Budsjett 2014 muligheter og utfordringer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Budsjett 2014 muligheter og utfordringer"

Transkript

1 Agenda Budsjett 2014 muligheter og utfordringer Hva har vi oppnådd siste år. Gjennomgang av budsjett, selvkostberegninger og utfordringer for hvert fagområde. Investeringsprosjekter Det viktigste med dagen? Hva ønsker styret at vi skal fokusere på i 2014? Hva skal vi ta med oss inn i strategikonferansen? Kvalitet i Bydrift KF 2013 Prosmart internkontroll, forbedringer og avvik ISY Jobtech forvaltning, drift og vedlikehold 29. mai mai

2 Status Prosmart Status ISY Jobtech Ferdig Påbegynt Ikke påbegynt Ikke relevant Statusoversikt for implementering og utvikling av ISY Jobtech i Bydrift Statusoversikt for for bruk og ferdigstillelse av funksjonalitet i ISY Jobtech i Bydrift Statusoversikt for Implementering utvikling av Prosmart Installasjon Kursing Internkontroll Avvik Forbedringer Revisjoner Energiverket Teknisk infrastruktur Brann Havn Eiendom Felles Ferdig Påbegynt Ikke påbegynt Installasjon Brukerprofiler Kursing NOIS - Implementering Anleggsstruktur Arbeidsordrespesifikasjoner Feilregistrering Eksterne FDV-partnere Tegninger Sikker-jobb-analyse FDV-dokumentasjon GIS-Line Lagerstyring Håndholdt modul Fakturaunderlag til Øk.avd. Integrasjon mot div. styringssystem Brannbok Leiekontrakter Tilstandsrapporter Integrasjon mot ephorte Energiverket Teknisk infrastruktur Brann Havn Eiendom Installasjon Brukerprofiler Kursing NOIS - Implementering Anleggsstruktur Arbeidsordrespesifikasjoner Feilregistrering Eksterne FDV-partnere Tegninger Sikker-jobb-analyse FDV-dokumentasjon GIS-Line Lagerstyring Håndholdt modul Fakturaunderlag til Øk.avd. Integrasjon mot div. styringssystem Brannbok Leiekontrakter Tilstandsrapporter Integrasjon mot ephorte Energiverket Teknisk infrastruktur Brann Havn Eiendom 29. mai mai Kvalitet i Bydrift KF Prosmart Bygge innhold Revisjoner ISY Jobtech Ipad Kart Styringssystemer Arkiv Tegninger ISO Bakgrunn for budsjettarbeidet. «forutsetninger som legges til grunn ved utarbeidelse av innspill til økonomiplan av »: Gjeldende handlingsplan og økonomiplan legges til grunn. Lønnsutgifter budsjetteres ikke på detaljnivå, men fremskrives basert på en forventet lønnsvekst på 3,5 %. Øvrige driftsutgifter: Det antas en prisvekst fra 2013 til 2014 på 2 %. Utgiftspostene må imidlertid ta høyde for avtaler og evt andre kjente forhold som tilsier at 2 % ikke er rett prisvekst. Dersom man ser at man ikke klarer å gjennomføre samme nivå på driften i kommende år ved å øke driftsutgiftene med 2 % fra 2013 til 2014, må man forklare hva som eventuelt tas ut eller reduseres. Forklar også gjerne hva vi faktisk får utrettet for de midler vi har. Inntekter framskrives 3 %, såfremt ikke andre planer / forhold skulle tilsi en annen framskrivningsprosent. Eventuell økning av stillinger eller aktivitet skal ikke budsjetteres, men argumentasjon og beregning av kostnadene og forslag til inndekning skal legges ved driftsbudsjettet. Investeringsbudsjettet bygger på allerede vedtatt investeringsbudsjett i gjeldende økonomiplan, samt eventuelle nye investeringstiltak som vi vet vil komme. Det skal være en finansieringsplan for hvert investeringstiltak. Likeledes skal eventuelle kapitalkostnader og/eller endrede drifts- og vedlikeholdskostnader som er en direkte følge av investeringen beskrives og tallfestes. Vær realistisk med tanke på muligheten for å gjennomføre drifts- og investeringstiltaket når gjennomføringstidspunkt foreslås. Tiltakene bør prioriteres. Faktura- og gebyrsatser utarbeides basert på budsjettforslaget 29. mai mai

3 Energiverket Forutsetninger for budsjettet Kullpris er forhandlet fram til kr. 583,90 pr. tonn 29. mai Energi Vedlikeholdsplan Energiverket Se eget vedlegg Selvkostberegning strøm STRØM - SELVKOSTBEREGNING Fordelingsnøkkel Regnskap Kostnader Lønn og pensjon Administrasjons og forvaltningskostnader Brenselkostnader Drift av anlegg Drift av renseanlegg Andre vedlikeholdskostnader (nødstrøm mm) Vedlikeholdskostnader ihht plan Avsetning til vedlikeholdsplan Avsetning andre fond Administrasjon Bydrift Administrasjon LL, % av kjerneprodukt Kapitalkostnader Totale kostnader Inntekter kombitariff Inntekter vintertariff Div inntekter Måler leie Salg av fjernvarme Statsstøtte drift av renseanlegg Bruk andre fond Bruk vedlikeholdsfond Totale inntekter Netto DB 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Akkumulert resultat Rentesats (3 års Statsobl + 1 %) 2,44 2,44 2,44 2,44 2,44 2,44 - Renter på fond Fond inkl rentetilskrivning Kapitalkostnader Saldo Tilgang (kontroll-sum mot avskrivningsarket) Avgang Saldo før avskrivning Avskriv (lineærmetoden) Saldo Kalkulatorisk 2,44 2,44 2,44 2,44 2,44 2,44 2,44 rentesats (3 års Statsobl + 1 %) Kalkulatorisk rente mai

