OPPFØLGING AV VEDTAK I SENTRALE POLITISKE ORGANER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OPPFØLGING AV VEDTAK I SENTRALE POLITISKE ORGANER"

Transkript

1 OPPFØLGING AV VEDTAK I SENTRALE POLITISKE ORGANER FORMANNSKAPET Sak Vedtak/oppfølging Utsatt I prosess 1/10 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE Ansvar (enhet) ADM/Rita Kristiansen Protokoll fra møte godkjennes. Ingen spesiell oppfølging 2/10 FORSLAG TIL ENDRET PROSESSBESKRIVELSE FOR HANDLINGS- OG ØKONOMIPLANARBEIDET 2010 Vedlagte forslag vedtas. Vedtaket er formidlet til enhetene. Planprosessen i 2010 gjennomføres i hht. vedtaket. 3/10 TONEHEIM FOLKEHØGSKOLE FESTEAVGIFT OG SPØRSMÅL OM BIDRAG TIL KJØP AV TOMT STR/Torleif B Jensen ADM/Odd Lindstad 4/10 UTEOMRÅDE VED RIDABU SKOLE - INNBYGGERINITIATIV ADM/Odd Lindstad 5/10 STRATEGIPROSESS FOR HIAS 1. Hamar kommune ser positivt på at det igangsettes en strategiprosess for Hias i 2010 og ADM/Mette Braathen

2 at det legges opp til en bred og tidlig involvering fra eierkommunene. 2. Hamar formannskap ber om at representantskapets medlemmer tar følgende føringer med seg fra Hamar kommune i forbindelse med behandlingen av overordnet gjennomføringsplan og mandat, samt i det videre arbeidet: Det opprettes en egen temagruppe for utredning av eierstyring. Denne gruppen skal være styrt av eierkommunene. Hias stiller sekretariat. Eierkommunene involveres i forbindelse med sammensetning av de øvrige temagruppene. Hias må sørge for å holde eier løpende orientert og legge opp til en tidsplan som ivaretar eiers behov for politisk involvering. Formannskapet er delegert myndighet til å utøve løpende eierstyring på vegne av kommunen. Det må settes av tilstrekkelig tid til at formannskapet får sakene til behandling i forkant av de fastsatte eiermøtene. Rådmannen vil ut over dette være ansvarlig for den løpende oppfølgningen av strategiprosessen fra eiers side. Hias skal levere tjenester som er konkurransedyktige mht til pris, kvalitet og ønsket nivå på tjenestene. Hamar kommune ønsker et tydeligere skille mellom Hias som leverandør av tjenester og kommunen v/rådmannen som bestiller av tjenester, enn hva som har vært praktisert tidligere. Hamar kommune er opptatt av at Hias er organisert på en måte som hindrer kryssubsidiering, og at prinsippet om selvkost for den enkelte kommune ivaretas. Kommunen ber om at strategien som utarbeides ivaretar eiers behov for å sikre at disse hensyn ivaretas på en god måte. Rådmannen tar overfor de øvrige kommunene initiativ til at prosessen fra eierkommunene samordnes. Dette gjelder også oppnevning og oppfølgning av temagruppe som skal utrede forhold rundt eierstyring.

3 I prosess med nabokommuner. Behandles i jan/februar /10 HAMAR SPORTSANLEGG AS - UNDERSØKELSE 1. Utbyggingen av idrettsanlegg som skulle gjennomføres av Hamar Sportsanlegg AS har verken økonomisk eller tidsmessig blitt gjennomført etter forutsetningen. Utbyggingen har også gjort Hamar kommune økonomisk og administrativt ansvarlig på en helt annet måte enn forutsatt. I prosess Overført kontrol- utvalget/- kommunestyret. ADM/Mette Braathen Det er på denne bakgrunn behov for å nedsette et undersøkelsesutvalg som skal foreta undersøkelser i saken. 2. Hamar formannskap gir kontrollutvalget oppdrag å foreslå: a) undersøkelsesutvalgets sammensetning b) hvordan undersøkelsene skal gjennomføres c) mandat for gjennomføring av undersøkelser/evaluering 3. Mandatet bør omfatte Hamar kommunes håndtering av sitt eierskap overfor Hamar Sportsanlegg AS med tilliggende selskaper og Hamar Energi Holding AS i denne saken, samt valgt selskapsstruktur. Formannskapet ber i tillegg om at: I. undersøkelsene også skal omfatte Hamar Energi Holding AS sin behandling av garanti og lån i forbindelse med byggingen av Briskeby gressbane II. styrene i Hamar Sportsanlegg AS med tilliggende selskaper i generalforsamling pålegges å gjennomføre undersøkelser for å avdekke om vedtak og disponeringer foretatt i Hamar Sportsanlegg AS og underliggende selskaper har vært i samsvar med de vedtak og føringer som er gitt av eierne.

