VELKOMMEN ÅRSMØTE FOR EIKER GOLFKLUBB 17. FEBRUAR 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VELKOMMEN ÅRSMØTE FOR EIKER GOLFKLUBB 17. FEBRUAR 2015"

Transkript

1 VELKOMMEN ÅRSMØTE FOR EIKER GOLFKLUBB 17. FEBRUAR 2015 Agenda 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent (er) samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen. 4. Behandle årsmelding, herunder gruppeårsmeldinger. 5. Behandle revidert regnskap 6. Behandle forslag og saker. 7. Fastsette medlemskontingent. 8. Behandle styrets forslag til budsjett for Behandle forslag til Virksomhetsplan Foreta følgende valg: a) Leder og nestleder b) 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9. d) 2 revisorer e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd klubben har representasjonsrett. f) Valgkomitè med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte

2 STYRETS ÅRSBERETNING FOR SESONGEN 2014 Styrets sammensetning (Fra 2. juni 2014) Leder: Nestleder: Styremedlemmer: Varamedlemmer: Kjell Kristian Gustavsen Inger Arnesen Moen Bjørn Hervik Kristian K. Liltvedt Nils O. Andersen Magnus Hannevig Randi Nessøe Øvrige årsmøtevalgte tillitsmenn: Kontrollkomitè: Revisorer: Valgkomité: Repr. til N. Eiker Idr.råd: Repr. til Golftinget: Øivind Haugen (leder), Finn Haugen, Jonny Mathisen, Sissel Pettersen (vara) Terje O. Lundhaug, Stein G. Kristiansen Ruben Broz (leder), Arne S. Larsen, Grethe Nilsen Egil Oseth (vara) Styreleder og nestleder Styreleder og nestleder Styreoppnevnte utvalg: Banekomité: Tore Fjeld-Olsen, Tore Olsen, Kjell Saastad Utdanningskomité: Turneringskomité: Damekomité: Aud Britt Raudeberg, Anna Ingolfsdottir, Trine Bendiksen, Inger A Moen, Eli Werring, Åse Lundhaug Juniorkomité: Seniorgruppa: Per Wium, Inger Larsen, Jytte Vium, Hans Petter Carstensen(vara) Medlemsutvikling: Pr var medlemstallet 474 aktive og 28 passive medlemmer. Totalt 502 medlemmer. Dette er en økning på 14 medlemmer totalt og en økning av aktive medlemmer med er det første året i nyere tid hvor vi har en medlemsøkning.

3 Økonomi: Regnskapet for året viser et underskudd på kr ,- av en total omsetning på kr ,- Regnskapsåret 2014 ble i hovedsak preget av økt satsing på maskiner, pantelån vi ikke har fått konvertert til KLP og en ekstra lang sesongen. For detaljer i regnskapet viser styret til vedlagte spesifisert regnskap med noter. Klubben har i 2014 en inntektsøkning i f t 2013 på kr og er kr høyere enn budsjettert. Dette skyldes en omsetning i kiosk på samt ikke innkommet medlemsavgift og nedgang i sponsormidler og inntekter turneringer. Klubbens likviditet (kasse/bank) pr er kr ,- i forhold til 2013, kr ,- Som tidligere år avviker regnskapet fra idrettens regnskaps- og revisjonsregler ved at vi som liten idrettsorganisasjon har valgt delvis å følge regelverket for store og mellomstore organisasjoner mht. aktivering av bane, klubbhus, parkering og utstyr. Prinsippet om å aktivere grunnkostnadene i anlegget ble valgt i 2000 og viser et riktigere bilde av driften enn om disse ble direkte kostnadsført. Kostnadsføringen skjer over anleggets levetid. Fram til og med 2003 ble denne definert inntil midlertidige driftskonsesjon falt bort ved utgangen av Med permanent konsesjon for fremtidig beliggenhet av golfbanen i Portaasen, ble videre levetid i 2004 revurdert slik at avskrivningsplanen for det enkelte anlegg/driftsmidler følger forventet restlevetid. Det er lagt til grunn en forsiktig vurdering av levetid. For detaljer viser styret til regnskapets note 1. For 2014 er det som tidligere foretatt aktiveringer på de prosjekter som klubben har definert som utbedringer av anlegget med varig verdi. Prosjektet P3 ble regnskapsmessig fullført i 2013, med ytterligere gjenstående arbeider i 2014 som er akrivert.. Buskerud Fylkeskommune har godkjent prosjektregnskapet i hht opprinnelig plan/søknad, og siste del av offentlig finansieringstilskudd (Tippemidler) er utbetalt i januar Mottatte tippemidler er nå bokført mot P3 i balansen. Styrets medlemmer har mottatt godtgjørelse i form av fritt spill på banen.

4 Administrasjon og daglig drift: Klubbens administrasjon har bestått av engasjert Klubbsekretær Tore Olsen frem til Oktober hvor Narve Kirkerud tiltrådte som daglig leder. Sverre Ivar Martinsen var og i 2014 engasjert som baneansvarlig. Banen var gjennom sesongen av meget god kvalitet selv med økonomiske og tekniske begrensinger for banemannskap. Kiosk og proshop har i 2014 vært driftet av klubben. Kioskvarer og forbruksvarer som golfballer, pegger og hansker har vært kjøpt inn av klubben, mens golfutstyr har blitt solgt på kommisjon. Tidvis har lønnet personell stått i kiosken. Ellers har kiosken vært driftet av frivillige, noe som har ført til et overskudd på kioskdriften. Klubben har hatt rekordmange deltagere på VTG kurs som så å si i sin helhet har blitt driftet på frivillighet. Styret har hatt en utfordrende sesong. Grunnet oppløsning av styre valgt på årsmøtet var styret ikke beslutningsdyktig i en lengre periode frem til nyvalg. I det nytt styre var på plass var det i hovedsak kun kapasitet til å behandle akutte saker. Strategi og langsiktige planer viste seg vanskelig å følge og det har blitt jobbet med å løse problemer i stedet for å arbeide proaktivt. Medlemsmøte ble gjennomført og ønske om en daglig leder i en deltidsstilling ble ytret. Vi fikk dette på plass ved Narve Kirkerud. Sportslige aktiviteter og Hederstegn: Følgende vinnere ble kåret i klubbens hovedturneringer: Mestergolferen: Kjell A Saastad Årets Viking: Erik Leknes Klubbmestere: Daniel Iaccarino og Solveig Sletvold Skarset Klubbmestere senior: Kjell A. Saastad og Reidun Bratland Klubbmester junior: Gudjon Heidar Hallvardsson Vi gratulerer samtlige vinnere, og retter en stor takk til de som har jobbet med forberedelse og gjennomføring av årets ulike turneringer. Klubb-NM: Vi var representert med et lag i 2. div som ble arrangert av Onsøy GK. Det ble 12. plass på laget som besto av: Sven Jacob Hansen, Daniel Iaccarino, Arne S. Larsen og Ruben Broz. Æresmedlemskap: Vil bli kunngjort på Årsmøtet. Status Bane og Prosjekter: Vi fikk en lang sesong i Noe som betyr både økte inntekter og utgifter. Den lange høstsesongen bidro lite på inntekter, men vesentlig på utgifter. Vi fikk dermed en god økning på antall registrerte besøk på banen, som økte fra 5900 i 2013 til Gjennom sesongen fikk vi stadige tilbakemeldinger på banens gode kvalitet. Vi åpnet de nye hullene som vi er svært fornøyde med og vi hadde et fint arrangement rundt dette. Styret ønsker å takke Tore Fjeld Olsen som pådriver for den nye banen Styret takker baneansvarlig, Sverre Ivar Martinsen, for arbeidet som ble utført i Styret ønsker også å takke alle som har bidratt med frivillig innsats og arbeid på banen.

5 Avslutning: Det har i år vært et tøft år økonomisk. Teknisk utstyr har brutt sammen og nytt utstyr har blitt kjøpt inn. Vi har også hatt økte lønnsutgifter. Vi har uansett sett på dette som en nødvendighet for å kunne ha den banekvaliteten vi ønsker. Vi er ikke alene om å ha tøffe økonomiske rammer, men i golf-norge er vi forholdsvis alene i å ha en slik utvikling av bane som vi hadde i Det kan vi være stolte av og det er dette som skal sikre oss inntekter i fremtiden. Det har vært diskutert alternativ drift på banen, men det har blitt enighet i å rendyrke golfen slik vi har gjort frem til nå. Vi ser svært positivt på at vi for første gang på flere år har en økning av medlemmer. Vi skal sammen greie å bygge videre på dette å sikre klubbens økonomi. En stor takk rettes til klubbsekretær Tore Olsen for fremragende arbeid for klubben frem til daglig leder var på plass. En stor takk rettes også til daglig leder Narve Kirkerud for den oppgaven han har tatt på seg og vi ønsker han lykke til videre i jobben. Styret benytter også anledningen til å takke, komitémedlemmer, dugnadsgjenger og frivillige i proshop/kafé for den jobben og innsatsen disse har utført gjennom en lang sesong. Likeså takkes våre naboer og grunneiere, fam. Arneberg, Moen, Portaas, Bruun og Solløs for godt naboskap og samarbeid. Vi vil også rette en særlig takk til klubbens sponsorer for samarbeidet i året som gikk. Mjøndalen / Portaasen Golfbane, 10. februar 2015 Kjell K. Gustavsen (styreleder) Inger Arnesen Moen Bjørn Hervik Nils O. Andersen (nestleder) Kristian K. Liltvedt Randi Nessøe Magnus Hannevig

