POLARFISK AS ARCTIC STURGEON: CAVIAR AND MEAT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "POLARFISK AS ARCTIC STURGEON: CAVIAR AND MEAT"

Transkript

1 POLARFISK AS ARCTIC STURGEON: CAVIAR AND MEAT Vedlegg nr.1 til emisjonsdokument, oppdatert 9. mars 2015, (opprinnelig dokument ). Kapitalforhøyelse som gjennomføres med en rettet emisjon mot private personer, selskaper, investorer og fond. Emisjonen er den 1. av 2 planlagte kapitalutvidelser i selskapet Polarfisk AS. Bestillingsfrist på aksjer: Oppdrettsarter: Sterlett stör: Latinskt namn Acipenser rethenus Sibir stör (hybrid): Latinskt namn Acipenser baerii Russisk stör: Latinskt namn Acipenser gueldenstaedtii:.(diamond Sturgeon). Polarfisk AS, org.nr.: Produksjon av sort kaviar (kjent som russisk kaviar), fra størfisk i landbasert oppdrett.

2 1 Innledning: Polarfisk AS er et selskap som er etablert i Meløy kommune i Nordland fylke. Selskapets formål å drive med landbasert oppdrett av Russisk stør, Sibirsk stør og Sterlett stør med produksjon av rogn som foredles til ekte caviar (kjent som russisk caviar ), og stør kjøtt som foredles til eksklusive produkter. Polarfisk AS vil lansere merkevare basert på eksklusiv caviar og produkter av stør som er produsert på en bærekraftig måte i et arktisk rent miljø. Innhold: 1. Innledning Side 2 2. Kapitalutvidelse / rettet emisjon Forretningsidéen Historikk Nøkkelopplysninger Eiendomsforhold Lokalisering og anleggsdesign Etablert vannanlegg og vannavtale Planlagt anlegg og produksjon Salgsprisprognoser og produktprofil Teknologi (RAS): sikker og utprøvd teknologi Faglig bistand med kompetanse og samarbeid Prosjektmål Banebrytende prosjekt Marked, produkt, aktuelle oppdrettsarter Konkurrenter Fortrinn Prosjektering og aktiviteter i første fase Kapitalutvidelse Fremdriftsplan Kostnader i første trinn av prosjektet Finansiering av første 1. trinn Prosjektgruppe Styreleder (kortversjon), div. bilder Kapitalutvidelse / rettet emisjon Polarfisk AS vil gjennomføre en kapitalutvidelse som skal utføres med rettet emisjon med maksimum innbetaling satt til NOK ,- + konvertering av lån NOK ,- til aksjer, totalt aksjer. Aksjenes kjøpspris vil være kr 5,00 pr aksje. Minsteandel for privatpersoner er satt til aksjer, svarende til NOK Minsteandel for selskaper er satt til aksjer, svarende til NOK Minsteandel for investeringsfond er satt til aksjer, svarende til NOK Minsteandel for utenlandske investorer er satt til aksjer, svarende til NOK Postadresse: Postboks 130, 8161 Glomfjord. E-post: Mobil: Side 2

3 3 Forretningsidéen: Forretningsidéen til Polarfisk AS er å etablere en topp moderne og bærekraftig landbasert oppdrettsbedrift / produksjonsanlegg for størfisk. Selskapet skal oppdrette størfisk for å produsere stør rogn som foredles til eksklusiv caviar og stør kjøtt som skal klargjøres til delikatesseprodukter. 4 Historikk på lokalitet Det har vært drevet landbasert oppdrettsvirksomhet på lokaliteten Øyra (gnr. 31 bnr. 38) helt siden først på 1980 tallet (Ole Torrissen & Sønner), da med oppdrett av settefisk av laks og ørret. Fra 1998 drev Svartisen Fiskefarm AS v/ undertegnede med matfiskproduksjon av røye og regnbueørret i anlegget etter at konsesjon fra Fiskeridirektoratet på rundt 120 tonn matfisk ble innvilget. I 1999 fikk anlegget også innvilget settefiskkonsesjon på 1 mill stk laks og ørret. Produksjonen ved anlegget ble avsluttet i 2004 etter at laksenæringa fikk en stor nedtur i 2002 og utover en periode. De fleste tiltakene med infrastruktur som vann og strøm i forbindelse med den omsøkte etableringen er allerede gjennomført. 5 Nøkkelopplysninger: Selskapsnavn: Polarfisk AS Eier: Anker Bergli, 100 % av aksjene Etableringsår: 2009 Foretaksnummer: Planlagt virksomhet: Produksjon av størfisk i lukket landbasert anlegg Planlagte produkter: Rogn for ekte kaviarproduksjon og stør kjøtt (Delikatesseprodukter) Hovedmarkeder: Skandinavia og det internasjonale marked. Revisjon / regnskap: Ernst & Young / Adminor AS Aksjekapital: NOK fordelt på aksjer Eiendom, juridisk eier: Lokaliteten Øyra (gnr. 31 bnr. 38) i Meløy Planlagte investeringer: Ca. 210 MNOK (leverandøranslag) 6 Eiendomsforhold: Polarfisk AS er juridisk eier av eiendommen hvor anlegg og bygninger er lokalisert på, gnr 31 bnr 38. Det er utgått tilleggsareal, gnr 31 bnr 53. Selskapet er klar for å utrede 1 byggetrinn i utbyggingen av stør anlegget. Reell verdi av eiendommen er ikke regnskapsført ved innskuddstidspunkt i 2009 av skattemessige årsaker. Norges takseringsforbund har okt vurdert eiendommen med anlegg til en teknisk verdi på NOK ,-. Det som er en stor fordel for Polarfisk er at eksisterende hall på 1000 m2 muliggjør en rask start med klekking og startfôring av yngel. Hallen har videre plass for settefisk av stør, ca av hver art. Det vil gi en god start på produksjon og høy verdi på selskapet fra starten av. Postadresse: Postboks 130, 8161 Glomfjord. E-post: Mobil: Side 3