4 Selvkostberegning strøm forts. Selvkostberegning strøm forts. Følgende forhold er tatt høyde for i 2013: Økt avsetning til vedlikeholdsplan med kr Økt kullpris med kr. 88 pr tonn Økte driftskostnader på reservekraft. Kr til diesel og kr til vedlikehold. Økte lønns- og driftskostnader en stilling 7 mnd - seniortiltak. Kr Økt husleie - tillegg kr stillinger 75% virkning i kr Redusert avsetning kr reservert bevilgning kr DLE-stilling omgjøres til leder el-distribusjon - finansieres innenfor driftsbudsjettet. DLE tjenester kjøpes - finansieres innenfor driftsbudsjettet. Pris pr. kwh 2013 Økning av avsetning til vedlikeholdsplan ble ivaretatt i prisøkningen i Økning av kullprisen utgjør en stigning i kilowatt prisen på 7 øre, mens andre økte lønns- og driftskostnader tilsier en økning på ca 7 øre i tillegg til årlig prisjustering. Økte inntekter fjernvarmesalg til Teknisk infrastruktur betyr inntekter tilsvarende -9 øre. Følgende forhold er tatt høyde for i 2014: Redusert lønn med seniortiltak Økte lønnskostnader for to stillinger - 100% i Betyr økning fra 2013 til 2014 kr Innsparing på lønnskostnader - overtid og ferievikarer Reservert bevilgning er økt igjen med kr Økte lønns- og driftskostnader for nytt renseverk kr (kr pr 2010) Lønn inkl sosiale utg. Drift og vedlikehold ( i 2010-kroner, fremskrevet med 3 % hvert år til 2014 kroner) Urea (helårsvirkning i 2010-kroner, fremskrevet med 3 % hvert år til kroner) Renserester til deponi ( i 2010-kroner, fremskrevet med 3 % hvert år til kroner) Besparelse på kjemikalier ( i 2010-kroner, fremskrevet med 3% hvert år til kroner) Statsstøtte til dekning av utgifter ved renseverk Strømpris 2013: kr. 1,42*3% = kr. 1,47 + kr. 0,05 = kr. 1,52 pr. kwh 29. mai mai Energi Fakturasatser Energiverkets tariffering av energi må ha en total gjennomgang. For å kunne dekke opp fremtidige utbygginger er det nødvendig med en form av nett-tariff. Denne tariffen må gjenspeile våre kostnader i forsyningsnettet. Det ligger i årene som kommer store kostnader for reinvestering i fordelingsnettet, samt til nyinvesteringer ved utbygginger til nye forsyningsområder, nyetableringer. Dette i likhet med energiselskaper på fastlandet. De store forbrukerne som har uttak av høye effekter i relativt kortere perioder bør tarifferes særskilt. Dette fordi de genererer så stort forbruk, spesielt i høylastperioder, at vi må kjøre spisslastdiesel for å dekke forbruket. Dette blir en mye dyrere energi å produsere enn kraft produsert med kull. Den tekniske løsningen her med tariffering er at det avleses øyeblikksverdier på effekt direkte hos forbruker. Dette kan avleses elektronisk. Med avleste timeverdier kan man se maks uttaket med varighet. Dette avleses direkte inn i vårt fakturasystem for energi, og faktureres med en høyere energipris for spisslasten som vi har produsert. For å få dette opp å gå, er det behov for å investere i noe ekstra utstyr, lisenser for programvare får å samkjøre måleravlesninger og faktura, og opplæring for vårt personell. Fakturasatser er ikke ferdigstilt og vil bli lagt frem på neste styremøte som forberedelse til strategikonferansen sammen med forslag om tariffering Energi forhold som ikke er med i budsjettet Revidert vedlikeholdsplan er ikke lagt til grunn, det er gjort en forutsetning om å videreføre strømprisen på 1,59, dette er ikke forsvarlig drift av anlegget. Det er ikke forutsatt i budsjettet at Lokalstyret skal dekke gapet mellom statstilskuddet og faktisk behov knyttet til renseanlegget. Det bør sees på muligheten for å selge landstrøm til skip i turisttrafikk. Både for å øke inntektene, men også for å begrense utslipp fra skipene ved kai. Dette da det kan selges i en periode av året med generelt lite forbruk i Longyearbyen. Kostnader på dette er ikke kartlagt enda. Det er ikke lagt inn stillinger som forutsatt i «fremtidig bemanning ved energiverket» fra 2014 hvor det er behov for 3 vedlikeholdsarbeider samt en vaktordning på ledersiden. I tillegg til at vi ser et økende behov knyttet til kundedatabase, fakturering og betalingsoppfølging. Ca 2.mill 29. mai

5 Status rensing (Jørn) evt. + CCS Eiendom Prosessen med utbygging av renseanlegg er satt på vent inntil videre. Forventer å få avklart videre progresjon innen juli i år. Prosjektet er ikke fullfinansiert slik at kontrahering med leverandør ikke kan utføres før klarsignal blir gitt fra Polaravdelingen. Mulighetsstudie angående fangst og lagring av CO2 fra energiverket er også satt på vent inntil videre. Mangler finansiering for å få engasjert prosjektleder samt å utforme søknad til Gassnova. Fremdrift ikke avklart. 29. mai Eiendom - Hva har vi oppnådd siste år, 2012/2013 Budsjettforutsetninger Rehabilitert 6 familieboliger samt flere under arbeid og noe generelt vedlikehold/oppgradering er utført på flere boliger. Siste året er det søkt Svalbard Miljøvernfond om midler til energibesparende tiltak, totalt er det gitt støtte på kr ,-. Kjøpt 2 nye familieboliger, overlevering sommeren Oppgradering av hybler på Blåmyra for og øke trivselen, boligene males hvite og det legges parkett belegg. Fellesareal er malt opp/males opp i Kontroll av lekeplasser i barnehage og på skolen, gjøres årlig av Lekeplassinspektøren. Gjennomgang av uteområde i barnehagene og skolen, Kullungen barnehage er oppgradert, Longyearbyen barnehage står for tur og tas sommeren Datavaktmesteren er implementert og igangkjørt i Kullungen barnehage 2012 og i Longyearbyen barnehage i Årlig besparelse i Kullungen barnehage ca. kr ,- og ca. samme i Longyearbyen barnehage, samt et mye bedre inneklima i byggene. Vedlikeholdsplan er ferdig for alle barnehager. Solgt unna bygg 7 bygg som ga en inntekt på kr ,-. Siste bygg ble overlevert 1. mars /03 er fortsatt stengt ned for og spare penger da etterspørsler etter 1-roms hybler er liten. Hybelhuset er oppbrukt. Generelt verdibevarende vedlikehold av eiendommene iht. budsjett. Generelt, Alle budsjetter er økt med 2 % iht. KPI, det betyr at det ikke er nok midler til og ta igjen vedlikeholdsetterslep. 5721, På familieboliger er inntekt korrigert for husleiejustering som gjøres hver 6. måned iht. nye husleiesatser. 5723, Vedr. boliger ekstern utleie er det justert ned til et minimum utefra leienivået 5732, For 2014 er det satt av kr ,- til ombygging/vedlikehold av Næringsbygget, dette gjøres i forbindelse med tilrettelegging til SNU 2 og eventuelt flytting av bibliotek til Næringsbygget. 5737, Budsjett er økt for og ta høyde for innleie av renhold. 5744, Renhold er lagt inn i budsjett for 2014, har tidligere vært på energiverket. 29. mai mai

6 Eiendom forhold som ikke er med i budsjettet Teknisk infrastruktur Generelt: det er ikke nok midler til og dekke inn vedlikeholdsetterslep eller verdibevarende vedlikehold mindre enn forutsatt i vedlikeholdsplan, det legges opp til et fortsatt vedlikeholdsetterslep. 29. mai Teknisk infrastruktur - Hva har vi oppnådd siste år Hovedplan vann Tilstandsvurdering fjernvarme og renoveringsplan Mengdereglering og renovering av undersentraler og rørkasser. Avfallsplan Tilknytninger Ny FDV-avtale vei Startet opp prosjekt om rassikring vannledningsdalen Skiftet ut 60% av veilysene til LED-lys Selvkostberegninger Oppgradering av veien til Gruve 7 (delvis), gruve 3 og til Campingplassen Grøfterensk i hele byen Oppretting av flere dumper i byen Skifte av gamle varmekabler i naustområdet og til kirka Grov tilstandsvurdering av veiene Utskifting av rørstrekk og frostsikringsbytte til glykol Fjernvarme hva ligger i budsjett 2014 Det er laget selvkostberegning. Teknisk infrastruktur kjøper fjernvarmeproduksjon fra energiverket til selvkost. Det er gjort en beregning på hva det koster å produsere fjernvarme. Inntektene er nok til å dekke fjernvarmedistribusjon, undersentraler og rørkasser under hus. I tillegg til at vi kan sette av noe til fond for fremtidige tiltak. Vi har gjort en tilstandsvurdering på trebukkene primærledningen ligger på, og på ytterkappe og isolasjon av rørledningene og en renoveringsplan. Tilstandsvurdering av det indre medierør er ikke gjennomført Utskiftning av ventiler på primærnettet fjernvarme

