HØRINGSSVAR FRA FAKULTET FOR SAMFUNNSFAG - UNDERVEISEVALUERING AV STYRING OG LEDELSE, FAGLIG OG ADMINISTRATIV ORGANISERING VED HIOA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HØRINGSSVAR FRA FAKULTET FOR SAMFUNNSFAG - UNDERVEISEVALUERING AV STYRING OG LEDELSE, FAGLIG OG ADMINISTRATIV ORGANISERING VED HIOA"

Transkript

1 Notat Dato: Saksnr./arkivnr.: SAM sak 32/14, 2013/4726 (ephorte),14/05865 (360) Til: Sekretariatet for Underveisevalueringen, Fra: Fakultetsstyret, Fakultet for samfunnsfag HØRINGSSVAR FRA FAKULTET FOR SAMFUNNSFAG - UNDERVEISEVALUERING AV STYRING OG LEDELSE, FAGLIG OG ADMINISTRATIV ORGANISERING VED HIOA Kort innledning: Fakultet for samfunnsfag slutter seg til mange av forslagene fra NIFUs rapport, og mener at den i hovedsak representerer en tilnærming som vil hjelpe høgskolen til å nå sine mål. Sentralt står at det ikke foreslås mer omfattende organisasjonsendringer, men snarere justeringer som forenkler og kan bedre samhandling. NIFU påpeker en betydelig avstand mellom den faglige og den administrative linjen på institusjonsnivå og foreslår tiltak som kan endre denne tendensen. Fakultetet støtter tanken om sterke institutter og det å flytte myndighet, ikke minst når det gjelder studier, fra sentralt nivå til fakultet. Dette betinger også ressursoverføring. Når det gjelder selve strukturen i fakultetene er vi enig med rapporten i at dagens organisasjonsstruktur med fakultetsdirektør og prodekaner fungerer bra og bør videreføres, gitt institutt-dedikert administrativ støtte. Det er på toppnivået i institusjonen at mer strukturelle endringer er aktuelt. Fakultetet støtter prinsippet om mer entydig styringslinje, og med svak overvekt blant de ansatte også tilsatt rektor, men da betinget av en representativ måte å rekrutter/tilsette på (se under). Vi vil også vektlegge at det må dannes grupper sentralt hvor man samles på tvers av skillet fag/administrasjon (f. eks. ledergruppe med dekaner og direktører, samt strategisk høgskoleutvalg). På bakgrunn av høringsinnspill fra institutter, FoU-utvalg, studieutvalg og administrasjonen ved Fakultet for samfunnsfag anbefaler fakultetet følgende: ansvar for utvikling av studieportefølje for bachelor-, master- og ph.d.-nivået overføres fra institusjonen til fakultetene, og studieutvalgene på fakultet får nytt og utvidet mandat fakultetenes strukturer for øvrig forblir uendret det opprettes et felles strategisk høgskoleutvalg, men dette forutsetter et tydelig mandat og utvalget bør evalueres etter fire år HiOA innfører en ordning med enhetlig tilsatt rektor. Dette anbefales i tråd med at det er en svak overvekt for standpunktet ved fakultetet, under forutsetning av at det oppnevnes en bredt sammensatt komité for rekruttering og tilsetting, og at høgskolen tilstreber størst mulig grad av transparens i tilsettingsprosessen. Postadresse: PB. 4 St. Olavsplass, 0130 Oslo Besøksadresse: Pilestredet 46. Telefon: ,

2 Høringssvar fra Fakultet for samfunnsfag, side 2 Spørsmål 1: Om forslagene til organisasjonsdesign bidrar til realisering av strategi 2020 og nasjonale utdannings- og forskningspolitiske føringer: Fakultet for samfunnsfag mener forslagene NIFU fremmer i sin rapport vil bidra positivt til realiseringen av strategi De vil også være hensiktsmessige uavhengig av nasjonale føringer vedrørende universitetsstatus. HiOA skal prioritere økt kvalitet i utdanning og forskning. Et bedre samarbeid mellom fag og administrasjon, FoU, utdanning og arbeidsliv, og delegering av myndighet til fakultetene vil være viktig uavhengig av universitetsambisjonen. Spørsmål 2: Om NIFUs prinsipper som ligger til grunn for forslagene er de mest hensiktsmessige føringene for en eventuell organisasjonsendring: Det er strategisk riktig å profilere HiOA som en utdanningsinstitusjon som har en tydelig orientering mot profesjonene og arbeidslivet. Det er også viktig at vi får en organisasjonsmodell som forenkler styrings- og beslutningslinjene ved høgskolen. For å sikre en god samhandling mellom fag og administrasjon bør det, uavhengig av enhetlig eller delt ledelse på institusjonsnivå, etableres en felles faglig-administrativt ledergruppe der dekanene deltar. Endelig kan vi ikke forenkle organisasjonsmodellen uten at vi sikrer bedre kommunikasjonsflyt både horisontal og vertikalt, og en god organisasjonskultur. NIFU-rapporten vektlegger at organisasjonsendring forutsetter både strukturelle endringer og arbeid med organisasjonskulturen. Endringsforslagene fra NIFU krever ikke altomfattende organisatoriske endringer, men at HiOA ser på oppgavefordeling på nytt, og jobber fram bedre rolleforståelser. Eventuelle forslag til «nye» og mer omfattende endringer som ikke har vært diskutert i NIFUrapporten og heller ikke har vært en del av høringsprosessen, mener vi ikke kan behandles i denne omgang. Fakultet for samfunnsfag gir sin tilslutning til NIFUs prinsipper. Samtidig ser vi gjerne at det legges til et femte prinsipp om styrket kvalitet. Forslaget om at utdanning, forskning, arbeidslivsorientering og internasjonalisering skal ses under ett vil kunne bidra til økt kvalitet i utdanning og forskning Det vil skape større bredde, bedre kommunikasjon og koordinering på tvers ved HiOA. Men, et ensidig fokus på NIFUs prinsipper kan få negative konsekvenser for kvaliteten på det arbeid som de ulike utvalgene så langt har skulle levere. Dette fordi personer som ikke har samme grad av spesialisert kompetanse på de enkelte felt vil bli involvert i arbeidet. Vi anbefaler derfor at hensynet til å styrke kvaliteten må legges eksplisitt til grunn når høgskolestyret tar endringsforslagene opp til vurdering. Spørsmål 3: Om foreslåtte styringslinjer og beslutningsstruktur herunder alternativene til delt eller enhetlig ledelse, samt rollefordelingen mellom nivåene i organisasjonen, bidrar til å sikre handlekraft på riktig nivå i organisasjonen: Delt og enhetlig ledelse Fakultet for samfunnsfag er delt i synet på om HiOA bør ha enhetlig ledelse (tilsatt rektor) eller delt ledelse (valgt rektor). Erfaringene med enhetlig ledelse på institutt- og fakultetsnivå er gode. Det har gitt større bredde i rekrutteringen og klarere beslutningslinjer. Det har også vært mulig å gjennomføre ansettelsesprosedyrer der representanter for ansatte og studenter er involvert i prosessene. Den største utfordringen med dagens ordning ved HiOA er imidlertid at det er uklar styring og ledelse på institusjonsnivå og at styringslinjene ikke er samkjørt med fakultetene som har enhetlig ledelse. På denne bakgrunnen gir utredningen gode argumenter for å innføre tilsatt ledelse.

3 Høringssvar fra Fakultet for samfunnsfag, side 3 Gjennom høringsprosessen har det ved SAM vært fremlagt argumenter for begge tilsettingsformer. Høringsinnspillene sett under ett viser at en enhetlig ledelse er viktigere for de ansatte ved Fakultet for samfunnsfag enn hvorvidt ledelsen er valgt eller tilsatt. Det vektlegges da at den administrative linja fra høgskoledirektøren må støtte opp under faglig ledelse og ikke bli en alternativ styringslinje. En annet argument som anføres er at UH-sektoren preges av komplekse utfordringer (arbeidslivsorientering, regional, nasjonal og internasjonal posisjonering) som krever at rektor har tyngde både i og utenfor høgskolen. Det stilles spørsmålet ved om det finnes gode nok kandidater internt som kan møte disse utfordringene, og om kvalifiserte eksterne kandidater vil være villige til å stille til valg mot ev. interne kandidater. Prinsippet om valgt faglig ledelse i UH-sektoren generelt, og ved HiOA spesielt, kommer tydeligst til uttrykk i høringsuttalelsen fra Institutt for journalistikk og medier (JM). JM mener prinsipielt at institusjonens øverste leder skal velges i en åpen prosess med innsyn og debatt. Tilsetting er til sammenlikning en lukket prosess der de mange unntakene i offentlighetsloven begrenser innsyn og åpenhet. Disse argumentene anføres også til dels i innspillene fra andre enheter ved fakultetet. I uttalelsene fra høringsinstansene ved Fakultet for samfunnsfag fremkommer det at det er noe overvekt for enhetlig tilsatt ledelse ved HiOA. Forutsetningen er at det finnes ordninger som sikrer ansattes og studenters rett til medbestemmelse. Dette kan skje enten gjennom en hybrid løsning der de tilsatte og studenter voterer fram kandidater som styret kan velge blant, eller ved at styret oppnevner en bredt sammensatt komite etter forslag fra fakultetene og fagforeningene som skal finne fram til og innstille overfor styret en kandidat som har de ønskede kvalifikasjonene. Dersom rektor skal tilsettes anmoder vi om at høgskolen tilstreber størst mulig grad av åpenhet og transparens i tilsettingsprosessen. I en ev. rekrutteringsprosess må det videre legges til grunn at høgskolen skal ledes av en som kjenner sektoren og vet hvordan en kunnskapsorganisasjon fungerer. En kvalifisert kandidat må videre inneha erfaring fra ulike ledernivåer, og god kjennskap til forskningsledelse. Felles faglig-administrativ ledergruppe Fakultet for samfunnsfag gir sin tilslutning til en felles faglig-administrativt ledergruppe for å styrke den faglige ledelsen av HiOA, bedre kommunikasjonen på tvers og å sikre en god forankring av ulike prosesser nedover i organisasjonen. Dekanene må være representert i ledermøtet uavhengig av om HiOA går inn for enhetlig eller delt ledelse. Studentrepresentasjon bør også vurderes i dette ledermøtet. Strategisk høgskoleutvalg NIFU foreslår at alle de faglige utvalgene på institusjonsnivå erstattes med et felles, strategisk høgskoleutvalg, og at oppgavene som per i dag er tillagt sentralt studieutvalg og sentralt FoU-utvalg delegeres til fakultetene. Fakultet for samfunnsfag støtter forslaget om et strategisk utvalg som dekker alle kjerneaktivitetene, og som er rådgivende overfor høgskolens ledelse. Et felles strategisk utvalg på institusjonsnivå vil bidra til å understøtte rektor i den faglige ledelsen og styringen av høgskolen, og vil kunne se utdanning, forskning internasjonalisering og arbeidslivsorientering under ett. Myndighet over studieporteføljen og en ev. utredningstillatelse må imidlertid fortsatt ligge hos høgskolens ledelse. Opprettelsen av et strategisk høgskoleutvalg med underutvalg vil bidra til samhandling og koordinering. Samtidig må utvalget organiseres slik at det i størst mulig grad etterlever prinsippene

4 Høringssvar fra Fakultet for samfunnsfag, side 4 om forenkling av organisasjonen. Det foreslåtte strategiske utvalget vil nødvendigvis bli stort og bredt sammensatt. NIFU skisserer derfor en ordning med operative underutvalg som ivaretar FoU og andre spesialområder. Vi mener at det i praksis bør være underutvalgene som har jevnlige møter og behandler saker på deres respektive områder, og at det strategiske utvalget har færre samlinger der områder på tvers av studier og FoU behandles, f.eks. internasjonalisering. Fakultet SAM støtter forslaget om at strategisk utvikling av studieporteføljen delegeres til fakultet. Fakultetene bør da få ansvaret for den strategiske utviklingen av studieporteføljen for hele utdanningsløpet, inklusive ph.d.-utdanningene. I tillegg bør professortilsettinger delegeres fra fellesadministrasjonen til fakultetsnivået. Ved en flytting av myndighet og ansvar fra institusjonsnivå til fakultet, må det overføres administrative ressurser fra fellesadministrasjonen til fakultetene. Dette må gjelde på alle områder hvor det overføres oppgaver og myndighet. Fakultet for samfunnsfag anser dette som svært viktig, og at det vil bidra til en styrking av instituttene som reelle kraftsentra i høgskolen. Om utredningstillatelse NIFU foreslår at det strategiske høgskoleutvalget skal gi en «utredningstillatelse» i forbindelse med utvikling av studieporteføljen. En «utredningstillatelse» vil bidra til å sikre at studieporteføljen ses under ett og kan fremme samarbeid på tvers av fakulteter og institutter. Porteføljestyring er imidlertid en oppgave som tilhører lederlinjen. Fakultet for samfunnsfag anbefaler derfor at en slik tillatelse skal behandles i HiOAs ledergruppe, snarere enn i strategisk høgskoleutvalg som kun er et rådgivende organ. Studieutvalget ved Fakultet for samfunnsfag har i sitt innspill til høringen støttet forslaget om at det strategiske høgskoleutvalget gir «utredningstillatelse», men presiserer at ordningen med utredningstillatelse ikke må bryte med prinsippet om forenkling: Dersom utredningstillatelse skal gis av strategisk høgskoleutvalg må mandatet være avklart og avgrenset slik at det ikke overlapper med fakultetenes mandat for strategiske utvikling av studieporteføljen. Organisasjonsdesign på fakultets- og instituttnivå HiOAs fakulteter og institutter er heterogene og har ulike behov. Høgskolen må derfor være åpen for at både organisasjonsdesignen og det administrative arbeidet kan anlegges ulikt på de forskjellige institutt og fakulteter. Ingen av høringsinstansene ved Fakultet for samfunnsfag tar til orde for en omfattende endring av fakultetets organisasjonsdesign. Ledergruppe på institutt NIFU foreslår at lederne på forskningsområdet og lederne for utdanningene skal samles til en ledergruppe på instituttnivå. Ved Fakultet SAM er det kun Institutt for sosialfag som har en formell ledergruppe. Gitt størrelsen på de øvrige instituttene vil det ved Fakultet for samfunnsfag være lite hensiktsmessig med et formelt ledermøte. Videre har forskningsgruppe-lederne ved SAM bare fått 10% ekstra FoU-tid til å ivareta lederansvaret og de som allerede hadde ledelse innbakt i deres stillingsbeskrivelse har ikke fått ekstra tidsressurs. Deltakelse i en ev. ledergruppe vil ta tid og fokus fra gruppelederens primære oppgave med å koordinere forskningsinnsatsen. Instituttråd vs. råd for utdanninger Fakultet for samfunnsfag har flere relativt små institutter som samtidig forvalter en heterogen studieog forskningsportefølje. Mens det ved noen institutter vil være aktuelt å organisere ett råd per

5 Høringssvar fra Fakultet for samfunnsfag, side 5 utdanningsområde, vil det i andre tilfeller være mer hensiktsmessig å videreutvikle dagens ordning med instituttråd. Ved SAM har instituttrådene blant annet bidratt til økt samarbeid på tvers av profesjonskategorier, og til å styrke samarbeidet mellom utdanning og arbeidsliv. Erfaringen med eksterne representanter i instituttråd (og studieutvalg) har vært positive. Snarere enn å legge ned instituttrådene foreslår vi at instituttene selv får myndighet til å organisere en rådsstruktur som er tilpasset forsknings- og undervisningsprofilen lokalt, og der en høyere andel eksterne representanter inviteres inn. Studentene bør ha en bredere representasjon i denne typen råd som tilsvarer bredden i studieporteføljen. Om forskergrupper Ved SAM er relevans for utdanning allerede et av kriteriene for tildeling av økonomisk støtte til forskergruppene. Vi ser det som hensiktsmessig med en tydelig sammenheng mellom forskergrupper og utdanningsområdene ved fakultetet. Forslaget om å knytte forskergrupper direkte opp mot utdanningene kan imidlertid gå på bekostning av hensynet til tverrfaglighet. Vi utdanner kandidater til et arbeidsliv der samhandling er stadig viktigere. Vi ser det derfor som spesielt viktig at forskningsgruppene fremmer nyskaping og samarbeid på tvers av profesjon og disiplin. Fakultetets forskergrupper skal evalueres våren Vi ser derfor ingen grunn til å endre gruppenes innretning før resultatet av den interne evalueringen foreligger. (For mer om forskergrupper, se eget punkt om arbeidslivsorientering under spm. 5) DGU og FoU-utvalg på fakultetsnivå Fakultetet er delt i synet på hvorvidt DGU og FoU-utvalget på fakultet bør slås sammen. Som argument mot sammenslåing av DGU og FoU-utvalget på fakultet anføres at saksmengden for de to utvalgene allerede er stort, og at mengden ventelig vil øke med den foreslåtte delegering av saker til fakultetsnivået. Et argument for sammenslåing er at forskerutdanning har relevans for alle instituttene, også de som ikke har doktorgradsprogrammer. NIFU foreslår videre at DGU/FoU-utvalget på sikt slås sammen med fakultetets studieutvalg. Det vil bety at gevinsten ved et strategisk utvalg som ser forskning, utdanning og forskerutdanning under ett også kan hentes ut på fakultetsnivået. Men, mengden saker og kompleksiteten i det samlede saksfeltet er en bekymring også her. Det er foreslått at begge prodekanene skal møte i både studieutvalg og DGU/FoU. Intensjonen om koordinering og samhandling er god, særlig for å sikre kvaliteten på programplanene også for doktorgradsstudier. Vi foreslår derfor at prodekanene har møterett i begge utvalg men at de kun deltar i utvalgsmøtene når det er saker som berører forskerutdanningene direkte. Administrativ organisering på fakultet og institutt Høgskolens kjernevirksomhet skjer på instituttene. Her foregår all undervisning og mesteparten av forskningen. Det er derfor helt avgjørende at det er dedikerte personer i administrasjonen som støtter opp om arbeidet på instituttet. Ved Fakultet for samfunnsfag er administrasjonen organisert i instituttvise team som jobber tett opp mot instituttlederne. Dette er hensiktsmessig og fungerer godt. Fakultetet for samfunnsfag støtter i prinsippet forslaget om dedikert instituttstøtte, men måten den dedikerte støttefunksjonen organiseres på må være tilpasset det enkelte fakultet og institutt. Det samme gjelder forslaget om sekretærstøtte til instituttene.

6 Høringssvar fra Fakultet for samfunnsfag, side 6 Om Schools Fakultet for samfunnsfag slutter seg til NIFUs vurdering av at Schools ikke skal innebære nye administrative nivåer, men bør være organiserte som prosjekter hvor partnerne bidrar med felles ressurser og hvor styringen ligger hos de involverte. Mer autonome Schools vil kreve en større omorganisering av høgskolen. En slik omorganisering vil være svært ressurskrevende og vil kunne undergrave arbeidet med å realisere strategi Det er ulike syn på Schools ved Fakultet for samfunnsfag. Institutt for økonomi og administrasjon (ØA) ønsker en modell med Schools som enheter der all faglig aktivitet knyttet til et studieområde er samlet, og som har større grad av autonomi enn det instituttene har i dag. ØA mener at Schools vil bidra til en bedre tydeliggjøring og identitetsbygging av både det faglige tilbudet og av forskningen som foregår på instituttet. Forslaget fra ØA innebærer at enkelte enheter ved på høgskolen er permanent organisert som Schools, mens andre er organisert som fakultet. Ved Fakultet for samfunnsfag er vi i ferd med å opprette Lederskolen/School of management. Dette er et eksempel på en koordinerende struktur som knytter sammen allerede eksisterende fagmiljøer ved HiOA, som profilerer et fagområde tydelig, men som ikke bryter med institutt- og fakultetsstrukturen. Det bør være rom for opprettelse av flere slike Schools ved HiOA. Nye forslag til Schools bør vurderes i strategisk høgskoleutvalg, og den formelle etableringen bør vedtas i høgskolestyret. Spørsmål 4: Om forslagene bidrar til styrket samspill mellom fag og administrasjon, både vertikalt og horisontalt i institusjonen: Fakultetet slutter seg til forslagene til endring på institusjonsnivå med de reservasjoner og tilleggsforslag som legges fram i denne høringsuttalelsen. Ved fakultet SAM er det er mange som ikke kjenner seg igjen i at det er en kløft mellom fag og administrasjon. På fakultetet har den enkelte administrative seksjon øremerkede personer som jobber i team opp mot bestemte institutt. Dette mener vi er en god organisasjonsmodell som styrker og skaper et godt samarbeid mellom administrasjonen og instituttene. Med en delegering av oppgaver fra institusjonsnivået til fakultetene er det en forutsetning at det etableres nye nettverk som kan utarbeide omforente løsninger, og som sikrer likebehandling. (jf. 2.4 koordinering og kommunikasjon). Det eksisterende samarbeidet blant superbrukere for Felles Studentsystem (FS) og HiOAs nettredaksjon er eksempler på hvordan dette kan organiseres på en velfungerende måte. Spørsmål 5: Om høgskolens profil og egenart kommuniseres bedre utad med NIFUs prinsipper og hovedgrep (i kapittel 2) og forslaget om arbeidslivsorientering: Utredningen har to forslag som kan bidra til å kommunisere høgskolens profil: (1) økt representasjon av eksterne samfunnsrepresentanter i styrer og råd (2) styrking av kjernevirksomheten i institusjonen: instituttene. Det er bare på dette nivået det er mulig å bygge et forpliktende og nært forhold til profesjons- og yrkesfeltene. Arbeidslivsorientering Prinsippet om «arbeidslivsorientering» fanger opp sentrale trekk ved HiOAs egenart og profil, og kommuniserer at vi tilbyr noe annet enn universitetenes «disiplinorientering». HiOA må imidlertid definere nærmere hva vi skal forstå med begrepet arbeidslivsorientering og hvordan det plasseres i

7 Høringssvar fra Fakultet for samfunnsfag, side 7 forhold til profesjonsbegrepet. Dette må følges opp med konkrete målsetninger og suksesskriterier for arbeidslivsorientering ved HiOA. Økt arbeidslivsorientering vil kreve økte ressurser: utdanningene på alle nivåer (BA, MA og ph.d) må være relevante for arbeidslivet. Dette vil bety at ressurser må allokeres til å videreutvikle og ev. etablere nye praksisordninger, og på arenaer for samarbeid med aktørene i offentlig og privat sektor. Fakultetet fremholder at det er viktig å ha en bred tilnærming til begrepet arbeidsliv, noe som blant annet kommer til uttrykk i FoU-aktiviteten. Ved SAM har de fleste forskergrupper tydelig arbeidslivsorientering, for en del med vekt på profesjonsutøvelse. Det er også grupper som adresserer relativt brede tema, men med klar relevans for arbeidsliv og profesjon, for eksempel litteratur- og kulturformidling, som er svært relevant i bibliotekarprofesjonen, eller helse- og sosialpolitikk som er relevant for helse- og sosialfagprofesjoner. Satsing på arbeidslivsorientering må ikke gå på bekostning av internasjonalisering, men snarere samspille med den. Vi må forberede våre studenter på et internasjonalt arbeidsmarked, og vi må styrke internasjonalt forskningssamarbeid. Internasjonalisering må være et like selvfølgelig strategisk hensyn som arbeidslivsorientering i utvikling av utdanningene og FoU ved HiOA. Spørsmål 6: Om NIFUs forslag bidrar til helhetlig utvikling av HIOA, og at målene kan nås gjennom institusjonell styring og ledelse av virksomheten. Forslagene slik de foreligger er et skritt i riktig retning for å bedre samspillet mellom fag og administrasjon. Vi mener NIFUs forslag vil bidra til en mer helhetlig utvikling av høgskolen. Det er samtidig viktig at fakulteter og institutter der det er hensiktsmessig får videreutvikle lokale samarbeidsformer innenfor de institusjonelle rammene som settes av strategisk utvalg og høgskolestyret. Uten en god organisasjonskultur, god kommunikasjon og koordinering vil høgskolen fortsette å slite med samhandling. For å legitimere beslutninger og få god informasjonsflyt vil vi nok en gang understreke at dekanene må delta i den felles faglig-administrative ledergruppen ved HiOA. Spørsmål 7: Hvilke av forslagene er det viktigst at HiOA prioriterer å få vedtatt og gjøre noe med: Ved forrige omorganisering ble høyskolens mange avdelinger samlet i fire fakulteter. Dette skulle gi en god mulighet til å overføre både faglig og administrativ aktivitet fra fellesadministrasjonen til fakultetene. Denne muligheten har ikke vært utnyttet i tilstrekkelig grad. Fakultet for samfunnsfag vil at HiOA skal prioritere å delegere myndighet og ressurser til fakultet og institutt. Tillegg til høringsbrev av 03. september 2014 har ikke vært behandlet i fakultetets høringsinstanser. Med bakgrunn i diskusjon i ledermøtet 4. november, møte i lokalt IDF 28.oktober og fakultetsstyremøtet 13. november støtter fakultet for samfunnsfag den siste modellen som er foreslått i Tillegg til høringsbrev. Vi støtter en ordning med prorektor for utdanning, prorektor for forskning og innovasjon, og to direktører. Fakultet for samfunnsfag mener imidlertid at strategi og kommunikasjon bør prioriteres spesielt. Ansvaret for HR bør følgelig legges inn under direktør for økonomi og infrastruktur, slik at det blir en egen direktør for strategi og kommunikasjon.

8 Høringssvar fra Fakultet for samfunnsfag, side 8 Fakultet for samfunnsfag vil igjen poengtere at fakultetene selv må få avgjøre hvilke følger de organisatoriske endringene som er foreslått på institusjonsnivå ev. skal få for organisasjonsstrukturen på fakultet og institutt. Med vennlig hilsen Tone Fløtten leder, fakultetsstyret Dag Jenssen dekan

Høringssvar Akademikerne - Underveisevaluering av styring og ledelse, faglig og administrativ organisering

Høringssvar Akademikerne - Underveisevaluering av styring og ledelse, faglig og administrativ organisering Notat Dato: Saksnr./arkivnr.: 14/05865 (Public 360) Til: Sekretariatet Fra: Akademikerne Høringssvar Akademikerne - Underveisevaluering av styring og ledelse, faglig og administrativ organisering

Detaljer

Velkommen til informasjonsmøte!

Velkommen til informasjonsmøte! Velkommen til informasjonsmøte! Underveisevaluering August 2014 16.09.2014 Underveisevaluering - agenda Velkommen ved Ann Elisabeth Wedø Hvor er vi i prosessen, høringsprosess og styrevedtak ved prosjektledelsen

Detaljer

Notat HØRINGSSVAR UNDERVEISEVALUERING AV STYRING OG LEDELSE, FAGLIG OG ADMINISTRATIV ORGANISERING

Notat HØRINGSSVAR UNDERVEISEVALUERING AV STYRING OG LEDELSE, FAGLIG OG ADMINISTRATIV ORGANISERING Notat Dato: 07.10.2014 Saks Saksnr./arkivnr.: 2013/4726 (ephorte) ssaksbeh: Tormod A Furuseth/Kari Kjenndalen Til: Ellinor D Kasahara Kopi: Anne E. Wedø, Torbjørn Larsen Fra: FoUseksjonen ved Morten Irgens

Detaljer

HØRINGSSVAR HF UNDERVEISEVALUERING AV STYRING OG LEDELSE, FAGLIG OG ADMINISTRATIV ORGANISERING

HØRINGSSVAR HF UNDERVEISEVALUERING AV STYRING OG LEDELSE, FAGLIG OG ADMINISTRATIV ORGANISERING Notat Dato: 12.11.2014 Saksnr./arkivnr.: 14/05865 Til: Sekretariatet for Underveisevalueringen, underveis-prosjektet@hioa.no Fra: Fakultet for helsefag HØRINGSSVAR HF UNDERVEISEVALUERING AV STYRING OG

Detaljer

HØRINGSSVAR UNDERVEISEVALUERING AV STYRING OG LEDELSE, FAGLIG OG ADMINISTRATIV ORGANISERING

HØRINGSSVAR UNDERVEISEVALUERING AV STYRING OG LEDELSE, FAGLIG OG ADMINISTRATIV ORGANISERING Notat Dato: 10.10.14 Saksnr./arkivnr.: 2013/4726 (ephorte) Til: Sekretariatet for Underveisevalueringen, underveis-prosjektet@hioa.no Fra: Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering

Detaljer

UTKAST HØRINGSSVAR FRA FELLESADMINISTRASJONEN (FA) UNDERVEISEVALUERING AV STYRING OG LEDELSE, FAGLIG OG ADMINISTRATIV ORGANISERING

UTKAST HØRINGSSVAR FRA FELLESADMINISTRASJONEN (FA) UNDERVEISEVALUERING AV STYRING OG LEDELSE, FAGLIG OG ADMINISTRATIV ORGANISERING Notat Dato: 11.11.2014 Saksnr./arkivnr.: 14/05865 Til: Fra: Fellesadministrasjonen (FA) UTKAST HØRINGSSVAR FRA FELLESADMINISTRASJONEN (FA) UNDERVEISEVALUERING AV STYRING OG LEDELSE, FAGLIG OG ADMINISTRATIV

Detaljer

Underveisevalueringen Orientering i LAMU 10.juni 2015

Underveisevalueringen Orientering i LAMU 10.juni 2015 10.06.2015 Underveisevalueringen Orientering i LAMU 10.juni 2015 Sak 39 - Styringsmodell på institusjonsnivå, inkludert vedtak om HiOAs organisasjonsstruktur fra 01.08.15 FØLGENDE BLE VEDTATT i. Styret

Detaljer

HØRING OM UNDERVEISEVALUERING AV STYRING OG LEDELSE, FAGLIG OG ADMINISTRATIV ORGANISERING

HØRING OM UNDERVEISEVALUERING AV STYRING OG LEDELSE, FAGLIG OG ADMINISTRATIV ORGANISERING Til høringsinstansene ved HiOA - Fakultetene - Sentrene (SPS og SVA) - Avdelinger i Fellesadministrasjonen - Studentparlamentet - Tjenestemannsorganisasjonene - Hovedverneombudet Dato 03.09.2014 Vår ref.:

Detaljer

Forslag til høringsuttalelse fra Fakultet for samfunnsfag (SAM) ny ledelsesmodell ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)

Forslag til høringsuttalelse fra Fakultet for samfunnsfag (SAM) ny ledelsesmodell ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Til fakultetsrådet Dato: 21. oktober 2015 DISKUSJONSSAK Saksnr.: SAK 03/15 Journalnr.: 14/05865 Saksbehandler: Unn Målfrid H.Rolandsen Forslag til høringsuttalelse fra Fakultet for samfunnsfag (SAM) ny

Detaljer

Svar - Forslag til fornyelse av det studieadministrative arbeidet - Fakultet for samfunnsfag

Svar - Forslag til fornyelse av det studieadministrative arbeidet - Fakultet for samfunnsfag Notat Dato: 20.05.2014 Saksnr./arkivnr.: 2014/1755 Til: Brita Bye Fra: Ann Sofie Winther Svar - Forslag til fornyelse av det studieadministrative arbeidet - Fakultet for samfunnsfag Det vises til brev

Detaljer

LUIs høringssvar til høringen om administrativ organisering av Fellesadministrasjonen

LUIs høringssvar til høringen om administrativ organisering av Fellesadministrasjonen Notat Dato: 01.09.15 Saksnr./arkivnr.: saksnr 14/05865 Til: Underveisprosjektet LUIs høringssvar til høringen om administrativ organisering av Fellesadministrasjonen I høringsnotatet bes høringsinstansene

Detaljer

Underveisevaluering. Instituttlederforum

Underveisevaluering. Instituttlederforum Underveisevaluering Instituttlederforum 17.09.14 16.09. Agenda 1. Vedtatte høringsspørsmål og videre prosess ved Ann Elisabeth 2. NIFU presentasjon med fokus på instituttnivå, og råd og utvalg ved Kyrre

Detaljer

Underveisevalueringen Orientering i AMU 3.juni 2015

Underveisevalueringen Orientering i AMU 3.juni 2015 04.06.2015 Underveisevalueringen Orientering i AMU 3.juni 2015 Sak 39 - Styringsmodell på institusjonsnivå, inkludert vedtak om HiOAs organisasjonsstruktur fra 01.08.15 FØLGENDE BLE VEDTATT i. Styret vedtar

Detaljer

Ny modell ny virkelighet?

Ny modell ny virkelighet? 25.06.2015 Ny modell ny virkelighet? Anne Christel Johnsgaard Sak 39 - Styringsmodell på institusjonsnivå, inkludert vedtak om HiOAs organisasjonsstruktur fra 01.08.15 FØLGENDE BLE VEDTATT i. Styret vedtar

Detaljer

Notat. Høringsuttalelse fra Fakultet for teknologi, kunst og design(tkd) om prodekan i ny ledelsesmodell. Innledning

Notat. Høringsuttalelse fra Fakultet for teknologi, kunst og design(tkd) om prodekan i ny ledelsesmodell. Innledning Notat Dato: 05.11.2015 Saksnr./arkivnr.: 14/05865 Til: Underveis-prosjektet@hioa.no Høringsuttalelse fra Fakultet for teknologi, kunst og design(tkd) om prodekan i ny ledelsesmodell Innledning Det vises

Detaljer

Spørsmål 2: Om NIFUs prinsipper som ligger til grunn for forslagene er de mest hensiktsmessige føringene for en eventuell organisasjonsendring:

Spørsmål 2: Om NIFUs prinsipper som ligger til grunn for forslagene er de mest hensiktsmessige føringene for en eventuell organisasjonsendring: Referat fra møtet i studieutvalget ved Fakultet for samfunnsfag, 13. oktober 2014 Til stede: Per Arne Olsen (leder), Inger-Lise Fehn (SF), Carsten Ohlmann (JM), Gunnar Jahren (OAV) Elin K. Hansen (TA),

Detaljer

Høringsuttalelse fra Fakultet for samfunnsfag (SAM) om prodekanrollen i ny ledelsesmodell ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)

Høringsuttalelse fra Fakultet for samfunnsfag (SAM) om prodekanrollen i ny ledelsesmodell ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Høgskolen i Oslo og Akershus v/ rektor Curt Rice Dato: 05.11.2015 Vår ref.: SAK 03/15 Saksbehandler: Unn Målfrid H.Rolandsen Deres ref.: 14/05865 unn.rolandsen@hioa.no Høringsuttalelse fra Fakultet for

Detaljer

Høringsuttalelse fra Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag NIFUs fase 2-/sluttrapport «HiOAs organisasjonsdesign for fremtiden»

Høringsuttalelse fra Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag NIFUs fase 2-/sluttrapport «HiOAs organisasjonsdesign for fremtiden» Notat Dato: 06.11.2014 Saksnr./arkivnr.: 2013/4726 (ephorte) Til: Fakultet for samfunnfsag Fra: Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag Høringsuttalelse fra Institutt for arkiv-, bibliotek-

Detaljer

HØRINGSSVAR FRA LUI UNDERVEISEVALUERING AV STYRING OG LEDELSE, FAGLIG OG ADMINISTRATIV ORGANISERING

HØRINGSSVAR FRA LUI UNDERVEISEVALUERING AV STYRING OG LEDELSE, FAGLIG OG ADMINISTRATIV ORGANISERING Notat Dato: 12.11.14 Høring Saksnr./arkivnr: 14/05865 Til: Sekretariatet for Underveisevalueringen, underveis-prosjektet@hioa.no Fra: Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) HØRINGSSVAR

Detaljer

Til fakultetsstyret HF

Til fakultetsstyret HF Til fakultetsstyret HF Dato: 27.04.2012 VEDTAKSSAK Saksnr.: 18/2012 Journalnr.: 12/375 Saksbehandler: Inger Langeggen STRATEGIPLAN 2012-2020 FOR FAKULTET FOR HELSEFAG I. FORSLAG TIL VEDTAK Fakultetsstyrets

Detaljer

Tabell: Ansvar, roller og oppgaver knyttet særlig til arbeid med kvalitetsrapport og kvalitetsutvikling

Tabell: Ansvar, roller og oppgaver knyttet særlig til arbeid med kvalitetsrapport og kvalitetsutvikling Studenten Studentene har rett til og ansvar for å engasjere seg i arbeidet med forbedring av utdanningen og undervisningen. -Har rett til og ansvar for å delta aktivt i emneevalueringer, studentundersøkelser,

Detaljer

Fakultet for samfunnsfag

Fakultet for samfunnsfag Sak 13/15 Til stede: Styreleder Møtebok Fakultet for samfunnsfag FAKULTETSSTYREMØTE 24. APRIL 2015 Tone Fløtten Ekstern representant --* Faglige representanter Dag Flater Hwang** Ivar Bredesen Helga Johannesdottir

Detaljer

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren «Styring og ledelse handler om å ta samfunnsoppdraget

Detaljer

NOTAT Høringsuttalelse DP1

NOTAT Høringsuttalelse DP1 NOTAT Høringsuttalelse DP1 Dato 19 november 2015 Til Delprosjekt 1 Sak : 15/03139 Kopi Fra Forskningsavdelingen HBV Høringsspørsmål delprosjekt 1 HSN skal være en profesjons- og arbeidslivsrettet institusjon.

Detaljer

16. APRIL 2015. Informasjonsmøte FA. 14.04 2015 Oppfølging av styrevedtak om Underveisevaluering

16. APRIL 2015. Informasjonsmøte FA. 14.04 2015 Oppfølging av styrevedtak om Underveisevaluering 16. APRIL 2015 Informasjonsmøte FA 14.04 2015 Oppfølging av styrevedtak om Underveisevaluering Sak 39 - Styringsmodell på institusjonsnivå, inkludert vedtak om HiOAs organisasjonsstruktur fra 01.08.15

Detaljer

Notat. Strategier for Fakultet for samfunnsfag. Strategi for HiOA. Strategier for fakultet for samfunnsfag

Notat. Strategier for Fakultet for samfunnsfag. Strategi for HiOA. Strategier for fakultet for samfunnsfag Notat Dato: 22.06.2012 Saksnr./arkivnr.: 2012/375 Til: Strategisekretariatet v/gunhild Rønningen Fra: Dag Jenssen, SAM Strategier for Fakultet for samfunnsfag Fakultetsstyret behandlet strategier for SAM

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: EL Enhet for lederstøtte Dato: 25.05.2016 Saksnr..: 2016/4546 OLGADJ Høringsuttalelse fra Institutt for kulturstudier og orientalske språk (IKOS)

Detaljer

Foran strategiene på hvert målområde er det gitt en kortfattet situasjonsbeskrivelse

Foran strategiene på hvert målområde er det gitt en kortfattet situasjonsbeskrivelse Notat Dato: 01.10.12 Saksnr./arkivnr.: 2012/375 Fra: Dag Jenssen, SAM Strategier for Fakultet for samfunnsfag Utfordringer for fakultetet, instituttene og utdanningene er løftet fram i strategiprosessen

Detaljer

Referat fra møte i FoU-utvalget ved Fakultet for helsefag (HF) Torsdag 25. september 2014 kl i P32, N

Referat fra møte i FoU-utvalget ved Fakultet for helsefag (HF) Torsdag 25. september 2014 kl i P32, N Dato: 25.9.2014 Vår ref.: 2013/5691 Saksbehandler: Elin Holter Anthonisen Deres ref.: ref. Referat fra møte i FoU-utvalget ved Fakultet for helsefag (HF) Torsdag 25. september 2014 kl. 12-14.40 i P32,

Detaljer

Til: Underveis-prosjektet/Avdeling for samfunnskontakt og kommunikasjon v/anne Christel Johnsgaard

Til: Underveis-prosjektet/Avdeling for samfunnskontakt og kommunikasjon v/anne Christel Johnsgaard Notat Dato: 04.11.2015 Saksnr.:14/05865 Til: Underveis-prosjektet/Avdeling for samfunnskontakt og kommunikasjon v/anne Christel Johnsgaard Saksbehandler: Hilde Doksrød,, e-post: Hilde.Doksrod@hioa.no Høringssvar

Detaljer

Styrings- og administrasjonsreglement for Det odontologiske fakultet (OD) Institutt for klinisk odontologi (IKO) Institutt for oral biologi (IOB)

Styrings- og administrasjonsreglement for Det odontologiske fakultet (OD) Institutt for klinisk odontologi (IKO) Institutt for oral biologi (IOB) Styrings- og administrasjonsreglement for Det odontologiske fakultet (OD) Institutt for klinisk odontologi (IKO) Institutt for oral biologi (IOB) Behandlet i instituttstyret ved IKO 26. april 2004, instituttstyret

Detaljer

Til fakultetsstyret HF

Til fakultetsstyret HF Til fakultetsstyret HF Dato: 27.10.14 VEDTAKSSAK Saksnr.: FSHF-sak 17/2014 Journalnr.: 2014/xxxx (Ephorte) og 14/xxxx (Public360) Saksbehandler: Ewelyn Jordal NIFUs UNDERVEISEVALUERING UTKAST TIL HØRINGSUTTALELSE

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjons- og beslutningsstruktur ved UiO

Høring om forslag til ny organisasjons- og beslutningsstruktur ved UiO Høring om forslag til ny organisasjons- og beslutningsstruktur ved UiO Høringssvar fra: Trine Syvertsen, Einar Lie, Gro Bjørnerud Mo, Mette Halskov Hansen Stillingskategori: Vitenskapelig Enhet: Rapport:

Detaljer

Administrasjonsreglement for Det matematisknaturvitenskapelige

Administrasjonsreglement for Det matematisknaturvitenskapelige Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Administrasjonsreglement for Det matematisknaturvitenskapelige fakultet, UiO Generelt Administrasjonsreglementet tar utgangspunkt i UiOs

Detaljer

Internasjonalisering. Prosjekt Læring i arbeidsliv og utdanning. Internasjonalt utvalg 19.06.12

Internasjonalisering. Prosjekt Læring i arbeidsliv og utdanning. Internasjonalt utvalg 19.06.12 Internasjonalisering Prosjekt Læring i arbeidsliv og utdanning Internasjonalt utvalg 19.06.12 Definisjon internasjonalisering En etablert definisjon for internasjonalisering i høyere utdanning: The process

Detaljer

Samhandling mellom de tre øverste styringsnivåene

Samhandling mellom de tre øverste styringsnivåene Arne Bugge Amundsen Samhandling mellom de tre øverste styringsnivåene Fremlegg til styreseminar 20/10 2015 Vårt utgangspunkt Behovet for samhandling fordrer en helhetlig tilnærming til UiOs kjernevirksomhet

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjons- og beslutningsstruktur ved UiO

Høring om forslag til ny organisasjons- og beslutningsstruktur ved UiO Høring om forslag til ny organisasjons- og beslutningsstruktur ved UiO Høringssvar fra: SFF, Senter for immunregulering Stillingskategori: Vitenskapelig Enhet: Rapport: MED En organisasjons- og beslutningsstruktur

Detaljer

Styrings- og administrasjonsreglement for Det medisinske fakultet, UiO

Styrings- og administrasjonsreglement for Det medisinske fakultet, UiO Styrings- og administrasjonsreglement for Det medisinske fakultet, UiO Behandlet i fakultetsstyret 3. september og 14. oktober 2003. Godkjent av Rektor 16. oktober 2003. Sist endret av fakultetsstyret

Detaljer

HØRING OM FORSLAG TIL FORNYELSE AV DET STUDIEADMINISTRATIVE ARBEIDET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS

HØRING OM FORSLAG TIL FORNYELSE AV DET STUDIEADMINISTRATIVE ARBEIDET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Til høringsinstansene ved HiOA - Fakulteter, SPS og SVA - Avdelinger i Fellesadministrasjonen - Studieadministrativt lederforum - Studentparlamentet - Tjenestemannsorganisasjonene - Hovedverneombudet :

Detaljer

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Fakultet for kunst, musikk og design

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Fakultet for kunst, musikk og design U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Fakultet for kunst, musikk og design Styre: Styresak: Møtedato: Fakultet for kunst, musikk og design S 16/17 29-30.03.2017 Dato: 23.03.2017 Arkivsaksnr: Valg av ledelsesmodell

Detaljer

Styringsreglement for Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), fastsatt av Styret i S-sak 9/09, 25. februar 2009

Styringsreglement for Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), fastsatt av Styret i S-sak 9/09, 25. februar 2009 Styringsreglement for Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), fastsatt av Styret i S-sak 9/09, 25. februar 2009 1. NTNUs sentrale organisering 1.1 NTNU skal ha: a. styre, jfr. kap. 9 i Universitets-

Detaljer

Rapport 29/2014. Høgskolen i Oslo og Akershus Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo. ISBN 978-82-327-0019-6 1892-2597 (online) www.nifu.

Rapport 29/2014. Høgskolen i Oslo og Akershus Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo. ISBN 978-82-327-0019-6 1892-2597 (online) www.nifu. Rapport 29/2014 Utgitt av Adresse Oppdragsgiver Adresse Trykk Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning PB 5183 Majorstuen, NO-0302 Oslo. Besøksadresse: Wergelandsveien 7, 0167

Detaljer

Evaluering av dagens styringsmodell

Evaluering av dagens styringsmodell US 98/2015 Evaluering av dagens styringsmodell Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aarflot, Elizabeth de Jong Arkiv nr: 15/03694-1 Forslag til vedtak: 1. Universitetsstyret

Detaljer

NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning. Vedtatt av Styret 13. juni 2012

NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning. Vedtatt av Styret 13. juni 2012 NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning Vedtatt av Styret 13. juni 2012 Innhold 1. Om NTNUs kvalitetssystem... 1 2. Mål for NTNUs kvalitetssikringssystem og kvalitetsarbeid... 1 3. Organisatoriske

Detaljer

1. Visjon Verdier Formål og profil Dimensjon 1 - Kunnskap om og for velferdssamfunnet... 6

1. Visjon Verdier Formål og profil Dimensjon 1 - Kunnskap om og for velferdssamfunnet... 6 Strategi 2024 Høringsutkast Høringsfrist: 7. april 2017 kl 12.00 En del innspill er innarbeidet i teksten. Noen generelle kommentarer/merknader til foreliggende versjon: IT/digitalisering som mål eller

Detaljer

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 29/16 Møtedato: 17.10.16 Notatdato: 4.10.16 Saksbehandler:Mona Bratlie Sakstittel:

Detaljer

Høringsuttalelse fra Avdeling Vernepleie - Organisering av UiT Norges arktiske universitet

Høringsuttalelse fra Avdeling Vernepleie - Organisering av UiT Norges arktiske universitet Avdeling vernepleie Arkivref.: 2016/712 Dato: 10.03.2017 Odd Arne Paulsen Høringsuttalelse fra Avdeling Vernepleie - Organisering av UiT Norges arktiske universitet Høringsuttalelse til sak: Organisering

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 10.05.07 Saksnummer: Saksbehandler: Journalnummer: Magne Hegna 2007/494 LEDELSE, MEDVIRKNING OG MEDBESTEMMELSE VED HØGSKOLEN I TELEMARK Saken i korte trekk Styret

Detaljer

Referat fra møte i FoU-utvalget ved Fakultet for helsefag (HF) Mandag 9. september kl i p32, N

Referat fra møte i FoU-utvalget ved Fakultet for helsefag (HF) Mandag 9. september kl i p32, N Dato: 9.9.2013 Vår ref.: 2013/149 Saksbehandler: Elin Holter Anthonisen Deres ref.: 6T Referat fra møte i FoU-utvalget ved Fakultet for helsefag (HF) Mandag 9. september kl. 12-14.50 i p32, N100.037 Til

Detaljer

PROTOKOLL LUs FAKULTETSSTYRE Torsdag 20. oktober 2011 kl. 12.00 16.40 (16.00) Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet

PROTOKOLL LUs FAKULTETSSTYRE Torsdag 20. oktober 2011 kl. 12.00 16.40 (16.00) Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet PROTOKOLL LUs FAKULTETSSTYRE Torsdag 20. oktober 2011 kl. 12.00 16.40 (16.00) Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet Til stede: Eksterne Loveleen Rihel Brenna Rolf Aslaksrud Kristiansen Repr. for UF-personalet

Detaljer

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Fastsatt av fellestyret i sak FS-48/12, 3. september 2012. 1. Universitetets sentrale organisering 2014 2018 Styrets oppgaver

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)

Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Høgskolen i Oslo og Akershus Fra høyskole til universitet økte krav til forskningsadministrativt ansatte 01.04.2014 Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Norges største statlige høyskole, med 18 000 studenter

Detaljer

Til fakultetsstyret VEDTAKSSAK

Til fakultetsstyret VEDTAKSSAK Til fakultetsstyret Dato: 11. oktober 2013 VEDTAKSSAK Saksnr.: 29/13 Journalnr.: 2013/4540 Saksbehandler: Unn Målfrid H. Rolandsen og Ann Sofie Winther Orientering om system for kvalitet og kvalitetsutvikling

Detaljer

HiOA underveis mot strategiske mål? Sammendrag

HiOA underveis mot strategiske mål? Sammendrag HiOA underveis mot strategiske mål? Sammendrag Ekstern underveisevaluering av styring og ledelse, faglig og administrativ organisering, Høgskolen i Oslo og Akershus Kyrre Lekve, Svein Kyvik, Bjørn Stensaker,

Detaljer

Framtidens fakultet modell for ledelse ved fakultet og institutt og struktur ved instituttene.

Framtidens fakultet modell for ledelse ved fakultet og institutt og struktur ved instituttene. Universitetet i Bergen Det medisinsk-odontologiske fakultet Styresak: 115/12 Sak nr.: 2010/13430 Møte: 12.12.2012 Framtidens fakultet modell for ledelse ved fakultet og institutt og struktur ved instituttene.

Detaljer

Stillingsbeskrivelse prorektorene

Stillingsbeskrivelse prorektorene US 88/2016 Stillingsbeskrivelse prorektorene Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aarflot, Elizabeth de Jong Arkiv nr: 14/04135 Vedlegg: 1. Stillingsbeskrivelse for prorektor

Detaljer

FORELØPIG PLAN OG BUDSJETT , FAKULTET FOR HELSEFAG

FORELØPIG PLAN OG BUDSJETT , FAKULTET FOR HELSEFAG Til fakultetsstyret Dato: 22. oktober 2012 VEDTAKSSAK Saksnr.: 34/2012 Journalnr.: 2012/4793 Saksbehandlere: Stefan André Johnsen, Inger Langeggen og Simen Nørstebø FORELØPIG PLAN OG BUDSJETT 2013-2015,

Detaljer

Til: Fakultetene, sentrene, avdelinger i fellesadministrasjonen og tjenestemannsorganisasjonene

Til: Fakultetene, sentrene, avdelinger i fellesadministrasjonen og tjenestemannsorganisasjonene Notat Dato: 27.03.2015 Saksnr./arkivnr.: Til: Fakultetene, sentrene, avdelinger i fellesadministrasjonen og tjenestemannsorganisasjonene Saksbehandler: Karin L Bakke MANDAT FOR ARBEIDET MED FRAMTIDIG ORGANISASJONSDESIGN

Detaljer

SAB-rapport 4. Høringsuttalelse fra HF

SAB-rapport 4. Høringsuttalelse fra HF SAB-rapport 4. Høringsuttalelse fra HF Det humanistiske fakultet takker arbeidsgruppen for en perspektivrik og grundig rapport, og for anledningen til å uttale seg. Gruppens vurdering av at det er behov

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjons- og beslutningsstruktur ved UiO

Høring om forslag til ny organisasjons- og beslutningsstruktur ved UiO Høring om forslag til ny organisasjons- og beslutningsstruktur ved UiO Høringssvar fra: De fast vitenskapelig ansatte i allmenn litteraturvitenskap ved ILOS Stillingskategori: Vitenskapelig Enhet: Rapport:

Detaljer

Stillingsbeskrivelse og utlysningstekst dekanstillinger

Stillingsbeskrivelse og utlysningstekst dekanstillinger US 89/2016 Stillingsbeskrivelse og utlysningstekst dekanstillinger Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektør v. personal- og organisasjonsdirektør Saksbehandler(e): Catherine Caillé,

Detaljer

Fusjonsprogrammet for Høgskulen på Vestlandet

Fusjonsprogrammet for Høgskulen på Vestlandet Sak Leiing og fagleg organisering (16/05229) delprosjekt i hovudprosjekt 2 Fagleg og administrativ organisering Dato utsendt på høyring 21.11.16 Høyringsfrist 9.12.16 Send høyringsinnspel til Bakgrunn

Detaljer

Notat. Strategier for Fakultet for samfunnsfag (utkast) Visjon, virksomhetsmål og strategier for HiOA

Notat. Strategier for Fakultet for samfunnsfag (utkast) Visjon, virksomhetsmål og strategier for HiOA Notat Dato: 12.06.2012 Saksnr./arkivnr.: 2012/375 Til: Fra: Strategier for Fakultet for samfunnsfag (utkast) Fakultetet har i denne fasen av strategiprosessen tatt utgangspunkt i notater fra strategisekretariatet

Detaljer

Administrasjonsreglement for Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Administrasjonsreglement for Det utdanningsvitenskapelige fakultet Administrasjonsreglement for Det utdanningsvitenskapelige fakultet Godkjent av rektor på fullmakt 30. januar 2004, med senere endringer godkjent av rektor på fullmakt 30. september 2005 og 18. mars 2011.

Detaljer

Utvalg og roller for utdanning ved MN-fakultetet

Utvalg og roller for utdanning ved MN-fakultetet Utvalg og roller for utdanning ved MN-fakultetet MN-fakultetet skal gi en utdanning som bidrar til at «våre kandidater lykkes faglig og profesjonelt». Et viktig element i dette er en velfungerende organisatorisk

Detaljer

Universitetet i Oslo Avdeling for fagstøtte

Universitetet i Oslo Avdeling for fagstøtte Universitetet i Oslo Avdeling for fagstøtte Notat Til: Fakultetene Senter for tverrfaglig kjønnsforskning Senter for utvikling og miljø Sommerskolen Museene Universitetsbiblioteket Fagområdet for Universitetspedagogikk

Detaljer

Informasjonsmøte for FA Styremøtet 18 desember 2014 Det som ble vedtatt og hva som skjer videre

Informasjonsmøte for FA Styremøtet 18 desember 2014 Det som ble vedtatt og hva som skjer videre Informasjonsmøte for FA Styremøtet 18 desember 2014 Det som ble vedtatt og hva som skjer videre 8 januar 2015 08.01.2015 Godt nyttår Presentasjonens tittel 08.01.2015 Agenda Kort tilbakeblikk Hva ble vedtatt

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjons- og beslutningsstruktur ved UiO

Høring om forslag til ny organisasjons- og beslutningsstruktur ved UiO Høring om forslag til ny organisasjons- og beslutningsstruktur ved UiO Høringssvar fra: Pål Kraft, instituttleder Stillingskategori: Vitenskapelig Enhet: Rapport: SV En organisasjons- og beslutningsstruktur

Detaljer

Saksansvarlig: Kristofer Henrichsen Informasjonsansvarlig: : Kristofer Henrichsen

Saksansvarlig: Kristofer Henrichsen Informasjonsansvarlig: : Kristofer Henrichsen Universitetet i Stavanger Styret US 34/10 Doktorgradsutvalgene - mandat og sammensetning ephortesak: 2010/799 Møtedag: 25.03.10 Saksansvarlig: Kristofer Henrichsen Informasjonsansvarlig: : Kristofer Henrichsen

Detaljer

26. MARS Underveisevaluering. Mandat og framdrift

26. MARS Underveisevaluering. Mandat og framdrift 26. MARS 2014 Underveisevaluering Mandat og framdrift Mandat underveisevaluering av styring og ledelse, faglig og administrativ organisering, med særlig vekt på forholdet mellom faglig og administrativ

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjons- og beslutningsstruktur ved UiO

Høring om forslag til ny organisasjons- og beslutningsstruktur ved UiO Høring om forslag til ny organisasjons- og beslutningsstruktur ved UiO Høringssvar fra: Niclas J.M. Berger Stillingskategori: Administrativ/teknisk Enhet: Rapport: MED En organisasjons- og beslutningsstruktur

Detaljer

Styrings- og ledelsesformer på fakultets- og instituttnivå prosessen rundt fakultetets videre beslutninger - drøftingssak

Styrings- og ledelsesformer på fakultets- og instituttnivå prosessen rundt fakultetets videre beslutninger - drøftingssak Universitetet i Bergen Styret for Det samfunnsvitenskapelige fakultet Arkivkode: 011.1 Fak.sak: 8/2009 Sak nr.: 2009/2588 Møte: 10.03.09 Styrings- og ledelsesformer på fakultets- og instituttnivå prosessen

Detaljer

Fakultet for samfunnsfag

Fakultet for samfunnsfag Sak 30/14 Til stede: Styreleder Ekstern representant Faglige representanter Møtebok Fakultet for samfunnsfag FAKULTETSSTYREMØTE 18. SEPTEMBER 2014 Tone Fløtten Olav Njaastad Dag Flater Hwang* Birgitte

Detaljer

NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet

NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet Vedtatt av rektor 20.12.2016 1 Innhold NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet... 3 Visjon... 3 3 hovedmål... 3 Hovedmål 1 NTNU skal bidra til samfunnsutvikling,

Detaljer

Fakultetsstyret Fakultet for helsefag 16. september 2014

Fakultetsstyret Fakultet for helsefag 16. september 2014 Fakultetsstyret Fakultet for helsefag 16. september 2014 Til stede: Hilde Lurås (leder) Sølvi Andersen Finn Nortvedt Audun Sanderud Stine Marie Ulven Lars Helliksen Oda Cecilie Pettersen Grip Carl Alexander

Detaljer

Høringsuttalelse fra Fakultet for samfunnsfag (SAM) om prodekanrollen i ny ledelsesmodell ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)

Høringsuttalelse fra Fakultet for samfunnsfag (SAM) om prodekanrollen i ny ledelsesmodell ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Høgskolen i Oslo og Akershus v/ rektor Curt Rice Dato: 05.11.2015 Vår ref.: SAK 03/15 Saksbehandler: Unn Målfrid H.Rolandsen Deres ref.: 14/05865 unn.rolandsen@hioa.no Høringsuttalelse fra Fakultet for

Detaljer

31/17 ADMINISTRATIV ORGANISERING FOR HØGSKOLEN I INNLANDET (REVIDERT )

31/17 ADMINISTRATIV ORGANISERING FOR HØGSKOLEN I INNLANDET (REVIDERT ) Arkivsak-dok. 17/01504-77 Saksbehandler Hans Petter Nyberg Saksgang Møtedato Høgskolestyret 24.05.2017 31/17 ADMINISTRATIV ORGANISERING FOR HØGSKOLEN I INNLANDET (REVIDERT 23.05.17) Forslag til vedtak/innstilling:

Detaljer

Nasjonale satsingsområder innen medisinsk og helsefaglig forskning: Prosedyre for etablering

Nasjonale satsingsområder innen medisinsk og helsefaglig forskning: Prosedyre for etablering Nasjonale satsingsområder innen medisinsk og helsefaglig forskning: Prosedyre for etablering En nasjonal forskningssatsing i regi av NSG er basert på nasjonal konsensus blant partene og organiseres som

Detaljer

Høring - faglig organisering - utredning om ny fakultetsstruktur ved NTNU - svar fra Psykologisk institutt

Høring - faglig organisering - utredning om ny fakultetsstruktur ved NTNU - svar fra Psykologisk institutt 1 av 6 Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse Psykologisk institutt Notat Til: Kopi til: Fra: Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse Psykologisk institutt Høring - faglig organisering

Detaljer

SAB-rapport 4. Høringsuttalelse fra HF

SAB-rapport 4. Høringsuttalelse fra HF SAB-rapport 4. Høringsuttalelse fra HF Det humanistiske fakultet takker arbeidsgruppen for en perspektivrik og grundig rapport, og for anledningen til å uttale seg. Gruppens vurdering av at det er behov

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 17/4005 /37253/ Leif Martin Haugen Telefon:

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 17/4005 /37253/ Leif Martin Haugen Telefon: Saksfremlegg Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 17/4005 /37253/17-000 Leif Martin Haugen 15.06.17 &13 Telefon: 414 12 863 Saken skal behandles i følgende utvalg: FSK HØRING - FAGLIG ORGANISERING

Detaljer

REGLEMENT FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET

REGLEMENT FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET REGLEMENT FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET Dette reglementet er vedtatt av Styret for Det samfunnsvitenskapelige fakultet 22.09.09. Reglementet bygger på Regler for fakultetsorganene og Regler for

Detaljer

Sak S Styrings- og ledelsesordning ved Universitetet i Tromsø. Bakgrunn. Evalueringsprosess og presentasjon av hovedfunn

Sak S Styrings- og ledelsesordning ved Universitetet i Tromsø. Bakgrunn. Evalueringsprosess og presentasjon av hovedfunn UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR PERSONAL OG ORGANISASJON Sak S 32-12 Til: Universitetsstyret Møtedato: 25. oktober 2012 Arkivref.: 2012/1956 Styrings- og ledelsesordning ved Universitetet i Tromsø

Detaljer

Erfaringer fra fusjon(er) i Tromsø Sogndal 14.6.2010. Ved Britt Elin Steinveg, UiT

Erfaringer fra fusjon(er) i Tromsø Sogndal 14.6.2010. Ved Britt Elin Steinveg, UiT Erfaringer fra fusjon(er) i Tromsø Sogndal 14.6.2010 Ved Britt Elin Steinveg, UiT Litt historie og bakgrunn 2 Hvem var vi før 2009 Høgskolen i Tromsø: En typisk profesjonshøgskolene med en Fellesadministrasjon

Detaljer

Fakultet for helsefag viser til høringsbrev av og avgir med dette sin høringsuttalelse.

Fakultet for helsefag viser til høringsbrev av og avgir med dette sin høringsuttalelse. Til: Studiedirektør marianne.brattland@hioa.no Fra: Fakultet for helsefag Dato: 20. mai 2014 Vår ref.: 2014/1755 Saksbehandler: Ewelyn Jordal, ewelyn.jordal@hioa.no Deres ref.: 2014/1755 Høringssvar: Fornyelse

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

Til fakultetsstyret HF

Til fakultetsstyret HF Til fakultetsstyret HF Dato: 05.09.143 VEDTAKSSAK Saksnr.: FSHF-sak 14/2014 Journalnr.: 2014/2755 (Ephorte) og 14/05176 (Public360) Saksbehandler: Ewelyn Jordal NY FAGLIG ORGANISERING VED FAKULTET FOR

Detaljer

Til studieutvalget, fakultet for samfunnsfag

Til studieutvalget, fakultet for samfunnsfag Til studieutvalget, fakultet for samfunnsfag Dato: 9. september 2013 DISKUSJONSSAK Saksnr.: 41/13 Journalnr.: 2013/4196 Saksbehandler: Unn Målfrid H. Rolandsen og Ann Sofie Winther Nytt kvalitetssikringssystem

Detaljer

Styring og ledelse. Stillingsbeskrivelse dekanstillinger

Styring og ledelse. Stillingsbeskrivelse dekanstillinger US 63/2016 Styring og ledelse. Stillingsbeskrivelse dekanstillinger Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aarflot, Heidi Blom Arkiv nr: 16/00948 Forslag til vedtak: Universitetsstyret

Detaljer

Referat fra møte i Internasjonalt utvalg på institusjonsnivå ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Referat fra møte i Internasjonalt utvalg på institusjonsnivå ved Høgskolen i Oslo og Akershus Saksnr 2012/3177 Referat fra møte i Internasjonalt utvalg på institusjonsnivå ved Høgskolen i Oslo og Akershus Tid: Fredag 23. mars kl 10-12 Sted: Rom 311 (KK-senteret), Pilestredet 46 Tilstede: Prorektor

Detaljer

Referat fra møte i Internasjonalt utvalg på institusjonsnivå ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Referat fra møte i Internasjonalt utvalg på institusjonsnivå ved Høgskolen i Oslo og Akershus Saksnr 2012/3177 Referat fra møte i Internasjonalt utvalg på institusjonsnivå ved Høgskolen i Oslo og Akershus Tid: Tirsdag 16. juni kl 13-15 Sted: Rom 308 (KK-senteret), Pilestredet 46 Tilstede: Prorektor

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 20/17 23.02.2017 Dato: 02.02.2017 Arkivsaksnr: 2013/9976 Ekstern representasjon i fakultetsstyret ved Det matematisknaturvitenskapelige

Detaljer

Allmøte SVT-fakultetet. 5. desember 2014

Allmøte SVT-fakultetet. 5. desember 2014 Allmøte SVT-fakultetet 5. desember 2014 Agenda SAKS (samarbeid, arbeidsdeling, konsentrasjon, sammenslåing) status i dag og rammer for medvirkning ved NTNU Innledning ved Morten Størseth, rektors stab

Detaljer

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet. S-SAK Mandat for videre utvikling av det integrerte universitetssykehuset

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet. S-SAK Mandat for videre utvikling av det integrerte universitetssykehuset 1 av 6 Det medisinske fakultet 2013/11896 Styreperiode 2013-2017 Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet Til: Fakultetsstyret ved DMF Kopi til: LOSAM, Fakultetsledermøtet Fra: Dekan Stig

Detaljer

Saksnummer i P360: 14/05865 Dato: 3. september 2015 HØRINGSNOTAT- OM PRODEKANROLLEN I NY LEDELSESMODELL OPPFØLGING AV STYRESAK 39/2014

Saksnummer i P360: 14/05865 Dato: 3. september 2015 HØRINGSNOTAT- OM PRODEKANROLLEN I NY LEDELSESMODELL OPPFØLGING AV STYRESAK 39/2014 Til høringsinstansene ved HiOA: - Fakultetene - Sentrene (SPS og SVA) - Avdeling for RI og SK - Prorektor for utdanning med avdelinger - Prorektor for forskning og utvikling med avdelinger - Studentparlamentet

Detaljer

NOTAT. Høringsuttalelse administrativ organisering

NOTAT. Høringsuttalelse administrativ organisering NOTAT Til: prosjektledelsen SD/høgskoledirektører Fra: Seksjon FT-Utdanning v/viserektor utdanning og gruppeleder SD studieadministrasjon Dato: 8. april 2013 Kopi: Johnny Thorsen Saksnummer: 2012/996 Høringsuttalelse

Detaljer

Evaluering av ledelses- og styringsstrukturen ved Det matematisknaturvitenskapelige. Innledning hvorfor og hvordan evaluere?

Evaluering av ledelses- og styringsstrukturen ved Det matematisknaturvitenskapelige. Innledning hvorfor og hvordan evaluere? Evaluering av ledelses- og styringsstrukturen ved Det matematisknaturvitenskapelige fakultet Innledning hvorfor og hvordan evaluere? av dekanus Hans Petter Sejrup Solstrandsamling 9-10. april 2008 Ledelses

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Mandat for videre utvikling av det integrerte universitetssykehuset

SAKSFREMLEGG. Mandat for videre utvikling av det integrerte universitetssykehuset Sentral stab Administrasjonsavdelingen SAKSFREMLEGG Sak 17/15 Mandat for videre utvikling av det integrerte universitetssykehuset Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 04.06.2015 Saksansvarlig:

Detaljer

Deres ref.: Vår ref. Dato:

Deres ref.: Vår ref. Dato: Universitetsdirektøren UiT - Norges arktiske universitet Deres ref.: Vår ref. Dato: 13.03.2017 Organisering av UiT. Høringsinnspill til rapporter fra arbeidsgrupper Viser til brev datert 16.02.2017, og

Detaljer

HiST 2020 Notat til styringsgruppen

HiST 2020 Notat til styringsgruppen HiST 2020 Notat til styringsgruppen Om Utkast til presisering av mandat punkt 1-5 til diskusjon i styringsgruppen Til Styringsgruppen Fra Tor Busch Dato 16.01.13 Mandat 1: Høgskolens avdelingsstruktur

Detaljer