4 7 Lokalisering: Gnr. 31 bnr. 38 Bjærangsfjord, 8178 Halsa i Meløy kommune. Anleggets plassering: Øren ved Storåga i Meløy kommune i Nordland Fylke. Skisse av anleggets 1. trinn og design ferdig utbygd (kan bli endret). Anlegget er planlagt bygd med isolert hallsystem levert og montert av Linto AS. Anlegget kan få endringer i design når endelig utbyggingsplan og utforming av bygningsmassen vedtas. Bygningen blir avdelt i flere avdelinger. Det vil bli lagt avgjørende vekt på fiskehelse og smittesperrer i anlegget. Anlegget vil bli bygd med lab og produksjonsavdeling for videreforedling av rogn til kaviar og stør kjøtt til delikatesseprodukter. Kaviaren er beregnet på et høyt betalende luksusmarked. Postadresse: Postboks 130, 8161 Glomfjord. E-post: Mobil: Side 4

5 8 Etablerte vanninntak til oppdrettsanlegget: Vannavtale: Polarfisk AS har inngått en 20 årlig avtale (inkl. rett til fornyelse), med eier av naboeiendommen om rett til rimelig leie med uttak av vann fra Storågavassdraget samt bruk, framkomst, vedlikehold og drifting av eksisterende ledningsnett og vannbasseng. Avtalen omfatter også legging av ny pumpeledning(sjøvann), og avløpsledning i sjø. Elveløpet renner rett ved siden av anlegget til Polarfisk AS. NVE har etter søknad, tildelt Polarfisk AS en varig vassdragskonsesjon for uttak av vann fra elveløpet i Storåga. 9 Planlagt anlegg, produksjon og logistikk: Anleggsutbygging: m2 (5000 m m m m2) isolert og klimaregulert bygningsmasse Oppdrettsvolum: ca: 8300 m3 karvolum Konsesjoner: 2 x 325 tonn MTB (maks tillatt biomasse) Rogn og kaviar: kg/år Størfisk, sløyd: kg pr år Stør filet: kg pr år 1. byggetrinn bygges i 2 etasjer à 5000 m2 + personalenhet på 200 m2. Andre byggetrinn bygges inntil 1. med 5000 m2. Innvilgede konsesjonsrammer muliggjør en utvidelse av produksjonen ved en videre utbygging av anlegget. Vanlige forsyninger av råvarer inn til anlegget og uttransport av ferdigvarer ivaretas av etablerte transportører som har transportintervall forbi lokaliteten 2 4 ganger pr uke. Spesialforsyninger leveres anlegget etter anbudsprinsippet. Adkomst til anlegget er ok. Vakt- og nøkkelpersonell vil ha bo og overnattingstilbud i personalavdeling på anlegget. Postadresse: Postboks 130, 8161 Glomfjord. E-post: Mobil: Side 5

6 10 Salgsprisprognoser og produktprofil Salgspris, Russisk stør caviar: Salgspris, Sibirsk stør caviar: Salgspris, Sterlett stør caviar: Salgspris, stør filet: 1860 EUR (ca: NOK ,-) pr kg 1200 EUR (ca: NOK ,-) pr kg 1260 EUR (ca: NOK ,-) pr kg NOK pr kg Produktene skal profileres med et gjennomtenkt arktisk design, pakkes i eksklusiv innpakning og selges på det nasjonale og internasjonale marked. Salgsprisen på kaviar er innhentet fra Carelian Caviar i Finland, kilder i Danmark og ellers i Europa. Salgsprisen er beregnet på kilos pakninger. Pakkes caviar i mindre pakninger så vil prisen øke. Salgsprisen på størfilet er beregnet ut fra hva som oppnås av engrospris på Salma lakseloins i dagligvarehandelen i Norge og internasjonal netthandel. 11 Teknologi (RAS): sikker og utprøvd teknologi Selskapet skal benytte den mest sikre, moderne og miljøvennlige resirkuleringsteknologien (RAS Recirculating Aquaculture Systems), som kan fremskaffes. Resirkuleringsteknologi regnes som fremtidas teknologi i akvakultur. Gjenbruk av vann er viktig for i større grad kunne drive en mer miljøvennlig produksjon. Resirkuleringsanlegg for akvakultur benytter teknologi der vannet går i en sløyfe, renses og gjenbrukes systemet. Den største fordelen med resirkulering er at det gir muligheten til å opprettholde en stabil og optimal vannkvalitet, samtidig som et resirkuleringsanlegg medfører bedre vern mot smittekilder. Dette gir grunnlag for et forbedret og forutsigbart oppdrett for alle arter, både i ferskvann og saltvann. Andre viktige fordeler er at resirkuleringsanlegg reduserer vannbruken betydelig, noe som er viktig i perioder der vanntilgangen er begrenset, samt at resirkulering medfører bedre kontroll på avfallsstoffer omkring 70 % reduksjon i energiforbruk. Økt bruk av resirkuleringsteknologi i landbasert akvakultur er derfor viktig for fremtidas oppdrett i en tid der det rettes stor oppmerksomhet mot et mer miljøvennlig oppdrett. Et særdeles viktig poeng er at i et lukket anlegg som dette, så har vi store fordeler i forhold til åpne gjennomstrøm- eller delvis resirkuleringsanlegg i friluft som man finner en del steder innenfor EU. I lukkede RAS anlegg har en bedre mulighet til å kjøre høyere vanntemperaturen og reguleringer på denne gjennom hele året, og dermed få et enormt utslag på tilveksten. I tillegg kan en manipulere årstidene med regulering av temperatur og lys og dermed få fisken kjønnsmoden mye raskere enn i naturlige forhold. Det vil bli lagt stor vekt på god teknisk kontroll og overvåkning. Sikkerhets- og backup-systemer vil bli installert i alle kritisk ledd. Postadresse: Postboks 130, 8161 Glomfjord. E-post: Mobil: Side 6