4 Kontrollutvalget kan på et selvstendig grunnlag vurdere om eventuelle andre forhold bør omfattes av undersøkelsen. Formannskapet anmoder kontrollutvalget om å søke ekstern faglig/juridisk bistand i forbindelse med arbeidet nevnt under punkt 2 bokstavene a), b) og c). Formannskapet ser det som viktig at undersøkelsen blir gjennomført av et utvalg som er uhildet og uavhengig av alle som har vært involvert i saken og som er bredt sammensatt ut i fra nødvendig kompetanse. Det er videre viktig at mandatet blir utformet på en slik på at undersøkelsene blir gjennomført på en bred og grundig måte. Formålet er å lære av prosessen for å kunne bedre oppfølgningen av kommunens eierskap fremover. Forslag til mandat skal legges frem for kommunestyret for behandling. 4. Det vil påløpe utgifter i forbindelse med kontrollutvalgets og undersøkelsesutvalgets arbeid. Det forutsettes at kommunestyret dekker de nødvendige utgifter til arbeidet. Kontrollutvalget gjort kjent med vedtak. Videre behandling og mandat utferdiges av kontrollutvalget for framlegg i kommunestyret. Kommunestyret har sluttbehandlet forslag til mandat fra kontrollutvalget. 7/10 REVISJONSRAPPORT KOSTRA-ANALYSE I BARNEHAGER SAMMENLIGNING MELLOM HAMAR OG GJØVIK KOMMUNE BH/Anne D Bergh STATUS 8/10 STØTTE TIL FESTIVALER 2010 Det gis flg. støtte til festivaler i Hamar i 2010: 1. Kirsten Flagstadfestivalen KU/Terje Halvorsen

5 Hamar Musicfestival Middelalderfestivalen Festspillene i Elverum AnJazz Tilskuddet til disse festivalene på til sammen kr ,- og dekkes av budsjetterte midler til festivalstøtte. Under Brua festivalen (arrangemement for barn ungdom) Rocktober (rusfrie arrangement) Tilskuddet til disse festivalen på kr ,- dekkes over budsjetterte midler til tiltak for barn og ungdom. 2. Søknaden fra H2H festivalen avslås. 3. Hamar formannskap forventer at festivalarrangørene videreutvikler samarbeidet om markedsføring som ble innledet i Særutskrifter sendt Tilskudd utbetalt. Pkt 3 forventes fulgt opp av festivalene. 9/10 VALG AV UTSENDINGER TIL KLPS GENERALFORSAMLING Som utsending til KLP s generalforsamling velges følgende utsending: 1. ordfører 2. rådmann 3. Eva Arnseth Vedtak meddelt.. ADM/Rita Kristiansen

6 10/10 SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV LISBET AZADE SKJELLET. ADM/Rita Kristiansen 11/10 SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV MURBRÆCK, ELISE ADM/Rita Kristiansen 12/10 KULTURHUS - VIDEREFØRING AV PROSJEKTET PROSJEKT- OG ENTREPRISEFORM Saken utsatt. Saken forberedt for ny behandling. Se sak 17/10. 13/10 PROTOKOLL FRA MØTE Protokoll fra møte godkjennes. Ingen oppfølging. 14/10 FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I HAMAR - NY BEHANDLING ved ny behandling. EIE/Tor Arne Gundersen ADM/Rita Kristiansen KU/Terje Halvorsen STATUS 15/10 STORHAMAR HÅNDBALL - SØKNAD OM LANGSIKTIG FINANSIERING KU/Terje Halvorsen 16/10 FREMDRIFT - REVISJON AV MANGFOLDSPLAN Formannskapet tar saken til orientering. Revidert mangfoldsplan legges frem for Formannskapet (før offentlig høring) og ferdigbehandles i Kommunestyret STR/Siri A Løvdal

7 Saken er overført for behandling i kommunestyret 17/10 KULTURHUS - VIDEREFØRING AV PROSJEKTET PROSJEKT- OG ENTREPRISEFORM EIE/Tor Arne Gundersen Kulturhusprosjektet videreføres organisert som en kommunal utbygging, basert på en hovedentreprisemodell. Plan og byggekomitèen vil legge opp anbudskonkurransen slik at god kompetanse og samarbeidsevne hos entreprenørene blir særlig vektlagt og vil i den forbindelse vurdere å bruke tilbudskonkurranse med prekvalifisering. Hamar formannskap understreker behovet for en særdeles stram styring, framdrift og kostnadskontroll av prosjektet og organisering med tilstrekkelig prosjekt- og byggeledelse. Plan og byggekomitèen avgir månedlig statusrapport om økonomi og framdrift til formannskapet som styringsgruppe for prosjektet. Tilbakemeldingrutine er under etablering. 18/10 STYRELEDER I HAMAR SPORTSANLEGG AS - HONORAR FRAM TIL Hamar formannskap godkjenner at styreleder/arbeidende styreleder for selskapet Hamar Sportsanlegg AS honoreres av Hamar kommune. Ordningen gjelder fram til hvoretter videre honorering ivaretas av Hamar Sportsanlegg AS og underliggende selskaper. Hamar kommunes utgiftene dekkes av disposisjonsfond innen område 12 finans. Vedtak meddelt. Honnorar utbetalt. Ivaretas videre av Hamar sportsanlegg 19/10 BRA-PROSJEKTET - GEVINSTKARTLEGGING Prosjekt BRA Rapport fra gevinstkartlegging I prosess I prosess ADM/Sindre Molstad OK/Stig Roger Andreassen

8 våren 2009 tas til orientering. Det er viktig å videreføre det interkommunale samarbeid, og rådmannen anmodes om å gå i samtaler med Stange og Løten kommune med sikte på å videreutvikle samarbeidet om tjenester og fagområder innen økonomiområdet ytterligere. 20/10 REGULERINGSPLAN GJØRSLI FJELLTAK - NY 1. GANGSBEHANDLING OG SPØRSMÅL OM UTLEGGING TIL OFFENTLIG ETTERSYN Hamar formannskap vedtar å legge foreliggende planforslag for Gjørsli fjelltak ut til offentlig ettersyn. Følgende forutsettes tatt inn i bestemmelsene før sluttbehandling: Bunnkote fastsettes til 500 m.o.h. jfr framlagt illustrasjonsmateriale. Krav om at driftsplan med eventuelle framtidige endringer skal forelegges Hamar kommune til orientering/uttalelse før godkjenning i Direktoratet for mineralforvaltning. Følgende vurderes tatt inn i bestemmelsene før sluttbehandling: Krav om at det skal gjøres støvmålinger fra uttak og veg etter at uttaket er i gang. Krav om tilbakefylling til skråninger på slik at steinbruddet ikke fører til sikringsplikt i all framtid på grunn av farlig terreng/skrenter. Berørte parter og offentlige myndigheter oppfordres til å vurdere lokalisering av adkomstveg på grunnlag av foreliggende utredning av vegalternativer. Hensynet til trafikksikkerhet, bomiljø og transportbehov er viktig. Dersom det viser seg å være store konflikter knyttet til tiltakshavers/grunneiers forslag til adkomstveg, vil formannskapet avgjøre om flere alternativer for vegløsning skal vurderes gjennom nytt offentlig ettersyn før endelig beslutning. APL/Johanne Aa Sørum

9 Ekspedert til offentlig ettersyn. Frist for uttalelse er 17. april. 21/10 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE Protokoll fra formannskapets møte godkjennes. Ingen spesiell oppfølging 22/10 UTBYGGING BØRSTAD IDRETTSPARK Saken overført for behandling i kommunestyret 23/10 TILSTANDSRAPPORT FOR HAMARSKOLEN 2009 Saken er overført for behandling i kommunestyret 24/10 PRINSIPPER FOR GOD EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE AMD/Rita Kristiansen ADM/Odd Lindstad OO/Anne- Grete Melby ADM/Mette Braathen Saken er overført for behandling i kommunestyret 25/10 AVTALE FOR PROSJEKTET SYKKELBYEN HAMAR Hamar formannskap vedtar å tiltre avtale for sykkelprosjekt sykkelbyen Hamar, og vil med dette være prosjekteier sammen med fylkesrådet i Hedmark og Statens vegvesen slik det framgår av vedlegg. Rådmannen oppnevner de administrative representantene i prosjektorganisasjonen. Avtale undertegnet av partene. Arbeidet er igang 26/10 STYRESAK ORGANISERING/KIOSKDRIFT KINO Tatt til orientering. KU/Per Myrvang ADM/Espen Jørgensen

10 27/10 SAK SAMARBEIDSAVTALE "MJØSKINOENE" Tatt til orientering. Saken er overført for behandling i kommunestyret 28/10 REGULERINGSPLAN FOR KVARTAL 53 OUSTAD - WHITE HOUSE Hamar formannskap legger forslag til detaljregulering for kvartal 53, datert , ut til offentlig ettersyn. Vedtaket fattes med hjemmel i plbl Ekspedert til offentlig ettersyn, frist for uttaleler er 8. mai. 29/20 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORMANNSKAPETS MØTE Protokoll fra formannskapets møte godkjennes. Ingen spesiell oppfølging 30/10 HØRINGSUTKAST TIL REVIDERT MANGFOLDSPLAN Formannskapet tar saken til orientering. Revidert mangfoldsplan legges ut til offentlig høring med frist for høringsuttalelser ADM/Espen Jørgensen APL/Elise Bringslid ADM/Rita Kristiansen RK/OK/Siri Anette Løvdal Ferdig. Planen enstemmig vedtatt av Kommunestyret /10 ROLLER, ANSVAR OG OPPGAVER FOR MANGFOLDSUTVALGET SETT I FORHOLD TIL RÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE OG ORGANISASJONS- OG PERSONALSTYRET STR/Bodil Høistad

11 Politisk vedtaksmyndighet i Hamar er tillagt Hamar kommunestyre, Hamar formannskapet og i avgrenset omfang til organisasjons- og personalstyret. Mangfoldsutvalget er et rådgivende organ som skal gi innspill til øvrige kommunale organer som er gitt saksområdets vedtakskompetanse. Formålet er å fremme økt mangfold i forhold til alder, kjønn, etnisitet og funksjonsevne ved å: Foreslå satsingsområder hvor kommunen gjennom samarbeid med relevante samfunnsaktører, herunder tredje sektor, kan bedre forholdene for et rikt mangfold i Hamarsamfunnet Foreslå satsingsområder slik at de kommunale tjenestene er tilpasset ulike behov i befolkningen Foreslå satsningsområder for å fremme økt mangfold i kommuneorganisasjonen til Organisasjons- og personalstyret På oppdrag fra formannskapet drive forberedende behandling av saker på linje med komiteene, men utvalget er ikke tillagt innstillende myndighet Både Mangfoldsutvalget og Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne skal involveres i planprosesser som er relevante for deres saksområder. Mangfoldsutvalgets rolle er politisk og strategisk på hele mangfoldfeltet. Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne har ansvar for å formidle brukerinteresser i bred forstand og med dette bidra til å bygge ned samfunnskapte barrierer og unngå diskriminering. Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne har en viktig rolle som rådgivende organ i planlegging etter Plan og bygningsloven for å finne gode løsninger som fremmer universell utforming. 32/10 STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR REGIONRÅDET FOR HAMARREGIONEN - HØRINGSUTTALELSE Hamar formannskap slutter seg til forslag til. STR/Per Steinar Skjølaas

12 uttalelse til strategi og handlingsplan for regionrådet slik det foreligger. Forslag til oppnevning av personer til å følge opp de ulike saker fra Hamar kommune må betraktes som foreløpige forslag, og ordføreren får fullmakt til å oppnevne folkevalgte og rådmannen til å oppnevne administrative aktører. Vedtaket er sendt regionrådets sekretær 33/10 BESTEMMELSER FOR SKILT- OG REKLAMEINNRETNINGER HAMAR FORMANNSKAP s Hamar formannskap legger i samsvar med plan- og bygningsloven (og 11-17), jfr nr 5. vedlagte forslag til reviderte bestemmelser for skiltog reklameinnretninger ut til offentlig høring i 6 uker. Bestemmelsene lagt ut på høring 34/10 STØTTE TIL VIDEREFØRING AV SAMARBEIDET MED FLYKTNINGGUIDEN HAMAR FORMANNSKAP s Hamar kommune fortsetter sitt samarbeid med Hedmark Røde Kors, og støtter flyktningguiden med kr ,- i Beløpet dekkes gjennom integreringstilskuddet. Saken er effektuert og brev er sendt ut. 35/10 FRITAK FRA POLITISK VERV OLSEN, ØYSTEIN BJØRKE BOO/Børge Jacobsen LK/Fahranaz Bahrami Adm/Rita Kristiansen Saken er overført for behandling i kommunestyret 36/10 VALG TIL REPRESENTANTSKAPET I INTERKOMMUNAL ARKIVORDNING IKS (IKA ØST) ADM/Sindre Molstad Saken er overført for behandling i kommunestyret

13 37/10 STRATEGIPROSESS I HIAS - OPPNEVNING AV REPRESENTANTER TIL ARBEIDSGRUPPER 1. Hamar kommune utnevner følgende to politiske representanter til arbeidsgruppen Eierstyring og strategisk utvikling : Einar Busterud Anne-Lise Bakken I tillegg deltar rådmannen eller den han utpeker som Hamar kommunes representant. 2. I arbeidsgruppa Framtidig tjenesteproduksjon og de påfølgende arbeidsgrupper som skal jobbe med mer faglige spørsmål, representeres Hamar at Rådmannen eller den/de han utpeker som Hamar kommunes representant(er) 3. Rådmannen utpeker representanter til å delta i arbeidsgruppen Framtidig tjenesteproduksjon og de påfølgende arbeidsgrupper som skal jobbe med faglige spørsmål. 38/10 STATUSRAPPORT FRIE INNTEKTER Rådmannens vurdering tas til orientering og man konstaterer at utviklingen på de frie inntekter så langt i år er i hht budsjett. ADM/Mette Braathen OK/Stig Roger Andreassen Ingen spesiell oppfølging. 39/10 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE Protokoll fra møte godkjennes. Ingen spesiell oppfølging 40/10 BEBYGGELSESPLAN FOR KLUKSTUEN - OMRÅDE B1 /B2 KLAGEBEHANDLING ADM/Rita Kristiansen APL/Per Johansen

14 Klage fra advokat Johnsrud, på vegne av eiere av Stafsbergvegen 86, tas til følge. Formannskapets vedtak fra i sak 09/3556 om bebyggelsesplan endres ved at framtidig adkomst til Stafsbergvegen 86 tillates til Olav Trygvasons gate. Vedtaket gjøres som mindre endring av vedtatt plan, med hjemmel plan- og bygningslovens i /10 AVFALLSPLAN PLANPRGRAM 1. Planprogram for avfallsplan vedtas 2. I prinsippet bør regionrådet utgjøre referansegruppen. Dersom dette ikke er aktuelt velges Frøydis Sund som kommunens representant i referansegruppen. 3. Rådmannen oppnevner kommunens medlemmer i arbeidsgruppen i henhold til anbefalinger i planprogrammet. Vedtak er samordnet og prosessen er i gang. 42/10 BEREDSKAPSPLAN VANN - HØRING Overført kommunestyret 43/10 GODKJENNING AV BUDSJETT FOR STIFTELSEN STØTTESENTERET MOT INCEST - HAMAR 2010 Hamar kommune godkjenner framlagt budsjett for Stiftelsen Støttesenteret mot Incest og seksuelle overgrep - Hamar for 2010 med en økonomisk ramme på kr ,-. Hamar kommunes andel av budsjettet utgjør kr ,-. Saken er ferdigbehandlet. 44/10 GODKJENNING AV BUDSJETT FOR STIFTELSEN HAMAR KRISESENTER 2010 Hamar kommune godkjenner framlagt budsjett for TDA/Reidar Aas TDA/Egil Johansen LK/Audhild Lillemoen LK/Audhild Lillemoen

15 stiftelsen Hamar krisesenter for 2010 med en økonomisk ramme på kr ,-. Saken er ferdigbehandlet. 45/10 OMSORGBOLIGER FOR MULTIFUNKSJONSHEMMEDE 2011 Overført for behandling i kommunestyret 46/10 VALG AV NESTLEDER TIL KOMITE FOR VELFERD Overført for behandling i kommunestyret 47/10 UTVIDELSE AV HEDMARKEN IKT Overført for behandling i kommunestyret 48/10 MIDTØSTENKOMITEEN - BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN FOR Hamar formannskap godkjenner at Midtøstenkomiteen gis myndighet til å disponere inntil Kr ,- til sitt arbeid. I tillegg kommer møtegodtgjøring for deltakelse i Midtøstenkomiteens møter. Kr ,- dekkes ved tilsvarende reduksjon i budsjett for vennskapsbysamarbeid arbeid under ansvar som reduseres fra Kr ,- til Kr ,-. Beløpet blir å overføre eget ansvar for Midtøstenkomiteen. Møtegodtgjøring og eventuelt øvrige utgifter knyttet til komiteens møter dekkes over budsjett for politisk styring. PO/Anne Brendjord ADM/Rita Kristiansen ADM/Mette Braathen ADM/Sindre Molstad Regnskapsavd. anmodet om opprettelse av eget ansvar. Ansvar opprettet og midler overført. 49/10 Digiboards Inngått avtale med HOA om drifting 50/10 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE Efektuert Trond Iver Skattum ADM/Rita Kristiansen

16 Protokoll fra møte godkjennes. Ingen spesiell oppfølging 51/10 KOIGEN, BYGGING AV STUPETÅRN. Alternativ 1. Hamar formannskap godkjenner at det skal arbeides videre med realisering av stupeanlegg på Koigen med utgangspunkt i Tor Krafts konsept. Hamar formannskap vedtar at prosjektet utsettes et år og søkes gjennomført fysisk våren Plangrunnlaget for nytt stupetårn etablert og det skal fremmes ny sak for å vedta forslag. Det er lagt inn ramme for bygging i forslag til budsjett /10 ERSTATNINGSBOLIG - BOLIGTILTAK FOR MENNESKER MED FUNKSJONSHEMMING I FURUBERGVEIEN Hamar formannskap godkjenner med hjemmel i kommunelovens 13 igangsetting av bygging av 13 omsorgsleiligheter for psykisk utviklingshemmede med tilhørende felles lokaler for betjening på tomt B 04 i Furubergvegen. Prosjektet er kostnadsberegnet til Kr. 25,0 mill. og finansieres slik 1. Tilskudd fra Husbanken Kr ,- 2. Bruk av avsatte midler for kjøp av bolig til flyktninger jfr. framtidig disponering av Toppenvegen 3 og Storhamargata 74 Kr ,- 3. Salg av leilighet på Solbrå (solgt 2005) Kr ,- 4. Låneopptak Kr ,- Sum Kr ,- Driften av boligen dekkes innen eksisterende driftsrammer. Boligene i Toppenvegen 3 og Storhamargata 74 omdisponeres til boliger primært til flyktninger. TDA/Ståle Andreassen EIE/Tor Dag Strand

17 Rådmannen gis fullmakt til å fastsette husleie med bakgrunn i vedtak fra sak 47/07 og prinsippet og gjengs leie. Prosjektet følges opp av kommunens eiendomsavdelingen og da med løpende kontakt med brukergruppene, dvs personell, pårørerende på vegne av beboerne og distriktsledelsen i pleie- og omsorg. Bygging er igangsatt, og er i hht plan. 53/10 HAMAR MONTESSORISKOLE SØKNAD OM FORNYELSE AV LEIEKONTRAKT EIE/Arne Arnesen Leieavtalen med Hamar Montessoriskole fornyes ikke når den går ut 1. august Eiendom inngår en langsiktig leieavtale med Hamar Naturskole og Hamar og Hedmarken Turistforening. Husleien fastsettes administrativt. Hamar formannskapet ber rådmannen innlede forhandlinger med Montessoriskole med henblikk på eventuelt utleie av lokaler ved Ener samfunnshus. Kontrakt er inngått med Naturskolen/HHT Montessoriskolen flytter inn i Ener samfunnshus, og har leiekontrakt på ett år.. 54/10 SØKNAD OM STØTTE TIL ETABLERING AV JUNIHAMAR OG MARKEDSFØRING AV ARRANGEMENTER Hamar formannskapet bevilger kr ,- til JuniHamar Midlene dekkes med kr ,- over kulturbudsjettet og kr ,- over formannskapets tilleggsbevilgninger. Særutskrifter sendt og tilskudd utbetalt. 55/10 UNIVERSELL UTFORMING - LUNDEN SKOLE KU/Terje Halvorsen OO/Anne Grete Melby

18 Hamar kommunestyre bevilger kroner til oppgradering av funksjonaliteten ved Lunden skole. Beløpet dekkes ved overføring fra disposisjonsfond. Overført for behandling i kommunestyret 56/10 INVENTAR TIL B-BYGG STORHAMAR SKOLE Hamar kommunestyre bevilger 1 mill. kroner til innkjøp av inventar til B-bygg ved Storhamar skole. Beløpet dekkes ved overføring fra disposisjonsfond. OO/Anne Grete Melby Overført for behandling i kommunestyret 57/10 POLITIKERNES ARBEIDSVILKÅR Hamar formannskap nedsetter et utvalg bestående av gruppelederne for de partier som er representert i kommunestyret. Utvalget gis i mandat å evaluere og fremme forslag til Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår gjeldende for kommende valgperiode. Utvalget bes spesielt vurdere organisering av møter og frikjøp av politikere. Etterbehandling ikke påbegynt pr /10 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLANRUNDSKRIV I prosess og i prosess ADM/Sindre Molstad STR/Torleif B. Jensen Formannskapet slutter seg til at foreliggende utkast til Handlings- og økonomiplanrundskriv, datert , legges til grunn for det videre arbeidet med Handlings- og økonomiplan Rundskrivet er formidlet til re-ene og er førende for arbeidet med revidering av handlings- og økonomiplan 59/10 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE Protokoll fra møte godkjennes. Ingen spesiell oppfølging. 60/10 REVIDERING AV BOLIGPLAN (09/4658) ADM/Rita Kristiansen STR/Miguel da Luz

19 Kommunestyret vedtar boligplanen for Hamar. Kommunestyret vedtar handlingsplanen for perioden Handlingsplanen (det som faktisk skal gjøres) er beskrevet i kapitler 3, 4, 5 og 6. Rådmannen tildeler ansvar og fastsetter frister for når målene og tiltakene i handlingsplanen skal være realiserte. Den tiltaksansvarlige skal også synliggjøre de økonomiske konsekvenser for tiltakene samt melde disse i økonomiplanen. Overført for behandling i kommunestyret 61/10 BALLBINGE SOLVANG SKOLE Kostnader for bygging av ballbinge på Solvang skole innarbeides i Hamar kommunes investeringsbudsjett for Kontantutgiftene for prosjektet beløper seg til kroner. Investeringen er planlagt finansiert gjennom spillemidler, kommunalt tilskudd, egenkapital og egeninnsats (dugnad) fra FAU, elevråd og andre tilskudd, jfr. oppsatt finansieringsplan. I henhold til FS-vedtak 0213/05 tilbakeføres mottatt kompensasjon for merverdiavgift til prosjektet. 62/10 ETABLERING AV ALTERNATIV TIL VOLD- KONTOR I HAMAR 1. Hamar formannskap er positive til at Stiftelsen Alternativ til Vold etableres i Hamar. 2. Hamar formannskap ber om at det igangsettes en prosess med henblikk på at etableringen har sin basis i etablert samarbeid knyttet til Hamar krisesenter. 3. Hamar formannskap ber om at det framlegges sak om etablering og finansiering i løpet av høsten KU/Per Myrvang BF/Rigmor Måntrøen 63/10 FORBEREDELSE ADM/Mette

20 REPRESENTANTSKAPSMØTE I HIAS IKS 29 APRIL 2010 Braathen Saken utsatt. Ny behandling se sak nr /10 FORBEREDELSE REPRESENTANTSKAPSMØTE I HIAS IKS 29 APRIL 2010 ADM/Mette Braathen 1. Hamar formannskap ber om at kommunens medlemmer i representantskapet bringer med seg følgende føringer til representantskapsmøte 29. april 2010: sak 6/10: Hias må redegjøre overfor eierne hvordan selvkosten framkommer og hvordan felleskostnader og avtalte tilleggsoppgaver blir fordelt. Kommunen som er ansvarlig for avgiftsgrunnlaget vil at selvkost spesifiseres for den enkelte kommune innenfor hvert av selvkostområdene; vann, avløp og renovasjon. Sak 10/10: Endring av eierandeler i Hias i samsvar med 3 i selskapsavtalen er et rent eierspørsmål. Det faller utenfor selskapets og representantskapets rolle å vedta endringer, utover å løfte eventuelle problemstillinger til eierne for avgjørelse. 2. Formannskapet ber om at arbeidsgruppa som er nedsatt for å se på spørsmål knyttet til eierskap og eierstyring ser på om det er grunnlag for å vurdere endring i selskapets eier- og ansvarsdeler. Det må blant annet ses på: Hva som bør inngå i beregningsgrunnlaget for eier- og ansvarsandelen i selskapet, herunder om avtaler inngått mellom selskapet og den enkelte kommune om kjøp av tilleggstjenester skal inngå i beregningsgrunnlaget, og om eier- og ansvarsandelen skal være sammenfallende. Hias sitter i dag på betydelige verdier, blant annet i form av innskutt og opptjent egenkapital, og infrastruktur. Dersom man skal endre på eierandeler i selskapet må det

21 tas hensyn til verdier som ligger i selskapet i dag. Hvorvidt det kan være grunnlag for å tilbakebetale til eierne hele eller deler av tidligere innskutt fri egenkapital i selskapet og vurdere krav til utbytte på fri egenkapial. Følges opp i strategiprosessen jfr også tidligere sak. 65/10 ULIKE ALTERNATIVER FOR FINANSIERING AV STØRRE KOMMUNALE INVESTERINGER Orientering. Tatt til orientering. Følges opp gjennom økonomiplan mv. 66/10 TONEHEIM FOLKEHØGSKOLE REGULERINGSPLAN Reguleringsplan for Toneheim folkehøgskole vedtas med hjemmel i plbl Saken er overført kommunestyret 67/10 DETALJREGULERING HOEL ØSTRE Med hjemmel i i plan- og bygningsloven vedtar kommunestyret detaljregulering med bestemmelser for Hoel Østre. Plankart og bestemmelser er sist datert Dersom bygge- og anleggstiltak ikke er igangsatt senest 5 år etter vedtak, kan tillatelsen til gjennomføring av planen ikke gis uten nytt planvedtak. Jf. Plan- og bygningsloven Saken er overført kommunestyret 68/10 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE Protokoll fra møte godkjennes. Ingen spesiell oppfølgning ADM/Svein M Skaaraas APL/Elise Brinslid APL/Geir Cock ADM/Rita Kristiansen

22 69/10 SØKNAD OM FRITAK FOR EIENDOMSSKATT FOR STUDENTBOLIGER. Med henvisning til eiendomsskattelovens 7a gir ikke kommunestyret Studentsamskipnaden i Hedmark fritak for eiendomsskatt for studentboliger, kulturhus og kontorer til administrasjon i Fredik Monsensgt. 21, Grønnegt og Seminargt. 14. Saken er overført kommunestyret 70/10 PARKGATA 36, STATENS HUS - KLAGE PÅ RAMMETILLATELSE FOR OPPFØRING AV TILBYGG - DISPENSASJONS FRA KRAV OM PARKERING I BEBYGGELSESPLAN / FRIKJØP FOR MANGLENDE PARKERINGSDEKNING Med hjemmel i forvaltningslovens 33 opprettholder Hamar kommune sitt vedtak om dispensasjon fra bestemmelse til bebyggelsesplan for kvartal 116, vedrørende begrensning av frikjøp for manglende parkeringsplasser. Frikjøp anses å være i samsvar med intensjonen i kommunedelplan for veg og transport. Klagen anses ikke å inneholde opplysninger som gir grunnlag for å endre vedtaket. Avgjørelsen om at klagen ikke gis oppsettende virkning opprettholdes. Klagen oversendes Fylkesmannen i Hedmark som klageinstans. Sluttbehandling hos Fylkesmannen i Oppland. Vedtak ikke fattet enda. Venter fortsatt på svar fra Fylkesmannen i Oppland. 71/10 KOMMUNALT BIDRAG - TRYGT HJEM FOR 75 Hamar formannskap bevilger Kr ,- til ordningen gratis hjem for kr. 75,-. for Bevilgningen dekkes over konto for tilfeldige utgifter etter formannskapets bestemmelser. Formannskapet forventer at en går gjennom ordningen med sikte på at en senere kan holde seg I prosess BOO/Børge Jacobsen BOO/Geir Haugland ADM/Odd Lindstad