6 RAPPORT FRA BANEKOMITEEN 2014 Banekomiteen har hatt følgende medlemmer i Tore Fjeld-Olsen leder, Øivind Erikssøn, Tore Olsen, Kjell Saastad (delvis), Sverre Martinsen (baneansvarlig) Komiteen har hatt 3 møter i løpet av året og løpende diskusjoner om arbeidsoppgaver. Hovedoppgaven i 2014 har vært sluttføringen av P3, dvs nye hull 3 og 4. Dessuten opparbeidelse av gressutslag på hull 1-7. Uten Tore Fjeld-Olsen utrolige interesse, arbeidsinnsats og pågangsmot hadde P3 aldri blitt ferdig til åpning 16. august. I samarbeid med Sverre Martinsen har han fått frem en bane klubben kan være stolt av. Prosjektet ble godkjent som ferdigstilt i 2013 og resten av tippemidlene er utbetalt. Komiteens medlemmer har: - gjennomført 2 dugnader med bra oppslutning fra medlemmene - bidratt med klipping, spesielt i helgene - har stått for all ballplukking på drive range, 2 ganger pr uke - reparert nett ved drive range - malt kontorbrakka - organister golf-kiosken med bemanning, innkjøp, renhold og oppgjør - skaffet sommervikarer/hjelp på banen Noen medlemmer er meget flinke til å stille opp når oppgaver skal utføres, men det hadde vært ønskelig om flere kunne gjøre en innsats. Det savnes også mer engasjement fra styret medlemmer. For banekomiteen Tore Olsen

7 RAPPORT FRA TURNERINGSKOMITEEN Turneringskomiteen var ikke fullsatt gjennom Denne rapporten er derfor skrevet av styret. Turneringene ble gjennomført godt og en takk rettes til turneringskomiteen og de resursene de fikk hjelp fra. Turneringsinntektene gikk ned til ,- i 2014 sammenliknet med i Med tanke på perioder med reduserte påmeldingsavgifter og lavere utgifter totalt, så er vi fornøyd med resultatet. 16. August hadde vi rekordstor turnering med Jubileum og åpningsturnering. Selv med «for mange» påmeldte ble turneringen gjennomført effektivt og vi har fått mange tilbakemeldinger på at det var et godt arrangement. Mjøndalen,

8 ÅRSBERETNING FOR 2014 FOR SENIORGRUPPA I EIKER GK Styrets sammensetning Formann Per Wium (gjenvalgt for 1 år) Sekretær Inger Larsen (ikke på valg) Kasserer Jytte Wium (valgt for 2 år) Varamann Hans Peter Carstensen (valgt for 1 år) Hans Peter gikk dessverre bort i løpet av sommeren. Seniorgruppa sendte en oppmerksomhet på kr.500 til det formålet familien ønsket. Med Hans Peter er et trofast medlem og en mangeårig kasserer i seniorgruppa borte. Han vil bli husket som en golfer som var ferdig med 9 hull når vi andre kom opp på banen ved 10-tiden. Styremøter Styret har avholdt 1 styremøte. Aktiviteter Seniorene har hatt sin fellesdag hver onsdag kl Turneringene har vært som følger: Før ferien 7. mai 9 hull 14. mai 18 hull 21. mai 9 hull 28. mai 18 hull - Best Ball 4. juni 9 hull 11. juni 18 hull - Flaggturnering 18. juni 9 hull 25. juni 9 hull og sesongavslutning Etter ferien 6. august 18 hull 13. august 9 hull 20. august 18 hull - Flaggturnering 27. august 9 hull 3 september 18 hull Sverige 5. september 18 hull Sverige 10. september 9 hull 17. september 18 hull Best Ball 24. september 9 hull og sesongavslutning Vinner og andremann i hver turnering har vunnet gavekort til klubbens proshop til en verdi av henholdsvis kr. 100 og kr. 50. Turer Den 23. til 24. april reiste 10 representanter fra Eiker GK til Hirtshals i Danmark. Den 23. april spilte vi på Hirtshals Golfbane en meget kald fornøyelse i overskyet og vindfullt vær. Etter golfrunden reiste vi videre til Ålbæk Kro hvor vi spiste og koste oss om kvelden. Den 24. april spilte vi på Hvide Klid Golfbane. Også denne golfrunden ble ganske kald, men bedre enn dagen før. En fin tur, men mye tid går bort til reising når man skal spille golf i Danmark. Den september dro vi nok en gang til Forsbacka GK nær Åmål i Sverige. Denne gang var vi 18 personer, 14 golfere og 4 følgesvenner. Også denne gangen var vi heldige med været og hadde to nydelige golfdager på en kjempeflott golfbane med overnatting og mat på dertilhørende koselig renovert herregård fra Onsdag kveld var en hyggelig kveld med mye god mat og god drikke, samt sosialt samvær hvor vi ble godt kjent med de som ikke spilte golf.

