Partnerskap for opplevelsesnæringer i Hedmark. Referat fra møtet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Partnerskap for opplevelsesnæringer i Hedmark. Referat fra møtet 17.06.2014"

Transkript

1 Ref. partnerskap opplevelsesnæringer Partnerskap for opplevelsesnæringer i Hedmark Referat fra møtet Møtested: Fylkeshuset Hamar Tid: Til stede: Lasse Juliussen, Beate Follestad, Turid Windjusveen Olsen, Lise Selnes, Karin Wiik (for Egil Eide), Lars Erik Hyllvang, Mirjam Engelsjord. Administrasjon/sekretariat HFK: Birgit Aasgaard Jenssen, Liv S. Wilson,Turid Lie (ref) Observatør: Terje Røe Andre: Dag Olav Koppervik,(prosjektleder temabasert produktutvikling) Eigil Rian, prosjketleder NFD Forfall: Laila Aanerød, Ingunn Hermansen. Sak 1. Godkjenning av referat fra Referat godkjent Sak 2. Prensentasjon Dag Olav Koppervik For å bidra til at reiselivsbedriftene utvikler flere kommersielle reiselivsprodukter og produktpakker av god kvalitet, har fylkeskommunen, fylkesmannen og Innovasjon Norge gått sammen om å engasjere en prosjektleder for et 3-årig utviklingsløp. Prosjektleder for temabasert næringsutvikling, Dag Olav Koppervik ble tilsatt 1. juni med arbeidssted hos Innovasjon Norge. Koppvervik har lang erfaring fra utvikling og drift av reiselivsbedrifer, samt erfaring som bedriftskonsulent. Han vil fram til september bruke tiden på å gjøre seg kjent i Hedmark og kartlegges aktørbildet. Kopperviks presentasjon ligger vedlagt, samt prensetasjon om bakgrunn for stillingen fra IN Sak 3. Nærings- og fiskeridepartementets arbeid med ny reiselivsstruktur Eigil Rian fra Næring- og fiskeridepartementet (NFD) gav en orientering om hva som har skjedd i arbeidet med ny reiselivsstruktur etter regjenringsskiftet. En sentral endring er at næringslivet sjøl er

2 Ref. partnerskap opplevelsesnæringer ansvarlig for gjennomføring av prosessen. Midre arbeidsgrupper for hver region er etablert. Tidligere prosjektgrupper er referansegrupper. NFD har fått rollen som fasilitator og rådgiver. Rian viste også status for de ulike reiselivsregioner pr. i dag. Det er opp til den enkelte region å velge organisasjonsmodel. Det vil dermed kunne bli uiike modeller i de 6 ulike regioner. Eigil Rian sin presentasjon ligger vedlagt Sak 4 Fishspot Lars Erik Hyllvang presenterte kort prosjektet Fishspot og bakgrunn, resultater og utfordringer. Det blir nå en omorganisering fra prosjekt til et samvireforetak (bestående av grunneiere). Prosjektet er per i dag nesten bærekraftig, men vil de nær kommende år fortsatt være avhengig av offentlig midler. Prosjekteierne signaliserer at de mener å måtte ha støtte gjennom prosjektfinanseringer fra Hedmark fylkeskommune og fyllkesmannens landbruksavdeling enda 2-3 år. Kommentarer: - Prosjektet kan vise til gode resultater. Godt forankret hos grunneiere. - Savner en klar forretningsmodell. Viktig å komersialisere produktet - Det blir vikitg å sikre en kopling til Dag O. Koppervik (prosjektleder temabasert produktutvikling) Lasse Juliussen viste til sak som ligger for behandling i fylkesrådet. Fylkesrådet har som intensjon å gå inn med finansiering av prosjektet for 2014, men nå er maksgrensen (5 år) for bruk av reigonale utviklingsmidler nådd, slik at en evt. må se på andre finansieringsmuligheter. Hyllvang sin presentasjon ligger vedlagt. Sak 5 Status handlingsprogram Handlingsprogrammet m/status var sendt ut i forkant og ble gjennomgått i møtet. Følgende ble kommentert/justert: Gjesteundersøkelse: Kartleggingsverktøy tatt i bruk i forbindelse med nasjonalt campingsprosjekt, Må tilpasses noe. Tellus database: Det ble understreket at dette er en midlertidig løsning til ny organsering av reiselivet er på plass. Fylkesrådet innstilt på gi midler også for Det ble etterlyst informasjon både til næringa, men også virkemiddelapparatet (kommunene) fra Visit Hedmark om Tellus. Etterlyser også informasjon til de samme aktørene om arbeidet med organisering av reiselivet. Fylkeskommunen bør vurdere hvordan informasjon fra dept best kan videreformidles. Merking av stier og turløyper: Link til fylkeskommunens hjemmeside over prosjekter som har fått støtte legges inn i statusrapport. Arrangementssatsing: Fylkeskommunen inne med delfinansiering av flere arrangement/ prosjekter (og ikke kun to)

3 Ref. partnerskap opplevelsesnæringer FoU-konferansen for opplevelsesnæringer: Mulig å legge opp til noe praktisk arbeid, eks. øve på å skrive søknad om støtte fra ulike virkemidler? Forslaget tas opp igjen ved vurdering av hvorvidt konferansen skal videreføres og evt. hvordan under rullering av handlingsporgrammet for neste år. Kompertansebasert utvikling og innovasjon: Endring i første kulepunkt: Kurset avlyst pga. for få påmeldte. Inn som nytt kulepunkt prosjekt Export4Seasons og gjennomførte tiltak i dette prosjektet. Bærekraftsertifisering: Enighet om at operatøransvaret skal ligge hos IN. Fylkeskommunen jobber med oppdragsbrev. Sak 6 Orienteringssaker Rullering av handingsprogram 2015 (16) skal starte til høsten. Intensjon er å få det vedtatt i fylkesrådet før jul. Partnerskapet mener det er viktig å kople på næringsaktører (og ikkje kun destinasjonsselskapene) i rulleringsarbeidet. Forslag om å gjennomføre ett dialogmøte i hver region hvor regionrådet, i samarbeid med partnerskapet, tar ansvar for å rigge møtene. Viktig at regionens representant i partnerskapet er til stede på dialogmøtet. Forslag om at møtene er todelt; organisering av reiselivet blir en del, i tillegg til innspill handlingsprogram. Utkast til handlingsprogram bør sendes ut i forkant. Administrasjonen jobber videre med forslag til framdriftsplan og tidspunkt for regionale dialogmøter. Sak 7. Nytt møte Forslag: Tirsdag 18. november kl Dersom ønskelig / nødvendig vil det også settes et møte på et tidligere tidspunkt til høsten Forslag til tema for neste møte: - VRI-samarbeidet innenfor opplevelsesnæringer/reiseliv - Bærekraft (jf. handlingsprogram; Partnerskapet vil ha bærekraftig reiseliv som tema på partnerkspasmøte )

4 Reiselivet Hedmark Temabasert produktutvikling Beate Follestad/Dag Koppervik

5 Bakgrunn Regional plan for opplevelsesnæringene i Hedmark -Fire byggeklosser: BÆREKRAFTIG UTVIKLING ATTRAKTIVT OPPLEVELSER ØKONOMISK ROBUSTHET SYNLIGE OPPLEVELSER Handlingsprogram med tiltak

6 Prosess for tiltak «temabasert produktutvikling» Partnerskap og destinasjonsselskap workshop juni 2013, temaer for produkt og markedsutvikling: Sykkel Utvikle tilrettelagte og salgbare sykkelprodukter. To aktuelle målgrupper: Ferie/ fritidsmarkedet og idrettsturisme. Område er hele Hedmark. Langrenn Utvikle tilrettelagte og salgbare langrennprodukter. To aktuelle målgrupper: Ferie/ og fritidsmarkedet og idrettsturisme. Område er hele Hedmark. Fiske Målgruppen er todelt, ivrige sportsfiskere + generell ferie/fritidsmarkedet med interesse for tilrettelagte naturopplevelser innen fiske. Område er hele Hedmark. Vandring Temabasert vandring, som for eksempel i nasjonalparkene, pilgrimsledene, kulturlandskap, seterkultur. Område er hovedsak for fjell-regionen, men kan være aktuelt for hele fylket.

