Tertialrapport januar april 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tertialrapport januar april 2010"

Transkript

1

2 Tertialrapport januar april 2010 Hovedtrekk: Vesentlig forberet resultat - vekst i henhold til strategiplan redusert gjeld Nortura oppnådde et resultat før skatt for første tertial som er nesten 200 millioner kroner bedre enn i samme periode i fjor. Veksten er på 5,1 %, som er i tråd med målsetningen i strategiplanen. Tiltaksprogrammet LØFT ligger foran plan om resultatforbedrende effekter på 730 millioner kroner i Nortura har valgt å ikke inntektsføre konsekvensene av ny AFP-ordning pga usikkerhet i nettoeffekten. Netto rentebærende gjeld er redusert med over 500 millioner kroner målt mot samme periode i fjor. Markedsforhold: Totalt sett viste salgsvolumet i første tertial til dagligvarehandelen, storhusholdningsmarkedet og KBS (Kiosk, Bensinstasjoner, Servicehandel) en vekst på 0,3 %/ 136 tonn målt mot 2009, mens industrisalget vokste med 6,2 %/ tonn. Den relativt sterke veksten i industrisalget skyldes primært at en større andel av råvarene går til produksjon av kjedenes egne varemerker (EVM). For varer med høy foredlingsgrad (pølser, ferskt kjøttpålegg, spekepølse) økte salget, mens for varegrupper med høyt innslag av generiske produkter (ferskt fjærkrekjøtt, ferskt bearbeidet kjøtt og egg) ble merkevaresalget noe redusert. Nortura har tatt et strategisk valg om å ta posisjoner i produksjon av EVM-varer for å oppnå større kapasitetsutnyttelse i hele verdikjeden. Driftsmessige forhold: Slaktevolumene øker for gris, småfe og fjørfe, mens storfe viste en nedgang. Totalt økte slaktemengden med 6,6 % til tonn. Volumet av pakkede egg økte med 7,9 % til tonn. Aktivitetene knyttet til kjøttskjæring ble redusert med 6,9 %, grunnet økt industrisalg av helt slakt og lagernedbygging av nedskåret kjøtt. Foredlingsvolumene viste en økning på 0,5 %. Hvitt kjøtt ble redusert, mens foredlingsvolumene for de øvrige kjøttslagene økte med 1,4 %. Endring i produktmiks, med høyere foredlingsgrad for varer solgt under egne merkevarer, slo positivt ut på Norturas lønnsomhet. Tiltaksprogrammet LØFT ga nye positive EBITDA-effekter i perioden på 78 mill kroner, som er 21 mill kroner foran plan. Nøkkeltall pr. 1. tertial Konsern Morselskap Mill kr 1.tert-10 1.tert-09 Index Index Resultatregnskap Driftsinntekter , ,7 Bruttofortjeneste , ,0 Bruttomargin 37,8 % 36,4 % 103,7 35,8 % 34,7 % 103,1 EBITDA før engangseffekter EBITDA EBIT (driftsresultat) Resultat f. etterbetaling og skatt Balanse/ forholdstall 1.tert-10 1.tert-09 Endring Endring Totalkapital Egenkapital Egenkapitalandel 32,5 % 29,3 % 3,2 % 32,9 % 30,9 % 2,0 % Rentebærende gjeld Netto rentebærende gjeld Aktiverte forpliktelser leasing Justert netto r.b.gjeld Just. netto r.b.gjeld/ tot.kap. 33,6 % 40,4 % -6,8 % 12 mnd rullerende EBITDA mnd rull. EBITDA-margin 5,5 % 3,5 % 2,0 % Netto r.b. gjeld/ EBITDA 2,4 4,7-2,3 Just. netto r.b.gjeld/ EBITDA 2,7 5,2-2,6

3 Kommentarer til den økonomiske utviklingen for konsernet Det er ikke identifisert engangseffekter av betydning i tertialsresultatet. 12-måneders rullerende EBITDA er på 969 mill kr, og EBITDA-marginen (12 mnd) er på 5,5 %, opp fra 5,1 % ved forrige rapportering. Bruttomarginen (12 mnd) er på 37,2 %, opp fra 36,8 % for årsregnskapet Kortsiktig underliggende trend viser en stabilisering av bruttomarginen. Personalkostnader og Andre driftskostnader i prosent av inntekter viser fortsatt en fallende trend, og er på hhv. 19,4 % og 12,3 %. Bemanningsreduksjon og kostnadskutt i LØFT-programmet forklarer den positive utviklingen her. Nortura har valgt å ikke inntektsføre reduserte forpliktelser knyttet til AFP-ordningen iht NRS anbefaling på grunn av usikkerhet knyttet til nettoeffekten. En inntektsføring ville medføre en engangs reduksjon i personalkostnadene på i størrelsesorden 150 mill kroner (eget estimat). Effekten vil bli regnskapsført inneværende år, trolig 2. tertial. Tolvmåneders rullerende resultat viser et overskudd før skatt på 346 millioner kroner. Redusert gjeld, agiogevinst og lavere referanserenter har gitt 15 mill kr i lavere netto finanskostnader. Gjeldsbetjeningsevnen er styrket, NIBD/ EBITDA er nå på 2,7 (3,1 ved forrige måling) og EBITDA rentedekningsgrad 7,6 (5,7 ved årsskiftet). Driftsinntekter og EBITDA-margin (12 mnd. rullerende) NIBD og EK-andel MNOK ,0 % ,7 % 4,6 % ,8 % 3,6 % 3,8 % ,5 % ,1 % ,4 % 4,6 % Driftsinntekter (MNOK) EBITDA-margin (%) 6,0 % 5,5 % 5,5 % 5,0 % 4,5 % 4,0 % 3,5 % 3,0 % 2,5 % 2,0 % Margin MNOK ,7 % 40,2 % 38,9 % % 37 % 37,4 % 35,2 % ,5 % 35 % ,3 % % 32,2 % 32,5 % 31 % ,3 % % % 25 % Nt rentebærende 12 mnd gjeld rullerende inkl fin.leas. pr (MNOK) tertial EK-andel (%) 41 % EK-andel MNOK EBITDA og investeringer (12 mnd rull.) Investeringer (MNOK) 12 mnd rullerende pr EBITDA tertial (MNOK) EBITDA just eng.eff. (MNOK) 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 EBITDA rentedekningsgrad og res.før skatt (12 mnd rull.) , ,4 15 (6) (45) 8,0 4,2 4,8 4,0 (235) 3,4 3,2 2, ,6 5,7 EBITDA rentedekn.grad (x) Resultat før skatt (MNOK) (100) (200) (300) NIBD/ EBITDA med/ uten justering engangseff. (12 mnd rull.) Bruttomargin og kostnader i % av inntekter (12 mnd rull.) Nt.rb.gjeld / EBITDA (X) 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 3,1 3,1 2,8 2,5 2,72,9 4,1 3,2 6,4 5,5 5,4 4,4 4,14,2 5,7 5,2 7,9 6,0 3,1 3,1 2,7 2,7 42 % 40 % 38 % 36 % 34 % 20,7 % 20,1 % 20,5 % 20,9 % 20,3 % 20,5 % 20,5 % 20,5 % 20,1 % 19,8 % 19,4 % 39,8 % 39,4 % 39,4 % 39,4 % 39,1 % 38,6 % 38,4 % 38,5 % 37,0 % 37,1 % 36,8 % 14,4 % 14,3 % 13,9 % 14,5 % 14,8 % 15,1 % 15,1 % 14,6 % 14,6 % 21,0 % 20,0 % 19,0 % Kostn. % innt. (linjer) 18,0 % 17,0 % 16,0 % 15,0 % 14,0 % 13,0 % 2,0 Nt.just.r.b.gjeld/ EBITDA (x) Nt.just.r.b.gjeld./ just. EBITDA (x) 32 % 12,0 % 12,4 % 12,3 % 11,0 % Bruttomargin (%) Pers.kostn. % driftsinnt. (%) Andre dr.kostn. % driftsinnt.(%) 32 % 31 % 30 % 29 % 28 % 27 % 26 % Bruttofortj. og -margin EX ADI (12 mnd rull.) 31,3 % ,5 % 30,5 % 31,4 % 30,6 % 30,2 % 30,3 % 30,0 % ,2 % ,2 % 28,3 % Bruttofortjeneste ex ADI Bruttomargin ex ADI (%) Bruttomargin og kostnader i % av inntekter (12 mnd rull.) T-06 1T-07 2T-07 3T-07 1T , ,78 2T T-08 1T-09 2T-09 3T-09 1T-10 Bruttofortjeneste ex ADI 1338,25 Personalkostnader 910 ADK

4 Datterselskaper Mill kr 1.tert-10 1.tert-09 Indx Indx Norilia BA Driftsinntekter EBITDA EBIT (driftsres.) Nortura Eggprodukter AS Driftsinntekter EBITDA EBIT (driftsres.) Noridane AS (DK) Driftsinntekter (datterdatter-selskap) EBITDA EBIT (driftsres.) Norsk Protein AS Driftsinntekter EBITDA EBIT (driftsres.) Fjordkjøkken AS Driftsinntekter EBITDA EBIT (driftsres.) Norilia BA Norilia selger huder og skinn, ull, tarmer og andre plussprodukter. Ca 70 % går til eksport. Markedene for ull, huder og skinn er nå langt bedre i fjor. Styrket kronekurs mot pund og euro slår negativt ut på inntjeningen for eksportaktivitetene på ull og hud/ skinn. Nortura Eggprodukter AS Nortura Eggprodukter driver foredlingsproduksjon basert på egg. Selskapet har gjennom økt produksjon, god råvareutnyttelse og kostnadsreduksjoner oppnådd et tilfredsstillende tertialsresultat. Noridane Foods A/S (Danmark) Selskapet driver internasjonal handel med kjøttvarer. Hovedkontoret ligger i København, og det er etablert avdelingskontorer i Oslo, Polen og Ungarn. Utvikling i inntekter og resultat anses som tilfredsstillende. Markedene er fortsatt utfordrende, og kredittforsikring for kunder er en begrensende faktor i noen markeder. Norsk Protein AS Selskapet er eid 75 % av Nortura og 25 % av den øvrige private kjøtt- og fjørfeindustrien. Høy aktivitet og god produksjon har gitt bedret resultat. Fjordkjøkken AS Selskapet er eid 56,5 % av Nortura, og produserer middagsretter for Fjordland AS. Godt salg av Fjordland-produkter har gitt økning i salgsinntekter og driftsresultat. Positive effekter av valutakurs (emballasjekjøp i euro) og rentenedgang.

5 Balansen Investeringene i 1. tertial 2010 utgjør 134 mill kr. Nortura har fortsatt fokus på å holde investeringsnivået nede, og ut over utbyggingen i Malvik og oppgradering av fabrikken på Norsk Hundefor AS er det bare et fåtall markedsdrevne prosjekter og nødvendige vedlikeholdsinvesteringer som er gjennomført. Netto arbeidskapital (lagerbeholdning + kortsiktige fordringer kortsiktige rentefrie kreditter) utgjør nå 7,7 % av sum driftsinntekter, en økning fra årsskiftet på 1,1 %-poeng, ikke unormalt som følge av sesongvariasjoner. Lagerbeholdninger utgjør 10,8 % av sum driftsinntekter, mot målsatt maksimalt 10 %, og ligger således fortsatt for høyt. 156 mill kroner av lagerbeholdningen er markedsregulerte varer, der både finansiering og alle påløpende kostnader, inkludert eventuelt verditap dekkes av Omsetningsrådet for Kjøtt. Det jobbes systematisk med tiltak for å redusere lagerbeholdningen. Målt mot balansen ved utgangen av 2009 har totalkapitalen økt med 134 mill kr, skyldes økt fordringsmasse og likvidbeholdning. Finansiering Egenkapitalen i konsernet er på mill kr, og egenkapitalandelen (redusert for 50 % av aktiverte pensjonsforpliktelser) er på 31 %. Dette er innenfor covenants overfor bankene (minimum 27 %). Netto rentebærende gjeld utgjør mill kr, en reduksjon på 518 mill kr målt mot samme periode i fjor. Gjeldsbetjeningsevnen, målt ved netto rentebærende gjeld/ EBITDA, er på 2,7, som er innenfor konsernets målsetning om maksimalt 4,0. Porteføljen av sertifikatlån utgjør 450 mill kr, hvorav Nortura har kjøpt tilbake 50 mill kr av nærmeste forfall (15. juni 2010). Selskapet har som policy å ha full dekning for refinansiering av sertifikatforfallene ved ledige, kommiterte lånefasiliteter. Ved utgangen av regnskapsperioden har Nortura 1,0 mrd i ledige langsiktige trekkfasiliteter. Forfall for konsernets finansieringskilder (til dekning av brutto rentebærende lånebehov) er vist i figuren under. Kassekreditt og andre kortsiktige lånefasiliteter med årlig fornyelse er ikke tatt ut av oversikten fra utgangen av T-08 2T-09 1T-10 2T-10 3T-10 1T-11 Forfallsstruktur finansieringskilder T-11 3T-11 1T-12 2T-12 3T-12 Lån Omsetningsrådet for Kjøtt **) LS lån Innovasjon Norge Forpliktelse fin.leasing/ leie LS trekkfasilitet DnB NOR LS lån DnB NOR Bilaterale lån i døtre Obl.lån NORT02 Obl.lån NORT01 LS trekkfasilitet Fokus Bank KS lånefasilitet DnB NOR Obl.lån GILDE01 Kassekreditt DnB NOR Låneinnskudd produsenter/ ansatte *) Netto rentebærende gjeld *) Har vært en stabil lånekilde i mange år, men uten bindingstid (maks to dagers oppgjør dersom medlem/ ansatt ønsker å ta ut penger) **) Låner hos Omsetningsrådet for Kjøtt for å finansiere markedsreg.lager, forutsatt tilgjengelige midler i Fondet for markedsregulering 1T-13 2T-13 3T-13 1T-14 2T-14 3T-14 1T-15 2T-15 3T-15

6 Finansregnskap pr 1. tertial Resultatregnskap Tall i mill kr Konsern Konsern Morselskap Morselskap Driftsinntekter Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Driftskostnader Varekostnad Personalkostnader Avskrivninger/nedskrivninger på varige driftsmidler Avskrivninger/nedskrivninger av immaterielle eiendeler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Resultat fra investering i datterselskap Resultat fra investering i tilknyttede selskap Annen finansinntekt Annen finanskostnad Netto finansposter Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad RESULTAT Minoritetens andel av årsresultatet

7 Balanse Tall i mill kr Konsern Konsern Morselskap Morselskap EIENDELER Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Varemerker og andre rettigheter Goodwill Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Tomter Bygninger og annen fast eiendom Maskiner og anlegg Driftsløsøre, inventar o.l Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i datterselskap Lån til foretak i samme konsern Investeringer i tilknyttede selskap Lån til tilknyttet selskap Investeringer i aksjer og andeler Pensjonsmidler Andre langsiktige fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varebeholdning Varebeholdning Sum varebeholdning Kortsiktige fordringer Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Sum kortsiktige fordringer Investeringer Markedsbaserte aksjer Markedsbaserte obligasjoner Sum investeringer Kontanter og bankinnskudd Kontanter og bankinnskudd Sum kontanter og bankinnskudd Sum omløpsmidler SUM EIENDELER

8 Tall i mill kr Konsern Konsern Morselskap Morselskap GJELD OG EGENKAPITAL Egenkapital Innskutt egenkapital Andelskapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Fri egenkapital Konsernets fond Fond for vurderingsforskjeller Minoritetsinteresser Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Langsiktig gjeld Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Avsetning for forpliktelser Utsatt skatt Sum avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Obligasjonslån Ansvarlig lån Annen langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldig offentlige avgifter Låneinnskudd og markedsreguleringstiltak Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld SUM GJELD OG EGENKAPITAL