9 Økonomisk status Seniorgruppas økonomi er grei. Seniorgruppa spanderte vafler / kaffe de onsdagene det ble spilt 18 hull. Siste onsdag før ferien koste vi oss med pølser og brus, det samme gjorde vi siste onsdag i september, som var sesongavslutning. Styret ønsker å opprettholde samme kontingent neste sesong, d.v.s. kr. 200 pr. person. En takk til Per G. Olsen som organiserer onsdagsturneringene og setter opp resultatlister samt til de medlemmer som trofast stiller opp om onsdagsturneringene med sine herlige kommentarer og gode humør. Vi gleder oss allerede til neste sesong. Mjøndalen, den 2. januar Seniorgruppa i Eiker GK

10 RAPPORT FRA UTDANNINGSKOMITÉEN 2014 I 2014 økte vi vår kursaktivitet. Utdanningskomitéen satser på VTG kurs som vårt fremste middel til rekruttering og tilgang til nye medlemmer. Det deltok 65 personer på våre kurs. Klubbtrener Pål Tolpinrud har gjort en god jobb med opplegg og gjennomføring av kursene. Han har hatt god hjelp av Gudjon Heidar Hallvardsson og Anna Ingolfsdottir. Trond Helge Nilsen og Tore Fjeld Olsen har også bidratt med teori på noen kurs. Kursinntekter har vært kr For Utdanningskomitéen Narve Kirkerud

11 Årsreferat Damegruppa Eiker Golfklubb 2014 Damegruppa hadde sesongens første møte på Eiker april hvor vi ble enige om opplegget for 2014-sesongen. Vi var 8 damer tilstede. Det ble vedtatt at vi bare skulle ha en turnering denne sesongen, det ble Cabaretturneringen på høsten. Sesongåpningen startet med stabelford turnering 30. april. Gjennom sesongen var vi i snitt 5 til 12 damer. Siste turnering var Deltakerantallet er dessverre dalende og vi håper det er mulig å få med flere neste år. I år har vi knapt hatt regn på onsdagene. Cabaretturnering hadde 22 deltakere fra Sandefjord, Kongsberg, Sande og Eiker. Inger Arnesen laget en fantastisk Cabaret. Marianne bakte kake og alle Eikerdamene bidro med premier. Vi spiste å koste oss og gjestene var veldig fornøyde med opplegget. Vi har deltatt på turnering i Sandefjord og noen har vært i Sande og noen på Kongsberg i løpet av sesongen. Vi avsluttet sesongen med en liten turnering, vi var 12. Etterpå hadde vi premieutdeling og grillmat. Alle hadde med hver sin premie. Noen av damene har ikke lagt sesongen bak seg. De er med i vinterserien på Imjelt. Det oppfordrer flere til å bli med det er kjempemoro, og vi holder oss i golfform til neste sesong. Takk for i år, vi sees neste år. Håper flere blir med, kom med ideer til hva vi kan gjøre. Hilsen damegruppa September 2014

12 Sak 5 Regnskap 2014

13 EIKER GOLFKLUBB RESULTAT PR Note 2014 % Budsjett 14 % 2013 % Inntekter Driving Range Inntekter Green Fee Inntekter turneringer SUM INNTEKTER BANE Medlemsavgift Kursinntekter SUM INNTEKTER MEDLEMMER Sponsorinntekter Offentlige tilskudd Andre inntekter SUM ANDRE INNTEKTER Salg utstyr Salg kiosk SUM SALG KLUBBHUS SUM INNTEKTER Baneleie Reklamemateriell etc. sponsorer Innleid bistand pro Div. inntektsrelaterte kostnader Kontingent NGF Kurs- og turneringskostnader Innkjøp varer for videresalg SUM INNTEKTSRELATERTE KOSTNADER

14 Leasing maskiner Andre leiekostnader Lønn baneansattet Arbeidsgiveravgift Avs feriepenger Småutstyr bane Strøm, renovasjon Rekvisita, diverse Vedlikehold/inventar bygning Vedlikehold bane Vedlikehold utstyr Vedlikehold vei/parkering Driftskost anleggsmaskiner Diverse banekostnader Av- og nedskrivninger SUM BANEKOSTNADER Lønn administrasjon Arbeidsgiveravgift As feriepenger Andre personalkostnader Honorar regnskap Honorar revisjon 0 0 Andre honorarer Kontorrekvisita/aviser Trykksaker, scorekort, Greenfee, etc Edb kostnader Telefon/porto Reiseutgifter Bilgodtgjørelse Markedsføring Kursdeltagelse Møtekostnader Forsikring Gaver Diverse Mva-kompensasjon/erstatning Tap på fordringer/erstatning SUM ADMINISTRASJONSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT Netto finans ÅRSRESULTAT

15 EIKER GOLFKLUBB, Balanse EIENDELER Note % % Aktiverte banekostnader Aktivert utvidelse av 9-hulls bane Aktiverte maskiner og utstyr v Bil Aktivert parkeringsplass Akk avskr aktiveringer < Sum anleggsmidler < ,9 % ,1 % Klubbhus nytt (P1) Treningsområde nytt (P2) Oppgradering bane (P3) Vanningsanlegg (P4) Sum anleggsmidler > ,5 % ,1 % SUM ANLEGGSMIDLER ,5 % ,2 % Opptjent ikke fakt 0 Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Kasse/bank SUM OMLØPSMIDLER ,5 % ,8 % SUM EIENDELER ,0 % ,0 % GJELD OG EGENKAPITAL Innbetalt egenkapital 0 0 Opptjent egenkapital Årets resultat SUM EGENKAPITAL ,1 % ,8 % Innbetalte spilleretter Forpliktede ikke innebet spilleretter 5 0 Tippemidler mottatt innbetalt SUM LANGSIKTIGE FORPLIKTELSER ,4 % ,2 % Langsiktig lån SUM LANGSIKTIG GJELD ,6 % ,9 % Leverandører Kassakreditt Annen kortsiktig gjeld Skyldig skattetrekk/arb.avg Skyldig mva Skyldige feriepenger Påløpte kostnader SUM KORTSIKTIG GJELD ,0 % ,2 % SUM GJELD OG EGENKAPITAL ,0 % ,0 %

16 Sak 6 Forslag Ingen forslag fremmet.

17 Sak 7 Fastsettelse av medlemskontingent Medlemskontingent for 2015 ble fastsatt på fjorårets årsmøte. Ønsker å gå tilbake til praksis med å fastsette kontingent for årsmøtets inneværende år.

18 Sak 8. Budsjettforutsetninger 2015 økt aktivitet i klubb og på anlegg moderat økning av medlemmer økning av sponsorinntekter/bedriftsinntekter klubbens samlede inntekter må økes inntekter fra greenfeespill må øke klubbens administrasjon styrkes refinansiering av klubbens lån

19 BUDSJETT 2015 Inntekter Driving Range Inntekter greenfee Inntekter turneringer SUM INNTEKTER BANE Medlemsavgift Kursavgifter SUM INNTEKTER MEDLEMMER Sponsorinntekter Offentlig støtte Andre inntekter/bingo SUN ANDRE INNTEKTER Salg golfutstyr Salg kiosk SUM salg kiosk SUN INNTEKTER Baneleie Rekl matr etc sponsorer 5000 Innleid bistand pro Div. inntektsrelaterte kostn Kontingent NGF Kurs og turneringskostn Golfutstyr Kafe kostnader SUM INNTEKTSRELATERTE KOSTN Leasing maskiner Andre leiekostnader Lønn baneansatte Arbeidsgiveravgift Feriepenger Små utgifter bane Strøm / renovasjon Rekvisita div Vedlikehold/inventar bygning Vedlikehold bane Vedlikehold utstyr Vedlikehold vei/parkering Driftskostn anleggsmaskiner Diverse banekostn Av- og nedskrivninger SUM BANEKOSTNADER

20 Lønn admin Arbeidsgiveravgift Feriepenger Andre personalkostnader 5000 Km godtgjørelse Honorar regnskap Honorar revisjon Andre honorarer Kontorrekvisita / aviser 5000 Trykksaker/scorekort/greenfee etc 1000 EDB kostnader Telefon/porto Reiseutgifter 2500 Markedsføring Kursdeltagelse 8000 Møtekostnader 5000 Forsikring Gaver 1000 MVA-kompensasjon Diverse Tap på fordringer SUM ADMINISTRASJONSKOSTN Driftsresultat Netto finans Årsresultat 12464

21 Sak 9 Forslag til virksomhetsplan 2015

22 VIRKSOMHETSPLAN 2015 FOR EIKER GOLFKLUBB 1

23 Innledning Virksomhetsplanen tar tak i de utfordringer EGK står ovenfor ved inngangen til planperioden. Utfordringene er mange og store, og må løses gjennom systematisk og målrettet arbeid over flere år. Virksomhetsplanen skal være et overordnet styringsverktøy som sikrer kontinuitet i dette arbeidet. Alt er selvsagt ikke tatt med her, men i dokumentet omhandles det som betraktes som det viktigste for å nå hovedmålet for perioden. De konkrete handlingene som skal gjennomføres for å nå målene er ikke behandlet i full detalj i dette dokumentet. Det vil bli utarbeidet årlige handlingsplaner som skal være konkrete og detaljerte med hensyn til hva som skal gjøres, hvordan det gjøres og hvem som har ansvar for iverksettelsen. Virksomhetsplanen er utviklet i samsvar med retningslinjer fra NGF. Eiker Golfklubbs formål Klubbens formål er å drive golfidrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske- og paraolympiske komité. Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. Alle idrettslige aktiviteter skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet (Vedtektene 1 og 2). Eiker Golfklubbs visjon Golfbanen skal være et samlingspunkt hvor mennesker i alle aldre kan skape et positivt, aktivt og inkluderende miljø med golfspillet som fellesnevner. EGK samler seg rundt NGF s visjon: Golf en idrett for alle! Eiker Golfklubbs verdigrunnlag EGK er en klubb med solid lokal forankring der sosialt samvær, trivsel og hygge sammen med gode golfvenner i alle aldre alltid vil ha høy prioritet. Klubben stiller seg bak NGF s verdigrunnla: Offensiv-ærlig-inkluderende 2

24 Klubbens organisering Årsmøte Valgkomitè Leder Medlem x 22 Kontroll- og Hederstegnkomitè Leder Medlem x 2 Vara Revisjon Styret Leder Nestleder Medlem x 3 Vara x 2 Admin. Daglig leder Baneansatte Kontrollkomité, revisorer og valgkomité velges på Årsmøtet. De øvrige komitéer oppnevnes av styret Sportskomitè Banekomitè Utdanning/ VTGkomitè Turneringskomitè Damegruppe Seniorgruppe 3

25 Komitéer og utvalg (kort beskrivelse av mandat) Banekomitè (4-5 medl) Planlegge og tilrettelegge for arbeid på og utvikling av anlegget, i nært samarbeid med baneansvarlig. Komitèen planlegger og står ansvarlig for gjennomføring av dugnader. Komitèens leder rapporterer til styret. Rapport for årets aktivitet sendes årsmøtet Sportskomitè (3-4 medl) Juniorer: I samarbeid med klubbens pro/trenere tilrettelegge for treningsopplegg og turneringsspill for de av klubbens juniorer som ønsker å spille golf aktivt. Konkurransegolfere: I samarbeid med klubbens pro/trenere tilrettelegge for treningsopplegg for de av klubbens medlemmer som ønsker å spille golf aktivt. Komitèens leder rapporterer til styret. Rapport for årets aktivitet sendes årsmøtet. Utdanningskomitè (3-4 medl) Planlegge og gjennomføre klubbens VTG-opplegg i samarbeid med pro/trenere. Komitèens leder rapporterer til styret. Rapport for årets aktivitet sendes årsmøtet. Turneringskomitè (3-4 medl) Planlegge og gjennomføre klubbens turneringer gjennom sesongen. Komitèens leder rapporterer til styret. Rapport for årets aktivitet sendes årsmøtet. Damegruppe Gruppen konstituer og styrer seg selv og gjennomfører eget «årsmøte». Gruppens årsrapport sendes klubbens årsmøte Seniorgruppa Gruppen konstituer og styrer seg selv og gjennomfører eget «årsmøte». Gruppens årsrapport sendes klubbens årsmøte Revisorer Klubbens revisorer velges av årsmøtet, og skal - kontrollere at årsregnskapet er fastsatt i samsvar med idrettens regnskaps- og revisjonsbestemmelser. - kontrollere om klubbens styre har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon. - senest på det tidspunkt vedtektene bestemmer avgi sin komitérapport til styret, - samt å presentere revisjonsrapport for klubbens årsmøte. Kontrollkomite- og Hederstegnkomitè Komitèens oppgaver består i å granske styrets totale forvaltning. Komitéen har rett til, når som helst, å utføre sin kontroll. I den hensikt å lette deres arbeid skal styret sørge for at komitéen hele tiden blir holdt informert om styrets og komitéenes arbeid, gjennom å få tilsendt protokoller/møtereferater. Komiteen plikter: kontinuerlig å følge med i klubbens virksomhet og, ved behov, gi styret råd og anvisninger vedrørende forvaltningen, å forlange at styret innkaller til ekstraordinært årsmøte eller selv innkalle til dette, om det oppdages noe som strider mot medlemmenes interesser, senest på det tidspunkt vedtektene bestemmer avgi sin komitérapport til styret, samt å presentere komitérapport for klubbens årsmøte, behandle forslag samt innstille for styret kandidater til klubbens hederstegn/æresmedlemsskap. 4

26 Våre langsiktige mål Eiker Golfklubb/ Portaasen Golfbane skal utvikles til å bli den foretrukne 9 hullsbanen på Østlandet. Klubben skal på lengere sikt ha minimum 800 betalende medlemmer og ha et ferdig utviklet baneanlegg i hht vedtatte planer, basert på sunn økonomisk drift. Vårt nærområde defineres til området Modum, Øvre og Nedre Eiker og Drammen. Norsk golf har over mange år hatt en jevn og god tilstrømning av nye interesserte. Selv om vi nå merker en viss tilbakegang, også i antall nybegynnere, er det fortsatt mange som kommer til hvert år. Problemet er at det er enda flere som slutter. Statistikk fra NGF viser at de aller fleste som slutter ikke har nådd et ferdighetsnivå tilsvarende hcp 26, og spørreundersøkelser som er gjort bekrefter at sosialt miljø og mestring er avgjørende for å trives og bli værende i golfen. EGK har i overkant av 60% av klubbens medlemmer hcp 26 eller høyere. Klubbens styre mener derfor at det i kommende periode vil være avgjørende å vie gruppen av medlemmer som befinner seg mellom hcp 54 og 26 særlig oppmerksomhet. Begrunnelsen for dette er: - Det er i høyhandicapgruppen den største delen av medlemsmassen befinner seg - Denne gruppen har hatt lav prioritet frem til nå - Det er denne gruppen som påvirker rekrutteringen og det sosiale miljøet mest. - Det er normalt lettere å bevare et etablert medlem enn å rekruttere et nytt 5

27 Handlingsplan 2015 Styrets organisering: Styret organiseres slik at medlemmene har spesifike oppgaver: Styreleder: Overordna ansvar, personalansvar, Nestleder: Økonomi Styremedlem: Deltaker i Sportskomiteen Styremedlem: Deltaker i Banekomiteen Styremedlem: Deltaker i Utdanningskomiteen Hensikten med denne ordningen er tredelt. For det første vil det lette kommunikasjonen mellom de ulike komiteene og styret. Dette vil deretter gjøre at informasjonsutvekslingen blir mer effektiv slik at ideer og tiltak som komiteene har vil nå raskere inn til styret. På samme måte vil ulike behov styret erfarer lettere kunne formidles til de ulike komiteene. Beslutninger vil således kunne gjøres mer helhetlig der både komiteenes og styrets interesser sammen ivaretas på en god måte. Medlemsrekruttering For at klubben skal nå målene om vekst i medlemsmassen er det viktig at utdanning/vtg komiteen og styret er samkjørt. Ettersom ett av styremedlemmene skal delta vil man lettere kunne ha tettere oppfølging av rekkurtteringsarbeidet. Følgende handlinger skal iverksettes: - VTG-arbeidet er et viktig arbeid for å rekruttere nye medlemmer, og det holdes minimum seks kurs. Utdanningskomiteen ser spesielt på å lage kvalitative gode kurs. - Vervekampanje som engasjerer eksisterende medlemmer - Vervekampanje mot nærområder vi har få medlemmer - Fadderordningen «gjenopplives» (hver ny golfer skal ha en fadder) - Aktiviteter rettet mot tidligere kursdeltakere som «aldri» kom helt i gang. Gjestespill Ettersom gjestespill er en viktig faktor for publiseringen av banen i nærområdet har dette en naturlig plass i handlingplanen. I tillegg skaper gjestespill et verdifullt økonomisk bidrag. Følgende punkter skal konkret bidra til å trekke flere gjestespillere til klubben: - Forsterket markedsføring av klubb og baneanlegg - Klubbsamarbeid - Tilbud for gjestespillere Sponsorarbeid Følgende punkter skal ivareta en bedre strategi for å ivareta eksisterende sponsorer i tillegg til å øke mulighetene for nytegninger: - Gjennomgang av alle løpende avtaler minimum en gang per år. Eksisterende sponsorer skal kontaktes og besøkes slik at kommunikasjonen opprettholdes. I tillegg skal dette skape muligheter for å utvide størrelsen på eksisterende avtaler. - Utvikling av sponsorprogram og lage arenaer som gir våre sponsorer god tilknytning til klubben - Etablering av nye typer samarbeidsavtaler - Aktivt arbeid for å skape nye avtaler. Hele vinterhalvåret skal sponsorarbeid være i fokus. Strategien skal legges av styret og daglig leder skal utføre oppgavene. - Oppryddning av eksisterende reklamemateriell på banen slik at ikke-fornyede avtaler får eksponering. Markedsføring Økt aktivitet gjennom markedsføring: - Distribusjon av flyers/info om EGK i definerte distrikt - Arbeide for økt medieomtale. Benytte aktivt aviser/nett/radio med forankring i nærområdet. - Aktiv bruk av vår hjemmeside og facebookside 6

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb Årsmøte Stjørdal Golfklubb 2014 (Årsmøtepapirer 2013 fra styret) Klubbhuset, Hull 19, Stokkanv. 42, Stjørdal Torsdag 13. februar 2014, kl 1900 Styret ønsker alle medlemmer hjertelig velkommen Side 1 av

Detaljer

Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00

Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00 Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00 Dokumenter for Årsmøtet i Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.2009 Sted: Hull 19 Tid: 19.00 2 FORRETNINGSORDEN Årsmøtet ledes av den valgte møteleder.

Detaljer

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Sakspapirer: Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Torsdag 26. februar 2015, kl. 18.30 Auditoriet i Vikingskipet, Hamar Dagsorden Årsmøte, 26. februar 2015 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen,

Detaljer

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb Årsmøte Stjørdal Golfklubb 2015 (Årsmøtepapirer 2014 fra styret) Klubbhuset, Hull 19, Stokkanv. 42, Stjørdal Torsdag 12. februar 2015, kl 1900 Styret ønsker alle medlemmer hjertelig velkommen Side 1 av

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1 ÅRSMØTE 26.03.2015 Side 1 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: mandag 26. mars 2015, kl. 19:00 Sted: Hetlandshallen Dagsorden: 1. Åpning 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av personer til

Detaljer

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag ÅRSMØTE Ålen Idrettslag Tirsdag 10. mars 2015 klokken 18.00 Messa i Hovet Velkommen! Lagets årsmeldinger, handlingsplaner og ev. aktivitetsplaner finner du på www.alenil.no Våre hovedsamarbeidspartnere:

Detaljer

ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite

ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite Torsdag 12. mars 2015 kl. 18.00 i Vallhall (kantinen 2. etasje) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I VÅLERENGA FOTBALL ELITE Styret i Vålerenga Fotball Elite innkaller til årsmøte,