7 Organisering

8 Rekrutteringsprosess vår 2014: Utlyst ca 1. mars, søknadsfrist 1. april 45 søkere, 7 i samtale i april Konklusjon: Dag Koppervik, oppstart 1. juni

9 Møte Partnerskap for opplevelsesnæringene i Hedmark Naturbasert reiseliv - Temasatsing Hedmark Hamar,

10 Litt om meg selv -Bakgrunn fra operasjonelt og strategisk reiseliv -Kassa-apparat -Festival og arrangementsutvikling -Erfaring fra RB og Eventselskap -Distribusjon og E-commerce -Erfaring fra direkte arbeide mot TO -Bakgrunn fra destinasjons- og regionsselskap -Bakgrunn fra nasjonale og internasjonale hotellorganisasjoner -Erfaring fra Hytteturisme -Oppbygging av egen reiselivsbedrift 97 mio omsetning 247 ansatte -Arbeide med inkubatorbedrifter -Arbeide med utviklingsprosjekter regionalt og nasjonalt -Erfaring fra utviklingsprosjekter på Ski, løp-vandring og sykkel -Sterk markeds- og salgsorientering

11 Nyskapende tjeneste En tjeneste som kan arbeide bredere og dypere med den enkelte bedrift eller nettverk En funksjon som i større grad kan arbeide konkret med strategiske og operasjonelle tiltak Konkret satsingsområde som er direkte på næringens premisser

12 Skape vekst og kvalitet som er troverdig ift fylkets naturgitte forutsetninger Sykkelturisme Vandring Ski-langrenn Fiske Foto: Sveinung Myrlid / Innovasjon Norge 4

13 Total kvalitet hele verdikjeden Transport Overnatting Bespisning Handel Service Mottaksapparat

14 Foto: Johan Wildhagen, CH, Terje Rakke / Nordic Life / Innovasjon Norge Kunden er svært godt oppdatert Både den nasjonale og internasjonale gjesten er svært godt oppdatert på hva man søker og hva som finnes. Det som ikke er synlig finnes ikke

15 Status reiseliv i Hedmark og Innlandet -Hotellnæringen stabilt/lite fall på gjestedøgn Økning ( nye hoteller ) -Andel utland på hotell samme trend -Total markedsandel hotell ift AS Norge følger samme trend -Selvhushold/camp hadde topp i Faller 2012/2013 -Markedsandel ift AS Norge svekkes Hedmark har landets 3. største hyttebestand etter Buskerud og Oppland -Hedmark har de to største hyttekommunene av de 7 største hyttefylker -Hedmark har den 3. største nybygg av hytter bygg etter Kun Trysil/Ringsaker er 10 på topp som nr 1 og 3 av antall nye hytter -Hedmark er det klart største fylke med profesjonell hytteformidling. 7

16 Status reiseliv 2014 ( januar mars ) -Hotellnæringen marginal økning -Betydelig snitt pris fall kr 43,- pr romdøgn -Markedsandel ift Norge faller -Beleggs % faller 2,4 % til 47,1 -Selvhushold/camp faller betydelig med gjester -Markedsandel ift AS Norge svekkes fra 8,3 % til 6,2% 8

17 Mangelfull statistikk -Næringen mangler god statistikk på opplevelser og attraksjoner -Statistikk omlegging

18 Hedmark mangler de store reason to go

19 Plan oppstart Foto: C.H. / Innovasjon Norge

20 Foto: C.H. / Innovasjon Norge Plan oppstart Oppstarten vil bestå i å forstå de rammer som er gitt ift oppdragseier, forventninger, verktøy og ikke minst mulige finansinstrumenter. I dette ligger; - få en god og korrekt forståelse av de rammer som er gitt av prosjekteier - kartlegge hvilken rolle prosjektleder ( PL ) skal ha ift bredde og dybde klargjøre prosjektleders engasjement ift praktiske oppgaver i prosjekter ute hos næringsaktørene - Klargjøre verktøykasse ift modeller - Få et innblikk i hvilke finansinstrumenter som kan gjøre tilgjengelig internt fra Innovasjon Norge - Få et innblikk i andre finansinstrumenter ift samarbeidspartnere mv

21 Foto: C.H. / Innovasjon Norge Plan oppstart praktiske oppgaver Næringsaktørene forventer at PL møter med en praktisk og reell tilnærming og er forståelig og som er tilpasset den enkeltes utfordring. Teori og modeller ift reiseliv, kvalitet, forretningsutvikling, markedstilnærming mv vil uansett ligge som et fundament i det arbeid som skal gjøres. Dette for å sikre kvalitet i arbeidet og at progresjonen er bygget på riktige premisser. -status reiselivsstatistikk -kartlegge regions-selskaper, destinasjonsselskaper, lokale lag -kartlegge viktige resurspersoner som kan bidra til soft-intro -kartlegge eksisterende leverandører innen de 4 satsingsområder + evnt ref til økonomi og handlingsrom. -kartlegge digitale fotavtrykk ift kvalitet, produkt, salgbarhet-bookbarhet -kartlegge eventuelle nettverk, klynger og samarbeidskonstellasjoner innen de 4 satsingsområder

22 Milepæler og konkrete oppgaver - å bli operativ på Innovasjon Norge og telefon - å bli listet på Innovasjon Norge web med prosjektreferanse - kartlegge hele aktørbildet med kontaktpersoner og funksjon - å distribuere oppstart til berørte og interesserte aktører både næringsmessig men også offentlige aktører og organisasjoner med slik interesse - besøke og møte i prioritert rekkefølge interesserte og berørte aktører - deltakelse på arenaer hvor berørte interesserte er tilstede ( eks Trysilkonferansen )

23 Organiseringen av reiselivet i Norge Hvordan går prosessen i dag? Eigil Ulfsøn Rian NFD Hamar Hamar Nærings- og fiskeridepartementet

24 Strukturprosjektets startet våren 2013 Prosjektets mål var og er å : 1. Øke lønnsomheten i reiselivsnæringen 2. Effektivisere organiseringen og bruken av offentlige midler Gjennom blant annet å heve kompetansen i reiselivsnæringen og utvikle produktpakker og gjøre dem salg- og bookningsbare. 2 Hamar Nærings- og fiskeridepartementet

25 Forutsetningen for prosjektet i dag: Reiselivsnæringen må selv ville ha en strukturprosess og de endringer en slik prosess vil medføre. Reiselivsnæringen må selv ta ansvar for at prosessen blir gjennomført. Det er viktig at reiselivsbedriftenes behov står i fokus. 3 Hamar Nærings- og fiskeridepartementet

26 Organiseringen av dagens arbeid: Opprettet et strukturutvalg som er et rådgivende organ for prosessen. Utvalget er sammensatt av representanter fra reiselivsbedrifter, reiselivsorganisasjoner og offentlig sektor. Opprinnelig etablert 6 regionale prosjektgrupper sammensatt av representanter fra reiselivsbedrifter, reiselivsorganisasjoner og offentlig sektor. Nye mindre grupper med majoritet fra reiselivsbedriftene fører prosjektet videre til ferdig forretningsplan. 5 grupper består, Agder og Telemark har delt seg i to grupper til ferdig forretningsplan for hvert område er utarbeidet. 4 Hamar Nærings- og fiskeridepartementet

27 Strukturprosjektet De nye prosjektgruppenes mål vil fortsatt være å: Utarbeide en plan for en ny struktur i et definert område som er bedre organisert, kostnadseffektiv og kompetent og som tilfredsstiller næringens behov etter næringens ønske i et definert område. Det er opp til gruppene å velge eierskapsmodeller og organisatorisk struktur som er tilfredsstilende for næringen og presentere disse i planen. 5 Hamar Nærings- og fiskeridepartementet

28 Strukturprosjektet De nye prosjektgruppenes mål vil fortsatt være: Synliggjøre realistiske finansieringsbehov og ha tydelige resultatmål som kan måles. Prosjektgruppene er selv ansvarlige for innholdet, utformingen og tidsrammene for planen og hvordan den skal selges inn når planen er ferdig. 6 Hamar Nærings- og fiskeridepartementet