7 Fjernvarme hva ligger ikke i budsjett 2014 Fjernvarme fyrhus til Skjæringa og sjøområdet: Eget fyrhus til området, 30m2 bygning, 10m3 tank, benytte eksisterende fyrkjel, el og automasjon, VVS arbeider. I dag blir fjernvarmen til dette området produsert på energiverket. Vi er svært utsatt i en krisesituasjon. Paratkjelen som i dag produserer denne fjernvarmen er plassert inne på energiverket og var en av de første komponentene som sluttet å virke. Det vil være på sin plass å etablere fyrhus for dette området slik det er gjort for resten av byen. Kr Fjernvarme - sirkulasjonspumper som er fysisk plassert utenfor energiverket: Leveranse av fjernvarme i fjernvarmenett som forsyner blant annet Svalbard lufthavn og Bykaia. Fyrkjelene på flyplassen skal kunne forsyne primærnettet med varme, men problemet er at sirkulasjonspumpene står på energiverket. Hvis disse da detter bort, får vi ikke pumpet vannet rundt i primærnettet-vest. Kr Fjernvarme Mobilt fyrhus: (Heatwork, kun for å sikre et enkelt bygg eller frostsikring av fjernvarmenett-103kw) Ved en eventuell brann i et fyrhus vil deler av byen være uten fjernvarme, noe som igjen fører til nedising av fjernvarme og fraflytting. Det bør vurderes om det er mulig å få tak i et mobilt fyrhus for å sikre midlertidig leveranse av fjernvarme i en krisesituasjon. Kr Selvkostberegning fjernvarme FJERNVARME selvkostberegning Kostnader Fordelingsnøkkel Direkte kostnader (eks rente og avskrivninger) 100 % Administrasjon LL, % av kjerneprodukt 6,50 % Kjøp av fjernvarme inkl felleskostnader Avsetning til vedlikehold og rørkasser Kapitalkostnader Totale kostnader Inntekter Netto DB 0,98 0,98 0,99 0,99 1,00 Akkumulert Kalkulatorisk rentesats (3 mnd Stats obl + 1 %) 2,44 2,44 2,44 2,44 2,44 Renter på fond Akkumulert resultat Årlig prosentvis økning av gebyrer Kapitalkostnader Saldo Tilgang (kontroll-sum mot avskrivningsarket) Avgang Saldo før avskrivning Avskriv (liniærmetoden) (starter året etter tilgang) Saldo Kalkulatorisk rentesats (3 mnd Stats obl + 1 %) 2,44 % 2,44 % 2,44 % 2,44 % 2,44 % Kalkulatorisk rente Selvkostberegning fjernvarme Renovasjon - utfordringer xxxx - investering fjervarme 2013: Mengderegulering Finansieres med fond Vannbehandlingsanlegg Flyttet fra Finansieres med fond Rørbukker: , Flyttet fra Finansieres med fond Glidesko: , Flyttet fra Finansieres med fond Ventiler: , Flyttet fra Finansieres med fond Utbedring rørnett: , Flyttet fra Finansieres med fond Kommunalteknisk norm - utarbeidelse Hovedplan avløp - Finansieres med fond xxxx - investering fjervarme 2014: Mengderegulering Finansieres med fond Rørbukker: , Lån Glidesko: , Lån Ventiler: , Lån Utbedring rørnett: , Lån xxxx - investering fjervarme 2015: Mengderegulering Finansieres med fond Rørbukker: , Lån Glidesko: , Lån Ventiler: , Lån Utbedring rørnett: , Lån xxxx - investering fjervarme 2016: Mengderegulering Finansieres med fond Rørbukker: , Lån Glidesko: , Lån Ventiler: , Lån Utbedring rørnett: , Lån Utrede mulighet for avfallsforbrenning i tilknytning til Energiverket når røykgassrensing for energiverket er etablert. Deponiet: kapasitet, fraksjoner og sigevann. Kapasitet dagens avfallsanlegg. 1. Utbygging 2. Reetablering 3. Forbrenningsanlegg ved energiverket.

8 Renovasjon hva ligger i budsjett 2014 Utrede mulighet for avfallsforbrenning i tilknytning til Energiverket når renseløsning for energiverket er etablert. Deponiet: sigevann. Renovasjon hva ligger ikke i budsjett 2014 Kapasitet dagens avfallsanlegg. 1. Utbygging 2. Reetablering 3. Forbrenningsanlegg ved energiverket. Selvkostberegning renovasjon Selvkostberegning renovasjon RENOVASJON - selvkostberegning Kostnader Fordelingsnøkkel Direkte kostnader (eks rente og avskrivninger) 100 % Administrasjon LL, % av kjerneprodukt 6,50 % Garantisum avfallsdeponi Kapitalkostnader Totale kostnader Inntekter hushold Inntekter næring Bruk(+) / Avsetning(-) til fond DB 1,10 1,04 1,08 1,08 1,10 Akkumulert resultat Rentesats (3 års Stats obl + 1 %) 2,44 % 2,44 % 2,44 % 2,44 % 2,44 % Renter på fond Fond inkl rente (negativ fond = penger på fond) Årlig prosentvis økning av gebyrer Investeringer Sigevann Finansiert med låneopptak (2011) Restavfallscontainere Låneopptak Investeringer Skisseprosjekt - videreføring av utredning av relokalisering av avfallsanlegget. Ikke tallfestet i avf plan Låneopptak Restavfallscontainere Låneopptak Kapitalkostnader Saldo Tilgang (kontroll-sum mot avskrivningsarket) Avgang Saldo før avskrivning Avskriv (liniærmetoden) (starter året etter tilgang) Saldo Kalkulatorisk rentesats (3 års Stats obl + 1 %) 2,44 % 2,44 % 2,44 % 2,44 % 2,44 % Kalkulatorisk rente