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer

Arbeidernes Turn- og Idrettsforening Trondheim

Arbeidernes Turn- og Idrettsforening Trondheim Arbeidernes Turn- og Idrettsforening Trondheim ÅRSMØTE 2014 Onsdag 9.april kl 1900 Laugsand kafé Thomas von Westens gt. 34 Vel møtt! SAKSLISTE 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling 3. Sak til årsmøte:

Detaljer

Årsberetning 2014. Luka Radelic Stor NM 2014. Expressklassens nye Onsdagsseilas tettere og bedre! Ny profil i Stavanger Seilforening:

Årsberetning 2014. Luka Radelic Stor NM 2014. Expressklassens nye Onsdagsseilas tettere og bedre! Ny profil i Stavanger Seilforening: 2014 ÅRSBERET NING Å R B O K F O R S T A V A N G E R S E I L F O R E N I N G F E B R U A R 2 0 1 5 Årsberetning 2014 side 4-21 Rekruttering nytt opplegg for nybegynnere Ny profil i Stavanger Seilforening:

Detaljer

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag 1 Enerhaugen Borettslag Til beboerne i Enerhaugen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Utgitt av Fordelingsutvalget Desember 2006 FORDELINGSUTVALGET ØKONOMIHÅNDBOK FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONER Innhold Innledning... 3 1. Gode interne rutiner...

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Keyserløkka Øst Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned

Detaljer

Til andelseierne i Ola Narr Borettslag

Til andelseierne i Ola Narr Borettslag 1 Ola Narr Borettslag Til andelseierne i Ola Narr Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Årsmelding 2011. www.asil.no

Årsmelding 2011. www.asil.no Årsmelding 2011 www.asil.no Follos eneste spesialbutikk for løpere finner du i tredje etasje. UTSTYRSLEVERANDØR TIL ÅS IL ERIK JOHANSEN SPORT RÅDHUSGT.31 1430 ÅS-TLF.64975504-FAX 64942610 E-post: erik.johansen@stadion.no

Detaljer

Til andelseierne i Bogerud Borettslag

Til andelseierne i Bogerud Borettslag 1 Bogerud Borettslag Til andelseierne i Bogerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Årsrapport Eidsvoll Sykkelklubb 2014

Årsrapport Eidsvoll Sykkelklubb 2014 Årsrapport Eidsvoll Sykkelklubb 2014 Badet kulturtun 4 februar 2015 Årsmøte Agenda for årsmøtet 4. februar 2015: 1. Valg av møteleder og referent 2. Valg av to medlemmer til å underskrive protokoll 3.

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2014. Coop Vestfold og Telemark SA

Årsmelding og regnskap 2014. Coop Vestfold og Telemark SA Årsmelding og regnskap 2014 Coop Vestfold og Telemark SA NB NB! Hu! Hu skskatatdudumå måbebe nyny ttette me me dle dle msms koko rterte t dit t dit t for t forå åfåfå gle gle dedeavavdedeuliuli keketiltil

Detaljer

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006 INNHOLD D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006 Presidenten har ordet: Med tanke på fremtiden.................................. 2 Saksliste...............................................................

Detaljer

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos kommune Forvaltningsrevisjon nr 1703-1/2009 Forord Dette prosjektet inneholder både forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. I rapporten har

Detaljer

Til andelseierne i Nordskrenten Borettslag

Til andelseierne i Nordskrenten Borettslag 1 Nordskrenten Borettslag Til andelseierne i Nordskrenten Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2011 I TRONDHEIM GOLFKLUBB MANDAG 28. FEBRUAR 2011 KL. 19.00

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2011 I TRONDHEIM GOLFKLUBB MANDAG 28. FEBRUAR 2011 KL. 19.00 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2011 I TRONDHEIM GOLFKLUBB MANDAG 28. FEBRUAR 2011 KL. 19.00 Sted: Hotell Britannia 1. Godkjenne de stemmeberettigede. Det var til sammen 28 medlemmer med stemmerett til stede, hvorav

Detaljer

Til andelseierne i Nylænde Borettslag

Til andelseierne i Nylænde Borettslag 1 Nylænde Borettslag Til andelseierne i Nylænde Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

Til andelseierne i Tåsen Borettslag

Til andelseierne i Tåsen Borettslag 1 Tåsen Borettslag Til andelseierne i Tåsen Borettslag Velkommen til generalforsamlingen 2014 Denne innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. I tillegg finner du bakerst

Detaljer

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo. Telefon: 22 42 42 82, E-post: forbundet@kysten.no Internett: www.kysten.no - 2 - Forord Vi ønsker

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Vedtekter. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå

Vedtekter. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå Vedtekter Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå Vedtekter for Taekwondo Team Stjørdal - stiftet 2012. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå. (1)

Detaljer

Lønnealléen Borettslag

Lønnealléen Borettslag Side 1 310 Lønnealléen Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til

Detaljer