Søknad om sluttfinansiering til Vestvatn alpinanlegg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Søknad om sluttfinansiering til Vestvatn alpinanlegg"

Transkript

1 Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / / Saksnummer Utvalg Møtedato 15/48 Formannskapet Bystyret Søknad om sluttfinansiering til Vestvatn alpinanlegg Forslag til innstilling Bodø kommune avslår Misvær idrettslags søknad om ytterligere lån/tilskudd til Vestvatn alpinanlegg. Sammendrag Misvær IL har søkt Bodø kommune om ytterligere kr 5 mill. til å dekke påløpt leverandørgjeld, samt ferdigstillelse av resterende arbeider. I følge Misvær IL vil kostnadene for utbyggingen av Vestvatn alpinanlegg passere kr 30 mill. Rådmannen anbefaler at søknaden avslås. Misvær idrettslag må selv sikre manglende finansiering kr 5 mill. av anlegget. Saksopplysninger Det ble i PS 14/180 Økonomiplan Årsbudsjett orientert om at Misvær IL hadde søkt om kr 5 mill. i lån i flere banker. Det ble ikke avsatt investeringsmidler i økonomiplan til Vestvatn alpinanlegg. Misvær IL har i 2014 fått avslag på søknad om lån i syv banker. Misvær idrettslag melder at kostnadene for utbyggingen av Vestvatn alpinanlegg vil passere kr 30 mill. De har i brev til Bodø kommune datert 10. februar 2015, søkt om ytterligere kr 5 mill. i tilskudd/lån til ferdigstillelse av Vestvatn alpinanlegg. Beløpet på kr 5 mill. fordeler seg på ubetalt leverandørgjeld kr 2,235 mill. og resterende arbeid kr 2,632 mill. Leverandørgjeld: Gjenstående arbeid: Hvem Hva Beløp Hva Beløp Taubaneteknikk AS Heis og snøkanonanlegg kr Snøproduksjonsanlegg kr Byggmann Nord AS Servicebygg kr Servicebygg kr BE Energimontasje Flomlys og snøkanonanlegg kr Rehabilitering heis/kjørebu kr Knut Estensen AS Servicebygg og snøkanonanlegg kr Flomlys kr Sjøfossen Entreprenør AS Flomlys kr Sum kr Nilsson AS Servicebygg kr Sum kr Side309

2 Utvikling budsjett (basert på tall fra Misvær IL): 13. oktober oktober mai november august oktober 2014 Nytt skitrekk kr kr kr kr kr kr Rehab gammelt trekk + heisbu kr kr kr kr kr kr Lysanlegg kr kr kr kr kr kr Traseer kr kr kr kr kr kr Snøproduksjon kr kr kr kr kr kr Kafé/servicebygg kr kr kr kr kr kr Maskiner kr kr kr - kr - kr - kr - Grunn - innløsning kr kr - kr - kr - kr - kr - Diverse kr - kr - kr kr kr kr Totalt kr kr kr kr kr kr Tabellen viser utvikling av Misvær IL s budsjetterte kostnader fra oktober 2010 oktober Investeringsutgifter til maskiner og grunnerverv inngår ikke lengre i prosjektet. Øvrige kostnader viser en fordobling på fire år, fra kr 15,5 mill. til over kr 30 mill. Misvær IL forklarer overskridelsene slik, i brev datert 26. mars 2015: Pga usikkerhet rundt realiseringen av anlegget som følge av manglende avtale med grunneierne ble råmaterialet fra søknaden til DA styret i 2008 lite bearbeidet og oppdatert. Dette skjedde i realiteten først i Pga de begrensninger som ble lagt i avtalen med grunneierne angående vannuttak måtte snøkanonanlegget oppdimensjoneres for å kunne nyttiggjøre seg den tilgjengelige vannmengde. Dette medførte også følgekostnader da rørgata måtte graves ned. Planlagt flomlys ble utvidet samtidig som det måtte flere lyspunkter til for å tilfredsstille krav til LUX for tildeling av spillemidler. I løpet av 2013 viste det seg at både byggeteknisk løsning for servicebygget, ventilasjon og grunnforholdene i heistrasé og nedfarter ville gi økte kostnader. Økningen medførte at investering i tråkkemaskin og billettsystem ble skrinlagt. Misvær IL startet opp arbeidet med alle enkeltprosjektene samtidig i Det ble signert kontrakter mellom Misvær IL og ulike entreprenører på arbeidet med alle delprosjektene, med unntak av servicebygget, som ble utført på timesbasis. Utvikling finansieringsplan (basert på tall fra Misvær IL): 13. oktober oktober mai november august oktober 2014 DA-midler kr kr kr kr kr kr Spillemidler kr kr kr kr kr kr Investeringstilskudd BK kr kr kr kr kr kr Mva-refusjon kr kr kr kr kr kr Egenkapital kr - kr - kr kr kr kr Sponsorer kr - Ikke finansiert kr - kr - kr - kr - kr kr Totalt kr kr kr kr kr kr Store deler av finanseringen (95 %) er offentlige midler. Andelen spillemidler som er budsjettert i de to siste overslagene er ikke bekreftet fra Kulturdepartementet. Det kan hende at tilsagnsbeløpet blir økt innen midlene kommer til utbetaling. Det bør likevel ikke påregnes at Misvær IL er berettiget ytterligere spillemidler, utover allerede forskuttert beløp kr 6,3 mill. Det er flere uheldige forhold rundt Misvær ILs håndtering av utbyggingen: I praksis er budsjettet for utbyggingen fordoblet fra vel kr 15,5 mill. (ekskl. maskiner og innløsing av grunn) i 2010 til over kr 30 mill. i Arbeidene ble ikke stanset før budsjettet var overskredet med ca. kr 3 mill. Dette var idrettslaget kjent med i mai 2014, men orienterte ikke Bodø kommune før i oktober Alle anleggselementer har betydelige overskridelser. Den største overskridelsen er i forbindelse med servicebygget. Omfanget av servicebygg er ikke redusert i henhold til uttalelse i PS 12/179. Side310

3 Idrettslaget vedtok å bygge servicebygget, som ikke var omfattet av DA-midlene, på timebasis, og har dermed påført prosjektet ytterligere overskridelser. Misvær IL har benyttet driftsinntekter for 2015 til å betale gjeld til/forfordele enkelte av leverandørene. Bodø kommunes økonomiske medvirkning i prosjektet er på over kr 10 mill. Investeringstilskudd kr 3,24 mill. i PS 12/193. Forskuttering av statlige spillemidler kr 6,3 mill. i PS 14/29. Lån kr 1,063 mill. i PS 08/149. Avdragene er innfridd i henhold til avtale. Årlig driftstilskudd kr ,- for årene i PS 12/193. Bystyret har behandlet Vestvatn alpinanlegg gjennom flere saker. Blant annet i PS 12/179 Vestvatn alpinanlegg kommunal avklaring. I saksfremlegget gjorde rådmannen bystyret oppmerksom på følgende usikkerhetsmomenter: Administrasjonen stiller spørsmålstegn ved deler av finansieringen. Det forutsatte tilskuddet fra DA-midlene er kr 1,3 mill. høyere enn tilsagnet som foreligger. Kommunen kan havne i en uheldig situasjon dersom anlegget blir dyrere enn planlagt, da MIL ikke har egenkapital til å dekke en eventuell overskridelse av investeringsbudsjettet. Det er viktig å påpeke at kommunen kan komme i en vanskelig situasjon ved underskudd i driften. En konkurs vil kunne utløse tilbakebetalingskrav for de mottatte spillemidlene. Kommunen blir således fanget mellom å gi ekstra tilskudd eller å tilbakebetale spillemidler. Det er betydelig usikkerhet tilknyttet investeringsplanene med hensyn til omfang og finansiering. I PS 12/179 informerte Misvær IL om følgende: Dersom det skulle vise seg at DA-tilskuddet blir avkortet, vil klubben enten søke ekstern finansiering eller redusere omfanget av kafé og driftsbygg som ikke inngår i tilskuddsgrunnlaget. Misvær IL har opplyst at likviditeten i 2015 er utfordrende. Årets inntekter er hittil benyttet til å betale gjeld til enkelte kreditorer. Vurderinger Situasjonen er alvorlig for Misvær IL. I tillegg til en betydelig leverandørgjeld, gjenstår det en god del arbeider før anlegget er ferdigstilt. Det er store overskridelser på alle delprosjektene. Misvær IL har på egen hånd tatt alle beslutninger m.h.t. de enkelte investeringene, uten at kommunen har vært orientert. Det er knyttet usikkerhet til Misvær ILs likviditet for 2015, og det er ikke noen garanti for at idrettslaget klarer å overholde sine økonomiske forpliktelser ut over høsten. Bodø kommune er i denne saken havnet i en uheldig situasjon. Ved ikke å innvilge ytterligere lån/tilskudd risikerer Bodø kommune å tape bevilgede midler kr 9,54 mill., samt lån kr 1,063 mill. Dette veier for å si ja til ytterligere involvering. På den annen side er det flere forhold som veier i mot ytterligere kommunal involvering. Bodø kommune har ingen garanti for at prosjektet ikke vil kreve ytterligere økonomisk medvirkning, eller at driften av anlegget ikke opphører. Jo mer Bodø kommune engasjerer seg, desto vanskeligere blir det å sette endelig strek for kommunens medvirkning til prosjektet. Side311

4 Slik saken foreligger er det tre mulige løsninger: 1. Bodø kommune avslår Misvær ILs søknad: Misvær idrettslag vil måtte forhandle om ettergivelse av gjeld med kreditorene. Dersom Misvær IL ikke lykkes med å finansiere leverandørgjelden risikerer idrettslaget konkurs. Bodø kommune vil risikere manglende betjening av lån og forskutterte spillemidler. Det kan innebære et tap på kr 7,363 mill. for Bodø kommune. I tillegg vil investeringstilskuddet på kr 3,24 mill. kunne anses som tapt. 2. Bodø kommune innvilger deler av det omsøkte beløpet (eks.: ca. kr 2,5 mill.): Anlegget er åpent og kan driftes som det er. En manglende fullfinansiering vil redusere inntektspotensialet og kan dermed redusere muligheten for Misvær IL å betjene gjelden sin. Hvis deler av det omsøkte beløpet innvilges bør midlene gå til å betale idrettslagets leverandørgjeld, samt minimum fullføre tak på servicebygget, kr ,-. Dette for å forhindre skader på servicebygget. De resterende arbeidene med servicebygget, og øvrige elementer utsettes. Alpinbakken vil være mer arbeidskrevende enn hva den ville vært ved en ferdigstilt utbygging. Det innebærer ingen sikkerhetsrisiko at anleggselementene ikke ferdigstilles. Misvær IL gir selv uttrykk for at et minimum av utbygging er fullføring av snøproduksjonsanlegget, deler av servicebygget og lysanlegg. Snøproduksjonsanlegget skal sikre tidligere sesongstart. Misvær IL har vært i kontakt med leverandør av taubaneanlegget angående terminering av kontrakt for rehabilitering av heis. Det er ikke mottatt svar fra leverandøren per En terminering av kontrakten vil medføre redusert tilskudd fra spillemidlene. Utløsning av krav om demontering iht. taubaneloven vil medføre kostnader anslått til kr ,-. En utsettelse av arbeidet kan medføre krav om forhøyet kontraktspris i forhold til opprinnelig leveringstidspunkt. En delvis innvilgelse av søknaden vil gi Misvær idrettslag tid og handlingsrom til å søke annen ekstern finansiering i løpet av 2015/2016. For Misvær IL er det viktig at anlegget bygges uten eller med minimal lånebelastning for å sikre en bærekraftig drift. Skal Bodø kommune gi ytterligere finansiering i form av lån, ønsker Misvær IL avdragsfrihet på eksisterende lån til Bodø kommune. Misvær ILs evne til å betjene ytterligere lån vil være usikkert. 3. Bodø kommune innvilger hele det omsøkte beløpet (kr 5 mill.): Anlegget ferdigstilles. Et fullt utbygd alpinanlegg kan gi enda tidligere sesongstart, økt kapasitet, og økt inntektsgrunnlag. Misvær IL vil i større grad være i stand til å betjene sine lån og forpliktelser overfor Bodø kommune. Dersom bystyret velger å delvis innvilge lån må betingelser for lånet avklares av administrasjonen. Eventuell rente- og avdragsfrihet, rentesats, avdragstid etc. Konklusjon og anbefaling Bodø kommune har over flere år brukt mange ressurser på Vestvatn alpinanlegg. Misvær IL s økonomiske overskridelser i forbindelse med utbyggingen av alpinanlegget har satt kommunen og idrettslaget i en vanskelig situasjon. Dersom dette ikke løses risikerer idrettslaget konkurs. Det kan innebære at kommunens økonomiske involvering på kr 7,363 mill., samt investeringstilskudd kr 3,24 mill. kunne anses som tapt. Side312

5 Det bør stilles spørsmål om større kostnadskrevende anlegg, som i vesentlig grad er finansiert av det offentlige, bør ha større grad av offentlig styring/kontroll. Det har ikke vært tilfelle med utbyggingen av Vestvatn alpinanlegg. Flere forhold tilsier at Bodø kommune bør avslå søknaden fra Misvær IL. Til tross for Bodø kommunes betydelige økonomiske involvering i Vestvatn alpinanlegg, finner ikke kommunen på nåværende tidspunkt grunnlag for ytterligere investeringsmidler til anlegget. Hovedgrunnen er usikkerhet rundt hva faktisk sluttsum blir, Misvær ILs likviditet, evne til å betale ytterligere lån, samt manglende restfinansiering. Rolf Kåre Jensen Rådmann Saksbehandler: Rune Lund Sommerseth/Lars Bang Arne Øvsthus Kommunaldirektør Trykte vedlegg: Søknad fra Misvær Idrettslag Vestvatn alpinanlegg - gjenstående arbeider Spørsmål angående søknad om finansiering Tilsvar spørsmål angående søknad om finansiering Vestvatn alpinanlegg - Driftsøkonomi/budsjett Budsjett 2015 udatert (mottatt ) Side313

6 Side314

7 Side315

8 Side316

9 Kulturkontoret Misvær idrettslag Att: Ken Ludvigsen Misvær 8100 MISVÆR Dato: Saksbehandler:...Rune Lund Sommerseth Telefon direkte: Deres ref.:... Løpenr.: /2015 Saksnr./vår ref.: /1009 Arkivkode: Spørsmål angående søknad om finansiering Det vises til deres søknad, datert 10. feb. 2015, om finansiering til dekning av leverandørgjeld kr 2,37 mill., samt ferdigstillelse av gjenstående arbeider kr 2,63 mill. i Vestvatn alpinanlegg. Søknaden vil bli lagt fram for politisk behandling i formannskapets møte 22. april, samt sluttbehandling i bystyrets møte 7. mai. I forbindelse med saksforberedelsene ber vi om skriftlig tilbakemelding innen torsdag 26. mars på følgende punkter: 1. I møte 11. mars 2015 ble det oppfattet at leverandørgjelden til Indre Salten Termoteknikk AS, Utleiecompagniet AS og Raymond Savjord er gjort opp i sin helhet. Er det riktig oppfattet at resterende leverandørgjeld er på ca. kr 2,235 mill.? 2. I perioden er kostnadsoverslaget oppjustert fra kr 19,6 mill., til kr 30 mill. Ber Misvær IL redegjøre nærmere for årsakene til kostnadsøkningene på de enkelte prosjektene. Vedlagt er oversikt over kostnadsutviklingen, basert på opplysninger fra Misvær IL. 3. Det opplyses at det gjenstår arbeider med lysanlegg, snøproduksjonsanlegg, servicebygg og rehabilitering av den gamle heisen, inkl. kjørebu. Kan noen av disse tiltakene utsettes eller utelates? Eks: Hvilke driftsmessige og økonomiske konsekvenser vil det innebære om kontrakten for rehabilitering av gammelheisen termineres, eventuelt utsettes til 2017 eller senere? Har Misvær IL vært i kontakt med Taubaneteknikk AS om dette? 4. Vi ber om estimert nytt driftsbudsjett for med de forutsetninger som foreligger. Gjerne med tilsvarende oppsett som i brev av 18. august Hvor stort lån anser Misvær IL seg i stand til å betjene, med f.eks. 5 % rente over år? Kulturkontoret Med hilsen Lars Bang Seksjonsleder idrett/friluft/nærmiljø Rune Lund Sommerseth idrettskonsulent Dokumentet er elektronisk behandlet og har derfor ingen underskrifter. Postadresse: Telefoner: Elektroniske adresser: Orgnr.: Postboks 319, 8001 Bodø Sentralbord: Besøksadresse: Ekspedisjon: Bankkonto: Kongensgt 23, 8006 Bodø Telefax: Side317

10 8100 MISVÆR 13. februar 2015 Bodø kommune v/kulturkontoret 8001 Bodø VESTVATN ALPINANLEGG GJENSTÅENDE ARBEIDER Det gjenstår arbeider på 4 delprosjekter før utbyggingen av Vestvatn alpinanlegg er fullført: Snøproduksjonsanlegg Servicebygget Rehabilitering heis/kjørebu Flomlys Totalt kr 0,700 mill kr 0,722 mill kr 0,400 mill kr 0,810 mill kr 2,632 mill Innenfor hvert delprosjekt består kostnadene av følgende: Snøproduksjonsanlegg Elektroskap/styringsenh. kr Elektranter kr Pumpehus kr Elmontering kr Kr Servicebygget Utvendig tak kr VVS 1. etasje kr Ventilasjon/varmegjenvinning kr Byggevarer 2. etasje kr Snekkerarbeid 2. etasje kr El.materiell 2. etasje kr El.montering 2. etasje kr VVS 2. etasje kr kr Konto nr: Org.nr MVA Side318

11 Rehabilitering gammel heis/kjørebu Trafo kr Elmateriell kr Elmontering kr kr Flomlys Armaturer kr Traverser kr Frakt kr EX-kabel kr Montering kr kr Det er inngått kontrakt om rehabilitering av det gamle trekket. Kontrakten har en ramme på kr 1,0 mill og inngår i ubetalt leverandørgjeld på samlet kr mill. Rehabiliteringen er satt på vent etter avtale med leverandøren pga manglende finansiering. Det har ikke vært diskutert kostnad ved brudd/terminering av kontrakten. En manglende fullfinansiering vil øke kostnadene og redusere inntektspotensialet og dermed redusere muligheten til å betjene idrettslaget gjeld. Den potensielle kapasiteten kan heller ikke utnyttes pga. de mange flaskehalser som skal løses gjennom de gjenstående arbeider. Vedr. snøproduksjon kan vi bare utnytte 1/3 del av kapasiteten, medfører økte kostnader (lengre produksjonstid) og kortere sesong (senere sesongstart), servicebygget har fått utvidet antall sitteplasser, men toilettkapasiteten er uendret, flere brukere i anlegget men uendret kjøkkenkapasitet, har bygget nye traséer men mangler flomlys i disse, servicebygget har midlertidig brukstillatelse men usikkert hvor lenge midlertidigheten kan vare, utvendig tak består av trobord og tropapp på andre vinteren, tåler neppe en vinter til uten potensielt store skader på bygget, økning i antall brukere skaper også kø når bare en heis går, uten ny trafo kan ikke begge heiser gå og heller ikke det nye snøanlegget. Alt dette var problemer/opplevelser som oppgraderingen og utbyggingen av alpinanlegget skulle gjøre slutt på. Anlegget ble dyrere enn forventet men nå er vi på oppløpssiden for å få anlegget helt optimalt slik at vi kan rekrutere og stimulere til økt fysiske uteaktiviteter for hele Saltens befolkning. Om det mot formodning ikke er mulig med en fullfinansiering av gjenværende delprosjekter vil vi foreta en slik prioritering: 1. Servicebygget: tak, VVS 1. etg, ventilasjon kr Rehabilitering: trafo, elmateriel og montering kr Snøproduksjonsanlegget: alt kr Flomlys: alt kr Servicebygget: 2. etasje kr Rehabilitering: gammelheisen kr Konto nr: Org.nr MVA Side319

12 Vedr gammelheisen vil nok terminering av kontrakten ha en kostnadsside, i tillegg er det nedfestet i lov om taugbaner og løipestrenger at anlegg som ikke er i drift skal demonteres for anleggseierens regning. Mvh Ken Ludvigsen Konto nr: Org.nr MVA Side320

13 8100 MISVÆR 27. mars 2015 VESTVATN ALPINANLEGG DRIFTSØKONOMI/BUDSJETT Alpinanlegget har de siste årene hatt følgende nøkkeltall vedr driften: Åpningsdager Dagsbesøk Dagsbesøk pr dag Driftsinntekter (mill) 1,461 1,287 1,905 1,610 1,585 Driftsutgifter (mill) 1,254 1,209 0,860 0,900 1,400 Driftsresultat (mill) 0,207 0,078 1,045 0,710 0,185 Finanskostnader (mill)0,099 0,164 0,237 0,135 0,108 Årsresultat (mill) 0,108-0,086 0,808 0,575 0,077 Dr.inntekt pr besøk Dr.utgift pr besøk Dr.margin pr besøk Åpningsdager Dagsbesøk Dagsbesøk pr dag Driftsinntekter (mill) 1,376 1,600 1,400 Driftstilskudd Bodø kom (mill) 0,272 0,300 Andre inntekter 0,035 0,240 Driftsutgifter (mill) 0,976 1,158 1,358 Driftsresultat (mill) 0,400 0,749 0,582 Leie av grunn 0,192 0,191 Finanskostnader (mill) 0,210 0,210 0,250 Årsresultat (mill) 0,190 0,347 0,141 Dr.inntekt pr besøk Dr.utgift pr besøk Dr.margin pr besøk Disse årene er etter forrige større investering i bla. barnetrekk, skiløyper, trakkemaskin og varmebu/garderober på tot kr 4,1 mill. Sesongene representerer besøksmessig et godt år (2009), 2 middels år (2007 og 2011) og 5 dårlige år (2008, 2010, 2012, 2013 og 2014). Resultatmessig representerer disse sesongene 2 gode år (2009 og 2010), 2 middels år (2012 og 2013) og dårlige år (2007, 2008, 2011 og 2014). Konto nr: Org.nr MVA Side321

14 Besøket gjenspeiles direkte i sesonglenden og antall åpningsdager. Disse har variert mellom 1/12-23/4 (2009) og 10/ (2010) var et spesielt år da anlegget i realiteten var en byggeplass med sterkt redusert kapasitet i varmebu/kafé. En sen sesongstart (1. feb) og ei sen påske (14-21/4) bidro også til redusert besøk. Sen sesongstart er direkte knyttet til manglende kapasitet til snøproduksjon. De 4 siste årene kunne vi startet sesongen 4-8 uker tidligere dersom planlagt snøkanonanlegg hadde vært klart. Utbyggingen vil innebære en kraftig forbedring av kapasitet og mulighet for snøproduksjon. Dette vil muliggjøre en stabilisering av lengden på sesongen og øke antall åpningsdager opp mot det maksimale vi har hatt. Gode snøforhold vil også gi grunnlag for å ha flere åpningsdager i uka. Etter en utbygging vil vi kalkulere med 5 senario vedr utviklingen av forventet besøkstall: -lav forventning, dagsbesøk, ligger innenfor besøk hittil -middels forventning, dagsbesøk, ligger innenfor besøk hittil -0% økning, dagsbesøk, lik beste besøk hittil -20% økning, dagsbesøk, -40% økning, dagsbesøk Sesongene vil variere innenfor disse besøkstallene. Det er ikke bare snømengde, snøforhold og åpningsdager som påvirker dagsbesøket. Den største variabelen er været: sol, vind, snø, regn og sludd samt veiforholdene påvirker dette i stor grad. Snøforholdene i Bodø by har også sin påvirkning. Med grønne plener og lite bysnø er folk flest ikke i "skimodus". Driftsinntekt pr dagsbesøk har vist en økende tendens. Økningen i 2010 skyldes hovedsakelig en justering av prisnivået som hadde stått uforandret i 3 år. Erfaringen er at de besøkende legger igjen mer penger for hvert besøk. Vi skal ikke prise oss ut av markedet, men foretok en ny prisjustering på billettsiden i 2014 på 15-20% for voksne og 12-16% for barn (første prisjustering siden 2010) med bakgrunn i en delvis gjennomført utbygging. På kafésiden vil et forbedret tilbud av produkter og serveringsmulighet øke driftsinntekten pr besøk. Med en ny heis og nye traséer forventes økningen i besøket hovedsakelig å bli blant de som kjøper billett. Besøk i barnebakken er gratis og utgjør 1/3 av besøket. Flere betalende brukere øker driftsinntekten utover prisøkningen. Gjennomsnittlig driftsinntekt siste 3 år ( ) er kr 134, med 15% prisøkning i 2014 og ytterliger 5 % prisøkning i 2015 forventes driftsinntekten å ligge på kr 150 pr dagsbesøk kommende sesong som et forsiktig anslag. Sesongen 2015 åpnet vi 10. januar, hittil (26. mars) har vi hatt 41 åpningsdager med tot dagsbesøk. Tilsvarer 241 pr dag, omsetning hittil kr 1,522 mill (kr 153 pr dagsbesøk). Kostnadene hittl utgjør kr 1,240 mill (kr 125 pr dagsbesøk) Konto nr: Org.nr MVA Side322

15 Driftsutgiftene pr dagsbesøk har vært stabile de siste årene med unntak for 2009 og Økningen de øvrige årene skyldes store vedlikeholdskostnader på gammelt og slitt utstyr samt lang snøproduksjonsperiode pga dårlig tilgang på vann. Et utbygd snøkanonanlegg med tilstrekkelig tilgang til vann vil innebære reduserte kostnader selv om det produseres mer snø. Drift av en ny heis og oppgradering av gammel heis og ny trakkemaskin vil også innebære reduksjon i vedlikeholdskostnadene. De faste driftskostnadene utgjør 70% av kostnadsbildet. Driftskostnaden pr dagsbesøk vil derfor i liten grad svinge i takt med antall åpningsdager. Som motpost til reduserte kostnader kommer ny kostnad til grunnleie til grunneierne på årlig kr For å håndtere større behov for trakking i et utvidet anlegg har vi leaset en Kässbohrer PB 300, kostnad kr pr år tom Etter gjennomførte investeringer og utbygginger har strøm- og forsikringsutgifter økt med kr tilsammen. Driftskostnader pr dagsbesøk har i snitt vært kr 86 de siste åtte år og kr 108 de siste 3 år uten grunnleie og kapital/finanskostnader. Gjennomsnittsbesøket de 3 siste år har vært pr år mot i den forutgående 5 årsperiode. Siden en så stor del av driftskostnadene er faste (70%) vil økt besøkstall gi lavere driftsutg. Pr dagsbesøk. Et realistisk anslag vil derfor være driftskostnader (uten grunnleie) pr dagsbesøk på 10% reduksjon av gj.sn for siste 3-årsperiode, kr 96. Det vil ikke være mulig å drive anlegget videre utelukkende med dugnadsinnsats etter utbygging. Dugnadsdelen har vært oppe i 6800 timer på en sesong. Denne vil fortsatt være betydelig og utgjøre over halvparten av arbeidsinnsatsen i anlegget. Forventet dugnadsandel vil utgjøre timer årlig avhengig av sesonglengden og antall åpningsdager Lønnskostnader har hittil variert mellom siste 7 år (inkl i driftskostnad pr dagsbesøk). Etter utbyggingen vil det være behov for en daglig leder i deltid og 1-3 sesongstillinger til drift. Kostnaden anslås til å øke mellom kr og og kommer i tillegg til driftskostnad på kr 96 pr dagsbesøk. Lønnskostandene varierer etter lengden på sesongen og antall åpningsdager. Bodø kommune har i siste langtidsbudsjett, , innvilget driftsstøtte på kr pr år. Nåværende finanskostnader og låneforpliktelser utgjør kr og reduseres mot kr i 2018 da de opphører. Konto nr: Org.nr MVA Side323

16 Med de nevnte variablene satt i system vil vi kunne beregne følgende alternative senario vedr. driftsøkonomien og budsjett etter utbygging av anlegget: LAV MIDDELS +0% +20% +40% Dagsbesøk Dr.inntekt pr besøk Dr.utgift pr besøk Dr.margin pr besøk Driftsinntekter (mill) 2,025 2,625 3,000 3,600 4,200 Lønnstilskudd (mill) 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 Driftsutgifter (mill) 1,296 1,680 1,920 2,304 2,688 Driftsresultat (mill) 1,029 1,245 1,380 1,596 1,812 Lønnskostnad (mill) 0,100 0,150 0,200 0,300 0,350 Grunnleie (mill) 0,190 0,190 0,190 0,190 0,190 Finanskostander (mill) 0,240 0,240 0,240 0,240 0,240 Årsresultat (mill) 0,499 0,665 0,750 0,808 1,032 Årsresultat gjenspeiler evnen til å betjene lån utover nåværende lån i Bodø kommune. Ved økt lånefinansiering vil det ikke hensiktsmessig å benytte for høye faste lånekostnader knyttet opp til årsresultatet. Årsresultat vil variere i takt med sesongstart, vær og vind samt besøkstall som vist de siste 8 år. Overskuddet skal tilbakeføres til bruk i anlegget og bygge reserver for fremtidige behov for ny- og reinvesteringer i maskiner og utstyr samt videreutvikling i årene fremover. Behovet anslås til kr 1,5 mill i hver 5-års periode. Misvær idrettslag mener dette er realistiske anslag innenfor de varierende vintrene vi har hatt de siste 8 årene. Med en regnfull uværsvinter som rundt milleniumsskiftet kan nok besøkstallet komme under anslaget for lav forventning. Budsjettert årsresultat skal være tilstrekkelig til å dekke opp en slik vinter hvert 5. år.. Ken Ludvigsen leder MIL Konto nr: Org.nr MVA Side324

17 8100 MISVÆR 26. mars 2015 Bodø kommune Seksjon idrett/friluft/nærmiljø 8001 Bodø SPØRSMÅL ANGÅENDE SØKNAD OM FINANSIERING Pkt 1: Pkt 2: Det bekreftes at leverandørgjelden er redusert til ca kr 2,235 mill. Pga usikkerhet rundt realiseringen av anlegget som følge av manglende avtale med grunneierne ble råmaterialet fra søknaden til DA styret i 2008 lite bearbeidet og oppdatert. Dette skjedde i realiteten først i Pga av de begrensninger som ble lagt i avtalen med grunneierne angående vannuttak måtte snøkanonanlegget oppdimensjoneres for å kunne nyttiggjøre seg den tilgjengelige vannmengde. Dette medførte også følgekostnader da rørgata måtte graves ned. Planlagt flomlys ble utvidet samtidig som det måtte flere lyspunkter til for å tilfredstille krav til LUX for tildeling av spillemidler. I løpet av 2013 viste det seg at både byggeteknisk løsning for servicebygget, ventilasjon og grunnforholdene i heistrasé og nedfarter ville gi økte kostnader. Økningen medførte at investering i trakkemaskin og billettsystem ble skrinlagt. Konto nr: Org.nr MVA Side325

18 Justering/overskridelsene gjaldt tilleggsarbeider/kostnadssprekk vedr: Ny heis kr Flomlys kr Snøproduksjon kr Servicebygg kr Rehab./kjørebu kr Totalt kr Pkt 3: Vedr. terminering av kontrakt for rehabilitering av gammelheis ble spørsmålet reist pr tlf med Taubaneteknikk 16/3-15, svaret ble at det måtte vi komme tilbake til. Det ble purret på e-post 24/3-15 med tilleggsspørsmål om utsettelse til 2017 eller senere. Det er ikke mottatt svar på henvendelsen. En terminering av kontrakten på 1 mill vil medføre reduserte tilskudd fra spillemidlene på kr Utløsning av krav om demontering iht Taubaneloven (ubrukt i 4 år) vil medføre kostnader på kr I tillegg vil ev erstatning for tapt fortjeneste ved brutt kontrakt kunne bli reist. En utsettelse av arbeidet vil i beste fall medføre krav om forhøyet kontraktspris i forhold til opprinnelig leveringstidspkt. (2013). Vedr driftsmessige konsekvenser vedr utsettelse, prioritering mv. vise til brev av Pkt. 4 For sesongen 2015 ble det laget budsjett ut fra et forventet besøkstall på og 70 åpningsdager (242 pr dag) med sesongstart Pr har vi hatt 41 åpningsdager og dagsbesøk (241 pr dag) med sesongstart Antall åpningsdager forventes å bli 58. Med ei normal påske forventes besøkstallet å bli denne sesongen. Grunnlagsmaterialet for budsjettering er oppdatert med nye forutsetninger (eget dok). Driftsmargin er korrigert til 54 pr dagsbesøk. Driftsmarginen skal dekke grunnleie, økte variable lønnskosnader og finanskostnader. Konto nr: Org.nr MVA Side326

19 Pkt. 5 De alternative lånesummene og løpetid har vi vurdert slik med 6 % rente, det er brukt jevn avdragsdel i løpetiden, årsummen angir maksimal årsum i starten av løpetiden, denne vil reduseres i takt med nedbetaling av lånet og redusering av rentedelen : Formål Lånesum Løpetid Årssum Dekning av leverandørgjeld 2,000 mill 10 år Leverandørgjeld og snøprod.anlegg 2,700 mill 13 år Lev.gjeld, snøprod og servicebygg 3,200 mill 15 år Lev.gj, snøprod, serviceb. og flomlys 4,000 mill 18 år Lev.gj, snøprod, serviceb.,flomlys og rehab 5,000 mill 20 år Siden vi har løpende lån på ( ) ønsker vi ved en ev lånefinansiering avdragsfrihet i gjenværende nedbetalingstid på eksisterende lån til Bodø kommune. Med kr på toppen av nye lån kan det bli vanskelig. Renter betales løpende uten økning av løpetiden. Evnen til å tåle økte lånekostnader henger sammen med i hvilken grad utbyggingen av anlegget fullføres. Et minimum av utbygging er fullføring av snøkanonanlegget, deler av servicebygget samt flomlys. Komplett snøkanonanlegg skal sikre tidligere sesongstart. Økning av antall åpningsdager vil gjelde flere kvelder i uka da det ikke er tilstrekkelig marked til åpning på dagtid i midtuka utover bestilling av åpningsdager fra skoler og bedrifter. Økt aktivitet på kveldstid og i mørketia (20/11-10/1) stiller krav til flere belyste traséer slik at større deler av anlegget blir tilgjengelig. Mvh For Misvær IL Ken Ludvigsen Konto nr: Org.nr MVA Side327

20 Side328

Søknad om sluttfinansiering til Vestvatn alpinanlegg

Søknad om sluttfinansiering til Vestvatn alpinanlegg Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.04.2015 11691/2015 2015/1009 202 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/48 Formannskapet 22.04.2015 15/36 Bystyret 07.05.2015 Søknad om sluttfinansiering

Detaljer

Bodø håndballklubb - søknad om forlengelse av rente- og avdragsfrihet på lån

Bodø håndballklubb - søknad om forlengelse av rente- og avdragsfrihet på lån Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 24.02.2014 12624/2014 2011/10676 252 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/42 Formannskapet 05.03.2014 Bystyret 27.03.2014 Bodø håndballklubb - søknad

Detaljer

LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR.

LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. 1 LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. formannskapet 16.09.08 125/08 kommunestyret 29.09.08 DATO: ARKIV NR. SAKSMAPPENR. SAKSBEHANDLER : 08.09.2008 223 08/01071 2 Birger Hellan OVERSKRIFT

Detaljer

Rente og avdragsfritt ansvarlig lån fra Bodø kommune til Bodø håndballklubb

Rente og avdragsfritt ansvarlig lån fra Bodø kommune til Bodø håndballklubb Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.06.2015 40723/2015 2013/333 233 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/101 Formannskapet 24.06.2015 Rente og avdragsfritt ansvarlig lån fra Bodø kommune

Detaljer

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43561/2015 2015/874 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/79 Bystyret 18.06.2015 Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Detaljer

Team Bodø KF. Tertialrapport 1/2011

Team Bodø KF. Tertialrapport 1/2011 Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.05.2011 27211/2011 2011/3491 Team Bodø KF. Tertialrapport 1/2011 Sammendrag Styret for Team Bodø KF behandlet tertialrapport 1/2011 i styremøte

Detaljer

Rentefritt og ansvarlig lån fra Bodø kommune til IK Grand

Rentefritt og ansvarlig lån fra Bodø kommune til IK Grand Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 08.06.2015 42046/2015 2013/333 233 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/102 Formannskapet 24.06.2015 Rentefritt og ansvarlig lån fra Bodø kommune til

Detaljer

Rådmannen anbefaler bystyret å avvise krav om lovlighetskontroll av sak PS 10/164 fordi vilkårene for klage ikke er tilstede jfr lovens 59, punkt 4.

Rådmannen anbefaler bystyret å avvise krav om lovlighetskontroll av sak PS 10/164 fordi vilkårene for klage ikke er tilstede jfr lovens 59, punkt 4. Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.01.2011 2296/2011 2010/16866 252 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/1 Formannskapet 26.01.2011 11/1 Bystyret 17.02.2011 Vurdering av lovlighetskontroll

Detaljer

Bodø håndballklubb - søknad om forlengelse av rente- og avdragsfrihet på lån

Bodø håndballklubb - søknad om forlengelse av rente- og avdragsfrihet på lån Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkiv saksnr Arkiv 24.02.2014 12624/2014 2011/10676 252 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/42 Formannskapet 05.03.2014 14/30 Bystyret 27.03.2014 Bodø håndballklubb -

Detaljer

Søknad fra Nordlandsmuseet om 150.000 kroner i støtte til forprosjekt jektemuseum.

Søknad fra Nordlandsmuseet om 150.000 kroner i støtte til forprosjekt jektemuseum. Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 29.10.2013 73183/2013 2013/6982 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/189 Formannskapet 20.11.2013 Søknad fra Nordlandsmuseet om 150.000 kroner i støtte

Detaljer

Søknad om kommunal garanti til Vestvatn alpinanlegg

Søknad om kommunal garanti til Vestvatn alpinanlegg Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkiv saksnr Arkiv 03.02.2014 8021/2014 2013/3533 D11 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/37 Formannskapet 05.03.2014 14/28 Bystyret 27.03.2014 Søknad om kommunal garanti

Detaljer

Behandling av søknad om tilskudd til ventilasjon og brannsikring - Tusenhjemmet Bodø AS

Behandling av søknad om tilskudd til ventilasjon og brannsikring - Tusenhjemmet Bodø AS Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 07.01.2015 1376/2015 2014/252 223 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/10 Formannskapet 28.01.2015 Behandling av søknad om tilskudd til ventilasjon og

Detaljer

Saksbehandler: Pål Nygård Arkiv: 256 D11 Arkivsaksnr.: 09/1017. Formannskapet 12.05.2009 Kommunestyret 12.05.2009

Saksbehandler: Pål Nygård Arkiv: 256 D11 Arkivsaksnr.: 09/1017. Formannskapet 12.05.2009 Kommunestyret 12.05.2009 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Nygård Arkiv: 256 D11 Arkivsaksnr.: 09/1017 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 12.05.2009 Kommunestyret 12.05.2009 KOPERVIK IDRETTSLAG - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Kvotekraft Bodø kommune - Investering i Oldereid

Kvotekraft Bodø kommune - Investering i Oldereid Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 08.01.2013 1481/2013 2012/8494 S10 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/3 Formannskapet 30.01.2013 13/4 Bystyret 14.02.2013 Kvotekraft Bodø kommune -

Detaljer

Klatreanlegg i Mørkvedlia

Klatreanlegg i Mørkvedlia Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.04.2015 19882/2015 2015/1651 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/65 Formannskapet 13.05.2015 Klatreanlegg i Mørkvedlia Forslag til vedtak 1. Bodø

Detaljer

Bodø kirkelige fellesråd. Budsjett 2013.

Bodø kirkelige fellesråd. Budsjett 2013. Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 12.11.2012 65984/2012 2012/7915 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/212 Formannskapet 28.11.2012 12/192 Bystyret 13.12.2012 Bodø kirkelige fellesråd.

Detaljer

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014.

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.04.2015 28624/2015 2015/2322 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/42 Bystyret 07.05.2015 Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Forslag

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE SØKNAD OM KOMMUNAL INVESTERING I SNØPRODUKSJONSANLEGG I

FAUSKE KOMMUNE SØKNAD OM KOMMUNAL INVESTERING I SNØPRODUKSJONSANLEGG I SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 11/258 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 10/2802 I Saksbehandler: Gunnar Myrstad Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr.: 006/11 I FORMANNSKAP I Dato: 24.01.2011 SØKNAD

Detaljer

Geitvågen - videreføring av driftsavtale

Geitvågen - videreføring av driftsavtale Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 21.08.2012 48860/2012 2012/4353 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/166 Formannskapet 10.10.2012 Geitvågen - videreføring av driftsavtale Sammendrag

Detaljer

Søknad om kjøp av tilleggsareal til eiendommen gnr. 124/23 på Kjerringøy

Søknad om kjøp av tilleggsareal til eiendommen gnr. 124/23 på Kjerringøy Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 08.01.2014 1733/2014 2013/2748 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/12 Formannskapet 29.01.2014 Søknad om kjøp av tilleggsareal til eiendommen gnr.

Detaljer

Bodø kulturhus KF. Årsbudsjett 2010

Bodø kulturhus KF. Årsbudsjett 2010 Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.10.2009 55559/2009 2009/6297 145 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/38 Formannskapet 23.11.2009 Bystyret 10.12.2009 Bodø kulturhus KF. Årsbudsjett

Detaljer

Skjerstad bygningsstiftelse - søknad om kommunal garanti

Skjerstad bygningsstiftelse - søknad om kommunal garanti Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 24.01.2013 5819/2013 2013/610 Saksnummer Utvalg Møtedato Bystyret 14.02.2013 13/23 Formannskapet 30.01.2013 Skjerstad bygningsstiftelse - søknad

Detaljer

Skjerstad bygningsstiftelse - søknad om kommunal garanti

Skjerstad bygningsstiftelse - søknad om kommunal garanti Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 24.01.2013 5819/2013 2013/610 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/23 Formannskapet 30.01.2013 13/12 Bystyret 14.02.2013 Skjerstad bygningsstiftelse

Detaljer

Garanti Veipakke Salten AS, endring fra simpel garanti til selvskyldnergaranti.

Garanti Veipakke Salten AS, endring fra simpel garanti til selvskyldnergaranti. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.02.2015 13966/2015 2010/4046 256 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/47 Formannskapet 22.04.2015 15/34 Bystyret 07.05.2015 Garanti Veipakke Salten

Detaljer

Økonomiske handlingsregler

Økonomiske handlingsregler Økonomiske handlingsregler Vedtatt xx/xx-2011 Økonomiske handlingsregler Hammerfest kommune Innhold 1. Innledning... 3 2. Brutto driftsresultat... 3 3. Netto driftsresultat... 5 4. Finansiering av investeringer...

Detaljer

Saltstraumen kommunedelsutvalg. Saltstraumen nærmiljøsenter, Bygg II - Saltstraumen fritidssenter

Saltstraumen kommunedelsutvalg. Saltstraumen nærmiljøsenter, Bygg II - Saltstraumen fritidssenter Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 06.10.2014 Tidspunkt: 09:00 Saltstraumen kommunedelsutvalg Saltstraumen nærmiljøsenter, Bygg II - Saltstraumen fritidssenter Forfall med angivelse av forfallsgrunn

Detaljer

Mulig samordning av bomstasjonene i Salten

Mulig samordning av bomstasjonene i Salten Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.11.2013 78297/2013 2010/9909 143 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/223 Formannskapet 18.12.2013 14/6 Bystyret 13.02.2014 Mulig samordning av bomstasjonene

Detaljer

Finansforvaltning 2014 - årsrapport

Finansforvaltning 2014 - årsrapport Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 09.04.2015 26156/2015 2015/2126 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/38 Formannskapet 22.04.2015 15/39 Bystyret 07.05.2015 Finansforvaltning 2014 -

Detaljer

Søknad om kjøp av tilleggsareal til eiendommen Bjørnebærveien 12

Søknad om kjøp av tilleggsareal til eiendommen Bjørnebærveien 12 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 01.12.2014 76920/2014 2014/6241 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/250 Formannskapet 17.12.2014 Søknad om kjøp av tilleggsareal til eiendommen

Detaljer

Saksnummer Utvalg Møtedato 08/162 Formannskapet 19.11.2008 08/166 Bystyret 11.12.2008

Saksnummer Utvalg Møtedato 08/162 Formannskapet 19.11.2008 08/166 Bystyret 11.12.2008 BODØ KOMMUNE Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 29.10.2008 61146/2008 2008/2884 145 Saksnummer Utvalg Møtedato 08/162 Formannskapet 19.11.2008 08/166 Bystyret 11.12.2008 Bodø kulturhus KF. Budsjett

Detaljer

Budsjettet for 2015 er satt opp på bakgrunn av utviklingen så langt i år og forventet trafikk i 2015.

Budsjettet for 2015 er satt opp på bakgrunn av utviklingen så langt i år og forventet trafikk i 2015. Havnestyresak nr.: 09/2014 Vardø havnestyre : Bystyresak nr.: Vardø Bystyre : Sakbeh.: IEE VARDØ HAVN KF. - BUDSJETT 2015. INNSTILLING: " Fremlagte forslag for Vardø havn KF. til budsjett 2015 godkjennes.

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - KOMMUNAL GARANTI - FOTBALLHALL I SKUDENESHAVN

SAKSPROTOKOLL - KOMMUNAL GARANTI - FOTBALLHALL I SKUDENESHAVN SAKSPROTOKOLL - KOMMUNAL GARANTI - FOTBALLHALL I SKUDENESHAVN Formannskapet behandlet saken den 29.09.2014, saksnr. 82/14 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Karmøy kommune garanterer

Detaljer

FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/4184 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 29677/2009 Klassering: 223 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen

FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/4184 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 29677/2009 Klassering: 223 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/4184 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 29677/2009 Klassering: 223 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 19.03.2009 74/09

Detaljer

Formannskapet 20.01.09 sak 8/09 Bystyret 27.01.09 sak 3/09

Formannskapet 20.01.09 sak 8/09 Bystyret 27.01.09 sak 3/09 Formannskapet 20.01.09 sak 8/09 Bystyret 27.01.09 sak 3/09 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200800575 : E: 223 C21 : Sidsel Haugen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr.

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen, rådhuset Møtedato: 23.05.2005 Tid: 11.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Karl Idar

Detaljer

Aspmyra stadion status og veien videre

Aspmyra stadion status og veien videre Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 26.9.2012 56556/2012 2011/40 D11 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/168 Formannskapet 10.10.2012 Aspmyra stadion status og veien videre Sammendrag I

Detaljer

Høringssvar statliggjøring av skatteoppkreverfunksjonen

Høringssvar statliggjøring av skatteoppkreverfunksjonen Kemneren i Bodø Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.01.2015 2602/2015 2014/7452 200 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/13 Formannskapet 28.01.2015 15/4 Bystyret 12.02.2015 Høringssvar statliggjøring

Detaljer

Økonomisk beretning Sesongen 2014-2015 Og året 2014

Økonomisk beretning Sesongen 2014-2015 Og året 2014 Stjernen Hockey Fredrikstad Elite Økonomisk beretning Sesongen 2014-2015 Og året 2014 Årsmøte torsdag 21. mai 2015 ØKONOMISK BERETNING SESONGEN 2014/15 Sesongregnskapet er avlagt separat for hver av de

Detaljer

Anleggsseminar 18. november 2014

Anleggsseminar 18. november 2014 Anleggsseminar 18. november 2014 Moderne anlegg på skihistorisk grunn Hoppbakke ble ryddet i Nordrenna i 1906 Gråkallrennet samlet rett etter krigen 30.000 mennesker Vintervannkleiva fikk heis og lys i

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 10/866

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 10/866 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 10/866 DØNNAHALLEN - NØDVENDIGE AVKLARINGER FØR KONTRAKTS- FORHANDLINGENE SAMT OPPFØLGING AV SPONSOR-/GAVE- INNTEKTER. Rådmannens innstilling:

Detaljer

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.11.2012 67869/2012 2012/8127 Saksnummer Utvalg Møtedato Eldrerådet Råd for funksjonshemmede Komitè for levekår 12/194 Bystyret 13.12.2012

Detaljer

Søknad om kjøp av tilleggsareal til eiendommen Kronlia 16.

Søknad om kjøp av tilleggsareal til eiendommen Kronlia 16. Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.09.2014 58664/2014 2014/4842 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/185 Formannskapet 15.10.2014 Søknad om kjøp av tilleggsareal til eiendommen

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 28.03.2008 kl. 08.00 i Formannskapssalen. Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 28.03.2008 kl. 08.00 i Formannskapssalen. Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte den 28.03.2008 kl. 08.00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste Saksnr.

Detaljer

NORD-SALTEN ALPINANLEGG

NORD-SALTEN ALPINANLEGG SAGFJORD IL NORD-SALTEN ALPINANLEGG Illustrasjon: Kenn-Ole Moen PROSJEKTBESKRIVELSE Mars 2008 EKSISTERENDE ANLEGG: Eksisterende anlegg er et ca. 200 meter langt skitautrekk, i tilknytning til alpin/akebakke

Detaljer

Søknad om kjøp av kommunalt areal i tilknytning til eiendommen gnr. 32/41 i Storvika

Søknad om kjøp av kommunalt areal i tilknytning til eiendommen gnr. 32/41 i Storvika Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 24.03.2014 899/2014 2013/7074 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/79 Formannskapet 23.04.2014 Søknad om kjøp av kommunalt areal i tilknytning til

Detaljer

Finansforvaltning 2013 - årsrapport

Finansforvaltning 2013 - årsrapport Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.04.2014 22632/2014 2014/2289 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/58 Formannskapet 23.04.2014 14/54 Bystyret 07.05.2014 Finansforvaltning 2013 -

Detaljer

Tilskuddsordninger - idrett-, friluft- og nærmiljøseksjonen

Tilskuddsordninger - idrett-, friluft- og nærmiljøseksjonen Avdeling for oppvekst og kultur Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.02.2012 11010/2012 2012/1437 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/34 Formannskapet 07.03.2012 12/26 Bystyret 29.03.2012 Tilskuddsordninger

Detaljer

Søknad om sletting av servitutt på eiendommen til MaxMat Eiendom Rønvikleira AS

Søknad om sletting av servitutt på eiendommen til MaxMat Eiendom Rønvikleira AS Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.11.2012 64632/2012 2010/2240 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/179 Formannskapet 21.11.2012 Søknad om sletting av servitutt på eiendommen

Detaljer

Saksframlegg. Sammendrag SØKNAD OM LÅNEGARANTI - ØYANE SYKEHJEM STAVANGER KOMMUNE. Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Saksframlegg. Sammendrag SØKNAD OM LÅNEGARANTI - ØYANE SYKEHJEM STAVANGER KOMMUNE. Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO EBT-14/15139-1 74935/14 08.08.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap Stavanger bystyre /

Detaljer

Saksbehandler: Per Velde Arkiv: 256 D11 Arkivsaksnr.: 14/2495

Saksbehandler: Per Velde Arkiv: 256 D11 Arkivsaksnr.: 14/2495 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Per Velde Arkiv: 256 D11 Arkivsaksnr.: 14/2495 Sign: Dato: Utvalg: KOMMUNAL GARANTI - FOTBALLHALL I SKUDENESHAVN Forslag til vedtak: Karmøy kommune garanterer ved simpel kausjon

Detaljer

Vind idrettslag Topp kvalitet - Ren idrettsglede!

Vind idrettslag Topp kvalitet - Ren idrettsglede! Gjøvik kommune Kultur v/ Arne Moen PB 630 2810 Gjøvik Gjøvik 7/10 2015. Vind Idrettslag, Multisporthall - Søknad om kommunal støtte til idrettsanlegg. Vind Idrettslag har besluttet å søke om spillemidler

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/09 09/320 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.03.2009

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/09 09/320 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.03.2009 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 25.03.2009 Tid: Kl 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 09 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

Saltvern skole, parkeringsløsning

Saltvern skole, parkeringsløsning Avdeling for oppvekst og kultur Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.11.2010 63228/2010 2010/8243 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/6 Formannskapet 26.01.2011 Saltvern skole, parkeringsløsning

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Trond Einar Uglebakken OPPGRADERING VEILYS 2015 - SAKSUTREDNING ETTER HOVEDUTVALGETS VEDTAK I SAK 12/15

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Trond Einar Uglebakken OPPGRADERING VEILYS 2015 - SAKSUTREDNING ETTER HOVEDUTVALGETS VEDTAK I SAK 12/15 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 14/1508-12 Arkiv: T51 Saksbehandler: Trond Einar Uglebakken Sakstittel: OPPGRADERING VEILYS 2015 - SAKSUTREDNING ETTER HOVEDUTVALGETS VEDTAK I SAK 12/15 Planlagt behandling: Hovedutvalg

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Berlevåg kommune Utvalg: HAVNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 05.11.2012 Tid: 18:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 78 20 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

2. TERTIALRAPPORT 2013

2. TERTIALRAPPORT 2013 2. TERTIALRAPPORT 2013 Arkivsaksnr.: 13/3450 Arkiv: 210 Saksnr.: Utvalg Møtedato 126/13 Formannskapet 15.10.2013 / Kommunestyret 31.10.2013 Forslag til vedtak: 1. 2. Tertialrapport 2013 tas til orientering

Detaljer

Bodø Industri AS - leie av areal til parkering og parkområde

Bodø Industri AS - leie av areal til parkering og parkområde Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 04.04.2012 21813/2012 2010/11614 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/75 Formannskapet 02.05.2012 Bodø Industri AS - leie av areal til parkering

Detaljer

Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet i kommunene forslag til nytt regelverk

Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet i kommunene forslag til nytt regelverk Arkivsak-dok. 201300377-5 Arkivkode ---/Q10 Saksbehandler Siv Tørudbakken Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 16.04.2013 32/13 Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte Torsdag 16. april 2009 kl. 10.00 i Formannskapssalen, Alta rådhus. Tilleggs - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte Torsdag 16. april 2009 kl. 10.00 i Formannskapssalen, Alta rådhus. Tilleggs - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte Torsdag 16. april 2009 kl. 10.00 i Formannskapssalen, Alta rådhus. Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455193. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte Møtedato: 18.07.2012 Tid: 10:00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte Møtedato: 18.07.2012 Tid: 10:00 Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte Møtedato: 18.07.2012 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

Bodø Spektrum KF. Årsberetning og årsregnskap 2012.

Bodø Spektrum KF. Årsberetning og årsregnskap 2012. Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 22.03.2013 20940/2013 2013/2077 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/79 Bystyret 20.06.2013 13/92 Formannskapet 05.06.2013 Bodø Spektrum KF. Årsberetning

Detaljer

Mørkvedlia studentboliger - utbyggingsavtale

Mørkvedlia studentboliger - utbyggingsavtale Teknisk avdeling Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.12.2013 82000/2013 2013/7796 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 13/190 Bystyret 12.12.2013 Mørkvedlia studentboliger - utbyggingsavtale

Detaljer

Søknad om kjøp av tilleggsareal til bolig - Binneveien 15

Søknad om kjøp av tilleggsareal til bolig - Binneveien 15 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.06.2013 38860/2013 2012/4747 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/116 Formannskapet 26.06.2013 Søknad om kjøp av tilleggsareal til bolig - Binneveien

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Bodø kommune

Årsregnskap 2011 for Bodø kommune Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.04.2012 23839/2012 2011/9717 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/58 Formannskapet 02.05.2012 12/59 Bystyret 24.05.2012 Årsregnskap 2011 for Bodø

Detaljer

PRINSIPPER FOR ØKONOMISTYRING I DANGEDAL KOMMUNE

PRINSIPPER FOR ØKONOMISTYRING I DANGEDAL KOMMUNE Arkivsak-dok. 12/01168-1 Saksbehandler Jens Arnfinn Brødsjømoen Saksgang Formannskapet Kommunestyret Møtedato PRINSIPPER FOR ØKONOMISTYRING I DANGEDAL KOMMUNE Rådmannens innstilling 1. Alle omstillingsvedtak

Detaljer

Søknad om forlengelse av håndgivelse av tomt på Burøya - Maskinering AS/Ysland Eiendom As

Søknad om forlengelse av håndgivelse av tomt på Burøya - Maskinering AS/Ysland Eiendom As Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 28.11.2014 76636/2014 2011/9399 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/251 Formannskapet 17.12.2014 Søknad om forlengelse av håndgivelse av tomt på

Detaljer

konto funksjon ansvar Pr nr Prosjekt navn Beløp 02300 2650 13460 1023C Oppgradering boliger 361 300

konto funksjon ansvar Pr nr Prosjekt navn Beløp 02300 2650 13460 1023C Oppgradering boliger 361 300 VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Asle Gammelli Tlf: 75 10 11 61 Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 15/677-1 REGULERING AV INVESTERINGSBUDSJETTET FOR 2015 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Kommunen tar opp et investeringslån

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - GODKJENNING AV SKISSEPROSJEKT OG ØKONOMISK RAMME - VEA SYKEHJEM TRINN 2

SAKSPROTOKOLL - GODKJENNING AV SKISSEPROSJEKT OG ØKONOMISK RAMME - VEA SYKEHJEM TRINN 2 SAKSPROTOKOLL - GODKJENNING AV SKISSEPROSJEKT OG ØKONOMISK RAMME - VEA SYKEHJEM TRINN 2 Formannskapet behandlet saken den 16.06.2015, saksnr. 91/15 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak:

Detaljer

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset torsdag 22.10.2015 kl. 13:30

Detaljer

Søknad om forlengelse av håndgivelse av tomt i Mørkvedbukta - Newton Læringssenter mv. Universitet i Nordland

Søknad om forlengelse av håndgivelse av tomt i Mørkvedbukta - Newton Læringssenter mv. Universitet i Nordland Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.06.2013 37949/2013 2011/5365 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/114 Formannskapet 26.06.2013 Søknad om forlengelse av håndgivelse av tomt i

Detaljer

GARANTISTILLELSE FLERBRUKSHALLEN AS

GARANTISTILLELSE FLERBRUKSHALLEN AS GARANTISTILLELSE FLERBRUKSHALLEN AS Arkivsaksnr.: 14/2881 Arkiv: 256 Saksnr.: Utvalg Møtedato 148/14 Formannskapet 16.09.2014 / Kommunestyret Forslag til vedtak: 1. Ringerike kommune garanterer med selvskyldnergaranti

Detaljer

LANGSTRANDA INDUSTRIOMRÅDE -ETABLERING AKSJESELSKAP - KOMMUNAL MEDFINANSIERING

LANGSTRANDA INDUSTRIOMRÅDE -ETABLERING AKSJESELSKAP - KOMMUNAL MEDFINANSIERING Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.03.2014 18385/2014 2010/1031 140 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 27.03.2014 14/48 Bystyret 27.03.2014 LANGSTRANDA INDUSTRIOMRÅDE

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

INVESTERING - INNDEKNING AV RESTERENDE MERFORBRUK 2012 OG ØVRIGE BUDSJETTREGULERINGER

INVESTERING - INNDEKNING AV RESTERENDE MERFORBRUK 2012 OG ØVRIGE BUDSJETTREGULERINGER INVESTERING - INNDEKNING AV RESTERENDE MERFORBRUK 2012 OG ØVRIGE BUDSJETTREGULERINGER Arkivsaksnr.: 13/2420 Arkiv: 151 Saksnr.: Utvalg Møtedato 102/13 Formannskapet 20.08.2013 90/13 Kommunestyret 29.08.2013

Detaljer

MØTEINNKALLING. Første timen avsettes til orientering om rådmannens forslag til budsjett 2008 og økonomiplan 2008 2011. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Første timen avsettes til orientering om rådmannens forslag til budsjett 2008 og økonomiplan 2008 2011. SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 29.10.07 Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer møter

Detaljer

Behandling av søknader om økonomisk støtte til prosjekt og arrangement

Behandling av søknader om økonomisk støtte til prosjekt og arrangement Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.10.2014 66182/2014 2014/252 223 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/216 Formannskapet 19.11.2014 Behandling av søknader om økonomisk støtte til prosjekt

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Enhetsleder TLM Arkiv: 614 &30 Arkivsaksnr.: 12/2522-45

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Enhetsleder TLM Arkiv: 614 &30 Arkivsaksnr.: 12/2522-45 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Enhetsleder TLM Arkiv: 614 &30 Arkivsaksnr.: 12/2522-45 FINANSIERING OG BYGGING AV 6 OMSORGSBOLIGER - TTF Ferdigbehandles i: Kommunestyret Saksdokumenter: 12/2522-41 Husbanken

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: formannskapsalen, Levanger Rådhus Dato: 18.01.2006 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.12.2012 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Veipakke Salten AS - Søknad om omgjøring av garantier

Veipakke Salten AS - Søknad om omgjøring av garantier Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 24.09.2012 56188/2012 2010/4046 256 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/162 Formannskapet 10.10.2012 12/178 Bystyret 24.10.2012 Veipakke Salten AS -

Detaljer

Saksframlegg. Søknader om dekking av underskudd 2011 Spiren og Søgne barnehage

Saksframlegg. Søknader om dekking av underskudd 2011 Spiren og Søgne barnehage Søgne kommune Arkiv: 233 Saksmappe: 2011/3324-30739/2012 Saksbehandler: Liv Landaas Dato: 30.09.2012 Saksframlegg Søknader om dekking av underskudd 2011 Spiren og Søgne barnehage Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

ÅRSREGNSKAP For HARSTAD BÅTFORENING

ÅRSREGNSKAP For HARSTAD BÅTFORENING ÅRSREGNSKAP For HARSTAD BÅTFORENING Innhold: 2012 Regnskap for Båtforeningen Resultatregnskap Balanse Investeringer / Bokført verdi Noter Regnskap for Drivstoffanlegget Resultatregnskap Balanse Noter Revisorrapport

Detaljer

SØKNAD OM UTVIDET GARANTI FOR LÅN - STRUTS`EN ET PEDAGOGISK BARNESENTER A/S

SØKNAD OM UTVIDET GARANTI FOR LÅN - STRUTS`EN ET PEDAGOGISK BARNESENTER A/S SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200802736 : E: 614 A10 &18 : Torunn S. Nilsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 03.06.2008 65/08 Bystyret 17.06.2008 SØKNAD

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Havnestyre sak : 06/2014 Vardø havnestyre: 27.05.2013 Vardø bystyre: Bystyre sak nr.:

Havnestyre sak : 06/2014 Vardø havnestyre: 27.05.2013 Vardø bystyre: Bystyre sak nr.: Havnestyre sak : 06/2014 Vardø havnestyre: 27.05. Vardø bystyre: Bystyre sak nr.: Saksb.: IEE VARDØ HAVN KF. - REGNSKAP INNSTILLING: " Det fremlagte regnskap for regnskapsåret fastsettes som Vardø havn

Detaljer

Søknad om økonomisk støtte - Bodø Håndballklubb

Søknad om økonomisk støtte - Bodø Håndballklubb Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 04.11.2009 61939/2009 2003/9245 223 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/145 Formannskapet 23.11.2009 09/169 Bystyret 10.12.2009 Søknad om økonomisk støtte

Detaljer

Sykehusutbygging i Helse Fonna HF

Sykehusutbygging i Helse Fonna HF Sykehusutbygging i Helse Fonna HF Økonomiske analyser og beregninger Finansieringsplan Gevinstrealisering Økonomisk bærekraft Haugesund, 14.11.14 Innhold INNHOLD 2 1 FINANSIERINGSKILDER FOR INVESTERINGER

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur Trysil kommune Saksframlegg Dato: 25.09.2014 Referanse: 21704/2014 Arkiv: 242 Vår saksbehandler: Else Myhr Trysil kommunale idrettsfond 2014 Saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur Saksdokumenter

Detaljer

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF Arkivsak Dato 20.01.2014 Saksbehandler Per Qvarnstrøm Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 23.01.2014 Sak nr 008-2014 Sakstype Beslutning Sakstittel Investeringsbudsjett 2014 1TIngress Sørlandet

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE SULITJELMA NÆRMILJØUTVALG - SØKNAD OM STØTTE TIL UTARBEIDING AV DETALJRGULERINGSPLAN FOR DEL AV GNR 119 BNR 1 ISULITJELMA

FAUSKE KOMMUNE SULITJELMA NÆRMILJØUTVALG - SØKNAD OM STØTTE TIL UTARBEIDING AV DETALJRGULERINGSPLAN FOR DEL AV GNR 119 BNR 1 ISULITJELMA SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 13/4162 I I Arkiv JouralpostID: sakid.: 11/1073 I Saksbehandler: Gudr Hagalinsdottir Sluttbehandlede vedtaksinstans: Formanskap Sak nr.: 054/13 I FORMANNSKAP I Dato: 03.06.2013

Detaljer

N'II:ØTEII{I{KALLII\G

N'II:ØTEII{I{KALLII\G STEIGEI\ KOMMUNE N'II:ØTEII{I{KALLII\G Utvalg: Møtested: Møtedato Plan- og ressursutvalget i Steigen Rådhuset, 8283 Leinesfi ord 19.0t.2016 Tid:KI09:00 Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt

Detaljer

Sykehusutbygging i Helse Fonna HF

Sykehusutbygging i Helse Fonna HF Sykehusutbygging i Helse Fonna HF Økonomiske analyser og beregninger Finansieringsplan Gevinstrealisering Økonomisk bærekraft Haugesund, oktober 2014 Innhold INNHOLD 2 1 FINANSIERINGSKILDER FOR INVESTERINGER

Detaljer

Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 19.11.2008

Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 19.11.2008 BODØ KOMMUNE Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 24.10.2008 60304/2008 2008/2884 145 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 19.11.2008 08/165 Bystyret 11.12.2008 Team Bodø KF. Budsjett 2009 Sammendrag

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Saksbehandler: Connie H. Pettersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 19.11.2009 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 26.11.2009 95/09 Kommunestyret 15.12.2009

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE DISPONERING AV KOMPENSASJONSTILSKUDD OMSORGSBOLIGER. kr 856.550,00 kr 155.062,00 kr 251.160,00

FAUSKE KOMMUNE DISPONERING AV KOMPENSASJONSTILSKUDD OMSORGSBOLIGER. kr 856.550,00 kr 155.062,00 kr 251.160,00 SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 09/9816 I I Arkiv JouralpostID: sakid.: 09/2058 I Saksbehandler: Frank Bernardsen Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestyre Sak nr.: 071/09 DRIFTSUTV ALG Dato: 25.11.2009 ELDRERÅDET

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 Folkevalgte Administrasjonsenheten Kulturskolen HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 BUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 20102013 Formannskapets innstilling: 1.

Detaljer