29 Rammene for prosjektet og NFDs rolle: Det finnes ingen lovet finansiering. Det er ingen nye midler, men et mål om en en bedre disponering av eksisterende tilgjengelige midler. NFD bidrar med prosessmidler til kartlegging og gjennomføring av prosesser som fører mot en ny og mer effektiv struktur. NFD faciliterer prosessen og bidrar til at arbeidet blir organisert og gjennomført. NFD vil ta fram ønskelig beslutningsmateriell ( for eksempel forslag til eierskaps og finansiringsmodeller). 7 Hamar Nærings- og fiskeridepartementet

30 Mulig finansiering av ny struktur: For tidlig å angi behovet i hvert område. Finansieringen vil være en blanding av offentlig og privat kapital Det kartlegges for hver enkelt landsdel hva som brukes av midler i dag og hvor de kommer fra. Nye planer skal synliggjøre behovet for framtiden, uavhengig av tidligere pengestrømmer 8 Hamar Nærings- og fiskeridepartementet

31 Mulig finansiering av ny struktur: Mulige finansieringsmodeller bør fortsatt sikre stabil og forutsigbar drift av en ny selskapsstruktur. Tjenestene fra strukturen skal tilbys hele reiselivsnæringen, store som små. 9 Hamar Nærings- og fiskeridepartementet

32 Fellestrekk for prosessen så langt: Enighet om at antallet destinasjonsselskaper/ geografiske områder må reduseres betydelig. Viktig å bevare eksisterende kompetanse / nøkkelpersoner i ny struktur. Viktig å skape trygghet og nærhet for lokale bedrifter og kommuner. Viktig å sikre lokal støtte og engasjement. 10 Hamar Nærings- og fiskeridepartementet

33 Viktige momenter for arbeidet: Klare krav til bruk av offentlige midler i fremtiden. Effekt- og resultatmåling av innsats. Tydelige avtaler om leveranser til privat og offentlig sektor. Hensikten er å omgjøre ressursbruken fra administrativ til operativ aktivitet. Viktig å få fram egentlig gevinst både økonomisk og kompetansemessig ved en bedre organisering. 11 Hamar Nærings- og fiskeridepartementet

34 Viktig momenter for arbeidet Forankring av løpende prosess hos reiselivsbedrifter og kommuner. Løpende avstemming og dialog med fylkeskommuner, organisasjoner, sentrale reiselivsbedrifter og andre aktører. Ikke ødelegge, men forsøke å integrere eksisterende systemer som utfører oppgaver som passer i strukturen,(feks. Norske Fjell, NCB). 12 Hamar Nærings- og fiskeridepartementet

35 Dagens situasjon. Alle prosjektgrupper ønsket å fortsette arbeidet. Målsetting for alle er å ha en ferdig forretningsplan i løpet av høsten Reiselivsbedriftene har tatt sterkere og tydeligere posisjon. Prosjektet er godt forankret hos politisk ledelse. 13 Hamar Nærings- og fiskeridepartementet

36 Takk for meg 14 Hamar Nærings- og fiskeridepartementet

37 Sportsfiske, en viktig aktivitet for reiselivet i Hedmark Produktutvikling, markedsføring og salg av sportsfiske

38 Fishspot Paraply/temasatsing for rettighetshavere og andre næringsaktører tilknyttet fisketurisme i Hedmark. Strategi Samarbeid gjennom felles satsing og felles strategi i ressursforvaltning, produktutvikling, markedsføring og salg av sportsfiske. Spisskompetanse sammen med arbeid i nettverk gir en effektiv og målrettet markedsføring av riktige produkter i ulike markeder. Resultat Betraktelig Økning av tilreisende fiskere. Betydelige Økonomiske ringvirkninger.

39 Nedslagsfelt: Fishspot har vokst jevnt og trutt. Definert nedslagsfelt i forretningsplan Hedmark, SØr TrØndelag og Oppland. Begrensing for ytterligere utvidelse pr. i dag er kapasitet.

40 Informasjonskilder som er viktig for kjennskap til Fishspot og valget om å reise hit for å fiske: (ref. NINA rapport 1021, 2014) -->

41 Fiskernes forbruk i Fishspot 2013: (ref. NINA rapport 1021, 2014) 100 mill. kr i samlet kjøp av varer og tjenester I gjennomsnitt 900 til kr/pr døgn Samlet overnattingsdøgn Tilreisende fiskerne: overnattingsdøgn til en verdi av 9 millioner kr. - Campingplass 44 prosent ( overnattinger) - Leid hytte 55 prosent ( overnattinger) - Hotell 1 prosent (1 000 overnattinger) overnattinger i egen eller lånt fritidsbolig villcampovernattinger.

42 Fo å sikre bærekraften i Fishspot for framtida er det flere ting som må iverksettes parallelt: - En må bli større. Selv om dette vil kreve mer kapasitet. Dersom en kan bli mer enn kun en stk. ansatt vil en kunne serve et mye større område. Det vil potensielt gi mye større inntekter enn det utvidelse av kapasitet vil koste. (Nedslagsfelt i forretningsplan er definert som Hedmark, Sør Trøndelag og Oppland) - Pris på fiskekort må over litt tid økes slik at inntekter her i noe større grad skal være med på å finansiere Fishspot. - Få flere medlemmer fra overnattingsbedrifter og andre som har virksomhet tilknyttet fisketurisme. - Et stort potensial for å øke inntekter på annonsemarkedet dersom en klarer å fortsette videre utvikling av nettstedet fishspot.no - Større fokus på modeller som ser på inntektsfordelingen av de økonomiske gevinstene av fisketurisme. - Fishspot ivaretar MANGE oppgaver innen ansvar for målsettinger og strategier innenfor innlandsfiskeforvaltningen. Mye av ansvaret ligger hos offentlige aktører. Ingen offentlige aktører har mulighet til å løse disse oppgavene bedre enn Fishspot. Arbeide for at det offentlige kjøper disse tjenestene av Fishspot. Samlet vil disse tiltakene gjøre dette bærekraftig, men det vil ta litt tid å få det på plass. (I 2010 hadde Fishspot i inntekter, I med en tilsvarende utvikling vil det på sikt bli bærekraftig, samtidig som det gir en stor samfunnsmessig gevinst. Videre vil Fishspot være en pådriver og motor for næringsutvikling innen fisketurisme for hele regionen/fylket)

Forslag til Handlingsprogram 2015 (16) - Regional plan for opplevelsesnæringer i Hedmark

Forslag til Handlingsprogram 2015 (16) - Regional plan for opplevelsesnæringer i Hedmark Saknr. 14/8511-20 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Forslag til Handlingsprogram 2015 (16) - Regional plan for opplevelsesnæringer i Hedmark 2012-2017 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet vedtar det framlagte

Detaljer

Invitasjon. Bli med på tidenes satsing på innlandsfiske

Invitasjon. Bli med på tidenes satsing på innlandsfiske Invitasjon Bli med på tidenes satsing på innlandsfiske Hvorfor? Reiselivet er en viktig næring i innlandet, men potensialet innen naturbaserte opplevelser er mye større enn dagens nivå. Gjennom forskning,

Detaljer

Trøndelag Reiseliv as. Reiselivssjef May Britt Hansen

Trøndelag Reiseliv as. Reiselivssjef May Britt Hansen Trøndelag Reiseliv as Reiselivssjef May Britt Hansen Oppdrag fra reiselivsstrategien I 2020 skape større % vis vekst hos reiselivsnæringa enn resten av landet. Målt i gjestedøgn og omsetning Forretningsidé:

Detaljer

Destinasjon Norge. Regjeringens reiselivsstrategi, strukturprosjektet 13.02.2013. Nærings- og handelsdepartementet

Destinasjon Norge. Regjeringens reiselivsstrategi, strukturprosjektet 13.02.2013. Nærings- og handelsdepartementet Destinasjon Norge Regjeringens reiselivsstrategi, strukturprosjektet 13.02.2013 Reiseliv er en av fem satsingssektorer Energi Maritim Miljøteknologi Marin Reiseliv Reiseliv skaper store verdier Reiselivsnæringen

Detaljer

Søknad i tilknytning til arbeidet med å etablere felles selskap for internasjonal markedsføring av Fjellregionen på Østlandet

Søknad i tilknytning til arbeidet med å etablere felles selskap for internasjonal markedsføring av Fjellregionen på Østlandet Saknr. 12/5099-2 Ark.nr. 243 U01 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Søknad i tilknytning til arbeidet med å etablere felles selskap for internasjonal markedsføring av Fjellregionen på Østlandet Fylkesrådets

Detaljer

Status gjennomføring av handlingsprogram Partnerskap for opplevelsesnæringer pr

Status gjennomføring av handlingsprogram Partnerskap for opplevelsesnæringer pr Status gjennomføring av handlingsprogram 2012-13 Partnerskap for opplevelsesnæringer pr. 07.06. 1. Kort intro med ref. til handlingsprogrammet og partnerskapsavtale Kort forklaring på malen: : Navn på

Detaljer

Prosjektplan «Fishspot for hele Hedmark»

Prosjektplan «Fishspot for hele Hedmark» Prosjektplan «Fishspot for hele Hedmark» Regionrådet for Fjellregionen, august 2014 Kort beskrivelse: Sportsfiske eller fritidsfiske er den viktigste aktiviteten for reiselivet for store deler av Hedmark

Detaljer

BUSKERUD ET REISELIVSFYLKE REGIONAL PLAN FOR REISELIV OG BFKS ROLLE. Lampeland 11.nov 2015

BUSKERUD ET REISELIVSFYLKE REGIONAL PLAN FOR REISELIV OG BFKS ROLLE. Lampeland 11.nov 2015 BUSKERUD ET REISELIVSFYLKE REGIONAL PLAN FOR REISELIV OG BFKS ROLLE Lampeland 11.nov 2015 Hva er reiseliv? definisjon! Reiseliv: Personers reise og opphold utenfor det geografiske området hvor de vanligvis

Detaljer

Kultur, natur og idrett som virkemiddel for vekst Søknad om støtte

Kultur, natur og idrett som virkemiddel for vekst Søknad om støtte Saknr. 14/9226-5 Saksbehandler: Turid Lie Kultur, natur og idrett som virkemiddel for vekst Søknad om støtte Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner prosjektet Kultur, natur og idrett som virkemiddel

Detaljer

Kort status Fishspot. Organisering. Prosjekteier: Regionrådet for Fjellregionen. Styringsgruppe: Bersvend Salbu, leder, Regionrådet for Fjellregionen

Kort status Fishspot. Organisering. Prosjekteier: Regionrådet for Fjellregionen. Styringsgruppe: Bersvend Salbu, leder, Regionrådet for Fjellregionen Kort status Fishspot Organisering Prosjekteier: Regionrådet for Fjellregionen Styringsgruppe: Bersvend Salbu, leder, Regionrådet for Fjellregionen Arnfinn Nergård, Regionrådet for Fjellregionen Lars Erik

Detaljer

Handlingsprogram 2013

Handlingsprogram 2013 Bærekraftige Telemark Handlingsprogram 2013 Tydelige roller Kompetente medarbeidere for Regional plan for Reiseliv og opplevelser i Telemark Markedskommunikasjon Merkenavnet er Telemark Attraksjoner 2

Detaljer

FRA: Prosjekt Fishspot (regionalt prosjekt for utvikling av fisketurisme)

FRA: Prosjekt Fishspot (regionalt prosjekt for utvikling av fisketurisme) HØRINGSUTTALELSE TOLGA KRAFTVERK FRA: Prosjekt Fishspot (regionalt prosjekt for utvikling av fisketurisme) TIL: NVE Prosjekt Fishspot har arbeidet med tilrettelegging og utvikling av sportsfiske i Østerdalen

Detaljer

Norwegian Travel Workshop for Hedmark

Norwegian Travel Workshop for Hedmark Saknr. 14/8950-2 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Norwegian Travel Workshop for Hedmark Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet «Norwegian Travel Workshop for Hedmark» er viktig strategisk

Detaljer

Bruk av IT løsninger

Bruk av IT løsninger Bruk av IT løsninger Kartlegging av interne forutsetninger En kartlegging har som hensikt å forberede bedrifter i reiselivet på framtidige arbeidsoppgaver i forbindelse med elektronisk forretningsdrift.

Detaljer

Kort og godt - opplevelsesproduksjon

Kort og godt - opplevelsesproduksjon Kort og godt - opplevelsesproduksjon Stimulere de beste prosjektene innen konseptuering av salgbare pakker av opplevelser rettet mot kortferiemarkeder Forpliktende samarbeid mellom ulike aktører for å

Detaljer

Samarbeid og innovasjon blant kulturnæringsbedrifter i og i tilknytning til Odal Næringshage AS. Søknad om tilskudd.

Samarbeid og innovasjon blant kulturnæringsbedrifter i og i tilknytning til Odal Næringshage AS. Søknad om tilskudd. Saknr. 15/1644-2 Saksbehandler: Turid Lie Samarbeid og innovasjon blant kulturnæringsbedrifter i og i tilknytning til Odal Næringshage AS. Søknad om tilskudd. Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner

Detaljer

Økt kompetanse innen internasjonalisering Søknad om støtte

Økt kompetanse innen internasjonalisering Søknad om støtte Saknr. 16/11701-2 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Økt kompetanse innen internasjonalisering Søknad om støtte Innstilling til vedtak: Profesjonalisering er viktig for å øke verdiskapingen i opplevelsesnæringen.

Detaljer

Norsk Elgfestival 2014 Søknad om støtte

Norsk Elgfestival 2014 Søknad om støtte Saknr. 14/5014-3 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Norsk Elgfestival 2014 Søknad om støtte Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner prosjektet Norsk Elgfestival 2014 forenlig med Regional plan for

Detaljer

Planprogram for Regional plan for kompetanse og næringsutvikling

Planprogram for Regional plan for kompetanse og næringsutvikling Saknr. 12/11896-26 Saksbehandler: Ingrid Lauvdal Planprogram for Regional plan for kompetanse og næringsutvikling Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med følgende forslag

Detaljer

Fylkesmannens utarbeidelse av Regionalt bygdeutviklingsprogram for Hedmark Høringsinnspill

Fylkesmannens utarbeidelse av Regionalt bygdeutviklingsprogram for Hedmark Høringsinnspill Saknr. 12/4069-16 Saksbehandler: Per Ove Væråmoen Fylkesmannens utarbeidelse av Regionalt bygdeutviklingsprogram for Hedmark Høringsinnspill Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Langløpsprosjektet Alvdal Røros

Langløpsprosjektet Alvdal Røros Saknr. 14/9222-2 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Langløpsprosjektet Alvdal Røros Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet Langløpsprosjektet Alvdal Røros er i tråd med Regional plan

Detaljer

Generelle vilkår som gjelder for prosjektet, vil gå fram av tilsagnsbrevet. Hamar, Svein Borkhus

Generelle vilkår som gjelder for prosjektet, vil gå fram av tilsagnsbrevet. Hamar, Svein Borkhus Saknr. 11/3505-2 Ark.nr. 243 Saksbehandler: Turid Lie IDRETT SOM NÆRING - SØKNAD OM STØTTE 2011 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at prosjektet

Detaljer

Naturbaserte aktiviteter og grønt reiseliv

Naturbaserte aktiviteter og grønt reiseliv Naturbaserte aktiviteter og grønt reiseliv Haaken Christensen Seniorrådgiver naturbasert reiseliv Grønt reiseliv Østfold, 09.10.14 Floto: Mattias Fredriksson Photography AB, Yngve Ask, Erik Jørgensen -

Detaljer

Søknadsnr Søknadsår 2017 Arkivsak. Visit Varanger - et regionalt samarbeid for salg innen reiselivsnæringen

Søknadsnr Søknadsår 2017 Arkivsak. Visit Varanger - et regionalt samarbeid for salg innen reiselivsnæringen Søknad Søknadsnr. 2017-0005 Søknadsår 2017 Arkivsak Støtteordning Prosjektnavn Kommunalt næringsfond Tana Visit Varanger - et regionalt samarbeid for salg innen reiselivsnæringen Kort beskrivelse Visit

Detaljer

Reiseliv Først mot fremtiden. Reiseliv og landbruk

Reiseliv Først mot fremtiden. Reiseliv og landbruk Reiseliv Først mot fremtiden Reiseliv og landbruk Om meg: Bente Bjerknes Teamleder for næringsutvikling Reiselivsfaglig bakgrunn Lang fartstid i fylkeskommunen Reiseliv - definisjoner Reiseliv: Personers

Detaljer

Reiselivsstrategi visitnorefjell Krødsherad, Sigdal, Modum 2013 2020

Reiselivsstrategi visitnorefjell Krødsherad, Sigdal, Modum 2013 2020 Reiselivsstrategi visitnorefjell Krødsherad, Sigdal, Modum 2013 2020 Formål: Strategien skal sikre at regionen videreutvikles, arbeidet siste tre år videreføres og at det tas ytterligere steg for å nå

Detaljer

Handlingsprogram 2015 for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser.

Handlingsprogram 2015 for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser. Handlingsprogram for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser. Mål for nyskaping og næringsutvikling Regional plan for nyskaping og næringsutvikling

Detaljer

Regional satsing for forskningsbasert innovasjon. Informasjonsmøte

Regional satsing for forskningsbasert innovasjon. Informasjonsmøte Regional satsing for forskningsbasert innovasjon Informasjonsmøte 18.5.2016 Forskning for innovasjon og bærekraft Forskningsrådets strategi 2015-2020 Innovasjon: bedriftene og offentlig sektor Bærekraft:

Detaljer

(Ikke til stede: Richard Taraldsen)

(Ikke til stede: Richard Taraldsen) Referat Møte om: Arbeidsutvalgsmøte - Fjell-Norge strukturprosjektet Saksnr.: Tilstede: Ragnhild Kvernberg, Birgit Haugen, Per Arne Slapø, Gudrun Sanaker Lohne, Ane Johnsen, Atle Hovi, Eldrid Rudland,

Detaljer

Fjell-Norge - en mulighet. Presentert av Ragnhild Kvernberg (PL)

Fjell-Norge - en mulighet. Presentert av Ragnhild Kvernberg (PL) - en mulighet Presentert av Ragnhild Kvernberg (PL) 1 Kort om bakgrunnen for Fjell-Norge Prosess initiert av Nærings-og fiskeridepartementet (NFD) Et resultat av regjeringens reiselivsstrategi - «Destinasjon

Detaljer

Fremtidig organisering av reiselivet i Region Bergen «En større region bedre muligheter for alle» Ole Warberg

Fremtidig organisering av reiselivet i Region Bergen «En større region bedre muligheter for alle» Ole Warberg Fremtidig organisering av reiselivet i Region Bergen «En større region bedre muligheter for alle» Ole Warberg Oss; 40 ansatte / 24 årsverk / 101,5 mill. omsetning / FF + MICE / Utenriksdepartementets

Detaljer

Fylkesrådet Møteinnkalling

Fylkesrådet Møteinnkalling Fylkesrådet Møteinnkalling Dato: 17.03.2014 Tid: 08.30 Sted: Femunden, Fylkeshuset, Hamar Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Saksliste Bordsak Sak (Arkiv)saksnr. Tittel Vedtak 67/14 Bordsak 14/2978

Detaljer

Arrangementsnettverk Elverum søknad om støtte til forprosjekt. Nytt vedtak i saken

Arrangementsnettverk Elverum søknad om støtte til forprosjekt. Nytt vedtak i saken Saknr. 14/10679-5 Saksbehandler: Turid Lie Arrangementsnettverk Elverum søknad om støtte til forprosjekt. Nytt vedtak i saken Innstilling til vedtak: Vedtak i sak 275/14 fra 08.12.2014 oppheves grunnet

Detaljer

Organiseringsprosessen for reiselivet i Telemark. Presentasjon høringsnotat

Organiseringsprosessen for reiselivet i Telemark. Presentasjon høringsnotat Organiseringsprosessen for reiselivet i Telemark Presentasjon høringsnotat Samarbeid skal gi vekst Fra dette: Til dette: Antall overnattinger i Telemark (hotell, hytte, camping) + markedsandeler i Norge

Detaljer

AVTALE MELLOM REISEMÅLSSELSKAP OG KOMMUNE

AVTALE MELLOM REISEMÅLSSELSKAP OG KOMMUNE AVTALE MELLOM REISEMÅLSSELSKAP OG KOMMUNE Denne avtalen ("Avtalen") ble inngått den [ ] 2016 mellom (1) Stor-Elvdal kommune ("Kommunen"); og (2) Visit Elverum-Regionen AS, org. nr. 998 091 705 som leverandør

Detaljer

Reisemålsselskapene i Norge

Reisemålsselskapene i Norge Reisemålsselskapene i Norge Foto: Jo Michael Bakgrunn Organiseringen av det etablerte reiseliv er en debatt med lang fartstid Reiselivsmilliarden - NHD Hvor mye offentlige midler brukes til reiseliv? Ny

Detaljer

Virkemiddelapparatet og Trøndersk reiselivsstrategi. Susanne Bratli fylkesråd for regional utvikling Nord-Trøndelag fylkeskommune

Virkemiddelapparatet og Trøndersk reiselivsstrategi. Susanne Bratli fylkesråd for regional utvikling Nord-Trøndelag fylkeskommune Virkemiddelapparatet og Trøndersk reiselivsstrategi Susanne Bratli fylkesråd for regional utvikling Nord-Trøndelag fylkeskommune Reiseliv - ei viktig næring Nord-Trøndelag : Økning på 22,6% fra 2001 til

Detaljer

Rullering av Regional plan for opplevelsesnæringene (17)

Rullering av Regional plan for opplevelsesnæringene (17) Saknr. 13/4327-7 Saksbehandler: Ingrid Lundvall Rullering av Regional plan for opplevelsesnæringene 2012-2014 (17) Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkestinget vedtar

Detaljer

Effektiv organisering i Fjord Norge skal bidra til mer lønnsomhet for næringen, hvordan? Kristian B. Jørgensen Adm. dir Fjord Norge AS

Effektiv organisering i Fjord Norge skal bidra til mer lønnsomhet for næringen, hvordan? Kristian B. Jørgensen Adm. dir Fjord Norge AS Effektiv organisering i Fjord Norge skal bidra til mer lønnsomhet for næringen, hvordan? Kristian B. Jørgensen Adm. dir Fjord Norge AS 2 HVORFOR EFFEKTIVISERE? 3 39 % av tiden brukes operativt 4 43 % av

Detaljer

03.11.2011 Hovedorganisasjonen Virke - Nasjonal reiselivsstrategi

03.11.2011 Hovedorganisasjonen Virke - Nasjonal reiselivsstrategi Sørge for at strategien og de politiske virkemidlene i større grad spisses mot den politisk påvirkbare delen av reiselivsnæringen. En spissing inn mot den konkurranseutsatte turismen fordrer økt politisk

Detaljer

Arbeidsutvalgsmøte FjellNorge 03 09 2014

Arbeidsutvalgsmøte FjellNorge 03 09 2014 Arbeidsutvalgsmøte FjellNorge 03 09 2014 Agenda 1. Kort presentasjon og hva har skjedd siden sist. Eigil Rian presenterer status i de andre regionene. 2. Kort gjennomgang referat siste PG møte 09 04 2014

Detaljer

Destinasjonsstrategi Kongsvingerregionen. Ordførerer / rådmannsmøtet

Destinasjonsstrategi Kongsvingerregionen. Ordførerer / rådmannsmøtet Destinasjonsstrategi Kongsvingerregionen Ordførerer / rådmannsmøtet 28.09.17 Agenda 1. Oppsummering av fellesmøte 5. september 2. Roller og ansvar for de ulike aktørene i en fremtidig destinasjonsstrategi

Detaljer

Opplev Marnardal. Trainee prosjekt 2014 SAMMENDRAG

Opplev Marnardal. Trainee prosjekt 2014 SAMMENDRAG Opplev Marnardal Trainee prosjekt 2014 Turistkontoret for Lindesnesregionen SAMMENDRAG Prosjektet skal gjennom samarbeid og samhandling mellom næringsdrivende i området - sammen med lag, foreninger, private

Detaljer

Handlingsplan for SNP 2012

Handlingsplan for SNP 2012 Handlingsplan for SNP i Os kommune utarbeides årlig. Handlingsplanen inneholder prioriterte tiltak innenfor hvert av fokusområdene i SNP. Handlingsplan for SNP SNP = Strategisk Næringsplan Handlingsplan

Detaljer

Magiske og verdifulle opplevelser i Nord- Trøndersk natur «MOVOINN» Erfaringskonferansen Aino Holst Oksdøl, hovedprosjektleder

Magiske og verdifulle opplevelser i Nord- Trøndersk natur «MOVOINN» Erfaringskonferansen Aino Holst Oksdøl, hovedprosjektleder Magiske og verdifulle opplevelser i Nord- Trøndersk natur «MOVOINN» Erfaringskonferansen 21.11.2013 Aino Holst Oksdøl, hovedprosjektleder «Regionalt samarbeid og langsiktig satsing gir suksess» LANGSIKTIGHET

Detaljer

Fra hovedvei til drømmefisken!

Fra hovedvei til drømmefisken! Fra hovedvei til drømmefisken! Tilrettelegging og merking av fiskeplasser i IHRs medlemskommuner Grane og Hattfjelldal. Det legges opp til et samarbeid med Polarsirkelen Friluftsråd`s prosjekt Fra hovedvei

Detaljer

Omstillingsprogrammet for Båtsfjord kommune 2007-2010 HANDLINGSPLAN 2010

Omstillingsprogrammet for Båtsfjord kommune 2007-2010 HANDLINGSPLAN 2010 HANDLINGSPLAN 2010 1 Innledning Denne handlingsplanen er basert på de satsingsområder som er beskrevet i Strategisk næringsplan (SNP) 2008 2011. Denne delen av planverket skal evalueres og revideres hvert

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hedmark. Status januar-september 2006

Reiselivsnæringen i Hedmark. Status januar-september 2006 Reiselivsnæringen i Hedmark Status januar-september 2006 Det kommersielle overnattingsmarkedet er om lag uendret i forhold til 2005 Men Hedmark har tapt markedsandeler i forhold til resten av landet Svak

Detaljer

Destinasjon Trysil BA 2008. 09.06. 2008 Informasjon til Øystre Slidre Kommune

Destinasjon Trysil BA 2008. 09.06. 2008 Informasjon til Øystre Slidre Kommune Destinasjon Trysil BA 2008 09.06. 2008 Informasjon til Øystre Slidre Kommune Kort om Destinasjon Trysil Stiftet 1984 (tidligere Trysil Ferie og Fritid) 155 andelseiere Hovedsakelig medlemsbasert finansiering

Detaljer

Strategisk plan

Strategisk plan Strategisk plan 2017-2019 VISJON Valdres - Norges mest attraktive besøksregion. VIRKSOMHETS - FORMÅL 1. Visit Valdres har som formål å styrke regionens verdiskapning i form av å tiltrekke flere besøkende

Detaljer

Nordnorsk Reiseliv AS Motor for Reiselivet i Nord-Norge. Helgelandskonferansen 2010

Nordnorsk Reiseliv AS Motor for Reiselivet i Nord-Norge. Helgelandskonferansen 2010 Nordnorsk Reiseliv AS Motor for Reiselivet i Nord-Norge Helgelandskonferansen 2010 Geir Solheim, regiondirektør NHO Reiseliv Nord-Norge styremedlem NordNorsk Reiseliv AS Mo i Rana 18. februar 2010 .. Den

Detaljer

FORPROSJEKT "UNIVERSELL UTFORMING I REISELIVET I ENGERDAL KOMMUNE" - TILSKUDD

FORPROSJEKT UNIVERSELL UTFORMING I REISELIVET I ENGERDAL KOMMUNE - TILSKUDD Saknr. 4192/10 Ark.nr. 243 &83. Saksbehandler: Ingrid Lundvall FORPROSJEKT "UNIVERSELL UTFORMING I REISELIVET I ENGERDAL KOMMUNE" - TILSKUDD Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Omstillings- og utviklingsprosjektet i Skjervøy kommune

Omstillings- og utviklingsprosjektet i Skjervøy kommune Skjervøy kommune Omstillings- og utviklingsprosjektet i Skjervøy kommune HANDLINGSPLAN 2011 Omstillings- og utviklingsprosjektet i Skjervøy kommune 2011 Prosjektleder: Silja Karlsen Dato: 24.02.10 Fiskeri

Detaljer

Søknad om finansiering av prosjekt «Tema Fisketurisme et viktig bidrag til økt satsing på opplevelsesprodukter og verdiskaping»

Søknad om finansiering av prosjekt «Tema Fisketurisme et viktig bidrag til økt satsing på opplevelsesprodukter og verdiskaping» Saknr. 12/7426-12 Ark.nr. K62 Saksbehandler: Per Ove Væråmoen Søknad om finansiering av prosjekt «Tema Fisketurisme et viktig bidrag til økt satsing på opplevelsesprodukter og verdiskaping» Fylkesrådets

Detaljer

Handlingsprogram for Næringsutvikling

Handlingsprogram for Næringsutvikling Handlingsprogram for Næringsutvikling - 2017 Mål for nyskaping og næringsutvikling Regional plan for nyskaping og næringsutvikling skal stimulere til økt verdiskaping og høyere antall arbeidsplasser i

Detaljer

Cruisestrategi for Bergen - Tiltak vedrørende cruisetrafikken i Bergen

Cruisestrategi for Bergen - Tiltak vedrørende cruisetrafikken i Bergen Byrådssak 422/16 Cruisestrategi 2016-2020 for Bergen - Tiltak vedrørende cruisetrafikken i Bergen 2017-2020 ESDR ESARK-1134-201601452-104 Hva saken gjelder: har nylig lagt frem «Cruisestrategi for Bergen

Detaljer

Tilskuddet gis som et engangstilskudd. Søknad om tilskudd for 2014 må søkes på nytt og vil bli vurdert på ordinært vis. Hamar,

Tilskuddet gis som et engangstilskudd. Søknad om tilskudd for 2014 må søkes på nytt og vil bli vurdert på ordinært vis. Hamar, Saknr. 12/12614-2 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Søknad om tilskudd til utvikling av ny elektronisk infrastruktur (Østnett) for reiselivet i Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Vind i seilene for reiselivssatsingen i Vestfold. Reiselivs- og næringsaktørene i førersetet

Vind i seilene for reiselivssatsingen i Vestfold. Reiselivs- og næringsaktørene i førersetet Vind i seilene for reiselivssatsingen i Vestfold Reiselivs- og næringsaktørene i førersetet Mange står bak! Utvidet styringsgruppe: LEDER: Øyvind Hagen, Quality Hotel Tønsberg Hotell/overnatting/konferanse

Detaljer

Naturbasert reiseliv - Temasatsing Hedmark. Haaken Christensen Seniorrådgiver naturbasert reiseliv Hedmark, 06.06.13

Naturbasert reiseliv - Temasatsing Hedmark. Haaken Christensen Seniorrådgiver naturbasert reiseliv Hedmark, 06.06.13 Naturbasert reiseliv - Temasatsing Hedmark Haaken Christensen Seniorrådgiver naturbasert reiseliv Hedmark, 06.06.13 Agenda Trender Norge som reisemål Utfordringer og muligheter Temastrategien Foto: Sveinung

Detaljer

Handlingsprogram 2016 (17) Regional plan for opplevelsesnæringene i Hedmark

Handlingsprogram 2016 (17) Regional plan for opplevelsesnæringene i Hedmark Saknr. 15/5064-21 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Handlingsprogram 2016 (17) Regional plan for opplevelsesnæringene i Hedmark 2012-2017 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet vedtar det framlagte forslaget

