OPPFØLGING AV VEDTAK I SENTRALE POLITISKE ORGANER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OPPFØLGING AV VEDTAK I SENTRALE POLITISKE ORGANER"

Transkript

1 OPPFØLGING AV VEDTAK I SENTRALE POLITISKE ORGANER FORMANNSKAPET Sak Vedtak/oppfølging Utsatt I prosess 1/10 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE Ansvar (enhet) ADM/Rita Kristiansen Protokoll fra møte godkjennes. Ingen spesiell oppfølging 2/10 FORSLAG TIL ENDRET PROSESSBESKRIVELSE FOR HANDLINGS- OG ØKONOMIPLANARBEIDET 2010 Vedlagte forslag vedtas. Vedtaket er formidlet til enhetene. Planprosessen i 2010 gjennomføres i hht. vedtaket. 3/10 TONEHEIM FOLKEHØGSKOLE FESTEAVGIFT OG SPØRSMÅL OM BIDRAG TIL KJØP AV TOMT STR/Torleif B Jensen ADM/Odd Lindstad 4/10 UTEOMRÅDE VED RIDABU SKOLE - INNBYGGERINITIATIV ADM/Odd Lindstad 5/10 STRATEGIPROSESS FOR HIAS 1. Hamar kommune ser positivt på at det igangsettes en strategiprosess for Hias i 2010 og ADM/Mette Braathen

2 at det legges opp til en bred og tidlig involvering fra eierkommunene. 2. Hamar formannskap ber om at representantskapets medlemmer tar følgende føringer med seg fra Hamar kommune i forbindelse med behandlingen av overordnet gjennomføringsplan og mandat, samt i det videre arbeidet: Det opprettes en egen temagruppe for utredning av eierstyring. Denne gruppen skal være styrt av eierkommunene. Hias stiller sekretariat. Eierkommunene involveres i forbindelse med sammensetning av de øvrige temagruppene. Hias må sørge for å holde eier løpende orientert og legge opp til en tidsplan som ivaretar eiers behov for politisk involvering. Formannskapet er delegert myndighet til å utøve løpende eierstyring på vegne av kommunen. Det må settes av tilstrekkelig tid til at formannskapet får sakene til behandling i forkant av de fastsatte eiermøtene. Rådmannen vil ut over dette være ansvarlig for den løpende oppfølgningen av strategiprosessen fra eiers side. Hias skal levere tjenester som er konkurransedyktige mht til pris, kvalitet og ønsket nivå på tjenestene. Hamar kommune ønsker et tydeligere skille mellom Hias som leverandør av tjenester og kommunen v/rådmannen som bestiller av tjenester, enn hva som har vært praktisert tidligere. Hamar kommune er opptatt av at Hias er organisert på en måte som hindrer kryssubsidiering, og at prinsippet om selvkost for den enkelte kommune ivaretas. Kommunen ber om at strategien som utarbeides ivaretar eiers behov for å sikre at disse hensyn ivaretas på en god måte. Rådmannen tar overfor de øvrige kommunene initiativ til at prosessen fra eierkommunene samordnes. Dette gjelder også oppnevning og oppfølgning av temagruppe som skal utrede forhold rundt eierstyring.

3 I prosess med nabokommuner. Behandles i jan/februar /10 HAMAR SPORTSANLEGG AS - UNDERSØKELSE 1. Utbyggingen av idrettsanlegg som skulle gjennomføres av Hamar Sportsanlegg AS har verken økonomisk eller tidsmessig blitt gjennomført etter forutsetningen. Utbyggingen har også gjort Hamar kommune økonomisk og administrativt ansvarlig på en helt annet måte enn forutsatt. I prosess Overført kontrol- utvalget/- kommunestyret. ADM/Mette Braathen Det er på denne bakgrunn behov for å nedsette et undersøkelsesutvalg som skal foreta undersøkelser i saken. 2. Hamar formannskap gir kontrollutvalget oppdrag å foreslå: a) undersøkelsesutvalgets sammensetning b) hvordan undersøkelsene skal gjennomføres c) mandat for gjennomføring av undersøkelser/evaluering 3. Mandatet bør omfatte Hamar kommunes håndtering av sitt eierskap overfor Hamar Sportsanlegg AS med tilliggende selskaper og Hamar Energi Holding AS i denne saken, samt valgt selskapsstruktur. Formannskapet ber i tillegg om at: I. undersøkelsene også skal omfatte Hamar Energi Holding AS sin behandling av garanti og lån i forbindelse med byggingen av Briskeby gressbane II. styrene i Hamar Sportsanlegg AS med tilliggende selskaper i generalforsamling pålegges å gjennomføre undersøkelser for å avdekke om vedtak og disponeringer foretatt i Hamar Sportsanlegg AS og underliggende selskaper har vært i samsvar med de vedtak og føringer som er gitt av eierne.

4 Kontrollutvalget kan på et selvstendig grunnlag vurdere om eventuelle andre forhold bør omfattes av undersøkelsen. Formannskapet anmoder kontrollutvalget om å søke ekstern faglig/juridisk bistand i forbindelse med arbeidet nevnt under punkt 2 bokstavene a), b) og c). Formannskapet ser det som viktig at undersøkelsen blir gjennomført av et utvalg som er uhildet og uavhengig av alle som har vært involvert i saken og som er bredt sammensatt ut i fra nødvendig kompetanse. Det er videre viktig at mandatet blir utformet på en slik på at undersøkelsene blir gjennomført på en bred og grundig måte. Formålet er å lære av prosessen for å kunne bedre oppfølgningen av kommunens eierskap fremover. Forslag til mandat skal legges frem for kommunestyret for behandling. 4. Det vil påløpe utgifter i forbindelse med kontrollutvalgets og undersøkelsesutvalgets arbeid. Det forutsettes at kommunestyret dekker de nødvendige utgifter til arbeidet. Kontrollutvalget gjort kjent med vedtak. Videre behandling og mandat utferdiges av kontrollutvalget for framlegg i kommunestyret. Kommunestyret har sluttbehandlet forslag til mandat fra kontrollutvalget. 7/10 REVISJONSRAPPORT KOSTRA-ANALYSE I BARNEHAGER SAMMENLIGNING MELLOM HAMAR OG GJØVIK KOMMUNE BH/Anne D Bergh STATUS 8/10 STØTTE TIL FESTIVALER 2010 Det gis flg. støtte til festivaler i Hamar i 2010: 1. Kirsten Flagstadfestivalen KU/Terje Halvorsen

5 Hamar Musicfestival Middelalderfestivalen Festspillene i Elverum AnJazz Tilskuddet til disse festivalene på til sammen kr ,- og dekkes av budsjetterte midler til festivalstøtte. Under Brua festivalen (arrangemement for barn ungdom) Rocktober (rusfrie arrangement) Tilskuddet til disse festivalen på kr ,- dekkes over budsjetterte midler til tiltak for barn og ungdom. 2. Søknaden fra H2H festivalen avslås. 3. Hamar formannskap forventer at festivalarrangørene videreutvikler samarbeidet om markedsføring som ble innledet i Særutskrifter sendt Tilskudd utbetalt. Pkt 3 forventes fulgt opp av festivalene. 9/10 VALG AV UTSENDINGER TIL KLPS GENERALFORSAMLING Som utsending til KLP s generalforsamling velges følgende utsending: 1. ordfører 2. rådmann 3. Eva Arnseth Vedtak meddelt.. ADM/Rita Kristiansen

6 10/10 SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV LISBET AZADE SKJELLET. ADM/Rita Kristiansen 11/10 SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV MURBRÆCK, ELISE ADM/Rita Kristiansen 12/10 KULTURHUS - VIDEREFØRING AV PROSJEKTET PROSJEKT- OG ENTREPRISEFORM Saken utsatt. Saken forberedt for ny behandling. Se sak 17/10. 13/10 PROTOKOLL FRA MØTE Protokoll fra møte godkjennes. Ingen oppfølging. 14/10 FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I HAMAR - NY BEHANDLING ved ny behandling. EIE/Tor Arne Gundersen ADM/Rita Kristiansen KU/Terje Halvorsen STATUS 15/10 STORHAMAR HÅNDBALL - SØKNAD OM LANGSIKTIG FINANSIERING KU/Terje Halvorsen 16/10 FREMDRIFT - REVISJON AV MANGFOLDSPLAN Formannskapet tar saken til orientering. Revidert mangfoldsplan legges frem for Formannskapet (før offentlig høring) og ferdigbehandles i Kommunestyret STR/Siri A Løvdal

7 Saken er overført for behandling i kommunestyret 17/10 KULTURHUS - VIDEREFØRING AV PROSJEKTET PROSJEKT- OG ENTREPRISEFORM EIE/Tor Arne Gundersen Kulturhusprosjektet videreføres organisert som en kommunal utbygging, basert på en hovedentreprisemodell. Plan og byggekomitèen vil legge opp anbudskonkurransen slik at god kompetanse og samarbeidsevne hos entreprenørene blir særlig vektlagt og vil i den forbindelse vurdere å bruke tilbudskonkurranse med prekvalifisering. Hamar formannskap understreker behovet for en særdeles stram styring, framdrift og kostnadskontroll av prosjektet og organisering med tilstrekkelig prosjekt- og byggeledelse. Plan og byggekomitèen avgir månedlig statusrapport om økonomi og framdrift til formannskapet som styringsgruppe for prosjektet. Tilbakemeldingrutine er under etablering. 18/10 STYRELEDER I HAMAR SPORTSANLEGG AS - HONORAR FRAM TIL Hamar formannskap godkjenner at styreleder/arbeidende styreleder for selskapet Hamar Sportsanlegg AS honoreres av Hamar kommune. Ordningen gjelder fram til hvoretter videre honorering ivaretas av Hamar Sportsanlegg AS og underliggende selskaper. Hamar kommunes utgiftene dekkes av disposisjonsfond innen område 12 finans. Vedtak meddelt. Honnorar utbetalt. Ivaretas videre av Hamar sportsanlegg 19/10 BRA-PROSJEKTET - GEVINSTKARTLEGGING Prosjekt BRA Rapport fra gevinstkartlegging I prosess I prosess ADM/Sindre Molstad OK/Stig Roger Andreassen

8 våren 2009 tas til orientering. Det er viktig å videreføre det interkommunale samarbeid, og rådmannen anmodes om å gå i samtaler med Stange og Løten kommune med sikte på å videreutvikle samarbeidet om tjenester og fagområder innen økonomiområdet ytterligere. 20/10 REGULERINGSPLAN GJØRSLI FJELLTAK - NY 1. GANGSBEHANDLING OG SPØRSMÅL OM UTLEGGING TIL OFFENTLIG ETTERSYN Hamar formannskap vedtar å legge foreliggende planforslag for Gjørsli fjelltak ut til offentlig ettersyn. Følgende forutsettes tatt inn i bestemmelsene før sluttbehandling: Bunnkote fastsettes til 500 m.o.h. jfr framlagt illustrasjonsmateriale. Krav om at driftsplan med eventuelle framtidige endringer skal forelegges Hamar kommune til orientering/uttalelse før godkjenning i Direktoratet for mineralforvaltning. Følgende vurderes tatt inn i bestemmelsene før sluttbehandling: Krav om at det skal gjøres støvmålinger fra uttak og veg etter at uttaket er i gang. Krav om tilbakefylling til skråninger på slik at steinbruddet ikke fører til sikringsplikt i all framtid på grunn av farlig terreng/skrenter. Berørte parter og offentlige myndigheter oppfordres til å vurdere lokalisering av adkomstveg på grunnlag av foreliggende utredning av vegalternativer. Hensynet til trafikksikkerhet, bomiljø og transportbehov er viktig. Dersom det viser seg å være store konflikter knyttet til tiltakshavers/grunneiers forslag til adkomstveg, vil formannskapet avgjøre om flere alternativer for vegløsning skal vurderes gjennom nytt offentlig ettersyn før endelig beslutning. APL/Johanne Aa Sørum

9 Ekspedert til offentlig ettersyn. Frist for uttalelse er 17. april. 21/10 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE Protokoll fra formannskapets møte godkjennes. Ingen spesiell oppfølging 22/10 UTBYGGING BØRSTAD IDRETTSPARK Saken overført for behandling i kommunestyret 23/10 TILSTANDSRAPPORT FOR HAMARSKOLEN 2009 Saken er overført for behandling i kommunestyret 24/10 PRINSIPPER FOR GOD EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE AMD/Rita Kristiansen ADM/Odd Lindstad OO/Anne- Grete Melby ADM/Mette Braathen Saken er overført for behandling i kommunestyret 25/10 AVTALE FOR PROSJEKTET SYKKELBYEN HAMAR Hamar formannskap vedtar å tiltre avtale for sykkelprosjekt sykkelbyen Hamar, og vil med dette være prosjekteier sammen med fylkesrådet i Hedmark og Statens vegvesen slik det framgår av vedlegg. Rådmannen oppnevner de administrative representantene i prosjektorganisasjonen. Avtale undertegnet av partene. Arbeidet er igang 26/10 STYRESAK ORGANISERING/KIOSKDRIFT KINO Tatt til orientering. KU/Per Myrvang ADM/Espen Jørgensen

10 27/10 SAK SAMARBEIDSAVTALE "MJØSKINOENE" Tatt til orientering. Saken er overført for behandling i kommunestyret 28/10 REGULERINGSPLAN FOR KVARTAL 53 OUSTAD - WHITE HOUSE Hamar formannskap legger forslag til detaljregulering for kvartal 53, datert , ut til offentlig ettersyn. Vedtaket fattes med hjemmel i plbl Ekspedert til offentlig ettersyn, frist for uttaleler er 8. mai. 29/20 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORMANNSKAPETS MØTE Protokoll fra formannskapets møte godkjennes. Ingen spesiell oppfølging 30/10 HØRINGSUTKAST TIL REVIDERT MANGFOLDSPLAN Formannskapet tar saken til orientering. Revidert mangfoldsplan legges ut til offentlig høring med frist for høringsuttalelser ADM/Espen Jørgensen APL/Elise Bringslid ADM/Rita Kristiansen RK/OK/Siri Anette Løvdal Ferdig. Planen enstemmig vedtatt av Kommunestyret /10 ROLLER, ANSVAR OG OPPGAVER FOR MANGFOLDSUTVALGET SETT I FORHOLD TIL RÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE OG ORGANISASJONS- OG PERSONALSTYRET STR/Bodil Høistad

11 Politisk vedtaksmyndighet i Hamar er tillagt Hamar kommunestyre, Hamar formannskapet og i avgrenset omfang til organisasjons- og personalstyret. Mangfoldsutvalget er et rådgivende organ som skal gi innspill til øvrige kommunale organer som er gitt saksområdets vedtakskompetanse. Formålet er å fremme økt mangfold i forhold til alder, kjønn, etnisitet og funksjonsevne ved å: Foreslå satsingsområder hvor kommunen gjennom samarbeid med relevante samfunnsaktører, herunder tredje sektor, kan bedre forholdene for et rikt mangfold i Hamarsamfunnet Foreslå satsingsområder slik at de kommunale tjenestene er tilpasset ulike behov i befolkningen Foreslå satsningsområder for å fremme økt mangfold i kommuneorganisasjonen til Organisasjons- og personalstyret På oppdrag fra formannskapet drive forberedende behandling av saker på linje med komiteene, men utvalget er ikke tillagt innstillende myndighet Både Mangfoldsutvalget og Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne skal involveres i planprosesser som er relevante for deres saksområder. Mangfoldsutvalgets rolle er politisk og strategisk på hele mangfoldfeltet. Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne har ansvar for å formidle brukerinteresser i bred forstand og med dette bidra til å bygge ned samfunnskapte barrierer og unngå diskriminering. Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne har en viktig rolle som rådgivende organ i planlegging etter Plan og bygningsloven for å finne gode løsninger som fremmer universell utforming. 32/10 STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR REGIONRÅDET FOR HAMARREGIONEN - HØRINGSUTTALELSE Hamar formannskap slutter seg til forslag til. STR/Per Steinar Skjølaas

12 uttalelse til strategi og handlingsplan for regionrådet slik det foreligger. Forslag til oppnevning av personer til å følge opp de ulike saker fra Hamar kommune må betraktes som foreløpige forslag, og ordføreren får fullmakt til å oppnevne folkevalgte og rådmannen til å oppnevne administrative aktører. Vedtaket er sendt regionrådets sekretær 33/10 BESTEMMELSER FOR SKILT- OG REKLAMEINNRETNINGER HAMAR FORMANNSKAP s Hamar formannskap legger i samsvar med plan- og bygningsloven (og 11-17), jfr nr 5. vedlagte forslag til reviderte bestemmelser for skiltog reklameinnretninger ut til offentlig høring i 6 uker. Bestemmelsene lagt ut på høring 34/10 STØTTE TIL VIDEREFØRING AV SAMARBEIDET MED FLYKTNINGGUIDEN HAMAR FORMANNSKAP s Hamar kommune fortsetter sitt samarbeid med Hedmark Røde Kors, og støtter flyktningguiden med kr ,- i Beløpet dekkes gjennom integreringstilskuddet. Saken er effektuert og brev er sendt ut. 35/10 FRITAK FRA POLITISK VERV OLSEN, ØYSTEIN BJØRKE BOO/Børge Jacobsen LK/Fahranaz Bahrami Adm/Rita Kristiansen Saken er overført for behandling i kommunestyret 36/10 VALG TIL REPRESENTANTSKAPET I INTERKOMMUNAL ARKIVORDNING IKS (IKA ØST) ADM/Sindre Molstad Saken er overført for behandling i kommunestyret

13 37/10 STRATEGIPROSESS I HIAS - OPPNEVNING AV REPRESENTANTER TIL ARBEIDSGRUPPER 1. Hamar kommune utnevner følgende to politiske representanter til arbeidsgruppen Eierstyring og strategisk utvikling : Einar Busterud Anne-Lise Bakken I tillegg deltar rådmannen eller den han utpeker som Hamar kommunes representant. 2. I arbeidsgruppa Framtidig tjenesteproduksjon og de påfølgende arbeidsgrupper som skal jobbe med mer faglige spørsmål, representeres Hamar at Rådmannen eller den/de han utpeker som Hamar kommunes representant(er) 3. Rådmannen utpeker representanter til å delta i arbeidsgruppen Framtidig tjenesteproduksjon og de påfølgende arbeidsgrupper som skal jobbe med faglige spørsmål. 38/10 STATUSRAPPORT FRIE INNTEKTER Rådmannens vurdering tas til orientering og man konstaterer at utviklingen på de frie inntekter så langt i år er i hht budsjett. ADM/Mette Braathen OK/Stig Roger Andreassen Ingen spesiell oppfølging. 39/10 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE Protokoll fra møte godkjennes. Ingen spesiell oppfølging 40/10 BEBYGGELSESPLAN FOR KLUKSTUEN - OMRÅDE B1 /B2 KLAGEBEHANDLING ADM/Rita Kristiansen APL/Per Johansen

14 Klage fra advokat Johnsrud, på vegne av eiere av Stafsbergvegen 86, tas til følge. Formannskapets vedtak fra i sak 09/3556 om bebyggelsesplan endres ved at framtidig adkomst til Stafsbergvegen 86 tillates til Olav Trygvasons gate. Vedtaket gjøres som mindre endring av vedtatt plan, med hjemmel plan- og bygningslovens i /10 AVFALLSPLAN PLANPRGRAM 1. Planprogram for avfallsplan vedtas 2. I prinsippet bør regionrådet utgjøre referansegruppen. Dersom dette ikke er aktuelt velges Frøydis Sund som kommunens representant i referansegruppen. 3. Rådmannen oppnevner kommunens medlemmer i arbeidsgruppen i henhold til anbefalinger i planprogrammet. Vedtak er samordnet og prosessen er i gang. 42/10 BEREDSKAPSPLAN VANN - HØRING Overført kommunestyret 43/10 GODKJENNING AV BUDSJETT FOR STIFTELSEN STØTTESENTERET MOT INCEST - HAMAR 2010 Hamar kommune godkjenner framlagt budsjett for Stiftelsen Støttesenteret mot Incest og seksuelle overgrep - Hamar for 2010 med en økonomisk ramme på kr ,-. Hamar kommunes andel av budsjettet utgjør kr ,-. Saken er ferdigbehandlet. 44/10 GODKJENNING AV BUDSJETT FOR STIFTELSEN HAMAR KRISESENTER 2010 Hamar kommune godkjenner framlagt budsjett for TDA/Reidar Aas TDA/Egil Johansen LK/Audhild Lillemoen LK/Audhild Lillemoen

15 stiftelsen Hamar krisesenter for 2010 med en økonomisk ramme på kr ,-. Saken er ferdigbehandlet. 45/10 OMSORGBOLIGER FOR MULTIFUNKSJONSHEMMEDE 2011 Overført for behandling i kommunestyret 46/10 VALG AV NESTLEDER TIL KOMITE FOR VELFERD Overført for behandling i kommunestyret 47/10 UTVIDELSE AV HEDMARKEN IKT Overført for behandling i kommunestyret 48/10 MIDTØSTENKOMITEEN - BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN FOR Hamar formannskap godkjenner at Midtøstenkomiteen gis myndighet til å disponere inntil Kr ,- til sitt arbeid. I tillegg kommer møtegodtgjøring for deltakelse i Midtøstenkomiteens møter. Kr ,- dekkes ved tilsvarende reduksjon i budsjett for vennskapsbysamarbeid arbeid under ansvar som reduseres fra Kr ,- til Kr ,-. Beløpet blir å overføre eget ansvar for Midtøstenkomiteen. Møtegodtgjøring og eventuelt øvrige utgifter knyttet til komiteens møter dekkes over budsjett for politisk styring. PO/Anne Brendjord ADM/Rita Kristiansen ADM/Mette Braathen ADM/Sindre Molstad Regnskapsavd. anmodet om opprettelse av eget ansvar. Ansvar opprettet og midler overført. 49/10 Digiboards Inngått avtale med HOA om drifting 50/10 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE Efektuert Trond Iver Skattum ADM/Rita Kristiansen

16 Protokoll fra møte godkjennes. Ingen spesiell oppfølging 51/10 KOIGEN, BYGGING AV STUPETÅRN. Alternativ 1. Hamar formannskap godkjenner at det skal arbeides videre med realisering av stupeanlegg på Koigen med utgangspunkt i Tor Krafts konsept. Hamar formannskap vedtar at prosjektet utsettes et år og søkes gjennomført fysisk våren Plangrunnlaget for nytt stupetårn etablert og det skal fremmes ny sak for å vedta forslag. Det er lagt inn ramme for bygging i forslag til budsjett /10 ERSTATNINGSBOLIG - BOLIGTILTAK FOR MENNESKER MED FUNKSJONSHEMMING I FURUBERGVEIEN Hamar formannskap godkjenner med hjemmel i kommunelovens 13 igangsetting av bygging av 13 omsorgsleiligheter for psykisk utviklingshemmede med tilhørende felles lokaler for betjening på tomt B 04 i Furubergvegen. Prosjektet er kostnadsberegnet til Kr. 25,0 mill. og finansieres slik 1. Tilskudd fra Husbanken Kr ,- 2. Bruk av avsatte midler for kjøp av bolig til flyktninger jfr. framtidig disponering av Toppenvegen 3 og Storhamargata 74 Kr ,- 3. Salg av leilighet på Solbrå (solgt 2005) Kr ,- 4. Låneopptak Kr ,- Sum Kr ,- Driften av boligen dekkes innen eksisterende driftsrammer. Boligene i Toppenvegen 3 og Storhamargata 74 omdisponeres til boliger primært til flyktninger. TDA/Ståle Andreassen EIE/Tor Dag Strand

17 Rådmannen gis fullmakt til å fastsette husleie med bakgrunn i vedtak fra sak 47/07 og prinsippet og gjengs leie. Prosjektet følges opp av kommunens eiendomsavdelingen og da med løpende kontakt med brukergruppene, dvs personell, pårørerende på vegne av beboerne og distriktsledelsen i pleie- og omsorg. Bygging er igangsatt, og er i hht plan. 53/10 HAMAR MONTESSORISKOLE SØKNAD OM FORNYELSE AV LEIEKONTRAKT EIE/Arne Arnesen Leieavtalen med Hamar Montessoriskole fornyes ikke når den går ut 1. august Eiendom inngår en langsiktig leieavtale med Hamar Naturskole og Hamar og Hedmarken Turistforening. Husleien fastsettes administrativt. Hamar formannskapet ber rådmannen innlede forhandlinger med Montessoriskole med henblikk på eventuelt utleie av lokaler ved Ener samfunnshus. Kontrakt er inngått med Naturskolen/HHT Montessoriskolen flytter inn i Ener samfunnshus, og har leiekontrakt på ett år.. 54/10 SØKNAD OM STØTTE TIL ETABLERING AV JUNIHAMAR OG MARKEDSFØRING AV ARRANGEMENTER Hamar formannskapet bevilger kr ,- til JuniHamar Midlene dekkes med kr ,- over kulturbudsjettet og kr ,- over formannskapets tilleggsbevilgninger. Særutskrifter sendt og tilskudd utbetalt. 55/10 UNIVERSELL UTFORMING - LUNDEN SKOLE KU/Terje Halvorsen OO/Anne Grete Melby

18 Hamar kommunestyre bevilger kroner til oppgradering av funksjonaliteten ved Lunden skole. Beløpet dekkes ved overføring fra disposisjonsfond. Overført for behandling i kommunestyret 56/10 INVENTAR TIL B-BYGG STORHAMAR SKOLE Hamar kommunestyre bevilger 1 mill. kroner til innkjøp av inventar til B-bygg ved Storhamar skole. Beløpet dekkes ved overføring fra disposisjonsfond. OO/Anne Grete Melby Overført for behandling i kommunestyret 57/10 POLITIKERNES ARBEIDSVILKÅR Hamar formannskap nedsetter et utvalg bestående av gruppelederne for de partier som er representert i kommunestyret. Utvalget gis i mandat å evaluere og fremme forslag til Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår gjeldende for kommende valgperiode. Utvalget bes spesielt vurdere organisering av møter og frikjøp av politikere. Etterbehandling ikke påbegynt pr /10 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLANRUNDSKRIV I prosess og i prosess ADM/Sindre Molstad STR/Torleif B. Jensen Formannskapet slutter seg til at foreliggende utkast til Handlings- og økonomiplanrundskriv, datert , legges til grunn for det videre arbeidet med Handlings- og økonomiplan Rundskrivet er formidlet til re-ene og er førende for arbeidet med revidering av handlings- og økonomiplan 59/10 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE Protokoll fra møte godkjennes. Ingen spesiell oppfølging. 60/10 REVIDERING AV BOLIGPLAN (09/4658) ADM/Rita Kristiansen STR/Miguel da Luz

19 Kommunestyret vedtar boligplanen for Hamar. Kommunestyret vedtar handlingsplanen for perioden Handlingsplanen (det som faktisk skal gjøres) er beskrevet i kapitler 3, 4, 5 og 6. Rådmannen tildeler ansvar og fastsetter frister for når målene og tiltakene i handlingsplanen skal være realiserte. Den tiltaksansvarlige skal også synliggjøre de økonomiske konsekvenser for tiltakene samt melde disse i økonomiplanen. Overført for behandling i kommunestyret 61/10 BALLBINGE SOLVANG SKOLE Kostnader for bygging av ballbinge på Solvang skole innarbeides i Hamar kommunes investeringsbudsjett for Kontantutgiftene for prosjektet beløper seg til kroner. Investeringen er planlagt finansiert gjennom spillemidler, kommunalt tilskudd, egenkapital og egeninnsats (dugnad) fra FAU, elevråd og andre tilskudd, jfr. oppsatt finansieringsplan. I henhold til FS-vedtak 0213/05 tilbakeføres mottatt kompensasjon for merverdiavgift til prosjektet. 62/10 ETABLERING AV ALTERNATIV TIL VOLD- KONTOR I HAMAR 1. Hamar formannskap er positive til at Stiftelsen Alternativ til Vold etableres i Hamar. 2. Hamar formannskap ber om at det igangsettes en prosess med henblikk på at etableringen har sin basis i etablert samarbeid knyttet til Hamar krisesenter. 3. Hamar formannskap ber om at det framlegges sak om etablering og finansiering i løpet av høsten KU/Per Myrvang BF/Rigmor Måntrøen 63/10 FORBEREDELSE ADM/Mette

20 REPRESENTANTSKAPSMØTE I HIAS IKS 29 APRIL 2010 Braathen Saken utsatt. Ny behandling se sak nr /10 FORBEREDELSE REPRESENTANTSKAPSMØTE I HIAS IKS 29 APRIL 2010 ADM/Mette Braathen 1. Hamar formannskap ber om at kommunens medlemmer i representantskapet bringer med seg følgende føringer til representantskapsmøte 29. april 2010: sak 6/10: Hias må redegjøre overfor eierne hvordan selvkosten framkommer og hvordan felleskostnader og avtalte tilleggsoppgaver blir fordelt. Kommunen som er ansvarlig for avgiftsgrunnlaget vil at selvkost spesifiseres for den enkelte kommune innenfor hvert av selvkostområdene; vann, avløp og renovasjon. Sak 10/10: Endring av eierandeler i Hias i samsvar med 3 i selskapsavtalen er et rent eierspørsmål. Det faller utenfor selskapets og representantskapets rolle å vedta endringer, utover å løfte eventuelle problemstillinger til eierne for avgjørelse. 2. Formannskapet ber om at arbeidsgruppa som er nedsatt for å se på spørsmål knyttet til eierskap og eierstyring ser på om det er grunnlag for å vurdere endring i selskapets eier- og ansvarsdeler. Det må blant annet ses på: Hva som bør inngå i beregningsgrunnlaget for eier- og ansvarsandelen i selskapet, herunder om avtaler inngått mellom selskapet og den enkelte kommune om kjøp av tilleggstjenester skal inngå i beregningsgrunnlaget, og om eier- og ansvarsandelen skal være sammenfallende. Hias sitter i dag på betydelige verdier, blant annet i form av innskutt og opptjent egenkapital, og infrastruktur. Dersom man skal endre på eierandeler i selskapet må det

21 tas hensyn til verdier som ligger i selskapet i dag. Hvorvidt det kan være grunnlag for å tilbakebetale til eierne hele eller deler av tidligere innskutt fri egenkapital i selskapet og vurdere krav til utbytte på fri egenkapial. Følges opp i strategiprosessen jfr også tidligere sak. 65/10 ULIKE ALTERNATIVER FOR FINANSIERING AV STØRRE KOMMUNALE INVESTERINGER Orientering. Tatt til orientering. Følges opp gjennom økonomiplan mv. 66/10 TONEHEIM FOLKEHØGSKOLE REGULERINGSPLAN Reguleringsplan for Toneheim folkehøgskole vedtas med hjemmel i plbl Saken er overført kommunestyret 67/10 DETALJREGULERING HOEL ØSTRE Med hjemmel i i plan- og bygningsloven vedtar kommunestyret detaljregulering med bestemmelser for Hoel Østre. Plankart og bestemmelser er sist datert Dersom bygge- og anleggstiltak ikke er igangsatt senest 5 år etter vedtak, kan tillatelsen til gjennomføring av planen ikke gis uten nytt planvedtak. Jf. Plan- og bygningsloven Saken er overført kommunestyret 68/10 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE Protokoll fra møte godkjennes. Ingen spesiell oppfølgning ADM/Svein M Skaaraas APL/Elise Brinslid APL/Geir Cock ADM/Rita Kristiansen

22 69/10 SØKNAD OM FRITAK FOR EIENDOMSSKATT FOR STUDENTBOLIGER. Med henvisning til eiendomsskattelovens 7a gir ikke kommunestyret Studentsamskipnaden i Hedmark fritak for eiendomsskatt for studentboliger, kulturhus og kontorer til administrasjon i Fredik Monsensgt. 21, Grønnegt og Seminargt. 14. Saken er overført kommunestyret 70/10 PARKGATA 36, STATENS HUS - KLAGE PÅ RAMMETILLATELSE FOR OPPFØRING AV TILBYGG - DISPENSASJONS FRA KRAV OM PARKERING I BEBYGGELSESPLAN / FRIKJØP FOR MANGLENDE PARKERINGSDEKNING Med hjemmel i forvaltningslovens 33 opprettholder Hamar kommune sitt vedtak om dispensasjon fra bestemmelse til bebyggelsesplan for kvartal 116, vedrørende begrensning av frikjøp for manglende parkeringsplasser. Frikjøp anses å være i samsvar med intensjonen i kommunedelplan for veg og transport. Klagen anses ikke å inneholde opplysninger som gir grunnlag for å endre vedtaket. Avgjørelsen om at klagen ikke gis oppsettende virkning opprettholdes. Klagen oversendes Fylkesmannen i Hedmark som klageinstans. Sluttbehandling hos Fylkesmannen i Oppland. Vedtak ikke fattet enda. Venter fortsatt på svar fra Fylkesmannen i Oppland. 71/10 KOMMUNALT BIDRAG - TRYGT HJEM FOR 75 Hamar formannskap bevilger Kr ,- til ordningen gratis hjem for kr. 75,-. for Bevilgningen dekkes over konto for tilfeldige utgifter etter formannskapets bestemmelser. Formannskapet forventer at en går gjennom ordningen med sikte på at en senere kan holde seg I prosess BOO/Børge Jacobsen BOO/Geir Haugland ADM/Odd Lindstad

23 innen de budsjettrammer som fylkeskommunen har. Hamar kommune ber om å bli forelagt retningslinjene som høringsinstans. Vedtak ekspedert og penger overført 72/10 HAMAR KINO KF Saken tatt til orientering. Saken er overført kommunestyret 73/10 HAMAR KINO KF - KVARTALSRAPPORT Saken tatt til orientering. Saken er overført kommunestyret 74/10 HAMAR KINO KF - MÅLFORMULERINGER Saken tatt til orientering. Saken er overført kommunestyret 75/10 ERSTATNINGSLOKALER FOR SANGENS OG MUSIKKENS HUS Hamar kommunestyre slutter seg til administrasjonens forslag til løsning av midlertidige erstatningslokaler for aktiviteten i Sangens og Musikkens Hus. Voksenopplæringen for innvandrere får framtidig tilhold i Folkets Hus i kombinasjon med lokaler i kulturhuset når dette står ferdig. Rådmannen gis fullmakt til å ferdigforhandle leieavtale. Utgiftene til husleie legges inn i framtidige budsjetter. Saken er overført kommunestyret 76/10 EVALUERING AV PROSJEKTET INN PÅ TUNET. SØKNAD OM STØTTE TIL NYTT PROSJEKT KU/Terje Halvorsen KU/Terje Halvorsen KU/Terje Halvorsen KU/Terje Halvorsen ADM/Odd Lindstad

24 1) Sluttrapport fra prosjektet Inn på tunet- Grønn omsorg en realitet i Ringsaker, Løten, Stange og Hamar? tas til orientering. 2) Videre anbefaler Hamar kommune en søknad om støtte fra Innovasjon Norge til gjennomføring av et toårig prosjekt: Inn på tunet-løftet i Hamar, Stange og Løten, herunder den forelagte finansieringsplanen. Stange kommune står som prosjekteier, men alle kommunene er likeverdige deltagere, Hedmarken landbrukskontor har prosjektlederrollen. 3) Rådmannen meddeles fullmakt til å oppnevne representant til en eventuell styringsgruppe. Vedtak ekspedert til HLK. HLK har ikke fått innvilget de statlige midlene slik at det ikke blir prosjekt nå 77/10 BRUKEN AV NÆRINGSFOND I HAMAR KOMMUNE STR/Tore Nilsen Saken utsatt. Tatt opp som sak 171/10. 78/10 SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV HÅVARD SOLHEIM Håvard Solheim, BBL, fritas fra sine politiske verv som medlem i kommunestyret og komiteen for barn og unge der han også er leder, varamedlem i formannskapet og driftsstyret på Børstad ungdomsskole, for den tid utflyttingen varer. Jørgen Andreas Rogne rykker opp som fast medlem i kommunestyret. Som nytt fast medlem i komite for barn og unge velges: Som ny leder i komite for barn og unge velges: Som nytt varamedlem til driftsstyret på Børstad ungdomsskole velges: ADM/Rita Kristiansen

OPPFØLGING AV VEDTAK I SENTRALE POLITISKE ORGANER KOMMUNESTYRET

OPPFØLGING AV VEDTAK I SENTRALE POLITISKE ORGANER KOMMUNESTYRET OPPFØLGING AV VEDTAK I SENTRALE POLITISKE ORGANER KOMMUNESTYRET Sak Vedtak/oppfølging Oppfølging: - -I prosess -Utsatt 001/10 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 16.12.09 Ansvar (enhet) Adm/Sindre Molstad

Detaljer

Hva har vi av selskap vi eier eller er medeiere i.

Hva har vi av selskap vi eier eller er medeiere i. OVERSIKT OVERSIKT OVER OVER EIERSKAP EIERSKAP I I HAMAR HAMAR KOMMUNE KOMMUNE Pr. Pr. 1. 1. 2010 2010 Kommunestyret Kommunestyret Aksjeselskap 100% Aksjeselskap 100% Hamar Energi Holding AS Hamar Energi

Detaljer

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30 MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Stein Erik Lauvås Roy Sverre Hagen Kirsten Hofseth Kjersti

Detaljer

Rita Berget Lindblad Roy Sverre Hagen Kirsten Hofseth John Brynild Bakken

Rita Berget Lindblad Roy Sverre Hagen Kirsten Hofseth John Brynild Bakken MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus, Formannskapssalen Møtedato: 19.05.2011 Tidspunkt: 18.30 Funksjon Navn Stein Erik Lauvås Rita Berget Lindblad Roy Sverre Hagen

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 7 Arkivsak: 10/3036-32 SAMLET SAKSFRAMSTILLING ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR KVARTAL 26 OG 28 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Johanne Aasnæs Sørum Arkiv: PLN 064001 Saksnr.: Utvalg Møtedato

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 16/ Tittel: HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN HAMAR KOMMUNE * * *

Saksprotokoll. Arkivsak: 16/ Tittel: HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN HAMAR KOMMUNE * * * Utvalg: FORMANNSKAPET Møtedato: 07.12.2016 Sak: 353/16 Resultat: Saksprotokoll Arkivsak: 16/7911-2 Tittel: HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2017-2020 - HAMAR KOMMUNE Behandling: Grete Solli fremmet slikt tilleggsforslag

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 1 Arkivsak: 08/2752 SAMLET SAKSFRAMSTILLING BEBYGGELSESPLAN FOR NORSK TIPPING - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Per Johansen Arkiv: Saksnr.: Utvalg Møtedato 213/08 HAMAR FORMANNSKAP 04.06.2008

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015 Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TID: 19.11.2013 kl. 09.00. (merk tiden) STED: FORMANNSKAPSSALEN MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat på telefon 63 85 25 17. Varamedlemmer

Detaljer

Aure kommune. Reglement for gjennomføring av kommunale bygge- og anleggsprosjekter. Vedtatt av Aure kommunestyre 1. oktober 2013, k.

Aure kommune. Reglement for gjennomføring av kommunale bygge- og anleggsprosjekter. Vedtatt av Aure kommunestyre 1. oktober 2013, k. Aure kommune Reglement for gjennomføring av kommunale bygge- og anleggsprosjekter Vedtatt av Aure kommunestyre 1. oktober 2013, k.sak 55/13 Innhold 1. Formål med reglementet... 3 2. Omfang... 3 3. Organisering

Detaljer

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 03.12.2013 13/801 414 5.1 PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Møtedato: Onsdag 3. desember 2013 kl 08.30 11.30 Møtested: 3. etasje, gml Sjøfossen-bygget, Inndyr

Detaljer

Innstillinger til kommunestyret den 4. november 2013

Innstillinger til kommunestyret den 4. november 2013 Innstillinger til kommunestyret den 4. november 2013 121/13 - REFERATSAKER TIL KOMMUNESTYREMØTE 4.11.13 RÅDMANNENS INNSTILLING: Kommunestyret tar følgende referat til orientering: 1) Protokoll fra møte

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I ØSTRE TOTEN KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I ØSTRE TOTEN KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I ØSTRE TOTEN KOMMUNE Årsrapport 2011 Kontrollutvalgets virksomhet 1. Kontrollutvalgets ansvar og oppgaver 2. Medlemmer og sekretariat 3. Aktivitet 4. Økonomi 5. srevisjon 6. Forvaltningsrevisjon

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utvalg for helse og omsorg. Dato: Tid: 19:00

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utvalg for helse og omsorg. Dato: Tid: 19:00 1 ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møtested: Utvalg for helse og omsorg Møterom 2, 2. etg- Ignagard, Dato: 16.11.2011 Tid: 19:00 Ignagard Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Maria Sylvia

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 15.30

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 15.30 EIDSBERG KOMMUNE Ungdomsrådet MØTEINNKALLING 02.05.2013/TOA Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.05.2013 Tid: 15.30 Eventuelle forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen onsdag 08.05.13 kl 13.00 tlf.

Detaljer

KONGSVINGER KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAP SAKSLISTE. ARVE BONES Ordfører/sign

KONGSVINGER KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAP SAKSLISTE. ARVE BONES Ordfører/sign MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAP Møtedato: 02.02.2010 Møtested: Rådhuset, Lille festsal Møtetid: Kl. 16:30 Eventuelle forfall meldes til tlf. 62 80 80 13. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale ORIENTERINGSSAK:

Detaljer

Sak 24/12. Sakstittel: MELDINGER - FORMANNSKAPET 06.09.2012

Sak 24/12. Sakstittel: MELDINGER - FORMANNSKAPET 06.09.2012 Side 2 Sak 24/12 Sakstittel: MELDINGER - FORMANNSKAPET 06.09.2012 BEHANDLING: Enhetsleder Elisabeth Høyem og h.adv. John Olav Engelsen orienterte om de ulike sakene som angår Saltnessand. Nye meldinger:

Detaljer

HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2010-2013

HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2010-2013 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2010-2013 INNSTILLING: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Handlings og økonomiplanen vedtas i samsvar med framlagt del 1 og del 2. 2. Som budsjett vedtas driftsrammer

Detaljer

NY ORGANISERING AV REGIONRÅDSARBEIDET I HAMARREGIONEN - NYE VEDTEKTER OG VALG AV REPRESENTANTER

NY ORGANISERING AV REGIONRÅDSARBEIDET I HAMARREGIONEN - NYE VEDTEKTER OG VALG AV REPRESENTANTER Saknr. 11/6983-4 Ark.nr. 000 Saksbehandler: Bjarne H. Christiansen NY ORGANISERING AV REGIONRÅDSARBEIDET I HAMARREGIONEN - NYE VEDTEKTER OG VALG AV REPRESENTANTER Fylkesrådets innstilling til vedtak: :::

Detaljer

UTBYGGINGSAVTALE STUBBENGMOEN, FORELØPIGE DRØFTINGER

UTBYGGINGSAVTALE STUBBENGMOEN, FORELØPIGE DRØFTINGER Arkivsaksnr.: 13/706-7 Arkivnr.: Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold UTBYGGINGSAVTALE STUBBENGMOEN, FORELØPIGE DRØFTINGER Hjemmel: Plan- og bygningsloven Rådmannens innstilling:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Frosta kommune. Formannskapet. Utvalg: Kommunestyresalen, Kommunehuset. Dato: Tid: 09:00 13:30

MØTEPROTOKOLL. Frosta kommune. Formannskapet. Utvalg: Kommunestyresalen, Kommunehuset. Dato: Tid: 09:00 13:30 Frosta kommune MØTEPROTOKOLL Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 12.05.2014 Tid: 09:00 13:30 Faste medlemmer: Johan Petter Skogseth Leder SP Torun Nesse Medlem KRF Frode

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4355-1 Arkiv: 202 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSBADET AS - UTVIDET FINANSIERING - GARANTISTILLELSE

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4355-1 Arkiv: 202 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSBADET AS - UTVIDET FINANSIERING - GARANTISTILLELSE Saksfremlegg Saksnr.: 09/4355-1 Arkiv: 202 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSBADET AS - UTVIDET FINANSIERING - GARANTISTILLELSE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling:

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12.

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. 1. Årsbudsjett og økonomiplan 1.1 Hjemmel Behandling av økonomiplanen og årsbudsjettet skal skje i henhold til Kommunelovens

Detaljer

Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn

Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn Arkivsaksnr.: 14/1520-6 Arkivnr.: 145 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg Handlingsprogram/økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn Hjemmel: Rådmannens innstilling: Rådet

Detaljer

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Arkivsaksnr.: 14/878-1 Arkivnr.: Saksbehandler: økonomikonsulent, Mona Sørlie Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per 1. tertial 2014 vedtas i tråd

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre Namdalseid kommune Saksmappe: 2008/8738-5 Saksbehandler: Jan Morten Høglo Saksframlegg Budsjett 2009 og økonomiplan 2009-2012 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre Rådmannens

Detaljer

Oppfølging KU-saker Eidskog-2014 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ behandles. Sist redigert Behandlet Oppfølging Ferdig

Oppfølging KU-saker Eidskog-2014 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ behandles. Sist redigert Behandlet Oppfølging Ferdig 22.1.14 1/14 Referater, orienteringer og diskusjoner. Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til 2/14 Samtale med ordføreren. Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til 3/14 Oppfølging

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Formannskapet F-salen, Rådhuset Møtedato: 01.10.2015 Tidspunkt: 13:00-16:00 Møteprotokoll Fra sak: PS 128/15 Til sak: PS 136/15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 12.12.2012 Tid: Kl. 09:30 12:45. Ine Lindalen og Gerd M.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 12.12.2012 Tid: Kl. 09:30 12:45. Ine Lindalen og Gerd M. Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 12.12.2012 Tid: Kl. 09:30 12:45 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Terje Odden, Rune Selj, Susanne

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Kristen Rusaanes på tlf eller på e-post

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til Kristen Rusaanes på tlf eller på e-post Lillehammer kommune Formannskapet MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.05.2017 Tid: 10:00-14:00 Eventuelt forfall meldes til Kristen Rusaanes på tlf. 907 98 900

Detaljer

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: Tidspunkt: 18.30

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: Tidspunkt: 18.30 MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 17.03.2011 Tidspunkt: 18.30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Stein Erik Lauvås Rita Berget Lindblad Roy

Detaljer

PSN 14. oktober Forslag til Kommunal planstrategi for Asker kommune og planprogram for revisjon av kommuneplanen

PSN 14. oktober Forslag til Kommunal planstrategi for Asker kommune og planprogram for revisjon av kommuneplanen PSN 14. oktober 2016 Forslag til Kommunal planstrategi for Asker kommune 2016-2019 og planprogram for revisjon av kommuneplanen 1. gangsbehandling Formannskapet behandlet saken 21.06.2016, sak 107/16 med

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Arkivsak: 11/ /11 Arkiv: 143 M03 Sak: 116/11

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Arkivsak: 11/ /11 Arkiv: 143 M03 Sak: 116/11 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 09.11.2011 Arkivsak: 11/5145-3 - 32182/11 Arkiv: 143 M03 Sak: 116/11 FELLES KOMMUEDELPLAN FOR VANN OG AVLØP 2014-2023 FOR KOMMUNENE HAMAR, LØTEN, RINGSAKER

Detaljer

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag Tidspunkt: Kl

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag Tidspunkt: Kl GRUE KOMMUNE Møtebok Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 28.03.2011 Tidspunkt: Kl. 16.00 20.45 Følgende medlemmer møtte: Herdis Bragelien Odd Holen Roman Drazkowski

Detaljer

samtidig med at årsregnskapet skal behandles. Årsregnskapet skal vedtas av kommunestyret selv seinest seks måneder etter regnskapsårets slutt.

samtidig med at årsregnskapet skal behandles. Årsregnskapet skal vedtas av kommunestyret selv seinest seks måneder etter regnskapsårets slutt. Saksfremlegg Arkivsak: 09/769 Sakstittel: ÅRSREGNSKAPET FOR 2008 K-kode: 212 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen Innstilling: Innstilling ved økonomi- og administrasjonsutvalgets foreløpige behandling:

Detaljer

Reglement for delegering

Reglement for delegering Reglement for delegering til politiske organer Vedtatt av Risør bystyre 22. juni 2011 med tillegg av 26. april 2012 og 20. juni 2013 og endringer av 12. desember 2013 GENERELT OM DELEGERING 1.1 Formål

Detaljer

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF Fastsatt av Vefsn kommunestyre den 22.11.2006 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62 Revidert 17.03.2010 Kommunestyret

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torunn Olufsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1107 HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2015-2018 - BUDSJETT 2015 s innstilling: 1. Kommunestyret viser til Strategidokument 2015-2018,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Møtedato: 05.06.2012 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Svein Olav Agnalt, Dag Søby, Marit Tangen, Cecilie Agnalt, Harald Aase,

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Liv Kristin Johnsen Leder H Gunnhill Andreassen Nestleder HTL Eivind Kristoffersen Medlem SP

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Liv Kristin Johnsen Leder H Gunnhill Andreassen Nestleder HTL Eivind Kristoffersen Medlem SP Tjeldsund kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 16.11.2016 Tid: 09:30 14:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Liv Kristin Johnsen Leder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Dag Søby, Øistein Svae Thomas Graff, Ole Jan Skogstad

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Dag Søby, Øistein Svae Thomas Graff, Ole Jan Skogstad Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.10.2014 Tid: 18:30 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Dag Søby, Øistein Svae Thomas Graff, Ole

Detaljer

Rådmann Kommunaldirektør teknisk avdeling Kommunaldirektør OK Eiendomssjef Økonomisjef

Rådmann Kommunaldirektør teknisk avdeling Kommunaldirektør OK Eiendomssjef Økonomisjef Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.04.2010 Tidspunkt: 09.30-10.00 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Odd-Tore Fygle Ordfører AP Kirsten Hasvoll Varaordfører

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR. IRS Miljø IKS

SELSKAPSAVTALE FOR. IRS Miljø IKS SELSKAPSAVTALE FOR IRS Miljø IKS Org.nr. 955 055 244 1 NAVN, HOVEDKONTOR, SELSKAPSFORM OG RETTSLIG GRUNNLAG Selskapets navn er IRS Miljø IKS, forkortet IRS, med kontoradresse Erikstemmen, 4400 Flekkefjord.

Detaljer

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 02.11.2009 Tidspunkt: Kl. 13.00 17.

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 02.11.2009 Tidspunkt: Kl. 13.00 17. GRUE KOMMUNE Møtebok Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 02.11.2009 Tidspunkt: Kl. 13.00 17.15 Følgende medlemmer møtte: Herdis Bragelien Odd Holen Kaja Sillerud

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30. Til stede på møtet Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Formannskapet F-salen, Rådhuset Møtedato: 27.02.2014 Tidspunkt: 13:00-16:00 Møteprotokoll Fra sak: PS 22/14 Til sak: PS 28/14 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep.

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 08.12.2010 Fra kl. 10.00 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg., Rådhuset Fra saknr.: 154/10 Til saknr.: 166/10 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Stor-Elvdal kommune. Møteinnkalling

Stor-Elvdal kommune. Møteinnkalling Møteinnkalling Utvalg: Kontrollutvalget Dato: 08.05.2014 Møtested: Storstua, Formannskapsrommet Tidspunkt: 13:00 Forfall meldes snarest på tlf. 48 88 30 36 til sekretariatet, som sørger for innkalling

Detaljer

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger.

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 28 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 16.05.2011 Tidspunkt: 13:30 Kommunestyresalen, Rødberg Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg

Detaljer

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/784-17 Arkivnr.: C00 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017 Hjemmel: Plan- og bygningsloven Rådmannens innstilling: 1. Kommunedelplan

Detaljer

Ørland kommune Arkiv: /1011

Ørland kommune Arkiv: /1011 Ørland kommune Arkiv: 150-2015/1011 Dato: 09.11.2015 Saksbehandler: Gaute Ivar Krogfjord SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 15/5 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt 13.11.2015 funksjonsevne 15/6 Eldrerådet

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 16.02.2011 Tid: Kl. 09.00 15.00. Gerd Myklebust Wang

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 16.02.2011 Tid: Kl. 09.00 15.00. Gerd Myklebust Wang Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 16.02.2011 Tid: Kl. 09.00 15.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Reidar

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 02.05.2007 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

PROTOKOLL. Møtet startet kl 09.00 med bedriftsbesøk hos Anleggsskolen AS. Deretter besøkte formannskapet Per Tore Fredriksens selvbygde båt Lisa II.

PROTOKOLL. Møtet startet kl 09.00 med bedriftsbesøk hos Anleggsskolen AS. Deretter besøkte formannskapet Per Tore Fredriksens selvbygde båt Lisa II. SØRREISA KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 23.04.2013 Tilstede: Paul Dahlø AP Ole G. Koch H Jan-Eirik Nordahl AP vara for May-Tove Grytnes AP Hanne Fredriksen Samlingslista Jørn Lindbøl

Detaljer

Oppfølging KU-saker Kongsvinger-2016 Møte Sakn. Sak Vedtak Sendes/ behandles. Sist redigert Behandlet Oppfølging Ferdig

Oppfølging KU-saker Kongsvinger-2016 Møte Sakn. Sak Vedtak Sendes/ behandles. Sist redigert Behandlet Oppfølging Ferdig 16.2.16 1/16 Referater, orienteringer og Kontrollutvalget tar referatene og informasjonen til 2/16 Samtale med ordføreren. Kontrollutvalget tar samtalen med varaordføreren til 3/16 srapport interim 2015,

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet 09.06.2010. Sakliste FSK-38/10 RAMMER FOR UTARBEIDELSE AV BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2011-2014

Møteprotokoll. Formannskapet 09.06.2010. Sakliste FSK-38/10 RAMMER FOR UTARBEIDELSE AV BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2011-2014 Møteprotokoll Formannskapet 09.06.2010 Sakliste FSK-35/10 1. TERTIALMELDING 2010 FSK-36/10 ÅRSMELDING MED ÅRSBERETNING 2009 FSK-37/10 ÅRSREGNSKAP 2009 FSK-38/10 RAMMER FOR UTARBEIDELSE AV BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN

Detaljer

Indre Østfold Krisesenter IKS. Selskapsavtale

Indre Østfold Krisesenter IKS. Selskapsavtale Indre Østfold Krisesenter IKS Selskapsavtale 15.10.2014 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets navn... 2 1.2. Deltakere i selskapet... 2 1.3. Selskapets hovedkontor... 2 1.4. Selskapets

Detaljer

Budsjett og økoplan 2012-2015

Budsjett og økoplan 2012-2015 Budsjett og økoplan 2012-2015 Den politiske prosessen Strategimøte i formannskapet Hensikt: Sikre at formannskapet med utgangspunkt i partiprogram, kommuneplanen, driftserfaringer og kunnskaper om endrede

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 14.11.2010 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 23.11.2010 115/10 Kommunestyret 14.12.2010 77/10

Detaljer

SAMARBEID OM EIERSTYRING I DE INTERKOMMUNALE SELSKAPENE I FOLLO

SAMARBEID OM EIERSTYRING I DE INTERKOMMUNALE SELSKAPENE I FOLLO SAMARBEID OM EIERSTYRING I DE INTERKOMMUNALE SELSKAPENE I FOLLO 2010 2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt... 3 2. Arbeidsoppgaver tillagt det enkelte selskap... 3 3. Valg, Styresammensetning, Generalforsamling,

Detaljer

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Eva Nilsen Medlem AP

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Eva Nilsen Medlem AP 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Hope skole Dato: 13.03.2013 Tidspunkt: 20:00 22:30 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Kristian Lunden Leder AP Knut

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!!

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Ekstraordinært møte Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post

Detaljer

VEDTEKTER FOR MELØY EIENDOM KF

VEDTEKTER FOR MELØY EIENDOM KF VEDTEKTER FOR MELØY EIENDOM KF Vedtektene godkjent av Meløy kommunestyre den 26.09.13, sak 74. 1 1 Foretakets navn Foretakets navn er Meløy Eiendom KF. 2 Organisasjon og kontorkommune Meløy Eiendom KF

Detaljer

PROTOKOLL FAUSKE KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL FAUSKE KONTROLLUTVALG SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr 14.11.2012 12/662 413 5.4 PROTOKOLL FAUSKE KONTROLLUTVALG Møtedato: Onsdag 14. november 2012 kl. 10.00 14.15 Møtested: Møterom 1.

Detaljer

SAKSDOKUMENT. SAMMENDRAG: Nittedal kommunens regnskap består av driftsregnskap, investeringsregnskap, balanse, økonomiske oversikter og noter.

SAKSDOKUMENT. SAMMENDRAG: Nittedal kommunens regnskap består av driftsregnskap, investeringsregnskap, balanse, økonomiske oversikter og noter. SAKSDOKUMENT Arkivsaknr.: 15/05563-16 Arkivkode: 2 Saksbehandler Natalia Heier Saksgang Møtedato Formannskapet 06.06.2016 Kommunestyret 13.06.2016 NITTEDAL KOMMUNE ÅRSREGNSKAP 2015 SAMMENDRAG: Nittedal

Detaljer

Dato: 10. september Fullmaktssak /03. Bergen Bygg og Eiendom KF

Dato: 10. september Fullmaktssak /03. Bergen Bygg og Eiendom KF Dato: 10. september 2003 Fullmaktssak /03 Bergen Bygg og Eiendom KF Skoler - Tilrettelegging av uteareal 2003. Tilleggeareal til Midttun skole gnr. 43 bnr 43 og 62. Søknad om bevilgning. PEAD BBE-1632-200208232-2

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR HELSE OG REHABILITERING

MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR HELSE OG REHABILITERING Aurskog-Høland kommune TID: 17.11.2014 kl. 18:00 STED: VESTSTUA MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR HELSE OG Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no eventuelt

Detaljer

Sist redigert 01.12.2009 1. Behandlet Oppfølging Ferdig. Brev rådmann. Lagt inn i årsplanen for oppfølging

Sist redigert 01.12.2009 1. Behandlet Oppfølging Ferdig. Brev rådmann. Lagt inn i årsplanen for oppfølging 16.2.09 1/09 Referater og orienteringer. 1. Kontrollutvalget sender brev til rådmannen med ønske om tilbakemelding i forhold til Fylkesmannens tilsyn med grunnskoleopplæringen, slik som beskrevet under

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/5656-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 3-2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

Saksnr: Utvalg: Dato: 116/11 Formannskapet /11 Formannskapet Kommunestyret

Saksnr: Utvalg: Dato: 116/11 Formannskapet /11 Formannskapet Kommunestyret Kvinesdal kommune Budsjett 2012. Oppdatert økonomiplan 20122015. Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 150 2011/1002 12469/2011 Ove Ege Saksnr: Utvalg: Dato: 116/11 Formannskapet 16.11.2011

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskapets forslag KST 12. desember 2016 Agenda Prosessen Handlings- og økonomiplan 2017-2020 del I Budsjettprofil Investering Driftsrammer Oppsummering

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskap 12. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i planperioden

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 09/2207-4 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2009 Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Jorunn Heidi Olsen MEDL FRP

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Jorunn Heidi Olsen MEDL FRP Tjeldsund kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 25.02.2014 Tid: 09:30 16.00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørnar Pettersen Leder

Detaljer

Indre Østfold Data IKS

Indre Østfold Data IKS Indre Østfold Data IKS Selskapsavtale Utabeidet av Prosjekt Eierskap v/ Åsmund Kobbevik 26.09.2014 VEDTATT AV REPRESENTANTSKAPET 24.10.2014 1 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets

Detaljer

Til medlemmer av Eldrerådet MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, kommunestyresalen Tirsdag kl. 10.

Til medlemmer av Eldrerådet MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, kommunestyresalen Tirsdag kl. 10. Til medlemmer av Eldrerådet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, kommunestyresalen Tirsdag 11.11.2014 kl. 10.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for dagen: Kl.

Detaljer

Oppfølging KU-saker Kongsvinger-2010 Møte Sakn. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig

Oppfølging KU-saker Kongsvinger-2010 Møte Sakn. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig 29.1.10 1/10 Referater og orienteringer. Kontrollutvalget tar referatene og orienteringene til etterretning. 2/10 Samtale med ordføreren. Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til orientering 3/10

Detaljer

Vedtekter for interkommunalt IKT samarbeid i Østre Agder (heretter referert til som IKT Agder)

Vedtekter for interkommunalt IKT samarbeid i Østre Agder (heretter referert til som IKT Agder) Rådmennenes forslag til: Vedtekter for interkommunalt IKT samarbeid i Østre Agder (heretter referert til som IKT Agder) 1 Parter og hjemmel Disse vedtekter er fastsatt i medhold av kommuneloven 27. IKT

Detaljer

ÅRSBUDSJETT DISPONERING AV FYLKESKOMMUNENS OVERSKUDD FOR 2010

ÅRSBUDSJETT DISPONERING AV FYLKESKOMMUNENS OVERSKUDD FOR 2010 Saknr. 10/5453-19 Ark.nr. 151 Saksbehandler: Steinar Holen ÅRSBUDSJETT 2011 - DISPONERING AV FYLKESKOMMUNENS OVERSKUDD FOR 2010 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne

Detaljer

NKF-dagene; Rådmann i Drammen kommune; Nils Fredrik Wisløff

NKF-dagene; Rådmann i Drammen kommune; Nils Fredrik Wisløff NKF-dagene; Rådmann i Drammen kommune; Nils Fredrik Wisløff Drammen kommune, ulike roller Drammen kommune skal være en profesjonell forvalter og bestiller Drammen kommune skal være en profesjonell utfører

Detaljer

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Møtedato: 03.09.2008 Fra kl. 17.00 Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Fra saknr.: 55/08 Til saknr.: 66/08 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Arkiv: 151 Saksmappe: 2014/897-14601/2014 Saksbehandler: Jan Martin Kaarigstad Dato: 04.11.2014 Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Utvalg Møtedato Saksnummer Lyngdal formannskap 20.11.2014 72/14

Detaljer

Ordfører Per Kristian Lunden orienterte om følgende saker: Økonomisjef Halvor Halvorsen orienterte om status i regnskapet pr. dato.

Ordfører Per Kristian Lunden orienterte om følgende saker: Økonomisjef Halvor Halvorsen orienterte om status i regnskapet pr. dato. 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunehuset Dato: 17.03.2015 Tidspunkt: 18:00 20:10 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Kristian Lunden Leder AP Knut

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik

Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Gjennomgang av Næringsfondet i Klæbu kommune Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 11/10 Kommunestyret 25.03.2010 37/09 Kontrollutvalget 03.12.2009

Detaljer

Håndbok for Eidsberg kommune Del C

Håndbok for Eidsberg kommune Del C Håndbok for Eidsberg kommune Del C Interkommunalt samarbeid, andre rådsorganer Vedtatt i kommunestyret 20. juni 2013 K.sak 64/13 Innholdsfortegnelse: Innhold 1 REGLEMENT FOR EIDSBERG KOMMUNES REPRESENTANTER

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Alvdal kommunestyresal Møtedato: 20.12.2012 Tid: 09.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Svein Borkhus Medlem Vigdis Vestby Medlem Mari Kveberg

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2010-2013 - Budsjett 2010 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rudolf Holmvik rudolf.holmvik@verdal.kommune.no 74048259 Arkivref: 2009/9127 - /151 Saksordfører:

Detaljer

Ut over de bestemmelser som følger av dette reglementet innen økonomi, gjelder det til enhver tid gjeldende økonomireglement.

Ut over de bestemmelser som følger av dette reglementet innen økonomi, gjelder det til enhver tid gjeldende økonomireglement. Delegeringsreglement for Levanger kommune 1. Generelt Dette reglementet regulerer avgjørelsesmyndigheten til de folkevalgte organer, andre kollegiale organer og administrasjonen. Reglementet er fastsatt

Detaljer

Aure kommune. Planprogram. Kommunedelplan. for. idrett og fysisk aktivitet Forslag, datert

Aure kommune. Planprogram. Kommunedelplan. for. idrett og fysisk aktivitet Forslag, datert Aure kommune Planprogram Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2019 Forslag, datert 09.04.15 Innhold 1. Bakgrunn og formål... 3 2. Medvirkning... 4 3. Utredningsbehov... 4 4. Føringer... 5

Detaljer

1. Kontrollutvalget ber om å få tilsendt kopi av alle. Lagt inn i årsplanen tilsynsorganer. tilsynsrapporter etter tilsynsbesøk i kommunen.

1. Kontrollutvalget ber om å få tilsendt kopi av alle. Lagt inn i årsplanen tilsynsorganer. tilsynsrapporter etter tilsynsbesøk i kommunen. 5.3.07 1/07 Referater og orienteringer. Kontrollutvalget tar referatene og orienteringen til etterretning. 2/07 Informasjon fra enhetene Kontrollutvalget tar enhetenes redegjørelse til teknisk sektor og

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2009-2012 - Budsjett 2009 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Selseth trond.selseth@innherred-samkommune.no 74048212 Arkivref: 2008/10561 - / Saksordfører:

Detaljer

Møteprotokoll. Tvedestrand kommune. Formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset, møterom Byssa Dato: 16.04.2013 Tid: 15:00

Møteprotokoll. Tvedestrand kommune. Formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset, møterom Byssa Dato: 16.04.2013 Tid: 15:00 Tvedestrand kommune Møteprotokoll Formannskap Utvalg: Møtested: Kommunehuset, møterom Byssa Dato: 16.04.2013 Tid: 15:00 Faste representanter som møtte: Jan Dukene LEDER TTL Carl F. Bertelsen NESTL H Morten

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf.. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste

Detaljer

Budsjett Økonomiplan Formannskapets innstilling til kommunestyret:

Budsjett Økonomiplan Formannskapets innstilling til kommunestyret: Budsjett 2017. Økonomiplan 2017-2020 Formannskapets innstilling til kommunestyret: 1. Skattevedtak 2017 1.1. For eiendomsskatteåret 2017 skal det skrives ut eiendomsskatt på verk og bruk jf. eigedomsskattelova

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET KRØDSHERAD KOMMUNE VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2015 Tid: 09:00 11:30 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for Leder Olav Skinnes Nestleder Per Kristensen

Detaljer

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag Tidspunkt: Kl

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag Tidspunkt: Kl GRUE KOMMUNE Møtebok Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 04.05.2009 Tidspunkt: Kl. 17.00 20.45 Følgende medlemmer møtte: Herdis Bragelien Ulf Ebbel (forlot møtet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon /22. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon /22. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.03.08 Tid: Kl. 18.00 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon

Detaljer