9 Kontantstrømsoppstilling Tall i mill kr Konsern Konsern Morselskap Morselskap Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Resultat før skattekostnad Periodens betalte skatter /+ Gevinst og tap på anleggsmidler Ordinære avskrivninger Nedskrivning anleggsmidler /- Endring i varelager /- Endring i kundefordringer /- Endring i leverandørgjeld /- Resultat ved bruk av egenkapitalmetoden /- Poster klassifisert som investerings/finansierings aktiviteter /- Endring i andre tidsavgrensningsposter = Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter + Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Innbetalinger ved salg av aksjer og andeler i andre foretak Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler i andre foretak Innbetalinger ved salg av andre investeringer Utbetalinger ved kjøp av andre investeringer /- Ending vedr. utlån til beslektet virksomhet = Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstømmer fra finansieringsaktiviteter + Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld Innbetalinger ved opptak av ny kortsiktig gjeld Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld Utbetalinger ved nedbetaling av kortsiktig gjeld /- Netto endring i kassekreditt /- Inn / utbetalinger av egenkapital /- Inn / utbetalinger av konsernbidrag = Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter = Netto endring i kontanter og bankinnskudd Beholdning av kontanter og bankinnskudd ved periodens begynnelse Likvidere ved fusjon 34 = Beholdning av kontanter og bankinnskudd ved periodens slutt

Tertialrapport mai - august 2010

Tertialrapport mai - august 2010 Tertialrapport mai - august 2010 Hovedtrekk: Styrket kapitalstruktur resultatforbedring - vekst i henhold til strategiplan Nortura oppnådde et resultat før skatt for andre tertial på 92 MNOK, som er 80

Detaljer

Tertialrapport september - desember 2010

Tertialrapport september - desember 2010 Tertialrapport september - desember 2010 Hovedtrekk: Kostnadskutt marginpress - styrket egenkapital gjennom økt andelsinnskudd Siste del av 2010 var preget av laber etterspørsel i dagligvarebutikkene og

Detaljer

Tertialrapport mai - august 2011

Tertialrapport mai - august 2011 Tertialrapport mai - august 20 Hovedtrekk: Flat inntektsutvikling redusert EBITDA-margin sterkere markedssatsing Nortura-konsernet oppnår i tertialet en tilbakegang i driftsinntektene på 1,0 %, mens morselskapet

Detaljer

Tertialrapport september - desember 2009

Tertialrapport september - desember 2009 Tertialrapport september - desember 2009 Marginene er fortsatt under press i kjøtt- og eggindustrien, men Nortura har gjennom tiltaksprogrammet LØFT realisert betydelige effektiviserings- og innsparingseffekter

Detaljer

Tertialrapport september - desember 2008

Tertialrapport september - desember 2008 Tertialrapport september - desember 2008 Inntektene i Nortura-konsernet øker med 5,9 % fra 2007 til 2008, hvorav 4,9 % er organisk vekst. Resultatet er preget av omstillinger, høyere tilleggsytelser (råvarepriser),

Detaljer

Tertialrapport januar april 2007

Tertialrapport januar april 2007 Tertialrapport januar april 2007 Nortura BA konsern har et underskudd før skatt og etterbetaling på 53 mill kr i første tertial 2007. Proforma sammenligningstall for Nortura BA konsern for første tertial

Detaljer

Tertialrapport januar april 2012

Tertialrapport januar april 2012 Tertialrapport januar april 2012 Hovedtrekk: ets inntekter utenom engangseffekter vokste fra 1. tertial 2011 til 1. tertial 2012 med 2,5 %. Viktigste vekstbidrag er internasjonal handel med kjøtt og biprodukter

Detaljer

Hovedtrekk: Produksjons- og markedsutvikling: Konsernresultatet: Konse rn Mill kr 1.tert-13 1.tert-12 Indeks

Hovedtrekk: Produksjons- og markedsutvikling: Konsernresultatet: Konse rn Mill kr 1.tert-13 1.tert-12 Indeks Hovedtrekk: Konsernets inntekter vokste med 6,0 % i tertialet målt mot tilsvarende periode i 2012. Nortura SA sine inntekter vokste med 3,6 %, mens datterselskapene innen internasjonal handel bidrar med

Detaljer

BØRSMELDING TINE GRUPPA

BØRSMELDING TINE GRUPPA BØRSMELDING TINE GRUPPA 1. TINE økte i 1. sin omsetning med 12 % til 4.071 MNOK i forhold til første (3.635 MNOK). Pressede marginer og kostnadsøkning gjorde likvel at resultatet ble 10 MNOK, mot 53 MNOK

Detaljer

Tertialrapport mai august 2007

Tertialrapport mai august 2007 Tertialrapport mai august 2007 Etterspørselsveksten i markedet for kjøttprodukter fortsetter i andre tertial, spesielt for fjørfebaserte produkter. Utviklingen mot høyere bearbeidingsgrad er en klart trend.

Detaljer

Tertialrapport mai - august 2009

Tertialrapport mai - august 2009 Tertialrapport mai - august 2009 Marginene i hele verdikjeden på kjøtt er under kraftig press, og utsalgspriser fra butikk øker vesentlig mindre enn råvareprisene. Nortura har i løpet av sommeren stabilisert

Detaljer

Tertialrapport januar april 2009

Tertialrapport januar april 2009 Tertialrapport januar april 2009 Den begynnende lavkonjunkturen i norsk økonomi har slått inn i dagligvaremarkedet, bråere og i større omfang enn vi hadde ventet. Handlemønsteret viser en klar dreining,

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

BØRSMELDING TINE GRUPPA

BØRSMELDING TINE GRUPPA BØRSMELDING TINE GRUPPA 4. TINE hadde i en omsetning på 15, 9 mrd kroner, en økning på 3,9 prosent fra. Utviklingen karrakteriseres som tilfredsstillende, men heving av resultatmarginene er nødvendig for

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Hovedtrekk: Markedsforhold: Konsernresultatet: Konsern Konsern Mill kr 2.tert-12 2.tert-11 Indeks Hittil 2012 Hittil 2011 Indeks

Hovedtrekk: Markedsforhold: Konsernresultatet: Konsern Konsern Mill kr 2.tert-12 2.tert-11 Indeks Hittil 2012 Hittil 2011 Indeks Hovedtrekk: ets inntekter utenom engangseffekter vokste fra 2. tertial 2011 til 2. tertial 2012 med 10,2 %. Viktigste vekstbidrag er internasjonal handel med kjøtt og biprodukter. Akkumulert er veksten

Detaljer

Tertialrapport mai - august 2008

Tertialrapport mai - august 2008 Tertialrapport mai - august 2008 Nøkkeltall 2. tertial Nortura oppnår en veksttakt på i overkant av fem prosent, og bruttomarginen er forbedret fra forrige periode. Samtidig øker driftskostnadene som følge

Detaljer

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3147 MNOK Totalt 1735 1 Totalt 3993 NFR Basisbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3162 MNOK Totalt 1793 1 Totalt 3873 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

Tertialrapport januar april 2008

Tertialrapport januar april 2008 Tertialrapport januar april 2008 Veksten i Nortura-konsernet fortsetter med en takt på over fem prosent. Noe av veksten forklares ved kjøp av virksomhet (se fotnote under tabell), mens volumvekst på hvitt

Detaljer

Resultatregnskap Dette oppsettet gjelder halvårsrapportering av økonomidata for private høgskoler. Malene er utformet for å dekke flere typer institusjoner. Det kan derfor være rekker

Detaljer

Hovedtrekk: Markedsforhold: Konsernresultatet: Konsern Konsern Mill kr 3.tert-12 3.tert-11 Indeks Hele 2012 Hele 2011 Indeks

Hovedtrekk: Markedsforhold: Konsernresultatet: Konsern Konsern Mill kr 3.tert-12 3.tert-11 Indeks Hele 2012 Hele 2011 Indeks Hovedtrekk: Konsernets inntekter utenom engangseffekter vokste fra 3. tertial 2011 til 3. tertial 2012 med 4,8 %. For hele året er veksten på 5,8 %. Viktigste vekstbidrag er internasjonal handel med kjøtt,

Detaljer

Sterkt første halvår for TINE Gruppa

Sterkt første halvår for TINE Gruppa Sterkt første halvår for har i andre kvartal et resultat før skatt på 253 mill kr. Dette er en resultatframgang på 50 mill kr i forhold til andre kvartal. I andre kvartal øker omsetningen med 182 mill

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2015 2014 Driftsinntekter: Salgsinntekter 1 156 009 1 162 834 Andre inntekter 14 407 6 097 Gevinst ved salg av varige driftsmidler 1 567 27 292 driftsinntekter

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 978 655 521 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORGESTAXI AS Forretningsadresse: Ensjøveien 20 0661 OSLO

Detaljer

Sak 13/17 Årsregnskap 2016

Sak 13/17 Årsregnskap 2016 Sak 13/17 Årsregnskap 2016 Styremøte 30.3.17 Sak 13/17 Målrettet tiltaksplan kostnadsreduksjon 1 Oppsummering årsregnskap 2016 Årsregnskap 2016 ble vedtatt av foretaksledelsen 21.3.17 Resultat, balanse

Detaljer

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER Resultatregnskap 2011 (1. januar - 31. desember) DRIFTSINNTEKTER 130 3 431 19 Gevinst på investering i verdipapirer 19 130 3 431 2 255 20 903 Verdiregulering aksjer 2 255 20 903 513 1 614 Utbytte 513 1

Detaljer

Handelshøyskolen BI. Rapport 1. halvår 2011

Handelshøyskolen BI. Rapport 1. halvår 2011 Handelshøyskolen BI Rapport 1. halvår 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 3 2. Rapportering for første halvår 2011... 4 2.1. Finansiell status... 4 2.2. Måloppnåelse... 4 2.2.1. Sektormål 1... 4

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2009 2008 2007 Driftsinntekter: Salgsinntekter 2 249 537 2 874 526 2 447 073 Andre inntekter 17 284 21 517 17 301 Gevinst ved salg av varige driftsmidler

Detaljer

Nortura SA. Tertialrapport. september - desember 2011

Nortura SA. Tertialrapport. september - desember 2011 Nortura SA Tertialrapport september - desember 20 Tertialrapport september desember 20 Hovedtrekk: Konsernets inntekter utenom engangseffekter vokste fra 20 til 20 med 3,7 % Viktigste vekstbidrag: internasjonal

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 974 526 441 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORDIC HALIBUT AS Forretningsadresse: Strandgaten 223

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 4. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 4. KVARTAL 2011 / FORELØPIG ÅRSRESULTAT Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 2. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 2. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 3. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 3. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 HOVEDPUNKTER 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 2013 utgjorde 733 millioner kroner mot 978 millioner kroner i 2012. Høyere inntektsrammer og høyere kraftpriser trekker

Detaljer

Økte personal- og driftskostnader i tertialet skyldes høyt produksjonskvantum, høyere foredlingsgrad og økt kompleksitet i ekspedisjonsleddet.

Økte personal- og driftskostnader i tertialet skyldes høyt produksjonskvantum, høyere foredlingsgrad og økt kompleksitet i ekspedisjonsleddet. Endring av rapporteringsperiode: I forbindelse med utskiftning av ERP-systemet har Nortura gått over fra regnskapsavslutning på ukenivå til avslutning på kalenderdato. Dette medfører at regnskapsperioden

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Konsernets driftsinntekter i 2012 var 977 millioner kroner mot 1 171 millioner kroner i 2011. Montasjevirksomhetens overgang til felleskontrollert virksomhet

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2016 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 933 174 697 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: ADRA SOFTWARE AS Forretningsadresse: Brugata 19 0186 OSLO

Detaljer

WINDER ASA KVARTALSRAPPORT

WINDER ASA KVARTALSRAPPORT WINDER ASA KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2008 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER ASA - 1. KVARTAL 2008 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap og alminnelig investeringsvirksomhet.

Detaljer

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA Åroppgjør for 2011 9310 SØRREISA Resultatregnskap for 2011 Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 3. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 3. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom AS og Værnes

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 953 323 141 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FRØSETH AS Forretningsadresse: Ravlovegen 144 7657 VERDAL

Detaljer

Tertialrapport mai-august 2006

Tertialrapport mai-august 2006 Tertialrapport mai-august 2006 Gilde Norsk Kjøtt konsern har et overskudd i 2. tertial på 238 mill kroner. Det gode resultatet skyldes ikke bare at driften i perioden er tilbake på fjorårsnivå, men det

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Konsernets driftsinntekter i kvartalet var 250 millioner kroner mot 290 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Kontantstrømoppstilling (2) Direkte og indirekte metode Årsregnskapet består ifølge regnskapsloven 3-2 av: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Små

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 981 958 373 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MEDIEHUSET NETTAVISEN AS Forretningsadresse: Grensen 17

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 1. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

AAA Høyeste kredittverdighet

AAA Høyeste kredittverdighet Utvidet rapport ATRIUM DESIGN & TRADE AS 995465450 19.jun.2012 GRUNNFAKTA Delbedømmelse: ETABLERT Grunnfakta Selskapsform AS - Privat aksjeselskap Etableringsår 2010 Stiftelsesdato 21-04-2010 Aksjekapital

Detaljer

NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA Side 4 Resultatregnskap

NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA Side 4 Resultatregnskap NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA Side 4 Resultatregnskap Driftsinntekter 5 826 5 898 11 382 11 574 23 471 Distribusjonskostnader -502-469 -972-899 -1 865 Øvrige driftskostnader -4 201-3 961-8 104-7 806-16 408

Detaljer

Delbedømmelser Grunnfakta Eier/Juridisk Økonomi Betalingserfaring

Delbedømmelser Grunnfakta Eier/Juridisk Økonomi Betalingserfaring 02.08.2011 FIRMAINFORMASJON Organisasjonsnr 986540121 D U N S 730079964 Firma navn BYGG OG MALERMESTERTJENESTEN AS Juridisk adresse Kolbotnveien 5 Besøksadresse Kolbotnveien 5 Postadresse Postboks 79 Telefon

Detaljer

AA God kredittverdighet

AA God kredittverdighet Totalrapport BJØRNSTAD SERVICEPARTNER AS 998594782 16.jun.2014 Firmainformasjon BJØRNSTAD SERVICEPARTNER AS Orgnr.: 998594782 Juridisk adresse: D-U-N-S: 345043809 Besøksadresse: Telefon: 90603306 Postadresse:

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 2. KVARTAL 2009 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 2. KVARTAL 2009 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap og alminnelig investeringsvirksomhet.

Detaljer

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 1. halvår var på 405 millioner kroner mot 545 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

(i kr ) 4. Kvartal Årsregnskap Opplagsinntekter Reklame- og annonseinntekter

(i kr ) 4. Kvartal Årsregnskap Opplagsinntekter Reklame- og annonseinntekter Resultatregnskap konsern (i kr. 1.000.-) Stavanger Aftenblad ASA 4. Kvartal 2008 2007 2008 2007 Opplagsinntekter 34 190 35 274 140 318 141 893 Reklame- og annonseinntekter 110 751 160 973 463 177 500 149

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 2. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 2. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 2. kvartal 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom

Detaljer

Kvartalsrapport 3 kvartal 2013

Kvartalsrapport 3 kvartal 2013 Kvartalsrapport 3 kvartal 2013 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for de tre første kvartalene var på 574 millioner kroner mot 826 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012.

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet

Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet P R E S S E M E L D I N G Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet Akershus Energi er heleid av Akershus fylkeskommune. Hovedsatsningsområdet er produksjon av og handel med vannkraft samt

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA. 9. februar 2006

Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA. 9. februar 2006 Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA 9. februar 2006 Omstilling styrker driften Driftsinntekter noe lavere enn i fjerde kvartal 2004 Realisert kostnadsreduksjoner med god margin

Detaljer

Hovedtrekk: Produksjons- og markedsutvikling: Konsernresultatet:

Hovedtrekk: Produksjons- og markedsutvikling: Konsernresultatet: Hovedtrekk: è Nortura har i perioden gjennomført oppkjøp av Prima-gruppens slakterivirksomhet, 49 % av skjæreselskapet samt eiendommene i Kviamarka og på Vigrestad. Investeringen er en viktig milepæl i

Detaljer

AAA Høyeste kredittverdighet

AAA Høyeste kredittverdighet Utvidet rapport BEDRE INNEKLIMA AS 990162689 04.apr.2014 Firmainformasjon BEDRE INNEKLIMA AS Overvåk firma Orgnr.: 990162689 D-U-N-S: 566533563 Telefon: 95041135 Juridisk adresse: Bekkeveien 3, 3236 Sandefjord

Detaljer

E-CO Energi: Tilfredsstillende årsresultat for 2015 til tross for lave kraftpriser

E-CO Energi: Tilfredsstillende årsresultat for 2015 til tross for lave kraftpriser Pressemelding E-CO Energi Holding AS Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Per.Storm-Mathisen@e-co.no Telefon: 241 16591 Mobil: 98255406 Telefaks: 24 11 65 01 Org. nr.: NO 976 894 871 MVA Dato: 18. mars 2016

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 980 403 084 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORGESTAXI OSLO AS Forretningsadresse: Ensjøveien 20 0661

Detaljer

TNOK 2012 2013 12 13 2014 13 14 Totale inntekter 20,591 24,038 41,904. Driftsresultat 80 276 3,608. Årsresultat (e.sk.

TNOK 2012 2013 12 13 2014 13 14 Totale inntekter 20,591 24,038 41,904. Driftsresultat 80 276 3,608. Årsresultat (e.sk. SELSKAPSINFORMASJON DEMOBEDRIFTEN AS Organisasjonsnr. 123454321 Telefon Selskapsnavn DEMOBEDRIFTEN AS NACE 81 Adresse Adresse50 NACE beskrivelse Beplantning av hager og parkanlegg Postnr 2332 Antall ansatte

Detaljer

Hovedpunkter 3. kvartal

Hovedpunkter 3. kvartal KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2010 Hovedpunkter 3. kvartal Omsetning økt mot Q3 2009. Ingen vesentlig investeringsaktivitet. Antall skader med fravær (H1) ytterligere redusert i kvartalet. Fortsatt høy aktivitet

Detaljer

AA God kredittverdighet

AA God kredittverdighet Totalrapport BJØRNSTAD SERVICEPARTNER AS 998594782 24.jul.2015 Firmainformasjon BJØRNSTAD SERVICEPARTNER AS Orgnr.: 998594782 Juridisk adresse: D-U-N-S: 345043809 Besøksadresse: Telefon: 90603306 Postadresse:

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 3. KVARTAL 2010 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 3. KVARTAL 2010 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Det er ikke indentifisert engangseffekter på EBTIDA i tertialet. Fjorårstallene hadde heller ingen netto engangseffekter.

Det er ikke indentifisert engangseffekter på EBTIDA i tertialet. Fjorårstallene hadde heller ingen netto engangseffekter. Hovedtrekk: Nortura har inngått avtale om overtakelse av deler av virksomheten i Prima Gruppen. Er for tiden til vurdering hos Konkurransetilsynet. Konsernets inntekter vokste med 4,8 % i tertialet. Hovedeffekt

Detaljer

Forbundet for Ledelse og Teknikk. Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern

Forbundet for Ledelse og Teknikk. Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern Forbundet for Ledelse og Teknikk Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern Historiske nøkkeltall, FLT RESULTAT (tall i 1000) Kontingentinntekter 78 841 79 299 84 211 88 443 Driftsresultat -5

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for første halvår utgjorde 348 millioner kroner mot 405 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013. Lavere

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2016 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 998 415 780 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FILAGO AS Forretningsadresse: Kjelsåsveien 160 0491 OSLO

Detaljer

Netto driftsinntekter

Netto driftsinntekter 07 HALVÅRSRAPPORT Skagerak Energi er et stort konsern innenfor energiforsyning i Norge. Selskapet eies av Statkraft med 66,62 prosent, og kommunene i Grenland med 33,38 prosent. Konsernet har 762 ansatte,

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2010 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 1. KVARTAL 2010 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER Pr. 3 kvartal 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for årets 3 første kvartaler utgjorde 509 millioner kroner mot 574 millioner kroner i tilsvarende periode

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 968 349 627 Organisasjonsform: Stiftelse Foretaksnavn: STIFTELSEN BETANIEN BERGEN Forretningsadresse: Vestlundveien

Detaljer

Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme kvartal i fjor.

Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme kvartal i fjor. HOVEDPUNKTER i 1. KVARTAL: Vesentlig resultatforbedring og økte marginer Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme

Detaljer

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. KVARTAL 2014 RESULTATET Konsernets driftsinntekter for første kvartal utgjorde 186 millioner kroner mot 218 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013.

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 982 404 479 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: JETPAK NORGE AS Forretningsadresse: Fritjov Nansens vei

Detaljer

Resultat for 2.kvartal 2003

Resultat for 2.kvartal 2003 Resultat for 2.kvartal 2003 The preferred partner for interactive communications and content OTRUM is the leading provider of interactive TV solutions and Content to the hospitality industry in Europe,

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2009 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 1. KVARTAL 2009 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap og alminnelig investeringsvirksomhet.

Detaljer

Halvårsrapport Selskapet har nettkunder, 850 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på 2,7 milliarder kroner.

Halvårsrapport Selskapet har nettkunder, 850 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på 2,7 milliarder kroner. Halvårsrapport 2010 Skagerak Energi er et av landets ledende energiselskaper med en årlig middel kraftproduksjon på 5400 GWh og drift av regional- og fordelingsnettet i Vestfold og Grenland. Selskapet

Detaljer

Kredittrapport. Ris Holding AS. Org.nr Vardesvingen Skedsmokorset

Kredittrapport. Ris Holding AS. Org.nr Vardesvingen Skedsmokorset Kredittrapport Ris Holding AS Org.nr. 989145681 Vardesvingen 19 22 Skedsmokorset Kredittrapport for Monner AS Data fra Experian Data hentet 217-12-14 Copyright 218 Firmainformasjon 3 Roller 4 Reelle Rettighetshavere.....................

Detaljer

Høyere driftskostnader forklares delvis ved fem ekstra virkedager (se ovenfor), men underliggende forbedringstakt er også noe svakere i perioden.

Høyere driftskostnader forklares delvis ved fem ekstra virkedager (se ovenfor), men underliggende forbedringstakt er også noe svakere i perioden. Endring av rapporteringsperiode: I forbindelse med utskiftning av ERP-systemet har Nortura gått over fra regnskapsavslutning på ukenivå til avslutning på kalenderdato. Dette medfører at regnskapsperioden

Detaljer

Følgende forutsetninger er lagt til grunn ved utarbeidelse av proforma tall i tilknytning til kjøp av 100% av aksjene i ID Comnet AS:

Følgende forutsetninger er lagt til grunn ved utarbeidelse av proforma tall i tilknytning til kjøp av 100% av aksjene i ID Comnet AS: Vedlegg 1: Proforma resultatregnskap og balanse Proforma tall presentert nedenfor er utarbeidet med utgangspunkt i reviderte årsregnskaper for Catch Communications ASA, BlueCom AS og ID Comnet AS for regnskapsåret

Detaljer

Handelshøyskolen BI. Rapport 1. halvår Ledelseskommentar

Handelshøyskolen BI. Rapport 1. halvår Ledelseskommentar Handelshøyskolen BI Rapport 1. halvår 2015 Ledelseskommentar INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 3 2. Rapportering for første halvår 2015... 4 2.1. Finansiell status første halvår... 4 2.2. Måloppnåelse...

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 994 080 563 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MARKEVEIEN 4A AS Forretningsadresse: Skuteviksbodene 22

Detaljer

Sølvtrans Holding AS - konsern 4. kvartal 2009

Sølvtrans Holding AS - konsern 4. kvartal 2009 RESULTATREGNSKAP Q4 2009 Q4 2008 2009 2008 NOK 1000 IFRS IFRS IFRS IFRS Fraktinntekter 60 207 53 423 217 197 186 205 Andre driftsinntekter 6 436 998 3 688 2 908 Sum driftsinntekter 66 643 54 421 220 886

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 4. KVARTAL 2009 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 4. KVARTAL 2009 / FORELØPIG ÅRSRESULTAT Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Delårsrapport desember 2006

Delårsrapport desember 2006 Delårsrapport desember 2006 Gilde Norsk Kjøtt BA og Prior Norge BA fusjonerte i 2006 og Nortura BA ble registrert som selskap 15. november. Fusjonen er gjennomført med regnskapsmessig virkning 01.01.06

Detaljer

AAA Høyeste kredittverdighet

AAA Høyeste kredittverdighet Utvidet rapport ÅRVOLL BYGG AS 989794302 27.mai.2013 Firmainformasjon ÅRVOLL BYGG AS Orgnr.: 989794302 D-U-N-S: 548542278 Telefon: 22655100 Hjemmeside: www.aarvollbygg.no Epostadresse: kontakt@aarvollbygg.no

Detaljer

CTG ASA tredje kvartal Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset

CTG ASA tredje kvartal Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset CTG ASA tredje kvartal 2003 Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset Hovedpunkter Q3 - tilbakeblikk Finansiell informasjon Viktige fokusområder Q3 Hovedfokus (pres. 2.kvartal) Styrke konsernets

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 2. KVARTAL 2010 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 2. KVARTAL 2010 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Resultat for 4.kvartal 2003

Resultat for 4.kvartal 2003 Resultat for 4.kvartal 2003 The preferred partner for interactive communications and content OTRUM is the leading provider of interactive TV solutions and Content to the hospitality industry in Europe,

Detaljer

https://go.direktmedia.no/purehelpwebshop/report/default.asp... Kreditt-limit (1000): 70 Aktuell hendelse:

https://go.direktmedia.no/purehelpwebshop/report/default.asp... Kreditt-limit (1000): 70 Aktuell hendelse: D&B Totalrapport Organisasjonsnummer 990507570 Dunsnummer 566677626 Firmanavn NOVICON AS Gateadresse Gate Postnr - Poststed Postboksadresse Postboks Postnr - Poststed Reppevegen 90 D 7054 - Ranheim 7481

Detaljer

Antall oppgaver: -4. læreboka i Bedriftsøkonomi

Antall oppgaver: -4. læreboka i Bedriftsøkonomi ~ G høgskolen i oslo Emne: Økonomi og ledelse Emnekode:lO 195A Gruppe(r): Dato: I 90404 Faglig veileder: Gunnar Engelsåstrø Eksamenstid:912 Eksamensoppgaven Antall sider (inkl I består av: forsiden): Antall

Detaljer

Kredittrapport. Tetøsene AS. Org.nr Kongeveien Sofiemyr

Kredittrapport. Tetøsene AS. Org.nr Kongeveien Sofiemyr Kredittrapport Tetøsene AS Org.nr. 912776476 Kongeveien 47 1412 Sofiemyr Kredittrapport for Monner AS Data fra Experian Data hentet 218-1-9 Copyright 218 Firmainformasjon 3 Roller 4 Reelle Rettighetshavere.....................

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30. juni 2004

Kvartalsrapport pr. 30. juni 2004 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 30. juni 2004 Inntekter på 336,2 mill. kroner i 2. kvartal (327,3 mill. kroner i 2. kvartal 2003) Driftsresultat i 2. kvartal på 8,5 mill. kroner (5,6 mill. kroner)

Detaljer