Detaljer

På samme lag for lokal næringsutvikling

På samme lag for lokal næringsutvikling På samme lag for lokal næringsutvikling Torill Monstad (HFK), Åse Vaag (FMLA) og Olav Mellgren (IN) Disposisjon Bakgrunn for hvorfor felles satsing på entreprenørskap Utkast til samarbeidsavtale mellom

Detaljer

Reiselivs- og lokalmatsatsingen i Oppland Samarbeidsplan for lokalmat og landbruksbasert reiseliv i Oppland

Reiselivs- og lokalmatsatsingen i Oppland Samarbeidsplan for lokalmat og landbruksbasert reiseliv i Oppland Reiselivs- og lokalmatsatsingen i Oppland 2017-2020 Samarbeidsplan for lokalmat og landbruksbasert reiseliv i Oppland Innledning: Fylkesmannen i Oppland, Oppland fylkeskommune og Innovasjon Norge i Oppland

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hedmark. Sommersesongen 2006

Reiselivsnæringen i Hedmark. Sommersesongen 2006 Reiselivsnæringen i Hedmark Sommersesongen 2006 Det kommersielle overnattingsmarkedet gikk ned 2,4 prosent Hedmark tapte markedsandeler i forhold til resten av landet Nedgang både på innenlandsmarkedet

Detaljer

MILJØVERNDEPARTEMENTETS HYTTEVEILEDER - ERFARINGER FRA HEDMARK

MILJØVERNDEPARTEMENTETS HYTTEVEILEDER - ERFARINGER FRA HEDMARK MILJØVERNDEPARTEMENTETS HYTTEVEILEDER - ERFARINGER FRA HEDMARK Wilhelm Murray Seniorrådgiver, Hedmark fylkeskommune NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING FAGSEMINAR 13 OG 14 NOVEMBER 2006 En enkelt hytte i fjellheimen

Detaljer

Prosjekt "Organisering og fellesgodefinansiering for reiselivet i Salten"

Prosjekt Organisering og fellesgodefinansiering for reiselivet i Salten Politisk sekretariat Referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 22.05.2015 37715/2015 2014/1472 026 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/9 Formannskapet 03.06.2015 Prosjekt "Organisering og fellesgodefinansiering

Detaljer

Naturbasert reiseliv - med fiskebriller

Naturbasert reiseliv - med fiskebriller Naturbasert reiseliv - med fiskebriller Haaken Christensen Fagspesialist naturbasert reiseliv Mosjøen, 4. mars 2016 Trender og utviklingstrekk Laksefisketurisme Hva kan vi bidra med? Trender Foto: Mattias

Detaljer

Strategisk plan

Strategisk plan Strategisk plan 2017-2019 VISJON VIRKSOMHETS - FORMÅL Valdres - Norges mest attraktive besøks- og Opplevelsesregion gjennom 4 årstider. Selskapet framstår som en serviceorganisasjon for all næringsvirksomhet

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY

NCE TOURISM FJORD NORWAY NCE TOURISM FJORD NORWAY FAGDAG FISKETURISME 26. FEBRUAR 2014 Innovasjon Norges satsning på fisketurisme Ulrike Sommer, marketing manager Innovasjon Norge Innovasjon Norges satsing på fisketurisme NCE

Detaljer

Prosjekt "Næringsutvikling i Fjellregionen"

Prosjekt Næringsutvikling i Fjellregionen Saknr. 14/8894-2 Saksbehandler: Torunn H. Kornstad Prosjekt "Næringsutvikling i Fjellregionen" Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet Næringsutvikling i Fjellregionen er forenlig med

Detaljer

Fylkesrådet avslår søknad om tilskudd til felles bookingsystem for Destinasjon Sør-Hedmark AS og Visit Elverumsregionen AS. Hamar,

Fylkesrådet avslår søknad om tilskudd til felles bookingsystem for Destinasjon Sør-Hedmark AS og Visit Elverumsregionen AS. Hamar, Saknr. 13/1358-4 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Felles bookingsystem for deler av reiselivet i Hedmark Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

Opplevelser langs verdens vakreste kyst - ny strategi for reiseliv og opplevelsesnæringene Liv Rask Sørensen, Bodø 26.

Opplevelser langs verdens vakreste kyst - ny strategi for reiseliv og opplevelsesnæringene Liv Rask Sørensen, Bodø 26. Opplevelser langs verdens vakreste kyst - ny strategi for reiseliv og opplevelsesnæringene 2016-2020 Liv Rask Sørensen, Bodø 26. november 2015 Foto: Ernst Furuhatt HVORFOR OPPLEVELSESNÆRINGER? Erfaringene

Detaljer

Oppdragsbrev 2016 til Innovasjon Norge Hedmark

Oppdragsbrev 2016 til Innovasjon Norge Hedmark Saknr. 16/1839-1 Saksbehandler: Espen Køhn Oppdragsbrev 2016 til Innovasjon Norge Hedmark Innstilling til vedtak: Fylkesrådet bevilger Innovasjon Norge Hedmark som Hedmark fylkeskommunes operatør kr. 30

Detaljer

Generelle vilkår som gjelder for prosjektet, vil framgå av tilsagnsbrevet.

Generelle vilkår som gjelder for prosjektet, vil framgå av tilsagnsbrevet. Saknr. 5651/08 Ark.nr. 243. Saksbehandler: Turid Lie Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at prosjektet Mat i Hedmark er forenlig med Samarbeidsprogram

Detaljer

KOM til Østre Toten Kultur, opplevelser og mat

KOM til Østre Toten Kultur, opplevelser og mat KOM til Østre Toten Kultur, opplevelser og mat KOM kultur, opplevelser og mat Sommeren 2016 NRKs sommersending Prosjektsatsing - Flere aktører og økt verdiskaping innen lokalmat og reiseliv Reiseliv i

Detaljer

SØKNAD OM TILSKUDD TIL PROSJEKTET "UNIVERSELL UTFORMING I REISELIVET I ENGERDAL KOMMUNE"

SØKNAD OM TILSKUDD TIL PROSJEKTET UNIVERSELL UTFORMING I REISELIVET I ENGERDAL KOMMUNE Saknr. 11/1905-2 Ark.nr. 243 &83 Saksbehandler: Torunn H. Kornstad SØKNAD OM TILSKUDD TIL PROSJEKTET "UNIVERSELL UTFORMING I REISELIVET I ENGERDAL KOMMUNE" Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hallingdal. Hallingdal Reiseliv AS

Reiselivsnæringen i Hallingdal. Hallingdal Reiseliv AS Reiselivsnæringen i Hallingdal Hallingdal Reiseliv AS Reiselivets betydning for Hallingdal Sysselsettinga som følge av direkte og indirekte reiselivsrelatert etterspørsel er for Hallingdal beregnet til

Detaljer

Strategisk næringsplan Elverum kommune. Grovt utkast pr. 27. februar 2014

Strategisk næringsplan Elverum kommune. Grovt utkast pr. 27. februar 2014 Strategisk næringsplan Elverum kommune Grovt utkast pr. 27. februar 2014 Hva er status? Vi gjennomførte et halvdags innspillsseminar 21.januar med 40 deltakere fra næringslivet. Prosessleder Inger Karin

Detaljer

Regional samhandling Oslo nord Søknad om støtte til forprosjekt 2014

Regional samhandling Oslo nord Søknad om støtte til forprosjekt 2014 Saknr. 14/5027-2 Saksbehandler: Ingrid Lundvall Regional samhandling Oslo nord Søknad om støtte til forprosjekt 2014 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner forprosjektet til «Regional samhandling Oslo

Detaljer

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015.

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015. Innovasjon Norge Hovedkontoret Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/51-23 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 - Oppdragsbrev til Innovasjon Norge 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

VRI - OPPLEVELSESBASERT REISELIV Handlingsplan 2010 Presentasjon Mo i Rana februar. Britt Hansen

VRI - OPPLEVELSESBASERT REISELIV Handlingsplan 2010 Presentasjon Mo i Rana februar. Britt Hansen VRI - OPPLEVELSESBASERT REISELIV Handlingsplan 2010 Presentasjon Mo i Rana 18 19 februar Britt Hansen 24.02.2010 1 24.02.2010 2 VRI - Et program for innovasjon og utvikling. Periode 1: 2008-2010 Satsningsområde:

Detaljer

Finansiering av reiselivets fellesgoder

Finansiering av reiselivets fellesgoder Finansiering av reiselivets fellesgoder Hvorfor kan ikke vi gjøre som andre land? Ved prosjektleder for HA 04 Rammebetingelser: Bård Jervan, Mimir AS Foredrag på Konferansen om allemannsrettens og friluftslivets

Detaljer

Oppdragsbrev 2015 til Innovasjon Norge Hedmark

Oppdragsbrev 2015 til Innovasjon Norge Hedmark Saknr. 15/1154-1 Saksbehandler: Espen Køhn Oppdragsbrev 2015 til Innovasjon Norge Hedmark Innstilling til vedtak: Fylkesrådet bevilger Innovasjon Norge Hedmark som Hedmark fylkeskommunes operatør kr. 28

Detaljer

Videreutvikling av klynger/nettverk i Glåmdalsregionen Søknad om støtte til forprosjekt

Videreutvikling av klynger/nettverk i Glåmdalsregionen Søknad om støtte til forprosjekt Saknr. 14/8944-5 Saksbehandler: Turid Lie Videreutvikling av klynger/nettverk i Glåmdalsregionen Søknad om støtte til forprosjekt Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner ikke, etter en totalvurdering,

Detaljer

Lokalmatsatsingen i Oppland Samarbeidsplan for matsatsing i Oppland

Lokalmatsatsingen i Oppland Samarbeidsplan for matsatsing i Oppland Lokalmatsatsingen i Oppland 2013-2016 Samarbeidsplan for matsatsing i Oppland Innledning: Oppland fylkeskommune, Innovasjon Norge Oppland og Fylkesmannen i Oppland er alle offentlige aktører som har oppgaver

Detaljer

Strategi for samarbeidstiltak i Regionrådet for Hamarregionen VISJON: Hamarregionen

Strategi for samarbeidstiltak i Regionrådet for Hamarregionen VISJON: Hamarregionen Vedtatt 11.10.2016 Strategi for samarbeidstiltak i Regionrådet for Hamarregionen 2016-2020 VISJON: Hamarregionen 100 000 HOVEDMÅL: Et felles løft for økt bosetting, arbeidsmuligheter og gode opplevelser.

Detaljer

Fløterfestival Østerdalen festivalforening Søknad om støtte

Fløterfestival Østerdalen festivalforening Søknad om støtte Saknr. 15/846-2 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Fløterfestival 2015 - Østerdalen festivalforening Søknad om støtte Innstilling til vedtak: Fylkesrådet ser det som positivt at Østerdalen festivalforening

Detaljer

Njål S. Føsker fylkesrådsleder

Njål S. Føsker fylkesrådsleder Saknr. 11/3495-2 Ark.nr. 223 U64 Saksbehandler: Kjetil Storeheier Norheim Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at prosjektet Fjellturismekonferansen

Detaljer

Rådet for nasjonalparkkommuner Strategidokument og handlingsplan vedtatt februar 2013

Rådet for nasjonalparkkommuner Strategidokument og handlingsplan vedtatt februar 2013 Rådet for nasjonalparkkommuner Strategidokument og handlingsplan vedtatt februar 2013 UTGANGSPUNKT:! Nasjonalparkkommunene forholder seg til dagens lovverk som er gitt av MD og DN.! Strategi og handlingsplan

Detaljer

Regional medfinansiering utvikling av Trysil Bike Arena

Regional medfinansiering utvikling av Trysil Bike Arena Saknr. 14/6647-1 Saksbehandler: Espen Køhn Regional medfinansiering utvikling av Trysil Bike Arena Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at utbygging av Trysil Bike Arena vil ha regional betydning

Detaljer

Status fra reiselivet Arne-Jørgen Skurdal Gjøvikregionen Hadeland Ringerike Reiseliv

Status fra reiselivet Arne-Jørgen Skurdal Gjøvikregionen Hadeland Ringerike Reiseliv Status fra reiselivet Arne-Jørgen Skurdal Gjøvikregionen Hadeland Ringerike Reiseliv Status i 2015 Vi er i mål med en vellykket fusjon med utgangspunkt i nasjonale føringer. Gjennomført et innholdsrikt

Detaljer

Fremtidsrettet campingnæring i Hedmark Søknad om støtte

Fremtidsrettet campingnæring i Hedmark Søknad om støtte Saknr. 16/15270-2 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Fremtidsrettet campingnæring i Hedmark Søknad om støtte Innstilling til vedtak: Campingnæringen er viktig for å øke den lokale og regionale verdiskapingen

Detaljer

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter Bakgrunn UKM har siden starten i 1985 vokst enormt, og bygget opp en landsomfattende virksomhet. Hvert år deltar ca 25 000 ungdommer på 380 lokalmønstringer. Et bredt spekter av kulturuttrykk har en arena

Detaljer

Verdifulle opplevelser. Kontrastrike sykkelopplevelser fra Oppdal til Rauma

Verdifulle opplevelser. Kontrastrike sykkelopplevelser fra Oppdal til Rauma Verdifulle opplevelser Kontrastrike sykkelopplevelser fra Oppdal til Rauma Kartskisse med rute og alternative ruter Sammendrag - hovedprosjekt Mål - Mobilisere næringsaktører, destinasjonsselskaper og

Detaljer

Fylkestinget vedtar Samarbeidsprogrammet for Hedmark (13) med årlig rullering av programmet. Hamar,

Fylkestinget vedtar Samarbeidsprogrammet for Hedmark (13) med årlig rullering av programmet. Hamar, Saknr. 5574/09 Ark.nr. 130. Saksbehandler: Ingrid Lauvdal SAMARBEIDSPROGRAMMET FOR HEDMARK 2010-2011(13) Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger

Detaljer

Som perler på en snor GRØNT REISELIV gårds- og bygdeturisme i Troms 14. januar 2016

Som perler på en snor GRØNT REISELIV gårds- og bygdeturisme i Troms 14. januar 2016 Som perler på en snor GRØNT REISELIV gårds- og bygdeturisme i Troms 14. januar 2016 Britt Elton, gründer Norske Bygdeopplevelser AS Sykkel Ski fotturer + kultur Min bakgrunn Utenlandsopphold 1969/70 Ligningssekretær

Detaljer

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. GRUE KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Komité for omsorg og miljø Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Onsdag 01.12.2010 Tidspunkt: Kl. 17.00 Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget,

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING. Prosjektleder Sissel Kleven

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING. Prosjektleder Sissel Kleven REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING Prosjektleder Sissel Kleven Hva ønsker vi å oppnå med regional plan? Felles mål, satsingsområder og prioriteringer, som setter Buskerud og således også

Detaljer

Akkvisisjon av virksomheter til Hamarregionen Søknad om støtte- Nettverk- og klyngeutvikling

Akkvisisjon av virksomheter til Hamarregionen Søknad om støtte- Nettverk- og klyngeutvikling Saknr. 14/8941-4 Saksbehandler: Ingrid Lundvall Akkvisisjon av virksomheter til Hamarregionen Søknad om støtte- Nettverk- og klyngeutvikling Innstilling til vedtak: Fylkesrådet ser at deler av aktiviteten

Detaljer

LOFOTEN REISELIVFAGSKOLE

LOFOTEN REISELIVFAGSKOLE LOFOTEN REISELIVFAGSKOLE for Studiet REISELIV Utdanningens mål.s. 2 EMNE 1: Reiseliv, destinasjonskunnskap og opplevelsesdesign s. 3 EMNE 2: Markedsføring, merkevarebygging og sosiale medier.s. 4 EMNE

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst.

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. 1. Hva er navnet på prosjektet? 2. I hvilken fase er prosjektet? (sett x) Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. a) Forprosjekt b) Hovedprosjekt - X

Detaljer