23 innen de budsjettrammer som fylkeskommunen har. Hamar kommune ber om å bli forelagt retningslinjene som høringsinstans. Vedtak ekspedert og penger overført 72/10 HAMAR KINO KF Saken tatt til orientering. Saken er overført kommunestyret 73/10 HAMAR KINO KF - KVARTALSRAPPORT Saken tatt til orientering. Saken er overført kommunestyret 74/10 HAMAR KINO KF - MÅLFORMULERINGER Saken tatt til orientering. Saken er overført kommunestyret 75/10 ERSTATNINGSLOKALER FOR SANGENS OG MUSIKKENS HUS Hamar kommunestyre slutter seg til administrasjonens forslag til løsning av midlertidige erstatningslokaler for aktiviteten i Sangens og Musikkens Hus. Voksenopplæringen for innvandrere får framtidig tilhold i Folkets Hus i kombinasjon med lokaler i kulturhuset når dette står ferdig. Rådmannen gis fullmakt til å ferdigforhandle leieavtale. Utgiftene til husleie legges inn i framtidige budsjetter. Saken er overført kommunestyret 76/10 EVALUERING AV PROSJEKTET INN PÅ TUNET. SØKNAD OM STØTTE TIL NYTT PROSJEKT KU/Terje Halvorsen KU/Terje Halvorsen KU/Terje Halvorsen KU/Terje Halvorsen ADM/Odd Lindstad

24 1) Sluttrapport fra prosjektet Inn på tunet- Grønn omsorg en realitet i Ringsaker, Løten, Stange og Hamar? tas til orientering. 2) Videre anbefaler Hamar kommune en søknad om støtte fra Innovasjon Norge til gjennomføring av et toårig prosjekt: Inn på tunet-løftet i Hamar, Stange og Løten, herunder den forelagte finansieringsplanen. Stange kommune står som prosjekteier, men alle kommunene er likeverdige deltagere, Hedmarken landbrukskontor har prosjektlederrollen. 3) Rådmannen meddeles fullmakt til å oppnevne representant til en eventuell styringsgruppe. Vedtak ekspedert til HLK. HLK har ikke fått innvilget de statlige midlene slik at det ikke blir prosjekt nå 77/10 BRUKEN AV NÆRINGSFOND I HAMAR KOMMUNE STR/Tore Nilsen Saken utsatt. Tatt opp som sak 171/10. 78/10 SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV HÅVARD SOLHEIM Håvard Solheim, BBL, fritas fra sine politiske verv som medlem i kommunestyret og komiteen for barn og unge der han også er leder, varamedlem i formannskapet og driftsstyret på Børstad ungdomsskole, for den tid utflyttingen varer. Jørgen Andreas Rogne rykker opp som fast medlem i kommunestyret. Som nytt fast medlem i komite for barn og unge velges: Som ny leder i komite for barn og unge velges: Som nytt varamedlem til driftsstyret på Børstad ungdomsskole velges: ADM/Rita Kristiansen

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Lardal kommune Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016 Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Innholdsfortegnelse Kap side 1 Sammendrag 3 1.1 Kommunestyrets vedtak

Detaljer

Møtetid: 10:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Åse Granmo Lisbeth Solbakken. Gunnar Mikalsen Tormod Thuseth. Rådmann Lars E. Kapskarmo

Møtetid: 10:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Åse Granmo Lisbeth Solbakken. Gunnar Mikalsen Tormod Thuseth. Rådmann Lars E. Kapskarmo Grane kommune Side 1 av 49 Møtebok Møte i Kommunestyret Møtedato: 18.06.2014 Møtetid: 10:00 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 13. juni 2014 Fraværende

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Inkluderende, tradisjonsrik og nytenkende... 4 1.2. Raus, proff og praktisk... 4 1.3. Samhandlingsreformen... 5 1.4. Hva er en boligsosial

Detaljer

Marnardal kommune. Reglement for politisk virksomhet i Marnardal kommune. Politisk organisering, møtereglement, delegasjonsreglement,

Marnardal kommune. Reglement for politisk virksomhet i Marnardal kommune. Politisk organisering, møtereglement, delegasjonsreglement, Marnardal kommune Reglement for politisk virksomhet i Marnardal kommune Politisk organisering, møtereglement, delegasjonsreglement, godtgjørelse til folkevalgte Vedtatt av Marnardal kommunestyre gjeldende

Detaljer

HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2014-2017 DEL 2

HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2014-2017 DEL 2 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2014-2017 DEL 2 Innhold 20 Politisk... 4 21 Rådmannens stab... 5 22 Arealplan... 10 23 Service og kommunikasjon... 15 30 Opplæring og oppvekst... 18 31 Barnehage... 24 32 Kultur...

Detaljer

INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP

INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP Utredning 2: Nord Odal kommune GIVAS Behandlet i Kommunestyret i Nord Odal *.*.2012 Behandlet i Representantskapet i GIVAS *.*.2012 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING...

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 15.01.2015 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 15.01.2015 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 15.01.2015 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

Økonomireglement for Tinn kommune

Økonomireglement for Tinn kommune Økonomireglement for Tinn kommune Vedtatt av kommunestyret 9.06.203, sak 9.06.203 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning 3. Reglement for delegering av budsjettmyndighet 4 2. Reglement for økonomiplan med kommuneplanens

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

Fylkesrådets forslag. Årsbudsjett 2012

Fylkesrådets forslag. Årsbudsjett 2012 Fylkesrådets forslag Årsbudsjett 2012 Innholdsfortegnelse Fylkesrådets forslag Årsbudsjett 2012 Hedmark fylkeskommune FYLKESRÅDETS FORORD..1 1. INNLEDNING... 3 1.1 Lover og forskrifter som regulerer innholdet

Detaljer

for folkevalgte og administrasjon i etablering, drift og utvikling av

for folkevalgte og administrasjon i etablering, drift og utvikling av KOMMUNAL EIENDOMSFORVALTNING En veileder/verktøykasse for folkevalgte og administrasjon i etablering, drift og utvikling av kommunale eiendomsforetak Hva må til for å lykkes med kommunale eiendomsforetak?

Detaljer

Møtested: (Samme innkjøring NB! Møteplan. 11.30 Lunsj.. Saksliste. Tittel. r 25.11. 20111. Orienteringer

Møtested: (Samme innkjøring NB! Møteplan. 11.30 Lunsj.. Saksliste. Tittel. r 25.11. 20111. Orienteringer Møteinnkalling Utvalg: Regionrådet for Hadeland Møtested: Øvre Vang Gård, Jevnaker. (Samme innkjøring som Jevnaker kirke) Møtedato: 25.11. 2011 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til Edvin Straume tlf.

Detaljer

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN Rygge kommune Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens helhetlige vurdering 1 2. Planforutsetninger 3 2.1 Planer og styringssystem 3 2.2 Kommuneplan 3 2.3 Prioriteringer

Detaljer

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018. Kommunestyrets vedtak 16.12.2014

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018. Kommunestyrets vedtak 16.12.2014 Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Kommunestyrets vedtak 16.12.2014 Saksprotokoll - Kommunestyret - 15.12.2014 - sak 113/14 Behandling: Espen Haaland(H) fremmet forslag på vegne av Høyre, Frp, Senterpartiet,

Detaljer

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 19.04.2012 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 19.04.2012 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08. MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 19.04.2012 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 26.03.2015 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no.

Detaljer

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Oslo, 21. mai 2013 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn John Wahl Medlem AP Marianne Sivertsen Næss Settevaraordfører

Detaljer

M e r å k e r. K o m m u n e

M e r å k e r. K o m m u n e M e r å k e r K o m m u n e Egga barnehage åpnet 1. august 2011. Barnehagen har plass til 100 barn fordelt på 6 avdelinger. Barnehagen har lyse, store og trivelige lokaler og et supert uteområde samt naturen

Detaljer

Startlån Moss kommune

Startlån Moss kommune Startlån Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 21. januar 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer

OPPFØLGING AV VEDTAK I KOMMUNESTYRET 2013

OPPFØLGING AV VEDTAK I KOMMUNESTYRET 2013 OPPFØLGING AV VEDTAK I KOMMUNESTYRET 2013 Følgende saker er ikke tatt med: - Sak om godkjenning av protokoller - Sak om referatsaker INTERPELLASJON FRA KRISTELIG FOLKEPARTI V/KVISTAD TIL KOMMUNESTYRETS

Detaljer

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT...

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT... Årsmelding 2014 Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT... 16 INVESTERINGSANSVAR MED VESENTLIGE AVVIK,

Detaljer

Årsmelding 2007. Frogn kommune. Årsmelding 2007

Årsmelding 2007. Frogn kommune. Årsmelding 2007 Frogn kommune 1 Innhold: 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER...4 1.1 OM STRUKTUREN PÅ ÅRSMELDINGEN...4 1.2 SENTRALE TALL OG HENDELSER...4 2 ÅRSBERETNING - HOVEDTALL I REGNSKAPET...9 2.1 DRIFTSREGNSKAPET...9 2.2 ENHETENES

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Unkervatn Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 33

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Unkervatn Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 33 Hattfjelldal kommune Side 1 av 33 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Unkervatn Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (varaordfører) SP

Detaljer

Årsberetning for 2011

Årsberetning for 2011 M e r å k e r K o m m u n e Vinteren 2011/2012 ble utvidelse av alpinsenteret tatt i bruk. Flere nye traséer, kunstsnø og lyssetting har hevet standarden på anlegget. Årsberetning for 2011 www.meraker.kommune.no

Detaljer

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006 INNHOLD D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006 Presidenten har ordet: Med tanke på fremtiden.................................. 2 Saksliste...............................................................

Detaljer

Årsrapport 2013 ASKER MULIGHETENES KOMMUNE

Årsrapport 2013 ASKER MULIGHETENES KOMMUNE Årsrapport ASKER MULIGHETENES KOMMUNE Innhold 1 ORGANISERING...6 1.1 Politisk struktur...6 1.2 Administrativ struktur...7 1.3 Eierstyring...7 2 VIRKSOMHETSSTYRING...8 2.1 Prinsipper for virksomhetsstyring...8

Detaljer