Dagsorden årsmøtet 2014 Visnes Båtforening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dagsorden årsmøtet 2014 Visnes Båtforening"

Transkript

1 Postboks 162, 4299 Avaldsnes E-post: - Internett: Dagsorden årsmøtet 2014 Visnes Båtforening Årsmøte avholdes mandag 24. februar 2014 kl. 18:00 i klubbhuset Saker til behandling i henhold til vedtektene 4: 1. Konstituering Åpning Godkjenning av frammøtte medlemmer Godkjenning av innkalling Godkjenning av dagsorden og saksliste Valg av møteleder Valg av referent og en ekstra for underskriving av møteprotokoll 2. Behandle årsmelding 3. Behandle revidert regnskap 4. Behandle innkomne forslag 5. Fastsette - medlemskontingent - administrasjons- og purregebyr - innlån ved tildeling av fast plass - havneavgift/timesats arbeid for havneavgift - utleiepriser - nedskriving av medlemsinnskudd - pris for bruk av slipp - honorar til kasserer jf. vedtektene Behandle budsjett med handlingsplaner 7. Valg Leder velges for to år Nestleder velges for ett år Kasserer velges for to år Styremedlem velges for ett år Varamedlem velges for ett år Revisor velges for to år Valgkomité, 3 medlemmer velges for ett år Medlemmer av valgkomitéen kan ikke velges blant styret Side 1 av 1

2 ÅRSRAPPORT 2013 Årsmøte 2013 ble avholdt den Styrets sammensetning for 2013 Leder Arild Viddal Nestleder Toralv Utvik Kasserer Astrid Kallevik Sekretær Tor Birger Jakobsen Styremedlem Roger Dahl* 1 Varamann Roger Marin Hansen Revisor David Johnsen Valgkommiteens sammensetning for 2013 (valgt på ekstraordinært årsmøte den ). Vidar Lande Hilbert Hansen Hans Thorvald Egeland Vedtak på årsmøtet ) Iom ny leieavtale med Karmøy kommune, ble vedtektenes 5 vedtatt omskrevet. 2) Iht samme leieavtale med Karmøy kommune, ble også vedtektenes 8.4 vedtatt endret. 3) Endring av slippreglement 8.3.5, ble vedtatt med 14 mot 4 stemmer. Dette omhandler at VB ikke har noen plikt til å holde høytrykksspyler v/slipping. 4) Styrets forslag til budsjett/handlingsplan/vedlikehold/aktivitetsliste for 2013 ble godkjent. 5) Styrets forslag om medlemskontingent kr 1000 og havneavgift 9t/kr2700 ble vedtatt. 6) Prisliste som ble fremlagt på årsmøtet (styrets forslag) ble godkjent med flg.endringer; Det tas inn en ny linje; vinterbruk for liten båt nr 2 i egen fortøyningsplass gratis. Godkjent mot 4 stemmer. 7) Av en liste på 12 forslag fra 4 medlemmer, ble 3 av forslagene godkjent; a) Oppvarming av havnekontor b) Slippreglementet 8.3.2; det skal være 2 mann + båteiger tilstede v/slipping. c) Innhente pris på sandblåsing av slippvogn. Medlemmer Båtforeningen hadde pr medlemmer med fast plass og 3 medlemmer uten fast plass. Alle foreningens medlemmer har betalt kontingent for Fram til 18. mai 2013 Page 1

3 Medlemskontingent/innskudd Kontingenten for 2013 var på kr Denne foreslås uendret for Medlemsinnskudd, dvs. innlån fra medlemmene og som avskrives iht. foreningens vedtekter 1.mars hvert år, var pr kr For fast plass i indre havn krevde foreningen i 2013 et innlån på kr ,-. For fast plass i ytre havn krevde foreningen i 2013 et innlån på kr ,-. Nye medlemmer I løpet av 2013, fikk Visnes båtforening 2 nye medlemmer. Styret og øvrige medlemmer hilser de nye medlemmene hjertelig velkommen i foreningen og håper de vil finne seg godt til rette. Et av foreningens nye medlemmer leier foreløpig plass i påvente av fast båtplass og endret prismodell for denne. Avgang medlemmer Foreningen mottok 3 utmeldinger i Foreningens avholdte styremedlem Roger Dahl, døde plutselig 18. mai. Foreningen måtte dessverre vedta eksklusjon av et medlem pga. uoppgjorte økonomiske mellomværende. Medlemmet ble forsøkt kontaktet via telefon, e-post, vanlig post og rekommandert post. Forhåndsvarsel om eksklusjon ble vedtatt av styret den 27. mai. På tross av gjentatte forsøk, var det ikke mulig via vanlige kanaler å oppnå kontakt eller på annen måte komme i dialog med medlemmet. Pga. manglende kontakt og med hensyn til den betydelige risikoen for at foreningens utestående krav ikke ville bli innfridd, besluttet styret i møte den 21. oktober at vedkommendes medlemskap i foreningen skulle avsluttes jfr. vedtektenes 3.6 Totalt var det en avgang på 5 medlemmer i Forskjellen mellom innlån fra nye medlemmer og utbetaling av innlån fra utmeldte medlemmer, var et negativt bidrag til foreningens likviditet på kr ,-. Fortøyningsplasser Båtforeningen hadde ved årsskiftet 2013/2014, 68(66) fortøyningsplasser. 55 plasser er i bruk og 13 plasser er ledige. Ved utløpet av 2013 var det et medlem (se ovenfor) som står på venteliste for kjøp av fast plass i ytre havn. Det er ingen som står på venteliste for leie av båtplass. Økonomi Av lån som ble tatt opp ved innkjøp av de to første betongbryggene, vil siste avdrag bli betalt i mai Av den grunn er det, etter styrets mening, naturlig å redusere kontingent eller havneavgift. Når det gjelder kontingent, var det enighet på årsmøtet i 2012 å øke denne med kr 500 årlig, fra kr 700 til kr 1200, i forbindelse med innkjøpet av den 3dje betongbryggen, og senere redusere denne når bryggene er betalt. På årsmøtet i 2013, ble kontingenten redusert fra kr 1200 til kr Etter styrets mening, er det nå naturlig å redusere havneavgiften i stedet for kontingenten, slik at inntektene til båtforeningen blir jevnere fordelt på første og andre halvår. Se styrets forslag til prisliste for I denne forbindelse, kan vi nevne at det gjennomgående har vært et ønske fra medlemmene om en reduksjon i antall timer dugnad som skal arbeides for å dekke inn havneavgift. Av større innkjøp i 2013, kan nevnes diverse flyteelementer (kr ) til reparasjon av gangbare utliggere og fortøyningsbommer. Av de innkjøpte flyteelementene ble kun et mindre antall benyttet i 2013 og tilhørende vedlikeholdsaktiviteter foreslås overført til aktivitetsliste for Page 2

4 I styremøte den , besluttet styret å innføre foreløpig innkjøpsstopp til likviditeten hadde forbedret seg. Når det gjelder det revisorgodkjente regnskapet for 2013, vises det til et eget vedlegg som legges frem for årsmøtets eventuelle godkjenning. Styremøter Det har i perioden mellom årsmøtene vært avholdt 9 styremøter. Referat fra møtene er lagt ut på båtforeningens hjemmeside. For å få valgt valgkomite jfr. vedtektenes 4.5 nr. 7, ble det holdt et ekstraordinært årsmøte/medlemsmøte den Havnekomite I henhold til pkt 7.2 i vedtektene, har styret oppnevnt havnekomite. Denne har bestått av; Toralv Utvik, leder, Per Atle Andersen og Nils Henry Olsen. Havnekomiteen har hatt oppsynet med båthavna og har organisert dugnadsarbeidet. Aktiviteter som ikke er utført i 2013, er overført til aktivitetsliste/handlingsplan for Havneavgift/Dugnad Plass- og utleiereglementet sier at alle medlemmer med fast båtplass betaler havneavgift. Medlemmer over 70 år, innrømmes halv havneavgift. Med referanse til plass og utleiereglementet, kan medlemmene utføre arbeid godkjent av styret som betaling av havneavgiften. I 2013 er det arbeidet 220 timer mot havneavgift. Styrets arbeid i havna og ellers er ikke innregnet i antall timer, (møtevirksomhet er holdt utenfor). Videre er det fakturert ut kr ,00 for havneavgift. Ved årsskiftet 2013/2014 var det ett medlem som ikke hadde betalt utestående skyldig havneagift på kr 2.700,00. Visnes båtforening drives av medlemmenes frivillige innsats og utover arbeid for betaling av havneavgift, er det også arbeidet dugnad. Styret vil på vegne av foreningen, takke alle dugnadsdeltakere for arbeidet som ble gjennomført i Kartforretning Kartforretning i forbindelse med avtalefestet fradeling av friområdet ble foretatt den Tilstede fra styret var Tor Birger Jakobsen. Forsikringssak Forårsaket av stormen den 5. desember 2013, ble to utriggere i ytre havn skadet. Skadene er meldt inn til foreningens forsikringsselskap som har mottatt pris på nye utriggere. Foreningens egenandel ved denne type skade er på kr Eventuell forsikringsutbetaling vil skje i Langtidsplan Etter foreningens vedtekter 5 kan ikke styret inngå forpliktelse utover styrets funksjonsperiode (1 år). Styret har i løpet av de tre forutgående årene forsøkt å trekke opp noen linjer for en mer langsiktig utvikling av havna. På årsmøtet 2013 ble utviklingsmulighetene og tilhørende økonomiske konsekvenser skissert, men mulighetene ble ikke realitetsbehandlet av årsmøtet og ingen plan ble vedtatt. Page 3

5 Styret har utarbeidet et forslag til prioritering som strekker seg over de neste 7 årene. Forslagene legges fram for årsmøtet 2014 og anmoder at årsmøtet vedtar forslaget som en plan som vil sikre en langsiktig utvikling av havna. Styret foreslår videre at plandokumentet skal etablere prioriteringer som skal følges opp i planperioden, gitt at foreningens økonomi gir tilstrekkelig handlingsrom for å realisere de ulike elementene i planen. Arild Viddal Toralv Utvik Astrid Kallevik Leder Nestleder Kasserer Tor Birger Jakobsen Roger Marin Hansen Sekretær Styremedlem Varamann Page 4

6

7

8

9 Styrets forslag som behandles av årsmøtet til Visnes Båtforening 24. februar Styret foreslår at havnereglementet nr skal lyde: «Medlemmer og andre som er gitt tillatelse til å ta ut strøm fra foreningens anlegg i havna, plikter å rapportere antatt eller reelt strømforbruk til foreningens kasserer. Plikten foreligger selv om det ikke er installert strømmåler på kontakten som strømuttaket skjer fra. Strømforbruket skal rapporteres minst hvert kvartal. Strømforbruket i kalde perioder skal maksimum være 500 kwh pr. båtplass. Strømprisen fastsettes av styret.» 2. Styret foreslår at plass og utleiereglementet nr skal lyde: «Avtale om tildeling av fast båtplass krever medlemskap i båtforeningen. Medlemskap kan tegnes ved henvendelse til styret. Båtplass gir fortøynings- og opplagsplass for 1 båt. Bruker som disponerer flere båter, må betale leie for plassering/opplag av disse i henhold til gjeldende utleiepriser. Avtalen om fast båtplass gjelder bare den båtstørrelsen som er angitt i avtalen. Enhver forandring som ikke er forhåndsklarert med havnesjef vil medføre at styret kan si opp avtalen med øyeblikkelig virkning. Standard båtplass har lysåpning på 305 cm. Medlemmer i Visnes båtforening pr. 24. februar 2014 har ved behov krav på standard båtplass. Et medlem som pr. 24. februar 2014 hadde båt i havna som krevde mindre lysåpning enn 305 cm. gis ved behov adgang til standard lysåpning på 305 cm. uten at dette utløser krav om ytterligere innlån. Et medlem pr. 24. februar 2014 med fast båtplass kan ikke kreves for ytterligere innlån når lysåpningen tilsvarer bredden av den båten som medlemmet hadde i havna pr. 24. februar 2014 pluss 40 cm. Et medlem pr. 24. februar 2014 som har fast plass som er større enn standard båtplass og som ønsker fast plass som er større enn båtens bredde pluss 40 cm. skal betale etter gjeldende prisliste for denne ekstra plassen. Tilsvarende gjelder oppgradering til lenger utrigger/bom.» 3. Styret foreslår at plass og utleiereglementet nr skal lyde: «Brukere forpliktes til å akseptere plass som er anvist av havnesjef. Styret kan treffe vedtak som krever at bruker skifter til annen plass enn den som er anvist, når styret finner dette hensiktsmessig for en best mulig utnyttelse av båthavna.» 4. Honorar etter foreningens vedtekter 3.4 I henhold til foreningens vedtekter 3.4 foreslår styret en godtgjørelse begrenset oppad til kr til den som fører foreningens regnskap. Godtgjørelsen kommer i tillegg til godkjenning av administrativt arbeidet i henhold til siste setning i Plass- og utleiereglementet punkt Styret foreslår ny modell for innlån i forbindelse med tildeling av fast båtplass. Forslaget er tatt inn i dokumentet «Forslag til ny prismodell for fast båtplass årsmøtet 24. februar 2014.pdf» 6. Styret legger fram forslag til langtidsplan for foreningen. Forslaget er tatt inn i dokumentet «Langtidsplan forslag 2014.pdf»

10 Investeringsplan Utriggere Forstøtningsmur Flytebrygge Bom, steinsetting Flytte rampe Planlegge å flytte klubbhus Flytte og oppgradere klubbhus

11 Forutsetninger langtidsplan VBF Kontingent Innlån båtplass ytre havn Innlån båtplass indre havn Investeringer Årlig kontingent Årlig havneavgift Inn minus utmeldinger Salg ny plasser Div inntekter (leie etc.) Sum likvider Annen finansiering Sum midler Vedlikehold Forsikring Avdrag/renter lån Kommunale utgifter Administrasjon Strøm Sum utgifter Likviditet Overført fra forrige år Totalt disponibelt Prosjekter Likviditet overføres neste år

12 Forutsetninger langtidsplan 2014 Forutsetninger -langtidsplan Økonomi: Medlemskontingent 1000 Innskudd ytre havn Innskudd indre havn Havneavgift 2500 Inntekter Medlemskontingent 1000 Antall medlemmer 58 Årlig kontingent Restgjeld ved årets begynnelse Årlig havneavgift Likviditet ved innlån Snitt pr. medlem 5308, Snitt innlån Budsjett ut/innmelding Salg av nye plasser Div inntekter (slip, utleie) Lån Sum forventede bidrag til likviditet Vedlikehold Forsikring Avdrag 0 Renter Åpning Avdrag Restgjeld utgang Kommunale avgifter Administrasjon 8000 Strøm 3000 Likviditet Midler etter kostnader Innestående fra Totalt disponibelt Flytebrygge investering - utriggere Overføres

13 Forutsetninger langstidsplan Forutsetninger -langtidsplan Økonomi: Medlemskontingent 1100 Innskudd ytre havn Innskudd indre havn Havneavgift 2000 Inntekter Medlemskontingent 1100 Antall medlemmer 60 Årlig kontingent Restgjelde ved årets begynnelse Årlig havneavgift Likviditet ved innlån ,8 Snitt pr. medlem 5917,98 Snitt innlån Budsjett ut/innmelding Salg av nye plasser Div inntekter (slip, utleie) 8000 Lån Sum forventede inntekter Vedlikehold Forsikring Kommunale avgifter Administrasjon 5000 Strøm 3500 Likviditet Midler etter utgiftsbelastninger Innestående fra Totalt disponibelt Forstøtningsmur Overføres

14 Forutsetninger langstidsplan Forutsetninger -langtidsplan Økonomi: Medlemskontingent 1100 Innskudd ytre havn Innskudd indre havn Havneavgift 2000 Inntekter Medlemskontingent 1100 Antall medlemmer 72 Årlig kontingent Årlig havneavgift Likviditet ved innlån ,92 Snitt pr. medlem 5326,182 Snitt innlån Budsjett ut/innmelding Salg av nye plasser Div inntekter (slip, utleie) 8000 Lån Sum forventede inntekter Vedlikehold Forsikring Renter 0 Avdrag 0 Kommunale avgifter 5000 Administrasjon 5000 Strøm 4000 Likviditet Midler etter utgiftebelastninger Innestående fra Totalt disponibelt Flytebrygge Overføres

15 Forutsetninger langtidsplan 2017 Forutsetninger -langtidsplan Økonomi: Medlemskontingent 1100 Innskudd ytre havn Innskudd indre havn Havneavgift 2000 Inntekter Medlemskontingent 1100 Antall medlemmer 74 Årlig kontingent Årlig havneavgift Likviditet ved innlån Snitt pr. medlem 0 Snitt innlån Budsjett ut/innmelding Salg av nye plasser 0 0 Div inntekter (slip, utleie) 8000 Lån Sum forventede inntekter Vedlikehold Forsikring Renter 0 Avdrag 0 Kommunale avgifter 5000 Administrasjon 5000 Strøm 4500 Likviditet Midler etter utgiftebelastninger Innestående fra Totalt disponibelt Forbedret adgang bomanlegg Overføres

16 Forutsetninger langtidsplan 2018 Forutsetninger -langtidsplan Økonomi: Medlemskontingent 1100 Innskudd ytre havn Innskudd indre havn Havneavgift 2000 Inntekter Medlemskontingent 1100 Antall medlemmer 74 Årlig kontingent Årlig havneavgift Likviditet ved innlån 0 Snitt pr. medlem 0 Snitt innlån Budsjett ut/innmelding Salg av nye plasser 0 0 Div inntekter (slip, utleie) 8000 Lån Sum forventede inntekter Vedlikehold Forsikring Renter 0 Avdrag 0 Kommunale avgifter 5000 Administrasjon 5000 Strøm 4500 Likviditet Midler etter utgiftebelastninger Innestående fra Totalt disponibelt Flytte rampe Overføres

17 Forutsetninger langtidsplan 2019 Forutsetninger -langtidsplan Økonomi: Medlemskontingent 1100 Innskudd ytre havn Innskudd indre havn Havneavgift 2000 Inntekter Medlemskontingent 1100 Antall medlemmer 74 Årlig kontingent avdrag 0 Årlig havneavgift Likviditet ved innlån Snitt pr. medlem 0 Snitt innlån Budsjett ut/innmelding Salg av nye plasser 0 0 Div inntekter (slip, utleie) 8000 Lån 0 Sum forventede inntekter Vedlikehold Forsikring Avdrag og renter 0 Kommunale avgifter 6000 Administrasjon 5000 Strøm 5000 Likviditet Midler etter utgiftebelastninger Innestående fra Totalt disponibelt Planlegge å flytte klubbhus Overføres

18 Forutsetninger langtidsplan 2020 Forutsetninger -langtidsplan Økonomi: Medlemskontingent 1100 Innskudd ytre havn Innskudd indre havn Havneavgift 2000 Inntekter Medlemskontingent 1100 Antall medlemmer 74 Årlig kontingent avdrag 0 Årlig havneavgift Likviditet ved innlån 0 Snitt pr. medlem 0 Snitt innlån Budsjett ut/innmelding Salg av nye plasser 0 0 Div inntekter (slip, utleie, klubbhus) Lån 0 Sum forventede inntekter Vedlikehold Forsikring Avdrag og renter 0 Kommunale avgifter Administrasjon 5000 Strøm 5500 Likviditet Midler etter utgiftebelastninger Innestående fra Totalt disponibelt Flytte klubbhus Overføres

19 Styrets forslag om ny prismodell for fast plass. Fremlegges for årsmøtet til Visnes Båtforening 24. februar 2014 På årsmøtet til Visnes Båtforening den 25. februar 2013 ble det fremsatt forslag om at beløpet som skal skytes inn i forbindelse med fast båtplass skal beregnes på grunnlag av antall meter brygge en slik plass legger på beslag på. Forslaget falt, men årsmøtet vedtok at forslag til ny prismodell skulle utarbeides av styret og fremlegges for årsmøtet Foreningens styre har i flere møter diskutert prinsipper og hvilke hensyn som skal legges til grunn i forbindelse med en eventuell ny prismodell for fast båtplass. Basert på den senere tids utvikling hvor noen medlemmer har gått til anskaffelse av større båter, samtidig som det er pågang fra potensielle nye medlemmer som også har forholdsvis store båter, har styret hatt fokus på pris av fast plass i ytre havn hvor det er mest praktisk å plassere for større båter. Det er alminnelig enighet om at det er det totale arealet en båt legger beslag på som det bør settes en pris på. Dette betyr at det ikke bare dreier seg om antall meter brygge som beslaglegges av en fast båtplass, men at også lengden av utrigger og bom bør tas med i og reflekteres i den fremtidige prismodellen. Dette dokumentet er styrets forslag om ny modell for prising av faste båtplasser. Forslaget har vurdert plasser både i indre og ytre havn og hvor det diskriminert mht. pris pr. meter brygge som beslaglegges, mens prisen for utriggere og bommer foreslås å være lik uansett om det er plass i indre eller ytre havn som skal prissettes. I dokumentet som legges frem er det tatt hensyn til følgende forhold: I 1. Verdien av anlegget pr a. I regnskapet som ble godkjent av årsmøtet den 24. februar 2014 ble foreningens anlegg verdsatt til kr ,- b. Beløpet er beregnet på bakgrunn i investeringer, spesielt i nye betongbrygger som er montert i løpet av de siste 5 årene. c. År om annet produseres det eller faktureres det i størrelsesorden mellom 400 og 600 timer arbeid knyttet til havneavgiften. Uansett om det er arbeid som er produsert eller likvider som er tilført foreningen, er begge deler i noen grad benyttet til investeringer i anlegget. Dette betyr at det er tatt hensyn til deler av verdien av de arbeidstimene som medlemmene har produsert. F.eks. det er knyttet et vesentlig antall arbeidstimer til forankring og istandsetting betongbrygger. Slike timer er verdsatt og tatt inn i balansen som deler av verdien av anlegget. d. Ved verdivurderingen er det også tatt hensyn til anskaffelse av utriggere og bommer, eller at slike er satt i stand av medlemmene gjennom arbeid for havneavgift. e. Et medlem som ønsker fast plass må betale en del av havneavgiften på forskudd ved at et kontantbeløp settes inn på foreningens bankkonto. Størrelsen på innbetalingen er avhengig av om plassen befinner seg i ytre eller indre havn. Hvert år blir innbetalingen nedskrevet (leie) med 10% av det innbetalte beløpet. Ved årsslutt 2013 skyldte foreningen medlemmene kr ,-. Avhengig av nye medlemmer samt avgang av eksisterende, vil beløpet endre seg noe. Likevel en årlig netto avskrivning på mellom til er realistisk. Beløpet som avskrives bokføres som leieinntekter som benyttes både til vedlikehold, men også til investeringer i anlegget. Side 1 av 4

20 Styrets forslag om ny prismodell for fast plass. Fremlegges for årsmøtet til Visnes Båtforening 24. februar Gjeldende priser 2013 a. Prisene for innlån for 2013 tar utgangspunkt i verdien av foreningens anlegg slik den fremkom igjennom balansen pr b. Pris for fast plass i ytre havn er pt. Kr ,- c. Pris for fast plass i indre havn er pt. Kr ,- 3. Størrelsen av en gjennomsnittlig båtplass ytre havn Den 31. august 2013 ble største bredde ved fenderlist/esing av båtene som da var fortøyd i ytre havn målt opp. Snittet av største bredde var 265 cm. 4. Standard total bredde som legges til grunn ved beregning av ny prismodell. a. Den 31. august ble gjennomsnittlig total bredde av hver båtplass beregnet. Styret anbefaler at bredden på en båtplass bør være største bredde av båten pluss 40 cm. for manøvrering/fendring. En båt med største bredde på 200 cm vil følgelig oppta 240 cm brygge målt fra innsiden av henholdsvis gangbar utrigger og fortøyningsbom. b. En del medlemmer har båtplass som er konfigurert iht. bokstav a ovenfor. Noen medlemmer har mindre plass for manøvrering/fendring, mens andre har vesentlig større plass. Til det siste er det å si at dersom samtlige plasser får standard bredde gitt som en funksjon av største bredde av båten, vil foreningen kunne selge ytterligere 2 (mindre) plasser i ytre havn. 5. Lengde på utrigger/bom a. Pris på en utrigger varier som en funksjon av lengde, design og materialutførelse av denne. Styret foreslår at dette legges til grunn for den nye prismodellen. II Gitt forutsetningene som kort er redegjort for ovenfor, er prisen pr. i dag for en meter bryggeplass i ytre havn kr Denne prisen tar ikke hensyn til forskjellen i pris på utrigger/bom som en funksjon av utførelse og lengde av denne. Med utgangpunkt i at en gjennomsnitts båtplass i ytre havn krever et innlån på kr (som i dag) foreslår styret at årsmøtet blir enig om standard priser for utrigger/bom som funksjon av lengde på disse. Prisen på utrigger/bom vil være den samme uansett hvor på anlegget dette utstyret er montert. Styret foreslår følgende priser for utrigger/bom: Utrigger/bom 7 meter 4000 Utrigger/bom 8 meter 6000 Utrigger/bom 10 meter Eksempler på innlån for fast plass i ytre havn etter ny modell: III 1. Standard båt med bredde 265 (som krever 305 cm brygge) og utrigger på 7 meter blir: Pris utrigger kr Pris pr cm lysåpning kr. 50 (305*50) = kr Total pris: kr Side 2 av 4

21 Styrets forslag om ny prismodell for fast plass. Fremlegges for årsmøtet til Visnes Båtforening 24. februar Båtplass med båt største bredde 300 cm og utrigger 8 meter vil kreve følgende innlån: Pris utrigger kr Pris pr. cm. lysåpning kr 50 (340*50)= kr Total pris: kr Båtplass med båt største bredde 350 og utrigger 10 meter vil kreve følgende innlån: Pris utrigger kr Pris pr. cm.lysåpning kr. 50 (390*50)= kr Total pris kr Med utgangspunkt i at pris på utrigger og pris per cm. disponert brygge er uavhengige størrelser, gir modellen tilstrekkelig fleksibilitet til å fastsette størrelsen på innlån for ulike kombinasjoner av største båtbredde og lengde av utrigger/bom. Oppstillingene ovenfor er kun eksempler. IV Forslag til pris (innlån) for fast plass i indre havn: 1. Standard båt med bredde 265 (som krever 305 cm brygge) og utrigger på 6 meter blir: Pris utrigger kr Pris pr cm brygge kr. 26,5 (305*26,5) = kr Total pris: kr Modellen for indre havn følger ellers samme prinsipp som for ytre. I og med ca. 2/3 av innlånets størrelse bestemmes av lengden av disponert brygge, vil 10% regelen for avskrivning føre til at leieprisen øker som en funksjon av bredden som disponeres. Det argumenteres derfor med at prisforskjellen som funksjon av lengden på utrigger også faktoreres i leieprisen og at det derfor ikke bør kreves ekstra havneavgift som funksjon av lengden av utrigger. I styrets forslag som legges fram for årsmøtet, vil derfor den faktisk årlige havneavgiften, dvs. havneavgift som det kan arbeides på pluss årlig nedskrivning på 10 prosent inntil innlånet er avskrevet, variere som en funksjon av den plassen et nytt medlem faktisk legger beslag på. Ved bytte til dyrere plass (bredere/lengre utliggere/fra indre havn til flytebrygge) betales et tillegg (innlån) tilsvarende prisdifferanse mellom standard båtplass og plassen som ønskes. Ved bytte til rimeligere plass (smalere/kortere utliggere/flytebrygge til indre havn) gis det ingen refusjon på tidligere innlån. Årlig nedskriving skal være 10 prosent av det totale innlånet. V VI Side 3 av 4

22 Styrets forslag om ny prismodell for fast plass. Fremlegges for årsmøtet til Visnes Båtforening 24. februar 2014 VII (se også forslag til endring av plass- og utleiereglementet 8.2.4) Standard båtplass er satt til 305 cm. Den som var medlem i Visnes båtforening pr. 24. februar 2014 har krav på standard båtplass. Standard båtplass har lysåpning som er lik summen av båtbredder som lå i havna pr dividert på antallet båter pluss 40 centimeter. Et medlem pr. 24. februar 2014 med fast båtplass kreves ikke for ytterligere innlån når lysåpningen tilsvarer bredden av den båten som medlemmet har i havna pr. 24. februar 2014 pluss 40 cm. Medlem som pr. 24. februar 2014 har båt i havna som krever mindre lysåpning enn 305 cm. gis ved behov adgang til standard båtplass uten at dette utløser krav om ytterligere innlån. Et medlem pr. 24. februar 2014 som har fast plass som er større enn standard båtplass og som ønsker fast plass som er større enn båtens bredde pluss 40 cm. skal betale etter gjeldende prisliste for denne ekstra plassen. Tilsvarende gjelder oppgradering til lenger utrigger/bom. Side 4 av 4

23 Forslag - HANDLINGSPLAN 2014 Vedlikehold NR ARBEIDSOPPGAVER 1 Skifte ut utrangerte hengsler for uteliggere 2 Vedlikehold uteliggere Uvisst hvor mange; må bestemmes- forlenge bommer fra 6 til 8 meter + nytt feste. Behov for flytelementer Firkantstål, vanlig stål (flatjern, vinkeljern) Impregnert materiale 3 Montere redningsbøye betongbrygge, Indrehavn 4 Montere septere gangvei Gjestebrygge + nett Budsjett Reparere brygge 0 6 Bøyer fjernes der hvor det er lagt ut uteliggere i indre havn 0 7 Gamle flytebrygger i indrehavn skal ha gangbare og bommer. Reparasjoner kreves Sveise på fortøyningsfester hvor dette er nødvendig for å feste spring 0 9 Sette inn slippwire med fett. Dette må gjøres årlig. Sveise på stoppere på vinsjtrommel Montere 4 lysstolper med stikk - kurs starter i skap plass nr Støpe/montere stake på skjær i sør Reparasjon av båtkrakker innkjøp av trykkimpregnerte materialer + maling Vedlikehold Beise flytebrygger + uteliggere i Indrehavn + beise uteliggere betongbryggen Monter LED lys med føler over gangvei betongbrygge Grave ut for parkeringsplass vest av slipphytte + grusing 0 16 Innfesting av strømsøyler og landstrømanlegg 0 17 Kledning på havnekontor 7500 Sum 17250

24 Budsjett 2014 Konto Debit Kredit 11/29 Avdrag/renter lån Vann Båtplass (innlån) Kontingent Havneavgift Leie Slipp Administrasjon Strøm Anlegg Forsikring Investeringer (som kapitaliseres) Nye utriggere kr Avskrivning anlegg: 10 prosent Innlån som avskrives som leie: 10 prosent. Planlagt netto likviditet som tilføres i løpet av 2014:

25 Forslag Priser (styrets forslag) 2014 (2013 i parentes) Medlemskontingent, pr år (1.000) Administrasjonsgebyr, søknad om plass 100 (100) Purregebyr, utestående fordringer 64 (61) Havneavgift, pr år (medl. over 70 år, halv pris) (2.700) Arbeid for havneavgift (medl. over 70 år, halv tid) 8 timer (8 timer) Innskudd, fast plass, flytebrygge Kr. 50/cm lysåpning Innskudd, fast plass, indre havn Kr. 26,5/cm lysåpning Gangbar utrigger og bom: 6 meter Kr Gangbar utrigger og bom: 7 meter Kr Gangbar utrigger og bom: 10 meter Kr Årlig nedskriving av innskudd 10 % (10%) Leie-oppl.på land, medl.pr mnd (vinteroppl.gratis) 200 (200) - Båt nr 2, pr. mnd 200 (200) Leie opplag på land, ikke medlem pr. mnd 500 (500) Leie båtpl.på sjø-(medl. uten fast plass ) pr. mnd 700 (700) - Båt nr 2 pr. mnd 500 (500) Leie båtplass på sjø, ikke medl. pr. mnd 800 (800) Slipping - opptak, medlem 200 (200) Døgnpris ut over 24 timer 100 (100) Slipping, ikke medlem Dobbel pris av medlem Strøm, pr kwh Styret bestemmer. Ref (8.1.10) Leie av plass betales uoppfordret og forskuddsvis for 3 måneder om gangen etter at leieavtale er inngått. Leie av båtplass forutsetter ledig kapasitet og fristilling (oppsigelse) med 4 ukers varsel. Medlem har prioritet foran ikke medlem. For opplag av båt på land ut over vintersesongen betales: Leie - opplag på land. For båt nr. 2 for medlemmer: Ved full kapasitet må plass fristilles med 2 ukers varsel. Prisen for slipping inkluderer opptak og utsetting og inntil 24 timer på land. For tid ut over 24 timer betales kr 100 pr. påbegynt døgn. For ikke medlem, betales dobbelt pris av medlem. Page 1

Årsrapport 2008. Årsmøtet for 2007 ble avholdt 27.02.08, med ekstraordinært møte den 23.04.08 for godkjenning av budsjett for 2008.

Årsrapport 2008. Årsmøtet for 2007 ble avholdt 27.02.08, med ekstraordinært møte den 23.04.08 for godkjenning av budsjett for 2008. Årsrapport 2008 Årsmøtet for 2007 ble avholdt 27.02.08, med ekstraordinært møte den 23.04.08 for godkjenning av budsjett for 2008. Styrets sammensetning for 2008 Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem:

Detaljer

En må forandre 3-3.1-3.5 4.3-4.5-8.1.2-8.2.4-8.2.11-8.4 10

En må forandre 3-3.1-3.5 4.3-4.5-8.1.2-8.2.4-8.2.11-8.4 10 Sak 5 Vedtektsendringer Årsmøtet i 2011 vedtok å registrerte båtlaget i Brønnøysundsregisteret. I løpet av første 1.halvår kom det en ny mulighet for lag og foreninger å få refundert moms på innvesteringer.

Detaljer

HALSA BÅTFORENING. Stiftet 4. Oktober 1986 VEDTEKTER

HALSA BÅTFORENING. Stiftet 4. Oktober 1986 VEDTEKTER HALSA BÅTFORENING Stiftet 4. Oktober 1986 VEDTEKTER 1 NAVN OG FORMÅL 1.1 Foreningens navn er Halsa Båtforening (HBF) 1.2 Halsa Båtforening har til formål og arbeide for godt båtmiljø og friluftsliv på

Detaljer

2. Regnskap. - Fremleggelse av revidert regnskap 2012 og budsjett for 2013.

2. Regnskap. - Fremleggelse av revidert regnskap 2012 og budsjett for 2013. 0. Innkallingen - Os og Fusaposten, brev og e-post 1. Årsmelding. - Gjennomgang av årsmelding 2013 og handlingsplan 2014 2. Regnskap. - Fremleggelse av revidert regnskap 2012 og budsjett for 2013. 3. Framlegg

Detaljer

Lover / vedtekter for Saltnes Båtforening (Stiftet 13. Juli 1968)

Lover / vedtekter for Saltnes Båtforening (Stiftet 13. Juli 1968) Saltnes Båtforening Lover / vedtekter for Saltnes Båtforening (Stiftet 13. Juli 1968) Disse lover er vedtatt på årsmøte 9. Juli 1983, senere endret på årsmøtet 12. Juni 2013 og erstatter Lover vedtatt

Detaljer

Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer

Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer Foto: Lars Nilssveen/ Heisefesten 2011. 1 av 10 SAKSLISTE 1. Innledning v/ formann 2. Registrering av stemmeberettigede. 3. Godkjenning

Detaljer

2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde et godt båt miljø.

2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde et godt båt miljø. Vedtekter Førre Båt Forening. FBF. I Navn og formål. 1 Foreningens navn er Førre Båt Forening. FBF er tilsluttet KNBF. 2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde

Detaljer

Lover for Sagene Båtforening

Lover for Sagene Båtforening Lover for Sagene Båtforening Revidert 30.03.2015 Side 1 av 8 Innhold 1. Formål... 3 2. Medlemskap... 3 3. Foreningens ledelse... 3 4. Årsmøte... 4 5. Stemmerett... 4 6. Kontingenter og avgifter... 5 7.

Detaljer

RYGGSTRANDEN BÅTFORENING INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2012

RYGGSTRANDEN BÅTFORENING INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2012 RYGGSTRANDEN BÅTFORENING INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2012 Randaberg Arena, Torsdag, 21 Februar, 2013. KL. 19:00. SAKSLISTE:. 1. Godkjenning av innkalling. 2. Godkjenning av dagsorden. 3. Valg av møteleder.

Detaljer

VEDTEKTER FOR LILAND BÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LILAND BÅTFORENING VEDTEKTER FOR LILAND BÅTFORENING Stiftet: 5. september 1979 Sist revidert: 25. mars 2015 I. NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Liland Båtforening og dens initialer er LB. 2 LB s formål er å eie brygger

Detaljer

Det var 39 personer til stede. Av disse var 38 stemmeberettigede. Det var 41 stemmer inkl fullmakter.

Det var 39 personer til stede. Av disse var 38 stemmeberettigede. Det var 41 stemmer inkl fullmakter. Tid: 3. jun kl 1900 Sted: Klubbhuset EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 19. MAI 2010 I ordinært årsmøte ble det foreslått å utsette de fleste forslag, siden forslagene var omfattende, og få hadde fått satt seg inn

Detaljer

Referat fra årsmøte i Breivika båthavn. 16. februar 2010

Referat fra årsmøte i Breivika båthavn. 16. februar 2010 Referat fra årsmøte i Breivika båthavn 16. februar 2010 Oppmøte: 18 medlemmer inkl. 4 fra styret. 1. Godkjenning av innkalling Vedtak: Godkjent 2. Valg av møteleder og referent Vedtak: Johan Petter Thue

Detaljer

Referat fra det 46 ordinære årsmøtet Fjellheim samfunnshus 30 mars 2016 kl 19.00

Referat fra det 46 ordinære årsmøtet Fjellheim samfunnshus 30 mars 2016 kl 19.00 Referat fra det 46 ordinære årsmøtet Fjellheim samfunnshus 30 mars 2016 kl 19.00 Tilstede- 83 stemmeberettigede medlemmer Dagsorden 1. Åpning Innkallelsen ble godkjent. Dagsorden ble godkjent. 2. Konstituering

Detaljer

Referat fra årsmøte Steinbrygga båthavn for sesongen 2013

Referat fra årsmøte Steinbrygga båthavn for sesongen 2013 Referat fra årsmøte Steinbrygga båthavn for sesongen 2013 Åpning: Styrets leder ønsket velkommen til årsmøte og presenterte styret for sesongen 2013 Dagsorden for årsmøtet:. 1. ÅPNING. 2. KONSTITUERING:

Detaljer

VEDTEKTER FOR SNARØYKILEN BÅTHAVN. Sist revidert på årsmøtet 26. februar 2013

VEDTEKTER FOR SNARØYKILEN BÅTHAVN. Sist revidert på årsmøtet 26. februar 2013 VEDTEKTER FOR SNARØYKILEN BÅTHAVN Sist revidert på årsmøtet 26. februar 2013 Foreningen Snarøykilen Båthavn har som formål å: 1 a) Organisere bøye- og jollehavner innenfor de sjøområder i Snarøykilen som

Detaljer

VEDTEKTER VIKEVÅG BÅTFORENING

VEDTEKTER VIKEVÅG BÅTFORENING VEDTEKTER VIKEVÅG BÅTFORENING Endret: Årsmøte 2006 Endret: 26 mai 2010 Endret: 22 juni 2011 Endret: 18 april 2013 Sist endret: 19 februar 2014 1 FORENINGENS GRUNNLAG. VEDTEKTER. Foreningens navn er Vikevåg

Detaljer

Vedtekter for. Røra Båtforening

Vedtekter for. Røra Båtforening Vedtekter for Røra Båtforening Forfatter: Jan Haugdal Eier: Jan Haugdal Dokumentnummer: Versjon: 1.0 Status: Godkjent Opprettet dato: 27.04.2009 07:06:00 Sist oppdatert: 27.01.2011 12:28:00 Filreferanse:

Detaljer

Posten vår 2011. Lederen har ordet. Felles sjøsetting lørdag 30.04 kl. 09:00. Minner om årsmøtet tirsdag 15. mars kl 1900 Medlemsmøte kl 18

Posten vår 2011. Lederen har ordet. Felles sjøsetting lørdag 30.04 kl. 09:00. Minner om årsmøtet tirsdag 15. mars kl 1900 Medlemsmøte kl 18 F B F P O S T E N 2 0 1 1 R E D A K T Ø R A R N T H E G G Ø Y FBF Posten vår 2011 V I K T I G E D A T O E R I F B F. M A R S / A P R I L 2 0 1 1 SJØSETTING Lørdag 30. april Lederen har ordet. Kl: 09:00

Detaljer

ÅRSMØTEINNKALLING 2016.

ÅRSMØTEINNKALLING 2016. ÅRSMØTEINNKALLING 2016. Styret i Steinbrygga Båthavn innkaller med dette til årsmøte i henhold til Vedtektenes 5. Møte holdes på Vadlatun, Kirkebakken torsdag 11. februar 2016, kl. 1800. Nye forslag fra

Detaljer

Havnereglement Steinbrygga Båthavn.

Havnereglement Steinbrygga Båthavn. Denne siden er oppdatert 11.02.14 Revidert på årsmøte Havnereglement Steinbrygga Båthavn. 1 HAVNESJEF For å ivareta orden i havna virker en av styrets medlemmer som Havnesjef, i nært samarbeid med det

Detaljer

Årsmøte 2013. Til behandling foreligger:

Årsmøte 2013. Til behandling foreligger: Årsmøte 2013. Det innkalles med dette til 31. ordinære årsmøte i Skjelsvik Båtforening. Møte avholdes tirsdag 26.11.2013 kl 1830 på Herøyahuset. Til behandling foreligger: 1. Forretningsorden, godkjenning

Detaljer

ÅSGÅRDSTRAND SEILSPORTSENTER

ÅSGÅRDSTRAND SEILSPORTSENTER Havnereglement FOR ÅSGÅRDSTRAND SEILSPORTSENTER Utarbeidet i 2011 Åsgårdstrand Seilforening 2014 Åsgårdstrand Seilsportsenter utgjøres av det nordre bassenget i Åsgårdstrand Havn, med unntak av molo mot

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

Vedtekter. Revidert Mai 2014

Vedtekter. Revidert Mai 2014 Vedtekter. Revidert Mai 2014 2 Innholdsfortegnelse: Side: 1. Navn og emblem 3 2. Formål 3 3. Medlemskap 3 4. Medlemsavgift 4 5. Båtplasser 4 6. Ledelse 4 7. Årsmøte 4 8. Valg 5 9. Oppløsning 5 10. HMS

Detaljer

Vikebygd Motorbåtforening Org. nr. 996 835 863 VEDTEKTER

Vikebygd Motorbåtforening Org. nr. 996 835 863 VEDTEKTER Vikebygd Motorbåtforening Org. nr. 996 835 863 VEDTEKTER 1.0 LAGETS ETABLERING OG NAVN Foreningens navn er: Vikebygd Motorbåtforening. Foreningens initialer er VM. Laget ble stiftet 1968. 2.0 LAGETS HOVEDFORMÅL

Detaljer

Referat fra. årsmøte i Breivika båthavn

Referat fra. årsmøte i Breivika båthavn Møtt 26 medlemmer inkl. 4 fra styret. Referat fra årsmøte i Breivika båthavn 2009 1. Godkjenning av innkalling Godkjent 2. Valg av møteleder og referent Johan Petter Thue enstemmig valgt 3. To personer

Detaljer

JENSHOLMEN BÅTLAG. Årsmøte Referat 2012. Dato: 07.05. 2013 kl.19.00 Sted: Jensholmen Marina Tilstades: Alle frå styret og i tilegg 16 medlemer

JENSHOLMEN BÅTLAG. Årsmøte Referat 2012. Dato: 07.05. 2013 kl.19.00 Sted: Jensholmen Marina Tilstades: Alle frå styret og i tilegg 16 medlemer Årsmøte Referat 2012 Dato: 07.05. 2013 kl.19.00 Sted: Jensholmen Marina Tilstades: Alle frå styret og i tilegg 16 medlemer Sakliste: 1. Godkjenning av innkalling. 2. Valg av referent. 3. Valg av ordstyrar.

Detaljer

Vedtekter for Vestre Åmøy Båtforening

Vedtekter for Vestre Åmøy Båtforening Vedtekter for Vestre Åmøy Båtforening 1 FORMÅL Foreningens navn er VESTRE ÅMØY BÅTFORENING, heretter kalt Båtforeningen Besøksadresse: 4152 Vestre Åmøy Postadresse: Kaihuset, 4152 Vestre Åmøy E-postadresse:

Detaljer

HARSTAD BÅTFORENING ÅRSMØTE 2016 TIRSDAG 16. FEBRUAR 2016 KL. 1800 FORENINGSLOKALE KARLOTTBRYGGA, HAGAN SAKSLISTE :

HARSTAD BÅTFORENING ÅRSMØTE 2016 TIRSDAG 16. FEBRUAR 2016 KL. 1800 FORENINGSLOKALE KARLOTTBRYGGA, HAGAN SAKSLISTE : HARSTAD BÅTFORENING ÅRSMØTE 2016 TIRSDAG 16. FEBRUAR 2016 KL. 1800 FORENINGSLOKALE KARLOTTBRYGGA, HAGAN SAKSLISTE : SAK 1. SAK 2. SAK 3. KONSTITUERING. ÅRSBERETNING. REGNSKAP FOR HARSTAD BÅTFORENING OG

Detaljer

Det er kun privatpersoner som kan være medlemmer i foreningen.

Det er kun privatpersoner som kan være medlemmer i foreningen. Lover Notodden Motorbåtforening 1. Formål. Foreningen er selveiende og frittstående. Dens formål er å fremme interessen for båtlivet i Notodden, ved på beste og rimeligste måte å søke å skaffe medlemmene

Detaljer

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Styre og medlemsmasse Styret her bestått av: Rune Pettersen, leder (valgt i 2008 for to år) Tore Olsen, nestleder (valgt i 2007 for to år) Tor Ivar Kolpus, kasserer

Detaljer

Nye brygger Informasjon & valg. Ekstraordinært årsmøte 2015

Nye brygger Informasjon & valg. Ekstraordinært årsmøte 2015 Nye brygger Informasjon & valg Ekstraordinært årsmøte 2015 Bakgrunn Langøen båtforening besluttet på årsmøtet høsten 2014 å nedsette en brygge komité for utredelse av hva som må gjøres med brygge anlegget

Detaljer

Årsmøte for 2013. Årsmøtet for 2013 avholdes på Sundjordets I.F. klubbhus Fredag 28. Februar 2014.

Årsmøte for 2013. Årsmøtet for 2013 avholdes på Sundjordets I.F. klubbhus Fredag 28. Februar 2014. Årsmøtet for 2013 avholdes på Sundjordets I.F. klubbhus Fredag 28. Februar 2014. Innkalling til årsmøte i Porsgrunn Motorbåtforening for 2013. Alle medlemmer ønskes velkommen til årsmøte på Sundjordet

Detaljer

ÅRSMØTE SALTNES BÅTFORENING SKEIE SKOLE ONSDAG 06.02.13 KL. 19.00

ÅRSMØTE SALTNES BÅTFORENING SKEIE SKOLE ONSDAG 06.02.13 KL. 19.00 ÅRSMØTE SALTNES BÅTFORENING SKEIE SKOLE ONSDAG 06.02.13 KL. 19.00 SAKSLISTE 1. Godkjenning av innkallelse og saksliste 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til undertegning av

Detaljer

Vedtekter for Vestre Åmøy Båtforening

Vedtekter for Vestre Åmøy Båtforening Vedtekter for Vestre Åmøy Båtforening 1 FORMÅL Foreningens navn er VESTRE ÅMØY BÅTFORENING, heretter kalt Båtforeningen Besøksadresse: 4152 Vestre Åmøy Postadresse: Postboks 39, 4159 Rennesøy E- postadresse:

Detaljer

1 Foreningens navn er Førre Båt Forening(FBF). FBF er tilsluttet KNBF. Region Sør. Førre båtforening er hjemmehørende i Tysvær kommune.

1 Foreningens navn er Førre Båt Forening(FBF). FBF er tilsluttet KNBF. Region Sør. Førre båtforening er hjemmehørende i Tysvær kommune. Vedtekter Førre Båt Forening. FBF-rev.2015. I Navn og formål. 1 Foreningens navn er Førre Båt Forening(FBF). FBF er tilsluttet KNBF. Region Sør. Førre båtforening er hjemmehørende i Tysvær kommune. 2 FBF

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært sameiemøte i Boligsameiet Solstadtunet

Innkalling til ekstraordinært sameiemøte i Boligsameiet Solstadtunet Innkalling til ekstraordinært sameiemøte i Boligsameiet Solstadtunet Det innkalles herved til ekstraordinært sameiermøte for Solstadtunet sameie. Sted: Nasle Aktivitetshus (Larkollveien 915) Dato: 6.desember

Detaljer

Foreningens navn er Odden Marina Båtforening (i det følgende benevnt foreningen eller båtforening).

Foreningens navn er Odden Marina Båtforening (i det følgende benevnt foreningen eller båtforening). 1. Navn Foreningens navn er Odden Marina Båtforening (i det følgende benevnt foreningen eller båtforening). 2. Formål Odden Marina Båtforenings formål: 1. Anlegge og drive båthavn for beboere i Slemmestad.

Detaljer

1 NAVN OG FORMÅL 2 MEDLEMSKAP

1 NAVN OG FORMÅL 2 MEDLEMSKAP 1 NAVN OG FORMÅL Foreningens navn er Ullern Båtforening. Foreningens initialer er U.B.F. Foreningens formål er å skaffe havneplass, vinteropplag og tilsyn av medlemmenes båter, samt å fremme en sunn båtsport

Detaljer

SAKSLISTE: I) Valg av ordstyrer. Valg av referent. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av saksliste. V) Årsmelding.

SAKSLISTE: I) Valg av ordstyrer. Valg av referent. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av saksliste. V) Årsmelding. PROTOKOLL GENERALFORSAMLING HERREKORET COMPAGNIE TRASS 2011 SAKSLISTE: I) Valg av ordstyrer II) Valg av referent III) Godkjenning av innkalling IV) Godkjenning av saksliste V) Årsmelding A) Årsmelding

Detaljer

VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund. 1 Formål

VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund. 1 Formål VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund 1 Formål Folkets Hus Landsforbund har til formål: a) å være en interesseorganisasjon for Folkets Hus-foreninger hvor arbeiderbevegelsens organisasjoner eier eller arbeider

Detaljer

Årsmøte i Lillehammer Ro- og kajakklubb mandag 21. februar 2011 kl. 18.30-20.30

Årsmøte i Lillehammer Ro- og kajakklubb mandag 21. februar 2011 kl. 18.30-20.30 Årsmøte i Lillehammer Ro- og kajakklubb mandag 21. februar 2011 kl. 18.30-20.30 Sted: I naustet på Vingnes Styret inviterer alle medlemmer til klubbens årsmøte. Stemmeberettiget er alle over 15 år som

Detaljer

Lundsvågen Båtforening. Styrets årsberetning for 2014

Lundsvågen Båtforening. Styrets årsberetning for 2014 1. Generalforsamlingen. Lundsvågen Båtforening Styrets årsberetning for 2014 Foreningens 30. ordinære generalforsamling ble holdt i klubbhuset 24. mars 2014. I tillegg til styret møtte 18 medlemmer og

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 Årsmøte ble avholdt i Sørmarka Kurs og Konferansesenter, torsdag 5.februar 2013. 1. Godkjenning av de stemmeberettigede. Det møtte 45 medlemmer, dette ble

Detaljer

INNKALLING. Det innkalles til årsmøte i Ankenes Båtforening torsdag 29. april 2010 kl 19.00 i 1. etg. Ankenes Sanitetshus.

INNKALLING. Det innkalles til årsmøte i Ankenes Båtforening torsdag 29. april 2010 kl 19.00 i 1. etg. Ankenes Sanitetshus. Ankenes Båtforening - Ankenesstrand - INNKALLING Det innkalles til årsmøte i Ankenes Båtforening torsdag 29. april 2010 kl 19.00 i 1. etg. Ankenes Sanitetshus. Til behandling foreligger følgende dagsorden:

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING EIKA VEL Pepperstad Skog, 1. mars 2015 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ordinær Generalforsamling i Eika Vel Tirsdag 17. mars 2015 kl 1900 JI Byggs kontorer på Pepperstad Saksliste:

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

VEDTEKTER - REVISJONSUTKAST

VEDTEKTER - REVISJONSUTKAST TYSKFORUM - Norsk tysklærerforening VEDTEKTER - REVISJONSUTKAST (Avstemmes på årsmøtet 29. oktober 2015) 1 Navn, org.nr. og adresse Foreningens navn er TYSKFORUM Norsk tysklærerforening (Norwegischer Deutschlehrerverband).

Detaljer

Styremøte protokoll for Kirkenes Båtforening

Styremøte protokoll for Kirkenes Båtforening Styremøte protokoll for Kirkenes Båtforening 10 mars 2014 1 Det ble avholdt styremøte i Kirkenes Båtforening 10 mars 2014, klokken 1800 i foreningens lokaler. Tilstede; Jonny Andersen, Roald Kristiansen,

Detaljer

LISTRANDA BÅTFORENING L O V E R O G R E G L E R F O R LISTRANDA BÅTFORENING

LISTRANDA BÅTFORENING L O V E R O G R E G L E R F O R LISTRANDA BÅTFORENING 1 5 LISTRANDA BÅTFORENING L O V E R O G R E G L E R F O R LISTRANDA BÅTFORENING 1. Medlemskap i Listranda Båtforening. Listranda Båtforening med initialene L.B.F. er en selvstendig båtforening som skal

Detaljer

Innkalling årsmøte 2015

Innkalling årsmøte 2015 Innkalling årsmøte 2015 Tid og sted : mandag 15. april, kl 16.30, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Vedtekter for NFON Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Foreningen ble stiftet 19.2.2010. Til stede som stiftere var: Michael de Vibe, Birgit Kaisa Eliassen, Even Halland, Bergljot

Detaljer

ÅRSBERETNING 2010. Administrativt Styret har i beretningsåret bestått av: Formann Reidar Vatnaland. Kasserer Ole Bredal

ÅRSBERETNING 2010. Administrativt Styret har i beretningsåret bestått av: Formann Reidar Vatnaland. Kasserer Ole Bredal Administrativt Styret har i beretningsåret bestått av: ÅRSBERETNING 2010 Formann Reidar Vatnaland Kasserer Ole Bredal Sekretær/havnesjef Einar Johannessen Styremedlem Frode Gautvik Styremedlem Lars Nødtvedt

Detaljer

Vedtekter for Tau. Båtforening. Stiftet 23. mars 1970

Vedtekter for Tau. Båtforening. Stiftet 23. mars 1970 Vedtekter for Tau Båtforening Stiftet 23. mars 1970 Revisjoner: Årsmøtet 24. april 1970 Årsmøtet 28. mars 1990 Årsmøtet 20. mars 1991 Årsmøtet 10. mars 1997 Lover for Tau Båtforening 1 FORMÅL OG MEDLEMSKAP

Detaljer

Styremøte protokoll for Kirkenes Båtforening

Styremøte protokoll for Kirkenes Båtforening Styremøte protokoll for Kirkenes Båtforening 6 mai 2014 1 Det ble avholdt styremøte i Kirkenes Båtforening 6 mai 2014, klokken 1830 i foreningens lokaler Tilstede; Jonny Andersen, Geir Braathu,, Lars Even

Detaljer

Vedtekter for Vikingklubben Karmøy

Vedtekter for Vikingklubben Karmøy Vedtekter for Vikingklubben Karmøy 1 Formål Vikingklubben Karmøy er en åpen, upolitisk klubb for alle med interesse for vår forhistorie. Klubbens formål er å synliggjøre, vekke interesse for, og spre kunnskap

Detaljer

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS Vedtektene ble behandlet og enstemmig vedtatt i ekstraordinært årsmøte 8.5.2006. Det ble gjort tillegg eller forandringer i 4.4 e pkt. 2, 8 b og 8 c. Endringene er markert med kursiv. 4 endret på årsmøtet

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtatt på stiftelsesmøtet Revidert 2013 Nye standardvedtekter utarbeidet av DIS-Norge i 2012 DIS-Saltens vedtekter i dag Vedtekter vedtatt på stiftelsesmøtet

Detaljer

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S 1 Selskapets firma skal være: Vest-Norges Brusselkontor AS 2 Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Bergen 3 Selskapets formål er å fremme Foreningen Vest-Norges

Detaljer

Styremøte protokoll for Kirkenes Båtforening

Styremøte protokoll for Kirkenes Båtforening Styremøte protokoll for Kirkenes Båtforening 8 april 2014 1 Det ble avholdt styremøte i Kirkenes Båtforening 8 april 2014, klokken 1830 i foreningens lokaler Tilstede; Jonny Andersen, Roald Kristiansen,

Detaljer

SANDØSUND BÅTFORENING STIFTET 1994 VEDTEKTER OG REGLEMENT

SANDØSUND BÅTFORENING STIFTET 1994 VEDTEKTER OG REGLEMENT SANDØSUND BÅTFORENING STIFTET 1994 VEDTEKTER OG REGLEMENT Hvasser mars 2001 VEDTEKTER FOR SANDØSUND BÅTFORENING 1 FORMÅL Sandøsund Båtforenings formål er å forestå driften av de kommunale båtplasser i

Detaljer

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets.

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets. 1 Formål Havnås Vel har til oppgave å virke for Havnås trivsel, velferd, forskjønnelse og utvikling. Foreningen skal ivareta stedets interesser som et hørings- og samarbeidsorgan overfor kommunen og andre

Detaljer

VEDTEKTER FOR FROGNERKILENS BÅTFORENING AV 1860

VEDTEKTER FOR FROGNERKILENS BÅTFORENING AV 1860 VEDTEKTER FOR FROGNERKILENS BÅTFORENING AV 1860 Navn Formål Medlemskap Vedtatt på årsmøtet 29. mars 2011 1 Foreningens navn er: Frognerkilens Båtforening av 1860 (FB-1860). 2 FB-1860 er en allmennyttig,

Detaljer

Vedtekter for Brinksvingen velforening

Vedtekter for Brinksvingen velforening Vedtekter for Brinksvingen velforening 1 Andelslaget Brinksvingen velforening BA, er et selskap med vekslende medlemstall, vekslende kapital og begrenset ansvar. Medlemmene hefter bare med sitt andelsinnskudd

Detaljer

Årsmelding 2012 Straumen Båtlag.

Årsmelding 2012 Straumen Båtlag. Årsmelding 2012 Straumen Båtlag. Styret har hatt 7 styremøter og behandla 30 saker. Straumen båtlag har pr.31.12.12. 97 medlemmer hvor 5 er passive medlemmer. 1 medlem er gått bort : Bjarne Tørresdal I

Detaljer

Havneinstruks Førre Båtforening. Innhold: 1.1 Styret og utvalg 1.2 Info til utvalg 1.3 Havneutvalg 1.4 Arbeidsinstruks Hus og arrangemantkomité.

Havneinstruks Førre Båtforening. Innhold: 1.1 Styret og utvalg 1.2 Info til utvalg 1.3 Havneutvalg 1.4 Arbeidsinstruks Hus og arrangemantkomité. Havneinstruks Førre Båtforening 2012 Havne instruksen inneholder også instruks for Hus & arrangement Komité. Innhold: 1.1 Styret og utvalg 1.2 Info til utvalg 1.3 Havneutvalg 1.4 Arbeidsinstruks Hus og

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE SANDERØD BÅTFORENINGEN 2015. Årsmøte avholdes på Sanderød bedehus lørdag 2.mai 2015 ca. kl 11:30. (rett etter vellet)

INNKALLING TIL ÅRSMØTE SANDERØD BÅTFORENINGEN 2015. Årsmøte avholdes på Sanderød bedehus lørdag 2.mai 2015 ca. kl 11:30. (rett etter vellet) INNKALLING TIL ÅRSMØTE SANDERØD BÅTFORENINGEN 2015 Årsmøte avholdes på Sanderød bedehus lørdag 2.mai 2015 ca. kl 11:30. (rett etter vellet) Dagsorden: 1 Registrering og opptelling av antall stemmeberettigede

Detaljer

Visnes båtforening Postboks 162, 4299 AVALDSNES E-post: post@visnes-bf.no Internett: www.visnes-bf.no. Vedtekter for

Visnes båtforening Postboks 162, 4299 AVALDSNES E-post: post@visnes-bf.no Internett: www.visnes-bf.no. Vedtekter for Vedtekter for Visnes Båtforening Visnes Båtforening Organisasjonsnr: 987 83 3076 Postadresse: Postboks 162 Postnr./-sted: 4299 AVALDSNES Besøksadresse: Visnes Båthavn E-post: post@visnes-bf.no Internett:

Detaljer

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING Vedtatt på årsmøtet 28. februar 2006.. 1. (Formål) Foreningen er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Foreningens formål er å drive

Detaljer

ÅRSMØTE 2012 FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING PROTOKOLL/REFERAT

ÅRSMØTE 2012 FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING PROTOKOLL/REFERAT LMF ÅRSMØTE 2012 FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING PROTOKOLL/REFERAT REFERAT/PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2012 I LANGESUND MOTORBÅTFORENING (LMF) A) Referat Årsmøtet ble åpnet i foreningens lokale Motorbåten fredag

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

KRINGKOLLEN GARASJELAG

KRINGKOLLEN GARASJELAG KRINGKOLLEN GARASJELAG Innkalling til årsmøte 2006 Årsmøte avholdes i BØLER SAMFUNNSHUS Mandag 24.04.2006 kl. 1800-2000. Dagsorden: 1. Konstituering 2. Årsmelding fra styret 2.1 Status nye garasjeporter

Detaljer

BRYGGEVEDTEKTER FOR ORMER BRYGGE

BRYGGEVEDTEKTER FOR ORMER BRYGGE Vedtekter Ormer Brygge Side 1 av 8 BRYGGEVEDTEKTER FOR ORMER BRYGGE Ny versjon: Denne versjonen erstatter tidligere tilsendt bryggevedtekter. Årsmøtet i Ormer Brygge har den 31.05.2009 vedtatt følgende

Detaljer

Arbeidsoppgaver og ansvar for tillitsvalgte i Skjelsvik Båtforening.

Arbeidsoppgaver og ansvar for tillitsvalgte i Skjelsvik Båtforening. Arbeidsoppgaver og ansvar for tillitsvalgte i Skjelsvik Båtforening. Tillitsvalgte i Skjelsvik Båtforening har et spesielt ansvar for å ivareta foreningens formål. Tillitsvalgte har et spesielt ansvar

Detaljer

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent kalenderår. gjeld. i Foreningens navn Observatør: Mai-Britt Knoph, KLD 2 Formål Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent Foreningens navn er «Hold Norge Rent», forkortet til «HNR». Det ble den 24. november

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt 02.05.2013 ble det avholdt stiftelsesmøte for Søgne Fritidsnytt. Til stede som stiftere var: Alf Knudsen Mølleheia 19 Bjørg Sporøy Tråneveien 271 Kate

Detaljer

Velkommen til årsmøte Eikanger båtlag. Lørdag 16. februar 2008

Velkommen til årsmøte Eikanger båtlag. Lørdag 16. februar 2008 Velkommen til årsmøte Eikanger båtlag Lørdag 16. februar 2008 Program 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Valg av møteleiar Valg av skrivar Årsmelding Rekneskap Dugnadstimer i 2007 Timesats for ikkje utført dugnadsarbeid

Detaljer

Vedtekter for Høgfjellia Vel

Vedtekter for Høgfjellia Vel Vedtekter for Høgfjellia Vel 1 Formål Foreningen, som har navnet Høgfjellia Vel, har pliktig medlemskap for eiendommer innen Høgfjellia hytteområde. Formålet er å ivareta medlemmenes felles interesser

Detaljer

UKS VEDTEKTER. Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere.

UKS VEDTEKTER. Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere. UKS UNGE KUNSTNERES SAMFUND 1921 1. NAVN OG ORGANISASJON UKS VEDTEKTER Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere. Organisasjonen er tilsluttet

Detaljer

Vedtekter. Skage skolekorps

Vedtekter. Skage skolekorps Vedtekter for Skage skolekorps Godkjent på årsmøte 04.05.2011 (endr. av lover fra 1962, 1972, 1987, 1989) 1 ORGANISASJON Skage skolekorps ble stiftet 20.12.1962, og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund

Detaljer

VEDTEKTER FOR KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Sist endret 18.02.2015. 1 Navn. 2 Formål

VEDTEKTER FOR KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Sist endret 18.02.2015. 1 Navn. 2 Formål VEDTEKTER FOR KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Sist endret 18.02.2015 1 Navn Foreningens navn er KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund. Foreningens

Detaljer

VEDTEKTER FOR YTRE HAMARØY GRUNNEIERLAG SA

VEDTEKTER FOR YTRE HAMARØY GRUNNEIERLAG SA VEDTEKTER FOR YTRE HAMARØY GRUNNEIERLAG SA Tilpasset bestemmelsene i lov om samvirkeforetak av 29.juni 2007 - Samvirkelova Vedtatt på ordinært årsmøte 20. juni 2015. 1 Grunneierlaget Ytre Hamarøy grunneierlag

Detaljer

Vedtekter for Norsk Gypsy Cob Forening

Vedtekter for Norsk Gypsy Cob Forening Vedtekter for Norsk Gypsy Cob Forening Vedtatt på konstituerende møte i Norsk Gypsy Cob Forening etablert 27.10.2001, med endringer fra ordinært årsmøte 18.05.02, 26.04.03, 29.05.04, 14.03.09, 02.02.13,

Detaljer

fra ÅRSMØTET torsdag 4. desember 2014, Rødekors huset

fra ÅRSMØTET torsdag 4. desember 2014, Rødekors huset 1 REFERAT fra ÅRSMØTET torsdag 4. desember 2014, Rødekors huset 15 medlemmer var tilstede. Agenda: 1. Konstituering 2. Årsberetning 2014 3. Regnskap 2014 Kaffe med noe attåt 4. Kontingent og avgifter for

Detaljer

VEDTEKTER. for VEITEKNISK INSTITUTT. Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring.

VEDTEKTER. for VEITEKNISK INSTITUTT. Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring. VEDTEKTER for VEITEKNISK INSTITUTT 1 Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring. Formål og arbeidsoppgaver VI skal være et kompetansesenter for FoU, kvalitetskontroll og dokumentasjon av

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Haugesund Seilforening med budsjett for 2015

Årsregnskap 2014 for Haugesund Seilforening med budsjett for 2015 Årsregnskap 2014 for Haugesund Seilforening med budsjett for 2015 Utarbeidet av Svein Louis Bersaas Haugesund 08.02.2015 Årsregnskapet for Haugesund Seilforening - 2014 DRIFTREGNSKAPET 2014 2013 2012 Driftsinntekter

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015. Dato: 28. januar 2015 kl. 16.00 Sted: Scandic Nidelven Hotell, Trondheim SAKSLISTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015. Dato: 28. januar 2015 kl. 16.00 Sted: Scandic Nidelven Hotell, Trondheim SAKSLISTE kommunerevisorforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015 Dato: 28. januar 2015 kl. 16.00 Sted: Scandic Nidelven Hotell, Trondheim Styret innkaller herved til årsmøte i Midt-Norge kommunerevisorforening. SAKSLISTE

Detaljer

VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL

VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL Revidert og vedtatt på Representantskapsmøte 02.12.05, 23.11.07. 27.11.09, 24.11.11 og 27.11.14 I Formål 1. FOKUS skal være kvinneorganisasjonenes

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK BASSENGBADTEKNISK FORENING (N.B.T.F.) Foreningen er en sammenslutning av firmaer relatert til bassengbad-bransjen.

VEDTEKTER FOR NORSK BASSENGBADTEKNISK FORENING (N.B.T.F.) Foreningen er en sammenslutning av firmaer relatert til bassengbad-bransjen. 1 VEDTEKTER FOR NORSK BASSENGBADTEKNISK FORENING (N.B.T.F.) 1 Foreningen er en sammenslutning av firmaer relatert til bassengbad-bransjen. Foreningens formål skal være: - å høyne bransjens tekniske nivå

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * *

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * Vedlegg 5: Vedtekter Stavanger oratoriekor VEDTEKTER FOR Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTET 5 STYRET 6 VALGKOMITÉ 7 ØKONOMI 8 VEDTEKTSENDRINGER

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING. Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING. Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000 Punkt 1: Åpning ved leder. Det var 12 stemmeberettigede tilstede, se vedlegg 1. Punkt 2: Saksliste: Sak

Detaljer

Dagsorden. Årsmøte torsdag 26.02.15 kl. 18.00 Sted: Norautron A/S sine lokaler.

Dagsorden. Årsmøte torsdag 26.02.15 kl. 18.00 Sted: Norautron A/S sine lokaler. Årsmøte torsdag 26.02.15 kl. 18.00 Sted: Norautron A/S sine lokaler. Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av dirigent, referent og to personer til å underskrive protokoll fra årsmøtet

Detaljer

VEDTEKTER FOR.. VEILAG

VEDTEKTER FOR.. VEILAG Vedtatt på 1. ordinære årsmøte 2001. VEDTEKTER FOR.. VEILAG 1 Formål Veilaget skal stå for den daglige driften av de veiene som er omfattet av veilaget, jf 2. Veilaget skal sørge for at veiene er i forsvarlig

Detaljer

Styremøte protokoll for Kirkenes Båtforening

Styremøte protokoll for Kirkenes Båtforening Styremøte protokoll for Kirkenes Båtforening 5 juni 2014 1 Referat styremøte KBF Dato: 5. juni 2014 Tid: kl 1800 Sted: KBF klubbhus Styret og utvalgsledere var innkalt, de som møtte var Geir Braathu, leder

Detaljer

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Innkalling(til(årsmøte...2 Årsmelding(2014...3( Regnskap(2014...11( Innkomne(forslag((sak(6)...13( Forslag(til(medlemskontigent(2015((sak(7)...14( Forslag(til(budsjett(for(2015((sak(8)...15(

Detaljer

ÅRSREGNSKAP For HARSTAD BÅTFORENING

ÅRSREGNSKAP For HARSTAD BÅTFORENING ÅRSREGNSKAP For HARSTAD BÅTFORENING Innhold: 2012 Regnskap for Båtforeningen Resultatregnskap Balanse Investeringer / Bokført verdi Noter Regnskap for Drivstoffanlegget Resultatregnskap Balanse Noter Revisorrapport

Detaljer

VEDTEKTER. KINNSKOGEN RADIO/TV- anlegg. (Forslag til endring i rødt) (utgående i blått)

VEDTEKTER. KINNSKOGEN RADIO/TV- anlegg. (Forslag til endring i rødt) (utgående i blått) 1 KINNSKOGEN RADIO/TV- anlegg VEDTEKTER (Forslag til endring i rødt) (utgående i blått) 1 Kinnskogen Radio/TV- anlegg (heretter kalt KjennRTV) er en selvstendig forening bestående av medlemmer som er tilknyttet

Detaljer

2014 Bremnes Grendehus

2014 Bremnes Grendehus 2014 Årsmelding EMA Årsmøte Elde Moloanlegg 2014 Bremnes Grendehus Søndag 22.03.15 Kl.18.00 Elde Moloanlegg Saksliste 1. Valg av møteleder 2. Valg av møtesekretær 3. Godkjenning av innkalling 4. Godkjenning

Detaljer

Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014

Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014 VEDTEKTER FOR RA SANGLAG Vedtatt på Sanglagets årsmøte 16. februar 2010 Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014 1 Organisasjon 1.1 Ra Sanglag, stiftet 23/1-1916, er et partipolitisk

Detaljer