet at det går opp og ned i denne bransjen. Derfor er fleksibilitet mellom fagene et viktig moment både for en maksimal utnyttelse av eget personell og for å unngå permitteringer. Periodene med lav aktivitet mener vi derfor burde vært brukt til å gjøre oss mer fleksible mellom faggruppene. På bakgrunn av det og for å få ned antallet permitterte og overtallige vedtok vi et forslag til bedriften rundt dette der vi også kunne bidra økonomisk. Bedriften avslo høflig forslaget med begrunnelse i arbeidssituasjonen, slik de ser den i hele og 17-3 møter Etter at bedriften hadde hatt en runde på hvor mange overtallige de så for seg i de forskjellige avdelingene fikk vi overlevert liste på de bedriften ville 11 Rosenberg Verfts Klubb Årsrapport 2014

12 Kapittel 3 Lønnsforhold Sentrale forhandlinger Det var under forhandlingene stor fare for streik og vi gjorde derfor alle forberedelser. Her er hovedtrekkene av hva som ble oppnådd. Pensjon Partene ble enige om å utrede tjenestepensjonsordninger som gir arbeidstakerne medbestemmelsesrett over pensjonen, ivaretakelse av pensjonsopptjening ved jobbskifte med mer. Vil føre til kostnadsreduksjon som vil kunne benyttes til økt pensjonsopptjening for den enkelteansatte. Forholdsmessighetsprinsippet i gjeldende pensjonsordning skal videreføres. Det skal legges til grunn at ordningen hver medfører krav om balanseføring eller økte pensjonskostnader for bedriften. Basert på lov om innskuddspensjon er Fellesforbundet og Norsk Industri enige om at følgende forhold skal utredes: At arbeidstakerne gjennom etablering av ulike ordninger kan få medbestemmelsesrett over plassering og forvaltning av pensjonsmidlene. Ivaretakelse av pensjonsopptjening ved jobbskifte. Mulighetene for den enkelte arbeidstaker til på individuelt grunnlag å betale inn til egen pensjon. Vurdere eventuelle lovendringer Utredningen skal ta sikte på å være ferdig innen Lønnssatser Det ble gitt et tillegg på kr. 0,75 per time til alle Offshoretillegget økte med kr. 3,- til kr. 71,68 Nattillegg offshore økte med kr. 5,63 til kr. 38,63 Med virkning fra gis det ett tillegg på kr. 2,- på offshoretillegget. vikarbyråer skal ha de samme lønnsog arbeidsforhold som de ville hatt om de var ansatt i bedriften offshore Fellesforbundet fikk ved dette tariffoppgjøret endelig gjennomslag for tariffesting av rotasjonsordningen 14-28, eller 2-4 som det også kalles. Avtaleteksten Vedrørende arbeidsplan vises til Rammeforskriften (FOR nr. 158) og arbeidsmiljølovens Normal rotasjonsordning baseres på 14-28, jf. Rammeforskriften (FOR nr. 158). Når det forutsettes av oppdragsgiver, eller oppdragets varighet og/eller art tilsier at normal rotasjonsordning ikke kan benyttes, skal det være adgang til å benytte andre rotasjonsordninger. Slike rotasjonsordninger skal utarbeides i samarbeid med arbeidstakernes tillitsvalgte. Andre rotasjonsordninger medfører ikke noen ekstra kompensasjon utover det som fremgår av avregningsbestemmelsene. Rotasjonsordning gir lavere årstimetall enn rotasjonsordning Rotasjonsordning er beregnet til å være 7,71 % redusert arbeidstid i snitt i forhold til rotasjonsordning Dette tilsvarer i snitt 122 timer mindre i året basert på tariffavtalens gjennomsnittlige ukentlige arbeidstid, som offshore er 33,6 timer pr uke i snitt. Omregnet til ordinær tid på land basert på 37,5 t pr uke, tilsvarer det i snitt 136 timer mindre i året. Avlønning i bedriften må avstemmes slik at utlønning ved bruk av rotasjonsordning er i henhold til timetall/årstimetall som følger av en slik rotasjonsordning. Personell som arbeider normal rotasjon skal ikke registreres i den årlige avregning med minustid. Ved årsavregningen skal først timer utover fullt normalt årsverk (basert på rotasjonsordning ) godtgjøres som overtid etter reglene i pkt og Lokale forhandlinger På grunn av nedbemanningene i høst ble det vedtatt på medlemsmøte å utsette de lokale lønnsforhandlingene til prosessene rundt oppsigelsene hadde roet seg. Derfor har det i skrivende stund kun vært et møte i de lokale lønnsforhandlinger der klubben overleverte kravet. Årets Lønnskrav: Timesatser økes med kr. 4,50 Prosedyresveisere rør - får et kompetansetillegg på kr. 10,-. For de timer prosedyresveising utføres tillegges det kr. 30,- 12 Rosenberg Verfts Klubb Årsrapport 2014

13 Verkstedsats + Reiselønn med overnatting i Norge: Faggruppe Trinn Reisesats 20 % tillegg Tot. reisesats Fagarbeider 5 212,25 42,45 254,70 Fagarbeider 4 207,25 41,45 248,70 Fagarbeider 3 204,25 40,85 245,10 Fagarbeider 2 202,25 40,45 242,70 Fagarbeider 1 200,25 40,05 240,30 Spesialarbeider 2 181,25 36,25 217,50 Spesialarbeider 1 180,25 36,05 216,30 Hjelpearbeider 2 174,25 34,85 209,10 Hjelpearbeider 1 170,25 34,05 204,30 Verkstedssats 218,25 213,25 210,25 208,25 206,25 188,25 187,25 181,25 177,25 Tillegg lønnsslipp 36,45 35,45 34,85 34,45 34,05 29,25 29,05 27,85 27,05 Offshorelønn: Faggruppe Trinn Reisesats 11,61 % Offshore tillegg Tot. Offshore Verksted sats 11,61 % av Verksted sats 2/4 Offshore tillegg 2/3 Offshore tillegg Fagarbeider 5 212,25 24,64 71,68 308,57 218,25 25,34 18,72 64,98 Fagarbeider 4 207,25 24,06 71,68 302,99 213,25 24,76 18,72 64,98 Fagarbeider 3 204,25 23,71 71,68 299,64 210,25 24,41 18,72 64,98 Fagarbeider 2 202,25 23,48 71,68 297,41 208,25 24,18 18,72 64,98 Fagarbeider 1 200,25 23,25 71,68 295,18 206,25 23,95 18,72 64,98 Spesialarbeider 2 181,25 21,04 71,68 273,97 188,25 21,86 18,72 63,87 Spesialarbeider 1 180,25 20,93 71,68 272,86 187,25 21,74 18,72 63,87 Hjelpearbeider 2 174,25 20,23 71,68 266,16 181,25 21,04 18,72 63,87 Hjelpearbeider 1 170,25 19,77 71,68 261,70 177,25 20,58 18,72 63,87 Timefortjeneste lærlinger og unge arbeidere: Lønnsskala lærlinger ( % av fagarbeider trinn 1) Timefortjeneste 8. halvår (80 %) 165,00 7. halvår (50 %) 103,13 6. halvår (40 %) 82,50 5. halvår (30 %) 61,88 13 Rosenberg Verfts Klubb Årsrapport 2014

14 Kapittel 4 Protokoller Det har i 2014 blitt skrevet: Flere permitteringsprotokoller 1 lønnsprotokoller Flere overtidsprotokoller Nattarbeidsprotokoller for offshore 1 stk protokoll14/21 offshore 2 Stemmeprotokoller^ Streikeprotokoll 14/28 protokoll Alle protokoller er tilgjengelig på klubbkontor. 14 Rosenberg Verfts Klubb Årsrapport 2014

15 15 Rosenberg Verfts Klubb Årsrapport 2014

16 Kapittel 5 Velferd og sosiale saker RIVA RIVA, Rosenberg Idrett & Velferdsaktiviteter har ansvaret for trivselstiltak for alle Rosenberg ansatte uavhengig av om de deltar i noen aktiviteter. Fra klubben sitter Ove Iversen som styremedlem i RIVA styret. Det er hele 11 aktiviteter man kan delta i: Båtgruppe Golf Bowling Løpegruppe Fotball Spinning Tennis Skyting Badminton Orientering Sykling Samtidig finnes det rabattavtaler med treningsstudio samt man kan bruke Buøyhallen og kontorbyggets treningsstudio. Det finnes også en rekke rabattavtaler med diverse firmaer som du kan nyte godt av. Mer informasjon om aktiviteter og rabatter kan du finne på Rosenberg intranett og rvklubb.no. Banksaker Klubbens bankforbindelse er Sparebank 1. Kontaktpersoner på forsikringer er Lars Enevoldsen og Grethe Ø. Aukland på banksaker. Får du en skade kan du enten ringe eller hvis du har nettbank i en bank i Sparebank 1 gruppen kan du melde skade i nettbanken. Alltid LO inneholder følgende: Fordeler LOs fordelsprogram er gratis. Husk å be om Alltid LO ved valg av fordelsprogram. SpareBank 1 Visa kort med eller uten legitimasjon Gebyrfri bruk av kort når du betaler for varer og tjenester i heleverden. Gebyrfri uttak av kontanter i alle SpareBank 1 mi nibanker i hele Norge. Gebyrfri uttak av kontanter i alle minibanker i utlan det. Gebyrfri regningsbetaling i TelefonBank, NettBank og MobilBank. Gebyrfri veksling av valuta i SpareBank 1 min bank. Valgfritt motiv på ditt Visa kort. Valgfri kontokreditt inntil kr ,- (Forutsetter godkjent kredittvurdering) Kontoutskrift og bilag levert i nettbank For andre fordeler i SR-bank kan en se på eller Dette gjelder både å melde skader/tyveri/brann på kollektiv hjem forsikringen og ved ulykker på ulykkesforsikringen. Det er også viktig når man skal ta opp boliglån å informere kunderådgiveren i din SR-bank at man er LO medlem. Medlemsnummer kan fås på klubbkontoret 16 Rosenberg Verfts Klubb Årsrapport 2014

