skaper verdier b e k j e m p e r f a t t i g d o m

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "skaper verdier b e k j e m p e r f a t t i g d o m"

Transkript

1 Statens Investeringsfond for Næringsvirksomhet i Utviklingsland Norfunds portefølje i tall og figurer 2009 skaper verdier b e k j e m p e r f a t t i g d o m

2 denne publikasjonen beskriver vår portefølje gjennom sentrale nøkkeltall fra 2009 Tabell 1: Nøkkeltall Norfund Avtalefestede investeringer (mill kr) Antall investeringer Nye investeringsavtaler (mill kr) Andel nye investeringer i minst utviklede land 36 % 43 % 12 % 15 % Avkastning investerte midler (IRR) 4 % 21 % 17 % 24 % Gjennomsnittlig avkastning (IRR) siden oppstart 11 % Resultat i investeringsvaluta (mill kr) Kapital tilført fra eier (mill kr) Bokført egenkapital (mill kr) Antall ansatte i Norfund Antall ansatte i virksomheter Norfund har investert i Innholdsfortegnelse Investeringsaktivitet i Gjennomgang av porteføljen 8 Norfunds avtalefestede potefølje 8 Norfunds utbetalte portefølje 13 Oversikt over alle Norfunds investeringer 16 Flere nøkkeltall på investeringsområdene 20 Norfunds tilskuddsordning 22 2 Norfund i tall 2009

3 Investeringsaktivitet i 2009 Norfund gikk inn i 22 prosjekter, og inngikk nye investeringsavtaler for 944 millioner kroner i prosent av de nye investeringene var i Afrika og 36 prosent i verdens minst utviklede land (MUL). Figur 1 viser at det var en nedgang i nye investeringer sammenlignet med de to foregående årene. Dette skyldes at Norfund ikke gjorde nye investeringer i SN Power samt foretok færre fondsinvesteringer i Norfund deler sine investeringer inn i fire ulike investeringsområder: SMB-fond, Finansinstitusjoner, Fornybar energi og Industrielle partnerskap. Som vi ser av tabell 2, ble det inngått nye investeringsavtaler i SMB-fond for 254 millioner kroner. Dette inkluderer nyetablering av de aktive eierfondene FIPA i Angola og Fanisi i Kenya, samt egenkapitalinvesteringer i deres respektive forvaltningsselskaper på fire millioner kroner. Norfund investerte også i Cambodia-Laos Development Fund, et nytt fond for SMBinvesteringer i Kambodsja og Laos 1. I 2009 ble det inngått nye investeringsavtaler for 406 millioner kroner i Finansinstitusjoner. De største investeringene var lån til Capitec, samt både egenkapitalinvestering og lån til Real People i Sør-Afrika. Figur 1 - Nye investeringer fordelt på investeringsområde Mill NOK Fornybar energi SMB-fond Finansinstitusjoner Industrielle partnerskap Innen Fornybar energi ble det i tillegg til oppfølgingsinvesteringene i Bugoye og SN Power AfriCA, inngått en låneavtale med Tabell 2 - Nye investeringsavtaler i 2009 (mill kr) Inv. område finans- Fornybar Industrielle Instrument smb- fond institusjoner energi partnerskap Totalt Egenkapital* Aktive eierfond Lån Totalt * Egenkapital er direkte egenkapitalinvesteringer og mezzanine lån Garantier gitt til prosjekter er inkludert i lån 1 For mer utfyllende informasjon om disse og alle våre andre investeringer: Norfund i tall

4 selskapet E+Co for utvidelse av virksomheten deres i Afrika og Sentral-Amerika. E+Co tilbyr små- og mellomstore energientreprenører finansiering og støtte til forretningsutvikling. De største nye investeringsavtalene innen investeringsområdet Industrielle partnerskap var med avocadoselskapet Africado i Tanzania, en ny låneavtale med skogbrukselskapet Green Resources i Tanzania, i tillegg til å utvide engasjementet i samfinansieringsordningen European Financing Partners i Tabell 3 gir en fullstendig oversikt over alle signerte investeringsavtaler i Afrika Norfund har et stadig økende fokus på Afrika sør for Sahara. Som det fremgår av figur 2 var 78 prosent av nye investeringsavtaler i 2009 i Afrika, mot 60 prosent i Figur 3 viser at nye investeringsavtaler i Afrika i 2009 tilsvarte omtrent 800 millioner kroner. Tekstboks 1 klassifisering av land i henhold til OECD/DAC. Minst utviklede land er definert av FN som land med svært lav bruttonasjonalinntekt (BNI), underutviklet bruk av menneskelige ressurser i følge (Human Assets Index) og som er vurdert som økonomisk ustabile. Lavinntektsland er land med BNI per innbygger på under 935 amerikanske dollar i året. Lavere mellominntektsland har BNI per innbygger på mellom 936 og 3705 amerikanske dollar. Høyere mellominntektsland har BNI per innbygger på mellom 3706 og amerikanske dollar. SN Power gjorde store investeringer på Filippinene i Asia i 2006 og i Chile og Peru i Latin-Amrika i Dette reflekteres i figur 3. Tabell 3 Investeringsavtaler signert i 2009 Investerings- Investerings Selskap beløp MNOK Investeringsområde Instrument sektor Land/ område -valuta Jurisdiksjon Africado Ltd. 17,0 Industrielle partnerskap Egenkapital Landbruk Tanzania EUR Mauritius Africado Ltd. 5,7 Industrielle partnerskap Lån Landbruk Tanzania EUR Mauritius Angola Capital Partners LLC 1,4 SMB-fond Egenkapital Fondsforvalter Angola USD Delaware, USA Aureos Latin America Fund (ALAF) 57,8 SMB-fond Fond Diverse sektorer Latin Amerika USD Onatario, Canada Banco Terra 20,0 Finansinstitusjoner Egenkapital bank Mosambik USD Mosambik Bugoye HPP 8,4 Fornybar energi Garanti Fornybar energi Uganda USD Uganda Bugoye HPP 1,6 Fornybar energi Lån Fornybar energi Uganda USD Uganda Bugoye HPP 4,1 Fornybar energi Egenkapital Fornybar energi Uganda USD Uganda Cambodia-Laos Development Fund 23,1 SMB-fond Fond Diverse sektorer Kambodsja og Laos USD Luxemburg Capitec Bank 80,9 Finansinstitusjoner Lån SMB/Mikrofinans Sør Afrika ZAR Sør Afrika Capitec Bank 40,1 Finansinstitusjoner Lån SMB/Mikrofinans Sør Afrika ZAR Sør Afrika Craft Silicon 15,0 Industrielle partnerskap Egenkapital it kenya USD Kenya E+Co 43,3 Fornybar energi Lån Ren energi Afrika og sentral-amerika USD Delaware, USA Emergency Liquidity Facility (ELF) 5,8 Finansinstitusjoner Mezzanine Mikrofinans Latin Amerika USD Delaware, USA Emergency Liquidity Facility (ELF) 23,1 Finansinstitusjoner Lån Mikrofinans Latin Amerika USD Delaware, USA European Financing Partners SA 83,2 Industrielle partnerskap Lån Diverse sektorer afrika EUR Afrika* Evolution One Fund 39,2 SMB-fond Fond Ren energi Sørlige Afrika ZAR Sør Afrika Fanisi Venture Fund East Africa 86,6 SMB-fond Fond Diverse - tidlig fase Østlige Afrika USD Luxemburg Fanisi Venture Management Company 2,9 SMB-fond Egenkapital Fondsforvalter Østlige Afrika USD Luxemburg Fundo de Investimento Privado-Angola 43,3 SMB-fond Fond Diverse sektorer Angola USD Delaware, USA Green Resources AS 40,4 Industrielle partnerskap Lån Skogbruk Tanzania USD Norge LAAD 55,8 Finansinstitusjoner Lån Bank - Landbruk Latin Amerika USD Panama Real People Investment PTY 78,3 Finansinstitusjoner Lån Mikrofinans Sørlige Afrika ZAR Sør Afrika Real People Investment PTY 78,3 Finansinstitusjoner Egenkapital Mikrofinans Sørlige Afrika ZAR Sør Afrika Sathapana 11,6 Finansinstitusjoner Lån Mikrofinans Kambodsja USD Kambodsja Scanwater AS 2,5 Industrielle partnerskap Lån Vannkvalitet Uganda NOK Norge SN Power AfriCA 36,6 Fornybar energi Egenkapital Fornybar energi Afrika og sentral-amerika USD Norge SN Power AfriCA 26,5 Fornybar energi Egenkapital Fornybar energi Afrika og sentral-amerika USD Norge Socremo 11,9 Finansinstitusjoner Egenkapital Mikrofinans Mosambik USD Mosambik Totalt 944,3 *Jurisdiksjon for European Financing Partners vil følge av jursidiksjonen for de enkelte lån 4 Norfund i tall 2009

5 Figur 2 andel av nye investeringsavtaler i Afrika sør for Sahara Figur 4 Nye investeringsavtaler inngått i 2009 fordelt på OECD/DAC-klassifisering % 78 % 35 % 36 % % Minst utviklede land (MUL) Lavinntektsland Lavere mellominntekstland % 16 % 13 % Høyere mellominntektsland 0 % 5 % 12 % 17 % Se tekstboks 1 Figur 3 Nye investeringsavtaler fordelt på verdensdel (mill kr) Mill NOK 1500 Figur 5 MUL-andel i nye investeringsavtaler uten SN Power Invest % % 29 % 24 % 28 % 34 % 42 % 36 % % % 1 % 0 % -00 Se tekstboks 2 (side 9) Sør-Afrika. Begge bankene har fattige uten tilgang til finansielle tjenester som målgruppe Resten av verden Latin America Asia Afrika Minst utviklede land (MUL) Behovet for Norfunds investeringer er som regel større desto fattigere et land er. 36 prosent av Norfunds nye investeringsavtaler i 2009 var i MUL, 17 prosent i lavinntektsland og 47 prosent i høyere og lavere mellominntektsland (se figur 4). Den store andelen i mellominntektsland skyldtes i hovedsak to store investeringer i bankene Capitec og Real People i Andelen av Norfunds investeringer i MUL har variert, men i løpet av de tre siste årene har over en tredjedel av inngåtte investeringsavtaler vært i MUL (se figur 5). Tilpassede finansielle instrumenter Av nye investeringsavtaler i 2009 var 50 prosent lån, 23 prosent direkte egenkapital og 26 prosent indirekte egenkapital gjennom aktive eierfond (se figur 6). Den store andelen lån i 2009 skyldes i høy grad at mange bedrifter, og spesielt finansinstitusjoner, har hatt problemer med å få lånt penger i etterkant av finanskrisen. Norfund i tall

6 Figur 6 nye investerings avtaler i 2009 fordelt på investeringsinstrument 26 % 13 % 50 % 24 % Egenkapital/Mezzaninelån Lån Aktive eierfond Figur 7 Andel oppstartsbedrifter av nye investeringsavtaler % 89 % Inn- og utbetalinger til investeringene I løpet av 2009 utbetalte Norfund 619 millioner kroner til investeringene. Over halvparten gikk til finansinstitusjoner, med utbetalingen til Capitec på 150 millioner sørafrikanske rand (121 millioner kroner) som den største. Det ble også utbetalt 56 millioner kroner til LAAD, 54 millioner kroner til NMI Global Fund og NMI Frontier Fund, 60 millioner kroner til CIFI og 20 millioner kroner til Banco Terra. Innen SMB-fond ble det utbetalt totalt 203 millioner kroner. De største utbetalingene var til Aureos Africa Fund på 68 millioner kroner, og til Aureos Latin America Fund på 61 millioner kroner. Men også Aureos South Asia Fund, Aureos South East Asia Fund og I&P Capital mottok større utbetalinger. Til sammen utbetalte Norfund midler til 21 SMB-fond i Innen Fornybar energi ble det utbetalt 37 millioner kroner totalt, hvorav 31 millioner kroner var til SN Power AfriCA og 6 millioner kroner gikk til Bugoye. Innen Industrielle partnerskap ble det i tillegg til utbetalingene på 19 millioner kroner til Casquip og 12 millioner kroner til Craft Silicon, foretatt utbetalinger til de to MUL-låntagerne EuroTechBridge og Scanwater. Det ble også utbetalt 6 millioner kroner til lån gjennom samfinansieringsmekanismen (EFP) og 4 millioner kroner til Afrinord Hotel Investments % 30 % 30 % % 45 % 30 % 26 % 1 % 4 % 8 % Samlet fikk Norfund 508 millioner kroner innbetalt fra investeringene. Den største innbetalingen var fra salget av aksjer i SN Power på 269 millioner kroner i januar Fra SMBfond var de største innbetalingene på 38 millioner kroner fra Aureos West Africa Fund, 24 millioner kroner fra Aureos Latin America Fund og 14 millioner kroner fra Auroes Africa Fund. Norfund mottok også større avdragsinnbetalinger på lån fra BRAC og GrameenPhone. Samlet ble det innbetalt 131 millioner kroner i avdrag og renter fra lån i Oppstartsbedrifter den høyeste risikoen Norfund definerer oppstartsbedrifter som direkte investeringer i prosjekter hvor vi er med helt fra utviklingsfasen av prosjektet, enten det er i et vannkraftanlegg, en bank eller en avokadoplantasje. For fond brukes definisjonen når en ny fondsforvalter setter opp et nytt, innovativt fond, som betyr et fond i et nytt geografisk område eller en ny type fond. Av alle Norfunds nye investeringer i 2009, var 30 prosent i oppstartsbedrifter (se figur 7). Avsluttede investeringer i 2009 Fire lån ble i sin helhet nedbetalt som planlagt i Det gjelder lån gitt til Interkraft Nepal AS i Nepal, Green Resources AS i Tanzania, TTS Marine ASA i Kina og Micro Africa Ltd. i østlige Afrika. Norfund har imidlertid fortsatt en egenkapitalinvestering i Micro Africa Ltd og inngikk i 2009 en ny låne avtale på 7 millioner amerikanske dollar med Green Resources AS. Tabell 4 Kontanter til og fra investeringene fordelt på investeringsområde (mill kr) Inv. område finans- Fornybar Industrielle Kontantstrøm smb- fond institusjoner energi partnerskap Totalt Til investeringer Fra investeringer Norfund i tall 2009

7 Norfund i tall

8 Gjennomgang av porteføljen Norfunds samlede portefølje av investeringsavtaler var på millioner kroner ved utgangen av 2009, hvorav millioner kroner var netto utbetalt til investeringene. Norfunds portefølje består av totalt 81 investeringsprosjekter fordelt på fire investeringsområder: Finansinstitusjoner, SMB-fond, Fornybar energi og Industrielle partnerskap. Norfunds avtalefestede investeringsportefølje Som det framgår av tabell 5, investerte Norfund millioner kroner i egenkapital (inkludert mezzaninelån), millioner kroner i aktive eierfond og 785 millioner kroner i låneavtaler i Av de 81 prosjektene Norfund har investert i (se tabell 6), har enkelte prosjekter flere investeringsavtaler, for eksempel både egenkapital og lån eller flere lån. Norfund har foretatt flest investeringer innen SMB-fond. Kun fire investeringer er gjort innen Fornybar energi, med investeringen i SN Power Invest som den absolutt største. Figur 8 fordeling av porteføljen på investeringsinstrument 32 % 15 % 0 % 13 % 53 % Egenkapital/Mezzaninelån EK-fond Investeringsinstrument Av Norfunds investeringsportefølje på millioner kroner, er 53 prosent i direkte egenkapitalinvesteringer og mezzaninelån. 32 prosent er i indirekte egenkapitalinvesteringer gjennom aktive eierfond, og 15 prosent er i lån (se figur 8). Lån Garantier Tabell 5 - Portefølje - avtalefestede investeringer per (mill kr) Inv. område finans- Fornybar Industrielle Instrument smb- fond institusjoner energi partnerskap Totalt Egenkapital* Aktive eierfond Lån Totalt * Egenkapital er direkte egenkapitalinvesteringer og mezzanine lån Garantier gitt til prosjekter er inkludert i lån Tabell 6 Antall investeringsprosjekter fordelt på investeringsområde SMB-fond finansinstitusjoner Fornybar energi Industrielle partnerskap Totalt Norfund i tall 2009

9 Figur 9 Norfunds portefølje fordelt på investeringsområdene Figur 10 geografisk Fordeling av Norfunds portefølje 44 % 8 % 36 % 0 % 36 % 22 % Industrielt partnerskap Finansinstitusjoner SMB-fond Fornybar energi Afrika Asia Latin-Amerika Resten av verden 13 % 13 % 26 % 26 % Figur 11 geografisk Fordeling av Norfunds portefølje uten SN Power Figur 12 Porteføljen fordelt på OECD/DAC-klassifisering 1 % 23 % 23 % 60 % Afrika Minst utviklede land (MUL) Asia Lavinntektsland Latin-Amerika Lavere mellominntektsland 21 % 13 % Resten av verden 40 % 13 % 14 % Høyere mellominntektsland Se tekstboks 2 Se tekstboks 1 Investeringsområde Figur 9 viser fordelingen av Norfunds avtalefestede portefølje på millioner kroner fordelt på de fire investeringsområdene. 44 prosent av porteføljen er innen Fornybar energi, hvorav investeringen i SN Power Invest utgjør 91 prosent. 26 prosent av Norfunds samlede investeringsavtaler er i 36 investeringer i SMB-fond. 22 prosent er investert i finansinstitusjoner, hvorav 60 prosent er innen mikrofinans. Industrielle partnerskap tilsvarer 8 prosent av Norfunds samlede investeringsportefølje. Region Norfunds investeringsavtaler i Afrika og Latin-Amerika utgjør 36 prosent hver, mens 28 prosent er i Asia (se figur 10). Den forholdsvis høye andelen i Latin-Amerika og Asia skyldes i stor grad SN Power Invests investeringer i Peru, Chile, Filippinene, Nepal og India (se tekstboks 2). Jamfør figur 11, ser vi at andelen investeringer i Afrika uten SN utgjør 60 prosent av porteføljen. Tekstboks 2 Presentasjon av den geografiske fordelingen av Norfunds porteføljen uten SN Power Norfunds investering i SN Power utgjør litt under halvparten av Norfunds samlede investeringer. SN Power har imidlertid andre geografiske satsingsområder enn Norfund. For å få et riktigere bilde av Norfunds egen geografiske satsing, presenterer vi derfor også porteføljen uten SN Powers investeringer. Norfund arbeider for at SN Power skal investere mer i Afrika og MUL. Dette var hovedgrunnen for etableringen av SN Power AfriCA. Norfund i tall

10 Figur 13 Porteføljen uten SN Power fordelt på OECD/DAC-klassifisering Figur 15 Sektorfordeling investeringsfond og fondsstrukturer Produksjon og industri 20 % 23 % 19 % 13 % 35 % 23 % Minst utviklede land (MUL) Lavinntektsland Lavere mellominntektsland Høyere mellominntektsland Tjenesteyting og konsulentvirksomhet 20 % Bygg og anlegg 10 % Matvareindustri 9 % Informasjonsteknologi 8 % Kjemisk industri 7 % Teknologi 4 % Finans 3 % Mikrofinans 3 % Energi 3 % Leasing 2 % Jordbruk 2 % Annet 9 % Se tekstboks 1 (side 4) Minst utviklede land Å investere i de minst utviklede landene er et sentralt mål for Norfund. SN Power Invest har per i dag de fleste og største investeringene sine i Latin-Amerika og Asia, og i land som ikke er MUL. Som følge av at SN Power Invest utgjør over 40 prosent av Norfunds totale portefølje, er den største andelen av Norfunds investeringer i lavere mellominntektsland (se tekstboks på side 4). Totalt er 23 prosent av Norfunds portefølje i MUL (se figur 12). Ekskluderes SN Power Invest, er 35 prosent av investeringene i MUL, 23 prosent i lavinntektsland, 23 prosent i lavere mellominntektsland og 19 prosent i høyere mellominntektsland (se figur 13). Sektor Figur 14 viser sektorinndelingen av Norfunds avtalefestede portefølje. Investeringer innen fornybar energi utgjør 45 prosent av porteføljen. Norfund har investert omtrent 27 prosent av porteføljen i investeringsfond og fondsstrukturer (mikrofinansfond holdt utenfor). Disse fondene investerer i en rekke ulike sektorer (se figur 15). Norfund har investert 683 millioner kroner i mikrofinans, enten via egenkapital eller lån til mikrofinansinstitusjoner, eller indirekte gjennom fond som investerer i mikrofinansinstitusjoner. Den største mikrofinansinvesteringen er i det norske mikrofinansinitiativet (NMI) hvor Norfund bidrar med halvparten av kapitalen på 600 millioner kroner. Norfund har i tillegg inngått investeringsavtaler for 458 millioner kroner i andre Figur 14 - Sektorinndeling avtalefestede portefølje (mill kr) Service Bygg & Anlegg Havbruk Informasjonsteknologi Skogbruk Telekom Landbruk Turisme Finansinstitusjoner Mikrofinans Investeringsfond & fondsstukturer Fornybar energi Norfund i tall 2009

11 Figur 16 NorskE partnere andel av avtalefestet portefølje 55 % Figur 17 Arbeidsplasser i Norfunds investeringer Ansatte Andel med norske partnere Andel uten norske partnere Direkte investeringer Aktive eierfond finansinstitusjoner enn rene mikrofinansinstitusjoner og mikrofinansfond. I de siste årene har Norfund blant annet gjort flere investeringer innen landbruk, som er et nytt satsingsområde. Partnere Norfund investerer alltid med partnere. Per var 55 prosent av porteføljen investert med norske partnere (se figur 16). Dette inkluderer blant annet disse bedriftene: Statkraft (SN Power Invest) Telenor (lån til GrameenPhone) Ferd, Vital/DnB NOR, KLP og Storebrand (NMI) SN Power Invest (SN Power AfriCA) TrønderEnergi (Bugoye) Strømmestiftelsen (Brac Africa Microfinance) Arbeidsplasser Ved utgangen av 2009 arbeidet mennesker i bedrifter i Norfunds investeringsportefølje. Antall ansatte i 2008 var til sammenligning Antall sysselsatte er redusert med omtrent personer i 2009, hvilket skyldes at enkelte fond har gått ut av noen investeringer med mange ansatte. Av de ansatte arbeidet i selskaper Norfund har indirekte investert i gjennom fondsforvaltere, og var ansatt i bedrifter som Norfund har investert direkte i (se figur 17). Figur 18 viser at det var omtrent ansatte i mikrofinansinstitusjoner, nesten 5000 ansatte i informasjonsteknologi og nærmere 3700 ansatte i skogbruk. Det var rundt 1600 ansatte i Norfunds nye investeringer både i landbruk og fornybar energi av de ansatte var kvinner. Dette gir en kvinneandel på 29 prosent. Til sammenligning var kvinneandelen 32 prosent i Vekter vi arbeidsplassene i forhold til Norfunds eierandel i de ulike selskapene, er vår andel av arbeidsplassene i porteføljen Dette tallet tar ikke hensyn til arbeidsplasser som skapes ved at virksomheter utvides som følge av lån fra Norfund, eller ved at Norfund mobiliserer mer kapital fra andre investorer. Tabell 4 Kontanter til og fra investeringene fordelt på investeringsområde (mill kr) finans- Fornybar Industrielle Tall i tusen kr smb- fond institusjoner energi partnerskap Totalt Innbetalt til lokale myndigheter i selskapsskatt, avgifter, lisenser med mer Selskapsskatt Vektet selskapsskatt - Norfunds eierandel Norfund i tall

12 Figur 18 Sektorinndeling på arbeidsplasser i direkte investeringer Landbruk Bygg og anlegg Fornybar energi Havbruk Skogbruk Informasjonsteknologi Investeringsfond Andre banker og finansinstitusjoner Mikrofinans Service Turisme Fornybar energi Skattebidrag Selskapene i Norfunds investeringsportefølje har i 2009 innbetalt totalt 4,2 milliarder kroner til lokale myndigheter i blant annet selskapsskatt, avgifter og lisenser. Ansattes inntektsskatt kommer i tillegg. Størrelsen på skattebidraget fra Norfunds investeringer virker svært stor, fordi skattebidraget ikke er vektet i forhold til Norfunds eierandel i selskapene. Skattebidraget fra GrameenPhone i Bangladesh var på hele 2,8 milliarder kroner i Av de resterende 1,4 milliarder kronene var de største bidragsyterne SN Power med 356 millioner kroner, enkelte finansinstitusjoner og noen investeringer gjort gjennom aktive eierfond. Ser man kun på selskapsskatten av de direkte egenkapitalinvesteringene, utgjør Norfunds vektede andel i forhold til eierandel 46 millioner kroner. Dette er et forholdsvis lavt tall, og skyldes at mange av de største skattebetalere i Norfunds portefølje ikke er egenkapitalinvesteringer, og dermed heller ikke med i dette vektede tallet. I tillegg er mange av egenkapitalinvesteringene gjort i selskaper som ennå ikke er lønnsomme, fordi de er i en tidlig utviklingsfase. Av den grunn betaler de lite eller ingen selskapsskatt. Norfund betaler i liten grad kildeskatt på renter og utbytte. Det skyldes at Norfund ikke er skattepliktig i Norge, skatteavtaler mellom landene Norfund har investert i og Norge, samt at mange land ikke har kildeskatt på renter og utbytter til utenlandske investorer. Av den kildeskatten som er betalt, er 0,7 millioner skatt av renter og utbytte av Norfunds investeringer i Kambodsja og kroner skatt i forbindelse med investeringer i Kenya. Norfunds kapital Ved utgangen av 2009 hadde Norfund millioner kroner i egenkapital, mot millioner kroner i Norfund hadde investeringsavtaler for millioner kroner og millioner kroner var netto utbetalt til investeringene. Figur 19 viser et tilbakeblikk på utviklingen i Norfunds kapital og samlede investeringsportefølje. 12 Norfund i tall 2009

13 Figur 19 Egenkapital, avtalefestede og utbetalte investeringer ( ) Avtalefestet beløp Utbetalt beløp Egenkapital Norfunds utbetalte portefølje Norfund hadde ved utgangen av 2009 utbetalt millioner kroner netto. Med dette menes hva Norfund samlet hadde utbetalt til investeringer, fratrukket kostprisen på solgte aksjer og tilbakebetalinger fra fond og avdrag på lån. Til sammenligning hadde Norfund ved utgangen av 2008 utbetalt millioner kroner netto. Forskjellen mellom Norfunds avtalefestede portefølje på millioner kroner og netto utbetalt portefølje på millioner kroner, er investeringsforpliktelser (for eksempel låneavtaler eller egenkapitalinvesteringer) som er signert, men fremdeles ikke utbetalt. Det meste av forskjellen skyldes aktive eierfond. Fra investorene forplikter seg til å investere i et fond til alle midlene er betalt inn til fondet, går det gjerne 5-7 år. I løpet av disse årene gjør fondet investeringer opptil det beløpet investorene har forpliktet seg til. I mange tilfeller bruker fondet ikke opp hele beløpet som investorene har forpliktet seg til å investere. Figur 20 viser Norfunds utbetalte portefølje fordelt på de fire investeringsområdene millioner kroner var utbetalt i form av egenkapital eller mezzaninelån. Det utgjør 66 prosent av den samlede netto utbetalte porteføljen. 22 prosent var utbetalt til aktive eierfond og 12 prosent av den netto utbetalte porteføljen var lån (se figur 21). Avkastning på porteføljen En positiv avkasting på våre investeringer betyr at vi lykkes med å skape lønnsomme bedrifter. Norfund har siden oppstart hatt en avkastning på 11 prosent. Med avkastning menes det her internrente av kontantstrømmen til og fra investeringene, inkludert investeringenes antatte verdi ved utgangen av året. Norfunds driftskostnader er ikke inkludert i beregningene. Som det fremgår av tabell 9, har avkastningen variert betydelig fra år til år, og det er store variasjoner innad i investeringsporteføljen. Med Norfunds risikoprofil vil avkastningen også variere betydelig fremover. For å få en bedre forståelse av Norfunds avkastning, er det derfor viktig å se på avkastningen over en lengre periode. Investeringene innen Finansinstitusjoner og Fornybar energi har gitt best avkastning over tid, og da spesielt investeringen i SN Power. Holdes SN Power utenfor, har Norfund hatt en avkastning i investeringsvaluta på fem prosent siden oppstart. Tabell 8 Norfunds netto utbetalte portefølje (Mill kr) Inv. område finans- Fornybar Industrielle Instrument smb- fond institusjoner energi partnerskap Totalt Egenkapital Aktive eierfond Lån Totalt Norfund i tall

14 Figur 20 Norfunds utbetalte portefølje fordelt på investeringsområdene Figur 21 - Norfunds utbetalte portefølje fordelt på investeringsinstrument 58 % 6 % 12 % 66 % 17 % Industrielt partnerskap Finansinstitusjoner SMB-fond Fornybar energi 22 % Egenkapital/Mezzaninelån Aktive eierfond Lån 13 % 19 % 13 % I 2009 var avkastningen på fire prosent i investeringsvaluta, og alle investeringsområdene hadde positiv avkastning. Lønnsomheten varierer imidlertid mellom investeringsområdene. Avkastningen i 2009 ble til en viss grad påvirket av de internasjonale konjunkturene og lavere økonomisk vekst i de landene vi investerte i. Av Norfunds netto utbetalte portefølje ved utgangen av 2009 var 66 prosent egenkapital og mezzaninelån, 22 prosent var aktive eierfond og 12 var prosent lån. Tabell 10 viser årlig avkastning på de ulike instrumenttypene i 2009 siden Norfund ble etablert, målt ved IRR i investeringsvaluta. Norfunds egenkapitalinvesteringer ga en avkastning på 3 prosent i 2009, mot 12 prosent i årlig gjennomsnitt siden Norfunds etablering. Dette skyldes i hovedsak lavere avkastning fra investeringen i SN Power Invest i 2009 sammenlignet med det lengre perspektivet. Norfunds aktive eierfond hadde i 2009 en avkastning i investeringsvaluta på 5 prosent, litt under det årlige gjennomsnittet på 6 prosent siden etablering. Noen av Norfunds aktive eierfond hadde en god verdiutvikling i 2009, mens andre i større grad har blitt påvirket av de internasjonale konjunktursvingningene. Tallet for 2009 påvirkes også av at Norfund gjorde flere store fondsinvesteringer, både innen SMB-fond og mikrofinansfond de siste årene. Ved en normal fondssyklus tar det noen år fra investering til merverdiene i de underliggende selskapene blir skapt. Norfunds lån ga i 2009 en avkastning på 11 prosent, litt over gjennomsnittet siden etablering på 9 prosent. Norfund gjennomfører årlige verdivurderinger av alle investeringene i porteføljen. Verdivurderingene er beste estimat på den virkelige verdien av investeringene ved årsslutt, og skjer i samsvar med International Private Equity and Venture Capital Valuations Guidelines. Den endelige lønnsomheten av våre investeringer vil først bli klar når verdiene realiseres. Våre verdivurderinger viser seg ofte å være noe konservative, og er derfor ofte under verdien ved endelig realisering av investeringene. Tabell 10 Avkastning (IRR) på ulike instrumenttyper IRR 2009 Siden etablering Egenkapital* 3 % 12 % Aktive eierfond 5 % 6 % Lån 11 % 9 % Total 4 % 11 % * Egenkapital er direkte egenkapitalinvesteringer og mezzaninelån Tabell 9 IRR i investeringsvaluta Siden etablering SMB-fond 5 % -15 % -4 % 17 % 1 % 32 % 4 % 5 % 6 % Finansinstitusjoner 19 % 4 % 10 % 9 % 27 % 9 % 6 % 10 % Fornybar energi 0 % 17 % 1 % -3 % 44 % 14 % 25 % 3 % 14 % Industrielle partnerskap -9 % -22 % -28 % 2 % -19 % 16 % 10 % 12 % 2 % Total 4 % 7 % -1 % 4 % 24 % 17 % 21 % 4 % 11 % 14 Norfund i tall 2009

15 Norfund i tall

16 Alle Norfunds investeringer Tabell 11 er en oversikt over alle våre investeringer med informasjon om land, sektor, investeringsinstrument, jurisdiksjon og investeringsbeløp. En fullstendig oversikt over våre og alle våre fonds investeringer finnes på Tabell 11 - Norfunds investeringsprosjekter per første Prosjektnavn land/region avtaleår Investeringsområde Abacus Østlige Afrika 2007 finansinstitusjoner Aureos Central America Fund (ACAF) sentral-amerika 2002 smb fond Africado Ltd. tanzania 2009 industrielle partneskap African Infrastructure Fund afrika 1999 smb fond AfriCap Microfinance Investment C afrika 2007 finansinstitusjoner Afrinord Hotel Investments afrika 2005 industrielle partneskap amret kambodsja 2008 finansinstitusjoner AMSCo afrika 2001 industrielle partneskap Angola Capital Partners LLC angola 2009 smb fond APIDC Biotech Fund india 2005 smb fond Aureos Africa Fund afrika 2008 smb fond Aureos CA Growth Fund (EMERGE) sentral-amerika 2006 smb fond Aureos Capital global 2004 smb fond Aureos East Africa Fund Østlige Afrika 2003 smb fond Aureos Latin America Fund (ALAF) Latin-Amerika 2007 smb fond Aureos South Asia Fund (Holdings) sør-asia 2006 smb fond Aureos South Asia Fund 1 sør-asia 2004 smb fond Aureos South East Asia Fund sør-øst Asia 2004 smb fond Aureos Southern Africa Fund sørlige Afrika 2003 smb fond Aureos West Africa Fund vestlige Afrika 2003 smb fond Banco Terra mosambik 2006 finansinstitusjoner BRAC bangladesh 2007 finansinstitusjoner Brac Africa Microfinance Ltd Østlige Afrika 2008 finansinstitusjoner Bugoye HPP Uganda 2008 fornybar energi Business Partners Madagascar SME Fund madagaskar 2006 smb fond Caif sentral-amerika 1999 smb fond Cambodia-Laos Development Fund kambodsja 2009 smb fond Capitec Bank sør-afrika 2009 finansinstitusjoner Caseif sentral-amerika 2000 smb fond 16 Norfund i tall 2009

Statens Investeringsfond for Næringsvirksomhet i Utviklingsland. Skaper verdier Bekjemper fattigdom

Statens Investeringsfond for Næringsvirksomhet i Utviklingsland. Skaper verdier Bekjemper fattigdom Statens Investeringsfond for Næringsvirksomhet i Utviklingsland Skaper verdier Bekjemper fattigdom Virksomhetsrapport 2008 Norfund Norfund - Statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland

Detaljer

ÅRSRAPPORT STATENS INVESTERINGSFOND FOR NÆRINGSVIRKSOMHET I UTVIKLINGSLAND

ÅRSRAPPORT STATENS INVESTERINGSFOND FOR NÆRINGSVIRKSOMHET I UTVIKLINGSLAND 2014 ÅRSRAPPORT STATENS INVESTERINGSFOND FOR NÆRINGSVIRKSOMHET I UTVIKLINGSLAND STYRETS BERETNING STYRETS BERETNING ÅRSBERETNING 2014 Norfund - Statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland

Detaljer

investering for utvikling investering for Utvikling1

investering for utvikling investering for Utvikling1 Statens Investeringsfond for Næringsvirksomhet i Utviklingsland investering for utvikling investering for Utvikling1 Innhold Forord Vekst i privat sektor er fremdeles en av utviklingslandenes hovedutfordring

Detaljer

Bistand eller butikk?

Bistand eller butikk? Bistand eller butikk? Rapport for ForUM for utvikling og miljø og Kirkens Nødhjelp Av Liv Røhnebæk Bjergene og Bibiana Dahle Piene Forum for Utvikling og Miljø Bistand eller butikk? er skrevet av Liv Røhnebæk

Detaljer

Norske selskapers etableringer i Afrika Klynger og nettverk som drivkraft for norsk næringslivs etableringer i Afrika, sør for Sahara 2000-2012.

Norske selskapers etableringer i Afrika Klynger og nettverk som drivkraft for norsk næringslivs etableringer i Afrika, sør for Sahara 2000-2012. HANDELSHØYSKOLEN BI Norske selskapers etableringer i Afrika Klynger og nettverk som drivkraft for norsk næringslivs etableringer i Afrika, sør for Sahara 2000-2012. Yuriy Zhovtobryukh, Marius Nordkvelde

Detaljer

Hva skal til for å utvikle en norsk industriell klynge innen internasjonal fornybar energi? På oppdrag fra Norfund mai 2013

Hva skal til for å utvikle en norsk industriell klynge innen internasjonal fornybar energi? På oppdrag fra Norfund mai 2013 Offentlig Hva skal til for å utvikle en norsk industriell klynge innen internasjonal fornybar energi? På oppdrag fra Norfund mai 2013 Om prosjektet Om rapporten: Prosjektnummer: NFU-2012-1 Rapportnummer:

Detaljer

Tid for satsing på landbruk i Afrika

Tid for satsing på landbruk i Afrika Norwegian Investment Fund for Developing Countries Tid for satsing på landbruk i Afrika NOTAT ELLEN HENRIKKE AALERUD ANNA BIRGITTE MILFORD i ii Forord Dette notatet drøfter behovet for forretningsmessige

Detaljer

De regionale utviklingsbankene

De regionale utviklingsbankene De regionale utviklingsbankene Virksomhet, Norges rolle og mulighet for påvirkning Av Line Madsen Simenstad De regionale utviklingsbankene vil bli stadig viktigere i årene som kommer. Forum for utvikling

Detaljer

Næringskreditt Årsrapport 2014

Næringskreditt Årsrapport 2014 Næringskreditt Årsrapport 2014 Innholdsfortegnelse Styrets beretning for årsregnskapet 2014 Nøkkeltall... 4 Sentrale hendelser i fjerde kvartal og i 2014... 4 Virksomhetens art og utvikling... 4 Årets

Detaljer

Årsrapport 2006. Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor

Årsrapport 2006. Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor Årsrapport 2006 Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor Nøkkeltall..................................................................... 2 Høydepunkter 2006.......................................................

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/eiendomsfond 2 Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Richard Jansen Ansvarlig Forvalter

Detaljer

Hva gjør banken din? DNB. Bankvask en rapport om de fire største bankene i Norge, deres tilknytning til skatteparadiser, investeringer og utlån.

Hva gjør banken din? DNB. Bankvask en rapport om de fire største bankene i Norge, deres tilknytning til skatteparadiser, investeringer og utlån. Hva gjør banken din? DNB Nordea Danske Bank Handelsbank Bankvask en rapport om de fire største bankene i Norge, deres tilknytning til skatteparadiser, investeringer og utlån. Forfatter Sirianne Dahlum

Detaljer

Norfund, Kirkens Nødhjelp og Zero anbefaler økt innsats for energi og klima i Afrika sør for Sahara

Norfund, Kirkens Nødhjelp og Zero anbefaler økt innsats for energi og klima i Afrika sør for Sahara Norfund, Kirkens Nødhjelp og Zero anbefaler økt innsats for energi og klima i Afrika sør for Sahara Norfund, Kirkens Nødhjelp og Zero anbefaler økt innsats for energi og klima i Afrika sør for Sahara Tilgang

Detaljer

Den norske finansnæringen

Den norske finansnæringen Den norske finansnæringen - en vekstnæring Marius Nordkvelde, Robert Alexandru og Torger Reve 1 S i d e Innholdsfortegnelse 1. Innledning: finansnæringens rolle... 4 2. Finansnæringen i Norge... 6 3. Næringsdefinisjon...

Detaljer

Privat eierskapsberetning

Privat eierskapsberetning Privat eierskapsberetning NHO Eierforums årsrapport over privat eierskap 2012 Innhold Forord... 3 Sammendrag... 5 1. Innledning... 6 2. Privat eierskap i norsk næringsliv... 8 2.1 Norsk privat eierskap:

Detaljer

Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer

Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer 2015 DNB Forskning levert av Menon Business Economics ved Leo Grünfeld, Jens Fredrik Skogstrøm og Marcus Gjems Theie i samarbeid med professor Hans

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS 1 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling og drift av eiendommer. Selskapet er

Detaljer

010Årsrapport. i henhold til norske myndigheters krav

010Årsrapport. i henhold til norske myndigheters krav 010Årsrapport i henhold til norske myndigheters krav Årsrapport 2010 Document last updated 24-03-2011 21:21 CET Årsrapport 2010 Styrets årsberetning 1 Statoilaksjen 1 Resultatanalyse 2 Vår virksomhet

Detaljer

99% SMB. Grunnfjell og vekstmotorer i norsk næringsliv. MENON Business Economics www.menon.no

99% SMB. Grunnfjell og vekstmotorer i norsk næringsliv. MENON Business Economics www.menon.no 99% SMB Grunnfjell og vekstmotorer i norsk næringsliv MENON Business Economics www.menon.no 99% SMB Grunnfjell og vekstmotorer i norsk næringsliv MENON-publikasjon nr. 13/2009 August 2009 Av Gjermund Grimsby

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/eiendomsfond 2 Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Jonathan Andreas Barfod Ansvarlig

Detaljer

Innhold. Enkelt og greit

Innhold. Enkelt og greit Årsrapport 211 Innhold Enkelt og greit 3 Visjon, mål, kjerneverdier, markedsposisjon og markedstilbud Visjon og forretningsidé 4 Nøkkeltall Banksjefen har ordet 8 Bankens ledelse 1 Bankens styre 12 Årsberetning

Detaljer

TEMAHEFTE NORD SØR HANDEL MED MAT. for videregående skole: SAMFUNNSFAG OG GEOGRAFI

TEMAHEFTE NORD SØR HANDEL MED MAT. for videregående skole: SAMFUNNSFAG OG GEOGRAFI TEMAHEFTE for videregående skole: SAMFUNNSFAG OG GEOGRAFI NORD SØR HANDEL MED MAT Hefte utarbeidet av Landbrukets Utredningskontor på oppdrag av Norsk Landbrukssamvirke og Norges Bondelag med støtte fra

Detaljer

Meld. St. 27. (2013 2014) Melding til Stortinget. Et mangfoldig og verdiskapende eierskap

Meld. St. 27. (2013 2014) Melding til Stortinget. Et mangfoldig og verdiskapende eierskap Meld. St. 27 (2013 2014) Melding til Stortinget Meld. St. 27 (2013 2014) Melding til Stortinget Innhold 1 Innledning og sammendrag... 7 1.1 Bakgrunn for meldingen... 7 1.2 Sammendrag... 8 1.2.1 Eierskap

Detaljer

Hovedkontor 2012 Årsrapport Kontorer www.totenbanken.no www.totenbanken.no

Hovedkontor 2012 Årsrapport Kontorer www.totenbanken.no www.totenbanken.no Årsrapport 2012 www.totenbanken.no INNHOLDSFORTEGNELSE s.1 Administrerende banksjefs kommentar Styrets årsberetning s. 2 Innledning s. 7 Redegjørelse for regnskapet Regnskap s. 19 Resultatregnskap s. 20

Detaljer

God likviditet og lavere inntjening

God likviditet og lavere inntjening ÅRSMELDING 2014 God likviditet og lavere inntjening Både USA og Storbritannia har hatt en positiv utvikling i økonomien i 2014, men eurosonen sliter fortsatt med svak vekst. Flere av EU-landene sliter

Detaljer

6.2 Delmål 2: IN skal bidra til økt internasjonalisering i næringslivet i hele landet

6.2 Delmål 2: IN skal bidra til økt internasjonalisering i næringslivet i hele landet 6.2 Delmål 2: IN skal bidra til økt internasjonalisering i næringslivet i hele landet Innovasjon Norges internasjonaliseringsarbeid er konsentrert om tre områder: formidling av informasjon og kunnskap

Detaljer

Investeringer i spesialisthelsetjenesten i Norge

Investeringer i spesialisthelsetjenesten i Norge Investeringer i spesialisthelsetjenesten i Norge Norsk Sykepleierforbund og Den Norske Legeforening 20. desember 2010 KONFIDENSIELT OG RETTIGHETSBESKYTTET Enhver bruk av dette materialet uten særskilt

Detaljer

Forvaltning av Statens petroleumsfond Årsrapport 2000

Forvaltning av Statens petroleumsfond Årsrapport 2000 2000 Forvaltning av Statens petroleumsfond Årsrapport 2000 Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Des. Innhold Hovedtall for forvaltningen 1996 2000 4 Forord 5 Statens petroleumsfond 1990-2000 7 Beretningsdel Temadel

Detaljer

Årsrapport 2014. 104. regnskapsår

Årsrapport 2014. 104. regnskapsår 104. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2014. 1 Sparebankenes rammebetingelser 2015... 1 Bankens virksomhet i 2014. 1 Virksomhetsstyring... 2 Eiendomsmegling... 3 Strategisk samarbeid

Detaljer

SEB Privatbanken BMA Elite II Banksparing med fondsavkastning

SEB Privatbanken BMA Elite II Banksparing med fondsavkastning SEB Privatbanken BMA Elite II Banksparing med fondsavkastning Garanti for 105 % av innskutt beløp* samt 100 % av fondskurvens oppgang utover garantinivået Tegningsperiode: 9. januar 2006 14. februar 2006

Detaljer