VELKOMMEN ÅRSMØTE FOR EIKER GOLFKLUBB 17. FEBRUAR 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VELKOMMEN ÅRSMØTE FOR EIKER GOLFKLUBB 17. FEBRUAR 2015"

Transkript

1 VELKOMMEN ÅRSMØTE FOR EIKER GOLFKLUBB 17. FEBRUAR 2015 Agenda 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent (er) samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen. 4. Behandle årsmelding, herunder gruppeårsmeldinger. 5. Behandle revidert regnskap 6. Behandle forslag og saker. 7. Fastsette medlemskontingent. 8. Behandle styrets forslag til budsjett for Behandle forslag til Virksomhetsplan Foreta følgende valg: a) Leder og nestleder b) 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9. d) 2 revisorer e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd klubben har representasjonsrett. f) Valgkomitè med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte

2 STYRETS ÅRSBERETNING FOR SESONGEN 2014 Styrets sammensetning (Fra 2. juni 2014) Leder: Nestleder: Styremedlemmer: Varamedlemmer: Kjell Kristian Gustavsen Inger Arnesen Moen Bjørn Hervik Kristian K. Liltvedt Nils O. Andersen Magnus Hannevig Randi Nessøe Øvrige årsmøtevalgte tillitsmenn: Kontrollkomitè: Revisorer: Valgkomité: Repr. til N. Eiker Idr.råd: Repr. til Golftinget: Øivind Haugen (leder), Finn Haugen, Jonny Mathisen, Sissel Pettersen (vara) Terje O. Lundhaug, Stein G. Kristiansen Ruben Broz (leder), Arne S. Larsen, Grethe Nilsen Egil Oseth (vara) Styreleder og nestleder Styreleder og nestleder Styreoppnevnte utvalg: Banekomité: Tore Fjeld-Olsen, Tore Olsen, Kjell Saastad Utdanningskomité: Turneringskomité: Damekomité: Aud Britt Raudeberg, Anna Ingolfsdottir, Trine Bendiksen, Inger A Moen, Eli Werring, Åse Lundhaug Juniorkomité: Seniorgruppa: Per Wium, Inger Larsen, Jytte Vium, Hans Petter Carstensen(vara) Medlemsutvikling: Pr var medlemstallet 474 aktive og 28 passive medlemmer. Totalt 502 medlemmer. Dette er en økning på 14 medlemmer totalt og en økning av aktive medlemmer med er det første året i nyere tid hvor vi har en medlemsøkning.

3 Økonomi: Regnskapet for året viser et underskudd på kr ,- av en total omsetning på kr ,- Regnskapsåret 2014 ble i hovedsak preget av økt satsing på maskiner, pantelån vi ikke har fått konvertert til KLP og en ekstra lang sesongen. For detaljer i regnskapet viser styret til vedlagte spesifisert regnskap med noter. Klubben har i 2014 en inntektsøkning i f t 2013 på kr og er kr høyere enn budsjettert. Dette skyldes en omsetning i kiosk på samt ikke innkommet medlemsavgift og nedgang i sponsormidler og inntekter turneringer. Klubbens likviditet (kasse/bank) pr er kr ,- i forhold til 2013, kr ,- Som tidligere år avviker regnskapet fra idrettens regnskaps- og revisjonsregler ved at vi som liten idrettsorganisasjon har valgt delvis å følge regelverket for store og mellomstore organisasjoner mht. aktivering av bane, klubbhus, parkering og utstyr. Prinsippet om å aktivere grunnkostnadene i anlegget ble valgt i 2000 og viser et riktigere bilde av driften enn om disse ble direkte kostnadsført. Kostnadsføringen skjer over anleggets levetid. Fram til og med 2003 ble denne definert inntil midlertidige driftskonsesjon falt bort ved utgangen av Med permanent konsesjon for fremtidig beliggenhet av golfbanen i Portaasen, ble videre levetid i 2004 revurdert slik at avskrivningsplanen for det enkelte anlegg/driftsmidler følger forventet restlevetid. Det er lagt til grunn en forsiktig vurdering av levetid. For detaljer viser styret til regnskapets note 1. For 2014 er det som tidligere foretatt aktiveringer på de prosjekter som klubben har definert som utbedringer av anlegget med varig verdi. Prosjektet P3 ble regnskapsmessig fullført i 2013, med ytterligere gjenstående arbeider i 2014 som er akrivert.. Buskerud Fylkeskommune har godkjent prosjektregnskapet i hht opprinnelig plan/søknad, og siste del av offentlig finansieringstilskudd (Tippemidler) er utbetalt i januar Mottatte tippemidler er nå bokført mot P3 i balansen. Styrets medlemmer har mottatt godtgjørelse i form av fritt spill på banen.

4 Administrasjon og daglig drift: Klubbens administrasjon har bestått av engasjert Klubbsekretær Tore Olsen frem til Oktober hvor Narve Kirkerud tiltrådte som daglig leder. Sverre Ivar Martinsen var og i 2014 engasjert som baneansvarlig. Banen var gjennom sesongen av meget god kvalitet selv med økonomiske og tekniske begrensinger for banemannskap. Kiosk og proshop har i 2014 vært driftet av klubben. Kioskvarer og forbruksvarer som golfballer, pegger og hansker har vært kjøpt inn av klubben, mens golfutstyr har blitt solgt på kommisjon. Tidvis har lønnet personell stått i kiosken. Ellers har kiosken vært driftet av frivillige, noe som har ført til et overskudd på kioskdriften. Klubben har hatt rekordmange deltagere på VTG kurs som så å si i sin helhet har blitt driftet på frivillighet. Styret har hatt en utfordrende sesong. Grunnet oppløsning av styre valgt på årsmøtet var styret ikke beslutningsdyktig i en lengre periode frem til nyvalg. I det nytt styre var på plass var det i hovedsak kun kapasitet til å behandle akutte saker. Strategi og langsiktige planer viste seg vanskelig å følge og det har blitt jobbet med å løse problemer i stedet for å arbeide proaktivt. Medlemsmøte ble gjennomført og ønske om en daglig leder i en deltidsstilling ble ytret. Vi fikk dette på plass ved Narve Kirkerud. Sportslige aktiviteter og Hederstegn: Følgende vinnere ble kåret i klubbens hovedturneringer: Mestergolferen: Kjell A Saastad Årets Viking: Erik Leknes Klubbmestere: Daniel Iaccarino og Solveig Sletvold Skarset Klubbmestere senior: Kjell A. Saastad og Reidun Bratland Klubbmester junior: Gudjon Heidar Hallvardsson Vi gratulerer samtlige vinnere, og retter en stor takk til de som har jobbet med forberedelse og gjennomføring av årets ulike turneringer. Klubb-NM: Vi var representert med et lag i 2. div som ble arrangert av Onsøy GK. Det ble 12. plass på laget som besto av: Sven Jacob Hansen, Daniel Iaccarino, Arne S. Larsen og Ruben Broz. Æresmedlemskap: Vil bli kunngjort på Årsmøtet. Status Bane og Prosjekter: Vi fikk en lang sesong i Noe som betyr både økte inntekter og utgifter. Den lange høstsesongen bidro lite på inntekter, men vesentlig på utgifter. Vi fikk dermed en god økning på antall registrerte besøk på banen, som økte fra 5900 i 2013 til Gjennom sesongen fikk vi stadige tilbakemeldinger på banens gode kvalitet. Vi åpnet de nye hullene som vi er svært fornøyde med og vi hadde et fint arrangement rundt dette. Styret ønsker å takke Tore Fjeld Olsen som pådriver for den nye banen Styret takker baneansvarlig, Sverre Ivar Martinsen, for arbeidet som ble utført i Styret ønsker også å takke alle som har bidratt med frivillig innsats og arbeid på banen.

5 Avslutning: Det har i år vært et tøft år økonomisk. Teknisk utstyr har brutt sammen og nytt utstyr har blitt kjøpt inn. Vi har også hatt økte lønnsutgifter. Vi har uansett sett på dette som en nødvendighet for å kunne ha den banekvaliteten vi ønsker. Vi er ikke alene om å ha tøffe økonomiske rammer, men i golf-norge er vi forholdsvis alene i å ha en slik utvikling av bane som vi hadde i Det kan vi være stolte av og det er dette som skal sikre oss inntekter i fremtiden. Det har vært diskutert alternativ drift på banen, men det har blitt enighet i å rendyrke golfen slik vi har gjort frem til nå. Vi ser svært positivt på at vi for første gang på flere år har en økning av medlemmer. Vi skal sammen greie å bygge videre på dette å sikre klubbens økonomi. En stor takk rettes til klubbsekretær Tore Olsen for fremragende arbeid for klubben frem til daglig leder var på plass. En stor takk rettes også til daglig leder Narve Kirkerud for den oppgaven han har tatt på seg og vi ønsker han lykke til videre i jobben. Styret benytter også anledningen til å takke, komitémedlemmer, dugnadsgjenger og frivillige i proshop/kafé for den jobben og innsatsen disse har utført gjennom en lang sesong. Likeså takkes våre naboer og grunneiere, fam. Arneberg, Moen, Portaas, Bruun og Solløs for godt naboskap og samarbeid. Vi vil også rette en særlig takk til klubbens sponsorer for samarbeidet i året som gikk. Mjøndalen / Portaasen Golfbane, 10. februar 2015 Kjell K. Gustavsen (styreleder) Inger Arnesen Moen Bjørn Hervik Nils O. Andersen (nestleder) Kristian K. Liltvedt Randi Nessøe Magnus Hannevig

6 RAPPORT FRA BANEKOMITEEN 2014 Banekomiteen har hatt følgende medlemmer i Tore Fjeld-Olsen leder, Øivind Erikssøn, Tore Olsen, Kjell Saastad (delvis), Sverre Martinsen (baneansvarlig) Komiteen har hatt 3 møter i løpet av året og løpende diskusjoner om arbeidsoppgaver. Hovedoppgaven i 2014 har vært sluttføringen av P3, dvs nye hull 3 og 4. Dessuten opparbeidelse av gressutslag på hull 1-7. Uten Tore Fjeld-Olsen utrolige interesse, arbeidsinnsats og pågangsmot hadde P3 aldri blitt ferdig til åpning 16. august. I samarbeid med Sverre Martinsen har han fått frem en bane klubben kan være stolt av. Prosjektet ble godkjent som ferdigstilt i 2013 og resten av tippemidlene er utbetalt. Komiteens medlemmer har: - gjennomført 2 dugnader med bra oppslutning fra medlemmene - bidratt med klipping, spesielt i helgene - har stått for all ballplukking på drive range, 2 ganger pr uke - reparert nett ved drive range - malt kontorbrakka - organister golf-kiosken med bemanning, innkjøp, renhold og oppgjør - skaffet sommervikarer/hjelp på banen Noen medlemmer er meget flinke til å stille opp når oppgaver skal utføres, men det hadde vært ønskelig om flere kunne gjøre en innsats. Det savnes også mer engasjement fra styret medlemmer. For banekomiteen Tore Olsen

7 RAPPORT FRA TURNERINGSKOMITEEN Turneringskomiteen var ikke fullsatt gjennom Denne rapporten er derfor skrevet av styret. Turneringene ble gjennomført godt og en takk rettes til turneringskomiteen og de resursene de fikk hjelp fra. Turneringsinntektene gikk ned til ,- i 2014 sammenliknet med i Med tanke på perioder med reduserte påmeldingsavgifter og lavere utgifter totalt, så er vi fornøyd med resultatet. 16. August hadde vi rekordstor turnering med Jubileum og åpningsturnering. Selv med «for mange» påmeldte ble turneringen gjennomført effektivt og vi har fått mange tilbakemeldinger på at det var et godt arrangement. Mjøndalen,

8 ÅRSBERETNING FOR 2014 FOR SENIORGRUPPA I EIKER GK Styrets sammensetning Formann Per Wium (gjenvalgt for 1 år) Sekretær Inger Larsen (ikke på valg) Kasserer Jytte Wium (valgt for 2 år) Varamann Hans Peter Carstensen (valgt for 1 år) Hans Peter gikk dessverre bort i løpet av sommeren. Seniorgruppa sendte en oppmerksomhet på kr.500 til det formålet familien ønsket. Med Hans Peter er et trofast medlem og en mangeårig kasserer i seniorgruppa borte. Han vil bli husket som en golfer som var ferdig med 9 hull når vi andre kom opp på banen ved 10-tiden. Styremøter Styret har avholdt 1 styremøte. Aktiviteter Seniorene har hatt sin fellesdag hver onsdag kl Turneringene har vært som følger: Før ferien 7. mai 9 hull 14. mai 18 hull 21. mai 9 hull 28. mai 18 hull - Best Ball 4. juni 9 hull 11. juni 18 hull - Flaggturnering 18. juni 9 hull 25. juni 9 hull og sesongavslutning Etter ferien 6. august 18 hull 13. august 9 hull 20. august 18 hull - Flaggturnering 27. august 9 hull 3 september 18 hull Sverige 5. september 18 hull Sverige 10. september 9 hull 17. september 18 hull Best Ball 24. september 9 hull og sesongavslutning Vinner og andremann i hver turnering har vunnet gavekort til klubbens proshop til en verdi av henholdsvis kr. 100 og kr. 50. Turer Den 23. til 24. april reiste 10 representanter fra Eiker GK til Hirtshals i Danmark. Den 23. april spilte vi på Hirtshals Golfbane en meget kald fornøyelse i overskyet og vindfullt vær. Etter golfrunden reiste vi videre til Ålbæk Kro hvor vi spiste og koste oss om kvelden. Den 24. april spilte vi på Hvide Klid Golfbane. Også denne golfrunden ble ganske kald, men bedre enn dagen før. En fin tur, men mye tid går bort til reising når man skal spille golf i Danmark. Den september dro vi nok en gang til Forsbacka GK nær Åmål i Sverige. Denne gang var vi 18 personer, 14 golfere og 4 følgesvenner. Også denne gangen var vi heldige med været og hadde to nydelige golfdager på en kjempeflott golfbane med overnatting og mat på dertilhørende koselig renovert herregård fra Onsdag kveld var en hyggelig kveld med mye god mat og god drikke, samt sosialt samvær hvor vi ble godt kjent med de som ikke spilte golf.

9 Økonomisk status Seniorgruppas økonomi er grei. Seniorgruppa spanderte vafler / kaffe de onsdagene det ble spilt 18 hull. Siste onsdag før ferien koste vi oss med pølser og brus, det samme gjorde vi siste onsdag i september, som var sesongavslutning. Styret ønsker å opprettholde samme kontingent neste sesong, d.v.s. kr. 200 pr. person. En takk til Per G. Olsen som organiserer onsdagsturneringene og setter opp resultatlister samt til de medlemmer som trofast stiller opp om onsdagsturneringene med sine herlige kommentarer og gode humør. Vi gleder oss allerede til neste sesong. Mjøndalen, den 2. januar Seniorgruppa i Eiker GK

10 RAPPORT FRA UTDANNINGSKOMITÉEN 2014 I 2014 økte vi vår kursaktivitet. Utdanningskomitéen satser på VTG kurs som vårt fremste middel til rekruttering og tilgang til nye medlemmer. Det deltok 65 personer på våre kurs. Klubbtrener Pål Tolpinrud har gjort en god jobb med opplegg og gjennomføring av kursene. Han har hatt god hjelp av Gudjon Heidar Hallvardsson og Anna Ingolfsdottir. Trond Helge Nilsen og Tore Fjeld Olsen har også bidratt med teori på noen kurs. Kursinntekter har vært kr For Utdanningskomitéen Narve Kirkerud

11 Årsreferat Damegruppa Eiker Golfklubb 2014 Damegruppa hadde sesongens første møte på Eiker april hvor vi ble enige om opplegget for 2014-sesongen. Vi var 8 damer tilstede. Det ble vedtatt at vi bare skulle ha en turnering denne sesongen, det ble Cabaretturneringen på høsten. Sesongåpningen startet med stabelford turnering 30. april. Gjennom sesongen var vi i snitt 5 til 12 damer. Siste turnering var Deltakerantallet er dessverre dalende og vi håper det er mulig å få med flere neste år. I år har vi knapt hatt regn på onsdagene. Cabaretturnering hadde 22 deltakere fra Sandefjord, Kongsberg, Sande og Eiker. Inger Arnesen laget en fantastisk Cabaret. Marianne bakte kake og alle Eikerdamene bidro med premier. Vi spiste å koste oss og gjestene var veldig fornøyde med opplegget. Vi har deltatt på turnering i Sandefjord og noen har vært i Sande og noen på Kongsberg i løpet av sesongen. Vi avsluttet sesongen med en liten turnering, vi var 12. Etterpå hadde vi premieutdeling og grillmat. Alle hadde med hver sin premie. Noen av damene har ikke lagt sesongen bak seg. De er med i vinterserien på Imjelt. Det oppfordrer flere til å bli med det er kjempemoro, og vi holder oss i golfform til neste sesong. Takk for i år, vi sees neste år. Håper flere blir med, kom med ideer til hva vi kan gjøre. Hilsen damegruppa September 2014

12 Sak 5 Regnskap 2014

13 EIKER GOLFKLUBB RESULTAT PR Note 2014 % Budsjett 14 % 2013 % Inntekter Driving Range Inntekter Green Fee Inntekter turneringer SUM INNTEKTER BANE Medlemsavgift Kursinntekter SUM INNTEKTER MEDLEMMER Sponsorinntekter Offentlige tilskudd Andre inntekter SUM ANDRE INNTEKTER Salg utstyr Salg kiosk SUM SALG KLUBBHUS SUM INNTEKTER Baneleie Reklamemateriell etc. sponsorer Innleid bistand pro Div. inntektsrelaterte kostnader Kontingent NGF Kurs- og turneringskostnader Innkjøp varer for videresalg SUM INNTEKTSRELATERTE KOSTNADER

14 Leasing maskiner Andre leiekostnader Lønn baneansattet Arbeidsgiveravgift Avs feriepenger Småutstyr bane Strøm, renovasjon Rekvisita, diverse Vedlikehold/inventar bygning Vedlikehold bane Vedlikehold utstyr Vedlikehold vei/parkering Driftskost anleggsmaskiner Diverse banekostnader Av- og nedskrivninger SUM BANEKOSTNADER Lønn administrasjon Arbeidsgiveravgift As feriepenger Andre personalkostnader Honorar regnskap Honorar revisjon 0 0 Andre honorarer Kontorrekvisita/aviser Trykksaker, scorekort, Greenfee, etc Edb kostnader Telefon/porto Reiseutgifter Bilgodtgjørelse Markedsføring Kursdeltagelse Møtekostnader Forsikring Gaver Diverse Mva-kompensasjon/erstatning Tap på fordringer/erstatning SUM ADMINISTRASJONSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT Netto finans ÅRSRESULTAT

15 EIKER GOLFKLUBB, Balanse EIENDELER Note % % Aktiverte banekostnader Aktivert utvidelse av 9-hulls bane Aktiverte maskiner og utstyr v Bil Aktivert parkeringsplass Akk avskr aktiveringer < Sum anleggsmidler < ,9 % ,1 % Klubbhus nytt (P1) Treningsområde nytt (P2) Oppgradering bane (P3) Vanningsanlegg (P4) Sum anleggsmidler > ,5 % ,1 % SUM ANLEGGSMIDLER ,5 % ,2 % Opptjent ikke fakt 0 Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Kasse/bank SUM OMLØPSMIDLER ,5 % ,8 % SUM EIENDELER ,0 % ,0 % GJELD OG EGENKAPITAL Innbetalt egenkapital 0 0 Opptjent egenkapital Årets resultat SUM EGENKAPITAL ,1 % ,8 % Innbetalte spilleretter Forpliktede ikke innebet spilleretter 5 0 Tippemidler mottatt innbetalt SUM LANGSIKTIGE FORPLIKTELSER ,4 % ,2 % Langsiktig lån SUM LANGSIKTIG GJELD ,6 % ,9 % Leverandører Kassakreditt Annen kortsiktig gjeld Skyldig skattetrekk/arb.avg Skyldig mva Skyldige feriepenger Påløpte kostnader SUM KORTSIKTIG GJELD ,0 % ,2 % SUM GJELD OG EGENKAPITAL ,0 % ,0 %

16 Sak 6 Forslag Ingen forslag fremmet.

17 Sak 7 Fastsettelse av medlemskontingent Medlemskontingent for 2015 ble fastsatt på fjorårets årsmøte. Ønsker å gå tilbake til praksis med å fastsette kontingent for årsmøtets inneværende år.

18 Sak 8. Budsjettforutsetninger 2015 økt aktivitet i klubb og på anlegg moderat økning av medlemmer økning av sponsorinntekter/bedriftsinntekter klubbens samlede inntekter må økes inntekter fra greenfeespill må øke klubbens administrasjon styrkes refinansiering av klubbens lån

19 BUDSJETT 2015 Inntekter Driving Range Inntekter greenfee Inntekter turneringer SUM INNTEKTER BANE Medlemsavgift Kursavgifter SUM INNTEKTER MEDLEMMER Sponsorinntekter Offentlig støtte Andre inntekter/bingo SUN ANDRE INNTEKTER Salg golfutstyr Salg kiosk SUM salg kiosk SUN INNTEKTER Baneleie Rekl matr etc sponsorer 5000 Innleid bistand pro Div. inntektsrelaterte kostn Kontingent NGF Kurs og turneringskostn Golfutstyr Kafe kostnader SUM INNTEKTSRELATERTE KOSTN Leasing maskiner Andre leiekostnader Lønn baneansatte Arbeidsgiveravgift Feriepenger Små utgifter bane Strøm / renovasjon Rekvisita div Vedlikehold/inventar bygning Vedlikehold bane Vedlikehold utstyr Vedlikehold vei/parkering Driftskostn anleggsmaskiner Diverse banekostn Av- og nedskrivninger SUM BANEKOSTNADER

20 Lønn admin Arbeidsgiveravgift Feriepenger Andre personalkostnader 5000 Km godtgjørelse Honorar regnskap Honorar revisjon Andre honorarer Kontorrekvisita / aviser 5000 Trykksaker/scorekort/greenfee etc 1000 EDB kostnader Telefon/porto Reiseutgifter 2500 Markedsføring Kursdeltagelse 8000 Møtekostnader 5000 Forsikring Gaver 1000 MVA-kompensasjon Diverse Tap på fordringer SUM ADMINISTRASJONSKOSTN Driftsresultat Netto finans Årsresultat 12464

21 Sak 9 Forslag til virksomhetsplan 2015

22 VIRKSOMHETSPLAN 2015 FOR EIKER GOLFKLUBB 1

23 Innledning Virksomhetsplanen tar tak i de utfordringer EGK står ovenfor ved inngangen til planperioden. Utfordringene er mange og store, og må løses gjennom systematisk og målrettet arbeid over flere år. Virksomhetsplanen skal være et overordnet styringsverktøy som sikrer kontinuitet i dette arbeidet. Alt er selvsagt ikke tatt med her, men i dokumentet omhandles det som betraktes som det viktigste for å nå hovedmålet for perioden. De konkrete handlingene som skal gjennomføres for å nå målene er ikke behandlet i full detalj i dette dokumentet. Det vil bli utarbeidet årlige handlingsplaner som skal være konkrete og detaljerte med hensyn til hva som skal gjøres, hvordan det gjøres og hvem som har ansvar for iverksettelsen. Virksomhetsplanen er utviklet i samsvar med retningslinjer fra NGF. Eiker Golfklubbs formål Klubbens formål er å drive golfidrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske- og paraolympiske komité. Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. Alle idrettslige aktiviteter skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet (Vedtektene 1 og 2). Eiker Golfklubbs visjon Golfbanen skal være et samlingspunkt hvor mennesker i alle aldre kan skape et positivt, aktivt og inkluderende miljø med golfspillet som fellesnevner. EGK samler seg rundt NGF s visjon: Golf en idrett for alle! Eiker Golfklubbs verdigrunnlag EGK er en klubb med solid lokal forankring der sosialt samvær, trivsel og hygge sammen med gode golfvenner i alle aldre alltid vil ha høy prioritet. Klubben stiller seg bak NGF s verdigrunnla: Offensiv-ærlig-inkluderende 2

24 Klubbens organisering Årsmøte Valgkomitè Leder Medlem x 22 Kontroll- og Hederstegnkomitè Leder Medlem x 2 Vara Revisjon Styret Leder Nestleder Medlem x 3 Vara x 2 Admin. Daglig leder Baneansatte Kontrollkomité, revisorer og valgkomité velges på Årsmøtet. De øvrige komitéer oppnevnes av styret Sportskomitè Banekomitè Utdanning/ VTGkomitè Turneringskomitè Damegruppe Seniorgruppe 3

25 Komitéer og utvalg (kort beskrivelse av mandat) Banekomitè (4-5 medl) Planlegge og tilrettelegge for arbeid på og utvikling av anlegget, i nært samarbeid med baneansvarlig. Komitèen planlegger og står ansvarlig for gjennomføring av dugnader. Komitèens leder rapporterer til styret. Rapport for årets aktivitet sendes årsmøtet Sportskomitè (3-4 medl) Juniorer: I samarbeid med klubbens pro/trenere tilrettelegge for treningsopplegg og turneringsspill for de av klubbens juniorer som ønsker å spille golf aktivt. Konkurransegolfere: I samarbeid med klubbens pro/trenere tilrettelegge for treningsopplegg for de av klubbens medlemmer som ønsker å spille golf aktivt. Komitèens leder rapporterer til styret. Rapport for årets aktivitet sendes årsmøtet. Utdanningskomitè (3-4 medl) Planlegge og gjennomføre klubbens VTG-opplegg i samarbeid med pro/trenere. Komitèens leder rapporterer til styret. Rapport for årets aktivitet sendes årsmøtet. Turneringskomitè (3-4 medl) Planlegge og gjennomføre klubbens turneringer gjennom sesongen. Komitèens leder rapporterer til styret. Rapport for årets aktivitet sendes årsmøtet. Damegruppe Gruppen konstituer og styrer seg selv og gjennomfører eget «årsmøte». Gruppens årsrapport sendes klubbens årsmøte Seniorgruppa Gruppen konstituer og styrer seg selv og gjennomfører eget «årsmøte». Gruppens årsrapport sendes klubbens årsmøte Revisorer Klubbens revisorer velges av årsmøtet, og skal - kontrollere at årsregnskapet er fastsatt i samsvar med idrettens regnskaps- og revisjonsbestemmelser. - kontrollere om klubbens styre har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon. - senest på det tidspunkt vedtektene bestemmer avgi sin komitérapport til styret, - samt å presentere revisjonsrapport for klubbens årsmøte. Kontrollkomite- og Hederstegnkomitè Komitèens oppgaver består i å granske styrets totale forvaltning. Komitéen har rett til, når som helst, å utføre sin kontroll. I den hensikt å lette deres arbeid skal styret sørge for at komitéen hele tiden blir holdt informert om styrets og komitéenes arbeid, gjennom å få tilsendt protokoller/møtereferater. Komiteen plikter: kontinuerlig å følge med i klubbens virksomhet og, ved behov, gi styret råd og anvisninger vedrørende forvaltningen, å forlange at styret innkaller til ekstraordinært årsmøte eller selv innkalle til dette, om det oppdages noe som strider mot medlemmenes interesser, senest på det tidspunkt vedtektene bestemmer avgi sin komitérapport til styret, samt å presentere komitérapport for klubbens årsmøte, behandle forslag samt innstille for styret kandidater til klubbens hederstegn/æresmedlemsskap. 4

26 Våre langsiktige mål Eiker Golfklubb/ Portaasen Golfbane skal utvikles til å bli den foretrukne 9 hullsbanen på Østlandet. Klubben skal på lengere sikt ha minimum 800 betalende medlemmer og ha et ferdig utviklet baneanlegg i hht vedtatte planer, basert på sunn økonomisk drift. Vårt nærområde defineres til området Modum, Øvre og Nedre Eiker og Drammen. Norsk golf har over mange år hatt en jevn og god tilstrømning av nye interesserte. Selv om vi nå merker en viss tilbakegang, også i antall nybegynnere, er det fortsatt mange som kommer til hvert år. Problemet er at det er enda flere som slutter. Statistikk fra NGF viser at de aller fleste som slutter ikke har nådd et ferdighetsnivå tilsvarende hcp 26, og spørreundersøkelser som er gjort bekrefter at sosialt miljø og mestring er avgjørende for å trives og bli værende i golfen. EGK har i overkant av 60% av klubbens medlemmer hcp 26 eller høyere. Klubbens styre mener derfor at det i kommende periode vil være avgjørende å vie gruppen av medlemmer som befinner seg mellom hcp 54 og 26 særlig oppmerksomhet. Begrunnelsen for dette er: - Det er i høyhandicapgruppen den største delen av medlemsmassen befinner seg - Denne gruppen har hatt lav prioritet frem til nå - Det er denne gruppen som påvirker rekrutteringen og det sosiale miljøet mest. - Det er normalt lettere å bevare et etablert medlem enn å rekruttere et nytt 5

27 Handlingsplan 2015 Styrets organisering: Styret organiseres slik at medlemmene har spesifike oppgaver: Styreleder: Overordna ansvar, personalansvar, Nestleder: Økonomi Styremedlem: Deltaker i Sportskomiteen Styremedlem: Deltaker i Banekomiteen Styremedlem: Deltaker i Utdanningskomiteen Hensikten med denne ordningen er tredelt. For det første vil det lette kommunikasjonen mellom de ulike komiteene og styret. Dette vil deretter gjøre at informasjonsutvekslingen blir mer effektiv slik at ideer og tiltak som komiteene har vil nå raskere inn til styret. På samme måte vil ulike behov styret erfarer lettere kunne formidles til de ulike komiteene. Beslutninger vil således kunne gjøres mer helhetlig der både komiteenes og styrets interesser sammen ivaretas på en god måte. Medlemsrekruttering For at klubben skal nå målene om vekst i medlemsmassen er det viktig at utdanning/vtg komiteen og styret er samkjørt. Ettersom ett av styremedlemmene skal delta vil man lettere kunne ha tettere oppfølging av rekkurtteringsarbeidet. Følgende handlinger skal iverksettes: - VTG-arbeidet er et viktig arbeid for å rekruttere nye medlemmer, og det holdes minimum seks kurs. Utdanningskomiteen ser spesielt på å lage kvalitative gode kurs. - Vervekampanje som engasjerer eksisterende medlemmer - Vervekampanje mot nærområder vi har få medlemmer - Fadderordningen «gjenopplives» (hver ny golfer skal ha en fadder) - Aktiviteter rettet mot tidligere kursdeltakere som «aldri» kom helt i gang. Gjestespill Ettersom gjestespill er en viktig faktor for publiseringen av banen i nærområdet har dette en naturlig plass i handlingplanen. I tillegg skaper gjestespill et verdifullt økonomisk bidrag. Følgende punkter skal konkret bidra til å trekke flere gjestespillere til klubben: - Forsterket markedsføring av klubb og baneanlegg - Klubbsamarbeid - Tilbud for gjestespillere Sponsorarbeid Følgende punkter skal ivareta en bedre strategi for å ivareta eksisterende sponsorer i tillegg til å øke mulighetene for nytegninger: - Gjennomgang av alle løpende avtaler minimum en gang per år. Eksisterende sponsorer skal kontaktes og besøkes slik at kommunikasjonen opprettholdes. I tillegg skal dette skape muligheter for å utvide størrelsen på eksisterende avtaler. - Utvikling av sponsorprogram og lage arenaer som gir våre sponsorer god tilknytning til klubben - Etablering av nye typer samarbeidsavtaler - Aktivt arbeid for å skape nye avtaler. Hele vinterhalvåret skal sponsorarbeid være i fokus. Strategien skal legges av styret og daglig leder skal utføre oppgavene. - Oppryddning av eksisterende reklamemateriell på banen slik at ikke-fornyede avtaler får eksponering. Markedsføring Økt aktivitet gjennom markedsføring: - Distribusjon av flyers/info om EGK i definerte distrikt - Arbeide for økt medieomtale. Benytte aktivt aviser/nett/radio med forankring i nærområdet. - Aktiv bruk av vår hjemmeside og facebookside 6

Instrukser for komitèer og grupper i Bergen Golfklubb

Instrukser for komitèer og grupper i Bergen Golfklubb Instrukser for komitèer og grupper i Bergen Golfklubb Sak 2 Årsmøtet 18/2-2015: Til godkjenning Innhold: Organisasjonsplan Side 2 Instruks Banekomitèen Side 3 Instruks Hus og Miljøkomitèen Side 4 Instruks

Detaljer

På valg ved årsmøtet i 2016 er styrets nestleder Svenn Toftesund og styremedlem Heather Hebbert.

På valg ved årsmøtet i 2016 er styrets nestleder Svenn Toftesund og styremedlem Heather Hebbert. ÅRSBERETNING 2015 FOR SALTEN GOLFKLUBB Styret har i 2015 bestått av følgende valgte personer: Leder Jens Kristian Hansen Nestleder Svenn B. Toftesund Styremedlem Rune Andreassen Styremedlem Heather Hebbert

Detaljer

ÅRSMØTE HALDEN GOLFKLUBB. TORSDAG 12. MARS 2015 Kl 18.00. BEST WESTERN PLUS (Tidligere Grand Hotel)

ÅRSMØTE HALDEN GOLFKLUBB. TORSDAG 12. MARS 2015 Kl 18.00. BEST WESTERN PLUS (Tidligere Grand Hotel) ÅRSMØTE HALDEN GOLFKLUBB TORSDAG 12. MARS 2015 Kl 18.00 STED: BEST WESTERN PLUS (Tidligere Grand Hotel) Årsmøte i Halden golfklubb 12 mars kl.18:00-2015 Sted: Best Western Pluss.(Grand Hotell) Agenda:

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET 2015

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET 2015 Dato: Tirsdag 17. februar 2015 Sted: Solastranden Hotell Kl: 19.00 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET 2015 1. Konstituering av årsmøtet. Fastsettelse av stemmetall. Styreleder Egil Reimers åpnet årsmøtet med å ønske

Detaljer

Logo. Virksomhetsplan for Austrått Golfklubb perioden 2014-2017

Logo. Virksomhetsplan for Austrått Golfklubb perioden 2014-2017 Logo Virksomhetsplan for Austrått Golfklubb perioden 2014-2017 Virksomhetsplan Austrått Golfklubb 1 16.11.2013 INNHOLD: 1 Innledning s. 3 1.1 Historikk og status s. 3 1.2 Medlemsutvikling s. 3 1.3 Organisering

Detaljer

ÅRSMØTE 19. MARS 2017

ÅRSMØTE 19. MARS 2017 ÅRSMØTE 19. MARS 2017 PERIODEN 9. mars 2016 19. mars 2017 VISJON FOR AUSTRÅTT GOLFKLUBB Flere og glade golfspillere! VERDIGRUNNLAGET FOR AUSTRÅTT GK Idrettsglede - Tilgjengelighet Engasjement Utdrag fra

Detaljer

Styrets forslag til vedtak: Det er. stemmeberettigede til stede og det ordinære årsmøtet er vedtaksført.

Styrets forslag til vedtak: Det er. stemmeberettigede til stede og det ordinære årsmøtet er vedtaksført. 1 av 8 Årsmøtet skal iht. klubbens lover 15 behandle 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent samt to medlemmer til å underskrive

Detaljer

ÅRSMØTE 9 MARS PERIODEN 12. mars mars (1) Årsmøtet er klubbens øverste myndighet, og avholdes hvert år i mars måned.

ÅRSMØTE 9 MARS PERIODEN 12. mars mars (1) Årsmøtet er klubbens øverste myndighet, og avholdes hvert år i mars måned. ÅRSMØTE 9 MARS 2016 PERIODEN 12. mars 2015 9. mars 2016 VISJON FOR AUSTRÅTT GOLFKLUBB Flere og glade golfspillere! VERDIGRUNNLAGET FOR AUSTRÅTT GK Idrettsglede - Tilgjengelighet Engasjement Utdrag fra

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 Årsmøte ble avholdt i Sørmarka Kurs og Konferansesenter, torsdag 5.februar 2013. 1. Godkjenning av de stemmeberettigede. Det møtte 45 medlemmer, dette ble

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND GOLFKLUBB

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND GOLFKLUBB ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND GOLFKLUBB Vedtatt på årsmøtet 19.02.2014 Organisasjonsplan for Haugesund Golfklubb, vedtatt på årsmøtet 19.02.2014. 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Historikk... 3

Detaljer

ÅRSMØTE 27 NOVEMBER 2013

ÅRSMØTE 27 NOVEMBER 2013 ÅRSMØTE 27 NOVEMBER 2013 PERIODEN 27. november 2012 til 26. november 2013 VISJON FOR AUSTRÅTT GOLFKLUBB Flere og glade golfspillere! VERDIGRUNNLAGET FOR AUSTRÅTT GK Idrettsglede - Tilgjengelighet Engasjement

Detaljer

SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE Ballerud Golfklubb 2013

SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE Ballerud Golfklubb 2013 SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE Ballerud Golfklubb 2013 Mandag 18. Februar 2013, kl 19:00 i klubbhuset Styret viser til tidligere innkalling distribuert via e-post direkte til medlemmene, og offentliggjort på klubbens

Detaljer

SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE Ballerud Golfklubb 2015

SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE Ballerud Golfklubb 2015 SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE Ballerud Golfklubb 2015 Torsdag 26. februar 2015, kl. 19:00 i klubbhuset Styret viser til tidligere innkalling distribuert via e-post direkte til medlemmene, og offentliggjort på

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR ÅR 2013

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR ÅR 2013 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR ÅR 2013 Klubbhuset Setnesmoen, mandag 09.desember 2013 kl.18.00 Åpning Klubbens leder Lars Ramstad åpnet møtet og ønsket de frammøtte hjertelig velkommen. Det var gledelig at

Detaljer

Virksomhetsplan for Rjukan Golfklubb 2010

Virksomhetsplan for Rjukan Golfklubb 2010 Virksomhetsplan for Rjukan Golfklubb 2010 Virksomhetsplan - mal 1 I HOLD: 1 Innledning s. 3 1.1 Historikk og status s. 3 1.2 Medlemsutvikling s. 3 1.3 Organiseringen av Rjukan Golfklubb s. 3 2 Visjon,

Detaljer

SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE Ballerud Golfklubb 2014

SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE Ballerud Golfklubb 2014 SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE Ballerud Golfklubb 2014 Tirsdag 25. februar 2013, kl. 19:00 i klubbhuset Styret viser til tidligere innkalling distribuert via e-post direkte til medlemmene, og offentliggjort på

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB. ÅRSBERETNING 2011 Del 1. Side 1 av 7

SKJEBERG GOLFKLUBB. ÅRSBERETNING 2011 Del 1. Side 1 av 7 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING 2011 Del 1 Side 1 av 7 INNKALLING TIL ÅRSMØTE (Ekstraordinært) Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte: Torsdag 1. desember kl. 18.00 på klubbhuset,

Detaljer

Årsmøte Salten Golfklubb Side 1 av 32

Årsmøte Salten Golfklubb Side 1 av 32 Årsmøte Salten Golfklubb 23.02.17 Side 1 av 32 ÅRSMØTE SALTEN GOLFKLUBB 23 FEBRUAR 2017 Kantinen på fylkeshuset kl 1800 Saksliste: 1. Åpning 2. Godkjenning av antall stemmeberettigede 3. Godkjenning av

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR ARON SKYTTERKLUBB DRAMMEN

ORGANISASJONSPLAN FOR ARON SKYTTERKLUBB DRAMMEN ORGANISASJONSPLAN FOR ARON SKYTTERKLUBB DRAMMEN Styrets forslag til årsmøte 7. mars 2014. 1 Innholdsfortegnelse: Stiftelsesdokumet side 3 Formål. side 4 Verdigrunnlag. side 5 Visjoner.. side 5 Organisasjonskart

Detaljer

VEL MØTT! Innkalling til ordinært årsmøte i Valdres Golfklubb 2015. Det innkalles herved til årsmøte i Valdres Golfklubb. Onsdag 18.2.

VEL MØTT! Innkalling til ordinært årsmøte i Valdres Golfklubb 2015. Det innkalles herved til årsmøte i Valdres Golfklubb. Onsdag 18.2. Innkalling til ordinært årsmøte i Valdres Golfklubb 2015 Det innkalles herved til årsmøte i Valdres Golfklubb Dato: Tid: Sted: Onsdag 18.2.2015 Kl 18:00 Quality Hotel & Resort Fagernes Saksliste: 1. Godkjenning

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

Valgkomiteens leder gir tilbakemelding til styrets leder så snart som mulig med navn på de ulike vervene. Nestleder P å valg (2 år)

Valgkomiteens leder gir tilbakemelding til styrets leder så snart som mulig med navn på de ulike vervene. Nestleder P å valg (2 år) På valg 2016 Årsmøtet avholdes 11. februar 2016, Sted og tid kommer vi tilbake til. Styret har i perioden bestått av: Disse er på valg Øystein Aarrestad ikke på valg Ann Brith Standeren Nestleder På valg

Detaljer

ÅRSMØTE HALDEN GOLF SA. TORSDAG 12. MARS 2015 Kl 18.00. BEST WESTERN PLUS (Tidligere Grand Hotel)

ÅRSMØTE HALDEN GOLF SA. TORSDAG 12. MARS 2015 Kl 18.00. BEST WESTERN PLUS (Tidligere Grand Hotel) ÅRSMØTE HALDEN GOLF SA TORSDAG 12. MARS 2015 Kl 18.00 STED: BEST WESTERN PLUS (Tidligere Grand Hotel) Agenda: 1.Registrering 2.Åpning av møte ved leder 3.Valg av dirigent 4.Valg av referent 5.Godkjennelse

Detaljer

ÅRSMØTE NJJK KL. 18: FEBRUAR Velkommen! Styret NJJK

ÅRSMØTE NJJK KL. 18: FEBRUAR Velkommen! Styret NJJK ÅRSMØTE NJJK KL. 18:00 10. FEBRUAR 2016 Velkommen! Styret NJJK SAKSLISTE 1. Godkjenne de stemmeberettigede... 3 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden... 3 3. Velge dirigent(er), referent

Detaljer

Årsregnskap 2011 Kristiansund og Omegn Golfklubb

Årsregnskap 2011 Kristiansund og Omegn Golfklubb Årsregnskap 2011 Kristiansund og Omegn Golfklubb KRISTIANSUND OG OMEGN GOLFKLUBB - ÅRSREGNSKAP 2011 RESULTATREGNSKAP DRIFTSINNTEKTER Note 2011 2010 Medlemsinntekter 617 800 537 300 Greenfee, kurs- og arrangementsinntekter

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR ÅR 2014. Klubbhuset Setnesmoen, tirsdag 09. desember 2014 kl. 19:00.

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR ÅR 2014. Klubbhuset Setnesmoen, tirsdag 09. desember 2014 kl. 19:00. Rauma Golfklubb Postboks 306 N-6301 ÅNDALSNES Telefon: + 47 920 31 073 E-post: post@raumagolf.no Web: www.raumagolf.no Org.nr.: 00982132819 Kontonr.: 4087.24.30085 IBAN: NO17 3910 2211 964 BIC-adresse:

Detaljer

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Innkalling(til(årsmøte...2 Årsmelding(2014...3( Regnskap(2014...11( Innkomne(forslag((sak(6)...13( Forslag(til(medlemskontigent(2015((sak(7)...14( Forslag(til(budsjett(for(2015((sak(8)...15(

Detaljer

VELKOMMEN TIL EKSTRORDINÆRT ÅRSMØTE I SANDE GOLFKLUBB TORSDAG 24. MAI 2007

VELKOMMEN TIL EKSTRORDINÆRT ÅRSMØTE I SANDE GOLFKLUBB TORSDAG 24. MAI 2007 VELKOMMEN TIL EKSTRORDINÆRT ÅRSMØTE I SANDE GOLFKLUBB TORSDAG 24. MAI 2007 1 FORETNINGSORDEN SAK 1. Godkjennelse av innkalling: Innkallelse skal averteres senest to uker før årsmøtet. Annonse sto i Sande

Detaljer

Mål for Modul B Lover og regler. Innblikk i idrettens lover og regler

Mål for Modul B Lover og regler. Innblikk i idrettens lover og regler Mål for Modul B Lover og regler Innblikk i idrettens lover og regler Oversikt - regelverk NIF/idrettskrets -NIFs lov -Forskrifter -Lovnorm for Idrettslag -Retningslinjer -Etc. Særforbund - Konkurranseregler

Detaljer

Årsmøte Staal Jørpeland 19.mars kl 18 Staaltun

Årsmøte Staal Jørpeland 19.mars kl 18 Staaltun Årsmøte Staal Jørpeland 19.mars kl 18 Staaltun Agenda: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent samt 2 medlemmer til å underskrive

Detaljer

HINNØY GOLFKLUBB ÅRSMØTE 6. mars 2012 kl. 19:00, Sørvik skole.

HINNØY GOLFKLUBB ÅRSMØTE 6. mars 2012 kl. 19:00, Sørvik skole. HINNØY GOLFKLUBB ÅRSMØTE 6. mars 2012 kl. 19:00, Sørvik skole. Hinnøy Golfklubb Saksliste årsmøte 2012 Tid: Torsdag 6. mars 2012 kl. 19.00 Sted: Sørvik skole Sak 1 Godkjenning av stemmeberettigede Sak

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND GOLFKLUBB

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND GOLFKLUBB ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND GOLFKLUBB Vedtatt på årsmøtet 01.02.2012 Organisasjonsplan for Haugesund Golfklubb, vedtatt på årsmøtet 01.02.2012 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Historikk... 3 Idrettslagets

Detaljer

Årsmøte Staal Jørpeland 9.mars kl 19 Staaltun

Årsmøte Staal Jørpeland 9.mars kl 19 Staaltun Årsmøte Staal Jørpeland 9.mars kl 19 Staaltun Agenda: 1. Godkjenne de stemmeberettigete. 2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014/2015

ÅRSBERETNING 2014/2015 ÅRSBERETNING 2014/2015 LILLEHAMMER ISHOCKEYKLUBB KRISTINS HALL - LILLEHAMMER TORSDAG 19. MARS 2015 KL. 18.00 VEL MØTT TIL ÅRSMØTE! Lillehammer Ishockeyklubb Stiftet 2. November 1957 Postadresse: Boks 436,

Detaljer

Årsmøte Staal Jørpeland 22.mars kl 19 Staaltun

Årsmøte Staal Jørpeland 22.mars kl 19 Staaltun Årsmøte Staal Jørpeland 22.mars kl 19 Staaltun Agenda: 1. Godkjenne de stemmeberettigete. 2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å

Detaljer

Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lov for Kristiansand Orienteringsklubb, stiftet 23.11.1973 Vedtatt 23.11.1973 med senere endringer, senest 14.02.2005 Godkjent av Idrettsstyret den 04.03.2005 1 Formål Klubbens formål er å drive idrett

Detaljer

Kristiansand Bueskyttere

Kristiansand Bueskyttere Kristiansand Bueskyttere Møtebok til årsmøte Årsmøtet ble avholdt i Odderøyhallen tirsdag den 14.03.2017 kl. 19:30 til kl. 20:40. Med mindre annet er bestemt i denne lov skal et vedtak, for å være gyldig,

Detaljer

Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer

Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer Foto: Lars Nilssveen/ Heisefesten 2011. 1 av 10 SAKSLISTE 1. Innledning v/ formann 2. Registrering av stemmeberettigede. 3. Godkjenning

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

Virksomhetsplan for Oppegård Golfklubb perioden

Virksomhetsplan for Oppegård Golfklubb perioden Virksomhetsplan for Oppegård Golfklubb perioden 2016-2019 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Historikk og status... 3 1.2 Organiseringen av Oppegård golfklubb... 3 Rollefordeling/arbeidsdeling

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Styre og medlemsmasse Styret her bestått av: Rune Pettersen, leder (valgt i 2008 for to år) Tore Olsen, nestleder (valgt i 2007 for to år) Tor Ivar Kolpus, kasserer

Detaljer

Årsmøtet 2016. Haugesund Golfklubb

Årsmøtet 2016. Haugesund Golfklubb Årsmøtet 2016 Haugesund Golfklubb - ' 8. februar 2016 Kl. 19.00 På Klubbhuset SAKSLISTE Å RSMØTET 2016 1. Velkommen. Åpning og orientering ved klubbens leder. 2. Godkjenning av de stemmeberettigede. 3.

Detaljer

Virksomhetsplan Ålesund Golfklubb

Virksomhetsplan Ålesund Golfklubb Virksomhetsplan Ålesund Golfklubb 2015-2019 Innhold 1. Innledning 2. Visjon 3. Virksomhetside 4. Verdigrunngrunnlag 5. Hovedmål 6. Delmål 7. Virkemidler 8. Organisasjon og anlegg 9. Historikk og status

Detaljer

Åpning med orientering om opplegget for møtet samt om klubben 2015 generelt ved styreleder.

Åpning med orientering om opplegget for møtet samt om klubben 2015 generelt ved styreleder. DAGSORDEN OG SAKER TIL ÅRSMØTET SØNAG 13. DESEMBER 2015 KL. 18.00 KLUBBHUSET Åpning med orientering om opplegget for møtet samt om klubben 2015 generelt ved styreleder. SAK 1: GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE.

Detaljer

ord.*"r"d Tff;"r;T;'[;iT'

ord.*rd Tff;r;T;'[;iT' ord.*"r"d Tff;"r;T;'[;iT' Tid (dato, tra kltil kl): 27.11.13 kl 18:00-20:00 Sted: Nomaden lnnkalt av (avd og person): Jon Sverre Veel Til stede fra Jon Sverre Veel - Eirik Lundemo - Arild Mywold Astrid

Detaljer

Tenvik båtforening Årsrapport 2016 Årsmøte

Tenvik båtforening Årsrapport 2016 Årsmøte Tenvik båtforening Årsrapport 2016 Årsmøte 30.03.2017 Tenvik båtforening 1 ÅRSRAPPORT 2016 FOR TENVIK BÅTFORENING Styre og medlemsmasse Styret her bestått av: Lars Aasberg, leder (valgt i 2016 for 1 år)

Detaljer

Årsregnskap. Leknes Fotballklubb

Årsregnskap. Leknes Fotballklubb Årsregnskap Leknes Fotballklubb 2015 Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2015 2014 1 Driftsinntekter Sponsor- og salgsinntekter 2 1 040 615 1 159 879 Offentlige tilskudd 3 448 773

Detaljer

ÅRSMØTE NJJK KL. 18: FEBRUAR Velkommen! Styret NJJK

ÅRSMØTE NJJK KL. 18: FEBRUAR Velkommen! Styret NJJK ÅRSMØTE NJJK KL. 18:00 25. FEBRUAR 2015 Velkommen! Styret NJJK SAKSLISTE 1. Godkjenne de stemmeberettigede... 3 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden... 3 3. Velge dirigent(er), referent

Detaljer

Sak 2 Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden Innkallingen

Sak 2 Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden Innkallingen 1 av 10 Årsmøtet skal iht. klubbens lover 15 behandle 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), sekretær(er) samt 2 representanter

Detaljer

Referat fra årsmøte i Kristiansand Golfklubb 26. februar 2013 kl. 19.00 i klubbhuset

Referat fra årsmøte i Kristiansand Golfklubb 26. februar 2013 kl. 19.00 i klubbhuset Referat fra årsmøte i Kristiansand Golfklubb 26. februar 2013 kl. 19.00 i klubbhuset Årsmøtet behandlet følgende: 1. Godkjenning av de stemmeberettigede 48 stemmeberettigede møtte på årsmøtet. Årsmøtet

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Årsberetning 2014 Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Styrets sammensetning 2014 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Johnny Alveskjær Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

UTSENDT: Sakliste og sakspapirer for årsmøtet

UTSENDT: Sakliste og sakspapirer for årsmøtet UTSENDT: Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 21. februar 2017. Årsmøtet avholdes i idrettsrådets lokaler, Hansons Minde, Henrik Ibsensgt 58, Stavanger - mandag

Detaljer

ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM BALLKLUBB. 22-05-2013 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER

ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM BALLKLUBB. 22-05-2013 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM BALLKLUBB 22-05-2013 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER Saksliste: 1. Åpning av møtet ved styreleder 2. Godkjenning av de stemmeberettigede 3. Valg av dirigent, sekretær

Detaljer

HORTEN SKIKLUBB. Saksliste for årsmøtet 30. mars Godkjenne de stemmeberettigete. 2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.

HORTEN SKIKLUBB. Saksliste for årsmøtet 30. mars Godkjenne de stemmeberettigete. 2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden. HORTEN SKIKLUBB Saksliste for årsmøtet 30. mars 2017. 1. Godkjenne de stemmeberettigete. 2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR FEBRUAR 2014

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR FEBRUAR 2014 LARVIK GOLFKLUBB PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR 2013 11. FEBRUAR 2014 Tirsdag 11. februar 2014 kl. 18.00 ble det avholdt årsmøte for 2013 i Larvik Golfklubb. Tilstede var 62 medlemmer, hvorav 62 stemmeberettigede.

Detaljer

Årsmøte Hafjell Golfklubb 2012.

Årsmøte Hafjell Golfklubb 2012. Årsmøte Hafjell Golfklubb 2012. Sted: Nermo Hotell. Tidspunkt: Torsdag 25.april 2013 kl 1800. Til behandling foreligger: 1. Åpning av årsmøtet registrering av medlemmer. Valg av møteleder 2. Valg av minst

Detaljer

Sak 2 Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden

Sak 2 Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden 1 av 10 Årsmøtet skal iht. klubbens lover 15 behandle 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), sekretær(er) samt 2 representanter

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

Sorknes Golfklubb Styrets å rsberetning 2015

Sorknes Golfklubb Styrets å rsberetning 2015 Sorknes Golfklubb Styrets å rsberetning 2015 Sorknes Golfklubb Styrets årsberetning 2015 Innhold Virksomhet... 3 Arbeidsmiljø og personale... 3 Forskning og utviklingsaktiviteter... 3 Miljørapport... 3

Detaljer

Sorknes Golfklubb Styrets å rsberetning 2014

Sorknes Golfklubb Styrets å rsberetning 2014 Sorknes Golfklubb Styrets å rsberetning 2014 Sorknes Golfklubb Styrets årsberetning 2014 Innhold Samarbeidsavtalen... 3 Videreføring av avtalen... 3 Styrets sammensetning... 3 Styrearbeid 2014... 4 Medlemmer...

Detaljer

Saksliste årsmøte Tromsø håndballklubb 2016

Saksliste årsmøte Tromsø håndballklubb 2016 Saksliste årsmøte Tromsø håndballklubb 2016 Tid. 22.02 kl 19-21 Sted: Fylkestingssalen, Fylkesbygget For å ha stemmerett må du være medlem i THK, ha fylt 15 år, ha vært medlem i minst 1 måned, og ikke

Detaljer

Virksomhetsplan for Ålesund Golfklubb perioden

Virksomhetsplan for Ålesund Golfklubb perioden Virksomhetsplan for Ålesund Golfklubb perioden 2012-2015 Virksomhetsplan Aagk 1 2012-2015 Innhold Innledning... 3 Historikk... 3 Status... 4 Medlemsutvikling... 4 Visjon... 4 Verdigrunnlag... 4 Virksomhetsidé...

Detaljer

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset INNKALLING Årsmøte i Sola Golfklubb Torsdag 26 Februar kl. 19:00 I Klubbhuset Forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 12.februar 2015. Saker kan sendes til post@solagk.no

Detaljer

HINNØY GOLFKLUBB ÅRSMØTE. 24. mars 2015 kl. 19.00 Clarion Collection Hotel Arcticus, Harstad

HINNØY GOLFKLUBB ÅRSMØTE. 24. mars 2015 kl. 19.00 Clarion Collection Hotel Arcticus, Harstad HINNØY GOLFKLUBB ÅRSMØTE 24. mars 2015 kl. 19.00 Clarion Collection Hotel Arcticus, Harstad Hinnøy Golfklubb Saksliste årsmøte 2015 Tid: Tirsdag 24. mars 2014 kl. 19.00 Sted: Clarion Collection Hotel Arcticus,

Detaljer

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG Tid: Skjærtorsdag 2. april 2015 KL. 10:00. Sted: Hellebekk turistseter AGENDA 1. Godkjenning av innkalling og valg av 2 (to) personer til å underskrive protokollen.

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 I MYRE BK

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 I MYRE BK Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Arne Nilsen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle Hammer, Johnny Holen,

Detaljer

Resultatregnskap Bodø Tennisklubb

Resultatregnskap Bodø Tennisklubb Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Leieinntekter baner 364 405 426 058 Kursinntekter 366 703 506 930 Turneringsinntekter 53 517 136 774 Medlemskontingenter 158 900 193 350 Sponsorinntekter

Detaljer

HINNØY GOLFKLUBB ÅRSMØTE. 6. mars 2014 kl. 19.00 Clarion Collection Hotel Arcticus, Harstad

HINNØY GOLFKLUBB ÅRSMØTE. 6. mars 2014 kl. 19.00 Clarion Collection Hotel Arcticus, Harstad HINNØY GOLFKLUBB ÅRSMØTE 6. mars 2014 kl. 19.00 Clarion Collection Hotel Arcticus, Harstad Hinnøy Golfklubb Saksliste årsmøte 2014 Tid: Torsdag 6. mars 2014 kl. 19.00 Sted: Clarion Collection Hotel Arcticus,

Detaljer

ØVRE EIKER SVØMMEKLUBB organisasjonsplan

ØVRE EIKER SVØMMEKLUBB organisasjonsplan ØVRE EIKER SVØMMEKLUBB organisasjonsplan 1. Formål. I tråd med Norges Svømmeforbunds formål skal Øvre Eiker Svømmeklubb arbeide for at alle gis mulighet for å utøve svømmeaktivitet ut i fra sine ønsker,

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR FROSTA GOLFKLUBB 2011-2014

VIRKSOMHETSPLAN FOR FROSTA GOLFKLUBB 2011-2014 VIRKSOMHETSPLAN FOR FROSTA GOLFKLUBB 2011-2014 1 Innledning s. 3 1.1 Historikk og status s. 3 1.2 Medlemsutvikling s. 3 1.3 Organiseringen av Frosta Golfklubb s. 3 2 Visjon, verdigrunnlag og virksomhetsidé

Detaljer

Vedtekter for Åslia Stiftet 22. juli 1948

Vedtekter for Åslia Stiftet 22. juli 1948 Flest mulig lengst mulig! Vedtekter for Åslia Stiftet 22. juli 1948 1 Endringslogg: Dato Merknad Ukjent Forslag Vedtekter Åslia Skilag 12-05-2015 Vedtekter for Åslia Skilag 17-09-2015 Vedtekter for Åslia

Detaljer

Lausgarda Salongskytterlag Årsmøte 2015

Lausgarda Salongskytterlag Årsmøte 2015 Lausgarda Salongskytterlag Årsmøte 2015 Årsmøte 2015 Lausgarda Salongskytterlag Side 1 av 7 ÅRSMØTET I LAUSGARDA SSL 2015 ****** Møtested sportshytta Hov stadion Mandag 16. mars 2015 kl. 18.30 1. Godkjenne

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN for Sandnes og Jæren Rideklubb. Vedtatt på årsmøtet 14.3.2016

ORGANISASJONSPLAN for Sandnes og Jæren Rideklubb. Vedtatt på årsmøtet 14.3.2016 ORGANISASJONSPLAN for Sandnes og Jæren Rideklubb Vedtatt på årsmøtet 14.3.2016 Idrettslagets Organisasjon ÅRSMØTET Styret Valgkomité Revisor/kontrollkomité Administrasjon Driftsleder / Stallmester Sportslig

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2016

Innkalling til generalforsamling 2016 Innkalling til generalforsamling 2016 Ordinær generalforsamling i Manglerud Gymnastikkforening avholdes torsdag 17. mars kl 17.30 i garderobe 3 i Manglerud skoles gymsal, Plogveien 22. Til behandling foreligger:

Detaljer

Sakliste og sakspapirer for årsmøtet

Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Til medlemmene i Drammen trekkhundklubb Drammen, 26. mai 2015 Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 15. april Årsmøtet avholdes på Steglebu fredag 5. juni kl.1800.

Detaljer

Ekstraordinært årsmøte Grenland Golfklubb 3.desember 2012

Ekstraordinært årsmøte Grenland Golfklubb 3.desember 2012 Ekstraordinært årsmøte Grenland Golfklubb 3.desember 2012 Styret Grenland Golfklubb 22.10.2012 Grenland Golfklubb Ekstra Ordinært Årsmøte Mandag 3.desember 2012 Kl 1900 Thon Hotel Høyers Innhold Saksliste...

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2014

Innkalling til årsmøte 2014 Innkalling til årsmøte 2014 Idrett gir styrke til daglig yrke Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL Fredag 7. februar 2014, kl. 19.00 Sted: Making Waves, Kristian IVs gate 13 SAKSLISTE 1. Godkjenning

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira I Valdres Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2014

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. 1 I henhold til vedtektenes 3-4 behandler årsmøtet følgende agenda: 1. ÅPNING Valg av møteleder.

Detaljer

Bergen Golfklubb Ervikveien 120, 5106 Øvre Ervik 55 19 91 80, info@bgk.no www.bgk.no

Bergen Golfklubb Ervikveien 120, 5106 Øvre Ervik 55 19 91 80, info@bgk.no www.bgk.no Bergen Golfklubb Ervikveien 0, 506 Øvre Ervik 55 9 9 80, info@bgk.no www.bgk.no Byens grønne lunge Stiftet 937 Bergen Golfklubb Bergen Golfklubb (BGK) er på utkikk etter nye samarbeidspartnere. Du har

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922 Årsregnskap 2014 for Norsk Islandshest Forening Foretaksnr. 983388922 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingent 8 813 673 811 513 Medlemslisenser

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

Oppegård Idrettslag. ~ Der alle har glede av å være ~ Årsmøte 2017 Oppegård Idrettslag Badmintongruppa

Oppegård Idrettslag. ~ Der alle har glede av å være ~ Årsmøte 2017 Oppegård Idrettslag Badmintongruppa Årsmøte 2017 Oppegård Idrettslag Badmintongruppa Sted: Østre Greverud Idrettshall Møterommet Tid: Onsdag 1/3-2017 2030. Agenda: Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Sak 2. Godkjenne innkallingen, sakliste

Detaljer

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2010

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2010 TROMSØ SVØMMESKOLES EKSTRAORDINÆRE ÅRSMØTE 2010 Dato: 19.08 2010 kl 18:00 Sted: Breivika vg skole INNKALLING Innkallingen til årsmøte er annonsert i bladet Tromsø, publisert på hjemmesiden og sendt på

Detaljer

VEDTEKTER FOR VESTRE BÆRUM RIDEKLUBB stiftet 26. Januar 2011

VEDTEKTER FOR VESTRE BÆRUM RIDEKLUBB stiftet 26. Januar 2011 VEDTEKTER FOR VESTRE BÆRUM RIDEKLUBB stiftet 26. Januar 2011 1 Formål Vestre Bærum Rideklubb formål er drive hestesport og rekruttering til hestesporten, herunder gjennomføre treninger og konkuranser for

Detaljer

Ås idrettslag. Protokoll fra årsmøte i Ås Idrettslag. Ås 2. mars 2009. Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede

Ås idrettslag. Protokoll fra årsmøte i Ås Idrettslag. Ås 2. mars 2009. Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Ås idrettslag Protokoll fra årsmøte i Ås Idrettslag Ås 2. mars 2009 Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede 15 stemmeberettigede ved starten av møtet. Følgende hadde ordet i saken: Ingen Sak 2.

Detaljer

1 Formål Klubbens formål er å drive golfidrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

1 Formål Klubbens formål er å drive golfidrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Lov for Larvik Golfklubb, stiftet 20. juni 1989 Vedtatt 12. januar 1994, godkjent av idrettsstyret 9. mars 1994 Revidert 25. januar 2001, godkjent av Vestfold Idrettskrets 4. desember 2001 Revidert 3.

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2008

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2008 REFERAT FRA ÅRSMØTE 2008 Tirsdag 17. mars kl 19.00 på Kirkestua Dagsorden 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær samt 2

Detaljer

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra.

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Lederen har ordet Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Elektronisk bom har kommet opp. Det mangler skilting derfor er ikke bomarmen satt i drift enda. Lys og video

Detaljer

Årsmøte Oslo 21.02.2015

Årsmøte Oslo 21.02.2015 Årsmøte Oslo 21.02.2015 Saksliste 1. Konstituering av årsmøtet 2. Styrets årsmelding 3. Vedtektsendringer 4. Regnskap 5. Budsjett 6. Kontingent 7. Styrevalg Årsregnskap 2014 for Norsk Pokerforbund Foretaksnr.

Detaljer

VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG

VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG Vedtatt på årsmøtet 12. desember 2003 Tillegg, siste avsnitt 3 vedtatt på årsmøtet 12. januar 2007 Revisjon av vedtekter vedtatt på ekstraordinært årsmøte

Detaljer

Sak 3. Velge dirigent(er)/ordstyrer(e), sekretær(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen

Sak 3. Velge dirigent(er)/ordstyrer(e), sekretær(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE Protokoll fra årsmøte i Fusa Karateklubb Fusa Samfunnshus 4. April 2017, kl. 19:00 Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede 7 stemmeberettigede ved start av møtet. Sak 2. Godkjenne

Detaljer

Årsregnskap 2016 Furnes Fotball. Org.nr.:

Årsregnskap 2016 Furnes Fotball. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Furnes Fotball Org.nr.: 983 040 136 RESULTATREGNSKAP DRIFTSINNTEKTER Note 2016 2015 Medlemskontingent 2 159 588,08 143.600,00 Treningsavgifter 589.197,61 465.868,00 Sponsorinntekter 190.300,00

Detaljer

Grenland Golfklubb. Eiendeler

Grenland Golfklubb. Eiendeler Balanse Eiendeler Fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Egenkapital Langsiktig gjeld Grenland Golfklubb 1100 Klubbhus 1101 Påkost bygg 1102 Asfalt/påkost parkeringsplass 1155 Golfbanen 1200 Maskiner

Detaljer

Sandefjord Ballklubb. Referat Årsmøte Sted:. Klubbhuset Tid: 19.00

Sandefjord Ballklubb. Referat Årsmøte Sted:. Klubbhuset Tid: 19.00 Referat Årsmøte 24.02.2016 Sted:. Klubbhuset Tid: 19.00 Dagsorden Sak nr Tema 1 Fastsettelse av stemmetall Det møtte opp 14. medlemmer til årsmøtet. Fra styret møtte det 5. medlemmer. Totalt antall stemmeberettigede

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR FROSTA GOLFKLUBB

VIRKSOMHETSPLAN FOR FROSTA GOLFKLUBB VIRKSOMHETSPLAN FOR FROSTA GOLFKLUBB 2016-2019 1 Innledning s. 3 1.1 Historikk og status s. 3 1.2 Medlemsutvikling s. 3 1.3 Organiseringen av Frosta Golfklubb s. 3 2 Visjon, verdigrunnlag og virksomhetsidé

Detaljer