7 Påfølgende skisse viser et eksempel på et moderne resirkuleringssystem, RAS installasjoner i et landbasert anlegg. Skissen er utarbeidet av Krüger Kaldnes. Anlegget til Polarfisk AS vil bli bygd med siste generasjon RAS teknologi. Design og installasjoner vil bli bestemt av prosjektgruppen under utviklingen av prosjektplan. 12 Faglig bistand med kompetanse og samarbeid Polarfisk AS, har fått tilbud om bistand med spisskompetanse på størfiskoppdrett og bygging, oppstart og oppfølging av driften på selskapets planlagte landbasert oppdrettsanlegg med RAS-teknologi: Nederlandsk selskap: Anna Royal Dutch Caviar (etablert i 2009) v/ Oleg Salkazanov, med spisskompetanse på størfiskoppdrett fra Russland. Oleg Salkazanov, som drifter Anna Royal Dutch Caviar med oppdrett av bl.a. Russisk stør i Eindhoven i Nederland, har tilbudt Polarfisk AS sin kompetanse og hjelp i etablerings-, oppstarts- og innkjøringsfasen av vårt planlagte anlegg her i Norge. Polarfisk AS arbeider med å inngå avtale med Oleg Salkazanov om dette. Coppens fôrprodusent i Nederland har gitt undertegnede førstehåndsinformasjon med innsikt i deres omfattende forskningsmateriale på reproduksjon av størfisk, og dette materialet omfatter alle tre arter av størfisk som Polarfisk skal oppdrette her i Norge. Coppens vil også bistå selskapet i oppstartfasen og underveis. Coppens har også medelt at de vil bidra til at vi får besøke aktuelle oppdrettsanlegg for stør der de har leveranse av fôr til. Coppens leverer også spesielt fôr som er tilpasset alle stadiene i oppdrettssyklusen. Postadresse: Postboks 130, 8161 Glomfjord. E-post: Mobil: Side 7

8 Polarfisk har fått henvendelse med tilbud om faglig bistand fra SINTEF Fiskeri og havbruk v/ Gunvor Øie som er Forskningssjef ved Marin Ressursteknologi. I SINTEF har de en gruppe som har jobbet med levendefôrkvalitet og mikrobiell vannkvalitet til nye arter i over 20 år. Tilbudet gir mulighet for samarbeid med Sintef, særlig for å sikre god startfôring for å oppnå best mulig kvalitet og overlevelse på yngel. Billund Akvakulturservice i Danmark har bygd et av verdens største landbasert oppdrettsanlegg(aquatir) for stør i Moldova. Selskapet ønsker å bidra med kompetanse, besøk på Aquatir anlegget og selskapet ønsker også å konkurrere om å levere RAS - teknologien til Polarfisk`s nye anlegg. Flere selskap som har spesialisert på resirkuleringsteknologi (RAS) i landbasert oppdrett av fisk, har meldt sin interesse for å delta i anbudskonkurransen om bygging av teknologien i stør anlegget til Polarfisk. Bland disse er Krùger Kaldnes, Artec Aqua AS, Aquatec Solutions AS i Danmark og Sterner AS. Linto AS, v/tom Normann har levert Polarfisk gode forslag og priser på isolert bygningsmasse som det kan arbeides videre med. Det er inngått en omfattende intensjonsavtale om forsknings- og utvikling med Universitetet i Nordland. Forprosjektet vil innbefatte detaljert planlegging og kursing. Det vil foregå i Meløy, Bodø og i Danmark, samt på anlegg i drift i EU og Moldova og vil omfatte følgende punkter med mer: Farm ledelse og produksjonsplanlegging i moderne RAS anlegg for størfisk Vedlikehold og kvalitetssikring Vannkjemi i størfiskoppdrett Fiskebiologi (spesifikt størfisk) og vannbehandling Systemets funksjoner PLS overvåkning og kontrollsystem i RAS - anlegg Forprosjektet og opplæring vil bli søkt delfinansiert fra Innovasjon Norge. 13 Prosjektmål Målet er å bygge opp og sette i drift det første topp moderne landbaserte anlegg for produksjon av størfisk i Norge. Selskapet skal anvende den beste teknologien som finnes tilgjengelig innen rimelighetens grenser. Anlegget skal tilrettelegges for en miljøvennlig og bærekraftig rasjonell økonomisk drift og et godt arbeidsmiljø. Det vil bli lagt stor vekt på kvalitet og matsikkerhet. Anlegget skal ha hele verdikjeden fra klekking av øyerogn til ferdig foredlede eksklusive produkter av caviar og størkjøtt som blir klargjort for engros- og konsummarkedet. Postadresse: Postboks 130, 8161 Glomfjord. E-post: Mobil: Side 8

9 14 Banebrytende prosjekt Undertegnede har i lang tid arbeidet for å starte landbasert oppdrett av størfisk. Prosessen har vært omfattende og arbeidskrevende. Det var først den at Fiskeridirektoratet besluttet å gi Polarfisk AS tillatelse til etablering og drift av landbasert akvakulturanlegg for Sterlett stør, Sibirsk stør og Russisk stør i Norge. Fiskeridirektoratets positive avgjørelse er godt fundamentert i fagmiljøet som har de beste kunnskaper om størfisk, og det vil i praksis si at direktoratet har åpnet for å starte produksjon med klekking av rognmateriale, produksjon av yngel, matfisk og rogn for kaviarproduksjon så fremst oppdrettsaktiviteten foregår i landbasert lukkede anlegg med lovpålagt rømmingssikring. Det er viktig å arbeide raskt videre med forberedelsene med oppstart og dermed komme i forkant av mulige konkurrenter. Det kan gi oss store fordeler med hensyn til støttemuligheter fra Innovasjon Norge, både i investerings-, oppstartings-, første driftsfase og under markedsintroduksjon av våre nye produkter. 15 Marked, produkt, aktuell oppdrettsart og størfiskens situasjon Markedet for caviar produsert av rogn fra stør er litt uoversiktlig, men ut fra de opplysninger som foreligger så er produksjonen beskjeden i forhold til det som markedet kan ta imot. Det er en av årsakene til at prisen på produktet er svært høy. Det er beregnet at det hvert år har vært omsatt omkring tonn caviar i Russland, men av dette er det kun 10 tonn som handles lovlig. Resten omsettes illegalt i markedet. Ekte caviar omsettes i svært få tilfeller som sporbar eksklusiv luksusvare. Caviar som omsettes illegalt kommer fra ulovlig fiske, og det har medført at bestanden av stør i det Kaspiske hav er blitt er blitt redusert med ca. 90 % i løpet av de siste 20 år. Den illegale omsetningen av svart caviar er kalkulert til 5,5 milliarder NOK. Myndighetene slår hardt ned på de som blir tatt i denne handelen. De fleste er nå enige om at landbasert oppdrett av størfisk vil bli redningen for den ville bestanden. Det eksperter har sagt er at de tviler på at den ville bestanden kan bygges opp i løpet av de neste 20 årene. Årsaken til dette er at i kaldt vann i naturen er reproduksjonstiden der er svært lang. Postadresse: Postboks 130, 8161 Glomfjord. E-post: Mobil: Side 9

10 I landbasert RAS anlegg kan det skapes god vannkvalitet og holde grader celsius. Det gir en ekstrem god tilvekst og kort reproduksjonstid i forhold til i naturlige omgivelser. Artene som er aktuell å ta inn til oppdrett i vårt anlegg er Sterlett, Sibirsk og Russisk stør. Disse størartene blir tidlig kjønnsmoden under kontrollerte forhold og kan utvikle rogn etter ca. 2,5-3 år i et RAS - anlegg. Undertegnede tror at det kan gjøres en del mer med hensyn til tiden dette tar. Det er uklart hvorvidt det er gjort grundige forsøk på års-manipulering ved hjelp av lysregulering og temperaturendringer i driftsvannet. Undertegnede vet at det vil bli en krevende oppgave å få innpass på markedet for kaviar fra størfisk for Polarfisk AS, men jeg mener den er løsbar. Det handler om å bruke de fortrinn vi har, spesielt det med en arktisk, ren og miljøprofilert produksjon. Kvaliteten på produktet må være i ypperste klasse. Det må tilskrives nok kapital til dette arbeidet og markedsføringsstrategien må være krystallklar når salget kan starte. Selskapet vil inngå avtale for salg av Størcaviar med en eksportbedrift i Norge som selger fiskeprodukter i hele Europa. Vi vil presentere produktene våre i samarbeid med Arena Nordland på verdens største sjømatmesse (European Seafood Exhibition) i Brussel. Selskapet har allerede innledet kontakt med en kandidat for salg av caviar fra stør i det østeuropeiske markedet. Det skal også opprettes kontakt med et mulig omsetningsledd for caviar i USA. Allerede etter måner i oppdrett starter utsortering av hanner. Disse kan slaktes eller driftes videre for så å gi mer stør kjøtt av høy kvalitet. Størens kjøtt er benfritt, vilket gjør kjøttet meget attraktivt for konsumentene. Sibirisk stör: Latinskt namn Acipenser baerii Kald- og varmrøkt størkjøtt. Fersk hel stør i utstilling. Postadresse: Postboks 130, 8161 Glomfjord. E-post: Mobil: Side 10

11 Filet av stør (Sturgeon) er et deilig kjøtt med svært lavt fettinnhold. Det er ideell for tilberedning av raffinerte råe fiskeretter som er full av smak. Stør med et fiskekjøtt uten bein og med et misunnelsesverdig ernæringsmessig innhold. Størkjøtt er spesielt egnet for konsum både for barn og voksne på grunn av sin møre konsistens og delikate smak. Fersk filet av stør. Støren som er regnet som en edel fisk, som tidligere prydet banketter av kongehusene i Europa, har nå gjort sin comeback som en stor og raffinert råvare til eksklusive matretter. Stør fileten er tørrsaltet og kald røkt med bruk av edle tresorter. Den spesielle konsistens på kjøttet, den umiskjennelig lyse farge, den delikate duft av aroma og uovertruffen smak gjør det til et unikt produkt. Røkt filet av stør. Fiskekjøtt fra stør har ikke vært vanlig i Norge. Derfor er viktig at man tar høyde for at dette må introduseres på en grundig måte. Undertegnede har tidligere arbeidet med produkt inn mot dagligvarehandelen. Dagligvarekjedene vil gjerne selge kvalitetsprodukter og jeg tror derfor at størfisken med sitt delikate, smakfulle og benfrie kjøtt har stor sjanse til å bli godt mottatt hos konsumentene. En bør derfor legge opp til at produktene skal inn i dagligvarehandelen over hele landet etter hvert. Før at dette kan skje må det konstrueres et unikt varemerke, sørge for at man har en delikat innpakning på linje med SALMA produktet som allerede er lansert. Man kan også sammenligne Størkjøtt med torskeproduktet STRØM som Codfarmers har lansert. Begge de nevnte produktene har hatt stor suksess i markedet. Polarfisk AS må også utarbeide en grundig markedsføringsstrategi for stør fiskprodukter. Fiskekjøttet egner seg godt til bearbeiding, men i starten er det kanskje klokt å forsøke å selge inn fersk porsjonspakket filet eventuelt samme innpakket men frossen. Det er også viktig å tilby restaurantmarkedet forsyninger av Størkjøtt som en delikatesse. I første omgang vil imidlertid selskapet legge opp til at stør kjøttet bli markedsført og solgt til østeuropa der dette fiskekjøttet er ettertraktet som eksklusiv vare. Det er også god intresse for størkjøtt i noen EU-land. Postadresse: Postboks 130, 8161 Glomfjord. E-post: Mobil: Side 11

