Nr. 6/62 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 322/2012. av 16. april 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr. 6/62 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 322/2012. av 16. april 2012"

Transkript

1 Nr. 6/62 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 322/ /EØS/6/19 av 16. april 2012 om endring av vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 med hensyn til grenseverdier for rester av klopyralid, dimetomorf, fenpyrazamin, folpet og pendimetalin i eller på visse produkter(*) EUROPAKOMMISJONEN HAR under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, er det inngitt en slik søknad for druer, tomater, paprika, auberginer og frukter av gresskarfamilien med spiselig skall. Når det gjelder folpet, er det inngitt en slik søknad for vindruer, hvitløk og tomater. Når det gjelder pendimetalin, er det inngitt en slik søknad for bladkål, knutekål og urter. under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 av 23. februar 2005 om grenseverdier for rester av pesticider i eller på næringsmidler og fôrvarer av vegetabilsk og animalsk opprinnelse, og om endring av rådsdirektiv 91/414/ EØF( 1 ), særlig artikkel 14 nr. 1 bokstav a), og 4) I samsvar med artikkel 8 i forordning (EF) nr. 396/2005 er disse søknadene evaluert av de berørte medlemsstatene, og evalueringsrapportene er oversendt Kommisjonen. ut fra følgende betraktninger: 1) Grenseverdier for rester av folpet og pendimetalin er fastsatt i vedlegg II og i del B i vedlegg III til forordning (EF) nr. 396/2005. Grenseverdier for rester av klopyralid og dimetomorf er fastsatt i del A i vedlegg III til forordning (EF) nr. 396/2005. For fenpyrazamin er det ikke tidligere fastsatt grenseverdier for restmengder i noen av vedleggene til forordning (EF) nr. 396/2005, og standardverdien på 0,01 mg/kg har derfor hatt anvendelse. 5) Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet, heretter kalt «Myndigheten», har vurdert søknadene og evalueringsrapportene, og undersøkte særlig risikoene for forbrukerne og, der det var relevant, for dyr, og har avgitt grunngitte uttalelser om de foreslåtte grenseverdiene for restmengder( 2 ). Myndigheten oversendte disse uttalelsene til Kommisjonen og medlemsstatene og gjorde dem tilgjengelige for offentligheten. 2) Innenfor rammen av framgangsmåten for godkjenning av bruk av et plantevernmiddel som inneholder det aktive stoffet dimetomorf på spinat og beteblader, er det i henhold til artikkel 6 nr. 1 i forordning (EF) nr. 396/2005 inngitt en søknad om endring av de gjeldende grenseverdiene. 3) Når det gjelder klopyralid, er det inngitt en slik søknad for blomkål, brokkoli, hodekål, linfrø, kålrot, neper og animalske produkter idet det tas hensyn til bruk på vekster som skal brukes til fôr til husdyr bestemt til næringsmiddelproduksjon. Når det gjelder fenpyrazamin, (*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 105 av , s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 6/2013 av 1. februar 2013 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) og vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 31 av , s. 10. ( 1 ) EUT L 70 av , s. 1. 6) Når det gjelder bruk av folpet på vindruer, konkluderte Myndigheten i sine grunngitte uttalelser med at eventuelle risikoer for forbrukerens helse ikke kunne utelukkes dersom grenseverdien heves, slik søkeren anmodet om. Derfor bør ikke grenseverdien heves. Når det gjelder bruk ( 2 ) EFSAs vitenskapelige rapporter finnes på European Food Safety Authority; Setting of MRLs for fenpyrazamine in table grapes, wine grapes, tomatoes, aubergines, peppers and cucurbits with edible peel. EFSA Journal 2011; 9(10):2403. [30 pp.]. European Food Safety Authority; Modification of the existing MRLs for dimethomorph in spinach and beet leaves (chard). EFSA Journal 2011; 9(11):2437. [24 pp.]. European Food Safety Authority; Modification of the existing MRLs for clopyralid in various commodities. EFSA Journal 2011; 9(10):2418. [40 pp.]. European Food Safety Authority; Modification of the existing MRLs for pendimethalin in various crops.efsa Journal 2011; 9(10):2400. [31 pp.]. European Food Safety Authority; Modification of the existing MRLs for folpet in wine grapes, garlic and tomatoes. EFSA Journal 2011; 9(9):2391. [40 pp.].

2 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 6/63 av klopyralid på melk, foreslo Myndigheten en lavere grenseverdi forutsatt at analysemetoden ble validert. Ettersom det ikke er framlagt noe bevis for dette, bør grenseverdien holdes uendret. 7) Når det gjelder alle andre søknader, konkluderte Myndigheten med at alle opplysningskrav var oppfylt, og at endringene av grenseverdiene som søkerne hadde anmodet om, var akseptable med hensyn til forbrukersikkerhet, på grunnlag av en vurdering av forbrukersikkerheten for 27 bestemte europeiske forbrukergrupper. Myndigheten tok hensyn til de nyeste opplysningene om stoffenes toksikologiske egenskaper. Verken livslang eksponering for disse stoffene gjennom konsum av alle næringsmidler som kan inneholde dem, eller kortvarig eksponering som følge av overdrevent konsum av de berørte vekstene og produktene, viste at det var noen risiko for at akseptabelt daglig inntak (ADI) eller akutt referansedose (ARfD) overskrides. 8) På grunnlag av Myndighetens grunngitte uttalelser, og idet det tas hensyn til faktorer som er relevante for saken, anses de foreslåtte endringene av grenseverdiene å oppfylle kravene i artikkel 14 nr. 2 i forordning (EF) nr. 396/ ) Forordning (EF) nr. 396/2005 bør derfor endres. 10) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen, og verken Europaparlamentet eller Rådet har motsatt seg dem VEDTATT DENNE FORORDNING: Artikkel 1 Vedlegg II og III til forordning (EF) nr. 396/2005 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. Artikkel 2 Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. Utferdiget i Brussel, 16. april For Kommisjonen José Manuel BARROSO President

3 Nr. 6/64 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende VEDLEGG I vedlegg II og III til forordning (EF) nr. 396/2005 gjøres følgende endringer: 1) I vedlegg II skal kolonnene for folpet og pendimetalin lyde: «Pesticidrester og grenseverdier for restmengder (mg/kg) Kodenummer Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for restmengder gjelder for( a ) Folpet Pendimetalin (F) FRUKT, FRISK ELLER FRYST; NØTTER 0,05 (*) i) Sitrusfrukter 0,02 (*) Grapefrukt (pompelmus, pomeloer, sweetie, tangelo (unntatt minneolaer), ugli og andre hybrider) Appelsiner (bergamott, pomerans, chinotto og andre hybrider) Sitroner (ekte sitron, sitron) Lime Mandariner (klementiner, tangeriner, minneolaer og andre hybrider) Andre ii) Nøtter (med eller uten skall) 0,02 (*) Mandler Paranøtter Kasjunøtter Kastanjer Kokosnøtter Hasselnøtter (filbertnøtter) Macadamianøtter Pekannøtter Pinjekjerner Pistasienøtter Valnøtter Andre iii) Kjernefrukter 3 (+) Epler (villepler) Pærer (japanske pærer) Kveder Mispel (**) (**) Japansk mispel (**) (**)

4 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 6/ Andre iv) Steinfrukter Aprikoser 0,02 (*) Kirsebær (søtkirsebær, surkirsebær) Ferskener (nektariner og lignende hybrider) 0,02 (*) Plommer (kreke, reineclaude, mirabelle, slåpetorn) 0,02 (*) Andre 0,02 (*) v) Bær og små frukter a) Borddruer og vindruer Borddruer 0,02 (*) Vindruer b) Jordbær 3 (+) c) Bær fra halvbusker Bjørnebær 3 (+) Blåbringebær (loganbær, boysenbær og moltebær) 0,02 (*) Bringebær (vinbringebær, åkerbær/bringebær (Rubus arcticus), nektarbringebær (Rubus arcticus x idaeus)) 3 (+) Andre 0,02 (*) d) Andre små frukter og bær Blåbær 0,02 (*) Tranebær (tyttebær) 0,02 (*) Solbær, hvitrips og rødrips 3 (+) Stikkelsbær (inkludert hybrider med andre Ribes-arter) 3 (+) Nyper (**) (**) Morbær (melbær) (**) (**) Azarolhagtorn (kiwai (Actinidia arguta)) (**) (**) Hyllebær (svartsurbær, rogn, trollhegg/havtindved, hagtorn, søtmispel og andre bær fra trær) (**) (**) Andre 0,02 (*) vi) Forskjellige frukter 0,02 (*) a) Spiselig skall Dadler Fikener Bordoliven Kumquat (marumi (rund kumquat), nagami (oval kumquat), limequat (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.)) Stjernefrukt (bilimbi) (**) (**) Daddelplommer (**) (**)

5 Nr. 6/66 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Jambolan (javaplommer) (javaepler (vannepler), malayepler, rosenepler, eugeniabær, surinambær (grumichama Eugenia uniflora) (**) (**) Andre b) Uspiselig skall, små Kiwier Litchi (pulasan, rambutan (hårete litchi, mangostan) Pasjonsfrukt Fikenkaktus (kaktusfrukt) (**) (**) Stjerneepler (**) (**) Amerikansk kaki (Virginia-kaki) (svart sapot, hvit sapot, grønn sapot, amarillosapot (gul sapot) og mammeysapot) (**) (**) Andre c) Uspiselig skall, store Avokadoer Bananer (dvergbanan, pisang, eplebanan) Mango Papaya Granatepler Cherimoya (nettannona, søteple (søtannona), ilama og andre mellomstore frukter av familien Annonceae) (**) (**) Guava (rød pitahaya (Hylocereus undatus) (**) (**) Ananas Brødfrukt (jackfrukt) (**) (**) Durian (**) (**) Surannona (guanabana) (**) (**) Andre GRØNNSAKER, FRISKE ELLER FRYSTE i) Rot- og knollvekster a) Poteter 0,1 0,05 (*) b) Tropiske rot- og knollvekster 0,02 (*) 0,05 (*) Kassava (taro, eddo (japansk taro), tannia) Søtpoteter Jams (jamsbønne, meksikansk jamsbønne) Arrowrot (**) (**) Andre c) Andre rot- og knollvekster unntatt sukkerbete 0,02 (*) Rødbeter 0,05 (*) Gulrøtter 0,2

6 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 6/ Knollselleri 0, Pepperrot (angelikarot, løpstikkerot, gentianarot) 0, Jordskokk 0,05 (*) Pastinakk 0, Rotpersille 0, Reddiker (svart reddik, japansk reddik, små reddiker og lignende sorter, jordmandler (Cyperus esculentus)) 0,05 (*) Havrerot (skorsonerrot, svartrot (spansk østersurt)) 0,05 (*) Kålrot 0,05 (*) Neper 0,05 (*) Andre 0,05 (*) ii) Løk 0,05 (*) Hvitløk 0, Kepaløk (sølvløk) 0, Sjalottløk 0,02 (*) Pipeløk (pipeløk og lignende varianter) 0,02 (*) Andre 0,02 (*) iii) Fruktbærende grønnsaker 0,05 (*) a) Søtvierfamilien Tomater (kirsebærtomater, tretomat, physalis, bukketorn, kinabukketorn (Lycium barbarum og L. chinense)) 3 (+) Paprika (chilipepper) 0,02 (*) Auberginer (eggplanter) (pepino) 0,02 (*) Okra 0,02 (*) Andre 0,02 (*) b) Gresskarfamilien spiselig skall 0,02 (*) Slangeagurker Sylteagurker Mandelgresskar (sommergresskar, patisson) Andre c) Gresskarfamilien uspiselig skall Meloner (hornmelon) Kjempegresskar (vintersquash) Vannmeloner Andre d) Sukkermais 0,02 (*) e) Andre fruktbærende grønnsaker 0,02 (*)

7 Nr. 6/68 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende iv) Kål a) Blomsterkål 0,02 (*) 0,05 (*) Brokkoli (calabrese, kinesisk brokkoli, brokkolirybs) Blomkål Andre b) Hodekål 0,02 (*) 0,05 (*) Rosenkål Hodekål (spisskål, rødkål, savoykål, hvitkål) Andre c) Bladkål 0,02 (*) 0, Kinakål (indisk (kinesisk) sennepskål, pak choi, tai goo choi, choi sum, pe-tsai)) Grønnkål (bladkål, portugisisk grønnkål, portugisisk kål, åkerkål) Andre d) Knutekål 0,05 0, v) Bladgrønnsaker og friske urter a) Salat og andre salatplanter, inkludert Brassicacea 0,05 (*) Vårsalat (taggbegersalat) 0,02 (*) Salat (hodesalat, rød lollosalat, isbergsalat, romanosalat) Bredbladet endiv (villsikori, rød sikori, italiensk sikori (radicchio), krusendiv, sugar loaf) 0,02 (*) Karse 0,02 (*) Vårkarse (**) (**) Salatsennep, rucola (steinsennep) 0,02 (*) Sareptasennep (**) (**) Blader og spirer av Brassica spp. (mizuna, erteblader, reddikblader og andre unge spirer av Brassica (høstet opp til bladstadium 8)) 0,02 (*) Andre 0,02 (*) b) Spinat og lignende (blader) 0,05 (*) Spinat (nyzealandsk spinat, amarantspinat) Portulakk (vinterportulakk, hageportulakk, vanlig portulakk, matsyre, salturt, agretti (Salsola soda)) (**) (**) Bladbete (mangold) (blader av rødbete) 0,02 (*) Andre 0,02 (*) c) Vinblader (vindrueblader) (**) (**) d) Brønnkarse 0,02 (*) 0,05 (*) e) Salatsikori 0,02 (*) 0,05 (*)

8 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 6/ f) Urter 0,02 (*) Kjørvel 0, Gressløk 0, Snittselleri (blader av fennikel, koriander, dill, karve, løpstikke, kvann, spansk kjørvel og andre Apiacea-blader) 0, Persille Salvie (vintersar, sommersar) (**) (**) Rosmarin (**) (**) Timian (merian, oregano) (**) (**) Basilikum (melisseblader, mynte, peppermynte) (**) (**) Laurbærblader (**) (**) Estragon (isop) (**) (**) Andre (spiselige blomster) 0, vi) Belgfrukter (friske) 0, Bønner (med belg) (hagebønner (skolmbønner, brytbønner), prydbønner (runner beans), snittebønner, langbønner) 2 (+) Bønner (uten belg) (bønnevikker, flageolettbønner, jackbønner, limabønner, vignabønner) 2 (+) Erter (med belg) (sukkererter) 0,02 (*) Erter (uten belg) (hageerter, grønnerter, kikerter) 0,02 (*) Linser 0,02 (*) Andre 0,02 (*) vii) Stengelgrønnsaker (friske) 0,02 (*) Asparges 0,05 (*) Kardon 0,05 (*) Stilkselleri 0, Fennikel 0,05 (*) Artisjokk 0,05 (*) Purre 0,05 (*) Rabarbra 0,05 (*) Bambusskudd (**) (**) Palmehjerter (**) (**) Andre 0,05 (*) viii) Sopp 0,02 (*) 0,05 (*) Dyrket sopp (sjampinjong, østerssopp, shiitakesopp) Viltvoksende sopp (kantarell, trøffel, morkel, steinsopp) Andre ix) Tang og tare (**) (**)

9 Nr. 6/70 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende TØRKEDE BELGFRUKTER 0,02 (*) 0, Bønner (bønnevikker, hvite bønner (navy beans) flageolettbønner, jackbønner, limabønner, bondebønner, vignabønner) Linser Erter (kikerter, åkererter, fôrskolm) Lupiner Andre OLJEHOLDIGE FRØ OG FRUKTER 0,02 (*) i) Oljeholdige frø 0,1 (*) Linfrø Peanøtter Valmuefrø Sesamfrø Solsikkefrø Rapsfrø (åkerkål, rybs) Soyabønner Sennepsfrø Bomullsfrø Gresskarfrø (andre frø i gresskarfamilien) Saflortistel (**) (**) Agurkurt (**) (**) Oljedodre (**) (**) Hampefrø Ricinus (**) (**) Andre ii) Oljeholdige frukter Oliven til produksjon av olivenolje 0,05 (*) Palmenøtter (palmekjerner) (**) (**) Oljepalmefrukt (**) (**) Kapok (**) (**) Andre 0,1 (*) KORN 0,05 (*) Bygg Bokhvete (amarant, kinoa) 0,02 (*) Mais 0,02 (*) Hirse (stor busthirse, teff) 0,02 (*) Havre 0,02 (*) Ris 0,02 (*) Rug 0,02 (*)

10 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 6/ Sorghum 0,02 (*) Hvete (spelthvete, rughvete) Andre 0,02 (*) TE, KAFFE, URTETE OG KAKAO 0,05 (*) 0,1 (*) i) Te (tørkede blader og stilker, gjærede og ugjærede, av Camellia sinensis) ii) Kaffebønner (**) (**) iii) Urtete (tørket) (**) (**) a) Blomster (**) (**) Kamille (**) (**) Hibiskus (**) (**) Kronblader av rose (**) (**) Sjasmin (svarthyllblomster (Sambucus nigra)) (**) (**) Lind (**) (**) Andre (**) (**) b) Blader (**) (**) Jordbærblader (**) (**) Rooibosblader (ginkgoblader) (**) (**) Maté (**) (**) Andre (**) (**) c) Røtter (**) (**) Vendelrot (**) (**) Ginsengrot (**) (**) Andre (**) (**) d) Andre urteteer (**) (**) iv) Kakao (gjærede bønner) (**) (**) v) Johannesbrød (**) (**) Humle (tørket), inkludert humle i form av pelleter og ikke-konsentrert pulver 150 0,1(*) KRYDDER i) Frø (**) (**) (**) (**) Anisfrø (**) (**) Svartkarve (**) (**) Sellerifrø (løpstikkefrø) (**) (**) Korianderfrø (**) (**) Spisskummenfrø (**) (**) Dillfrø (**) (**) Fennikelfrø (**) (**)

11 Nr. 6/72 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Bukkehornkløver (**) (**) Muskatnøtt (**) (**) Andre (**) (**) ii) Frukt og bær (**) (**) Allehånde (**) (**) Anispepper (kinesisk pepper) (**) (**) Karve (**) (**) Kardemomme (**) (**) Einebær (**) (**) Svart og hvit pepper (langpepper, rosépepper) (**) (**) Vaniljestang (**) (**) Tamarind (**) (**) Andre (**) (**) iii) Bark (**) (**) Kanel (kassia) (**) (**) Andre (**) (**) iv) Røtter eller jordstengler (**) (**) Lakris (**) (**) Ingefær (**) (**) Gurkemeie (**) (**) Pepperrot (**) (**) Andre (**) (**) v) Knopper (**) (**) Kryddernellik (**) (**) Kapers (**) (**) Andre (**) (**) vi) Blomsterarr (**) (**) Safran (**) (**) Andre (**) (**) vii) Frøkapper (**) (**) Muskatblomme (**) (**) Andre (**) (**) SUKKERPLANTER (**) (**) Sukkerbete (rot) (**) (**) Sukkerrør (**) (**)

12 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 6/ Sikorirøtter (**) (**) Andre (**) (**) PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE LANDDYR 0,05 (*) i) Kjøtt, bearbeidet kjøtt, slakteavfall, blod, animalsk fett, ferskt, kjølt eller fryst, saltet, i saltlake, tørket, røkt eller bearbeidet til mel, andre bearbeidede produkter, f.eks. pølser, og næringsmidler framstilt av disse a) Svin Kjøtt Fettfritt eller magert kjøtt Lever Nyrer Spiselig slakteavfall Andre b) Storfe Kjøtt Fett Lever Nyrer Spiselig slakteavfall Andre c) Sau Kjøtt Fett Lever Nyrer Spiselig slakteavfall Andre d) Geit Kjøtt Fett Lever Nyrer Spiselig slakteavfall Andre e) Hester, esler, muldyr eller mulesler (**) (**) Kjøtt (**) (**) Fett (**) (**) Lever (**) (**)

13 Nr. 6/74 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nyrer (**) (**) Spiselig slakteavfall (**) (**) Andre (**) (**) f) Fjørfe kylling, gås, and, kalkun og perlehøns struts, due Kjøtt Fett Lever Nyrer Spiselig slakteavfall Andre g) Andre landbruksdyr (kanin, kenguru) (**) (**) Kjøtt (**) (**) Fett (**) (**) Lever (**) (**) Nyrer (**) (**) Spiselig slakteavfall (**) (**) Andre (**) (**) ii) Melk og fløte, ikke konsentrert og ikke tilsatt sukker eller søtningsmiddel, smør og annet fett fra melk, ost eller ostemasse Storfe Sau Geit Hest Andre iii) Fugleegg, ferske, konserverte eller kokte, egg uten skall og eggeplommer, ferske, tørkede, dampkokte eller kokt i vann, formede, fryste eller på annen måte konserverte, også tilsatt sukker eller annet søtningsmiddel Kylling And (**) (**) Gås (**) (**) Vaktel (**) (**) Andre (**) (**) iv) Honning (dronninggelé, pollen) (**) (**) v) Amfibier og krypdyr (froskelår, krokodiller) (**) (**) vi) Snegler (**) (**) vii) Andre landdyrprodukter (**) (**) ( a ) For en fullstendig liste over produkter av vegetabilsk og animalsk opprinnelse som det er fastsatt grenseverdier for, vises det til vedlegg I. (*) Angir bestemmelsesgrensen. (**) Kombinasjon av pesticid og kodenummer som grenseverdien for restmengder som fastsatt i vedlegg III del B, gjelder for. (F) = Løselig i fett.

14 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 6/75 Folpet (+) Summen av kaptan og folpet iii) Kjernefrukter b) Jordbær Bjørnebær Bringebær (vinbringebær, åkerbær/bringebær (Rubus arcticus), nektarbringebær (Rubus arcticus x idaeus)) Solbær, hvitrips og rødrips Stikkelsbær (inkludert hybrider med andre Ribes-arter) Tomater (kirsebærtomater, tretomat, physalis, bukketorn, kinabukketorn (Lycium barbarum og L. chinense)) Bønner (med belg) (hagebønner (skolmbønner, brytbønner), prydbønner (runner beans), snittebønner, langbønner) Bønner (uten belg) (bønnevikker, flageolettbønner, jackbønner, limabønner, vignabønner)»

15 Nr. 6/76 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende ) I vedlegg III gjøres følgende endringer: a) I del A gjøres følgende endringer: i) Kolonnene for klopyralid og dimetomorf skal lyde: «Pesticidrester og grenseverdier for restmengder (mg/kg) Kodenummer Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for restmengder gjelder for( a ) Klopyralid Dimetomorf FRUKT, FRISK ELLER FRYST; NØTTER i) Sitrusfrukter 0, Grapefrukt (pompelmus, pomeloer, sweetie, tangelo (unntatt minneolaer), ugli og andre hybrider) 0,05 (*) Appelsiner (bergamott, pomerans, chinotto og andre hybrider) 0, Sitroner (ekte sitron, sitron) 0,05 (*) Lime 0,05 (*) Mandariner (klementiner, tangeriner, minneolaer og andre hybrider) 0,05 (*) Andre 0,05 (*) ii) Nøtter (med eller uten skall) 0,5 0,05 (*) Mandler Paranøtter Kasjunøtter Kastanjer Kokosnøtter Hasselnøtter (filbertnøtter) Macadamianøtter Pekannøtter Pinjekjerner Pistasienøtter Valnøtter Andre iii) Kjernefrukter 0,5 0,05 (*) Epler (villepler) Pærer (japanske pærer) Kveder Mispel Japansk mispel Andre

16 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 6/ iv) Steinfrukter 0,5 0,05 (*) Aprikoser Kirsebær (søtkirsebær, surkirsebær) Ferskener (nektariner og lignende hybrider) Plommer (kreke, reineclaude, mirabelle, slåpetorn) Andre v) Bær og små frukter a) Borddruer og vindruer 0, Borddruer Vindruer b) Jordbær 0,5 0, c) Bær fra halvbusker 0,5 0,05 (*) Bjørnebær Blåbringebær (loganbær, boysenbær og moltebær) Bringebær (vinbringebær, åkerbær/bringebær (Rubus arcticus), nektarbringebær (Rubus arcticus x idaeus)) Andre d) Andre små frukter og bær 0,05 (*) Blåbær 0, Tranebær (tyttebær) Solbær, hvitrips og rødrips 0, Stikkelsbær (inkludert hybrider med andre Ribes-arter) 0, Nyper 0, Morbær (melbær) 0, Azarolhagtorn (kiwai (Actinidia arguta)) 0, Hyllebær (svartsurbær, rogn, trollhegg/havtindved, hagtorn, søtmispel og andre bær fra trær) 0, Andre 0, vi) Forskjellige frukter 0,5 0,05 (*) a) Spiselig skall Dadler Fikener Bordoliven Kumquat (marumi (rund kumquat), nagami (oval kumquat), limequat (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.)) Stjernefrukt (bilimbi) Daddelplommer

17 Nr. 6/78 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Jambolan (javaplommer) (javaepler (vannepler), malayepler, rosenepler, eugeniabær, surinambær (grumichama Eugenia uniflora) Andre b) Uspiselig skall, små Kiwier Litchi (pulasan, rambutan (hårete litchi, mangostan) Pasjonsfrukt Fikenkaktus (kaktusfrukt) Stjerneepler Amerikansk kaki (Virginia-kaki) (svart sapot, hvit sapot, grønn sapot, amarillosapot (gul sapot) og mammeysapot) Andre c) Uspiselig skall, store Avokadoer Bananer (dvergbanan, pisang, eplebanan) Mango Papaya Granatepler Cherimoya (nettannona, søteple (søtannona), ilama og andre mellomstore frukter av familien Annonceae) Guava (rød pitahaya (Hylocereus undatus) Ananas Brødfrukt (jackfrukt) Durian Surannona (guanabana) Andre GRØNNSAKER, FRISKE ELLER FRYSTE i) Rot- og knollvekster a) Poteter 0,5 0, b) Tropiske rot- og knollvekster 1 0,05 (*) Kassava (taro, eddo (japansk taro), tannia) Søtpoteter Jams (jamsbønne, meksikansk jamsbønne) Arrowrot Andre c) Andre rot- og knollvekster unntatt sukkerbete Rødbeter 1 0,05 (*) Gulrøtter 0,5 0,05 (*)

18 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 6/ Knollselleri 0,5 0,05 (*) Pepperrot (angelikarot, løpstikkerot, gentianarot) 0,5 0,05 (*) Jordskokk 0,5 0,05 (*) Pastinakk 0,5 0,05 (*) Rotpersille 0,5 0,05 (*) Reddiker (svart reddik, japansk reddik, små reddiker og lignende sorter, jordmandler (Cyperus esculentus)) 0, Havrerot (skorsonerrot, svartrot (spansk østersurt)) 0,5 0,05 (*) Kålrot 1,5 0,05 (*) Neper 1,5 0,05 (*) Andre 0,5 0,05 (*) ii) Løk 0, Hvitløk 0, Kepaløk (sølvløk) 0, Sjalottløk 0, Pipeløk (pipeløk og lignende varianter) 0, Andre 0, iii) Fruktbærende grønnsaker 0, a) Søtvierfamilien Tomater (kirsebærtomater, tretomat, physalis, bukketorn, kinabukketorn (Lycium barbarum og L. chinense)) Paprika (chilipepper) 0, Auberginer (eggplanter) (pepino) 0, Okra 0,05 (*) Andre 0,05 (*) b) Gresskarfamilien spiselig skall Slangeagurker Sylteagurker Mandelgresskar (sommergresskar, patisson) Andre c) Gresskarfamilien uspiselig skall Meloner (hornmelon) Kjempegresskar (vintersquash) 0,05 (*) Vannmeloner 0,05 (*) Andre 0,05 (*) d) Sukkermais 0,05 (*) e) Andre fruktbærende grønnsaker 0,05 (*)

19 Nr. 6/80 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende iv) Kål 0,05 (*) a) Blomsterkål Brokkoli (calabrese, kinesisk brokkoli, brokkolirybs) 1, Blomkål Andre 0, b) Hodekål Rosenkål 0, Hodekål (spisskål, rødkål, savoykål, hvitkål) Andre 0, c) Bladkål Kinakål (indisk (kinesisk) sennepskål, pak choi, tai goo choi, choi sum, pe-tsai)) Grønnkål (bladkål, portugisisk grønnkål, portugisisk kål, åkerkål) Andre 0, d) Knutekål 0, v) Bladgrønnsaker og friske urter a) Salat og andre salatplanter, inkludert Brassicacea 0, Vårsalat (taggbegersalat) Salat (hodesalat, rød lollosalat, isbergsalat, romanosalat) Bredbladet endiv (villsikori, rød sikori, italiensk sikori (radicchio), krusendiv, sugar loaf) Karse Vårkarse Salatsennep, rucola (steinsennep) Sareptasennep Blader og spirer av Brassica spp. (mizuna, erteblader, reddikblader og andre unge spirer av Brassica (høstet opp til bladstadium 8)) Andre b) Spinat og lignende (blader) Spinat (nyzealandsk spinat, amarantspinat) Portulakk (vinterportulakk, hageportulakk, vanlig portulakk, matsyre, salturt, agretti (Salsola soda)) 0, Bladbete (mangold) (blader av rødbete) Andre 0,5 0,05 (*) c) Vinblader (vindrueblader) 0, d) Brønnkarse 0, e) Salatsikori 0, f) Urter 3 10

20 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 6/ Kjørvel Gressløk Snittselleri (blader av fennikel, koriander, dill, karve, løpstikke, kvann, spansk kjørvel og andre Apiacea-blader) Persille Salvie (vintersar, sommersar) Rosmarin Timian (merian, oregano) Basilikum (melisseblader, mynte, peppermynte) Laurbærblader Estragon (isop) Andre (spiselige blomster) vi) Belgfrukter (friske) 0, Bønner (med belg) (hagebønner (skolmbønner, brytbønner), prydbønner (runner beans), snittebønner, langbønner) 0,05 (*) Bønner (uten belg) (bønnevikker, flageolettbønner, jackbønner, limabønner, vignabønner) (*) Erter (med belg) (sukkererter) 0,05 (*) Erter (uten belg) (hageerter, grønnerter, kikerter) 0, Linser 0,05 (*) Andre 0,05 (*) vii) Stengelgrønnsaker (friske) 0, Asparges 0,05 (*) Kardon 0,05 (*) Stilkselleri 0,05 (*) Fennikel 0,05 (*) Artisjokk Purre 1, Rabarbra 0,05 (*) Bambusskudd 0,05 (*) Palmehjerter 0,05 (*) Andre 0,05 (*) viii) Sopp 0,5 0,05 (*) Dyrket sopp (sjampinjong, østerssopp, shiitakesopp) Viltvoksende sopp (kantarell, trøffel, morkel, steinsopp) Andre ix) Tang og tare 0,5 0,05 (*)

21 Nr. 6/82 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende TØRKEDE BELGFRUKTER 0,5 0,05 (*) Bønner (bønnevikker, hvite bønner (navy beans) flageolettbønner, jackbønner, limabønner, bondebønner, vignabønner) Linser Erter (kikerter, åkererter, fôrskolm) Lupiner Andre OLJEHOLDIGE FRØ OG FRUKTER 0,05 (*) i) Oljeholdige frø Linfrø Peanøtter 0, Valmuefrø 0, Sesamfrø 0, Solsikkefrø 0, Rapsfrø (åkerkål, rybs) 0, Soyabønner 0, Sennepsfrø 0, Bomullsfrø 0, Gresskarfrø (andre frø i gresskarfamilien) 0, Saflortistel 0, Agurkurt 0, Oljedodre 0, Hampefrø 0, Ricinus 0, Andre 0, ii) Oljeholdige frukter 0, Oliven til produksjon av olivenolje Palmenøtter (palmekjerner) Oljepalmefrukt Kapok Andre KORN 0,05 (*) Bygg Bokhvete (amarant, kinoa) Mais Hirse (stor busthirse, teff) Havre Ris 2

22 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 6/ Rug Sorghum Hvete (spelthvete, rughvete) Andre TE, KAFFE, URTETE OG KAKAO 0,05 (*) i) Te (tørkede blader og stilker, gjærede og ugjærede, av Camellia sinensis) 0, ii) Kaffebønner 0, iii) Urtete (tørket) a) Blomster Kamille Hibiskus Kronblader av rose Sjasmin (svarthyllblomster (Sambucus nigra)) Lind Andre b) Blader Jordbærblader Rooibosblader (ginkgoblader) Maté Andre c) Røtter Vendelrot Ginsengrot Andre d) Andre urteteer iv) Kakao (gjærede bønner) 0, v) Johannesbrød 0, Humle (tørket), inkludert humle i form av pelleter og ikke-konsentrert pulver KRYDDER 0,5 0,05 (*) i) Frø Anisfrø Svartkarve Sellerifrø (løpstikkefrø) Korianderfrø Spisskummenfrø Dillfrø

23 Nr. 6/84 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Fennikelfrø Bukkehornkløver Muskatnøtt Andre ii) Frukt og bær Allehånde Anispepper (kinesisk pepper) Karve Kardemomme Einebær Svart og hvit pepper (langpepper, rosépepper) Vaniljestang Tamarind Andre iii) Bark Kanel (kassia) Andre iv) Røtter eller jordstengler Lakris Ingefær Gurkemeie Pepperrot Andre v) Knopper Kryddernellik Kapers Andre vi) Blomsterarr Safran Andre vii) Frøkapper Muskatblomme Andre SUKKERPLANTER 0,05 (*) Sukkerbete (rot) Sukkerrør 0,05 (*)

24 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 6/ Sikorirøtter 0,05 (*) Andre 0,05 (*) PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE LANDDYR 0,05 (*) i) Kjøtt, bearbeidet kjøtt, slakteavfall, blod, animalsk fett, ferskt, kjølt eller fryst, saltet, i saltlake, tørket, røkt eller bearbeidet til mel, andre bearbeidede produkter, f.eks. pølser, og næringsmidler framstilt av disse a) Svin 0,05 (*) Kjøtt Fettfritt eller magert kjøtt Lever Nyrer Spiselig slakteavfall Andre b) Storfe Kjøtt 0, Fett 0,05 (*) Lever 0, Nyrer 0, Spiselig slakteavfall 0,05 (*) Andre 0,05 (*) c) Sau Kjøtt 0, Fett 0,05 (*) Lever 0, Nyrer 0, Spiselig slakteavfall 0,05 (*) Andre 0,05 (*) d) Geit Kjøtt 0, Fett 0,05 (*) Lever 0, Nyrer 0, Spiselig slakteavfall 0,05 (*) Andre 0,05 (*) e) Hester, esler, muldyr eller mulesler 0,05 (*) Kjøtt Fett Lever

25 Nr. 6/86 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nyrer Spiselig slakteavfall Andre f) Fjørfe kylling, gås, and, kalkun og perlehøns struts, due 0,05 (*) Kjøtt Fett Lever Nyrer Spiselig slakteavfall Andre g) Andre landbruksdyr (kanin, kenguru) 0,05 (*) Kjøtt Fett Lever Nyrer Spiselig slakteavfall Andre ii) Melk og fløte, ikke konsentrert og ikke tilsatt sukker eller søtningsmiddel, smør og annet fett fra melk, ost eller ostemasse 0,05 (*) Storfe Sau Geit Hest Andre iii) Fugleegg, ferske, konserverte eller kokte, egg uten skall og eggeplommer, ferske, tørkede, dampkokte eller kokt i vann, formede, fryste eller på annen måte konserverte, også tilsatt sukker eller annet søtningsmiddel 0,05 (*) Kylling And Gås Vaktel Andre iv) Honning (dronninggelé, pollen) 0,05 (*) v) Amfibier og krypdyr (froskelår, krokodiller) 0,05 (*) vi) Snegler 0,05 (*) vii) Andre landdyrprodukter 0,05 (*) ( a ) For en fullstendig liste over produkter av vegetabilsk og animalsk opprinnelse som det er fastsatt grenseverdier for, vises det til vedlegg I. (*) Angir bestemmelsesgrensen.»

26 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 6/87 ii) Følgende kolonne for fenpyrazamin tilføyes: «Pesticidrester og grenseverdier for restmengder (mg/kg) Kodenummer Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for restmengder gjelder for( a ) Fenpyrazamin (1) (2) (3) FRUKT, FRISK ELLER FRYST; NØTTER i) Sitrusfrukter 0,01 (*) Grapefrukt (pompelmus, pomeloer, sweetie, tangelo (unntatt minneolaer), ugli og andre hybrider) Appelsiner (bergamott, pomerans, chinotto og andre hybrider) Sitroner (ekte sitron, sitron) Lime Mandariner (klementiner, tangeriner, minneolaer og andre hybrider) Andre ii) Nøtter (med eller uten skall) 0,01 (*) Mandler Paranøtter Kasjunøtter Kastanjer Kokosnøtter Hasselnøtter (filbertnøtter) Macadamianøtter Pekannøtter Pinjekjerner Pistasienøtter Valnøtter Andre iii) Kjernefrukter 0,01 (*) Epler (villepler) Pærer (japanske pærer) Kveder Mispel Japansk mispel Andre iv) Steinfrukter 0,01 (*) Aprikoser

27 Nr. 6/88 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende (1) (2) (3) Kirsebær (søtkirsebær, surkirsebær) Ferskener (nektariner og lignende hybrider) Plommer (kreke, reineclaude, mirabelle, slåpetorn) Andre v) Bær og små frukter a) Borddruer og vindruer Borddruer Vindruer b) Jordbær 0,01 (*) c) Bær fra halvbusker 0,01 (*) Bjørnebær Blåbringebær (loganbær, boysenbær og moltebær) Bringebær (vinbringebær, åkerbær/bringebær (Rubus arcticus), nektarbringebær (Rubus arcticus x idaeus)) Andre d) Andre små frukter og bær 0,01 (*) Blåbær Tranebær (tyttebær) Solbær, hvitrips og rødrips Stikkelsbær (inkludert hybrider med andre Ribes-arter) Nyper Morbær (melbær) Azarolhagtorn (kiwai (Actinidia arguta)) Hyllebær (svartsurbær, rogn, trollhegg/havtindved, hagtorn, søtmispel og andre bær fra trær) Andre vi) Forskjellige frukter 0,01 (*) a) Spiselig skall Dadler Fikener Bordoliven Kumquat (marumi (rund kumquat), nagami (oval kumquat), limequat (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.)) Stjernefrukt (bilimbi) Daddelplommer Jambolan (javaplommer) (javaepler (vannepler), malayepler, rosenepler, eugeniabær, surinambær (grumichama Eugenia uniflora) Andre

28 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 6/89 (1) (2) (3) b) Uspiselig skall, små Kiwier Litchi (pulasan, rambutan (hårete litchi, mangostan) Pasjonsfrukt Fikenkaktus (kaktusfrukt) Stjerneepler Amerikansk kaki (Virginia-kaki) (svart sapot, hvit sapot, grønn sapot, amarillosapot (gul sapot) og mammeysapot) Andre c) Uspiselig skall, store Avokadoer Bananer (dvergbanan, pisang, eplebanan) Mango Papaya Granatepler Cherimoya (nettannona, søteple (søtannona), ilama og andre mellomstore frukter av familien Annonceae) Guava (rød pitahaya (Hylocereus undatus) Ananas Brødfrukt (jackfrukt) Durian Surannona (guanabana) Andre GRØNNSAKER, FRISKE ELLER FRYSTE i) Rot- og knollvekster 0,01 (*) a) Poteter b) Tropiske rot- og knollvekster Kassava (taro, eddo (japansk taro), tannia) Søtpoteter Jams (jamsbønne, meksikansk jamsbønne) Arrowrot Andre c) Andre rot- og knollvekster unntatt sukkerbete Rødbeter Gulrøtter Knollselleri Pepperrot (angelikarot, løpstikkerot, gentianarot) Jordskokk

29 Nr. 6/90 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende (1) (2) (3) Pastinakk Rotpersille Reddiker (svart reddik, japansk reddik, små reddiker og lignende sorter, jordmandler (Cyperus esculentus)) Havrerot (skorsonerrot, svartrot (spansk østersurt)) Kålrot Neper Andre ii) Løk 0,01 (*) Hvitløk Kepaløk (sølvløk) Sjalottløk Pipeløk (pipeløk og lignende varianter) Andre iii) Fruktbærende grønnsaker a) Søtvierfamilien Tomater (kirsebærtomater, tretomat, physalis, bukketorn, kinabukketorn (Lycium barbarum og L. chinense)) Paprika (chilipepper) Auberginer (eggplanter) (pepino) Okra 0,01 (*) Andre 0,01 (*) b) Gresskarfamilien spiselig skall 0, Slangeagurker Sylteagurker Mandelgresskar (sommergresskar, patisson) Andre c) Gresskarfamilien uspiselig skall 0,01 (*) Meloner (hornmelon) Kjempegresskar (vintersquash) Vannmeloner Andre d) Sukkermais 0,01 (*) e) Andre fruktbærende grønnsaker 0,01 (*) iv) Kål 0,01 (*) a) Blomsterkål Brokkoli (calabrese, kinesisk brokkoli, brokkolirybs) Blomkål

30 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 6/91 (1) (2) (3) Andre b) Hodekål Rosenkål Hodekål (spisskål, rødkål, savoykål, hvitkål) Andre c) Bladkål Kinakål (indisk (kinesisk) sennepskål, pak choi, tai goo choi, choi sum, pe-tsai)) Grønnkål (bladkål, portugisisk grønnkål, portugisisk kål, åkerkål) Andre d) Knutekål v) Bladgrønnsaker og friske urter 0,01 (*) a) Salat og andre salatplanter, inkludert Brassicacea Vårsalat (taggbegersalat) Salat (hodesalat, rød lollosalat, isbergsalat, romanosalat) Bredbladet endiv (villsikori, rød sikori, italiensk sikori (radicchio), krusendiv, sugar loaf) Karse Vårkarse Salatsennep, rucola (steinsennep) Sareptasennep Blader og spirer av Brassica spp. (mizuna, erteblader, reddikblader og andre unge spirer av Brassica (høstet opp til bladstadium 8)) Andre b) Spinat og lignende (blader) Spinat (nyzealandsk spinat, amarantspinat) Portulakk (vinterportulakk, hageportulakk, vanlig portulakk, matsyre, salturt, agretti (Salsola soda)) Bladbete (mangold) (blader av rødbete) Andre c) Vinblader (vindrueblader) d) Brønnkarse e) Salatsikori f) Urter Kjørvel Gressløk Snittselleri (blader av fennikel, koriander, dill, karve, løpstikke, kvann, spansk kjørvel og andre Apiaceablader) Persille

31 Nr. 6/92 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende (1) (2) (3) Salvie (vintersar, sommersar) Rosmarin Timian (merian, oregano) Basilikum (melisseblader, mynte, peppermynte) Laurbærblader Estragon (isop) Andre (spiselige blomster) vi) Belgfrukter (friske) 0,01 (*) Bønner (med belg) (hagebønner (skolmbønner, brytbønner), prydbønner (runner beans), snittebønner, langbønner) Bønner (uten belg) (bønnevikker, flageolettbønner, jackbønner, limabønner, vignabønner) Erter (med belg) (sukkererter) Erter (uten belg) (hageerter, grønnerter, kikerter) Linser Andre vii) Stengelgrønnsaker (friske) 0,01 (*) Asparges Kardon Stilkselleri Fennikel Artisjokk Purre Rabarbra Bambusskudd Palmehjerter Andre viii) Sopp 0,01 (*) Dyrket sopp (sjampinjong, østerssopp, shiitakesopp) Viltvoksende sopp (kantarell, trøffel, morkel, steinsopp) Andre ix) Tang og tare 0,01 (*) TØRKEDE BELGFRUKTER 0,01 (*) Bønner (bønnevikker, hvite bønner (navy beans) flageolettbønner, jackbønner, limabønner, bondebønner, vignabønner) Linser Erter (kikerter, åkererter, fôrskolm) Lupiner Andre

32 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 6/93 (1) (2) (3) OLJEHOLDIGE FRØ OG FRUKTER 0,01 (*) i) Oljeholdige frø Linfrø Peanøtter Valmuefrø Sesamfrø Solsikkefrø Rapsfrø (åkerkål, rybs) Soyabønner Sennepsfrø Bomullsfrø Gresskarfrø (andre frø i gresskarfamilien) Saflortistel Agurkurt Oljedodre Hampefrø Ricinus Andre ii) Oljeholdige frukter Oliven til produksjon av olivenolje Palmenøtter (palmekjerner) Oljepalmefrukt Kapok Andre KORN 0,01 (*) Bygg Bokhvete (amarant, kinoa) Mais Hirse (stor busthirse, teff) Havre Ris Rug Sorghum Hvete (spelthvete, rughvete) Andre TE, KAFFE, URTETE OG KAKAO 0,01 (*) i) Te (tørkede blader og stilker, gjærede og ugjærede, av Camellia sinensis)

33 Nr. 6/94 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende (1) (2) (3) ii) Kaffebønner iii) Urtete (tørket) a) Blomster Kamille Hibiskus Kronblader av rose Sjasmin (svarthyllblomster (Sambucus nigra)) Lind Andre b) Blader Jordbærblader Rooibosblader (ginkgoblader) Maté Andre c) Røtter Vendelrot Ginsengrot Andre d) Andre urteteer iv) Kakao (gjærede bønner) v) Johannesbrød Humle (tørket), inkludert humle i form av pelleter og ikke-konsentrert pulver 0,01 (*) KRYDDER 0,01 (*) i) Frø Anisfrø Svartkarve Sellerifrø (løpstikkefrø) Korianderfrø Spisskummenfrø Dillfrø Fennikelfrø Bukkehornkløver Muskatnøtt Andre ii) Frukt og bær Allehånde Anispepper (kinesisk pepper)

34 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 6/95 (1) (2) (3) Karve Kardemomme Einebær Svart og hvit pepper (langpepper, rosépepper) Vaniljestang Tamarind Andre iii) Bark Kanel (kassia) Andre iv) Røtter eller jordstengler Lakris Ingefær Gurkemeie Pepperrot Andre v) Knopper Kryddernellik Kapers Andre vi) Blomsterarr Safran Andre vii) Frøkapper Muskatblomme Andre SUKKERPLANTER 0,01 (*) Sukkerbete (rot) Sukkerrør Sikorirøtter Andre PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE LANDDYR 0,01 (*) i) Kjøtt, bearbeidet kjøtt, slakteavfall, blod, animalsk fett, ferskt, kjølt eller fryst, saltet, i saltlake, tørket, røkt eller bearbeidet til mel, andre bearbeidede produkter, f.eks. pølser, og næringsmidler framstilt av disse a) Svin Kjøtt

35 Nr. 6/96 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende (1) (2) (3) Fettfritt eller magert kjøtt Lever Nyrer Spiselig slakteavfall Andre b) Storfe Kjøtt Fett Lever Nyrer Spiselig slakteavfall Andre c) Sau Kjøtt Fett Lever Nyrer Spiselig slakteavfall Andre d) Geit Kjøtt Fett Lever Nyrer Spiselig slakteavfall Andre e) Hester, esler, muldyr eller mulesler Kjøtt Fett Lever Nyrer Spiselig slakteavfall Andre f) Fjørfe kylling, gås, and, kalkun og perlehøns struts, due Kjøtt Fett Lever

36 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 6/97 (1) (2) (3) Nyrer Spiselig slakteavfall Andre g) Andre landbruksdyr (kanin, kenguru) Kjøtt Fett Lever Nyrer Spiselig slakteavfall Andre ii) Melk og fløte, ikke konsentrert og ikke tilsatt sukker eller søtningsmiddel, smør og annet fett fra melk, ost eller ostemasse Storfe Sau Geit Hest Andre iii) Fugleegg, ferske, konserverte eller kokte, egg uten skall og eggeplommer, ferske, tørkede, dampkokte eller kokt i vann, formede, fryste eller på annen måte konserverte, også tilsatt sukker eller annet søtningsmiddel Kylling And Gås Vaktel Andre iv) Honning (dronninggelé, pollen) v) Amfibier og krypdyr (froskelår, krokodiller) vi) Snegler vii) Andre landdyrprodukter ( a ) For en fullstendig liste over produkter av vegetabilsk og animalsk opprinnelse som det er fastsatt grenseverdier for, vises det til vedlegg I. (*) Angir bestemmelsesgrensen.»

37 Nr. 6/98 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende b) I del B skal kolonnene for folpet og pendimetalin lyde: «Pesticidrester og grenseverdier for restmengder (mg/kg) Kodenummer Grupper av og eksempler på enkeltprodukter som grenseverdiene for restmengder gjelder for( a ) Pendimetalin (F) (1) (2) (3) Mispel 0,05 (*) Japansk mispel 0,05 (*) Nyper 0,05 (*) Morbær (melbær) 0,05 (*) Azarolhagtorn (kiwai (Actinidia arguta)) 0,05 (*) Hyllebær (svartsurbær, rogn, trollhegg/havtindved, hagtorn, søtmispel og andre bær fra trær) 0,05 (*) Stjernefrukt (bilimbi) 0,05 (*) Daddelplommer 0,05 (*) Jambolan (javaplommer) (javaepler (vannepler), malayepler, rosenepler, eugeniabær, surinambær (grumichama Eugenia uniflora) 0,05 (*) Fikenkaktus (kaktusfrukt) 0,05 (*) Stjerneepler 0,05 (*) Amerikansk kaki (Virginia-kaki) (svart sapot, hvit sapot, grønn sapot, amarillosapot (gul sapot) og mammeysapot) 0,05 (*) Cherimoya (nettannona, søteple (søtannona), ilama og andre mellomstore frukter av familien Annonceae) 0,05 (*) Guava (rød pitahaya (Hylocereus undatus) 0,05 (*) Brødfrukt (jackfrukt) 0,05 (*) Durian 0,05 (*) Surannona (guanabana) 0,05 (*) Arrowrot 0,05 (*) Vårkarse 0,05 (*) Sareptasennep 0,05 (*) Portulakk (vinterportulakk, hageportulakk, vanlig portulakk, matsyre, salturt, agretti (Salsola soda)) 0,05 (*) c) Vinblader (vindrueblader) 0,05 (*) Salvie (vintersar, sommersar) Rosmarin 0, Timian (merian, oregano) 0, Basilikum (melisseblader, mynte, peppermynte) 0, Laurbærblader 0, Estragon (isop) 0,6

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2004/59/EF. av 23. april 2004

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2004/59/EF. av 23. april 2004 Nr. 31/49 KOMMISJONSDIREKTIV 2004/59/EF 2007/EØS/31/17 av 23. april 2004 om endring av rådsdirektiv 90/642/EØF med hensyn til grenseverdiene for bromopropylatrester fastsatt i nevnte direktiv(*) KOMMISJONEN

Detaljer

Nr. 26/254 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2003/118/EF. av 5. desember 2003

Nr. 26/254 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2003/118/EF. av 5. desember 2003 Nr. 26/254 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 7.6.2007 KOMMISJONSDIREKTIV 2003/118/EF 2007/EØS/26/23 av 5. desember 2003 om endring av vedleggene til rådsdirektiv 76/895/EØF, 86/362/EØF, 86/363/EØF

Detaljer

NOR/311R0460.grbo OJ L 124 /11, p. 23-40

NOR/311R0460.grbo OJ L 124 /11, p. 23-40 NOR/311R0460.grbo OJ L 124 /11, p. 23-40 COMMISSION REGULATION (EU) No 460/2011 of 12 May 2011 amending Annex III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 304/2010. av 9. april 2010

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 304/2010. av 9. april 2010 4.2.2016 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 8/157 KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 304/2010 2016/EØS/8/13 av 9. april 2010 om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning

Detaljer

Nr. 12/162 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2000/48/EF. av 25. juli 2000

Nr. 12/162 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2000/48/EF. av 25. juli 2000 Nr. 12/162 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 28.2.2002 NORSK utgave KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap,

Detaljer

Nr. 16/152 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2002/76/EF. av 6. september 2002

Nr. 16/152 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2002/76/EF. av 6. september 2002 Nr. 16/152 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2.4.2005 KOMMISJONSDIREKTIV 2002/76/EF 2005/EØS/16/12 av 6. september 2002 om endring av vedleggene til rådsdirektiv 86/362/EØF og 90/642/EØF

Detaljer

2.6.2005 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2002/97/EF. av 16. desember 2002

2.6.2005 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2002/97/EF. av 16. desember 2002 2.6.2005 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 27/131 KOMMISJONSDIREKTIV 2002/97/EF 2005/EØS/27/19 av 16. desember 2002 om endring av vedleggene til rådsdirektiv 86/362/EØF, 86/363/EØF og

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 460/2011. av 12. mai 2011

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 460/2011. av 12. mai 2011 23.6.2016 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 35/507 KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 460/2011 2016/EØS/35/22 av 12. mai 2011 om endring av vedlegg III til europaparlaments- og rådsforordning

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/1R0772.irja OJ L 217/1, p. 1-27 COMMISSION REGULATION (EU) No 772/201 of 8 August 201 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 96/2005 of the European Parliament and of the Council as regards

Detaljer

Nr. 35/720 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 813/2011. av 11. august 2011

Nr. 35/720 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 813/2011. av 11. august 2011 Nr. 35/720 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 813/2011 2016/EØS/35/28 av 11. august 2011 om endring av vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning

Detaljer

NOR/312R0473.grbo OJ L 144/12, p. 25-38 COMMISSION REGULATION (EU) No 473/2012 of 4 June 2012 amending Annex III to Regulation (EC) No 396/2005 of

NOR/312R0473.grbo OJ L 144/12, p. 25-38 COMMISSION REGULATION (EU) No 473/2012 of 4 June 2012 amending Annex III to Regulation (EC) No 396/2005 of NOR/312R0473.grbo OJ L 144/12, p. 25-38 COMMISSION REGULATION (EU) No 473/2012 of 4 June 2012 amending Annex III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards

Detaljer

Nr. 29/374 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 270/2012. av 26. mars 2012

Nr. 29/374 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 270/2012. av 26. mars 2012 Nr. 29/374 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 11.5.2017 KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 270/2012 0000/XXX/00/00 2017/EØS/29/20 av 26. mars 2012 om endring av vedlegg II og III til europaparlaments-

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2015/1101 of 8 July 2015 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the

COMMISSION REGULATION (EU) 2015/1101 of 8 July 2015 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the COMMISSION REGULATION (EU) 2015/1101 of 8 July 2015 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for difenoconazole,

Detaljer

6.5.2010 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2006/59/EF. av 28. juni 2006

6.5.2010 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2006/59/EF. av 28. juni 2006 6.5.2010 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 23/201 KOMMISJONSDIREKTIV 2006/59/EF 2010/EØS/23/18 av 28. juni 2006 om endring av vedleggene til rådsdirektiv 76/895/EØF, 86/362/EØF, 86/363/EØF

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2015/1200 of 22 July 2015 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the

COMMISSION REGULATION (EU) 2015/1200 of 22 July 2015 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the COMMISSION REGULATION (EU) 2015/1200 of 22 July 2015 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for amidosulfuron,

Detaljer

KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 893/2010. av 8. oktober 2010

KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 893/2010. av 8. oktober 2010 Nr. 76/678 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 893/2010 2015/EØS/76/88 av 8. oktober 2010 om endring av vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning

Detaljer

NOR/311R0524.grbo OJ L 142 /11, p. 1-56

NOR/311R0524.grbo OJ L 142 /11, p. 1-56 NOR/311R0524.grbo OJ L 142 /11, p. 1-56 COMMISSION REGULATION (EU) No 524/2011 of 26 May 2011 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as

Detaljer

NOR/312R0270.grbo OJ L 89/12, p. 5-63 COMMISSION REGULATION (EU) No 270/2012 of 26 March 2012 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No

NOR/312R0270.grbo OJ L 89/12, p. 5-63 COMMISSION REGULATION (EU) No 270/2012 of 26 March 2012 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No NOR/312R0270.grbo OJ L 89/12, p. 5-63 COMMISSION REGULATION (EU) No 270/2012 of 26 March 2012 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R0241.irja OJ L 75/13, p. 1-24 COMMISSION REGULATION (EU) No 241/2013 of 14 March 2013 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/440 of 23 March 2016 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/440 of 23 March 2016 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of COMMISSION REGULATION (EU) 2016/440 of 23 March 2016 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for atrazine

Detaljer

RÅDSDIREKTIV 96/32/EF. av 21. mai 1996

RÅDSDIREKTIV 96/32/EF. av 21. mai 1996 Nr. 48/2 RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HARunder henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, RÅDSDIREKTIV 96/32/EF av 21. mai 1996 om endring av vedlegg II til direktiv 76/895/EØF

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2017/671 of 7 April 2017 amending Annex II to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as

COMMISSION REGULATION (EU) 2017/671 of 7 April 2017 amending Annex II to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as COMMISSION REGULATION (EU) 2017/671 of 7 April 2017 amending Annex II to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for clothianidin and

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 839/2008. av 31. juli 2008

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 839/2008. av 31. juli 2008 2.10.2014 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 56/461 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 839/2008 2014/EØS/56/19 av 31. juli 2008 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005

Detaljer

NOR/311R0520.grbo OJ L 140/11, p COMMISSION REGULATION (EU) No 520/2011 of 25 May 2011 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No

NOR/311R0520.grbo OJ L 140/11, p COMMISSION REGULATION (EU) No 520/2011 of 25 May 2011 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No NOR/311R0520.grbo OJ L 140/11, p. 2-47 COMMISSION REGULATION (EU) No 520/2011 of 25 May 2011 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/1355 of 9 August 2016 amending Annex II to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/1355 of 9 August 2016 amending Annex II to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council COMMISSION REGULATION (EU) 2016/1355 of 9 August 2016 amending Annex II to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards thiacloprid 1 2 KOMMISJONSFORORDNING (EU)

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R0034.grbo OJ L 25/13, p. 1-48 COMMISSION REGULATION (EU) No 34/2013 of 16 January 2013 amending Annexes II, III and IV to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2015/1910 of 21 October 2015 amending Annexes III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of

COMMISSION REGULATION (EU) 2015/1910 of 21 October 2015 amending Annexes III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of COMMISSION REGULATION (EU) 2015/1910 of 21 October 2015 amending Annexes III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for guazatine

Detaljer

NOR/311R0812.grbo OJ L 208 /11, p. 1-22

NOR/311R0812.grbo OJ L 208 /11, p. 1-22 NOR/311R0812.grbo OJ L 208 /11, p. 1-22 COMMISSION REGULATION (EU) No 812/2011 of 10 August 2011 amending Annex III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2015/400 of 25 February 2015 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and

COMMISSION REGULATION (EU) 2015/400 of 25 February 2015 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and COMMISSION REGULATION (EU) 2015/400 of 25 February 2015 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2017/170 of 30 January 2017 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and

COMMISSION REGULATION (EU) 2017/170 of 30 January 2017 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and COMMISSION REGULATION (EU) 2017/170 of 30 January 2017 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) No 1126/2014 of 17 October 2014 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament

COMMISSION REGULATION (EU) No 1126/2014 of 17 October 2014 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament COMMISSION REGULATION (EU) No 1126/2014 of 17 October 2014 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2015/2075 of 18 November 2015 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of

COMMISSION REGULATION (EU) 2015/2075 of 18 November 2015 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of COMMISSION REGULATION (EU) 2015/2075 of 18 November 2015 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 96/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for abamectin,

Detaljer

NOR/311R0508.grbo OJ L 137/11, p. 3-52

NOR/311R0508.grbo OJ L 137/11, p. 3-52 NOR/311R0508.grbo OJ L 137/11, p. 3-52 COMMISSION REGULATION (EU) No 508/2011 of 24 May 2011 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as

Detaljer

NOR/311R0559.ame OJ L 152/11, p. 1-21

NOR/311R0559.ame OJ L 152/11, p. 1-21 NOR/311R0559.ame OJ L 152/11, p. 1-21 COMMISSION REGULATION (EU) No 559/2011 of 7 June 2011 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2015/603 of 13 April 2015 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of

COMMISSION REGULATION (EU) 2015/603 of 13 April 2015 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of COMMISSION REGULATION (EU) 2015/603 of 13 April 2015 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for 2-naphthyloxyacetic

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) No 991/2014 of 19 September 2014 amending Annex III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the

COMMISSION REGULATION (EU) No 991/2014 of 19 September 2014 amending Annex III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the COMMISSION REGULATION (EU) No 991/2014 of 19 September 2014 amending Annex III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for fosetyl

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/486 of 29 March 2016 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/486 of 29 March 2016 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the COMMISSION REGULATION (EU) 2016/486 of 29 March 2016 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for cyazofamid,

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/452 of 29 March 2016 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/452 of 29 March 2016 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the COMMISSION REGULATION (EU) 2016/452 of 29 March 2016 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for captan,

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/314R0051.besa OJ L 16/2014, p. 13-27 COMMISSION REGULATION (EU) No 51/2014 of 20 January 2014 amending Annex II to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/1785 of 7 October 2016 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/1785 of 7 October 2016 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of COMMISSION REGULATION (EU) 2016/1785 of 7 October 2016 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for cymoxanil,

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 48 EØS-ORGANER. 4. årgang 20.11.1997. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 48 EØS-ORGANER. 4. årgang 20.11.1997. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 97/EØS/48/01 I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 48 4. årgang 20.11.1997 EØS-komiteens beslutning nr. 51/97 av

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/34R006.eltr OJ L 22/4, p. -32 COMMISSION REGULATION (EU) No 6/204 of 24 January 204 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/314R0318.grbo OJ L 93/14, p. 28-57 COMMISSION REGULATION (EU) No 318/2014 of 27 March 2014 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/67 of 19 January 2016 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/67 of 19 January 2016 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of COMMISSION REGULATION (EU) 2016/67 of 19 January 2016 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for ametoctradin,

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) No 1127/2014 of 20 October 2014 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and

COMMISSION REGULATION (EU) No 1127/2014 of 20 October 2014 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and COMMISSION REGULATION (EU) No 1127/2014 of 20 October 2014 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for

Detaljer

NOR/309R T OJ L 301/09, p. 6-22

NOR/309R T OJ L 301/09, p. 6-22 NOR/309R1097.00T OJ L 301/09, p. 6-22 Commission Regulation (EC) No 1097/2009 of 16 November 2009 amending Annex II to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards

Detaljer

Nr. 31/96 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2000/42/EF. av 22. juni 2000

Nr. 31/96 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2000/42/EF. av 22. juni 2000 Nr. 3/96 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 7.6.00 KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, under henvisning

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/314R0364.grbo OJ L 112/14, p. 1-34 COMMISSION REGULATION (EU) No 364/2014 of 4 April 2014 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2015/401 of 25 February 2015 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of

COMMISSION REGULATION (EU) 2015/401 of 25 February 2015 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of COMMISSION REGULATION (EU) 2015/401 of 25 February 2015 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for acetamiprid,

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R1138.ohfo OJ L 307/13, p. 1-44 COMMISSION REGULATION (EU) No 1138/2013 of 8 November 2013 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) No 491/2014 of 5 May 2014 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the

COMMISSION REGULATION (EU) No 491/2014 of 5 May 2014 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the COMMISSION REGULATION (EU) No 491/2014 of 5 May 2014 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for ametoctradin,

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/314R0036.ams OJ L 17/14, p. 1-41 COMMISSION REGULATION (EU) No 36/2014 of 16 January 2014 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as

Detaljer

NOR/314R0079.ams OJ L 27/14, p. 9-55

NOR/314R0079.ams OJ L 27/14, p. 9-55 NOR/34R0079.ams OJ L 27/4, p. 9-55 COMMISSION REGULATION (EU) No 79/204 of 29 January 204 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as

Detaljer

Veiledning administering for et utvalg av vareomfanget

Veiledning administering for et utvalg av vareomfanget Poteter, friske eller kjølte. Målpris hele året andre: i i tiden 15. mai 15. juli: 07019011 nypoteter 2,17 Ingen administrering 07019018 ellers: ellers 2,17 15.05 15.07 kr 1,12 Gamle poteter administeres

Detaljer

Veileder for administreringen av tollvernet for frukt og grønt 2017 av Landbruksdirektoratet

Veileder for administreringen av tollvernet for frukt og grønt 2017 av Landbruksdirektoratet Veileder for administreringen av vernet for frukt og grønt 2017 Kommentarer: * Målprisperiodene starter hvert år første tirsdag etter den bestemte datoen. - Ordinær er oppgitt i kr per kg eller prosent

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) No 737/2014 of 24 June 2014 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of

COMMISSION REGULATION (EU) No 737/2014 of 24 June 2014 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of COMMISSION REGULATION (EU) No 737/2014 of 24 June 2014 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for 2-phenylphenol,

Detaljer

HØRING FORSLAG TIL ENDRING AV FORSKRIFT OM GRENSEVERDIER FOR RESTER AV PLANTEVERNMIDLER

HØRING FORSLAG TIL ENDRING AV FORSKRIFT OM GRENSEVERDIER FOR RESTER AV PLANTEVERNMIDLER Høringsinstansene Deres ref: Vår ref: 2012/139182 Dato: 05.07.2012 Org.nr: 985 399 077 HØRING FORSLAG TIL ENDRING AV FORSKRIFT OM GRENSEVERDIER FOR RESTER AV PLANTEVERNMIDLER Forskriftsutkastet implementerer

Detaljer

Veilederen for administreringen av tollvernet for frukt og grønt 2016

Veilederen for administreringen av tollvernet for frukt og grønt 2016 Poteter, friske eller kjølte. Målpris hele året - andre: - - i tiden 15. mai - 15. juli: 07.01.9011 - - - nypoteter 2,17 Ingen planlagt administrering - - - ellers: 07.01.9014 - - - - skrelte eller avskallede,

Detaljer

Spis fargerikt. Lun laksesalat med avokado og spinat

Spis fargerikt. Lun laksesalat med avokado og spinat Brokkoli, kål, rosenkål, grønn paprika, erter, Kiwi, spinat, asparges, pærer, grønne epler, salat. Lun laksesalat med avokado og spinat 300 g laksefilet i biter (gjerne Salma) 120 g spinat 80 g avocado

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) No 1146/2014 of 23 October 2014 amending Annexes II, III, IV and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European

COMMISSION REGULATION (EU) No 1146/2014 of 23 October 2014 amending Annexes II, III, IV and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European COMMISSION REGULATION (EU) No 1146/2014 of 23 October 2014 amending Annexes II, III, IV and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels

Detaljer

Vedlegg 1 Importverdi år 2000 og 2004 under tolltariffens posisjoner, fordelt på landgrupper

Vedlegg 1 Importverdi år 2000 og 2004 under tolltariffens posisjoner, fordelt på landgrupper Vedlegg 1 Importverdi og 2004 under tolltariffens posisjoner, fordelt på landgrupper Kapittel 1, Tolltariffen Levende dyr Tolltariffen posisjon 01.06 Andre levende dyr. Tolltariffen, 01.06 Total importverdi

Detaljer

I forskrift 22. desember 2005 nr 1723 om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer gjøres følgende endringer:

I forskrift 22. desember 2005 nr 1723 om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer gjøres følgende endringer: Forskrift om endring av forskrift 22. desember 2005 nr 1723 om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 30. juni 2009 med hjemmel i lov 21. desember

Detaljer

NOR/311R0420.lbjo OJ L 111/11, p. 3-6 COMMISSION REGULATION (EU) No 420/2011 of 29 April 2011 amending Regulation (EC) No 1881/2006 setting maximum

NOR/311R0420.lbjo OJ L 111/11, p. 3-6 COMMISSION REGULATION (EU) No 420/2011 of 29 April 2011 amending Regulation (EC) No 1881/2006 setting maximum NOR/311R0420.lbjo OJ L 111/11, p. 3-6 COMMISSION REGULATION (EU) No 420/2011 of 29 April 2011 amending Regulation (EC) No 1881/2006 setting maximum levels for certain contaminants in foodstuffs KOMMISJONSFORORDNING

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2017/626 of 31 March 2017 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the

COMMISSION REGULATION (EU) 2017/626 of 31 March 2017 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the COMMISSION REGULATION (EU) 2017/626 of 31 March 2017 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for acetamiprid,

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 29. september 2017 kl. 15.15 PDF-versjon 4. oktober 2017 25.09.2017 nr. 1524 Forskrift

Detaljer

KAPITTEL 8 SPISELIGE FRUKTER OG NØTTER; SKALL AV SITRUSFRUKTER ELLER MELONER

KAPITTEL 8 SPISELIGE FRUKTER OG NØTTER; SKALL AV SITRUSFRUKTER ELLER MELONER KAPITTEL 8 SPISELIGE FRUKTER OG NØTTER; SKALL AV SITRUSFRUKTER ELLER MELONER Alminnelige bestemmelser Dette kapitlet omfatter frukter, nøtter og skall av sitrusfrukter eller meloner (herunder vannmeloner),

Detaljer

Mat og drikke. Intoleranse. Gjelder det deg...?

Mat og drikke. Intoleranse. Gjelder det deg...? Mat og drikke Intoleranse Gjelder det deg...? Er det mat og drikke som gjør deg syk? Ønsker du å finne ut av hvilke mat- og drikkevarer som gir deg ubehag og symptomer? Et lite stikk i fingeren er nok,

Detaljer

KAPITTEL 7 GRØNNSAKER, RØTTER OG KNOLLER, SPISELIGE

KAPITTEL 7 GRØNNSAKER, RØTTER OG KNOLLER, SPISELIGE KAPITTEL 7 GRØNNSAKER, RØTTER OG KNOLLER, SPISELIGE Alminnelige bestemmelser Dette kapitlet omfatter grønnsaker, herunder de varer som er spesifisert i note 2 til kapitlet, i frisk, kjølt eller fryst tilstand

Detaljer

NOR/310R0304.00T OJ L 94/10, p. 1-14

NOR/310R0304.00T OJ L 94/10, p. 1-14 NOR/310R0304.00T OJ L 94/10, p. 1-14 COMMISSION REGULATION (EU) No 304/2010 of 9 April 2010 amending Annex II to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum

Detaljer

Utkast til forskrift om endring i forskrift om såvarer

Utkast til forskrift om endring i forskrift om såvarer Utkast til forskrift om endring i forskrift om såvarer Hjemmel: Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet xx. xxx. 2013 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv.

Detaljer

Høring- endring av forskrift om administrative tolinedsettelser for landbruksvarer

Høring- endring av forskrift om administrative tolinedsettelser for landbruksvarer $ Toll- og avgiftsdirektoratet 0 Avdeling for toll, merverdiavgift og vareførsel Vår dato: Vår referanse: Arkivnummer: 09.02.09 2008/03178 008 Saksbehandler Deres dato: Deres referanse Bjørn Fredriksen

Detaljer

PP-presentasjon 4. Årstidene. Nivå 2. Illustrasjoner: Ingrid Brennhagen Foto: Bjørn Aalerud

PP-presentasjon 4. Årstidene. Nivå 2. Illustrasjoner: Ingrid Brennhagen Foto: Bjørn Aalerud PP-presentasjon 4 Årstidene. Nivå 2. Illustrasjoner: Ingrid Brennhagen Foto: Bjørn Aalerud Basiskunnskap 2013 1 Vinteren Det er kaldt og mørkt Trær og andre planter vokser ikke Noen dyr sover hele vinteren

Detaljer

Særskilt vedlegg til St prp. nr 10 (2001-2002) Revidert Konvensjon om opprettelse av Det europeiske frihandelsforbund (EFTA) av 21.

Særskilt vedlegg til St prp. nr 10 (2001-2002) Revidert Konvensjon om opprettelse av Det europeiske frihandelsforbund (EFTA) av 21. Særskilt vedlegg til St prp. nr 10 (2001-2002) Revidert Konvensjon om opprettelse av Det europeiske handelsforbund (EFTA) av 21. juni 2001 Konsolidert versjon VEDLEGG 5 Vedlegg D Liste over tollkonsesjoner

Detaljer

Merk: Matvarer som er merket med en * inneholder mer enn en FODMAP- gruppe. Matvarer som er merket med gult er moderate ved den angitte mengden.

Merk: Matvarer som er merket med en * inneholder mer enn en FODMAP- gruppe. Matvarer som er merket med gult er moderate ved den angitte mengden. I forbindelse med gjeninnføring kan det være greit å vite de forskjellige høy FODMAP- matvarene og tilhørende FODMAP- gruppe. Denne listen er laget av lavfodmap.no og er basert på Monash University sin

Detaljer

Nr. 58/78 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 600/2010. av 8. juli 2010

Nr. 58/78 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 600/2010. av 8. juli 2010 Nr. 58/78 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 24.9.2015 KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 600/2010 2015/EØS/58/13 av 8. juli 2010 om endring av vedlegg I til europaparlaments- og rådsordning (EF)

Detaljer

NOR/314R0632.ohfo OJ L 175/14, p. 1-5

NOR/314R0632.ohfo OJ L 175/14, p. 1-5 1 NOR/314R0632.ohfo OJ L 175/14, p. 1-5 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 632/2014 of 13 May 2014 approving the active substance flubendiamide, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009

Detaljer

Aktive stoffer i frukt og grønt

Aktive stoffer i frukt og grønt Aktive stoffer i frukt og grønt Av Gunn Helene Arsky Ernæringsfysiolog cand. scient ghar@bama.no GH Arsky BAMA gruppen AS 2009 1 På agendaen Antioksidanter Spennende enzymer Stoffer som påvirker medisin

Detaljer

Ikke for innsending. Hagebruksundersøkelsen Produksjon på friland og i veksthus. RA-0571 Bokmål. Opplysningsplikt Underlagt taushetsplikt

Ikke for innsending. Hagebruksundersøkelsen Produksjon på friland og i veksthus. RA-0571 Bokmål. Opplysningsplikt Underlagt taushetsplikt 2225 Kongsvinger Hagebruksundersøkelsen 2016 Produksjon på friland og i veksthus Opplysningsplikt Underlagt taushetsplikt Skjema skal besvares i Altinn (www.altinn.no). For de som er trukket ut til å være

Detaljer

Beskrivelse av vekstadier på planter med tilhørende normtall

Beskrivelse av vekstadier på planter med tilhørende normtall Beskrivelse av vekstadier på planter med tilhørende normtall Plantenavn Kode Beskrivelse av vekststadium Plantenavn Kode Beskrivelse av vekststadium Agurk, friland 124 Middels til fullt utviklede blad

Detaljer

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 17/97. av 8. januar 1997

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 17/97. av 8. januar 1997 9.7.1998 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr.27/49 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 17/97 av 8. januar 1997 om endring av vedlegg I, II, III og IV til rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 om

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/312R0562.irja OJ L 168/12, p. 21-23 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 562/2012 of 27 June 2012 amending Commission Regulation (EU) No 234/2011 with regard to specific data required for risk

Detaljer

Meny for livsstilsfasen - Norge

Meny for livsstilsfasen - Norge Meny for livsstilsfasen - Norge Uke 1 Frokost: Dag 1 Valg 4 Yoghurt naturell med eplebiter og kanel, samt hardkokt egg FLYTTBART VALG Omelett med urter og tomater, stekt i olivenolje. En håndfull bær.

Detaljer

Nr. 37/24 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 178/2010. av 2. mars 2010

Nr. 37/24 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 178/2010. av 2. mars 2010 Nr. 37/24 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 25.6.2015 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 178/2010 2015/EØS/37/05 av 2. mars 2010 om endring av forordning (EF) nr. 401/2006 med hensyn til jordnøtter

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1131/2011. av 11. november 2011

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1131/2011. av 11. november 2011 Nr. 54/715 KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1131/2011 2016/EØS/54/21 av 11. november 2011 om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 med hensyn til steviolglykosider

Detaljer

NOR/314R0496.OHFO OJ L 143/14, p. 1-5

NOR/314R0496.OHFO OJ L 143/14, p. 1-5 NOR/314R0496.OHFO OJ L 143/14, p. 1-5 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 496/2014 of 14 May 2014 approving the active substance acequinocyl, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the

Detaljer

Uttaksplan 2007 og praktisk prøveuttak

Uttaksplan 2007 og praktisk prøveuttak Uttaksplan 2007 og praktisk prøveuttak Overvåkingsprogrammet for rester av plantevernmidler i vegetabilsk mat mv. Ved Kim Johansen, Bioforsk Lab Hovedtrekk 2007 Nedgang, fra 1665 til 1500 prøver To nye

Detaljer

vanlig brød, kjeks og sauser med gluten/hvete 普 通 面 包 饼 干 和 含 有 面 筋 蛋 白 的 酱 料 soya 大 豆 / 黄 豆

vanlig brød, kjeks og sauser med gluten/hvete 普 通 面 包 饼 干 和 含 有 面 筋 蛋 白 的 酱 料 soya 大 豆 / 黄 豆 Jeg er allergisk mot følgende matvarer og det er derfor viktig at maten min er uten disse ingrediensene (jeg får akutt diare, magekramper og kaster opp om jeg får i meg noe av dette): 因 为 我 对 以 下 这 些 东

Detaljer

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1960/2000. av 15. september 2000

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1960/2000. av 15. september 2000 Nr. 12/171 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1960/2000 2002/EØS/12/21 av 15. september 2000 om endring av vedlegg I og III til rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 om en framgangsmåte i Fellesskapet for fastsettelse

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 51/61. KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 489/2012. av 8.

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 51/61. KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 489/2012. av 8. 17.8.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 51/61 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 489/2012 2017/EØS/51/11 av 8. juni 2012 om fastsettelse av gjennomføringsregler for anvendelse

Detaljer

Hvis du reagerer mot bjerkepollen (og dette kan gjelde for gress også)

Hvis du reagerer mot bjerkepollen (og dette kan gjelde for gress også) Visste du at: Hvis du reagerer mot bjerkepollen (og dette kan gjelde for gress også) kan det lett være slik at du reagerer på følgende matvarer: Plomme, fersken, kirsebær, kiwi, nektarin, avocado, pære

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/312R0597.fral COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 597/2012 of 5 July 2012 amending Implementing Regulation (EU) No 540/2011 as regards the conditions of approval of the active substances aluminium

Detaljer

Evaluering sesongen 2014 Medalhus Andelslandbruk SA

Evaluering sesongen 2014 Medalhus Andelslandbruk SA Evaluering sesongen 2014 Medalhus Andelslandbruk SA Medalhus Andelslandbruk 08.02.2015 Innhold 1 Evaluering av sesongen 2014... 2 1.1 Rammer for undersøkelsen... 2 2 Resultat... 2 2.1 Hvordan har du fått

Detaljer

KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 957/2010. av 22. oktober 2010

KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 957/2010. av 22. oktober 2010 Nr. 76/4 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 957/2010 2015/EØS/76/02 av 22. oktober 2010 om godkjenning og avslag på godkjenning av visse helsepåstander om næringsmidler

Detaljer

tarmen. En sunn tarm gir en sunn helse. Fjerning av giftstoffer gir god fordøyelse, vekttap, velvære, sunnere hud og immunforsvaret styrkes.

tarmen. En sunn tarm gir en sunn helse. Fjerning av giftstoffer gir god fordøyelse, vekttap, velvære, sunnere hud og immunforsvaret styrkes. Tema: Rensende mat/detox Skribent/Fotograf: Siv Henningstad Adresse: Fjellsetvn 53, 2019 Skedsmo Tlf.: +47 920 36 994 Fra min bok: I balanse med riktig mat, farger og yoga Blog: www.sivshus.blogspot.com

Detaljer

Wok med økologisk kjekjøtt

Wok med økologisk kjekjøtt Wok med økologisk kjekjøtt 600g økologisk kjekjøtt 50g økologisk rød paprika 100g økologisk brokkoli 100g økologiske gulrøtter 100g økologisk purre eventuelt 4 vårløker 1 økologisk rødløk 3ss rapsolje

Detaljer

NOR/311R0495.ggr OJ L 134/11, p. 6-8 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 495/2011 of 20 May 2011 amending Regulation (EC) No 109/2007 as

NOR/311R0495.ggr OJ L 134/11, p. 6-8 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 495/2011 of 20 May 2011 amending Regulation (EC) No 109/2007 as NOR/311R0495.ggr OJ L 134/11, p. 6-8 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 495/2011 of 20 May 2011 amending Regulation (EC) No 109/2007 as regards the composition of the feed additive monensin sodium

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 88/2002 av 25. juni 2002. om endring av EØS-avtalens vedlegg XV (Statsstøtte)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 88/2002 av 25. juni 2002. om endring av EØS-avtalens vedlegg XV (Statsstøtte) EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 88/2002 av 25. juni 2002 om endring av EØS-avtalens vedlegg XV (Statsstøtte) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, endret

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/313R0414.fral OJ L 125/13, p. 4-6 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 414/2013 of 6 May 2013 specifying a procedure for the authorisation of same biocidal products in accordance with Regulation

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/314R0144.beja OJ L 45/14, p. 7-11 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 144/2014 of 14 February 2014 approving the active substance valifenalate, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/75 of 21 January 2016 amending Annex III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/75 of 21 January 2016 amending Annex III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council COMMISSION REGULATION (EU) 2016/75 of 21 January 2016 amending Annex III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for fosetyl in or

Detaljer