17 Advokathjelp Klubben har avtale med advokat Odd Netteland som kan ta vanskelige saker angående arbeidsrett, økonomi, forsikring, hjelp i trygdesystemet og mye mer. Dersom du har spørsmål rundt denne ordningen er det bare å ta kontakt med klubbkontoret. (Se også advokatforsikring side 19) Salg Klubben har solgt billetter til kongeparken. Internett og mobil Klubben har nettsider og mobilvarsletjeneste. Husk at du må gi mobilnummeret til oss på klubben for å kunne motta SMS varsler. På rvklubb.no finner du mye nyttig informasjon. Gjør deg kjent med siden og du vil raskt kunne finne svar på mange spørsmål. Rett over 1500 stk i snitt klikker seg inn på rvklubb.no hver dag. Klubben har også nettside for utdanningsfondet 17 Rosenberg Verfts Klubb Årsrapport 2014

18 FORSIKRINGER Som medlem av klubben og ansatt på Rosenberg har en forskjellige forsikringer som både dekker medlemmene og deres familie. Hvis en skulle ha behov for hjelp i forbindelse med forsikringer så kan en ta kontakt med klubbkontoret. Hovedforsikringer man har: Ved tyveri, brann, vannskader og uhell Kollektiv hjemforsikring Sparebank 1 Reiseforsikring Gouda Ved ulykke i fritiden LO favør ulykke Sparebank 1 LO fritids ulykkesforsikring Sparebank 1 Reiseforsikring Europeisk Bedriftens ulykkesforsikring Ved ulykke på jobb Bedriftens ulykkesforsikring Ved sykdom Bedriftens yrkesskadeforsikring Ved uføre Klubbens gruppelivsforsikring Sparebank 1 Ved død LO favør ulykke Sparebank 1 LO fritids ulykkesforsikring Sparebank 1 LO grunnforsikring Sparebank 1 Bedriftens yrkesskadeforsikring Bedriftens gruppelivsforsikring Reiseforsikring Gouda Gjelder for Hele familien Hele familien (kun på reis) Hele familien Kun medlemmet Hele familien (kun på reis) Den ansatte Den ansatte Den ansatte Kun medlemmet Hele familien Kun medlemmet Hele familien Den ansatte Den ansatte Hele familien (kun på reis) Ved behov må en gå inn å lese vilkårene på de enkelte forsikringene for å se om forsikringen vil gjelde for tilfellet som den enkelte kommer oppi. I forbindelse med forsikringer så er det en del utrykk som en bør kjenne litt til. Som for eksempel: Forklaring på utrykkene finner du via forsikringssidene på Medisinsk invalid Ervervsmessig ufør Begunstigelse Gjenkallelig begunstigelse Ugjenkallelig begunstigelse 18 Rosenberg Verfts Klubb Årsrapport 2014

19 LO FAVØR ADVOKATFORSIKRING Advokatforsikring er en ny måte å sikre seg god advokathjelp på, uten å betale de dyre advokathonorarene. Forsikringen blir dekket via klubbkontingenten. Forsikringen dekker ubegrenset advokathjelp til saken er løst. I tillegg får du 15 timer rådgivning i året. Du får også tilgang til en rekke viktige kontraktsmaler og kanskje viktigst av alt - alle saksomkostninger hvis det oppstår en juridisk konflikt. Også motpartens om du skulle tape saken. Fordeler Dekning av alle saksomkostninger ved juridisk konflikt. Også motpartens om du skulle tape saken Ved en sak får du ubegrenset advokathjelp til saken er løst. I tillegg får du 15 timer rådgivning i året Tilgang til viktige juridiske kontrakter og dokumenter alle burde ha. Hovedvilkår Advokatbistand ved konflikter og rettssaker innen familierett, arverett, kjøp av varer og håndverkertjenester, naboforhold, førerkortbeslag ved privat kjøring og ID-tyveri Ved en sak får du advokathjelp for inntil 2 millioner kroner. I tillegg får du 15 timer rådgivning i året Både egne og eventuelt idømte saksomkostninger for retten dekkes med inntil 2 millioner kroner Tilgang til nærmere 100 ulike dokumenter og skjemaer via Min side Ingen egenandel ved juridisk rådgivning. Hvis saken må løses gjennom rettslige skritt for domstolene er egenandelen kroner. Forsikringen gjelder medlemmet, medlemmets ektefelle/samboer og hjemmeboende barn under 20 år. Ved tvist innenfor husstanden gjelder forsikringen bare medlemmet For familiesaker knyttet til samlivsbrudd og saker etter barneloven gjelder en karantenetid på seks måneder fra tegning av forsikringen Forsikringen dekker juridisk bistand fra HELP Forsikrings egne advokater. Hvis et behov for rettshjelp skulle oppstå er det derfor viktig å ta kontakt direkte med forsikringsselskapet raskt. Viktig presisering! Kjøp og salg av bolig er ikke omfattet av advokatforsikringen. Innenfor dette området finnes det nemlig egne, veletablerte forsikringsordninger. Som selger av bolig kan du tegne eierskifteforsikring, mens kjøper kan tegne boligkjøperforsikring. Dette er forsikringer vi sterkt anbefaler å tegne, ettersom kostnadene forbundet med boligtvister kan bli svært høye. Se Lo favør sine websider for fullstendige vilkår Trenger du advokat? Ring Medlems Telefonen på Besøksadresse: Holbergs gate 21, 0166 Oslo Postadresse: Postboks 1870 Vika, 0124 Oslo E-post: Telefon: Faks: Rosenberg Verfts Klubb Årsrapport 2014

20 LO FAVØR KOLLEKTIV HJEM LO favør kollektiv hjem er en del av kontingenten eller forsikringspremien som du betaler til forbundet ditt. Betaler du ingen kontingent eller forsikringspremie til forbundet, og du er medlem, har du allikevel LO favør Kollektiv hjem. Gjelder for alt du eier og din identitet. Nytt fra 1. januar 2015 Forsikringen blir utvidet til å dekke id-tyveri Student- og lærlingsmedlemmer slipper å betale egenandel ved skader over 1.000,- Økning av erstatningsbeløp Alt innbo og løsøre i hjemmet ditt er skade og tyveriforsikret Typiske uhell dekkes Tyveri av sykkel hvor som helst Tyveri av løsøre fra bil, f. eks. klær, bag eller fotoapparat Matvarer i fryseboks Flytteforsikring Tyveri av gjenstander fra balkong eller terrasse eller egen hage Rettshjelp når sikrede er part i tvist i egenskap av privatperson Ansvar og rettshjelp som privatperson Skade på innbo og løsøre i hjemmet i forbindelse med brann, eksplosjon og vannledningsskade Typiske uhell, som skade på gjenstander som blir revet ned, velter eller lignende. Også tilfeldig skade på for eksempel sportsutstyr, briller etc Praktisk og juridisk assistanse ved ID-tyveri Egenandel Normal egenandel er kroner Ved bruddskade på glass og sanitærporselen er egenandel 1500 kroner For sykler registrert i Falck sykkelregister er egenandelen kroner Student- og lærlingmedlemmer slipper å betale egenandel ved skader over 1.000,- Når to i husstanden har kollektiv hjem, -hva skjer? Mange medlemmer er gift/samboende/partner med andre LO-medlemmer som også har Kollektiv Hjemforsikring, eller det kan være hjemmeboende barn med eget LO-medlemskap i husstanden. Ingen egenandel ved skade, bortsett fra ved naturskade Forhøyet dekning Ved typiske uhell dekkes kun skader over kr Dette dekkes ikke: Svi- og gnistskader som ikke skyldes brann Bygningsskade på bolighus, dekkes av husforsikringen Dekk og felger, dekkes av bilforsikringen Ting som er mistet, tapt eller ødelagt når skadeårsaken er ukjent Hvis en må bruke kollektiv hjem forsikringen ringes tlf: for å registrere saken. 20 Rosenberg Verfts Klubb Årsrapport 2014

21 LO FAVØR ULYKKESFORSIKRING Dette er en ulykkesforsikring som dekker hele familien. Den har utbetaling både ved dødsfall og ved livsvarig medisinsk invaliditet som følge av ulykke i fritiden. Med fritid menes her den tiden man ikke omfattes av lov om yrkesskadeforsikring. Både deg som medlem, din ektefelle eller samboer og hjemmeboende, ugifte barn under 20 år Ulykkesskader i fritiden, som fører til livsvarig medisinsk invaliditet eller død Utgifter til lege og tannlege etter ulykkesskade, med inntil 5 prosent av forsikringssummen ved invaliditet Behandling og opphold på private legevakter og klinikker dekkes etter samme satser som ved behandling i offentlig institusjon De viktigste begrensningene er: Skader som er forårsaket ved utøvelse av risikoaktiviteter som for eksempel fjellklatring, dykking, boksing, deltagelse i bilog båtrace Skader på grunn av deltagelse i organisert konkurranseidrett Ulykker som skyldes deltagelse i slagsmål eller kriminelle handlinger Behandlingsutgifter utenfor Norden Oversikten under viser hvor mye en får i erstatning hvis en skulle komme ut for en ulykke. Disse summene er dobbel så høye som vilkårene inne på LO favør viser, men det er fordi klubben har tegnet forsikringen med dobbel erstatning. / Forsikringsbeløp ved dødsfall. Forsikringsbeløp ved 100% varig medisinsk invaliditet Medlem med ektefelle/ Samboer og barn Medlem Ektefelle samboer Barn Pr. barn Medlem med ektefelle/ Samboer Medlem Ektefelle/ samboer C. Medlem med barn Medlem Barn Pr. barn D. Enslig medlem Klubbens gruppelivsforsikring Er den eneste forsikringen vi pr i dag har som gir utbetaling hvis en skulle bli uføre. Forsikringen dekker: 3 G i en engangsutbetaling hvis en blir 100 % varig ufør. Hvis uførheten er mellom 50 % og 99% utbetales det i forhold til uførehetsprosenten. Ved uføre under 50 % får en ingen erstatning. Folketrygdens grunnbeløp (1G); fastsatt pr til kr ,- 21 Rosenberg Verfts Klubb Årsrapport 2014

22 LO FAVØR GRUNNFORSIKRING LO favør grunnforsikring er ment å være en økonomisk førstehjelp ved dødsfall. Utbetalingen er høyest i de livsperiodene hvor gjeld og forsørgelsesbyrde vanligvis er størst. Forsikringen utbetales uansett dødsårsak og vil alltid komme i tillegg til eventuelle andre livsforsikringer. Forsikringen dekker: Både deg som medlem, din ektefelle eller samboer og hjemme boende ugifte barn under 21 år Død uansett årsak Fritid og arbeidstid hele døgnet Hele verden Barns dødsfall dekker også dødfødsel etter 26. svangerskapsuke med Ved barns død pr. barn under 21 år uavhengig av medlemmets alder. Er begge foreldrene medlemmer av ordningen utbetales det dobbelte beløp Forsikringen dekker ikke: Samboerskap som har vart mindre enn to år, dersom det ikke er felles barn og bolig eller lovlig ekteskap/partnerskap ikke kan inngås Alder t.o.m. Medlem med ektefelle/ samboer- og enslig medlem med barn under 21 år Ektefelle/Samboer Enslig medlem uten barn under 21 år 50 år år år år år år år år år år år år år år år år år år og eldre Rosenberg Verfts Klubb Årsrapport 2014

23 LO FAVØR FRITIDS- UYKKESFORSIKRING LO favør Fritidsulykkesforsikring dekker ulykker i fritiden og gjelder kun for medlemmet. Den dekker både ved død og varig medisinsk invaliditet som følge av ulykke. Forsikringssummene Medlemmer som har ektefeller/ samboer* eller livsarvinger Enslig medlem , ,- Død ,-* * ,-* * Invaliditet , ,- Behandlingsutgifter *Samboere må ha to års botid dokumentert fra Folkeregisteret, eller felles bopel og feller barn. **Ved lavere invaliditetsgrad enn 100%, reduseres erstatningen forholdsmessig. Egenandel på kr 1000,- vil bli fratrukket ved behandlingsutgifter. 23 Rosenberg Verfts Klubb Årsrapport 2014

24 Bedriftens forsikringer Medisinsk invaliditet Uførhet Dødsfall Menerstatning er en engangserstatning for varig tapt livsutfoldelse. Erstatningen er avhengig av arbeidsevne. Forsikringssum ved varig medisinsk invaliditet er ved; Ulykke 20 G Sykdom yrke 20 G Ved helt eller delvis tap av evnen til inntektsgivende arbeid utbetales en engangssum for tapt fremtidig inntekt. Kompensasjonen bestemmes av alder, lønn og grad av uførhet. Grunnerstatning: 22 G Forsikring dekker ulykkestilfeller (arbeid og fritid) og yrkessykdom. Uførepensjon er inkluder i pensjonsforsikringen. Uansett dødsårsak vil det fra gruppelivsforsikringen utbetales en erstatning til etterlatte. Kompensasjonen er uavhengig av alder og lønn. Forsikringssum: 20 G Død forårsaket av ulykke/sykdom på jobb og den ansatte etterlater; Ektefelle eller samboer Forsikringssum 15 G Barn under 21 år. Forsikringssum 6,5 G per barn Reiseforsikring Reiseforsikringen gjelder reiser i hele verden for opp til 45 dager uavhengig av reisens formål. Forsikringen dekker den ansatte og hans/hennes familie inkluderer hjemmeboende barn opp til 20 år Dekningsomfang Reisegods, reiseansvar, reisesyke, hjemtransport, avbestilling, ulykke for ektefelle/ samboer og barn Reiseforsikring for ansatte bosatt utenfor Norge Reiseforsikringen gjelder reiser I hele verden for opp til 45 dager uavhengig av reisens formal. Forsikringen dekker den ansatte. Dekningsomfang Reisegods, reiseansvar, reisesyke, hjemtransport, og avbestilling.. Denne forsikringen er aldersjustert. Pensjonsforsikring Den kollektive pensjonsforsikringen er en innskuddspensjon. Innskuddet er en definert prosentandel av din lønn og er 3% av lønn mellom 1G og 6G og 6% av lønn mellom 6G og 12G. Ved død vil pensjonsbeholdningen tilfalle etterlatte i henhold til gjeldende begunstigelsesregler. 24 Rosenberg Verfts Klubb Årsrapport 2014

25 Kollektiv innskuddsbasert tjenestepensjon Medlemskap Pensjonsordningen omfatter alle ansatte i Rosenberg WorleyParsons som har fylt 20 år, har minimum 20 % stilling og som er medlem i Folketrygden iht. bestemmelser i lov om folketrygd. Ingen ansatte kan reservere seg mot medlemskap i pensjonsordningen. Sesongarbeidere skal bare tas opp som medlem dersom det arbeidet som er utført i løpet av de siste tre år, for hvert år utgjør minimum 20 % av full stilling Dersom ansettelsesforholdet i Rosenberg WorleyParsons er mindre enn 12 mnd, vil innskuddet bli tilbakeført til bedriften. Alderspensjon Arbeidsgiver innbetaler hvert år et innskudd til din konto etter følgende plan: 3 % av medlemmets lønn mellom 1-6 G 6 % av medlemmets lønn mellom 6-12 G Lønn under 1G teller ikke med ved beregning av innskuddet. Det er summen av disse innskuddene, samt avkastning på kapitalen og lengden på utbetalingsperioden som bestemmer størrelsen på din pensjon. Den innskuddsbaserte tjenestepensjonen utbetales, slik dagens regler er, som tillegg til Folketrygdens ytelser. Den ansatte betaler ikke skatt for spareinnskuddet. Pensjonsutbetalingene etter fylte 67 år beskattes som pensjonsinntekt. Alderspensjonen utbetales fra fylte 67 år og du bestemmer selv over hvor mange år pensjonen skal utbetales. Korteste utbetalingstid er 10 år. Ved død før eller etter pensjonsalder Ved død før eller etter pensjonsalder anvendes oppspart kapital først til pensjon for barn under 21 år (med barn menes medlemmets barn, herunder stebarn og fosterbarn), deretter til fordel for ektefelle, samboer eller registrert partner. Pensjon til barn utgjør inntil 1G til hvert barn inntil fylte 21 år (forutsatt at kapitalen er stor nok). Pensjonskapital som eventuelt tilfaller ektefelle, samboer eller registrert partner utbetales over 10 år. Permisjoner og permitteringer Lovfestet permisjon Arbeidstakere med lovfestet permisjon er medlem av den kollektive innskuddsbaserte pensjonsordningen i permisjonstiden. Med lovfestet permisjon forstås permisjon arbeidstakeren har rett til henhold til lov. Dette vil blant annet være permisjon i forbindelse med militærtjeneste, svangerskap, adopsjon etc. Til denne gruppen regnes også permisjon i forbindelse med forlenget uttak av fødsels- eller adopsjonspenger i kombinasjon med delvis gjenopptakelse av arbeidet (tidskontoordning) etter folketrygdeloven. Permisjon i henhold til avtale Arbeidsgiver betaler ikke innskudd for arbeidstaker som har permisjon i henhold til avtale med arbeidsgiver. Dette gjelder permisjon som arbeidstaker har fått ved avtale med arbeidsgiver, herunder i henhold til tariffavtale. Slik permisjon kan være studiepermisjon, midlertidig arbeidsforhold i et annet selskap utenfor Rosenberg WorleyParsons etc. Permittert som følge av driftsinnskrenkninger. Arbeidstakere som permitteres som følge av driftsinnskrenkninger er medlem i pensjonsordningen i 2 måneder dersom ikke annet er avtalt. Permittering som følge av andre forhold Ved langvarig arbeidskonflikter (streik, lockout etc.) utover 2 måneder meldes den ansatte ut av pensjonsordningen. Innskuddsfritak ved arbeidsuførhet Rosenberg WorleyParsons har avtale med Nordea som sikrer fortsatt sparing og premiebetaling (inntil pensjonsalder) i den innskuddsbaserte pensjonsordningen dersom den ansatte blir arbeidsufør i mer enn 12 måneder. Ved delvis arbeidsuførhet (minimum 20 %) gis det fritak for tilsvarende del av innskuddet. Uførepensjon Uførepensjonen er ved 100 % ervervsuførhet 60 % av lønn inntil 12 G forutsatt 30 års opptjening. Er uføregraden lavere, gir dette tilsvarende reduksjon. For å få rett til uførepensjon må du ha vært minst 20 % ervervsufør i et sammenhengende tidsrom på minst 12 måneder. Fratredelse fra Rosenberg WorleyParsons før oppnådd pensjonsalder / eiendomsrett til opptjente verdier Arbeidstaker har eiendomsrett til opptjente verdier fra første dag så lenge man betaler egeninnsats. Når man ikke betaler egeninnsats har man eiendomsrett til opptjente verdier først etter 12 måneder som medlem i avtalen. Ved fratreden fra Rosenberg WorleyParsons før oppnådd pensjonsalder vil den ansatte ha opptjente pensjonsrettigheter / oppspart kapital som han eller hun kan ta med seg. Det vil utstedes pensjonskapitalbevis eventuelt kan oppspart kapital settes inn på din konto i en eventuell innskuddsbasert pensjonsordning som ny arbeidsgiver måtte ha. Lurer du på mer angående pensjon eller forsikringer kan du sjekke både web basert personalhåndbok og rvklubb.no, eller ta kontakt med klubb eller bedrift. 25 Rosenberg Verfts Klubb Årsrapport 2014

26 Vedtekter for Rosenberg Verfts Klubb. 1. Rosenberg Verfts Klubb er en fagforening for operatører ansatt ved Rosenberg Verfts AS i Stavanger. Medlemmer av klubben som har gått av med AFP eller uføre kan opprettholde sitt medlemskap til de er 67 år. 2. Rosenberg Verfts Klubb og dens medlemmer er tilsluttet Fellesforbundet og LO gjennom Fellesforbundets avdeling 25, Stavanger. 3. LOs hovedavtale og Fellesforbundets Verkstedoverenskomst og Vedtekter er dermed gjeldende for Rosenberg Verfts Klubb. Klubbens virke og formål reguleres av LO og Fellesforbundets generelle program og målsettinger. 4. Klubbens høgeste organ er Årsmøte. Årsmøte innkalles med minst 1 måneds varsel og avholdes normalt i seinest i mars måned. 5. Årsmøte innkalles med følgende faste dagsorden: 1. Beretninger 2. Regnskaper 3. Innkomne forslag 4. Honorarer 5. Valg. 6. Årsmøte velger klubbens forhandlingsutvalg: Leder, Nestleder og Sekretær/kasserer. Disse kan velges fritt blant klubbens medlemmer. Årsmøtes valg kan foregå ved håndsopprekking, men skal være skriftlige dersom det er 2 eller flere kandidater til samme verv. 7. Klubbstyret består av gruppetillitsvalgte, forhandlingsutvalg og andre tillitsvalgte valgt av årsmøte og godkjent av bedriften ihht. Hovedavtalens kap Gruppene velger sine tillitsvalgte på eget årsmøte. Gruppenes årsmøte avholdes innen januar. 9. Ekstraordinært årsmøte avholdes dersom klubbstyret bestemmer dette eller dersom en fjerdedel av medlemmene krever det. 10. Forhandlingsutvalget står for klubbens daglige drift og forhandlinger med bedriften ihht. LOs Hovedavtale og Verkstedoverenskomsten i Fellesforbundet. Lokale forhandlinger protokollføres av klubb og bedrift. Lokale lønnsforhandlinger hjemlet i Verkstedoverenskomsten skal godkjennes av klubbens medlemmer gjennom skriftlig avstemming. 11. Klubbstyret og forhandlingsutvalget avholder møter og tar opp aktuelle saker. Klubbstyret innkaller til medlemsmøter. 12. Kontingenter: Årsmøte fastsetter klubbkontigent og kontingent til Klubbens Spare- og Stønadsfond. Kontingent til Klubbens Syke og hjelpekasse og Forsikringskasse bestemmes på eget årsmøte som avholdes i forkant av klubbens årsmøte. Årsmøte i Syke og Hjelpekassen og Forsikringskassen velger eget styre og kasserer som er ansvarlig for regnskap og drift av denne kassen ihht. egne vedtekter. Kontant uttak av disse kassene skal underskrives av leder og kasserer i Syke og hjelpekassen og Forsikringskassen. 13. Forhandlingsutvalget med kasserer er hovedansvarlig for drift av klubbens kasser i tråd med klubbens retningslinjer gitt på årsmøte og til beste for klubbens medlemmer. Klubbens kasserer skal fortløpende føre regnskap. Kontantuttak skal underskrives av leder og kasserer i for handlingsutvalget. 14. Regnskapene skal revideres av 3 revisorer valgt av klubbens årsmøte. Revisorene skal se til at klubbkassenes regnskaper er korrekt ført og etter god regnskapsskikk. Revisorene skal se at regnskapet stemmer overens med bilag og kontrollere kassebeholdningen. 15. Årsmøte disponerer alle klubbens midler og behandler og godkjenner klubbens årsregnskaper. Arbeidsutvalget og klubb-styret administrerer midlene ihht. til retningslinjer gitt av årsmøte. 16. Årsmøte og medlemsmøte kan bevilge til formål bestemt av medlemmene. Klubbstyret kan bevilge inntil 5000 kroner etter egne vedtak. Bevilgninger skal gå til formål i tråd med fagbevegelsens målsettinger, program og solidariske tradisjon Drift av Syke og hjelpekasssen, forsikringskassen og klubbens Spare- og stønadsfond er regulert i egne vedtekter. Årsmøte i Rosenberg verfts klubb og i Rosenberg verfts klubbs Syke og hjelpekassen og Forsikringskasse kan gjøre vedtektsendringer. Dersom situasjonen tilsier det, kan vedtektene endres på medlemsmøter innkalt med minst 14 dagers varsel og med vedtektsendring på dagsorden. 18. For øvrig vises til Fellesforbundets vedtekter, spesielt punkt. 3.6 klubber. 26 Rosenberg Verfts Klubb Årsrapport 2014

27 Klubbens spare og stønadsfond Vedtekter: 1. Klubbens stønadsfond er øremerket til fordel for egne ansatte. Det kan ikke bevilges fra fondet til ikke medlemmer. Årsmøte vedtar størrelsen på kontingenten til fondet og kontingent. Innbetalingen skal opphøre. Inntil annet er bestemt, er kontingenten satt til kr. 50 pr. lønning. Nye medlemmer betaler kr. 100 pr. lønning de første 5 år. Midlene plasseres i bank. 2. Fondet skal tre i kraft når Rosenberg-klubbens medlemmer uforskyldt for den enkelte blir uten ordinær arbeidsinntekt ved for eksempel permitteringer eller oppsigelser eller ved lovlige aksjoner. 3. Ved permitteringer tar klubben sikte på å yte et bi-drag pr lønnsperiode i tillegg til ledighetstrygd. Størrelsen skal være i henhold til medlemsmøtevedtak og kan korrigeres ut i fra fondets størrelse, prisstigning, endring i ledighets/trygdesatser og lignende. Bidraget utbetales ved innsendelse av meldekort for aktuelle permitteringsperioder. Bidraget ytes ikke dersom medlemmet får en annen jobb i permitteringsperioden. Brudd på denne bestemmelsen fra enkeltmedlemmer vil medføre tap av rettigheter i fondet. 4. Ved oppsigelser ved nedtrapping /rasjonalisering kan det utbetales tilskudd inntil 3 måneder. Dersom man skaffer seg annet arbeid, opphører ut betaling fra det tidspunkt man er i ny jobb. 5. Trekket er obligatorisk for det enkelte medlem. Når noen slutter eller går over til fast stilling som funksjonær ved bedriften, har vedkommende krav på å få tilbakebetalt det innsatte beløp fra fondet. I fratrekk herfra går ytelser som medlemmet har fått av fondet. Eventuelle klager på sluttoppgjør fra fondet bør skje umiddelbart. Klager som ikke er kommet inn etter 2 år bortfaller. bli avkrevd en personlig erklæring om skifte av medlemskap. De vil miste sine rettigheter som klubbmedlem, og må for sine forhold bruke aktuell funksjonærforening. Etter bedriftens lister og utbetalings kvitteringer blir nå den enkelte registrert av klubben på Excel regneark på alle inn og utbetalinger. Utbetalingskvitteringene blir oppbevart i regnskapet slik at det er lett å finne fram dersom det er spørsmål om hvor mye den enkelte har fått utbetalt. Klubbens fond for alvorlig sykdom Vedtekter: 1. Fondet skal gi hjelp til alvorlig syke medlemmer av Rosenberg Verfts Klubb og ved alvorlig sykdom i nærmeste familie. 2. Fondet skal sikre at medlemmene får lik behandling uansett gruppetilhørighet. 3. Gruppene ved gruppetillitsvalgt er ansvarlig for å undersøke/ta opp slike tilfeller overfor klubbstyret. 4. Klubbstyret behandler så enkeltsaker og bevilger fra fondet. 5. Fondet etableres ved at det trekkes kr fra gjeldsofferfondet. 6. Det ytes kr i engangstilskudd til alvorlig syke medlemmer eller ved alvorlig sykdom i nærmeste familie. 7. Når sykdomstilfelle inntreffer, trekkes kr. 20 pr. medlem. 8. Fondet administreres av klubbstyret. Det føres regnskap for kassen som revideres av klubbens revisorer. Regnskap legges fram på klubbens årsmøte. 6. De som starter ved bedriften etter ble opprettet, betaler dobbel kontingent de 5 første år for å ta igjen de som har betalt inn på fondet fra det startet. Det betyr at dersom kontingentinnbetaling til fondet opphører, så skal disse betale videre inntil de har betalt inn samme beløp som de øvrige. 7. Regnskap for fondet skal forelegges klubbens årsmøte. Ved midlertidig arbeid som funksjonær/ formann vil rettigheter i fondet avhenge om man betaler inn til fondet eller ikke. De som opprettholder medlemskap i klubben har alle rettigheter. De av klubbens medlemmer som går som midlertidig funksjonær på klubbens avtaler og som melder overgang til annen forening, vil 27 Rosenberg Verfts Klubb Årsrapport 2014

28 Kapittel 6 Klubbens organisasjon Utvalgene 2014 Leder Nestleder Sekretær/kasserer Hovedverneombud Vara HVO Vara Forhandlingsutvalg Produktivitetssekretær Vara Prod. Sekretær Tilsynsvalgt lærlinger Vara tilsynsvalgt lærlinger Datatillitsvalgt Studieutvalget Revisorer Redaksjonskomité Kultur og aktivitetskomiteen Forsikringsansvarlig Arbeidsmiljøutvalget (AM) Vara AM Bedriftsutvalget (BU) IA utvalget Opplæringsutvalget AKAN utvalget Roy Inge Nilsen Åsmund Bækholt Ove Iversen Henning Tang Jørgensen Henrik Rysgaard Gruppetillitsvalgte Henrik Rysgaard Vara forhandlingsutvalg Bjørnar Ur Stig Husebø Ove Iversen Linda Rekdal, Morten Vassøy Jan Torgersen Terje Foldøy Kjell Ove Hjemdal (Avs25) Forhandlingsutvalget Odd Kåre Bjerga, Ove Iversen, Linda Rekdal Ove Iversen HVO, Klubbleder Sekretær/kasserer Klubbleder, Sekretær HVO Tom Bjarne Ur, Mats Aareskjold Viste Neill Staurland, Roar Bjørkevoll, HVO Utdanningsfondet Leder Kasserer Styremedlem Klubbleder Tilsynsvalgt lærlinger Tillitsmann lærlinger Innstillingskomiteen Neill Staurland, William Peter Gerrie, Gunnar Holter Vara: Bjørn Wiggo Hansen 28 Rosenberg Verfts Klubb Årsrapport 2014

29 Organisasjonsforhold I 2014 slutta det 26 operatører mens det begynte 6. Pr var det 235 yrkesaktive medlemmer i klubben mot 266 året før. Antall lærlinger pr var 23 mot 31 året før. Arbeidsstokkens sammen setning pr Faggruppe Antall Lærlinger Totalt Elektrikere Industrimalere Rørleggere Lageroperatører Mekanikere NDT Platearbeidere Servic eoperatører Stillas Sveisere Transportarbeidere Instruktører Andre 4 4 Sum Gruppetillitvalgte 2014 Overflategruppen Tillitsmenn: Gunnar Holter Vara: Roar Gundersen Verneombud: Fred Krohn, Aleksander Førland Avdelingsutvalget: Fred Krohn, Bjørn Larsen Innstillingskomite: Servicegruppen Tillitsmenn: Roar Bjørkevoll. Vara: Rune Amundsen. Verneombud: Torje Erfjord, Roar Bjørkevoll, Ingve Sletthaug. Avdelingsutvalget: Neill Staurland, Roar Bjørkevoll, Henning Andersen. Innstillingskomite: Jan Torgersen, Arild Aske, Jarl Helge Kvanåli. Trivselskomite: Henning Andersen, Terje Foldøy, Arild Aske-Sigve Moi. Rørgruppen Tillitsmenn: Kjetil Helgeland, Bjørn Larsen Vara: Arild Haga Verneombud: Hans Kristian Hansen, Henry Aarsheim, Bjørnar Jonassen Avdelingsutvalget: Arild Haga, Oddgeir Bø, Geir Kåre Havn Trivselskomité: Tillitsmennene Innstillingskomité Lærlingegruppa Tillitsmenn: Vegard Myhre Vara: Mats Aareskjold Viste Kurs og kompetanse Det ble i 2014 kurset i kran, rigg, fallsikring og truckfører. Det ble også sendt noen få på offshorekurs. Klubbstyret 2014 I 2014 var følgende med i klubbstyret: Roy Inge Nilsen-Klubbleder Åsmund Bækholt-Nesteleder Ove Iversen-Sekretær/kasserer Henning Tang Jørgensen-HVO Kjetil Helgeland, Bjørn Larsen-Rør Erlend Nygård, Kjell Anders Molde-Stål Roar Bjørkevoll-Servicegruppen Gunnar Holter-Overflate Vegard Myhre -Lærlinger Bjørnar Ur, Stig Husebø -Tilsynsvalg lærlinger Henrik Rysgaard-Produktivitetssekretær Stålgruppen Tillitsmenn: Erlend Nygård, Kjell Anders Molde Vara: Tommy Tandrevold, Kjetil Joa Verneombud: Rune Havn, Tommy Tandrevold, Frode Henningsen. Avdelingsutvalget: Sigmund Grude, William P. Gerrie, Frode Henningsen, Geir Eriksen, Charlie Vu Trivselskomité: Kjell Anders Molde, Ruben Taule, Ingve Bø Innstillingskomite: Geir Eriksen, Leif Olsen, Abdi 29 Rosenberg Verfts Klubb Årsrapport 2014

30 Kapittel 7 VERNEARBEIDET Alle skader i 2014 Hanskekampanje De fleste medisinske skadene samt flertallet av førstehjelpsskadene i 2014 var hånd/finger skader. Hansker er siste barriere og en hanskekampanje ble derfor iverksatt. Den velkjente hanskeguiden ble revidert og de hanskene som ikke ga tilstrekkelig beskyttelse ble fjernet fra sortimentet. Den nye standarden er en allround-hanske er en synlig hanske med antikutt egenskap. Denne skal alltid brukes med mindre det er krav om spesialhanske til f.eks. varme arbeider, bruk av roterende utstyr og kjemikalier. Lederne i samarbeid med klubben hadde en fotoseanse hvor hanskebruk var i fokus. Disse bildene ble hengt opp rundt om i produksjonsmiljøene med slagord som en påminnelse om bruk av korrekt hanske til jobben. Hansker er produkt som alltid er i utvikling. Verktøy&Utstyr Fora jobber videre med dette og innhenter hansker på prøve. Serious About Zero Et atferds basert sikkerhetsprogram ble lansert på Rosenberg i Programmet handler om kommunikasjon og personlig sikkerhetsinvolvering og er et proaktivt verktøy for alle på Rosenberg. Bruken av Serious About Zero (SAZ) gir aktive, åpne og problemløsende diskusjoner mellom og på tvers av alle ledd både for produksjonen, ingeniører og ledelse. De fleste av de som deltok synes det var en ny og gøyal måte å lære om sikkerhet på. 30 Rosenberg Verfts Klubb Årsrapport 2014

INFORMASJONSBROSJYRE. Til ansatte i

INFORMASJONSBROSJYRE. Til ansatte i Til ansatte i Dette heftet er ment å gi en oversikt over de forsikringer som Helse Midt-Norge har tegnet for sine ansatte. Forsikringsordningene er med på å skape en økonomisk trygghet for deg og din familie.

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE

INFORMASJONSBROSJYRE INFORMASJONSBROSJYRE kkkkkkkkkkk Til ansatte i Helse Midt-Norge Yrkesskadeforsikring etter Lov om yrkesskadeforsikring Yrkesskadeforsikring etter overenskomsten med Spekter Gruppelivsforsikring Fritidsulykkesforsikring

Detaljer

Personalforsikringer. For ansatte i Eigersund kommune

Personalforsikringer. For ansatte i Eigersund kommune Personalforsikringer For ansatte i Eigersund kommune Personalforsikringer For ansatte i Eigersund kommune Som ansatt i Eigersund kommune er du omfattet av disse personforsikringene: Gruppelivsforsikring

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i NFF!

Fordeler for deg som er medlem i NFF! Fordeler for deg som er medlem i NFF! F N F NORSK FENGSELS- OG FRIOMSORGS FORBUND Din trygghet- vår sak! 2014 Fordelene ved å være mange er mange Om oss Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund er en partipolitisk

Detaljer

Oslo kommunes krav/tilbud: 2.1., første og siste ledd, utgår. Krav avvises 2.1., fjerde ledd: 2. og 3. setning utgår. Krav avvises

Oslo kommunes krav/tilbud: 2.1., første og siste ledd, utgår. Krav avvises 2.1., fjerde ledd: 2. og 3. setning utgår. Krav avvises VEDLEGG 1. DEL A FELLESBESTEMMELSENE Kap. 2 Ansettelser m.v. og oppsigelsesfrister 2.1 Ansettelse, opprykk og utvidelse av stilling 2.1., første og siste ledd, utgår. 2.1., fjerde ledd: 2. og 3. setning

Detaljer

Forsikringspakka 2016. EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2016

Forsikringspakka 2016. EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2016 Forsikringspakka 2016 EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2016 Kollektiv hjemforsikring Kodebokstav H på medlemskortet Medlemmenes innbo og løsøreforsikring Dekker bl.a.: Brann Vannskader Tyveri

Detaljer

INNHOLD KOLLEKTIV PENSJONSORDNING

INNHOLD KOLLEKTIV PENSJONSORDNING INNHOLD Kollektiv pensjonsforsikring Personforsikring Helårs reiseforsikring ansatt med familie Dine private forsikringer Her finner du oversikt over de forsikringene som vi har som ansatte i Schlumberger

Detaljer

Informasjonsbrosjyre personalforsikringer

Informasjonsbrosjyre personalforsikringer Informasjonsbrosjyre personalforsikringer Til medarbeidere på Helse Stavanger HF (Illustrasjonsfoto: Colorbox.com) Dette heftet er ment å gi en oversikt over de personalforsikringer som Helse Stavanger

Detaljer

Personalforsikring-- i-arbeidsforhold--

Personalforsikring-- i-arbeidsforhold-- Personalforsikring-- i-arbeidsforhold-- INNHOLD FORSIKRINGER I ARBEIDSFORHOLD... 3 PERSONALFORSIKRING... 4 Yrkesskadeforsikring... 4 Erstatning ved ervervsuførhet... 4 Erstatning ved medisinsk invaliditet...

Detaljer

Personalforsikring i arbeidsforhold

Personalforsikring i arbeidsforhold Personalforsikring i arbeidsforhold INNHOLD FORSIKRINGER I ARBEIDSFORHOLD... 3 PERSONALFORSIKRING... 4 Yrkesskadeforsikring... 4 Erstatning ved ervervsuførhet... 4 Erstatning ved medisinsk invaliditet...

Detaljer

Informasjonsbrosjyre personalforsikringer

Informasjonsbrosjyre personalforsikringer Informasjonsbrosjyre personalforsikringer Til medarbeidere i Helse Vest som omfatter Helse Fonna HF, Helse Bergen HF, Helse Førde HF, Helse Stavanger HF, Helse Vest IKT og Sjukehusapoteka Vest HF (Illustrasjonsfoto:

Detaljer

Personalforsikringer for

Personalforsikringer for Oslo kommune Personalforsikringer for ansatte i Oslo kommune av 01.10.2011 Gjelder fra 01.01.2014 Erstatter tidligere brosjyre av 01.10.2011 Det gjøres oppmerksom på at det er de til enhver tid gjeldende

Detaljer

Ditt forsikringsbevis

Ditt forsikringsbevis Ditt forsikringsbevis Engangsutbetalinger ved: død arbeidsuførhet medisinsk invaliditet Statoil ASA Forsikringsordning i Storebrand for ansatte i Statoil ASA Side 1 av 5 Avtaleinformasjon Forsikringsbeløpene

Detaljer

LOfavør-forsikringene

LOfavør-forsikringene LOfavør-forsikringene LOfavør Konseptet Gunstige forsikringsordninger for medlemmene Skadebehandling på telefon - egen skadetelefon 02300 Gunstige bankbetingelser Medlems- og fordelskort Kredittkort Forsikringsordningene

Detaljer

Medlemsforsikringer. www.personellforbundet.no

Medlemsforsikringer. www.personellforbundet.no Medlemsforsikringer www.personellforbundet.no Innholdsfortegnelse Side 3 Obligatorisk Dødsfallforsikring forsikringfor medlem Uføreforsikring for medlem Side 5 Dødsfallforsikring for ektefelle/samboer

Detaljer

Din pensjon i KLP! PB 1

Din pensjon i KLP! PB 1 Din pensjon i KLP! 1 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

Sunndal Kjemiske Fagforening. Forsikringer Medlemsstatus Eksempel lønnstrekk

Sunndal Kjemiske Fagforening. Forsikringer Medlemsstatus Eksempel lønnstrekk Sunndal Kjemiske Fagforening Forsikringer Medlemsstatus Eksempel lønnstrekk Oktober. 2016 Forsikringer 1 + 2 Gruppelivsforsikring med Uføre og Ulykke (valgfri 580kr/mnd) Utbetaling ved dødsfall eller uførhet

Detaljer

Forsikringsdagene i Drammen, 04.06.14. Personforsikringer

Forsikringsdagene i Drammen, 04.06.14. Personforsikringer Forsikringsdagene i Drammen, 04.06.14 Personforsikringer Agenda Gjennomgang av forsikringene Melde skader - hvilke skader skal meldes - hvordan melde skader 2 Hvilke forsikringer? Gruppelivsforsikring.

Detaljer

Forsikringspakka 2013. EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2013

Forsikringspakka 2013. EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2013 Forsikringspakka 2013 EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2013 Kollektiv hjemforsikring Kodebokstav H på medlemskortet Medlemmenes innbo og løsøreforsikring Dekker bl.a.: Brann Vannskader Tyveri

Detaljer

INFORMASJON TIL ANSATTE

INFORMASJON TIL ANSATTE Lunner kommune FORSIKRINGER INFORMASJON TIL ANSATTE 2011 Denne orienteringen gir en forenklet beskrivelse av forsikringene som supplement til forsikringsavtalene, forsikringsbevis og vilkår. Ved eventuelle

Detaljer

Forsikring for ansatte STEINKJER KOMMUNE

Forsikring for ansatte STEINKJER KOMMUNE www.gjensidige.no Forsikring for ansatte STEINKJER KOMMUNE 1. Dødsfallsforsikring 2. Yrkesskadeforsikring 3. Melding av skader 4. Dine private forsikringer 5. Ord og uttrykk i forsikring 6. Oversikt over

Detaljer

Informasjonsbrosjyre Personforsikringer for elever og ansatte. Halden. Kommune

Informasjonsbrosjyre Personforsikringer for elever og ansatte. Halden. Kommune Informasjonsbrosjyre Personforsikringer for elever og ansatte Halden Kommune 2012-2013 Innhold Side Ord og uttrykk i forsikring 3 Fritidsulykke 4 Gruppelivsforsikring 5 Lov om yrkesskadeforsikring 6 Tariffbestemt

Detaljer

Din pensjon i KLP! 1

Din pensjon i KLP! 1 Din pensjon i KLP! 1 2 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

- informasjon til ansatte i Fundamentering AS

- informasjon til ansatte i Fundamentering AS Personalforsikring - informasjon til ansatte i Fundamentering AS Dette er et sammendrag av det Personalforsikringen omfatter. En skade vil erstattes i henhold til forsikringsavtalen. Ring oss på telefon

Detaljer

Personforsikringer for ansatte i Førde kommune

Personforsikringer for ansatte i Førde kommune Personforsikringer for ansatte i Førde kommune Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 2 DEFINISJONER... 3 PERSONALFORSIKRING... 4 YRKESSKADEFORSIKRING... 4 FRITIDSULYKKE... 6 GRUPPELIV... 7 SAMORDNING... 8

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Personellforbundet Postboks 9296, Grønland 0134 Oslo Tlf. 23 00 20 70 E-post: post@pefo.no www.personellforbundet.

Innholdsfortegnelse. Personellforbundet Postboks 9296, Grønland 0134 Oslo Tlf. 23 00 20 70 E-post: post@pefo.no www.personellforbundet. Medlemsforsikringer Innholdsfortegnelse Side 2 Medlemsforsikringer Side 3 Pefo-forsikringen Dødsfalldekningen Uføredekningen Side 4 Ulykkesforsikringen Side 5 ID-tyveriforsikringen Side 6 Ektefelleforsikringenn

Detaljer

RAMMEAVTALE FOR INNARBEIDINGSORDNINGER PÅ LAND MED DAGLIG ARBEIDSTID UT OVER 10,5 TIMER MED/UTEN SØNDAGSARBEID

RAMMEAVTALE FOR INNARBEIDINGSORDNINGER PÅ LAND MED DAGLIG ARBEIDSTID UT OVER 10,5 TIMER MED/UTEN SØNDAGSARBEID RAMMEAVTALE FOR INNARBEIDINGSORDNINGER PÅ LAND MED DAGLIG ARBEIDSTID UT OVER 10,5 TIMER MED/UTEN SØNDAGSARBEID BILAG 21 Rammeavtalen er inngått mellom Fellesforbundet og Byggenæringens Landsforening for

Detaljer

Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning

Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning Kort og godt: En klubb er som arbeidsgiver underlagt de samme forpliktelser etter arbeidsmiljøloven som alle andre arbeidsgivere. Arbeidsmiljøloven gjelder for

Detaljer

Sunndal Kjemiske Fagforening. Forsikringer Medlemsstatus Eksempel lønnstrekk

Sunndal Kjemiske Fagforening. Forsikringer Medlemsstatus Eksempel lønnstrekk Sunndal Kjemiske Fagforening Forsikringer Medlemsstatus Eksempel lønnstrekk November. 2015 Forsikringer 1 + 2 Gruppelivsforsikring med Uføre og Ulykke (valgfri 580kr/mnd) Utbetaling ved dødsfall eller

Detaljer

INFORMASJON OM PENSJONSFORSIKRING FOR ANSATTE I SUBSEA 7 NORWAY AS FEBRUAR 2013

INFORMASJON OM PENSJONSFORSIKRING FOR ANSATTE I SUBSEA 7 NORWAY AS FEBRUAR 2013 INFORMASJON OM PENSJONSFORSIKRING FOR ANSATTE I SUBSEA 7 NORWAY AS FEBRUAR 2013 INFORMASJONSBROSJYRE 2013 SUBSEA 7 NORWAY AS INNHOLD 1. Innledning... 1 2. Navn og adresser... 2 3. Ord og uttrykk... 2 4.

Detaljer

NSO Studentforsikring

NSO Studentforsikring NSO Studentforsikring Kjøp FØR uhellet er ute... www.student.no STUDENTFORSIKRINGEN God og rimelig studentforsikring til deg som student Norske studenter har dårlige rettigheter hvis uhellet skulle skje.

Detaljer

Personal forsikringer for Vikna kommune

Personal forsikringer for Vikna kommune Personal forsikringer for Vikna kommune Innhold Om denne brosjyren 3 Gruppelivsforsikring 6 Ulykkes-/Yrkesskadeforsikring 8 Ulykkesforsikring fritid 11 De nisjoner 13 Når skade inntre er 14 Innholdet i

Detaljer

Arbeidstidsbestemmelsene

Arbeidstidsbestemmelsene Arbeidstidsbestemmelsene Partner Johan Hveding e-post: johv@grette.no, mob: 90 20 49 95 Fast advokat Hege G. Abrahamsen e-post: heab@grette.no, mob: 97 08 43 12 Arbeidstid - generelt Arbeidsmiljøloven

Detaljer

Din pensjon i KLP! PB 1

Din pensjon i KLP! PB 1 Din pensjon i KLP! 1 2 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

Personforsikringer For ansatte i Norges Skiforbund

Personforsikringer For ansatte i Norges Skiforbund Personforsikringer For ansatte i Norges Skiforbund 2 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Definisjoner... 3 Engangsutbetalinger... 4 Tjenestereiseforsikring... 7 Innledning Personalforsikringer Dette heftet

Detaljer

Forsikringspakka 2011. EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2011

Forsikringspakka 2011. EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2011 EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2011 Endringer i forsikringspakka fra 1.1.2011 Prisen på kollektiv hjem øker med kr 1 pr. måned Reiseforsikringen: Prisen øker med kr 1 pr. måned Grunnforsikringen:

Detaljer

Endringer i arbeidsmiljøloven. Advokat Andrea Wisløff Andrea.wisloff@eurojuris.no /32255546/47465247

Endringer i arbeidsmiljøloven. Advokat Andrea Wisløff Andrea.wisloff@eurojuris.no /32255546/47465247 Endringer i arbeidsmiljøloven Advokat Andrea Wisløff Andrea.wisloff@eurojuris.no /32255546/47465247 Endringer i arbeidsmiljøloven Viktige endringer som trådte i kraft 1. juli 2015: Heving av aldersgrensen

Detaljer

Fare for streik. - trygghet i arbeidslivet

Fare for streik. - trygghet i arbeidslivet Fare for streik - trygghet i arbeidslivet Vi krever lik lønn for hele bransjen HK har i dag en fullverdig tariffavtale med Hovedorganisasjonen Virke, og den omfatter over 16.000 HK-medlemmer. HKs tariffavtale

Detaljer

4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning

4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning Din pensjon i KLP! Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

Din pensjon i KLP! Gjeldende fra 01.01.2015 1

Din pensjon i KLP! Gjeldende fra 01.01.2015 1 Din pensjon i KLP! Gjeldende fra 01.01.2015 1 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon og Avtalefestet pensjon (AFP)

Detaljer

Endringer i arbeidsmiljøloven

Endringer i arbeidsmiljøloven Endringer i arbeidsmiljøloven Advokat Annicken Iversen, Thomas Scheen og Bjarne Brunæs BNL Hovedområder 1. Ny adgang til midlertidig ansettelser på generelt grunnlag, samt endring i "fireårsregelen" 2.

Detaljer

International Insurance Brokers & Consultants. Informasjonsbrosjyre for Offshore Staff II. Compass Holding Norway AS med datterselskaper

International Insurance Brokers & Consultants. Informasjonsbrosjyre for Offshore Staff II. Compass Holding Norway AS med datterselskaper Informasjonsbrosjyre for Offshore Staff II Compass Holding Norway AS med datterselskaper Innledning Dette heftet er ment å være et oppslagsverk med oversikt over de personforsikringer Compass Holding Norge

Detaljer

Til deg som er. Lærling. - det lønner seg å være organisert!

Til deg som er. Lærling. - det lønner seg å være organisert! Til deg som er Lærling - det lønner seg å være organisert! Litt om oss selv Fellesforbundet er det største LO-forbundet i privat sektor, med over 140.000 medlemmer over hele landet. En av våre viktigste

Detaljer

Personforsikringer for elever i

Personforsikringer for elever i Personforsikringer for elever i Gjelder fra mars 2016 1 Elevforsikring For elever ved videregående skoler i Akershus Alle elever ved de videregående skolene til Akershus fylkeskommune er omfattet av følgende

Detaljer

Du kan starte å ta ut alderspensjon fra Yrkesskadeforsikringen gir rett til erstatning

Du kan starte å ta ut alderspensjon fra Yrkesskadeforsikringen gir rett til erstatning INNSKUDDSPENSJON Folketrygden Yrkesskadeforsikring G Folketrygden er grunnpilaren i det norske velferdssamfunnet. Folketrygden utbetaler pensjon til uføre, etterlatte, og alderspensjonister. Størrelsen

Detaljer

ADVOKAT- BISTAND LOFAVØR. rettsområder du støter på som privatperson. - Rabatt på advokattjenester

ADVOKAT- BISTAND LOFAVØR. rettsområder du støter på som privatperson. - Rabatt på advokattjenester ADVOKAT- BISTAND Privatrettslig advokatbistand innenfor de fleste Privatrettslig advokatbistand innenfor de fleste rettsområder du støter på som privatperson. rettsområder du støter på som privatperson.

Detaljer

Velkommen til Industri Energi sin avdeling i Wintershall

Velkommen til Industri Energi sin avdeling i Wintershall 2015 Velkommen til Industri Energi sin avdeling i Wintershall INDUSTRI ENERGI WINTERSHALL Bransjeavtale i Wintershall Industri Energi inngikk i oktober 2013 avtale med Wintershall som gjelder for de landansatte.

Detaljer

Informasjon om personforsikringer for ansatte i Midtre Gauldal kommune

Informasjon om personforsikringer for ansatte i Midtre Gauldal kommune Informasjon om personforsikringer for ansatte i Midtre Gauldal kommune September 2015 Risk. Reinsurance. Human Resources. Innholdsfortegnelse Forord 3 Kontaktinfo 4 Melding av skade 4 Ord og uttrykk 5

Detaljer

Tillitsvalgtskonferansen 2015. Tjenestepensjon i endring

Tillitsvalgtskonferansen 2015. Tjenestepensjon i endring Tillitsvalgtskonferansen 2015 Tjenestepensjon i endring Disposisjon Utviklingen av tjenestepensjonsordninger Hvilke ordninger finnes? Siste nytt - Banklovkommisjonens utredning nr 29 (NOU 2015:5) Status

Detaljer

Oversikt over personalforsikringer for ansatte ved Modum Bad

Oversikt over personalforsikringer for ansatte ved Modum Bad Oversikt over personalforsikringer for ansatte ved Modum Bad Til deg som er ansatt ved Modum Bad Denne brosjyren gir en oversikt over de forsikringene Modum Bad har tegnet for deg som ansatt. Flere av

Detaljer

VELKOMMEN TIL FINANS NORGES FAGDAG HR 22. OKTOBER 2015

VELKOMMEN TIL FINANS NORGES FAGDAG HR 22. OKTOBER 2015 VELKOMMEN TIL FINANS NORGES FAGDAG HR 22. OKTOBER 2015 Temaer Endringene i arbeidsmiljøloven fra 1. juli 2015 Utvalgte emner fra avtaleverket i finans Beregninger m/lønnstall Hovedavtalerevisjonen 2015

Detaljer

Personforsikringer. for ansatte i Holtålen kommune

Personforsikringer. for ansatte i Holtålen kommune Personforsikringer for ansatte i Holtålen kommune August 2013 Innholdsfortegnelse Navn og adresser (kontaktinfo) 2 Ord og uttrykk i forsikring 4 Personforsikring - Engangsutbetalinger 5 Gruppelivsforsikring

Detaljer

Midlertidig ansettelse

Midlertidig ansettelse Midlertidige ansettelser Midlertidig ansettelse Advokat Line Solhaug 18.10.2016 Tema 1) Fast ansettelse eller midlertidig ansettelse? 2) Krav til arbeidsavtalen 3) Prøvetid 4) Gjennomsnittsberegning 5)

Detaljer

Gjeldende forsikringsordninger ved internasjonale operasjoner.

Gjeldende forsikringsordninger ved internasjonale operasjoner. Gjeldende forsikringsordninger ved internasjonale operasjoner. Definisjoner Yrkesskade: Med yrkesskade menes personskade, sykdom eller dødsfall som er en følge av arbeidsulykke. En sykdom kan også godkjennes

Detaljer

Personforsikringer. for Vestfold fylkeskommune

Personforsikringer. for Vestfold fylkeskommune Personforsikringer for Vestfold fylkeskommune Fylkeskommunen har alle sine personforsikringer i KLP. I denne brosjyren kan du lese mer om hva forsikringene dekker, og hvordan du skal forholde deg hvis

Detaljer

Kvinner og pensjon. Sandnessjøen 25. november 2015. Kristin Ludvigsen, bedriftsrådgiver

Kvinner og pensjon. Sandnessjøen 25. november 2015. Kristin Ludvigsen, bedriftsrådgiver Kvinner og pensjon Sandnessjøen 25. november 2015 Kristin Ludvigsen, bedriftsrådgiver 2 3 Bli en pensjonsvinner 4 Kunnskap om pensjonssystemet Kjennskap til egen pensjon Avstemme drømmer og muligheter

Detaljer

Din pensjon i KLP Gjeldende fra 1.5.2016 1

Din pensjon i KLP Gjeldende fra 1.5.2016 1 Din pensjon i KLP Gjeldende fra 1.5.2016 1 2 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Kriterier for innmelding i pensjonsordning i KLP 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon og Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Uførepensjon

Detaljer

Betydningen av nye aldersgrenser for bedriftens pensjons- og personalforsikring

Betydningen av nye aldersgrenser for bedriftens pensjons- og personalforsikring Betydningen av nye aldersgrenser for bedriftens pensjons- og personalforsikring Beate Fahre, Aon Norway 9. mars 2016 HR Norge Pensjonskonferansen 9. mars 2016 Aon Norway Norges største forsikringsmegler

Detaljer

ansatte i Gruppeliv Kollektiv ulykke For medlemmer tilhørende Bergen Brannvesen Fagforening

ansatte i Gruppeliv Kollektiv ulykke For medlemmer tilhørende Bergen Brannvesen Fagforening ansatte i Gruppeliv Lars Holm Uførekapital Shipping AS Kollektiv ulykke For medlemmer tilhørende Bergen Brannvesen Fagforening Kollektiv Ulykke Ikke forsørgere Ulykke invaliditet Forsikringssum 20 G =1.767.400

Detaljer

Norkorns fagdag 29.03.12. Arbeidstid og sesong V/ advokat Anne Løken

Norkorns fagdag 29.03.12. Arbeidstid og sesong V/ advokat Anne Løken Norkorns fagdag 29.03.12. Arbeidstid og sesong V/ advokat Anne Løken De viktigste spørsmålene rundt arbeidstid i høysesong Norkorns styremøte 27.10.2011: ".. arbeidsmiljølovens regler i tilknytning til

Detaljer

Personalhåndbok. - Vi har jobben du ønsker

Personalhåndbok. - Vi har jobben du ønsker Personalhåndbok - Vi har jobben du ønsker Innholdsfortegnelse Arbeidsavtale... 3 Taushetsplikt... 3 Oppdrag... 3 Timelister og lønn... 3 Overtid... 3 Skattekort... 3 Feriepenger... 4 Høytidsdager... 4

Detaljer

Det handler om å bli hørt. Da gjelder det å stå sammen.

Det handler om å bli hørt. Da gjelder det å stå sammen. Det handler om å bli hørt. Da gjelder det å stå sammen. Solidaritet er ikke en utgift. Det er en lønnsom investering i egen framtid. Medlemskap i Industri Energi lønner seg. Industri Energi er det største

Detaljer

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss.

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen som medarbeider i Avantas. Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. I dette heftet vil du blant annet finne praktiske opplysninger

Detaljer

Avtale om ny AFP-ordning

Avtale om ny AFP-ordning Bilag til overenskomsten Avtale om ny AFP-ordning I Innledning I forbindelse med lennsoppgj0ret 1988, ble ordningen med Avtalefestet pensjon (AFP) etablert. Formålet var å gi ansatte i tariffbundne bedrifter

Detaljer

Arbeidsmiljøsenteret

Arbeidsmiljøsenteret Arbeidsmiljøsenteret Historisk utvikling 1892: 1894: 1935: 1936: 1936: 1956: 1958: 1977: Lov om tilsyn i fabrikker (Arbeidstiden for ungdom mellom 14 og 18 år ble begrenset til 10 timer) Lov om ulykkesforsikring

Detaljer

, LARVIK. www.fagforbundet.no

, LARVIK. www.fagforbundet.no www.fagforbundet.no, LARVIK FAGFORBUNDET ET FORBUND FOR ALLE Fagforbundet er den største arbeidstakerorganisasjonen i Norge, med ca. 290.000 medlemmer. Forbundet er i rask vekst, men det er plass til flere!

Detaljer

Nyttig informasjon om din pensjon

Nyttig informasjon om din pensjon Ola Nordmann Eksempelveien 5 0001 OSLO Trondheim, 9. juli 2017 Nyttig informasjon om din pensjon Innskuddspensjon for ansatte i POSTEN NORGE AS Din pensjon: Alderspensjon (Innskuddspensjon) Innskuddsfritak

Detaljer

Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss.

Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen som medarbeider i Bemanningshuset. Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. I dette heftet vil du blant annet finne praktiske

Detaljer

Personforsikring i arbeidsforhold for ansatte i Gran kommune

Personforsikring i arbeidsforhold for ansatte i Gran kommune Personforsikring i arbeidsforhold for ansatte i Gran kommune Teksten bygger på brosjyren Personalforsikring i kommunen utarbeidet av Skadeforsikring AS 1. INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Forsikringer i arbeidsforhold

Detaljer

Tromsø Bygningsarbeiderforening søker arbeidere i byggfagene, glassfaget og byggeindustrien i Tromsø og Nord-Troms!

Tromsø Bygningsarbeiderforening søker arbeidere i byggfagene, glassfaget og byggeindustrien i Tromsø og Nord-Troms! Tromsø Bygningsarbeiderforening søker arbeidere i byggfagene, glassfaget og byggeindustrien i Tromsø og Nord-Troms! Vi trenger DEG som medlem! Annonsen utløper: ALDRI!!!!!!! -Hvordan er vår organisasjon

Detaljer

Nye og viktige bestemmelser i arbeidsmiljøloven

Nye og viktige bestemmelser i arbeidsmiljøloven Nye og viktige bestemmelser i arbeidsmiljøloven MEFs Arbeidsgiverkonferanse 25. - 26. mars 2015 Advokat Kåre Bjørlo, Bull & Co Advokatfirma AS LO mener LO-leder Gerd Kristiansen mener velgerne holdes for

Detaljer

Velkommen til Industri Energi Statoil

Velkommen til Industri Energi Statoil 2015 Velkommen til Industri Energi Statoil INDUSTRI ENERGI STATOIL Til deg som er ansatt i Statoil Bli medlem i Industri Energi, den største og mest betydningsfulle fagforeningen i Statoil, på Norsk Sokkel

Detaljer

Informasjon til deg som er ansatt i Posten Norge

Informasjon til deg som er ansatt i Posten Norge INNSKUDDSPENSJON Informasjon til deg som er ansatt i Posten Norge Denne brosjyren gir en kortfattet informasjon om pensjonsordningen Posten Norge har i DNB Livsforsikring ASA, og hvilke forsikringer du

Detaljer

Pensjonsordningen for arbeidstakere til sjøs

Pensjonsordningen for arbeidstakere til sjøs Pensjonsordningen for arbeidstakere til sjøs INNLEDNING Pensjonstrygden for sjømenn er en offentlig og pliktig tjenestepensjonsordning som yter sjømannspensjon til medlemmer mellom 60 og 67 år. 2 3 2014

Detaljer

Pensjon er penger - dine penger. NHO Tjenestepensjon

Pensjon er penger - dine penger. NHO Tjenestepensjon Pensjon er penger - dine penger NHO Tjenestepensjon 2007 Få mest mulig ut av din tjenestepensjon Visste du at du selv kan være med å påvirke størrelsen på din fremtidige pensjon? I denne brosjyren kan

Detaljer

Arbeidsmiljøloven i endring Lønnsbestemmelser. Praktisk regnskap, NBBL, 10. november 2015, Advokat Astrid Flesland, SAMFO

Arbeidsmiljøloven i endring Lønnsbestemmelser. Praktisk regnskap, NBBL, 10. november 2015, Advokat Astrid Flesland, SAMFO Arbeidsmiljøloven i endring Lønnsbestemmelser Praktisk regnskap, NBBL, 10. november 2015, Advokat Astrid Flesland, SAMFO SAMFO er arbeidsgivernes organisasjon organiserer samvirkeforetak innen Coop Boligsamvirket

Detaljer

International Insurance Brokers & Consultants. Informasjonsbrosjyre for Offshore Staff I. Compass Holding Norway AS med datterselskaper

International Insurance Brokers & Consultants. Informasjonsbrosjyre for Offshore Staff I. Compass Holding Norway AS med datterselskaper Informasjonsbrosjyre for Offshore Staff I Compass Holding Norway AS med datterselskaper Innledning Dette heftet er ment å være et oppslagsverk med oversikt over de personforsikringer Compass Holding Norge

Detaljer

HK informerer. Permitteringer og oppsigelser

HK informerer. Permitteringer og oppsigelser HK informerer Permitteringer og oppsigelser 1 2 Permittering Permittering av arbeidstaker innebærer at arbeidstaker midlertidig blir løst fra retten og plikten til å arbeide og arbeidsgiver fra lønnsplikten.

