Årsrapport 2007 VOKKS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2007 VOKKS"

Transkript

1 Årsrapport 2007

2 Årsrapport Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar Styrets beretning Økonomi, Resultatregnskap... 7 balanse Kontantstrømanalyse Noter Revisjonsrapport Teknisk årsrapport Vokks AS Jevnakervegen 3 N-2870 Dokka T: (+47) F: (+47) Foto: Geir Høitomt Produksjon: Mariendal Offsettrykkeri as, Gjøvik Konsernorganisasjon Nøkkeltall Totalrentabilitet 2,8 % 4,2 % 7,6 % 18,1 % 14,0 % 10,9 % 7,9 % 9,6 % 13,1 % 7,6 % Egenkapital-rentabilitet 3,0 % 3,5 % 8,9 % 32,8 % 26,2 % 23,2 % 16,2 % 18,9 % 28,0 % 13,7 % Egenkapital-prosent 88,9 % 59,2 % 44,6 % 49,2 % 40,2 % 34,7 % 35,5 % 36,9 % 37,1 % 35,7 % Likviditetsgrad 1 332,7 % 288,1 % 158,4 % 90,1 % 112,7 % 127,5 % 115,2 % 114,6 % 123,5 % 130,7 % Likviditetsgrad 2 261,1 % 221 % 107,7 % 63,2 % 95,8 % 83,6 % 100 % 106 % 118,9 % 127,7 % Arbeidskapital [mill kr] 54,0 48,9 21,4-5,8 14,5 11,1 6,7 6,7 15,7 19,0 Antall årsverk , Antall ansatte

3 Årsrapport 2007 Administrerende direktørs kommentar 3 kan strøm! er det lokale energiselskapet i Land/Etnedal. Vi er eid av kommunene Etnedal og Nordre Land. Alle innbyggere, bedrifter og de fleste hytteeiere i vårt forsyningsområde er våre kunder. kan strøm. Vår virksomhet er knyttet til hele kjeden fra produksjon og salg av strøm i Kraft, transport av strømmen fram til forbruker i Nett og bygging av elektriske installasjoner for anvendelse av strømmen hos forbrukerne i Installasjon. De fl este av selskapets vel 90 ansatte er ingeniører og fagarbeidere. innehar derfor høy kompetanse på sitt fagområde. Denne kompetansen utnyttes ved også å tilby andre tjenester som bygging av bredbåndsanlegg, salg og montasje av varmepumper, salg av entreprenørtjenester utenfor eget distrikt. Økonomiske mål Vi er organisert som et aksjeselskap fordi selskapet i hovedsak skal drives etter forretningsmessige mål som er å tjene penger. Kommunene er langsiktige eiere, noe som medfører at selskapet prioriterer langsiktig avkastning framfor kortsiktig profi tt. Samtidig har ansvar for å bringe fram strøm til innbyggere, bedrifter og hytter i vårt område. Samfunnets avhengighet av sikker strømforsyning er blitt svært høy og myndighetene har karakterisert strømnettet som kritisk infrastruktur. For innebærer dette at vi vil prioritere sikker strømforsyning framfor høyest mulig fortjeneste. Samfunnsmål er opptatt av verdiskapning for våre eiere og kunder. I tillegg til økonomisk resultat har vi som mål å bidra til lokal næringsutvikling. Det forutsettes at aktiviteter i denne forbindelse ikke påfører selskapet økonomisk tap. Landsbyen Næringshage er etablert i nytt bygg i -kvartalet på Dokka. I utforming av bygget er det lagt vekt på å lage moderne og attraktive lokaler som skal trekke nye bedrifter og arbeidstakere til Dokka. Vårt mål er at -kvartalet etter hvert skal huse arbeidsplasser og være ledende kompetansemiljø i regionen. Næringshagen vil være en viktig del av dette. har de siste årene bygd bredbåndsfi ber gjennom området. Bredbåndstjenester gjennom dette nettet leveres av Eidsiva bredbånd. Mange er gjennom dette gitt mulighet for å koble seg til internett med høy hastighet. Vi vil fortsette med utbygging av fiber der bedrifter og private hjem etter hvert skal få tilbud om fibertilkobling. tilbyr våre kunder leie av varmepumpe. Vårt mål med dette er energisparing samtidig som at kundenes komfort øker. Monterte varmepumper av gir over 3 GWh mer varme enn strømforbruk. Fornybar energi Kraft er i ferd med å gjennomføre store investeringer i produksjonsanlegg. Fall kraftverk er under bygging med planlagt oppstart rundt neste årsskifte. Full rehabilitering av Åvella kraftstasjon med utskifting av turbiner og generatorer fra 1924 er under bestilling og arbeidene starter neste år. Dette er produksjonsanlegg som vil produsere fornybar kraft de neste år. Sammen med Dokka Biovarme AS som er eid av lokale skogeiere har stiftet selskapet Dokka Fjernvarme AS som har som mål å bygge fjernvarmenett på Dokka. Bruk av lokalt trevirke til energiproduksjon er et prioritert mål av myndighetene. Dersom de legger til rette økonomiske rammevilkår slik at dette kan bli lønnsomt, har vi kompetanse og kapasitet til å gjennomføre utbyggingen. Resultat 2007 Til tross for lave strømpriser og svikt i inntekter fra kraftproduksjonen har levert bedre resultat enn budsjett. Dette skyldes salg av tjenester til våre kunder og kostnadsbesparelser på drift av egne anlegg. Ansattes engasjement og innsats har her vært en vesentlig faktor. Arne Nybråten Adm. dir.

4 4 Årsrapport 2007 Årsberetning for 2007 Landsbyen Næringshage - Foto: Arne Nybråten Håkenstadbekken.

5 Årsrapport 2007 Årsberetning for AS er eid av kommunene Nordre Land og Etnedal og har hovedkontor på Dokka i Nordre Land. AS er i dag morselskap for et konsern med datterselskapene Nett AS som står for distribusjon av elektrisk kraft i vårt konsesjonsområde, Kraft AS som driver med produksjon av elektrisk kraft i lokale småkraftverk samt kraftomsetning og Installasjon AS som driver med installasjonsvirksomhet. Administrative støttefunksjoner for datterselskapene utføres av morselskapet mot betaling. AS er ansvarlig for konsernets finansiering og er låntager for alle eksterne lån. Nett Nettvirksomheten utføres av Nett AS og er et monopol der rammebetingelser fastsettes av myndighetene. Monopolvirksomhetens inntekt er bestemt av inntektsramme vedtatt av NVE etter forskrift. Årets inntektsramme er beregnet ut fra forskrift for reguleringsperioden Nye forskrifter for beregning av inntektsramme ble vedtatt med virkning fra Med utgangspunkt i dokumentert god effektivitet, har vi fått en økonomisk ramme som skaper godt grunnlag for akseptabel avkastning på nettkapitalen. Monopolvirksomheten i selskapet har i år oppnådd en avkastning på nettkapitalen tilsvarende gjennomsnittet i bransjen. Investeringer i nettet er redusert noe, slik at gjennomsnittsalderen på nettet er omtrent som ved årets start. Mange av selskapets nettkunder har benyttet seg av sin rett til ikke å kjøpe kraft fra kraftomsettere, men i stedet få levert denne gjennom nettselskapets leveringsplikt. NVE varslet endringer i forskrift som ville føre til at pris til kunder på leveringsplikt skulle være høyere enn fra kraftomsetter. startet derfor høsten 2006 med kraftomsetning gjennom sitt datterselskap Kraft AS for å ivareta de kunder som ønsker å bruke oss. Nettselskapets entreprenørvirksomhet har hatt mange eksterne oppdrag i forbindelse med bygging av bredbånd- og distribusjonsanlegg. Vår kompetanse i bruk av metoder for å utføre arbeider med spenning på høyspentanleggene har bidratt til at selskapet har fått disse oppdragene. Kraftproduksjon og kraftomsetning Kraft AS står for konsernets kraftproduksjon og kraftomsetning. Dette skjer gjennom drift av 8 småkraftverk i Åvellavassdraget, Fallselva, Hunnselva og Stokkelva. Kraft AS har startet utbyggingen av Fall Kraftverk. Dette vil erstatte Skrankefoss Kraftstasjon og øke produksjonskapasiteten med 15 GWh/år. Produksjonen i våre kraftverk var 60,1 GWh i 2007 mot 59,6 GWh i Selskapet startet høsten 2006 med kraftomsetning til sluttbrukere i vårt forsyningsområde. Installasjon Installasjon AS er den største lokale elektroentreprenørbedriften. Virksomheten har 31 ansatte som i 2007 har omsatt for 34 mill kr. Bredbånd AS har investert tungt i bredbånd som medeier i Eidsiva bredbånd AS og bygging av fi beranlegg i vårt forsyningsområde. Selskapet har i 2007 investert 2,2 mill kr i bredbåndsanlegg som er leid ut til Eidsiva Bredbånd i 20 år. Vår satsing på bredbånd er i hovedsak samfunnsøkonomisk begrunnet, men vi mener at virksomheten også vil styrke selskapet. Varmepumper AS tilbyr våre nettkunder leie av varmepumper som middel for bedre utnyttelse av strøm til oppvarming. Responsen har vært god og selskapet har i 2007 investert 3,5 mill kr i varmepumper for utleie. I tillegg har mange benyttet anledningen til å kjøpe egen varmepumpe. Montasje av varmepumper i vårt område har gitt energisparing på ca 3 GWh/år og et positivt bidrag for miljøet, også i form av reduserte utslipp av klimagasser i Europa. Bransjesamarbeid er medeier i Synnfjell Øst AS som er et vann og avløpsselskap for hytter i Synnadalen. Vår målsetting er å bidra til utvikling av Synnfjell som næringsområde innen hytter og reiseliv. har samarbeidsavtale med Valdres Energiverk om utveksling av ressurser. Dette er med på å bedre beredskapen i selskapene i større feilsituasjoner. gikk i 2006 inn som medeier i Landsbyen Næringshage AS på Dokka. Det ble besluttet at skulle bygge lokaler for næringshagen i -tunet. Nybygget sto ferdig høsten 2007 og ble den 26. november åpnet av kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa. Fremtidig utvikling Konsernet står foran større investeringer i produksjonsanlegg i Kraft AS. Utbyggingen av Fall kraftverk startet høsten 2007 og ventes ferdig i begynnelsen av Samtidig planlegges rehabilitering av Åvella kraftstasjon. Dette innebærer investeringer på ca. 75 mill kr som i årene framover vil gi god avkastning. STYRET Selskapet styre pr bestod av: Jan Arild Berg styreleder Reinert Ege nestleder Liv Solveig Alfstad medlem Tor Bjørnødegård medlem Ole Klokkersveen medlem RESULTAT har oppnådd et tilfredsstillende konsernresultat. Dette skyldes i hovedsak god avkastning på produksjon og nettvirksomheten som også innbefatter intern og ekstern anleggsvirksomhet samt andre tjenester. Resultat for produksjonsvirksomheten vises gjennom Kraft AS. Selskapet står også for forvaltning av konsesjonskraft fra Nordre Land kommune. Resultat for kraftproduksjon og omsetning til sluttbrukere etter skatt utgjør 6,6 mill kr. Resultat for nettvirksomheten vises gjennom Nett AS. Årets investeringer i nettet er på 10 mill kr. Virksomheten har oppnådd et resultat på 6,7 mill kr etter skatt. Resultat for installasjonsvirksomheten er et overskudd på 1,4 mill kr etter skatt. ARBEIDSMILJØET, ANSATTE OG LIKESTILLING Styret anser arbeidsmiljøet i bedriften for å være godt. Bedriften er tilsluttet Land Bedriftshelsetjeneste med alle sine medarbeidere. har også eget attføringsutvalg. Det har ikke vært alvorlige arbeidsulykker og det er ikke iverksatt spesielle tiltak. Konsernet har 10 kvinnelige ansatte av totalt 94 ansatte. I morselskapet utgjør antall kvinner 9 av totalt 14 ansatte. Bransjen er generelt preget av lav kvinneandel. Ved nyansettelse er selskapet bevisst på å ivareta likebehandling mellom kjønnene. Det er ikke gjennomført spesielle likestillingstiltak gjennom året. Konsernet har egen plan for intern-kontroll som er fulgt opp gjennom året. Konsernet hadde ved årets start 96 ansatte som representerte 91 årsverk. Pr er det 94 ansatte, herav 6 lærlinger. Dette utgjør 89 årsverk. Sykefraværet har vært på 5,3 % og skyldes hovedsakelig langtidsfravær. Det har vært meldt 6 skader og 0 ulykker i Konsernets virksomhet forurenser ikke det ytre miljø utover det som fremgår av lover og forskrifter. I de tilfeller hvor vi i sammenheng med produksjon og fremføring av strøm må

6 6 Årsrapport 2007 Årsberetning for 2007 foreta inngrep i naturen, forsøker vi å gjøre dette på den mest skånsomme måten for natur og landskap. FINANSIELL RISIKO Konsernet er eksponert for endringer i ressurstilgangen på vann og prisen på kraft. Konsernet er delvis eksponert mot endringer i rentenivået, da deler av konsernets gjeld har fl ytende rente. Videre kan endringer i rentenivået påvirke investeringsmulighetene i fremtidige perioder. Nettvirksomheten er regulert av NVE der det forutsettes rimelig avkastning på nettkapitalen ved effektiv drift. Dette innebærer at driftsresultat er påvirket av rentenivå. KONSERNREGNSKAP Resultatregnskapet til konsernet omfatter i tillegg til morselskapet de heleide datterselskapene Nett AS, Kraft AS, Installasjon AS. Omsetningen i konsernet gikk ned fra 187,9 mill kr i 2006 til 176,7 mill kr i Driftsresultat gikk ned fra 40,4 mill kr i 2006 til 22,6 mill kr i Årsresultatet gikk ned med 12,1 mill kr til 13,1 mill kr etter skatt. De samlede investeringene i konsernet i 2007 var 41 mill kr. Årets investeringer har gått til nettanlegg (inkl. bredbånd) med 10,5 mill kr, transportmidler og varmepumper med 5,1 mill kr og eiendommer/produksjon med 25,4 mill kr (bygging av Landsbyen Næringshage og Fall kraftverk). Konsernets likviditetsbeholdning var 23,1 mill kr pr sammenlignet med 36,5 mill kr året før. Totalkapitalen var ved utgangen av året 380,6 mill kr, sammenlignet med 351,2 mill kr året før. Egenkapitalandelen pr er 35,9 %. I konsernregnskapet er alle interne inntekter og utgifter eliminert. Aksjer i datterselskapene er eliminert. Interne fordringer og gjeld er avregnet mot hverandre slik at regnskapet gir et korrekt bilde av konsernet som en økonomisk enhet. Etter styrets oppfatning gir fremlagte resultatregnskap og balanse med tilhørende noter fyllestgjørende informasjon om driften og om stillingen ved årsskiftet. Når det gjelder avsetningsforhold og prisutvikling for de pro- dukter som inngår i selskapets virksomhet, kjenner ikke styret til noe som har interesse for bedømmelse av selskapet utover det som fremgår av årsregnskapet. Styret er ikke kjent med at det etter regnskapsårets utgang har inntrådt andre forhold av vesentlig betydning for selskapet som ikke går frem av årsregnskapet. Styret bekrefter at forutsetning for fortsatt drift er til stede. Regnskapet er avlagt under denne forutsetningen. Styret mener at årsregnskapet gir et rett bilde av AS og konsernets eiendeler og gjeld, fi nansielle stilling og resultat. Regnskapet viser et overskudd etter skatt på kr for morselskapet og kr for konsernet. Styret foreslår følgende disponering av årets overskudd: Til utbytte kr Fra annen egenkapital kr Sum disponert kr Selskapet har pr fri egenkapital på kr Selskapets styre pr , fra v.: Ole Klokkersveen, Liv Solveig Alfstad, styreleder Jan Arild Berg, Reinert Ege og Tor Bjørnødegård. Dokka, 17. april 2008

7 Årsrapport 2007 Årsregnskap Resultatregnskap Morselskap Konsern (Beløp i kr.) Note Driftsinntekter Salg energi Overføringsinntekter Andre salgsinntekter Salg konserntjenester Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Driftskostnader Kraftkjøpskostnader Overføringskostnader Nettap Annen varekostnad Lønnskostnad 2, Avskrivning 4, Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsoverskudd Finansinntekter og finanskostnader Finansinntekt innen konsern Mottatt utbytte Annen fi nansinntekt Annen fi nanskostnad Netto finansresultat Ordinært overskudd før skattekostnad Skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Årets overskudd Opplysninger om: Foreslått utbytte Overført til(+)/fra(-) annen egenkapital

8 8 Årsrapport 2007 Årsregnskap 2007 Balanse pr. 31. desember Morselskap Konsern (Beløp i kr.) Note Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Goodwill Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Overførings- og bredbåndsanlegg Produksjonsanlegg Transportmidler, inventar og utstyr Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i datterselskap Investering i aksjer og andeler Ansvarlig lån Lån til konsernselskap Obligasjoner og andre fordringer Sum finansielle driftsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Kundefordringer Konsernfordringer Mindreinntekt Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler Sum eiendeler

9 Årsrapport 2007 Årsregnskap Balanse pr. 31. desember Morselskap Konsern (Beløp i kr.) Note Egenkapital Innskutt egenkapital Aksjekapital 12, Overkursfond Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum annen egenkapital Sum egenkapital Gjeld Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Annen langsiktig gjeld Ansvarlig lån Øvrig langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Avsatt utbytte Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Dokka, 31. desember april 2008

10 10 Årsrapport 2007 Årsregnskap 2007 Kontantstrømoppstilling Morselskap Konsern (Beløp i kr.) Note Ordinært resultat før skattekostnad Periodens betalte skatt Gevinst ved salg av anleggsmidler Gevinst ved salg av aksjer Nedskriving av aksjer Ordinære avskrivninger 4, Endring i varelager Endring i kundefordringer Endring i leverandørgjeld Endring i avsetninger pensjon Endring i konsernfordring Endring i andre tidsavgrensninger Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Innbetalinger ved salg av aksjer Utbetalinger ved kjøp/tilvirkning av varige driftsmidler Utbetaling ved kjøp av aksjer Innbetalinger ved obligasjoner og andre fordringer Utbetalinger ved lån Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Innbetalt avdrag på lån til datterselskaper Netto endring i kassekreditt Netto endring i langsiktig gjeld Utbetaling av utbytte Motatt utbytte Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring av kontanter og kontantekvivalenter Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt

11 Årsrapport 2007 Noter til årsregnskap Note 1 - Regnskapsprinsipper (Beløp i 1.000) Generelt Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Konsolideringsprinsipper Konsernregnskapet omfatter morselskapet AS og de 100 % eide datterselskapene Nett AS, Kraft AS, Installasjon AS. Konsernregnskapet utarbeides etter ensartede prinsipper ved at datterselskapene følger de samme regnskapsprinsipper som morselskapet. Interne transaksjoner, fordringer og gjeld elimineres. Noter er utarbeidet felles for morselskap og konsernselskap. Resultatregnskap Inntektsføring/kostnadsføring Selskapet utfører tjenester for andre selskaper i konsernet og eksterne kunder mot betaling. Hvor ikke annet fremgår blir alle inntekter og kostnader periodisert. Dette innebærer at inntekter registreres når de opptjenes og kostnader når de påløper. Vedlikehold Kostnadsføring av vedlikehold skjer i det året vedlikeholdet har funnet sted. Klassifisering og vurdering av balanseposter Aksjer i datterselskapene Datterselskapene er vurdert etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Omløpsmidler/kortsiktig gjeld Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifi sert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifi sert avsetning for å dekke antatt tap. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets levetid dersom de har levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr 15. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Betaling for vassdragsreguleringer er aktivert til kostpris og avskrives ikke. Ved erverv av aksjer er mer-/mindreverdier i konsernregnskapet i sin helhet tillagt driftsmidler. Pensjoner Konsernets ansatte har pensjonsordning gjennom Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og pensjonsforpliktelser dekket over selskapets drift. Se note 3. Skatt Skatt på resultat Konsernet har ikke kraftstasjoner over 5000 naturhestekrefter og har således kun vanlig overskuddskatt. Regler for grunnrenteskatt og naturressursskatt er av regjeringen foreslått endret og kan påvirke framtidig skatt på resultat. Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 28 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet. Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at denne kan bli nyttegjort. Eiendomsskatt Som følge av regler for beskatning av kraftforetak vil eiendomsskatt for småkraftverk bli beregnet ut fra kraftverkets skattemessige verdi. Alle konsernets kraftverk er småkraftverk som kommer inn under disse endringene. Konsernet betaler eiendomsskatt for deler av nettanleggene. Eiendomsskatten er beregnet ut fra takst gjennomført av den kommune hvor nettanleggene er plassert. Kostnader til eiendomsskatt på nettvirksomheten gir tilsvarende økning i tillatt inntekt på nettleie. Eiendomsskatter er i resultatregnskapet presentert som driftskostnad. Øvrige opplysninger Segmentinformasjon Selskapet er ansvarlig for administrative støttefunksjoner i konsernet. Tjenestene faktureres til kostpris. Selskapet står for konsernets lånefi nansiering og yter lån til datterselskapene der rente settes lik rente på selskapets ansvarlige lån.

12 12 Årsrapport 2007 Noter til årsregnskap 2007 Selskapets virksomhet består ellers av utleie av eiendom, varmepumper og bredbåndsanlegg. AS har gjennom medeierskap og samarbeid med Eidsiva bredbånd AS bygd ut bredbånds fi beranlegg i vår region. Anleggene er leid ut til Eidsiva bredbånd AS i 20 år og avskrives lineært over samme tidsperiode. Nettvirksomhet Med virkning fra 1997 har Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) innført et reguleringsregime for nettvirksomheten som innebærer at det ved enkeltvedtak fastsettes en inntektsramme som er årlig tillatt inntekt for netteierens monopolvirksomhet. Hvert år beregnes avviket mellom faktiske tariffinntekter og tillatt inntekt, i form av en mer-/ mindreinntekt. En merinntekt bokføres det enkelte år som en forskuddsbetaling i resultat- regnskapet, og presenteres som en gjeld i balansen. En mindreinntekt bokføres det enkelte år som opptjent inntekt, og presenteres som en fordring i balansen. Akkumulert mer/mindreinntekt renteberegnes iht. rente fastsatt av NVE. Merinntekt utover inntektsrammen skal tilbakeføres kundene gjennom fremtidige lavere tariffer. Mindreinntekt belastes kundene gjennom fremtidige økte tariffer. Kompensasjon for ikke levert energi, KILE er innført for å påvirke at netteieren vil sørge for god leveringssikkerhet på strømleveransen. Samfunnsøkonomiske kostnader for avbrudd i strømleveranse beregnes etter satser fastsatt av NVE og trekkes fra inntektsrammen. Dersom leveringssikkerheten over tid avviker fra forventet verdi, vil dette gi endringer i tariffer for nettleie. Kraftproduksjon - Evigvarende konsesjoner uten hjemfall Selskapet har evigvarende konsesjoner uten hjemfallsrett. Vannkraftproduksjon baserer seg på en evigvarende ressurs. Siden produksjonen i prinsippet er evigvarende ved normalt vedlikehold av anleggene, er det ikke avsatt midler for fremtidig fjerning av fremtidige produksjonsinstallasjoner. Hjemfallsordningen er under vurdering av myndighetene i Norge og EU. Installasjon Selskapet utfører prosjektering og montasje av elektriske anlegg, tele, alarm, styring og varmepumper for næringsliv, offentlig sektor og private i konkurranse med andre installatører i området. Mogop

13 Årsrapport 2007 Noter til årsregnskap Note 2 - Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser m.m. (Beløp i 1.000) Lønnskostnader (beløp i 1.000) AS Konsern Lønninger Folketrygdavgift Pensjonskostnad Øvrige ytelser Aktivering lønnskostnader Sum Gjennomsnittlig antall heltidsansatte i konsernet er 89 hvorav 6 lærlinger og det er 11 i morselskapet. Ytelser til ledende personer og revisor AS Konsern Daglig leder Styre Revisor, revisjon eks mva Revisor, attestasjoner eks mva 0 21 Revisor, rådgivning eks mva Daglig leder kan kreve førtidspensjonering fra fylte 62 år, med en pensjon tilsvarende 66 % av siste års lønn ved oppnådd pensjon. Pensjonsforpliktelsen er nåverdiberegnet og inngår i selskapets balanseførte pensjonsforpliktelse. Daglig leder har et lån i selskapet på kr 252 som nedbetales med kr 50 pr år. Det er stilt sikkerhet i fast eiendom. Renter beregnes etter skattemyndighetenes regler for rimelige lån i arbeidsforhold. Fra Synfjellet Bærhøst. Foto: Geir Høitomt

14 14 Årsrapport 2007 Noter til årsregnskap 2007 Note 3 - Pensjonskostnader og -forpliktelser (Beløp i 1.000) Konsernets pensjonsansvar i forhold vår tariffestede tjenestepensjonsordning er dekket gjennom Kommunal Landspensjonskasse. Denne ordningen gir en defi nert ytelse i henhold til tariffavtale og tilfredsstiller kravene i OTP. De påløpte pensjons- og AFP-forpliktelsene er beregnet etter gjeldende norsk regnskapsstandard for pensjonskostnader, NRS 6. Med hensyn til dødelighet og uførhet mv er det benyttet forutsetningene i KLP`s forsikringstekniske beregningsgrunnlag. For øvrig er forutsetningene følgende: Forutsetninger i pensjonsberegning Årlig avkastning 6,3 % 6,0 % Diskonteringsrente 6,0 % 5,0 % Årlig lønnsvekst 4,5 % 3,0 % Årlig vekst i folketrygdens grunnbeløp 4,3 % 3,0 % Årets pensjonskostnad fremkommer slik: AS Konsern Innbetalt tjenestepensjon og AFP Endring pensjonsforpliktelse Sum Selskapet har i tillegg pensjonsforpliktelse overfor 6 personer pr Pensjonsforpliktelsen gjelder for de aktuelle personers eller ektefellers gjenværende levetid. Disse avtalene er fi nansiert over selskapets drift. Med en diskonteringssats på 7 % og en pensjonsregulering på 2,5 % utgjør samlet forpliktelse kr 128. Endringen i kapitalisert pensjonsforpliktelse i året fremkommer som en driftskostnad. Note 4 - Immaterielle eiendeler i konsernet (alle tall i 1.000) Goodwill Anskaffelseskost Anskaffelseskost Akkumulert ord. avskrivning Bokført verdi Årets ord. avskrivning 812 Økonomisk levetid 5 år Avskrivningsplan Lineær Fra Ransfjorden

15 Årsrapport 2007 Noter til årsregnskap Note 5 - Varige driftsmidler i morselskapet (Beløp i 1.000) Varme- Eiendommer Bredbånd Transport & Sum pumper utstyr Anskaffelseskost Tilgang kjøpte driftsmidler Anskaffelseskost Akkumulert nedskrivning Akkumulert ord. avskrivning Bokført verdi Årets ord. avskrivning Økonomisk levetid 5 år 50 år 20 år 3-10 år Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Lineær Note 5A - Varige driftsmidler i konsernet (Beløp i 1.000) Eiendommer Kraftanlegg Nettanlegg Transport & Sum utstyr Anskaffelseskost Tilgang kjøpte driftsmidler Avgang kostpris Anskaffelseskost Akkumulert nedskrivning Akkumulert ord. avskrivning Bokført verdi Årets ord. avskrivning Økonomisk levetid 50 år år 20-35år 3-10 år Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Lineær Veståsen i Nordre Land

16 16 Årsrapport 2007 Noter til årsregnskap 2007 Note 6 - Aksjer i datterselskap (Beløp i 1.000) Firma Kostpris/ Antall aksjer Forretnings- Eier- Stemmebokført verdi kontor andel andel Kraft AS Dokka 100 % 100 % Nett AS Dokka 100 % 100 % Installasjon AS Dokka 100 % 100 % Sum aksjer i datterselskap Note 7 - Aksjer i tilknyttede og andre selskap (Beløp i 1.000) Anskaffet Forr.- Resultat Egenkap. Tilknyttet selskap år Eier-andel Kostpris kontor Synnfjell Øst AS ,0 % 500 N. Land Det tilknyttede selskapet Synfjellet Øst AS er vurdert etter kostmetoden. Utbytte fra tilknyttede selskaper inntektsføres i det året utbyttet er avsatt i det tilknyttede selskapet. AS Konsern Andre selskaper Eier andel Antall Pålydende Bokført Bokført Eidsiva Bredbånd AS 3,3 % Landsbyen Næringshage AS 18,0 % Andre aksjer AS har gitt ansvarlig lån til Eidsiva bredbånd AS på kr Tilbakebetaling i 2012 eller konvertering til aksjer i selskapet. Note 8 - Nettvirksomhet - distribusjonsnett (Beløp i 1.000) Årets merinntekt/mindreinntekt Inntektsramme etter enkeltvedtak i NVE for siste år Kostnader overliggende nett Eiendomsskatt nett Avbruddskostnader KILE Mindreinntekt KILE Sum tillatt inntekt Faktisk inntekt Andre inntekter innenfor inntektsrammen Årets merinntekt(-) / mindreinntekt(+) Mer (-) / Rente på Mindre (+) mer/mindre Akkumulert merinntekt/mindreinntekt inntekt inntekt Sum Akkumulert pr Korreksjon etter enkeltvedtak i NVE for siste år Balanseføring av årets mer/mindreinntekt Akkumulert pr Årets overføringsinntekt Sum tillatt inntekt Andre inntekter innenfor inntektsrammen Korreksjon etter enkeltvedtak i NVE for siste år Årets overføringsinntekt Fra 2007 er KILE en del av kostnadgrunnlaget i måling av effektivitet og beregning av inntektsramme.

17 Årsrapport 2007 Noter til årsregnskap Note 9 - Skatter (Beløp i 1.000) Beregning av inntektsskatt Årets grunnlag fremkommer slik: Regnskapsmessig resultat før skattekostnad Mottatt utbytte Permanente forskjeller Endring midlertidige forskjeller Årets grunnlag for inntektsskatt Årets inntektsskatt, 28 % AS Konsern Årets skattekostnad: Årets inntektsskatt Endring i utsatt skattefordel Sum skattekostnad Faktisk inntektsskattesats -5,2 % 3,6 % 28,5 % 27,3 % AS Konsern Spesifikasjon av skatteeffekten av midlertidige forskjeller: Varige driftsmidler/aksjer Omløpsmidler/kortsiktig gjeld Øvrige forpliktelser Underskudd til fremføring Grunnlag for utsatt skattefordel Netto utsatt skattefordel i balansen, 28 % Skatteberegning i konsernet er sum skattekostnader for hvert enkelt selskap i konsernet. Utsatt skattefordel er sannsynliggjort i framtidig inntjening. Note 10 - Bundne midler I posten inngår skattetrekksmidler med kr 281 i AS og kr i konsernet. Note 11 - Langsiktig gjeld Saldo Forfall Rentesats etter 2009 Ansvarlig lån fra eierne ,5 % Sertifi katlån gjennom Nordea Nibor + 0,21% Andre lån Sum Ansvarlig lån er foreløpig avdragsfritt og har prioritet etter andre fordringer i selskapet. Risikomargin i rentesats tar hensyn til dette.

18 18 Årsrapport 2007 Noter til årsregnskap 2007 Note 12 - Egenkapital (Beløp i 1.000) Aksjekapital Annen innskutt Annen egen- Morselskap Konsern egenkapital kapital Egenkapital pr Årets resultat Avsatt utbytte Egenkapital pr Selskapet har fri egenkapital på kr pr Note 13 - Antall aksjer, aksjeeiere m.v. Antall Stemme-/aksjer Pålydende Balanseført Aksjekapitalen består av: aksjer pr eierandel Nordre Land kommune ,7 % Etnedal kommune ,3 % Sum % Erverv av aksjer ved overdragelse er betinget av samtykke fra selskapets generalforsamling med tilslutning fra aksjonærene som ved vedtektsendring. Hvis en aksjonær ønsker å overdra aksjer, har øvrige aksjonærer forkjøpsrett. Note 14 - Nærstående parter (Beløp i 1.000) AS har pr registrert følgende mellomværende med konsernselskaper: Konsernomsetning og fordringer/gjeld Salg av tjenester Kjøp av tjenester Utbytte fra datterselskaper Netto fi nanskostnader (+) / inntekter (-) Netto konsernomsetning Ansvarlig lån Kortsiktig konserngjeld (+) / fordring (-) Sum gjeld (+) / fordring (-) Fra Etna

19 Årsrapport 2007 Revisors beretning for AS

20 20 Årsrapport 2007 Teknisk årsrapport Installasjon Installasjon er et datterselskap i konsernet som utfører installasjonsoppdrag innen bolig, hytte, industri og landbruk. Selskapet har pr ansatte hvorav 2 er lærlinger. Det blir lagt vekt på god kompetanse blant våre montører for å styrke aktiviteten i markedet samt tilfredstille de krav bransjen stiller. Vårt fagområde innbefatter, i tillegg til tradisjonell installasjon, thermofotografering, tele-data løsninger, hussentraler, innbruddsalarm, brannvarsling, levering og montering av varmepumper, internkontroll for virksomheter og EL-sjekk for bolig og landbruk. Arbeid med fi berteknologi for å feilsøke, sveiseskjøte, terminere og dokumentere fi berløsninger, er gitt høy prioritet. Det samme gjelder arbeid innenfor industri og automasjon. Det har i 2007 vært en positiv utvikling og spesielt oppdrag i hyttemarkedet har vært økende. Satsningen på varmepumper har vært vellykket. Bredbåndsanlegg Kravet til økt lønnsomhet har resultert i at vårt lager er lagt om til ubetjent grossistlager som fungerer som et hentelager. Elektronisk styrt lagerhold på montørbilene er også innført. Bilparken er gradvis fornyet for å øke effektiviteten med biler med plass og innredning. HMS/IK/KS utvikles og dokumenteres kontinuerlig, samt krav i forhold til sluttkontroll og dokumentasjon. Dette er en felles satsning i hele bransjen sammen med NELFO og tilsynsmyndighetene sentralt og lokalt og sørger for kvalitet og trygghet for våre kunder. Arbeidsmiljø er også et viktig element i virksomheten som det jobbes aktivt med. Utfordringen i 2008 blir å videreutvikle installasjonsvirksomheten til å bli en sterk aktør i regionen og ha kapasitet til å dekke kundenes krav til kvalitet og kompetanse. Dette vil underbygge sin målsetting om at kvalitet skal være et viktig konkurransefortrinn for bedriften. har i 2007 bygd optisk fi ber fram til Spåtind og Gamlestølen. OPGW Hengekabel Jordkabel [km] [km] [km] ,6 5,5 12,5 Montert 28,1 1,3 0,5 Demontert 0,2 0,0 0, ,5 6,8 13,0 Nett AS Nettvirksomheten er samlet i datterselskapet Nett AS. Forsyningsområdet dekker kommunene Etnedal, Nordre Land, Søndre Land samt Snertingdal i Gjøvik kommune. Området er på km2 og har ca innbyggere. Forsyningsområdet er preget av spredt bebyggelse og mange hytteområder. Ca 25 % av tilknyttede anlegg er hytter. Foruten drift og vedlikehold av ledningsnettet bygger selskapet nye ledningsanlegg både innenfor og utenfor eget forsyningsområde. Bildet viser høyspentanleggene i -området

Høland og Setskog Elverk SA

Høland og Setskog Elverk SA Årsrapport 2014 Innhold: Organisasjon og virksomhetsområder s. 3 Forord fra Daglig leder s. 5 Nett s. 6 Vår bedrift s. 8 Fiber s. 10 Varme s. 11 Kommunikasjon og omdømme s. 12 Samfunns og sosialt ansvar

Detaljer

ÅRSMELDING. Vedlegg nr. Ve

ÅRSMELDING. Vedlegg nr. Ve 1 2 3 ÅRSMELDING 2012 Konsernet Notodden Energi har hatt en svak reduksjon i omsetningen i 2012 i forhold til 2011. Lave kraftpriser gjennom hele året er hovedårsaken til svikten. Markedsprising på strøm

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS 10 Årsrapport/2010 Kristiansand Næringsselskap AS lillesand næringsarealer AS Årsrapport 2010 2 3 05 Selskapsoversikt 09 Knas Styrets beretning 2010 LINA Styrets beretning 2010 10 26 Knas Regnskap 2010

Detaljer

Sektor Gruppen. Årsrapport

Sektor Gruppen. Årsrapport Sektor Gruppen Årsrapport 2011 B Sektor Gruppen årsrapport 2011 / styrets beretning Innholdsfortegnelse Administrerende direktør har ordet... 3 Utvikler varige verdier... 4 Butikkmiks og tilgjengelighet

Detaljer

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 as ing. gunnar m. backe 1 2 3 4 Forsiden: Torshovdalen 1. 1 4: Christinedal CHRISTINEDAL Byggherre: Christinedal bolig AS, et selskap i Schage Eiendom AS Arkitekt:

Detaljer

forny AS Årsrapport 2013

forny AS Årsrapport 2013 forny AS Årsrapport 2013 forny AS Paviljong, Fornebuveien 7-13. Miljø: BREEAM NOR-sertifiseres Opprinnelsesår: 1994. 1998 og 2001 Areal: 9.000 kvm kontor + 5000 kvm kjeller Byggekost: Ca 100 MNOK INVESTERE

Detaljer

12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 16 Balanse morselskap. 18 Kontantstrømoppstilling morselskap. 19 Regnskapsprinsipper

12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 16 Balanse morselskap. 18 Kontantstrømoppstilling morselskap. 19 Regnskapsprinsipper Årsrapport 2011 Innhold 2 Innhold 3 Hovedtall 3 Årsberetning 11 Resultatregnskap konsern 12 Balanse konsern 14 Kontantstrømoppstilling konsern 15 Resultatregnskap morselskap 16 Balanse morselskap 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Innhold Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 11. Balanse 12. Kontantstrøm 14. Noter til regnskapet 15. Revisors beretning 20

Innhold Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 11. Balanse 12. Kontantstrøm 14. Noter til regnskapet 15. Revisors beretning 20 Årsmelding 2006 Innhold Innledning 1 Styrets beretning 3 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Kontantstrøm 14 Noter til regnskapet 15 Revisors beretning 20 Produksjon: Dialecta Kommunikasjon as april 2007 Samspill

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS 1 Om MøllerGruppen Eiendom MøllerGruppen Eiendom eier, forvalter og utvikler næringseiendommer i Norge, Sverige og Baltikum. Porteføljen består av 105 eiendommer med til sammen ca. 330.000 kvm bygningsmasse.

Detaljer

Styrets årsberetning. Årsregnskap. Grunneierfond. Styrets arbeid. Arbeidsmiljø og personal. Likestilling. Fremtidig utvikling

Styrets årsberetning. Årsregnskap. Grunneierfond. Styrets arbeid. Arbeidsmiljø og personal. Likestilling. Fremtidig utvikling 1 Årsrapport 2011 1 2 Styrets årsberetning Styrets arbeid Arbeidsmiljø og personal Likestilling Fremtidig utvikling Redegjørelse for årsregnskapet Finansiell risiko og risikostyring Disponering Grunneierfond

Detaljer

AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014

AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014 AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014 AS ING. GUNNAR M. BACKE Torshovdalen 2, leiligheter og barnehage i front. Forsiden: Sofienberg ungdomsskole, mellombygg. (Foto: Trond Joelson, Byggeindustrien) Torshovdalen

Detaljer

våle Bygg AS Årsrapport 2013

våle Bygg AS Årsrapport 2013 våle Bygg AS Årsrapport 2013 Jarlsø, sommeren 2013 våle bygg as Jarlsø trinn 3 - Signalbygget Bolig 90 Nygårdveien Montør i stillas, Jarlsø trinn 3 - Signalbygget Jarlsø trinn 3 Signalbygget Byggherre:

Detaljer

Innhold. 3 Hovedtall. 3 Årsberetning. 11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern

Innhold. 3 Hovedtall. 3 Årsberetning. 11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern Årsrapport 2013 Innhold 3 Hovedtall 3 Årsberetning 11 Resultatregnskap konsern 12 Balanse konsern 14 Kontantstrømoppstilling konsern 15 Resultatregnskap morselskap 16 Balanse morselskap 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

INNHOLD 2 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 3

INNHOLD 2 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 3 ÅRSRAPPORT 2012 INNHOLD 4 Ledergruppen i LeasePlan Norge 5 Innledning 7 I form for fremtiden! Administrerende direktør har ordet 15 Styrets årsberetning 16 Organisasjon og miljø 17 Kommentarer til regnskapet

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS 1 Om MøllerGruppen Bil MøllerGruppen Bil er en del av MøllerGruppen, som er er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling

Detaljer

Årsberetning og regnskap. Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS Store Norske Spitsbergen Grubekompani AS Store Norske Boliger AS Store Norske Gull AS

Årsberetning og regnskap. Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS Store Norske Spitsbergen Grubekompani AS Store Norske Boliger AS Store Norske Gull AS Årsberetning og regnskap Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS Store Norske Spitsbergen Grubekompani AS Store Norske Boliger AS Store Norske Gull AS 2006 Store Norske Spitsbergen Kulkompani Aktieselskap

Detaljer

Innhold. 28 Øvrig informasjon 31 Dette er TRONDOS 32 Driftsorganisasjon 33 Medlemsorganisasjon 38 Medlemsfordeler KRETSÅRSMØTER

Innhold. 28 Øvrig informasjon 31 Dette er TRONDOS 32 Driftsorganisasjon 33 Medlemsorganisasjon 38 Medlemsfordeler KRETSÅRSMØTER ÅRSBERETNING 2014 INNHOLD KRETSÅRSMØTER Innhold 3 Kretsårsmøter 4 Kart over butikker 4 Styrets beretning 14 Regnskap og konsern m/kontrollkomiteens melding og revisors beretning 28 Øvrig informasjon 31

Detaljer

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Økonomi Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2014/566 Dato: 10.03.2014 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Årsregnskap 2013 styrets

Detaljer

NRK AS Årsberetning 2005

NRK AS Årsberetning 2005 NRK AS Årsberetning 2005 NRKs virksomhet NRK har i 2005 befestet sin posisjon som landets ledende kringkastingsselskap med hovedansvar for å produsere og distribuere et radio- og fjernsynstilbud til hele

Detaljer

Det Norske Myntverket Årsrapport 2004

Det Norske Myntverket Årsrapport 2004 Det Norske Myntverket Årsrapport 2004 Innhold side 1 side 2 side 6 side 10 side 16 side 18 Rapport fra administrerende direktør Styrets årsberetning 2004 Regnskap Noter Revisors beretning Mynt- og medaljeproduksjon

Detaljer

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Sammendrag av årets virksomhet 2007 vil inngå som et merkeår i bankens historie. Banken ble etablert i 2003 og har dermed lagt bak seg sitt femte regnskapsår, det

Detaljer

Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no. Umoe Restaurants AS Org.nr: 992 249 870 www.umoerestaurants.com

Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no. Umoe Restaurants AS Org.nr: 992 249 870 www.umoerestaurants.com årsrapport 2013 American Bistro Scandinavia AS Org.nr: 884 388 562 www.fridays.no King Food AS Org.nr: 984 388 608 www.burgerking.no Peppes Pizza AS Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no Umoe Restaurant Group

Detaljer

Dette er Andebu Sparebank

Dette er Andebu Sparebank Årsrapport 2012 1 Dette er Andebu Sparebank Andebu Sparebank er en frittstående og selvstendig sparebank etablert i 1863. Vi tilbyr betalingsløsninger, finansiering, sparing og forsikring for å skape lønnsomhet

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS 1 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling og drift av eiendommer. Selskapet er

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2005 2004 2003 2002 Omsetning inkl. provisjon 28 178 28 362 27 662 25 733 Vekst i omsetning inkl. provisjon 2,8 % 4,0 % 8,7 % 9,6

Detaljer

ÅnsnnRETNrNG 2011 HEIMDAL BOLIG AS

ÅnsnnRETNrNG 2011 HEIMDAL BOLIG AS Årsrapport 211 ÅnsnnRETNrNG 211 HEIMDAL BOLIG AS VIRKSOMHETENS ART OG ORGANISERING Forretningsvirksomheten består av erverv, utvikling, produksjon og salg av fast eiendom med hovedvekt på boliger, samt

Detaljer

Innhold. Statskog SF 4. Årsberetning 6. Nøkkeltall 12. Hovedtall konsern 13. Regnskap 14. Revisjonsberetning 30. Samfunnsregnskap 31

Innhold. Statskog SF 4. Årsberetning 6. Nøkkeltall 12. Hovedtall konsern 13. Regnskap 14. Revisjonsberetning 30. Samfunnsregnskap 31 rsberetning 2000 Innhold Statskog SF 4 Årsberetning 6 Nøkkeltall 12 Hovedtall konsern 13 Regnskap 14 Revisjonsberetning 30 Samfunnsregnskap 31 Statskog i tema 32 Nøkkeltall Statskog i areal: 110 millioner

Detaljer

Heading. Årsrapport 2014. en trivelig bank med kloke løsninger

Heading. Årsrapport 2014. en trivelig bank med kloke løsninger Årsrapport 2014 en trivelig bank med kloke løsninger Sidetema Sidetema Innhold Virksomheten og lokalisering 4 Dette er Andebu Sparebank Våre verdier Våre kundeløfter Bankens rammebetingelser 4 Virksomheten

Detaljer

Regnskap. Resultatregnskap 19. Balanse 20. Noter 22. Revisjonsberetning 33. Aksjehandel 36. Investeringer 37. Fremmedkapital 37. Kapitalforvaltning 38

Regnskap. Resultatregnskap 19. Balanse 20. Noter 22. Revisjonsberetning 33. Aksjehandel 36. Investeringer 37. Fremmedkapital 37. Kapitalforvaltning 38 Årsberetning 2003 Innhold årsberetning 2003 Sparebankenes eget finanshus 3 Forretningsidé, visjon og hovedmål Forretningsidé 3 Visjon 3 Hovedmål og strategier 3 Hovedpunkter år 2003 4 Regnskap Resultatregnskap

Detaljer