Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy"

Transkript

1 Radøy kommune Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy Møtedato: Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: Saksliste: Saksnr Tittel 044/2017 Forskrift om rett til langtidsopphald ved sjukeheim eller tilsvarande bustad særskild tilrettelagt for heildøgnstenester i Radøy kommune 045/2017 Kommuneldeplan helse og omsorg framlegg til planprogram Den som har lovleg forfall eller er ugild i nokon av sakene må melda i frå til kultur- og sørvistorget så snart som råd, tlf Varamedlemmer møter etter nærare innkalling. 29. mai 2017 Jon Askeland møteleiar Arthur Kleiveland utvalssekretær

2 Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 044/2017 Formannskapet i Radøy PS Kommunestyret i Radøy PS Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Mette Fauskanger 16/ /6965 Forskrift om rett til langtidsopphald ved sjukeheim eller tilsvarande bustad særskild tilrettelagt for heildøgnstenester i Radøy kommune Saksopplysingar: Bakgrunn Viser til saksutgreiing til formannskapet 4. mai 2017 (vedlegg). Stortinget vedtok 13. juni 2016 endring i Pasient- og brukerrettighetslov, samt i Helse- og omsorgstenestelov om rett til langtidsopphald i sjukeheim eller tilsvarande bustad særskilt tilrettelagt for heildøgntenester. Kommunen er her pålagt å utarbeide kommunale kriterie for tildeling av nemde type opphald samt tildeling av plass på venteliste. Det er no utforma kommunal forskrift med iverksetting frå og med Nemde forskrift har vore på høyring i perioden Det har kome to innspel til forskrifta innan tidsfristen. Innspel frå Eldreråd og Råd for menneske med nedsett funksjonsevne (vedlegg). Innspelet er teke til vitande, og det er blitt gjort endringar i samsvar med dette. Innspel frå Fylkesmannen i Hordaland (vedlegg). Det er gjort ein gjennomgang og vurdering av innspelet, og gjort endringar i forskrifta i samsvar med innspel. Vurdering Kommunen har ansvaret for å sørge for kommunale helse- og omsorgstenester, og det er ei føremon at tildelingsprosessar for enkeltvedtak er kjent og forutsigbar. Kommunal forskrift om rett til langtidsopphald skal gje tryggleik for at den einskilde sine tenestebehov vert sett og vurdert, samt at tilbod om langtidsplass i sjukeheim eller tilsvarande bustad er tilgjengeleg når behov oppstår. Tenestemottakar skal ha krav på naudsynte og forsvarlege tenester uavhengig om ein står på ei venteliste eller ikkje. Vidare skal sakshandsaming følgje forvaltningslova sine reglar, samt dei krav som gjeld om klage som følgjer av pasient- og brukarrettighetslov. Rådmannen har utført endring/presisering i følgjande paragrafar etter at forskrifta har vore til offentleg ettersyn jf. innspel frå Fylkesmannen: 7 under punkt a). Kartlegging (IPLOS) er flytta inn under 8.

3 8 prosedyre for inntaksnemnd er fjerna frå forskrifta. Kriterium er blitt meir utdjupa 9 klagerett er flytta til presisering om endeleg klagegang Konklusjon «Rådmann tilrår at kommunestyret godkjenner kommunal forskrift slik den ligg føre (vedlegg).» Rådmannen sitt framlegg til vedtak: «Kommunestyret godkjenner forskrift om rett til langtidsopphald ved sjukeheim eller tilsvarande bustad særskilt tilrettelagt for heildøgntenester i Radøy kommune datert (vedlegg). Kommunal forskrift trer i kraft frå og med » Vedlegg: Høyringsnotat til Forskrift om rett til langtidso (121456) (L)(121468) Høyring - forskrift om rett til opphald i sjukeheim eller tilsvarande bustad Formannskapet 4. mai - høyring Høyringsuttale fylkesmannen i Hordaland - Lokal forskrift om tildeling av langtidsplass i sjukeheim mv - Radøy kommune Høyringsuttale Råd for menneske med nedsett funksjonsevne - lokal forskrift helse- og omsorgstenester ( Høyringsuttale eldrerådet - lokal forskrift Helse- og omsorgstenester Forskrift om rett til opphald i sjukeheim eller tilsvarande bustad særleg tilrettelagt for heildøgns tenester (3)

4 Radøy kommune Sektor for helse og omsorg Dei det gjeld Referansar: Saksbehandlar: Dato: Dykkar: Mette Fauskanger Vår: 16/ /4033 Høyringsnotat til Forskrift om rett til langtidsopphald ved sjukeheim eller tilsvarande bustad særskilt tilrettelagt for heildøgntenester Bakgrunn Stortinget vedtok 13. juni 2016 endringar i Pasient- og brukarrettighetslov samt Helse- og omsorgstenestelov. Grunnlaget for lovendringane er Prop.99 L ( ) og Inst. 372 L ( ) jf følgjande lenker: Pasientar som oppfyller kriterier for tildeling av langtidsopphald eller opphald i tilsvarande bustad særskilt tilrettelagt for heildøgntenester etter helse- og omsorgstenesteloven 3-2 a andre ledd, har rett til vedtak jf pasient- og brukerrettighetsloven 2-1 e, første ledd. Rettighet er knytta til helse- og omsorgsfagleg vurdering av kva tilbod som kan sikre pasient naudsynte og forsvarlege helse- og omsorgstenester. Endring i helse- og omsorgstenestelov 3-2-a gjev kommunen ei plikt til å utarbeide ei forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphald eller tilsvarande bustad. Kommunen skal fatte vedtak om kriteriane er oppfylt, og føre venteliste over pasientar som venter på langtidsopphald ved sjukeheim eller tilsvarande bustad. Forskrifta skal og omfatte pasientar som ville vere best tent med eit slikt opphald, men kor det er forsvarleg at vedkomande bur i eigen heim i påvente av eit opphald, samt korleis kommunen skal følge opp i ventetida. Post Kontakt Telefon Konto Radøyvegen 1690, 5936 Manger Telefaks Org.nr

5 Lokal forskrift skal bidra til at tildelingsprosess er forutsigbar og kjent, og føremålet er slik sett mellom anna: å styrke rettane til omsorgstrengande i praksis å forplikte kommunane sterkare til å innfri dei plikter dei har å tydeleggjere at alle med omsorgsbehov skal få ei vurdering om rett omsorgsnivå som ikkje er knytta til kommunen sin kapasitet her og no Radøy kommune Virkeområde til denne forskrifta er tildeling av langtidsopphald ved sjukheim eller tilsvarande bustad tilrettelagt for heildøgns tenester. Radøy kommune har ulike tenestetilbod til personar med helse- og omsorgsbehov. Desse er knytta til ulike tiltaks- og ressursnivå jamfør begrepet omsorgstrappa. Tenester på ulike nivå vert tildelt via enkeltvedtak, og aukande individuelle hjelpebehov vert vurdert kompensert med aukande og meir omfattende tenestetilbod/ressursinnsats av ulik art. Kommunen nyttar her prinsippet om lågaste effektive omsorgsnivå (LEON) ved tildeling av tenester. Dette påvirker korleis kriteriane i forskrifta er utforma. For å bli vurdert med behov for langtidsplass i sjukeheim eller tilsvarande bustad skal hjelpebehovet vere omfattande, vanskeleg å tidfeste og andre tenester i omsorgstrappa kan ikkje dekke behov for naudsynt og forsvarleg helse- og omsorgstenester. Det betyr at personar med middels til store hjelpebehov vil få tenester i heimen så lenge dette er forsvarleg. Det er viktig å merke seg at vedtak om plass på venteliste for langtidsopphald eller tilsvarande bustad ikkje gjev fortrinnsrett når det vert ledig plass for ny tildeling. Seinare plasserte passientar på venteliste, eller nye pasientar, vil kunne få plass først om deira behov er vurdert større på tildelingstidspunktet. Høyring Radøy kommune skal sikre at forskrifta er så godt opplyst som mogleg før endeleg vedtak i kommunestyret jf forvaltningsloven 37. Innhenting av synspunkt og høyringssvar frå ulike partar inngår i dette. Formkrav og kunngjering følgjer av Forvaltningslova 38, og den kommunale forskifta skal mellom anna kunngjerast i Norsk Lovtidend. Høyringdokumentet «Forskrift om rett til langtidsopphald ved sjukeheim eller tilsvarande bustad særskilt tilrettelagt for heildøgntenester i Radøy kommune» er tilgjengeleg på kommunen si heimeside Høyringsfrist Frist for å gje høyringssvar er onsdag 22. mai Høyringssvar vert å sende skriftleg til Radøy kommune, Radøyvegen 1690, 5936 MANGER eller til Side 2 16/2141-4

6 Høyringsinstansar Dette er ei open høyring som alle kan svare på, både lag- og organisasjoner samt privatpersonar. Framdrift Formannskapet hadde møte sak 17/2141 godkjent at forskrift vert sendt på høyring. Formannskapet vil vurdere eventuelle høyringssvar i eige møte før oversending til kommunestyret for endeleg vedtak Forskrifta trer i kraft etter vedtak i Radøy kommunestyre frå og med Med helsing Mette Fauskanger kommunalsjef helse og omsorg Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur. Mottakarar: Dei det gjeld Side 3 16/2141-4

7 TIL HØYRING Forskrift om rett til langtidsopphald i sjukeheim eller tilsvarande bustad særleg tilrettelagt for heildøgns tenester kriterar og ventelister i Radøy kommune. Heimel: Vedteke av Radøy kommunestyre den dato med heimel i lov 24.juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. 3-2 a første og andre ledd, samt pasient- og brukerrettighetsloven 2-1 e første ledd av Kap 1. Formål, lovgrunnlag, definisjon, virkeområde og organisering: 1 Formål Forskrifta skal sikra den einskilde pasient og brukar med omfattande tenestebehov rett til naudsynte helse- og omsorgstenester frå Radøy kommune. Forskrifta skal vidare sei kva kriterar Radøy kommune legg til grunn, for tildeling av langtidsopphald i sjukeheim eller tilsvarande bustad, særskild tilrettelagt for heildøgns helse- og omsorgstenester. Forskrifta skal og fastsetja korleis Radøy kommune skal følgje opp og ivareta pasient og brukar, som står på venteliste til langtidsopphald i sjukeheim, eller tilsvarande bustad særskild tilrettelagt for heildøgns helse- og omsorgstenester. 2 Lovgrunnlag for tildeling av sjukeheim og bustad særskild tilrettelagt for heildøgns helse- og omsorgstenester. Tildeling av langtidsopphold og helse- og omsorgstenester i sjukeheim er heimla i lov 2. juli 1999 nr. 63 om pasient- og brukerrettigheter 2-1 a andre ledd og 2-1 e første ledd, jf. lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstenester 3-1 første ledd, 3-2 første ledd nr. 6 bokstav c og 3-2 a første ledd. Tildeling av disposisjonsrett til tilsvarande bustad særskilt tilrettelagt for heildøgns tenester er heimla i lov 2. juli 1999 nr. 63 om pasient- og brukerrettigheter 2-1 e første ledd, jf. lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstenester 3-1 første ledd og 3-2 a første ledd. Tildeling av helse- og omsorgstenester i bustad som nemnt i første setning er lov 2. juli 1999 nr. 63 om pasient- og brukerrettigheter 2-1 a andre ledd, evt. også 2-1 d, jf. lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstenester 3-1 første ledd, jf. 3-2 første ledd nr. 6 bokstav a og b, og/eller 3-2 første ledd nr. 5,evt. også Definisjonar Med sjukeheim meinar ein helseinstitusjon som fell inn under forskrift av 16. desember 2011 nr om kommunal helse- og omsorgsinstitusjon 1 bokstav d og e og 2. Med langtidsopphald meinast det opphald i sjukeheim på ubestemt tid. Med bustad særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester meinast det: Bustad som er tilpassa for å yte tjenester som dekker pasient eller brukers behandlings, - omsorgs- og assistansebehov døgnet rundt. Pasient eller bruker må kunne få kontakt og bistand fra egna personell med tilsvarende responstid som vedkommende ville fått på sykeheim. Pasient eller bruker som får tildelt slik bustad vil få leigekontrakt, betale husleie og får dekka sine hjelpebehov i henhold til individuelle vedtak om tenester i heimen. 4 Virkeområde Forskrifta gjeld pasientar og brukarar som er folkeregistrert i Radøy kommune jf. lov 24.juni 2011 nr første ledd. Radøy kommune disponerer til ei kvar tid eit visst tal plasser som er berekna for langtidsplass i sjukeheim, og eit visst tal omsorgsbustadar eller bustader særskilt tilrettelagt for heildøgnstenester der 1

8 TIL HØYRING det vert gjeve eit tenestetilbod tilsvarande som vert gjeve i sjukeheim, jf. definisjonane i denne forskrifta 3. Denne forskrifta gjeld tildeling av tenester for mennesker med sæskilte hjelpe-og tenestebehov på alle desse plassane. 5 Ansvar og mynde Enkeltvedtak om tildeling av langtidsplass i institusjon som nemnt i forskrift 16. desember 2011 nr om kommunal helse- og omsorgsinstitusjon 1 bokstav a til d, helse- og omsorgstjenester i og utanfor institusjon i medhald av lov 2. juli 1999 nr. 63 om pasient- og brukerrettigheter 2-1 a andre ledd, 2-1 e første ledd og 2-1 d, jf. lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester 3-1 første ledd, 3-2 første ledd nr. 6, evt. også 3-2 første ledd nr. 5, 3-2 a første ledd, 3-6 og 3-8 vert fatta av inntaksnemnda i Radøy kommune (eigen prosedyre) Kapittel 2. Kriteriar for tildeling av langtidsopphald i sjukeheim og tilsvarande bustad særleg tilrettelagt for heildøgns tenester og for å få stå på venteliste til slikt bu- og tenestetilbod Pasient eller bruker har rett til opphald i sjukeheim eller tilsvarande bustad særleg tilrettelagt for heildøgns tenester dersom det etter ei grundig helse- og omsorgsfagleg vurdering, er einaste tilbodet som kan sikre pasienten eller brukaren nødvendige og forsvarlege helse- og omsorgstenester etter LEON-prinsippet (lågast effektive omsorgsnivå). Vurderinga skal innehalde beskriving av om alternativ til langtidsopphald i sjukeheim er vurdert. Til dømes: Helse- og omsorgstenester i heimen, dagtilbod, korttidsopphold i sjukeheim, opphald i omsorgsinstitusjon, tilrettelegging av heimen eller omgjevnad, hjelpemiddel og velferdsteknologiske løysningar, støttekontakt m.m er aktuelle tenester i ventetida på sjukeheimsplass. Avgjerande for om pasient får langtidsopphald i sjukeheim eller får stå på venteliste til slikt buog tenestetilbod er fylgjande: a) om det er ledig kapasitet i det aktuelle bu- og tenestetilbodet b) kor mykje det hastar for pasienten eller brukaren å få eit anna bu- og tenestetilbod enn vedkommande har i dag. 7 Kriteria knytt til pasienten eller brukaren sine ynskje. Brukarmedverknad. For å opplyse saka tilstrekkeleg, må det være gjennomført eit møte e.l. med pasient eller brukar og/eller partsrepresentant med fylgjande formål: a) kartlegging av pasienten eller brukaren sine behov for helse- og omsorgstenester, jf nasjonalt kartleggingsverkty (IPLOS) b) innhente samtykke frå pasienten eller brukaren til å innhente ytterlegare opplysningar som er naudsynte for saksutgreiinga frå andre, c) gje pasienten eller brukaren den informasjon og rettleiing som trengs for at vedkommande skal kunne ivareta sine interesser i saka, til dømes informasjon om betaling, jf. denne forskrifta 11 tredje ledd, og d) få klårt fram kva ynskje pasient eller brukar har, etter at tilstrekkeleg informasjon er gjeve, til dømes om det er pasienten eller brukaren sjølv eller partsrepresentanten som har gjeve uttrykk for desse ynskja. Pasient eller brukar har rett til å velje å la være å ta imot tilbod om langtidsplass i sjukeheim, med mindre vilkåra i lov 2. juli 1999 nr. 63 kapittel 4A er oppfylt. 8 Kriteriar knytt til saksutgreiinga Syner til prosedyre for inntaksnemnda i Radøy kommune, sjå vedlegg. 2

9 TIL HØYRING Kapittel 3 Rett til enkeltvedtak og oppfølging av pasientar eller brukarar 9 Rett til enkeltvedtak om helse- og omsorgstenester i sjukeheim Pasient eller brukar har rett til enkeltvedtak om langtidsopphald i sjukeheim. Pasient eller brukar som får vedtak om disposisjonsrett til bustad særskilt tilrettelagt for heildøgns tenester, har rett til enkeltvedtak som seier kva tilbod som skal ytast der, som er nemnt i denne forskrifta 2 andre ledd. Ved venteliste, skal vedtaket skal opplyse om at pasient eller brukar som fyller kriteriane for langtidsopphald i sjukeheim eller tilsvarande bustad særskilt tilrettelagt for heildøgns tenester, kjem på kommunen si venteliste for langtidsopphald. Pasient og brukar har rett til å klage over vedtak om avslag på sjukeheim eller tilsvarande bustad særskilt tilrettelagt for heildøgns tenester og plass på venteliste for langtidsopphald jf. Pasient- og bruakarrettighetslova. 10 Oppfølging av pasientar eller brukarar på venteliste Pasient eller brukar som kan bu heime i påvente av langtidsopphald i sjukeheim vil få enkeltvedtak om å stå på venteliste, samt verte opplyst om kva helse- og omsorgstenester som skal ytast i ventetida. Helse- og omsorgstenestene som vert ytt i ventetida, skal til ei kvar tid vere forsvarlege og behovsdekkande. Kommunen sine rutinar skal syte for at pasient og brukar på venteliste har naudsynte og forsvarlege helse- og omsorgstenester medan dei ventar på tildeling av plass i sjukeheim eller tilsvarande bustad særskilt tilrettelagt for heildøgns omsorgsteneter. Utanom hastesakene, vert slike bu- og tenestetilbod tildelt den av pasientane eller brukarane som vert vurdert til å ha størst behov for det, når det har blitt ledig eit bu- og tenestetilbod. Pasient eller brukar som har fått enkeltvedtak om å få stå på venteliste, må difor rekne med at pasientar eller brukarar med meir presserande eller større behov, vert prioritert framfor dei, og at det ikkje gjeld nokon tidsfrist for når eit bu- og tenestetilbod som nemnt ovanfor skal gjevast. Kapittel 4. Betaling, klage og iverksetjing 11 Betaling for bu- og tenestetilbod Eigenbetaling for helse- og omsorgstenester i sjukeheim føl reglane i forskrift 16. desember 2011 nr. 1349, om eigenandel for kommunale helse- og omsorgstenester i institusjon. Informasjon vert gjeve i vedtaket. 12 Klage Vedtak kan klagast til Fylkesmannen, jf. pasient- og brukarrettighetslova 7-2. Ein klage skal være skriftlig, jf. pasient- og brukarrettighetslova 7-3. Ein eventuell klage vert sendt til leiar av inntaksnemnda i Radøy kommune, som tar saka til vurdering i første instans. Om det ikkje vert vurdert omgjering av vedtak skal kommunen sende klagen vidare til Fylkesmannen for endeleg avgjerd. Klagefrist er 4 veker, og skal framkomme av vedtaket jf pasientog brukerrettighetsloven 7-5. For nærmare opplysningar, eller ved behov for hjelp til å fremje ein eventuell klage, ta kontakt med leiar i inntaksnemnda. 13 Iverksetjing av forskrifta Denne forskrifta trer i kraft 1. juli

10 Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 028/2017 Formannskapet i Radøy PS Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Mette Fauskanger 16/ /4025 Forskrift om rett til langtidsopphald i sjukeheim eller tilsvarande bustad særskilt tilrettelagt for heildøgnstenester i Radøy kommune - kriterier og ventelister Saksopplysingar: Bakgrunn Stortinget vedtok 13. juni 2016 endring i Pasient- og brukerrettighetslov samt i Helse- og omsorgstenestelov om rett til langtidsopphald i sjukeheim eller tilsvarande bustad særskilt tilrettelagt for heildøgntenester. Kommunen er her pålagt å utarbeide kommunale kriterie for tildeling av nemnde type opphald, samt tildeling av plass på venteliste. Det skal utformast kommunal forskrift med iverksetting frå og med Saksopplysningar Regjeringa vil innføre nasjonale kriterier for langtidsopphald i sjukeheim eller tilsvarande bustad. Hensikta er mellom anna å bidra til at tildelingsprosess i kommunane vert meir forutsigbar og open. Nasjonale kriterier er tenkt iverksett etter evaluering av forsøksordning med statleg finansiering av omsorgstenesta, samt at ein har fått erfaringar frå kommmunale forskrifter. Fram til nasjonale kriterier er vedtatt må den einskilde kommune utforme lokal forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphald i sjukeheim eller tilsvarande bustad. Kommunen skal føre ventelister over pasienter som venter på kommunal langtidsplass, og regulere korleis kommunen skal sikre forsvarleg oppfølging av dei pasientane som står på venteliste. Plikt til å utarbeide kommunale kriterier vert avgrensa til langtidsopphald i sjukeheim eller tilsvarande bustad særskilt tilrettelagt for heildøgnstenester. Forvaltningslova kapittel VII omtaler formalkrav ved etablering av kommunal forskrift. Forvaltningsorganet skal sjå til at saka er så godt opplyst som mogleg før vedtak vert å treffa, jamfør Forvaltningslov 37: «Offentlige og private insititusjoner og organisasjoner for de erverv, fag eller interessegrupper som forskriftene skal gjelde eller gjelder for eller viss interesser særlig berøres, skal gis anledning til å uttale seg før forskriften bir utferdiget, endret elleropphevet. Så langt det trengst for å få saken allsidig opplyst, skal uttalelse også søkes innhentet fra andre. Forvaltningsorganet bestemmer på hvilken måte forhåndsvarslingen skal foregå og kan sette frist for å gi uttalelse Uttalelser skal gis skriftlig. Forvaltningsorganet kan i den enkelte sak samtykke i at uttalelse kan gis muntlig. Når saken egner seg for det, kan forvaltningsorganet bestemme at forhandlinger om saken skal foregå i møte»

11 Når det gjeld formkrav og kunngjering viser ein til Forvaltningslov 38: «En forskrift skal inneholde: a. En uttrykkelig henvisnings til den eller de bestemmelser som gir forvaltningsorganet hjemmel til å utferdige forskriften, og en henvisning i samsvar med EØS-høringslov 12 viss forskriften inneholder tekniske regler i henhold til nevnte lov b. nevne det forvaltningsorgan som har gitt forskriften c. kunngjøres i Norsk Lovtidende d. i kunngjøringen betegnes som forskrift Når praktiske hensyn gjør det hensiktsmessig, kan kunngjøringen avgrenses til en kort omtale av forskriften med opplysning om hvor teksten kan fåes eller finnes.» Vurdering Kommunen har ansvaret for å sørge for kommunale helse- og omsorgstenester, og det er ein føremon at tildelingsprosessar for enkeltvedtak er kjent og forutsigbar. Kommunal forskrift om rett til langtidsopphald skal gje tryggleik for at den einskilde sine tenestebehov vert sett og vurdert, samt at tilbod om langtidsplass i sjukeheim eller tilsvarande bustad er tilgjengeleg når behov oppstår. Tenestemottakar skal ha krav på naudsynte og forsvarlege tenester uavhengig om ein står på ei venteliste eller ikkje. Vidare skal sakshandsaming følgje forvaltningslova sine reglar, samt dei krav som gjeld om klage som følgjer av pasient- og brukarrettigheitslov. Rådmannen har etablert administrativ arbeidsgruppe for å utarbeide framlegg til kommunal forskrift. Arbeidsgruppa har utforma framlegg om kommunal forskrift som i hovudsak ikkje avviker frå gjeldande praksis om lågaste effektive omsorgsnivå ved tildeling av tenester og ressursinnsats. I tillegg legg ein til grunn målsetting som seier at omsorgstenester skal ytast i eigen heim så lenge den einskilde ønskjer det og det er fagleg forsvarleg. I høve til formalkrav ved etablering av kommunal forskrift vurderer rådmann at det er føremålstenleg at formannskapet fattar vedtak om at framlegg til kommunal forskrift vert å sende på høyring. Etter avslutta høyringsperiode vil formannskapet handsame saka, og vurdere eventuelle merknader før saka går vidare for endeleg handsaming i kommunestyret i juni. Konklusjon Rådmannen rår til at framlegg til kommunal forskrift om rett til langtidsopphald ved sjukeheim eller tilsvarande bustad særskilt tilrettelagt for heildøgntenester i Radøy kommune vert lagt ut på høyring. Framlegg til kommunal forskrift, med eventuelle merknader, skal handsamast på ny i formannskapet Endeleg godkjenning av kommunal forskrift skal handsamast i kommunestyret » Rådmann sitt framlegg til vedtak: Formannskapet godkjenner at framlegg til «Forskrift om rett til langtidsopphald ved sjukeheim eller tilsvarande bustad særskilt tilrettelagt for heildøgntenester i Radøy kommune kriterier og venteliste» vert lagt ut på høyring.

12 Høyringsfrist vert sett til 26. mai Formannskapet i Radøy - 028/2017 FS - handsaming: Kommuneoverlege Grethe Fosse og kommunalsjef orienterte i saka. Forskrifta inneheld kriterar som Radøy kommune legg til grunn, for tildeling av langtidsopphald i sjukeheim eller tilsvarande bustad, særskild tilrettelagt for heildøgns helse- og omsorgstenester. Forskrifta seier korleis Radøy kommune skal følgja opp og ivareta pasient og brukar, som står på venteliste til langtidsopphald i sjukeheim, eller tilsvarande bustad. Det er inntaksnemnda i Radøy som forvaltar forskrifta og sikrar at dei med størst behov får tenester først. Forskrifta skal også sikra tildeling av forsvarlege helse- og omsorgstenester for radværingane når det gjeld langtidsopphald i sjukeheim eller alternativt bu- og tenestetilbod. Ingen skal få avslag på langtidsplass. Dei som ikkje får plass, blir sett på venteliste. I ventetida på langtidsplass blir det gjort nye vurderingar, slik at det til ei kvar tid er dei med størst behov som får langtidsplass. Det skal vera tryggleik for at endra behov vert sett og vurdert slik at langtidsplass eller tilsvarande bustad er tilgjengeleg når behov oppstår. FS - vedtak: Formannskapet godkjenner at framlegg til «Forskrift om rett til langtidsopphald ved sjukeheim eller tilsvarande bustad særskilt tilrettelagt for heildøgntenester i Radøy kommune kriterier og venteliste» vert lagt ut på høyring. Høyringsfrist vert sett til 26. mai Vedlegg: Høyringsnotat til Forskrift om rett til langtidso (121456) Forskift om rett til opphald i sjukeheim eller tilsvarande bustad særleg tilrettelagt for heildøgns tenester

13 Sakshandsamar, telefon Arne Erstad, Vår dato Dykkar dato Vår referanse 2017/ Dykkar referanse 16/2141 Radøy kommune Sendast berre som e-brev til: Høyringsuttale - Lokal forskrift om tildeling av langtidsplass i sjukeheim mv - Radøy kommune Vi viser til brev av 4 mai 2017, vedlagt utkast til forskrift. Fylkesmannen har følgjande innspel: 7, om kriterium knytt til ønskje / brukarmedverknad Bokstav a) om kartlegging (IPLOS) høyer etter vår vurdering inn under 8, kriterium knytt til saksutgreiinga. Elles er innhaldet her først og fremst saksbehandling, under dette samtykke, informasjon/rettleiing og medverknad. Sjå særleg bokstavane b), c) og d). Det er positivt at dette blir omtala. 8, om kriterium til saksutgreiinga Her viser kommunen berre til vedlagte prosedyre for inntaksnemnda i kommunen. Dette kan vere nyttig for saksbehandlarane, men er vanskeleg for innbyggjarane å forstå. Kartlegging (IPLOS) høyrer, som nemnt ovanfor, etter vår meining inn under 8. Fylkesmannen saknar at kriterium blir meir utdjupa i forskrifta. Her er moment som kan vere aktuelle: Helsetilstand: Kor omfattande er behovet, kor lenge har vedkomande hatt behov for hjelp, om vedkomande treng tenester/tilsyn heile døgnet, med korte mellomrom, kva for hjelp vedkomande treng og pasientens føresetnader for å tilkalle hjelp. Mental og kognitiv tilstand: Korleis skal dette vere vurdert? Evne til eigenomsorg. Personleg eigenomsorg og føresetnader for å klare daglege gjeremål. Butilhøve og nettverk. Kva blir vektlagt? Nettverk og deira omsorgsevne. 9, om rett til vedtak Alle som søker langtidsplass i sjukeheim skal ha vedtak. Dette gjeld om dei får innvilga langtidsplass, om dei får innvilga andre tenester, eller om dei får avslag. Innbyggjarane bruker ikkje ord som enkeltvedtak, men forstår kva eit vedtak er. Fylkesmannen i Hordaland Postadresse: Postboks 7310, 5020 Bergen Besøksadresse: Statens hus, Kaigaten 9, Bergen Telefon: Helse- og sosialavdelinga Kontakt: Nettside: Org.nr:

14 I 9 siste avsnitt omtaler kommunen klageretten. Vi tilrår at opplysningar om klagerett går samla fram av 12, som gjeld klage. 12, om klage Her bør det gå fram at kommunen sender saka til Fylkesmannen for endeleg avgjerd om klagar ikkje får fullt ut medhald. Med helsing Helga Arianson fylkeslege Arne Erstad seniorrådgjevar Brevet er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift. 2

15 Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 010/2017 Råd for menneske med nedsett funksjonsevne PS Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Mette Fauskanger 16/ /6057 Høyring - lokal forskrift helse- og omstorgstenester Saksopplysingar: Bakgrunn Stortinget vedtok 13. juni 2016 endring i Pasient- og brukerrettighetslov samt i Helse- og omsorgstenestelov om rett til langtidsopphald i sjukeheim eller tilsvarande bustad særskilt tilrettelagt for heildøgntenester. Kommunen er her pålagt å utarbeide kommunale kriterie for tildeling av nemnde type opphald, samt tildeling av plass på venteliste. Det skal utformast kommunal forskrift med iverksetting frå og med Regjeringa vil innføre nasjonale kriterier for langtidsopphald i sjukeheim eller tilsvarande bustad. Hensikta er mellom anna å bidra til at tildelingsprosess i kommunane vert meir forutsigbar og open. Nasjonale kriterier er tenkt iverksett etter evaluering av forsøksordning med statleg finansiering av omsorgstenesta, samt at ein har fått erfaringar frå kommmunale forskrifter. Fram til nasjonale kriterier er vedtatt må den einskilde kommune utforme lokal forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphald i sjukeheim eller tilsvarande bustad. Kommunen skal føre ventelister over pasienter som venter på kommunal langtidsplass, og regulere korleis kommunen skal sikre forsvarleg oppfølging av dei pasientane som står på venteliste. Plikt til å utarbeide kommunale kriterier vert avgrensa til langtidsopphald i sjukeheim eller tilsvarande bustad særskilt tilrettelagt for heildøgnstenester. Forvaltningslova kapittel VII omtaler formalkrav ved etablering av kommunal forskrift. Forvaltningsorganet skal sjå til at saka er så godt opplyst som mogleg før vedtak vert å treffa, jamfør Forvaltningslov 37: «Offentlige og private insititusjoner og organisasjoner for de erverv, fag eller interessegrupper som forskriftene skal gjelde eller gjelder for eller viss interesser særlig berøres, skal gis anledning til å uttale seg før forskriften bir utferdiget, endret elleropphevet. Så langt det trengst for å få saken allsidig opplyst, skal uttalelse også søkes innhentet fra andre. Forvaltningsorganet bestemmer på hvilken måte forhåndsvarslingen skal foregå og kan sette frist for å gi uttalelse Uttalelser skal gis skriftlig. Forvaltningsorganet kan i den enkelte sak samtykke i at uttalelse kan gis muntlig. Når saken egner seg for det, kan forvaltningsorganet bestemme at forhandlinger om saken skal foregå i møte»

16 Når det gjeld formkrav og kunngjering viser ein til Forvaltningslov 38: «En forskrift skal inneholde: En uttrykkelig henvisnings til den eller de bestemmelser som gir forvaltningsorganet hjemmel til å utferdige forskriften, og en henvisning i samsvar med EØS-høringslov 12 viss forskriften inneholder tekniske regler i henhold til nevnte lov nevne det forvaltningsorgan som har gitt forskriften kunngjøres i Norsk Lovtidende i kunngjøringen betegnes som forskrift Når praktiske hensyn gjør det hensiktsmessig, kan kunngjøringen avgrenses til en kort omtale av forskriften med opplysning om hvor teksten kan fåes eller finnes.» Vurdering Kommunen har ansvaret for å sørge for kommunale helse- og omsorgstenester, og det er ei føremon at tildelingsprosessar for enkeltvedtak er kjent og forutsigbar. Kommunal forskrift om rett til langtidsopphald skal gje tryggleik for at den einskilde sine tenestebehov vert sett og vurdert, samt at tilbod om langtidsplass i sjukeheim eller tilsvarande bustad er tilgjengeleg når behov oppstår. Tenestemottakar skal ha krav på naudsynte og forsvarlege tenester uavhengig om ein står på ei venteliste eller ikkje. Vidare skal sakshandsaming følgje forvaltningslova sine reglar, samt dei krav som gjeld om klage som følgjer av pasient- og brukarrettigheitslov. Rådmannen har etablert administrativ arbeidsgruppe for å utarbeide framlegg til kommunal forskrift. Arbeidsgruppa har utforma framlegg om kommunal forskrift som i hovudsak ikkje avviker frå gjeldande praksis om lågaste effektive omsorgsnivå ved tildeling av tenester og ressursinnsats. I tillegg legg ein til grunn målsetting som seier at omsorgstenester skal ytast i eigen heim så lenge den einskilde ønskjer det og det er fagleg forsvarleg. I høve til formalkrav ved etablering av kommunal forskrift vurderer rådmann at det er føremålstenleg at formannskapet fattar vedtak om at framlegg til kommunal forskrift vert å sende på høyring. Etter avslutta høyringsperiode vil formannskapet handsame saka, og vurdere eventuelle merknader før saka går vidare for endeleg handsaming i kommunestyret i juni. Konklusjon Rådmannen rår til at framlegg til kommunal forskrift om rett til langtidsopphald ved sjukeheim eller tilsvarande bustad særskilt tilrettelagt for heildøgntenester i Radøy kommune vert lagt ut på høyring. Framlegg til kommunal forskrift, med eventuelle merknader, skal handsamast på ny i formannskapet Endeleg godkjenning av kommunal forskrift skal handsamast i kommunestyret »

17 Rådmann sitt framlegg til vedtak: Formannskapet godkjenner at framlegg til «Forskrift om rett til langtidsopphald ved sjukeheim eller tilsvarande bustad særskilt tilrettelagt for heildøgntenester i Radøy kommune kriterier og venteliste» vert lagt ut på høyring. Høyringsfrist vert sett til 26. mai Formannskapet i Radøy - 028/2017 FS - handsaming: FS - vedtak: Formannskapet godkjenner at framlegg til «Forskrift om rett til langtidsopphald ved sjukeheim eller tilsvarande bustad særskilt tilrettelagt for heildøgntenester i Radøy kommune kriterier og venteliste» vert lagt ut på høyring. Høyringsfrist vert sett til 26. mai Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Råd for menneske med nedsett funksjonsevne gjer framlegg om å vedta forskrifta slik den ligg føre. Råd for menneske med nedsett funksjonsevne - 010/2017 RMNF - handsaming: Kommuneoverlege Grethe Fosse og kommunalsjef helse og omsorg, Mette Fauskanger, orienterte om forslag til forskrift og svara på spørsmål. Forskrifta skal sikra kriterier for tildeling av langtidsopphald i sjukeheim eller tilsvarande bustad, særskild tilrettelagt for heildøgns helse- og omsorgstenester. Forsikrifta skal også sikra korleis Radøy kommune skal følgja opp og ivareta pasient og brukar som står på venteliste til langtidsopphald i sjukeheim eller tilsvarande bustad. Det er Inntaksnemnda i Radøy som forvaltar forsikrifta, og sikrar at dei med størst behov får tenester først og sikrar tildeling av forsvarlege helse- og omsorgstenester når det gjeld langtidsopphald i sjukeheim eller alternativt bu- og tenestetilbod. Om ein person som har behov, men ikkje ønskjer sjukeheimsplass, har vedkomande rett på tilsvarande hjelp i heimen. Kommuneoverlegen sa at det er sjeldan det skjer overprøving av pasienten sin vilje. Kommunalsjefen informerte om at det er ulike ordningar som kan takast i bruk for å leggja dei fysiske forholda til rette for at pasienten kan bli buande heime. Forskrifta legg opp til at dei som søkjer om sjukeheimsplass, får plass etter bestemte kriterier. Dei som ikkje får plass, blir sett på venteliste. Dette er ei venteliste som kontinuerleg blir vurdert ut frå situasjonen og hjelpebehovet den enkelte er i. Medlemmer i råda understreka at det må vera ei forsvarleg oppfølging av dei som står på venteliste.

18 Grethe Fosse, som er leiar i inntaksnemnda, forsikra at det er gode rutinar for ei grundig oppfølging av dei som står på venteliste, mellom anna gjennom eit godt samarbeid med heimesjukepleia. Inntaksnemnda har fokus på at endra behov vert sett og vurdert, slik at langtidsplass eller tilsvararande bustad er tilgjengeleg når behov oppstår. Råda drøfta også om pårørande bør bli drege sterkare inn i vurderinga av behovet for sjukeheimsplass. Det vart også peika på behovet for å få ut meir informasjon om aktuelle tilbod i heimen, som gjer at dei eldre kan bu lenger heime. Dette er informasjon som bør rettast inn mot t.d. aldersgruppa frå 75+. Rådsmedlemmene gav også klart uttrykk for at "alder" ikkje må stå som eit sjølvstendig kriterium i vurderinga av sjukeheimsplass. Det vart sett fram følgjande endringsframlegg: Lokal forskrift for langtidsopphald i sjukeheim og tilsvarande bustad, vert godkjend med følgjande tillegg: Rutinar for internkontroll i inntaksnemnda må oppgraderast i samband med handsaming av lokal forskrift for langtidsopphald i sjukeheim mm. «Alder» må ikkje stå som eit sjølvstendig kriterium for inntaks-vurdering, men det er naturleg at «alder» er eitt av fleire kriterium som blir vurdert i samanheng. Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne og eldrerådet godkjende framlegg sett fram i møtet. RMNF - vedtak: Lokal forskrift for langtidsopphald i sjukeheim og tilsvarande bustad, vert godkjend med følgjande tillegg: Rutinar for internkontroll i inntaksnemnda må oppgraderast i samband med handsaming av lokal forskrift for langtidsopphald i sjukeheim mm. «Alder» må ikkje stå som eit sjølvstendig kriterium for inntaks-vurdering, men det er naturleg at «alder» er eitt av fleire kriterium som blir vurdert i samanheng. Vedlegg: Høyringsnotat til Forskrift om rett til langtidso (121456) Forskift om rett til opphald i sjukeheim eller tilsvarande bustad særleg tilrettelagt for heildøgns tenester

19 Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 008/2017 Radøy eldreråd PS Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Mette Fauskanger 16/ /6055 Høyring - lokal forskrift Helse- og omsorgstenester Saksopplysingar: Bakgrunn Stortinget vedtok 13. juni 2016 endring i Pasient- og brukerrettighetslov samt i Helse- og omsorgstenestelov om rett til langtidsopphald i sjukeheim eller tilsvarande bustad særskilt tilrettelagt for heildøgntenester. Kommunen er her pålagt å utarbeide kommunale kriterie for tildeling av nemnde type opphald, samt tildeling av plass på venteliste. Det skal utformast kommunal forskrift med iverksetting frå og med Saksopplysningar Regjeringa vil innføre nasjonale kriterier for langtidsopphald i sjukeheim eller tilsvarande bustad. Hensikta er mellom anna å bidra til at tildelingsprosess i kommunane vert meir forutsigbar og open. Nasjonale kriterier er tenkt iverksett etter evaluering av forsøksordning med statleg finansiering av omsorgstenesta, samt at ein har fått erfaringar frå kommmunale forskrifter. Fram til nasjonale kriterier er vedtatt må den einskilde kommune utforme lokal forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphald i sjukeheim eller tilsvarande bustad. Kommunen skal føre ventelister over pasientar som venter på kommunal langtidsplass, og regulere korleis kommunen skal sikre forsvarleg oppfølging av dei pasientane som står på venteliste. Plikt til å utarbeide kommunale kriterier vert avgrensa til langtidsopphald i sjukeheim eller tilsvarande bustad særskilt tilrettelagt for heildøgnstenester. Forvaltningslova kapittel VII omtaler formalkrav ved etablering av kommunal forskrift. Forvaltningsorganet skal sjå til at saka er så godt opplyst som mogleg før vedtak vert å treffa, jamfør Forvaltningslov 37: «Offentlige og private insititusjoner og organisasjoner for de erverv, fag eller interessegrupper som forskriftene skal gjelde eller gjelder for eller viss interesser særlig berøres, skal gis anledning til å uttale seg før forskriften bir utferdiget, endret elleropphevet. Så langt det trengst for å få saken allsidig opplyst, skal uttalelse også søkes innhentet fra andre. Forvaltningsorganet bestemmer på hvilken måte forhåndsvarslingen skal foregå og kan sette frist for å gi uttalelse Uttalelser skal gis skriftlig. Forvaltningsorganet kan i den enkelte sak samtykke i at uttalelse kan gis muntlig. Når saken egner seg for det, kan forvaltningsorganet bestemme at forhandlinger om saken skal foregå i møte»

20 Når det gjeld formkrav og kunngjering viser ein til Forvaltningslov 38: «En forskrift skal inneholde: En uttrykkelig henvisnings til den eller de bestemmelser som gir forvaltningsorganet hjemmel til å utferdige forskriften, og en henvisning i samsvar med EØS-høringslov 12 viss forskriften inneholder tekniske regler i henhold til nevnte lov nevne det forvaltningsorgan som har gitt forskriften kunngjøres i Norsk Lovtidende i kunngjøringen betegnes som forskrift Når praktiske hensyn gjør det hensiktsmessig, kan kunngjøringen avgrenses til en kort omtale av forskriften med opplysning om hvor teksten kan fåes eller finnes.» Vurdering Kommunen har ansvaret for å sørge for kommunale helse- og omsorgstenester, og det er ein føremon at tildelingsprosessar for enkeltvedtak er kjent og forutsigbar. Kommunal forskrift om rett til langtidsopphald skal gje tryggleik for at den einskilde sine tenestebehov vert sett og vurdert, samt at tilbod om langtidsplass i sjukeheim eller tilsvarande bustad er tilgjengeleg når behov oppstår. Tenestemottakar skal ha krav på naudsynte og forsvarlege tenester uavhengig om ein står på ei venteliste eller ikkje. Vidare skal sakshandsaming følgje forvaltningslova sine reglar, samt dei krav som gjeld om klage som følgjer av pasient- og brukarrettigheitslov. Rådmannen har etablert administrativ arbeidsgruppe for å utarbeide framlegg til kommunal forskrift. Arbeidsgruppa har utforma framlegg om kommunal forskrift som i hovudsak ikkje avviker frå gjeldande praksis om lågaste effektive omsorgsnivå ved tildeling av tenester og ressursinnsats. I tillegg legg ein til grunn målsetting som seier at omsorgstenester skal ytast i eigen heim så lenge den einskilde ønskjer det og det er fagleg forsvarleg. I høve til formalkrav ved etablering av kommunal forskrift vurderer rådmann at det er føremålstenleg at formannskapet fattar vedtak om at framlegg til kommunal forskrift vert å sende på høyring. Etter avslutta høyringsperiode vil formannskapet handsame saka, og vurdere eventuelle merknader før saka går vidare for endeleg handsaming i kommunestyret i juni. Konklusjon Rådmannen rår til at framlegg til kommunal forskrift om rett til langtidsopphald ved sjukeheim eller tilsvarande bustad særskilt tilrettelagt for heildøgntenester i Radøy kommune vert lagt ut på høyring. Framlegg til kommunal forskrift, med eventuelle merknader, skal handsamast på ny i formannskapet Endeleg godkjenning av kommunal forskrift skal handsamast i kommunestyret »

21 Rådmann sitt framlegg til vedtak: Formannskapet godkjenner at framlegg til «Forskrift om rett til langtidsopphald ved sjukeheim eller tilsvarande bustad særskilt tilrettelagt for heildøgntenester i Radøy kommune kriterier og venteliste» vert lagt ut på høyring. Høyringsfrist vert sett til 26. mai Formannskapet i Radøy - 028/2017 FS - handsaming: FS - vedtak: Formannskapet godkjenner at framlegg til «Forskrift om rett til langtidsopphald ved sjukeheim eller tilsvarande bustad særskilt tilrettelagt for heildøgntenester i Radøy kommune kriterier og venteliste» vert lagt ut på høyring. Høyringsfrist vert sett til 26. mai Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Eldrerådet rår til at forskrifta vert vedteken slik den ligg føre. Radøy eldreråd - 008/2017 ELD - handsaming: Kommuneoverlege Grethe Fosse og kommunalsjef helse og omsorg, Mette Fauskanger, orienterte om forslag til forskrift og svara på spørsmål. Forskrifta skal sikra kriterier for tildeling av langtidsopphald i sjukeheim eller tilsvarande bustad, særskild tilrettelagt for heildøgns helse- og omsorgstenester. Forsikrifta skal også sikra korleis Radøy kommune skal følgja opp og ivareta pasient og brukar som står på venteliste til langtidsopphald i sjukeheim eller tilsvarande bustad. Det er Inntaksnemnda i Radøy som forvaltar forsikrifta, og sikrar at dei med størst behov får tenester først og sikrar tildeling av forsvarlege helse- og omsorgstenester når det gjeld langtidsopphald i sjukeheim eller alternativt bu- og tenestetilbod. Om ein person som har behov, men ikkje ønskjer sjukeheimsplass, har vedkomande rett på tilsvarande hjelp i heimen. Kommuneoverlegen sa at det er sjeldan det skjer overprøving av pasienten sin vilje. Kommunalsjefen informerte om at det er ulike ordningar som kan takast i bruk for å leggja dei fysiske forholda til rette for at pasienten kan bli buande heime. Forskrifta legg opp til at dei som søkjer om sjukeheimsplass, får plass etter bestemte kriterier. Dei som ikkje får plass, blir sett på venteliste. Dette er ei venteliste som kontinuerleg blir vurdert ut frå

22 situasjonen og hjelpebehovet den enkelte er i. Medlemmer i råda understreka at det må vera ei forsvarleg oppfølging av dei som står på venteliste. Grethe Fosse, som er leiar i inntaksnemnda, forsikra at det er gode rutinar for ei grundig oppfølging av dei som står på venteliste, mellom anna gjennom eit godt samarbeid med heimesjukepleia. Inntaksnemnda har fokus på at endra behov vert sett og vurdert, slik at langtidsplass eller tilsvararande bustad er tilgjengeleg når behov oppstår. Råda drøfta også om pårørande bør bli drege sterkare inn i vurderinga av behovet for sjukeheimsplass. Det vart også peika på behovet for å få ut meir informasjon om aktuelle tilbod i heimen, som gjer at dei eldre kan bu lenger heime. Dette er informasjon som bør rettast inn mot t.d. aldersgruppa frå 75+. Rådsmedlemmene gav også klart uttrykk for at "alder" ikkje må stå som eit sjølvstendig kriterium i vurderinga av sjukeheimsplass. Det vart sett fram følgjande endringsframlegg: Lokal forskrift for langtidsopphald i sjukeheim og tilsvarande bustad, vert godkjend med følgjande tillegg: Rutinar for internkontroll i inntaksnemnda må oppgraderast i samband med handsaming av lokal forskrift for langtidsopphald i sjukeheim mm. «Alder» må ikkje stå som eit sjølvstendig kriterium for inntaks-vurdering, men det er naturleg at «alder» er eitt av fleire kriterium som blir vurdert i samanheng. Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne og eldrerådet godkjende framlegg sett fram i møtet. ELD - vedtak: Lokal forskrift for langtidsopphald i sjukeheim og tilsvarande bustad, vert godkjend med følgjande tillegg: Rutinar for internkontroll i inntaksnemnda må oppgraderast i samband med handsaming av lokal forskrift for langtidsopphald i sjukeheim mm. «Alder» må ikkje stå som eit sjølvstendig kriterium for inntaks-vurdering, men det er naturleg at «alder» er eitt av fleire kriterium som blir vurdert i samanheng. Vedlegg: Høyringsnotat til Forskrift om rett til langtidso (121456) Forskift om rett til opphald i sjukeheim eller tilsvarande bustad særleg tilrettelagt for heildøgns tenester

23 Forskrift om rett til langtidsopphald i sjukeheim eller tilsvarande bustad særleg tilrettelagt for heildøgns tenester kriterar og ventelister i Radøy kommune Heimel: Vedteke av Radøy kommunestyre den dato med heimel i lov 24.juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. 3-2 a første og andre ledd, samt pasient- og brukerrettighetsloven 2-1 e første ledd av Kap 1. Formål, lovgrunnlag, definisjon, virkeområde og organisering: 1 Formål Forskrifta skal sikra den einskilde pasient og brukar med omfattande tenestebehov rett til naudsynte helse- og omsorgstenester frå Radøy kommune. Forskrifta skal vidare sei kva kriterar Radøy kommune legg til grunn, for tildeling av langtidsopphald i sjukeheim eller tilsvarande bustad, særskild tilrettelagt for heildøgns helse- og omsorgstenester. Forskrifta skal og fastsetja korleis Radøy kommune skal følgje opp og ivareta pasient og brukar som står på venteliste til langtidsopphald i sjukeheim, eller tilsvarande bustad særskild tilrettelagt for heildøgns helse- og omsorgstenester. 2 Lovgrunnlag for tildeling av sjukeheim og bustad særskild tilrettelagt for heildøgns helse- og omsorgstenester. Tildeling av langtidsopphold og helse- og omsorgstenester i sjukeheim er heimla i lov 2. juli 1999 nr. 63 om pasient- og brukerrettigheter 2-1 a andre ledd og 2-1 e første ledd, jf. lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstenester 3-1 første ledd, 3-2 første ledd nr. 6 bokstav c og 3-2 a første ledd. Tildeling av disposisjonsrett til tilsvarande bustad særskilt tilrettelagt for heildøgns tenester er heimla i lov 2. juli 1999 nr. 63 om pasient- og brukerrettigheter 2-1 e første ledd, jf. lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstenester 3-1 første ledd og 3-2 a første ledd. Tildeling av helse- og omsorgstenester i bustad som nemnt i første setning er lov 2. juli 1999 nr. 63 om pasient- og brukerrettigheter 2-1 a andre ledd, evt. også 2-1 d, jf. lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstenester 3-1 første ledd, jf. 3-2 første ledd nr. 6 bokstav a og b, og/eller 3-2 første ledd nr. 5,evt. også Definisjonar Med sjukeheim meinar ein helseinstitusjon som fell inn under forskrift av 16. desember 2011 nr om kommunal helse- og omsorgsinstitusjon 1 bokstav d og e og 2. Med langtidsopphald meinast det opphald i sjukeheim på ubestemt tid. Med bustad særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester meinast det: Bustad som er tilpassa for å yte tenester som dekker pasient eller brukers behandlings, - omsorgs- og assistansebehovdøgnet rundt. Pasient eller bruker må kunne få kontakt og bistand fra egna personell med tilsvarende responstid som vedkommende ville fått på sjukeheim. Pasient eller bruker som får tildelt slik bustad vil få leiekontrakt, betale husleige og får dekket sine hjelpebehov i henhold til individuelle vedtak om tenester i heimen. 1

24 4 Virkeområde Forskrifta gjeld pasientar og brukarar som er folkeregistrert i Radøy kommune jf. lov 24.juni 2011 nr første ledd. Radøy kommune disponerar til ei kvar tid eit visst tal plasser som er berekna for langtidsplass i sjukeheim, og eit visst tal omsorgsbustadar eller bustader særskilt tilrettelagt for heildøgnstenester der det vert gjeve eit tenestetilbod tilsvarande som vert gjeve i sjukeheim, jf. definisjonane i denne forskrifta 3. Denne forskrifta gjeld tildeling av tenester for mennesker med sæskilte hjelpe- og tenestebehov på alle desse plassane. 5 Ansvar og mynde Enkeltvedtak om tildeling av langtidsplass i institusjon som nemnt i forskrift 16. desember 2011 nr om kommunal helse- og omsorgsinstitusjon 1 bokstav a til d, helse- og omsorgstjenester i og utenfor institusjon i medhald av lov 2. juli 1999 nr. 63 om pasient- og brukerrettigheter 2-1 a andre ledd, 2-1 e første ledd og 2-1 d, jf. lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester 3-1 første ledd, 3-2 første ledd nr. 6, evt. også 3-2 første ledd nr. 5, 3-2 a første ledd, 3-6 og 3-8 vert fatta av inntaksnemnda i Radøy kommune (eigen prosedyre) Kapittel 2. Kriteriar for tildeling av langtidsopphald i sjukeheim og tilsvarande bustad særleg tilrettelagt for heildøgns tenester og for å få stå på venteliste til slikt bu- og tenestetilbod Pasient eller bruker har rett til opphald i sjukeheim eller tilsvarande bustad særleg tilrettelagt for heildøgns tenester dersom det etter ei grundig helse- og omsorgsfagleg vurdering, er einaste tilbodet som kan sikre pasienten eller brukaren nødvendige og forsvarlege helse- og omsorgstenester etter LEON-prinsippet (lågast effektive omsorgsnivå). Vurderinga skal innehalde beskriving av om alternativ til langtidsopphald i sjukeheim er vurdert. Til dømes: Helse- og omsorgstenester i heimen, dagtilbod, korttidsopphald i sjukeheim, opphald i omsorgsinstitusjon, tilrettelegging av heimen eller omgjevnad, hjelpemiddel og velferdsteknologiske tekniske løysingar, støttekontakt m.m. er aktuelle tenester i ventetida på sjukeheimsplass. Avgjerande for om pasient får langtidsopphald i sjukeheim eller får stå på venteliste til slikt buog tenestetilbod er fylgjande: a) om det er ledig kapasitet i det aktuelle bu- og tenestetilbodet b) kor mykje det hastar for pasienten eller brukaren å få eit anna bu- og tenestetilbod enn vedkommande har i dag. 6 Kriteria knytt til pasienten eller brukaren sine ynskje. Brukarmedverknad. For å opplyse saka tilstrekkeleg, må det være gjennomført eit møte e.l. med pasient eller brukar og/eller partsrepresentant med fylgjande formål: a) innhente samtykke frå pasienten eller brukaren til å innhente ytterlegare opplysningar som er naudsynte for saksutgreiinga frå andre, b) gje pasienten eller brukaren den informasjon og rettleiing som trengs for at vedkommande skal kunne ivareta sine interesser i saka, til dømes informasjon om betaling, jf. denne forskriften 10 tredje ledd, og c) få klårt fram kva ynskje pasient eller brukar har, etter at tilstrekkeleg informasjon er gjeve, til dømes om det er pasienten eller brukaren sjølv eller partsrepresentanten som har gjeve uttrykk for desse ynskja. 2

25 Pasient eller brukar har rett til å velje å la være å ta imot tilbod om langtidsplass i sjukeheim, med mindre vilkåra i lov 2. juli 1999 nr. 63 kapittel 4A er oppfylt. 7 Kriterier knytt til saksutgreiinga Saksutgreiing vert gjort i tråd med gjeldande lovverk. Radøy kommune nyttar nasjonalt kartleggingsverkty (IPLOS) som grunnlag. a) Fylgjande forhold må vere utgredd før ein søknad om langtidsopphald kan vurderast: - Pleie- og omsorgsbehovet - Søkjars eige ynskje om langtidsopphald - Svikt i evne til å ivareta eigenomsorg - Andre relevante tiltak o Tilrettelegging i heimen, f.eks hjelpemidlar o Tryggleiksskapende tiltak, til dømes tryggleiksalarm og velferdsteknologi o Dagtilbod eller andre sosiale støttetiltak o Auka omfang av heimetenester o Omsorgsbustad o Tidsbegrenset opphold i institusjon, t.d. korttids- eller avlastningsopphold - Familieforhald og nettverk - Oppdatert pasient- og brukerinformasjon frå kommunen si helse- og omsorgsteneste som yter tenester til søkjar - Oppdaterte helseopplysningar frå fastlege og eventuelt spesialisthelseteneste b) Kriterier for tildeling av langtidsopphold sykehjem Pasient eller bruker må varig vere ute av stand til å ivareta eigenomsorg, og ikkje lenger meistre dagleglivets gjeremål på grunn av mentalt eller fysiske funksjonstap. Pasient eller bruker må ha eit omfattande behov for heildøgns helse- og omsorgstenester, og ikkje få dekt daglege behov for helsetenester, pleie og omsorg på eit forsvarleg nivå i eigen heim. Under kriteriet omfattande behov, inngår ei heilskapleg vurdering av funksjonsnivå og evne til eigenomsorg, sett i forhold til: - Samansatt sjukdomsbilete - Kognitiv svikt og langtkomen demens - Ernæring - Legemiddelhandtering - Fallrisiko - Hyppig innleggingar i spesialisthelsetjenesten (sykehus) - Psykisk helse - Personlig hygiene - Forflytting Kapittel 3 Rett til vedtak og oppfølging av pasientar eller brukarar 8 Rett til vedtak om helse- og omsorgstjenester i sjukeheim Pasient eller brukar har rett til vedtak om langtidsopphald i sjukeheim. Pasient eller brukar som får vedtak om disposisjonsrett til bustad særskilt tilrettelagt for heildøgns tenester, har rett til vedtak som seier kva tilbod som skal ytast der, som nemnt i denne forskrifta 3

26 2 andre ledd. Ved venteliste, skal vedtaket opplyse om at pasient eller brukar som fyller kriteriane for langtidsopphald i sjukeheim eller tilsvarande bustad særskilt tilrettelagt for heildøgns tenester, kjem på kommunen si venteliste for langtidsopphald. Pasient og brukar har rett til å klage over vedtak om avslag på sjukeheim eller tilsvarande bustad særskilt tilrettelagt for heildøgns tenester og plass på venteliste for langtidsopphald jf. Pasient- og brukarrettighetslova. 9 Oppfølging av pasientar eller brukarar på venteliste Pasient eller brukar som kan bu heime i påvente av langtidsopphold i sjukeheim vil få vedtak om å stå på venteliste, samt verte opplyst om kva helse- og omsorgstenester som skal ytast i ventetida. Helse- og omsorgstenestene som vert ytt i ventetida, skal til ei kvar tid vere forsvarlege og behovsdekkande. Kommunen sine rutinar skal syte for at pasient og brukar på venteliste har naudsynte og forsvarlege helse- og omsorgstenester medan dei ventar på tildeling av plass i sjukeheim eller tilsvarande bustad særskilt tilrettelagt for heildøgns omsorgstenester. Utanom hastesakene, vert slike bu- og tenestetilbod tildelt den av pasientane eller brukarane som vert vurdert til å ha størst behov for det, når det har blitt ledig eit bu- og tenestetilbod. Pasient eller brukar som har fått enkeltvedtak om å få stå på venteliste, må difor rekne med at pasientar eller brukarar med meir presserande eller større behov, vert prioritert framfor dei, og at det ikkje gjeld nokon tidsfrist for når eit bu- og tenestetilbod som nemnt ovanfor skal gjevast. Kapittel Betaling for bu- og tenestetilbod Eigenbetalingen for helse- og omsorgstenester i sjukeheim følgjer reglene i forskrift 16. desember 2011nr om eigenandel for kommunale helse- og omsorgstenester i institusjon. Informasjon vert gjeve i vedtaket. Den einskilde pasient eller brukar har som eit ledd i den informasjonen som skal gjevast etter denne forskrifta 6 første ledd bokstav c, rett til å få eit grovt overslag over kva det vil koste å motta helseog omsorgstenester i heimen, bu- og tenestetilbod i sjukeheim, samt bu- og tenestetilbod i tilsvarande bustad særskilt tilrettelagt for heildøgns tenester. 11 Klage Vedtak kan påklagast jf. pasient- og brukerrettighetsloven 7-2. Ein klage skal være skriftlig, jf. pasient- og brukerrettighetsloven 7-3. Klage vert sendt til inntaksnemnda i Radøy kommune, som tar saka opp til ny vurdering og handsaming. Dersom det ikkje vert gjeve medhald skal klagen sendast vidare til Fylkesmannen i Hordaland for endeleg avgjerd. Klagefrist er 4 veker, jf. pasient- og brukerrettighetsloven 7-5. For nærmare opplysningar, eller ved behov for hjelp til å fremje ein eventuell klage, ta kontakt med leiar i inntaksnemnda. 12 Ikrafttredelse av forskrifta Denne forskrifta trer i kraft 1. juli

27 Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 045/2017 Formannskapet i Radøy PS Kommunestyret i Radøy PS Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Mette Fauskanger 17/ /6945 Kommuneldeplan helse og omsorg framlegg til planprogram Saksopplysingar: Bakgrunn Kommunal planstrategi , vedteken i kommunestyret , seier at det skal utarbeidast kommunedelplan for helse og omsorg. For alle kommuneplanar er det krav om utarbeiding av planprogram, jf plan- og bygningslova 4-1. Planprogrammet skal gjera greie for føremålet med planarbeidet, planprosessen med fristar og deltakarar, opplegg for medverknad særskilt for grupper som vert omfatta og kva som skal utgreiast i planarbeidet. Planprogrammet skal minimum ligga til høyring i 6 veker. Etter handsaming av høyringssvar og revidering av planprogram skal det handsamast av Radøy kommunestyre. Planprogrammet skal liggja til grunn for utarbeiding av planforslag for kommunedelplan helse og omsorg. Vurdering Planprogrammet peikar på følgjande utfordringar som sentrale: Kva er framtidige behov og utfordringar i helse- og omsorgstenestene, sett opp mot den demografiske utviklinga i Radøy kommune? Korleis kan vi sikra god kvalitet, tilstrekkeleg kapasitet og fokus på eigenmeistring framover i helse- og omsorgstenestene i Radøy? Korleis kan vi sikra reell brukarmedverknad både på system-og individnivå? Korleis kan vi som organisasjon lukkast med nytenking og innovasjon? Korleis kan vi få best mogleg tenester ut av ressursane? Korleis kan vi sikra rekruttering av tilsette med rett kompetanse? Kva rolle ynskjer vi at frivillige organisasjonar, pårørande og private aktørar skal ha i framtidas helse- og omsorgstenester? Korleis kan vi utvikla gode rammer og føresetnader for frivillig innsats? Korleis skal vi sikra meir og betre samhandling internt og eksternt? Fastlegga mål og prioriteringar for utvikling av tenester i Radøy Utarbeida omsorgstrapp for omsorgstenestene i Radøy kommune etter LEON-prinsippet. Organiseringa av planarbeidet knyttast tett opp mot eksisterande politisk og administrativ organisering. Medverknad skal takast hand om på ulike måtar både når det gjeld tenestemottakarar, lag/foreiningar, frivillige organisasjonar, einskildpersonar og andre samfunnsaktørar. Det blir

28 føreslege ein konsentrert prosess med sikte på at kommunedelplanen føreligg når kommunestyret skal handsama økonomiplan og budsjett i Rådmannen sitt framlegg til vedtak: I medhald av plan- og bygningslova 4-1 og 11-3 vert framlegg til planprogram for kommundelplan helse og omsorg lagt til høyring og offentleg ettersyn 1. juni Høyringsfrist vert sett til 17 juli 2017». Vedlegg: Planprogram HO (4)

29 PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE OG OMSORG I RADØY KOMMUNE Utkast 29 mai 2017 Vedteken lagt til høyring og offentleg ettersyn i formannskapet,

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 29. juni 2017 kl. 15.40 PDF-versjon 28. juli 2017 15.06.2017 nr. 1008 Forskrift om rett

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 29. august 2017 kl. 14.10 PDF-versjon 6. september 2017 22.06.2017 nr. 1295 Forskrift

Detaljer

Vinje kommune. Forskrift om. tildeling av langtidsopphald ved Vinje sjukeheim. eller. tilsvarande bustad særskilt tilrettelagd for heildøgns tenestar,

Vinje kommune. Forskrift om. tildeling av langtidsopphald ved Vinje sjukeheim. eller. tilsvarande bustad særskilt tilrettelagd for heildøgns tenestar, Vinje kommune Forskrift om tildeling av langtidsopphald ved Vinje sjukeheim eller tilsvarande bustad særskilt tilrettelagd for heildøgns tenestar, kriterier og venteliste. 1 FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 17. august 2017 kl. 15.10 PDF-versjon 29. august 2017 22.06.2017 nr. 1259 Forskrift

Detaljer

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHALD I SJUKEHEIM, ELLER TILSVARANDE BUSTAD SÆRSKILD TILRETTELAGD FOR HEILDØGNS TENESTER, KRITERIUM OG

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHALD I SJUKEHEIM, ELLER TILSVARANDE BUSTAD SÆRSKILD TILRETTELAGD FOR HEILDØGNS TENESTER, KRITERIUM OG FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHALD I SJUKEHEIM, ELLER TILSVARANDE BUSTAD SÆRSKILD TILRETTELAGD FOR HEILDØGNS TENESTER, KRITERIUM OG VENTELISTER FOR TOKKE KOMMUNE FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHALD

Detaljer

Lokal forskrift for tildeling av langtidsopphold i sjukeheim eller tilsvarande bustad, i Fitjar kommune.

Lokal forskrift for tildeling av langtidsopphold i sjukeheim eller tilsvarande bustad, i Fitjar kommune. Lokal forskrift for tildeling av langtidsopphold i sjukeheim eller tilsvarande bustad, i Fitjar kommune. Heimel: Vedteken i Fitjar kommune ved kommunestyret [21. juni 2017] med heimel i lov 24. juni 2011

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 29. juni 2017 kl. 15.40 PDF-versjon 28. juli 2017 19.06.2017 nr. 1013 Forskrift om tildeling

Detaljer

Forslag til forskrift

Forslag til forskrift 1 Forslag til forskrift LOKAL FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHALD I SJUKEHEIM ELLER TILSVARANDE BUSTAD SÆRSKILT LAGT TIL RETTE FOR HEILDØGNS TENESTER - KRITERIER OG OBSERVASJONSLISTER Heimel: Fastsatt

Detaljer

HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RETT TIL FAST OPPHALD I SJUKEHEIM KRITERIAR OG VENTELISTE, FJALER KOMMUNE

HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RETT TIL FAST OPPHALD I SJUKEHEIM KRITERIAR OG VENTELISTE, FJALER KOMMUNE HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RETT TIL FAST OPPHALD I SJUKEHEIM KRITERIAR OG VENTELISTE, FJALER KOMMUNE BAKGRUNN FOR FORSKRIFTA Bakgrunnen for forskrifta er lovendringar i pasient- og brukerrettighetsloven

Detaljer

Fjell kommune Arkiv: 422 Saksmappe: 2015/ /2015 Sakshandsamar: Line Barmen Dato: SAKSDOKUMENT

Fjell kommune Arkiv: 422 Saksmappe: 2015/ /2015 Sakshandsamar: Line Barmen Dato: SAKSDOKUMENT Fjell kommune Arkiv: 422 Saksmappe: 2015/2046-26014/2015 Sakshandsamar: Line Barmen Dato: 24.11.2015 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 17/15 Komité for drift og forvaltning 01.12.2015 Høyringsuttale

Detaljer

Lovendring om rett til opphald i sjukeheim eller tilsvarande bustad

Lovendring om rett til opphald i sjukeheim eller tilsvarande bustad GAULAR KOMMUNE Lovendring om rett til opphald i sjukeheim eller tilsvarande bustad Høyringsutkast til forskrift om rett til opphald i sjukeheim eller tilsvarande bustad særskilt tilrettelagt for heiledøgns

Detaljer

Forslag til forskrift om rett til opphald i sjukeheim - kriterie og venteliste

Forslag til forskrift om rett til opphald i sjukeheim - kriterie og venteliste Arkiv: K2 - H00, K3 - &00 JournalpostID: 17/1405 Sakshandsamar: Helle, Stein Dato: 01.03.2017 Saksframlegg Saksnr. utval Utval Møtedato 005/17 Komité helse og omsorg 08.03.2017 014/17 Kommunestyret 08.03.2017

Detaljer

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHALD I SJUKEHEIM ELLER TILSVARANDE BUSTAD SÆRLEG TILRETTELAGT FOR HEILDØGNSTENESTER

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHALD I SJUKEHEIM ELLER TILSVARANDE BUSTAD SÆRLEG TILRETTELAGT FOR HEILDØGNSTENESTER ULVIK HERAD KOMMUNAL FORSKRIFT FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHALD I SJUKEHEIM ELLER TILSVARANDE BUSTAD SÆRLEG TILRETTELAGT FOR HEILDØGNSTENESTER INNHALDSLISTE Kap 1 Føremål, lovgrunnlag, definisjon

Detaljer

2 av 10 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 001/ /612 Faste saker 002/ /436 Uttale frå eldrerådet p

2 av 10 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 001/ /612 Faste saker 002/ /436 Uttale frå eldrerådet p 1 av 10 SAMNANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING Utval: Eldrerådet Møtedato 29.05.2017 Møtetid: Kl. 13:00-15:00 Møtestad: Kommunehuset Varamedlem skal ikkje møta utan nærare innkalling Forfall til møtet eller

Detaljer

Rett til opphald i sjukeheim eller tilsvarande bustad særskilt tilrettelagt for heildøgns tenester kriterier og ventelister

Rett til opphald i sjukeheim eller tilsvarande bustad særskilt tilrettelagt for heildøgns tenester kriterier og ventelister Rett til opphald i sjukeheim eller tilsvarande bustad særskilt tilrettelagt for heildøgns tenester kriterier og ventelister Nettverksamling for leiarar i kommunanes helse- og omsorgstenester, Skei i Jølster

Detaljer

TILLEGGSINNKALLING. Råd for seniorar og menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: kl.

TILLEGGSINNKALLING. Råd for seniorar og menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: kl. TILLEGGSINNKALLING Utval: Råd for seniorar og menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 29.05.2017 Tid: kl.15:00 Forfall eller inhabilitet: Grunngjeve forfall til møtet, eller

Detaljer

Innkalling av Eldrerådet

Innkalling av Eldrerådet OSTERØY KOMMUNE Innkalling av Eldrerådet Møtedato: 23.05.2017 Møtestad: Heradsstyresalen - Osterøy rådhus Møtetid: 12:00-14:30 Eventuelle forfall må meldast til Turid Reigstad per tlf. 56192100, sms til

Detaljer

Innkalling for Kommunestyret i Radøy

Innkalling for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Innkalling for Kommunestyret i Radøy Møtedato: 22.06.2017 Møtestad: Lindåshallen Møtetid: 12.00 Saksliste: Saksnr Tittel 035/2017 Godkjenning av innkalling og saksliste 036/2017 Etablering

Detaljer

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHALD I SJUKEHEIM ELLER TILSVARANDE BUSTAD SÆRLEG TILRETTELAGT FOR HEILDØGNSTENESTER

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHALD I SJUKEHEIM ELLER TILSVARANDE BUSTAD SÆRLEG TILRETTELAGT FOR HEILDØGNSTENESTER ULVIK HERAD KOMMUNAL FORSKRIFT FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHALD I SJUKEHEIM ELLER TILSVARANDE BUSTAD SÆRLEG TILRETTELAGT FOR HEILDØGNSTENESTER INNHALDSLISTE Kap 1 Føremål, lovgrunnlag, definisjon

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 27. juni 2017 kl. 13.15 PDF-versjon 26. juli 2017 13.02.2017 nr. 946 Forskrift, kriterier

Detaljer

VANYLVEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Livsløpsutvalet Råd for funksjonshemma Eldrerådet Formannskapet Kommunestyret

VANYLVEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Livsløpsutvalet Råd for funksjonshemma Eldrerådet Formannskapet Kommunestyret VANYLVEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksnr: Arkiv: Avd/Saksansv: 2017/358 F00 HES/NORARN Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Livsløpsutvalet Råd for funksjonshemma Eldrerådet Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 015/17 Levekårsutvalet PS

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 015/17 Levekårsutvalet PS Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 015/17 Levekårsutvalet PS 04.04.2017 Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Norunn Stavø K2 - H12 16/49 Høyringsnotat om framlegg til forskrift om rett til opphald i sjukeheim

Detaljer

TENESTESTANDARD FOR SAKSHANDSAMING PLEIE OG OMSORGSTENESTER

TENESTESTANDARD FOR SAKSHANDSAMING PLEIE OG OMSORGSTENESTER Naustdal kommune TENESTESTANDARD FOR SAKSHANDSAMING VED SØKNAD OM PLEIE OG OMSORGSTENESTER - 2 - INNHALD: SAKSHANDSAMING Side 3 1. Grunnlag for tildeling av tenester 2. Sakshandsaming / saksgang 3. Klage

Detaljer

Vedlegg til høringsnotat

Vedlegg til høringsnotat 1 Vedlegg til høringsnotat Nye lovbestemmelser vedtatt 17. juni 2016 I I lov 2. juli 1999 nr. 63 om pasient- og brukerrettigheter gjøres følgende endringer: Ny 2-1 e skal lyde: 2-1 e Rett til opphold i

Detaljer

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER, KRITERIER OG VENTELISTER

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER, KRITERIER OG VENTELISTER FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER, KRITERIER OG VENTELISTER Hjemmel: Fastsatt av Porsanger kommune ved kommunestyret

Detaljer

Lokal kommunal forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig tilrettelagt for heldøgns tjenester - Kriterier og venteliste

Lokal kommunal forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig tilrettelagt for heldøgns tjenester - Kriterier og venteliste Lokal kommunal forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig tilrettelagt for heldøgns tjenester - Kriterier og venteliste Nesseby kommune Nesseby Sykehjem Forskrift om tildeling av

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 31. august 2017 kl. 15.10 PDF-versjon 6. oktober 2017 21.06.2017 nr. 1308 Forskrift

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 13. juni 2017 kl. 14.30 PDF-versjon 24. juli 2017 24.05.2017 nr. 723 Forskrift om tildeling

Detaljer

Kapittel 1. Formål, definisjoner, virkeområde.

Kapittel 1. Formål, definisjoner, virkeområde. FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I INSTITUSJON ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER. Hjemmel: Fastsatt av Øksnes kommune ved kommunestyret 20.06.17 med hjemmel

Detaljer

Kapittel 1. Formål, lovgrunnlag, definisjoner, virkeområde og organisering

Kapittel 1. Formål, lovgrunnlag, definisjoner, virkeområde og organisering FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M. Hjemmel:

Detaljer

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDTSOPPHOLD I INSTITUSJON M.M. I ROLLAG KOMMUNE

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDTSOPPHOLD I INSTITUSJON M.M. I ROLLAG KOMMUNE Høringsdokument 27.04.17 Rollag kommune FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDTSOPPHOLD I INSTITUSJON M.M. I ROLLAG KOMMUNE Hjemmel: Vedtatt i Rollag kommunestyre (xx.xx.2017) med hjemmel i lov 24. juni 2011

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 29. juni 2017 kl. 15.40 PDF-versjon 28. juli 2017 22.06.2017 nr. 1025 Forskrift om tildeling

Detaljer

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM, ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM, ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM, ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER Hjemmel: Fastsatt av Sel kommune ved kommunestyret [dato, måned, år] med hjemmel

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 05.04.2017 kl. 09.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer

Detaljer

Forslag til forskrift

Forslag til forskrift 1 Forslag til forskrift FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER, VURDERINGSMOMENTER OG OBSERVASJONSLISTER Hjemmel: Fastsatt

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 29. januar 2018 kl. 14.20 PDF-versjon 9. mars 2018 31.05.2017 nr. 2450 Forskrift om

Detaljer

Kapittel 1. Formål, lovgrunnlag, definisjoner, virkeområde og organisering

Kapittel 1. Formål, lovgrunnlag, definisjoner, virkeområde og organisering FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M. Hjemmel: Fastsatt av Randaberg kommune ved kommunestyret [22.06.17] med

Detaljer

Kapittel 1. Formål, lovgrunnlag, definisjoner, virkeområde og organisering

Kapittel 1. Formål, lovgrunnlag, definisjoner, virkeområde og organisering Kragerø kommune FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER

Detaljer

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M.

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M. FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M. Hjemmel: Fastsatt av Averøy kommune ved kommunestyret den 19.06.2017 med

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 23. juni 2017 kl. 15.45 PDF-versjon 25. juli 2017 22.06.2017 nr. 939 Forskrift om tildeling

Detaljer

Kapittel 1. Formål, lovgrunnlag, definisjoner, virkeområde og organisering

Kapittel 1. Formål, lovgrunnlag, definisjoner, virkeområde og organisering FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNSTJENESTER, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M. Hjemmel:

Detaljer

Saksnr. utval Utval Møtedato 011/17 Rådet for eldre og funksjonshemma /17 Helse- og sosialutvalet

Saksnr. utval Utval Møtedato 011/17 Rådet for eldre og funksjonshemma /17 Helse- og sosialutvalet GAULAR KOMMUNE Arkiv: FA - H12 Saksmappe: 17/1030 JournalpostID: 17/2749 Sakshandsamar: Dvergsdal, Kjell Idar Dato: 03.04.2017 Saksframlegg Saksnr. utval Utval Møtedato 011/17 Rådet for eldre og funksjonshemma

Detaljer

Kapittel 1. Formål, lovgrunnlag, definisjoner, virkeområde og organisering

Kapittel 1. Formål, lovgrunnlag, definisjoner, virkeområde og organisering 1 FORSKRIFT 20.JULI 2017 NR. xxx OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER, VURDERINGSMOMENTER OG

Detaljer

Kapittel 1. Formål, lovgrunnlag, definisjoner, virkeområde og organisering

Kapittel 1. Formål, lovgrunnlag, definisjoner, virkeområde og organisering FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER, VURDERINGSMOMENTER OG VENTELISTER

Detaljer

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M.

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M. Tvedestrand kommune FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M. Hjemmel: Fastsatt av Tvedestrand kommune i kommunestyret.med

Detaljer

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M.

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M. FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M. Hjemmel: Fastsatt av Klæbu kommune ved kommunestyret [dato, måned, år]

Detaljer

Svar - Kartlegging- kommunale forskrifter jf. tildeling av langtidsplasser på sykehjem og ventelister

Svar - Kartlegging- kommunale forskrifter jf. tildeling av langtidsplasser på sykehjem og ventelister Fylkesmannen i Oppland Postboks 987 2604 LILLEHAMMER Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 16/1465-3 J44 &58 10.02.2017 WES Svar - Kartlegging- kommunale forskrifter jf. tildeling av langtidsplasser på sykehjem

Detaljer

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM, OG RETT TIL Å STÅ PÅ VURDERINGSLISTE.

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM, OG RETT TIL Å STÅ PÅ VURDERINGSLISTE. FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM, OG RETT TIL Å STÅ PÅ VURDERINGSLISTE. Hjemmel: Fastsatt av Eidskog kommune ved kommunestyret den. med hjemmel i lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Sakshandsamar: Bård Dalen Arkivsaknr: 2016/ /2017 Arkiv: H12. Utvalsaksnr Utval Møtedato 31/17 Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Sakshandsamar: Bård Dalen Arkivsaknr: 2016/ /2017 Arkiv: H12. Utvalsaksnr Utval Møtedato 31/17 Formannskapet SANDE KOMMUNE 6084 Larsnes Tlf. 70 02 67 00 Fax 70 02 67 01 sande.kommune@sande-mr.kommune.no www.sande-mr.kommune.no SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Bård Dalen Arkivsaknr: 2016/746-1686/2017 Arkiv: H12 Utvalsaksnr

Detaljer

Kapittel 1. Formål, lovgrunnlag, definisjoner, virkeområde og organisering

Kapittel 1. Formål, lovgrunnlag, definisjoner, virkeområde og organisering FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M. Hjemmel: Fastsatt av Aure kommune

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret

Vedtatt i kommunestyret FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER. Vurderingsmomenter og vurderingslister Vedtatt i kommunestyret 28.09.2017 1 FORKRIFT

Detaljer

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M.

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M. Vedlegg 1 FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M. I ØYER KOMMUNE Hjemmel: Fastsatt av Øyer kommune ved kommunestyret

Detaljer

Referanser: Saksbehandlar: Dato: Dykkar: Mette Fauskanger

Referanser: Saksbehandlar: Dato: Dykkar: Mette Fauskanger OSTERØY KOMMUNE Sektor for helse, omsorg og sosial Helse- og omsorgsdepartementet Referanser: Saksbehandlar: Dato: Dykkar: Mette Fauskanger 01.12.2015 Vår: 14/2085-15/27240 mette.fauskanger@osteroy.kommune.no

Detaljer

FORSKRIFT 20.JULI 2017 NR..xxx OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER

FORSKRIFT 20.JULI 2017 NR..xxx OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER 1 FORSKRIFT 20.JULI 2017 NR..xxx OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER Hjemmel: Fastsatt av Nord-Aurdal kommunestyre 20.06.17 med hjemmel i lov 24. juni

Detaljer

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I SYKEHJEM, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M.

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I SYKEHJEM, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M. FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I SYKEHJEM, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M. Hjemmel: Fastsatt av Bamble kommune ved kommunestyret xx.xx.2017 med hjemmel

Detaljer

SULA KOMMUNE Kommunestyret

SULA KOMMUNE Kommunestyret SULA KOMMUNE Kommunestyret TILLEGGSINNKALLING TIL MØTE NR.2/17 Møtedato: 23.03.2017 Møtestad: Sula U Møtetid: Kl. 18:00 Eventuelt forfall skal meldast til servicetorget, tlf 70 19 91 00. Varamedlemmer

Detaljer

LOKAL FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M.

LOKAL FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M. LOKAL FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M. Hjemmel: Fastsatt av Bjerkreim kommune ved kommunestyret den 7.

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 20. juni 2017 kl. 13.45 PDF-versjon 24. juli 2017 15.06.2017 nr. 811 Forskrift om tildeling

Detaljer

Forslag til forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig i Midtre Gauldal kommune - høring

Forslag til forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig i Midtre Gauldal kommune - høring Saksframlegg Arkivnr. F00 Saksnr. 2016/2178-2 Utvalg Utvalgssak Møtedato Rådet for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne 6/17 03.04.2017 Utvalg for helse og omsorg 10/17 03.04.2017 Kommunestyret

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Sakshandsamar: Svein Berg-Rusten Arkivsak nr.: 2017/166 Arkivkode: H12

SAKSDOKUMENT. Sakshandsamar: Svein Berg-Rusten Arkivsak nr.: 2017/166 Arkivkode: H12 VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Svein Berg-Rusten Arkivsak nr.: 2017/166 Arkivkode: H12 Utvalsaksnr Utval Motedato Formannskapet HØYRING OM LOKAL FORSKRIFT OM RETT TIL SJUKEHEIMSPLASS ELLER TILSVARANDE

Detaljer

Forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Rakkestad kommune, Østfold

Forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Rakkestad kommune, Østfold Forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Rakkestad kommune, Østfold Saksnr. 16/2597 Journalnr. 8455/17 Arkiv H12 Dato

Detaljer

Forskrift for tildeling av opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, i Grimstad kommune

Forskrift for tildeling av opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, i Grimstad kommune Forskrift for tildeling av opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, i Grimstad kommune Vedtatt i kommunestyret 19.06.2017 Hjemmel: Forskriften er vedtatt

Detaljer

Utkast til forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Tana kommune

Utkast til forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Tana kommune Utkast til forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Tana kommune Forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem

Detaljer

Seksjon for helse og velferd

Seksjon for helse og velferd FREDRIKSTAD KOMMUNE Seksjon for helse og velferd Vedlegg til løpenr. 35849/2017, saksnr. 2017/6405 Klassering: H12 Dato: 04.04.2017 HØRINGSUTKAST PER 4. APRIL 2017: KOMMUNAL FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD

Detaljer

Tilleggsinnkalling av Formannskapet

Tilleggsinnkalling av Formannskapet OSTERØY KOMMUNE Tilleggsinnkalling av Formannskapet Møtedato: 07.02.2018 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 13.30 kl. 18.00 Eventuelle forfall må meldast til Marie Koksvik Thorsen

Detaljer

Masfjorden kommune Helse- og omsorgstenesta. Retningsliner for tildeling av omsorgsbustad

Masfjorden kommune Helse- og omsorgstenesta. Retningsliner for tildeling av omsorgsbustad Masfjorden kommune Helse- og omsorgstenesta Retningsliner for tildeling av omsorgsbustad 1 Innhald Kapittel 1 Innleiande reglar... 3 1. Føremål... 3 2. Verkeområde... 3 Kapittel 2. Omsorgsbustad målgruppe

Detaljer

SAKSPROTOKOLL. Sakshandsamar: OMR Arkivsaknr: 2012/5 Arkiv: 143

SAKSPROTOKOLL. Sakshandsamar: OMR Arkivsaknr: 2012/5 Arkiv: 143 Utviklingsavdelinga SAKSPROTOKOLL Sakshandsamar: OMR Arkivsaknr: 2012/5 Arkiv: 143 - Utvalsaksnr Utval Møtedato 31/14 Formannskapet 11.02.2014 21/14 Kommunestyret 27.02.2014 KOMMUNEDELPLAN FOR HERØY -

Detaljer

TILDELING AV HELSE-OG OMSORGSTENESTER.

TILDELING AV HELSE-OG OMSORGSTENESTER. TILDELING AV HELSE-OG OMSORGSTENESTER. Odda kommune har eit tildelingskontor som skal sikra lik tilgang på helse-og omsorgstenester for innbyggjarane, uavhengig av alder,tenestebehov og bustad. Søknader

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. JournalpostID: 17/2237 Arkiv sakid.: 17/539 Saksbehandler: Lene Gulstad. 006/17 Helse- og omsorgsutvalg

FAUSKE KOMMUNE. JournalpostID: 17/2237 Arkiv sakid.: 17/539 Saksbehandler: Lene Gulstad. 006/17 Helse- og omsorgsutvalg SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JournalpostID: 17/2237 Arkiv sakid.: 17/539 Saksbehandler: Lene Gulstad Sak nr. Dato 006/17 Helse- og omsorgsutvalg 22.02.2017 Forslag til kriterier for tildeling av langtidsopphold

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Grete Marit Veka Maraas Vigdis Røen Leirvik. Leiar Nestleiar

Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Grete Marit Veka Maraas Vigdis Røen Leirvik. Leiar Nestleiar 1 Fitjar kommune Møteprotokoll Utval: Utval for Oppvekst og omsorg Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 21.02.2017 Tid: 13:00 Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Grete Marit

Detaljer

Eigenandel for tenester - helse- og omsorgstenester, gjeldande frå

Eigenandel for tenester - helse- og omsorgstenester, gjeldande frå Sandøy kommune Saksframlegg Dato: Arkivref: 25.09.2013 2013/415-0 / 231 Saksbeh.: Ann Kristin Røyset Utvalssaksnr Utval Møtedato 13/64 Formannskapet 25.11.2013 Kommunestyret Eigenandel for tenester - helse-

Detaljer

KAPITTEL 1 FORMÅL, LOVGRUNNLAG, DEFINISJONER, VIRKEOMRÅDE OG ANSVAR/MYNDIGHET

KAPITTEL 1 FORMÅL, LOVGRUNNLAG, DEFINISJONER, VIRKEOMRÅDE OG ANSVAR/MYNDIGHET LOKAL FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG VENTELISTEPLASS VED SYKEHJEM - KRITERIER OG VURDERINGSMOMENTER FASTSATT AV KOMMUNESTYRET I SILJAN KOMMUNE DEN 20.JUNI 2017 Kommunestyret i Siljan kommune

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 20. juni 2017 kl. 13.45 PDF-versjon 24. juli 2017 18.05.2017 nr. 793 Forskrift med kriterier

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utval Møtedato 003/14 Styringsgruppe kommunedelplan helse /14 Kommunestyret

Sakspapir. Saksnr Utval Møtedato 003/14 Styringsgruppe kommunedelplan helse /14 Kommunestyret Vik kommune Sakspapir «Sgr_Beskrivelse» «Spg_Beskrivelse» Saksnr Utval Møtedato 003/14 Styringsgruppe kommunedelplan helse 08.12.2014 073/14 Kommunestyret 18.12.2014 Sakshandsamar Arkiv Arkivsaksnr. Marit

Detaljer

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1 Formål 2 Virkeområde 3 Definisjoner. Kapittel 2. Plikter og rettigheter 4 Plikter 5 Rettigheter

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1 Formål 2 Virkeområde 3 Definisjoner. Kapittel 2. Plikter og rettigheter 4 Plikter 5 Rettigheter Forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Lyngdal kommune Hjemmel: Fastsatt av Lyngdal Kommunestyre 18.

Detaljer

Komite for helse har behandlet saken i møte sak 5/17

Komite for helse har behandlet saken i møte sak 5/17 Hadsel kommune S aksutskrift Arkivsak - dok. 17/01415-4 Arkivkode 000 Saksbehandler Torill Brastad Saksgang Møtedato Saknr 1 Komite for helse 13.06.2017 5/17 2 Formannskapet 15.06.2017 93/17 3 Råd for

Detaljer

Austevoll kommune MØTEINNKALLING

Austevoll kommune MØTEINNKALLING Austevoll kommune MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR MENNESKE MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 03.06.2013 Kl. 15.00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 8. juni 2017 kl. 14.20 PDF-versjon 20. juni 2017 30.05.2017 nr. 700 Forskrift om tildeling

Detaljer

Gjerstad kommune Møteinnkalling

Gjerstad kommune Møteinnkalling Gjerstad kommune Møteinnkalling Utvalg: Eldreråd Møtested: møterommet i 1. etasje, Kommunehuset Dato: 22.05.2017 Tid: 14:30 Eventuelle lovlige forfall meldes til utvalgssekretær, Kai Høgbråt, tlf.: 37

Detaljer

PLANPROGRAM. Plan for fysisk aktivitet, idrett, friluftsliv og folkehelse Balestrand kommune Leikanger kommune Sogndal kommune

PLANPROGRAM. Plan for fysisk aktivitet, idrett, friluftsliv og folkehelse Balestrand kommune Leikanger kommune Sogndal kommune PLANPROGRAM Plan for fysisk aktivitet, idrett, friluftsliv og folkehelse 2019-2022 Balestrand kommune Leikanger kommune FØREORD Balestrand, Leikanger og startar med dette opp arbeidet med å lage til felles

Detaljer

Forfall: Namn Funksjon Representerer Harald Rydland Medlem KRF

Forfall: Namn Funksjon Representerer Harald Rydland Medlem KRF 1 Fitjar kommune Møteprotokoll Utval: Utval for Oppvekst og omsorg Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 13.09.2016 Tid: 13:00 15:30 Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Grete

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: G31 Arkivsaksnr: 2017/1849-4 Saksbehandler: Arne E Tveit Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Kommunestyret

Detaljer

Austevoll kommune. Dato Sakshandsamar Vår ref. Dykkar ref Stina Nordbak 17/672-10

Austevoll kommune. Dato Sakshandsamar Vår ref. Dykkar ref Stina Nordbak 17/672-10 Austevoll kommune Hordaland Fylkeskommune Planseksjonen, Boks 7900 5020 BERGEN Dato Sakshandsamar Vår ref. Dykkar ref. 25.09.2017 Stina Nordbak 17/672-10 Melding om vedtak Høyring av planprogram for kommuneplan,

Detaljer

Eventuelle forfall / melding om møtande varamedlem må meldast til Sølvi Legård epost SAKSLISTE

Eventuelle forfall / melding om møtande varamedlem må meldast til Sølvi Legård epost SAKSLISTE Møtedato: 14.12.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 11:00 TILLEGGSINNKALLING 2 KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall / melding om møtande varamedlem må meldast til Sølvi Legård epost solvi.legard@vaksdal.kommune.no

Detaljer

Vik kommune Rådmannen

Vik kommune Rådmannen Vik kommune Rådmannen Det kongelige Helse og Omsorgsdepartement Vår ref. Dykkar ref. Sakshandsamar Direktenr. Dato 14/28-6 Oddbjørn Ese 57 69 82 56 04.03.2014 MELDING OM VEDTAK Reservasjonordning for fastlegar

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT

ENDELEG TILSYNSRAPPORT Sakshandsamar, innvalstelefon Jarle Berggraf, 55572264 Vår dato 18.05.2016 Dykkar dato 13.04.2016 Vår referanse 2015/6484 611 Dykkar referanse Bergen kommune Postboks 7700 5020 Bergen ENDELEG TILSYNSRAPPORT

Detaljer

Sakspapir. Saknr Utval Type Dato 027/2016 Formannskapet PS /2016 Kommunestyret PS

Sakspapir. Saknr Utval Type Dato 027/2016 Formannskapet PS /2016 Kommunestyret PS Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Svein Helge Hofslundsengen FE - 024, FE - 002 15/30 Saknr Utval Type Dato 027/2016 Formannskapet PS 16.02.2016 006/2016 Kommunestyret PS 24.02.2016 Val av høyringsform

Detaljer

Høring forslag til kommunal forskrift om rett til sykehjemsplass

Høring forslag til kommunal forskrift om rett til sykehjemsplass Høring forslag til kommunal forskrift om rett til sykehjemsplass Det vises til Stortingets behandling av Prop. 99 L (2915 2016) og vedtak av 17. juni 2016 om endringer i pasient- og brukerrettighetsloven

Detaljer

Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne. Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer Birgit Johanne Kovajord Nestleder

Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne. Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer Birgit Johanne Kovajord Nestleder Tokke kommune Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne Utval: Møtestad: Møterom sentral, Tokke kommunehus Møtedato: 13.06.2017 Møtetid: 14:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon

Detaljer

VANYLVEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL

VANYLVEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL VANYLVEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL UTVAL: Råd for funksjonshemma Møtestad: Kommunestyresalen - Combisenteret, Fiskå Dato: 30.05.2017 Møtet tok til 12:00 Møtet slutta 14:15. Møtet var innkalla ved utsend sakliste

Detaljer

Innkalling til Flora eldreråd

Innkalling til Flora eldreråd FLORA KOMMUNE Innkalling til Flora eldreråd Møtedato: 27.02.2017 Møtestad: Alderssenteret Havglytt Møtetid: 11:00 Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart råd

Detaljer

TENESTESTANDARD OG KVALITETSMÅL

TENESTESTANDARD OG KVALITETSMÅL TIME KOMMUNE TENESTESTANDARD OG KVALITETSMÅL RUSVERNTENESTER 1. FORMÅL Formålet med tenesta er å oppnå rusmeistring hos brukaren og fremja sjølvstende og evne til å meistra eige liv med utgangspunkt i

Detaljer

Forslag til forskrift om rett til opphold i sykehjem - Kriterier og ventelister, Halden kommune, Østfold

Forslag til forskrift om rett til opphold i sykehjem - Kriterier og ventelister, Halden kommune, Østfold Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: 2017/985-1 17.02.2017 Marianne Haakestad Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester 14.03.2017

Detaljer

Fastsatt av kommunalsjefen for helse, sosial og omsorg Retningslinje for tildeling av omsorgsbustad og omsorgsbustad pluss

Fastsatt av kommunalsjefen for helse, sosial og omsorg Retningslinje for tildeling av omsorgsbustad og omsorgsbustad pluss Fastsatt av kommunalsjefen for helse, sosial og omsorg 06.02.18. Retningslinje for tildeling av omsorgsbustad og omsorgsbustad pluss Innhold KAPITTEL 1. INNLEIANDE REGLAR... 2 1. Formål... 2 2. Virkeområde...

Detaljer

RETNINGSLINER FOR TILDELING AV KOMMUNAL BUSTAD I STORD KOMMUNE

RETNINGSLINER FOR TILDELING AV KOMMUNAL BUSTAD I STORD KOMMUNE RETNINGSLINER FOR TILDELING AV KOMMUNAL BUSTAD I STORD KOMMUNE 1. INNLEIANDE REGLAR 1 Føremål Retningslinene skal leggje til rette for at personar som ikkje sjølv kan ivareta sine interesser i bustadmarknaden,

Detaljer

STATLEG GODKJENNING AV KOMMUNALE LÅNEOPPTAK OG LEIGEAVTALAR FØR IVERKSETJING AV KOMMUNEREFORMA - FRÅSEGN

STATLEG GODKJENNING AV KOMMUNALE LÅNEOPPTAK OG LEIGEAVTALAR FØR IVERKSETJING AV KOMMUNEREFORMA - FRÅSEGN Staben Det kongelige kommunal- og moderniseringsdepartement Dykkar ref.: 14/3975 Vår ref.: 14/858-4 Dato: 27.06.2014 STATLEG GODKJENNING AV KOMMUNALE LÅNEOPPTAK OG LEIGEAVTALAR FØR IVERKSETJING AV KOMMUNEREFORMA

Detaljer

TENESTESTANDARD KORTTIDSOPPHALD I SJUKEHEIM

TENESTESTANDARD KORTTIDSOPPHALD I SJUKEHEIM Omsorg TENESTESTANDARD KORTTIDSOPPHALD I SJUKEHEIM 1. F Ø R E M Å L Sikre heildøgns helsehjelp til brukarar som har eit tidsavgrensa behov for medisinsk behandling, rehabilitering og/ eller sjukepleie.

Detaljer

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser. Kapittel 2. Plikter og rettigheter. Kapittel 3. Kriterier og vurderinger ved søknad

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser. Kapittel 2. Plikter og rettigheter. Kapittel 3. Kriterier og vurderinger ved søknad Utkast til Forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Birkenes kommune Hjemmel: Fastsatt av Birkenes Kommunestyre

Detaljer

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 028/17 Formannskapet PS Kommunestyret 023/17 Levekårsutvalet PS

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 028/17 Formannskapet PS Kommunestyret 023/17 Levekårsutvalet PS SAKSPAPIR Saksnr Utval Type Dato 028/17 Formannskapet PS 23.03.2017 Kommunestyret PS 023/17 Levekårsutvalet PS 21.03.2017 Saksbehandlar ArkivsakID Irene Wilhelmsen 16/1352 Godkjenning av "Kommunedelplan

Detaljer