12 16 Konkurrenter Foreløpig finnes det ingen konkurrenter med produksjon av størfisk i Norge. De nærmeste og største anleggene ligger i Russland, Moldova, Iran og sør Europa, samt et par mindre anlegg i Finland og ett i Danmark. Disse anleggene produserer foreløpig små volumer i forhold til markedet og er dermed ingen trussel. Viktigste produsentland i EU er Frankrike (første europeiske produsenten av caviar), Polen, Tyskland og Italia. Viktigste produsentland i verden Russland og Kina. 17 Fortrinn Det største fortrinn Polarfisk AS har er at selskapet er den første bedrift i Norge som har fått tillatelse til oppdrett av stør. I tillegg er selskapet eier av et eksisterende anlegg som blir lokalitet til dette formål. Anlegget har tidligere vært i drift med både settefisk og landbasert matfiskproduksjon på røye og regnbueørret. All infrastruktur med ferskvann, strøm og en tidligere avløpsledning er på plass. Selskapets har bygningsmasse og en del karvolum. Det vil bli vurdert om noe av dette skal brukes i oppstartfasen. Det viktigste er konsesjoner og tillatelser som selskapet har fått tildelt. Vassdragskonsesjon og en dobbel NTB (650) med størfisk vil utgjøre en stor verdi på lokaliteten. Dette åpner for at vi kan få inn rogn for klekking fra leverandører i Europa straks avdelingene for yngel og settefisk er klare. Mange av anleggene som er i drift i Europa i dag er rene gjennomstrømmingsanlegg eller anlegg med delvis resirkulasjon av vann og noe tilsetting av oksygen. Inntrykket er at fleste av disse anleggene er utendørsanlegg og at de har en lite rasjonell driftsstruktur. Noen av anleggene har god kvalitetskontroll i produksjonen. Andre anlegg har for lite fokus på fiskehelse og miljømessige produksjonsforhold. Polarfisk skal ikke kjøpe befruktet rogn fra anlegg med dårlig kvalitetssikring. Mange av anleggene har liten mulighet til å holde jevn optimal temperatur hele året som igjen fører til lavere tilvekst og senere kjønnsmodning og uttak av rogn. Polarfisk AS skal bygge ut anlegget til et topp moderne RAS anlegg. Vi vil ivareta alle de viktige elementer som skal til for å få til en bærekraftig, miljø- og arbeidsvennlig måte å drive oppdrett av fisk på. Selskapet vil gjøre alt som er nødvendig for å sikre god fiskehelse og oppfylle matlovens krav til matproduksjon og mattrygghet. Et annet fortrinn er at anlegget er lokalisert nord for polarsirkelen. Det gjør at vi kan bygge en markedsprofil og utvikle varemerke med tanke på arktisk og polar vinkling. Disse begrepene tilknyttes ofte de reneste områder i verden i forbindelse med produksjon av mat og delikatesser fra naturen. Postadresse: Postboks 130, 8161 Glomfjord. E-post: Mobil: Side 12

13 18 Prosjektering og aktiviteter i første fase Polarfisk AS er fremme ved en viktig prosjekteringsfase der programmet videre er fastlagt. Det ligger an til at selskapet kan ha gjennomført denne allerede innen 30. mai Selskapet skal forberede anleggs- og driftsaktiviteten grundig og vil bruke tiden fremover til å detaljplanlegge hele konseptet. Meløy kommune har behandlet ferdig alle plansaker for Polarfisk AS, alle med positivt utfall. Naboeiendommen har avgitt mer areal til selskapet for å gi bedre plass for utbygging av anlegget. Polarfisk AS med undertegnede har hittil brukt mye kapital og egeninnsats i et svært omfattende arbeid med konsesjon og grunnlaget til forprosjektet. Selskapet har fremover behov for å få utført konsulentarbeid, markedsplan og mer prosjekteringsarbeid. Selskapet må bl.a. i forprosjektet sørge for at undertegnede og min driftsassistent så langt som mulig blir godt oppdatert på biologi og driftsrutiner for størfisk i moderne lukkede RAS anlegg før oppstart. Denne kursingen skal skje i samarbeid med Billund Aquakulturservice AS, Danmark og Coppens i Nederland. Disse leverandørene har hittil levert det beste grunnlag som kan arbeides videre med. Det blir opprettet en konsulentgruppe som har den beste kompetanse på fagfeltene som kommer til anvendelse i prosjektet. Styreleder har blant flere aktuelle fagpersoner som har lang fartstid i landbasert akvakulturanlegg, fått uttrykt positiv tilbakemelding til deltakelse i konsulentgruppen. Billund Aquakulturservice AS som har levert stør RAS-anlegg, skal delta i prosjektgruppen og de har flere personer som tidligere har vært involvert i utbygging på oppdrettsanlegg for størfisk, Aquatir Sturgeon complex i Moldova: 19 Kapitalutvidelse i Polarfisk AS Selskapet har nå behov for å få tilført arbeidskapital for å unngå tap av tid i prosessen frem til oppstart og utbygging av produksjonsanlegget. Forprosjekt som beskrevet i vedlagt plan skal gjennomføres. Samtidig er den ene hallen i eksisterende anlegg planlagt brukt til oppstart med produksjon av biomasse (yngel og settefisk av Russisk stør, Sterlett stør og Sibirsk stør). Biomassen skal overføres i ny bygningsmasse etter hvert som anlegget bygges ut. Styret i Polarfisk AS har planlagt å gjennomføre 2 stk rettede emisjoner / kapitalforhøyelser innen utgangen av sommeren Første emisjon vil gjennomføres på grunnlag av ovennevnte verditakst på eiendommen inkludert alle rettigheter og konsesjoner, men avrundes ned til NOK ,-. Kapitalforhøyelse skal gjennomføres med en rettet emisjon mot privatpersoner, selskaper, fond og profesjonelle investorer. Postadresse: Postboks 130, 8161 Glomfjord. E-post: Mobil: Side 13

14 1. Rettet emisjon nr. 1 vil omfatte innbetaling av maksimum NOK ,- + konvertering av lån på NOK , tilsvarende aksjer hver på NOK 5,00. Minsteandel for privatpersoner er satt til aksjer, svarende til NOK Minsteandel for selskaper er satt til aksjer, svarende til NOK Minsteandel for investeringsfond er satt til aksjer, svarende til NOK Minsteandel for utenlandske investorer er satt til aksjer, svarende til NOK Sittende styre kan gjøre unntak ved skriftlige forespørsler. Det er ingen maksimumsbestilling. 2. Rettet emisjon nr. 2 vil gjennomføres på grunnlag fremtidige inntekts- og avkastningsmuligheter i selskapet. NorBAN, Fondsfinans ASA eller Castelar Corporate Finance AS, Oslo, vil etter endt forprosjekt få i oppdrag å utarbeide et emisjonsprospekt. Alle muligheter som kan gi avkastning ved produksjon av produkter fra størfiskoppdrett skal belyses. Styreleder tar sikte på at denne emisjonen bringer inn tilstrekkelig egenkapital for å fullfinansiere hele den planlagte anleggsutbyggingen med driftsfasen inntil full produksjon. 20 Fremdriftsplan I vedlegg nr.: 2 til prospektet (omfatter forprosjektet med fullstendig prosjektplan), er avsatt tid for delmål 1-3 fra frem til uke 16- og delmål 4-5 frem til uke 22 i Prosjektkostnader / Egenkapital Forprosjekt / fulstendig prosjektplan, se vedlegg: NOK ,- Økning av egenkapitalen i Polarfisk AS: NOK ,- Sum finansieringsbehov NOK ,- 22 Finansiering: Kapitalinnskudd i forbindelse med rettet emisjon NOK ,- Tilskudd fra Innovasjon Norge NOK ,- Sum finansiert NOK ,- Postadresse: Postboks 130, 8161 Glomfjord. E-post: Mobil: Side 14

15 23 Konsulent-/ faggruppe Faggruppen representerer personer som er godt kvalifisert på sine områder og består av følgende: Anker Bergli, Polarfisk AS. Prosjektansvarlig / byggeleder: fagperson leies inn. Bjarne Olsen, daglig leder i Billund Aquakulturservice A/S i Danmark Markedsansvarlig for utredning av marked / markedsplan: leies inn. Peter Lauesen, biolog i Billund Aquakulturservice A/S i Danmark Tom Normann, Linto AS, 7650 Verdal Osvald Torrissen, kvalitetssjef i Bodø Sildoljefabrikk AS 24 Styreleder, kortversjon Undertegnede, Anker Bergli(61 år), har bred erfaring innen anleggsarbeid(12 år), en god del på teknisk arbeid, bedriftsetablering og på forhandlinger med dagligvarekjeder i Norge. Jeg har vært daglig leder i 10 år i to perioden frem til og med Ansatt med ansvar fordelt på anlegg anbudsregning og utførelse, fiskeoppdrett og produksjon av ishavsrøye (fersk sløyd og filet), og eksport av disse produktene til Sveits og Tyskland. I siste fase med innkjøp av tørrfisk fra produsenter i Nord Norge, bearbeidet disse og solgt produktene inn Coop Norge Handel AS for salg over hele landet. Utdannelse: Videregående skole (maskin og mekaniker) , 3 årig utdannelse som agrotekniker + 1 praksisår 1995, 1 årig grunnleggende IT ved tidligere Næringsakademiet, Bodø 1996, vårsemester: Bedriftsetableringskurs ved Høgskolen i Bodø : Havbruksdrift og ledelse ved FBA Universitetet i Nordland. 2013, høst: Markedsføringsledelse ved FBA Universitetet i Nordland. 2014, vår: Personlig salg ved FBA Universitetet i Nordland. Til slutt må det å presisere at Polarfisk AS har avtale med en meget godt kvalifisert faggruppe som skal gjennomføre prosjektet på en best mulig måte. Selskapet skal også bygge opp en solid driftsorganisasjon som kan drifte selskapet på en økonomisk og bærekraftig og sikker vei fremover. Halsa, (Oppdatert) Polarfisk AS Anker Bergli Anker Bergli Postadresse: Postboks 130, 8161 Glomfjord. E-post: Mobil: Side 15

16 Sibirisk stör: Latinskt namn Acipenser baerii (bilde ovenfor). Russisk stör: Latinskt namn Acipenser gueldenstaedtii:.(diamond Sturgeon). Sterlett stör: Latinskt namn Acipenser ruthenes. Postadresse: Postboks 130, 8161 Glomfjord. E-post: Mobil: Side 16

Sammendrag. Studien er gjennomført av SINTEF Fiskeri og havbruk med Bioforsk Nord og Nofima marked som underleverandører.

Sammendrag. Studien er gjennomført av SINTEF Fiskeri og havbruk med Bioforsk Nord og Nofima marked som underleverandører. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Sammendrag... 3 1 Innledning... 13 2 Avgrensninger og valg av arter i studien... 14 3 Oversikt over innlandsoppdrett i Norge... 15 4 Overordnet oversikt over bransjen internasjonalt,

Detaljer

Laks på land En utredning om egne tillatelser til landbasert matfiskoppdrett av laks, ørret og regnbueørret med bruk av sjøvann

Laks på land En utredning om egne tillatelser til landbasert matfiskoppdrett av laks, ørret og regnbueørret med bruk av sjøvann En utredning om egne tillatelser til landbasert matfiskoppdrett av laks, ørret og regnbueørret med bruk av sjøvann Utført av en hurtigarbeidende arbeidsgruppe på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet

Detaljer

Kan næringsutvikling basert på kunnskap gi fremtidig konkurransekraft?

Kan næringsutvikling basert på kunnskap gi fremtidig konkurransekraft? Kan næringsutvikling basert på kunnskap gi fremtidig konkurransekraft? Konsolidering av 20 års akkumulert kunnskap for å stimulere til etablering av hummeroppdrett Tittel: Kan næringsutvikling basert på

Detaljer

8475 Straumsjøen Jennskaret 18. mai 2015

8475 Straumsjøen Jennskaret 18. mai 2015 Egil Kristoffersen & Sønner AS Jennskarveien 52 8475 Straumsjøen Bø kommune Kommunehuset 8475 Straumsjøen Jennskaret 18. mai 2015 Søknad om dispensasjon fra arealplan for å kunne søke om etablering av

Detaljer

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen Konkurransekraft gjennom kunnskap Bli inspirert av havbruksnæringen BILAG TIL INDEKS NORDLAND 2008 Forord Indeks Nordland 2008 setter fokus på forskning og utvikling (FoU) i næringslivet i Nordland. Tilgangen

Detaljer

Forretningsplan. Innledning

Forretningsplan. Innledning Forretningsplan Innholdsfortegnelse Innledning... 1 Forretningsplanens innhold... 2 Sammendrag... 2 Innholdsfortegnelse... 2 Innledning med bakgrunn for prosjektet og personen(e) bak... 3 Forretningsidé...

Detaljer

Konjunkturrapport NORSK INDUSTRI 2015

Konjunkturrapport NORSK INDUSTRI 2015 Konjunkturrapport NORSK INDUSTRI 2015 2015 Arbeidet med rapporten ble avsluttet 30. januar 2015. Forsidefoto: istockphoto.com Utforming: Malstrøm AS Trykk: BK Grafisk, Sandefjord Konjunkturrapport 2015

Detaljer

SNF rapport nr. 21/07. Økt verdiskaping gjennom differensierte markedsstrategier? En studie av SMB er i sjømatnæringen i Hardangerfjorden

SNF rapport nr. 21/07. Økt verdiskaping gjennom differensierte markedsstrategier? En studie av SMB er i sjømatnæringen i Hardangerfjorden SNF rapport nr. 21/07 Økt verdiskaping gjennom differensierte markedsstrategier? En studie av SMB er i sjømatnæringen i Hardangerfjorden Inger Beate Pettersen, James Hosea, Bernt Aarset SNF-prosjekt 6950:

Detaljer

Kartlegging av muligheter for økt automatisering i norsk saltfisk- og klippfiskindustri

Kartlegging av muligheter for økt automatisering i norsk saltfisk- og klippfiskindustri Rapport nr. Å0809 Kartlegging av muligheter for økt automatisering i norsk saltfisk- og klippfiskindustri August 2008 Ann Helen Hellevik og Ingebrigt Bjørkevoll Møreforsking AS Tone Beate Gjerstad og Pål

Detaljer

Er finanskrisen påviselig på torske- og laksenæringen?

Er finanskrisen påviselig på torske- og laksenæringen? Er finanskrisen påviselig på torske- og laksenæringen? av Astrid Antonsen Segtnan Masteroppgave i økonomi og administrasjon Studieretning økonomisk analyse (3 studiepoeng) Handelshøgskolen i Tromsø Universitetet

Detaljer

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12 Destinasjon Norge - sett fra fjellbygda Rauland Stein Birger Johnsen Rauland 04.12.12 1. Oppsummering Regjeringen la frem sin reiselivsstrategi "Destinasjon Norge" 10. april 2012. Strategien legger i kapittel

Detaljer

effektiv og bærekraftig

effektiv og bærekraftig effektiv og bærekraftig arealbruk i havbruksnæringen areal til begjær Oslo 4. februar 2011 Rapport fra et ekspertutvalg oppnevnt av Fiskeri- og kystdepartementet effektiv og bærekraftig arealbruk i havbruksnæringen

Detaljer

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Ottar Michelsen 2002 NTNU Trondheim Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

Hva er drivkraften bak bærekraftig sjømat og hvordan er norsk sjømatnæring posisjonert? Bjørg H. Nøstvold, Siril Alm, Ingelinn Pleym og Pirjo Honkanen

Hva er drivkraften bak bærekraftig sjømat og hvordan er norsk sjømatnæring posisjonert? Bjørg H. Nøstvold, Siril Alm, Ingelinn Pleym og Pirjo Honkanen Rapport 27/2010 Utgitt september 2010 Hva er drivkraften bak bærekraftig sjømat og hvordan er norsk sjømatnæring posisjonert? Bjørg H. Nøstvold, Siril Alm, Ingelinn Pleym og Pirjo Honkanen Nofima er et

Detaljer

Etablering av vindkraft i Norge

Etablering av vindkraft i Norge Etablering av vindkraft i Norge 1 Innhold Administrerende direktør har ordet 03 Utvikling krever investeringer 04 Uten Enova - ingen vindkraft i Europas beste «vindland» 06 Utvikling av vindkraftteknologi

Detaljer

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk Veileder - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og Innhold 1. Hva er Inn på tunet... 3 2. Bakgrunn for oppstart av Inn på tunet... 3 3. Om veilederen... 4 4. Idéfase... 5 4.1 Det offentlige som initiativtaker...

Detaljer

Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper

Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper HB 7.G.1 Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper Leie Eie Forfattet av: Katja Johannessen, Maja Flåto, Ane Hem og Edle Holt Alle skal bo godt og trygt Innhold Side Forord

Detaljer

Sektoranalyse for de marine næringene i Nord-Norge

Sektoranalyse for de marine næringene i Nord-Norge Sektoranalyse for de marine næringene i Nord-Norge Sónia Arrepia Photography - Visitnorway.com - Åpen Rapport Sektoranalyse for de marine næringene i Nord-Norge - statusbeskrivelse og fremtidsutsikter

Detaljer

UTREDNING UTVALG NEDSATT AV FISKERIDIREKTØREN. MTB: Nytt system for produksjonsreguleri ng og avgrensning av matfiskoppdrett

UTREDNING UTVALG NEDSATT AV FISKERIDIREKTØREN. MTB: Nytt system for produksjonsreguleri ng og avgrensning av matfiskoppdrett UTREDNING UTVALG NEDSATT AV FISKERIDIREKTØREN MTB: Nytt system for produksjonsreguleri ng og avgrensning av matfiskoppdrett FORSLAG TIL NYTT SYSTEM FOR PRODUKSJONSREGULERING OG AVGRENSNING AV MATFISKOPPDRETT

Detaljer

Tilgjengelige ferskvannsressurser til fremtidig produksjon av settefisk av laks og ørret

Tilgjengelige ferskvannsressurser til fremtidig produksjon av settefisk av laks og ørret Tilgjengelige ferskvannsressurser til fremtidig produksjon av settefisk av laks og ørret Arne Kittelsen*, Trond Rosten**, Yngve Ulgenes***, John Rune Selvik** & Henriette Alne* * AKVAFORSK, ** NIVA,***SINTEF

Detaljer

Næringsplan for Lenvik 2015-2019

Næringsplan for Lenvik 2015-2019 Næringsplan for Lenvik 1 Forord Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt i kommunestyret i 2014, og dette er kommunens overordnede styringsdokument. Her er de viktigste mål og strategier for samfunnsutviklingen

Detaljer

Praktisk guide til patentering

Praktisk guide til patentering Praktisk guide til patentering Spesielt for små og mellomstore bedrifter. Gjør ideer til verdier Hvem er Patentstyret, og hva gjør vi? Patentstyret er en statlig myndighet og et nasjonalt senter for immaterielle

Detaljer

Årsrapport. FHL fiskemel FHL fiskefôr FHL havbruk FHL industri og eksport

Årsrapport. FHL fiskemel FHL fiskefôr FHL havbruk FHL industri og eksport Årsrapport 2004 FHL fiskemel FHL fiskefôr FHL havbruk FHL industri og eksport Forord Stadig flere spiser norsk fisk. Det er viktig å ha med seg når en står overfor store handelspolitiske så vel som næringspolitiske

Detaljer

"Å eie, det er å ville"

Å eie, det er å ville Rapport 2009-091 Eierskapets betydning for de regionale energiselskapenes utvikling og verdiskaping i regionene Econ-rapport nr. 2009-091, Prosjekt nr. 5Z090056.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-091-7

Detaljer

Trondheimsmodellen for Inn på tunet Notat om utvikling av Inn på tunet i Trondheim

Trondheimsmodellen for Inn på tunet Notat om utvikling av Inn på tunet i Trondheim Trondheimsmodellen for Inn på tunet Notat om utvikling av Inn på tunet i Trondheim Maja Farstad og Jostein Vik Notat nr 3/09, ISSN 1503-2027 Norsk senter for bygdeforskning Universitetssenteret Dragvoll

Detaljer

Lokalmat i Trysil - Rapport

Lokalmat i Trysil - Rapport - Rapport Innhold INNLEDNING... 3 Organisering... 3 Prosjektgruppe... 3 Arbeidsgruppe/Referansegruppe... 4 Styringsgruppe... 4 Prosjektets aktiviteter... 5 Prosjektetablering... 5 Oppstartsmøte... 6 Identifisere

Detaljer

Innovasjon i Møre og Romsdal R-02

Innovasjon i Møre og Romsdal R-02 Innovasjon i Møre og Romsdal R-02 2000 http://www.step.no/ Redaktør for seriene: Editor for the series: Dr. Philos. Finn Ørstavik (1998-2000) Stiftelsen STEP 2000 Henvendelser om tillatelse til oversettelse,

Detaljer

Analyse av Norges avtaler og samarbeid med EU på fiskeriområdet

Analyse av Norges avtaler og samarbeid med EU på fiskeriområdet Rapport # 4 Analyse av Norges avtaler og samarbeid med EU på fiskeriområdet Utvalget for utredning av Norges avtaler med EU 2 Om rapporten Utvalget Rapporten for utredning er av Norges skrevet avtaler

Detaljer

Antall medlemmer i samvirkelagene 1 306 343 1 257 139 1 208 667 1 163 040 1 111 719 Antall samvirkelag 117 127 133 137 146

Antall medlemmer i samvirkelagene 1 306 343 1 257 139 1 208 667 1 163 040 1 111 719 Antall samvirkelag 117 127 133 137 146 NØKKELTALL Finansielle nøkkeltall for Coop Norge SA konsern Tall i millioner kroner 2011 2010 2009 2008 2007 Totale driftsinntekter 30 041 29 327 28 662 26 879 23 506 Driftsresultat før finansposter 401

Detaljer