Budsjett 2014 muligheter og utfordringer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Budsjett 2014 muligheter og utfordringer"

Transkript

1 Agenda Budsjett 2014 muligheter og utfordringer Hva har vi oppnådd siste år. Gjennomgang av budsjett, selvkostberegninger og utfordringer for hvert fagområde. Investeringsprosjekter Det viktigste med dagen? Hva ønsker styret at vi skal fokusere på i 2014? Hva skal vi ta med oss inn i strategikonferansen? Kvalitet i Bydrift KF 2013 Prosmart internkontroll, forbedringer og avvik ISY Jobtech forvaltning, drift og vedlikehold 29. mai mai

2 Status Prosmart Status ISY Jobtech Ferdig Påbegynt Ikke påbegynt Ikke relevant Statusoversikt for implementering og utvikling av ISY Jobtech i Bydrift Statusoversikt for for bruk og ferdigstillelse av funksjonalitet i ISY Jobtech i Bydrift Statusoversikt for Implementering utvikling av Prosmart Installasjon Kursing Internkontroll Avvik Forbedringer Revisjoner Energiverket Teknisk infrastruktur Brann Havn Eiendom Felles Ferdig Påbegynt Ikke påbegynt Installasjon Brukerprofiler Kursing NOIS - Implementering Anleggsstruktur Arbeidsordrespesifikasjoner Feilregistrering Eksterne FDV-partnere Tegninger Sikker-jobb-analyse FDV-dokumentasjon GIS-Line Lagerstyring Håndholdt modul Fakturaunderlag til Øk.avd. Integrasjon mot div. styringssystem Brannbok Leiekontrakter Tilstandsrapporter Integrasjon mot ephorte Energiverket Teknisk infrastruktur Brann Havn Eiendom Installasjon Brukerprofiler Kursing NOIS - Implementering Anleggsstruktur Arbeidsordrespesifikasjoner Feilregistrering Eksterne FDV-partnere Tegninger Sikker-jobb-analyse FDV-dokumentasjon GIS-Line Lagerstyring Håndholdt modul Fakturaunderlag til Øk.avd. Integrasjon mot div. styringssystem Brannbok Leiekontrakter Tilstandsrapporter Integrasjon mot ephorte Energiverket Teknisk infrastruktur Brann Havn Eiendom 29. mai mai Kvalitet i Bydrift KF Prosmart Bygge innhold Revisjoner ISY Jobtech Ipad Kart Styringssystemer Arkiv Tegninger ISO Bakgrunn for budsjettarbeidet. «forutsetninger som legges til grunn ved utarbeidelse av innspill til økonomiplan av »: Gjeldende handlingsplan og økonomiplan legges til grunn. Lønnsutgifter budsjetteres ikke på detaljnivå, men fremskrives basert på en forventet lønnsvekst på 3,5 %. Øvrige driftsutgifter: Det antas en prisvekst fra 2013 til 2014 på 2 %. Utgiftspostene må imidlertid ta høyde for avtaler og evt andre kjente forhold som tilsier at 2 % ikke er rett prisvekst. Dersom man ser at man ikke klarer å gjennomføre samme nivå på driften i kommende år ved å øke driftsutgiftene med 2 % fra 2013 til 2014, må man forklare hva som eventuelt tas ut eller reduseres. Forklar også gjerne hva vi faktisk får utrettet for de midler vi har. Inntekter framskrives 3 %, såfremt ikke andre planer / forhold skulle tilsi en annen framskrivningsprosent. Eventuell økning av stillinger eller aktivitet skal ikke budsjetteres, men argumentasjon og beregning av kostnadene og forslag til inndekning skal legges ved driftsbudsjettet. Investeringsbudsjettet bygger på allerede vedtatt investeringsbudsjett i gjeldende økonomiplan, samt eventuelle nye investeringstiltak som vi vet vil komme. Det skal være en finansieringsplan for hvert investeringstiltak. Likeledes skal eventuelle kapitalkostnader og/eller endrede drifts- og vedlikeholdskostnader som er en direkte følge av investeringen beskrives og tallfestes. Vær realistisk med tanke på muligheten for å gjennomføre drifts- og investeringstiltaket når gjennomføringstidspunkt foreslås. Tiltakene bør prioriteres. Faktura- og gebyrsatser utarbeides basert på budsjettforslaget 29. mai mai

3 Energiverket Forutsetninger for budsjettet Kullpris er forhandlet fram til kr. 583,90 pr. tonn 29. mai Energi Vedlikeholdsplan Energiverket Se eget vedlegg Selvkostberegning strøm STRØM - SELVKOSTBEREGNING Fordelingsnøkkel Regnskap Kostnader Lønn og pensjon Administrasjons og forvaltningskostnader Brenselkostnader Drift av anlegg Drift av renseanlegg Andre vedlikeholdskostnader (nødstrøm mm) Vedlikeholdskostnader ihht plan Avsetning til vedlikeholdsplan Avsetning andre fond Administrasjon Bydrift Administrasjon LL, % av kjerneprodukt Kapitalkostnader Totale kostnader Inntekter kombitariff Inntekter vintertariff Div inntekter Måler leie Salg av fjernvarme Statsstøtte drift av renseanlegg Bruk andre fond Bruk vedlikeholdsfond Totale inntekter Netto DB 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Akkumulert resultat Rentesats (3 års Statsobl + 1 %) 2,44 2,44 2,44 2,44 2,44 2,44 - Renter på fond Fond inkl rentetilskrivning Kapitalkostnader Saldo Tilgang (kontroll-sum mot avskrivningsarket) Avgang Saldo før avskrivning Avskriv (lineærmetoden) Saldo Kalkulatorisk 2,44 2,44 2,44 2,44 2,44 2,44 2,44 rentesats (3 års Statsobl + 1 %) Kalkulatorisk rente mai

4 Selvkostberegning strøm forts. Selvkostberegning strøm forts. Følgende forhold er tatt høyde for i 2013: Økt avsetning til vedlikeholdsplan med kr Økt kullpris med kr. 88 pr tonn Økte driftskostnader på reservekraft. Kr til diesel og kr til vedlikehold. Økte lønns- og driftskostnader en stilling 7 mnd - seniortiltak. Kr Økt husleie - tillegg kr stillinger 75% virkning i kr Redusert avsetning kr reservert bevilgning kr DLE-stilling omgjøres til leder el-distribusjon - finansieres innenfor driftsbudsjettet. DLE tjenester kjøpes - finansieres innenfor driftsbudsjettet. Pris pr. kwh 2013 Økning av avsetning til vedlikeholdsplan ble ivaretatt i prisøkningen i Økning av kullprisen utgjør en stigning i kilowatt prisen på 7 øre, mens andre økte lønns- og driftskostnader tilsier en økning på ca 7 øre i tillegg til årlig prisjustering. Økte inntekter fjernvarmesalg til Teknisk infrastruktur betyr inntekter tilsvarende -9 øre. Følgende forhold er tatt høyde for i 2014: Redusert lønn med seniortiltak Økte lønnskostnader for to stillinger - 100% i Betyr økning fra 2013 til 2014 kr Innsparing på lønnskostnader - overtid og ferievikarer Reservert bevilgning er økt igjen med kr Økte lønns- og driftskostnader for nytt renseverk kr (kr pr 2010) Lønn inkl sosiale utg. Drift og vedlikehold ( i 2010-kroner, fremskrevet med 3 % hvert år til 2014 kroner) Urea (helårsvirkning i 2010-kroner, fremskrevet med 3 % hvert år til kroner) Renserester til deponi ( i 2010-kroner, fremskrevet med 3 % hvert år til kroner) Besparelse på kjemikalier ( i 2010-kroner, fremskrevet med 3% hvert år til kroner) Statsstøtte til dekning av utgifter ved renseverk Strømpris 2013: kr. 1,42*3% = kr. 1,47 + kr. 0,05 = kr. 1,52 pr. kwh 29. mai mai Energi Fakturasatser Energiverkets tariffering av energi må ha en total gjennomgang. For å kunne dekke opp fremtidige utbygginger er det nødvendig med en form av nett-tariff. Denne tariffen må gjenspeile våre kostnader i forsyningsnettet. Det ligger i årene som kommer store kostnader for reinvestering i fordelingsnettet, samt til nyinvesteringer ved utbygginger til nye forsyningsområder, nyetableringer. Dette i likhet med energiselskaper på fastlandet. De store forbrukerne som har uttak av høye effekter i relativt kortere perioder bør tarifferes særskilt. Dette fordi de genererer så stort forbruk, spesielt i høylastperioder, at vi må kjøre spisslastdiesel for å dekke forbruket. Dette blir en mye dyrere energi å produsere enn kraft produsert med kull. Den tekniske løsningen her med tariffering er at det avleses øyeblikksverdier på effekt direkte hos forbruker. Dette kan avleses elektronisk. Med avleste timeverdier kan man se maks uttaket med varighet. Dette avleses direkte inn i vårt fakturasystem for energi, og faktureres med en høyere energipris for spisslasten som vi har produsert. For å få dette opp å gå, er det behov for å investere i noe ekstra utstyr, lisenser for programvare får å samkjøre måleravlesninger og faktura, og opplæring for vårt personell. Fakturasatser er ikke ferdigstilt og vil bli lagt frem på neste styremøte som forberedelse til strategikonferansen sammen med forslag om tariffering Energi forhold som ikke er med i budsjettet Revidert vedlikeholdsplan er ikke lagt til grunn, det er gjort en forutsetning om å videreføre strømprisen på 1,59, dette er ikke forsvarlig drift av anlegget. Det er ikke forutsatt i budsjettet at Lokalstyret skal dekke gapet mellom statstilskuddet og faktisk behov knyttet til renseanlegget. Det bør sees på muligheten for å selge landstrøm til skip i turisttrafikk. Både for å øke inntektene, men også for å begrense utslipp fra skipene ved kai. Dette da det kan selges i en periode av året med generelt lite forbruk i Longyearbyen. Kostnader på dette er ikke kartlagt enda. Det er ikke lagt inn stillinger som forutsatt i «fremtidig bemanning ved energiverket» fra 2014 hvor det er behov for 3 vedlikeholdsarbeider samt en vaktordning på ledersiden. I tillegg til at vi ser et økende behov knyttet til kundedatabase, fakturering og betalingsoppfølging. Ca 2.mill 29. mai

5 Status rensing (Jørn) evt. + CCS Eiendom Prosessen med utbygging av renseanlegg er satt på vent inntil videre. Forventer å få avklart videre progresjon innen juli i år. Prosjektet er ikke fullfinansiert slik at kontrahering med leverandør ikke kan utføres før klarsignal blir gitt fra Polaravdelingen. Mulighetsstudie angående fangst og lagring av CO2 fra energiverket er også satt på vent inntil videre. Mangler finansiering for å få engasjert prosjektleder samt å utforme søknad til Gassnova. Fremdrift ikke avklart. 29. mai Eiendom - Hva har vi oppnådd siste år, 2012/2013 Budsjettforutsetninger Rehabilitert 6 familieboliger samt flere under arbeid og noe generelt vedlikehold/oppgradering er utført på flere boliger. Siste året er det søkt Svalbard Miljøvernfond om midler til energibesparende tiltak, totalt er det gitt støtte på kr ,-. Kjøpt 2 nye familieboliger, overlevering sommeren Oppgradering av hybler på Blåmyra for og øke trivselen, boligene males hvite og det legges parkett belegg. Fellesareal er malt opp/males opp i Kontroll av lekeplasser i barnehage og på skolen, gjøres årlig av Lekeplassinspektøren. Gjennomgang av uteområde i barnehagene og skolen, Kullungen barnehage er oppgradert, Longyearbyen barnehage står for tur og tas sommeren Datavaktmesteren er implementert og igangkjørt i Kullungen barnehage 2012 og i Longyearbyen barnehage i Årlig besparelse i Kullungen barnehage ca. kr ,- og ca. samme i Longyearbyen barnehage, samt et mye bedre inneklima i byggene. Vedlikeholdsplan er ferdig for alle barnehager. Solgt unna bygg 7 bygg som ga en inntekt på kr ,-. Siste bygg ble overlevert 1. mars /03 er fortsatt stengt ned for og spare penger da etterspørsler etter 1-roms hybler er liten. Hybelhuset er oppbrukt. Generelt verdibevarende vedlikehold av eiendommene iht. budsjett. Generelt, Alle budsjetter er økt med 2 % iht. KPI, det betyr at det ikke er nok midler til og ta igjen vedlikeholdsetterslep. 5721, På familieboliger er inntekt korrigert for husleiejustering som gjøres hver 6. måned iht. nye husleiesatser. 5723, Vedr. boliger ekstern utleie er det justert ned til et minimum utefra leienivået 5732, For 2014 er det satt av kr ,- til ombygging/vedlikehold av Næringsbygget, dette gjøres i forbindelse med tilrettelegging til SNU 2 og eventuelt flytting av bibliotek til Næringsbygget. 5737, Budsjett er økt for og ta høyde for innleie av renhold. 5744, Renhold er lagt inn i budsjett for 2014, har tidligere vært på energiverket. 29. mai mai

6 Eiendom forhold som ikke er med i budsjettet Teknisk infrastruktur Generelt: det er ikke nok midler til og dekke inn vedlikeholdsetterslep eller verdibevarende vedlikehold mindre enn forutsatt i vedlikeholdsplan, det legges opp til et fortsatt vedlikeholdsetterslep. 29. mai Teknisk infrastruktur - Hva har vi oppnådd siste år Hovedplan vann Tilstandsvurdering fjernvarme og renoveringsplan Mengdereglering og renovering av undersentraler og rørkasser. Avfallsplan Tilknytninger Ny FDV-avtale vei Startet opp prosjekt om rassikring vannledningsdalen Skiftet ut 60% av veilysene til LED-lys Selvkostberegninger Oppgradering av veien til Gruve 7 (delvis), gruve 3 og til Campingplassen Grøfterensk i hele byen Oppretting av flere dumper i byen Skifte av gamle varmekabler i naustområdet og til kirka Grov tilstandsvurdering av veiene Utskifting av rørstrekk og frostsikringsbytte til glykol Fjernvarme hva ligger i budsjett 2014 Det er laget selvkostberegning. Teknisk infrastruktur kjøper fjernvarmeproduksjon fra energiverket til selvkost. Det er gjort en beregning på hva det koster å produsere fjernvarme. Inntektene er nok til å dekke fjernvarmedistribusjon, undersentraler og rørkasser under hus. I tillegg til at vi kan sette av noe til fond for fremtidige tiltak. Vi har gjort en tilstandsvurdering på trebukkene primærledningen ligger på, og på ytterkappe og isolasjon av rørledningene og en renoveringsplan. Tilstandsvurdering av det indre medierør er ikke gjennomført Utskiftning av ventiler på primærnettet fjernvarme

7 Fjernvarme hva ligger ikke i budsjett 2014 Fjernvarme fyrhus til Skjæringa og sjøområdet: Eget fyrhus til området, 30m2 bygning, 10m3 tank, benytte eksisterende fyrkjel, el og automasjon, VVS arbeider. I dag blir fjernvarmen til dette området produsert på energiverket. Vi er svært utsatt i en krisesituasjon. Paratkjelen som i dag produserer denne fjernvarmen er plassert inne på energiverket og var en av de første komponentene som sluttet å virke. Det vil være på sin plass å etablere fyrhus for dette området slik det er gjort for resten av byen. Kr Fjernvarme - sirkulasjonspumper som er fysisk plassert utenfor energiverket: Leveranse av fjernvarme i fjernvarmenett som forsyner blant annet Svalbard lufthavn og Bykaia. Fyrkjelene på flyplassen skal kunne forsyne primærnettet med varme, men problemet er at sirkulasjonspumpene står på energiverket. Hvis disse da detter bort, får vi ikke pumpet vannet rundt i primærnettet-vest. Kr Fjernvarme Mobilt fyrhus: (Heatwork, kun for å sikre et enkelt bygg eller frostsikring av fjernvarmenett-103kw) Ved en eventuell brann i et fyrhus vil deler av byen være uten fjernvarme, noe som igjen fører til nedising av fjernvarme og fraflytting. Det bør vurderes om det er mulig å få tak i et mobilt fyrhus for å sikre midlertidig leveranse av fjernvarme i en krisesituasjon. Kr Selvkostberegning fjernvarme FJERNVARME selvkostberegning Kostnader Fordelingsnøkkel Direkte kostnader (eks rente og avskrivninger) 100 % Administrasjon LL, % av kjerneprodukt 6,50 % Kjøp av fjernvarme inkl felleskostnader Avsetning til vedlikehold og rørkasser Kapitalkostnader Totale kostnader Inntekter Netto DB 0,98 0,98 0,99 0,99 1,00 Akkumulert Kalkulatorisk rentesats (3 mnd Stats obl + 1 %) 2,44 2,44 2,44 2,44 2,44 Renter på fond Akkumulert resultat Årlig prosentvis økning av gebyrer Kapitalkostnader Saldo Tilgang (kontroll-sum mot avskrivningsarket) Avgang Saldo før avskrivning Avskriv (liniærmetoden) (starter året etter tilgang) Saldo Kalkulatorisk rentesats (3 mnd Stats obl + 1 %) 2,44 % 2,44 % 2,44 % 2,44 % 2,44 % Kalkulatorisk rente Selvkostberegning fjernvarme Renovasjon - utfordringer xxxx - investering fjervarme 2013: Mengderegulering Finansieres med fond Vannbehandlingsanlegg Flyttet fra Finansieres med fond Rørbukker: , Flyttet fra Finansieres med fond Glidesko: , Flyttet fra Finansieres med fond Ventiler: , Flyttet fra Finansieres med fond Utbedring rørnett: , Flyttet fra Finansieres med fond Kommunalteknisk norm - utarbeidelse Hovedplan avløp - Finansieres med fond xxxx - investering fjervarme 2014: Mengderegulering Finansieres med fond Rørbukker: , Lån Glidesko: , Lån Ventiler: , Lån Utbedring rørnett: , Lån xxxx - investering fjervarme 2015: Mengderegulering Finansieres med fond Rørbukker: , Lån Glidesko: , Lån Ventiler: , Lån Utbedring rørnett: , Lån xxxx - investering fjervarme 2016: Mengderegulering Finansieres med fond Rørbukker: , Lån Glidesko: , Lån Ventiler: , Lån Utbedring rørnett: , Lån Utrede mulighet for avfallsforbrenning i tilknytning til Energiverket når røykgassrensing for energiverket er etablert. Deponiet: kapasitet, fraksjoner og sigevann. Kapasitet dagens avfallsanlegg. 1. Utbygging 2. Reetablering 3. Forbrenningsanlegg ved energiverket.

8 Renovasjon hva ligger i budsjett 2014 Utrede mulighet for avfallsforbrenning i tilknytning til Energiverket når renseløsning for energiverket er etablert. Deponiet: sigevann. Renovasjon hva ligger ikke i budsjett 2014 Kapasitet dagens avfallsanlegg. 1. Utbygging 2. Reetablering 3. Forbrenningsanlegg ved energiverket. Selvkostberegning renovasjon Selvkostberegning renovasjon RENOVASJON - selvkostberegning Kostnader Fordelingsnøkkel Direkte kostnader (eks rente og avskrivninger) 100 % Administrasjon LL, % av kjerneprodukt 6,50 % Garantisum avfallsdeponi Kapitalkostnader Totale kostnader Inntekter hushold Inntekter næring Bruk(+) / Avsetning(-) til fond DB 1,10 1,04 1,08 1,08 1,10 Akkumulert resultat Rentesats (3 års Stats obl + 1 %) 2,44 % 2,44 % 2,44 % 2,44 % 2,44 % Renter på fond Fond inkl rente (negativ fond = penger på fond) Årlig prosentvis økning av gebyrer Investeringer Sigevann Finansiert med låneopptak (2011) Restavfallscontainere Låneopptak Investeringer Skisseprosjekt - videreføring av utredning av relokalisering av avfallsanlegget. Ikke tallfestet i avf plan Låneopptak Restavfallscontainere Låneopptak Kapitalkostnader Saldo Tilgang (kontroll-sum mot avskrivningsarket) Avgang Saldo før avskrivning Avskriv (liniærmetoden) (starter året etter tilgang) Saldo Kalkulatorisk rentesats (3 års Stats obl + 1 %) 2,44 % 2,44 % 2,44 % 2,44 % 2,44 % Kalkulatorisk rente

9 Vann hva ligger i budsjett 2014 Driftsoppgaver fra hovedplan vann på til sammen ,- (tilstandsvurdering, spyleplan og ph-kontroll på nettet) Ny FDV avtale er som dagens bare indeksregulert (februar 2014) Kurs og opplæringskontoer er redusert med 50% Vann hva ligger ikke i budsjett 2014 Større jobber for utbedring av dårlig frostsikring, rehabilitering Det er ønskelig at det settes av til rehabilitering av varmekabler og problemrør. Selvkostberegning vann Selvkostberegning vann VANN - selvkostberegning Kostnader Fordelingsnøkkel Direkte kostnader (eks rente og avskrivninger) 100 % Administrasjon LL, % av kjerneprodukt 6,50 % Kapitalkostnader Totale kostnader Inntekter Bruk(+) / Avsetning(-) til fond DB 0,95 0,95 0,97 0,96 1,06 Akkumulert resultat Rentesats (3 års Statsobl + 1 %) 2,44 2,44 2,44 2,44 2,44 Renter på fond Fond inkl rente (negativ fond = penger på fond) Årlig prosentvis økning av gebyrer Kapitalkostnader Saldo Tilgang (kontroll-sum mot avskrivningsarket) Avgang Saldo før avskrivning Avskriv (lineærmetoden) Saldo Kalkulatorisk rentesats (3 års Statsobl + 1 %) 2,44 % 2,44 % 2,44 % 2,44 % 2,44 % Kalkulatorisk rente investering vann 2013: Låneopptak kr Inspeksjon og eventuell nylegging av inntaksledninger: ,- Oppussing basseng FH6: ,- Dosing av elveløp nedstrøms veien i Adventdalen og kulvert med luker under vei i Adventdalen og inn i Isdammen: ,-. Prosjektering og utredninger Låneopptak Låneopptak Låneopptak Kommunalteknisk norm - utarbeidelse Redusert med kr Skal deles mellom flere avdelinger/fagområder Manganfilter - inkludert utvidelse av bygg ,-. Prosjektering og byggekostnader Låneopptak Dublering av UV-filter. Større sikkerhet , Låneopptak Rehabiliteringsplan ,- Lagt som prosjekt i driftsbudsjett investering vann 2014: Låneopptak kr Dosing av elveløp nedstrøms veien i Adventdalen og kulvert med luker under vei i Adventdalen og inn i Isdammen: , Låneopptak Ledning ø160 til Bykaia: Låneopptak. Er lagt inn i selvkostberegn. etter at vannplanen ble godkjent. Krisevann utredning Låneopptak Manganfilter - inkludert utvidelse av bygg ,-. Prosjektering og byggekostnader Låneopptak investering vann Låneopptak kr Krisevann gjennomføring Ledningsoppgraderinger mot Haugen , Låneopptak

10 Avløp hva ligger i budsjett 2014 Vannprøver (antageligvis pålegg fra SMS) Ny FDV avtale er som dagens bare indeksregulert (februar 2014) Kurs og opplæringskontoer er redusert med 50% Avløp hva ligger ikke i budsjett 2014 Det er ønskelig at det settes av ,- til å dekke forsikringskostnader. Det er ønskelig at det settes av til tilstandsvurdering. Det er ønskelig at det settes av ,- til rehabilitering. Selvkostberegning avløp Selvkostberegning avløp AVLØP - selvkostberegning Kostnader Fordelingsnøkkel Direkte kostnader (eks rente og avskrivninger) 100 % Administrasjon LL, % av kjerneprodukt 6,50 % Kapitalkostnader Totale kostnader Inntekter Bruk(+) / Avsetning(-) til fond DB 0,90 0,90 0,90 0,87 0,90 Akkumulert resultat Rentesats (3 års Stats obl + 1 %) 2,44 2,44 2,44 2,44 2,44 Renter på fond Fond inkl rente (negativ fond = penger på fond) Årlig prosentvis økning av gebyrer Kapitalkostnader Saldo Tilgang (kontroll-sum mot avskrivningsarket) Avgang Saldo før avskrivning Avskriv (liniærmetoden) (starter året etter tilgang) Saldo Kalkulatorisk rentesats (3 års Stats obl + 1 %) 2,44 % 2,44 % 2,44 % 2,44 % 2,44 % Kalkulatorisk rente Investeringer 2013 avløp: Finansieres ved selvkostfond. Andel av totalkostnad på kr Fordelt mellom vann, avløp, fjernvarme Kommunalteknisk norm - utarbeidelse og vei Investeringer 2014 avløp: Vedlikeholdsplan etter tilstandsvurdering

11 Vei hva ligger i budsjett 2014 Oppdaterte kostnader i forbindelse med ny FDV avtale Avdelingen dekker ikke kostnader med inntekter, det settes derfor ikke av penger til hverken asfalteringsfond eller gruspenger. Det er opprettet flere avdelinger for å bedre kunne spore bruken av penger (gang- og sykkelvei og nærmiljø. Det er ønsket satt av en sum til hver av disse avdelingene. Strømkostnadene på gatelys senkes ytterligere i 2014, da alle lysene skal være utskiftet til LED i løpet av Vei hva ligger ikke i budsjett 2014 Det er ønskelig å sette av totalt ,- mer på veibudsjettet enn den faste økningen på 2,5% gir. Det gir en økning på 30% i forhold til budsjettet i 2013 Trafikksikkerhetsplanen er godkjent i Lokalstyre. Det er ikke budsjettert for de ,- ekstra kostnadene som planen medfører. Det er ikke mulig å spare opp til nytt fond for asfaltering eller grusing på grunn av lav inntekt. Vei «selvkostberegning» Ca m2 asfalterte flater med veier og parkering. Grusveier (gruve 3 og gruve 7 veien) Årlig avsetning med ,- vil vi få reasfaltert alt hvert år (normativt hvert 20 år på fastlandet). Vedlikehold av grusveier kommer i tillegg. Vei mulig inntektsøkning Veigebyr scooter, motorsykkel og ATV Differensiering av veigebyret for gruve 7 veien og i byen. Fortsatt differensiering av veigebyret på type kjøretøy. En lastebil motsvarer personbilpasseringer. Vi doblet gebyret for lastbiler i mai mai

12 Scooterløype Hva skal vi legge til rette for? Skal vi lage retningslinjer? Hvem skal dekke kostnaden Nærmiljø Avdelingen nærmiljø er nyopprettet og inkluderer arbeid som går på sentrum og pålagte belysningsobjekter som gruve 2, taubanebukken og taubanesentralen. 29. mai mai Rassikring Vannledningsdalen status, valg Gjennomført skredvurdering (NGI) Forprosjekt sikringstiltak utført av NGI Store kostnadskrevende tiltak må påregnes avhengig av hvilken løsning som velges Faktura og gebyrsatser Gebyrer 2014 endring endring % 2012 % Vei: Lastebiler (50) kr 9 080,48 kr 8 816,00 3 % kr 8 559,00 3 % Biler (1100) kr 4 768,90 kr 4 630,00 3 % kr 4 495,00 3 % Vann: Grunnavgift kr 1 144,04 kr 1 110,72 3 % kr 1 068,00 4 % Vanngebyr pr m³ kr 15,31 kr 14,86 3 % kr 14,29 4 % Minstepris pr måned kr 429,63 kr 417,12 3 % kr 401,08 4 % Vanngebyr pr m² kr 3,73 kr 3,62 3 % kr 3,48 4 % Avløp: Grunnavgift kr 379,46 kr 368,41 3 % kr 368,41 0 % Avløpsgebyr pr m³ kr 8,48 kr 8,23 3 % kr 8,23 0 % Minstepris pr måned kr 147,05 kr 142,77 3 % kr 142,77 0 % Avløpgebyr pr m² kr 2,06 kr 2,00 3 % kr 2,00 0 % Renovasjon: Leiligheter pr år kr 5 177,69 kr 5 177,69 0 % kr 4 622,94 12 % Hybelleiligheter pr år kr 3 019,97 kr 3 019,97 0 % kr 2 696,40 12 % Næring Brennbart pr kg kr 8,43 kr 8,43 0 % kr 7,53 12 % Tre/metall pr kg kr 3,67 kr 3,67 0 % kr 3,28 12 % Fjernvarme: Grunnavgift kr 2 583,24 kr 2 583,24 0 % kr 2 508,00 3 % Energipris pr kwh kr 0,39 kr 0,39 0 % kr 0,38 3 % Energipris pr m², Bydrift drifter kr 12,98 kr 12,98 0 % kr 12,60 3 % Energipris pr m², Beboer drifter kr 8,24 kr 8,24 0 % kr 8,00 3 % 29. mai mai

13 Brann og beredskap Vedlikeholdsplan År Røykvern 3 nye sett Årlig kontroll regulator, bytte av sinterfilter Årlig kontroll/vedlikehold meiser røykdykkersett Årlig kontroll/vedlikehold Rd -masker og pusteventiler års service Røykdykkersamband vedlikehold Trykktesting røykdykkerflasker, vedlikeh og deler varsling/ VHF samband/ Repeatere FAS-110 datamaskiner Oppgradering VHF-repeater hovedbase Oppgradering VHF-repeater Hjorthamn VHF-radioer, personsøkere, batterier, deler,vedlikeh Verneutstyr/bekledning mai Vedlikeholdsplan Vedlikeholdsplan Brannteknisk materiell Årlig vedlikehold/service Akron strålerør Årlig vedlikeh Rosenbauer mobil motorpumpe 2011 mod Årlig vedlikeh/service Rosenbauer pumper VW 1974mod Årlig vedlikehold spannpumper Årlig vedlikehold høytrykks ventilasjonsvifte Årlig kalibrering av eksplosivmeter Årlig vedlikehold hydraulikkaggregat Årlig vedlikehold skumejektorer, kombiskum, skumpistoler Årlig serviceavtale/vedlikeh arb luft og pusteluftkompressor Brannslanger Hydraulikkslanger og koblinger firgjøringsutstyr Brannøvingsfelt Vedlikehold/reparasjoner øvingsanlegg, containere Kjøretøy Årlig vedlikehold/service Scania 124 (Bil 1) Årlig vedlikehold/service Scania tankvogn Årlig vedlikehold/service Scania 16 lift Årlig vedlikehold/service Toyota Landcruiser vaktbil Årlig vedlikehold/service Toyota Hi-Ace 2009 mod Årlig vedlikehold/service Toyota Hi-Ace 1993 mod ZN Årlig vedlikehold/service Toyota Hi-Ace 1993 mod ZN Service pumpesystem Bil 1 og tankvogn Nye dekk Bil Nye dekk Tankvogn Nye dekk Lift Nye sommer/vinterdekk 3 stk driftsbiler Nye dekk sommer/vinterdekk vaktbil mai mai

14 Gebyrsatser Fylling av trykkluftsbeholdere for dykking pr flasker: kr 90 kr 80 Kontroll av håndslukker pr apparat kr 127 kr 127 Utleie av tankvogn m/sjåfør pr time kr kr Utleie av lift m/sjåfør pr time kr kr Utleie av brannpumpe med mann pr time kr 704 kr 730 Salg av 6kg ABC pulverapparat kr 530 kr 530 Salg av 12kg ABC pulverapparat kr kr Salg av 2kg ABC pulverapparat kr 370 kr 370 Salg av 2kg CO² apparat kr kr Salg av 5kg CO² apparat kr kr Salg av 6Ltr Skumapparat kr 950 kr 950 Service ABC håndslukker kr 400 kr 400 Service CO² håndslukker Kr 900 kr 900 Trykkprøving composittflasker, pr flaske kr kr Trykkprøving stål/dykkerflasker, pr flaske kr 570 kr 587 Syrevask av dykkerflaske, stål kr 200 kr 200 Optisk røykvarsler kr 128 kr 128 Plogskilt kr 244 kr 244 Brannteppe kr 640 kr 640 Strålerør husbrannslange kr 575 kr 575 Instruktør brannvernopplæring kr 680 kr 700 Brannvarsling og feiing Tilkobling 110-sentral pr gang kr kr Brann og beredskap hva ligger ikke i budsjett 2014, tiltak etter brannen ved energiverket 3 komplette sett slukkespyd. Kr Reserve brannmannsbekledning Kr Brannmannshjelmer med integrert lyktfeste, samt lykter. Kr Havarisag Kr Lysutrustning Kr Slangemateriell Kr Abonnement næringsvirksomhet,110-sentral pr sentral pr år kr kr Abonnement boliger pr boenhet,110-sentral pr år kr 500 kr 500 Feiing pr pipe kr 502 kr 517 Utrykning v/falsk alarm/uaktsomhet, pr utrykning* kr kr Uønsket utrykning kr kr mai mai Havn Driftsbudsjett 2014 Driftsbudsjett Longyearbyen havn Budsjett 2014 Budsjett 2013 (korrigert) Regnskap 2012 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Inntekt kostnad Til fond Fra fond Netto mai

15 Investeringer Prosjekter 2014 og videre i perioden Prosjekter Sum Havnebygg/kontor **SL ** Godsterminal **10-20SL Fendring Bykaia 2 L* Kaidekke 1,0*H Økt vannforsyning 2* H,L Kaianlegg vest 25*ASL 50*ASL 100*ASL 25*ASL 200* Delplan Lh sør 0,6H,L ,6 Utendørs godsterm. **/***H,L **/*** H,L - - ** Ny flytekai 40*L,S,A Nytt tilbringerfartøy 16,5L ,5 Terminal materiell 2*H,L Slip m/»løfteredskap» - 3-4*H,L ** Budsjett ikke fastsatt H = Havnekapital,fond, L = Lånefinansiert * Estimerte budsjettpriser 2011/2012 S = Statlig finansiering *** Nødvendige arealer ikke overtatt A = Annen finansiering, ulike tilskudd 29. mai Prosjekter 2014 og videre i perioden Gebyrer Hjemmel for å tvangsinnbringe gebyrer og fakturasatser ved manglende betaling fra våre kunder Vi må gjøre noen med avtalene/regulativene 29. mai

16 Overordnet Det burde ligge inne mellom4 og i budsjettet til lønnskompensasjon i forhold til husleieøkning. Dette for å beholde dyktige medarbeidere. Hovedutfordringer kommende år Tilstrekkelig midler til forsvarlig drift og vedlikehold av infrastrukturen i Longyearbyen. Beholde dyktige fagfolk. Risikoreduserende tiltak 29. mai mai Det viktigste med dagen? Oppsummering Hva ønsker styret at vi skal fokusere på i 2014? Hva skal vi ta med oss inn i strategikonferansen? 29. mai mai

Budsjettforslag 2014 - Bydrift KF.

Budsjettforslag 2014 - Bydrift KF. Vår referanse: Saksbehandler: Dato: Marianne Stokkereit Aasen 16.5.213 Budsjettforslag 214 - Bydrift KF. Saksopplysninger: Budsjettforslaget for 214 bygger på videreføring av dagens drift med unntak av

Detaljer

D42ÅR-51-1L-r-P.K. 2013 2044 2015 2016 Usikke Kommentar knyflettittallene. mansierbg TILTAK MED GUL FARGE ER MED I ØKONOMIPLANA 2013-2016

D42ÅR-51-1L-r-P.K. 2013 2044 2015 2016 Usikke Kommentar knyflettittallene. mansierbg TILTAK MED GUL FARGE ER MED I ØKONOMIPLANA 2013-2016 D42ÅR-51-1L-r-P.K... -......,,... 2013 2044 2015 2016 Usikke Kommentar knyflettittallene. mansierbg 50 % midlertidig stilling i personal- og Øke budsjetterte HP serviceavdelinga 2013 250 000 renteinntekter

Detaljer

LL sin økonomiske situasjon. Presentasjon på strategikonferansen 17.6.

LL sin økonomiske situasjon. Presentasjon på strategikonferansen 17.6. LL sin økonomiske situasjon Presentasjon på strategikonferansen 17.6. lysbilde Kommende års hovedutfordringer: Jfr presentasjoner om: Avfallsanlegget, Havn, Vg avd, Evt flytting av biblioteket, Kunsthall,

Detaljer

Budsjettkorrigeringer 2016

Budsjettkorrigeringer 2016 Vår referanse: Saksbehandler: Dato: 2016/1590-1-153 Vigdis Jensen 14.11.2016 Budsjettkorrigeringer 2016 Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Administrasjonsutvalget 22.11.2016 Lokalstyret 13.12.2016 Anbefaling:

Detaljer

Budsjettkorrigeringer (2/2015): Tiltak i hht vedlikeholdsplan og tilstandsanalyse v/energiverket

Budsjettkorrigeringer (2/2015): Tiltak i hht vedlikeholdsplan og tilstandsanalyse v/energiverket Vår referanse: Saksbehandler: Dato: 2015/178-2-153 Marit Virkesdal 09.04.2015 Budsjettkorrigeringer (2/2015): Tiltak i hht vedlikeholdsplan og tilstandsanalyse v/energiverket Utvalg Utv.saksnr. Møtedato

Detaljer

itv()ss-rfal/v6,s?rctsi-ev.t-s

itv()ss-rfal/v6,s?rctsi-ev.t-s itv()ss-rfal/v6,s?rctsi-ev.t-s IKT-prosjekt lønns- personal og 2 200 000 10 % Bruk av fond økte lisenskosntader, ca 200 økonomis tem 000 Delplan for idrett og fysisk aktivttet ja, men ikke kjente. Vil

Detaljer

Innkalling til strategikonferansen 2013

Innkalling til strategikonferansen 2013 Medlemmer i lokalstyret Styreleder i Longyearbyen lokalstyre Oppvekstforetak KF Daglig leder i Longyearbyen lokalstyre Oppvekstforetak KF Styreleder i Longyearbyen lokalstyre Kultur- og fritidsforetak

Detaljer

Handlingsplan for Bydrift KF 2013

Handlingsplan for Bydrift KF 2013 Handlingsplan for Bydrift KF 2013 15.01.13 Side 1 av 13 Formål Foretakets formål er å ivareta drift av: teknisk infrastruktur energiforsyning havn brann- og beredskap eiendomsforvaltning i Longyearbyen

Detaljer

Økonomi i alternativ A

Økonomi i alternativ A Alternativ A: Flytting av bibliotek til Næringsbygget hvor Teknisk sitter i dag (1. etasje nord). Vi åpner opp mot Kulturhuset for sambruk mellom byggene. Alternativ A er også 2 alternativer vedr. plassering

Detaljer

Utvikling selvkost fondene; regnskap år 2012 tom år 2014, prognose år 2015, økonomiplan år 2016 tom 2019

Utvikling selvkost fondene; regnskap år 2012 tom år 2014, prognose år 2015, økonomiplan år 2016 tom 2019 Økonomiplan 2016-2019 SELVKOST VAR Bardu kommune (Vann, avløp, renovasjon, septik) Kommunen skal løse de lovpålagte oppgavene som består av framføring av vann, innsamling og rensning av avløpsvann, innsamling

Detaljer

Søknad om statstilskudd 2014

Søknad om statstilskudd 2014 Vår referanse: Saksbehandler: Dato: 2013/208-6-151 Elin Dolmseth 24.04.2013 Søknad om statstilskudd 2014 Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Administrasjonsutvalget 28/13 07.05.2013 Anbefaling: Vedlagte søknad

Detaljer

Økonomiske handlingsregler

Økonomiske handlingsregler Økonomiske handlingsregler Vedtatt xx/xx-2011 Økonomiske handlingsregler Hammerfest kommune Innhold 1. Innledning... 3 2. Brutto driftsresultat... 3 3. Netto driftsresultat... 5 4. Finansiering av investeringer...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Dagfinn Ness Andreassen Arkiv: 231 Arkivsaksnr.: 15/995

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Dagfinn Ness Andreassen Arkiv: 231 Arkivsaksnr.: 15/995 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Dagfinn Ness Andreassen Arkiv: 231 Arkivsaksnr.: 15/995 GEBYRREGULATIV 2016 Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar Gebyrregulativ for Dønna kommune 2016 med følgende endringer

Detaljer

Vestby kommune: Handlingsprogram og budsjett Vestby havn

Vestby kommune: Handlingsprogram og budsjett Vestby havn Vestby kommune: Handlingsprogram og budsjett 2014 2017 Vestby havn Rådmannens innstilling à jour pr 11. november 2013 INNLEDNING SÆRSKILT OM HAVNA Vestby havn er i en særstilling blant de kommunale avdelingene.

Detaljer

Strategikonferansen 2014 - eiendom

Strategikonferansen 2014 - eiendom Strategikonferansen 2014 - eiendom Longyearbyen, lysbilde Flytte biblioteket til næringsbygg Biblioteket har alltid vært plassert i Lompen senteret i 2. etasje. Kontrakten med Lompen senteret er nylig

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Nilssen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 15/956

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Nilssen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 15/956 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Nilssen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 15/956 REGULERING AV BUDSJETT - INVESTERINGER OG BRUK AV BUNDNE DRIFTSFOND Rådmannens innstilling: 1 Prosjekter som budsjett

Detaljer

ØKONOMISKE OVERSIKTER...

ØKONOMISKE OVERSIKTER... Årsregnskap 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE: Innledning... 3 ØKONOMISKE OVERSIKTER... 4 Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet.... 6 Regnskapsskjema 1B Driftsregnskapet.... 6 Investeringsregnskapet... 9 Oversikt

Detaljer

Saksbehandler: Anne Ellingsen. Dato: 23.05.2013 BUDSJETT 2014 OG ØKONOMIPLAN 2014-2017, INNSPILL TIL STRATEGIKONFERANSEN

Saksbehandler: Anne Ellingsen. Dato: 23.05.2013 BUDSJETT 2014 OG ØKONOMIPLAN 2014-2017, INNSPILL TIL STRATEGIKONFERANSEN Notat Til: Elin Dolmseth Fra: Styret for Oppvekstforetak KF Deres referanse: Vår referanse: 2013/506-3-151 Saksbehandler: Anne Ellingsen Dato: 23.05.2013 BUDSJETT 2014 OG ØKONOMIPLAN 2014-2017, INNSPILL

Detaljer

Behandles av: Møtedato:

Behandles av: Møtedato: Arkivsak-dok. 27-17 Saksbehandler: Kristin Goa Behandles av: Møtedato: 07.03.2017 Sandnes Eiendomsselskap KF Økonomisk rapportering pr. januar 2017 Bakgrunn for saken: Styret har uttrykt et ønske om at

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: 20.08.2013, kl 13:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på

Detaljer

Beskrivelse Eksisterende biler er innkjøpt i 2007. Driftskostnadene begynner å bli høye. Foreslår å bytte ut to av bilene i 2016.

Beskrivelse Eksisterende biler er innkjøpt i 2007. Driftskostnadene begynner å bli høye. Foreslår å bytte ut to av bilene i 2016. Kapittel : Usorterte tiltak 11: 969 Hjemmetjenesten trenger nye biler Eksisterende biler er innkjøpt i 2007. Driftskostnadene begynner å bli høye. Foreslår å bytte ut to av bilene i 2016. Sted Ansvar:

Detaljer

Forslag til økonomiplan vedtas som Vardø havn KF. økonomiplan for 2015-2018.

Forslag til økonomiplan vedtas som Vardø havn KF. økonomiplan for 2015-2018. Havnestyresak nr.: 10 /2014 Vardø havnestyre: 31.10.2014 Bystyresak nr.: Vardø bystyre: Saksbh.: IEE VARDØ HAVN KF. ØKONOMIPLAN 2015 2018 INNSTILLING: Forslag til økonomiplan vedtas som Vardø havn KF.

Detaljer

Totalt Investert 2013 2014 2015 2016 Gjenstående. Ansvar Ansvar: Berlevåg skole byggeprosjekt (04920)

Totalt Investert 2013 2014 2015 2016 Gjenstående. Ansvar Ansvar: Berlevåg skole byggeprosjekt (04920) Kapittel : DRIFT BERLEVÅG SKOLE NYBYGG Nye Berlevåg skole budsjetteres med 60 000 000,. I den ligger skole for trinnene 110 samt barnehage med plass til 65 barn. Riving av gamle Berlevåg skole er budsjettert

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Bertil Meland Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 12/383 STATUSRAPPORT REGNSKAP/BUDSJETT 2012 NÆRING OG DRIFT

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Bertil Meland Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 12/383 STATUSRAPPORT REGNSKAP/BUDSJETT 2012 NÆRING OG DRIFT SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Bertil Meland Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 12/383 STATUSRAPPORT REGNSKAP/BUDSJETT NÆRING OG DRIFT Rådmannens innstilling: Rapport om budsjettstatus tas til etterretning. Vedlegg:

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. GEBYR VAR 2015 (Vann, avløp, renovasjon, septik)

Økonomiplan 2015-2018. GEBYR VAR 2015 (Vann, avløp, renovasjon, septik) Økonomiplan -2018 GEBYR VAR (Vann, avløp, renovasjon, septik) Kommunen skal løse de lovpålagte oppgavene som består av mføring av vann, innsamling og rensing av avløpsvann, innsamling og mottak av avfall,

Detaljer

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF 2. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 30.06.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse 2. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Drift og vedlikehold... 6 Renhold... 6 Utleieboliger... 6 Sykefravær... 7 Salg av

Detaljer

Utvikling selvkost fondene; regnskap år 2014 tom. år 2016, prognose år 2017, økonomiplan år 2018 tom 2021

Utvikling selvkost fondene; regnskap år 2014 tom. år 2016, prognose år 2017, økonomiplan år 2018 tom 2021 Økonomiplan 2018-2021 SELVKOST VAR Bardu kommune (Vann, avløp, renovasjon, septik) Kommunen skal løse de lovpålagte oppgavene som består av framføring av vann, innsamling og rensning av avløpsvann, innsamling

Detaljer

Kalkyle økonomipl. Budsjett 2017

Kalkyle økonomipl. Budsjett 2017 4.2 Investeringsdel Investeringer i økonomiplanperioden 2017-2020 Ikke selvfinansierende prosjekter. Kalkyle økonomipl. Budsjett 2017 2018 2019 2020 Prosjekter 073-AP. Nytt sykehjem 245 250 10 000 26 250

Detaljer

Utvikling selvkost fondene; regnskap år 2013 tom år 2015, prognose år 2016, økonomiplan år 2017 tom 2020

Utvikling selvkost fondene; regnskap år 2013 tom år 2015, prognose år 2016, økonomiplan år 2017 tom 2020 Økonomiplan 2017-2020 SELVKOST VAR Bardu kommune (Vann, avløp, renovasjon, septik) Kommunen skal løse de lovpålagte oppgavene som består av framføring av vann, innsamling og rensning av avløpsvann, innsamling

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Teknisk utvalg Tidspunkt: 27.05.2014, kl 13:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon

Detaljer

Budsjettet for 2015 er satt opp på bakgrunn av utviklingen så langt i år og forventet trafikk i 2015.

Budsjettet for 2015 er satt opp på bakgrunn av utviklingen så langt i år og forventet trafikk i 2015. Havnestyresak nr.: 09/2014 Vardø havnestyre : Bystyresak nr.: Vardø Bystyre : Sakbeh.: IEE VARDØ HAVN KF. - BUDSJETT 2015. INNSTILLING: " Fremlagte forslag for Vardø havn KF. til budsjett 2015 godkjennes.

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Styret for Bydrift KF Tidspunkt: 07.11.2013, kl 10:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon

Detaljer

Drammen Eiendom KF Vedlikeholds- og oppgraderingsplan 2017

Drammen Eiendom KF Vedlikeholds- og oppgraderingsplan 2017 Drammen Eiendom KF Vedlikeholds- og oppgraderingsplan 2017 Rødskog skole Drammen Eiendom KF Innholdsfortegnelse 1 GENERELT... 3 1.1 STORE VERDIER, STORT ANSVAR... 3 1.2 DÅRLIG VEDLIKEHOLD ER DÅRLIG ØKONOMI...

Detaljer

0,

0, Finansforvaltningsrapport 30. April 2017 Innledning Iht. finansreglementet for Longyearbyen lokalstyre skal det i forbindelse med tertialrapportering og ved årets utgang legges fram rapport for lokalstyret

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: 24.11.2015, kl 13:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen

Møteprotokoll. Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: 24.11.2015, kl 13:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Møteprotokoll Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: 24.11.2015, kl 13:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Representerer Arild Olsen Leder

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

estab IKT strategi- og bestillerenhet for kommunene på Øvre Romerike Eidsvoll - Nes - Gjerdrum - Nannestad Hurdal - Ullensaker Budsjett 2015

estab IKT strategi- og bestillerenhet for kommunene på Øvre Romerike Eidsvoll - Nes - Gjerdrum - Nannestad Hurdal - Ullensaker Budsjett 2015 estab IKT strategi- og bestillerenhet for kommunene på Øvre Romerike Eidsvoll - Nes - Gjerdrum - Nannestad Hurdal - Ullensaker Budsjett 2015 Vedtak sak 41/14: 1. Forslag til budsjett tatt til orientering

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 10/1044-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 1 TERTIAL 2010 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer

Detaljer

Dato: 19. august 2014 KFVANN 30/14. Styret for Bergen Vann KF. Økonomisk status BV Hva saken gjelder:

Dato: 19. august 2014 KFVANN 30/14. Styret for Bergen Vann KF. Økonomisk status BV Hva saken gjelder: Dato: 19. august 2014 KFVANN 30/14 Styret for Bergen Vann KF Økonomisk status 31.07.2014 JOTA BV-1002-200507596-57 Hva saken gjelder: Driftsregnskapet pr 31. juli viser totalt opptjente inntekter på kr

Detaljer

Årsrapport 2012 KOMMUNALTEKNIKK

Årsrapport 2012 KOMMUNALTEKNIKK Årsrapport KOMMUNALTEKNIKK Inderøy kommune Årsrapport Om resultatenheten Kommunalteknikk ansvar 510, vann ansvar 520 og avløp ansvar 521 Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder

Detaljer

Dato: 03.10.2013. Kommentarer til enhetenes budsjetter (ut over føringer og endringer i ovennevnte notat):

Dato: 03.10.2013. Kommentarer til enhetenes budsjetter (ut over føringer og endringer i ovennevnte notat): Notat Til: Økonomisjef Elin Dolmseth, Longyearbyen lokalstyre Fra: Daglig leder Einar Buø, Kultur- og fritidsforetak KF Deres referanse: Vår referanse: 2013/548-6-151 Saksbehandler: Einar Buø Dato: 03.10.2013

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Budsjettforslag Bydrift KF.

Budsjettforslag Bydrift KF. Vår referanse: Saksbehandler: Dato: Marianne Stokkereit Aasen 07.10.2013 Budsjettforslag 2014 - Bydrift KF. Saksopplysninger: Budsjettforslaget for 2014 bygger på videreføring av dagens drift gjeldende

Detaljer

Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum RØRVIK E-post: SAKSFRAMLEGG

Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum RØRVIK E-post: SAKSFRAMLEGG VIKNA KOMMUNE Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-post: vikna@vikna.kommune.no Saksnr.: 2014/738-2 Arkiv: 231 SAKSFRAMLEGG Dato: 17.11.2014 Saksbehandler/Tlf:

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Natalia Rugland Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/1202

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Natalia Rugland Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/1202 SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Natalia Rugland Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/1202 BUDSJETTJUSTERING JUSTERING AV ØKONOMIPLAN -2017 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Budsjett for skal justeres

Detaljer

Alternativ Sandbekk rensepark

Alternativ Sandbekk rensepark 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 Alternativ Sandbekk rensepark 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Regnskap 2010 Selvkost =

Detaljer

Finansforvaltningsrapport 31. Desember 2016 Innledning Iht. finansreglementet for Longyearbyen lokalstyre skal det i forbindelse med tertialrapportering og ved årets utgang legges fram rapport for lokalstyret

Detaljer

Budsjettering og kontroll av kostnader i investeringseiendom Klikk for å redigere tittelstil

Budsjettering og kontroll av kostnader i investeringseiendom Klikk for å redigere tittelstil Budsjettering og kontroll av kostnader i investeringseiendom Klikk for å redigere tittelstil Jens Bjørlin OBOS Basale AS Heleid datterselskap av OBOS Forvaltning og utvikling av næringseiendom Helhetlig

Detaljer

Mulige konsekvenser ved avvikling av kulldriften i Lunckefjell.

Mulige konsekvenser ved avvikling av kulldriften i Lunckefjell. Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres referanse: Vår referanse: Saksbehandler: Dato: 2015/617-1- Elin Dolmseth 15.10.2015 Mulige konsekvenser ved avvikling av kulldriften

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Lokalstyret Tidspunkt: 03.09.2013, kl 19:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79

Detaljer

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43561/2015 2015/874 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/79 Bystyret 18.06.2015 Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Detaljer

Budsjett / økonomiplan Drifts- og investeringsprosjekter

Budsjett / økonomiplan Drifts- og investeringsprosjekter Budsjett / økonomiplan 2016-2019 Drifts- og investeringsprosjekter 10.11.15 Longyearbyen, lysbilde Energiverket Tilstandsanalyse (TA) og Vedlikeholdsplan - Tilstandsanalysen utarbeidet i 2012/2013 - Utarbeidet

Detaljer

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag Innhold Prosess for budsjettarbeid 2016 Generelt om rådmannens forslag Budsjettmål i henhold til KST sak 17/15 Budsjettforslaget Foreslåtte tiltak

Detaljer

ØKONOMIPLAN BUDSJETT 2017 MIDT-NORGE 110-SENTRAL IKS Versjon 01

ØKONOMIPLAN BUDSJETT 2017 MIDT-NORGE 110-SENTRAL IKS Versjon 01 ØKONOMIPLAN 2017 2020 BUDSJETT 2017 MIDT-NORGE 110-SENTRAL IKS Økonomiplanen formell forankring og forutsetninger. Behandling av økonomiplan og budsjett Midt-Norge 110-sentral ble fra 01.01.2016 organisert

Detaljer

Fremtidig avfallshåndtering i Longyearbyen

Fremtidig avfallshåndtering i Longyearbyen Fremtidig avfallshåndtering i Longyearbyen I Sammendrag 25. November 2014 ble det gitt tilsagn til prosjekt Fremtidig avfallshåndtering i Longyearbyen (14/96). Prosjektet skal redegjøre for håndtering

Detaljer

Tillegg til budsjettdokument i hht formannskapets vedtak i sak 64/2014 punkt c som lyder:

Tillegg til budsjettdokument i hht formannskapets vedtak i sak 64/2014 punkt c som lyder: Tillegg til budsjettdokument i hht formannskapets vedtak i sak 64/2014 punkt c som lyder: a) Sidene 41, 44-52 vedr. VA i budsjettdokumentet for 2015 tas ut, og erstattes med nye ved saksutsendelse til

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212 FORSLAG TIL NY HUSLEIEAVTALE MELLOM SIGDAL KOMMUNE OG DE PRIVATE BARNEHAGENE Rådmannens forslag til vedtak: Forslag

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011 Arkiv: 614 Arkivsaksnr: 2010/4117-2 Saksbehandler: Eiliv Elden Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011 Folkets Hus utbygging. Vedlegg: Folkets

Detaljer

Runar Gravdal Opak, Sak Jarle Angelsen SEKF, prosjektansvarlig. Sak Kristin Goa SEKF, forvaltningsøkonom. Sakene og

Runar Gravdal Opak, Sak Jarle Angelsen SEKF, prosjektansvarlig. Sak Kristin Goa SEKF, forvaltningsøkonom. Sakene og Sandnes Eiendomsselskap KF STYREPROTOKOLL MØTETYPE MØTE NR.: DATO: STED: MØTELEDER: MØTEREFERENT: SAKSNR: ARKIVKODE: Styreprotokoll Styremøte Sandnes Eiendomsselskap KF 7 28.09.2016 Endre Skjørestad 132-16

Detaljer

Daglig leder Oppvekstforetak KF Daglig leder Kultur- og fritidsforetak KF Prosjektmedarbeider/tiltredende sektorsjef Kst. plan- og utviklingssjef

Daglig leder Oppvekstforetak KF Daglig leder Kultur- og fritidsforetak KF Prosjektmedarbeider/tiltredende sektorsjef Kst. plan- og utviklingssjef Møteprotokoll Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: 19.11.2013, kl 09:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Representerer Christin Kristoffersen

Detaljer

DRAMMENSBADET KF. Saksnr. Møtedato 32/12 7.10.13 ØKONOMIPLAN FOR 2014 2017 OG ÅRSBUDSJETT 2014. Vedtak:

DRAMMENSBADET KF. Saksnr. Møtedato 32/12 7.10.13 ØKONOMIPLAN FOR 2014 2017 OG ÅRSBUDSJETT 2014. Vedtak: DRAMMENSBADET KF Saksnr. Møtedato 32/12 7.10.13 ØKONOMIPLAN FOR 2014 2017 OG ÅRSBUDSJETT 2014 Vedtak: 1. Styret legger til grunn et besøkstall på 365 000 for hvert av årene 2014-2017. 2. Det legges til

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

3. kvartal 2013. Hammerfest Eiendom KF

3. kvartal 2013. Hammerfest Eiendom KF 3. kvartal 2013 Hammerfest Eiendom KF 30.09.2013 Side2 Side3 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 3...4 Driftsregnskapet...4 Investeringsregnskapet...5 Investeringsprosjekt2013...6 Bestillingsoppdragfra

Detaljer

Budsjettjustering 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Budsjettjustering 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2014/8656-1 Saksbehandler: Sonja Høkholm Budsjettjustering 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens innstilling

Detaljer

Saksfremlegg. Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato Lyngen formannskap Lyngen kommunestyre

Saksfremlegg. Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato Lyngen formannskap Lyngen kommunestyre Lyngen kommune Arkivsaknr: 2016/538-42 Arkiv: 151 Saksbehandler: Tom-Jarle Isaksen Dato: 13.03.2017 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato Lyngen formannskap Lyngen kommunestyre Årsbudsjett 2017

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K1-153. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 23.06.2010 040/10

Saksframlegg. Arkiv: K1-153. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 23.06.2010 040/10 Saksframlegg BUDSJETTREGULERING JUNI 2010 Arkivsaknr: Saksbehandler: 10/197 Harry Figenschau Arkiv: K1-153 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 23.06.2010 040/10 RÅDMANNENS INNSTILLING: Det gjøres

Detaljer

Strategidokument

Strategidokument SLIPERIET ONSDAG 8. NOVEMBER 2017 Strategidokument 2018-2021 Økonomisjef Paul Hellenes Utgangspunkt for 2018-2021 Et stramt opplegg fordi: Relativt stramt kommuneopplegg for 2018 (anslag på regnskap 2017

Detaljer

Saknr. 63/09 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 9/12-2009

Saknr. 63/09 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 9/12-2009 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 63/09 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 9/12-2009 SAK 63/09: ØKONOMIPLAN 2010-2013 Forslag til

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 14/1508-10. Saksbehandler: Tom F. Hansen OPPGRADERING VEILYS 2015 - ORIENTERING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 14/1508-10. Saksbehandler: Tom F. Hansen OPPGRADERING VEILYS 2015 - ORIENTERING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 14/1508-10 Arkiv: T51 Saksbehandler: Tom F. Hansen Sakstittel: OPPGRADERING VEILYS 2015 - ORIENTERING Planlagt behandling: Hovedutvalg for næring,drift og miljø Administrasjonens

Detaljer

Budsjett 2014 Tjeldsund kommune DETALJERT OVERSIKT OVER VALGTE DRIFTSTILTAK MED BESKRIVELSE AV TILTAKENE

Budsjett 2014 Tjeldsund kommune DETALJERT OVERSIKT OVER VALGTE DRIFTSTILTAK MED BESKRIVELSE AV TILTAKENE Budsjett 2014 Tjeldsund kommune DETALJERT OVERSIKT OVER VALGTE DRIFTSTILTAK MED BESKRIVELSE AV TILTAKENE Kapittel : 15 Reserverte tilleggsbevilgninger 34: Innkjøpsavtaler samarbeid Narvik kommune Generell

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN KOMMUNE SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN KOMMUNE SAKSUTREDNING Saknr. 05/17 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr 17/8 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 13.2.2017 SAK 05/17: VEDLIKEHOLDSPLAN 2017 Innstilling til: Styret

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet:

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.214 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: 1. Sykehjemmet avdeling «Rød». Forsikringsoppgjør i forbindelse med vannskade 213 er ennå ikke

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Budsjettjustering Ansvarsområde 5, teknikk og miljø

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Budsjettjustering Ansvarsområde 5, teknikk og miljø TYDAL KOMMUNE Arkiv: 153 Arkivsaksnr: 2013/575-5 Saksbehandler: Knut Selboe Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Budsjettjustering 2013 - Ansvarsområde 5, teknikk og miljø

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for støttefunksjoner

RISØR KOMMUNE Enhet for støttefunksjoner RISØR KOMMUNE Enhet for støttefunksjoner Arkivsak: 2014/1071-4 Arkiv: 151 Saksbeh: Halvor Halvorsen Dato: 26.09.2014 Budsjett 2015 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 81/14 Formannskapet 27.11.2014 151/14 Bystyret

Detaljer

Forslag til økonomiplan vedtas som Vardø havn KF. økonomiplan for

Forslag til økonomiplan vedtas som Vardø havn KF. økonomiplan for Havnestyresak nr.: 11 /2015 Vardø havnestyre: 14.10.2015 Bystyresak nr.: Vardø bystyre: Saksbh.: IEE VARDØ HAVN KF. ØKONOMIPLAN 2016 2019 INNSTILLING: Forslag til økonomiplan vedtas som Vardø havn KF.

Detaljer

BYGGE- FINANSIERINGSPLAN KASSEFABRIKKEN BRL LEIE FØR EIE

BYGGE- FINANSIERINGSPLAN KASSEFABRIKKEN BRL LEIE FØR EIE BYGGE- OG FINANSIERINGSPLAN FOR OG LEIE FØR EIE BUDSJETTFORUTSETNINGER Vedlagte driftsbudsjett er forslag og basert på mottatte opplysninger fra utbygger. Det tas forbehold om endring i stipulerte driftskostnader,

Detaljer

Brannteknisk oppgradering og renovering av Bjørnebekk asylmottak. Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 16/

Brannteknisk oppgradering og renovering av Bjørnebekk asylmottak. Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 16/ Ås kommune Brannteknisk oppgradering og renovering av Bjørnebekk asylmottak Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 16/00468-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Rådmannens innstilling: 1. Vedlagt mulighetsstudie

Detaljer

Kostnadsberegning av alternative barnehagestrukturer i Gran kommune

Kostnadsberegning av alternative barnehagestrukturer i Gran kommune Notat Til: Barnehagesjef Mona Mikalsen, Gran kommune Kopi: Fra: Bjørn Arthur Brox, Agenda Kaupang AS Dato: 21.8.2013 Emne: Kostnadsberegning av alternative barnehagestrukturer i Gran kommune 1 Problemstilling

Detaljer

Økonomi- og handlingsplan for

Økonomi- og handlingsplan for Økonomi- og handlingsplan 2017 styrets innstilling 27.05.2016 - Side 1 Økonomi- og handlingsplan for Indre Østfold Data IKS for 2017 Økonomi- og handlingsplanen for Indre Østfold Data danner grunnlaget

Detaljer

Vann til 2021 Vanngebyrsatser I Hemsedal kommune er vanngebyret todelt, bestående av et fast abonnementsgebyr og et variabelt forbruksgebyr. Fa

Vann til 2021 Vanngebyrsatser I Hemsedal kommune er vanngebyret todelt, bestående av et fast abonnementsgebyr og et variabelt forbruksgebyr. Fa Kommunale gebyrer - Budsjett 2018 Hemsedal kommune beregner kommunale gebyrer i tråd med Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester (H-3/14, Kommunal- og moderniseringsdepartementet,

Detaljer

Kommunale gebyrer - Budsjett 2018

Kommunale gebyrer - Budsjett 2018 Kommunale gebyrer - Budsjett 2018 Grimstad kommune beregner kommunale gebyrer i tråd med Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalings-tjenester (H- 3/14, Kommunal- og moderniseringsdepartementet,

Detaljer

Kvotekraft Bodø kommune - Investering i Oldereid

Kvotekraft Bodø kommune - Investering i Oldereid Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 08.01.2013 1481/2013 2012/8494 S10 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/3 Formannskapet 30.01.2013 13/4 Bystyret 14.02.2013 Kvotekraft Bodø kommune -

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for drift og miljø har møte den 11.01.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs Saksliste 3

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for drift og miljø har møte den 11.01.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs Saksliste 3 SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for drift og miljø har møte den 11.01.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf.. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Tilleggs

Detaljer

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester Drammen kommune Økonomiplan 2016-2019 Gode overganger og helhetlige tjenester 13.11.2015 1 Programområdene rammeendringer 2016 Programområde Nye tiltak Innsparing P01 Barnehage 0,6-2,0 P02 Oppvekst 3,5

Detaljer

Budsjett Økonomiplan

Budsjett Økonomiplan Budsjett 2017 - Økonomiplan 2017-2020 Arkivsaknr: 16/1955 Nome Jnr.: Arkiv Saksbehandler kommune 2016014231 K1-150 Roar Lindstrøm Forvaltningsorgan: Dato Sak nr. Driftsutvalget Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

PRISREGULATIV LONGYEARBYEN HAVN 2015

PRISREGULATIV LONGYEARBYEN HAVN 2015 PRISREGULATIV LONGYEARBYEN HAVN 2015 Innhold: 1 Generelt 2 Anløpsavgift 3 Vederlag for bruk av infrastruktur 3.1 Kaivederlag 3.2 Varevederlag 3.3 Vederlag for bruk/leie av arealer 3.4 Vederlag for bruk

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Teknisk utvalg Tidspunkt: 17.03.2015, kl 13:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for støttefunksjoner

RISØR KOMMUNE Enhet for støttefunksjoner RISØR KOMMUNE Enhet for støttefunksjoner Arkivsak: 2013/1092-6 Arkiv: 151 Saksbeh: Halvor Halvorsen Dato: 25.10.2013 Budsjett 2014 Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Formannskapet Bystyret Rådmannens

Detaljer

Vedrørende vedtak om nedleggelse av Ekerhovd skole

Vedrørende vedtak om nedleggelse av Ekerhovd skole Fjell kommunestyre Fjell rådhus Straume Postboks 184 5342 Straume Bergen, 17. mars 2014 Vedrørende vedtak om nedleggelse av Ekerhovd skole 1 OPPSUMMERING Den 20. juni 2013 fattet kommunestyret vedtak om

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: 28.10.2013, kl 09:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen

Møteprotokoll. Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: 28.10.2013, kl 09:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Møteprotokoll Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: 28.10.2013, kl 09:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Representerer Christin Kristoffersen

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

Investeringsbudsjettet status på aktive prosjekter bevilget i 2011 eller tidligere på prosjekter bevilget 2011 eller tidligere

Investeringsbudsjettet status på aktive prosjekter bevilget i 2011 eller tidligere på prosjekter bevilget 2011 eller tidligere Namdalseid kommune Saksmappe: 2012/4685-1 Saksbehandler: Steinar Opdahl Saksframlegg Investeringsbudsjettet status på aktive prosjekter bevilget i 2011 eller tidligere på prosjekter bevilget 2011 eller

Detaljer

Fjernvarme infrastruktur i Svolvær

Fjernvarme infrastruktur i Svolvær Fjernvarme infrastruktur i Svolvær SAMMENDRAG Prosjektet omfatter utvidelse av infrastrukturen for fjernvarme i Svolvær sentrum med levering av varme fra varmesentralen i Thon Hotell Svolvær. Prosjektet

Detaljer

Kommunale gebyrer - Budsjett 2017

Kommunale gebyrer - Budsjett 2017 Kommunale gebyrer - Budsjett 2017 Hobøl kommune beregner kommunale gebyrer i tråd med Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalings-tjenester (H-3/14, Kommunal- og moderniseringsdepartementet,

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /17 Kommunestyret

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /17 Kommunestyret Hattfjelldal kommune ArkivKode: FE - 151 Arkivsak: JournalpostID: 17/7498 Saksbehandler: Jim Ingebrigtsen Dato: 22.11.2017 Budsjett 2018 Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 29.11.2017

Detaljer

Vågsøy kommune. Budsjett 2013 og Økonomiplan 2013-2016. forslag til endring av rådmannens innstilling. Fellesframlegg Formannskapet

Vågsøy kommune. Budsjett 2013 og Økonomiplan 2013-2016. forslag til endring av rådmannens innstilling. Fellesframlegg Formannskapet Vågsøy kommune 2013 og 2013-2016 forslag til endring av rådmannens innstilling PARTI: DATO: Fellesframlegg Formannskapet 05.12.2012_a KOMMENTARER ENDRINGSFORSLAG TIL RÅDMANNENS INNSTILLING DRIFT: 1. 4

Detaljer

DRAMMENSBADET KF. Saksnr. Møtedato 31/11 11.10.11 ØKONOMIPLAN FOR 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT 2012. Forslag til vedtak:

DRAMMENSBADET KF. Saksnr. Møtedato 31/11 11.10.11 ØKONOMIPLAN FOR 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT 2012. Forslag til vedtak: DRAMMENSBADET KF Saksnr. Møtedato 31/11 11.10.11 ØKONOMIPLAN FOR 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT 2012 Forslag til vedtak: 1. Styret forventer et besøkstall på 370 000 for 2011, som er meget bra. Styret mener

Detaljer

Oslo 7. desember Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag

Oslo 7. desember Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag Oslo 7. desember 2016 Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag Store variasjoner i oppgavekorrigert vekst 2016 2017 Landssnitt Kommunene er sortert stigende etter innbyggertall

Detaljer