9 Vann hva ligger i budsjett 2014 Driftsoppgaver fra hovedplan vann på til sammen ,- (tilstandsvurdering, spyleplan og ph-kontroll på nettet) Ny FDV avtale er som dagens bare indeksregulert (februar 2014) Kurs og opplæringskontoer er redusert med 50% Vann hva ligger ikke i budsjett 2014 Større jobber for utbedring av dårlig frostsikring, rehabilitering Det er ønskelig at det settes av til rehabilitering av varmekabler og problemrør. Selvkostberegning vann Selvkostberegning vann VANN - selvkostberegning Kostnader Fordelingsnøkkel Direkte kostnader (eks rente og avskrivninger) 100 % Administrasjon LL, % av kjerneprodukt 6,50 % Kapitalkostnader Totale kostnader Inntekter Bruk(+) / Avsetning(-) til fond DB 0,95 0,95 0,97 0,96 1,06 Akkumulert resultat Rentesats (3 års Statsobl + 1 %) 2,44 2,44 2,44 2,44 2,44 Renter på fond Fond inkl rente (negativ fond = penger på fond) Årlig prosentvis økning av gebyrer Kapitalkostnader Saldo Tilgang (kontroll-sum mot avskrivningsarket) Avgang Saldo før avskrivning Avskriv (lineærmetoden) Saldo Kalkulatorisk rentesats (3 års Statsobl + 1 %) 2,44 % 2,44 % 2,44 % 2,44 % 2,44 % Kalkulatorisk rente investering vann 2013: Låneopptak kr Inspeksjon og eventuell nylegging av inntaksledninger: ,- Oppussing basseng FH6: ,- Dosing av elveløp nedstrøms veien i Adventdalen og kulvert med luker under vei i Adventdalen og inn i Isdammen: ,-. Prosjektering og utredninger Låneopptak Låneopptak Låneopptak Kommunalteknisk norm - utarbeidelse Redusert med kr Skal deles mellom flere avdelinger/fagområder Manganfilter - inkludert utvidelse av bygg ,-. Prosjektering og byggekostnader Låneopptak Dublering av UV-filter. Større sikkerhet , Låneopptak Rehabiliteringsplan ,- Lagt som prosjekt i driftsbudsjett investering vann 2014: Låneopptak kr Dosing av elveløp nedstrøms veien i Adventdalen og kulvert med luker under vei i Adventdalen og inn i Isdammen: , Låneopptak Ledning ø160 til Bykaia: Låneopptak. Er lagt inn i selvkostberegn. etter at vannplanen ble godkjent. Krisevann utredning Låneopptak Manganfilter - inkludert utvidelse av bygg ,-. Prosjektering og byggekostnader Låneopptak investering vann Låneopptak kr Krisevann gjennomføring Ledningsoppgraderinger mot Haugen , Låneopptak

10 Avløp hva ligger i budsjett 2014 Vannprøver (antageligvis pålegg fra SMS) Ny FDV avtale er som dagens bare indeksregulert (februar 2014) Kurs og opplæringskontoer er redusert med 50% Avløp hva ligger ikke i budsjett 2014 Det er ønskelig at det settes av ,- til å dekke forsikringskostnader. Det er ønskelig at det settes av til tilstandsvurdering. Det er ønskelig at det settes av ,- til rehabilitering. Selvkostberegning avløp Selvkostberegning avløp AVLØP - selvkostberegning Kostnader Fordelingsnøkkel Direkte kostnader (eks rente og avskrivninger) 100 % Administrasjon LL, % av kjerneprodukt 6,50 % Kapitalkostnader Totale kostnader Inntekter Bruk(+) / Avsetning(-) til fond DB 0,90 0,90 0,90 0,87 0,90 Akkumulert resultat Rentesats (3 års Stats obl + 1 %) 2,44 2,44 2,44 2,44 2,44 Renter på fond Fond inkl rente (negativ fond = penger på fond) Årlig prosentvis økning av gebyrer Kapitalkostnader Saldo Tilgang (kontroll-sum mot avskrivningsarket) Avgang Saldo før avskrivning Avskriv (liniærmetoden) (starter året etter tilgang) Saldo Kalkulatorisk rentesats (3 års Stats obl + 1 %) 2,44 % 2,44 % 2,44 % 2,44 % 2,44 % Kalkulatorisk rente Investeringer 2013 avløp: Finansieres ved selvkostfond. Andel av totalkostnad på kr Fordelt mellom vann, avløp, fjernvarme Kommunalteknisk norm - utarbeidelse og vei Investeringer 2014 avløp: Vedlikeholdsplan etter tilstandsvurdering

11 Vei hva ligger i budsjett 2014 Oppdaterte kostnader i forbindelse med ny FDV avtale Avdelingen dekker ikke kostnader med inntekter, det settes derfor ikke av penger til hverken asfalteringsfond eller gruspenger. Det er opprettet flere avdelinger for å bedre kunne spore bruken av penger (gang- og sykkelvei og nærmiljø. Det er ønsket satt av en sum til hver av disse avdelingene. Strømkostnadene på gatelys senkes ytterligere i 2014, da alle lysene skal være utskiftet til LED i løpet av Vei hva ligger ikke i budsjett 2014 Det er ønskelig å sette av totalt ,- mer på veibudsjettet enn den faste økningen på 2,5% gir. Det gir en økning på 30% i forhold til budsjettet i 2013 Trafikksikkerhetsplanen er godkjent i Lokalstyre. Det er ikke budsjettert for de ,- ekstra kostnadene som planen medfører. Det er ikke mulig å spare opp til nytt fond for asfaltering eller grusing på grunn av lav inntekt. Vei «selvkostberegning» Ca m2 asfalterte flater med veier og parkering. Grusveier (gruve 3 og gruve 7 veien) Årlig avsetning med ,- vil vi få reasfaltert alt hvert år (normativt hvert 20 år på fastlandet). Vedlikehold av grusveier kommer i tillegg. Vei mulig inntektsøkning Veigebyr scooter, motorsykkel og ATV Differensiering av veigebyret for gruve 7 veien og i byen. Fortsatt differensiering av veigebyret på type kjøretøy. En lastebil motsvarer personbilpasseringer. Vi doblet gebyret for lastbiler i mai mai

12 Scooterløype Hva skal vi legge til rette for? Skal vi lage retningslinjer? Hvem skal dekke kostnaden Nærmiljø Avdelingen nærmiljø er nyopprettet og inkluderer arbeid som går på sentrum og pålagte belysningsobjekter som gruve 2, taubanebukken og taubanesentralen. 29. mai mai Rassikring Vannledningsdalen status, valg Gjennomført skredvurdering (NGI) Forprosjekt sikringstiltak utført av NGI Store kostnadskrevende tiltak må påregnes avhengig av hvilken løsning som velges Faktura og gebyrsatser Gebyrer 2014 endring endring % 2012 % Vei: Lastebiler (50) kr 9 080,48 kr 8 816,00 3 % kr 8 559,00 3 % Biler (1100) kr 4 768,90 kr 4 630,00 3 % kr 4 495,00 3 % Vann: Grunnavgift kr 1 144,04 kr 1 110,72 3 % kr 1 068,00 4 % Vanngebyr pr m³ kr 15,31 kr 14,86 3 % kr 14,29 4 % Minstepris pr måned kr 429,63 kr 417,12 3 % kr 401,08 4 % Vanngebyr pr m² kr 3,73 kr 3,62 3 % kr 3,48 4 % Avløp: Grunnavgift kr 379,46 kr 368,41 3 % kr 368,41 0 % Avløpsgebyr pr m³ kr 8,48 kr 8,23 3 % kr 8,23 0 % Minstepris pr måned kr 147,05 kr 142,77 3 % kr 142,77 0 % Avløpgebyr pr m² kr 2,06 kr 2,00 3 % kr 2,00 0 % Renovasjon: Leiligheter pr år kr 5 177,69 kr 5 177,69 0 % kr 4 622,94 12 % Hybelleiligheter pr år kr 3 019,97 kr 3 019,97 0 % kr 2 696,40 12 % Næring Brennbart pr kg kr 8,43 kr 8,43 0 % kr 7,53 12 % Tre/metall pr kg kr 3,67 kr 3,67 0 % kr 3,28 12 % Fjernvarme: Grunnavgift kr 2 583,24 kr 2 583,24 0 % kr 2 508,00 3 % Energipris pr kwh kr 0,39 kr 0,39 0 % kr 0,38 3 % Energipris pr m², Bydrift drifter kr 12,98 kr 12,98 0 % kr 12,60 3 % Energipris pr m², Beboer drifter kr 8,24 kr 8,24 0 % kr 8,00 3 % 29. mai mai

13 Brann og beredskap Vedlikeholdsplan År Røykvern 3 nye sett Årlig kontroll regulator, bytte av sinterfilter Årlig kontroll/vedlikehold meiser røykdykkersett Årlig kontroll/vedlikehold Rd -masker og pusteventiler års service Røykdykkersamband vedlikehold Trykktesting røykdykkerflasker, vedlikeh og deler varsling/ VHF samband/ Repeatere FAS-110 datamaskiner Oppgradering VHF-repeater hovedbase Oppgradering VHF-repeater Hjorthamn VHF-radioer, personsøkere, batterier, deler,vedlikeh Verneutstyr/bekledning mai Vedlikeholdsplan Vedlikeholdsplan Brannteknisk materiell Årlig vedlikehold/service Akron strålerør Årlig vedlikeh Rosenbauer mobil motorpumpe 2011 mod Årlig vedlikeh/service Rosenbauer pumper VW 1974mod Årlig vedlikehold spannpumper Årlig vedlikehold høytrykks ventilasjonsvifte Årlig kalibrering av eksplosivmeter Årlig vedlikehold hydraulikkaggregat Årlig vedlikehold skumejektorer, kombiskum, skumpistoler Årlig serviceavtale/vedlikeh arb luft og pusteluftkompressor Brannslanger Hydraulikkslanger og koblinger firgjøringsutstyr Brannøvingsfelt Vedlikehold/reparasjoner øvingsanlegg, containere Kjøretøy Årlig vedlikehold/service Scania 124 (Bil 1) Årlig vedlikehold/service Scania tankvogn Årlig vedlikehold/service Scania 16 lift Årlig vedlikehold/service Toyota Landcruiser vaktbil Årlig vedlikehold/service Toyota Hi-Ace 2009 mod Årlig vedlikehold/service Toyota Hi-Ace 1993 mod ZN Årlig vedlikehold/service Toyota Hi-Ace 1993 mod ZN Service pumpesystem Bil 1 og tankvogn Nye dekk Bil Nye dekk Tankvogn Nye dekk Lift Nye sommer/vinterdekk 3 stk driftsbiler Nye dekk sommer/vinterdekk vaktbil mai mai

14 Gebyrsatser Fylling av trykkluftsbeholdere for dykking pr flasker: kr 90 kr 80 Kontroll av håndslukker pr apparat kr 127 kr 127 Utleie av tankvogn m/sjåfør pr time kr kr Utleie av lift m/sjåfør pr time kr kr Utleie av brannpumpe med mann pr time kr 704 kr 730 Salg av 6kg ABC pulverapparat kr 530 kr 530 Salg av 12kg ABC pulverapparat kr kr Salg av 2kg ABC pulverapparat kr 370 kr 370 Salg av 2kg CO² apparat kr kr Salg av 5kg CO² apparat kr kr Salg av 6Ltr Skumapparat kr 950 kr 950 Service ABC håndslukker kr 400 kr 400 Service CO² håndslukker Kr 900 kr 900 Trykkprøving composittflasker, pr flaske kr kr Trykkprøving stål/dykkerflasker, pr flaske kr 570 kr 587 Syrevask av dykkerflaske, stål kr 200 kr 200 Optisk røykvarsler kr 128 kr 128 Plogskilt kr 244 kr 244 Brannteppe kr 640 kr 640 Strålerør husbrannslange kr 575 kr 575 Instruktør brannvernopplæring kr 680 kr 700 Brannvarsling og feiing Tilkobling 110-sentral pr gang kr kr Brann og beredskap hva ligger ikke i budsjett 2014, tiltak etter brannen ved energiverket 3 komplette sett slukkespyd. Kr Reserve brannmannsbekledning Kr Brannmannshjelmer med integrert lyktfeste, samt lykter. Kr Havarisag Kr Lysutrustning Kr Slangemateriell Kr Abonnement næringsvirksomhet,110-sentral pr sentral pr år kr kr Abonnement boliger pr boenhet,110-sentral pr år kr 500 kr 500 Feiing pr pipe kr 502 kr 517 Utrykning v/falsk alarm/uaktsomhet, pr utrykning* kr kr Uønsket utrykning kr kr mai mai Havn Driftsbudsjett 2014 Driftsbudsjett Longyearbyen havn Budsjett 2014 Budsjett 2013 (korrigert) Regnskap 2012 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Inntekt kostnad Til fond Fra fond Netto mai

15 Investeringer Prosjekter 2014 og videre i perioden Prosjekter Sum Havnebygg/kontor **SL ** Godsterminal **10-20SL Fendring Bykaia 2 L* Kaidekke 1,0*H Økt vannforsyning 2* H,L Kaianlegg vest 25*ASL 50*ASL 100*ASL 25*ASL 200* Delplan Lh sør 0,6H,L ,6 Utendørs godsterm. **/***H,L **/*** H,L - - ** Ny flytekai 40*L,S,A Nytt tilbringerfartøy 16,5L ,5 Terminal materiell 2*H,L Slip m/»løfteredskap» - 3-4*H,L ** Budsjett ikke fastsatt H = Havnekapital,fond, L = Lånefinansiert * Estimerte budsjettpriser 2011/2012 S = Statlig finansiering *** Nødvendige arealer ikke overtatt A = Annen finansiering, ulike tilskudd 29. mai Prosjekter 2014 og videre i perioden Gebyrer Hjemmel for å tvangsinnbringe gebyrer og fakturasatser ved manglende betaling fra våre kunder Vi må gjøre noen med avtalene/regulativene 29. mai

16 Overordnet Det burde ligge inne mellom4 og i budsjettet til lønnskompensasjon i forhold til husleieøkning. Dette for å beholde dyktige medarbeidere. Hovedutfordringer kommende år Tilstrekkelig midler til forsvarlig drift og vedlikehold av infrastrukturen i Longyearbyen. Beholde dyktige fagfolk. Risikoreduserende tiltak 29. mai mai Det viktigste med dagen? Oppsummering Hva ønsker styret at vi skal fokusere på i 2014? Hva skal vi ta med oss inn i strategikonferansen? 29. mai mai

INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP

INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP Utredning 2: Nord Odal kommune GIVAS Behandlet i Kommunestyret i Nord Odal *.*.2012 Behandlet i Representantskapet i GIVAS *.*.2012 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING...

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18 1 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan 215 18 og budsjett 215 HANDLINGSPROGRAM 215 18, ØKONOMIPLAN 215 18 OG BUDSJETT 215 Vedtatt Kommunestyret 11.12.214 sak 14/62 2 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan

Detaljer

Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE

Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE BUDSJETT 2011 Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE 2 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING...4 2. BUDSJETTPROFIL...5 3. KOSTRA TALL OG SAMMENLIGNINGER 2009 (!)...9 4. REGJERINGENS BUDSJETTOPPLEGG...10 5. ØKONOMISKE

Detaljer

16.1 Rammebetingelser

16.1 Rammebetingelser 16.1 Rammebetingelser En bærekraftig økonomi er en forutsetning for et godt velferdstilbud i kommunen. Stabilitet og forutsigbarhet er en viktig del av god økonomiforvaltning. Tidligere målsetting om at

Detaljer

årsregnskap og årsberetning 2014

årsregnskap og årsberetning 2014 årsregnskap og årsberetning 2014 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Del I Årsberetning Innholdsfortegnelse... 1 Kommentarer til årsregnskapet... 3 Avdelingsregnskap... 16 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Rådmannens forslag Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Innhold Innhold... 1 1. Rådmannens betraktning av økonomiplan 2015-2018... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 7 2.1 Tjenesteområdene... 7

Detaljer

Stokke kommune. Handlingsprogram 2011-2014 Økonomiplan 2011-2014 Budsjett 2011. Kommunestyrets vedtak 13.12.2010

Stokke kommune. Handlingsprogram 2011-2014 Økonomiplan 2011-2014 Budsjett 2011. Kommunestyrets vedtak 13.12.2010 Stokke kommune Handlingsprogram 2011-2014 Økonomiplan 2011-2014 Budsjett 2011 Kommunestyrets vedtak 13.12.2010 Innhold 1. INNLEDNING 3 2. ØKONOMISKE FORUTSETNINGER 6 3. TOPPLEDELSE OG STAB 14 4. GRUNNSKOLE

Detaljer

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018. Kommunestyrets vedtak 16.12.2014

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018. Kommunestyrets vedtak 16.12.2014 Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Kommunestyrets vedtak 16.12.2014 Saksprotokoll - Kommunestyret - 15.12.2014 - sak 113/14 Behandling: Espen Haaland(H) fremmet forslag på vegne av Høyre, Frp, Senterpartiet,

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Dette er muligheten

Detaljer

Vedlikehold av kommunale bygg

Vedlikehold av kommunale bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Vedlikehold av kommunale bygg Enebakk kommune 21. AUGUST 2007 RAPPORT 9/2007 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ENEBAKK KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Etablering av Energi Oppfølging System Longyearbyen

Etablering av Energi Oppfølging System Longyearbyen Etablering av Energi Oppfølging System Longyearbyen Forprosjekt Ressurs og Miljø AS Februar 2012 Innhold Etablering av Energi Oppfølging System Longyearbyen...1 Innhold...2 Innledning...3 Bakgrunn...3

Detaljer

1. TERTIALRAPPORT 2013

1. TERTIALRAPPORT 2013 1. TERTIALRAPPORT 2013 Arkivsaksnr.: 13/1793 Arkiv: 210 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 Formannskapet 04.06.2013 / Kommunestyret 20.06.2013 Forslag til vedtak: 1. 1. Tertialrapport 2013 tas til orientering

Detaljer

Til andelseierne i Ola Narr Borettslag

Til andelseierne i Ola Narr Borettslag 1 Ola Narr Borettslag Til andelseierne i Ola Narr Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Oslo SmartCity En rapport om hoved stadens miljøpotensial. Oslo Smart City. Smartere bruk av energi

Oslo SmartCity En rapport om hoved stadens miljøpotensial. Oslo Smart City. Smartere bruk av energi Oslo SmartCity En rapport om hoved stadens miljøpotensial Oslo Smart City Smartere bruk av energi Forord Oppskrift på en miljøsmart hovedstad Innhold Oslo står overfor en rekke utfordringer i årene fremover.

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. 1 Nordskrenten Borettslag Kjære beboer i Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Detaljer

Samferdselsplan for Akershus

Samferdselsplan for Akershus Fylkesrådmannens forslag Samferdselsplan for Akershus Del II Handlingsprogram 2013-2016 Foto: Statens Vegvesen Foto: Morten Brun SAMFERDSELSPLAN FOR AKERSHUS DEL II HANDLINGSPROGRAM 2013-16 INNHOLD DEL

Detaljer

Til andelseierne i Nordskrenten Borettslag

Til andelseierne i Nordskrenten Borettslag 1 Nordskrenten Borettslag Til andelseierne i Nordskrenten Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Keyserløkka Øst Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned

Detaljer

Søknad om støtte til NOx-reduserende tiltak Veiledning

Søknad om støtte til NOx-reduserende tiltak Veiledning Søknad om støtte til NOx-reduserende tiltak Veiledning Versjon 5.15 25. juni 2015 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Søknad og tiltaksplan... 4 2.1 Hvem kan søke... 4 2.1.1 Statlige støtteordninger

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 26.03.2015 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no.

Detaljer

Høy befolkningsvekst og voksende gjeld

Høy befolkningsvekst og voksende gjeld Høy befolkningsvekst og voksende gjeld Lillesand kommune hadde i 2010 et meget høyt aktivitetsnivå - en konsekvens av antall nye lillesandere og styrking av tjenestetilbudet. I hele denne vekstperioden

Detaljer

STOKKE KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013. Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1

STOKKE KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013. Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013 Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1 VISJON: BOLIGEN UTGJØR ET FUNDAMENT I MENNESKERS LIVSKVALITET ALLE SKAL HA EN TRYGG OG TILSTREKKELIG BOLIG Boligsosial

Detaljer

Ordinær generalforsamling i Orebakken borettslag avholdes onsdag 30.05.2001 kl. 17.45 i Voksen kirke.

Ordinær generalforsamling i Orebakken borettslag avholdes onsdag 30.05.2001 kl. 17.45 i Voksen kirke. INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Orebakken borettslag avholdes onsdag 30.05.2001 kl. 17.45 i Voksen kirke. På generalforsamlingen kan andelseier og ektefelle eller samboende

Detaljer

Handlingsplan for elektrifisering av veitransport Rapport fra ressursgruppe nedsatt av Samferdselsdepartementet

Handlingsplan for elektrifisering av veitransport Rapport fra ressursgruppe nedsatt av Samferdselsdepartementet Handlingsplan for elektrifisering av veitransport Rapport fra ressursgruppe nedsatt av Samferdselsdepartementet Forord Samferdselsministeren tok i desember 2008 initiativ til å nedsette en ressursgruppe

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune. Vedlikehold av kommunale bygg

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune. Vedlikehold av kommunale bygg Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune Vedlikehold av kommunale bygg Audit & Advisory November 2012 Sammendrag I samsvar med bestilling fra kontrollutvalget, har Deloitte gjennomført forvaltningsrevisjon

Detaljer

Til andelseierne i Nylænde Borettslag

Til andelseierne i Nylænde Borettslag 1 Nylænde Borettslag Til andelseierne i Nylænde Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Dato: 22.04.15 Side: 1 / 10

Dato: 22.04.15 Side: 1 / 10 Dato: 22.04.15 Side: 1 / 10 1. STATUS FOR BYGG Oslo Universitetssykehus HF (OUS) har i dag et areal på ca 900 000 kvm fordelt på mer enn 40 adresser. Mye av virksomheten foregår i gamle og uhensiktsmessige

Detaljer

H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g. Hvite sertifikater og energispareforpliktelser

H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g. Hvite sertifikater og energispareforpliktelser H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g Hvite sertifikater og energispareforpliktelser Innhold Sammendrag... 3 Innledning...4 Formål og definisjon...4

Detaljer

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag 1 Innspurten 4 Borettslag Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer