Årsmelding Pådriver for vekst og utvikling i. Bodøregionen. på tvers av bransje og konkurranse! Nettverk. Næringspolitikk Bedriftsbesøk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2013. Pådriver for vekst og utvikling i. Bodøregionen. på tvers av bransje og konkurranse! Nettverk. Næringspolitikk Bedriftsbesøk"

Transkript

1 Årsmelding 2013 BNF Bodøregionen Nettverk Næringspolitikk Bedriftsbesøk crestock.com Næringslivslyst Beredskapshovedstaden i Nord S2 DA Bodø Utvikling Frokost BRUS Fagråd Næringslivets Hus Lunsj Samhandling Pådriver for vekst og utvikling i Bodøregionen på tvers av bransje og konkurranse!

2 Bodø Næringsforum ble stiftet 18. juni 1986, som en selvstendig interesseorganisasjon og samarbeidsorgan for næringslivet i Bodø og omegn. Formell tilknytning til Bodø Næringsforum skjer gjennom bedriftsmedlemskap. Følgende organisasjoner er innfusjonert i Bodø Næringsforum: Bodø Handelsstands Forening, stiftet Industriforum Bodø, stiftet Bodø Reiselivsforening, stiftet Bodø Håndverks- og Industriforening, stiftet Marint Forum, stiftet Bodø Næringsforums virksomhet drives i Bodø, fra leide lokaler i Næringslivets Hus, Storgt. 23 A. Regnskapet er avgitt under forutsetning av videre drift, og styret anser at forutsetningen er til stede. Styre og administrasjon Styreleder Per Jacobsen, distriktsleder Schenker AS Nestleder Mona Ågnes, daglig leder Norconsult AS Styremedlem Ove Andreassen, Adm.dir. Nordasfalt AS Styremedlem Aud Schjødt Fredriksen, firsørmester Storvik Salong AS Styremedlem Hans A. Nilsen, Adm.dir. itet AS Styremedlem Roy B. Nilssen, Partner Corponor AS Styremedlem Jøran Inge Marthinussen, daglig leder Oras Nordland AS 1. varamedlem Jonny Gulbrandsen* Koch Kjøpesenter 2. varamedlem Bjørg Telnes, daglig leder Kjolesalongen AS * Jonny Gulbrandsen gikk høsten 2013 ut av sin stilling som senterleder i Koch Kjøpesenter og kunne dermed ikke lengre representere en medlemsbedrift i styret. Bjørg Telnes rykket da opp som 1. varamedlem. 2 Crestock.com

3 Styret har hatt 8 møter i Styret har behandlet 89 saker. Styret har i to møter jobbet med strategi- og handlingsplan for Styreinstruks for Bodø Næringsforum Retningslinjer for styrearbeidet i Bodø Næringsforum ble innført og tjener som et nyttig arbeidsverktøy for styret og direktøren, supplert med styrets årsplaner. Administrasjonen Direktør Mariann Meby er BNFs daglige leder. Organisasjonsmedarbeider ble ansatt 2. mai 2011 og har i hele 2013 hatt 100 % stilling. Intu øknonomi AS (tidl. Bokholderiet AS) utfører regnskapet for BNF. Bodø Næringsforum sysselsatte 2 årsverk i 2013 mot 1,8 i Ekstern tjenesteleveranse Bodø Næringsforum er forretningsfører og sekretariat for Stiftelsen Bodø Håndverkerstand, som er godkjent av Lotteri- og stiftelsestilsynet og registrert i Stiftelsesregisteret / Brønnøysundregistrene. BNF er også forretningsfører og sekretariat for Bodø Gårdeierforening. BNF Årsrapport 2013 Medlemmer Medlemsprofilering Bodø Næringsforum bidrar til å gjøre sine medlemsbedrifter synlige og tilgjengelige gjennom internettportalen på nettsiden Medlemsbedriftene har anledning til å innhente medlemsoversikt og kontaktinformasjon når de har bruk for det. Medlemsinformasjon / BNFs internett-side Nyheter og informasjon formidles gjennom artikler på Bodø Næringsforums nettside, i kombinasjon med elektronisk post til medlemmene. BNF lanserte ny nettside i august 2013 og har dermed ikke statistikk over hele året, men statistikken de siste fire månedene av 2013 viser at man lå høyere en tilsvarende måneder i Miniseminarer, arbeidsmøter, møter om konkrete temaer benyttes ellers for i nformasjon og innspill til gjensidig nytte. Gruppering av medlemsskap 2013 Bank, finans & forsikring 10 Bygg og anlegg 14 Eiendom 11 Forretningsmessig tjenesteyting 84 IKT, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting 16 Industri 16 Offentlig forvaltning og kompetanseforsyning 16 Privat tjenesteyting 17 Reiseliv, overnatting, kultur, servering 14 Transport, kommunikasjon og logistikk 11 Varehandel, bilsalg 48 Sum 257 3

4 Medlemsutviklingen Bodø Næringsforum hadde 257 direkte medlemskap pr , mot 245 i 2012 & 244 i Det er 53 handels- og servicebedrifter tilknyttet BNF som indirekte medlemmer gjennom to kjøpesentermedlemskap; Koch og Trekanten. City Nord meldte seg ut og betalte halv medlemskontingent i År And. Medl. And. indir. medl Medlemsundersøkelse Det ble i oktober 2013 gjennomført en medlemsundersøkelse. Undersøkelsen ble besvart av 101 medlemmer som på det tidspunktet var 40 % av medlemsmassen. Husk! - Melde oss inn i BNF! - delta på møter! - engasje oss i: Bodøregionens utvikling! Crestock.com Medlemskontingent Medlemskontingent er inntektsført med kr ,- i 2013, mot kr ,- i 2012, dvs. en økning på kr ,-. Budsjettmålet for 2013 ( ,-) ble ikke oppfylt. Vi har ikke bokført restanse på kontingentkrav. Fordeling medlemskontingent etter størrelse 4 Antall årsverk Kroner i 2013 Kroner i 2012 Kroner i 2011 Kroner i 2010 Kroner i Over Sum

5 Økonomi Bodø Næringsforums drift Omsetningen i 2013 ble kr ,- mot kr ,- i Regnskapet viser et negativt driftsresultat på kr ,-, mot negativt resultat kr ,- i Etter finansinntekt er regnskapet for 2013 er gjort opp ender BNF opp med et negativt årsresultat på kr ,- mot positivt årsresultat på kr ,- i BNF Årsrapport 2013 Bodø Næringsforum er tidligere innvilget generell skattefrihet. Inntekter fra utleie av Næringslivets Hus til eksterne brukere, og som bidrar til å finansiere Bodø Næringsforums ideelle formål, anses av skattemyndighetene som skattepliktig. For 2013 er det dermed beregnet formuesskatt av andel driftsmidler med 392,-. Skattepliktig aktivitet gir skattemessig underskudd på kr ,-. Det negative resultatet skyldes bl.a. ekstraordinære innkjøp på drift (ny webløsning, CRM-system, IT-system/tjenester). I tillegg har vi gjort løft i forhold til innføring av regnskapet hos regnskapsbyrå, som vil normalisere seg i BNF er avhengig av prosjektinntekter for å forsvare kostnadene vi har, og vi har i 2013 fått avslag på prosjektsøknader som har ført til utsettelser av prosjekt. I tillegg har vi hatt stor fokus på medlemsaktiviteter at dette har gått på bekostning av tid til å kjøre prosjekt. BNF er også avhengige av å leie ut Næringslivets Hus til eksterne arrangement for å forsvare leiekostandene vi har tilknyttet 4. etg. BNF er gjennom fusjonsavtalen med Bodø Håndverks og industriforening forpliktet til å eie eller leie et passende lokale som Næringslivets Hus er i dag. BNF valgte i tillegg sommer 2013 å ekstraordinært støtte den lokale delen av Arctic Race of Norway med ,- BRUS AS fikk også utbetalt sitt markedsføringsbidrag for Et beløp som på sikt skal inngå i den totale tildelingen til BRUS AS på 2 millioner over de neste to årene. Vi har også brukt ,- på S2-filmen sammen med BRUS AS. Denne filmen er et viktig visuelt verktøy som brukes overfor politiske miljøer, lokalt, regionalt og nasjonalt. Det har også vært ekstraordinære direkte og indirekte kostnader tilknyttet jobbingen med differensiert arbeidsgiveravgift i forhold til kjøp av rapporter, statistikk og reiser. Det er på bakgrunn av den økonomiske situasjonen viktig at BNFs medlemsmasse i fremtiden øker. I tillegg vil det i 2014 bli muligheter for enkeltmedlemmer å bli partnere i BNF. Å få inn større partnere i BNF vi på kort og lang sikt sikre inntektene til BNF. BNF må få flere medlemmer både for at Bodø skal vår mer kjøttvekt i regionale og nasjonale prosesser, men også for å stabilisere økonomien. Det er mer naturlig å øke medlemsmassen og partnere enn å være avhengig av prosjektinntekter for å ha en sunn økonomi. Styret viser for øvrig til regnskapet med noter. Årsresultatet på negativt kr ,- foreslås dekket av annen egenkapital, som deretter utgjør kr ,- pr

6 Støtte / gaver til andre virksomheter og tiltak Bodø Næringsforum ga i 2013 støtte til følgende andre virksomheter: Frelsesarmeen i Bodø, vedrørende felles tiltak ved julegateåpning kr 2.000,- Ren By (Kirkens bymisjon) kr 2.500,- Ungt Entreprenørskap Nordland / fylkesmessa kr 5.000,- Tildeling av Årets Lampe 2012 kr 5.000,- Tildeling av BNFsInitiativsertifikat kr 5.000,- Stiftelsen Bodø Håndverkerstand, tilsagn / avsetning til delfin. stipend-utdeling kr ,- Arctic Race of Norway kr ,- Bodøregionen i Vinden kr ,- Deltakelse i andre organisasjoner Medlemskap Bodø Næringsforum har medlemskap i følgende organisasjoner: Bedriftsmedlemskap uten tariffavtale, i Næringslivets Hovedorganisasjon - NHO, gjennom landsforeningen Abelia Foreningsmedlemskap i Hovedorganisasjonen Virke En av stifterne til Stiftelsen Nordland Musikkfestuke Petro Arctic Gjennom personlig medlemskap er Bodø Næringsforum ved direktøren representert i følgende organisasjoner: Norsk Petroleumsforening, avd. Nordland Bodø Militære Samfund Deltakelsen i ovennevnte fora er primært begrunnet i behovet for informasjonstilgang, nettverksbygging og mulighet til påvirkning, i tillegg til samarbeid der det er felles interesse. Tillitsverv / formell representasjon Direktør Mariann Meby hadde følgende verv i 2013, som er relevante for arbeidet i Bodø Næringsforum: 6 Varamedlem i styret i Bodøregionens Utviklingsselskap AS (BRUS AS) Styremedlem i Bodø Lufthavnutvikling AS Medlem i referansegruppen for Masterplan Bodø Lufthavn Nestleder i Trafikkutviklingsforum (ruteutvikling luftfart) Medlem av programrådet og drøftingsutvalget for DA-Bodø Medlem av styringsgruppen for Nyskapingsprogrammet i2016, et partnerskap som driftes av Samfunnskontoret (tidligere Team Bodø KF) Medlem / partnerrepresentant i styringsgruppen for Karrieresenter Bodø et fylkeskommunalt partnerskap, som driftes av Bodø videregående skole Styringsgruppemedlem i Bodøs 200 års jubileum Medlem av NAV brukerutvalg, Bodø

7 Miljø Styret mener at arbeidsmiljøet i Bodø Næringsforum er godt. Sykefraværet er 0%, det er ikke registrert skader eller ulykker i Internkontroll-dokument for ledelse av Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS) er utarbeidet og godkjent av ansatte. BNF Årsrapport 2013 Bodø Næringsforum driver ikke virksomhet som forurenser det ytre miljø mer enn det som er normalt for denne typen virksomhet. Likestilling Bodø Næringsforum mener å ha oppfylt egen målsetting om at kjønnsbalansen i styret skal gjenspeile medlemsmassen. Resultatdisponering Styret anbefaler generalforsamlingen å vedta at årets underskudd kr ,- dekkes av annen Egenkapital. Crestock.com 7

8 Virksomhetsrapport 2013 Bodø Næringsforums primære interesse er at medlemmene skal oppnå ønskede resultater av sin virksomhet, og at vi på en tilfredsstillende måte støtter opp under dette målet, og fyller vår rolle som et solid talerør og felles representant for lokalt næringsliv. Gjennom våre medlemmer, tillitsvalgte og administrasjonen er vi aktivt tilstede i DA Bodø-organisasjonen samt i andre felles utviklingsprosjekter som vi mener tjener medlemmenes generelle interesser, enten direkte eller indirekte. Vi har møter med og backer mange ulike aktører som har prosesser/initiati/prosjekt som næringsmessig setter Bodø på kartet. I tillegg er vi en aktiv pådriver og til stede i nasjonale prosesser som påvirker Bodøs utvikling. Pådriver for etableringen av BRUS Styret i BNF er glad for etableringen av BRUS AS våren Selskapet var allerede etablert som Møteplass Salten AS, men fikk da økt antall aksonærer og dermed kapitalen. Høsten 2013 ble Odd Emil Ingebrigtsen ansatt som direktør og samme høst ble strategiplanen til BRUS etablert. BRUS visjon er: Nasjonal vekstregion med innbyggere. Forretningsideen er: Aktivt og oppsøkende utviklingsarbeid for økt verdiskaping, nyskaping og konkurransekraft i regionen. BRUS har valgt på fokusere på tre områder: 1) Kompetanse 2) Infrastruktur 3) Nyetableringer. BNFs strategi under dette punktet i handlingsplann var også å forsterke og utvikle Bodøregionen og at Bodøregionen som brand skulle brukes i all kommunikasjon. BNF er også med som partner i Bodøregionen i Vinden og vi mener gjennom dette prosjektet forsterker Bodøregionen. Markedsutvikling og økt rekruttering av medlemmer Medlemsmassen har ikke økt nok i forhold til det potensialet som man vet eksisterer. Det er enda mange bedrifter og virksomheter i Bodø som ikke er medlem og som ikke har et eierskap til den jobben som BNF gjør. Samfunnet tjener likevel på resultatene av vårt arbeid. Statistisk sett og sammenliknet med andre byer i Nord bør BNF vært dobbelt så stor som størrelsen er per dags dato. BNF har hatt stor møteaktivitet overfor og i medlemsmassen gjennom året, se side 11. Medlemsundersøkelsen høsten 2012 var helt tydelig på at BNF måtte hjelpe bykjernen. Vi startet 2013 med et stormøte i Næringslivets Hus og satte ned en liten gruppe som skulle gå i den videre prosessen. Denne gruppen ble ila april enige om at det sannsynligvis er gårdeierne som vil ha ressurser til rådighet for å gjøre grep på veggne av bykjernen. I mai ble alle gårdeieere invitert til et første møte, i juni startet interimsfasen, i august ble Bodø Gårdeierforening stiftet og i november ble vinter- og julebelysningent til en verdi av 1 million kroner satt opp! 8

9 Ivareta næringslivets interesser for øvrig BNF er høringsinnstans i Bodø kommunes næringssaker. I 2013 har vi uttalt oss i flere ulike saker og viser til at alle disse er lagt ut på vår webside. BNF har vært med i referansegruppen for utarbeidelse med Avinors Masterplan ( /2050). Og her har vi signalisert sterkt at S2 er det eneste alternativet når det gjelder ny flystripe i Bodø. Vi har også i møtene argumentert hvorfor vi mener dette, og fått disse protokollert. BNF har også bidratt til finansiering av en S2-film sammen med BRUS AS. BNF Årsrapport 2013 Vi har også vært svært aktive i forhold til lobbyering gjeldende differensiert arbeidsgiveravgift. BNF har sammen med Næringsforeningen i Tromsøregionen (NFTR) skrevet brev til EU-kommisjonen i mars Her støttet vi at differensiert arbeidsgiveravgift fungerer som statstøtte for Norge. I august laget Norconsult AS en rapport for BNF og NFTR som viser ytterligere nedgang i privat sysselsetting, noe som bekymrer oss stort og ble brukt som argument for å få ned arbeidsgiveravgiften til 5.1%. Denne ble lagt frem overfor Kommunal- og regionaldepartementet (nå Kommunal- og moderniseringsdepartementet) den 17. oktober 2013, samt EFTAs overvåkningsorgan ESA den 26. november ESA bad oss synliggjøre sammenhengen mellom nedgang i privat sysselsetting og økning i arbeidsgiveravgiften. Resultatet av denne analysen ble lagt frem for KMD og sendt til ESA i februar Bodø kommune og Tromsø kommune bar kostnadene for å få denne analysen gjennomført. BNF har også ellers hatt møter med Bodø kommune, Nordland fylkeskommune og mange politikere i sakens anledning. Her har vi også hatt stor støtte av VIRKE. I tillegg fra NHO Nordland, Troms og Finnmarks, samt LO Nordland, Troms og Finnmark. I September gjennomførte BNF Rådgivernes dager. Denne var finansiert av Nordland fylkeskommune og Salten Regionråd. BNF har i 2013 også tatt initiativ til en regional næringslivsgalla, sammen med flere andre næringslivsorganisasjoner i Bodø og regionen. Vi fikk i november avlag på søknaden fra Salten Regionråd og NFK. Bildet er fra Rådgivernes dag Stamina demonstrerer om hvor viktig ungdoms helse i arbeidslivet er 9

10 Høsten 2013 gjennomførte BNF forstudien Etableringen av et regionalt olje og gass leverandørnettverk. Prosjekteier av studien var Petro Arctic. Denne studien var veldig vellykket og resulterte i at 23 private aktører i regionen sa ja til å være med i den videre prosessen for å etablere et hovedprosjekt/nettverk. Den videre prosessen i dette vil være at Petro Arctic fortsatt eier prosjektet og at Kunnskapsparken Bodø AS vil ha hovedansvaret. Bodø Næringsforum vil ha en rolle i dette hovedprosjektet. Dessuten er det gjennomført flere ad hoc arbeidsmøter med næringslivsledere og representanter for kommunens administrasjon, politisk ledelse etc. Vi har i løpet av året deltatt i flere arbeids- og nettverksmøter som andre aktører inviterer til og med temaer som er relevant for vår virksomhet. Alt fra Visit Bodøs reiselisstrategi til andre møter som næringsmessig har prosesser og initiativ som setter Bodøregionen på kartet. I tillegg har vi flere ganger i 2013 stilt opp for studenter ved Universitetet i Nordland. De kontakter oss for å få informasjon om næringslivet i byen de studerer i, og da løfter vi frem våre medlemmer. A 6 LØRDAG 11. JANUAR 2014 NYHETER NORDLYS Næringsarena Nord MOTTOK ERKLÆRING: Olje- og energiminister Tord Lien. NHO ber om utredning JOURNALIST LINDA VAENG SÆBBE De tre nordnorske NHO-regionene ber i en samlet uttalelse regjeringen om å åpne for en konsekvensutredning i Lofoten og Vesterålen - nå. Styrene i NHO Nordland, Troms og Svalbard og Finnmark vedtok en enstemmig erklæring om petroleumsvirksomheten i nord under et felles møte i Oslo denne uken. INGER PRÆSTENG THUEN RUNE ALEXANDERSEN Telefon: E-post: Bodø Næringsforum ble våren 2013 en del av det nordnorske nettverket av næringsforeninger/næringsforum. Dette nettverket representerer byene: Alta, Hammerfest, Tromsø, Harstad, Narvik, Fauske, Bodø og Mo i Rana. Dette nettverket har vært i en samhandling siden I har nettverket et felles prosjekt finansiert av de tre nordligste fylkene. Nå er altså Bodø kommet med, noe de andre byene har savnet. Konsekvensutredninf Erklæringen er oversendt Olje og energiminister Tord Lien. NHO i Nord-Norge oppfordrer sterkt den sittende regjering til å finne en løsning slik at arbeidet med konsekvensutredninger kan komme i gang så snart som mulig, heter det i erklæringen. NHO i Nord-Norge er for øvrig generelt tilfreds med myndighetenes håndtering av petroleumsvirksomheten på sokkelen i nord, dette med unntak av Nordland VI, VII og Troms II. Arbeidet med konsekvensutredning er utsatt fire år fram i tid til tross for at de politiske partier som er for en slik utredning oppnådde over 70 % av stemmene i Lofoten/Vesterålen ved siste valg, skriver NHO Nord- Norge, som mener det er viktig at petroleumsnæringen og tilknyttet leverandørindustri og også berørte samfunn i nord i størst mulig utstrekning sikres kontinuitet. Beregninger gjort i Petro Foresight 2030 viser et nåverditap av framtidige inntekter på ca. 125 mrd. NOK som følge av en utsettelse med iverksettelse av konsekvensutredning fra 2014 til 2017, refererer NHO Nord- Norge. Nasjonal transportplan I uttalelsen ber de nordnorske NHO-regionene også regjeringen om å innta et sterkere fokus på infrastrukturen i nord. Nasjonal Transportplan kan ikke sies å fungere tilfredsstillende i forhold til den hurtige og positive utvikling enkelte steder i landsdelen er inne i. NHO i Nord-Norge peker på viktigheten av i en del enkelttilfeller å prosjektorganisere og bevilge tilstrekkelige midler til infrastruktur. 10 NÆRINGSARENA NORD: De mener næringslivet i Nord-Norge har kommet mye lengre enn politikerne i samarbeid over fylkesgrensene. - Men vi ser at det er veldig viktig å møtes jevnlig, sier direktør Grete Kristoffersen (til høyre). Fra venstre næringsforeningsdirektørene Kjell Eirik Mortensen, Alta, Nils Ove Steinmo, Fauske, Ove Røeggen, Hammerfest, Trine Rimer, Mo og Mariann Medby, Bodø. Næringslivet i Nord-Norge mener mer SAMHANDLING er oppskriften for framtidens vekst Næringsarena Nord Rana, Fauske, Narvik og Hammerfest. har talt: Det nordnorske løpet skal bestå ket å møtes to ganger i året - men Normalt pleier dette nettver- heretter vil de øke frekvensen på av samhandling, samlingene sine. samhandling, samhandling. har satt neste samling til Bodø i Vi har så mange saker vi ønsker å samarbeide om at vi allerede april. Formålet med samlingene JOURNALIST våre er både å støtte hverandre i LINDA VAENG SÆBBE OSLO (Nordlys): Det er ikke bare de nordnorske NHO-regionene, politikere og reiselivet som har møttes i Oslo i denne uken. Også de nordnorske næringsforeningen har slitt møtestolene i hovedstaden. Gjennom sitt Næringsarena Nord utgjør de nordnorske næringsforeningene landsdelens største næringsnettverk med 3000 medlemsbedrifter. Mange samarbeidsprosjekter Selve arbeidsgruppen består av de åtte største næringsforeningene; Bodø, Alta, Tromsø, Harstad, Mo i viktige saker, å sammen sette dagsorden i nord for næringslivet - og å lære av hverandre, sier Grete Kristoffersen, direktør i Nærinsforeningen i Tromsøregionen. Nord-Norge på nett Næringsforeningenes kjernevirksomhet er næringspolitikk. De besitter også en ressurs i at de er i direktekontakt med tusenvis av bedrifter i nord - og kan gjennom å sende ut felles questback på mail til sine medlemmer enkelt og raskt kartlegge næringslivets holdninger og behov i ulike saker. De er allerede nå blitt enige om å jobbe videre på flere samferdselssaker, RDA-ordningen og å få mo- dernisert og utviklet det videregående skoletilbudet tilpasset næringslivets behov. De vil også samles om å få økt bedriftenes kunnskap om netthandelen i nord. At Nord-Norge må møte netthandelen som en mulighet - og ikke en trussel. I Tromsø har vi hatt googleprosjektet Din bedrift på nett. Vi ønsker å sette i gang en felles nordnorsk satsing på å få landsdelens bedrifter på nett, basert på de erfaringene vi har gjort i Tromsø, sier Kristoffersen. Jernbane og flyplasser Jernbanen - da først og fremst Ofotbanen og Nordlandsbanen - er en annen stor felles sak. Vi er helt avhengig av en godt utbygd og stabil jernbane for å sikre at landsdelen får en stabil og forutsigbar gods- og vareutlevering, sier hun. For flyplassutbygginger er det Polarsirkelen flyplass i Mo i Rana som troner øverst, sammen med forbedrede flystriper i Bodø og Hammerfest. Nettverket jobber også sammen for å forhindre at Norges brannskole skal flyttes fra Kjeldsund kommune og sørover. Felles RDA-kamp - For Tromsø og Bodø er det viktig at vi klarer å samle nettverket i vår jobbing for å få innført lik arbeidsgiveravgift med resten av landsdelen. Vi opplever stor forståelse fra de andre næringsforeningene i vårt samarbeid for å få arbeidsgiveravgiften ned på 5,1 prosent, sier Kristoffersen. En rapport utarbeidet for næringsforeningene viser at sysselsettingsveksten i privat sektor i Tromsø har stagnert, mens den i Bodø faktisk har hatt tilbakegang, etter innføringen av RDA II Det er gledelig å høre at de andre næringsforeningene i landsdelen sier at også de er avhengig av at Tromsø og Bodø fungerer som gode motorer i nord, fastslår Kristoffersen. Vårt motto er: Vi samhandler der vi kan og konkurrerer der vi må. At Bodø Næringsforum er representert i dette nettverket er symbolsk viktig da vi er Nord-Norges nest største by. I tillegg er Bodø med å styrke Nord-Norges næringspolitiske posisjon - særlig overfor Nordområdesatsningen, sentrale politikere og de ulike departement som har interesser i at Nord-Norge skal vokse.

11 Møter i Næringslivets Hus i 2013 Januar Februar Mars Møte vedrørende bykjernen IT-næringens samfunnsregnskap Kafédialog - hvordan beholde studenter i regionen Strategimøte om differensiert arbeidsgiveravgift LEAN-seminar BNF Årsrapport 2013 April Mai Juni Juli August September Sammen med NPF: Elektro og Unifab BNFs generalforsamling. Tema; Ordførerens politiske regnskap Sammen med NPF: Nordeas oljeanalytiker Tina Saltvedt Første møte med gårdeiere i bykjernen Dialogmøte vedrørende strategisk samfunnsdel i kommuneplanen Sparebank1 Nord-Norges fremlegging av Konjunkturbarometer og arenabilag Sammen med NPF: Helgelandsbase (Sandessjøen) Møte om boligutviklingen i Bodø Møte om offentlige innkjøp Møte om innspill til Bodø Havns strategi Møte om de nye parkeringsvedtektene til Bodø kommune Møte etablering av Bodø Gårdeierforenings interimsstyre Sammen med VIRKE: Kurs i service Møte om steging av gater under Arctic Race Bedriftsbesøk v/marint Forum; ombord på MS Nordfisk Stiftelsesmøte Bodø Gårdeierforening Sparebank1 Nord-Norge; Kredittboble i Kina hvilke konsekvenser gir det? TV2 Sporty vil næringslivet i Bodø vise seg frem og delta i programmet? Fremlegging av Nordområdeutvalgets sluttrapport Informasjonslunsj om IT-næringen Sparebank1 Nord-Norge: Egenkapitalbevis som investeringsobjekt Rådgivernes Dager Crestock.com Oktober November Kurs; endringer i aksjeloven (KPMG) Nordea; Statsbudsjettet og endringer den nye Regjeringen vil komme med Hva gjør Inn-kontoret i Ålesund for å bistå bedriftene i deres rekruttering fra utlandet Sammen med NPF: Ranabedriften MIRAS Marint Forum: lutefiskmiddag på Løvolds Kafé Sparebank1 Nord-Norges fremlegging av Konjunkturbarometer og arenabilag Nordland Musikkfestuke; fremlegging av ringvirkningsanalyse PwC; Styreseminar Presentasjon - handelsanalyse av Bodø Desember Seminar om etablering av et olje og gass leverandørnettverk Bodø Gårdeierforening: medlemsmøte om parkering og tilgjengelighet 11

12 Øvrige arrangement Offisiell julegateåpning / juletretenning på Bodø torg 1. søndag advent. En hundreår gammel tradisjon og et samarbeidsprosjekt mellom Bodø kommune, Frelsesarmeen og Bodø Næringsforum, som i sin tid overtok oppgaven fra Bodø Handelsstands Forening. BNF arrangerte for siste gang det sosiale vårarrangement for tidligere medlemmer i innfusjonerte Bodø Håndverks- og Industriforening; vårfest i mai Dette er tiltak ble gjennomført som del av fusjonsavtalen fra 1. juni 2008 og med varighet ut våren Bildet er fra tenningen av julegrana Foto: Morten Jakhelln Årets Lampe 2013 Årets Lampe 2013 ble tildelt IK Grand Bodø v/damelaget og Jenter19. For opprykk til toppserien og som cupvinnere. Med tildelingen fulgte kr ,-. Årets Lampe er Bodø Næringsforums symbolske takk til en frivillig organisasjon innen idrett og kultur som har utmeket seg gjennom året ved en spesiell aktivitet eller innsats, og som har vakt ekstra begeistring og engasjement innen byens befolkning, i tillegg til positiv markering av Bodø nasjonalt. Frivillige organisasjoner bidrar til verdiskaping i næringslivet, ved sine aktiviteter gjennom dugnadsarbeid. Det ønsker Bodø Næringsforum å vise oppmerksomhet til, på vegne av våre medlemmer. BNFs Initiativsertifikat 2013 BNFs Initiativsertifikat ble tildelt Per-Arild Konradsen for hans engasjement og mange initiativ, prosjekt, arrangement opp gjennom årene som alle har hovedfokus på barns motivasjon innen realfagene. Med tildelingen fulgte kr ,-. BNFs Initiativsertifikat ble innstiftet den 14. juni 1995 med hensikt å synliggjøre en person i Bodø, som på en eller annen måte har vist et initiativ som tjener lokalsamfunnets totale interesser. 12

13 Framtidsutsikter Bodø Næringsforum er Bodøs største næringslivsnettverk og eneste verktøy for å ivareta næringslivet i Bodøs felles interesser - lokalt, regionalt og sentralt. Det er viktigere en noen gang at BNF øker medlemsmassen. BNF fortsetter sine ambisjoner om på sikt å doble denne. En fylkeshovestad og by med vår størrelse bør ha et større tilfang av medlemmer som igjen sørger for mer aktivitet og handlingsrom - og kjøttvekt i nasjonale prosesser. Styret har tro på at en økt vekst av medlemmer i fremtiden vil bedre dekke de allerede brede forventningene som medlemsmassen har til BNF. I tillegg vil dette bidra til å opprettholde Bodøs posisjon i Nord. BNF Årsrapport 2013 I april 2013 ble det endelig lansert; Cap and contain skal ligge i Bodø. Denne brønnkapslingsenheten er nok et viktig bevis på at Bodø er en uomtvistelig en kompetanseby innen bereskap; beredskapshovedtaden i Nord. En viktig brikke i et stort puslespill. I høst ble det også endelig besluttet at Avinors kontrollsentral (ATCC) fortsatt skal være i Bodø. Det er snakk om 100 arbeidsplasser som på et tidspunkt var i fare for å flyttes ut av byen. Det er blitt sånn de siste årene at det er ikke nok med at Bodø må kjempe for å få nye virksomheter og bedrifter hit, men man må også kjempe for å opprettholde det vi allerede har! Det er viktigere en noen gang å være samlet, både næringsliv, polititiske miljøer og byråkrater. Denne typen prosesser foregår i kulissene og det er ofte politisk styrte prosesser, som må backes av næringslivet. BNF vil berømme Ordføreren for at han har en utadrettet rolle på vegne av nærings- og arbeidslivet i Bodø. Det er mye bra som gjøres i Bodø som i sum som forsterker vår identitet og styrker vår posisjon innen bereskap og vi ser at alle gode krefter har dialog og går sammen. Bodø Næringsforum har som kjent jobbet knallhardt og brukt mye ressurser i 2013 for å få frem vår argumentasjon for å sette ned arbeidsgiveravgiften. Også i denne prosessen har Bodø kommune stått skulder ved skulder sammen med næringslivet - vi ville det samme; ned til 5.1 prosent arbeidsgiveravgift. Nedgang i privat sysselsetting siden 2007 er ikke bærekraftig og kompensasjonsordning i kommende periode må bidra til økt privat sysselsetting i Bodø. Ikke minst må det legge til rette for at næringslivet velger å beslutte egne investeringer i forskning, innovasjon og utvikling. Bystyrets beslutning om at rullebanen skal flyttes helt sør, var også avgjørende for en mest mulig smidig byutvikling de neste 50 år. Her har Bodø Næringsforum vært involvert i prosesser (utvikling av Masterplan Avinor Bodø Lufthavn) for å understreke at det er kun ett alternativ; S2. Det samme gjøres gjennom Bodøregionens Utviklingsselskap AS. S2 vil i vareta Bodøs vekst i forhold til tilgang på næringsarealer i et fremtidig perspektiv. S2 må i tillegg være 3000 meter lang slik at Bodø kan ivareta Bodøs hubfunksjon for sikkerhet og beredskap, samt være nødhavn for større fly. Ellers fortsetter BNF å ivareta visjonen vi etablerte i 2012: «Pådriver for vekst og utvikling i Bodøregionen på tvers av bransje og konkurranse!» Denne visjonen gir oss fortsatt muligheter til å agere på vegne av regionen. BRUS AS som BNF har besluttet å bruke 2 millioner av egenkapitalen på, er godt i gang med prosesser som vil posisjonere Bodø på lang sikt. 13

14 Bodø har også behov for å styrkes på tilgang på teknisk kompetanse. En masteroppgave (UiN) fra våren 2013 påpeker at dette er en av x-faktorene Bodø mangler overfor petroleumsbransjen. Næringslivet i Bodøregionen er som vanlig veldig markedsorientert og -tilpasset. Vi har tro på at vår langsiktige strategi og vår handlingsplan for 2014 setter BNF i stand til å håndtere de oppgavene som medlemmene vil være tjent med og tilfreds med. Crestock.com Takk! Vi vil avslutningsvis takke Bodø Næringsforums medlemmer, Bodø kommune/samfunnskontoret, Nordland fylkeskommune, Salten Regionråd, Universitetet i Nordland og andre samarbeidsparter for den tillit og interesse som er vist Bodø Næringsforum gjennom året. Bodø, 31. desember 2013 / 28.mars 2014 Bodø Næringsforum Per Jacobsen Styreleder Mona Ågnes Nestleder Ove Andreassen Styremedlem Bjarne Holgersen Styremedlem Hans Nilsen Styremedlem Roy B. Nilssen Styremedlem Aud Schjødt Fredriksen Styremedlem Jøran Inge Marthinussen Styremedlem Mariann Meby Direktør 14

15 Resultatregnskap Resultatregnskap Noter Driftsinntekter 1 Avg.fri medlemskontingent Avg.pl. inntekter sekretariatstjenester Avg.fri seminar- /prosjektinnt.og prosjekttilskudd Avg.pl. seminar- og prosjektinntekter Avg.pl.andre inntekter Avg.fri andre inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER BNF Årsrapport 2013 Driftskostnader Direkte innkjøps- og prosjektkostnader Seminar-/prosjektkostnader Innkjøp varer/tjenester videresalg Direkte innkjøps- og prosjektkostnader Prosjektstøtte til andre aktører Andre driftskostnader Personalkostnader Kostn. lokaler, inventar, maskin- og programvare Renovering, inventar, utstyr Næringslivets Hus Nedskriving inventar og utstyr Avskriving inventar og utstyr Revisjon og andre kjøpte tjenester Kontor- og møtekostnader Markedsføring, representasjon, gaver Andre kostnader Utvikling og drift Internett-sider Avsetning / avskrevne / tapte fordringer Sum andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT Finansinntekter- og kostnader Finansinntekter SUM FINANSPOSTER Resultat etter finansposter Betalbar skatt ÅRSRESULTAT Overført til/fra egenkapital

16 Balanse per Eiendeler Noter Anleggsmidler Rettigheter Nord-Norge Messa / NordlandsMessa 1 1 Driftsløsøre og inventar 1 2 Ny hjemmeside Investeringer kontormaskiner Investering Næringslivets Hus SUM ANLEGGSMIDLER Omløpsmidler Fordringer Medlems- og kundefordringer Merverdiavgift til gode 0 0 Andre kortsiktige fordringer Forskuddsbetalte kostnader Forskudd leverandører 0 0 Til gode tilskudd Innovasjon Norge (olje&gass) Sum fordringer Varer Varer Sum varebeholdning Aksjer og andeler Aksjer i Bodøregionens Utviklingsselskap AS Sum investeringer Bankinnskudd og kontanter Bankinnskudd og kontanter Sum bankinnskudd og kontanter Sum omløpsmidler Sum eiendeler

17 Balanse per Egenkapital og gjeld Noter Egenkapital og gjeld Egenkapital Egenkapital per Egenkapital per Sum Egenkapital BNF Årsrapport 2013 Gjeld Avsetning til øremerkede formål Avsetning stipend Sum avsetning Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldig skattetrekk og offentlige avgifter Påløpt feriepenger og arbeidsgiveravgift Annen kortsiktig gjeld Forskudd prosjektmidler Betalbar skatt, ikke utlignet Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum Egenkapital og gjeld Bodø 31. desember 2013 / 28. mars 2014 Per Jacobsen Styreleder Mona Ågnes Nestleder Ove Andreassen Styremedlem Bjarne Holgersen Styremedlem Hans Nilsen Styremedlem Roy B. Nilssen Styremedlem Aud Schjødt Fredriksen Styremedlem Jøran Inge Marthinussen Styremedlem Mariann Meby Direktør 17

18 Noter til regnskapet Regnskapsprinsipper I årsregnskapet er alle poster verdsatt og periodisert i overensstemmelse med regnskapslovens bestemmelser og regler som følger av god regnskapsskikk. Klassifisering Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk, samt fordringer med forfall mer enn ett år etter balansedagen er medtatt som anleggsmidler. Øvrige eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Varige driftsmidler og avskrivninger Varige driftsmidler er vurdert til historisk kost etter fradrag for bedriftsøkonomiske avskrivninger som er beregnet på grunnlag av kostpris og antatt økonomisk levetid. Aksjer Aksjer som er oppført i regnskapet er ført til kostpris. I de tilfelle der den virkelige verdien er lavere enn kostprisen og dette ikke er forbigående, er det foretatt nedskrivning. Fordringer Fordringer er oppført i balansen med fordringens pålydende etter fradrag for konstaterte og forventede tap. Driftsinntekter og kostnader Inntektsføring skjer etter opptjeningsprinsippet som normalt vil være leveringstidspunktet for varer og tjenester. Kostnader medtas etter sammenstillingsprinsippet, dvs. at kostnader medtas i samme periode som tilhørende inntekter inntektsføres. 2 Medlemskontingent Økning av medlemskontingent kr ,- er effekten av medlemsøkning samt 3 % kontingentøkning som kompensasjon for økning av konsumprisindeksen, etter vedtak i generalforsamlingen Egne seminar-/prosjektkostnader Egne prosjekter og seminarer ga et dekningsbidrag på kr ,-, etter direkte kostnader. Til sammenligning var dekningsbidraget i 2012 på kr ,- og 2011 på kr ,-. Prosjektene har i tillegg gitt inntekter og dekningsbidrag til vår virksomhet i Næringslivets Hus, 4. etasje. 18

19 4 Økonomisk støtte til andre aktører Økonomisk støtte til andre aktører fordeler seg slik: Årets Lampe 2012, tildelt IK Grand Damelaget og J BNFs Initiativsertifikat 2013 til Per-Arild Konradsen Stiftelsen Bodø Håndverkerstand, tilsagn delfinansiering stipendutdeling Ungt Entreprenørskap Nordland Bodø i Vinden Arctic Race of Norway (lokalt sponsorarr. i Bodø) Støtte til BRUS AS vedr. film S Samlet sum BNF Årsrapport Personalkostnader, godtgjørelse revisjon og pensjonsordning Spesifikasjon personalkostnader: Lønn og beregnede feriepenger Styrehonorar Arbeidsgiveravgift til Folketrygden, betalt og påløpt Personalforsikring, pensjon og andre ytelser Sum personalkostnader Daglig leder har mottatt lønn og andre fordeler Styreleder har mottatt godtgjørelse Revisor har mottatt godtgjørelse ekskl.mva Det ble gjort avsetninger for revisjon på regnskapet i 2011, derfor er denne lav i Det er gjort avsetning for påløpt revisjonshonorar i årets regnskap. (10.000) Betalt til ordning for Offentlig Tjeneste Pensjon- OTP Regnskapstjenester Bodø Næringsforum er pliktig til å ha pensjonsordning for sine ansatte, etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Det er etablert en innskuddsbasert tjenestepensjonsordning for ansatte i Bodø Næringsforum, som tilfredsstiller kravene i lov om obligatorisk tjenestepensjon. Bodø Næringsforum sysselsatte 2 årsverk i Spesifikasjon: Kostnader lokaler, inventar, maskin- og programvare Leie og drift av kontorlokaler i Storgt. 23 A Driftskostnader og ordinære investeringer maskiner og inventar Leie og drift av konferansesal "Næringslivets Hus" Samlet sum

20 7 Spes.: Kostnader renovering, inventar og utstyr Næringslivets Hus, konferansesal Inventar og utstyr til konferansesal Renovering og vedlikehold konferansesal Samlet sum Ned- og avskrivning inventar og utstyr Netto investeringskostnader, ekskl. eget arbeid Kostnadsført Andel DA-tilskudd Nedskriving Aktivert i balansen / Avskrivningsgrunnlag Akkumulert avskrivning per Bokført verdi av investering Næringslivets Hus Årlig avskrivning: 10 % Bærbar PC, skjerm, tastatur, programvare Avskrivning Bokført verdi Avskrivning immaterielle eiendeler Fordringer Medlems- og kundefordringer Tilskudd Innovasjon Norge Forskudd leverandører 0 0 Merverdiavgift til gode 0 0 Forskuddsbetalte kostnader Spesifiserte fordringer er oppgjort når regnskapet avlegges. 10 Bankinnskudd, bundne Bundet bankinnskudd for husleie Skattetrekkskonto

21 11 Egenkapital Bodø Næringsforum ble i 2008 tilført egenkapital gjennom bankinnskudd kr ,- ved Bodø Håndverks- og Industriforenings fusjon med Bodø Næringsforum pr I henhold til fusjonsavtalen har kapitaltilførselen delvis vært benyttet i 2009 til realisering av egen konferansesal i Næringslivets Hus, jfr. noter 7 og 8. Det er forutsatt at renter av resterende fusjonskapital skal bidra til å balansere leie og drift av konferansesalen. BNF Årsrapport Spesifikasjon skyldig skattetrekk og offentlige avgifter Skattetrekk Merverdiavgift skyldig Skyldig arbeidsgiveravgift Samlet sum Annen kortsiktig gjeld Spesifikasjon annen kortsiktig gjeld Avsetning årets lampe og initiativsertifikat Avsetning ikke fakturert tjenesteleveranse, Petro Arctic Felleskostnader 3. og 4. etg Avsetning revisjon og konsulenttjenester Forskudd prosjektmidler Tidligere avsetning til tiltak overfor tidligere medlemmer i Bodø Håndverks og Industriforening er på kr. 0,- Prosjektmidler Marint Forum Skatt Bodø Næringsforum er tidligere innvilget generell skattefrihet. Inntekter fra utleie av Næringslivets Hus til eksterne brukere, og som bidrar til å finansiere Bodø Næringsforums ideelle formål, anses av skattemyndighetene som skattepliktig. Differanse skatteoppgjør 2011; 30,- Skattemessig resultat for 2013 er underskudd på kr ,-. Årets beregnede skatt på formuen er på 392 kr. 21

22 Revisors beretning 22

Årsmelding 2012. Pådriver for vekst og utvikling i Bodøregionen på tvers av bransje og konkurranse!

Årsmelding 2012. Pådriver for vekst og utvikling i Bodøregionen på tvers av bransje og konkurranse! Årsmelding 2012 Pådriver for vekst og utvikling i Bodøregionen på tvers av bransje og konkurranse! Bodø Næringsforum ble stiftet 18. juni 1986, som en selvstendig interesseorganisasjon og samarbeidsorgan

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Avvik 2014 mot budsjett Salgsinntekt 2 704 511 4 609 014 1 820 600 883 911 (medlemskontingent, treningsavgifter,

Detaljer

! t. Årsregnskap. Finnbergåsen. Eiendom AS

! t. Årsregnskap. Finnbergåsen. Eiendom AS ! t j t Årsregnskap I 2010 Finnbergåsen Eiendom AS \ .,.... I;:.r,ll'",,:.r!...:.:r.rr.r..ti:tlt#tt::il:\: a: l r a. rt,,:t l!11!r::::: i1:::;:1::lirilil '.:, 1 Finnbergåsen Eiendom AS Eiendeler Note 2010

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 GE GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 Virksomhetens art Medlemsforeningens virke består i å bidra til bæredyktig bygd miljø ved å utvikle

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 398 354 496 174 Annen driftsinntekt 105 152 129 372 Offentlig tilskudd 4 66 378 46 499 Sum driftsinntekter 569 884

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsmelding Næringslivets interesseorganisasjon. Møteplass. Rammevilkår. Nettverk

Årsmelding Næringslivets interesseorganisasjon. Møteplass. Rammevilkår. Nettverk Årsmelding 2015 Næringslivets interesseorganisasjon Møteplass Nettverk Rammevilkår #Bodønæringsforum #Bodø #Elskerbodø BNF er offensiv, engasjert og samlende BNFs viktigste oppgave er å drive en aktiv

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Org nr 970 540 636 RESULTATREGNSKAP Note 2015 2014 Kontingenter 3 334 175 3 072 137 Administrasjonsinntekter 1 362 710 1 372 148 Andre driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Å R S R E G N S K A P

Å R S R E G N S K A P Å R S R E G N S K A P 2 0 1 2 Oslo Cyklekrets Org. 980 649 008 Innhold Forside Side 2: Resultat Side 3: Balanse Side 4: Noter Side 6: Prosjektrapport Side 7: Resultatkonti 1 Resultat 2012 Noter 2012 2011

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Medlemsinntekter 354 754 351 044 Stevne-/ arr. inntekter 3 856 514 3 782 582 Salgsinntekt 2 369 156 610 Inntektsbringende tiltak 245 650 178 800 Reklame/sponsorinntekter

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Tilskudd og salgsinntekter 6 3936229 3958956 Annen

Detaljer

Resultatregnskap. SKINN Samorg. for kunstformidling i Nord-Norge. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006

Resultatregnskap. SKINN Samorg. for kunstformidling i Nord-Norge. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006 Statstilskudd 809 000 779 000 Nordland, Troms og Finnmark 419 400 405 000 Prosjektilskudd 1 565 528 713 000 Sponsorstøtte/Prosjekttilskudd

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Aktivitetsregnskap 2014 Resultatregnskap for perioden 01.01.-31.12. (NOK 1.000) Note 2014 2013 2012 Anskaffede midler Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Inntekter fra aktiviteter som oppfyller foreningens

Detaljer

Resultatregnskap 212 Sameiet Lørenplatået Note Regnskap 212 Regnskap 211 Budsjett 212 Budsjett 213 INNTEKTER Salgsinntekter Leieinntekter Innkrevde felleskostnader 1 4 44 516 4 15 152 4 349 4 716 8 Sum

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

ÅLESUND GOLFKLUBB 6260 SKODJE

ÅLESUND GOLFKLUBB 6260 SKODJE Årsregnskap for 2015 6260 SKODJE Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap for

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2015. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2015. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 210 528 5 796 681 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira I Valdres Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2014

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN. Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN

ÅRSREGNSKAP Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN. Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN ÅRSREGNSKAP 2012 Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN Resultatregnskap Note Budsjett 2012 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2010. Næringsforeningen i Tromsøregionen. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Utarbeidet med bistand fra Visma Services Norge AS

ÅRSREGNSKAP 2010. Næringsforeningen i Tromsøregionen. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Utarbeidet med bistand fra Visma Services Norge AS ÅRSREGNSKAP 2010 Næringsforeningen i Tromsøregionen Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet med bistand fra Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2010 Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG

Detaljer

Årsregnskap. Sameiet Nylandshagen

Årsregnskap. Sameiet Nylandshagen Årsregnskap Sameiet Nylandshagen 2013 Resultatregnskap Budsjett Regnskap Regnskap Note Innteker og kostnader 2013 2013 2012 Felleskostnader 1 162 610 1 163 522 1 216 785 Leieinntekter 60 600 58 800 60

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS Org.nr. 986 425 489 Mva Resultatregnskap VALEN VASKERI AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2005 2004 Salgsinntekter 18 358 702 17 368 682 Annen driftsinntekt 144

Detaljer

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2010 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 158 525 95 725 Driftskostnader

Detaljer

Løvlien Georåd AS RESULTATREGNSKAP FOR 2013

Løvlien Georåd AS RESULTATREGNSKAP FOR 2013 RESULTATREGNSKAP FOR 2013 Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Salgsinntekt 1 30 308 475 23 861 282 SUM DRIFTSINNTEKT 30 308 475 23 861 282 Varekostnad 13 025 801 8 503 866 Lønnskostnad m.m. 2 8 513

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira I Valdres Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2013

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING.

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. STIFTELSEN STEINERSKOLEN I LILLEHAMMER Org.nr. 971 534 818

Detaljer

Årsregnskap 2014 Borettslaget Parkgata 14

Årsregnskap 2014 Borettslaget Parkgata 14 Borettslaget Parkgata 14 v/ styreleder Jarle Andersen E-post: jarland@online.no Tromsø, 13.3.215. Vår ref.: JB Deres ref.: Utkast til årsregnskap for 214 Vedlagt følger årsregnskap for Borettslaget Parkgata

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2012 GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2012 Utarbeidet av: Øvre Storgate 37, 3018 DRAMMEN Tlf: 32213570 Fax: 32213571 Org.nr. 941 527 906 www.regnskapsbyraet.no Resultatregnskap Note 2012 2011

Detaljer

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267 Årsoppgjør 2013 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 988 995 1 707 703 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Skiklubb, Skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Skiklubb, Skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekter, avgiftsfri 18 906 12 277 Offentlig tilskudd 4 41 738 24 915 Annen driftsinntekt 5 317 082 459 100 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 971568518

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 971568518 Årsregnskap 2013 Organisasjonsnummer: 971568518 RESULTATREGNSKAP HOLMEN IDRETTSFORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2013 2012 Annen driftsinntekt 2 6 979 177 6 394 999 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening Foretaksnr. 985413320 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 842 466 608 390 Tilskudd 1 659 867 1 678

Detaljer

buildingsmart Norge Resultatregnskap

buildingsmart Norge Resultatregnskap GE ÅRSREGNSKAP 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingenter 3.152.500 3.085.500 buildingsmart Prosess 650.000 588.390 IFD Libary 130.000 0

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:981 497 821

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:981 497 821 Årsregnskap 2015 Trondhjems Seilforening Havn AS Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Trondhjems Seilforening Havn AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2015 2014 Annen driftsinntekt 8 895 015 894

Detaljer

Grønmo Golfklubb Org.nr: 981711890. Noter til årsregnskapet 2014

Grønmo Golfklubb Org.nr: 981711890. Noter til årsregnskapet 2014 Note 1 - Regnskapsprinsipper og virksomhet Grønmo golfklubb ble etablert i 1995, og er et idrettslag tilknyttet Norges Golfforbund og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité ("Norges

Detaljer

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Foretaksnr. 971368101 Utarbeidet av: Bedriftspartner AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 65 6501 KRISTIANSUND N Regnskapsførernummer 31241 Resultatregnskap

Detaljer

Resultatregnskap. Låter Vasslag SA

Resultatregnskap. Låter Vasslag SA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Budsjett 2013 Vannavgifter 1 094 135 1 079 280 1 100 000 Andre driftsinntekter 0 58 625 0 Sum driftsinntekter 1 094 135 1 137 905 1 100

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2009 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 95 725 Driftskostnader Annen driftskostnad

Detaljer

Resultatregnskap. Sameiet Fønix Terrasse. Innkrevde felleskostnader 674 710 270 643 Sum driftsinntekter 674 710 270 643

Resultatregnskap. Sameiet Fønix Terrasse. Innkrevde felleskostnader 674 710 270 643 Sum driftsinntekter 674 710 270 643 Resultatregnskap Note 2012 2011 Innkrevde felleskostnader 674 710 270 643 Sum driftsinntekter 674 710 270 643 Lønnskostnader m.m. 2 91 280 34 230 Annen driftskostnad 2 618 533 178 140 Driftsresultat -35

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562 Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb Org. nummer: 970022562 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 8 392 037 8 998 176 Annen driftsinntekt

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952 RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 3 579 640 2 855 594 Gaver 3 918 794 4 712 576 Messer, basarer og lotteri 44 360 59 423 Tilskudd 548 798

Detaljer

Årsoppgjør 2014 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr

Årsoppgjør 2014 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr Årsoppgjør 2014 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 373 563 1 988 995 Annen driftsinntekt 42

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

2 Styrets innstilling til de saker som skal behandles på sameiets ordinære sameiermøte den Sak 1: Konstituering Innstilling til de respekti

2 Styrets innstilling til de saker som skal behandles på sameiets ordinære sameiermøte den Sak 1: Konstituering Innstilling til de respekti 1 Det innkalles til ordinært sameiermøte i Lindeberglia Boligsameie Tid og sted: Tirsdag 14.4.215 kl 17. vaskeriet i Furuset sameie. Saksliste 1. Konstituering 1.1. Valg av møteleder 1.2. Valg av sekretær

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Kontingenttilskudd 1 845 674 1 993 851 Driftskostnader

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

ÅRSREGNSKAP!2014!!!!! Organisasjonsnummer!880!349!392!

ÅRSREGNSKAP!2014!!!!! Organisasjonsnummer!880!349!392! ÅRSREGNSKAP2014 Organisasjonsnummer880349392 Resultatregnskap Østnorsk jazzsenter Driftsinntekter Note 2014 2013 Tilskudd 2 6 149 818 5 972 742 Annen driftsinntekt 582 766 205 666 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer