Årsmelding Pådriver for vekst og utvikling i. Bodøregionen. på tvers av bransje og konkurranse! Nettverk. Næringspolitikk Bedriftsbesøk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2013. Pådriver for vekst og utvikling i. Bodøregionen. på tvers av bransje og konkurranse! Nettverk. Næringspolitikk Bedriftsbesøk"

Transkript

1 Årsmelding 2013 BNF Bodøregionen Nettverk Næringspolitikk Bedriftsbesøk crestock.com Næringslivslyst Beredskapshovedstaden i Nord S2 DA Bodø Utvikling Frokost BRUS Fagråd Næringslivets Hus Lunsj Samhandling Pådriver for vekst og utvikling i Bodøregionen på tvers av bransje og konkurranse!

2 Bodø Næringsforum ble stiftet 18. juni 1986, som en selvstendig interesseorganisasjon og samarbeidsorgan for næringslivet i Bodø og omegn. Formell tilknytning til Bodø Næringsforum skjer gjennom bedriftsmedlemskap. Følgende organisasjoner er innfusjonert i Bodø Næringsforum: Bodø Handelsstands Forening, stiftet Industriforum Bodø, stiftet Bodø Reiselivsforening, stiftet Bodø Håndverks- og Industriforening, stiftet Marint Forum, stiftet Bodø Næringsforums virksomhet drives i Bodø, fra leide lokaler i Næringslivets Hus, Storgt. 23 A. Regnskapet er avgitt under forutsetning av videre drift, og styret anser at forutsetningen er til stede. Styre og administrasjon Styreleder Per Jacobsen, distriktsleder Schenker AS Nestleder Mona Ågnes, daglig leder Norconsult AS Styremedlem Ove Andreassen, Adm.dir. Nordasfalt AS Styremedlem Aud Schjødt Fredriksen, firsørmester Storvik Salong AS Styremedlem Hans A. Nilsen, Adm.dir. itet AS Styremedlem Roy B. Nilssen, Partner Corponor AS Styremedlem Jøran Inge Marthinussen, daglig leder Oras Nordland AS 1. varamedlem Jonny Gulbrandsen* Koch Kjøpesenter 2. varamedlem Bjørg Telnes, daglig leder Kjolesalongen AS * Jonny Gulbrandsen gikk høsten 2013 ut av sin stilling som senterleder i Koch Kjøpesenter og kunne dermed ikke lengre representere en medlemsbedrift i styret. Bjørg Telnes rykket da opp som 1. varamedlem. 2 Crestock.com

3 Styret har hatt 8 møter i Styret har behandlet 89 saker. Styret har i to møter jobbet med strategi- og handlingsplan for Styreinstruks for Bodø Næringsforum Retningslinjer for styrearbeidet i Bodø Næringsforum ble innført og tjener som et nyttig arbeidsverktøy for styret og direktøren, supplert med styrets årsplaner. Administrasjonen Direktør Mariann Meby er BNFs daglige leder. Organisasjonsmedarbeider ble ansatt 2. mai 2011 og har i hele 2013 hatt 100 % stilling. Intu øknonomi AS (tidl. Bokholderiet AS) utfører regnskapet for BNF. Bodø Næringsforum sysselsatte 2 årsverk i 2013 mot 1,8 i Ekstern tjenesteleveranse Bodø Næringsforum er forretningsfører og sekretariat for Stiftelsen Bodø Håndverkerstand, som er godkjent av Lotteri- og stiftelsestilsynet og registrert i Stiftelsesregisteret / Brønnøysundregistrene. BNF er også forretningsfører og sekretariat for Bodø Gårdeierforening. BNF Årsrapport 2013 Medlemmer Medlemsprofilering Bodø Næringsforum bidrar til å gjøre sine medlemsbedrifter synlige og tilgjengelige gjennom internettportalen på nettsiden Medlemsbedriftene har anledning til å innhente medlemsoversikt og kontaktinformasjon når de har bruk for det. Medlemsinformasjon / BNFs internett-side Nyheter og informasjon formidles gjennom artikler på Bodø Næringsforums nettside, i kombinasjon med elektronisk post til medlemmene. BNF lanserte ny nettside i august 2013 og har dermed ikke statistikk over hele året, men statistikken de siste fire månedene av 2013 viser at man lå høyere en tilsvarende måneder i Miniseminarer, arbeidsmøter, møter om konkrete temaer benyttes ellers for i nformasjon og innspill til gjensidig nytte. Gruppering av medlemsskap 2013 Bank, finans & forsikring 10 Bygg og anlegg 14 Eiendom 11 Forretningsmessig tjenesteyting 84 IKT, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting 16 Industri 16 Offentlig forvaltning og kompetanseforsyning 16 Privat tjenesteyting 17 Reiseliv, overnatting, kultur, servering 14 Transport, kommunikasjon og logistikk 11 Varehandel, bilsalg 48 Sum 257 3

4 Medlemsutviklingen Bodø Næringsforum hadde 257 direkte medlemskap pr , mot 245 i 2012 & 244 i Det er 53 handels- og servicebedrifter tilknyttet BNF som indirekte medlemmer gjennom to kjøpesentermedlemskap; Koch og Trekanten. City Nord meldte seg ut og betalte halv medlemskontingent i År And. Medl. And. indir. medl Medlemsundersøkelse Det ble i oktober 2013 gjennomført en medlemsundersøkelse. Undersøkelsen ble besvart av 101 medlemmer som på det tidspunktet var 40 % av medlemsmassen. Husk! - Melde oss inn i BNF! - delta på møter! - engasje oss i: Bodøregionens utvikling! Crestock.com Medlemskontingent Medlemskontingent er inntektsført med kr ,- i 2013, mot kr ,- i 2012, dvs. en økning på kr ,-. Budsjettmålet for 2013 ( ,-) ble ikke oppfylt. Vi har ikke bokført restanse på kontingentkrav. Fordeling medlemskontingent etter størrelse 4 Antall årsverk Kroner i 2013 Kroner i 2012 Kroner i 2011 Kroner i 2010 Kroner i Over Sum

5 Økonomi Bodø Næringsforums drift Omsetningen i 2013 ble kr ,- mot kr ,- i Regnskapet viser et negativt driftsresultat på kr ,-, mot negativt resultat kr ,- i Etter finansinntekt er regnskapet for 2013 er gjort opp ender BNF opp med et negativt årsresultat på kr ,- mot positivt årsresultat på kr ,- i BNF Årsrapport 2013 Bodø Næringsforum er tidligere innvilget generell skattefrihet. Inntekter fra utleie av Næringslivets Hus til eksterne brukere, og som bidrar til å finansiere Bodø Næringsforums ideelle formål, anses av skattemyndighetene som skattepliktig. For 2013 er det dermed beregnet formuesskatt av andel driftsmidler med 392,-. Skattepliktig aktivitet gir skattemessig underskudd på kr ,-. Det negative resultatet skyldes bl.a. ekstraordinære innkjøp på drift (ny webløsning, CRM-system, IT-system/tjenester). I tillegg har vi gjort løft i forhold til innføring av regnskapet hos regnskapsbyrå, som vil normalisere seg i BNF er avhengig av prosjektinntekter for å forsvare kostnadene vi har, og vi har i 2013 fått avslag på prosjektsøknader som har ført til utsettelser av prosjekt. I tillegg har vi hatt stor fokus på medlemsaktiviteter at dette har gått på bekostning av tid til å kjøre prosjekt. BNF er også avhengige av å leie ut Næringslivets Hus til eksterne arrangement for å forsvare leiekostandene vi har tilknyttet 4. etg. BNF er gjennom fusjonsavtalen med Bodø Håndverks og industriforening forpliktet til å eie eller leie et passende lokale som Næringslivets Hus er i dag. BNF valgte i tillegg sommer 2013 å ekstraordinært støtte den lokale delen av Arctic Race of Norway med ,- BRUS AS fikk også utbetalt sitt markedsføringsbidrag for Et beløp som på sikt skal inngå i den totale tildelingen til BRUS AS på 2 millioner over de neste to årene. Vi har også brukt ,- på S2-filmen sammen med BRUS AS. Denne filmen er et viktig visuelt verktøy som brukes overfor politiske miljøer, lokalt, regionalt og nasjonalt. Det har også vært ekstraordinære direkte og indirekte kostnader tilknyttet jobbingen med differensiert arbeidsgiveravgift i forhold til kjøp av rapporter, statistikk og reiser. Det er på bakgrunn av den økonomiske situasjonen viktig at BNFs medlemsmasse i fremtiden øker. I tillegg vil det i 2014 bli muligheter for enkeltmedlemmer å bli partnere i BNF. Å få inn større partnere i BNF vi på kort og lang sikt sikre inntektene til BNF. BNF må få flere medlemmer både for at Bodø skal vår mer kjøttvekt i regionale og nasjonale prosesser, men også for å stabilisere økonomien. Det er mer naturlig å øke medlemsmassen og partnere enn å være avhengig av prosjektinntekter for å ha en sunn økonomi. Styret viser for øvrig til regnskapet med noter. Årsresultatet på negativt kr ,- foreslås dekket av annen egenkapital, som deretter utgjør kr ,- pr

6 Støtte / gaver til andre virksomheter og tiltak Bodø Næringsforum ga i 2013 støtte til følgende andre virksomheter: Frelsesarmeen i Bodø, vedrørende felles tiltak ved julegateåpning kr 2.000,- Ren By (Kirkens bymisjon) kr 2.500,- Ungt Entreprenørskap Nordland / fylkesmessa kr 5.000,- Tildeling av Årets Lampe 2012 kr 5.000,- Tildeling av BNFsInitiativsertifikat kr 5.000,- Stiftelsen Bodø Håndverkerstand, tilsagn / avsetning til delfin. stipend-utdeling kr ,- Arctic Race of Norway kr ,- Bodøregionen i Vinden kr ,- Deltakelse i andre organisasjoner Medlemskap Bodø Næringsforum har medlemskap i følgende organisasjoner: Bedriftsmedlemskap uten tariffavtale, i Næringslivets Hovedorganisasjon - NHO, gjennom landsforeningen Abelia Foreningsmedlemskap i Hovedorganisasjonen Virke En av stifterne til Stiftelsen Nordland Musikkfestuke Petro Arctic Gjennom personlig medlemskap er Bodø Næringsforum ved direktøren representert i følgende organisasjoner: Norsk Petroleumsforening, avd. Nordland Bodø Militære Samfund Deltakelsen i ovennevnte fora er primært begrunnet i behovet for informasjonstilgang, nettverksbygging og mulighet til påvirkning, i tillegg til samarbeid der det er felles interesse. Tillitsverv / formell representasjon Direktør Mariann Meby hadde følgende verv i 2013, som er relevante for arbeidet i Bodø Næringsforum: 6 Varamedlem i styret i Bodøregionens Utviklingsselskap AS (BRUS AS) Styremedlem i Bodø Lufthavnutvikling AS Medlem i referansegruppen for Masterplan Bodø Lufthavn Nestleder i Trafikkutviklingsforum (ruteutvikling luftfart) Medlem av programrådet og drøftingsutvalget for DA-Bodø Medlem av styringsgruppen for Nyskapingsprogrammet i2016, et partnerskap som driftes av Samfunnskontoret (tidligere Team Bodø KF) Medlem / partnerrepresentant i styringsgruppen for Karrieresenter Bodø et fylkeskommunalt partnerskap, som driftes av Bodø videregående skole Styringsgruppemedlem i Bodøs 200 års jubileum Medlem av NAV brukerutvalg, Bodø

7 Miljø Styret mener at arbeidsmiljøet i Bodø Næringsforum er godt. Sykefraværet er 0%, det er ikke registrert skader eller ulykker i Internkontroll-dokument for ledelse av Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS) er utarbeidet og godkjent av ansatte. BNF Årsrapport 2013 Bodø Næringsforum driver ikke virksomhet som forurenser det ytre miljø mer enn det som er normalt for denne typen virksomhet. Likestilling Bodø Næringsforum mener å ha oppfylt egen målsetting om at kjønnsbalansen i styret skal gjenspeile medlemsmassen. Resultatdisponering Styret anbefaler generalforsamlingen å vedta at årets underskudd kr ,- dekkes av annen Egenkapital. Crestock.com 7

8 Virksomhetsrapport 2013 Bodø Næringsforums primære interesse er at medlemmene skal oppnå ønskede resultater av sin virksomhet, og at vi på en tilfredsstillende måte støtter opp under dette målet, og fyller vår rolle som et solid talerør og felles representant for lokalt næringsliv. Gjennom våre medlemmer, tillitsvalgte og administrasjonen er vi aktivt tilstede i DA Bodø-organisasjonen samt i andre felles utviklingsprosjekter som vi mener tjener medlemmenes generelle interesser, enten direkte eller indirekte. Vi har møter med og backer mange ulike aktører som har prosesser/initiati/prosjekt som næringsmessig setter Bodø på kartet. I tillegg er vi en aktiv pådriver og til stede i nasjonale prosesser som påvirker Bodøs utvikling. Pådriver for etableringen av BRUS Styret i BNF er glad for etableringen av BRUS AS våren Selskapet var allerede etablert som Møteplass Salten AS, men fikk da økt antall aksonærer og dermed kapitalen. Høsten 2013 ble Odd Emil Ingebrigtsen ansatt som direktør og samme høst ble strategiplanen til BRUS etablert. BRUS visjon er: Nasjonal vekstregion med innbyggere. Forretningsideen er: Aktivt og oppsøkende utviklingsarbeid for økt verdiskaping, nyskaping og konkurransekraft i regionen. BRUS har valgt på fokusere på tre områder: 1) Kompetanse 2) Infrastruktur 3) Nyetableringer. BNFs strategi under dette punktet i handlingsplann var også å forsterke og utvikle Bodøregionen og at Bodøregionen som brand skulle brukes i all kommunikasjon. BNF er også med som partner i Bodøregionen i Vinden og vi mener gjennom dette prosjektet forsterker Bodøregionen. Markedsutvikling og økt rekruttering av medlemmer Medlemsmassen har ikke økt nok i forhold til det potensialet som man vet eksisterer. Det er enda mange bedrifter og virksomheter i Bodø som ikke er medlem og som ikke har et eierskap til den jobben som BNF gjør. Samfunnet tjener likevel på resultatene av vårt arbeid. Statistisk sett og sammenliknet med andre byer i Nord bør BNF vært dobbelt så stor som størrelsen er per dags dato. BNF har hatt stor møteaktivitet overfor og i medlemsmassen gjennom året, se side 11. Medlemsundersøkelsen høsten 2012 var helt tydelig på at BNF måtte hjelpe bykjernen. Vi startet 2013 med et stormøte i Næringslivets Hus og satte ned en liten gruppe som skulle gå i den videre prosessen. Denne gruppen ble ila april enige om at det sannsynligvis er gårdeierne som vil ha ressurser til rådighet for å gjøre grep på veggne av bykjernen. I mai ble alle gårdeieere invitert til et første møte, i juni startet interimsfasen, i august ble Bodø Gårdeierforening stiftet og i november ble vinter- og julebelysningent til en verdi av 1 million kroner satt opp! 8

9 Ivareta næringslivets interesser for øvrig BNF er høringsinnstans i Bodø kommunes næringssaker. I 2013 har vi uttalt oss i flere ulike saker og viser til at alle disse er lagt ut på vår webside. BNF har vært med i referansegruppen for utarbeidelse med Avinors Masterplan ( /2050). Og her har vi signalisert sterkt at S2 er det eneste alternativet når det gjelder ny flystripe i Bodø. Vi har også i møtene argumentert hvorfor vi mener dette, og fått disse protokollert. BNF har også bidratt til finansiering av en S2-film sammen med BRUS AS. BNF Årsrapport 2013 Vi har også vært svært aktive i forhold til lobbyering gjeldende differensiert arbeidsgiveravgift. BNF har sammen med Næringsforeningen i Tromsøregionen (NFTR) skrevet brev til EU-kommisjonen i mars Her støttet vi at differensiert arbeidsgiveravgift fungerer som statstøtte for Norge. I august laget Norconsult AS en rapport for BNF og NFTR som viser ytterligere nedgang i privat sysselsetting, noe som bekymrer oss stort og ble brukt som argument for å få ned arbeidsgiveravgiften til 5.1%. Denne ble lagt frem overfor Kommunal- og regionaldepartementet (nå Kommunal- og moderniseringsdepartementet) den 17. oktober 2013, samt EFTAs overvåkningsorgan ESA den 26. november ESA bad oss synliggjøre sammenhengen mellom nedgang i privat sysselsetting og økning i arbeidsgiveravgiften. Resultatet av denne analysen ble lagt frem for KMD og sendt til ESA i februar Bodø kommune og Tromsø kommune bar kostnadene for å få denne analysen gjennomført. BNF har også ellers hatt møter med Bodø kommune, Nordland fylkeskommune og mange politikere i sakens anledning. Her har vi også hatt stor støtte av VIRKE. I tillegg fra NHO Nordland, Troms og Finnmarks, samt LO Nordland, Troms og Finnmark. I September gjennomførte BNF Rådgivernes dager. Denne var finansiert av Nordland fylkeskommune og Salten Regionråd. BNF har i 2013 også tatt initiativ til en regional næringslivsgalla, sammen med flere andre næringslivsorganisasjoner i Bodø og regionen. Vi fikk i november avlag på søknaden fra Salten Regionråd og NFK. Bildet er fra Rådgivernes dag Stamina demonstrerer om hvor viktig ungdoms helse i arbeidslivet er 9

10 Høsten 2013 gjennomførte BNF forstudien Etableringen av et regionalt olje og gass leverandørnettverk. Prosjekteier av studien var Petro Arctic. Denne studien var veldig vellykket og resulterte i at 23 private aktører i regionen sa ja til å være med i den videre prosessen for å etablere et hovedprosjekt/nettverk. Den videre prosessen i dette vil være at Petro Arctic fortsatt eier prosjektet og at Kunnskapsparken Bodø AS vil ha hovedansvaret. Bodø Næringsforum vil ha en rolle i dette hovedprosjektet. Dessuten er det gjennomført flere ad hoc arbeidsmøter med næringslivsledere og representanter for kommunens administrasjon, politisk ledelse etc. Vi har i løpet av året deltatt i flere arbeids- og nettverksmøter som andre aktører inviterer til og med temaer som er relevant for vår virksomhet. Alt fra Visit Bodøs reiselisstrategi til andre møter som næringsmessig har prosesser og initiativ som setter Bodøregionen på kartet. I tillegg har vi flere ganger i 2013 stilt opp for studenter ved Universitetet i Nordland. De kontakter oss for å få informasjon om næringslivet i byen de studerer i, og da løfter vi frem våre medlemmer. A 6 LØRDAG 11. JANUAR 2014 NYHETER NORDLYS Næringsarena Nord MOTTOK ERKLÆRING: Olje- og energiminister Tord Lien. NHO ber om utredning JOURNALIST LINDA VAENG SÆBBE De tre nordnorske NHO-regionene ber i en samlet uttalelse regjeringen om å åpne for en konsekvensutredning i Lofoten og Vesterålen - nå. Styrene i NHO Nordland, Troms og Svalbard og Finnmark vedtok en enstemmig erklæring om petroleumsvirksomheten i nord under et felles møte i Oslo denne uken. INGER PRÆSTENG THUEN RUNE ALEXANDERSEN Telefon: E-post: Bodø Næringsforum ble våren 2013 en del av det nordnorske nettverket av næringsforeninger/næringsforum. Dette nettverket representerer byene: Alta, Hammerfest, Tromsø, Harstad, Narvik, Fauske, Bodø og Mo i Rana. Dette nettverket har vært i en samhandling siden I har nettverket et felles prosjekt finansiert av de tre nordligste fylkene. Nå er altså Bodø kommet med, noe de andre byene har savnet. Konsekvensutredninf Erklæringen er oversendt Olje og energiminister Tord Lien. NHO i Nord-Norge oppfordrer sterkt den sittende regjering til å finne en løsning slik at arbeidet med konsekvensutredninger kan komme i gang så snart som mulig, heter det i erklæringen. NHO i Nord-Norge er for øvrig generelt tilfreds med myndighetenes håndtering av petroleumsvirksomheten på sokkelen i nord, dette med unntak av Nordland VI, VII og Troms II. Arbeidet med konsekvensutredning er utsatt fire år fram i tid til tross for at de politiske partier som er for en slik utredning oppnådde over 70 % av stemmene i Lofoten/Vesterålen ved siste valg, skriver NHO Nord- Norge, som mener det er viktig at petroleumsnæringen og tilknyttet leverandørindustri og også berørte samfunn i nord i størst mulig utstrekning sikres kontinuitet. Beregninger gjort i Petro Foresight 2030 viser et nåverditap av framtidige inntekter på ca. 125 mrd. NOK som følge av en utsettelse med iverksettelse av konsekvensutredning fra 2014 til 2017, refererer NHO Nord- Norge. Nasjonal transportplan I uttalelsen ber de nordnorske NHO-regionene også regjeringen om å innta et sterkere fokus på infrastrukturen i nord. Nasjonal Transportplan kan ikke sies å fungere tilfredsstillende i forhold til den hurtige og positive utvikling enkelte steder i landsdelen er inne i. NHO i Nord-Norge peker på viktigheten av i en del enkelttilfeller å prosjektorganisere og bevilge tilstrekkelige midler til infrastruktur. 10 NÆRINGSARENA NORD: De mener næringslivet i Nord-Norge har kommet mye lengre enn politikerne i samarbeid over fylkesgrensene. - Men vi ser at det er veldig viktig å møtes jevnlig, sier direktør Grete Kristoffersen (til høyre). Fra venstre næringsforeningsdirektørene Kjell Eirik Mortensen, Alta, Nils Ove Steinmo, Fauske, Ove Røeggen, Hammerfest, Trine Rimer, Mo og Mariann Medby, Bodø. Næringslivet i Nord-Norge mener mer SAMHANDLING er oppskriften for framtidens vekst Næringsarena Nord Rana, Fauske, Narvik og Hammerfest. har talt: Det nordnorske løpet skal bestå ket å møtes to ganger i året - men Normalt pleier dette nettver- heretter vil de øke frekvensen på av samhandling, samlingene sine. samhandling, samhandling. har satt neste samling til Bodø i Vi har så mange saker vi ønsker å samarbeide om at vi allerede april. Formålet med samlingene JOURNALIST våre er både å støtte hverandre i LINDA VAENG SÆBBE OSLO (Nordlys): Det er ikke bare de nordnorske NHO-regionene, politikere og reiselivet som har møttes i Oslo i denne uken. Også de nordnorske næringsforeningen har slitt møtestolene i hovedstaden. Gjennom sitt Næringsarena Nord utgjør de nordnorske næringsforeningene landsdelens største næringsnettverk med 3000 medlemsbedrifter. Mange samarbeidsprosjekter Selve arbeidsgruppen består av de åtte største næringsforeningene; Bodø, Alta, Tromsø, Harstad, Mo i viktige saker, å sammen sette dagsorden i nord for næringslivet - og å lære av hverandre, sier Grete Kristoffersen, direktør i Nærinsforeningen i Tromsøregionen. Nord-Norge på nett Næringsforeningenes kjernevirksomhet er næringspolitikk. De besitter også en ressurs i at de er i direktekontakt med tusenvis av bedrifter i nord - og kan gjennom å sende ut felles questback på mail til sine medlemmer enkelt og raskt kartlegge næringslivets holdninger og behov i ulike saker. De er allerede nå blitt enige om å jobbe videre på flere samferdselssaker, RDA-ordningen og å få mo- dernisert og utviklet det videregående skoletilbudet tilpasset næringslivets behov. De vil også samles om å få økt bedriftenes kunnskap om netthandelen i nord. At Nord-Norge må møte netthandelen som en mulighet - og ikke en trussel. I Tromsø har vi hatt googleprosjektet Din bedrift på nett. Vi ønsker å sette i gang en felles nordnorsk satsing på å få landsdelens bedrifter på nett, basert på de erfaringene vi har gjort i Tromsø, sier Kristoffersen. Jernbane og flyplasser Jernbanen - da først og fremst Ofotbanen og Nordlandsbanen - er en annen stor felles sak. Vi er helt avhengig av en godt utbygd og stabil jernbane for å sikre at landsdelen får en stabil og forutsigbar gods- og vareutlevering, sier hun. For flyplassutbygginger er det Polarsirkelen flyplass i Mo i Rana som troner øverst, sammen med forbedrede flystriper i Bodø og Hammerfest. Nettverket jobber også sammen for å forhindre at Norges brannskole skal flyttes fra Kjeldsund kommune og sørover. Felles RDA-kamp - For Tromsø og Bodø er det viktig at vi klarer å samle nettverket i vår jobbing for å få innført lik arbeidsgiveravgift med resten av landsdelen. Vi opplever stor forståelse fra de andre næringsforeningene i vårt samarbeid for å få arbeidsgiveravgiften ned på 5,1 prosent, sier Kristoffersen. En rapport utarbeidet for næringsforeningene viser at sysselsettingsveksten i privat sektor i Tromsø har stagnert, mens den i Bodø faktisk har hatt tilbakegang, etter innføringen av RDA II Det er gledelig å høre at de andre næringsforeningene i landsdelen sier at også de er avhengig av at Tromsø og Bodø fungerer som gode motorer i nord, fastslår Kristoffersen. Vårt motto er: Vi samhandler der vi kan og konkurrerer der vi må. At Bodø Næringsforum er representert i dette nettverket er symbolsk viktig da vi er Nord-Norges nest største by. I tillegg er Bodø med å styrke Nord-Norges næringspolitiske posisjon - særlig overfor Nordområdesatsningen, sentrale politikere og de ulike departement som har interesser i at Nord-Norge skal vokse.

11 Møter i Næringslivets Hus i 2013 Januar Februar Mars Møte vedrørende bykjernen IT-næringens samfunnsregnskap Kafédialog - hvordan beholde studenter i regionen Strategimøte om differensiert arbeidsgiveravgift LEAN-seminar BNF Årsrapport 2013 April Mai Juni Juli August September Sammen med NPF: Elektro og Unifab BNFs generalforsamling. Tema; Ordførerens politiske regnskap Sammen med NPF: Nordeas oljeanalytiker Tina Saltvedt Første møte med gårdeiere i bykjernen Dialogmøte vedrørende strategisk samfunnsdel i kommuneplanen Sparebank1 Nord-Norges fremlegging av Konjunkturbarometer og arenabilag Sammen med NPF: Helgelandsbase (Sandessjøen) Møte om boligutviklingen i Bodø Møte om offentlige innkjøp Møte om innspill til Bodø Havns strategi Møte om de nye parkeringsvedtektene til Bodø kommune Møte etablering av Bodø Gårdeierforenings interimsstyre Sammen med VIRKE: Kurs i service Møte om steging av gater under Arctic Race Bedriftsbesøk v/marint Forum; ombord på MS Nordfisk Stiftelsesmøte Bodø Gårdeierforening Sparebank1 Nord-Norge; Kredittboble i Kina hvilke konsekvenser gir det? TV2 Sporty vil næringslivet i Bodø vise seg frem og delta i programmet? Fremlegging av Nordområdeutvalgets sluttrapport Informasjonslunsj om IT-næringen Sparebank1 Nord-Norge: Egenkapitalbevis som investeringsobjekt Rådgivernes Dager Crestock.com Oktober November Kurs; endringer i aksjeloven (KPMG) Nordea; Statsbudsjettet og endringer den nye Regjeringen vil komme med Hva gjør Inn-kontoret i Ålesund for å bistå bedriftene i deres rekruttering fra utlandet Sammen med NPF: Ranabedriften MIRAS Marint Forum: lutefiskmiddag på Løvolds Kafé Sparebank1 Nord-Norges fremlegging av Konjunkturbarometer og arenabilag Nordland Musikkfestuke; fremlegging av ringvirkningsanalyse PwC; Styreseminar Presentasjon - handelsanalyse av Bodø Desember Seminar om etablering av et olje og gass leverandørnettverk Bodø Gårdeierforening: medlemsmøte om parkering og tilgjengelighet 11

12 Øvrige arrangement Offisiell julegateåpning / juletretenning på Bodø torg 1. søndag advent. En hundreår gammel tradisjon og et samarbeidsprosjekt mellom Bodø kommune, Frelsesarmeen og Bodø Næringsforum, som i sin tid overtok oppgaven fra Bodø Handelsstands Forening. BNF arrangerte for siste gang det sosiale vårarrangement for tidligere medlemmer i innfusjonerte Bodø Håndverks- og Industriforening; vårfest i mai Dette er tiltak ble gjennomført som del av fusjonsavtalen fra 1. juni 2008 og med varighet ut våren Bildet er fra tenningen av julegrana Foto: Morten Jakhelln Årets Lampe 2013 Årets Lampe 2013 ble tildelt IK Grand Bodø v/damelaget og Jenter19. For opprykk til toppserien og som cupvinnere. Med tildelingen fulgte kr ,-. Årets Lampe er Bodø Næringsforums symbolske takk til en frivillig organisasjon innen idrett og kultur som har utmeket seg gjennom året ved en spesiell aktivitet eller innsats, og som har vakt ekstra begeistring og engasjement innen byens befolkning, i tillegg til positiv markering av Bodø nasjonalt. Frivillige organisasjoner bidrar til verdiskaping i næringslivet, ved sine aktiviteter gjennom dugnadsarbeid. Det ønsker Bodø Næringsforum å vise oppmerksomhet til, på vegne av våre medlemmer. BNFs Initiativsertifikat 2013 BNFs Initiativsertifikat ble tildelt Per-Arild Konradsen for hans engasjement og mange initiativ, prosjekt, arrangement opp gjennom årene som alle har hovedfokus på barns motivasjon innen realfagene. Med tildelingen fulgte kr ,-. BNFs Initiativsertifikat ble innstiftet den 14. juni 1995 med hensikt å synliggjøre en person i Bodø, som på en eller annen måte har vist et initiativ som tjener lokalsamfunnets totale interesser. 12

13 Framtidsutsikter Bodø Næringsforum er Bodøs største næringslivsnettverk og eneste verktøy for å ivareta næringslivet i Bodøs felles interesser - lokalt, regionalt og sentralt. Det er viktigere en noen gang at BNF øker medlemsmassen. BNF fortsetter sine ambisjoner om på sikt å doble denne. En fylkeshovestad og by med vår størrelse bør ha et større tilfang av medlemmer som igjen sørger for mer aktivitet og handlingsrom - og kjøttvekt i nasjonale prosesser. Styret har tro på at en økt vekst av medlemmer i fremtiden vil bedre dekke de allerede brede forventningene som medlemsmassen har til BNF. I tillegg vil dette bidra til å opprettholde Bodøs posisjon i Nord. BNF Årsrapport 2013 I april 2013 ble det endelig lansert; Cap and contain skal ligge i Bodø. Denne brønnkapslingsenheten er nok et viktig bevis på at Bodø er en uomtvistelig en kompetanseby innen bereskap; beredskapshovedtaden i Nord. En viktig brikke i et stort puslespill. I høst ble det også endelig besluttet at Avinors kontrollsentral (ATCC) fortsatt skal være i Bodø. Det er snakk om 100 arbeidsplasser som på et tidspunkt var i fare for å flyttes ut av byen. Det er blitt sånn de siste årene at det er ikke nok med at Bodø må kjempe for å få nye virksomheter og bedrifter hit, men man må også kjempe for å opprettholde det vi allerede har! Det er viktigere en noen gang å være samlet, både næringsliv, polititiske miljøer og byråkrater. Denne typen prosesser foregår i kulissene og det er ofte politisk styrte prosesser, som må backes av næringslivet. BNF vil berømme Ordføreren for at han har en utadrettet rolle på vegne av nærings- og arbeidslivet i Bodø. Det er mye bra som gjøres i Bodø som i sum som forsterker vår identitet og styrker vår posisjon innen bereskap og vi ser at alle gode krefter har dialog og går sammen. Bodø Næringsforum har som kjent jobbet knallhardt og brukt mye ressurser i 2013 for å få frem vår argumentasjon for å sette ned arbeidsgiveravgiften. Også i denne prosessen har Bodø kommune stått skulder ved skulder sammen med næringslivet - vi ville det samme; ned til 5.1 prosent arbeidsgiveravgift. Nedgang i privat sysselsetting siden 2007 er ikke bærekraftig og kompensasjonsordning i kommende periode må bidra til økt privat sysselsetting i Bodø. Ikke minst må det legge til rette for at næringslivet velger å beslutte egne investeringer i forskning, innovasjon og utvikling. Bystyrets beslutning om at rullebanen skal flyttes helt sør, var også avgjørende for en mest mulig smidig byutvikling de neste 50 år. Her har Bodø Næringsforum vært involvert i prosesser (utvikling av Masterplan Avinor Bodø Lufthavn) for å understreke at det er kun ett alternativ; S2. Det samme gjøres gjennom Bodøregionens Utviklingsselskap AS. S2 vil i vareta Bodøs vekst i forhold til tilgang på næringsarealer i et fremtidig perspektiv. S2 må i tillegg være 3000 meter lang slik at Bodø kan ivareta Bodøs hubfunksjon for sikkerhet og beredskap, samt være nødhavn for større fly. Ellers fortsetter BNF å ivareta visjonen vi etablerte i 2012: «Pådriver for vekst og utvikling i Bodøregionen på tvers av bransje og konkurranse!» Denne visjonen gir oss fortsatt muligheter til å agere på vegne av regionen. BRUS AS som BNF har besluttet å bruke 2 millioner av egenkapitalen på, er godt i gang med prosesser som vil posisjonere Bodø på lang sikt. 13

14 Bodø har også behov for å styrkes på tilgang på teknisk kompetanse. En masteroppgave (UiN) fra våren 2013 påpeker at dette er en av x-faktorene Bodø mangler overfor petroleumsbransjen. Næringslivet i Bodøregionen er som vanlig veldig markedsorientert og -tilpasset. Vi har tro på at vår langsiktige strategi og vår handlingsplan for 2014 setter BNF i stand til å håndtere de oppgavene som medlemmene vil være tjent med og tilfreds med. Crestock.com Takk! Vi vil avslutningsvis takke Bodø Næringsforums medlemmer, Bodø kommune/samfunnskontoret, Nordland fylkeskommune, Salten Regionråd, Universitetet i Nordland og andre samarbeidsparter for den tillit og interesse som er vist Bodø Næringsforum gjennom året. Bodø, 31. desember 2013 / 28.mars 2014 Bodø Næringsforum Per Jacobsen Styreleder Mona Ågnes Nestleder Ove Andreassen Styremedlem Bjarne Holgersen Styremedlem Hans Nilsen Styremedlem Roy B. Nilssen Styremedlem Aud Schjødt Fredriksen Styremedlem Jøran Inge Marthinussen Styremedlem Mariann Meby Direktør 14

15 Resultatregnskap Resultatregnskap Noter Driftsinntekter 1 Avg.fri medlemskontingent Avg.pl. inntekter sekretariatstjenester Avg.fri seminar- /prosjektinnt.og prosjekttilskudd Avg.pl. seminar- og prosjektinntekter Avg.pl.andre inntekter Avg.fri andre inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER BNF Årsrapport 2013 Driftskostnader Direkte innkjøps- og prosjektkostnader Seminar-/prosjektkostnader Innkjøp varer/tjenester videresalg Direkte innkjøps- og prosjektkostnader Prosjektstøtte til andre aktører Andre driftskostnader Personalkostnader Kostn. lokaler, inventar, maskin- og programvare Renovering, inventar, utstyr Næringslivets Hus Nedskriving inventar og utstyr Avskriving inventar og utstyr Revisjon og andre kjøpte tjenester Kontor- og møtekostnader Markedsføring, representasjon, gaver Andre kostnader Utvikling og drift Internett-sider Avsetning / avskrevne / tapte fordringer Sum andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT Finansinntekter- og kostnader Finansinntekter SUM FINANSPOSTER Resultat etter finansposter Betalbar skatt ÅRSRESULTAT Overført til/fra egenkapital

16 Balanse per Eiendeler Noter Anleggsmidler Rettigheter Nord-Norge Messa / NordlandsMessa 1 1 Driftsløsøre og inventar 1 2 Ny hjemmeside Investeringer kontormaskiner Investering Næringslivets Hus SUM ANLEGGSMIDLER Omløpsmidler Fordringer Medlems- og kundefordringer Merverdiavgift til gode 0 0 Andre kortsiktige fordringer Forskuddsbetalte kostnader Forskudd leverandører 0 0 Til gode tilskudd Innovasjon Norge (olje&gass) Sum fordringer Varer Varer Sum varebeholdning Aksjer og andeler Aksjer i Bodøregionens Utviklingsselskap AS Sum investeringer Bankinnskudd og kontanter Bankinnskudd og kontanter Sum bankinnskudd og kontanter Sum omløpsmidler Sum eiendeler

17 Balanse per Egenkapital og gjeld Noter Egenkapital og gjeld Egenkapital Egenkapital per Egenkapital per Sum Egenkapital BNF Årsrapport 2013 Gjeld Avsetning til øremerkede formål Avsetning stipend Sum avsetning Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldig skattetrekk og offentlige avgifter Påløpt feriepenger og arbeidsgiveravgift Annen kortsiktig gjeld Forskudd prosjektmidler Betalbar skatt, ikke utlignet Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum Egenkapital og gjeld Bodø 31. desember 2013 / 28. mars 2014 Per Jacobsen Styreleder Mona Ågnes Nestleder Ove Andreassen Styremedlem Bjarne Holgersen Styremedlem Hans Nilsen Styremedlem Roy B. Nilssen Styremedlem Aud Schjødt Fredriksen Styremedlem Jøran Inge Marthinussen Styremedlem Mariann Meby Direktør 17

18 Noter til regnskapet Regnskapsprinsipper I årsregnskapet er alle poster verdsatt og periodisert i overensstemmelse med regnskapslovens bestemmelser og regler som følger av god regnskapsskikk. Klassifisering Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk, samt fordringer med forfall mer enn ett år etter balansedagen er medtatt som anleggsmidler. Øvrige eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Varige driftsmidler og avskrivninger Varige driftsmidler er vurdert til historisk kost etter fradrag for bedriftsøkonomiske avskrivninger som er beregnet på grunnlag av kostpris og antatt økonomisk levetid. Aksjer Aksjer som er oppført i regnskapet er ført til kostpris. I de tilfelle der den virkelige verdien er lavere enn kostprisen og dette ikke er forbigående, er det foretatt nedskrivning. Fordringer Fordringer er oppført i balansen med fordringens pålydende etter fradrag for konstaterte og forventede tap. Driftsinntekter og kostnader Inntektsføring skjer etter opptjeningsprinsippet som normalt vil være leveringstidspunktet for varer og tjenester. Kostnader medtas etter sammenstillingsprinsippet, dvs. at kostnader medtas i samme periode som tilhørende inntekter inntektsføres. 2 Medlemskontingent Økning av medlemskontingent kr ,- er effekten av medlemsøkning samt 3 % kontingentøkning som kompensasjon for økning av konsumprisindeksen, etter vedtak i generalforsamlingen Egne seminar-/prosjektkostnader Egne prosjekter og seminarer ga et dekningsbidrag på kr ,-, etter direkte kostnader. Til sammenligning var dekningsbidraget i 2012 på kr ,- og 2011 på kr ,-. Prosjektene har i tillegg gitt inntekter og dekningsbidrag til vår virksomhet i Næringslivets Hus, 4. etasje. 18

19 4 Økonomisk støtte til andre aktører Økonomisk støtte til andre aktører fordeler seg slik: Årets Lampe 2012, tildelt IK Grand Damelaget og J BNFs Initiativsertifikat 2013 til Per-Arild Konradsen Stiftelsen Bodø Håndverkerstand, tilsagn delfinansiering stipendutdeling Ungt Entreprenørskap Nordland Bodø i Vinden Arctic Race of Norway (lokalt sponsorarr. i Bodø) Støtte til BRUS AS vedr. film S Samlet sum BNF Årsrapport Personalkostnader, godtgjørelse revisjon og pensjonsordning Spesifikasjon personalkostnader: Lønn og beregnede feriepenger Styrehonorar Arbeidsgiveravgift til Folketrygden, betalt og påløpt Personalforsikring, pensjon og andre ytelser Sum personalkostnader Daglig leder har mottatt lønn og andre fordeler Styreleder har mottatt godtgjørelse Revisor har mottatt godtgjørelse ekskl.mva Det ble gjort avsetninger for revisjon på regnskapet i 2011, derfor er denne lav i Det er gjort avsetning for påløpt revisjonshonorar i årets regnskap. (10.000) Betalt til ordning for Offentlig Tjeneste Pensjon- OTP Regnskapstjenester Bodø Næringsforum er pliktig til å ha pensjonsordning for sine ansatte, etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Det er etablert en innskuddsbasert tjenestepensjonsordning for ansatte i Bodø Næringsforum, som tilfredsstiller kravene i lov om obligatorisk tjenestepensjon. Bodø Næringsforum sysselsatte 2 årsverk i Spesifikasjon: Kostnader lokaler, inventar, maskin- og programvare Leie og drift av kontorlokaler i Storgt. 23 A Driftskostnader og ordinære investeringer maskiner og inventar Leie og drift av konferansesal "Næringslivets Hus" Samlet sum

20 7 Spes.: Kostnader renovering, inventar og utstyr Næringslivets Hus, konferansesal Inventar og utstyr til konferansesal Renovering og vedlikehold konferansesal Samlet sum Ned- og avskrivning inventar og utstyr Netto investeringskostnader, ekskl. eget arbeid Kostnadsført Andel DA-tilskudd Nedskriving Aktivert i balansen / Avskrivningsgrunnlag Akkumulert avskrivning per Bokført verdi av investering Næringslivets Hus Årlig avskrivning: 10 % Bærbar PC, skjerm, tastatur, programvare Avskrivning Bokført verdi Avskrivning immaterielle eiendeler Fordringer Medlems- og kundefordringer Tilskudd Innovasjon Norge Forskudd leverandører 0 0 Merverdiavgift til gode 0 0 Forskuddsbetalte kostnader Spesifiserte fordringer er oppgjort når regnskapet avlegges. 10 Bankinnskudd, bundne Bundet bankinnskudd for husleie Skattetrekkskonto

21 11 Egenkapital Bodø Næringsforum ble i 2008 tilført egenkapital gjennom bankinnskudd kr ,- ved Bodø Håndverks- og Industriforenings fusjon med Bodø Næringsforum pr I henhold til fusjonsavtalen har kapitaltilførselen delvis vært benyttet i 2009 til realisering av egen konferansesal i Næringslivets Hus, jfr. noter 7 og 8. Det er forutsatt at renter av resterende fusjonskapital skal bidra til å balansere leie og drift av konferansesalen. BNF Årsrapport Spesifikasjon skyldig skattetrekk og offentlige avgifter Skattetrekk Merverdiavgift skyldig Skyldig arbeidsgiveravgift Samlet sum Annen kortsiktig gjeld Spesifikasjon annen kortsiktig gjeld Avsetning årets lampe og initiativsertifikat Avsetning ikke fakturert tjenesteleveranse, Petro Arctic Felleskostnader 3. og 4. etg Avsetning revisjon og konsulenttjenester Forskudd prosjektmidler Tidligere avsetning til tiltak overfor tidligere medlemmer i Bodø Håndverks og Industriforening er på kr. 0,- Prosjektmidler Marint Forum Skatt Bodø Næringsforum er tidligere innvilget generell skattefrihet. Inntekter fra utleie av Næringslivets Hus til eksterne brukere, og som bidrar til å finansiere Bodø Næringsforums ideelle formål, anses av skattemyndighetene som skattepliktig. Differanse skatteoppgjør 2011; 30,- Skattemessig resultat for 2013 er underskudd på kr ,-. Årets beregnede skatt på formuen er på 392 kr. 21

22 Revisors beretning 22

Medlemmer kan delta på frokostmøter med faglige og aktuelle emner, småbedrifts- og lederforum, nettverkssamlinger, sosiale aktiviteter, kulturelle

Medlemmer kan delta på frokostmøter med faglige og aktuelle emner, småbedrifts- og lederforum, nettverkssamlinger, sosiale aktiviteter, kulturelle ÅRSRAPPORT 2014 Medlemmer kan delta på frokostmøter med faglige og aktuelle emner, småbedrifts- og lederforum, nettverkssamlinger, sosiale aktiviteter, kulturelle events, kurs, seminar og konferanser.

Detaljer

MØTE I REGIONRÅDET 18. 19. SEPTEMBER 2014

MØTE I REGIONRÅDET 18. 19. SEPTEMBER 2014 Salten Regionråd Dokument: sr140918-saksliste Regionrådet Side: 1 av 2 MØTE I REGIONRÅDET 18. 19. SEPTEMBER 2014 MELØY SAKSLISTE Møtestart kl. 13.00 Velkommen til Meløy SR-sak 32/14 Presentasjon av Agenda

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 2014

ÅRSRAPPORT 2014 2014 ÅRSRAPPORT 2014 Styrets beretning til regnskapsåret 2014 INNLEDNING Selbu Sparebank ble etablert i 1859, og er en selvstendig bank med hovedkontor i Selbu. Selbu og Tydal er godt etablerte kontor, og

Detaljer

Årsberetning 2008. hjelp til kvinner hjelper flere

Årsberetning 2008. hjelp til kvinner hjelper flere Årsberetning hjelp til kvinner hjelper flere 1 Binda Balamba, 20 år, sparer for å få råd til å sende datteren Aisa, som hun har på ryggen, på skole om syv år. Hun er medlem av CAREs spare- og lånegruppe

Detaljer

Innhold. Statskog SF 4. Årsberetning 6. Nøkkeltall 12. Hovedtall konsern 13. Regnskap 14. Revisjonsberetning 30. Samfunnsregnskap 31

Innhold. Statskog SF 4. Årsberetning 6. Nøkkeltall 12. Hovedtall konsern 13. Regnskap 14. Revisjonsberetning 30. Samfunnsregnskap 31 rsberetning 2000 Innhold Statskog SF 4 Årsberetning 6 Nøkkeltall 12 Hovedtall konsern 13 Regnskap 14 Revisjonsberetning 30 Samfunnsregnskap 31 Statskog i tema 32 Nøkkeltall Statskog i areal: 110 millioner

Detaljer

Årsrapport 2012. Uloba Samvirke for Borgerstyrt personlig assistanse FOLK FOR FRIHET!

Årsrapport 2012. Uloba Samvirke for Borgerstyrt personlig assistanse FOLK FOR FRIHET! Årsrapport 2012 Uloba Samvirke for Borgerstyrt personlig assistanse FOLK FOR FRIHET! Samvirke for Borgerstyrt personlig assistanse (BPA) Kontakt Uloba dersom du ønsker årsrapporten i Word-format eller

Detaljer

Årsrapport 2014. 104. regnskapsår

Årsrapport 2014. 104. regnskapsår 104. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2014. 1 Sparebankenes rammebetingelser 2015... 1 Bankens virksomhet i 2014. 1 Virksomhetsstyring... 2 Eiendomsmegling... 3 Strategisk samarbeid

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS 10 Årsrapport/2010 Kristiansand Næringsselskap AS lillesand næringsarealer AS Årsrapport 2010 2 3 05 Selskapsoversikt 09 Knas Styrets beretning 2010 LINA Styrets beretning 2010 10 26 Knas Regnskap 2010

Detaljer

forny AS Årsrapport 2013

forny AS Årsrapport 2013 forny AS Årsrapport 2013 forny AS Paviljong, Fornebuveien 7-13. Miljø: BREEAM NOR-sertifiseres Opprinnelsesår: 1994. 1998 og 2001 Areal: 9.000 kvm kontor + 5000 kvm kjeller Byggekost: Ca 100 MNOK INVESTERE

Detaljer

ÅRSBERETNING REGNSKAP

ÅRSBERETNING REGNSKAP ÅRSBERETNING REGNSKAP 2012 RørosBanken Røros Sparebank Årsberetning for 2012 Norsk og internasjonal økonomi Utsiktene til en mer stabil økonomi og ny vekst både i Europa og i USA er vesentlig bedret mot

Detaljer

rådgivning KOMPETANSE samfunnsansvar Årsrapport 2013 BEDRIFTSBANK App for mobil lokalbanken ENGASJEMENT SOLID støttespiller NÆRHET MOBILBANK

rådgivning KOMPETANSE samfunnsansvar Årsrapport 2013 BEDRIFTSBANK App for mobil lokalbanken ENGASJEMENT SOLID støttespiller NÆRHET MOBILBANK moderne Gir merverdi NÆRHET lokalbanken ENGASJEMENT støttespiller KOMPETANSE Årsrapport 2013 Eika-bank trygghet rådgivning Autorisert Finansiell Rådgiver BEDRIFTSBANK App for mobil SOLID samfunnsansvar

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 2013

ÅRSRAPPORT 2013 2013 ÅRSRAPPORT 2013 STYRETS BERETNING TIL REGNSKAPSÅRET 2013 Innledning Selbu Sparebank er etablert i 1859, og driver bankvirksomhet med forretningssteder i Selbu, Tydal, Stjørdal og Trondheim kommuner, og

Detaljer

ehelse Store investeringer gir store muligheter

ehelse Store investeringer gir store muligheter ÅRSBERETNING 2008 ehelse Store investeringer gir store muligheter For å løse finanskrisen har President Barack Obama valgt e-helse som ett av de fire områder han vil bruke 5000 milliarder kroner på. Hva

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 108. forretningsår Årsberetning for 2011 Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og et avdingskontor

Detaljer

Kunnskapsinnhenting utviklingsprogram for byregioner Bodø og Salten

Kunnskapsinnhenting utviklingsprogram for byregioner Bodø og Salten Kunnskapsinnhenting utviklingsprogram for byregioner Bodø og Salten Sjurelv & Kufaas september 2014 Hovedrapport Innhold Forord 3 Bakgrunn 4 Utviklingsprogram salten 5 Funn 6 Sammendrag 11 Regioner 13

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

Årsrapport 2006. Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor

Årsrapport 2006. Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor Årsrapport 2006 Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor Nøkkeltall..................................................................... 2 Høydepunkter 2006.......................................................

Detaljer

Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no. Umoe Restaurants AS Org.nr: 992 249 870 www.umoerestaurants.com

Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no. Umoe Restaurants AS Org.nr: 992 249 870 www.umoerestaurants.com årsrapport 2013 American Bistro Scandinavia AS Org.nr: 884 388 562 www.fridays.no King Food AS Org.nr: 984 388 608 www.burgerking.no Peppes Pizza AS Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no Umoe Restaurant Group

Detaljer

Høland og Setskog Elverk SA

Høland og Setskog Elverk SA Årsrapport 2014 Innhold: Organisasjon og virksomhetsområder s. 3 Forord fra Daglig leder s. 5 Nett s. 6 Vår bedrift s. 8 Fiber s. 10 Varme s. 11 Kommunikasjon og omdømme s. 12 Samfunns og sosialt ansvar

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår

Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår Styrets årsberetning for 2009 Styrets hovedmål for 2009 var å styrke bankens egenkapital. Dette var et utfordrende mål i et år som begynte med stor usikkerhet

Detaljer

Med i all slags vær Årsrapport 2008

Med i all slags vær Årsrapport 2008 Med i all slags vær Årsrapport 2008 Innhold Innledning 2008 kort oppsummert 4 Leder: Godt år tross finnanskrise 6 Regnskap Styrets melding 8 Resultatregnskap 13 Balanse pr. 31. desember 14 Noter til regnskapet

Detaljer

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 as ing. gunnar m. backe 1 2 3 4 Forsiden: Torshovdalen 1. 1 4: Christinedal CHRISTINEDAL Byggherre: Christinedal bolig AS, et selskap i Schage Eiendom AS Arkitekt:

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010 Årsberetning 2010 STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010 Strømmen Sparebank driver sin bankvirksomhet fra sitt kontor i Strømsveien 65 på Strømmen. 2010 ble på nytt et meget bra år for banken. Ca. 25 mill. kr av

Detaljer

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006 INNHOLD D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006 Presidenten har ordet: Med tanke på fremtiden.................................. 2 Saksliste...............................................................

Detaljer

Økonomiske betraktninger for 2012

Økonomiske betraktninger for 2012 Årsberetning og regnskap 2012 Innhold: Styrets økonomiske betraktninger for 2012 side 2 Etnedal Sparebank 102. driftsår side 3 Resultatregnskap 2012 side 7 Balanse 2012 side 8 Noter til regnskapet for

Detaljer

Innhold. 28 Øvrig informasjon 31 Dette er TRONDOS 32 Driftsorganisasjon 33 Medlemsorganisasjon 38 Medlemsfordeler KRETSÅRSMØTER

Innhold. 28 Øvrig informasjon 31 Dette er TRONDOS 32 Driftsorganisasjon 33 Medlemsorganisasjon 38 Medlemsfordeler KRETSÅRSMØTER ÅRSBERETNING 2014 INNHOLD KRETSÅRSMØTER Innhold 3 Kretsårsmøter 4 Kart over butikker 4 Styrets beretning 14 Regnskap og konsern m/kontrollkomiteens melding og revisors beretning 28 Øvrig informasjon 31

Detaljer

Dette er Andebu Sparebank

Dette er Andebu Sparebank Årsrapport 2012 1 Dette er Andebu Sparebank Andebu Sparebank er en frittstående og selvstendig sparebank etablert i 1863. Vi tilbyr betalingsløsninger, finansiering, sparing og forsikring for å skape lønnsomhet

Detaljer

MelhusBanken i 2014. Ragnar Torland. Banksjef

MelhusBanken i 2014. Ragnar Torland. Banksjef Å rsrapport 2014 MelhusBanken i 2014 2014 har vært et godt år for MelhusBanken. Banken bygger sin drift rundt god kundebehandling og god rådgiving. Hos oss er det enkelt for kundene å komme i kontakt med

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer