Dagsorden årsmøtet 2014 Visnes Båtforening

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dagsorden årsmøtet 2014 Visnes Båtforening"

Transkript

1 Postboks 162, 4299 Avaldsnes E-post: - Internett: Dagsorden årsmøtet 2014 Visnes Båtforening Årsmøte avholdes mandag 24. februar 2014 kl. 18:00 i klubbhuset Saker til behandling i henhold til vedtektene 4: 1. Konstituering Åpning Godkjenning av frammøtte medlemmer Godkjenning av innkalling Godkjenning av dagsorden og saksliste Valg av møteleder Valg av referent og en ekstra for underskriving av møteprotokoll 2. Behandle årsmelding 3. Behandle revidert regnskap 4. Behandle innkomne forslag 5. Fastsette - medlemskontingent - administrasjons- og purregebyr - innlån ved tildeling av fast plass - havneavgift/timesats arbeid for havneavgift - utleiepriser - nedskriving av medlemsinnskudd - pris for bruk av slipp - honorar til kasserer jf. vedtektene Behandle budsjett med handlingsplaner 7. Valg Leder velges for to år Nestleder velges for ett år Kasserer velges for to år Styremedlem velges for ett år Varamedlem velges for ett år Revisor velges for to år Valgkomité, 3 medlemmer velges for ett år Medlemmer av valgkomitéen kan ikke velges blant styret Side 1 av 1

2 ÅRSRAPPORT 2013 Årsmøte 2013 ble avholdt den Styrets sammensetning for 2013 Leder Arild Viddal Nestleder Toralv Utvik Kasserer Astrid Kallevik Sekretær Tor Birger Jakobsen Styremedlem Roger Dahl* 1 Varamann Roger Marin Hansen Revisor David Johnsen Valgkommiteens sammensetning for 2013 (valgt på ekstraordinært årsmøte den ). Vidar Lande Hilbert Hansen Hans Thorvald Egeland Vedtak på årsmøtet ) Iom ny leieavtale med Karmøy kommune, ble vedtektenes 5 vedtatt omskrevet. 2) Iht samme leieavtale med Karmøy kommune, ble også vedtektenes 8.4 vedtatt endret. 3) Endring av slippreglement 8.3.5, ble vedtatt med 14 mot 4 stemmer. Dette omhandler at VB ikke har noen plikt til å holde høytrykksspyler v/slipping. 4) Styrets forslag til budsjett/handlingsplan/vedlikehold/aktivitetsliste for 2013 ble godkjent. 5) Styrets forslag om medlemskontingent kr 1000 og havneavgift 9t/kr2700 ble vedtatt. 6) Prisliste som ble fremlagt på årsmøtet (styrets forslag) ble godkjent med flg.endringer; Det tas inn en ny linje; vinterbruk for liten båt nr 2 i egen fortøyningsplass gratis. Godkjent mot 4 stemmer. 7) Av en liste på 12 forslag fra 4 medlemmer, ble 3 av forslagene godkjent; a) Oppvarming av havnekontor b) Slippreglementet 8.3.2; det skal være 2 mann + båteiger tilstede v/slipping. c) Innhente pris på sandblåsing av slippvogn. Medlemmer Båtforeningen hadde pr medlemmer med fast plass og 3 medlemmer uten fast plass. Alle foreningens medlemmer har betalt kontingent for Fram til 18. mai 2013 Page 1

3 Medlemskontingent/innskudd Kontingenten for 2013 var på kr Denne foreslås uendret for Medlemsinnskudd, dvs. innlån fra medlemmene og som avskrives iht. foreningens vedtekter 1.mars hvert år, var pr kr For fast plass i indre havn krevde foreningen i 2013 et innlån på kr ,-. For fast plass i ytre havn krevde foreningen i 2013 et innlån på kr ,-. Nye medlemmer I løpet av 2013, fikk Visnes båtforening 2 nye medlemmer. Styret og øvrige medlemmer hilser de nye medlemmene hjertelig velkommen i foreningen og håper de vil finne seg godt til rette. Et av foreningens nye medlemmer leier foreløpig plass i påvente av fast båtplass og endret prismodell for denne. Avgang medlemmer Foreningen mottok 3 utmeldinger i Foreningens avholdte styremedlem Roger Dahl, døde plutselig 18. mai. Foreningen måtte dessverre vedta eksklusjon av et medlem pga. uoppgjorte økonomiske mellomværende. Medlemmet ble forsøkt kontaktet via telefon, e-post, vanlig post og rekommandert post. Forhåndsvarsel om eksklusjon ble vedtatt av styret den 27. mai. På tross av gjentatte forsøk, var det ikke mulig via vanlige kanaler å oppnå kontakt eller på annen måte komme i dialog med medlemmet. Pga. manglende kontakt og med hensyn til den betydelige risikoen for at foreningens utestående krav ikke ville bli innfridd, besluttet styret i møte den 21. oktober at vedkommendes medlemskap i foreningen skulle avsluttes jfr. vedtektenes 3.6 Totalt var det en avgang på 5 medlemmer i Forskjellen mellom innlån fra nye medlemmer og utbetaling av innlån fra utmeldte medlemmer, var et negativt bidrag til foreningens likviditet på kr ,-. Fortøyningsplasser Båtforeningen hadde ved årsskiftet 2013/2014, 68(66) fortøyningsplasser. 55 plasser er i bruk og 13 plasser er ledige. Ved utløpet av 2013 var det et medlem (se ovenfor) som står på venteliste for kjøp av fast plass i ytre havn. Det er ingen som står på venteliste for leie av båtplass. Økonomi Av lån som ble tatt opp ved innkjøp av de to første betongbryggene, vil siste avdrag bli betalt i mai Av den grunn er det, etter styrets mening, naturlig å redusere kontingent eller havneavgift. Når det gjelder kontingent, var det enighet på årsmøtet i 2012 å øke denne med kr 500 årlig, fra kr 700 til kr 1200, i forbindelse med innkjøpet av den 3dje betongbryggen, og senere redusere denne når bryggene er betalt. På årsmøtet i 2013, ble kontingenten redusert fra kr 1200 til kr Etter styrets mening, er det nå naturlig å redusere havneavgiften i stedet for kontingenten, slik at inntektene til båtforeningen blir jevnere fordelt på første og andre halvår. Se styrets forslag til prisliste for I denne forbindelse, kan vi nevne at det gjennomgående har vært et ønske fra medlemmene om en reduksjon i antall timer dugnad som skal arbeides for å dekke inn havneavgift. Av større innkjøp i 2013, kan nevnes diverse flyteelementer (kr ) til reparasjon av gangbare utliggere og fortøyningsbommer. Av de innkjøpte flyteelementene ble kun et mindre antall benyttet i 2013 og tilhørende vedlikeholdsaktiviteter foreslås overført til aktivitetsliste for Page 2

4 I styremøte den , besluttet styret å innføre foreløpig innkjøpsstopp til likviditeten hadde forbedret seg. Når det gjelder det revisorgodkjente regnskapet for 2013, vises det til et eget vedlegg som legges frem for årsmøtets eventuelle godkjenning. Styremøter Det har i perioden mellom årsmøtene vært avholdt 9 styremøter. Referat fra møtene er lagt ut på båtforeningens hjemmeside. For å få valgt valgkomite jfr. vedtektenes 4.5 nr. 7, ble det holdt et ekstraordinært årsmøte/medlemsmøte den Havnekomite I henhold til pkt 7.2 i vedtektene, har styret oppnevnt havnekomite. Denne har bestått av; Toralv Utvik, leder, Per Atle Andersen og Nils Henry Olsen. Havnekomiteen har hatt oppsynet med båthavna og har organisert dugnadsarbeidet. Aktiviteter som ikke er utført i 2013, er overført til aktivitetsliste/handlingsplan for Havneavgift/Dugnad Plass- og utleiereglementet sier at alle medlemmer med fast båtplass betaler havneavgift. Medlemmer over 70 år, innrømmes halv havneavgift. Med referanse til plass og utleiereglementet, kan medlemmene utføre arbeid godkjent av styret som betaling av havneavgiften. I 2013 er det arbeidet 220 timer mot havneavgift. Styrets arbeid i havna og ellers er ikke innregnet i antall timer, (møtevirksomhet er holdt utenfor). Videre er det fakturert ut kr ,00 for havneavgift. Ved årsskiftet 2013/2014 var det ett medlem som ikke hadde betalt utestående skyldig havneagift på kr 2.700,00. Visnes båtforening drives av medlemmenes frivillige innsats og utover arbeid for betaling av havneavgift, er det også arbeidet dugnad. Styret vil på vegne av foreningen, takke alle dugnadsdeltakere for arbeidet som ble gjennomført i Kartforretning Kartforretning i forbindelse med avtalefestet fradeling av friområdet ble foretatt den Tilstede fra styret var Tor Birger Jakobsen. Forsikringssak Forårsaket av stormen den 5. desember 2013, ble to utriggere i ytre havn skadet. Skadene er meldt inn til foreningens forsikringsselskap som har mottatt pris på nye utriggere. Foreningens egenandel ved denne type skade er på kr Eventuell forsikringsutbetaling vil skje i Langtidsplan Etter foreningens vedtekter 5 kan ikke styret inngå forpliktelse utover styrets funksjonsperiode (1 år). Styret har i løpet av de tre forutgående årene forsøkt å trekke opp noen linjer for en mer langsiktig utvikling av havna. På årsmøtet 2013 ble utviklingsmulighetene og tilhørende økonomiske konsekvenser skissert, men mulighetene ble ikke realitetsbehandlet av årsmøtet og ingen plan ble vedtatt. Page 3

5 Styret har utarbeidet et forslag til prioritering som strekker seg over de neste 7 årene. Forslagene legges fram for årsmøtet 2014 og anmoder at årsmøtet vedtar forslaget som en plan som vil sikre en langsiktig utvikling av havna. Styret foreslår videre at plandokumentet skal etablere prioriteringer som skal følges opp i planperioden, gitt at foreningens økonomi gir tilstrekkelig handlingsrom for å realisere de ulike elementene i planen. Arild Viddal Toralv Utvik Astrid Kallevik Leder Nestleder Kasserer Tor Birger Jakobsen Roger Marin Hansen Sekretær Styremedlem Varamann Page 4

6

7

8

9 Styrets forslag som behandles av årsmøtet til Visnes Båtforening 24. februar Styret foreslår at havnereglementet nr skal lyde: «Medlemmer og andre som er gitt tillatelse til å ta ut strøm fra foreningens anlegg i havna, plikter å rapportere antatt eller reelt strømforbruk til foreningens kasserer. Plikten foreligger selv om det ikke er installert strømmåler på kontakten som strømuttaket skjer fra. Strømforbruket skal rapporteres minst hvert kvartal. Strømforbruket i kalde perioder skal maksimum være 500 kwh pr. båtplass. Strømprisen fastsettes av styret.» 2. Styret foreslår at plass og utleiereglementet nr skal lyde: «Avtale om tildeling av fast båtplass krever medlemskap i båtforeningen. Medlemskap kan tegnes ved henvendelse til styret. Båtplass gir fortøynings- og opplagsplass for 1 båt. Bruker som disponerer flere båter, må betale leie for plassering/opplag av disse i henhold til gjeldende utleiepriser. Avtalen om fast båtplass gjelder bare den båtstørrelsen som er angitt i avtalen. Enhver forandring som ikke er forhåndsklarert med havnesjef vil medføre at styret kan si opp avtalen med øyeblikkelig virkning. Standard båtplass har lysåpning på 305 cm. Medlemmer i Visnes båtforening pr. 24. februar 2014 har ved behov krav på standard båtplass. Et medlem som pr. 24. februar 2014 hadde båt i havna som krevde mindre lysåpning enn 305 cm. gis ved behov adgang til standard lysåpning på 305 cm. uten at dette utløser krav om ytterligere innlån. Et medlem pr. 24. februar 2014 med fast båtplass kan ikke kreves for ytterligere innlån når lysåpningen tilsvarer bredden av den båten som medlemmet hadde i havna pr. 24. februar 2014 pluss 40 cm. Et medlem pr. 24. februar 2014 som har fast plass som er større enn standard båtplass og som ønsker fast plass som er større enn båtens bredde pluss 40 cm. skal betale etter gjeldende prisliste for denne ekstra plassen. Tilsvarende gjelder oppgradering til lenger utrigger/bom.» 3. Styret foreslår at plass og utleiereglementet nr skal lyde: «Brukere forpliktes til å akseptere plass som er anvist av havnesjef. Styret kan treffe vedtak som krever at bruker skifter til annen plass enn den som er anvist, når styret finner dette hensiktsmessig for en best mulig utnyttelse av båthavna.» 4. Honorar etter foreningens vedtekter 3.4 I henhold til foreningens vedtekter 3.4 foreslår styret en godtgjørelse begrenset oppad til kr til den som fører foreningens regnskap. Godtgjørelsen kommer i tillegg til godkjenning av administrativt arbeidet i henhold til siste setning i Plass- og utleiereglementet punkt Styret foreslår ny modell for innlån i forbindelse med tildeling av fast båtplass. Forslaget er tatt inn i dokumentet «Forslag til ny prismodell for fast båtplass årsmøtet 24. februar 2014.pdf» 6. Styret legger fram forslag til langtidsplan for foreningen. Forslaget er tatt inn i dokumentet «Langtidsplan forslag 2014.pdf»

10 Investeringsplan Utriggere Forstøtningsmur Flytebrygge Bom, steinsetting Flytte rampe Planlegge å flytte klubbhus Flytte og oppgradere klubbhus

11 Forutsetninger langtidsplan VBF Kontingent Innlån båtplass ytre havn Innlån båtplass indre havn Investeringer Årlig kontingent Årlig havneavgift Inn minus utmeldinger Salg ny plasser Div inntekter (leie etc.) Sum likvider Annen finansiering Sum midler Vedlikehold Forsikring Avdrag/renter lån Kommunale utgifter Administrasjon Strøm Sum utgifter Likviditet Overført fra forrige år Totalt disponibelt Prosjekter Likviditet overføres neste år

12 Forutsetninger langtidsplan 2014 Forutsetninger -langtidsplan Økonomi: Medlemskontingent 1000 Innskudd ytre havn Innskudd indre havn Havneavgift 2500 Inntekter Medlemskontingent 1000 Antall medlemmer 58 Årlig kontingent Restgjeld ved årets begynnelse Årlig havneavgift Likviditet ved innlån Snitt pr. medlem 5308, Snitt innlån Budsjett ut/innmelding Salg av nye plasser Div inntekter (slip, utleie) Lån Sum forventede bidrag til likviditet Vedlikehold Forsikring Avdrag 0 Renter Åpning Avdrag Restgjeld utgang Kommunale avgifter Administrasjon 8000 Strøm 3000 Likviditet Midler etter kostnader Innestående fra Totalt disponibelt Flytebrygge investering - utriggere Overføres

13 Forutsetninger langstidsplan Forutsetninger -langtidsplan Økonomi: Medlemskontingent 1100 Innskudd ytre havn Innskudd indre havn Havneavgift 2000 Inntekter Medlemskontingent 1100 Antall medlemmer 60 Årlig kontingent Restgjelde ved årets begynnelse Årlig havneavgift Likviditet ved innlån ,8 Snitt pr. medlem 5917,98 Snitt innlån Budsjett ut/innmelding Salg av nye plasser Div inntekter (slip, utleie) 8000 Lån Sum forventede inntekter Vedlikehold Forsikring Kommunale avgifter Administrasjon 5000 Strøm 3500 Likviditet Midler etter utgiftsbelastninger Innestående fra Totalt disponibelt Forstøtningsmur Overføres

14 Forutsetninger langstidsplan Forutsetninger -langtidsplan Økonomi: Medlemskontingent 1100 Innskudd ytre havn Innskudd indre havn Havneavgift 2000 Inntekter Medlemskontingent 1100 Antall medlemmer 72 Årlig kontingent Årlig havneavgift Likviditet ved innlån ,92 Snitt pr. medlem 5326,182 Snitt innlån Budsjett ut/innmelding Salg av nye plasser Div inntekter (slip, utleie) 8000 Lån Sum forventede inntekter Vedlikehold Forsikring Renter 0 Avdrag 0 Kommunale avgifter 5000 Administrasjon 5000 Strøm 4000 Likviditet Midler etter utgiftebelastninger Innestående fra Totalt disponibelt Flytebrygge Overføres

15 Forutsetninger langtidsplan 2017 Forutsetninger -langtidsplan Økonomi: Medlemskontingent 1100 Innskudd ytre havn Innskudd indre havn Havneavgift 2000 Inntekter Medlemskontingent 1100 Antall medlemmer 74 Årlig kontingent Årlig havneavgift Likviditet ved innlån Snitt pr. medlem 0 Snitt innlån Budsjett ut/innmelding Salg av nye plasser 0 0 Div inntekter (slip, utleie) 8000 Lån Sum forventede inntekter Vedlikehold Forsikring Renter 0 Avdrag 0 Kommunale avgifter 5000 Administrasjon 5000 Strøm 4500 Likviditet Midler etter utgiftebelastninger Innestående fra Totalt disponibelt Forbedret adgang bomanlegg Overføres

16 Forutsetninger langtidsplan 2018 Forutsetninger -langtidsplan Økonomi: Medlemskontingent 1100 Innskudd ytre havn Innskudd indre havn Havneavgift 2000 Inntekter Medlemskontingent 1100 Antall medlemmer 74 Årlig kontingent Årlig havneavgift Likviditet ved innlån 0 Snitt pr. medlem 0 Snitt innlån Budsjett ut/innmelding Salg av nye plasser 0 0 Div inntekter (slip, utleie) 8000 Lån Sum forventede inntekter Vedlikehold Forsikring Renter 0 Avdrag 0 Kommunale avgifter 5000 Administrasjon 5000 Strøm 4500 Likviditet Midler etter utgiftebelastninger Innestående fra Totalt disponibelt Flytte rampe Overføres

17 Forutsetninger langtidsplan 2019 Forutsetninger -langtidsplan Økonomi: Medlemskontingent 1100 Innskudd ytre havn Innskudd indre havn Havneavgift 2000 Inntekter Medlemskontingent 1100 Antall medlemmer 74 Årlig kontingent avdrag 0 Årlig havneavgift Likviditet ved innlån Snitt pr. medlem 0 Snitt innlån Budsjett ut/innmelding Salg av nye plasser 0 0 Div inntekter (slip, utleie) 8000 Lån 0 Sum forventede inntekter Vedlikehold Forsikring Avdrag og renter 0 Kommunale avgifter 6000 Administrasjon 5000 Strøm 5000 Likviditet Midler etter utgiftebelastninger Innestående fra Totalt disponibelt Planlegge å flytte klubbhus Overføres

18 Forutsetninger langtidsplan 2020 Forutsetninger -langtidsplan Økonomi: Medlemskontingent 1100 Innskudd ytre havn Innskudd indre havn Havneavgift 2000 Inntekter Medlemskontingent 1100 Antall medlemmer 74 Årlig kontingent avdrag 0 Årlig havneavgift Likviditet ved innlån 0 Snitt pr. medlem 0 Snitt innlån Budsjett ut/innmelding Salg av nye plasser 0 0 Div inntekter (slip, utleie, klubbhus) Lån 0 Sum forventede inntekter Vedlikehold Forsikring Avdrag og renter 0 Kommunale avgifter Administrasjon 5000 Strøm 5500 Likviditet Midler etter utgiftebelastninger Innestående fra Totalt disponibelt Flytte klubbhus Overføres

19 Styrets forslag om ny prismodell for fast plass. Fremlegges for årsmøtet til Visnes Båtforening 24. februar 2014 På årsmøtet til Visnes Båtforening den 25. februar 2013 ble det fremsatt forslag om at beløpet som skal skytes inn i forbindelse med fast båtplass skal beregnes på grunnlag av antall meter brygge en slik plass legger på beslag på. Forslaget falt, men årsmøtet vedtok at forslag til ny prismodell skulle utarbeides av styret og fremlegges for årsmøtet Foreningens styre har i flere møter diskutert prinsipper og hvilke hensyn som skal legges til grunn i forbindelse med en eventuell ny prismodell for fast båtplass. Basert på den senere tids utvikling hvor noen medlemmer har gått til anskaffelse av større båter, samtidig som det er pågang fra potensielle nye medlemmer som også har forholdsvis store båter, har styret hatt fokus på pris av fast plass i ytre havn hvor det er mest praktisk å plassere for større båter. Det er alminnelig enighet om at det er det totale arealet en båt legger beslag på som det bør settes en pris på. Dette betyr at det ikke bare dreier seg om antall meter brygge som beslaglegges av en fast båtplass, men at også lengden av utrigger og bom bør tas med i og reflekteres i den fremtidige prismodellen. Dette dokumentet er styrets forslag om ny modell for prising av faste båtplasser. Forslaget har vurdert plasser både i indre og ytre havn og hvor det diskriminert mht. pris pr. meter brygge som beslaglegges, mens prisen for utriggere og bommer foreslås å være lik uansett om det er plass i indre eller ytre havn som skal prissettes. I dokumentet som legges frem er det tatt hensyn til følgende forhold: I 1. Verdien av anlegget pr a. I regnskapet som ble godkjent av årsmøtet den 24. februar 2014 ble foreningens anlegg verdsatt til kr ,- b. Beløpet er beregnet på bakgrunn i investeringer, spesielt i nye betongbrygger som er montert i løpet av de siste 5 årene. c. År om annet produseres det eller faktureres det i størrelsesorden mellom 400 og 600 timer arbeid knyttet til havneavgiften. Uansett om det er arbeid som er produsert eller likvider som er tilført foreningen, er begge deler i noen grad benyttet til investeringer i anlegget. Dette betyr at det er tatt hensyn til deler av verdien av de arbeidstimene som medlemmene har produsert. F.eks. det er knyttet et vesentlig antall arbeidstimer til forankring og istandsetting betongbrygger. Slike timer er verdsatt og tatt inn i balansen som deler av verdien av anlegget. d. Ved verdivurderingen er det også tatt hensyn til anskaffelse av utriggere og bommer, eller at slike er satt i stand av medlemmene gjennom arbeid for havneavgift. e. Et medlem som ønsker fast plass må betale en del av havneavgiften på forskudd ved at et kontantbeløp settes inn på foreningens bankkonto. Størrelsen på innbetalingen er avhengig av om plassen befinner seg i ytre eller indre havn. Hvert år blir innbetalingen nedskrevet (leie) med 10% av det innbetalte beløpet. Ved årsslutt 2013 skyldte foreningen medlemmene kr ,-. Avhengig av nye medlemmer samt avgang av eksisterende, vil beløpet endre seg noe. Likevel en årlig netto avskrivning på mellom til er realistisk. Beløpet som avskrives bokføres som leieinntekter som benyttes både til vedlikehold, men også til investeringer i anlegget. Side 1 av 4

20 Styrets forslag om ny prismodell for fast plass. Fremlegges for årsmøtet til Visnes Båtforening 24. februar Gjeldende priser 2013 a. Prisene for innlån for 2013 tar utgangspunkt i verdien av foreningens anlegg slik den fremkom igjennom balansen pr b. Pris for fast plass i ytre havn er pt. Kr ,- c. Pris for fast plass i indre havn er pt. Kr ,- 3. Størrelsen av en gjennomsnittlig båtplass ytre havn Den 31. august 2013 ble største bredde ved fenderlist/esing av båtene som da var fortøyd i ytre havn målt opp. Snittet av største bredde var 265 cm. 4. Standard total bredde som legges til grunn ved beregning av ny prismodell. a. Den 31. august ble gjennomsnittlig total bredde av hver båtplass beregnet. Styret anbefaler at bredden på en båtplass bør være største bredde av båten pluss 40 cm. for manøvrering/fendring. En båt med største bredde på 200 cm vil følgelig oppta 240 cm brygge målt fra innsiden av henholdsvis gangbar utrigger og fortøyningsbom. b. En del medlemmer har båtplass som er konfigurert iht. bokstav a ovenfor. Noen medlemmer har mindre plass for manøvrering/fendring, mens andre har vesentlig større plass. Til det siste er det å si at dersom samtlige plasser får standard bredde gitt som en funksjon av største bredde av båten, vil foreningen kunne selge ytterligere 2 (mindre) plasser i ytre havn. 5. Lengde på utrigger/bom a. Pris på en utrigger varier som en funksjon av lengde, design og materialutførelse av denne. Styret foreslår at dette legges til grunn for den nye prismodellen. II Gitt forutsetningene som kort er redegjort for ovenfor, er prisen pr. i dag for en meter bryggeplass i ytre havn kr Denne prisen tar ikke hensyn til forskjellen i pris på utrigger/bom som en funksjon av utførelse og lengde av denne. Med utgangpunkt i at en gjennomsnitts båtplass i ytre havn krever et innlån på kr (som i dag) foreslår styret at årsmøtet blir enig om standard priser for utrigger/bom som funksjon av lengde på disse. Prisen på utrigger/bom vil være den samme uansett hvor på anlegget dette utstyret er montert. Styret foreslår følgende priser for utrigger/bom: Utrigger/bom 7 meter 4000 Utrigger/bom 8 meter 6000 Utrigger/bom 10 meter Eksempler på innlån for fast plass i ytre havn etter ny modell: III 1. Standard båt med bredde 265 (som krever 305 cm brygge) og utrigger på 7 meter blir: Pris utrigger kr Pris pr cm lysåpning kr. 50 (305*50) = kr Total pris: kr Side 2 av 4

21 Styrets forslag om ny prismodell for fast plass. Fremlegges for årsmøtet til Visnes Båtforening 24. februar Båtplass med båt største bredde 300 cm og utrigger 8 meter vil kreve følgende innlån: Pris utrigger kr Pris pr. cm. lysåpning kr 50 (340*50)= kr Total pris: kr Båtplass med båt største bredde 350 og utrigger 10 meter vil kreve følgende innlån: Pris utrigger kr Pris pr. cm.lysåpning kr. 50 (390*50)= kr Total pris kr Med utgangspunkt i at pris på utrigger og pris per cm. disponert brygge er uavhengige størrelser, gir modellen tilstrekkelig fleksibilitet til å fastsette størrelsen på innlån for ulike kombinasjoner av største båtbredde og lengde av utrigger/bom. Oppstillingene ovenfor er kun eksempler. IV Forslag til pris (innlån) for fast plass i indre havn: 1. Standard båt med bredde 265 (som krever 305 cm brygge) og utrigger på 6 meter blir: Pris utrigger kr Pris pr cm brygge kr. 26,5 (305*26,5) = kr Total pris: kr Modellen for indre havn følger ellers samme prinsipp som for ytre. I og med ca. 2/3 av innlånets størrelse bestemmes av lengden av disponert brygge, vil 10% regelen for avskrivning føre til at leieprisen øker som en funksjon av bredden som disponeres. Det argumenteres derfor med at prisforskjellen som funksjon av lengden på utrigger også faktoreres i leieprisen og at det derfor ikke bør kreves ekstra havneavgift som funksjon av lengden av utrigger. I styrets forslag som legges fram for årsmøtet, vil derfor den faktisk årlige havneavgiften, dvs. havneavgift som det kan arbeides på pluss årlig nedskrivning på 10 prosent inntil innlånet er avskrevet, variere som en funksjon av den plassen et nytt medlem faktisk legger beslag på. Ved bytte til dyrere plass (bredere/lengre utliggere/fra indre havn til flytebrygge) betales et tillegg (innlån) tilsvarende prisdifferanse mellom standard båtplass og plassen som ønskes. Ved bytte til rimeligere plass (smalere/kortere utliggere/flytebrygge til indre havn) gis det ingen refusjon på tidligere innlån. Årlig nedskriving skal være 10 prosent av det totale innlånet. V VI Side 3 av 4

22 Styrets forslag om ny prismodell for fast plass. Fremlegges for årsmøtet til Visnes Båtforening 24. februar 2014 VII (se også forslag til endring av plass- og utleiereglementet 8.2.4) Standard båtplass er satt til 305 cm. Den som var medlem i Visnes båtforening pr. 24. februar 2014 har krav på standard båtplass. Standard båtplass har lysåpning som er lik summen av båtbredder som lå i havna pr dividert på antallet båter pluss 40 centimeter. Et medlem pr. 24. februar 2014 med fast båtplass kreves ikke for ytterligere innlån når lysåpningen tilsvarer bredden av den båten som medlemmet har i havna pr. 24. februar 2014 pluss 40 cm. Medlem som pr. 24. februar 2014 har båt i havna som krever mindre lysåpning enn 305 cm. gis ved behov adgang til standard båtplass uten at dette utløser krav om ytterligere innlån. Et medlem pr. 24. februar 2014 som har fast plass som er større enn standard båtplass og som ønsker fast plass som er større enn båtens bredde pluss 40 cm. skal betale etter gjeldende prisliste for denne ekstra plassen. Tilsvarende gjelder oppgradering til lenger utrigger/bom. Side 4 av 4

23 Forslag - HANDLINGSPLAN 2014 Vedlikehold NR ARBEIDSOPPGAVER 1 Skifte ut utrangerte hengsler for uteliggere 2 Vedlikehold uteliggere Uvisst hvor mange; må bestemmes- forlenge bommer fra 6 til 8 meter + nytt feste. Behov for flytelementer Firkantstål, vanlig stål (flatjern, vinkeljern) Impregnert materiale 3 Montere redningsbøye betongbrygge, Indrehavn 4 Montere septere gangvei Gjestebrygge + nett Budsjett Reparere brygge 0 6 Bøyer fjernes der hvor det er lagt ut uteliggere i indre havn 0 7 Gamle flytebrygger i indrehavn skal ha gangbare og bommer. Reparasjoner kreves Sveise på fortøyningsfester hvor dette er nødvendig for å feste spring 0 9 Sette inn slippwire med fett. Dette må gjøres årlig. Sveise på stoppere på vinsjtrommel Montere 4 lysstolper med stikk - kurs starter i skap plass nr Støpe/montere stake på skjær i sør Reparasjon av båtkrakker innkjøp av trykkimpregnerte materialer + maling Vedlikehold Beise flytebrygger + uteliggere i Indrehavn + beise uteliggere betongbryggen Monter LED lys med føler over gangvei betongbrygge Grave ut for parkeringsplass vest av slipphytte + grusing 0 16 Innfesting av strømsøyler og landstrømanlegg 0 17 Kledning på havnekontor 7500 Sum 17250

24 Budsjett 2014 Konto Debit Kredit 11/29 Avdrag/renter lån Vann Båtplass (innlån) Kontingent Havneavgift Leie Slipp Administrasjon Strøm Anlegg Forsikring Investeringer (som kapitaliseres) Nye utriggere kr Avskrivning anlegg: 10 prosent Innlån som avskrives som leie: 10 prosent. Planlagt netto likviditet som tilføres i løpet av 2014:

25 Forslag Priser (styrets forslag) 2014 (2013 i parentes) Medlemskontingent, pr år (1.000) Administrasjonsgebyr, søknad om plass 100 (100) Purregebyr, utestående fordringer 64 (61) Havneavgift, pr år (medl. over 70 år, halv pris) (2.700) Arbeid for havneavgift (medl. over 70 år, halv tid) 8 timer (8 timer) Innskudd, fast plass, flytebrygge Kr. 50/cm lysåpning Innskudd, fast plass, indre havn Kr. 26,5/cm lysåpning Gangbar utrigger og bom: 6 meter Kr Gangbar utrigger og bom: 7 meter Kr Gangbar utrigger og bom: 10 meter Kr Årlig nedskriving av innskudd 10 % (10%) Leie-oppl.på land, medl.pr mnd (vinteroppl.gratis) 200 (200) - Båt nr 2, pr. mnd 200 (200) Leie opplag på land, ikke medlem pr. mnd 500 (500) Leie båtpl.på sjø-(medl. uten fast plass ) pr. mnd 700 (700) - Båt nr 2 pr. mnd 500 (500) Leie båtplass på sjø, ikke medl. pr. mnd 800 (800) Slipping - opptak, medlem 200 (200) Døgnpris ut over 24 timer 100 (100) Slipping, ikke medlem Dobbel pris av medlem Strøm, pr kwh Styret bestemmer. Ref (8.1.10) Leie av plass betales uoppfordret og forskuddsvis for 3 måneder om gangen etter at leieavtale er inngått. Leie av båtplass forutsetter ledig kapasitet og fristilling (oppsigelse) med 4 ukers varsel. Medlem har prioritet foran ikke medlem. For opplag av båt på land ut over vintersesongen betales: Leie - opplag på land. For båt nr. 2 for medlemmer: Ved full kapasitet må plass fristilles med 2 ukers varsel. Prisen for slipping inkluderer opptak og utsetting og inntil 24 timer på land. For tid ut over 24 timer betales kr 100 pr. påbegynt døgn. For ikke medlem, betales dobbelt pris av medlem. Page 1

Til andelseierne i Ola Narr Borettslag

Til andelseierne i Ola Narr Borettslag 1 Ola Narr Borettslag Til andelseierne i Ola Narr Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

Til andelseierne i Nylænde Borettslag

Til andelseierne i Nylænde Borettslag 1 Nylænde Borettslag Til andelseierne i Nylænde Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag 1 Innspurten 4 Borettslag Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Til andelseierne i Tåsen Borettslag

Til andelseierne i Tåsen Borettslag 1 Tåsen Borettslag Til andelseierne i Tåsen Borettslag Velkommen til generalforsamlingen 2014 Denne innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. I tillegg finner du bakerst

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Dette er muligheten

Detaljer

Lønnealléen Borettslag

Lønnealléen Borettslag Side 1 310 Lønnealléen Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til

Detaljer

Til beboerne i Storgården Borettslag

Til beboerne i Storgården Borettslag 1 Storgården Borettslag Til beboerne i Storgården Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 212. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Bogerud Borettslag

Til andelseierne i Bogerud Borettslag 1 Bogerud Borettslag Til andelseierne i Bogerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag 1 Enerhaugen Borettslag Til beboerne i Enerhaugen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Vest Borettslag

Til beboerne i Etterstad Vest Borettslag 1 Etterstad Vest Borettslag Til beboerne i Etterstad Vest Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Onsdag 22. mai 2013 kl. 18.00 i Auditoriet, Etterstad Videregående skole. Det vil bli

Detaljer

SAKSPAPIRER TIL GENERALFORSAMLING VÆRETRØA GRENDELAG MANDAG 24. MARS 2014 KL 1830 STED: FOLKETS HUS, SAL B

SAKSPAPIRER TIL GENERALFORSAMLING VÆRETRØA GRENDELAG MANDAG 24. MARS 2014 KL 1830 STED: FOLKETS HUS, SAL B SAKSPAPIRER TIL GENERALFORSAMLING VÆRETRØA GRENDELAG MANDAG 24. MARS 2014 KL 1830 STED: FOLKETS HUS, SAL B Dagsorden: 1. Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Konstituering, valg av møteleder,

Detaljer

Til andelseierne i Sankthansfjellet Borettslag

Til andelseierne i Sankthansfjellet Borettslag 1 Sankthansfjellet Borettslag Til andelseierne i Sankthansfjellet Borettslag Velkommen til årets ordinære generalforsamling! Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Keyserløkka Øst Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned

Detaljer

Ordinær generalforsamling i Orebakken borettslag avholdes onsdag 30.05.2001 kl. 17.45 i Voksen kirke.

Ordinær generalforsamling i Orebakken borettslag avholdes onsdag 30.05.2001 kl. 17.45 i Voksen kirke. INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Orebakken borettslag avholdes onsdag 30.05.2001 kl. 17.45 i Voksen kirke. På generalforsamlingen kan andelseier og ektefelle eller samboende

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Fredensborg Gårdsrom

Til seksjonseierne i Sameiet Fredensborg Gårdsrom 1 Fredensborg Gårdsrom Til seksjonseierne i Sameiet Fredensborg Gårdsrom Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014 og budsjett for 2015. Styret håper

Detaljer

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Utgitt av Fordelingsutvalget Desember 2006 FORDELINGSUTVALGET ØKONOMIHÅNDBOK FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONER Innhold Innledning... 3 1. Gode interne rutiner...

Detaljer

Til beboerne i Elvefaret Borettslag

Til beboerne i Elvefaret Borettslag 1 Elvefaret Borettslag Til beboerne i Elvefaret Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2013

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2013 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2013 Ordinært sameiermøte i Sameiet Grønland Basar avholdes onsdag 20. mars 2013 kl. 18:00 Ali Baba restaurant i Grønland Basar (2. etg.) TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Tirilltoppen Borettslag avholdes mandag 22.05.2000 kl. 19.00 i samlingssalen på Toppåsen skole. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

egistreringsblanketten skal leveres i utfylt stand ved inngangen.

egistreringsblanketten skal leveres i utfylt stand ved inngangen. Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. sameiermøte Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 211. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Innholdsfortegnelse vedtekter

Innholdsfortegnelse vedtekter Innholdsfortegnelse vedtekter INNHOLDSFORTEGNELSE VEDTEKTER... 1 VEDTEKTER FOR ANDELSLAGET KJERRATEN BARNEHAGE SA... 2 1 SAMVIRKEFORETAKET... 2 2 FORMÅL... 2 3 ANDELER... 2 4 GENERALFORSAMLINGEN... 2 5

Detaljer

Årsmelding 2011 Ammerudlia borettslag

Årsmelding 2011 Ammerudlia borettslag Årsmelding 2011 Ammerudlia borettslag 1 Ammerudlia Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling tirsdag 9. juni

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. 1 Nordskrenten Borettslag Kjære beboer i Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Detaljer

Til andelseierne i Nordskrenten Borettslag

Til andelseierne i Nordskrenten Borettslag 1 Nordskrenten Borettslag Til andelseierne i Nordskrenten Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer