Nittedal Idrettslag innspill Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nittedal Idrettslag innspill Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv"

Transkript

1 Nittedal Idrettslag innspill Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Oppsummering Flere av våre prioriteringer forutsetter etablering av adkomst og utfartsparkering på Sagerud. Dette er viktig for at alle skal få tilgang til marka, anlegg NIL ønsker på Sagerud og med tanke på trafikksikkerheten på Kruttverket. Dagens utfartsparkering har en svært dårlig innkjøring og går gjennom tett bebyggelse som ikke er forsvarlig for en utfartsparkering. Etablering av adkomst og utfartsparkering er derfor noe av det viktigste vi kommer til å jobbe for, men siden dette ikke er et idrettsanlegg vil ikke dette ligge i prioriteringslista. Nittedal Idrettslags hovedprioriteringer for anlegg på kort og lang sikt: Kortsiktige prioriteringer (1-3 år): Ny fotballflate på Sagerud som erstatning for tapt areal på sentralidrettsanlegget. Rulleskiløype i tilknytning til lysløypa på Sagerud Garderobe og forsamlingslokale på sentralidrettsanlegget Etablere ny Bjertneshall med publikumsplasser og kafeteria Etablere ny skøytebane som forsvinner med midlertidig skole på Bjertnes Prioriteringer på mellomlang sikt (3-12år) Campus Rotnes - Bevare og videreutvikle sentralidrettsanlegget som et campus for aktivitet for barn og unge perfekt plassert mellom tre store skoler Nye idrettshaller ved Rotnes og Sørli barneskole Ny fotballbane på Rotnes Barneskole med kunstgress Etablering av kunstgress på Sørli Skole. Vurdere oppgradering av både 5 er bane og 7 er bane Videreutvikling av Sagerud for helårs aktivitetstilbud med stor bredde o BMX o Tuftepark o Klatrepark Nytt dekke på kunstgressbanen på sentralidrettsanlegget Videreutvikle alle skianleggene i Nittedal som fine og robuste lokale skianlegg. For midtbygda betyr dette o Snøanlegg o Utvidet løypenett o Etablering av nytt lysanlegg Ny ski- og skiskytterstue på Sagerud Nytt sentralt klubbhus for NIL(kan muligens sees i sammenheng med en evt. ny skistue evt. etablering av anlegg på Mostuberget)

2 Prioriteringer på lang sikt (+ 12 år) Utvikle Mostuberget som område for nye idrettsanlegg Fotballhall Ishall Ny Tennishall og utebaner Flere fotballbaner om gressbanen og grusbanen på Bjertnes ikke kommer tilbake til opprinnelig stand etter riving av midlertidig skole Bakgrunn Nittedal idrettslag er et allidrettslag med grupper innen fotball, ski, friidrett, innebandy, tennis og egen allidrettsgruppe for de yngste. NIL driver egen SFO med base på Skistua på Sørli og Klubbhuset på Bjertnes. Idrettslaget har sitt primære opptaksområde av medlemmer i midtbygda, men både tennisgruppa og friidrettsgruppa sørger for tilbud til hele bygda. NIL har innenfor ski etablert et treningsfellesskap med Gjelleråsen IF og Hakadal IL som opererer under paraplyorganisasjonen «Team Nittedal». Nittedal idrettslag har et tett samarbeid med Nittedal Skiskytterlag knyttet til bruk av felles løypenett og treningsområde på Sørli og Sagerud. Idrettslagets gode miljø og aktivitetstilbud gjør også at idrettslaget tiltrekker seg medlemmer fra andre omkringliggende områder på Nedre Romerike. Tettstedet Rotnes er sentrum for all aktivitet i idrettslaget. Sentralidrettsanlegget ligger sentralt plassert i umiddelbar nærhet til 3 skoler (Rotnes barneskole, Nittedal Ungdomsskole og Bjertnes Videregående skole) og er base for fotball og friidretten. Øst for riksvei 4 nede ved Nitelva ligger tennisgruppas innen- og utendørs tennisanlegg i gangavstand fra Sentralidrettsanlegget. Innebandygruppa er ei ny gruppe som er i sterk vekst og som også har tilhold på Sentralidrettsanlegget og Rotneshallen. Skigruppa har sine aktiviteter med utgangspunkt på Sørli hvor en 4,3 km lang lysløype brukes året rundt og tilknytning til Skiforeningens løypenett bringer aktive og friluftsinteresserte videre ut i Lillomarka og Nordmarka. Nittedal idrettslag har ca 2000 medlemmer i Med en sterkt voksende medlemsmasse er dagens anleggskapasitet allerede er sprengt. Spesielt krevende er situasjonen for fotball og innebandy, hvor tilgang på kamp-/treningstid er langt fra tilfredsstillende. NIL har hatt en økning i medlemsmassen fra 2011 til i dag på hele 500 medlemmer. Fortsetter denne utviklingen må vi utnytte dagens anlegg bedre samtidig som vi bygger og etablerer nye.

3 Befolkningsvekst, regionale og nasjonale føringer Nittedal kommune er en kommune i sterk vekst og det forventes en økning på ca nye innbyggere frem mot I tråd med regionale og nasjonale føringer om tettstedsutvikling og utvikling av regionale sentra, har Nittedal kommune vedtatt at Rotnes-området skal utvikles som Nittedals sentrum. Videre har Nittedal kommune vedtatt at Rotnes-området skal dekke opp for 80% av den forventede befolkningsveksten i Nittedal. Dette innebærer at ila den kommende 10-årsperioden vil Rotnes-området kunne vokse med ca nye innbyggere. En slik omfattende befolkningsvekst vil også forventes å gi økende rekruttering etterspørsel etter idrett- og friluftstilbud. Denne veksten vil gi et positivt, men sterkt økende press og behov for nye idrettsanlegg og arealer. Vi står foran en utvikling hvor nye arealer må identifiseres og nye idrettsanlegg etableres samtidig som eksisterende anlegg videreutvikles. Utvikling av Nittedal sentrum «Campus Rotnes» NIL er kjent med Nittedal kommunes mulighetsstudie for utvikling av Nittedal sentrum, hvor det foreslås å benytte området hvor Sentralidrettsanlegget ligger til boligformål. Dette oppleves som meget problematisk og i direkte konflikt med Nittedal idrettslag interesse om å bevare og videreutvikle sentralidrettsanlegget. Sentralidrettsanlegget har en perfekt plassering med sin sentrale beliggenhet mellom 3 skoler og i umiddelbar nærhet til der hvor folk bor. Skole og idrett hører sammen Nittedal idrettslag ønsker å bevare og utvikle «Campus Rotnes»! I tillegg til å være hovedanlegget for organiserte aktivitet i regi av idretten og skolen, er Sentralidrettsanlegget også stedet hvor barn og unge møtes daglig for uorganisert aktivitet. Som et ungdomsmedlem så presist uttrykte betydningen av Sentralidrettsanlegget: «Det er jo der alle møtes» Et viktig element i det fremtidige Campus Rotnes er parkeringskapasiteten. NIL vil videreføre det gode samarbeidet med skolene slik at den parkeringskapasiteten som skolene benytter på dagtid, også lar seg utnytte som parkeringskapasitet for idretten på ettermiddag/kveldstid. Det er viktig og naturlig at man kan benytte eksisterende plasser så store deler av døgnet som mulig. I planarbeidet for Bjertnesområdet er det derfor viktig å tenke på parkering både for idretten og for skolene. Det er forsket på næringseffekter ved etablering av idrettsanlegg. Konklusjonen i disse rapportene(eks. Næringseffekter av idrettsanlegg. Evaluering av effekter av tilskudd til idrettsanlegg i Nord-Trøndelag av Roald Sand og Lisa Ekmann) er at etablering av idrettsanlegg i stor grad kan gi positive næringseffekter hvis man etablerer anlegg som kan ta arrangementer. Samtidig er det viktig at anleggene ligger sentrumsnært slik at trafikken til og fra arrangement kan trekkes igjennom sentrum. På denne måten vil man kunne få igjen for deler av de investeringene man tar. Vi mener derfor at det er viktig for Nittedal at vi har anlegg som ligger sentrumsnært og ikke bare i utkanten.

4 NIL anmoder om at Nittedal kommune ser seg om etter andre alternative områder for boligutvikling. Et naturlig område for boligutvikling i Nittedal sentrum ligger sør for sentralidrettsanlegget. Sentralidrettsanlegget har en perfekt beliggenhet for idrett og skole! NIL mener også Nittedal kommune bør se på området på Mostuberget som et område for boligutvikling og fremtidig areal for nye idrettsanlegg. Anleggsbehov på kort sikt (nå) Som det fremgår av Kommuneplan for Nittedal er det et uttalt mål å gjøre naturog rekreasjonsområder lettere tilgjengelig. Som nevnt innledningsvis forutsetter flere av våre prioriteringer etablering av ny adkomst og etablering av ny utfartsparkering på Sagerud. I dag er allerede kapasiteten på utfartsparkeringen ut til Sagerud og på Sørli sprengt. Samtidig som at trafikksikkerheten knyttet til adkomst og utfartsparkering i tilknytning til Sagerud i dag er svært dårlig. Det er og blir enda tettere bebyggelse gjennom Georg Frølichsvei. Det er det området på Kruttverket med mest barn. Det er rett og slett ikke forsvarlig å ha adkomst og utfartsparkering gjennom denne svært smale veien. Adkomst til Sagerud må derfor flyttes til Laboratorieveien og utfartsparkering plasseres da på Sagerud. Dette vil gi flere gevinster. I tillegg til p-plasser for eksisterende ski og skiskytteranlegg, vil parkeringsplassene kunne utnyttes for brukere av fotballbanene, rulleskiløype, og friluftsområdet ved Waage Dam. Det er en kommunal oppgave å sørge for denne etablering og er derfor ikke tatt med i de idrettslige prioriteringene selv om dette vil være noe av det viktigste NIL vil jobbe for. På kort sikt har NIL følgende hovedprioriteter: Ny fotballflate på Sagerud Erstatningsareal for gress- og grusflaten, mellom NIL klubbus og friidrettsbanen, som planlegges benyttet til midlertidig brakkeskole. NIL mener det best egnede området for å erstatte dette arealet finnes på Sagerud. Her er det er mulig å anlegge to nye 7er kunstgressbaner i samspill med ski- og skiskytteranlegget (se mulighetsskisse). Dette vil også kunne tilfredsstille det åpenbare behovet for balløkker og møteplasser som innbyggerne på Kruttverket i lengre tid har etterlyst Rulleskianlegg på Sagerud Et moderne rulleskianlegg på 2-2,5 km som tilrettelegges for både aktive utøvere og mosjonister samt personer med nedsatt funksjonsevne. Anlegget planlegges som en integrert del av dagens lysløypenett med universell utforming og utvikles sammen Nittedal skiskytterlag, som er etablert i området med sitt hovedanlegg for skiskyting. Garderobe- og forsamlingslokale på sentralidrettsanlegget Dette er et tiltak NIL har jobbet lenge med å realisere og som det er et skrikende behov for å få plass en løsning på snarest.

5 Ny Bjertneshall med publikumsplasser og kafeteria Rotnes mangler en skikkelig storstue for innendørs ballidretter med publikumsplasser og kafeteria. Dagens Bjertneshall er gammel og kan kun brukes som en gymsal. Rotneshallen har hverken publikumsplasser eller kafeteria for å arrangere arrangementer for blant annet innebandy og håndball. Arrangementer er med å drive idretten. For å kunne bevare og videreutvikle vårt tilbud for framtida må vi ha haller vi kan ha arrangement i og som kan ta publikum. For utøvere er det helt spesielt å motta heiarop fra tribunen, det er med på og gjøre barn stolte og oppleve mestring, som igjen vil resultere i at flere vil holde på med idrett og fysisk aktivitet. I forbindelse med etablering av ny Bjertneshall bør man vurdere utvikling av andre innendørsbehov. Det er ønskelig at det i fremtiden blir lagt til rette for innendørs friidrettsaktiviteter som løpebane, lengdegrop, høyde etc. Slik tilrettelegging kan feks. etableres i kjelleren på hallen. Det bør også tilrettelegges for etablering av ny svømmehall i midtbygda, det er tross alt her folka skal bo. Om disse behovene skal ligge ved Bjertneshallen eller ikke kan naturligvis diskuteres, men vi mener at aktivitetene bør samles i den grad det er mulig. En stor flerbrukshall som skissert kan også åpne for samlokalisering og utnyttelse på andre nivåer. En stor flerbrukshall med næringslokaler, samlokalisering av administrative tjenester for idrettslagene, treningsstudio osv.. Etablering av skøytebaner I forbindelse med etablering av midlertidig skole vil midtbygda sin eneste skøyteflate forsvinne. Denne flaten er i svært aktiv bruk på vinteren og er blitt holdt vedlike på dugnad i mange år. I 2016 ble skøytebanen vedlikeholdt av NIL i samarbeid med Bjertnes VGS og andre frivillige. En etablering av varig skøytebane er svært aktuelt på Sagerud. Kanskje det er mulig å anlegge skøytebane på tiltenkte erstatningsarealer for fotballen. evt. en egen flate. Anleggsbehov på mellomlang sikt (3-12 år) På mellomlang sikt har NIL følgende hovedprioriteter: Campus Rotnes Videreutvikling av området Sentralidrettsanlegget etter at brakkeskolen er revet (se skisse):

6 Ny 11-er og 7-er plassert på gresslette sør for dagens friidrettsbane. Kartmåling viser at det er plass til en full 11 er i både lengde og bredde (64*100) men dersom det blir for trangt bør det bygges en stor 9 er + 2 stk 5 ere Utvidelse av dagens 11 er slik at minimum målene (64*100) oppfylles. Banen utvides med 8 meter mot vest. Dagens 7 -bane flyttes tilsvarende lenger vest. Arbeidet gjennomføres når det er tid for å skifte kunstgresset (må skiftes ca. hvert 10 år har ligget 7. Skiftes tentativt 2020) Fortsetter utvikling av idrettshall ved Bjertnes Videregående skole. Etablering av svømmehall (25 m) og innendørs friidrettsanlegg kan etableres i denne perioden Nye idrettshaller ved Rotnes og Sørli barneskole

7 Fullstørrelse idrettshall med garderobe bygges ifbm bygging av nye Rotnes barneskole. Idrettshall er også ønskelig ved Sørli barneskole, men dette forutsetter videreutvikling av Sagerud slik at vi får tilgjengeliggjort areal på Sørlisletta. Ny fotballbane på Rotnes barneskole med kunstgress Det er naturlig at det etableres en kunstgressbane på en barneskole. Dette for å stimulere til fysisk aktivitet på skolen, samtidig som banen vil fungere som et utmerket nærmiljøanlegg etter skoletid. Etablering av kunstgress på Sørli Skole. Vurdere behovet for både 5 er banen og 7 er banen. I dag benyttes grusbanen svært aktivt på Sørli i skoletiden. Området er delt inn i 2 baner der de første trinnene benytter 5er banen, mens de største barna benytter 7er banen. Med bakgrunn i dette bør begge banene oppgraderes med kunstgress. (Si noe om at dette forutsetter utvikling på Sagerud. Utvikling av Sagerud åpner for ). Videreutvikling Sagerud Videreutvikling av Sagerudområdet med forbedret løypenett, arrangementshus, klatreløype, tuftepark med mer for helårs bruk. Anlegget knyttes sammen med Vågedam og friluftsparken som planlegges der med både bålplasser og bademuligheter. Nytt kunstgress Sentralidrettsanlegget Det vil om ikke mange år være behov for oppgradering av dagens kunstgress på sentralidrettsanlegget. Videreutvikle alle skianleggene i Nittedal som fine og robuste lokale skianlegg. For midtbygda sin del betyr dette. o Snøanlegg

8 o o Utvide løypenettet ytterligere Erstatte og utvide lysanlegg Ny ski og skiskytterstue på Sagerud Dagens skistue på Sørli begynner å bli liten. Med enda større barnekull på vei inn i åra som kommer, blir det behov for å utvide skistua Nytt sentralt klubbhus for NIL NIL har avtale med kommunen om klubbhuset frem til Etter dette må vi regne med å finne en annen lokalisering. Dette kan sees i sammenheng med utviklingen på Sagerud, evt. Mostuberget eller i en flerbrukshall på Bjertnes Arealer for idrettsanlegg på lang sikt (+ 12 år) På lang sikt ser NIL et behov for at helt nye arealer settes av og utvikles til idrettsanlegg. NIL mener det er et stort potensiale i å se på en sammenkobling av området Sagerud og Mostuberget i denne sammenheng. Mostuberget er et areal som inngår i den eiendommen Nittedal kommeune har kjøpt av NCC. Området vil kunne utvikles med både boliger og idrettsanlegg. (se skisse) Nittedal kommune anmodes å utarbeide en mulighetsstudie for området som både ivaretar behovet for nye boligområder og nye idrettsanlegg. NIL ser for seg følgende anleggsbehov i dette området i fremtiden: Ny flerbrukshall(håndball, innebandy, friidrett ) om hall på bjertnes ikke blir realisert Flerbruksflater utendørs som kan brukes til ulike ballidretter om sommeren og skøytebane om vinteren Fotballhall Ishall

9 Ny Tennishall med utebaner Behovene i dette perspektivet må sees opp imot den utviklingen som vil skje på kort og mellom lang sikt.

ÅRSMØTESAK 7.5: LANGTIDSPLAN ANLEGG FOR NIL, 2014-2019

ÅRSMØTESAK 7.5: LANGTIDSPLAN ANLEGG FOR NIL, 2014-2019 ÅRSMØTESAK 7.5: LANGTIDSPLAN ANLEGG FOR NIL, 2014-2019 Hovedlaget i NIL foretar en årlig gjennomgang og justering av langtidsplanen for anlegg og legger denne frem for årsmøtet til behandling. Planen ble

Detaljer

Mulighetsstudie Høgenhall 2015

Mulighetsstudie Høgenhall 2015 Uttalelse fra GØIF ifm Mulighetsstudie Høgenhall Det vises til: Møte med arealplanlegger Maria Haugen 1. juni 2015 Sandefjord 5. juni 2015 Dokumenter: Mulighetsstudie Høgenhall og tilhørende alternative

Detaljer

Fredrik Glans Kultursjef Nittedal Kommune Høringsinnspill til kommunedelplan for fysisk aktivitet, friluftsliv og idrett

Fredrik Glans Kultursjef Nittedal Kommune Høringsinnspill til kommunedelplan for fysisk aktivitet, friluftsliv og idrett Nittedal 1. september 2017 Fredrik Glans Kultursjef Nittedal Kommune Høringsinnspill til kommunedelplan for fysisk aktivitet, friluftsliv og idrett 2018 2030 Innledning Følgende står det i innledningen

Detaljer

Innspill til kommuneplan 2015-2027

Innspill til kommuneplan 2015-2027 Ås, 10.05.2014 Til Ås kommune v/plan- og utviklingsavdelingen post@as.kommune.no Innspill til kommuneplan 2015-2027 Vi viser til utkast til planprogram av 25.03.2014 for kommuneplan 2015-2027 for Ås kommune,

Detaljer

Innspill til kommuneplan

Innspill til kommuneplan Ås, 05.05.2014 Til Ås kommune v/plan- og utviklingsavdelingen post@as.kommune.no Innspill til kommuneplan 2015-2027 Vi viser til utkast til planprogram av 25.03.2014 for kommuneplan 2015-2027 for Ås kommune,

Detaljer

Søknad idrettsanlegg Kopervik Idrettslag

Søknad idrettsanlegg Kopervik Idrettslag Prosjektets navn Tiltakshaver Idrettshall og Minifotballhall KIL Kopervik Kopervik 13.08.2014 1. Lokalisering av anleggene 2. Beregnet totalkostnad 3. Beregnede rammer for finansiering 4. Stipulerte kostnader

Detaljer

Innspill til kommunedelplan for fysisk aktivitet, friluftsliv og idrett

Innspill til kommunedelplan for fysisk aktivitet, friluftsliv og idrett Til Nittedal kommune Fra Nittedal idrettsråd Dato 29.08.2017 Innspill til kommunedelplan for fysisk aktivitet, friluftsliv og idrett Innledning Nittedal idrettsråd gir her sine innspill til høring av kommunedelplan

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2015 RULLERING/OPPJUSTERING AV PRIORITERT HANDLINGSPLAN - IDRETTSANLEGG

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2015 RULLERING/OPPJUSTERING AV PRIORITERT HANDLINGSPLAN - IDRETTSANLEGG Arkivsaksnr.: 11/2071-2 Arkivnr.: Saksbehandler: Kulturkonsulent Else Hagen Lyngstad KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2015 RULLERING/OPPJUSTERING AV PRIORITERT HANDLINGSPLAN - IDRETTSANLEGG Hjemmel: Rådmannens

Detaljer

RESULTATVURDERING AV FORRIGE PLAN

RESULTATVURDERING AV FORRIGE PLAN RESULTATVURDERING AV FORRIGE PLAN Temaplan anlegg for leik, idrett og aktivitet vil erstatte Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2010-2013. Hovedmål i forrige plan var: «Idrett og fysisk aktivitet

Detaljer

Ås Kommune Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv

Ås Kommune Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv Ås Kommune Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2015-2018 Vedtatt av kommunestyret i Ås 18.06.2014. Rullering 2014 Tiltaksplanen for idrett, nærmiljø og friluftsliv rulleres som en del av Ås

Detaljer

Ås Kommune Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv

Ås Kommune Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv Ås Kommune Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2018-2021 Vedtatt av kommunestyret i Ås XX.XX.2017 Innledning Tiltaksplanen for idrett, nærmiljø og friluftsliv rulleres som en del av Ås kommunes

Detaljer

Saksbehandler: Seksjonsleder idrett og fysisk aktivitet, Else Hagen Lyngstad

Saksbehandler: Seksjonsleder idrett og fysisk aktivitet, Else Hagen Lyngstad Arkivsaksnr.: 13/2017-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Seksjonsleder idrett og fysisk aktivitet, Else Hagen Lyngstad SPILLEMIDLER TIL ANLEGG FOR IDRETT OG FYSISK ALTIVITET 2014. PRIORITERING AV SØKNADER Hjemmel:

Detaljer

Ansvarlig Type anlegg Innrullert på lista. Eiker Kvikk Ordinært anlegg 2013 2014 11 mill. Eiker Kvikk Ordinært anlegg 2014 2014.

Ansvarlig Type anlegg Innrullert på lista. Eiker Kvikk Ordinært anlegg 2013 2014 11 mill. Eiker Kvikk Ordinært anlegg 2014 2014. Anleggsliste Uprioritert handlingsplan for idrettsanlegg Anlegg, tilrettelegging og tiltak Ansvarlig Type anlegg Innrullert på lista Byggeår Total Kostnad kr Kommentar Klubbhus m/garderobeanlegg og materiellrom

Detaljer

Spillemidler et viktig bidrag til god stedsutvikling

Spillemidler et viktig bidrag til god stedsutvikling Spillemidler et viktig bidrag til god stedsutvikling Lånkebanen Ski og skiskytteranlegg på Bjørgan Turskilt og turstianlegg Kvam Strategiene og politisk plattform Oversikt over tilskuddsordninger Samlet

Detaljer

Kommunalteknikk og eiendom

Kommunalteknikk og eiendom Namsos kommune Kommunalteknikk og eiendom Saksmappe: 2016/8820-1 Saksbehandler: Nils Hallvard Brørs Saksframlegg Kleppen Idrettspark - Leiepriser 2017 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Plan, byggesak og

Detaljer

Ref 16/ «Høringsuttalelser kommunedelplan for fysisk aktivitet, friluftsliv og idrett »

Ref 16/ «Høringsuttalelser kommunedelplan for fysisk aktivitet, friluftsliv og idrett » Nittedal skiskytterlag Grete Alhaug Leder Nittedal kommune Dato 3 sep 2017 Ref 16/02191 - «Høringsuttalelser kommunedelplan for fysisk aktivitet, friluftsliv og idrett 2018-20130» Nittedal skiskytterlag

Detaljer

Nordreisa Idrettens samfunnsregnskap

Nordreisa Idrettens samfunnsregnskap Sponsorer av Fysisk Poesi: Sparebank1 Nord-Norge, Nordtro, Bussring, Joker Havna Handel, Halti Nasjonalparksenter Nordreisa Idrettens samfunnsregnskap En verdisetting av den frivillige innsatsen og annet

Detaljer

Velkommen til IL Skrim

Velkommen til IL Skrim Velkommen til IL Skrim Er du aktiv eller vanlig mosjonist? Eller vil du være med i støtteapparatet vårt? Uansett aktivitets og ambisjonsnivå er du velkommen i IL Skrim. Hos oss skal alle trives og finne

Detaljer

Idrettens anleggsdekning i Oslo

Idrettens anleggsdekning i Oslo Vedlegg 3 Idrettens anleggsdekning i Oslo I Konseptvalgutredningen som er utarbeidet i forbindelse med Behovsplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2016-2026 er det gjort rede for tilbudet av

Detaljer

Lokalisering av ny svømme-/idrettshall i nærhet til Ås sentrum. Saksbehandler: Leif Klemetrud Saksnr.: 16/

Lokalisering av ny svømme-/idrettshall i nærhet til Ås sentrum. Saksbehandler: Leif Klemetrud Saksnr.: 16/ Lokalisering av ny svømme-/idrettshall i nærhet til Ås sentrum Saksbehandler: Leif Klemetrud Saksnr.: 16/02201-3 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og miljø 02.11.2017 Formannskapet

Detaljer

Workshop idrett Oppsummering av innspill

Workshop idrett Oppsummering av innspill Workshop idrett 14.2.2017 Oppsummering av innspill På worshopen møtte det opp 42 personer som bidro med innspill til Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. Hovedtema for workshopen

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL 2011-2015

STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL 2011-2015 STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL Visjon: 2011-2015 Livslang aktivitet i Ås IL Virksomhetsidé: Tilrettelegger for topp- og breddeidrett Ås IL skal som fleridrettslag være fremste tilrettelegger for livslang idrettsaktivitet

Detaljer

Vedlegg 8. Vurdering mulighetsstudie Midjord. 1. Vurdering alternativer. 2. Tilleggsvurderingen oktober 2014. 3. Tilleggsvurderingen januar 2015

Vedlegg 8. Vurdering mulighetsstudie Midjord. 1. Vurdering alternativer. 2. Tilleggsvurderingen oktober 2014. 3. Tilleggsvurderingen januar 2015 Vurdering mulighetsstudie Midjord Vedlegg 8 1. Vurdering alternativer 2. Tilleggsvurderingen oktober 2014 3. Tilleggsvurderingen januar 2015 4. Konklusjoner 1. Vurdering mulighetsstudie Midjord Alternativ

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato Kommunestyret. Revidering av tiltak- og anleggsdel av "Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet "

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato Kommunestyret. Revidering av tiltak- og anleggsdel av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet SAKSFRAMLEGG Arkiv: Dato: 12.12.2016 Saksnr Utvalg Møtedato Kommunestyret Saksbehandler: Ådne Røkkum Revidering av tiltak- og anleggsdel av "Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2009-2018" Sakens

Detaljer

Kleppen Idrettspark - Bygging av kunstgressbane. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Kleppen Idrettspark - Bygging av kunstgressbane. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre Namsos kommune Fagstaben Saksmappe: 2008/6069-2 Saksbehandler: Terje Adde Saksframlegg Kleppen Idrettspark - Bygging av kunstgressbane. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 142/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 142/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201105970 : E: 611 D11 &53 : Ane Eikehaugen, Richard Olsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 142/11 AVKLARING

Detaljer

SAK: Forslag til endring av reguleringsplan for Vassøy, for å inkludere offentlig areal for en fremtidig flerbrukshall.

SAK: Forslag til endring av reguleringsplan for Vassøy, for å inkludere offentlig areal for en fremtidig flerbrukshall. Til: Kommunalstyret for Byutvikling Kommunalstyret for Kultur SAK: Forslag til endring av reguleringsplan for Vassøy, for å inkludere offentlig areal for en fremtidig flerbrukshall. Dette skriv er utarbeidet

Detaljer

Saken gjelder I Fsak 92/08 om innløsning av grunn for kunstgressbane i Ganddal bydel, ble følgende vedtatt:

Saken gjelder I Fsak 92/08 om innløsning av grunn for kunstgressbane i Ganddal bydel, ble følgende vedtatt: SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200704526 : E: D11 : Ane Eikehaugen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 05.11.2008 60/08 Formannskapet 18.11.2008

Detaljer

FREMTIDIGE BEHOV Innmeldte anleggsplaner 2015/2016

FREMTIDIGE BEHOV Innmeldte anleggsplaner 2015/2016 FREMTIDIGE BEHOV Innmeldte anleggsplaner 2015/2016 Anleggstype Prosjekteier Sted Byggestart Mål/ størrelse Kostnad Status Begrunnelse Friidrettsanlegg Verdal kommune? Under utredning Aktivitetsområde Verdal

Detaljer

Felles informasjonsmøte vedr. Åsen frem mot 2020

Felles informasjonsmøte vedr. Åsen frem mot 2020 Vikåsen Idrettslag Pb 110 3050 MJØNDALEN NEDRE EIKER KOMMUNE Kommunale bygg og eiendommer Saksbehandler: Erik Mathiassen Direkte tlf.: 32 23 26 88 Dato: 28.01.2011 L.nr. 2766/2011 Arkiv: 2008/2625-611

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for støttefunksjoner

RISØR KOMMUNE Enhet for støttefunksjoner RISØR KOMMUNE Enhet for støttefunksjoner Arkivsak: 2014/1071-16 Arkiv: 151 Saksbeh: Halvor Halvorsen Dato: 22.06.2015 Oppgradering av idrettsanlegg på Kjempesteinsmyra Utv.saksnr Utvalg Møtedato 53/15

Detaljer

ORGANISASJONS- OG HANDLINGSPLAN NESODDEN IDRETTSFORENING

ORGANISASJONS- OG HANDLINGSPLAN NESODDEN IDRETTSFORENING ORGANISASJONS- OG HANDLINGSPLAN 2015 NESODDEN IDRETTSFORENING Idrettens formål og verdier Nesodden IF skal være en åpen og demokratisk organisasjon der formålet er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund

Detaljer

SAKSFRAMLEGG PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM FOR UTBYGGING AV ANLEGG FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2016-2019

SAKSFRAMLEGG PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM FOR UTBYGGING AV ANLEGG FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2016-2019 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Grethe Torstensen Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/1835 Saksnr.: Utvalg Ungdomsrådet Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget Kultur- og oppvekstutvalget Helse- og omsorgsutvalget Formannskapet

Detaljer

Forslag til høringsutkast - Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2019. Saksordfører: Kjell Erland Grønbeck

Forslag til høringsutkast - Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2019. Saksordfører: Kjell Erland Grønbeck ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Gry Nygård Fredriksen Saksmappe: 2014/1057-14635/2015 Arkiv: G10 Forslag til høringsutkast - Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2019. Saksordfører: Kjell Erland

Detaljer

Idrettsrådskonferansen 2015. Idrettsanlegg fra Ide til Realisering

Idrettsrådskonferansen 2015. Idrettsanlegg fra Ide til Realisering Idrettsrådskonferansen 2015 Idrettsanlegg fra Ide til Realisering Charlottenlund Sportsklubb V/ Per Bj. Valstad Hvem er CSK Charlottenlund Sportsklubb er et av Midt-Norges største Idrettslag med over 2000

Detaljer

Rullering av plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Rullering av plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Namsos kommune Kultur og idrett Saksmappe: 2010/9816-1 Saksbehandler: Tore Godager Saksframlegg Rullering av plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2011 2013. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos

Detaljer

NIR ANLEGGSPLAN Langtidsplan for idrettsanlegg i Nittedal kommune

NIR ANLEGGSPLAN Langtidsplan for idrettsanlegg i Nittedal kommune NIR ANLEGGSPLAN 2017-2040 Langtidsplan for idrettsanlegg i Nittedal kommune Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 2 SAMARBEID NK, IDRETTEN/NIR... 4 3 PRIORITERINGSKRITERIER... 5 3.1 Utfordringer for prioriteringer

Detaljer

Vedleggsdokument kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2015-2025

Vedleggsdokument kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2015-2025 Vedleggsdokument kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 215-225 - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Innholdsfortegnelse 1 Statistikk... 2 1.1 Medlemskap i idrettslag i Fet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 09/2089 D11 Bente Lyngholm Røste

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 09/2089 D11 Bente Lyngholm Røste SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 09/2089 D11 Bente Lyngholm Røste PRIORITERING AV SØKNADER OM SPILLEMIDLER RÅDMANNENS FORSLAG: Søknader om spillemidler prioriteres under forutsetning

Detaljer

Allmøte for idrettslagene i Hurum, Røyken og Asker

Allmøte for idrettslagene i Hurum, Røyken og Asker Nye Asker kommune Allmøte for idrettslagene i Hurum, Røyken og Asker 10. mai 2017 Eva Norén Eriksen, ordfører i Røyken Lene W. Conradi, ordfører i Asker Vi ser frem til nye ASKER KOMMUNE Foto Hvalstrand

Detaljer

Vedr; saksnummer Høringsinnspill Idrettsplan

Vedr; saksnummer Høringsinnspill Idrettsplan BYRÅDSAVDELING FOR BARNEHAGE, SKOLE OG IDRETT Søreide 9.oktober 2016 Vedr; saksnummer 201626863. Høringsinnspill Idrettsplan 2017-2027 Søreide IL har behandlet høringsutkast for Idrettsplan 2017-2027 og

Detaljer

Presentasjon utarbeidet mars 2016 av Kristian Nordlunde Foto: Skeikampen Resort

Presentasjon utarbeidet mars 2016 av Kristian Nordlunde Foto: Skeikampen Resort Presentasjon utarbeidet mars 2016 av Kristian Nordlunde Foto: Skeikampen Resort Bakgrunn Lysløype ved Segalstad Bru og i Follebu er forsvunnet, Skiskytteranlegg på Austlid legges ned, og klubbene har ikke

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdeling for miljø og samferdsel. Idrettshovedstaden Byråd Ola Elvestuen 17.10.2012

Oslo kommune Byrådsavdeling for miljø og samferdsel. Idrettshovedstaden Byråd Ola Elvestuen 17.10.2012 Oslo kommune Byrådsavdeling for miljø og samferdsel Idrettshovedstaden Byråd Ola Elvestuen 17.10.2012 Byrådserklæringen Hele Oslos befolkning skal ha mulighet til å drive idrett og ha tilgang på gode områder

Detaljer

Utredning av drifts- og investeringsbehov ved Sentralidrettsanlegget

Utredning av drifts- og investeringsbehov ved Sentralidrettsanlegget Utredning av drifts- og investeringsbehov ved Sentralidrettsanlegget Oktober 2008 Innledning Kommunestyret setter hvert år opp en handlingsplan for aktuelle saker man ønsker å utrede inneværende år (utviklingsområder).

Detaljer

Planprogram - Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Planprogram - Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Nittedal kommune Planprogram - Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 20182030 Høringsforslag Behandles i Formannskapet 22/8 2016 Innhold 1. Innledning... 3 1.1. Bakgrunn... 3 1.2.

Detaljer

Anleggsliste Uprioritert handlingsplan for idrettsanlegg

Anleggsliste Uprioritert handlingsplan for idrettsanlegg Anleggsliste Uprioritert handlingsplan for idrettsanlegg Uprioritert plan for anlegg Anleggsoppgaver, tilrettelegging og tiltak Nærmiljøanlegg rundt Røren idr.park. Asfaltert rundløype 1 km Helårs friluftsområde

Detaljer

ORGANISASJONS- OG HANDLINGSPLAN NESODDEN IDRETTSFORENING

ORGANISASJONS- OG HANDLINGSPLAN NESODDEN IDRETTSFORENING ORGANISASJONS- OG HANDLINGSPLAN 2015 NESODDEN IDRETTSFORENING Idrettens formål og verdier Nesodden IF skal være en åpen og demokratisk organisasjon der formålet er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune

Saksframlegg. Trondheim kommune Saksframlegg RANHEIMSVEGEN 166, RANHEIM IDRETTSOMRÅDE FORESPØRSEL OM UTARBEIDELSE AV REGULERINGSPLAN Arkivsaksnr.: 06/21012 Saksbehandler: Håkon Skagen Forslag til vedtak: Bygningsrådet/Det faste utvalg

Detaljer

HANDLINGSPLAN for KOLNES IDRETTSLAG

HANDLINGSPLAN for KOLNES IDRETTSLAG HANDLINGSPLAN for KOLNES IDRETTSLAG 2011 Vedtatt på årsmøte 25.11.10 LANGSIKTIGE VISJONER FOR KOLNES IL Overordnet visjon og klubbens motto: Idrettsglede for alle! Drivkraft bedre folkehelse Kolnes Idrettspark

Detaljer

ASKER IDRETTSRÅD INNSPILL TIL RÅDMANNENS FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM

ASKER IDRETTSRÅD INNSPILL TIL RÅDMANNENS FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM ASKER IDRETTSRÅD INNSPILL TIL RÅDMANNENS FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 OPPSUMMERING Asker idrettsråd (AIR) har gjennom det siste året arbeidet aktivt for i større grad evne å gi en representativ

Detaljer

Kommunedelplan for anlegg og områder for friluftsliv Vadsø kommune

Kommunedelplan for anlegg og områder for friluftsliv Vadsø kommune Kommunedelplan for anlegg og områder for friluftsliv kommune Handlingsplan 2006 1 INNLEDNING I 1989 innførte Kulturdepartementet første gang krav om kommunale langtidsplaner for utbygging av idrettsanlegg.

Detaljer

Trygg/Lade idrettshall på Ladeanlegget

Trygg/Lade idrettshall på Ladeanlegget Saksfremlegg Årsmøtet SK Trygg/Lade 22. mars 2017 Trygg/Lade idrettshall på Ladeanlegget Gruppa har i år som i fjor bestått av følgende: Sveinung Jørum Georg Søyseth Jan Frode Saasen Monica Gulbrandsen

Detaljer

Ås Kommune Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv

Ås Kommune Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv Ås Kommune Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2017-2020 Vedtatt av kommunestyret i Ås 07.09.2016 Innledning Tiltaksplanen for idrett, nærmiljø og friluftsliv rulleres som en del av Ås kommunes

Detaljer

Handlingsplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Handlingsplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Tvedestrand kommune Saksframlegg Arkivsak: 2015/1374-15 Arkiv: 144 Saksbeh: Anette Pedersen Dato: 13.10.2016 Utv.saksnr Utvalg Møtedato Livsløpskomite Kommunestyre Handlingsplan for idrett, fysisk aktivitet

Detaljer

ÅRSREGNSKAP FOR HOVEDLAGET - 2014

ÅRSREGNSKAP FOR HOVEDLAGET - 2014 ÅRSREGNSKAP FOR HOVEDLAGET - 2014 Inntektsbringende virksomhet Resultat 2014 Budsjett 2014 Differanse Note Inntekter Kostnader Resultat Inntekter Kostnader Resultat Inntekter Kostnader Resultat Medlemskontingenter

Detaljer

Kommuneplanen 2022 Gjerdrum

Kommuneplanen 2022 Gjerdrum Kommuneplanen 2022 Gjerdrum Innspill fra Ask Storvel i samarbeid med Gjerdrum Næringslivsforening Innhold Innledning... 3 Veier... 3 Vann og avløp... 4 Skole... 4 Næring... 4 Idrett... 4 Kulturhus, kurs-

Detaljer

IDRETTSANLEGG I NORDLAND. Kristin Setså, org.sjef

IDRETTSANLEGG I NORDLAND. Kristin Setså, org.sjef IDRETTSANLEGG I NORDLAND Kristin Setså, org.sjef Nordland langt og smalt 44 kommuner 241 682 innbyggere Bindal Andenes = 742 km 538 IL med 70.063 medlemmer snitt 130,2 medlemmer pr lag Nordland idrettskrets

Detaljer

SEKTORPLAN KULTUR HANDLINGSPROGRAM IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG KULTURBYGG (REVIDERT HØRINGSDOKUMENT )

SEKTORPLAN KULTUR HANDLINGSPROGRAM IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG KULTURBYGG (REVIDERT HØRINGSDOKUMENT ) Dato: 06.10.2017 Vår ref: 17/1691-21/SHA Deres ref: Den det måtte angå SEKTORPLAN KULTUR 2018-2021 - HANDLINGSPROGRAM IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG KULTURBYGG (REVIDERT HØRINGSDOKUMENT - 06.10.2017) Skaun

Detaljer

HØRINGSUTKAST MANGLERUD IDRETTSANLEGG

HØRINGSUTKAST MANGLERUD IDRETTSANLEGG HØRINGSUTKAST MANGLERUD IDRETTSANLEGG FORSLAG TIL OPPARBEIDELSE AV NY KUNSTGRESSBANE OSLO KOMMUNE - IDRETTSETATEN 1 FORORD Det ble i Oslo kommunes budsjett for 2008 bevilget 8,5 mill. kroner til etablering

Detaljer

Politiske innspill - forslag til arealbruksendringer

Politiske innspill - forslag til arealbruksendringer Politiske innspill - forslag til arealbruksendringer Fremskrittspartiet FrP Lokalisering Kart Arealbruk Rådmannens vurdering 201 Gbnr 167/319, 80 Runni Gaard Seniorboliger på Eiendommen Runni Gaard. Gjeldende

Detaljer

LOKALISERING AV ASKØY VIDEREGÅENDE SKOLE

LOKALISERING AV ASKØY VIDEREGÅENDE SKOLE LOKALISERING AV ASKØY VIDEREGÅENDE SKOLE Samlet Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 86/15 02.06.2015 Kommunestyret 86/15 18.06.2015 Saksbehandler: Bente Karlsen Arkivsaknr.: 2013/1601-194

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 05.12.07

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 05.12.07 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Formannskapet Gran Rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 10.01.2008 Tid: 18.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Innspill fra idretten og friluftsliv til samfunnsdelen, Hemne kommune.

Innspill fra idretten og friluftsliv til samfunnsdelen, Hemne kommune. Innspill fra idretten og friluftsliv til samfunnsdelen, Hemne kommune. Vi har gjennomført en bred prosess, der det har vært avholdt møter om temaet i Idrettsrådet og i hovedstyret i Kyrksæterøra I.L. KIL/Hemne,

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet

Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet Foto: Ellen S. Karset Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 217-227 INNHOLD 1 Anleggsdekning... 2 2 Kart... 3 3 Idrettsanleggsregisteret... 3 1 1 Anleggsdekning Fotball r 11'er 14

Detaljer

Groruddalen: en suksesshistorie. ORIENTERING, BYUTVIKLINGSKOMITEEN 20 februar 2006 FIF IKEA DARK Arkitekter AS

Groruddalen: en suksesshistorie. ORIENTERING, BYUTVIKLINGSKOMITEEN 20 februar 2006 FIF IKEA DARK Arkitekter AS Groruddalen: en suksesshistorie Groruddalen: en suksesshistorie Idrettsanlegget og varehuset er resultat av et samarbeid mellom Oslo kommune, Furuset idrettsforening og IKEA. Samarbeidet videreføres. I

Detaljer

Strategisk plan

Strategisk plan Strategisk plan 2013-2017 Godkjent på hovedstyremøte 4. desember 2013 Kjelsås Idrettslag Strategisk plan 2013 2017 Visjon Kjelsås Idrettslag skal gjøre Kjelsås / Grefsen til et enda bedre sted å bo Grunnleggende

Detaljer

Prosjektpresentasjon. Prosjekt tursti og løype med lysanlegg på Henningvola. Henning Idrettslag

Prosjektpresentasjon. Prosjekt tursti og løype med lysanlegg på Henningvola. Henning Idrettslag Prosjektpresentasjon Prosjekt tursti og løype med lysanlegg på Henningvola Henning Idrettslag Henningvola, Skihytta og Stadion Henningvola ligger ca 13 km sørøst for Steinkjer sentrum i Steinkjer kommune.

Detaljer

UTBYGGINGSPROGRAM Uprioritert. Garasje ANSVARLIG. KIL Hemne fotball BELIGGENHET

UTBYGGINGSPROGRAM Uprioritert. Garasje ANSVARLIG. KIL Hemne fotball BELIGGENHET 13/1987-8 C20 UTBYGGINGSPROGRAM 2014 2017 Uprioritert Idrettsanlegg Garasje KIL Hemne fotball Ånesøyan idrettspark 695.000,- 0 TIDSRAMME 2014 1 Strategi 1. Sanitæranlegg og garderobe KIL Skiavdeling Hemne

Detaljer

Tenk deg et sted der idrett, kultur og næring står sammen for felles utvikling. Vil du bli med oss?

Tenk deg et sted der idrett, kultur og næring står sammen for felles utvikling. Vil du bli med oss? Tenk deg et sted der idrett, kultur og næring står sammen for felles utvikling. Vil du bli med oss? Bossekop BB_Skisse_storA4 -Steve_2.indd 1 19-05-09 10:18:55 Reisen sta Tenk samlingspunkt. Bossekop ungdomslag

Detaljer

Samarbeidsutvalget har behandlet Idrettsplanen, og vil komme med følgende innspill.

Samarbeidsutvalget har behandlet Idrettsplanen, og vil komme med følgende innspill. SLETTEBAKKEN SKOLE Vilhelm Bjerknes vei 15. 5081 Bergen Telefon 53 03 89 00 slettebakken.skole@bergen.kommune.no Til Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett Høring idrettsplanen - saksnummer 201626863.

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Drift Service Namsos kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Drift Service Namsos kommunestyre Saksmappe: - Saksbehandler: Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Drift 14.01.09 Service 15.01.09 styre 29.01.09 Rullering av plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2007 2010. Rådmannens innstilling

Detaljer

1750 Vikna kommune. Dagens situasjon. Befolkningsgrunnlag. Håndballaktivitet i kommunen 11 år og eldre

1750 Vikna kommune. Dagens situasjon. Befolkningsgrunnlag. Håndballaktivitet i kommunen 11 år og eldre 1750 Vikna kommune Dagens situasjon Befolkningsgrunnlag Kommunen er på 318 km2 og har 4034 innbyggere = folketetthet på 12,7 innbyggere pr. km2. Folkemengden 2007 fordelt på aldersgrupper: Prognose fremover

Detaljer

Vei, Natur og Idrett 2014

Vei, Natur og Idrett 2014 Vei, Natur og Idrett 2014 10 ansatte 5 ansatte 4 ansatte 7 ansatte + 2 deltid VNI historikk og idrett spesielt 120 100 80 60 40 Budsjett Regnskap Budsj-idr Regnsk-idr 20 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE TILLEGG 67/09 09/1729 KUNSTGRESSBANE SØNDRE LAND IDRETTSLAG - ORIENTERING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE TILLEGG 67/09 09/1729 KUNSTGRESSBANE SØNDRE LAND IDRETTSLAG - ORIENTERING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, rådhuset, Hov Møtedato: 19.10.2009 Tid: kl 1800 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

Kommunesammenslåing hvordan sikre idrettens vilkår? Bjørn Tore Hesjedal, leder Meland idrettsråd Bjørn Ove Myking, leder Radøy idrettsråd

Kommunesammenslåing hvordan sikre idrettens vilkår? Bjørn Tore Hesjedal, leder Meland idrettsråd Bjørn Ove Myking, leder Radøy idrettsråd Kommunesammenslåing hvordan sikre idrettens vilkår? Bjørn Tore Hesjedal, leder Meland idrettsråd Bjørn Ove Myking, leder Radøy idrettsråd Idrettens rolle i samfunnet Dere vet hva idretten bidrar med i

Detaljer

Skrim Idrettspark. Lørdag 22.08.2015 kl 14.00 - ca 16.30

Skrim Idrettspark. Lørdag 22.08.2015 kl 14.00 - ca 16.30 Offisiell åpning av Skrim Idrettspark Lørdag 22.08.2015 kl 14.00 - ca 16.30 PROGRAM: kl 14.00 Åpen idrettspark. Se og prøv anleggene! En rekke idrettslag og idrettsgrener er representert. De vil vise fram

Detaljer

Planbeskrivelse. for. Reguleringsplan nr. 298 03 Schjongslunden

Planbeskrivelse. for. Reguleringsplan nr. 298 03 Schjongslunden Planbeskrivelse for Reguleringsplan nr. 298 03 Schjongslunden 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Innledning... 3 Hensikt med planen... 3 Hovedinnhold... 3 Planens forhold til rammer og hovedlinjer

Detaljer

Rullering av kommunal plan for Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Rullering av kommunal plan for Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Namsos bydrift Saksmappe: 2015/8886-1 Saksbehandler: Ove Sæternes Saksframlegg Rullering av kommunal plan for Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Plan, byggesak og

Detaljer

Prosjektbeskrivelse nærmiljøanlegg Nedre Nattland

Prosjektbeskrivelse nærmiljøanlegg Nedre Nattland Prosjektbeskrivelse nærmiljøanlegg Nedre Nattland 1 Bakgrunn Området Sædalen og Nattland har hatt en voldsom utbygging og befolkningsvekst de siste ti årene. Aktivitetstilbud for barn og unge har dessverre

Detaljer

«Sammen for et anleggsløft i Østfold»

«Sammen for et anleggsløft i Østfold» Anleggsseminaret 21.03.15 i regi av Østfold Idrettskrets «Sammen for et anleggsløft i Østfold» Velkommen v/hilde Stokke, leder Anleggsutvalget, ØIK «Sammen for et anleggsløft i Østfold» Program Østfold

Detaljer

Fleirbrukshall på Husnes. Kartlegging av brukarbehovet. Resultat av spørjeundersøkinga. Spørjeundersøkinga >

Fleirbrukshall på Husnes. Kartlegging av brukarbehovet. Resultat av spørjeundersøkinga. Spørjeundersøkinga > Fleirbrukshall på Husnes. Kartlegging av brukarbehovet. Resultat av spørjeundersøkinga. Spørjeundersøkinga 2016-01-22 -> 2016-02-06 Kartlegging av brukarbehov Haust 2015 Kvinnherad kommune og idretten

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Bente Lyngholm Røste Arkiv: 243 D11 Arkivsaksnr.: 13/3897

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Bente Lyngholm Røste Arkiv: 243 D11 Arkivsaksnr.: 13/3897 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Bente Lyngholm Røste Arkiv: 243 D11 Arkivsaksnr.: 13/3897 PRIORITERING AV SØKNADER OM SPILLEMIDLER 2014 Rådmannens innstilling: Prioritering av søknader om spillemidler: Ordinære

Detaljer

Idrettsbyen Bergen et steg foran

Idrettsbyen Bergen et steg foran Idrettsbyen Bergen et steg foran Idrettsplanen 2010 2019 sin regionale betydning Rune Titlestad, idrettsdirektør Bergen kommune Idrettsplan for Bergen kommune 2010-2019 Visjon Idrettsbyen Bergen et steg

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 12/ D11 Bente Lyngholm Røste

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 12/ D11 Bente Lyngholm Røste SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 12/3949 223 D11 Bente Lyngholm Røste PRIORITERING AV SØKNADER OM SPILLEMIDLER RÅDMANNENS FORSLAG: Prioritering av søknader om spillemidler. Ordinære

Detaljer

Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv

Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv Saksframlegg Arkivnr. 143 Saksnr. 2010/3094-17 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Utvalg for helse og omsorg Utvalg for oppvekst og kultur Formannskapet Eldres råd Kommunestyret

Detaljer

Politisk uttalelse om fremtidig skolestruktur for videregående opplæring i Akershus. Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.

Politisk uttalelse om fremtidig skolestruktur for videregående opplæring i Akershus. Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr. Ås kommune Politisk uttalelse om fremtidig skolestruktur for videregående opplæring i Akershus Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/00569-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Rådmannens innstilling: Hovedutvalget

Detaljer

Sindre Berge, Nordstrand idrettsforrening

Sindre Berge, Nordstrand idrettsforrening Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 4/10 Møte: Ungdomsrådet Møtested: Lambertseter fritidsklubb Møtetid: Mandag 10. mai 2010 kl. 18.00 Sekretariat: 02 180 Møteleder: Tilstede:

Detaljer

UTBYGGINGSPROGRAM Klubbhus BYGGHERRE. KIL skiavdeling BELIGGENHET

UTBYGGINGSPROGRAM Klubbhus BYGGHERRE. KIL skiavdeling BELIGGENHET 12/1757-12 C20 UTBYGGINGSPROGRAM 2013-2016 Idrettsanlegg Klubbhus KIL skiavdeling Hemne skisenter 2.300.000 0 1 Strategi 3 og 4. Garasje KIL Hemne fotball Ånesøyan idrettspark 695.000,- 0 2 Strategi 1.

Detaljer

Tema: Samspill om utbygging av idrettsanlegg i Akershus

Tema: Samspill om utbygging av idrettsanlegg i Akershus Oppsummering av kveldsseminar for særidrettene 20.01.2015 Tema: Samspill om utbygging av idrettsanlegg i Akershus Åpning: Kretsleder Sven E. Maamoen ønsket velkommen til seminaret. Han la vekt på viktigheten

Detaljer

ORGANISASJONS- OG HANDLINGSPLAN NESODDEN IDRETTSFORENING

ORGANISASJONS- OG HANDLINGSPLAN NESODDEN IDRETTSFORENING ORGANISASJONS- OG HANDLINGSPLAN 2016 NESODDEN IDRETTSFORENING 1 Idrettens formål og verdier Nesodden IF skal være en åpen og demokratisk organisasjon der formålet er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

PRIORITERING AV INNKOMNE SØKNADER OM SPILLEMIDLER TIL ANLEGG FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2015

PRIORITERING AV INNKOMNE SØKNADER OM SPILLEMIDLER TIL ANLEGG FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2015 PRIORITERING AV INNKOMNE SØKNADER OM SPILLEMIDLER TIL ANLEGG FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2015 Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Saksbehandler: Sverre Jokstad Arkivsaknr.:

Detaljer

Plan- og miljøleder hadde først en kort presentasjon om hva en kommuneplan er, og litt om hvordan klassen skulle komme med innspill til den.

Plan- og miljøleder hadde først en kort presentasjon om hva en kommuneplan er, og litt om hvordan klassen skulle komme med innspill til den. Evje ungdomsskole- 9. klasse. 14. september 2017 kl 09.00-11.30. 47 stk, 9-1, 9-2, 9-3. Plan- og miljøleder hadde først en kort presentasjon om hva en kommuneplan er, og litt om hvordan klassen skulle

Detaljer

Arbeidsgruppen for aktivitetsområde i. Nordslettveien Velforening. Innstiling til styret.

Arbeidsgruppen for aktivitetsområde i. Nordslettveien Velforening. Innstiling til styret. Arbeidsgruppen for aktivitetsområde i Nordslettveien Velforening Innstiling til styret Om arbeidet Etter årsmøtet i 2016 ble det satt sammen en arbeidsgruppe med deltagere fra de fleste feltene i velforeningen

Detaljer

Registrering av anlegg og områder for idrett og fysisk aktivitet

Registrering av anlegg og områder for idrett og fysisk aktivitet Vedlegg 1: Registrering av anlegg og områder for idrett og fysisk aktivitet 1. Ordinære idrettsanlegg SEL Fotball 2 gressbaner 1 grusbane Sel samfunnshus (garderober) Asfaltbana, Nord-Sel skole Tolstadåsen

Detaljer

NOTAT. Deres ref.: Vår ref: Arkiv: Dato: Ingvill Sveen /L01/ 06.02.2014 Tlf: 62 56 30 47 4252/14 13/2416(5)

NOTAT. Deres ref.: Vår ref: Arkiv: Dato: Ingvill Sveen /L01/ 06.02.2014 Tlf: 62 56 30 47 4252/14 13/2416(5) NOTAT Fra: Ingvill Sveen Arealplan Gjennomlest av idrettskonsulent Jørn Haakensveen Kontrakter vurdert av juridisk rådgiver Trond Iver Skattum Sak: ERSTATNINGSANLEGG - TENNIS Deres ref.: Vår ref: Arkiv:

Detaljer

Referat fra Stormøte om Ånesøyan Aktivitetspark,

Referat fra Stormøte om Ånesøyan Aktivitetspark, Referat fra Stormøte om Ånesøyan Aktivitetspark, 15.01.14 Oppmøte: 27 personer fra ulike lag og foreninger, bedrifter og privatpersoner Program Velkommen - presentasjon av planene så langt Kaffe og beinstrekk

Detaljer

EVALUERING AV PLANPERIODE AKTIVE SANDNES 2007-2014

EVALUERING AV PLANPERIODE AKTIVE SANDNES 2007-2014 EVALUERING AV PLANPERIODE AKTIVE SANDNES 2007-2014 Visjonen for aktivitetspolitikken i Sandnes lød i forrige plan: I Sandnes skal alle ha anledning til å drive allsidig fysisk aktivitet og opplevelser

Detaljer

Voksen Barn Voksen Barn Hel hall til trening per time

Voksen Barn Voksen Barn Hel hall til trening per time Leiepriser innendørs/utendørs idrettsanlegg og øvrige lokaler for idretts- og kulturorganisasjoner Svømmehall - Alleen Hel hall per time 700 700 Møterom 400 400 Svømmehall - Bjerkvik Hel hall til trening

Detaljer

Prosjek Pr t osjek Flerbrukshall Flerbruk Vigra g 26. nov. nov 2011

Prosjek Pr t osjek Flerbrukshall Flerbruk Vigra g 26. nov. nov 2011 Prosjekt Flerbrukshall Vigra 26. nov. 2011 1. Fremdrift 2. Valg av løsning 3. Kostnader/inntekter Vigra IL 1. Fremdrift Giske kommune besluttet ifm budsjettet for 2011 å realisere prosjektet iht fremlagt

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for kultur

RISØR KOMMUNE Enhet for kultur RISØR KOMMUNE Enhet for kultur Arkivsak: 2014/824-3 Arkiv: D11 Saksbeh: Jorunn Bøe Dato: 09.10.2014 Tilskudd til kunstgressbane med undervarme - søknad fra Risør Fotballklubb Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer