Tertialrapport januar april 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tertialrapport januar april 2010"

Transkript

1

2 Tertialrapport januar april 2010 Hovedtrekk: Vesentlig forberet resultat - vekst i henhold til strategiplan redusert gjeld Nortura oppnådde et resultat før skatt for første tertial som er nesten 200 millioner kroner bedre enn i samme periode i fjor. Veksten er på 5,1 %, som er i tråd med målsetningen i strategiplanen. Tiltaksprogrammet LØFT ligger foran plan om resultatforbedrende effekter på 730 millioner kroner i Nortura har valgt å ikke inntektsføre konsekvensene av ny AFP-ordning pga usikkerhet i nettoeffekten. Netto rentebærende gjeld er redusert med over 500 millioner kroner målt mot samme periode i fjor. Markedsforhold: Totalt sett viste salgsvolumet i første tertial til dagligvarehandelen, storhusholdningsmarkedet og KBS (Kiosk, Bensinstasjoner, Servicehandel) en vekst på 0,3 %/ 136 tonn målt mot 2009, mens industrisalget vokste med 6,2 %/ tonn. Den relativt sterke veksten i industrisalget skyldes primært at en større andel av råvarene går til produksjon av kjedenes egne varemerker (EVM). For varer med høy foredlingsgrad (pølser, ferskt kjøttpålegg, spekepølse) økte salget, mens for varegrupper med høyt innslag av generiske produkter (ferskt fjærkrekjøtt, ferskt bearbeidet kjøtt og egg) ble merkevaresalget noe redusert. Nortura har tatt et strategisk valg om å ta posisjoner i produksjon av EVM-varer for å oppnå større kapasitetsutnyttelse i hele verdikjeden. Driftsmessige forhold: Slaktevolumene øker for gris, småfe og fjørfe, mens storfe viste en nedgang. Totalt økte slaktemengden med 6,6 % til tonn. Volumet av pakkede egg økte med 7,9 % til tonn. Aktivitetene knyttet til kjøttskjæring ble redusert med 6,9 %, grunnet økt industrisalg av helt slakt og lagernedbygging av nedskåret kjøtt. Foredlingsvolumene viste en økning på 0,5 %. Hvitt kjøtt ble redusert, mens foredlingsvolumene for de øvrige kjøttslagene økte med 1,4 %. Endring i produktmiks, med høyere foredlingsgrad for varer solgt under egne merkevarer, slo positivt ut på Norturas lønnsomhet. Tiltaksprogrammet LØFT ga nye positive EBITDA-effekter i perioden på 78 mill kroner, som er 21 mill kroner foran plan. Nøkkeltall pr. 1. tertial Konsern Morselskap Mill kr 1.tert-10 1.tert-09 Index Index Resultatregnskap Driftsinntekter , ,7 Bruttofortjeneste , ,0 Bruttomargin 37,8 % 36,4 % 103,7 35,8 % 34,7 % 103,1 EBITDA før engangseffekter EBITDA EBIT (driftsresultat) Resultat f. etterbetaling og skatt Balanse/ forholdstall 1.tert-10 1.tert-09 Endring Endring Totalkapital Egenkapital Egenkapitalandel 32,5 % 29,3 % 3,2 % 32,9 % 30,9 % 2,0 % Rentebærende gjeld Netto rentebærende gjeld Aktiverte forpliktelser leasing Justert netto r.b.gjeld Just. netto r.b.gjeld/ tot.kap. 33,6 % 40,4 % -6,8 % 12 mnd rullerende EBITDA mnd rull. EBITDA-margin 5,5 % 3,5 % 2,0 % Netto r.b. gjeld/ EBITDA 2,4 4,7-2,3 Just. netto r.b.gjeld/ EBITDA 2,7 5,2-2,6

3 Kommentarer til den økonomiske utviklingen for konsernet Det er ikke identifisert engangseffekter av betydning i tertialsresultatet. 12-måneders rullerende EBITDA er på 969 mill kr, og EBITDA-marginen (12 mnd) er på 5,5 %, opp fra 5,1 % ved forrige rapportering. Bruttomarginen (12 mnd) er på 37,2 %, opp fra 36,8 % for årsregnskapet Kortsiktig underliggende trend viser en stabilisering av bruttomarginen. Personalkostnader og Andre driftskostnader i prosent av inntekter viser fortsatt en fallende trend, og er på hhv. 19,4 % og 12,3 %. Bemanningsreduksjon og kostnadskutt i LØFT-programmet forklarer den positive utviklingen her. Nortura har valgt å ikke inntektsføre reduserte forpliktelser knyttet til AFP-ordningen iht NRS anbefaling på grunn av usikkerhet knyttet til nettoeffekten. En inntektsføring ville medføre en engangs reduksjon i personalkostnadene på i størrelsesorden 150 mill kroner (eget estimat). Effekten vil bli regnskapsført inneværende år, trolig 2. tertial. Tolvmåneders rullerende resultat viser et overskudd før skatt på 346 millioner kroner. Redusert gjeld, agiogevinst og lavere referanserenter har gitt 15 mill kr i lavere netto finanskostnader. Gjeldsbetjeningsevnen er styrket, NIBD/ EBITDA er nå på 2,7 (3,1 ved forrige måling) og EBITDA rentedekningsgrad 7,6 (5,7 ved årsskiftet). Driftsinntekter og EBITDA-margin (12 mnd. rullerende) NIBD og EK-andel MNOK ,0 % ,7 % 4,6 % ,8 % 3,6 % 3,8 % ,5 % ,1 % ,4 % 4,6 % Driftsinntekter (MNOK) EBITDA-margin (%) 6,0 % 5,5 % 5,5 % 5,0 % 4,5 % 4,0 % 3,5 % 3,0 % 2,5 % 2,0 % Margin MNOK ,7 % 40,2 % 38,9 % % 37 % 37,4 % 35,2 % ,5 % 35 % ,3 % % 32,2 % 32,5 % 31 % ,3 % % % 25 % Nt rentebærende 12 mnd gjeld rullerende inkl fin.leas. pr (MNOK) tertial EK-andel (%) 41 % EK-andel MNOK EBITDA og investeringer (12 mnd rull.) Investeringer (MNOK) 12 mnd rullerende pr EBITDA tertial (MNOK) EBITDA just eng.eff. (MNOK) 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 EBITDA rentedekningsgrad og res.før skatt (12 mnd rull.) , ,4 15 (6) (45) 8,0 4,2 4,8 4,0 (235) 3,4 3,2 2, ,6 5,7 EBITDA rentedekn.grad (x) Resultat før skatt (MNOK) (100) (200) (300) NIBD/ EBITDA med/ uten justering engangseff. (12 mnd rull.) Bruttomargin og kostnader i % av inntekter (12 mnd rull.) Nt.rb.gjeld / EBITDA (X) 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 3,1 3,1 2,8 2,5 2,72,9 4,1 3,2 6,4 5,5 5,4 4,4 4,14,2 5,7 5,2 7,9 6,0 3,1 3,1 2,7 2,7 42 % 40 % 38 % 36 % 34 % 20,7 % 20,1 % 20,5 % 20,9 % 20,3 % 20,5 % 20,5 % 20,5 % 20,1 % 19,8 % 19,4 % 39,8 % 39,4 % 39,4 % 39,4 % 39,1 % 38,6 % 38,4 % 38,5 % 37,0 % 37,1 % 36,8 % 14,4 % 14,3 % 13,9 % 14,5 % 14,8 % 15,1 % 15,1 % 14,6 % 14,6 % 21,0 % 20,0 % 19,0 % Kostn. % innt. (linjer) 18,0 % 17,0 % 16,0 % 15,0 % 14,0 % 13,0 % 2,0 Nt.just.r.b.gjeld/ EBITDA (x) Nt.just.r.b.gjeld./ just. EBITDA (x) 32 % 12,0 % 12,4 % 12,3 % 11,0 % Bruttomargin (%) Pers.kostn. % driftsinnt. (%) Andre dr.kostn. % driftsinnt.(%) 32 % 31 % 30 % 29 % 28 % 27 % 26 % Bruttofortj. og -margin EX ADI (12 mnd rull.) 31,3 % ,5 % 30,5 % 31,4 % 30,6 % 30,2 % 30,3 % 30,0 % ,2 % ,2 % 28,3 % Bruttofortjeneste ex ADI Bruttomargin ex ADI (%) Bruttomargin og kostnader i % av inntekter (12 mnd rull.) T-06 1T-07 2T-07 3T-07 1T , ,78 2T T-08 1T-09 2T-09 3T-09 1T-10 Bruttofortjeneste ex ADI 1338,25 Personalkostnader 910 ADK

4 Datterselskaper Mill kr 1.tert-10 1.tert-09 Indx Indx Norilia BA Driftsinntekter EBITDA EBIT (driftsres.) Nortura Eggprodukter AS Driftsinntekter EBITDA EBIT (driftsres.) Noridane AS (DK) Driftsinntekter (datterdatter-selskap) EBITDA EBIT (driftsres.) Norsk Protein AS Driftsinntekter EBITDA EBIT (driftsres.) Fjordkjøkken AS Driftsinntekter EBITDA EBIT (driftsres.) Norilia BA Norilia selger huder og skinn, ull, tarmer og andre plussprodukter. Ca 70 % går til eksport. Markedene for ull, huder og skinn er nå langt bedre i fjor. Styrket kronekurs mot pund og euro slår negativt ut på inntjeningen for eksportaktivitetene på ull og hud/ skinn. Nortura Eggprodukter AS Nortura Eggprodukter driver foredlingsproduksjon basert på egg. Selskapet har gjennom økt produksjon, god råvareutnyttelse og kostnadsreduksjoner oppnådd et tilfredsstillende tertialsresultat. Noridane Foods A/S (Danmark) Selskapet driver internasjonal handel med kjøttvarer. Hovedkontoret ligger i København, og det er etablert avdelingskontorer i Oslo, Polen og Ungarn. Utvikling i inntekter og resultat anses som tilfredsstillende. Markedene er fortsatt utfordrende, og kredittforsikring for kunder er en begrensende faktor i noen markeder. Norsk Protein AS Selskapet er eid 75 % av Nortura og 25 % av den øvrige private kjøtt- og fjørfeindustrien. Høy aktivitet og god produksjon har gitt bedret resultat. Fjordkjøkken AS Selskapet er eid 56,5 % av Nortura, og produserer middagsretter for Fjordland AS. Godt salg av Fjordland-produkter har gitt økning i salgsinntekter og driftsresultat. Positive effekter av valutakurs (emballasjekjøp i euro) og rentenedgang.

5 Balansen Investeringene i 1. tertial 2010 utgjør 134 mill kr. Nortura har fortsatt fokus på å holde investeringsnivået nede, og ut over utbyggingen i Malvik og oppgradering av fabrikken på Norsk Hundefor AS er det bare et fåtall markedsdrevne prosjekter og nødvendige vedlikeholdsinvesteringer som er gjennomført. Netto arbeidskapital (lagerbeholdning + kortsiktige fordringer kortsiktige rentefrie kreditter) utgjør nå 7,7 % av sum driftsinntekter, en økning fra årsskiftet på 1,1 %-poeng, ikke unormalt som følge av sesongvariasjoner. Lagerbeholdninger utgjør 10,8 % av sum driftsinntekter, mot målsatt maksimalt 10 %, og ligger således fortsatt for høyt. 156 mill kroner av lagerbeholdningen er markedsregulerte varer, der både finansiering og alle påløpende kostnader, inkludert eventuelt verditap dekkes av Omsetningsrådet for Kjøtt. Det jobbes systematisk med tiltak for å redusere lagerbeholdningen. Målt mot balansen ved utgangen av 2009 har totalkapitalen økt med 134 mill kr, skyldes økt fordringsmasse og likvidbeholdning. Finansiering Egenkapitalen i konsernet er på mill kr, og egenkapitalandelen (redusert for 50 % av aktiverte pensjonsforpliktelser) er på 31 %. Dette er innenfor covenants overfor bankene (minimum 27 %). Netto rentebærende gjeld utgjør mill kr, en reduksjon på 518 mill kr målt mot samme periode i fjor. Gjeldsbetjeningsevnen, målt ved netto rentebærende gjeld/ EBITDA, er på 2,7, som er innenfor konsernets målsetning om maksimalt 4,0. Porteføljen av sertifikatlån utgjør 450 mill kr, hvorav Nortura har kjøpt tilbake 50 mill kr av nærmeste forfall (15. juni 2010). Selskapet har som policy å ha full dekning for refinansiering av sertifikatforfallene ved ledige, kommiterte lånefasiliteter. Ved utgangen av regnskapsperioden har Nortura 1,0 mrd i ledige langsiktige trekkfasiliteter. Forfall for konsernets finansieringskilder (til dekning av brutto rentebærende lånebehov) er vist i figuren under. Kassekreditt og andre kortsiktige lånefasiliteter med årlig fornyelse er ikke tatt ut av oversikten fra utgangen av T-08 2T-09 1T-10 2T-10 3T-10 1T-11 Forfallsstruktur finansieringskilder T-11 3T-11 1T-12 2T-12 3T-12 Lån Omsetningsrådet for Kjøtt **) LS lån Innovasjon Norge Forpliktelse fin.leasing/ leie LS trekkfasilitet DnB NOR LS lån DnB NOR Bilaterale lån i døtre Obl.lån NORT02 Obl.lån NORT01 LS trekkfasilitet Fokus Bank KS lånefasilitet DnB NOR Obl.lån GILDE01 Kassekreditt DnB NOR Låneinnskudd produsenter/ ansatte *) Netto rentebærende gjeld *) Har vært en stabil lånekilde i mange år, men uten bindingstid (maks to dagers oppgjør dersom medlem/ ansatt ønsker å ta ut penger) **) Låner hos Omsetningsrådet for Kjøtt for å finansiere markedsreg.lager, forutsatt tilgjengelige midler i Fondet for markedsregulering 1T-13 2T-13 3T-13 1T-14 2T-14 3T-14 1T-15 2T-15 3T-15

6 Finansregnskap pr 1. tertial Resultatregnskap Tall i mill kr Konsern Konsern Morselskap Morselskap Driftsinntekter Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Driftskostnader Varekostnad Personalkostnader Avskrivninger/nedskrivninger på varige driftsmidler Avskrivninger/nedskrivninger av immaterielle eiendeler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Resultat fra investering i datterselskap Resultat fra investering i tilknyttede selskap Annen finansinntekt Annen finanskostnad Netto finansposter Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad RESULTAT Minoritetens andel av årsresultatet

7 Balanse Tall i mill kr Konsern Konsern Morselskap Morselskap EIENDELER Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Varemerker og andre rettigheter Goodwill Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Tomter Bygninger og annen fast eiendom Maskiner og anlegg Driftsløsøre, inventar o.l Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i datterselskap Lån til foretak i samme konsern Investeringer i tilknyttede selskap Lån til tilknyttet selskap Investeringer i aksjer og andeler Pensjonsmidler Andre langsiktige fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varebeholdning Varebeholdning Sum varebeholdning Kortsiktige fordringer Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Sum kortsiktige fordringer Investeringer Markedsbaserte aksjer Markedsbaserte obligasjoner Sum investeringer Kontanter og bankinnskudd Kontanter og bankinnskudd Sum kontanter og bankinnskudd Sum omløpsmidler SUM EIENDELER

8 Tall i mill kr Konsern Konsern Morselskap Morselskap GJELD OG EGENKAPITAL Egenkapital Innskutt egenkapital Andelskapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Fri egenkapital Konsernets fond Fond for vurderingsforskjeller Minoritetsinteresser Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Langsiktig gjeld Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Avsetning for forpliktelser Utsatt skatt Sum avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Obligasjonslån Ansvarlig lån Annen langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldig offentlige avgifter Låneinnskudd og markedsreguleringstiltak Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld SUM GJELD OG EGENKAPITAL

9 Kontantstrømsoppstilling Tall i mill kr Konsern Konsern Morselskap Morselskap Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Resultat før skattekostnad Periodens betalte skatter /+ Gevinst og tap på anleggsmidler Ordinære avskrivninger Nedskrivning anleggsmidler /- Endring i varelager /- Endring i kundefordringer /- Endring i leverandørgjeld /- Resultat ved bruk av egenkapitalmetoden /- Poster klassifisert som investerings/finansierings aktiviteter /- Endring i andre tidsavgrensningsposter = Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter + Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Innbetalinger ved salg av aksjer og andeler i andre foretak Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler i andre foretak Innbetalinger ved salg av andre investeringer Utbetalinger ved kjøp av andre investeringer /- Ending vedr. utlån til beslektet virksomhet = Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstømmer fra finansieringsaktiviteter + Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld Innbetalinger ved opptak av ny kortsiktig gjeld Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld Utbetalinger ved nedbetaling av kortsiktig gjeld /- Netto endring i kassekreditt /- Inn / utbetalinger av egenkapital /- Inn / utbetalinger av konsernbidrag = Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter = Netto endring i kontanter og bankinnskudd Beholdning av kontanter og bankinnskudd ved periodens begynnelse Likvidere ved fusjon 34 = Beholdning av kontanter og bankinnskudd ved periodens slutt

Innhold Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 11. Balanse 12. Kontantstrøm 14. Noter til regnskapet 15. Revisors beretning 20

Innhold Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 11. Balanse 12. Kontantstrøm 14. Noter til regnskapet 15. Revisors beretning 20 Årsmelding 2006 Innhold Innledning 1 Styrets beretning 3 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Kontantstrøm 14 Noter til regnskapet 15 Revisors beretning 20 Produksjon: Dialecta Kommunikasjon as april 2007 Samspill

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS 1 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling og drift av eiendommer. Selskapet er

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2005 2004 2003 2002 Omsetning inkl. provisjon 28 178 28 362 27 662 25 733 Vekst i omsetning inkl. provisjon 2,8 % 4,0 % 8,7 % 9,6

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS 1 Om MøllerGruppen Eiendom MøllerGruppen Eiendom eier, forvalter og utvikler næringseiendommer i Norge, Sverige og Baltikum. Porteføljen består av 105 eiendommer med til sammen ca. 330.000 kvm bygningsmasse.

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS 1 Om MøllerGruppen Bil MøllerGruppen Bil er en del av MøllerGruppen, som er er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling

Detaljer

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Sammendrag av årets virksomhet 2007 vil inngå som et merkeår i bankens historie. Banken ble etablert i 2003 og har dermed lagt bak seg sitt femte regnskapsår, det

Detaljer

Økt ordrereserve, gode utsikter

Økt ordrereserve, gode utsikter Aker ASA Delårsrapport 4. kvartal med årsregnskap 2004 Økt ordrereserve, gode utsikter Oslo, 25. februar 2005: Aker-konsernets omsetning i 2004 var 52 mrd kroner og driftsoverskuddet før renter, skatt,

Detaljer

konsernregnskap amedia innhold

konsernregnskap amedia innhold konsernet amedia årsrapport 2012 konsernregnskap amedia innhold REGNSKAP Resultatregnskap 43 Utvidet resultatregnskap 44 Balanse 45 Kontantstrømoppstilling 46 Endringer i konsernets egenkapital 47 NOTER

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

TNOK 2012 2013 12 13 2014 13 14 Totale inntekter 20,591 24,038 41,904. Driftsresultat 80 276 3,608. Årsresultat (e.sk.

TNOK 2012 2013 12 13 2014 13 14 Totale inntekter 20,591 24,038 41,904. Driftsresultat 80 276 3,608. Årsresultat (e.sk. SELSKAPSINFORMASJON DEMOBEDRIFTEN AS Organisasjonsnr. 123454321 Telefon Selskapsnavn DEMOBEDRIFTEN AS NACE 81 Adresse Adresse50 NACE beskrivelse Beplantning av hager og parkanlegg Postnr 2332 Antall ansatte

Detaljer

Sektor Gruppen. Årsrapport

Sektor Gruppen. Årsrapport Sektor Gruppen Årsrapport 2011 B Sektor Gruppen årsrapport 2011 / styrets beretning Innholdsfortegnelse Administrerende direktør har ordet... 3 Utvikler varige verdier... 4 Butikkmiks og tilgjengelighet

Detaljer

God likviditet og lavere inntjening

God likviditet og lavere inntjening ÅRSMELDING 2014 God likviditet og lavere inntjening Både USA og Storbritannia har hatt en positiv utvikling i økonomien i 2014, men eurosonen sliter fortsatt med svak vekst. Flere av EU-landene sliter

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2014 69. driftsår

Årsmelding og regnskap 2014 69. driftsår Innhold Årsmøtet... 4 Styrets beretning... 5 Lagets organer... 6 Medlemssparing og medlemmer... 7 Lagets drift... 7 Sluttord... 8 Resultatregnskap for Coop Hamarvik 2014... 9 Balanse for Coop Hamarvik

Detaljer

Kvartalsrapport 1.kvartal 2013

Kvartalsrapport 1.kvartal 2013 Kvartalsrapport 1.kvartal 2013 God start på året Resultat før skatt: 10,8 millioner kroner (6,7 millioner kroner) Egenkapitalavkastning før skatt: 10,1 % (6,6 %) og etter skatt: 7,6 % (5,1 %) Rentenetto

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak Norsk RegnskapsStandard 8 (November 2000, revidert oktober 2002, november 2003, desember 2004, november/desember 2005, november 2006, juni 2009, oktober 2010, september 2013 og januar 2014) 1. NRS 8 GOD

Detaljer

Innhold. Konsernsjef Jon Fredrik Baksaas 2 Årsberetning 4

Innhold. Konsernsjef Jon Fredrik Baksaas 2 Årsberetning 4 Årsrapport 2005 2005 ble Telenors beste år noensinne. Gjennom året forsterket Telenor sin posisjon som en internasjonal mobiloperatør og befestet samtidig sin posisjon i det nordiske markedet for tjenester

Detaljer

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS 10 Årsrapport/2010 Kristiansand Næringsselskap AS lillesand næringsarealer AS Årsrapport 2010 2 3 05 Selskapsoversikt 09 Knas Styrets beretning 2010 LINA Styrets beretning 2010 10 26 Knas Regnskap 2010

Detaljer

Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no. Umoe Restaurants AS Org.nr: 992 249 870 www.umoerestaurants.com

Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no. Umoe Restaurants AS Org.nr: 992 249 870 www.umoerestaurants.com årsrapport 2013 American Bistro Scandinavia AS Org.nr: 884 388 562 www.fridays.no King Food AS Org.nr: 984 388 608 www.burgerking.no Peppes Pizza AS Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no Umoe Restaurant Group

Detaljer

gjensidige.com DelÅrsrapport første kvartal Gjensidige Forsikring konsern

gjensidige.com DelÅrsrapport første kvartal Gjensidige Forsikring konsern gjensidige.com 2011 DelÅrsrapport første kvartal Gjensidige Forsikring konsern HOVEDTREKK KONSERN første kvartal 2011 I den følgende teksten angir tall i parentes beløpet eller prosenten for tilsvarende

Detaljer

Styrets årsberetning. Årsregnskap. Grunneierfond. Styrets arbeid. Arbeidsmiljø og personal. Likestilling. Fremtidig utvikling

Styrets årsberetning. Årsregnskap. Grunneierfond. Styrets arbeid. Arbeidsmiljø og personal. Likestilling. Fremtidig utvikling 1 Årsrapport 2011 1 2 Styrets årsberetning Styrets arbeid Arbeidsmiljø og personal Likestilling Fremtidig utvikling Redegjørelse for årsregnskapet Finansiell risiko og risikostyring Disponering Grunneierfond

Detaljer

Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall

Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall Regnskapet er utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS) og IAS 34 Interim Financial Reporting. For 2007 hadde NorgesGruppen

Detaljer

Norsk Regnskapsstandard Høringsutkast

Norsk Regnskapsstandard Høringsutkast Norsk Regnskapsstandard Høringsutkast 1 S ide Innhold Kapittel 1 - Virkeområdet til Norsk Regnskapsstandard... 3 Kapittel 2 Begreper og grunnleggende prinsipper (Ramme)... 4 Kapittel 3 - Presentasjon av

Detaljer

ÅRSBERETNING 2000. Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter utgjorde kr 248,2 mill (kr 216,9 mill).

ÅRSBERETNING 2000. Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter utgjorde kr 248,2 mill (kr 216,9 mill). ÅRSBERETNING 2000 2000 var et godt år for Olav Thon Eiendomsselskap. Eiendomsmarkedet viste stigende eller stabile leiepriser i de utleiesegmenter selskapet er eksponert, på tross av et stigende rentenivå

Detaljer

Årsrapport 2006. Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor

Årsrapport 2006. Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor Årsrapport 2006 Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor Nøkkeltall..................................................................... 2 Høydepunkter 2006.......................................................

Detaljer

ÅRSREGNSKAP NAVAMEDIC ASA

ÅRSREGNSKAP NAVAMEDIC ASA ÅRSREGNSKAP 2012 NAVAMEDIC ASA NAVAMEDIC ASA KONSERNREGNSKAP 2012 Innhold Note Side Note Side Årsberetning 3 3 Finansiell risikostyring 22 Viktige regnskapsestimater og Konsolidert resultatregnskap 8 4

Detaljer

Innhold. 3 Hovedtall. 3 Årsberetning. 11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern

Innhold. 3 Hovedtall. 3 Årsberetning. 11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern Årsrapport 2013 Innhold 3 Hovedtall 3 Årsberetning 11 Resultatregnskap konsern 12 Balanse konsern 14 Kontantstrømoppstilling konsern 15 Resultatregnskap morselskap 16 Balanse morselskap 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

16. mai 2013 KVARTALSRAPPORT Q113

16. mai 2013 KVARTALSRAPPORT Q113 16. mai 2013 KVARTALSRAPPORT Q113 Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved kvartalets slutt var det 893 ansatte i Bouvet fordelt

Detaljer

Heading. Årsrapport 2014. en trivelig bank med kloke løsninger

Heading. Årsrapport 2014. en trivelig bank med kloke løsninger Årsrapport 2014 en trivelig bank med kloke løsninger Sidetema Sidetema Innhold Virksomheten og lokalisering 4 Dette er Andebu Sparebank Våre verdier Våre kundeløfter Bankens rammebetingelser 4 Virksomheten

Detaljer

Årsberetning 2014 Rammebetingelser Bankens økonomiske utvikling og stilling

Årsberetning 2014 Rammebetingelser Bankens økonomiske utvikling og stilling Årsberetning 2014 Årsberetning 2014 Rammebetingelser Hegra Sparebank driver sin virksomhet fra 2 kontorer i Stjørdal kommune. Kontorlokalene befinner seg i Søndre gate i Stjørdal sentrum og i eget forretningsbygg

Detaljer

Næringskreditt Årsrapport 2014

Næringskreditt Årsrapport 2014 Næringskreditt Årsrapport 2014 Innholdsfortegnelse Styrets beretning for årsregnskapet 2014 Nøkkeltall... 4 Sentrale hendelser i fjerde kvartal og i 2014... 4 Virksomhetens art og utvikling... 4 Årets

Detaljer