SOSI standard - versjon 2.2 Side 529. Databeskrivelse : Stedsnavn

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SOSI standard - versjon 2.2 Side 529. Databeskrivelse : Stedsnavn"

Transkript

1 OI standard - versjon 2.2 ide 529 Databeskrivelse : tedsnavn tatens kartverk

2 OI standard - versjon 2.2 ide 530 Databeskrivelse : tedsnavn - Historikk og status Denne side er blank 530 tatens kartverk

3 OI standard - versjon 2.2 ide 531 Databeskrivelse : tedsnavn - Historikk og status 1 Historikk og status pesifikasjon av TEDNAVN ble første gang utgitt av FKB arbeidsgruppe høsten Den videre behandling framgår av tabellen nedenfor: Kapittel Dato Utført av Grunnlag for endringen versjon G. Langerak Diverse FKB/Geovekst høringsseminarer Innspill fra stedsnavnansvarlig i Kartverket M.Borrebæk IT-Tjenesten Produktspesifikasjon P-6-KLD Versjon 1.0, M.Borrebæk IT-Tjenesten Implementering av objekt-id for å knytte sammen flere navneenheter til samme navneobjekt OI-gr. 9 Generell gjennomgang av OI-standarden med oppdatering i henhold til spesifikasjonsendringer av og Forvaltningsansvarlig for R Anne vanevik tatens kartverk Divisjon Land Tlf Fax OIansvarlig OI-sekretariatet tatens kartverk IT-tjenesten Tlf Fax Oppdragsansvarlig for R Johnny Andersen tatens kartverk Divisjon Land Tlf Fax Endringslogg fra versjon 2.0 Det er innført OI standardbegrepet opsjon for egenskapene.( Noen egenskaper KAL være med og noen KAN være med.) Antall navnetyper er utvidet. tatens kartverk 531

4 OI standard - versjon 2.2 ide 532 Databeskrivelse : tedsnavn - Innledning 2 Innledning 2.1 pesifikasjonen omfatter pesifikasjonen omfatter alle stedsnavn som inngår i entralt stedsnavnregister - R. Denne beskrivelsen baserer seg på den informasjonen en finner i "Lov 18. mai 1990 nr 11 om stadnamn - Retningslinjer for tatens kartverk" (dat ) og produktspesifikasjon for R (P-6-KLD) v.1.0 (dat ) med senere endringer. (dat og ). I tillegg er det kommet innspill fra ITtjenesten, jøkartverket og Landdivisjonen. Lov om stadnamn fastsetter at det skal opprettes et nasjonalt navneregister kalt entralt stedsnavnregister (R). Dette er lagt til tatens kartverk (K). R bygger opprinnelig på navnedatabasen over alle navn som forekommer på hovedkartserien NORGE 1:50 000, men er senere oppdatert med navn også fra andre kartserier ( N5, sjøkart etc). Registeret oppdateres kontinuerlig av K med alle navnevedtak som gjøres i henhold til lov om stadnamn - av f.eks kommunene, K og andre vedtaksinstanser. Forhold som knytter seg til stedsnavns plassering på kart med begreper som font, dimensjon, sperring og tekstmessig plassering er ikke omhandlet i dette kapitlet. Dette er begreper som omhandles under kapitlet TEKT i den generelle del av OI. 2.2 Formål pesifikasjonen for registeret: pesifikasjonen skal dekke forhold vedrørende utveksling av navneinformasjon mellom R og brukere av dataene. pesifikasjonen skal dekke massivregistrering til og ajourhold av R. entralt stedsnavnregister: R skal benyttes i navneforvaltningen.videre skal basen kunne benyttes i forskningsøyemed, både i offentlig og privat virksomhet. R skal inneholde alle stedsnavn som er innmeldt til registeret og hvor skrivemåten er vedtatt etter lov om stadnamn (se loven 10 og forskriftene til loven kap VII). I tillegg kan registeret inneholde andre navn som er eller har vært i offentlig bruk og som ikke er vedtatt etter lov om stadnamn (jvf 2.1 i definisjoner). R-basen skal levere data på OI-format, etter angitte utvalgsregler. 532 tatens kartverk

5 OI standard - versjon 2.2 ide 533 Databeskrivelse : tedsnavn - Innledning 2.3 Ambisjonsnivå og fremtidige påbygninger krivemåter fra arbeidet med kartserien NORGE 1 : er det første utgangspunktet for offisielle skrivemåter av stedsnavn. Det vil kunne bli en langvarig prosess å få alle andre navn registrert og tilpasset hverandre. En må derfor forvente en del uensartet klassifisering, ulik detaljeringsgrad og ulik framdrift i oppfølgingsfasen. I kommende år vil registeret bli utvidet med navn fra nyere sjøkart (produsert etter ca 1960) og fra økonomisk kartverk (1:5000). Det vil også komme inn vedtak etter lov om stadnamn som ikke har bakgrunn i kartproduksjon. tatens kartverk 533

6 OI standard - versjon 2.2 ide 534 Databeskrivelse : tedsnavn - Definisjoner og presisering av begrep 3 Definisjoner og presisering av begrep I dette kapittel definerer vi begreper som benyttes for stedsnavn. OI-definisjonen for uttrykket er angitt i parentes etter begrepet. Informasjonen deles i 3 klasser. 1.Informasjon om navneenheten som vedtaksmyndigheten må gi opplysninger om. 2.Informasjon om navneenheten som registreringsmyndigheten (tatens kartverk, Divisjon Land) legger inn. 3.Informasjon om navneenheten som vedtaksmyndigheten kan gi opplysning om. 3.1 Informasjonstyper Den grunnleggende informasjonstypen i R er navneenheten. Navneenheten(e) er knyttet til et navneobjekt (geografisk objekt). Variasjoner i skrivemåten av ett og samme navn på samme navneobjekt, regnes som samme navneenhet. F.eks. er Glomma og Glåma samme navneenhet når de står til samme navneobjekt. Forskjellige navn på samme navneobjekt regnes som forskjellige navneenheter. F.eks. er Glåma og torelva, brukt om samme elv eller deler av samme elv, forskjellige navneenheter. Navn på forskjellige språk på samme navneobjekt regnes også som forskjellige navneenheter. Eks.1: Porsangerfjorden (norsk), Leavdnjavuotna (samisk) og Lemmivuono (finsk) er tre forskjellige navneenheter. Eks.2: Kautokeino (norsk), Guovdageaidnu (samisk) og Koutokeino (finsk) er tre forskjellige navneenheter, selv om en som i dette eksemplet har å gjøre med lån fra et språk til et annet språk.. Følgende informasjon knyttes til hver navneenhet og skal samtidig kunne brukes ved utvalg av informasjon, evt. i kombinasjon med hverandre: Informasjon om navneenheten som vedtaksmyndigheten må gi opplysninger om, og som skal kunne brukes ved utvalg. 1. Ved vedtak av vedtaksmyndighet og ved utvalg. 1.1 Myndighet: (NMYND) Vedtaksmyndighet for navneenheten. 534 tatens kartverk

7 OI standard - versjon 2.2 ide 535 Databeskrivelse : tedsnavn - Definisjoner og presisering av begrep ~ tatens kartverk ~ tatens vegvesen ~ Postdirektoratet ~ Kommune ~ etc. 1.2 tatusdato: (NDATO) Dato for vedtak om skrivemåte. Endres status, så endres dato. 1.3 Administrativ tilhørighet: (KOMM,OKN) okn, kommune(r), fylke(r) 1.4 krivemåter (navneformer) på navneenheten: (NAVN) 1.5 pråk/språkform: (NPRÅK) Norsk, finsk, nord-, sør- og lulesamisk 1.6 Navneobjekttype: (TTEMA + NAVNTYPE) Hva slags navneobjekt navneenheten står til. Hovedinndelingen (TTEMA) har som utgangspunkt vært den vanlige OI-inndelingen. I tillegg er det en underinndeling (NAVNTYPE) som baserer seg på objekttyper som har kommet frem etter innspill fra forskjellige fagmiljøer. Kun objekttyper som står nevnt i OI-hovedkapitel TEDNAVN kan brukes. Hvis disse ikke dekker begrepet en ønsker å forklare, skal nye forslag legges frem for oppdragsansvarlig for stedsnavn for godkjenning før de brukes i registeret (se innledning). Navneobjekttypen er en filologisk klassifisering, og ikke sammenlignbar med vanlige temakoder på fysiske objekter. F.eks. vil navnetypene hei (4),høyde (5), ås (6), rygg (7) og haug (8) ikke eksistere som enkeltstående begreper i henhold til temakoder i OI-manualen. Der vil de være spesielle objektbegreper under EN temakode i OI-hovedkapitel HØYDEINFORMAJON 1.7 Typestatus: (NTYTAT) Hoved-, side- eller undernavn. Begrepene side- eller undernavn kan brukes hvis to eller flere navn på samme språk er i bruk på samme navneobjekt. Et sidenavn er like mye brukt som et hovednavn, men av presentasjonshensyn på kartet, har man har valgt ett navn som hovednavn. Begrepet undernavn brukes hvor navnet er i mindre bruk enn hoved-/sidenavn. Hvis det er i bruk ett eller flere navn på et annet språk på samme navneobjekt, skal disse registreres som egne navneenheter med begrepene hovednavn, sidenavn og undernavn. Dette gjelder også når navneenheten er "lånt" fra et språk til et annet språk. Eks Kautokeino (norsk) og Guovdageaidnu (samisk). (se også avsnitt 3.1 Informasjonstyper ) tatens kartverk 535

8 OI standard - versjon 2.2 ide 536 Databeskrivelse : tedsnavn - Definisjoner og presisering av begrep 1.8 Navneobjektkoordinat: Hvert enkelt objekt (geografisk objekt) som navnsettes, har en navneobjektkoordinat. Koordinaten angir det geografiske punktet, linjen eller området navnet er knyttet til. Begrepet navneojektkoordinat brukes når navnet (navneenheten) registreres i R første gang. Koordinaten vil da være hovedkoordinaten for navnet. Ved etablering av R har navneobjektkoordinaten automatisk fått koordinatverdien til den første innleste forekomsten. For objekter med flere forekomster og stor utstrekning vil derfor navneobjektskoordinaten være tilfeldig plassert i forhold til et representativt punkt for objektet. 1.9 krivemåtekoordinat: Hvert enkelt objekt (geografisk objekt) som navnsettes, kan ha flere skrivemåter som hver vil få en skrivemåtekoordinat. Hvis navneobjektet er registrert kun en gang, vil skrivemåtekoordinaten være identisk med navneobjektkoordinaten. Hvis navneobjektet har en stor utstrekning vil navnet kunne ha flere skrivemåter. Ved store elver, vil elva ved hver ny skrivemåte; f.eks av typen Glomma eller Glåma; få en ny skrivemåtekoordinat. (e avsnitt 5.2 som ved tegning viser forholdet) 1.10 Forekomstkoordinat: Hvert enkelt objekt (geografisk objekt) som navnsettes kan ha flere forekomster av samme skrivemåte som hver gis en forekomstkoordinat. Hvis navneobjektet er registrert kun en gang, vil forekomstkoordinaten være identisk navneobjektkoordinaten og skrivemåtekoordinaten. Et navn (navneenhet) kan ha flere forekomster av samme skrivemåte for samme navneobjektet. Dette betyr at et kart kan ha et navn (skrivemåte) flere steder på kartet. amtidig kan samme navnet opptre på flere kart. Dette vil særlig gjelde når navneobjektet har stor/lang utstrekning f.eks Hardangervidda, Mjøsa eller Glomma. Navnet kan da være koordinatfestet to eller flere ganger innenfor samme kartserie. (e avsnitt 5.2 som ved tegning viser forholdet). Alle kartserier eks. 1:500, 1:1000, N5, N250 KARTDATA, sjøkart etc. skal digitaliseres med forekomstkoordinater GAB-identifikasjonsnummer: (NGAB) Alle navneenheter som også ligger i GAB-registeret, skal gis et GABidentifikasjonsnummer. Vedtaksmeldinger til R skal innholde dette nummeret. Det vil gjelde for alle typer eiendommer (bruk (gard), bolig (villa), hytte, tomt, skogeiendom etc), adresser og gater/veger. Hvis det ligger en bygning på eiendommen, og navneenheten naturlig også står til denne, KAL navnet legges til bygningskoordinaten. Eks. For en gård skal navnet legges til hovedvåningshuset, for en villaeiendom skal navnet legges til boenheten. Det unike bygningsnummeret skal brukes. Id-nummeret vil sammen med R-nummeret brukes ved overføring av opplysninger om vedtatt skrivemåte for navneenheten fra R-registeret til GAB- 536 tatens kartverk

9 OI standard - versjon 2.2 ide 537 Databeskrivelse : tedsnavn - Definisjoner og presisering av begrep registeret. Det opprettes en forbindelse mellom R og GAB for overføring av data. Det forutsettes at navneobjektkoordinaten som ligger i GAB, etterhvert brukes for å oppdatere R slik at basen får en større nøyaktighet. ) GAB-identifikasjonen er pr. idag ( ) ikke registrert i basen Informasjon om navneenheten som registreringsmyndigheten (tatens kartverk, Landkartdivisjonen) legger inn. 2.1 tatus etter lov om stadnamn, skrivemåtestatus: (NKRTAT) Godkjent etter gammel ordning Foreslått Vedtatt etter ny lov (enkeltvedtak) Vedtatt etter ny lov (samlevedtak) Vedtak påklaget Avslått Navn uvurdert. G F V K A U Uttrykket Vedtatt etter ny lov (samlevedtak) med forkortelse brukes i forbindelse med fellesvedtak innenfor en kommune, et fylke, kartblad etc. Endringen kan være f.eks. ~Alle flertallsendinger -ane endres til -an. ~Alle -sæter/-sætra endres til -seter/ -setra. 2.2 Navneidentifikasjon, navneenhetens id-nummer: (R-ID) Et unikt nummer som ikke kan benyttes om igjen. 2.3 Navneobjektidentifikasjon, navneobjektets id-nummer (R-OBJID) Denne identifiserer knytning mellom ulike navneenheter på samme navneobjekt. Ulike navneenheter kan knyttes til samme geografiske plassering. tatens kartverk 537

10 OI standard - versjon 2.2 ide 538 Databeskrivelse : tedsnavn - Definisjoner og presisering av begrep *HRJUDILVNUHUH VHQWDVMRQVXQNW IRU *ORPPD 6DPPHHOYDNDQKDWRIRUVNMHOOLJHQDYQ 'HWWHUHVXOWHUHULWRQDYQHHQKHWHU *HRJUDILVNUHUH VHQWDVMRQVXQNW IRU *ORPPD 6WRUHOYD 1LWHOYD 1LWHOYD*HRJUDILVNUHUHVHQWDVMRQVXQNW 2.4 Registreringsdato: (NREGDATO) Dato for første registrering av navneenheten. 1) Da navneenheten første gang ble digitalt registrert for R. 2) Når navnevedtak blir lagt inn i R. 2.5 Forekomst: (NFOREK) Hvor navneenheten eller skrivemåten er i bruk. Kartserie, kartblad, om det er i bruk på gjeldende versjon Vegskilt fra tatens vegvesen etc. Hvis feltet er blankt, er navneenheten ikke i skriftlig bruk. Dette kan ha ulike årsaker. Eks. 1 Navnet vil være vurdert og statusen (NKRTAT) kan f.eks være G (godkjent) eller V (vedtatt etter ny lov ( enkeltvedtak)), men av redaksjonelle grunner er det ikke aktuelt å presentere navnet på kart eller andre presentasjonsformer. Eks.2 Hvis skrivemåten ikke er godkjent etter navnebehandling etter den nye lov om stadnamn vil skrivemåtestatusen (NKRTAT) være A (avslått), og feltet vil også være blankt. Resultatet er at skrivemåten ikke er i bruk på offentlige kart. 2.6 Arkivnummer: (NARKIV) Alle navnevedtak gis et arkivnummer lik navnesakens arkivnummer. Arkivnummeret refererer til fylke evnt. kommune og år. Arkivnummersystemet utarbeides og vedlikeholdes i samarbeid med forvaltningsansvarlig for stedsnavn Informasjon om navneenheten som vedtaksmyndigheten kan gi opplysning om. 3.1 Kildeangivelse: (NKILDE) 538 tatens kartverk

11 OI standard - versjon 2.2 ide 539 Databeskrivelse : tedsnavn - Definisjoner og presisering av begrep F.eks. referanse til brev, informanter etc. 3.2 Merknad: (NMERK) F.eks. opplysning om brukerkrets og brukerfrekvens, historisk opprinnelse, tidligere former, uttale, flertallsform, andre registeridentifikasjonsnummer. tatens kartverk 539

12 OI standard - versjon 2.2 ide 540 Databeskrivelse : tedsnavn - Datamodell 4 Datamodell FYIK OBJEKT 1 1,M NAVNEENHET 1 1,M KRIVEMÅTE 1 1,M FOREKOMT Tilleggsinformasjon: Alle stedsnavn lagres med det grafiske OI-elementet.TEKT. Rent syntaktisk vil det derfor være lovlig å ha flere egenskaper og koordinater liggende til et stedsnavn, uten at dette anses å være en del av R. Eksempler på dette er kartografisk informasjon som f.eks..dim (Dimensjon) og tekstplasseringskoordinat m.m. For nærmere bruk av stedsnavn i kartproduksjonssammenheng, se kapittel Presentasjonsdata i OI del tatens kartverk

13 OI standard - versjon 2.2 ide 541 Databeskrivelse : tedsnavn - OI-basisnavn definisjoner 5 OI-basisnavn definisjoner Nedenfor følger definisjoner for aktuelle OI-basisnavn som er spesielle for stedsnavn (entralt stedsnavnregister), og som ikke finnes i den generelle OIbeskrivelsen NAVNETYPE Navnetype er en underinndeling av TEMA-koden, brukt for mer detaljert koding..def..navntyp H4 Denne forteller hva slags begrep navneenheten står til. Kun typer som er beskrevet nedenfor kan benyttes. Listen er delt inn i hovedgrupper og undergrupper. Navneobjekttype TTEMA NAVN TYPE 1. Terrengformer Berg Fjell Fjellområde Hei Høyde Ås Rygg Haug Topp (fjelltopp, tind) Hylle (hjell) Bakke Li tup Vidde lette Mo Dalføre Dal Botn kar Juv økk tein Heller Terrengdetalj Merknad 2. Vannkontur. Innsjø Vann tatens kartverk 541

14 OI standard - versjon 2.2 ide 542 Databeskrivelse : tedsnavn - OI-basisnavn definisjoner Tjern Pytt und Vik Elv Bekk Grøft Foss tryk Os Høl Lone Øy Øygruppe Holme Halvøy Nes Eid trand Bre Fonn kjær Båe Grunne Banke Vanndetalj Markslag. kog Myr Utmark va Ur Øyr and Eng Jorde Havnehage Torvtak etervoll Park Kystdata Fjord er gen. kystkont. Havområde und i sjø Vik i sjø Våg tatens kartverk

15 OI standard - versjon 2.2 ide 543 Databeskrivelse : tedsnavn - OI-basisnavn definisjoner Øy i sjø Øygruppe i sjø Holme i sjø Halvøy i sjø Nes i sjø Eid i sjø trand i sjø kjær i sjø Båe i sjø Grunne i sjø Renne Banke i sjø Bakke i sjø økk i sjø Dyp (havdyp) Rygg i sjø Egg Klakk Bebyggelse By Bydel Tettsted Tettbebyggelse Bygdelag (bygd) Grend Boligfelt Borettslag Industrifelt Bruk (Gard) (Hovedbygn.) Bolig (Villa) Hytte eter (sel) Bygg for jordbruk,fiske og fangst Fabrikk Kraftstasjon Bergverk (underjord./dagbrudd) Verksted Forretningsbygg Hotell Pensjonat Turisthytte kole ykehus Helseinstitusjon Kirke Kapell tatens kartverk 543

16 OI standard - versjon 2.2 ide 544 Databeskrivelse : tedsnavn - OI-basisnavn definisjoner Forsamlingshus Vaktstasjon Militært bygg Idrettshall Fyr Lykt TV-Mast amferdsel Veg Gate Traktorveg ti kipslei Ferjestrekning Jernbanestrekning Bru Klopp Vad (bekkevad) Tunnel Kryss (Veg/Gate) Vegbom Bomstasjon Grind Parkeringsplass Kai Brygge Ferjelem Utstikker luse Kanal Ankringsplass Havn tasjon Holdeplass Buss stopp Flyplass Landingsstripe Postkontor UTATT 7. Eiendommer Eiendommer Adm. områder Land Fylke Kommune okn Krets tatens kartverk

17 OI standard - versjon 2.2 ide 545 Databeskrivelse : tedsnavn - OI-basisnavn definisjoner Allmenning kytefelt Verneområder oneinndeling til havs Andre Idrettsanlegg kytebane Campingplass kiheis Fjellheis lalåm- og utforbakke måbåthavn Badeplass Fornøyelsespark Rørledning Oljeinstallasjon (jø) Kraftledning Kraftgate Kabel Dam Tømmerrenne Taubane Fløtningsannlegg Fiskeoppdrettsanlegg Gammel bosettingsplass Offersted everdighet Utsiktspunkt Melkeplass (sæterplass uten hus) Annen kulturdetalj tatens kartverk 545

18 OI standard - versjon 2.2 ide 546 Databeskrivelse : tedsnavn - OI-basisnavn definisjoner R.DEF..R...NAVN...NPRÅK...R-ID...R-OBJID...NTYTAT...NKRTAT...NMYND...NDATO...NREGDATO...NFOREK...PRODUKT...KARTID...NKILDE...NMERK...NARKIV...ÅR...AKNR...LØPENR...NGAB...GID...GNR...BNR...FNR...GATE Dekl. Kode Definisjon * T50 T2 H8 H8 T1 T1 T5 H8 H8 * T15 T15 T15 T70 * H4 H3 H3 * * H5 H4 H4 H5 NO FI N L H U G F V K A U Navneenhetens skrivemåte uten forkortinger Norsk Finsk Nordsamisk ørsamisk Lulesamisk Navneenhetens id_nummer Navneobjektets id_nummer Hovednavn idenavn Undernavn Godkjent Forslag Vedtatt (enkeltvedtak) Vedtatt (samlevedtak) Vedtak påklaget Avslått Navn uvurdert Vedaksmyndighet for navneenheten Dato for status ( Vedtatt o.l.) Dato for første registrering. Eks:...NFOREK N Eks:...NFOREK N5 CP Produktkode (Her N50 og N5) Forekommer på Kartid Evt. kildeangivelser (Brev nr etc.) Annen merknad, brukerkrets, etc Navnesakens arkivnummer Årstall aksnummer innen kommunen akens løpenummer GAB-tilknytning. GAB-ID Gårdsnummer Bruksnummer Festenummer Gatekode 546 tatens kartverk

19 OI standard - versjon 2.2 ide 547 Databeskrivelse : tedsnavn - Objektbeskrivelse 6 Objektbeskrivelse 6.1 Definisjoner og presiseringer av objektklassene Navneenhet: Den grunnleggende informasjonstypen i R er navneenheten. Navneenheten(e) er knyttet til et navneobjekt (geografisk objekt). Variasjoner i skrivemåten av ett og samme navn på samme navneobjekt, regnes som samme navneenhet. F.eks. er Glomma og Glåma, når de står til samme navneobjekt, samme navneenhet krivemåte: Forekomst: Ulike skrivemåter av navneenheten. Ulike forekomster av samme skrivemåte 6.2 Kodeliste og detaljeringsgrad for objektene Objektklasse :..OBJTYPE OI-koding Grafisk element/ objekt OI-navn - verdi std / opsjon Merknad Navneenhet TEKT OBJTYPE TTEMA NAVNTYPE KOMM OKN R R-ID R-OBJID NAVN NTYTAT NPRÅK NMYND NGAB GID GATE NAVNEENHET ingen stedsnavnet i " " H,,U NO,FI,N,,L ingen O O O e tabell. e tabell. Kommunenum mer oknnummer. Unik ID Unik ID Kode for etat Kan forekomme avhengig av navnetypen tatens kartverk 547

20 OI standard - versjon 2.2 ide 548 Databeskrivelse : tedsnavn - Objektbeskrivelse krivemåte TEKT OBJTYPE TTEMA NAVNTYPE KOMM OKN R R-ID NAVN NTYTAT NKRTAT NDATO NREGDATO NKILDE NMERK NARKIV ÅR AKNR LØPENR NGAB GID GATE KRIVEMÅTE ingen stedsnavnet i " " H,,U G,F,V,,K,A,U ingen årstall saksnummer sakens løpenr. ingen O O O O O O O e tabell. e tabell. Kommunenum mer oknnummer. ID Dato for endring av status Kan forekomme avhengig av navnetypen Forekomst TEKT OBJTYPE TTEMA NAVNTYPE KOMM OKN R R-ID NAVN NREGDATO NFOREK PRODUKT KARTID RFOREKOMT ingen stedsnavnet i " " ingen N50,N5, O e tabell. e tabell. Kommunenum mer oknnummer. ID lovlig kartbladindeks 548 tatens kartverk

21 OI standard - versjon 2.2 ide 549 Databeskrivelse : tedsnavn - Objektbeskrivelse 6.3 OI-gruppe definisjoner Nedenfor følger eksempel på en vanlig OI-datagruppe med navn fra R. tedsnavn som ligger i entralt stedsnavnsregister..tekt <serienr>:..objtype NAVNEENHET..TTEMA <temakode>..navntype <navnetype>..komm <kommunenr>..okn <sokn>..dato <dato>..r...r-id <id-nummer>...r-objid <id-nummer>...navn <navnet i " ">...NTYTAT <typestatus>...npråk <språkkode>...nmynd <vedtaksmyndighet>...ngab...gid <gnr> <bnr> <fnr>...gate <gatekode> <nord> <øst>.tekt <serienr>:..objtype KRIVEMÅTE..TTEMA <temakode>..navntype <navnetype>..komm <kommunenr>..okn <sokn>..dato <dato>..r...r-id <id-nummer>...navn <navnet i " ">...NTYTAT <kode>...nkrtat <kode>...ndato <dato>...nregdato <dato>...nkilde <tekst>...nmerk <tekst>...narkiv...år <år>...aknr <saksnummer>...ngab...gid <gnr> <bnr> <fnr>...gate <gatekode> <nord> <øst>.tekt <serienr>:..objtype RFOREKOMT..TTEMA <temakode>..navntype <navnetype>..komm <kommunenr>..okn <sokn>..dato <dato>..r...r-id <id-nummer>...navn <navnet i " ">...NREGDATO <dato>...nforek <kartserie> <kart> <nord> <øst> tatens kartverk 549

22 OI standard - versjon 2.2 ide 550 Databeskrivelse : tedsnavn - Objektbeskrivelse 6.4 Eksempler Eksempel 1 Navneenhetsobjekt ammenhenger mellom navneenhet, skrivemåte og forekomst 1 Glomma Glomma Glomma Glåma 5 Glåma Forekomster av skrivemåten 'Glåma' av navneenhetsobjektet Glomma. Forekomster av skrivemåten 'Glomma' av navneenhetsobjektet Glomma (1.).TEKT 100:.OBJTYPE NAVNEENHET..TTEMA NAVNTYPE 29..KOMM 412..OKN 5..DATO R...R-ID R-OBJID NAVN "Glomma"...NTYTAT H...NMYND K...NPRÅK NO...NGAB...GID (1.1.) TEKT 101:..OBJTYPE KRIVEMÅTE..TTEMA NAVNTYPE 29..KOMM 412..OKN 5..DATO R...R-ID NAVN "Glomma"...NTYTAT H...NKRTAT G...NDATO NREGDATO NKILDE "brev 1234/91 etc"...nmerk " Brukt i skriv 1772"...NARKIV NGAB...GID (1.1.1.).TEKT 102:..OBJTYPE R FOREKOMT..TTEMA NAVNTYPE 29..KOMM 412..OKN 5..DATO R...R-ID NAVN "Glomma"...NREGDATO NFOREK N5 CG TEKT 105:..OBJTYPE KRIVEMÅTE..TTEMA NAVNTYPE 29..KOMM 414..OKN25..DATO R...R-ID NAVN "Glåma"...NTYTAT...NKRTAT G...NDATO NREGDATO TEKT 106:..OBJTYPE R FOREKOMT..TTEMA NAVNTYPE 29..KOMM 414..OKN 2..DATO R...R-ID NAVN "Glåma"...NREGDATO NFOREK N5 CG NKILDE "brev 1235/91 etc"...nmerk " Brukt i skriv 1792"...NARKIV NGAB...GATE (1.1.2.) 2 3.TEKT 103:..OBJTYPE R FOREKOMT..TTEMA NAVNTYPE 29..KOMM 412..OKN 6..DATO R...R-ID NAVN "Glomma"...NREGDATO NFOREK N5 CG (1.2.) (1.2.1) (1.2.2).TEKT 107:..OBJTYPE RFOREKOMT..TTEMA NAVNTYPE 29..KOMM 415..OKN 4..DATO R...R-ID NAVN "Glåma"...NREGDATO NFOREK N5 CG (1.1.3.).TEKT 104:..OBJTYPE RFOREKOM..TTEMA NAVNTYPE 29..KOMM 413..OKN35..DATO R...R-ID NAVN "Glomma"...NREGDATO NFOREK N50 DG NB: Bruk av NGAB hører selvsagt ikke hjemme for navn på elver, men benyttes her for å gi en generell presentasjon av mekanismene tatens kartverk

23 OI standard - versjon 2.2 ide 551 Databeskrivelse : tedsnavn - Objektbeskrivelse Eksempel 2 Eksempel 2..TEKT 1:..OBJTYPE NAVNEENHET..TTEMA NAVNTYPE 108..KOMM 412..OKN 5..DATO KVALITET R...R-ID R-OBJID NAVN "Øvre Bjorbekken"...NTYTAT H...NMYND K...NPRÅK NO...NGAB!Enten GAB eller GATE...GID TEKT 2:..OBJTYPE KRIVEMÅTE..TTEMA NAVNTYPE 108..KOMM 412..OKN 5..DATO KVALITET R...R-ID NAVN "Øvre Bjorbekken"...NTYTAT H...NKRTAT G...NDATO NREGDATO NKILDE "brev 1234/91"...NMERK "gno bjórr m. 'bever'"...ngab!enten GAB eller GATE...GID NARKIV...ÅR AKNR 23...LØPENR TEKT 3:..OBJTYPE RFOREKOMT..TTEMA NAVNTYPE 108..KOMM 412..OKN 5..DATO KVALITET R...R-ID NAVN "Øvre Bjorbekken"...NREGDATO NFOREK N tatens kartverk 551

23 FKB Presentasjonsdata

23 FKB Presentasjonsdata SOSI Del 3 roduktspesifikasjon for FKB resentasjonsdata Side 1 av 41 23 FKB resentasjonsdata Innhold 23.1 Innledning... 3 23.1.1 Historikk... 3 23.1.2 Formål og omfang... 5 23.1.3 Referanser... 5 23.1.4

Detaljer

SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for Felles KartdataBase (FKB)

SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for Felles KartdataBase (FKB) Versjon 4.5 2014-03-01 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Generell del Side 1 av 53 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for Felles KartdataBase (FKB) Versjon 4.5 2014-03-01 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon

Detaljer

SOSI - Del 3 Spesifikasjon av Felles KartdataBase (FKB)

SOSI - Del 3 Spesifikasjon av Felles KartdataBase (FKB) SOSI - Del 3 Spesifikasjon av Felles KartdataBase (FKB) SOSI - Del 3 Spesifikasjon av Felles KartdataBase (FKB) - Historikk og status 618 Denne side er blank 618 SOSI - Del 3 Spesifikasjon av Felles KartdataBase

Detaljer

Om tildeling og forvaltning av adresser etter matrikkellova. Adresseveileder

Om tildeling og forvaltning av adresser etter matrikkellova. Adresseveileder Om tildeling og forvaltning av adresser etter matrikkellova Adresseveileder Om tildeling og forvaltning av adresser etter matrikkellova adresseveileder Veilederen er utarbeidet av en arbeidsgruppe bestående

Detaljer

Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister

Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister Del 1 Spesifikasjon for plankart Spesifikasjon fastsatt 1. juli 2009, med endringer senest pr. 12. juli 2012 1-1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

HÅNDBOK FOR LOKAL REGISTRERING

HÅNDBOK FOR LOKAL REGISTRERING KULTURMINNER I KOMMUNEN HÅNDBOK FOR LOKAL REGISTRERING Riksantikvaren er direktorat for kulturminneforvaltning og er faglig rådgiver for Miljøverndepartementet i utviklingen av den statlige kulturminnepolitikken.

Detaljer

Det offentlige kartgrunnlaget

Det offentlige kartgrunnlaget Det offentlige kartgrunnlaget Innhold, rutiner og ansvar Rapport til Miljøverndepartementet Kartverket 20. mai 2012 Side 1 av 44 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN... 6 2.1 INNLEDNING... 6 2.2 LOV OG

Detaljer

Kart og geodata Side 1 av 111. Kart og geodata. Tilegnet Professor Øystein Andersen (1940-2002)

Kart og geodata Side 1 av 111. Kart og geodata. Tilegnet Professor Øystein Andersen (1940-2002) Side 1 av 111 Kart og geodata Tilegnet Professor Øystein Andersen (1940-2002) Side 2 av 111 INNHOLD 0 INNLEDNING... 7 0.1 Bakgrunn... 7 0.2 Standardens oppbygging... 7 1 FORMÅL OG OMFANG... 9 1.1 Formål...

Detaljer

SOSI standard - versjon 3.0 1-131. DEL 1 SOSI-raster

SOSI standard - versjon 3.0 1-131. DEL 1 SOSI-raster SOSI standard - versjon 3.0 1-131 DEL 1 SOSI-raster SOSI standard - versjon 3.0 1-132 DEL 1 SOSI-raster - Historikk og status Denne side er blank 1-132 SOSI standard - versjon 3.0 1-133 DEL 1 SOSI-raster

Detaljer

EDB SAK OG ARKIV WEB EDB SAK OG ARKIV VERSJON 6.1. Brukerhåndbok Web-klient Versjon 7.0. EDB Business Partner Norge AS EN DOKUMENTASJON FRA EDB

EDB SAK OG ARKIV WEB EDB SAK OG ARKIV VERSJON 6.1. Brukerhåndbok Web-klient Versjon 7.0. EDB Business Partner Norge AS EN DOKUMENTASJON FRA EDB EDB SAK OG ARKIV WEB EN DOKUMENTASJON FRA EDB EDB SAK OG ARKIV VERSJON 6.1 EN DOKUMENTASJON FRA EDB Brukerhåndbok Web-klient Versjon 7.0 EDB Business Partner Norge AS EDB Business Partner Norge AS Postboks

Detaljer

Håndbok for tilrettelegging av turruter i fjellet, i skogen og langs kysten.

Håndbok for tilrettelegging av turruter i fjellet, i skogen og langs kysten. merkehåndboka Håndbok for tilrettelegging av turruter i fjellet, i skogen og langs kysten. Utgitt av Den Norske Turistforening Friluftsrådenes Landsforbund Innovasjon Norge merkehåndboka Håndbok for tilrettelegging,

Detaljer

Tettstedsavg rens ing og arealdekke innen tettsteder Metode og resultater

Tettstedsavg rens ing og arealdekke innen tettsteder Metode og resultater 1/2 Rapporter Reports Marianne Vik Dysterud, Erik Engelien og Per Schøning Tettstedsavg rens ing og arealdekke innen tettsteder Metode og resultater Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger

Detaljer

Retningslinjer forholdet objektkatalog og produktspesifikasjon

Retningslinjer forholdet objektkatalog og produktspesifikasjon Dokument tittel: Retningslinjer forholdet objektkatalog/produktspesifikasjon Side 1 av 4 Retningslinjer forholdet objektkatalog og produktspesifikasjon Det har i lengre tid vært uenighet og forvirring

Detaljer

AREALSTATISTIKK: EIENDOMMER OG UTMARK

AREALSTATISTIKK: EIENDOMMER OG UTMARK Rapport fra Skog og landskap 14/2012 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- AREALSTATISTIKK: EIENDOMMER OG UTMARK -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

5 FKB Bygning. Versjon 4.02-2013-01-01 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Bygning Side 1 av 93. Innhold

5 FKB Bygning. Versjon 4.02-2013-01-01 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Bygning Side 1 av 93. Innhold Versjon 4.02 - -01-01 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Bygning Side 1 av 93 5 FKB Bygning Innhold 5.1 Innledning... 3 5.1.1 Historikk... 3 5.1.2 Formål og omfang... 8 5.1.3 Referanser... 8 5.1.4

Detaljer

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Bildeinformasjon. Fagområde: Bildeinformasjon

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Bildeinformasjon. Fagområde: Bildeinformasjon SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Bildeinformasjon SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE...1 0 Orientering og introduksjon......5 1 Historikk

Detaljer

EmProf årsavslutning start av nytt år

EmProf årsavslutning start av nytt år EmProf årsavslutning start av nytt år Dette er en beskrivelse for hva som må gjøres i forbindelse med opprettelse av nytt år i EmProf og Midas Regnskap. Superbrukeren ved kontoret må gjøre denne jobben

Detaljer

SOSI standard - versjon 4.0 1 Del 1: Realisering i SOSI-format og GML. SOSI Del 1: Realisering i SOSI-format og GML

SOSI standard - versjon 4.0 1 Del 1: Realisering i SOSI-format og GML. SOSI Del 1: Realisering i SOSI-format og GML SOSI standard - versjon 4.0 1 SOSI Del 1: Realisering i SOSI-format og GML SOSI standard - versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE SOSI 1 0 Orientering og introduksjon......7 1 Historikk og status......8 1.1

Detaljer

Kurs i matrikkelføring. Hva er matrikkelen?

Kurs i matrikkelføring. Hva er matrikkelen? Kurs i matrikkelføring Hva er matrikkelen? Innhold Innledning... 3 Formålet... 4 Innholdet... 5 Systemet... 10 Dataene... 11 Læringsmål... 11 Læringsmål Etter gjennomgang av Hva er matrikkelen skal du

Detaljer

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien Søgne kommune Arkiv: 35/6 Saksmappe: 2014/1657-33272/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 16.10.2014 Saksframlegg Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Detaljer

PA 0802 "Tverrfaglig Merkesystem" (TFM-systemet)

PA 0802 Tverrfaglig Merkesystem (TFM-systemet) PA 0802 "Tverrfaglig Merkesystem" (TFM-systemet) Prosjekteringsanvisning Anvisning for praktisk bruk av TFM-systemet (Basert på FoU-prosjekt nr 50083 - "Tverrfaglig merkesystem for bygninger") Innledning:

Detaljer

Planlegging er også miljøvern

Planlegging er også miljøvern Planlegging er også miljøvern Kommuneplan, barne- og ungdomsplan, læreplan, strategisk plan, næringsplan, miljøplan, reguleringsplan, flerbruksplan, vassdragsplan osv. Det er ikke rart at denne overveldende

Detaljer

Prosjektnotat: Kontroll av grunneiendommer

Prosjektnotat: Kontroll av grunneiendommer Prosjektnotat: Kontroll av grunneiendommer Versjon 1.33 21.01.2014 SIM_Prosjektnotat: Kontroll av grunneiendommer_versjon 1.33_21.01.2014 Side 1 av 41 I N H O L D S F O R T E G N E L S E: FORORD... 4 ENDRINGSLOGG...

Detaljer

Grunnlagsnett Versjon 1.1 - Desember 2009

Grunnlagsnett Versjon 1.1 - Desember 2009 Grunnlagsnett Side 1 av 29 Grunnlagsnett Versjon 1.1 - Desember 2009 Grunnlagsnett Side 2 av 29 Innholdsliste 0 Innledning...3 1 Omfang...4 2 Referanser...5 3 Definisjoner og forkortelser...6 4 Nøyaktighetskrav...13

Detaljer

VEILEDER Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder

VEILEDER Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder M98-2013 VEILEDER Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder Kontaktperson i Miljødirektoratet: Miljødirektoratet M-nummer: M98-2013 År: 2014 Sidetall:

Detaljer

Føringsinstruks. for. matrikkelen

Føringsinstruks. for. matrikkelen Kartverket 3507 Hønefoss Føringsinstruks for matrikkelen Versjon: 3.4 Oppdatert dato: 2015.02.11 Forfatter: Godkjenner: Matrikkel- og stedsnavnavdelingen Sti og filnavn: ENDRINGSLOGG FØR 1.1.2011 ENDRINGSLOGG

Detaljer

Veileder. Godkjenning av barnehager

Veileder. Godkjenning av barnehager Veileder Godkjenning av barnehager Innhold 1. Innledning 5 2. Lovgrunnlaget 7 2.1. Bestemmelser i barnehageregelverket 7 2.2. Bestemmelser i annet regelverk 9 3. Ansvarsforhold 11 3.1. Barnehageeierens

Detaljer

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR SMÅBÅTANLEGG OG NAUST PÅ ØVRE KVALNES GNR/BNR 202/4 OG 202/14 PLAN ID 937 Utarbeidet Unikus AS, Terminalveien 10. Bodø Dato 22. 03. 2013. Innhold 1 Sammendrag

Detaljer

Landskapstypekartlegging som verktøy til overvåking av arealbruksendringer. Lars Erikstad Stefan Blumentrath Vegar Bakkestuen Rune Halvorsen

Landskapstypekartlegging som verktøy til overvåking av arealbruksendringer. Lars Erikstad Stefan Blumentrath Vegar Bakkestuen Rune Halvorsen 1006 Landskapstypekartlegging som verktøy til overvåking av arealbruksendringer Lars Erikstad Stefan Blumentrath Vegar Bakkestuen Rune Halvorsen NINAs publikasjoner NINA Rapport Dette er en elektronisk

Detaljer

Juridisk terminologi i noen språk i Norge status og utfordringer

Juridisk terminologi i noen språk i Norge status og utfordringer Terminologen Språkrådets skriftserie for terminologi og fagspråk Utgave 1: Juridisk terminologi i noen språk i Norge status og utfordringer Foredrag fra et seminar i Tromsø i november 2011 Jan Hoel (red.)

Detaljer