Innkalling til årsmøte 2012 Friskis&Svettis Tønsberg/Nøtterøy

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til årsmøte 2012 Friskis&Svettis Tønsberg/Nøtterøy"

Transkript

1 Innkalling til årsmøte 2012 Friskis&Svettis Tønsberg/Nøtterøy I henhold til vedtekter for Friskis&Svettis Tønsberg/Nøtterøy, vedtatt den 03. april 2003, innkalles det til årsmøte. Tid: den 26.mars 2012, kl Sted: Træleborg skole, Tønsberg. I henhold til vedtektenes 3 bekjentgjøres følgende saker til behandling på årsmøte. Saksliste: 1. Godkjenning av fremmøtte representanter 2. Godkjenning av saksliste og forretningsorden 3. Valg av dirigent og sekretær 4. Behandling av styrets årsmelding og revidert regnskap for Styrets årsberetning, se vedlagt. 2. Revidert regnskap, se vedlagt. 3. Revisjonsberetning fremlegges på årsmøte. 5. Behandling av innkomne forslag 1. Økning av treningsavgift fra 2013, se vedlagte forslag fra styret 2. Arbeidsgruppe for eget lokale, se vedlagt forslag til mandat fra styret. 3. Honorar styremedlemmer/ledere arbeidsgrupper. 6. Behandling av budsjett og handlingsprogram for kommende periode. 1. Forslag til budsjett for 2012, se vedlagt 2. Forslag til handlingsplan for 2012, jfr. vedtatt strategiplan for årene Valg 1. Styre 1. Innstilling fra valgkomiteen, se vedlagt 2. Revisor 1. Innstilling fra valgkomiteen, se vedlagt 3. Valgkomite 1. Styrets forslag, gjenvalg av årets komite: To medlemmer: Robert Jakobsen og Bente Henriksen, varamedlem: Birgitte Fadum 4. Repr. til kretsting 1

2 1. Styrets forslag: Styret gis fullmakt til å oppnevne representant fra foreningen. 5. Repr. til Rikstämman 1. Styrets forslag: Medlemmer fra styret deltar på Årsstämman På årsmøte i foreningen møter med stemmerett foreningens medlemmer. For å ha stemmerett må vedkommende ha vært medlem av foreningen i minst en måned og fylt 15 år. Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være sendt til foreningens styre senest 3 uker før årsmøte, fristen var således Fullstendig saksliste med forslag må være utsendt minst 1 uke før årsmøte. Ingen medlemmer har mer enn en stemme på årsmøte og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt. Tønsberg, 06. mars 2012 For styret i Friskis&Svettis Tønsberg/Nøtterøy Helge Munkås Andersen, styreleder Vedlegg: Styrets årsberetning side 3 Revidert regnskap side 6 Forslag til ny kontingent fra 2013 side 8 Forslag til mandat og sammensetting av arbeidsgruppe ift eget lokale side 9 Forslag til honorar for styremedlemmer/ledere arbeidsgrupper. side 11 Forslag til budsjett for 2012 side 12 Forslag til handlingsplan for 2012 side 13 Innstilling fra valgkomiteen side 14 2

3 Styrets årsberetning 2011 Friskis&Svettis Tønsberg/Nøtterøy Styrets leder: Gruppe 1: Gruppe 2: Gruppe 3: Gruppe 4: Varamedlem: Helge Munkås Andersen Trine Tenvik Anne Marie Jensen Espen Granlund Irene Jensen Helge Semb Administrasjon: Bente Søndersrød, 20% stilling fram til Elisabeth Lunder 20% stilling fra Møteaktivitet i styret, grupper mm. Styret har hatt møter hver uke gjennom året. Man har jobbet slik den vedtatte strategiplanen legger opp til, ved at man jobber jevnlig i de arbeidsgrupper man har vedtatt og rapporterer og tar strategiske beslutninger, bestemmer linjer og føringer for arbeidet med mer i styret. Styret er meget tilfreds med arbeidet i arbeidsgruppene som er oppnevnt. Det er laget en årsplan for styremøtene og det er foretatt en evaluering av arbeidet i styret både hva gjelder samarbeid internt, jobben med strategiplan og planer for fremtidig utvikling. Funksjonærer fra Friskis&Svettis Tønsberg/Nøtterøy bistod nok en gang i gjennomføringen av et stort barneskirenn på Tønsberg Torv 04. mars Foreningens treningsledere var oppvarming for deltagerne på Kristinaløpet også sommeren Videre har foreningen bistått ved gjennomføring av moteshow på Teie torv, rosa sløyfeaksjonen m.m I forbindelse med supersøndag og TV aksjonen 2011 ble det gjennomført en flash-mob på Farmandsstredet. Foreningen var representert på Årsmøte til Friskis&Svettis Norge, Tinget for Fleridrettsforbundet, Årstämman i Gøteborg, Tinget for Vestfold idrettskrets, flere møter i Nøtterøy idrettsråd. 3

4 Foreningen har samarbeidet med Nøtterøy kommune i prosjektet sunt og godt for inaktiv ungdom. Gledesprederne har hatt flere oppdrag i løpet av Rørisgruppa har gjennomført et kurs for studenter på HIVE, et kurs i barnehage og det er gjennomført to Rørisprogram i barnehager og det er solgt 8 minirøris CDer. Røris benyttes både i barnehager og pensjonisttreninger. Flere arbeidsplasser benytter Røris som pausegym. Røris er fortsatt et solid innslag på fritidsklubben Trio, en lokal fritidsklubb for psykisk utviklinghemmede i Tønsberg. Treninger/timeplan/medlemmer F&S Tønsberg/Nøtterøy fikk i 2011 tildelt 2 treningstimer i Nøtterøyhallen. Dette var et stort gjennombrudd etter en periode med usikkerhet rundt treningssteder. Styret besluttet derfor høsten 2011 at man kuttet ut treninger på Brattås skole. Sommertreningen 2011 på Ringshaug og Rosanes var godt besøkt. Foreningen har hatt en positiv utvikling når det gjelder antall medlemmer. Ved utgangen av 2011 var vi 658 medlemmer. Utdanning Foreningen har videreutdannet treningsledere ift. Fuego, Core, Flex og Puls. Det har kommet til fire nye verter i løpet av Vi har også fått en ny treningsleder som er utdannet fra Oppegård/Vestby. En vert og to treningsledere har sluttet i løpet av 2011 Satsingen på videreutdanning av våre treningsledere har bidratt til større variasjon i treningstilbudet i Økonomi Foreningens regnskap bokføres etter regnskapsprinsippet. Alle kjente utgifter for 2011 er bokført og periodisert i 2011 regnskapet. 4

5 Friskis&Svettis Norge besluttet høsten 2011 å skille tydelig mellom medlemsavgift og treningsavgift. Dette har ikke påvirket økonomien negativt. Foreningen har god likviditet og fortsetter med å plassere kapital på fastrenteinnskudd som gir en betydelig bedre renteavkastning. Det vises forøvrig til revidert regnskap for Foreningens fremtid Arbeidet med implementeringen av den vedtatte strategiplan fram til 2016 og arbeidet i de ulike grupper gjennom året har vært en suksess. De delmål man satte seg for 2011 er evaluert og nådd. For 2012 er det laget en handlingsplan som viderefører viktige tiltak for foreningens utvikling og vekst. Det er også utarbeidet et forslag til mandat og sammensetting av arbeidsgruppe for å se på eget lokale for foreningen. Se eget forslag som legges fram for årsmøte for vedtak. Samarbeidspartnere Foreningen har fortsatt det gode samarbeidet med Freesport hvor medlemmene får rabatt på alle innkjøp. Det har vært flere henvendelser om å låne trenerressurser. I slike saker følger vi de føringer som ligger i regelverket fra Friskis&Svettis Norge og Riks. Tønsberg den 01. mars 2012 Styret i Friskis&Svettis Tønsberg/Nøtterøy 5

6 Friskis&Svettis Tønsberg/Nøtterøy Resultatregnskap for perioden Inntekter Budsjett 2011 Medlemskontingent Innbetalinger Røris Salg av medlemsklær Andre tilskudd Sum Inntekter Driftskostnader Varekost salg av medlemsklær Lønnskostnader inkl arbeidsgiveravgift Sosiale utgifter funksjonærer og utgiftsgodtgjørelse Utdanning og kurs Hall-leie Utstyr og driftsmateriell Klær og sko funksjonærer Utgifter Røris Annonser Reklamemateriell og brosjyrer, kick off medlemmer Kontingent / Bidrag F&S Norge Strategisamling, styremøter og generalforsamling Kontorrekvisita, telefon, forsikring, gebyrer Tono-avgift Gaver, fradragsberettiget Sum Driftskostnader Finansinntekter Renteinntekter Sum Finansinntekter Årsresultat (årsunderskudd)

7 Balanse pr Eiendeler Varebeholdning innkjøpt for videresalg Bankinnskudd Sum Eiendeler Egenkapital og Gjeld Egenkapital Årsresultat Sum egenkapital Skyldige offentlige avgifter Forskuddsbetalinger fra medlemmer Annen kortsiktig gjeld Sum Gjeld Sum Egenkapital og Gjeld Tønsberg, 1.mars

8 Forslag til ny kontingent for 2013 Helår: voksen kr ,- og ungdom kr ,- inkl. medlemsavgift. Halvår: voksen kr ,- og ungdom kr ,- inkl. medlemsavgift. Helår familie: kr ,- + kr. 100,- pr. medlem. Halvår familie: kr 1.800,- + kr. 100,- pr. medlem. Klippekort: kr inkl. medlemsavgift. (Friskis&Svettis Tønsberg/Nøtterøy er et idrettslag der all treningsaktivitet er basert på frivillig innsats fra medlemmene. Som idrettslag er vi en del av Norges Idrettsforbund og må betale en medlemskontingent, i tillegg til treningskontigenten. Medlemskontigenten er på 100,- og gjelder i et år. For deg som medlem vil det ikke bety så stor forandring. Dere vil nå få et medlemskort med to oblater, ett for medlemskontingent og ett for treningsavgiften. Begge oblater må være gyldige for at kortet er gyldig.) 8

9 Mandat for arbeidsgruppe Spinning/Indoor walking. Oppdragsgiver: Styret ved styreleder Foreningens styre er styringsgruppe for arbeidet. Gruppeleder: Trine Tenvik Gruppemedlemmer: Espen Granlund Anette Hansen 2 mosjonister Administrasjon v/elisabeth er sekretær for gruppens arbeid. Oppdragsdato: Sluttdato: Gruppeleder ansvar: Leder arbeidsgruppen Klarerer rammer der disse er utydelige Planlegger jobben Rapporterer til styret på hvert møte Rapporter til oppdragsgiver Ansvarlig for gjennomføringen av arbeidet innen tidsfristen Målsetting: Utrede muligheter for etablering og drift av eget lokale i Tønsberg-Nøtterøy fra 01. august 2013 som inneholder følgende: o Spinningsal o Indoor walking o Kontor for administrasjon Forutsetningen er at man opprettholder dagens tilbud på gruppetreninger som en desentralisert ordning. På bakgrunn av utredningen skal styret, funksjonærer og årsmøte kunne fatte en beslutning på et godt grunnlag. Detaljering av oppdraget: Det må utarbeides et konkret forslag med en prosjektplan med milepæler etc. o Denne godkjennes på styremøte mai Det må utredes en kostnadskalkyle for alle kostnader som påløper en slik etablering. o Herunder et budsjett for etablering og første driftsår samt et langtidsbudsjett for de påfølgende 3 årene. Denne må innholde alle elementer på både utgifts- og inntekstsiden. Viktige elementer her er husleiekostnader, innkjøp av utstyr, nedskrivning av innkjøp, differensiering av treningsavgift, markedsføring, lønn til en eventuell daglig leder etc. 9

10 Det legges til grunn en meget nøktern medlemsøkning. Behov for kompetanse og utdanning av treningsledere for å ivareta det nye tilbudet. Det må vurderes behovet for opprettelse av en stilling som daglig leder og eventuelt rammer, arbeidsoppgaver og kompetansekrav for en slik stilling. Det gjennomføres en vurdering av andre sammenlignbare tilbud hos andre foreninger i Norge, spesielt ift erfaring, investering, drift etc. o Her er det spesielt viktig å få med seg alle erfaringer ift skjær i sjøen slik at man kan søke å unngå disse. Det må lages en vurdering av hvilke konkurrenter man har og en vurdering av styrker og svakheter ift deres tilbud. Basert på erfaringer fra andre steder i Norge og Sverige, konkurrenter etc. må det utredes behov for lokale ift plassering og størrelse, herunder en befaring/vurdering av egnede lokaler i området. Oppdragsgiver trekkes inn i deler av arbeidet etter avtale med gruppens leder. Dersom man anbefaler eget lokale som nevnt, vil dette kreve stor grad av egeninnsats og engasjement hos foreningens funksjonærer. o Det må lages en plan for forankring og engasjement av en eventuell beslutning om eget lokale. o Behovet for engasjement fra foreningens funksjonærer må detaljeres i størst mulig grad. I den grad man anbefaler et eget lokale innenfor de rammer som her er gitt må det utarbeides et forslag til timeplan, markedsføringsplan m.m Det må lages et anbefaling hvorvidt man ønsker å gå for det eller ikke og et beslutningsgrunnlag for styret i første omgang, og som kan legges fram for et funksjonærmøte før det eventuelt behandles på årsmøte

11 Forslag fra styret. Styremedlemmer i Friskis&Svettis Tønsberg/Nøtterøy får et årlig honorar på kr. 2000,- pr. år. Beslutningen tas opp til vurdering dersom arbeidet som styremedlem endres i belastning enten ved at strategiplanen endres eller gjennom vedtak i årsmøte. Begrunnelse: Vervet som styremedlem er blitt vesentlig mer omfattende etter at denne funksjonen på siste årsmøte, gjennom vedtak av strategiplan for foreningen, også ble leder av hver sine arbeidsgrupper. Man har også en del rene kostnader i form av telefon, reiser, parkering og møtekostnader. 11

12 Budsjett Sum 3200 Medlemskontigent Inntekter Røriskurs Andre tilskudd Renteinntekter Sum inntekter Lønn Feriepenger Styrehonorar Arbeidsgiveravgift Annen kostnadsgodtgj Utanning/kurs Sos.utg.funksjonærer Halleie Utstyr Driftsmateriale/rekv Klær/sko funksjonærer Kontorrekvisita Utgifter Røriskurs Telefon Annonser Reklamemat/brosjyrer Kontingent/bidrag F&S Forsikringspremie Tono Generalforsaml/møter Sum kostnader Resultat

13 Friskis&Svettis Tønsberg/Nøtterøy Handlingsplan 2012 Basert på strategiplan for årene vedtatt på årsmøte i 2011 har styret følgende handlingsplan for året Overordnet: Gjennomføre arbeid med eget lokale i henhold til eget mandat. Arbeidsgruppe 1: 1. Utvidet treningstilbud 2. Strategisk arbeid med HIVE for å få F&S konseptet inn som en del av førskoleutdanningen 3. Fadderordning for nye treningsledere Arbeidsgruppe 2: 1. Skriftliggjør fadderordning for nye verter. 2. Arrangerer 2 vertsmøter dette vårhalvåret. 3. Utarbeider et felles informasjonsskriv til treningsstedene. Arbeidsgruppe 3: 1. Videre tilrettelegge for utdanning/kurs 2. Kvalitetssikre treninger gjennom regelmessig LOF 3. Sikre informasjonsflyt mellom Norge/Riks og treningslederne Arbeidsgruppe 4: Egen markeds- og aktivitetsplan for 2012 er utarbeidet. Denne skal bidra til: 1. Sikre at man fremstår profesjonelle 2. Planen skal være realistisk og med høy kvalitet 3. Overholdelse av budsjett 13

14 Valgkomiteens innstilling til kandidater for valg Styreleder for nye 2 år. Helge Munkås Andersen - Styremedlem for nye 2 år. Trine Tenvik - Nytt varamedlem Anette Hansen, trener og musikkansvarlig. - 2 nye revisorer. Tone Brith Faugli, Opalveien 8, 3150 Tolvsrød tlf fødselsår 1958 Bente Johansen, Nedre Vargvei 25, 3124 Tønsberg tlf fødselsår Kandidater som ikke ønsker gjenvalg Helge Semb som er vararmedlem i styret Kjersti Rolfsen som er revisor i foreningen Fra valgkomiteen medlemmer Bente Henriksen og Robert Jacobsen Varamedlem Birgitte Fadum 14

Vedtekter. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå

Vedtekter. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå Vedtekter Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå Vedtekter for Taekwondo Team Stjørdal - stiftet 2012. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå. (1)

Detaljer

ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite

ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite Torsdag 12. mars 2015 kl. 18.00 i Vallhall (kantinen 2. etasje) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I VÅLERENGA FOTBALL ELITE Styret i Vålerenga Fotball Elite innkaller til årsmøte,

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn

PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn Leder: Kjetil Fosse, Bjørkedalsvegen 234, 3948 Porsgrunn E-post: Kjetil.fosse1975@gmail.com,

Detaljer

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Behandling Hovedstyret har foreslått et helhetlig sett med vedtekter. Dette har vært gjennom en høringsrunde hos distriktsavdelingene. De gjeldende vedtektene sier

Detaljer

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Vedlagt følger sentralstyrets

Detaljer

ÅRSRAPPORT JUSHJELPA I MIDT-NORGE 2013

ÅRSRAPPORT JUSHJELPA I MIDT-NORGE 2013 1 ÅRSRAPPORT JUSHJELPA I MIDT-NORGE 2013 Innhold 1. Innledning 2. Presentasjon av Jushjelpa i Midt-Norge 3. Virksomheten i 2013 4. Driftsrute 2013 5. Kurs 6. Utdrag fra saker som Jushjelpa i Midt-Norge

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Sakspapirer: Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Torsdag 26. februar 2015, kl. 18.30 Auditoriet i Vikingskipet, Hamar Dagsorden Årsmøte, 26. februar 2015 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen,

Detaljer

Til andelseierne i Tåsen Borettslag

Til andelseierne i Tåsen Borettslag 1 Tåsen Borettslag Til andelseierne i Tåsen Borettslag Velkommen til generalforsamlingen 2014 Denne innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. I tillegg finner du bakerst

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006 INNHOLD D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006 Presidenten har ordet: Med tanke på fremtiden.................................. 2 Saksliste...............................................................

Detaljer

Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00

Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00 Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00 Dokumenter for Årsmøtet i Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.2009 Sted: Hull 19 Tid: 19.00 2 FORRETNINGSORDEN Årsmøtet ledes av den valgte møteleder.

Detaljer

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb Årsmøte Stjørdal Golfklubb 2014 (Årsmøtepapirer 2013 fra styret) Klubbhuset, Hull 19, Stokkanv. 42, Stjørdal Torsdag 13. februar 2014, kl 1900 Styret ønsker alle medlemmer hjertelig velkommen Side 1 av

Detaljer

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Utgitt av Fordelingsutvalget Desember 2006 FORDELINGSUTVALGET ØKONOMIHÅNDBOK FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONER Innhold Innledning... 3 1. Gode interne rutiner...

Detaljer

Arbeidernes Turn- og Idrettsforening Trondheim

Arbeidernes Turn- og Idrettsforening Trondheim Arbeidernes Turn- og Idrettsforening Trondheim ÅRSMØTE 2014 Onsdag 9.april kl 1900 Laugsand kafé Thomas von Westens gt. 34 Vel møtt! SAKSLISTE 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling 3. Sak til årsmøte:

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

LOV FOR IL Express. Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015

LOV FOR IL Express. Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015 LOV FOR IL Express Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert

Detaljer

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag ÅRSMØTE Ålen Idrettslag Tirsdag 10. mars 2015 klokken 18.00 Messa i Hovet Velkommen! Lagets årsmeldinger, handlingsplaner og ev. aktivitetsplaner finner du på www.alenil.no Våre hovedsamarbeidspartnere:

Detaljer

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag 1 Kolåsbakken Borettslag Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Styret i Navamedic har vedtatt retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse i Navamedic ASA.

Styret i Navamedic har vedtatt retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse i Navamedic ASA. Eierstyring og selskapsledelse Styret i Navamedic vil i det følgende redegjøre for eierstyring og selskapsledelse i Navamedic i 2012. Redegjørelsen gis med utgangspunkt i «Norsk anbefaling for eierstyring

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2011 I TRONDHEIM GOLFKLUBB MANDAG 28. FEBRUAR 2011 KL. 19.00

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2011 I TRONDHEIM GOLFKLUBB MANDAG 28. FEBRUAR 2011 KL. 19.00 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2011 I TRONDHEIM GOLFKLUBB MANDAG 28. FEBRUAR 2011 KL. 19.00 Sted: Hotell Britannia 1. Godkjenne de stemmeberettigede. Det var til sammen 28 medlemmer med stemmerett til stede, hvorav

Detaljer

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo. Telefon: 22 42 42 82, E-post: forbundet@kysten.no Internett: www.kysten.no - 2 - Forord Vi ønsker

Detaljer

Vedtekter for NBF Midt-Trøndelag

Vedtekter for NBF Midt-Trøndelag Vedtekter for NBF Midt-Trøndelag Revidert og vedtatt av kretstinget 31.03.2009, stadfestet av Norsk Bridgeforbund 27.03.2009 og gjort gjeldende fra 31.03.2009 KAPITTEL 1... 2 BASISVEDTEKTER SOM SKAL VÆRE

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Keyserløkka Øst Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned

Detaljer

VEDTAK SOM HJEMLER GEBYR PÅ FAKTURA FOR TRENINGSAVGIFT OG VAREKJØP VED BRUK AV MYSOFT.

VEDTAK SOM HJEMLER GEBYR PÅ FAKTURA FOR TRENINGSAVGIFT OG VAREKJØP VED BRUK AV MYSOFT. VEDTAK SOM HJEMLER GEBYR PÅ FAKTURA FOR TRENINGSAVGIFT OG VAREKJØP VED BRUK AV MYSOFT. NGTFS FORBUNDSTING vedtok innføringen av Mysoft Idrett for alle lag tilsluttet NGTF på forbundstinget i 2012. Vedtaket

Detaljer

Normalvedtekter for samvirkelag. Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag. Bokmål

Normalvedtekter for samvirkelag. Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag. Bokmål Normalvedtekter for samvirkelag Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag 2013 Bokmål SA 39 Frivillig organ: Organisasjon Lag med åpent årsmøte Kontrollkomité 3 medlemmer Årsmøtet Valgkomité

Detaljer

Generelt om lovnorm for særforbund. Fleridrettsforbund Fleridrettsforbund benytter lovnorm for særforbund med de tillegg NIFs lov 6-4 krever.

Generelt om lovnorm for særforbund. Fleridrettsforbund Fleridrettsforbund benytter lovnorm for særforbund med de tillegg NIFs lov 6-4 krever. Generelt om lovnorm for særforbund Ufravikelig lovnorm Særforbundet skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av Idrettstinget ved opptak. Lovnormen er ufravikelig

Detaljer

Saksliste styremøte 30. januar 2014

Saksliste styremøte 30. januar 2014 Saksliste styremøte 30. januar 2014 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 27.01.14 Arkivnummer: 012 [Sted] Bodø Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten

Detaljer