Detaljer

Din ansettelse hos oss: Arbeidsavtale. Oppdragsbekreftelse. Medarbeidersamtale/oppfølging. Taushetsplikt. Oppsigelse og oppsigelsesfrist

Din ansettelse hos oss: Arbeidsavtale. Oppdragsbekreftelse. Medarbeidersamtale/oppfølging. Taushetsplikt. Oppsigelse og oppsigelsesfrist Du er fast ansatt i Right Bemanning AS fra du har fått et aktivt oppdrag av oss. Vi utbetaler lønn/feriepenger, og vi innbetaler skattetrekk og arbeidsgiveravgift. Selv om du er ansatt hos Right bemanning,

Detaljer

Arbeidsavklaringspenger (AAP)

Arbeidsavklaringspenger (AAP) Arbeidsavklaringspenger (AAP) Fra 1. mars 2010 erstattet AAP de tidligere ytelsene attføringspenger, rehabiliteringspenger og tidsbegrenset uførestønad. Dersom du på grunn av sykdom eller skade har behov

Detaljer

Kapittel 1 Fellesbestemmelser

Kapittel 1 Fellesbestemmelser KS forslag til endringer fremkommer i kursiv og gjennomstreket tekst. Kommentarer er merket med fet understrek. Kapittel 1 Fellesbestemmelser 3 Oppsigelse, omplassering 3.4.1 Ved omplassering/overgang

Detaljer

- FORSLAG SOM ER FELLES FOR OVERENSKOMSTENE

- FORSLAG SOM ER FELLES FOR OVERENSKOMSTENE DALANE FAGFORENING. - FORSLAG SOM ER FELLES FOR OVERENSKOMSTENE (generelt tillegg/kjøpekraft, generelle krav vedr. arbeidstid, velferdspermisjoner, helligdagsbetaling, betaling for 1. og 17. mai, sluttvederlag,

Detaljer

Velkommen til Industri Energi sin avdeling i Lundin

Velkommen til Industri Energi sin avdeling i Lundin 2015 Velkommen til Industri Energi sin avdeling i Lundin INDUSTRI ENERGI LUNDIN Bransjeavtale i Lundin Industri Energi inngikk i mars 2014 avtale med Lundin som gjelder de landansatte. Det er bransjeavtalen

Detaljer

Oversikt over endringer i arbeidsmiljøloven 2015

Oversikt over endringer i arbeidsmiljøloven 2015 24.06.2015 Oversikt over endringer i arbeidsmiljøloven 2015 Endringer i AML fra 1. juli 2015 Midlertidige ansettelser Fireårsregelen Beredskapsvakt Gjennomsnittsberegning Overtid Søn- og helgedagsarbeid

Detaljer

Pensjons og forsikringsordninger i Statoil

Pensjons og forsikringsordninger i Statoil Pensjons og forsikringsordninger i Statoil Presentasjon i henhold til gjeldende regelverk Februar 2010 Hva påvirker pensjonsberegningen? Pensjonsprosenten Pensjonsgrunnlaget Tjenestetiden Eventuelle fripoliser

Detaljer

Informasjon til ansatte. Sandnes Sparebank. Innskuddspensjon. Din egen, fleksible tjenestepensjon

Informasjon til ansatte. Sandnes Sparebank. Innskuddspensjon. Din egen, fleksible tjenestepensjon Informasjon til ansatte Sandnes Sparebank Innskuddspensjon Din egen, fleksible tjenestepensjon Du er verdifull Du og dine kollegaer er den mest verdifulle ressurs din arbeidsgiver har. Din innsats og din

Detaljer

PENSJONSHÅNDBOK for ansatte i Skanska i Norge Desember 2010 Pensjonshåndboken

PENSJONSHÅNDBOK for ansatte i Skanska i Norge Desember 2010 Pensjonshåndboken PENSJONSHÅNDBOK for ansatte i Skanska i Norge Desember 2010 Side 1 av 9 Innhold Medlemsbedrifter side 3 Opptak i pensjonsordningen side 3 Medlemskap under sykdom, permisjon eller permittering side 4 Pensjonskassens

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2010

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2010 HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2010 KS KRAV/TILBUD NR. 2 21. april 2010 kl. 14.00 HOVEDTARIFFOPPGJØRET PR. 1.5. 2010 Det vises til KS` krav/tilbud nr.1, 8.april 2010. For øvrig legger KS følgende til grunn:

Detaljer

ARBEIDSLIVSLOVUTVALGET

ARBEIDSLIVSLOVUTVALGET NOU 2004: 5 NOU 2004:5 ARBEIDSLIVSLOVUTVALGET ET ARBEIDSLIV FOR TRYGGHET INKLUDERING VEKST 20. FEBRUAR 2004 Ark 1 NOEN UTVIKLINGSTREKK Høy deltakelse i arbeidslivet (73 %) Høy yrkesdeltakelse blant kvinner

Detaljer

VILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING

VILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING VILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING Gjeldende fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013 INNHOLD 1 DEFINISJONER... 3 2 HVEM FORSIKRINGEN OMFATTER... 4 3 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER...

Detaljer

Vital Innskuddspensjon

Vital Innskuddspensjon Vital Innskuddspensjon Innskuddspensjons ordninger for deg og meg Informasjon til deg som er ansatt i Posten Norge AS Denne brosjyren gir en kortfattet informasjon om pensjonsordningen Posten Norge AS

Detaljer

Informasjon til deg som er ansatt i Posten Norge

Informasjon til deg som er ansatt i Posten Norge INNSKUDDSPENSJON Informasjon til deg som er ansatt i Posten Norge Denne brosjyren gir en kortfattet informasjon om pensjonsordningen Posten Norge har i DNB Livsforsikring ASA, og hvilke forsikringer du

Detaljer

Tariffavtaler og lokale forhandlinger

Tariffavtaler og lokale forhandlinger GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN3 HUK: ARBEIDSRETT Tariffavtaler og lokale forhandlinger Verktøy til å forstå hva dere har av rett og plikter Hovedtemaer 1. Frontfag og inntektspolitikk 2. Lokale

Detaljer

Offentlig tjenestepensjon

Offentlig tjenestepensjon Offentlig tjenestepensjon OFFENTLIG TJENESTEPENSJON... 1 1. HVA ER OFFENTLIG PENSJON?... 1 2. FOLKETRYGD OG TJENESTEPENSJON... 1 3. HVEM HAR RETT TIL PENSJON?... 2 4. HVILKE PENSJONSYTELSER KAN JEG FÅ

Detaljer

Utestasjonerte. Forsikringer for ansatte i utlandet

Utestasjonerte. Forsikringer for ansatte i utlandet Utestasjonerte Forsikringer for ansatte i utlandet 08764-12.2011 Forsikring for utestasjonerte Har bedriften din ansatte i utlandet? Forsikring for utestasjonerte gir trygghet under utenlandsoppholdet

Detaljer

PENSJON OG PERSONALFORSIKRINGER

PENSJON OG PERSONALFORSIKRINGER PENSJON OG PERSONALFORSIKRINGER Oppdatert pr. 01.05.2017 INNHOLD TIL DEG SOM ER ANSATT I A. FLAKENBERG EFTF. AS... 3 FOLKETRYGDEN... 4 INNSKUDDSPENSJON... 5 ALDERSPENSJON (ENDRET PR. 01.01.2017)... 5 INVESTERINGSVALG...

Detaljer

Sist endret VEDTEKTER

Sist endret VEDTEKTER VEDTEKTER 1 FORMÅL 2 ORGANISASJON 3 MEDLEMSKAP 4 KONTINGENT 5 TILLITSVALGTE 6 KLUBBENS ORGANER 7 ÅRSMØTE 8 ÅRSMØTE - VALG 9 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 10 KLUBBSTYRET 11 ARBEIDSUTVALG 12 UNGDOMSUTVALG 13 VALGKOMITE

Detaljer

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund VELKOMMEN som medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 1 Som medlem vil du merke at dine interesser blir ivaretatt på best mulig måte, spesielt dine lønns- og arbeidsvilkår. I denne brosjyren

Detaljer

Personalforsikringer For ansatte i Helse Vest RHF som omfatter Helse Fonna HF, Helse Bergen HF, Helse Førde HF, Helse Stavanger HF, Helse Vest IKT,

Personalforsikringer For ansatte i Helse Vest RHF som omfatter Helse Fonna HF, Helse Bergen HF, Helse Førde HF, Helse Stavanger HF, Helse Vest IKT, Personalforsikringer For ansatte i Helse Vest RHF som omfatter Helse Fonna HF, Helse Bergen HF, Helse Førde HF, Helse Stavanger HF, Helse Vest IKT, Sjukehusapoteka Vest HF samt privatinstitusjoner. Personalforsikringer

Detaljer

Arbeids- og sosialdepartementet Fredrikstad 18. september 2014 Akersgata 64 Postboks 8019 Dep. 0030 Oslo

Arbeids- og sosialdepartementet Fredrikstad 18. september 2014 Akersgata 64 Postboks 8019 Dep. 0030 Oslo Arbeids- og sosialdepartementet Fredrikstad 18. september 2014 Akersgata 64 Postboks 8019 Dep. 0030 Oslo E-post: postmottak@asd.dep.no Endringer i arbeidsmiljøloven Norges Kommunistiske Parti (NKP) i Østfold

Detaljer