SOSI standard - versjon 2.2 Side 529. Databeskrivelse : Stedsnavn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SOSI standard - versjon 2.2 Side 529. Databeskrivelse : Stedsnavn"

Transkript

1 OI standard - versjon 2.2 ide 529 Databeskrivelse : tedsnavn tatens kartverk

2 OI standard - versjon 2.2 ide 530 Databeskrivelse : tedsnavn - Historikk og status Denne side er blank 530 tatens kartverk

3 OI standard - versjon 2.2 ide 531 Databeskrivelse : tedsnavn - Historikk og status 1 Historikk og status pesifikasjon av TEDNAVN ble første gang utgitt av FKB arbeidsgruppe høsten Den videre behandling framgår av tabellen nedenfor: Kapittel Dato Utført av Grunnlag for endringen versjon G. Langerak Diverse FKB/Geovekst høringsseminarer Innspill fra stedsnavnansvarlig i Kartverket M.Borrebæk IT-Tjenesten Produktspesifikasjon P-6-KLD Versjon 1.0, M.Borrebæk IT-Tjenesten Implementering av objekt-id for å knytte sammen flere navneenheter til samme navneobjekt OI-gr. 9 Generell gjennomgang av OI-standarden med oppdatering i henhold til spesifikasjonsendringer av og Forvaltningsansvarlig for R Anne vanevik tatens kartverk Divisjon Land Tlf Fax OIansvarlig OI-sekretariatet tatens kartverk IT-tjenesten Tlf Fax Oppdragsansvarlig for R Johnny Andersen tatens kartverk Divisjon Land Tlf Fax Endringslogg fra versjon 2.0 Det er innført OI standardbegrepet opsjon for egenskapene.( Noen egenskaper KAL være med og noen KAN være med.) Antall navnetyper er utvidet. tatens kartverk 531

4 OI standard - versjon 2.2 ide 532 Databeskrivelse : tedsnavn - Innledning 2 Innledning 2.1 pesifikasjonen omfatter pesifikasjonen omfatter alle stedsnavn som inngår i entralt stedsnavnregister - R. Denne beskrivelsen baserer seg på den informasjonen en finner i "Lov 18. mai 1990 nr 11 om stadnamn - Retningslinjer for tatens kartverk" (dat ) og produktspesifikasjon for R (P-6-KLD) v.1.0 (dat ) med senere endringer. (dat og ). I tillegg er det kommet innspill fra ITtjenesten, jøkartverket og Landdivisjonen. Lov om stadnamn fastsetter at det skal opprettes et nasjonalt navneregister kalt entralt stedsnavnregister (R). Dette er lagt til tatens kartverk (K). R bygger opprinnelig på navnedatabasen over alle navn som forekommer på hovedkartserien NORGE 1:50 000, men er senere oppdatert med navn også fra andre kartserier ( N5, sjøkart etc). Registeret oppdateres kontinuerlig av K med alle navnevedtak som gjøres i henhold til lov om stadnamn - av f.eks kommunene, K og andre vedtaksinstanser. Forhold som knytter seg til stedsnavns plassering på kart med begreper som font, dimensjon, sperring og tekstmessig plassering er ikke omhandlet i dette kapitlet. Dette er begreper som omhandles under kapitlet TEKT i den generelle del av OI. 2.2 Formål pesifikasjonen for registeret: pesifikasjonen skal dekke forhold vedrørende utveksling av navneinformasjon mellom R og brukere av dataene. pesifikasjonen skal dekke massivregistrering til og ajourhold av R. entralt stedsnavnregister: R skal benyttes i navneforvaltningen.videre skal basen kunne benyttes i forskningsøyemed, både i offentlig og privat virksomhet. R skal inneholde alle stedsnavn som er innmeldt til registeret og hvor skrivemåten er vedtatt etter lov om stadnamn (se loven 10 og forskriftene til loven kap VII). I tillegg kan registeret inneholde andre navn som er eller har vært i offentlig bruk og som ikke er vedtatt etter lov om stadnamn (jvf 2.1 i definisjoner). R-basen skal levere data på OI-format, etter angitte utvalgsregler. 532 tatens kartverk

5 OI standard - versjon 2.2 ide 533 Databeskrivelse : tedsnavn - Innledning 2.3 Ambisjonsnivå og fremtidige påbygninger krivemåter fra arbeidet med kartserien NORGE 1 : er det første utgangspunktet for offisielle skrivemåter av stedsnavn. Det vil kunne bli en langvarig prosess å få alle andre navn registrert og tilpasset hverandre. En må derfor forvente en del uensartet klassifisering, ulik detaljeringsgrad og ulik framdrift i oppfølgingsfasen. I kommende år vil registeret bli utvidet med navn fra nyere sjøkart (produsert etter ca 1960) og fra økonomisk kartverk (1:5000). Det vil også komme inn vedtak etter lov om stadnamn som ikke har bakgrunn i kartproduksjon. tatens kartverk 533

6 OI standard - versjon 2.2 ide 534 Databeskrivelse : tedsnavn - Definisjoner og presisering av begrep 3 Definisjoner og presisering av begrep I dette kapittel definerer vi begreper som benyttes for stedsnavn. OI-definisjonen for uttrykket er angitt i parentes etter begrepet. Informasjonen deles i 3 klasser. 1.Informasjon om navneenheten som vedtaksmyndigheten må gi opplysninger om. 2.Informasjon om navneenheten som registreringsmyndigheten (tatens kartverk, Divisjon Land) legger inn. 3.Informasjon om navneenheten som vedtaksmyndigheten kan gi opplysning om. 3.1 Informasjonstyper Den grunnleggende informasjonstypen i R er navneenheten. Navneenheten(e) er knyttet til et navneobjekt (geografisk objekt). Variasjoner i skrivemåten av ett og samme navn på samme navneobjekt, regnes som samme navneenhet. F.eks. er Glomma og Glåma samme navneenhet når de står til samme navneobjekt. Forskjellige navn på samme navneobjekt regnes som forskjellige navneenheter. F.eks. er Glåma og torelva, brukt om samme elv eller deler av samme elv, forskjellige navneenheter. Navn på forskjellige språk på samme navneobjekt regnes også som forskjellige navneenheter. Eks.1: Porsangerfjorden (norsk), Leavdnjavuotna (samisk) og Lemmivuono (finsk) er tre forskjellige navneenheter. Eks.2: Kautokeino (norsk), Guovdageaidnu (samisk) og Koutokeino (finsk) er tre forskjellige navneenheter, selv om en som i dette eksemplet har å gjøre med lån fra et språk til et annet språk.. Følgende informasjon knyttes til hver navneenhet og skal samtidig kunne brukes ved utvalg av informasjon, evt. i kombinasjon med hverandre: Informasjon om navneenheten som vedtaksmyndigheten må gi opplysninger om, og som skal kunne brukes ved utvalg. 1. Ved vedtak av vedtaksmyndighet og ved utvalg. 1.1 Myndighet: (NMYND) Vedtaksmyndighet for navneenheten. 534 tatens kartverk

7 OI standard - versjon 2.2 ide 535 Databeskrivelse : tedsnavn - Definisjoner og presisering av begrep ~ tatens kartverk ~ tatens vegvesen ~ Postdirektoratet ~ Kommune ~ etc. 1.2 tatusdato: (NDATO) Dato for vedtak om skrivemåte. Endres status, så endres dato. 1.3 Administrativ tilhørighet: (KOMM,OKN) okn, kommune(r), fylke(r) 1.4 krivemåter (navneformer) på navneenheten: (NAVN) 1.5 pråk/språkform: (NPRÅK) Norsk, finsk, nord-, sør- og lulesamisk 1.6 Navneobjekttype: (TTEMA + NAVNTYPE) Hva slags navneobjekt navneenheten står til. Hovedinndelingen (TTEMA) har som utgangspunkt vært den vanlige OI-inndelingen. I tillegg er det en underinndeling (NAVNTYPE) som baserer seg på objekttyper som har kommet frem etter innspill fra forskjellige fagmiljøer. Kun objekttyper som står nevnt i OI-hovedkapitel TEDNAVN kan brukes. Hvis disse ikke dekker begrepet en ønsker å forklare, skal nye forslag legges frem for oppdragsansvarlig for stedsnavn for godkjenning før de brukes i registeret (se innledning). Navneobjekttypen er en filologisk klassifisering, og ikke sammenlignbar med vanlige temakoder på fysiske objekter. F.eks. vil navnetypene hei (4),høyde (5), ås (6), rygg (7) og haug (8) ikke eksistere som enkeltstående begreper i henhold til temakoder i OI-manualen. Der vil de være spesielle objektbegreper under EN temakode i OI-hovedkapitel HØYDEINFORMAJON 1.7 Typestatus: (NTYTAT) Hoved-, side- eller undernavn. Begrepene side- eller undernavn kan brukes hvis to eller flere navn på samme språk er i bruk på samme navneobjekt. Et sidenavn er like mye brukt som et hovednavn, men av presentasjonshensyn på kartet, har man har valgt ett navn som hovednavn. Begrepet undernavn brukes hvor navnet er i mindre bruk enn hoved-/sidenavn. Hvis det er i bruk ett eller flere navn på et annet språk på samme navneobjekt, skal disse registreres som egne navneenheter med begrepene hovednavn, sidenavn og undernavn. Dette gjelder også når navneenheten er "lånt" fra et språk til et annet språk. Eks Kautokeino (norsk) og Guovdageaidnu (samisk). (se også avsnitt 3.1 Informasjonstyper ) tatens kartverk 535

8 OI standard - versjon 2.2 ide 536 Databeskrivelse : tedsnavn - Definisjoner og presisering av begrep 1.8 Navneobjektkoordinat: Hvert enkelt objekt (geografisk objekt) som navnsettes, har en navneobjektkoordinat. Koordinaten angir det geografiske punktet, linjen eller området navnet er knyttet til. Begrepet navneojektkoordinat brukes når navnet (navneenheten) registreres i R første gang. Koordinaten vil da være hovedkoordinaten for navnet. Ved etablering av R har navneobjektkoordinaten automatisk fått koordinatverdien til den første innleste forekomsten. For objekter med flere forekomster og stor utstrekning vil derfor navneobjektskoordinaten være tilfeldig plassert i forhold til et representativt punkt for objektet. 1.9 krivemåtekoordinat: Hvert enkelt objekt (geografisk objekt) som navnsettes, kan ha flere skrivemåter som hver vil få en skrivemåtekoordinat. Hvis navneobjektet er registrert kun en gang, vil skrivemåtekoordinaten være identisk med navneobjektkoordinaten. Hvis navneobjektet har en stor utstrekning vil navnet kunne ha flere skrivemåter. Ved store elver, vil elva ved hver ny skrivemåte; f.eks av typen Glomma eller Glåma; få en ny skrivemåtekoordinat. (e avsnitt 5.2 som ved tegning viser forholdet) 1.10 Forekomstkoordinat: Hvert enkelt objekt (geografisk objekt) som navnsettes kan ha flere forekomster av samme skrivemåte som hver gis en forekomstkoordinat. Hvis navneobjektet er registrert kun en gang, vil forekomstkoordinaten være identisk navneobjektkoordinaten og skrivemåtekoordinaten. Et navn (navneenhet) kan ha flere forekomster av samme skrivemåte for samme navneobjektet. Dette betyr at et kart kan ha et navn (skrivemåte) flere steder på kartet. amtidig kan samme navnet opptre på flere kart. Dette vil særlig gjelde når navneobjektet har stor/lang utstrekning f.eks Hardangervidda, Mjøsa eller Glomma. Navnet kan da være koordinatfestet to eller flere ganger innenfor samme kartserie. (e avsnitt 5.2 som ved tegning viser forholdet). Alle kartserier eks. 1:500, 1:1000, N5, N250 KARTDATA, sjøkart etc. skal digitaliseres med forekomstkoordinater GAB-identifikasjonsnummer: (NGAB) Alle navneenheter som også ligger i GAB-registeret, skal gis et GABidentifikasjonsnummer. Vedtaksmeldinger til R skal innholde dette nummeret. Det vil gjelde for alle typer eiendommer (bruk (gard), bolig (villa), hytte, tomt, skogeiendom etc), adresser og gater/veger. Hvis det ligger en bygning på eiendommen, og navneenheten naturlig også står til denne, KAL navnet legges til bygningskoordinaten. Eks. For en gård skal navnet legges til hovedvåningshuset, for en villaeiendom skal navnet legges til boenheten. Det unike bygningsnummeret skal brukes. Id-nummeret vil sammen med R-nummeret brukes ved overføring av opplysninger om vedtatt skrivemåte for navneenheten fra R-registeret til GAB- 536 tatens kartverk

9 OI standard - versjon 2.2 ide 537 Databeskrivelse : tedsnavn - Definisjoner og presisering av begrep registeret. Det opprettes en forbindelse mellom R og GAB for overføring av data. Det forutsettes at navneobjektkoordinaten som ligger i GAB, etterhvert brukes for å oppdatere R slik at basen får en større nøyaktighet. ) GAB-identifikasjonen er pr. idag ( ) ikke registrert i basen Informasjon om navneenheten som registreringsmyndigheten (tatens kartverk, Landkartdivisjonen) legger inn. 2.1 tatus etter lov om stadnamn, skrivemåtestatus: (NKRTAT) Godkjent etter gammel ordning Foreslått Vedtatt etter ny lov (enkeltvedtak) Vedtatt etter ny lov (samlevedtak) Vedtak påklaget Avslått Navn uvurdert. G F V K A U Uttrykket Vedtatt etter ny lov (samlevedtak) med forkortelse brukes i forbindelse med fellesvedtak innenfor en kommune, et fylke, kartblad etc. Endringen kan være f.eks. ~Alle flertallsendinger -ane endres til -an. ~Alle -sæter/-sætra endres til -seter/ -setra. 2.2 Navneidentifikasjon, navneenhetens id-nummer: (R-ID) Et unikt nummer som ikke kan benyttes om igjen. 2.3 Navneobjektidentifikasjon, navneobjektets id-nummer (R-OBJID) Denne identifiserer knytning mellom ulike navneenheter på samme navneobjekt. Ulike navneenheter kan knyttes til samme geografiske plassering. tatens kartverk 537

10 OI standard - versjon 2.2 ide 538 Databeskrivelse : tedsnavn - Definisjoner og presisering av begrep *HRJUDILVNUHUH VHQWDVMRQVXQNW IRU *ORPPD 6DPPHHOYDNDQKDWRIRUVNMHOOLJHQDYQ 'HWWHUHVXOWHUHULWRQDYQHHQKHWHU *HRJUDILVNUHUH VHQWDVMRQVXQNW IRU *ORPPD 6WRUHOYD 1LWHOYD 1LWHOYD*HRJUDILVNUHUHVHQWDVMRQVXQNW 2.4 Registreringsdato: (NREGDATO) Dato for første registrering av navneenheten. 1) Da navneenheten første gang ble digitalt registrert for R. 2) Når navnevedtak blir lagt inn i R. 2.5 Forekomst: (NFOREK) Hvor navneenheten eller skrivemåten er i bruk. Kartserie, kartblad, om det er i bruk på gjeldende versjon Vegskilt fra tatens vegvesen etc. Hvis feltet er blankt, er navneenheten ikke i skriftlig bruk. Dette kan ha ulike årsaker. Eks. 1 Navnet vil være vurdert og statusen (NKRTAT) kan f.eks være G (godkjent) eller V (vedtatt etter ny lov ( enkeltvedtak)), men av redaksjonelle grunner er det ikke aktuelt å presentere navnet på kart eller andre presentasjonsformer. Eks.2 Hvis skrivemåten ikke er godkjent etter navnebehandling etter den nye lov om stadnamn vil skrivemåtestatusen (NKRTAT) være A (avslått), og feltet vil også være blankt. Resultatet er at skrivemåten ikke er i bruk på offentlige kart. 2.6 Arkivnummer: (NARKIV) Alle navnevedtak gis et arkivnummer lik navnesakens arkivnummer. Arkivnummeret refererer til fylke evnt. kommune og år. Arkivnummersystemet utarbeides og vedlikeholdes i samarbeid med forvaltningsansvarlig for stedsnavn Informasjon om navneenheten som vedtaksmyndigheten kan gi opplysning om. 3.1 Kildeangivelse: (NKILDE) 538 tatens kartverk

11 OI standard - versjon 2.2 ide 539 Databeskrivelse : tedsnavn - Definisjoner og presisering av begrep F.eks. referanse til brev, informanter etc. 3.2 Merknad: (NMERK) F.eks. opplysning om brukerkrets og brukerfrekvens, historisk opprinnelse, tidligere former, uttale, flertallsform, andre registeridentifikasjonsnummer. tatens kartverk 539

12 OI standard - versjon 2.2 ide 540 Databeskrivelse : tedsnavn - Datamodell 4 Datamodell FYIK OBJEKT 1 1,M NAVNEENHET 1 1,M KRIVEMÅTE 1 1,M FOREKOMT Tilleggsinformasjon: Alle stedsnavn lagres med det grafiske OI-elementet.TEKT. Rent syntaktisk vil det derfor være lovlig å ha flere egenskaper og koordinater liggende til et stedsnavn, uten at dette anses å være en del av R. Eksempler på dette er kartografisk informasjon som f.eks..dim (Dimensjon) og tekstplasseringskoordinat m.m. For nærmere bruk av stedsnavn i kartproduksjonssammenheng, se kapittel Presentasjonsdata i OI del tatens kartverk

13 OI standard - versjon 2.2 ide 541 Databeskrivelse : tedsnavn - OI-basisnavn definisjoner 5 OI-basisnavn definisjoner Nedenfor følger definisjoner for aktuelle OI-basisnavn som er spesielle for stedsnavn (entralt stedsnavnregister), og som ikke finnes i den generelle OIbeskrivelsen NAVNETYPE Navnetype er en underinndeling av TEMA-koden, brukt for mer detaljert koding..def..navntyp H4 Denne forteller hva slags begrep navneenheten står til. Kun typer som er beskrevet nedenfor kan benyttes. Listen er delt inn i hovedgrupper og undergrupper. Navneobjekttype TTEMA NAVN TYPE 1. Terrengformer Berg Fjell Fjellområde Hei Høyde Ås Rygg Haug Topp (fjelltopp, tind) Hylle (hjell) Bakke Li tup Vidde lette Mo Dalføre Dal Botn kar Juv økk tein Heller Terrengdetalj Merknad 2. Vannkontur. Innsjø Vann tatens kartverk 541

14 OI standard - versjon 2.2 ide 542 Databeskrivelse : tedsnavn - OI-basisnavn definisjoner Tjern Pytt und Vik Elv Bekk Grøft Foss tryk Os Høl Lone Øy Øygruppe Holme Halvøy Nes Eid trand Bre Fonn kjær Båe Grunne Banke Vanndetalj Markslag. kog Myr Utmark va Ur Øyr and Eng Jorde Havnehage Torvtak etervoll Park Kystdata Fjord er gen. kystkont. Havområde und i sjø Vik i sjø Våg tatens kartverk

15 OI standard - versjon 2.2 ide 543 Databeskrivelse : tedsnavn - OI-basisnavn definisjoner Øy i sjø Øygruppe i sjø Holme i sjø Halvøy i sjø Nes i sjø Eid i sjø trand i sjø kjær i sjø Båe i sjø Grunne i sjø Renne Banke i sjø Bakke i sjø økk i sjø Dyp (havdyp) Rygg i sjø Egg Klakk Bebyggelse By Bydel Tettsted Tettbebyggelse Bygdelag (bygd) Grend Boligfelt Borettslag Industrifelt Bruk (Gard) (Hovedbygn.) Bolig (Villa) Hytte eter (sel) Bygg for jordbruk,fiske og fangst Fabrikk Kraftstasjon Bergverk (underjord./dagbrudd) Verksted Forretningsbygg Hotell Pensjonat Turisthytte kole ykehus Helseinstitusjon Kirke Kapell tatens kartverk 543

16 OI standard - versjon 2.2 ide 544 Databeskrivelse : tedsnavn - OI-basisnavn definisjoner Forsamlingshus Vaktstasjon Militært bygg Idrettshall Fyr Lykt TV-Mast amferdsel Veg Gate Traktorveg ti kipslei Ferjestrekning Jernbanestrekning Bru Klopp Vad (bekkevad) Tunnel Kryss (Veg/Gate) Vegbom Bomstasjon Grind Parkeringsplass Kai Brygge Ferjelem Utstikker luse Kanal Ankringsplass Havn tasjon Holdeplass Buss stopp Flyplass Landingsstripe Postkontor UTATT 7. Eiendommer Eiendommer Adm. områder Land Fylke Kommune okn Krets tatens kartverk

17 OI standard - versjon 2.2 ide 545 Databeskrivelse : tedsnavn - OI-basisnavn definisjoner Allmenning kytefelt Verneområder oneinndeling til havs Andre Idrettsanlegg kytebane Campingplass kiheis Fjellheis lalåm- og utforbakke måbåthavn Badeplass Fornøyelsespark Rørledning Oljeinstallasjon (jø) Kraftledning Kraftgate Kabel Dam Tømmerrenne Taubane Fløtningsannlegg Fiskeoppdrettsanlegg Gammel bosettingsplass Offersted everdighet Utsiktspunkt Melkeplass (sæterplass uten hus) Annen kulturdetalj tatens kartverk 545

18 OI standard - versjon 2.2 ide 546 Databeskrivelse : tedsnavn - OI-basisnavn definisjoner R.DEF..R...NAVN...NPRÅK...R-ID...R-OBJID...NTYTAT...NKRTAT...NMYND...NDATO...NREGDATO...NFOREK...PRODUKT...KARTID...NKILDE...NMERK...NARKIV...ÅR...AKNR...LØPENR...NGAB...GID...GNR...BNR...FNR...GATE Dekl. Kode Definisjon * T50 T2 H8 H8 T1 T1 T5 H8 H8 * T15 T15 T15 T70 * H4 H3 H3 * * H5 H4 H4 H5 NO FI N L H U G F V K A U Navneenhetens skrivemåte uten forkortinger Norsk Finsk Nordsamisk ørsamisk Lulesamisk Navneenhetens id_nummer Navneobjektets id_nummer Hovednavn idenavn Undernavn Godkjent Forslag Vedtatt (enkeltvedtak) Vedtatt (samlevedtak) Vedtak påklaget Avslått Navn uvurdert Vedaksmyndighet for navneenheten Dato for status ( Vedtatt o.l.) Dato for første registrering. Eks:...NFOREK N Eks:...NFOREK N5 CP Produktkode (Her N50 og N5) Forekommer på Kartid Evt. kildeangivelser (Brev nr etc.) Annen merknad, brukerkrets, etc Navnesakens arkivnummer Årstall aksnummer innen kommunen akens løpenummer GAB-tilknytning. GAB-ID Gårdsnummer Bruksnummer Festenummer Gatekode 546 tatens kartverk

19 OI standard - versjon 2.2 ide 547 Databeskrivelse : tedsnavn - Objektbeskrivelse 6 Objektbeskrivelse 6.1 Definisjoner og presiseringer av objektklassene Navneenhet: Den grunnleggende informasjonstypen i R er navneenheten. Navneenheten(e) er knyttet til et navneobjekt (geografisk objekt). Variasjoner i skrivemåten av ett og samme navn på samme navneobjekt, regnes som samme navneenhet. F.eks. er Glomma og Glåma, når de står til samme navneobjekt, samme navneenhet krivemåte: Forekomst: Ulike skrivemåter av navneenheten. Ulike forekomster av samme skrivemåte 6.2 Kodeliste og detaljeringsgrad for objektene Objektklasse :..OBJTYPE OI-koding Grafisk element/ objekt OI-navn - verdi std / opsjon Merknad Navneenhet TEKT OBJTYPE TTEMA NAVNTYPE KOMM OKN R R-ID R-OBJID NAVN NTYTAT NPRÅK NMYND NGAB GID GATE NAVNEENHET ingen stedsnavnet i " " H,,U NO,FI,N,,L ingen O O O e tabell. e tabell. Kommunenum mer oknnummer. Unik ID Unik ID Kode for etat Kan forekomme avhengig av navnetypen tatens kartverk 547

20 OI standard - versjon 2.2 ide 548 Databeskrivelse : tedsnavn - Objektbeskrivelse krivemåte TEKT OBJTYPE TTEMA NAVNTYPE KOMM OKN R R-ID NAVN NTYTAT NKRTAT NDATO NREGDATO NKILDE NMERK NARKIV ÅR AKNR LØPENR NGAB GID GATE KRIVEMÅTE ingen stedsnavnet i " " H,,U G,F,V,,K,A,U ingen årstall saksnummer sakens løpenr. ingen O O O O O O O e tabell. e tabell. Kommunenum mer oknnummer. ID Dato for endring av status Kan forekomme avhengig av navnetypen Forekomst TEKT OBJTYPE TTEMA NAVNTYPE KOMM OKN R R-ID NAVN NREGDATO NFOREK PRODUKT KARTID RFOREKOMT ingen stedsnavnet i " " ingen N50,N5, O e tabell. e tabell. Kommunenum mer oknnummer. ID lovlig kartbladindeks 548 tatens kartverk

21 OI standard - versjon 2.2 ide 549 Databeskrivelse : tedsnavn - Objektbeskrivelse 6.3 OI-gruppe definisjoner Nedenfor følger eksempel på en vanlig OI-datagruppe med navn fra R. tedsnavn som ligger i entralt stedsnavnsregister..tekt <serienr>:..objtype NAVNEENHET..TTEMA <temakode>..navntype <navnetype>..komm <kommunenr>..okn <sokn>..dato <dato>..r...r-id <id-nummer>...r-objid <id-nummer>...navn <navnet i " ">...NTYTAT <typestatus>...npråk <språkkode>...nmynd <vedtaksmyndighet>...ngab...gid <gnr> <bnr> <fnr>...gate <gatekode> <nord> <øst>.tekt <serienr>:..objtype KRIVEMÅTE..TTEMA <temakode>..navntype <navnetype>..komm <kommunenr>..okn <sokn>..dato <dato>..r...r-id <id-nummer>...navn <navnet i " ">...NTYTAT <kode>...nkrtat <kode>...ndato <dato>...nregdato <dato>...nkilde <tekst>...nmerk <tekst>...narkiv...år <år>...aknr <saksnummer>...ngab...gid <gnr> <bnr> <fnr>...gate <gatekode> <nord> <øst>.tekt <serienr>:..objtype RFOREKOMT..TTEMA <temakode>..navntype <navnetype>..komm <kommunenr>..okn <sokn>..dato <dato>..r...r-id <id-nummer>...navn <navnet i " ">...NREGDATO <dato>...nforek <kartserie> <kart> <nord> <øst> tatens kartverk 549

22 OI standard - versjon 2.2 ide 550 Databeskrivelse : tedsnavn - Objektbeskrivelse 6.4 Eksempler Eksempel 1 Navneenhetsobjekt ammenhenger mellom navneenhet, skrivemåte og forekomst 1 Glomma Glomma Glomma Glåma 5 Glåma Forekomster av skrivemåten 'Glåma' av navneenhetsobjektet Glomma. Forekomster av skrivemåten 'Glomma' av navneenhetsobjektet Glomma (1.).TEKT 100:.OBJTYPE NAVNEENHET..TTEMA NAVNTYPE 29..KOMM 412..OKN 5..DATO R...R-ID R-OBJID NAVN "Glomma"...NTYTAT H...NMYND K...NPRÅK NO...NGAB...GID (1.1.) TEKT 101:..OBJTYPE KRIVEMÅTE..TTEMA NAVNTYPE 29..KOMM 412..OKN 5..DATO R...R-ID NAVN "Glomma"...NTYTAT H...NKRTAT G...NDATO NREGDATO NKILDE "brev 1234/91 etc"...nmerk " Brukt i skriv 1772"...NARKIV NGAB...GID (1.1.1.).TEKT 102:..OBJTYPE R FOREKOMT..TTEMA NAVNTYPE 29..KOMM 412..OKN 5..DATO R...R-ID NAVN "Glomma"...NREGDATO NFOREK N5 CG TEKT 105:..OBJTYPE KRIVEMÅTE..TTEMA NAVNTYPE 29..KOMM 414..OKN25..DATO R...R-ID NAVN "Glåma"...NTYTAT...NKRTAT G...NDATO NREGDATO TEKT 106:..OBJTYPE R FOREKOMT..TTEMA NAVNTYPE 29..KOMM 414..OKN 2..DATO R...R-ID NAVN "Glåma"...NREGDATO NFOREK N5 CG NKILDE "brev 1235/91 etc"...nmerk " Brukt i skriv 1792"...NARKIV NGAB...GATE (1.1.2.) 2 3.TEKT 103:..OBJTYPE R FOREKOMT..TTEMA NAVNTYPE 29..KOMM 412..OKN 6..DATO R...R-ID NAVN "Glomma"...NREGDATO NFOREK N5 CG (1.2.) (1.2.1) (1.2.2).TEKT 107:..OBJTYPE RFOREKOMT..TTEMA NAVNTYPE 29..KOMM 415..OKN 4..DATO R...R-ID NAVN "Glåma"...NREGDATO NFOREK N5 CG (1.1.3.).TEKT 104:..OBJTYPE RFOREKOM..TTEMA NAVNTYPE 29..KOMM 413..OKN35..DATO R...R-ID NAVN "Glomma"...NREGDATO NFOREK N50 DG NB: Bruk av NGAB hører selvsagt ikke hjemme for navn på elver, men benyttes her for å gi en generell presentasjon av mekanismene tatens kartverk

23 OI standard - versjon 2.2 ide 551 Databeskrivelse : tedsnavn - Objektbeskrivelse Eksempel 2 Eksempel 2..TEKT 1:..OBJTYPE NAVNEENHET..TTEMA NAVNTYPE 108..KOMM 412..OKN 5..DATO KVALITET R...R-ID R-OBJID NAVN "Øvre Bjorbekken"...NTYTAT H...NMYND K...NPRÅK NO...NGAB!Enten GAB eller GATE...GID TEKT 2:..OBJTYPE KRIVEMÅTE..TTEMA NAVNTYPE 108..KOMM 412..OKN 5..DATO KVALITET R...R-ID NAVN "Øvre Bjorbekken"...NTYTAT H...NKRTAT G...NDATO NREGDATO NKILDE "brev 1234/91"...NMERK "gno bjórr m. 'bever'"...ngab!enten GAB eller GATE...GID NARKIV...ÅR AKNR 23...LØPENR TEKT 3:..OBJTYPE RFOREKOMT..TTEMA NAVNTYPE 108..KOMM 412..OKN 5..DATO KVALITET R...R-ID NAVN "Øvre Bjorbekken"...NREGDATO NFOREK N tatens kartverk 551

SOSI standard - versjon 2.21 2-419. Databeskrivelse : Stedsnavn

SOSI standard - versjon 2.21 2-419. Databeskrivelse : Stedsnavn OI standard - versjon 2.21 2-419 Databeskrivelse : tedsnavn tatens kartverk OI standard - versjon 2.21 2-420 Databeskrivelse : tedsnavn - Historikk og status Denne side er blank 2-420 tatens kartverk OI

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.0 2-651. Databeskrivelse : Stedsnavn

SOSI standard - versjon 3.0 2-651. Databeskrivelse : Stedsnavn SOSI standard - versjon 3.0 2-651 Databeskrivelse : Stedsnavn SOSI standard - versjon 3.0 2-652 Databeskrivelse : Stedsnavn - Historikk og status Denne side er blank 2-652 SOSI standard - versjon 3.0 2-653

Detaljer

Databeskrivelse : Stedsnavn Foreløpig arbeidsversjon

Databeskrivelse : Stedsnavn Foreløpig arbeidsversjon SOSI standard - versjon 3.2.1 IKKE offisiell SOSI versjon 2-1 Databeskrivelse : Stedsnavn Foreløpig arbeidsversjon 30.05.00 SOSI standard - versjon 3.2.1 IKKE offisiell SOSI versjon 2-2 SOSI standard -

Detaljer

SOSI standard - versjon 2.21 2-359. Databeskrivelse : Adressepunkt

SOSI standard - versjon 2.21 2-359. Databeskrivelse : Adressepunkt SOSI standard - versjon 2.21 2-359 Databeskrivelse : Adressepunkt SOSI standard - versjon 2.21 2-360 Databeskrivelse : Adressepunkt - Historikk og status Denne side er blank 2-360 SOSI standard - versjon

Detaljer

SOSI standard - versjon 2.2 Side 251. Databeskrivelse : Servitutter/bruksretter

SOSI standard - versjon 2.2 Side 251. Databeskrivelse : Servitutter/bruksretter OI standard - versjon 2.2 ide 251 Databeskrivelse : ervitutter/bruksretter OI standard - versjon 2.2 ide 252 Databeskrivelse : ervitutter/bruksretter - Historikk og status Denne side er blank 252 OI standard

Detaljer

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.3 0 Fagområde: Stedsnavn. Fagområde: Stedsnavn

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.3 0 Fagområde: Stedsnavn. Fagområde: Stedsnavn SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.3 0 Fagområde: Stedsnavn SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.3 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 0 0 Orientering og introduksjon 3 1 Historikk og status 4

Detaljer

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.2 0 Fagområde: Stedsnavn. Fagområde: Stedsnavn

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.2 0 Fagområde: Stedsnavn. Fagområde: Stedsnavn SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.2 0 Fagområde: Stedsnavn SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.2 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 0 0 Orientering og introduksjon 3 1 Historikk og status 4

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.0 2-221. Databeskrivelse: Landbruksregisteret

SOSI standard - versjon 3.0 2-221. Databeskrivelse: Landbruksregisteret OI standard - versjon 3.0 2-221 Databeskrivelse: Landbruksregisteret OI standard - versjon 3.0 2-222 databeskrivelse: landbruksregisteret - historikk og status Denne side er blank 2-222 OI standard - versjon

Detaljer

SOSI generell objektkatalog Stedsnavn

SOSI generell objektkatalog Stedsnavn e: Standarder geografisk informasjon SOSI generell objektkatalog Stedsnavn Versjon 4.5 desember 2013 Statens kartverk - oktober 2012 SOSI generell objektkatalog 2 Fagområde: Stedsnavn - versjon 4.5 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

SOSI standard- versjon 2.21 2-141. Databeskrivelse : Administrativ inndeling

SOSI standard- versjon 2.21 2-141. Databeskrivelse : Administrativ inndeling OI standard- versjon 2.21 2-141 Databeskrivelse : Administrativ inndeling tatens kartverk OI standard- versjon 2.21 2-142 Databeskrivelse : Administrativ inndeling- Historikk og status Denne side er blank

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.0 2-469. Databeskrivelse : Arealbruk

SOSI standard - versjon 3.0 2-469. Databeskrivelse : Arealbruk SOSI standard - versjon 3.0 2-469 Databeskrivelse : Arealbruk SOSI standard - versjon 3.0 2-470 Databeskrivelse : Arealbruk - Historikk og status Denne side er blank 2-470 SOSI standard - versjon 3.0 2-471

Detaljer

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Stedsnavn. Fagområde: Stedsnavn

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Stedsnavn. Fagområde: Stedsnavn SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Stedsnavn Statens kartverk - november 2006 SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 0 Orientering og introduksjon......4

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.3 Databeskrivelse: Databeskrivelse: Arealbruk

SOSI standard - versjon 3.3 Databeskrivelse: Databeskrivelse: Arealbruk Databeskrivelse: Databeskrivelse: Arealbruk Statens Kartverk september 2001 Databeskrivelse: 2-2 1 Historikk og status Kapittelversjon Dato Utført av Grunnlag for endringen 1 1995-02-14 SOSI-gr 5 Diskusjoner

Detaljer

SOSI standard Del 2 - versjon 3.2 1. Databeskrivelse: Servitutter/bruksretter

SOSI standard Del 2 - versjon 3.2 1. Databeskrivelse: Servitutter/bruksretter SSI standard Del 2 - versjon 3.2 1 Databeskrivelse: Servitutter/bruksretter 1 SSI standard Del 2- versjon 3.2 2 Databeskrivelse: Servitutter/bruksretter - Historikk og status 1 Historikk og status Spesifikasjon

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.0 2-175. Databeskrivelse : Servitutter/bruksretter

SOSI standard - versjon 3.0 2-175. Databeskrivelse : Servitutter/bruksretter SOSI standard - versjon 3.0 2-175 Databeskrivelse : Servitutter/bruksretter SOSI standard - versjon 3.0 2-176 Databeskrivelse : Servitutter/bruksretter - Historikk og status Denne side er blank 2-176 SOSI

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.0 2-23. Databeskrivelse : Fastmerker

SOSI standard - versjon 3.0 2-23. Databeskrivelse : Fastmerker I standard - versjon 3.0 2-23 Databeskrivelse : Fastmerker I standard - versjon 3.0 2-24 Databeskrivelse : Fastmerker - Historikk og status Denne side er blank 2-24 I standard - versjon 3.0 2-25 Databeskrivelse

Detaljer

SOSI standard - versjon 2.2 Side 351. Databeskrivelse : Arealbruk

SOSI standard - versjon 2.2 Side 351. Databeskrivelse : Arealbruk SOSI standard - versjon 2.2 Side 351 Databeskrivelse : Arealbruk SOSI standard - versjon 2.2 Side 352 Databeskrivelse : Arealbruk - Historikk og status Denne side er blank 352 SOSI standard - versjon 2.2

Detaljer

SOSI standard - versjon 2.2 Side 341. Databeskrivelse : Annen naturinformasjon

SOSI standard - versjon 2.2 Side 341. Databeskrivelse : Annen naturinformasjon SOSI standard - versjon 2.2 Side 341 Databeskrivelse : Annen naturinformasjon SOSI standard - versjon 2.2 Side 342 Databeskrivelse : Annen naturinformasjon - Historikk og status Denne side er blank 342

Detaljer

SOSI standard - versjon 2.21 2-159. Databeskrivelse: Markslag

SOSI standard - versjon 2.21 2-159. Databeskrivelse: Markslag SOSI standard - versjon 2.21 2-159 Databeskrivelse: Markslag SOSI standard - versjon 2.21 2-160 Denne side er blank 2-160 SOSI standard - versjon 2.21 2-161 1 Historikk og status Spesifikasjon av markslagsdata

Detaljer

SOSI standard Del 2 - versjon 3.2 1 Databeskrivelse: Landbruksregisteret. Databeskrivelse: Landbruksregister

SOSI standard Del 2 - versjon 3.2 1 Databeskrivelse: Landbruksregisteret. Databeskrivelse: Landbruksregister I standard Del 2 - versjon 3.2 1 Databeskrivelse: Landbruksregister I standard Del 2 - versjon 3.2 2 1 Historikk og status Landbruksregisteret har siden det ble etablert i 1990 vært et viktig register

Detaljer

Beskrivelse: Stedsnavn

Beskrivelse: Stedsnavn 1 Beskrivelse: Stedsnavn 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Beskrivelse: Stedsnavn 1 1 Historikk og status 3 1.1 Kortfattet endringslogg 3 1.2 Endringslogg fra versjon 1 3 2 Omfang 4 2.1 Omfatter 4 2.2 Målsetting 4

Detaljer

KV: Skolebarnsamlingene 1936, bruk 46/2: Stor-Balsokken, Lille- Balsokken blir navna brukt slik også i dag? Oppgi i så fall kartreferanse for navna.

KV: Skolebarnsamlingene 1936, bruk 46/2: Stor-Balsokken, Lille- Balsokken blir navna brukt slik også i dag? Oppgi i så fall kartreferanse for navna. STATENS KARTVERK NAVNESAK nr: 9 / 2 0 1 6 KOMMUNE (nr og navn): 1933 Balsfjord KARTBLAD:.1f føl eskriv: Vedtaksbrev dat. Nr Koordinat Objekttype Evt. sktivemåte- Skrivemåte(r) i Høringsuttalelser Tdråding

Detaljer

SOSI-temakoder og SOSI-elementer

SOSI-temakoder og SOSI-elementer SOSI-temakoder og SOSI-elementer - Generellt 5-1 SOSI-temakoder og SOSI-elementer 5-1 SOSI-temakoder og SOSI-elementer - Generellt 5-2 Denne side er blank 5-2 SOSI-temakoder og SOSI-elementer - Generellt

Detaljer

Høringsuttalelser Oppgi kilde E=eier/fester K=kommunen L=lokale organisasjoner O=andre offentlige instanser. Endelig tilråding fra navnekonsulentene

Høringsuttalelser Oppgi kilde E=eier/fester K=kommunen L=lokale organisasjoner O=andre offentlige instanser. Endelig tilråding fra navnekonsulentene språk r sinstans er, Stedsnavntjenesten for 1 7876315 989825 i sjø Njimmenjárga Čoalbmenjárga 2336-3 N5o Kartdata Sjøkart 110 KV: parallellnavn: Smalfjordneset Det blir opplyst at Čoalbmenjárga er feilplassert.

Detaljer

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Servitutter. Databeskrivelse: Servitutter/bruksretter

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Servitutter. Databeskrivelse: Servitutter/bruksretter SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Databeskrivelse: Servitutter/bruksretter SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 Databeskrivelse: Servitutter/bruksretter...1 0 Orientering

Detaljer

Fagområde: Administrative og statistiske inndelinger

Fagområde: Administrative og statistiske inndelinger SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Administrative og statistiske inndelinger Fagområde: Administrative og statistiske inndelinger Statens kartverk november 2006 SOSI standard

Detaljer

SOSI standard Del 3 - versjon 3.2 1. Databeskrivelse : N2000 Kartdata

SOSI standard Del 3 - versjon 3.2 1. Databeskrivelse : N2000 Kartdata 1 Databeskrivelse : N2000 Kartdata Databeskrivelse : N2000 Kartdata - Historikk og status 2 1 Historikk og status Versjon Dato Utført av Grunnlag for endringen 1 1997-08-31 Erik Lund Torgeir Gregersen

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.0 3-109. Databeskrivelse : N5000 KARTDATA

SOSI standard - versjon 3.0 3-109. Databeskrivelse : N5000 KARTDATA 3-109 Databeskrivelse : N5000 KARTDATA Databeskrivelse : N5000 KARTDATA - Historikk og status 3-110 Denne side er blank 3-110 Databeskrivelse : N5000 KARTDATA - Historikk og status 3-111 1 Historikk og

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.2 1. SOSI-temakoder og SOSI-elementer

SOSI standard - versjon 3.2 1. SOSI-temakoder og SOSI-elementer SOSI standard - versjon 3.2 1 SOSI-temakoder og SOSI-elementer SOSI-temakoder og SOSI-elementer - Introduksjon 2 1 Introduksjon Det har vært et ønske om å ha en oversikt over aktuelle temakoder og SOSI-elementer

Detaljer

Fagområde: Annen naturinformasjon

Fagområde: Annen naturinformasjon SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Annen naturinformasjon Revidert 6. mars 2007 SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 0 Orientering og introduksjon......4

Detaljer

Høringsuttalelser Angi kilde E=eier/fester K=kommunen L=lokale organisasjoner O=andre offentlige instanser. Foreløpig tilråding fra navnekonsulentene

Høringsuttalelser Angi kilde E=eier/fester K=kommunen L=lokale organisasjoner O=andre offentlige instanser. Foreløpig tilråding fra navnekonsulentene Jf følgeskriv: sbrev dat. språk hvis r sinstans er 1 7595128 610857 2 7595303 611824 3 7597775 607603 4 7611570 603720 Nes i sjø Sáddonjárga Sàddonjárga L: Sáddonjárga Sáddonjárga Sáddonjárga Myr Gollejeaggi

Detaljer

Navn på bygninger og steder i SSR og matrikkel

Navn på bygninger og steder i SSR og matrikkel Navn på bygninger og steder i SSR og matrikkel Norge digitalt møte Steinkjer 19. september 2013 Olav Jenssen Foto: Olav Jenssen Agenda Formål Lov om stadnamn Matrikkellova Registrering i sentralt stadnamnregister

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.0 2-273. Databeskrivelse : GEOLOGI (Innledningskapittel)

SOSI standard - versjon 3.0 2-273. Databeskrivelse : GEOLOGI (Innledningskapittel) I standard - versjon 3.0 2-273 Databeskrivelse : GELGI (Innledningskapittel) I standard - versjon 3.0 2-274 Databeskrivelse : GELGI (Innledningskapittel) - Historikk og status 1 Historikk og status Enkelte

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.0 2-355. Databeskrivelse : Anvendt geokjemi

SOSI standard - versjon 3.0 2-355. Databeskrivelse : Anvendt geokjemi SOSI standard - versjon 3.0 2-355 Databeskrivelse : Anvendt geokjemi SOSI standard - versjon 3.0 2-356 Databeskrivelse : Anvendt geokjemi - Historikk og status Denne side er blank 2-356 SOSI standard -

Detaljer

SOSI standard - versjon 4.0 1 Del 1: Regler for navning av geografiske elementer. DEL 1: Regler for navning av geografiske elementer

SOSI standard - versjon 4.0 1 Del 1: Regler for navning av geografiske elementer. DEL 1: Regler for navning av geografiske elementer SOSI standard - versjon 4.0 1 DEL 1: Regler for navning av geografiske elementer SOSI standard - versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1: Regler for navning av geografiske elementer 1 0 Orientering og

Detaljer

ARKEOLOGISK REGISTRERING, ÅMLAND, LYNGDAL

ARKEOLOGISK REGISTRERING, ÅMLAND, LYNGDAL N Æ R I N G S -, S A M F E R D S E L - O G K U L T U R A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISK REGISTRERING, ÅMLAND, LYNGDAL LYNGDAL KOMMUNE Åmland, gnr 22, bnr 7,8,13 Utsikt

Detaljer

KULTURHISTORISK REGISTRERING

KULTURHISTORISK REGISTRERING TELEMARK FYLKESKOMMUNE REGIONALETATEN KULTURHISTORISK REGISTRERING I SELJORD KOMMUNE FOSSHEIM GNR. 121, BNR. 1 Ill 1: Oversiktsbilde, midtre del av området. Mot NNV. RAPPORT FRA KULTURHISTORISK BEFARING/REGISTRERING

Detaljer

Seminar om stedsnavn i Tana, 18.mai 2010

Seminar om stedsnavn i Tana, 18.mai 2010 Seminar om stedsnavn i Tana, 18.mai 2010 Prøve å gi svar på spørsmålene: Hva? Hvorfor? Hvem? Hvordan? Når? Skrivemåten av 33 navn på veier med nærings- og/ eller boligbebyggelse som er uten navn i dag

Detaljer

Produktspesifikasjon. Trekkerør/kanal (ID=852) Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.

Produktspesifikasjon. Trekkerør/kanal (ID=852) Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2. Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.0 Datakatalog versjon: 2.04-733 Trekkerør/kanal (ID=852) Sist endret: 2014-09-08 Definisjon: Rør eller kanal for trekking av kabel. Kommentar: Oppdateringslogg

Detaljer

Rapport fra arbeidsgruppe for felles forvaltning av landbruksveger

Rapport fra arbeidsgruppe for felles forvaltning av landbruksveger Rapport fra arbeidsgruppe for felles forvaltning av landbruksveger 1. Bakgrunn Statens kartverk (SK) startet høsten 2009 et arbeid med å finne en felles definisjon av traktorveg som alle berørte etater

Detaljer

SOSI standard Del 2 - versjon 3.2 1 Databeskrivelse: Annen Natur. Databeskrivelse: Annen naturinformasjon

SOSI standard Del 2 - versjon 3.2 1 Databeskrivelse: Annen Natur. Databeskrivelse: Annen naturinformasjon SSI standard Del 2 - versjon 3.2 1 Databeskrivelse: Annen Natur Databeskrivelse: Annen naturinformasjon SSI standard Del 2 - versjon 3.2 2 Databeskrivelse: Annen naturinformasjon - Historikk og status

Detaljer

FORKLARING TIL DATATABELLENE. For hvert enkelt kart er det p! motst!ende side laget en tabell som er delt i fire hoveddeler:

FORKLARING TIL DATATABELLENE. For hvert enkelt kart er det p! motst!ende side laget en tabell som er delt i fire hoveddeler: --- ---- -- -- --- FORKLARING TIL DATATABELLENE For hvert enkelt kart er det p! motst!ende side laget en tabell som er delt i fire hoveddeler: Lokaliseringsdata Opploddingsdata Hydrologiske data (innsjødata)

Detaljer

Informasjon om offisiell vegadresse

Informasjon om offisiell vegadresse Informasjon om offisiell vegadresse Formålet med adresser og skilt er at de skal sørge for at alle på en lett og forståelig måte kan identifisere og finne fram til bygninger, atkomst til bygninger, boliger

Detaljer

K: Ausen E: Har fått saka tilsendt, men har ikke uttalt seg. 1. Ausen 2. Ausa (22.1.2014) 1. Ausen 2. Ausa (22.1.2014)

K: Ausen E: Har fått saka tilsendt, men har ikke uttalt seg. 1. Ausen 2. Ausa (22.1.2014) 1. Ausen 2. Ausa (22.1.2014) Jf følgeskriv: sbrev dat. evt. r språk hvis Dnl=Den norske los 1 7283271 390902 2 7283289 391008 Bruk 26/1 Bruk 26/2 N5 DJ 178-5-2 K: K: 1. 1. 3 7283195 390947 Bruk 26/3 K: 1. 4 7282855 390601 7285183

Detaljer

I Norge er det fem landsdeler som har fått navnet sitt etter hvilken del av landet de ligger i.

I Norge er det fem landsdeler som har fått navnet sitt etter hvilken del av landet de ligger i. 10 LANDSDELER I NORGE I Norge er det fem landsdeler som har fått navnet sitt etter hvilken del av landet de ligger i. Her er navnene på Norges fem landsdeler: Nord-Norge 1. Østlandet 2. Vestlandet 3. Sørlandet

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.0 3-95. Databeskrivelse : N2000 KARTDATA

SOSI standard - versjon 3.0 3-95. Databeskrivelse : N2000 KARTDATA 3-95 Databeskrivelse : N2000 KARTDATA Databeskrivelse : N2000 KARTDATA - Historikk og status 3-96 Denne side er blank 3-96 Databeskrivelse : N2000 KARTDATA - Historikk og status 3-97 1 Historikk og status

Detaljer

Høringsuttalelser Oppgi kilde E=eier/fester K=kommunen L=lokale org.sjoner. Endelig tilråding fra navnekonsulentene. Èu¹egurra (Brev av 30.09.

Høringsuttalelser Oppgi kilde E=eier/fester K=kommunen L=lokale org.sjoner. Endelig tilråding fra navnekonsulentene. Èu¹egurra (Brev av 30.09. STATENS ARTVER N A V N E S A n r : 0 1 / 2 0 1 4 O M M U N E (nr og navn): 2025 Tana Nr oordinat r sinstans er artverket om ikke annet Fk=fylkesn V = artverket 1 7803707 961330 2 7804527 961767 3 7804527

Detaljer

Nye regler for konstruksjon av vann i Geovekstprosjekt.

Nye regler for konstruksjon av vann i Geovekstprosjekt. Nye regler for konstruksjon av vann i Geovekstprosjekt. Teknisk spesifikasjon: (Tekst merket med gult er mitt forslag til endring. Tekst i rød kursiv (rød kursiv med gult er ny tekst) er kun ment som veiledning

Detaljer

SOSI standard - versjon 2.2 Side 433. Databeskrivelse : Vegsituasjon

SOSI standard - versjon 2.2 Side 433. Databeskrivelse : Vegsituasjon SOSI standard - versjon 2.2 Side 433 Databeskrivelse : Vegsituasjon Statens kartverk Juni 1995 SOSI standard - versjon 2.2 Side 434 Databeskrivelse : Vegsituasjon - Historikk og status Denne side er blank

Detaljer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Tillatte verdier

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Tillatte verdier Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.4260 Grøft, åpen (ID=80) Datakatalog versjon: 2.04-733 Sist endret: 2015-06-11 Definisjon: Kommentar: Forsenkning i terrenget for å lede bort vann.

Detaljer

SOSI standard - versjon 2.2 Side 223. Databeskrivelse : Eiendomsinformasjon

SOSI standard - versjon 2.2 Side 223. Databeskrivelse : Eiendomsinformasjon SOSI standard - versjon 2.2 Side 223 Databeskrivelse : Eiendomsinformasjon SOSI standard - versjon 2.2 Side 224 Databeskrivelse : Eiendomsinformasjon - Historikk og status Denne side er blank 224 SOSI

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.3 Databeskrivelse: Verneverdige geologiske objekter. Databeskrivelse: Verneverdige geologiske objekter

SOSI standard - versjon 3.3 Databeskrivelse: Verneverdige geologiske objekter. Databeskrivelse: Verneverdige geologiske objekter SSI standard - versjon 3.3 Databeskrivelse: Verneverdige geologiske objekter Databeskrivelse: Verneverdige geologiske objekter Statens Kartverk september 2001 SSI standard - versjon 3.3 Databeskrivelse:

Detaljer

SOSI standard - versjon 2.2 Side 779. SOSI-temakoder og SOSI-elementer

SOSI standard - versjon 2.2 Side 779. SOSI-temakoder og SOSI-elementer SOSI standard - versjon 2.2 Side 779 SOSI-temakoder og SOSI-elementer SOSI standard - versjon 2.2 Side 780 SOSI-temakoder og SOSI-elementer - Generellt Denne side er blank 780 SOSI standard - versjon 2.2

Detaljer

Vegadresseprosjektet VARDØ 2015

Vegadresseprosjektet VARDØ 2015 Vegadresseprosjektet VARDØ 2015 Tildeling av nye vegadresser i Vardø kommune Vardø kommune har vedtatt at det skal tildeles offisielle vegadresser for hele kommunen. Det er et nasjonalt mål at alle kommuner

Detaljer

SOSI standard Del 2 - versjon 3.2 1. Databeskrivelse : Eiendomsinformasjon

SOSI standard Del 2 - versjon 3.2 1. Databeskrivelse : Eiendomsinformasjon SOSI standard Del 2 - versjon 32 1 Databeskrivelse : Eiendomsinformasjon SOSI standard Del 2 - versjon 32 2 Databeskrivelse : Eiendomsinformasjon - Historikk og status 1 Historikk og status SOSI-standarden

Detaljer

andsiap DAL r kan du Lære m Landskap iva kart kan fortelle ird vi bruker i geografi

andsiap DAL r kan du Lære m Landskap iva kart kan fortelle ird vi bruker i geografi r kan du Lære DAL iva kart kan fortelle ird vi bruker i geografi m Landskap andsiap - r */ (. 4-4, - Hva ser du på tegningen? Hvordan ser naturen ut der du bor? står på neset og drikker vann? våkne. Et

Detaljer

Begynn med terrengord når dere skal jobbe med stedsnavn.

Begynn med terrengord når dere skal jobbe med stedsnavn. OPPGAVER 1. Terrengord på kvensk Begynn med terrengord når dere skal jobbe med stedsnavn. a. - La alle få hver sin tegnebok som de kan jobbe i eller lag en felles stedsnavnperm. - Lim inn bilde av kommunevåpenet

Detaljer

Oversikt over veier i Storfjord kommune uten vedtatt veinavn, med høringsinnspill, saksbehandlers (SB) vurdering og arbeidsgruppas (AG) vurdering

Oversikt over veier i Storfjord kommune uten vedtatt veinavn, med høringsinnspill, saksbehandlers (SB) vurdering og arbeidsgruppas (AG) vurdering DEL C Skibotn Oversikt over veier i Storfjord kommune uten vedtatt veinavn, med høringsinnspill, saksbehandlers (SB) vurdering og arbeidsgruppas (AG) vurdering Skibotn (Apaja Røykenes Skibotndalen) Stedsangivelse

Detaljer

Produktspesifikasjon. Grøntanlegg (ID=508) Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema.

Produktspesifikasjon. Grøntanlegg (ID=508) Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Vegobjekttype: 1.0 Datakatalog versjon: 2.05-743 Sist endret: 2014-06-13 Definisjon: Kommentar: Alle Grøntanlegg (ID=508) En gruppering av "grøntelementer". En del planter,

Detaljer

SOSI-standard - versjon 4.02 2011-12-01 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Naturinfo Side 1 av 16

SOSI-standard - versjon 4.02 2011-12-01 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Naturinfo Side 1 av 16 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Naturinfo Side 1 av 16 12 FKB Naturinfo Innhold 12.1 Innledning... 2 12.1.1 Historikk... 2 12.1.2 Formål og omfang... 3 12.1.3 Referanser... 3 12.1.4 Ansvarlig for

Detaljer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Dato Datakatalog versjon Endringer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Dato Datakatalog versjon Endringer Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.4060 Belysningspunkt (ID=87) Datakatalog versjon: 2.04-733 Sist endret: 2014-06-13 Definisjon: En eller flere lysarmatur på lysmast, etc lokalisert

Detaljer

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Arealbruk. Fagområde: Arealbruk

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Arealbruk. Fagområde: Arealbruk SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 Fagområde: Arealbruk SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 0 Orientering og introduksjon......5 Historikk og status......6.

Detaljer

Mengder (antall objekter er grunnlag for tildeling av midler) Grunnlag for beregning av kostnader

Mengder (antall objekter er grunnlag for tildeling av midler) Grunnlag for beregning av kostnader Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.3920 Variabelt skilt (ID=97) Datakatalog versjon: 2.04-733 Sist endret: 2014-01-20 Definisjon: Skilt som kan vise ulike motiv. Motivet kan styres

Detaljer

NOEN VIKTIGE INFORMASJONER OM NORGE

NOEN VIKTIGE INFORMASJONER OM NORGE NOEN VIKTIGE INFORMASJONER OM NORGE Noreg er eit land i Nord-Europa. Noreg er eit nordisk land. Noreg, Danmark, Sverige, Finland og Island vert kalla dei nordiske landa. Noreg, Danmark og Sverige har òg

Detaljer

Produktspesifikasjon. ATK-punkt (ID=162) Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema

Produktspesifikasjon. ATK-punkt (ID=162) Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Vegobjekttype: 1.0 Datakatalog versjon: 2.05-743 Sist endret: 2014-10-20 Definisjon: Kommentar: Alle ATK- (ID=162) Punkt hvor det gjennomføres automatisk trafikkontroll

Detaljer

ARKEOLOGISK E REGISTRERINGER

ARKEOLOGISK E REGISTRERINGER VEST- AGDER FYLKESKOMMUNE R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISK E REGISTRERINGER Øye Gnr 114 Bnr Diverse Kvinesdal kommune Rapport ved Yvonne Olsen RAPPORT

Detaljer

Med hjemmel i matrikkelloven og stadnamnlova fastsetter Lunner kommune følgende adressenavn:

Med hjemmel i matrikkelloven og stadnamnlova fastsetter Lunner kommune følgende adressenavn: Arkivsaksnr.: 12/71-30 Arkivnr.: L32 Saksbehandler: Tjenesteleder arealforvaltning, Gunn Elin Rudi TILDELING AV VEGNAVN Hjemmel: Rådmannens innstilling: Med hjemmel i matrikkelloven og stadnamnlova fastsetter

Detaljer

11.01.2016. Vegadresse er oppbygd av tre elementer Adressenavnet Adressekoden Adressenummeret

11.01.2016. Vegadresse er oppbygd av tre elementer Adressenavnet Adressekoden Adressenummeret Offisielle adresser Kurs i matrikkelføring Sentral matrikkelmyndighet, 2016 Versjon 2.1 Foto: Inger M. Kristiansen OFFISIELLE ADRESSER To typer offisielle adresser: Vegadresser Matrikkeladresser Vegadresse:

Detaljer

Høring Kvalsund kommune - nye veinavn ved adressering

Høring Kvalsund kommune - nye veinavn ved adressering Høring Kvalsund kommune - nye veinavn ved adressering Kvalsund kommune vil starte opp adresseringsarbeid i kommunen. Det betyr at alle skal få en gate/veiadresse. Kommunen er delt inn i totalt ni ulike

Detaljer

Produktspesifikasjon. Trekkekum (ID=853) Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema

Produktspesifikasjon. Trekkekum (ID=853) Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.0 Datakatalog versjon: 2.04-733 Trekkekum (ID=853) Sist endret: 2014-09-08 Definisjon: Kum for trekking og/eller sammenkobling av kabler. Kommentar:

Detaljer

Sakstype Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Beh.status Å PS Miljø- og kulturkomiteen 003/03 12.02.2003 BE

Sakstype Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Beh.status Å PS Miljø- og kulturkomiteen 003/03 12.02.2003 BE Saksprotokoll 1 av 5 Vår saksbehandler: Lars Smeland tlf 78925378 Vår dato Vår referanse 09.12.2002 2002/003166-2 L32 Til: NYE VEINAVN I TANA KOMMUNE Sakstype Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Beh.status Å PS

Detaljer

Produktspesifikasjon. Fartsgrense (ID=105) Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.

Produktspesifikasjon. Fartsgrense (ID=105) Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2. Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.0 Datakatalog versjon: 2.04-733 (ID=105) Sist endret: 2013-03-07 Definisjon: Høyeste tillatte hastighet på en vegstrekning. Kommentar: Oppdateringslogg

Detaljer

SOSI standard - versjon 2.21 4-31. Databeskrivelse : N250 KARTDATA

SOSI standard - versjon 2.21 4-31. Databeskrivelse : N250 KARTDATA SOSI standard - versjon 2.21 4-31 Databeskrivelse : N250 KARTDATA SOSI standard - versjon 2.21 4-32 databeskrivelse : n250 kartdata - historikk og status Denne side er blank 4-32 SOSI standard - versjon

Detaljer

SOSI standard Del 2 - versjon 3.2 1 Databeskrivelse: Jordregister. Databeskrivelse: Jordregister

SOSI standard Del 2 - versjon 3.2 1 Databeskrivelse: Jordregister. Databeskrivelse: Jordregister SSI standard Del 2 - versjon 3.2 1 Databeskrivelse: Jordregister SSI standard Del 2 - versjon 3.2 2 1 Historikk og status Versjon Dato Utført av Grunnlag for endringen 0 (Utkast til 23.01.97 NIJS SSI-arb.gr.

Detaljer

TELEMARK FYLKESKOMMUNE

TELEMARK FYLKESKOMMUNE TELEMARK FYLKESKOMMUNE Mest for saksbehandler: Normalt skal rapporter lages via K-2000, dvs. at saksbehandler oppretter rapportdokumentet for feltleder. Feltlederne har ikke egne passord i K-2000, og må

Detaljer

SOSI-modell i MSAccess (Uferdig notat)

SOSI-modell i MSAccess (Uferdig notat) Erling Onstein 19.febr 1998 SOSI-modell i MSAccess (Uferdig notat) 1. Innledning Access-implementasjonen bygger på logisk modell beskrevet i notat SOSI-forvaltning logisk modell skrevet av David Skogan.

Detaljer

SOSI standard Del 3 - versjon 3.2 1. Produkt : N250 VEGNETT

SOSI standard Del 3 - versjon 3.2 1. Produkt : N250 VEGNETT I standard Del 3 - versjon 3.2 1 Produkt : N250 VEGNETT tatens kartverk I standard Del 3 - versjon 3.2 2 Produkt : N250 VEGNETT - Historikk og status 1 Historikk og status pesifikasjon av N250 VEGNETT

Detaljer

Produktspesifikasjon. Vannhåndteringsanlegg (ID=882) Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.

Produktspesifikasjon. Vannhåndteringsanlegg (ID=882) Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2. Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.0 Datakatalog versjon: 2.03-727 Vannhåndteringsanlegg (ID=882) Sist endret: 2015-06-11 Definisjon: System som samler opp drensvann og overvann før

Detaljer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Dato Datakatalog versjon Endringer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Dato Datakatalog versjon Endringer Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.5440 Tunnel (ID=581) Datakatalog versjon: 1.94-637 Sist endret: 2013-04-25 Definisjon: Sted hvor veg passerer gjennom jord/fjell eller under større

Detaljer

AJOURHOLD AV AR5 I QMS

AJOURHOLD AV AR5 I QMS Veileder fra Skog og landskap AJOURHOLD AV AR5 I QMS For FYSAK versjon 2014-10-01 Elling Ringdal og Kristin Holm Norsk institutt for skog og landskap, Pb 115, NO-1431 Ås, Norway INNHOLD 1. FORBEREDELSER...

Detaljer

Konseptskisse: Sentral Felles Kartdatabase

Konseptskisse: Sentral Felles Kartdatabase Konseptskisse: Sentral Felles Kartdatabase Innhold Innhold... 2 1. Innledning... 2 2. Mål... 2 3. Kortsiktig og langsiktig løsning... 3 4. Dataflyt... 3 5. Tekniske prinsipper... 4 6. Første generasjon

Detaljer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Tillatte verdier

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Tillatte verdier Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.4760 Skjerm (ID=3) Datakatalog versjon: 2.04-733 Sist endret: 2015-06-10 Definisjon: En frittstående konstruksjon som skal være et hinder for f.eks

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.0 2-367. Databeskrivelse : Anvendt geofysikk

SOSI standard - versjon 3.0 2-367. Databeskrivelse : Anvendt geofysikk SSI standard - versjon 3.0 2-367 Databeskrivelse : Anvendt geofysikk SSI standard - versjon 3.0 2-368 Databeskrivelse : Anvendt geofysikk - Historikk og status Denne side er blank 2-368 SSI standard -

Detaljer

Offi si el le adresser. Anita Høie

Offi si el le adresser. Anita Høie Offi si el le adresser Anita Høie Foto: Inger M. Kristiansen Hva er offisielle adresser? Hjemmelsgrunnlag matrikkellova, matrikkelforskriften Lokale forskrifter Stadnamnlova ( side 57 i adresseveilederen)

Detaljer

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Anvendt geokjemi. Fagområde: Anvendt geokjemi

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Anvendt geokjemi. Fagområde: Anvendt geokjemi SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Anvendt geokjemi SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE...1 0 Orientering og introduksjon......4 1 Historikk

Detaljer

SOSI standard - versjon 4.0 1 Del 1: Introduksjon. DEL 1: Introduksjon

SOSI standard - versjon 4.0 1 Del 1: Introduksjon. DEL 1: Introduksjon SOSI standard - versjon 4.0 1 DEL 1: Introduksjon SOSI standard - versjon 4.0 2 DEL 1: Introduksjon 0 Innledning.....3 1 Endringslogg fra SOSI-versjon 3.4......4 2 Organisering......5 2.1 Målsetting...5

Detaljer

9 FKB LedningVa (Vann og avløp)

9 FKB LedningVa (Vann og avløp) SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB FKB LedningVa Side 1 av 13 9 FKB LedningVa (Vann og avløp) Innhold 9.1 Innledning... 2 9.1.1 Historikk... 2 9.1.2 Formål og omfang... 3 9.1.3 Referanser... 3 9.1.4

Detaljer

A R K EO L O G ISK E R E G I ST R E R I N G E R

A R K EO L O G ISK E R E G I ST R E R I N G E R R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N A R K EO L O G ISK E R E G I ST R E R I N G E R Ljosland -Farevassknuten Gnr 7 Bnr diverse Åseral kommune Rapport ved Yvonne Olsen

Detaljer

SOSI standard - versjon 2.2 Side 21 DEL 1 GENERELL DEL

SOSI standard - versjon 2.2 Side 21 DEL 1 GENERELL DEL SOSI standard - versjon 2.2 Side 21 DEL 1 GENERELL DEL SOSI standard - versjon 2.2 Side 22 DEL 1 GENERELL DEL - INNLEDNING Denne side er blank 22 SOSI standard - versjon 2.2 Side 23 DEL 1 GENERELL DEL

Detaljer

Produktspesifikasjon. Tunnelport (ID=854) Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.

Produktspesifikasjon. Tunnelport (ID=854) Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2. Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.0 Datakatalog versjon: 2.04-733 Tunnelport (ID=854) Sist endret: 2013-10-17 Definisjon: Port som kan avstenge et tunnelløp. Kommentar: Oppdateringslogg

Detaljer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Dato Datakatalog versjon Endringer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Dato Datakatalog versjon Endringer Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.6220 Trafo (ID=466) Datakatalog versjon: 2.04-733 Sist endret: 2014-06-13 Definisjon: Transformerer vekselstrøm fra et spenningsnivå til et annet.

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.0 1-131. DEL 1 SOSI-raster

SOSI standard - versjon 3.0 1-131. DEL 1 SOSI-raster SOSI standard - versjon 3.0 1-131 DEL 1 SOSI-raster SOSI standard - versjon 3.0 1-132 DEL 1 SOSI-raster - Historikk og status Denne side er blank 1-132 SOSI standard - versjon 3.0 1-133 DEL 1 SOSI-raster

Detaljer

Produktspesifikasjon. Vegsperring (ID=607) Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.

Produktspesifikasjon. Vegsperring (ID=607) Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2. Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Vegobjekt: 1.0 Datakatalog versjon: 2.04-733 Sist endret: 2015-06-11 Definisjon: Kommentar: Alle Vegsperring (ID=607) Angir at veg er fysisk sperret. Dette er et vegobjekt

Detaljer

SOSI standard - versjon 2.2 Side 401. Databeskrivelse : Verneområder og kulturminner

SOSI standard - versjon 2.2 Side 401. Databeskrivelse : Verneområder og kulturminner SOSI standard - versjon 2.2 Side 401 Databeskrivelse : Verneområder og kulturminner SOSI standard - versjon 2.2 Side 402 Databeskrivelse : Verneområder og kulturminner - Historikk og status 1 Historikk

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Livsløpsutvalget 3/2016 07.03.2016

Utvalg Utvalgssak Møtedato Livsløpsutvalget 3/2016 07.03.2016 Averøy kommune Arkiv: L32 Arkivsaksnr: 2012/895-316 Saksbehandler: Martin Roald Waagen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Livsløpsutvalget 3/2016 07.03.2016 Adresseprosjektet - Framlegg for godkjenning

Detaljer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Dato Datakatalog versjon Endringer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Dato Datakatalog versjon Endringer Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.4040 Belysningsstrekning (ID=86) Datakatalog versjon: 2.04-733 Sist endret: 2014-06-13 Definisjon: Kommentar: Gir en strekning langs vegen med belysningspunkt,

Detaljer

Matrikkelen - del av DOK - «det offentlige kartgrunnlaget». Er kvaliteten god nok? 8. desember 2014 Hanna Sofie Nystad

Matrikkelen - del av DOK - «det offentlige kartgrunnlaget». Er kvaliteten god nok? 8. desember 2014 Hanna Sofie Nystad Matrikkelen - del av DOK - «det offentlige kartgrunnlaget». Er kvaliteten god nok? 8. desember 2014 Hanna Sofie Nystad «Er kvaliteten i matrikkelen god nok til å være del av det offentlige kartgrunnlaget?»

Detaljer

Sykkelruter, skiløyper, turforslag, steder og nyheter fra Skiforeningen

Sykkelruter, skiløyper, turforslag, steder og nyheter fra Skiforeningen Markadatabasen på dine nettsider Side 1 Sykkelruter, skiløyper, turforslag, steder og nyheter fra Skiforeningen Visste du at du kan vise sykkelruter, turforslag og mye annet spennende innhold fra Markadatabasen

Detaljer

Når utført Antall Kommuner Inkl. GV-prosjekt. Juni 2013 1 Høyanger Høyanger 2012. Juli 2013 1 Naustdal Naustdal 2012

Når utført Antall Kommuner Inkl. GV-prosjekt. Juni 2013 1 Høyanger Høyanger 2012. Juli 2013 1 Naustdal Naustdal 2012 NORGEDIGITALTÅRSMØTE SOGN OG FJORDANE LOEN 5. MARS 2014 Vedlikehold av Felles Kartbaser (FKB) Kristian Aune, Kartverket Bergen Status og erfaringer vedlikehold 2013 Ajourføring 2013 (14) Når utført Antall

Detaljer

Høringsuttalelser Angi kilde E=eier/fester K=kommunen L=lokale organisasjoner O=andre offentlige instanser

Høringsuttalelser Angi kilde E=eier/fester K=kommunen L=lokale organisasjoner O=andre offentlige instanser Jf følgeskriv: sbrev dat. språk hvis r sinstans er Statens om 1 7603399 594143 2 7608447 617569 3 7605694 620820 4 7607159 619369 vann Brev 18.02.2011 Skallavatnet N50 1332-2 Sjøkart 142 Skallvatnet N5

Detaljer