PENSJON UTVALGTE TEMA. Pål Kvernaas og Martin Haukland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PENSJON UTVALGTE TEMA. Pål Kvernaas og Martin Haukland"

Transkript

1 PENSJON UTVALGTE TEMA Pål Kvernaas og Martin Haukland

2 1. Oversikt 1. Pensjonsgrunnlaget 2. Virksomhetsoverdragelse og aksjesalg 3. Endring av pensjonsordninger 4. AFP

3 1. Pensjonsgrunnlaget (1) I utgangspunktet all skattepliktig inntekt, men kan avtales unntak for: «godtgjørelse for overtid, skattepliktige naturalytelser og utgiftsgodtgjørelser eller andre varierende eller midlertidige tillegg» Faste tillegg og provisjon skal med mer tilfeldige og situasjonsbetingede tillegg kan holdes utenfor (Nattilleggsdommen) Bonus skal som utgangspunkt med «Varierende» sikter ikke til variasjon i utbetalingens størrelse. Avgjørende er om ordningen inngår som en fast del av lønnsordningen, og om opptjeningen er regelmessig (men kan trolig se bort fra «uvesentlige tillegg»)

4 Høyesteretts dom 29. juni 2016 (HR A) Saken gjaldt spørsmål om offshorearbeideres nattillegg skulle inngå i pensjonsgrunnlaget for tariffestede kollektive pensjonsordninger. Avtalerettslig (etter tariffavtalen) var det partenes felles forståelse at nattillegget ikke skulle inngå i pensjonsgrunnlaget. Høyesterett kom til at nattillegget ikke var et «varierende eller midlertidig» tillegg som kunne unntas fra pensjonsgrunnlaget etter LOF 5-4. Dermed var det motstrid mellom lovreguleringen og tariffreguleringen. LOF hadde imidlertid bare offentligrettslig virkning motstriden medførte dermed ikke avtalerettslig ugyldighet.

5 HR A (2) Heller ikke lov om OTP var til hinder for den tariffrettslige reguleringen av pensjonsgrunnlaget. Lov om OTP oppstiller bare minimumsvilkår til ordningen, og så lenge disse er oppfylt vil ikke en slik regulering være i direkte strid med lov om OTP. Dom i favør av arbeidsgiver

6 HR A (3) Dommen presiserer hvordan kriteriet «varierende eller midlertidige» ytelser skal forstås. «Godtgjørelse for improvisert nattelosji, pålagte sikkerhetsmøter utenom alminnelig arbeidstid, masketillegg ved sandblåsing og sprøytemaling og tillegg for reise/venting ved transport mellom losji og arbeidssted, er alle eksempler på tillegg som vil variere etter den konkrete arbeidssituasjonen, og som ikke kan forutberegnes over lengre tid» «Nattillegget har en annen karakter enn disse typiske varierende tilleggene. Nattillegget inngår i - og er en konsekvens av - arbeidstidsordningen og er ikke utslag av mer tilfeldige endringer i arbeidssituasjonen og arbeidsoppgavene» «Jeg oppfatter videre at lovens uttrykk «varierende» tillegg - som altså må avgrenses mot faste tillegg - ikke sikter mot variasjon i størrelsen på beløpene som kommer til utbetaling. Dette ville for eksempel innebære at bonus- og provisjoner som beløpsmessig kan variere fra år til år, uten videre kunne unntas fra pensjonsgrunnlaget, selv om dette er en regelmessig del av totallønnen»

7 HR A (4) Det har vært alminnelig antatt at varierende ytelser skal inngå i pensjonsgrunnlaget dersom de er av noenlunde stabil karakter, og utgjør en ikke uvesentlig andel av den totale lønnen. Høyesterett uttalte generelt om dette: «Tillegg som inngår som et varig og fast element i lønnsordningen, og som regelmessig opparbeides, vil derimot inngå som del av den disponible inntekten som arbeidstakeren kan innrette seg etter over tid. Forarbeidenes forutsetning om at pensjon og pensjonsnivå bør fastsettes slik at tilvendt levestandard i hovedsak kan opprettholdes, tilsier at slike tillegg inngår i pensjonsgrunnlaget» Hva gjaldt terskelen for hva som kan anses som «ikke uvesentlig» uttalte Høyesterett: «Ved den konkrete vurderingen av om nattillegget er et fast tillegg etter 5-4 andre ledd bokstav a, legger jeg også vekt på at tilleggene i gjennomsnitt utgjør en ikkeuvesentlig del av lønnen - mellom fem og ni prosent»

8 Hva innebærer dette for arbeidsgiverne? Det rettslige utgangspunktet er at tariffavtaler ikke kan stride mot lov. Høyesterett viste likevel til Rt : «Jeg tilføyer at lovens 2-5 første ledd, som sier at et livsforsikringsselskap bare kan tegne foretakspensjonsordning med skattefordel i skattelovens forstand når ordningen er i samsvar med loven, i så måte bare er en videreføring av de tidligere TPES-reglene utvalget som foreslo denne videreføringen la til grunn at dersom et selskap inngikk en avtale som helt eller delvis er i strid med regelverket, vil dette bare få offentligrettslige konsekvenser, mens forsikringsavtalens gyldighet ikke påvirkes» Selv om dette ikke medfører avtalerettslig ugyldighet vil fortsatt praktisering av pensjonsavtalen i strid med regelverket kunne få skattemessige konsekvenser. Forsikringsselskapene vil også kreve at regelverket for ordningen praktiseres i samsvar med LOF/LOI. Arbeidsgiverne må derfor gjennomgå og revurdere hvordan de definerer pensjonsgrunnlaget.

9 Hvilke endringer må gjøres? Dersom man har innskuddsordning er det rent praktisk enkelt å implementere nytt pensjonsgrunnlag kun med virkning fra fremover. Dersom man har ytelsesordning er dette litt mer problematisk: En ny definisjon som øker pensjonsgrunnlaget medfører ikke bare økt premie for fremover i tid, men utløser også en tilleggspremie for å bringe tidligere opptjening og premiereserve i samsvar med det nye pensjonsgrunnlaget («catch-up-effekten»). Alternativet kan være såkalt «brudden opptjening» hvor det etableres en ny pensjonsplan hvor opptjening skjer iht. nytt pensjonsgrunnlag med virkning kun fremover i tid. Hvorvidt slik brudden opptjening kan hjemles i Foretakspensjonsloven i et tilfelle som dette er imidlertid ikke 100 % klart, men Finanstilsynet er åpen for det. Hvordan forholder Finanstilsynet seg til dommen?

10 2. Virksomhetsoverdragelse (1) Ny arbeidsgiver kan gjøre egen ordning gjeldende for de overførte selv om denne er dårligere (aml. 16-2) Dersom ny arbeidsgiver ikke har egen ordning skal gammel arbeidsgivers ordning som utgangspunkt videreføres, men: Ny arbeidsgiver har samme adgang til å endre ordningen som gammel arbeidsgiver

11 2. Virksomhetsoverdragelse (2) Ny og gammel arbeidsgiver har begge ytelsesordning eller innskuddsordning Medlemmenes rettigheter og opptjente premiereserve overføres til ny arbeidsgivers ordning. Det skal ikke utstedes fripoliser fra gammel ordning Premiefondet kan unntas fra fordeling dersom mindre enn 1/3 av medlemmene overføres! Gammel arbeidsgiver har ytelsesordning og ny arbeidsgiver innskuddsordning Må utstedes fripoliser fra ytelsesordningen Premiefondet overføres til innskuddsfondet i ny arbeidsgivers ordning, men kan unntas fra fordeling dersom mindre enn 1/3 av medlemmene overføres Gammel arbeidsgiver har innskuddsordning og ny arbeidsgiver ytelsesordning Normalt utstedes pensjonskapitalbevis fra innskuddsordningen, men åpning for å overføre innskuddskapital som premiereserve i ny ytelsesordning (gjelder ikke dersom individuelt investeringsvalg) Innskuddsfondet kan overføres til premiefondet i ny arbeidsgivers ordning, men kan unntas fra fordeling dersom mindre enn 1/3 av medlemmene overføres

12 2. Virksomhetsoverdragelse (3) Dersom det overdragende selskap har ytelsesordning kan denne videreføres som lukket ordning. Da er det viktig å huske på at forsikringsselskapene i utgangspunktet ikke vil overta slike ordninger. Hvis de først gjør det blir det med en betydelig risikopremie på kjøpet. Det kan foreligge kollektive avtaler som krever at slike ordninger videreføres. Dette kan også gjelde kollektive ordninger utenfor loven. Individuelle pensjonsavtaler følger med.

13 2Aksjesalg Ingen overdragelse til ny arbeidsgiver (bare eierskifte på aksjesiden). Pensjonsordningen fortsetter som før uten at partene trenger foreta seg noe. Unntak: Dersom selger er medlem av en konsernpensjonsordning, og aksjesalget medfører at foretaket må tre ut av konsernet, må pensjonsordningen skilles ut.!også her gjelder regelen om at dersom mindre enn 1/3 av medlemmene «overføres» så kan felles premiefond/innskuddsfond unntas fra fordeling

14 3. Endring av pensjonsordninger (1) I det følgende er temaet endring av pensjonsordning; i hvilken grad kan arbeidsgiver ensidig endre, eventuelt avvikle, gjeldende pensjonsordning? Utvikling med overgang fra ytelsesbasert til innskuddsbasert pensjonsordning. Dette åpner for diskusjoner med arbeidstakersiden: Gir reguleringer i arbeidsavtale og tariffavtale grunnlag for å motsette seg endringer? Hva med kompensasjonsordninger? Kompensasjon er ikke bare relevant i et rettighetsperspektiv, men kan også begrunnes personalpolitisk Endringer er også relevant innenfor eksisterende ytelsesbaserte pensjonsordninger: Endring av ytelsens innhold Overgang fra livsvarig til tidsbestemt ytelse Endring av reguleringsbestemmelser

15 3. Endring av pensjonsordninger (2) Utgangspunktet er at kollektive pensjonsordninger er administrative ordninger opprettet av arbeidsgiver som arbeidsgiver ensidig kan endre Statoil-dommen 2008: «Pensjonsavtaler er gjennomgående av så lang varighet at det må forventes å oppstå behov for endringer det må antas å gjelde en viss presumpsjon for at arbeidsgiver, i dette tilfellet Statoil, ikke ved individuelle avtaler har gitt avkall på retten til å foreta endringer i pensjonsordningen» Fokus Bank-dommen 2010: «Oppsummert forstår jeg dommene slik at det rettslige utgangspunktet er at arbeidsgiveren kan gjøre endringer i en kollektiv pensjonsordning. For at dette utgangspunktet skal fravikes, må det foreligge holdepunkter av en viss vekt som tilsier at arbeidstakerne har rettigheter som er til hinder for endring»

16 3. Endring av pensjonsordninger (3) Individuelle avtaler sjelden til hinder. Må i så fall være klart avtalt. Arbeidsavtalen skal etter aml inneholde informasjon om pensjonsrettigheter. Etter LOF og LOI 2-8 plikter arbeidsgiver å gi grundig informasjon om gjeldende ordninger. Lovpålagt informasjon etablerer ikke individuelle rettigheter. Tariffavtaler er som oftest der man finner begrensninger, enten i form av drøftelsesplikt eller forhandlingsrett, eller at ordningen som sådan er tariffavtalt.

17 3. Endring av pensjonsordninger (4) En praktisk problemstilling: endring av lukket ytelsespensjonsordning Overgang fra ytelse til innskudd ofte et resultat av et kompromiss: Ansatte har for eksempel en gang i tiden fått et valg mellom å bli stående i (lukket) ytelsesbasert ordning eller å gå over til innskuddsbasert ordning Kan arbeidsgiver senere endre, eventuelt avvikle, den lukkede ytelsespensjonsordningen? Dette var temaet i Fokus Bank-dommen, Rt s. 412, hvor de ansatte mente at de hadde individuelle rettigheter til hinder for senere omlegging til innskuddsbasert ordning

18 3. Endring av pensjonsordninger (5) I Fokus Bank-dommen uttalte Høyesterett blant annet: «Banken ga de ansatte et tilbud om å velge - og det utfylte skjemaet representerer aksepten av tilbudet. Jeg kan imidlertid ikke av det slutte at banken dermed hadde mistet en eventuell rett til å endre pensjonsordningen: Det de ansatte takket ja til, var å bli værende i ordningen som den var på avtaletidspunktet, med iboende endringsmuligheter. Det er heller ingenting i informasjonsmaterialet de ansatte fikk, som tilsier noe annet. Jeg kan derfor ikke se at valget de ansatte gjorde i 2003, innebærer at de fikk en individuell rettighet som fratok banken endringsretten.» «Flere av de ansatte har forklart at god pensjon var en faktor som bidro til at de valgte å begynne å arbeide i banken - og valgte å fortsette når andre arbeidsmuligheter bød seg. Det er heller ikke tvilsomt at den gode pensjonsordningen har vært vektlagt fra bankens side i ansettelsesprosesser. Det er imidlertid ikke dokumentert individuelle bindende løfter om en bestemt pensjonsordning fra bankens side.» «Videre taler det i favør av at banken har adgang til å endre pensjonsordningen, at ordningen etter all sannsynlighet er ensidig innført og er fullt betalt av banken.»

19 3. Endring av pensjonsordninger (6) Hvor omfattende endringer kan arbeidsgiver ensidig gjøre? Endring av innholdet i ytelsesordningen, eller fullstendig avvikling? Selv om endringsadgangen ikke er avskåret kan det være begrensninger med hensyn til hvor omfattende endringer arbeidsgiver ensidig kan gjennomføre. Statoil-dommen: «Statoil har erkjent at det blant annet i rekrutteringssammenheng er fremhevet at de ansatte får en særlig god pensjonsordning, og jeg kan vanskelig se at Statoil ville kunne gjøre endringer som undergraver en slik karakteristikk, i hvert fall hvis en slik endring ikke tilsies av sterke hensyn, som ikke er aktuelle i nærværende sak.»

20 3. Endring av pensjonsordninger (7) Momentene som er trukket fram i rettspraksis oppsummert: Hakon-dommen, Rt s Ensidig etablert av arbeidsgiver Finansiert av arbeidsgiver Ikke trukket frem ved rekruttering eller i lønnsforhandlinger Arbeidsavtalens ordlyd Informasjonsskriv Statoil-dommen, Rt s Arbeidsavtalens ordlyd Informasjon i personalhåndboken og i brosjyre Benyttet ved rekruttering At aktuelle fordel først ville få betydning etter at blitt pensjonist Fokus Bank-dommen, Rt s. 412 Ordlyd i avtale om rett til å velge ordning (ved tidligere omlegging) Ordlyden i ansettelsesavtalene God ordning var vektlagt i ansettelsesprosesser Vedtektene ga uttrykk for forutsetning om endring Ordningen var ensidig innført og betalt av arbeidsgiver Hva bør sjekkes mht. vurdering av endringsadgangen?: Tariffavtale(r), inkludert eventuelle protokoller etc. fra forhandlinger med tillitsvalgte og fagforeninger Arbeidsavtaler Personalhåndboken Informasjon gitt i rekrutteringssammenheng Styreprotokoller, forhandlingsprotokoller etc. hvor det eventuelt fremgår noe om pensjon/endringsadgang Eventuelle løfter gitt i rekrutteringssammenheng Er pensjonsordningen brukt som grunnlag/argument i lønnsforhandlinger? Pensjonsvedtektene

21 4. AFP Tariffbasert ordning som følger med de fleste tariffavtaler. Opprinnelig en fullverdig førtidspensjonsordning mellom 62 år og 67 år i dag gir ordningen årlige livsvarige ytelser som et supplement til inntekt eller alderspensjon. Ordningen finansieres delvis av staten og delvis gjennom premier fra arbeidsgiverne. Årlig premie utgjør p.t 2,5 % av lønn mellom 1 og 7,1 G. Premien antas å måtte økes ikke ubetydelig, men ordningen skal opp til ny vurdering ila

22 Individuelle vilkår Ved fylte 62 (ikke reparerbare) Ansatt 7 av siste 9 år i tilknyttet bedrift (Reell) arbeidstaker i minst 20% stilling Hovedbeskjeftigelse og hovedinntekt fra tilknyttet bedrift Kan ikke ha mottatt pensjon, ventelønn eller andre ytelser uten motsvarende arbeidsplikt mellom 59 og 62 (unntak for årlige ytelser inntil 1,5 G) Stillingsreduksjon uten tilsvarende lønnsreduksjon rammes på samme måte Må si fra seg eventuell uføretrygd før fylte 62! På uttakstidspunktet (reparerbare) Samtidig uttak av Folketrygd Må innfri garantipensjonsnivået i Folketrygden Må ha en månedsinntekt som omregnet til årslønn tilsvarer 1G, og en årsinntekt siste inntektsår på over 1G Reell arbeidstaker i minst 20% stilling de tre siste årene unntak: Kan ha avbrudd på inntil 26 uker forutsatt at det ikke er i slutten eller begynnelsen av perioden Konkurs eller oppsigelse pga. virksomhetens forhold (oppsigelsestiden regnes med selv om man ikke står i arbeid)

23 Brudd på ansiennitetsperioden Krav om at man har jobbet 7 av de siste 9 årene før fylte 62 De siste tre før uttak årene må man ha jobbet sammenhengende Kan ha brudd inntil 26 uker forutsatt at det ikke er i starten eller slutten av treårsperioden 26-ukersperioden utvides med ytterligere 26 uker ved mottak av syke- og arbeidsavklaringspenger Arbeidsfritak i oppsigelsestid godtas ved konkurs og nedbemanning

24 Utstasjonering Bedriften må søke at utstasjonerte fortsatt skal omfattes Må sende inneståelseserklæring om at: De utestasjonerte opprettholder sitt ansettelsesforhold i det norske foretaket Det norske foretaket garanterer for lønnsutbetalingene til de utestasjonerte De utestasjonerte har rett til å gjenoppta sin stilling i Norge når de kommer tilbake Inneståelseserklæringen gjelder alle nåværende og fremtidige utestasjonerte Må ha jobbet i den norske bedriften 12 måneder før utstasjoneringen, og 3 måneder før uttak

25 Utleie til ikke-tilsluttet bedrift Må være et alternativ til nedbemanning eller permittering Utleien må skje på markedsmessige vilkår dvs. full kostpris ikke bare lønn Tilleggsvederlag for selve utleien er ikke nødvendig

26 AFP Viktig ved sluttavtaler 1. Må fysisk arbeide i minimum 20% stilling frem til uttakstidspunktet 2. Ved redusert stilling må lønn reduseres tilsvarende 3. Kan ikke motta sluttvederlag før fylte 62, men kan avtale sluttvederlag til utbetaling etter fylte Kan ikke ha høyere inntekt fra andre arbeidsgivere 5. Kan leies ut på markedsmessige vilkår (full kostpris) til ikke tilsluttet bedrift dersom alternativet er nedbemanning

27 Sluttavtaler (1) Reell arbeidstaker Kan ikke fritas for arbeidsplikt. Må fysisk arbeide minst 20% frem til fylte 62. Ved konkurs eller nedbemanning aksepteres fritak i kontraktsmessig oppsigelsestid Kan ikke ha høyere stillingsprosent i annen bedrift som ikke er tilsluttet Fellesordningen Kan leies ut til ikke tilknyttet bedrift på markedsmessige vilkår dersom alternativet er nedbemanning Markedsmessige vilkår = Full kostpris

28 Sluttavtaler (2) Sluttvederlag Kan ikke motta sluttvederlag høyere enn 1,5 G per år (tas utgangspunkt i fødselsdag ikke kalenderår) Hvis redusert stillingsprosent må lønnen reduseres tilsvarende Kan avtale sluttvederlag/gavepensjon som kommer til utbetaling etter fylte 62

29 Løsninger finnes

PENSJON I ET NØTTESKALL. Pål Kvernaas og Martin Haukland

PENSJON I ET NØTTESKALL. Pål Kvernaas og Martin Haukland PENSJON I ET NØTTESKALL Pål Kvernaas og Martin Haukland 1. Oversikt 1. Hovedtrekk - pensjonsordninger 2. Fellesregler 3. Utvalgte problemstillinger 1. Hovedtrekk - Pensjonsordninger 1.1 Kort introduksjon

Detaljer

Endring av tjenestepensjonsordninger arbeidsrettslige aspekter

Endring av tjenestepensjonsordninger arbeidsrettslige aspekter Endring av tjenestepensjonsordninger arbeidsrettslige aspekter Arbeidsrettsseminarene ved Institutt for privatrett 14. juni 2012 Advokat Tarjei Thorkildsen, BA-HR Innledning og problemstillinger Spørsmål

Detaljer

Viktig å vite om pensjon og AFP. Fredrik Anspach, NHO 23. Mai 2017

Viktig å vite om pensjon og AFP. Fredrik Anspach, NHO 23. Mai 2017 Viktig å vite om pensjon og AFP Fredrik Anspach, NHO 23. Mai 2017 Agenda Grunnleggende å huske på om (tjeneste)pensjon (Hvis interesse og tid: Særlig om pensjonsgrunnlaget («lønn»)) AFP Når oppstår kravet

Detaljer

Omdanning av foretakspensjoner. Sven Iver Steen Partner, leder av forretningsområdet Arbeidsliv og pensjon

Omdanning av foretakspensjoner. Sven Iver Steen Partner, leder av forretningsområdet Arbeidsliv og pensjon Omdanning av foretakspensjoner Sven Iver Steen Partner, leder av forretningsområdet Arbeidsliv og pensjon Arntzen de Besche 14.11.2014 OMDANNING AV FORETAKSPENSJONSORDNINGER? Fra foretakspensjon til innskuddspensjon

Detaljer

Pensjonsreformen. Alle år teller likt Levealdersjustering Tidliguttak Kan forsette å jobbe. Lov om folketrygd Tjenestepensjoner AFP

Pensjonsreformen. Alle år teller likt Levealdersjustering Tidliguttak Kan forsette å jobbe. Lov om folketrygd Tjenestepensjoner AFP Pensjonsreformen Alle år teller likt Levealdersjustering Tidliguttak Kan forsette å jobbe Lov om folketrygd Tjenestepensjoner AFP 2 3 Alderspensjon fra folketrygden Opptjeningsregler 1963 eller senere

Detaljer

Tillitsvalgtskonferansen 2015. Tjenestepensjon i endring

Tillitsvalgtskonferansen 2015. Tjenestepensjon i endring Tillitsvalgtskonferansen 2015 Tjenestepensjon i endring Disposisjon Utviklingen av tjenestepensjonsordninger Hvilke ordninger finnes? Siste nytt - Banklovkommisjonens utredning nr 29 (NOU 2015:5) Status

Detaljer

Svein Aartun Bye. Kommunikasjonssjef, Privat AFP og Sluttvederlag. fredag, 4. mars 2016

Svein Aartun Bye. Kommunikasjonssjef, Privat AFP og Sluttvederlag. fredag, 4. mars 2016 Svein Aartun Bye Kommunikasjonssjef, Privat AFP og Sluttvederlag fredag, 4. mars 2016 Absolutt Fabelaktig Pensjon * *gjelder inntil videre kun privat sektor DINE PENGER NOVEMBER 2011 2 Absolutt Fabel «Styr

Detaljer

Midlertidig ansettelse

Midlertidig ansettelse Midlertidige ansettelser Midlertidig ansettelse Advokat Line Solhaug 18.10.2016 Tema 1) Fast ansettelse eller midlertidig ansettelse? 2) Krav til arbeidsavtalen 3) Prøvetid 4) Gjennomsnittsberegning 5)

Detaljer

Avtale om ny AFP-ordning

Avtale om ny AFP-ordning Bilag til overenskomsten Avtale om ny AFP-ordning I Innledning I forbindelse med lennsoppgj0ret 1988, ble ordningen med Avtalefestet pensjon (AFP) etablert. Formålet var å gi ansatte i tariffbundne bedrifter

Detaljer

Avtale. mellom. A/S Norske Shell Foretaksnummer: 914807077 (i det følgende kalt foretaket)

Avtale. mellom. A/S Norske Shell Foretaksnummer: 914807077 (i det følgende kalt foretaket) Avtale mellom A/S Norske Shell Foretaksnummer: 914807077 (i det følgende kalt foretaket) og A/S Norske Shell pensjonskasse Foretaksnummer: 971526254 ( i det følgende kalt pensjonskassen) om foretakspensjon

Detaljer

Fleksibel pensjonsalder - uttak av pensjon En guide for arbeidsgiver

Fleksibel pensjonsalder - uttak av pensjon En guide for arbeidsgiver Fleksibel pensjonsalder - uttak av pensjon En guide for arbeidsgiver og Fleksibelt pensjonsuttak Fra 1. januar 2011 fikk ansatte mulighet til fleksibelt pensjons Ansatte kan kombinere arbeid og pensjon

Detaljer

Et lyspunkt å stole på i en verden av usikkerhet

Et lyspunkt å stole på i en verden av usikkerhet Et lyspunkt å stole på i en verden av usikkerhet Velkommen til Frokostmøte 1 Agenda 09.05 09.40 Hver nordmann sin pensjonskonto 09.40 09.55 Mens vi venter på pensjonskonto Aons konsept for individuell

Detaljer

Kort om temaene

Kort om temaene Nyheter fra Pensjonsrettens område Pensjonsopptjening i incentivordninger Advokat Pål Kvernaas Kort om temaene Nyheter fra pensjonsrettens område Annen rettsavklarende virksomhet enn lovgivningssiden Forvaltningspraksis

Detaljer

Hva påvirker min pensjon?

Hva påvirker min pensjon? Hva påvirker min pensjon? Februar 2014 HVA PÅVIRKER MIN PENSJON? Denne folderen gir deg tips, informasjon og gjør deg oppmerksom på fallgruver som påvirker din fremtidige pensjon. Den vil være en veileder,

Detaljer

Hva påvirker min pensjon?

Hva påvirker min pensjon? Hva påvirker min pensjon? Februar 2014 HVA PÅVIRKER MIN PENSJON? Denne folderen gir deg tips, informasjon og gjør deg oppmerksom på fallgruver som påvirker din fremtidige pensjon. Den vil være en veileder,

Detaljer

Pensjon En viktig del av dine arbeidsvilkår

Pensjon En viktig del av dine arbeidsvilkår Pensjon En viktig del av dine arbeidsvilkår Anders Kvam Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Generelt om pensjon Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening // Side 2 Hva er pensjon? Tradisjonelt: Lønnserstatning

Detaljer

PENSJON 15.05.2013 KURS FOR LL/HTV/FS OG TV I VGO.

PENSJON 15.05.2013 KURS FOR LL/HTV/FS OG TV I VGO. PENSJON 15.05.2013 KURS FOR LL/HTV/FS OG TV I VGO. HVORDAN ER PENSJONEN BYGD OPP? Det norske pensjonssystemet er bygd opp av to hovedelement: folketrygd og tenestepensjon. I tillegg kan en ha egen privat

Detaljer

Pensjonsreformen. Alle år teller likt Levealdersjustering Tidliguttak Kan fortsette å jobbe. Lov om folketrygd AFP Tjenestepensjoner.

Pensjonsreformen. Alle år teller likt Levealdersjustering Tidliguttak Kan fortsette å jobbe. Lov om folketrygd AFP Tjenestepensjoner. Pensjonsreformen Alle år teller likt Levealdersjustering Tidliguttak Kan fortsette å jobbe Lov om folketrygd AFP Tjenestepensjoner Uføretrygd 2 3 Alderspensjon fra folketrygden Opptjening av alderspensjon

Detaljer

Foreningen for tekniske systemintegratorer. Spørsmål og svar om obligatorisk tjenestepensjon 2005

Foreningen for tekniske systemintegratorer. Spørsmål og svar om obligatorisk tjenestepensjon 2005 Foreningen for tekniske systemintegratorer Spørsmål og svar om obligatorisk tjenestepensjon 2005 Gjeldene fra 1. januar iverksettes fra 1. juli 2006 1. Hva er en tjenestepensjon? En ordning med tjenestepensjon

Detaljer

AVTALEFESTET PENSJON OG SLUTTVEDERLAG I PRIVAT SEKTOR. Informasjonsmøte Lysaker 10. April 2015

AVTALEFESTET PENSJON OG SLUTTVEDERLAG I PRIVAT SEKTOR. Informasjonsmøte Lysaker 10. April 2015 AVTALEFESTET PENSJON OG SLUTTVEDERLAG I PRIVAT SEKTOR Informasjonsmøte Lysaker 10. April 2015 1 HVA ER PRIVAT AFP? AVTALEFESTET PENSJON Livsvarig påslag til alderspensjon fra Folketrygden (privat sektor)

Detaljer

Pensjonsreformen og AFP. Kristin Diserud Mildal, spesialrådgiver NHO Arbeidsliv

Pensjonsreformen og AFP. Kristin Diserud Mildal, spesialrådgiver NHO Arbeidsliv Pensjonsreformen og AFP Kristin Diserud Mildal, spesialrådgiver NHO Arbeidsliv Norkorns fagdag 31. mars 2011 Ny folketrygd innført 1.1.2011 Den største og viktigst omlegging av det norske pensjonssystemet

Detaljer

Finansklagenemnda Person

Finansklagenemnda Person Finansklagenemnda Person Uttalelse FinKN-2015-249 23.6.2015 SpareBank 1 Forsikring AS Livsforsikring/uføredekninger/pensjon Fra ytelses- til innskuddspensjon sykmeldt ved omdanning LOF 2-8, 4-11, 4-12

Detaljer

Hva er Privat AFP? AVTALEFESTET PENSJON

Hva er Privat AFP? AVTALEFESTET PENSJON mandag, 2. mai 2016 Hva er Privat AFP? AVTALEFESTET PENSJON Livsvarig påslag til alderspensjon fra Folketrygden (privat sektor) Fleksibelt uttakstidspunkt fra 62 år Ikke krav om at man slutter i arbeid

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2010-00571-A, (sak nr. 2009/1724), sivil sak, anke over dom, (advokat Pål Behrens til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR-2010-00571-A, (sak nr. 2009/1724), sivil sak, anke over dom, (advokat Pål Behrens til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 7. april 2010 avsa Høyesterett dom i HR-2010-00571-A, (sak nr. 2009/1724), sivil sak, anke over dom, Fokus Bank, filial av Danske Bank A/S Finansnæringens arbeidsgiverforening (partshjelper)

Detaljer

ALDERSPENSJON 2011. Beate Fahre

ALDERSPENSJON 2011. Beate Fahre ALDERSPENSJON 2011 Beate Fahre 0 Hovedpunkter ny alderspensjon Allårsregel ikke de 20 beste år som i dag Fleksibel pensjonsalder fra 62 år Må minst få garantipensjon (minstepensjon) 2G ved 67 år Innskuddsordning

Detaljer

Et lyspunkt å stole på i en verden av usikkerhet

Et lyspunkt å stole på i en verden av usikkerhet Et lyspunkt å stole på i en verden av usikkerhet Velkommen til Frokostmøte 1 Agenda 09.05 09.40 Hver nordmann sin pensjonskonto 09.40 09.55 Mens vi venter på pensjonskonto Aons konsept for individuell

Detaljer

Ny AFP Mads Hermansen 15. juni 2010

Ny AFP Mads Hermansen 15. juni 2010 Ny AFP Mads Hermansen 15. juni 2010 Agenda! Hovedtrekkene i den nye ordningen! Regnskapsmessig behandling og klassifisering! Overgangsregler Hovedtrekk i den nye AFP-ordningen (1)! Vedtatt i februar 2010!

Detaljer

PENSJONSHÅNDBOK for ansatte i Skanska i Norge Desember 2010 Pensjonshåndboken

PENSJONSHÅNDBOK for ansatte i Skanska i Norge Desember 2010 Pensjonshåndboken PENSJONSHÅNDBOK for ansatte i Skanska i Norge Desember 2010 Side 1 av 9 Innhold Medlemsbedrifter side 3 Opptak i pensjonsordningen side 3 Medlemskap under sykdom, permisjon eller permittering side 4 Pensjonskassens

Detaljer

Stavanger 2014. Pensjon

Stavanger 2014. Pensjon Stavanger 2014 Pensjon Forholdet arbeidstakere/ pensjonister forrykkes Samfunnets utfordring: Stadig færre yrkesaktive i forhold til pensjonister Antall yrkesaktive per pensjonist: 1967: (3,9) 2003: (2,6)

Detaljer

Forslag til endringer i lov om foretakspensjon og innskuddspensjonsloven

Forslag til endringer i lov om foretakspensjon og innskuddspensjonsloven Forslag til endringer i lov om foretakspensjon og innskuddspensjonsloven Lov om endring av lov 24. mars 2000 nr. 16 om foretakspensjon I 3-7. Arbeidstakere med permisjon (1) Arbeidstaker som har permisjon

Detaljer

Overgang til ny uførepensjon tolkning og behov for avklaring

Overgang til ny uførepensjon tolkning og behov for avklaring Finanstilsynet Postboks 1187 Sentrum 0107 OSLO Dato: 19.10.2016 Deres ref: Overgang til ny uførepensjon tolkning og behov for avklaring Aktuarkonsulenters forum (AKF) har ved flere anledninger drøftet

Detaljer

NHOs HR-dag Pensjon og tariff en giftig kombinasjon. Kristin Diserud Mildal og Rolf Negård 21. september 2017

NHOs HR-dag Pensjon og tariff en giftig kombinasjon. Kristin Diserud Mildal og Rolf Negård 21. september 2017 NHOs HR-dag 2017 * Pensjon og tariff en giftig kombinasjon Kristin Diserud Mildal og Rolf Negård 21. september 2017 Pensjonsreformen sentrale prinsipper Arbeid skal lønne seg! Ny opptjeningsmodell alleårsopptjening

Detaljer

AFP i privat sektor. Sindre Thon Bråten Fellesordningen for AFP

AFP i privat sektor. Sindre Thon Bråten Fellesordningen for AFP AFP i privat sektor Sindre Thon Bråten Fellesordningen for AFP Innhold Kort gjennomgang av pensjonsreformens bakgrunn De forskjellige typene pensjon Alderspensjon fra folketrygden AFP i privat sektor Generelt

Detaljer

AVTALEFESTET PENSJON OG SLUTTVEDERLAG I PRIVAT SEKTOR. Informasjonsmøte Lysaker 19. november 2015

AVTALEFESTET PENSJON OG SLUTTVEDERLAG I PRIVAT SEKTOR. Informasjonsmøte Lysaker 19. november 2015 AVTALEFESTET PENSJON OG SLUTTVEDERLAG I PRIVAT SEKTOR Informasjonsmøte Lysaker 19. november 2015 1 HVA ER PRIVAT AFP? AVTALEFESTET PENSJON Livsvarig påslag til alderspensjon fra Folketrygden (privat sektor)

Detaljer

Pensjonsreformen Nytt regelverk for tjenestepensjoner NHO Oslo og Akershus 11. februar 2013. Kristin Diserud Mildal, prosjektdirektør NHO

Pensjonsreformen Nytt regelverk for tjenestepensjoner NHO Oslo og Akershus 11. februar 2013. Kristin Diserud Mildal, prosjektdirektør NHO Pensjonsreformen Nytt regelverk for tjenestepensjoner NHO Oslo og Akershus 11. februar 2013 Kristin Diserud Mildal, prosjektdirektør NHO Ny alderspensjon i folketrygden NY FOLKETRYGD Arbeid skal lønne

Detaljer

Sammenlikning av PBLs tariffestede ytelsespensjonsordning med innskuddspensjon

Sammenlikning av PBLs tariffestede ytelsespensjonsordning med innskuddspensjon NOTAT Til: Utdanningsforbundet Dato: 13.6.214 Sammenlikning av PBLs tariffestede ytelsespensjonsordning med innskuddspensjon Innhold 1. Sammendrag... 2 2. Forutsetninger... 3 2.1. Beregningsforutsetninger...

Detaljer

S4 - OTP. Innholdsfortegnelse:

S4 - OTP. Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse: 1. Generelt... 2 1.1 Hvilke foretak omfattes av loven:... 2 1.2 Hvem omfattes ikke av loven:... 2 1.3 Hvilke ansatte skal være med i pensjonsordningen... 2 1.4 Arbeidsgivere med eksisterende

Detaljer

Kompensasjon for ekstra pensjonskostnader

Kompensasjon for ekstra pensjonskostnader Kompensasjon for ekstra pensjonskostnader Konkurransegrunnlaget I henhold til Sør-Trøndelags fylkeskommunes vedtak 21. juni 2010 i sak 51/2010 pkt 5 gir Oppdragsbeskrivelsen pkt. 9.3, jf. kontrakts-bestemmelsene

Detaljer

USIKKER FREMTID MED FRIPOLISER

USIKKER FREMTID MED FRIPOLISER LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 13/12 USIKKER FREMTID MED FRIPOLISER 1. Pensjonssystemet for ansatte i privat sektor 2. Mer om fripoliser 3. Vanskelig framtid for

Detaljer

Besl. O. nr. 55. Jf. Innst. O. nr. 39 ( ) og Ot.prp. nr. 20 ( ) År 2000 den 14. desember holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

Besl. O. nr. 55. Jf. Innst. O. nr. 39 ( ) og Ot.prp. nr. 20 ( ) År 2000 den 14. desember holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt Besl. O. nr. 55 Jf. Innst. O. nr. 39 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 20 (2000-2001) År 2000 den 14. desember holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lo v om endringer i lov om foretakspensjon

Detaljer

FORDELENE SOM FØLGER MED JOBBEN DEL I OG FORDELENE SOM FØLGER MED JOBBEN DEL II

FORDELENE SOM FØLGER MED JOBBEN DEL I OG FORDELENE SOM FØLGER MED JOBBEN DEL II FORDELENE SOM FØLGER MED JOBBEN DEL I OG FORDELENE SOM FØLGER MED JOBBEN DEL II Mange synspunkt AFP er en del av det norske tariff-baserte arbeidsmarkedet Partene bestemmer! Fordelene som følger med jobben

Detaljer

Pensjonsordbok. Av Stein Stugu, De Facto, mars 2011

Pensjonsordbok. Av Stein Stugu, De Facto, mars 2011 Pensjonsordbok Av Stein Stugu, De Facto, mars 2011 Alleårsregel Grunnlaget for opptjening av pensjon i ny folketrygd. All inntekt opp til 7,1 G (grunnbeløp) i året skal gi høyere pensjon. Gjelder inntekt

Detaljer

Nye pensjonsordninger i privat sektor

Nye pensjonsordninger i privat sektor Actuarial and economic analysis Nye pensjonsordninger i privat sektor Naturviterne 13.03.2014 Sissel Rødevand, partner og aktuar i Actecan 1 Vil snakke litt også om gamle pensjonsordninger og offentlige

Detaljer

AFP og nye vedtekter for utestasjonerte. Foto: Jo Michael

AFP og nye vedtekter for utestasjonerte. Foto: Jo Michael AFP og nye vedtekter for utestasjonerte Foto: Jo Michael UTESTASJONERTE Seniorer er ofte attraktive til slike oppdrag Tidligere opparbeidet man som regel ikke ansiennitet i AFP ordningen dersom man var

Detaljer

Bedre og enklere tjenestepensjon Rapport for Handel og Kontor og Fellesforbundet

Bedre og enklere tjenestepensjon Rapport for Handel og Kontor og Fellesforbundet Bedre og enklere tjenestepensjon Rapport for Handel og Kontor og Fellesforbundet Pensjonsforum 9. juni 2017 Jon M. Hippe, FAFO Sven Iver Steen, Arntzen de Besche Disposisjon Utgangspunkt Pensjonsforholdene

Detaljer

Arbeidsmiljøloven i endring Lønnsbestemmelser. Praktisk regnskap, NBBL, 10. november 2015, Advokat Astrid Flesland, SAMFO

Arbeidsmiljøloven i endring Lønnsbestemmelser. Praktisk regnskap, NBBL, 10. november 2015, Advokat Astrid Flesland, SAMFO Arbeidsmiljøloven i endring Lønnsbestemmelser Praktisk regnskap, NBBL, 10. november 2015, Advokat Astrid Flesland, SAMFO SAMFO er arbeidsgivernes organisasjon organiserer samvirkeforetak innen Coop Boligsamvirket

Detaljer

Endringer i arbeidsmiljøloven. Advokat Andrea Wisløff Andrea.wisloff@eurojuris.no /32255546/47465247

Endringer i arbeidsmiljøloven. Advokat Andrea Wisløff Andrea.wisloff@eurojuris.no /32255546/47465247 Endringer i arbeidsmiljøloven Advokat Andrea Wisløff Andrea.wisloff@eurojuris.no /32255546/47465247 Endringer i arbeidsmiljøloven Viktige endringer som trådte i kraft 1. juli 2015: Heving av aldersgrensen

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift til lov av 24. mars 2000 nr. 16 om foretakspensjon, forskrift til lov av 24.

Forskrift om endring i forskrift til lov av 24. mars 2000 nr. 16 om foretakspensjon, forskrift til lov av 24. Forskrift om endring i forskrift til lov av 24. mars 2000 nr. 16 om foretakspensjon, forskrift til lov av 24. november 2000 nr. 81 om innskuddspensjon i arbeidsforhold (innskuddspensjonsloven), forskrift

Detaljer

Utdrag fra høringsuttalelsen fra Den Norske Aktuarforening på NOU 2012:13

Utdrag fra høringsuttalelsen fra Den Norske Aktuarforening på NOU 2012:13 Vedlegg Utdrag fra høringsuttalelsen fra Den Norske Aktuarforening på NOU 2012:13 1. Premiefritak Regelverket knyttet til premiefritak er dårlig beskrevet. Det mangler regler om karenstid før utbetaling

Detaljer

ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon

ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 12/13 ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon 1. Del av pensjonssystemet i privat sektor 2. Opptjening av

Detaljer

HØRING NOU 2009: 13 BREDE PENSJONSORDNINGER Vi viser til brev av 9. juni 2009 og kommer i det følgende med våre merknader til NOU 2009: 13.

HØRING NOU 2009: 13 BREDE PENSJONSORDNINGER Vi viser til brev av 9. juni 2009 og kommer i det følgende med våre merknader til NOU 2009: 13. Det kongelige Finansdepartement Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Deres ref: 09/3131 FNMAO Vår ref: PES 14. september 2009 HØRING NOU 2009: 13 BREDE PENSJONSORDNINGER Vi viser til brev av 9. juni 2009 og kommer

Detaljer

Fremtidens pensjoner. Marit Linnea Gjelsvik

Fremtidens pensjoner. Marit Linnea Gjelsvik Fremtidens pensjoner Marit Linnea Gjelsvik Målsetting En trygg og god alderdom forutsetter at alle får en pensjon på 2/3 av tidligere inntekt Også et mål under innføringen av folketrygden i 1967 I LOs

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Kaffekurs om pensjon - lærerveiledning FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Pensjon Offentlig tjenestepensjon versus private pensjoner Dette er et ti minutters kurs om et vanskelig tema.

Detaljer

Hva skjer i pensjonsmarkedet?

Hva skjer i pensjonsmarkedet? Hva skjer i pensjonsmarkedet? Knut Foss, Danica Pensjon Presentasjon Næringsforeningen 8. februar 2013 www.danicapension.dk Hvem er vi? Danica Pensjon er Norges sjuende største livs- og pensjonsforsikringsselskap

Detaljer

Alternativ tjenestepensjonsordning for virksomheter knyttet til Hovedtariffavtalen for konkurranseutsatte Bedrifter «Bedriftsavtalen»

Alternativ tjenestepensjonsordning for virksomheter knyttet til Hovedtariffavtalen for konkurranseutsatte Bedrifter «Bedriftsavtalen» Alternativ tjenestepensjonsordning for virksomheter knyttet til Hovedtariffavtalen for konkurranseutsatte Bedrifter «Bedriftsavtalen» Veileder for endring av pensjonsordning se vedlegg. Formål For virksomheter

Detaljer

Vilkår for foretakspensjonsordning. etter lov om foretakspensjon

Vilkår for foretakspensjonsordning. etter lov om foretakspensjon Vilkår for foretakspensjonsordning etter lov om foretakspensjon Gjelder fra 01.03.2010 Innhold A. Oversikt over foretakspensjonsordningen 4 B. Vilkår for foretakspensjon Pensjonsopptjening 5 C. Alderspensjon

Detaljer

Følgende tekst tas inn i Energiavtalenes 12-1:

Følgende tekst tas inn i Energiavtalenes 12-1: Følgende tekst tas inn i Energiavtalenes 12-1: «Arbeidsgiver og lokale arbeidstakerparter som til sammen representerer mer enn 2/3 av de fagorganiserte arbeidstakerne, kan inngå avtale om endringer i bedriftens

Detaljer

Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning

Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning Kort og godt: En klubb er som arbeidsgiver underlagt de samme forpliktelser etter arbeidsmiljøloven som alle andre arbeidsgivere. Arbeidsmiljøloven gjelder for

Detaljer

VELKOMMEN TIL FINANS NORGES FAGDAG HR 22. OKTOBER 2015

VELKOMMEN TIL FINANS NORGES FAGDAG HR 22. OKTOBER 2015 VELKOMMEN TIL FINANS NORGES FAGDAG HR 22. OKTOBER 2015 Temaer Endringene i arbeidsmiljøloven fra 1. juli 2015 Utvalgte emner fra avtaleverket i finans Beregninger m/lønnstall Hovedavtalerevisjonen 2015

Detaljer

Pensjonsforum 15. desember 2017 AFP evalueringen

Pensjonsforum 15. desember 2017 AFP evalueringen Pensjonsforum 15. desember 217 AFP evalueringen Kristin Diserud Mildal Avtalt i 1988 først fra 66 år En ordning for å sikre verdig avgang et alternativ til uførepensjon Utbetalt mellom 62 og 67 år Lønn

Detaljer

VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE

VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE Foredrag MEF arbeidsgiverkonferanse 25. mars 2015 Advokat Merete Furesund Advokatfullmektig Lise Berntsen Kvale Advokatfirma DA Hvem er vi? Fullservice forretningsjuridisk firma

Detaljer

Nyheter i lovgivningen på arbeidsgiverområdet Personalsjefsamling for Rogaland 1.9.2015. Advokat Gry Brandshaug Dale

Nyheter i lovgivningen på arbeidsgiverområdet Personalsjefsamling for Rogaland 1.9.2015. Advokat Gry Brandshaug Dale Nyheter i lovgivningen på arbeidsgiverområdet Personalsjefsamling for Rogaland 1.9.2015 Advokat Gry Brandshaug Dale Forarbeider, lovvedtak og kgl. res. Endringer i arbeidsmiljøloven om midlertidige ansettelser

Detaljer

Arbeidsgivers endringsadgang i kollektive tjenestepensjonsordninger

Arbeidsgivers endringsadgang i kollektive tjenestepensjonsordninger Arbeidsgivers endringsadgang i kollektive tjenestepensjonsordninger Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Kandidatnummer: 606 Leveringsfrist: 25.04.2011 Til sammen 17 886 ord 25.04.2011 Innholdsfortegnelse

Detaljer

15.12.2006. Valg av pensjonsordning

15.12.2006. Valg av pensjonsordning ESS Support Services AS Lervigsveien 16 PB 8083,Stvgr. Postterminal 4068 Stavanger Tel.: 51 89 88 00 Fax: 51 89 88 87 Dato Valg av pensjonsordning 15.12.2006 Fra 1. oktober 2006 skal nye medarbeidere som

Detaljer

Endringer i arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene

Endringer i arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene 1 Endringer i arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene 2 Endringer i arbeidsmiljøloven (aml) og betydningen for godkjenning av innarbeidingsordninger Forbundene og LO har i mange år

Detaljer

Statistikk og nøkkeltall. for livsforsikring og pensjon 2012

Statistikk og nøkkeltall. for livsforsikring og pensjon 2012 Statistikk og nøkkeltall for livsforsikring og pensjon Alle data i dette heftet er hentet fra Finans Norges statistikker innhentet fra de ulike medlemsselskaper de senere år. Det gjøres oppmerksom på at

Detaljer

Endringer i Arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene

Endringer i Arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene 1 Endringer i Arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene 2 Endringer i arbeidsmiljøloven (AML) og betydningen for godkjenning av innarbeidingsordninger Forbundene og LO har i mange år

Detaljer

Aktuelle problemstillinger for AFP-ordningen i privat sektor

Aktuelle problemstillinger for AFP-ordningen i privat sektor Aktuelle problemstillinger for AFP-ordningen i privat sektor Sven Iver Steen Managing Partner Arntzen de Besche Hvordan er regelverket blitt til - bakteppet Ny folketrygd med fleksibelt uttak fra 62 år,

Detaljer

Omstilling ved bruk av egne ansatte

Omstilling ved bruk av egne ansatte Omstilling ved endret bruk av egne ansatte Jan Fougner, Advokat (H), partner/phd, Prof II BI HR Norge 9. desember Omstilling ved bruk av egne ansatte 01 02 03 04 Styringsretten som omstillingsverktøy Hvordan

Detaljer

Fremtidens tjenestepensjoner

Fremtidens tjenestepensjoner Foto: Jo Michael Fremtidens tjenestepensjoner Kristin Diserud Mildal, prosjektdirektør NHO Abelia Instituttsektoren 23. april 2014 Ved utgang 2012 var det Antall ordninger Antall medlemmer 9% Innskudds

Detaljer

Banklovkommisjonens utredning om pensjonslovene og folketrygdreformen II. Aktuarforeningen 13. september 2012

Banklovkommisjonens utredning om pensjonslovene og folketrygdreformen II. Aktuarforeningen 13. september 2012 Banklovkommisjonens utredning om pensjonslovene og folketrygdreformen II Aktuarforeningen 13. september 2012 1 Oversikt Tilpasning av regelverket for skattefavoriserte pensjonsordninger i privat sektor

Detaljer

Konkurranseklausuler i arbeidsforhold nye regler. Eli Aasheim og Christel Søreide

Konkurranseklausuler i arbeidsforhold nye regler. Eli Aasheim og Christel Søreide Konkurranseklausuler i arbeidsforhold nye regler Eli Aasheim og Christel Søreide Frokostseminar 14. januar 2016 Konkurranseklausuler i arbeidsavtaler 1 2 3 4 5 6 7 2 Hva er nytt kort oppsummert Konkurranseklausuler

Detaljer

AFP i privat sektor. Marianne Knarud Fellesordningen for AFP

AFP i privat sektor. Marianne Knarud Fellesordningen for AFP AFP i privat sektor Marianne Knarud Fellesordningen for AFP PARTENE I ARBEIDSLIVET SIN EGEN PENSJONSORDNING Trepartsamarbeid HISTORIE AFP-ordningen ble avtalt i inntektsoppgjøret mellom LO og NHO i 1988

Detaljer

Statistikk og nøkkeltall. (data pr 31.12.2014) for skadeforsikring 2014

Statistikk og nøkkeltall. (data pr 31.12.2014) for skadeforsikring 2014 Statistikk og nøkkeltall for Statistikk livsforsikring og nøkkeltall og pensjon 215 (data pr 31.12.214) for skadeforsikring 214 Alle data i dette heftet er basert på tall fra Finans Norges statistikker

Detaljer

Lovvedtak 63. (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 225 L (2014 2015), jf. Prop. 42 L (2014 2015)

Lovvedtak 63. (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 225 L (2014 2015), jf. Prop. 42 L (2014 2015) Lovvedtak 63 (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 225 L (2014 2015), jf. Prop. 42 L (2014 2015) I Stortingets møte 28. april 2015 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i

Detaljer

Veiledning. Regnskapsmessig behandling av pensjonsordninger etter lov om foretakspensjon

Veiledning. Regnskapsmessig behandling av pensjonsordninger etter lov om foretakspensjon Veiledning Regnskapsmessig behandling av pensjonsordninger etter lov om foretakspensjon (Uttalelse juni 2007, omgjort til veiledning oktober 2009) Det har den siste tiden vært en debatt om dagens regnskapspraksis

Detaljer

Høringsnotat om skattlegging av kollektive livrenter mv.

Høringsnotat om skattlegging av kollektive livrenter mv. Høringsnotat om skattlegging av kollektive livrenter mv. Forslag til endringer av Finansdepartementets skattelovforskrift (FSFIN) 5-41 1. INNLEDNING OG SAMMENDRAG 1.1 Innledning Finansdepartementet foreslår

Detaljer

Vidar Nilsen Christian Fotland Deloitte Gabler

Vidar Nilsen Christian Fotland Deloitte Gabler Felles utredning om tjenestepensjon for Fellesforbundet og Norsk Industri - Hovedpunkter i felles forslag til endringer i dagens innskuddspensjonsregulering Vidar Nilsen Deloitte Christian Fotland Gabler

Detaljer

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte Versjon: April 2013 Om heftet Innhold Fra 1. januar 2013 blir innleide fra vikarbyrå eller Som tillitsvalgt på arbeidsplassen

Detaljer

Statistikk og nøkkeltall. (data pr 31.12.2013) for skadeforsikring 2014

Statistikk og nøkkeltall. (data pr 31.12.2013) for skadeforsikring 2014 Statistikk og nøkkeltall for Statistikk livsforsikring og nøkkeltall og pensjon 214 (data pr 31.12.213) for skadeforsikring 214 Alle data i dette heftet er basert på tall fra Finans Norges statistikker

Detaljer

2.1 Tjenestepensjonsordning Alle arbeidsgivere skal ha pensjonsordning for sine tilsatte, som tilfredsstiller følgende krav:

2.1 Tjenestepensjonsordning Alle arbeidsgivere skal ha pensjonsordning for sine tilsatte, som tilfredsstiller følgende krav: KS - Hovedtariffavtalen Utløp 30.04.2014 Kapittel 2 Pensjonsforhold 2.0 Definisjon Med tjenestepensjonsordning, i det følgende benevnt TPO, menes den pensjon en arbeidstaker har rett til i samsvar med

Detaljer

F r e m t i d e n s t j e n e s t e p e n s j o n e r l o v f o r s l a g o g m u l i g h e t s r o m

F r e m t i d e n s t j e n e s t e p e n s j o n e r l o v f o r s l a g o g m u l i g h e t s r o m F r e m t i d e n s t j e n e s t e p e n s j o n e r l o v f o r s l a g o g m u l i g h e t s r o m Kristin Diserud Mildal, NHOs forsikringskonferanse N H O s S T Å S T E D Nye tjenestepensjoner må bygge

Detaljer

INNLEIE. en veileder for tillitsvalgte. Utfordringer Håndtering Regler Løsninger. - fellesskap i hverdagen

INNLEIE. en veileder for tillitsvalgte. Utfordringer Håndtering Regler Løsninger. - fellesskap i hverdagen Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund INNLEIE en veileder for tillitsvalgte Utfordringer Håndtering Regler Løsninger - fellesskap i hverdagen H Om heftet Fra 1. januar 2013 blir innleide fra

Detaljer

Nye regler om aldersgrenser i AML - betydning for tjenestepensjon

Nye regler om aldersgrenser i AML - betydning for tjenestepensjon Nye regler om aldersgrenser i AML - betydning for tjenestepensjon PENSJONSFORUM 28. August 2015 Tema Nytt regelverk Konsekvenser og produktløsninger som tilbys Litt statistikk 2 Tema Nytt regelverk Konsekvenser

Detaljer

Bedriftens uførepensjon må tilpasses ny uføretrygd

Bedriftens uførepensjon må tilpasses ny uføretrygd Side: 1 av 8 Bedriftens uførepensjon må tilpasses ny uføretrygd Den varige uføreytelsen i folketrygden er vedtatt endret fra 2015. Den nye ytelsen («uføretrygd») er på alle måter forskjellig fra dagens

Detaljer

Endringer i arbeidsmiljøloven

Endringer i arbeidsmiljøloven Endringer i arbeidsmiljøloven Advokat Annicken Iversen, Thomas Scheen og Bjarne Brunæs BNL Hovedområder 1. Ny adgang til midlertidig ansettelser på generelt grunnlag, samt endring i "fireårsregelen" 2.

Detaljer

Konkurransebegrensende avtaler må inngås skriftlig for å være gyldig. En muntlig avtale er altså ikke bindende.

Konkurransebegrensende avtaler må inngås skriftlig for å være gyldig. En muntlig avtale er altså ikke bindende. 1 Innhold Hva er konkurransebegrensende avtaler?... 3 Hovedregel... 3 Varighet... 3 Kompensasjon... 4 Krav til redegjørelse... 4 Oppsigelse fra arbeidsgivers side... 5 Øverste leder... 5 Andre typer klausuler

Detaljer

Ny alderspensjon fra folketrygden

Ny alderspensjon fra folketrygden Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? Nye regler for alderspensjon fra folketrygden er vedtatt. Det får betydning for oss alle. Hva innebærer

Detaljer

Ny pensjon nye problemer

Ny pensjon nye problemer Ny pensjon nye problemer Innledning Forsvar Offentlig Pensjon 17/11 2001 Stein Stugu Prinsipp for pensjon endret Før (og offentlig tjenestepensjon): Sikring i av inntekt når du ikke lenger kan(eller ønsker)

Detaljer

Skattedirektoratet. Høring - Obligatorisk tjenestepensjon NOU 2005:15. Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo

Skattedirektoratet. Høring - Obligatorisk tjenestepensjon NOU 2005:15. Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Skattedirektoratet Saksbehandler Deres dato Vår dato Anne Graadahl 01.07.2005 09.08.2005 Telefon Deres referanse Vår referanse 05/2213 FM cw 2005/13832 /FP-PE/AGD /008 Finansdepartementet Postboks 8008

Detaljer

FINANSDEPARTEMENTET 1 :214. tb ' 1V1. Høringsuttalelse pensjonslovene og folketrygdreformen

FINANSDEPARTEMENTET 1 :214. tb ' 1V1. Høringsuttalelse pensjonslovene og folketrygdreformen Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO FINANSDEPARTEMENTET 1 :214 2 tb ' 1V1 Arkivnr. :3 a FNO Finansnæringens Fellesorganisasjon Dato: 08.07.2010 Vår ref.: 10-411 ET/LPA Deres ref.: 10/1904

Detaljer

Statistikk og nøkkeltall. (data pr 31.12.2015) for skadeforsikring 2014

Statistikk og nøkkeltall. (data pr 31.12.2015) for skadeforsikring 2014 Statistikk og nøkkeltall for Statistikk livsforsikring og nøkkeltall og pensjon 2016 (data pr 31.12.2015) for skadeforsikring 2014 Fakta om livsforsikring og pensjon Livsforsikring sikrer en person økonomisk

Detaljer

Seniorplanlegging i bedrifter i privat sektor

Seniorplanlegging i bedrifter i privat sektor Revisjon: Revisjonsdato: 9. Mar 212 Side: 1 av 8 Seniorplanlegging i bedrifter i privat sektor Pensjonsreformen har medført ekstra fleksibilitet både i forhold til opptjening og uttak av pensjon. I privat

Detaljer

Side 2 av 6 Dersom banken fremtidig fremsetter forslag til endringer i bankens ordinære pensjonsordning innrømmes Finansforbundet i Fokus Bank forhand

Side 2 av 6 Dersom banken fremtidig fremsetter forslag til endringer i bankens ordinære pensjonsordning innrømmes Finansforbundet i Fokus Bank forhand Side 1 av 6 HR-2010-571-A - Rt-2010-412 Instans Norges Høyesterett - Dom. Dato 2010-04-07 Publisert HR-2010-571-A - Rt-2010-412 Stikkord Arbeidsrett. Endring av pensjonsordning. Sammendrag Saken gjaldt

Detaljer

OM PENSJON. Til medlemmer og tillitsvalgte i HK som en del av forberedelsene til tariffoppgjøret 2016.

OM PENSJON. Til medlemmer og tillitsvalgte i HK som en del av forberedelsene til tariffoppgjøret 2016. 0,0% 10,0% 20,0% OM PENSJON Til medlemmer og tillitsvalgte i HK som en del av forberedelsene til tariffoppgjøret 2016. Slik skjer opptjeningen: Det må forhandles om pensjon Det er mange utfordringer en

Detaljer

Pensjonsveileder for tillitsvalgte i HK

Pensjonsveileder for tillitsvalgte i HK Pensjonsveileder for tillitsvalgte i HK pensjonsveileder.indd 1 08.03.16 14.59 1 Generelt Arbeidstaker har krav på tjenestepensjonsordning Arbeidstaker har krav på at det etableres en tjenestepensjonsordning

Detaljer

Ny offentlig uførepensjon

Ny offentlig uførepensjon Notat 4:2012 Stein Stugu Ny offentlig uførepensjon Samordning med ny uføretrygd noen momenter Om notatet Notatet er skrevet etter avtale med Forsvar offentlig pensjon (FOP) for å få fram viktige momenter

Detaljer

Tjenestepensjonsloven

Tjenestepensjonsloven Tjenestepensjonsloven NHOs pensjons- og forsikringskonferanse Sundvolden, 11. november 2014 Disposisjon Bakgrunn Nytt tjenestepensjonsprodukt Ny uføretrygd ny uførepensjon i privat sektor Videre prosesser

Detaljer

Risk and People Symposium

Risk and People Symposium Risk and People Symposium Tidligpensjon og sluttpakker Aon Norway AS Utvikling i forventet levetid i Norge for kvinner og menn - nyfødt 84,2 80,4 Kilde: Statistisk Sentralbyrå Aon Norway AS 2 Forventet

Detaljer

Ny alderspensjon fra folketrygden

Ny alderspensjon fra folketrygden 2. opplag januar 2011 Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? 1. januar 2011 ble det innført nye regler for alderspensjon fra folketrygden.

Detaljer