Søknad om sluttfinansiering til Vestvatn alpinanlegg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Søknad om sluttfinansiering til Vestvatn alpinanlegg"

Transkript

1 Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / / Saksnummer Utvalg Møtedato 15/48 Formannskapet Bystyret Søknad om sluttfinansiering til Vestvatn alpinanlegg Forslag til innstilling Bodø kommune avslår Misvær idrettslags søknad om ytterligere lån/tilskudd til Vestvatn alpinanlegg. Sammendrag Misvær IL har søkt Bodø kommune om ytterligere kr 5 mill. til å dekke påløpt leverandørgjeld, samt ferdigstillelse av resterende arbeider. I følge Misvær IL vil kostnadene for utbyggingen av Vestvatn alpinanlegg passere kr 30 mill. Rådmannen anbefaler at søknaden avslås. Misvær idrettslag må selv sikre manglende finansiering kr 5 mill. av anlegget. Saksopplysninger Det ble i PS 14/180 Økonomiplan Årsbudsjett orientert om at Misvær IL hadde søkt om kr 5 mill. i lån i flere banker. Det ble ikke avsatt investeringsmidler i økonomiplan til Vestvatn alpinanlegg. Misvær IL har i 2014 fått avslag på søknad om lån i syv banker. Misvær idrettslag melder at kostnadene for utbyggingen av Vestvatn alpinanlegg vil passere kr 30 mill. De har i brev til Bodø kommune datert 10. februar 2015, søkt om ytterligere kr 5 mill. i tilskudd/lån til ferdigstillelse av Vestvatn alpinanlegg. Beløpet på kr 5 mill. fordeler seg på ubetalt leverandørgjeld kr 2,235 mill. og resterende arbeid kr 2,632 mill. Leverandørgjeld: Gjenstående arbeid: Hvem Hva Beløp Hva Beløp Taubaneteknikk AS Heis og snøkanonanlegg kr Snøproduksjonsanlegg kr Byggmann Nord AS Servicebygg kr Servicebygg kr BE Energimontasje Flomlys og snøkanonanlegg kr Rehabilitering heis/kjørebu kr Knut Estensen AS Servicebygg og snøkanonanlegg kr Flomlys kr Sjøfossen Entreprenør AS Flomlys kr Sum kr Nilsson AS Servicebygg kr Sum kr Side309

2 Utvikling budsjett (basert på tall fra Misvær IL): 13. oktober oktober mai november august oktober 2014 Nytt skitrekk kr kr kr kr kr kr Rehab gammelt trekk + heisbu kr kr kr kr kr kr Lysanlegg kr kr kr kr kr kr Traseer kr kr kr kr kr kr Snøproduksjon kr kr kr kr kr kr Kafé/servicebygg kr kr kr kr kr kr Maskiner kr kr kr - kr - kr - kr - Grunn - innløsning kr kr - kr - kr - kr - kr - Diverse kr - kr - kr kr kr kr Totalt kr kr kr kr kr kr Tabellen viser utvikling av Misvær IL s budsjetterte kostnader fra oktober 2010 oktober Investeringsutgifter til maskiner og grunnerverv inngår ikke lengre i prosjektet. Øvrige kostnader viser en fordobling på fire år, fra kr 15,5 mill. til over kr 30 mill. Misvær IL forklarer overskridelsene slik, i brev datert 26. mars 2015: Pga usikkerhet rundt realiseringen av anlegget som følge av manglende avtale med grunneierne ble råmaterialet fra søknaden til DA styret i 2008 lite bearbeidet og oppdatert. Dette skjedde i realiteten først i Pga de begrensninger som ble lagt i avtalen med grunneierne angående vannuttak måtte snøkanonanlegget oppdimensjoneres for å kunne nyttiggjøre seg den tilgjengelige vannmengde. Dette medførte også følgekostnader da rørgata måtte graves ned. Planlagt flomlys ble utvidet samtidig som det måtte flere lyspunkter til for å tilfredsstille krav til LUX for tildeling av spillemidler. I løpet av 2013 viste det seg at både byggeteknisk løsning for servicebygget, ventilasjon og grunnforholdene i heistrasé og nedfarter ville gi økte kostnader. Økningen medførte at investering i tråkkemaskin og billettsystem ble skrinlagt. Misvær IL startet opp arbeidet med alle enkeltprosjektene samtidig i Det ble signert kontrakter mellom Misvær IL og ulike entreprenører på arbeidet med alle delprosjektene, med unntak av servicebygget, som ble utført på timesbasis. Utvikling finansieringsplan (basert på tall fra Misvær IL): 13. oktober oktober mai november august oktober 2014 DA-midler kr kr kr kr kr kr Spillemidler kr kr kr kr kr kr Investeringstilskudd BK kr kr kr kr kr kr Mva-refusjon kr kr kr kr kr kr Egenkapital kr - kr - kr kr kr kr Sponsorer kr - Ikke finansiert kr - kr - kr - kr - kr kr Totalt kr kr kr kr kr kr Store deler av finanseringen (95 %) er offentlige midler. Andelen spillemidler som er budsjettert i de to siste overslagene er ikke bekreftet fra Kulturdepartementet. Det kan hende at tilsagnsbeløpet blir økt innen midlene kommer til utbetaling. Det bør likevel ikke påregnes at Misvær IL er berettiget ytterligere spillemidler, utover allerede forskuttert beløp kr 6,3 mill. Det er flere uheldige forhold rundt Misvær ILs håndtering av utbyggingen: I praksis er budsjettet for utbyggingen fordoblet fra vel kr 15,5 mill. (ekskl. maskiner og innløsing av grunn) i 2010 til over kr 30 mill. i Arbeidene ble ikke stanset før budsjettet var overskredet med ca. kr 3 mill. Dette var idrettslaget kjent med i mai 2014, men orienterte ikke Bodø kommune før i oktober Alle anleggselementer har betydelige overskridelser. Den største overskridelsen er i forbindelse med servicebygget. Omfanget av servicebygg er ikke redusert i henhold til uttalelse i PS 12/179. Side310

3 Idrettslaget vedtok å bygge servicebygget, som ikke var omfattet av DA-midlene, på timebasis, og har dermed påført prosjektet ytterligere overskridelser. Misvær IL har benyttet driftsinntekter for 2015 til å betale gjeld til/forfordele enkelte av leverandørene. Bodø kommunes økonomiske medvirkning i prosjektet er på over kr 10 mill. Investeringstilskudd kr 3,24 mill. i PS 12/193. Forskuttering av statlige spillemidler kr 6,3 mill. i PS 14/29. Lån kr 1,063 mill. i PS 08/149. Avdragene er innfridd i henhold til avtale. Årlig driftstilskudd kr ,- for årene i PS 12/193. Bystyret har behandlet Vestvatn alpinanlegg gjennom flere saker. Blant annet i PS 12/179 Vestvatn alpinanlegg kommunal avklaring. I saksfremlegget gjorde rådmannen bystyret oppmerksom på følgende usikkerhetsmomenter: Administrasjonen stiller spørsmålstegn ved deler av finansieringen. Det forutsatte tilskuddet fra DA-midlene er kr 1,3 mill. høyere enn tilsagnet som foreligger. Kommunen kan havne i en uheldig situasjon dersom anlegget blir dyrere enn planlagt, da MIL ikke har egenkapital til å dekke en eventuell overskridelse av investeringsbudsjettet. Det er viktig å påpeke at kommunen kan komme i en vanskelig situasjon ved underskudd i driften. En konkurs vil kunne utløse tilbakebetalingskrav for de mottatte spillemidlene. Kommunen blir således fanget mellom å gi ekstra tilskudd eller å tilbakebetale spillemidler. Det er betydelig usikkerhet tilknyttet investeringsplanene med hensyn til omfang og finansiering. I PS 12/179 informerte Misvær IL om følgende: Dersom det skulle vise seg at DA-tilskuddet blir avkortet, vil klubben enten søke ekstern finansiering eller redusere omfanget av kafé og driftsbygg som ikke inngår i tilskuddsgrunnlaget. Misvær IL har opplyst at likviditeten i 2015 er utfordrende. Årets inntekter er hittil benyttet til å betale gjeld til enkelte kreditorer. Vurderinger Situasjonen er alvorlig for Misvær IL. I tillegg til en betydelig leverandørgjeld, gjenstår det en god del arbeider før anlegget er ferdigstilt. Det er store overskridelser på alle delprosjektene. Misvær IL har på egen hånd tatt alle beslutninger m.h.t. de enkelte investeringene, uten at kommunen har vært orientert. Det er knyttet usikkerhet til Misvær ILs likviditet for 2015, og det er ikke noen garanti for at idrettslaget klarer å overholde sine økonomiske forpliktelser ut over høsten. Bodø kommune er i denne saken havnet i en uheldig situasjon. Ved ikke å innvilge ytterligere lån/tilskudd risikerer Bodø kommune å tape bevilgede midler kr 9,54 mill., samt lån kr 1,063 mill. Dette veier for å si ja til ytterligere involvering. På den annen side er det flere forhold som veier i mot ytterligere kommunal involvering. Bodø kommune har ingen garanti for at prosjektet ikke vil kreve ytterligere økonomisk medvirkning, eller at driften av anlegget ikke opphører. Jo mer Bodø kommune engasjerer seg, desto vanskeligere blir det å sette endelig strek for kommunens medvirkning til prosjektet. Side311

4 Slik saken foreligger er det tre mulige løsninger: 1. Bodø kommune avslår Misvær ILs søknad: Misvær idrettslag vil måtte forhandle om ettergivelse av gjeld med kreditorene. Dersom Misvær IL ikke lykkes med å finansiere leverandørgjelden risikerer idrettslaget konkurs. Bodø kommune vil risikere manglende betjening av lån og forskutterte spillemidler. Det kan innebære et tap på kr 7,363 mill. for Bodø kommune. I tillegg vil investeringstilskuddet på kr 3,24 mill. kunne anses som tapt. 2. Bodø kommune innvilger deler av det omsøkte beløpet (eks.: ca. kr 2,5 mill.): Anlegget er åpent og kan driftes som det er. En manglende fullfinansiering vil redusere inntektspotensialet og kan dermed redusere muligheten for Misvær IL å betjene gjelden sin. Hvis deler av det omsøkte beløpet innvilges bør midlene gå til å betale idrettslagets leverandørgjeld, samt minimum fullføre tak på servicebygget, kr ,-. Dette for å forhindre skader på servicebygget. De resterende arbeidene med servicebygget, og øvrige elementer utsettes. Alpinbakken vil være mer arbeidskrevende enn hva den ville vært ved en ferdigstilt utbygging. Det innebærer ingen sikkerhetsrisiko at anleggselementene ikke ferdigstilles. Misvær IL gir selv uttrykk for at et minimum av utbygging er fullføring av snøproduksjonsanlegget, deler av servicebygget og lysanlegg. Snøproduksjonsanlegget skal sikre tidligere sesongstart. Misvær IL har vært i kontakt med leverandør av taubaneanlegget angående terminering av kontrakt for rehabilitering av heis. Det er ikke mottatt svar fra leverandøren per En terminering av kontrakten vil medføre redusert tilskudd fra spillemidlene. Utløsning av krav om demontering iht. taubaneloven vil medføre kostnader anslått til kr ,-. En utsettelse av arbeidet kan medføre krav om forhøyet kontraktspris i forhold til opprinnelig leveringstidspunkt. En delvis innvilgelse av søknaden vil gi Misvær idrettslag tid og handlingsrom til å søke annen ekstern finansiering i løpet av 2015/2016. For Misvær IL er det viktig at anlegget bygges uten eller med minimal lånebelastning for å sikre en bærekraftig drift. Skal Bodø kommune gi ytterligere finansiering i form av lån, ønsker Misvær IL avdragsfrihet på eksisterende lån til Bodø kommune. Misvær ILs evne til å betjene ytterligere lån vil være usikkert. 3. Bodø kommune innvilger hele det omsøkte beløpet (kr 5 mill.): Anlegget ferdigstilles. Et fullt utbygd alpinanlegg kan gi enda tidligere sesongstart, økt kapasitet, og økt inntektsgrunnlag. Misvær IL vil i større grad være i stand til å betjene sine lån og forpliktelser overfor Bodø kommune. Dersom bystyret velger å delvis innvilge lån må betingelser for lånet avklares av administrasjonen. Eventuell rente- og avdragsfrihet, rentesats, avdragstid etc. Konklusjon og anbefaling Bodø kommune har over flere år brukt mange ressurser på Vestvatn alpinanlegg. Misvær IL s økonomiske overskridelser i forbindelse med utbyggingen av alpinanlegget har satt kommunen og idrettslaget i en vanskelig situasjon. Dersom dette ikke løses risikerer idrettslaget konkurs. Det kan innebære at kommunens økonomiske involvering på kr 7,363 mill., samt investeringstilskudd kr 3,24 mill. kunne anses som tapt. Side312

5 Det bør stilles spørsmål om større kostnadskrevende anlegg, som i vesentlig grad er finansiert av det offentlige, bør ha større grad av offentlig styring/kontroll. Det har ikke vært tilfelle med utbyggingen av Vestvatn alpinanlegg. Flere forhold tilsier at Bodø kommune bør avslå søknaden fra Misvær IL. Til tross for Bodø kommunes betydelige økonomiske involvering i Vestvatn alpinanlegg, finner ikke kommunen på nåværende tidspunkt grunnlag for ytterligere investeringsmidler til anlegget. Hovedgrunnen er usikkerhet rundt hva faktisk sluttsum blir, Misvær ILs likviditet, evne til å betale ytterligere lån, samt manglende restfinansiering. Rolf Kåre Jensen Rådmann Saksbehandler: Rune Lund Sommerseth/Lars Bang Arne Øvsthus Kommunaldirektør Trykte vedlegg: Søknad fra Misvær Idrettslag Vestvatn alpinanlegg - gjenstående arbeider Spørsmål angående søknad om finansiering Tilsvar spørsmål angående søknad om finansiering Vestvatn alpinanlegg - Driftsøkonomi/budsjett Budsjett 2015 udatert (mottatt ) Side313

6 Side314

7 Side315

8 Side316

9 Kulturkontoret Misvær idrettslag Att: Ken Ludvigsen Misvær 8100 MISVÆR Dato: Saksbehandler:...Rune Lund Sommerseth Telefon direkte: Deres ref.:... Løpenr.: /2015 Saksnr./vår ref.: /1009 Arkivkode: Spørsmål angående søknad om finansiering Det vises til deres søknad, datert 10. feb. 2015, om finansiering til dekning av leverandørgjeld kr 2,37 mill., samt ferdigstillelse av gjenstående arbeider kr 2,63 mill. i Vestvatn alpinanlegg. Søknaden vil bli lagt fram for politisk behandling i formannskapets møte 22. april, samt sluttbehandling i bystyrets møte 7. mai. I forbindelse med saksforberedelsene ber vi om skriftlig tilbakemelding innen torsdag 26. mars på følgende punkter: 1. I møte 11. mars 2015 ble det oppfattet at leverandørgjelden til Indre Salten Termoteknikk AS, Utleiecompagniet AS og Raymond Savjord er gjort opp i sin helhet. Er det riktig oppfattet at resterende leverandørgjeld er på ca. kr 2,235 mill.? 2. I perioden er kostnadsoverslaget oppjustert fra kr 19,6 mill., til kr 30 mill. Ber Misvær IL redegjøre nærmere for årsakene til kostnadsøkningene på de enkelte prosjektene. Vedlagt er oversikt over kostnadsutviklingen, basert på opplysninger fra Misvær IL. 3. Det opplyses at det gjenstår arbeider med lysanlegg, snøproduksjonsanlegg, servicebygg og rehabilitering av den gamle heisen, inkl. kjørebu. Kan noen av disse tiltakene utsettes eller utelates? Eks: Hvilke driftsmessige og økonomiske konsekvenser vil det innebære om kontrakten for rehabilitering av gammelheisen termineres, eventuelt utsettes til 2017 eller senere? Har Misvær IL vært i kontakt med Taubaneteknikk AS om dette? 4. Vi ber om estimert nytt driftsbudsjett for med de forutsetninger som foreligger. Gjerne med tilsvarende oppsett som i brev av 18. august Hvor stort lån anser Misvær IL seg i stand til å betjene, med f.eks. 5 % rente over år? Kulturkontoret Med hilsen Lars Bang Seksjonsleder idrett/friluft/nærmiljø Rune Lund Sommerseth idrettskonsulent Dokumentet er elektronisk behandlet og har derfor ingen underskrifter. Postadresse: Telefoner: Elektroniske adresser: Orgnr.: Postboks 319, 8001 Bodø Sentralbord: Besøksadresse: Ekspedisjon: Bankkonto: Kongensgt 23, 8006 Bodø Telefax: Side317

10 8100 MISVÆR 13. februar 2015 Bodø kommune v/kulturkontoret 8001 Bodø VESTVATN ALPINANLEGG GJENSTÅENDE ARBEIDER Det gjenstår arbeider på 4 delprosjekter før utbyggingen av Vestvatn alpinanlegg er fullført: Snøproduksjonsanlegg Servicebygget Rehabilitering heis/kjørebu Flomlys Totalt kr 0,700 mill kr 0,722 mill kr 0,400 mill kr 0,810 mill kr 2,632 mill Innenfor hvert delprosjekt består kostnadene av følgende: Snøproduksjonsanlegg Elektroskap/styringsenh. kr Elektranter kr Pumpehus kr Elmontering kr Kr Servicebygget Utvendig tak kr VVS 1. etasje kr Ventilasjon/varmegjenvinning kr Byggevarer 2. etasje kr Snekkerarbeid 2. etasje kr El.materiell 2. etasje kr El.montering 2. etasje kr VVS 2. etasje kr kr Konto nr: Org.nr MVA Side318

11 Rehabilitering gammel heis/kjørebu Trafo kr Elmateriell kr Elmontering kr kr Flomlys Armaturer kr Traverser kr Frakt kr EX-kabel kr Montering kr kr Det er inngått kontrakt om rehabilitering av det gamle trekket. Kontrakten har en ramme på kr 1,0 mill og inngår i ubetalt leverandørgjeld på samlet kr mill. Rehabiliteringen er satt på vent etter avtale med leverandøren pga manglende finansiering. Det har ikke vært diskutert kostnad ved brudd/terminering av kontrakten. En manglende fullfinansiering vil øke kostnadene og redusere inntektspotensialet og dermed redusere muligheten til å betjene idrettslaget gjeld. Den potensielle kapasiteten kan heller ikke utnyttes pga. de mange flaskehalser som skal løses gjennom de gjenstående arbeider. Vedr. snøproduksjon kan vi bare utnytte 1/3 del av kapasiteten, medfører økte kostnader (lengre produksjonstid) og kortere sesong (senere sesongstart), servicebygget har fått utvidet antall sitteplasser, men toilettkapasiteten er uendret, flere brukere i anlegget men uendret kjøkkenkapasitet, har bygget nye traséer men mangler flomlys i disse, servicebygget har midlertidig brukstillatelse men usikkert hvor lenge midlertidigheten kan vare, utvendig tak består av trobord og tropapp på andre vinteren, tåler neppe en vinter til uten potensielt store skader på bygget, økning i antall brukere skaper også kø når bare en heis går, uten ny trafo kan ikke begge heiser gå og heller ikke det nye snøanlegget. Alt dette var problemer/opplevelser som oppgraderingen og utbyggingen av alpinanlegget skulle gjøre slutt på. Anlegget ble dyrere enn forventet men nå er vi på oppløpssiden for å få anlegget helt optimalt slik at vi kan rekrutere og stimulere til økt fysiske uteaktiviteter for hele Saltens befolkning. Om det mot formodning ikke er mulig med en fullfinansiering av gjenværende delprosjekter vil vi foreta en slik prioritering: 1. Servicebygget: tak, VVS 1. etg, ventilasjon kr Rehabilitering: trafo, elmateriel og montering kr Snøproduksjonsanlegget: alt kr Flomlys: alt kr Servicebygget: 2. etasje kr Rehabilitering: gammelheisen kr Konto nr: Org.nr MVA Side319

12 Vedr gammelheisen vil nok terminering av kontrakten ha en kostnadsside, i tillegg er det nedfestet i lov om taugbaner og løipestrenger at anlegg som ikke er i drift skal demonteres for anleggseierens regning. Mvh Ken Ludvigsen Konto nr: Org.nr MVA Side320

13 8100 MISVÆR 27. mars 2015 VESTVATN ALPINANLEGG DRIFTSØKONOMI/BUDSJETT Alpinanlegget har de siste årene hatt følgende nøkkeltall vedr driften: Åpningsdager Dagsbesøk Dagsbesøk pr dag Driftsinntekter (mill) 1,461 1,287 1,905 1,610 1,585 Driftsutgifter (mill) 1,254 1,209 0,860 0,900 1,400 Driftsresultat (mill) 0,207 0,078 1,045 0,710 0,185 Finanskostnader (mill)0,099 0,164 0,237 0,135 0,108 Årsresultat (mill) 0,108-0,086 0,808 0,575 0,077 Dr.inntekt pr besøk Dr.utgift pr besøk Dr.margin pr besøk Åpningsdager Dagsbesøk Dagsbesøk pr dag Driftsinntekter (mill) 1,376 1,600 1,400 Driftstilskudd Bodø kom (mill) 0,272 0,300 Andre inntekter 0,035 0,240 Driftsutgifter (mill) 0,976 1,158 1,358 Driftsresultat (mill) 0,400 0,749 0,582 Leie av grunn 0,192 0,191 Finanskostnader (mill) 0,210 0,210 0,250 Årsresultat (mill) 0,190 0,347 0,141 Dr.inntekt pr besøk Dr.utgift pr besøk Dr.margin pr besøk Disse årene er etter forrige større investering i bla. barnetrekk, skiløyper, trakkemaskin og varmebu/garderober på tot kr 4,1 mill. Sesongene representerer besøksmessig et godt år (2009), 2 middels år (2007 og 2011) og 5 dårlige år (2008, 2010, 2012, 2013 og 2014). Resultatmessig representerer disse sesongene 2 gode år (2009 og 2010), 2 middels år (2012 og 2013) og dårlige år (2007, 2008, 2011 og 2014). Konto nr: Org.nr MVA Side321

14 Besøket gjenspeiles direkte i sesonglenden og antall åpningsdager. Disse har variert mellom 1/12-23/4 (2009) og 10/ (2010) var et spesielt år da anlegget i realiteten var en byggeplass med sterkt redusert kapasitet i varmebu/kafé. En sen sesongstart (1. feb) og ei sen påske (14-21/4) bidro også til redusert besøk. Sen sesongstart er direkte knyttet til manglende kapasitet til snøproduksjon. De 4 siste årene kunne vi startet sesongen 4-8 uker tidligere dersom planlagt snøkanonanlegg hadde vært klart. Utbyggingen vil innebære en kraftig forbedring av kapasitet og mulighet for snøproduksjon. Dette vil muliggjøre en stabilisering av lengden på sesongen og øke antall åpningsdager opp mot det maksimale vi har hatt. Gode snøforhold vil også gi grunnlag for å ha flere åpningsdager i uka. Etter en utbygging vil vi kalkulere med 5 senario vedr utviklingen av forventet besøkstall: -lav forventning, dagsbesøk, ligger innenfor besøk hittil -middels forventning, dagsbesøk, ligger innenfor besøk hittil -0% økning, dagsbesøk, lik beste besøk hittil -20% økning, dagsbesøk, -40% økning, dagsbesøk Sesongene vil variere innenfor disse besøkstallene. Det er ikke bare snømengde, snøforhold og åpningsdager som påvirker dagsbesøket. Den største variabelen er været: sol, vind, snø, regn og sludd samt veiforholdene påvirker dette i stor grad. Snøforholdene i Bodø by har også sin påvirkning. Med grønne plener og lite bysnø er folk flest ikke i "skimodus". Driftsinntekt pr dagsbesøk har vist en økende tendens. Økningen i 2010 skyldes hovedsakelig en justering av prisnivået som hadde stått uforandret i 3 år. Erfaringen er at de besøkende legger igjen mer penger for hvert besøk. Vi skal ikke prise oss ut av markedet, men foretok en ny prisjustering på billettsiden i 2014 på 15-20% for voksne og 12-16% for barn (første prisjustering siden 2010) med bakgrunn i en delvis gjennomført utbygging. På kafésiden vil et forbedret tilbud av produkter og serveringsmulighet øke driftsinntekten pr besøk. Med en ny heis og nye traséer forventes økningen i besøket hovedsakelig å bli blant de som kjøper billett. Besøk i barnebakken er gratis og utgjør 1/3 av besøket. Flere betalende brukere øker driftsinntekten utover prisøkningen. Gjennomsnittlig driftsinntekt siste 3 år ( ) er kr 134, med 15% prisøkning i 2014 og ytterliger 5 % prisøkning i 2015 forventes driftsinntekten å ligge på kr 150 pr dagsbesøk kommende sesong som et forsiktig anslag. Sesongen 2015 åpnet vi 10. januar, hittil (26. mars) har vi hatt 41 åpningsdager med tot dagsbesøk. Tilsvarer 241 pr dag, omsetning hittil kr 1,522 mill (kr 153 pr dagsbesøk). Kostnadene hittl utgjør kr 1,240 mill (kr 125 pr dagsbesøk) Konto nr: Org.nr MVA Side322

15 Driftsutgiftene pr dagsbesøk har vært stabile de siste årene med unntak for 2009 og Økningen de øvrige årene skyldes store vedlikeholdskostnader på gammelt og slitt utstyr samt lang snøproduksjonsperiode pga dårlig tilgang på vann. Et utbygd snøkanonanlegg med tilstrekkelig tilgang til vann vil innebære reduserte kostnader selv om det produseres mer snø. Drift av en ny heis og oppgradering av gammel heis og ny trakkemaskin vil også innebære reduksjon i vedlikeholdskostnadene. De faste driftskostnadene utgjør 70% av kostnadsbildet. Driftskostnaden pr dagsbesøk vil derfor i liten grad svinge i takt med antall åpningsdager. Som motpost til reduserte kostnader kommer ny kostnad til grunnleie til grunneierne på årlig kr For å håndtere større behov for trakking i et utvidet anlegg har vi leaset en Kässbohrer PB 300, kostnad kr pr år tom Etter gjennomførte investeringer og utbygginger har strøm- og forsikringsutgifter økt med kr tilsammen. Driftskostnader pr dagsbesøk har i snitt vært kr 86 de siste åtte år og kr 108 de siste 3 år uten grunnleie og kapital/finanskostnader. Gjennomsnittsbesøket de 3 siste år har vært pr år mot i den forutgående 5 årsperiode. Siden en så stor del av driftskostnadene er faste (70%) vil økt besøkstall gi lavere driftsutg. Pr dagsbesøk. Et realistisk anslag vil derfor være driftskostnader (uten grunnleie) pr dagsbesøk på 10% reduksjon av gj.sn for siste 3-årsperiode, kr 96. Det vil ikke være mulig å drive anlegget videre utelukkende med dugnadsinnsats etter utbygging. Dugnadsdelen har vært oppe i 6800 timer på en sesong. Denne vil fortsatt være betydelig og utgjøre over halvparten av arbeidsinnsatsen i anlegget. Forventet dugnadsandel vil utgjøre timer årlig avhengig av sesonglengden og antall åpningsdager Lønnskostnader har hittil variert mellom siste 7 år (inkl i driftskostnad pr dagsbesøk). Etter utbyggingen vil det være behov for en daglig leder i deltid og 1-3 sesongstillinger til drift. Kostnaden anslås til å øke mellom kr og og kommer i tillegg til driftskostnad på kr 96 pr dagsbesøk. Lønnskostandene varierer etter lengden på sesongen og antall åpningsdager. Bodø kommune har i siste langtidsbudsjett, , innvilget driftsstøtte på kr pr år. Nåværende finanskostnader og låneforpliktelser utgjør kr og reduseres mot kr i 2018 da de opphører. Konto nr: Org.nr MVA Side323

16 Med de nevnte variablene satt i system vil vi kunne beregne følgende alternative senario vedr. driftsøkonomien og budsjett etter utbygging av anlegget: LAV MIDDELS +0% +20% +40% Dagsbesøk Dr.inntekt pr besøk Dr.utgift pr besøk Dr.margin pr besøk Driftsinntekter (mill) 2,025 2,625 3,000 3,600 4,200 Lønnstilskudd (mill) 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 Driftsutgifter (mill) 1,296 1,680 1,920 2,304 2,688 Driftsresultat (mill) 1,029 1,245 1,380 1,596 1,812 Lønnskostnad (mill) 0,100 0,150 0,200 0,300 0,350 Grunnleie (mill) 0,190 0,190 0,190 0,190 0,190 Finanskostander (mill) 0,240 0,240 0,240 0,240 0,240 Årsresultat (mill) 0,499 0,665 0,750 0,808 1,032 Årsresultat gjenspeiler evnen til å betjene lån utover nåværende lån i Bodø kommune. Ved økt lånefinansiering vil det ikke hensiktsmessig å benytte for høye faste lånekostnader knyttet opp til årsresultatet. Årsresultat vil variere i takt med sesongstart, vær og vind samt besøkstall som vist de siste 8 år. Overskuddet skal tilbakeføres til bruk i anlegget og bygge reserver for fremtidige behov for ny- og reinvesteringer i maskiner og utstyr samt videreutvikling i årene fremover. Behovet anslås til kr 1,5 mill i hver 5-års periode. Misvær idrettslag mener dette er realistiske anslag innenfor de varierende vintrene vi har hatt de siste 8 årene. Med en regnfull uværsvinter som rundt milleniumsskiftet kan nok besøkstallet komme under anslaget for lav forventning. Budsjettert årsresultat skal være tilstrekkelig til å dekke opp en slik vinter hvert 5. år.. Ken Ludvigsen leder MIL Konto nr: Org.nr MVA Side324

17 8100 MISVÆR 26. mars 2015 Bodø kommune Seksjon idrett/friluft/nærmiljø 8001 Bodø SPØRSMÅL ANGÅENDE SØKNAD OM FINANSIERING Pkt 1: Pkt 2: Det bekreftes at leverandørgjelden er redusert til ca kr 2,235 mill. Pga usikkerhet rundt realiseringen av anlegget som følge av manglende avtale med grunneierne ble råmaterialet fra søknaden til DA styret i 2008 lite bearbeidet og oppdatert. Dette skjedde i realiteten først i Pga av de begrensninger som ble lagt i avtalen med grunneierne angående vannuttak måtte snøkanonanlegget oppdimensjoneres for å kunne nyttiggjøre seg den tilgjengelige vannmengde. Dette medførte også følgekostnader da rørgata måtte graves ned. Planlagt flomlys ble utvidet samtidig som det måtte flere lyspunkter til for å tilfredstille krav til LUX for tildeling av spillemidler. I løpet av 2013 viste det seg at både byggeteknisk løsning for servicebygget, ventilasjon og grunnforholdene i heistrasé og nedfarter ville gi økte kostnader. Økningen medførte at investering i trakkemaskin og billettsystem ble skrinlagt. Konto nr: Org.nr MVA Side325

18 Justering/overskridelsene gjaldt tilleggsarbeider/kostnadssprekk vedr: Ny heis kr Flomlys kr Snøproduksjon kr Servicebygg kr Rehab./kjørebu kr Totalt kr Pkt 3: Vedr. terminering av kontrakt for rehabilitering av gammelheis ble spørsmålet reist pr tlf med Taubaneteknikk 16/3-15, svaret ble at det måtte vi komme tilbake til. Det ble purret på e-post 24/3-15 med tilleggsspørsmål om utsettelse til 2017 eller senere. Det er ikke mottatt svar på henvendelsen. En terminering av kontrakten på 1 mill vil medføre reduserte tilskudd fra spillemidlene på kr Utløsning av krav om demontering iht Taubaneloven (ubrukt i 4 år) vil medføre kostnader på kr I tillegg vil ev erstatning for tapt fortjeneste ved brutt kontrakt kunne bli reist. En utsettelse av arbeidet vil i beste fall medføre krav om forhøyet kontraktspris i forhold til opprinnelig leveringstidspkt. (2013). Vedr driftsmessige konsekvenser vedr utsettelse, prioritering mv. vise til brev av Pkt. 4 For sesongen 2015 ble det laget budsjett ut fra et forventet besøkstall på og 70 åpningsdager (242 pr dag) med sesongstart Pr har vi hatt 41 åpningsdager og dagsbesøk (241 pr dag) med sesongstart Antall åpningsdager forventes å bli 58. Med ei normal påske forventes besøkstallet å bli denne sesongen. Grunnlagsmaterialet for budsjettering er oppdatert med nye forutsetninger (eget dok). Driftsmargin er korrigert til 54 pr dagsbesøk. Driftsmarginen skal dekke grunnleie, økte variable lønnskosnader og finanskostnader. Konto nr: Org.nr MVA Side326

19 Pkt. 5 De alternative lånesummene og løpetid har vi vurdert slik med 6 % rente, det er brukt jevn avdragsdel i løpetiden, årsummen angir maksimal årsum i starten av løpetiden, denne vil reduseres i takt med nedbetaling av lånet og redusering av rentedelen : Formål Lånesum Løpetid Årssum Dekning av leverandørgjeld 2,000 mill 10 år Leverandørgjeld og snøprod.anlegg 2,700 mill 13 år Lev.gjeld, snøprod og servicebygg 3,200 mill 15 år Lev.gj, snøprod, serviceb. og flomlys 4,000 mill 18 år Lev.gj, snøprod, serviceb.,flomlys og rehab 5,000 mill 20 år Siden vi har løpende lån på ( ) ønsker vi ved en ev lånefinansiering avdragsfrihet i gjenværende nedbetalingstid på eksisterende lån til Bodø kommune. Med kr på toppen av nye lån kan det bli vanskelig. Renter betales løpende uten økning av løpetiden. Evnen til å tåle økte lånekostnader henger sammen med i hvilken grad utbyggingen av anlegget fullføres. Et minimum av utbygging er fullføring av snøkanonanlegget, deler av servicebygget samt flomlys. Komplett snøkanonanlegg skal sikre tidligere sesongstart. Økning av antall åpningsdager vil gjelde flere kvelder i uka da det ikke er tilstrekkelig marked til åpning på dagtid i midtuka utover bestilling av åpningsdager fra skoler og bedrifter. Økt aktivitet på kveldstid og i mørketia (20/11-10/1) stiller krav til flere belyste traséer slik at større deler av anlegget blir tilgjengelig. Mvh For Misvær IL Ken Ludvigsen Konto nr: Org.nr MVA Side327

20 Side328

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KLAGENEMND

MØTEINNKALLING FOR KLAGENEMND Aurskog-Høland kommune TID: 24.11.2014 kl. 10:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KLAGENEMND Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no eventuelt

Detaljer

Vedlikehold av kommunale bygg

Vedlikehold av kommunale bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Vedlikehold av kommunale bygg Enebakk kommune 21. AUGUST 2007 RAPPORT 9/2007 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ENEBAKK KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Startlån Moss kommune

Startlån Moss kommune Startlån Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 21. januar 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av kommunenes låneopptak og gjeldsbelastning

Riksrevisjonens undersøkelse av kommunenes låneopptak og gjeldsbelastning Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av kommunenes låneopptak og gjeldsbelastning Dokument 3:5 (2014 2015) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige institusjoner

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 26.03.2015 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no.

Detaljer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Sosial, bolig og områdesatsing/boligetaten. Unntatt offentlighet Off.l. 13 jfr. 13 forv.l. Saksnr.

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Sosial, bolig og områdesatsing/boligetaten. Unntatt offentlighet Off.l. 13 jfr. 13 forv.l. Saksnr. BERGEN KOMMUNE Sosial, bolig og områdesatsing/boligetaten Til: BSBO Stab v/ Trond Stigen Kopi til: Unntatt offentlighet Off.l. 13 jfr. 13 forv.l Fagnotat Saksnr.: 201200950-20 Emnekode: ESARK-1522 Saksbeh:

Detaljer

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos kommune Forvaltningsrevisjon nr 1703-1/2009 Forord Dette prosjektet inneholder både forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. I rapporten har

Detaljer

Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet Samferdselsdepartementet 1 Samferdselsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2010 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1 (tall i mill. kroner)* Utgifter Inntekter Overført

Detaljer

Møteinnkalling. NB! Merk møtetidspunkt. Halden kommune

Møteinnkalling. NB! Merk møtetidspunkt. Halden kommune Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 12.05.2011 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE

Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE BUDSJETT 2011 Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE 2 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING...4 2. BUDSJETTPROFIL...5 3. KOSTRA TALL OG SAMMENLIGNINGER 2009 (!)...9 4. REGJERINGENS BUDSJETTOPPLEGG...10 5. ØKONOMISKE

Detaljer

Retningslinjer for bruk av fotballanlegg

Retningslinjer for bruk av fotballanlegg Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 7.3.2011 13607/2011 2011/1084 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/53 Formannskapet 23.03.2011 11/51 Bystyret 14.04.2011 Sammendrag Bodø idrettsråd og

Detaljer

HB 7.C.17. Veileder for. saksbehandling av startlån i kommunene. Alle skal bo godt og trygt

HB 7.C.17. Veileder for. saksbehandling av startlån i kommunene. Alle skal bo godt og trygt HB 7.C.17 Veileder for saksbehandling av startlån i kommunene Alle skal bo godt og trygt 2 Innhold SIDE Innledning 3 1. Generelt om startlån 1.1 Formål 4 1.2. Hvem kan få startlån 4 1.3 Hva gis det startlån

Detaljer

KOSTNADSSTYRING I PROSJEKTET NYTT OPERAHUS ARBEIDSRAPPORT

KOSTNADSSTYRING I PROSJEKTET NYTT OPERAHUS ARBEIDSRAPPORT CONCEPT PROGRAMMET NTNU KOSTNADSSTYRING I PROSJEKTET NYTT OPERAHUS ARBEIDSRAPPORT Rev 4 28.9.12 Byggingen av Nytt operahus i Bjørvika ble vesentlig mer kostbart enn forventet, og en stor del av kostnadsøkningene

Detaljer

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Rådmannens forslag Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Innhold Innhold... 1 1. Rådmannens betraktning av økonomiplan 2015-2018... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 7 2.1 Tjenesteområdene... 7

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan 2014-2017, vedtatt i bystyremøte 18.desember 2013.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan 2014-2017, vedtatt i bystyremøte 18.desember 2013. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 07.03.2014 Dykkar dato 15.01.2014 Vår referanse 2014/909 331.1 Dykkar referanse 13/2925 Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP

INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP Utredning 2: Nord Odal kommune GIVAS Behandlet i Kommunestyret i Nord Odal *.*.2012 Behandlet i Representantskapet i GIVAS *.*.2012 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING...

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

Årsberetning for 2011

Årsberetning for 2011 M e r å k e r K o m m u n e Vinteren 2011/2012 ble utvidelse av alpinsenteret tatt i bruk. Flere nye traséer, kunstsnø og lyssetting har hevet standarden på anlegget. Årsberetning for 2011 www.meraker.kommune.no

Detaljer

Innkalling til møte i Formannskapet 19.03.2015 kl. 12:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Formannskapet 19.03.2015 kl. 12:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Formannskapet 19.03.2015 kl. 12:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. TIL BEHANDLING: 10/15: MELDINGER - FORMANNSKAPET 19.03.2015 11/15: SØKNAD OM KOMMUNALT TILSKUDD - KLUBBHUS PÅ

Detaljer

I slutten av møtet vil det bli satt av tid til foreløpige refleksjoner til den bebudede kommunereformen.

I slutten av møtet vil det bli satt av tid til foreløpige refleksjoner til den bebudede kommunereformen. Verdal kommune Møteinnkalling Verdal formannskap. Det innkalles til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 05.06.2014 Tid: 09:00 I slutten av møtet vil

Detaljer

Søknad om støtte til NOx-reduserende tiltak Veiledning

Søknad om støtte til NOx-reduserende tiltak Veiledning Søknad om støtte til NOx-reduserende tiltak Veiledning Versjon 5.15 25. juni 2015 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Søknad og tiltaksplan... 4 2.1 Hvem kan søke... 4 2.1.1 Statlige støtteordninger

Detaljer

Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet

Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet 1/2010 ASKER KOMMUNEREVISJON Forvaltningsrevisjonsrapport Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet. Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag 1 Innspurten 4 Borettslag Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper

Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper HB 7.G.1 Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper Leie Eie Forfattet av: Katja Johannessen, Maja Flåto, Ane Hem og Edle Holt Alle skal bo godt og trygt Innhold Side Forord

Detaljer

Rapport nr. 204/30 PILOTPROSJEKT OM REGIONALT SAMARBEID I VESTVÅGØY Ensilering av fiskebiprodukter

Rapport nr. 204/30 PILOTPROSJEKT OM REGIONALT SAMARBEID I VESTVÅGØY Ensilering av fiskebiprodukter Rapport nr. 204/30 PILOTPROSJEKT OM REGIONALT SAMARBEID I VESTVÅGØY Ensilering av fiskebiprodukter RAPPORT-TITTEL PILOTPROSJEKT - REGIONALT SAMARBEID I VESTVÅGØY RAPPORTNUMMER 204/30 PROSJEKTNUMMER 204

Detaljer

Styresak. Vedlagt følger rapport om aktivitet og resultatoppnåelse for juni og juli 2012.

Styresak. Vedlagt følger rapport om aktivitet og resultatoppnåelse for juni og juli 2012. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 29.8.212 Saksbehandler: Saken gjelder: Helge Jørgensen Sak 69/12 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr juni og juli 212, inkl. ventetider

Detaljer

Til andelseierne i Bogerud Borettslag

Til andelseierne i Bogerud Borettslag 1 Bogerud Borettslag Til andelseierne i Bogerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer