OSLO LUFTHAVN AS Kap.: 12 Tømrerarbeid Side 15. For materialer og arbeidets utførelse gjelder bestemmelsene i Norsk Standard.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OSLO LUFTHAVN AS Kap.: 12 Tømrerarbeid Side 15. For materialer og arbeidets utførelse gjelder bestemmelsene i Norsk Standard."

Transkript

1 Kap.: 12 Tømrerarbeid Side 15 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 12 Tømrerarbeid Bygning, generelt For materialer og arbeidets utførelse gjelder bestemmelsene i Norsk Standard. Spesielt nevnes: NS 3420 "Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner", utgave 4.0 (201301). I hovedpostenes enhetspriser skal alle tilslutninger, anslutninger m.v. være medregnet, dersom annet ikke er beskrevet i den enkelte post. Alle mål oppgitt i tilbudsgrunnlaget er teoretiske og således orienterende for prissettingen. Entreprenøren skal ta kontrollmål på stedet før arbeidene igangsettes, og melde fra om eventuelle avvik til byggeleder. Entreprenøren skal foreta besiktigelse av byggeplassen før og under utførelsen. Besiktigelsen skal inkludere kontroll av andre entreprisers toleranser der de har betydning for egne arbeider. Entreprenøren plikter likeledes å holde løpende kontroll av egen produksjon og utførelse. Entreprenøren skal være ansvarlig for sitt produkt frem til overtagelsesbefaring. Eventuelle skader som påføres i byggeperioden av andre håndverksgrupper skal omgående varsles byggeleder for teknisk/økonomisk avklaring. Krav i ettertid vil ikke bli imøtekommet. Det presiseres at entreprenøren skal samarbeide med entreprenørene for de tekniske entrepriser og øvrige entreprenører som skal utføre arbeider i forbindelse med dette kapittels arbeider, slik at innleggelse av forsterkninger og spikerslag for feste av deres arbeider, samt å sikre at eventuelle installasjoner som skal ligge skjult i konstruksjonene er utført før konstruksjonene lukkes. Dersom enkelte arbeider må utføres i flere operasjoner grunnet dette, er ikke entreprenøren berettiget tillegg. Tid for eventuell detaljplanlegging med andre entreprenører før utførelse, skal være inkludert i de enkelte posters enhetspriser. Enkelte arbeider skal prioriteres og ferdigstilles før resten av entreprisen, spesielt nevnes veggene mot/rundt selve toalettrommene. Disse veggene skal ferdigstilles raskest mulig på siden ut mot pir/ service og publikumsarealene. Entreprenører skal inkludere dette i postenes enhetspriser. Hvor det i de enkelte beskrevne poster mangler utfyllende spesifikasjon (stikkord med kolon uten tekst bak) skal tilbyder fylle ut spesifiserende tekst dersom han mener dette er vesentlig for presisering av sitt tilbudte arbeid/produkt. Hvor det i postene er henvist til en eller flere detaljtegninger begrenser ikke nødvendigvis akseangivelsen på detaljne arbeidets utstrekning. Det spesifikke arbeidet kan også forekomme på andre detaljr uten at det i posten er henvist til disse. I enkelte poster er det vist til detaljr som prinsipp. Det presiseres at det bare er deler av disse detaljne som gjelder for den beskrevne post. Natt- dagarbeider. På grunn av sikkerhet/ full drift i området må samtlige utvendige arbeider utføres på natten mellom kl Innvendige arbeider som utføres på dagtid må tas spesielt hensyn til

2 Kap.: 12 Tømrerarbeid Side 16 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav passasjerenes sikkerhet og ikke utføres på en støyende måte. Arbeidene skal foregå skånsomt og i liten grad av hinder for passasjerflyten. Generelle krav for utførelsen. Alle materialer og overflater skal fremlegges og godkjennes av byggherren - i god tid før bestilling. Platekanter mot fuger som skal fuges med elastisk fugemasse, skal forsegles med byggtape e.l. Denne forseglingen skal inkluderes i veggenes/platekledningenes enhetspriser. Dersom ikke annen type isolasjon er beskrevet i den enkelte post, skal det medregnes ubrennbar minerallullisolasjon med varmekonduktivitet, lambda = 0,036 W/mK eller bedre. Diffusjonssperre av plast skal medregnes i tykkelse 0,2 mm dersom ikke annet er beskrevt i den enkelte post. Hvor annet ikke er angitt eller det av konstruktive grunner ikke kreves annet, skal den innbyrdes avstand mellom stendere være c/c 600 mm. Hvor gipsplatekledning støter ned på eksponert betonggulv (løsning uten gulvlist) skal det avsettes nøyaktig spalt for senere ifylling med elastisk fugemasse. Det samme gjelder hvor gipsplatekledning støter opp mot eksponert betongdekke og lettakselement i himling. Innfesting og konstruktive egenskaper. Det er entreprenørens ansvar å dimensjonere og innfeste bindingsverket (plassering av stender, etc) slik at det kan oppta de opptredende lastpåvikninger; vindlast, belastning fra elementer i fasader (glassfasader, glassfelt, dører, etc) og fasadekledninger. Det samme gjelder også for gesimskonstruksjoner. Spesielt nevnes krav til stivhet og stabilitet i brystninger, skjørt og gesimser. Hvis entreprenøren mener det må utføres spesielle tiltak for å oppnå stivhet og stabilitet i bindingsverket/kontruksjonen skal dette inkluderes i bindingsverkets/kontruksjonens enhetspris. Dersom det p.g.a stor vegghøyde må innlegges ekstra forsterkninger eller økt godstykkelse skal dette medtas i bindingsverkets enhetspris for den enkelte vegg. Hvor gipsplater skjøtes i høyden skal det inkluderes spikerslag, og platens kortender skal avfases til V-fuge for senere sparkling, evt kan det benyttes gipsplater med forsenket kant på alle sider. Ved montasje må entreprenøren ta tilbørlig hensyn til eventuelle nedbøyninger i dekkekonstruksjonene, slik at stenderverk og gipsplater ikke blir skadet. Alle vegger og skjørt skal utføres med teleskopløsning mot overliggende dekke. Så langt som mulig utføres teleskop innenfor veggbredde. Dette skal inkluderes i bindingsverkets/platekledningenes enhetspriser. Tilpassing til stål bærekonstruksjon skal inkluderes i enhetsprisene. Brann-/lydkrav. Hvor det i postene er oppgitt brann- og/eller lydkrav til komplett vegg, skal all fuging og tetting som er nødvendig for at ferdig vegg skal tilfredstille oppgitte brann- og/eller lydkrav, medtas i bindingsverkets/ platekledningens enhetspris. De prosjekterte veggtyper anses å tilfredsstille lydkrav i hht. Lydteknisk rapport. I beskrevne veggposter skal innkluderes tetting for å tilfredsstille kravet. Beskrevne lydkrav gjelder feltmålte verdier. Lydkrav skal dokumenteres ved uavhengig lydmåling. Strimling av plateskjøter og flekksparkling for branntetting er medtatt i annen entreprise.

3 Kap.: 12 Tømrerarbeid Side 17 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav Elastiske fugemasser. Fugemasser skal være egnet for tiltenkt funksjon med tanke på fysiske egenskaper. Innvendig skal det velges typer som ikke gir en unødig høy belastning på innemiljøet. Det skal benyttes fugemasser som i seg selv har tilstrekkelig vedheftsegenskaper, slik at priming av underlaget ikke er nødvendig. Det skal benyttes en MS-polymerbasert fugemasse, alternativt akrylbasert, silikonbasert, polysulfidbasert eller Butyl/bitumenoljebasert. Polyuretanbaserte fugemasser tillates ikke benyttet. Typeangivelse av produkter. Hvor det i beskrivelsen er angitt produkttype er det fritt opptil tilbyder og tilby et annet produkt med likeverdig kvalitet, egenskaper og utseende. Tilbys det et likeverdig produkt skal det med tilbudet vedlegges produktark hvor evt. avvik/ forskjeller fra beskrevet produkt er angitt.

4 Kap.: 12 Tømrerarbeid Side Primærkonstruksjoner BE A YTTERVEGG MED BÆRESYSTEM AV TRE ELLER TYNNPLATEPROFILER - UTEN UTVENDIG KLEDNING Areal m 2 75 Vindsperre - ytterste lag: Uten sperresjikt Vindsperre - innerste lag: Underkledning av plater på vertikale flater utvendig {QK } Utvendig utlekting: Uten utlekting Isolasjon iutvendig utlekting: Uten isolasjon Bæresystem: Bindingsverk av stål tynnplateprofiler {PJ } Isolasjon i bæresystem: Isolering av vegger med plater eller ruller av mineralull {SB } Dampsperre: Dampsperresjikt av plast {SF1.121} Innvendig utlekting: Uten innvendig utlekting Isolasjon i innvendig utlekting: Uten isolasjon Innvendig : Ubehandlede plane plater på innvendig flate {QK } innvendig kledning: Ubehandlede plane plater på innvendig flate {QK } Lokalisering: Innvendig påforing av glassfasade Elementhøyde: ca 3,0 m Andre krav på elementnivå: Komplett påforingsvegg på innside glassfasade. Det er entreprenør som må prosjektere veggens oppbygning med tanke på diffusjon, fukt etc. Beskrevet løsning er antatt. Veggen antas utført med luftsjikt mot glasset, så et vindsperresjikt 9mm gips. Bindingsvekk av stål tynnplateprofiler satt inn i glassfasadens profilsystem. Veggen isoleres full-isoleres. Diff.sperre av plast som må utføres helt tett. Som innvendig platelagg skal det benyttes et lag som er egnet som spikerslag, samt et lag gips. Alle plateskjøter skal ha bakenforliggende spikerslag. Kfr. innledende tekster og plantegning AA-THF Vindsperre - ytterste lag: Uten sperresjikt Vindsperre - innerste lag: QK A UNDERKLEDNING AV PLATER PÅ VERTIKALE R UTVENDIG Materiale: Fuktbestandige gipsplater Overflatebehandling: Ubehandlet

5 Kap.: 12 Tømrerarbeid Side 19 Bygningsdel: Vegg b) Materialer 9 mm GU Utvendig utlekting: Uten utlekting Isolasjon iutvendig utlekting: Uten isolasjon Bæresystem: PJ A BINDINGSVERK AV STÅL TYNNPLATEPROFILER Type bindingsverk: Enkelt Utførelsesklasse: Iht NS-EN Korrosivitetskategori: Uspesifisert Horisontale skruefester: Valgfrie Profil: Uten slisser Steghøyde: 150 mm Godstykkelse: Valgfri Toleranser: RB, PB Utførelseskrav: Med oppretting Bindingsverk satt inn i glassfasadens profilsystem. kfr hovedpost. Isolasjon i bæresystem: SB A ISOLERING AV VEGGER MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL Montasje: I bindingsverk av tynnplateprofil Tykkelse: 150 mm Krav til fysiske egenskaper: - Kfr hovedpost. Dampsperre: SF1.121A DAMPSPERRESJIKT AV PLAST Materiale: Plast Tykkelse: 0,2 mm Fuktkontroll: - Skjøtemetode: Tapet og klemt, fuges/limes mot tilstøtende konstruksjoner Innfesting: -

6 Kap.: 12 Tømrerarbeid Side 20 Innvendig utlekting: Uten innvendig utlekting Isolasjon i innvendig utlekting: Uten isolasjon Innvendig : QK A Materiale: Sponplate Antall lag: 1-lag Bygningsdel: Vegg Underlag: Bindingsverk av stål tynnplateprofiler Alle plateskjøter skal ha bakenforliggende spikerslag. innvendig kledning: QK A Materiale: Gipsplater Antall lag: 1-lag Bygningsdel: Vegg Underlag: Platekled bindingsverksvegg

7 Kap.: 12 Tømrerarbeid Side BE A YTTERVEGG MED BÆRESYSTEM AV TRE ELLER TYNNPLATEPROFILER - UTEN UTVENDIG KLEDNING Areal m Vindsperre - ytterste lag: Vindsperresjikt på vegg {SF1.221} Vindsperre - innerste lag: Underkledning av plater på vertikale flater utvendig {QK } Utvendig utlekting: Påforing med stål tynnplateprofiler for utvendig isolasjon og {PJ } Isolasjon iutvendig utlekting: Isolering av vegger med plater eller ruller av mineralull {SB } Bæresystem: Bindingsverk av stål tynnplateprofiler {PJ } Isolasjon i bæresystem: Isolering av vegger med plater eller ruller av mineralull {SB } Dampsperre: Dampsperresjikt av plast {SF1.121} Innvendig utlekting: Uten innvendig utlekting Isolasjon i innvendig utlekting: Uten isolasjon Innvendig : Uten innvendig innvendig kledning: Ubehandlede plane plater på innvendig flate {QK } Lokalisering: Midlertidig klimaskillevegg Elementhøyde: 3,1 Andre krav på elementnivå: Midlertidig klimaskille. Veggen monteres mellom eksisterende søyler slik at kryssfiner dekker søylene. Posten skal inkludere alle tilpasninger mot tilstøtende konstruksjoner og mot eksisterende himling. Kfr. innledende tekster og riggplan AA- THF med tilhørende tegningshenvisninger. Vindsperre - ytterste lag: SF1.221A VINDSPERRESJIKT PÅ VEGG Materiale: Vindtett duk Tykkelse: - Skjøtemetode: Overlapp etter produsentens anvisning. Klemt med sløyfer (se egen post) Dette blir veggens ytterste lag da det ikke er nødvendig med ytterligere værhud siden veggen kun skal stå i et begrenset tidsrom.

8 Kap.: 12 Tømrerarbeid Side 22 Vindsperre - innerste lag: QK A UNDERKLEDNING AV PLATER PÅ VERTIKALE R UTVENDIG Materiale: Fuktbestandige gipsplater Overflatebehandling: Ferdig behandlet Utførelse: Spikret Bygningsdel: Midlertidig vegg Det skal brukes 9 mm utvendig gips. Utvendig utlekting: PJ PÅFORING MED STÅL TYNNPLATEPROFILER FOR UTVENDIG ISOLASJON OG UNDERKLEDNING Utførelsesklasse: Iht. NS-EN Korrosivitetskategori: Uspesifisert Montering: Uten oppretting Type: Valgfri Dimensjon: 100 mm Utførelseskrav: - Nei Isolasjon iutvendig utlekting: SB ISOLERING AV VEGGER MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL Montasje: I bindingsverk av tynnplateprofil Tykkelse: 100 mm Krav til fysiske egenskaper: - Nei Bæresystem: PJ BINDINGSVERK AV STÅL TYNNPLATEPROFILER Type bindingsverk: Enkelt Utførelsesklasse: Iht. NS-EN Korrosivitetskategori: Uspesifisert Horisontale skruefester: Etter behov Profil: Uten slisser Steghøyde: 150 mm Godstykkelse: Valgfri Toleranser: Grunnleggende toleranser og Funksjonstoleranseklasse 1 Samt toleranseklasse PC og RC Utførelseskrav: - Nei

9 Kap.: 12 Tømrerarbeid Side 23 Isolasjon i bæresystem: SB ISOLERING AV VEGGER MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL Montasje: I bindingsverk av tynnplateprofil Tykkelse: 150 mm Krav til fysiske egenskaper: - Nei Dampsperre: SF1.121A DAMPSPERRESJIKT AV PLAST Materiale: Plast Tykkelse: 0,15 Fuktkontroll: - Skjøtemetode: Etter produsentens anvisning Innfesting: Stiftet Dampsperre trekkes ut under svill og over dekkeforkant. Innvendig utlekting: Uten innvendig utlekting Isolasjon i innvendig utlekting: Uten isolasjon Innvendig : Uten innvendig innvendig kledning: QK A Materiale: Kryssfiner Utførelse: Valgfri Antall lag: 1 Bygningsdel: Midlertidig klimaskille Underlag: Stenderverk av tynnplateprofiler Platene skal dekke søyler i endene på veggen QK1.115A SLØYFER BAK UTLEKTING FOR UTVENDIG KLEDNING Areal m Lokalisering: Midlertidig klimaskillevegg Dimensjon sløyfer: Velges av tilbyder

10 Kap.: 12 Tømrerarbeid Side 24 Denne posten omhandler sløyfer utvendig på midlertidig klimaskillevegg. Sløyfene skal sikre vindsperreduken og sørge for klemte skjøter. c) Utførelse Det skal monteres tilstrekkelig med sløyfer for og hindre blafring og skader på vindsperreduk. Kfr. innledende tekster og riggplan AA- THF med tilhørende tegningshenvisninger Primærkonstruksjoner BE A INNERVEGG MED BINDINGSVERK Areal m 2 75 Kledning - side 1: Ubehandlede plane plater på innvendig flate {QK } Underkledning - side 1: Uten innvendig Bindingsverk: Bindingsverk av stål tynnplateprofiler {PJ } Isolasjon i bindingsverk: Isolering av vegger med plater eller ruller av mineralull {SB } Underkledning - side 2: Uten innvendig Kledning - side 2: Uten innvendig kledning Lokalisering: Vegg mellom toalett og sjakt, samt mot gavelvegg akse ca AK/75 Elementhøyde: ca 3 m Andre krav på elementnivå: Komplett vegg med bindingsverk av stål tynnplateprofiler mellom toalett og bakenforliggende sjakt. Veggen skal utføres med bindingsverk c/c 300 mm. Alle plateskjøter skal ha bakenforliggende spikerslag. Posten skal inkludere teleskopløsning i toppen. Kfr. innledende tekster og plantegning AA-THF Kledning - side 1: QK A Materiale: Gipsplater Antall lag: 1- lag Bygningsdel: Vegg Underlag: Bindingsverk av stål tynnplateprofiler.

11 Kap.: 12 Tømrerarbeid Side 25 Underkledning - side 1: Uten innvendig Bindingsverk: PJ A BINDINGSVERK AV STÅL TYNNPLATEPROFILER Type bindingsverk: Enkelt Utførelsesklasse: Iht. NS-EN Korrosivitetskategori: Uspesifisert Horisontale skruefester: Valgfrie Profil: Uten slisser Steghøyde: 200 mm Godstykkelse: Valgfri Toleranser: RB, PB Utførelseskrav: c/c 300 mm Isolasjon i bindingsverk: SB A ISOLERING AV VEGGER MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL Montasje: I bindingsverk av tynnplateprofil Tykkelse: 200 mm Krav til fysiske egenskaper: - Underkledning - side 2: Uten innvendig Kledning - side 2: Uten innvendig kledning BE8.171 ÅPNING I ELEMENT Antall stk 2 Lokalisering: I vegg mellom toalett og sjakt Formål med åpningen: Dør Dimensjon: ca 0,6 m x 2,1 m Utførelse: - Forsterkninger: Inkluderes i posten. Nei

12 Kap.: 12 Tømrerarbeid Side BE8.171A ÅPNING I ELEMENT Antall stk 18 Lokalisering: I vegg mellom toalett og sjakt Formål med åpningen: Åpning for innerbygs toalettsisterne Dimensjon: ca 0,6 m x 0,9 m Utførelse: - Forsterkninger: Inkluderes i posten. Det er kun åpning i bindingsverket. Platekledning skal gå forbi åpning på toalettromssiden og tilpasses toalettsisternen. Posten inkluderer en omramming av åpning med 18 mm vannfast kryssfiner som underlag til membran BE A INNERVEGG MED BINDINGSVERK Areal m Kledning - side 1: Ubehandlede plane plater på innvendig flate {QK } Underkledning - side 1: Uten innvendig Bindingsverk: Bindingsverk av stål tynnplateprofiler {PJ } Isolasjon i bindingsverk: Isolering av vegger med plater eller ruller av mineralull {SB } Underkledning - side 2: Uten innvendig Kledning - side 2: Ubehandlede plane plater på innvendig flate {QK } Lokalisering: Vegg mellom toalettavlukk Elementhøyde: ca 3 m Andre krav på elementnivå: Komplett vegg med bindingsverk av stål tynnplateprofiler. Veggen skal utføres med bindingsverk c/c 300 mm. Alle plateskjøter skal ha bakenforliggende spikerslag. Posten skal inkludere teleskopløsning i toppen, samt platekledning på åpne endekanter. Kfr. innledende tekster og plantegning AA-THF

13 Kap.: 12 Tømrerarbeid Side 27 Kledning - side 1: QK A Materiale: Gipsplater Antall lag: 1- lag Bygningsdel: Vegg Underlag: Bindingsverk av stål tynnplateprofiler. Underkledning - side 1: Uten innvendig Bindingsverk: PJ A BINDINGSVERK AV STÅL TYNNPLATEPROFILER Type bindingsverk: Enkelt Utførelsesklasse: Iht. NS-EN Korrosivitetskategori: Uspesifisert Horisontale skruefester: Valgfrie Profil: Uten slisser Steghøyde: 75 mm Godstykkelse: Valgfri Toleranser: RB, PB Utførelseskrav: c/c 300 mm Isolasjon i bindingsverk: SB A ISOLERING AV VEGGER MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL Montasje: I bindingsverk av tynnplateprofil Tykkelse: 75 mm Krav til fysiske egenskaper: -

14 Kap.: 12 Tømrerarbeid Side 28 Underkledning - side 2: Uten innvendig Kledning - side 2: QK A Materiale: Gipsplater Antall lag: 1-lag Bygningsdel: Vegg Underlag: Bindingsverk av stål tynnplateprofiler BE8.171 ÅPNING I ELEMENT Antall stk 2 Lokalisering: Vegg mellom toalettavlukk Formål med åpningen: Dør Dimensjon: ca 1,1 m x 2,1 m Utførelse: - Forsterkninger: Inkluderes i posten. Nei BE A INNERVEGG MED BINDINGSVERK Areal m 2 43 Kledning - side 1: Ubehandlede plane plater på innvendig flate {QK } Underkledning - side 1: Uten innvendig Bindingsverk: Bindingsverk av stål tynnplateprofiler {PJ } Isolasjon i bindingsverk: Isolering av vegger med plater eller ruller av mineralull {SB } Underkledning - side 2: Uten innvendig Kledning - side 2: Ubehandlede plane plater på innvendig flate {QK } Lokalisering: Vegg i toalett Elementhøyde: ca 3 m Andre krav på elementnivå: Komplett vegg med bindingsverk av stål tynnplateprofiler. Veggen skal utføres med

15 Kap.: 12 Tømrerarbeid Side 29 bindingsverk c/c 300 mm. Alle plateskjøter skal ha bakenforliggende spikerslag. Posten skal inkludere teleskopløsning i toppen, samt platekledning på åpne endekanter. Kfr. innledende tekster og plantegning AA-THF Kledning - side 1: QK A Materiale: Gipsplater Antall lag: 1- lag Bygningsdel: Vegg Underlag: Bindingsverk av stål tynnplateprofiler. Underkledning - side 1: Uten innvendig Bindingsverk: PJ A BINDINGSVERK AV STÅL TYNNPLATEPROFILER Type bindingsverk: Enkelt Utførelsesklasse: Iht. NS-EN Korrosivitetskategori: Uspesifisert Horisontale skruefester: Valgfrie Profil: Uten slisser Steghøyde: 100 mm Godstykkelse: Valgfri Toleranser: RB, PB Utførelseskrav: c/c 300 mm Isolasjon i bindingsverk: SB A ISOLERING AV VEGGER MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL Montasje: I bindingsverk av tynnplateprofil Tykkelse: 100 mm Krav til fysiske egenskaper: -

16 Kap.: 12 Tømrerarbeid Side 30 Underkledning - side 2: Uten innvendig Kledning - side 2: QK A Materiale: Gipsplater Antall lag: 1-lag Bygningsdel: Vegg Underlag: Bindingsverk av stål tynnplateprofiler BE A INNERVEGG MED BINDINGSVERK Areal m 2 83 Kledning - side 1: Ubehandlede plane plater på innvendig flate {QK } Underkledning - side 1: Uten innvendig Bindingsverk: Bindingsverk av stål tynnplateprofiler {PJ } Isolasjon i bindingsverk: Isolering av vegger med plater eller ruller av mineralull {SB } Underkledning - side 2: Uten innvendig Kledning - side 2: Ubehandlede plane plater på innvendig flate {QK } Lokalisering: Vegg mellom fellesområder og toalettkjerne Elementhøyde: ca 3 m Andre krav på elementnivå: Komplett vegg med bindingsverk av stål tynnplateprofiler mot toalettkjerne. Veggen skal utføres med bindingsverk c/c 300 mm. Alle plateskjøter skal ha bakenforliggende spikerslag. Posten skal inkludere teleskopløsning i toppen, samt platekledning på åpne endekanter. Kfr. innledende tekster og plantegning AA-THF

17 Kap.: 12 Tømrerarbeid Side 31 Kledning - side 1: QK A Materiale: Gipsplater Antall lag: 1- lag Bygningsdel: Vegg Underlag: Bindingsverk av stål tynnplateprofiler. Underkledning - side 1: Uten innvendig Bindingsverk: PJ A BINDINGSVERK AV STÅL TYNNPLATEPROFILER Type bindingsverk: Enkelt Utførelsesklasse: Iht. NS-EN Korrosivitetskategori: Uspesifisert Horisontale skruefester: Valgfrie Profil: Uten slisser Steghøyde: 100 mm Godstykkelse: Valgfri Toleranser: RB, PB Utførelseskrav: c/c 300 mm Isolasjon i bindingsverk: SB A ISOLERING AV VEGGER MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL Montasje: I bindingsverk av tynnplateprofil Tykkelse: 100 mm Krav til fysiske egenskaper: -

18 Kap.: 12 Tømrerarbeid Side 32 Underkledning - side 2: Uten innvendig Kledning - side 2: QK A Materiale: Gipsplater Antall lag: 1-lag Bygningsdel: Vegg Underlag: Bindingsverk av stål tynnplateprofiler BE A INNERVEGG MED BINDINGSVERK Areal m 2 5 Kledning - side 1: Ubehandlede plane plater på innvendig flate {QK } Underkledning - side 1: Uten innvendig Bindingsverk: Bindingsverk av stål tynnplateprofiler {PJ } Isolasjon i bindingsverk: Uten isolasjon Underkledning - side 2: Uten innvendig Kledning - side 2: Uten innvendig kledning Lokalisering: Veggkasse for innbygging av vannsisterne på hcwc Elementhøyde: ca 3 m, bredde ca 400 mm og dybde ca 200 mm Andre krav på elementnivå: Komplett veggkasse med bindingsverk av stål tynnplateprofiler for innbygging av vannsisterne på hcwc. Posten inkluderer forsterkning av "kassen" for innfesting av armlener. Forsterkningen utføres som en u-profil i stål i hele kassens bredde fra gulv til tak. Alle plateskjøter skal ha bakenforliggende spikerslag. Posten skal inkludere platekledning på åpne endekanter. Kfr. innledende tekster og plantegning AA-THF

19 Kap.: 12 Tømrerarbeid Side 33 Kledning - side 1: QK A Materiale: Gipsplater Antall lag: 1- lag Bygningsdel: Vegg Underlag: Bindingsverk av stål tynnplateprofiler. Underkledning - side 1: Uten innvendig Bindingsverk: PJ A BINDINGSVERK AV STÅL TYNNPLATEPROFILER Type bindingsverk: Enkelt Utførelsesklasse: Iht. NS-EN Korrosivitetskategori: Uspesifisert Horisontale skruefester: Valgfrie Profil: Uten slisser Steghøyde: Valgfri Godstykkelse: Valgfri Toleranser: RB, PB Utførelseskrav: c/c 300 mm Isolasjon i bindingsverk: Uten isolasjon Underkledning - side 2: Uten innvendig Kledning - side 2: Uten innvendig kledning

20 Kap.: 12 Tømrerarbeid Side BE A INNERVEGG MED BINDINGSVERK Areal m 2 12 Kledning - side 1: Ubehandlede plane plater på innvendig flate {QK } Underkledning - side 1: Uten innvendig Bindingsverk: Bindingsverk av stål tynnplateprofiler {PJ } Isolasjon i bindingsverk: Isolering av vegger med plater eller ruller av mineralull {SB } Underkledning - side 2: Uten innvendig Kledning - side 2: Ubehandlede plane plater på innvendig flate {QK } Lokalisering: Gipsplateskjørt i toalett Elementhøyde: ca 0,5 m Andre krav på elementnivå: Komplett skjørt med bindingsverk av stål tynnplateprofiler. Alle plateskjøter skal ha bakenforliggende spikerslag, samt platekledning i underkant. Kfr. innledende tekster, plantegning AA- THF og himlingsplan AA-THF Kledning - side 1: QK A Materiale: Gipsplater Antall lag: 1- lag Bygningsdel: Skjørt Underlag: Bindingsverk av stål tynnplateprofiler.

21 Kap.: 12 Tømrerarbeid Side 35 Underkledning - side 1: Uten innvendig Bindingsverk: PJ A BINDINGSVERK AV STÅL TYNNPLATEPROFILER Type bindingsverk: Enkelt Utførelsesklasse: Iht. NS-EN Korrosivitetskategori: Uspesifisert Horisontale skruefester: Valgfrie Profil: Uten slisser Steghøyde: 75 mm Godstykkelse: Valgfri Toleranser: RB, PB Utførelseskrav: c/c 600 mm Isolasjon i bindingsverk: SB A ISOLERING AV VEGGER MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL Montasje: I bindingsverk av tynnplateprofil Tykkelse: 75 mm Krav til fysiske egenskaper: - Underkledning - side 2: Uten innvendig Kledning - side 2: QK A Materiale: Gipsplater Antall lag: 1-lag Bygningsdel: Skjørt Underlag: Bindingsverk av stål tynnplateprofiler..

22 Kap.: 12 Tømrerarbeid Side QK A Areal m 2 5 Materiale: Vannfast kryssfiner Lokalisering: Sjakt mellom toaletter Antall lag: 1-lag Bygningsdel: Vegg Underlag: Bindingsverk av stål tynnplateprofiler Platesokkel som underlag for membranoppbrett. Sokkelhøyde ca 200 mm Kfr innledende tekster og plantegning AA-THF QB8.22A SPIKERSLAG - ANTALL Antall stk 90 Lokalisering: I toaletter For feste av: Innredningsdetaljer Dimensjon: Prosjekteres av tilbyder Komplett innlakt spikerslag for innfesting av innredningdetaljer. Mengden reguleres. Kfr innledende tekster samt plantegning AA-THF og skjemategning AA- THF og AA-THF QK A Areal m 2 3 Materiale: Kryssfiner Lokalisering: Sjakt mellom toaletter Antall lag: 1-lag Bygningsdel: Vegg Underlag: Platekledd bindingsverk av stål tynnplateprofiler

23 Kap.: 12 Tømrerarbeid Side 37 Over ventilasjonsrister på vegg skal det påmonteres noen beskyttelsesplater før arbeidene starter Montasjevegger Kfr innledende tekster og rivetegning AA- THF RD2.41A SANITÆRVEGG Lengde m 26 Lokalisering: I toaletter Veggtype: - Dimensjon: H= 2,3 m (100 spalt mot gulv mm dør) Materiale: Laminert overflate Komplett levert og montert systemvegg/sanitærvegger i toaletter. Alt leveres ferdig overflatebehandlet. b) Materialer Laminert overflate med farge/mønster valgt av ark. Kfr innledende tekster og plantegning AA-THF og skjemategning AA- THF og AA-THF RD2.42A DØR I SANITÆRVEGG Antall stk 22 Lokalisering: I toaletter Veggtype: - Vegghøyde: H= 2,3 m (100 spalt mot gulv mm dør) Dimensjon: ca 750 x 2200 mm Materiale: Laminert overflate Komplett levert og montert dør i systemvegg/sanitærvegger i toaletter. Alt leveres ferdig overflatebehandlet. Leveres med låser og beslag. Belyst låseanordning rødt/grønt med batteridrift. b) Materialer Laminert overflate med farge/mønster valgt av

24 Kap.: 12 Tømrerarbeid Side 38 ark. Kfr innledende tekster og plantegning AA-THF og skjemategning AA- THF og AA-THF Primærkonstruksjoner QJ1.199A TILFARERE AV HELTRE Areal m 2 8 Utførelse: Tilfarere med oppbygging av fall Dimensjon: Varierende Lokalisering: I teknisk sjakt mellom toalett Underlag: Avrettet hulldekke. Komplett oppbygging av dekke med fall til sluk i teknisk sjakt mellom toaletter. Kfr innledende tekster, plantegning AA- THF og snitt THO QJ2.2100A BÆRENDE UNDERGULV AV PLATER, 1 LAG Areal m 2 8 Materiale: Valgfritt Utførelse: Valgfri Lokalisering: I teknisk sjakt mellom toalett Type: Valgfri Tykkelse: Valgfri Underlag: Tilfarere av tre med fall til sluk Komplett undergulv på oppforet dekke i teknisk sjakt mellom toalettene. Undergulvet skal tilpasses tilsfarerene skal at det er fall til sluk. Alle skjøter skal være presise uten glipper eller skarpe kanter (underlag for membran). Kfr innledende tekster, plantegning AA- THF og snitt THO

25 Kap.: 12 Tømrerarbeid Side BE A HIMLING Areal m Bæresystem for himling: Himlingsbjelkelag av stål tynnplateprofiler opphengt i dekke Isolasjon i bæresystem: Isolering av gulv med plater eller ruller av mineralull {SB } Underkledning i himling: GU gips og vindsperreduk Kledning i himling: Uten kledning Lokalisering: Utvendig, under karnapper Overliggende konstruksjon: Dekke Andre krav på elementnivå: Komplett isolering og vindtetting av underkant dekke nivå F. Posten inkluderer vindtetting rund bjelkene, nivåforskjell i akse AK og AP mot vegg og alle tilpasninger mot tilstøtende konstruksjoner. Kfr. innledende tekster og tegning AA- THO med tilhørende tegningshenvisninger. Bæresystem for himling: Himlingsbjelkelag av stål tynnplateprofiler opphengt i dekke Isolasjon i bæresystem: SB A ISOLERING AV GULV MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL Montasje: Underside av dekke Tykkelse: Varierende, se tegning Krav til fysiske egenskaper: - Posten omhandler isolasjon i flere lag og tykkelser for å kunne tilpasse seg tilstøtende konstruksjoner og hindre kuldebroer. Se tegning. Underkledning i himling: GU gips og vindsperreduk Kledning i himling: Uten kledning

26 Kap.: 12 Tømrerarbeid Side BE A YTTERVEGG MED BÆRESYSTEM AV TRE ELLER TYNNPLATEPROFILER - MED UTVENDIG KLEDNING Areal m 78 Utvendig kledning: Uten utvendig kledning Lufting: Uten lufting Vindsperre - ytterste lag: Underkledning av plater på vertikale flater utvendig {QK } Vindsperre - innerste lag: Uten sperresjikt Utvendig utlekting: Uten utlekting Isolasjon i utvendig utlekting: Uten isolasjon Bæresystem: Valgfritt Isolasjon i bæresystem: Isolering av vegger med plater eller ruller av mineralull {SB } Dampsperre: Uten dampsperre Innvendig utlekting: Uten innvendig utlekting Isolasjon i innvendig utlekting: Uten isolasjon Innvendig : Uten innvendig Innvendig kledning: Uten innvendig kledning Lokalisering: Dekkeforkanter på karnapper nivå F Elementhøyde: Ca 55 cm Andre krav på elementnivå: Komplett oppbygging av dekkeforkant. x) Mengderegler Enhet endret til m. Kfr. innledende tekster og detalj AA-THF med tilhørende tegningshenvisninger. Utvendig kledning: Uten utvendig kledning Lufting: Uten lufting Vindsperre - ytterste lag: QK A UNDERKLEDNING AV PLATER PÅ VERTIKALE R UTVENDIG Materiale: Fuktbestandige gipsplater Overflatebehandling: Ubehandlet Utførelse: Valgfri Bygningsdel: Dekkeforkant Komplett innkledning av dekkeforkant oppbygning, inkludert sliss.

27 Kap.: 12 Tømrerarbeid Side 41 Vindsperre - innerste lag: Uten sperresjikt Utvendig utlekting: Uten utlekting Isolasjon i utvendig utlekting: Uten isolasjon Bæresystem: Valgfritt Isolasjon i bæresystem: SB A ISOLERING AV VEGGER MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL Montasje: Dekkeforkant Tykkelse: 173 mm Krav til fysiske egenskaper: - Komplett isolering i oppbygget dekkeforkant. Dampsperre: Uten dampsperre Innvendig utlekting: Uten innvendig utlekting Isolasjon i innvendig utlekting: Uten isolasjon Innvendig : Uten innvendig Innvendig kledning: Uten innvendig kledning Himling og overflater BE A HIMLING Areal m 2 31 Bæresystem for himling: Himlingsbjelkelag av stål tynnplateprofiler opphengt i dekke Isolasjon i bæresystem: 100 mm mineralullsisolasjon Underkledning i himling: Valgfri Kledning i himling: Ubehandlede plane plater på innvendig flate {QK } Lokalisering: I toaletter, se himlingsplan AA- THF Overliggende konstruksjon: - Andre krav på elementnivå: Komplett nedhengt fast gipsplatehimling iht

28 Kap.: 12 Tømrerarbeid Side Gesimser himlingsplan. Alle plateskjøter skal ha bakenforliggende spikerslag. Kfr. innledende tekster og himlingsplan AA-THF Bæresystem for himling: Himlingsbjelkelag av stål tynnplateprofiler opphengt i dekke Isolasjon i bæresystem: 100 mm mineralullsisolasjon Underkledning i himling: Valgfri Kledning i himling: QK A Materiale: Gipsplater Antall lag: 1-lag Bygningsdel: Himling Underlag: Stål tynplateprofiler Komplett nedhengt bæresystem for fast gipsplatehimling BE A YTTERVEGG MED BÆRESYSTEM AV TRE ELLER TYNNPLATEPROFILER - MED UTVENDIG KLEDNING Areal m 78 Utvendig kledning: Kledning av plane plater på vertikale flater utvendig {QK } Lufting: Uten lufting Vindsperre - ytterste lag: Papp fra tak. Vindsperre - innerste lag: Uten sperresjikt Utvendig utlekting: Uten utlekting Isolasjon i utvendig utlekting: Uten isolasjon Bæresystem: Valgfritt Isolasjon i bæresystem: Isolering av vegger med plater eller ruller av mineralull {SB } Dampsperre: Uten dampsperre Innvendig utlekting: Uten innvendig utlekting Isolasjon i innvendig utlekting: Uten isolasjon Innvendig : Uten innvendig Innvendig kledning: Uten innvendig kledning Lokalisering: Tak på karnapper, Elementhøyde: Ca 30 cm

29 Kap.: 12 Tømrerarbeid Side 43 Andre krav på elementnivå: Komplett oppbygging og isolering av parapet på nytt tak. x) Mengderegler Enhet endret til m. Kfr. innledende tekster og detalj AA- THG med tilhørende tegningshenvisninger. Utvendig kledning: QK A KLEDNING AV PLANE PLATER PÅ VERTIKALE R UTVENDIG Materiale: Kryssfiner Utførelse: Valgfri Dimensjon: 15 mm Bygningsdel: Parapet Underlag: - Posten omhandler kledningen vertikalt og på topp av parapet. Lufting: Uten lufting Vindsperre - ytterste lag: Papp fra tak. Vindsperre - innerste lag: Uten sperresjikt Utvendig utlekting: Uten utlekting Isolasjon i utvendig utlekting: Uten isolasjon Bæresystem: Valgfritt Isolasjon i bæresystem: SB ISOLERING AV VEGGER MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL Montasje: I parapet Tykkelse: Varierende, se tegning Krav til fysiske egenskaper: - Nei Dampsperre: Uten dampsperre Innvendig utlekting: Uten innvendig utlekting Isolasjon i innvendig utlekting: Uten isolasjon

30 Kap.: 12 Tømrerarbeid Side 44 Innvendig : Uten innvendig Takoppbygg Innvendig kledning: Uten innvendig kledning BE A HIMLING Areal m Bæresystem for himling: Nedlekting av stål tynnplateprofiler for himling {PJ } Isolasjon i bæresystem: Isolering av gulv med plater eller ruller av mineralull {SB } Underkledning i himling: Underkledning av plater i himling {QK } Kledning i himling: Uten kledning Lokalisering: Tak på karnapper Overliggende konstruksjon: TRP Andre krav på elementnivå: Komplett isolering av tak, posten skal inkludere dampsperre og alle tilpasninger mot tilstøtende konstruksjoner. Kfr. innledende tekster og tegning AA- THO med tilhørende tegningshenvisninger. Bæresystem for himling: PJ NEDLEKTING AV STÅL TYNNPLATEPROFILER FOR HIMLING Utførelsesklasse: EXC2 Korrosivitetskategori: Uspesifisert Montering: Uten oppretting Dimensjon/profiltype: Valgfri Utførelseskrav: - Nei Isolasjon i bæresystem: SB ISOLERING AV GULV MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL Montasje: Underside av dekke Tykkelse: 220 mm Krav til fysiske egenskaper: - Nei

31 Kap.: 12 Tømrerarbeid Side 45 Underkledning i himling: QK A UNDERKLEDNING AV PLATER I HIMLING Materiale: Gipsplate Overflatebehandling: Ubehandlet Plateformat: - Antall lag: 1 Type: 13 mm Underlag: Tynnplateprofiler og dampsperre Posten skal inkludere dampsperre. Kledning i himling: Uten kledning SB A ISOLERING AV TAK MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL Isolert areal m Montasje: Stripeisolasjon på undersiden av korrugerte plater Tykkelse: 70 mm Lokalisering: Tak på karnapper Krav til fysiske egenskaper: - Komplett isolering av bølgedaler på korrugerte stålplater. x) Mengderegler Arealet er oppgitt i kvadrat korrugerte stålplater, ikke kvadrat isolasjon. Kfr. innledende tekster og tegning AA- THG med tilhørende tegningshenvisninger. Sum Kapittel 12 Tømrerarbeid:

Kap.: 12 Tømrerarbeid Side 2 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav

Kap.: 12 Tømrerarbeid Side 2 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav Kap.: 12 Tømrerarbeid Side 2 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 12 Tømrerarbeid 12.200 Bygning, generelt For materialer og arbeidets utførelse gjelder bestemmelsene

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS A Utvidelse non-schengen Tilbudsbeskrivelse. Kap.: 12 Tømrerarbeid Side 14

OSLO LUFTHAVN AS A Utvidelse non-schengen Tilbudsbeskrivelse. Kap.: 12 Tømrerarbeid Side 14 Kap.: 12 Tømrerarbeid Side 14 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 12 Tømrerarbeid 12.200 Bygning, generelt For materialer og arbeidets utførelse gjelder bestemmelsene

Detaljer

NS 3420 "Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner", utgave 4.0 (201301).

NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4.0 (201301). Kap.: 28 Riving ved ombygging og rehabilitering Side 2 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 28 Riving ved ombygging og rehabilitering 28.200 Bygning, generelt 28.200.1

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS 28.11.2014 A134554- Utvidelse non-schengen Tilbudsbeskrivelse. Kap.: 13 Snekkerarbeid Side 38

OSLO LUFTHAVN AS 28.11.2014 A134554- Utvidelse non-schengen Tilbudsbeskrivelse. Kap.: 13 Snekkerarbeid Side 38 Kap.: 13 Snekkerarbeid Side 38 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 13 Snekkerarbeid 13.200 Bygning, generelt For materialer og arbeidets utførelse gjelder bestemmelsene

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS 31.01.2014. Kap.: 24 Fast bygginnredning Side 94

OSLO LUFTHAVN AS 31.01.2014. Kap.: 24 Fast bygginnredning Side 94 Kap.: 24 Fast bygginnredning Side 94 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 24 Fast bygginnredning 24.200 Bygning, generelt 24.200.1 For materialer og arbeidets utførelse

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS A Utvidelse non-schengen Tilbudsbeskrivelse. Kap.: 10 Flisarbeid Side 8

OSLO LUFTHAVN AS A Utvidelse non-schengen Tilbudsbeskrivelse. Kap.: 10 Flisarbeid Side 8 Kap.: 10 Flisarbeid Side 8 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 10 Flisarbeid 10.200 Bygning, generelt For materialer og arbeidets utførelse gjelder bestemmelsene i

Detaljer

A128080 Kapasitetsprosjekt - delprosjekt SAS Lounge Innland. Kap.: 12 Tømrerarbeid Side 2

A128080 Kapasitetsprosjekt - delprosjekt SAS Lounge Innland. Kap.: 12 Tømrerarbeid Side 2 Kap.: 12 Tømrerarbeid Side 2 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 12 Tømrerarbeid Redigering av beskrivelsen Postnummersystemet er KK.BBB.LL, der - KK er kapittelnummer

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS Kap.: 23 Himlingsarbeid Side 88. For materialer og arbeidets utførelse gjelder bestemmelsene i Norsk Standard.

OSLO LUFTHAVN AS Kap.: 23 Himlingsarbeid Side 88. For materialer og arbeidets utførelse gjelder bestemmelsene i Norsk Standard. Kap.: 23 Himlingsarbeid Side 88 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 23 Himlingsarbeid 23.200 Bygning, generelt For materialer og arbeidets utførelse gjelder bestemmelsene

Detaljer

OSL Økt toalettkapasitet - Pir øst. Beskrivelse. Bygningsmessige arbeider. Arkitekt

OSL Økt toalettkapasitet - Pir øst. Beskrivelse. Bygningsmessige arbeider. Arkitekt Prosjekttittel: OSL Økt toalettkapasitet - Pir øst Tittel: Beskrivelse Bygningsmessige arbeider Arkitekt B02 31.01.14 KONKURRANSEGRUNNLAG BAA CHA PLA A01 20.01.14 OPPRETTET BAA Revisjon Dato Tekst Laget

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS A Utvidelse non-schengen Tilbudsbeskrivelse. Kap.: 21 Malerarbeid Side 77

OSLO LUFTHAVN AS A Utvidelse non-schengen Tilbudsbeskrivelse. Kap.: 21 Malerarbeid Side 77 Kap.: 21 Malerarbeid Side 77 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 21 Malerarbeid 21.200 Bygning, generelt For materialer og arbeidets utførelse gjelder bestemmelsene

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS 31.01.2014. Kap.: 21 Malerarbeid Side 80. For materialer og arbeidets utførelse gjelder bestemmelsene i Norsk Standard.

OSLO LUFTHAVN AS 31.01.2014. Kap.: 21 Malerarbeid Side 80. For materialer og arbeidets utførelse gjelder bestemmelsene i Norsk Standard. Kap.: 21 Malerarbeid Side 80 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 21 Malerarbeid 21.200 Bygning, generelt For materialer og arbeidets utførelse gjelder bestemmelsene

Detaljer

Kap.: 01 Rigging og drift Side 2 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav

Kap.: 01 Rigging og drift Side 2 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav Kap.: 01 Rigging og drift Side 2 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 01 Rigging og drift 01.100 Rigging og drift, generelt For riggforhold og spesielle forhold på byggeplass,

Detaljer

Kap.: 13 Snekkerarbeid Side 2 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav

Kap.: 13 Snekkerarbeid Side 2 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav Kap.: 13 Snekkerarbeid Side 2 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 13 Snekkerarbeid 13.200 Bygning, generelt For materialer og arbeidets utførelse gjelder bestemmelsene

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS A Utvidelse non-schengen Tilbudsbeskrivelse. Kap.: 23 Himlingsarbeid Side 85

OSLO LUFTHAVN AS A Utvidelse non-schengen Tilbudsbeskrivelse. Kap.: 23 Himlingsarbeid Side 85 Kap.: 23 Himlingsarbeid Side 85 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 23 Himlingsarbeid 23.200 Bygning, generelt For materialer og arbeidets utførelse gjelder bestemmelsene

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS Kap.: 18 Blikkenslagerarbeider Side 62. For materialer og arbeidets utførelse gjelder bestemmelsene i Norsk Standard.

OSLO LUFTHAVN AS Kap.: 18 Blikkenslagerarbeider Side 62. For materialer og arbeidets utførelse gjelder bestemmelsene i Norsk Standard. Kap.: 18 Blikkenslagerarbeider Side 62 18 Blikkenslagerarbeider 18.200 Bygning, generelt For materialer og arbeidets utførelse gjelder bestemmelsene i Norsk Standard. Spesielt nevnes: NS 3420 "Beskrivelsestekster

Detaljer

Mengdebeskrivelse arkitekt

Mengdebeskrivelse arkitekt Prosjekttittel: OSLO LUFTHAVN AS Utvidelse Non Schengen Tittel: Mengdebeskrivelse arkitekt B01 17.11.2014 Konkurranseunderlag YG JES JES Dato Tekst Logo: Områdekode: Systemkode: TH 20 Prosjektnummer: Kontraktsnummer:

Detaljer

NS 3420-BE:2014 Eksempel på poster med bruk av NS 3420 BE Bygningelementer Side Postnr NS-kode / Spesifikasjon Enh.

NS 3420-BE:2014 Eksempel på poster med bruk av NS 3420 BE Bygningelementer Side Postnr NS-kode / Spesifikasjon Enh. Eksempel på poster med bruk av NS 3420 BE Bygningelementer Side 12-1 12 Tømrerarbeider 12 Tømrerarbeider Denne beskrivelsen er basert på NS 3420:2017. 12.23 Yttervegger 12.23.1 BE3.211243288841188812 YTTERVEGG

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS Kap.: 15 Dører Side 52. For materialer og arbeidets utførelse gjelder bestemmelsene i Norsk Standard.

OSLO LUFTHAVN AS Kap.: 15 Dører Side 52. For materialer og arbeidets utførelse gjelder bestemmelsene i Norsk Standard. Kap.: 15 Dører Side 52 15 Dører 15.200 Bygning, generelt For materialer og arbeidets utførelse gjelder bestemmelsene i Norsk Standard. Spesielt nevnes: NS 3420 "Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og

Detaljer

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201).

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201). Prosjekt: OSL - DRIFTSBYGNING. TILBYGG/OMBYGGING Side 12-1 I dette kapitlet er det medtatt Klimavegger Kledninger Nye brystninger i yttervegger, tilpasset nytt tilstøtende tak Solavskjerming Innervegger

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS 31.01.2014. Kap.: 20 Glassarbeid Side 70. For materialer og arbeidets utførelse gjelder bestemmelsene i Norsk Standard.

OSLO LUFTHAVN AS 31.01.2014. Kap.: 20 Glassarbeid Side 70. For materialer og arbeidets utførelse gjelder bestemmelsene i Norsk Standard. Kap.: 20 Glassarbeid Side 70 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 20 Glassarbeid 20.200 Bygning, generelt For materialer og arbeidets utførelse gjelder bestemmelsene

Detaljer

Kap.: 18 Blikkenslagerarbeider Side 2 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav

Kap.: 18 Blikkenslagerarbeider Side 2 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav Kap.: 18 Blikkenslagerarbeider Side 2 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 18 Blikkenslagerarbeider 18.200 Bygning, generelt For materialer og arbeidets utførelse gjelder

Detaljer

A128080 Kapasitetsprosjekt - delprosjekt SAS Lounge Innland. Kap.: 19 Metallarbeid Side 19

A128080 Kapasitetsprosjekt - delprosjekt SAS Lounge Innland. Kap.: 19 Metallarbeid Side 19 Kap.: 19 Metallarbeid Side 19 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 19 Metallarbeid Redigering av beskrivelsen Postnummersystemet er KK.BBB.LL, der - KK er kapittelnummer

Detaljer

Eksempler på poster med bruk av NS 3420 - Q: (2014) Tømrerarbeider Side 1. Postnr Poster basert på NS 3420 postgrunnlag Enh.

Eksempler på poster med bruk av NS 3420 - Q: (2014) Tømrerarbeider Side 1. Postnr Poster basert på NS 3420 postgrunnlag Enh. Side 1 12 Tømrerarbeider 12.231 Bærende yttervegg 12.231.1 QK1.1224 UTLEKTING PÅ VEGG - INNVENDIG - AREAL Areal m 2 75,00 0,00 0,00 Formål : Plater Lokalisering: Innside yttervegg i kjeller, se figur A.2

Detaljer

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201).

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201). Prosjekt: OSL - UTVIDELSE SENTRALLAGER Side 12-1 I dette kapitlet er det medtatt Klimavegger Kledninger Innervegger Gesimser PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg,

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 19-1

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 19-1 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 19-1 19. METALLARBEIDER Kapittelet omfatter følgende: - Hjørnebeslag - Rekkverk - Tak over inngangsparti - Trappenese i utvendig amfi Spesifikasjon PRISGRUNNLAG

Detaljer

Rambøll Norge AS Prosjekt: 989 BARDUFOSS UNGDOMSSKOLE Tilleggsbeskrivelse Side 1 Bygningsdel

Rambøll Norge AS Prosjekt: 989 BARDUFOSS UNGDOMSSKOLE Tilleggsbeskrivelse Side 1 Bygningsdel Prosjekt: 989 BARDUFOSS UNGDOMSSKOLE Tilleggsbeskrivelse 02.10.2013 Side 1 Bygningsdel T Prosjekt: 989 BARDUFOSS UNGDOMSSKOLE Tilleggsbeskrivelse 02.10.2013 Side A1-1 Kapittel: A1 TILBYGG - 10 TØMRERARBEIDER

Detaljer

Post Beskrivelse. Prosjekt 3421113007 Skagerak Energi Enger 1 SKAGERAK ENERGI AS, ENGER - OPPGRADERING AV. Byggherre. Sum denne side eksl. mva.

Post Beskrivelse. Prosjekt 3421113007 Skagerak Energi Enger 1 SKAGERAK ENERGI AS, ENGER - OPPGRADERING AV. Byggherre. Sum denne side eksl. mva. Beskrivelse Telemark Vestfold Entreprenør AS Side 1 av 5 12.0 GENERELT For tilbudets priser, krav til materialer og utførelse, regler for mengdeberegning og toleransekrav, samt postenes tekstkoding, gjelder

Detaljer

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: 130228_IKEA_Ringsaker_Kalkylemodell Side 12-1 12 Tømrerarbeid 12.24 Innervegger 12.24.1 IV5_A24.95/95 (600) R-R M95 Plan 1 162,99 12.24.1.1 PJ3.112322311 BINDINGSVERK STEGHØYDE: 100 mm Se plantegninger

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 17-1

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 17-1 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 17-1 KAP. 17 TEKKEARBEID I dette kapitlet er medtatt: Tekking på flatt tak Isolasjon og tekking på flatt tak Tekking av tak på gangbro Spesifikasjon PRODUKTHENVISNING

Detaljer

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201).

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201). Prosjekt: OSL - UTVIDELSE SENTRALLAGER Side 17-1 I dette kapitlet er det medtatt Isolering, falloppbygging og tekking av tak PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg,

Detaljer

Prosjekt: AVFALLSORTERINGSANLEGG FORUS Side: 10-1 Dokumentgruppe: 10 Flisarbeider

Prosjekt: AVFALLSORTERINGSANLEGG FORUS Side: 10-1 Dokumentgruppe: 10 Flisarbeider Prosjekt: AVFALLSORTERINGSANLEGG FORUS Side: 10-1 Dokumentgruppe: 10 Flisarbeider Postnr 10 Flisarbeider 10.20 Bygning, generelt Tekst INNLEDNING TIL TEKNISK BESKRIVELSE Beskrivelsen i dette kapittel er

Detaljer

NS 3420 info. - generelle endringer

NS 3420 info. - generelle endringer NS 3420 info - generelle endringer 2011 Standarden NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner er et standardisert system av postgrunnlag for delprodukter og ytelser innenfor bygge-

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 14-1

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 14-1 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 14-1 KAP. 14 ER I dette kapitlet er det medtatt Vindu i yttervegg Utvendige glassfelt Vindu i innervegg Spesifikasjon PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på

Detaljer

Kap.: 20 Glassarbeid Side 2 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav

Kap.: 20 Glassarbeid Side 2 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav Kap.: 20 Glassarbeid Side 2 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 20 Glassarbeid 20.200 Bygning, generelt For materialer og arbeidets utførelse gjelder bestemmelsene

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 21-1

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 21-1 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 21-1 21. MALERARBEID Kapitlet omfatter komplette malerarbeider. Spesifikasjon Vinduer og dører leveres ferdig behandlet og er innsatt før malerarbeidene begynner.

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Prosjekt - Bybygg K 202 Generalentreprise Bybygg. ADDENDUM 2 Tillegg til konkurransegrunnlag - for prising

KONKURRANSEGRUNNLAG Prosjekt - Bybygg K 202 Generalentreprise Bybygg. ADDENDUM 2 Tillegg til konkurransegrunnlag - for prising KONKURRANSEGRUNNLAG Prosjekt - Bybygg K 202 Generalentreprise Bybygg ADDENDUM 2 Tillegg til konkurransegrunnlag - for prising 30.08.16 TILTAKSHAVER OG BYGGHERRE NORSK FOLKEMUSEUM 2 ORIENTERING Addendum

Detaljer

01 Rigging og drift av byggeplass, forsikringer og sikkerhetsstillelse for byggeoppdrag

01 Rigging og drift av byggeplass, forsikringer og sikkerhetsstillelse for byggeoppdrag Prosjekt: Kristiansand kommune - Badmingtonhallen Side: 01-1 Kapittel: 01 Rigging og drift av byggeplass, forsikringer og sikkerhetsstillelse for byggeoppdrag Fag 01 Rigging og drift av byggeplass, forsikringer

Detaljer

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201).

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201). 26.08.2013 Prosjekt: OSL - UTVIDELSE SENTRALLAGER Side 09-1 I dette kapitlet er det medtatt Teglforblending av fasader Innvendige murte vegger PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster

Detaljer

A Kapasitetsprosjekt - delprosjekt SAS Lounge Innland. Kap.: 20 Glassarbeid Side 25

A Kapasitetsprosjekt - delprosjekt SAS Lounge Innland. Kap.: 20 Glassarbeid Side 25 Kap.: 20 Glassarbeid Side 25 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 20 Glassarbeid Redigering av beskrivelsen Postnummersystemet er KK.BBB.LL, der - KK er kapittelnummer

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 15-1

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 15-1 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 15-1 KAP. 15 DØRER I dette kapitlet er det medtatt: Ytterdører Innerdører Inspeksjonsluker Spesifikasjon PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420, utgave

Detaljer

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201).

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201). Prosjekt: OSL - DRIFTSBYGNING. TILBYGG/OMBYGGING Side 15-1 I dette kapitlet er det medtatt Ytterdører Innerdører Flytting av dør Låser og beslag for dører PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420

Detaljer

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg og anlegg, utgave

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg og anlegg, utgave Prosjekt: K 216 Himlingsarbeid - Stavanger Forum Side 23-1 KAP. 23 HIMLINGSARBEIDER I dette kapitlet er det medtatt: Systemhimlinger PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for

Detaljer

Prosjekt: Oppgave 1. Løsningsforslag Side: 02-1 Kapittel: 02 BYGNING Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Prosjekt: Oppgave 1. Løsningsforslag Side: 02-1 Kapittel: 02 BYGNING Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum 06.10.011 Prosjekt: Oppgave 1. Løsningsforslag Side: 0-1 Kapittel: 0 BYGNING 0 BYGNING 0.03 Betongarbeider Arbeidet omfatter: - 1 Fundamenter - 3 Yttervegger - 4 Innervegger - 5 Dekker 0.03.1 Grunn og

Detaljer

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201).

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201). Prosjekt: OSL - DRIFTSBYGNING. TILBYGG/OMBYGGING Side 09-1 I dette kapitlet er det medtatt Nye teglforblendede felt under vinduer Sålbenker i naturstein Innvendige murte vegger Puss på murte vegger PRISGRUNNLAG

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS 08.08.2013 BA - VA Verksted og kontor adm. bygn.

OSLO LUFTHAVN AS 08.08.2013 BA - VA Verksted og kontor adm. bygn. Kap.: 00.07 Stålkonstruksjoner Side 28 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 00.07 Stålkonstruksjoner ORIENTERING Dette kapitlet omfatter stålarbeidene knyttet til etablering

Detaljer

07 STÅLKONSTRUKSJONER... 07-1 261 PRIMÆRKONSTRUKSJON... 12-1 12 TØMRERARBEIDER... 12-1 26 YTTERTAK... 28-1 262 TAKTEKNING... 18-1

07 STÅLKONSTRUKSJONER... 07-1 261 PRIMÆRKONSTRUKSJON... 12-1 12 TØMRERARBEIDER... 12-1 26 YTTERTAK... 28-1 262 TAKTEKNING... 18-1 Børve og Borchsenius Arkitektkontor AS Prosjekt: Sykehuset Telemark HF. Bygg 12, Nytt tak Side I-1 INNHOLDSFORTEGNELSE 01 KAPITALYTELSER, RIGGING, DRIFT OG NEDRIGGING... 01-1 110 ETABLERING AV BYGGEPLASSEN...

Detaljer

262.50.01 SVØMMEHALL VAKUUMINFESTET PÅ BETONG/BETONGELEMENTER

262.50.01 SVØMMEHALL VAKUUMINFESTET PÅ BETONG/BETONGELEMENTER 262.50.01 SVØMMEHALL VAKUUMINFESTET PÅ BETONG/BETONGELEMENTER Postnr NS-kode/tekst Enhet Mengde Pris Sum 262.50.01 SVØMMEHALL - VAKUUMINNFESTET TEKKESYSTEM - GENERELT Til tekning av fritt eksponerte tak

Detaljer

Kap.: Stålkonstruksjoner Side 2 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav

Kap.: Stålkonstruksjoner Side 2 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav Kap.: 00.07 Stålkonstruksjoner Side 2 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 00 00.07 Stålkonstruksjoner ORIENTERING Dette kapitlet omfatter stålarbeidene knyttet til

Detaljer

OMBYGGING IT-AVDELINGEN

OMBYGGING IT-AVDELINGEN Høgskolen i Lillehammer - Ombygging IT-avdelingen Høgskolen i Lillehammer - Ombygging IT-avdelingen HØGSKOLEN I LILLEHAMMER OMBYGGING IT-AVDELINGEN BYGNINGSMESSIG HOVEDENTREPRISE BOK 1 - ANBUDSBESKRIVELSE

Detaljer

A128080 Kapasitetsprosjekt - delprosjekt SAS Lounge Innland. Kap.: 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Side 62

A128080 Kapasitetsprosjekt - delprosjekt SAS Lounge Innland. Kap.: 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Side 62 Kap.: 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Side 62 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Redigering

Detaljer

YSTERHAGAN BOFELLESSKAP

YSTERHAGAN BOFELLESSKAP Prosjekt: Ysterhagan bofellesskap bygning ARK Bok2-Del3 Side 0-1 01 FORSIDE YSTERHAGAN BOFELLESSKAP K201 HOVEDENTREPRISE ANBUDSSKJEMA: - Bok 2-Del 3 Bygning ARK hagan bo Prosjekt: Ysterhagan bofellesskap

Detaljer

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201).

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201). Prosjekt: OSL - UTVIDELSE SENTRALLAGER Side 14-1 I dette kapitlet er det medtatt Vinduer PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4

Detaljer

262.30.02 SEDUM EKSTENSIVE STÅLPLATEUNDERLAG

262.30.02 SEDUM EKSTENSIVE STÅLPLATEUNDERLAG 262.30.02 SEDUM EKSTENSIVE STÅLPLATEUNDERLAG Postnr NS-kode/tekst Enhet Mengde Pris Sum 262.30.02 STÅLPLATEUNDERLAG - GENERELT Til tekning av ekstensive grønne tak (Sedum) over bærende konstruksjon med

Detaljer

262.30.01 SEDUM EKSTENSIVE BETONGUNDERLAG

262.30.01 SEDUM EKSTENSIVE BETONGUNDERLAG 262.30.01 SEDUM EKSTENSIVE BETONGUNDERLAG Postnr NS-kode/tekst Enhet Mengde Pris Sum 262.30.01 BETONGUNDERLAG - GENERELT Til tekning av ekstensive grønne tak (Sedum) over bærende konstruksjon med plasstøpt

Detaljer

Brannmotstand REI 30 REI 60. U. verdi U. verdi U. verdi U. verdi

Brannmotstand REI 30 REI 60. U. verdi U. verdi U. verdi U. verdi T - 01.12.06 11mm umalt/ ferdigmalt Huntonit veggplater mm diff.sperre Trestendere Utlekting Huntonit vindtette plater Utvendig kledning Yttervegg av tre Stender cc 600mm Kledning K10 Trafikkstøyreduksjonstall

Detaljer

Yttervegger. 09a.02 Leca Iso 30 + 5 cm isolasjon

Yttervegger. 09a.02 Leca Iso 30 + 5 cm isolasjon Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09a - 1 09a Yttervegger 09a.02 Leca Iso 30 + 5 cm isolasjon 09a.02.1 NB2.2233992A (2013) MURT MASSIV VEGG Murprodukt: Sandwichblokk Murproduktets trykkfasthet: 4 MPa Eksponering:

Detaljer

Snekker. vedlegg og sjekkliste

Snekker. vedlegg og sjekkliste vedlegg og sjekkliste Fukt og energisikring av Kompaktmur tek10 med inntrukket bjelkelag VEDLEGG 1 198 100 5048 Permanent svill 198 mm monteres før sprøyting Sponplate VEGGPLATE 13 mm DAMPSPERRE SOM FESTES

Detaljer

Tårnet barnehage, Vikna kommune

Tårnet barnehage, Vikna kommune Prosjekt: Tårnet BHG Del 2 (IFC-import) Side 1 Tårnet barnehage, Vikna kommune HOVEDENTREPRISE ANBUDSSKJEMA: - Bok 2.2 Bygningsmessige IFC-Beskrivelse Prosjekt: Tårnet BHG Del 2 (IFC-import) Side 2 Prosjektstatus:

Detaljer

Spørsmål svar. NOTAT Kopi til:

Spørsmål svar. NOTAT Kopi til: Spørsmål svar 1 av 8 P-1000801 KHiB Kunst- og designhøgskolen i Bergen Vår saksbehandler: Vår dato: Vår referanse: Sven Wertebach 18.06.2015 Anbud K206 NOTAT Kopi til: Deres dato: Deres referanse: PRESISERINGER

Detaljer

ANBUDSSKJEMA: - Bok 2, Del 1 - (Bygningsmessige arbeider bygg A & B) - (Nybygg)

ANBUDSSKJEMA: - Bok 2, Del 1 - (Bygningsmessige arbeider bygg A & B) - (Nybygg) Prosjekt: Eidebakken Skole - K201- Bok 2 - Del 1 (Bygningsmessig Bygg A&B) Side 0-1 EIDEBAKKEN SKOLE K201 HOVEDENTREPRISE ANBUDSSKJEMA: - Bok 2, Del 1 - (Bygningsmessige arbeider bygg A & B) - (Nybygg)

Detaljer

Ved henvisning til romnummer i dette kapittel er det vist til eksisterende romnummer, som er vist på rivetegninger, tegn. nr. B-10 og B-20.

Ved henvisning til romnummer i dette kapittel er det vist til eksisterende romnummer, som er vist på rivetegninger, tegn. nr. B-10 og B-20. Beskrivelse Telemark Vestfold Entreprenør AS Side 1 av 12 28.0 GENERELT For tilbudets priser, krav til materialer og utførelse, regler for mengdeberegning og toleransekrav, samt postenes tekstkoding, gjelder

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 18-1

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 18-1 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 18-1 14. BLIKKENSLAGERARBEID Kapittelet omfatter følgende: - Takrenner og nedløp - Gesimsbeslag - Vannbrettbeslag - Sidebeslag for vindu - Sålbenkbeslag Spesifikasjon

Detaljer

14.12.2014 72612 Forenklet transfer - bygg Bilag B3 Ytelsesbeskrivelse. Kap.: 23 Himlingsarbeid Side 23-1

14.12.2014 72612 Forenklet transfer - bygg Bilag B3 Ytelsesbeskrivelse. Kap.: 23 Himlingsarbeid Side 23-1 23 Himlingsarbeid Redigering av beskrivelsen Postnummerstrukturen er aa.bbb.ccc, der - aa er kapittelnummer iht. NS3450:2006 Tillegg A, - bbb er bygningsdel iht. OSL Systemkoder, - ccc er løpenummer NS3420.

Detaljer

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201).

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201). Prosjekt: OSL - UTVIDELSE SENTRALLAGER Side 09-1 Kapittel: 09 Murarbeid I dette kapitlet er det medtatt Teglforblending av fasader Innvendige murte vegger PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420

Detaljer

262.20.01 PARKERINGSDEKKER - VARMT TAK

262.20.01 PARKERINGSDEKKER - VARMT TAK 262.20.01 PARKERINGSDEKKER - VARMT TAK Postnr NS-kode/tekst Enhet Mengde Pris Sum 262.20.01 PARKERINGSDEKKER - VARMT TAK - GENERELT Bærende konstruksjon med plasstøpt eller prefabrikkert betong med overflatekvalitet

Detaljer

Yttervegger. 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS

Yttervegger. 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09a - 1 09a Yttervegger 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS 09a.45.1 NB2.2393332A (2013) MURT MASSIV VEGG Murprodukt: Lettklinkerblokk Murproduktets trykkfasthet: 5 MPa Eksponering:

Detaljer

Yttervegger. 09a.11 Weber VentiGuard

Yttervegger. 09a.11 Weber VentiGuard Prosjekt: SAINT-GOBAIN BYGGEVARER-TEKSTER, NS 3420:2016 Side: 09a - 1 09a Yttervegger 09a.11 Weber VentiGuard 09a.11.1 QK1.111222A (2016) UTLEKTING PÅ VEGG UTVENDIG AREAL Formål : Kledning Forbehandling

Detaljer

VAKUUM FESTET PÅ PLASSTØPT BETONG

VAKUUM FESTET PÅ PLASSTØPT BETONG 262.10.06 VAKUUM FESTET PÅ PLASSTØPT BETONG Postnr NS-kode/tekst Enhet Mengde Pris Sum 262.10.06 VAKUUMINNFESTET TEKKESYSTEM - GENERELT Til tekning av fritt eksponerte tak over bærende konstruksjon benyttes

Detaljer

Post Beskrivelse. Prosjekt Skagerak Energi Enger 1 SKAGERAK ENERGI AS, ENGER - OPPGRADERING AV. Byggherre

Post Beskrivelse. Prosjekt Skagerak Energi Enger 1 SKAGERAK ENERGI AS, ENGER - OPPGRADERING AV. Byggherre Beskrivelse Telemark Vestfold Entreprenør AS Side 1 av 6 13.0 GENERELT For tilbudets priser, krav til materialer og utførelse, regler for mengdeberegning og toleransekrav, samt postenes tekstkoding, gjelder

Detaljer

VOLDSDALEN MENIGHETSHUS FUNKSJONSBESKRIVELSE BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER

VOLDSDALEN MENIGHETSHUS FUNKSJONSBESKRIVELSE BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER VOLDSDALEN MENIGHETSHUS FUNKSJONSBESKRIVELSE BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER 1 Innholdsfortegnelse Innhold GENERELT... 3 RIVINGSARBEIDER... 3 23 YTTERVEGGER... 4 24 INNERVEGGER... 4 25 DEKKER... 5 29 ANDRE BYGNINGSMESSIGE

Detaljer

Yttervegger. 09a.03 Leca Iso 25 + 10 cm

Yttervegger. 09a.03 Leca Iso 25 + 10 cm Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09a - 1 09a Yttervegger 09a.03 Leca Iso 25 + 10 cm 09a.03.1 NB2.2233322A (2013) MURT MASSIV VEGG Murprodukt: Sandwichblokk Murproduktets trykkfasthet: 4 MPa Eksponering:

Detaljer

SANDNES KOMMUNE Prosjekt: Myklaberget Barnehage 07 BYGGENTREPRISE 38 Bygningsmessige hjelpearbeider 384 Tømmerarbeider

SANDNES KOMMUNE Prosjekt: Myklaberget Barnehage 07 BYGGENTREPRISE 38 Bygningsmessige hjelpearbeider 384 Tømmerarbeider Dato: 28.04.2015 Side 07.38-1 384.1 38 BYGNINGSMESSIGE HJELPEARBEIDER FOR VVS 384.2 384. TØMMERARBEIDER 384.3 384.01 Generelt Denne beskrivelse er basert på NS 3420, utgave 4 (201101). Kodene ved de spesifiserende

Detaljer

Funksjonsbeskrivelse utskifting av tak Hatlestrand Skule

Funksjonsbeskrivelse utskifting av tak Hatlestrand Skule 1 Funksjonsbeskrivelse utskifting av tak Hatlestrand Skule Beskrivelsen er nummerert iht. NS3450. Innhold: 00 Bygningsteknisk arbeid generelt 01 Rigg og Drift 09 Murerarbeid 12 Tømrerarbeider 14 Vinduer

Detaljer

VAKUUM FESTET PÅ BETONGELEMENTER

VAKUUM FESTET PÅ BETONGELEMENTER 262.10.05 VAKUUM FESTET PÅ BETONGELEMENTER Postnr NS-kode/tekst Enhet Mengde Pris Sum 262.10.05 VAKUUMINNFESTET TEKKESYSTEM - GENERELT Til tekning av fritt eksponerte tak over bærende konstruksjon benyttes

Detaljer

Tastarustå B2. 2-1 Bygning TYPE 1 Side 2-1-1. Tømmerarbeider. TYPE 1 - Rekkehus med livsløpsstandard

Tastarustå B2. 2-1 Bygning TYPE 1 Side 2-1-1. Tømmerarbeider. TYPE 1 - Rekkehus med livsløpsstandard Tastarustå B2 1 Bygning TYPE 1 Side 1-1 Post Kode/tekst Enh. Mengde Pris Sum 1 Bygning TYPE 1 Tømmerarbeider TYPE 1 - Rekkehus med livsløpsstandard I dette kapittelet er det tatt med mengder for 15 stk

Detaljer

262.20.06 RADONMEMBRAN BRUKSKLASSE A, B, C

262.20.06 RADONMEMBRAN BRUKSKLASSE A, B, C 262.20.06 RADONMEMBRAN BRUKSKLASSE A, B, C Postnr NS-kode/tekst Enhet Mengde Pris Sum 262.20.06 RADONMEMBRAN - GENERELT Radonmembran legges i forskjellige nivåer og navngis med bruksgruppe A, B eller C.

Detaljer

ETAT FOR UTBYGGING BERGEN KOMPETANSESENTER FOR LÆRINGSMILJØ ALREKSTAD SKOLE B1 BESKRIVELSE HOVEDBYGG OG ANNEKS BYGNINGSMESSIGE FAG

ETAT FOR UTBYGGING BERGEN KOMPETANSESENTER FOR LÆRINGSMILJØ ALREKSTAD SKOLE B1 BESKRIVELSE HOVEDBYGG OG ANNEKS BYGNINGSMESSIGE FAG ETAT FOR UTBYGGING BERGEN KOMPETANSESENTER FOR LÆRINGSMILJØ ALREKSTAD SKOLE B1 BESKRIVELSE HOVEDBYGG OG ANNEKS BYGNINGSMESSIGE FAG 39 HJELEPARBEIDER VVS 39.01 RIVEARBEIDER 39.01.1

Detaljer

TERRASSER TILDEKKET

TERRASSER TILDEKKET 262.20.04 TERRASSER TILDEKKET Postnr NS-kode/tekst Enhet Mengde Pris Sum 262.20.04 TERRASSEMEMBRAN TILDEKKET - GENERELT Til tekning av terrasser over bærende konstruksjon benyttes Protan membran eller

Detaljer

Rambøll Norge AS Prosjekt: Fasadekledning av avfallsbunkers Side I Rigg og drift Fasadekledning...

Rambøll Norge AS Prosjekt: Fasadekledning av avfallsbunkers Side I Rigg og drift Fasadekledning... Prosjekt: Fasadekledning av avfallsbunkers Side I-1 INNHOLDSFORTEGNELSE 01 Rigg og drift... 01-1 02 Fasadekledning... 02-1 Prosjekt: Fasadekledning av avfallsbunkers Side 01-1 Kapittel: 01 Rigg og drift

Detaljer

FASADESYSTEMET ZP MONTERINGSVEILEDNING

FASADESYSTEMET ZP MONTERINGSVEILEDNING FASADESYSTEMET ZP MONTERINGSVEILEDNING November 2014 Innledning Fasadesystemet ZP Systemet benyttes til utvendig påforing av eksisterende yttervegg av for eksempel betong. Det gir en god etterisolering

Detaljer

262.40.02 SINGEL FJERNES - NY TAKTEKNING

262.40.02 SINGEL FJERNES - NY TAKTEKNING 262.40.02 SINGEL FJERNES - NY TAKTEKNING Postnr NS-kode/tekst Enhet Mengde Pris Su 262.40.02 REHABILITERING DER SINGELBALLAST FJERNES - GENERELT Ved rehabilitering av eldre tak kan an forbedre så vel taktekningen,

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS 28.11.2014 A134554- Utvidelse non-schengen Tilbudsbeskrivelse. Kap.: 25 Bygningsmessig arbeid for VVS-installasjoner Side 99

OSLO LUFTHAVN AS 28.11.2014 A134554- Utvidelse non-schengen Tilbudsbeskrivelse. Kap.: 25 Bygningsmessig arbeid for VVS-installasjoner Side 99 Kap.: 25 Bygningsmessig arbeid for VVS-installasjoner Side 99 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 25 Bygningsmessig arbeid for VVS-installasjoner Redigering av beskrivelsen

Detaljer

Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 03-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 03-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 03-1 03 Graving, Sprengning 03.1 DETTE KAPITTEL - Grunnarbeider og fundamenter 03.2 PRISGRUNNLAG, beskrivelser 0.0: Konkurransegrunnlag (eget dokument) 1.0: Rigg og drift

Detaljer

MONTERINGSANVISNING. Silencio 4 / 6 / 8 / 12 / 24 / 36. Sjekk alltid hunton.no for den sist oppdaterte versjonen! TG 2330

MONTERINGSANVISNING. Silencio 4 / 6 / 8 / 12 / 24 / 36. Sjekk alltid hunton.no for den sist oppdaterte versjonen! TG 2330 MONTERINGSANVISNING silencio 4 / 6 / 8 / 12 / 24 / 36 Sjekk alltid hunton.no for den sist oppdaterte versjonen! TG 2330 Silencio 1 Før oppstart Akklimatiser Silencio-platene innendørs på plant underlag

Detaljer

A Kapasitetsprosjekt - delprosjekt SAS Lounge Innland. Kap.: 28 Riving ved ombygging og rehabilitering Side 82

A Kapasitetsprosjekt - delprosjekt SAS Lounge Innland. Kap.: 28 Riving ved ombygging og rehabilitering Side 82 Kap.: 28 Riving ved ombygging og rehabilitering Side 82 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 28 Riving ved ombygging og rehabilitering Redigering av beskrivelsen Postnummersystemet

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS 28.11.2014 A134554- Utvidelse non-schengen Tilbudsbeskrivelse. Kap.: 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Side 111

OSLO LUFTHAVN AS 28.11.2014 A134554- Utvidelse non-schengen Tilbudsbeskrivelse. Kap.: 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Side 111 Kap.: 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Side 111 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Redigering

Detaljer

Prosjekt: Weber-produkter Side: 09-1 Kapittel: 09 Murerarbeid Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Prosjekt: Weber-produkter Side: 09-1 Kapittel: 09 Murerarbeid Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum Prosjekt: Weber-produkter Side: 09-1 09 Murerarbeid 09.23 Yttervegger 09.23.12 Leca Ringmur med EPS (gulvisolasjon) 09.23.12.1 NV1.11333923A SANDWICHVEGG MURPRODUKT: LETTKLINKER-BLOKK TRYKKFASTHET: 4 MPa

Detaljer

Dette kapittel er basert på NS 3420, kapittel Q og R. Kodene for de spesifiserende tekstene viser til ytelser som inngår.

Dette kapittel er basert på NS 3420, kapittel Q og R. Kodene for de spesifiserende tekstene viser til ytelser som inngår. Beskrivelse Telemark Vestfold Entreprenør AS Side 1 av 11 15.1 15 DØRER 15.100.1 INNHALDSLISTE ORIENTERING OM DØRER OG PORTER: 1. GENERELT 1.1 Forskrifter, standarder 1.2 Tilbodets mengder 1.3 Prisgrunnlag

Detaljer

MONTERINGSANVISNING 4 / 6 / 8 / 12 / 24 / 36 SILENCIO TRINNLYD TG 2330

MONTERINGSANVISNING 4 / 6 / 8 / 12 / 24 / 36 SILENCIO TRINNLYD TG 2330 MONTERINGSANVISNING TRINNLYD 4 / 6 / 8 / 12 / 24 / 36 TG 2330 TRINNLYD Hvordan får du best mulig lydisolasjon? Betong og hullbetongelementer Lydisolasjonen i etasjeskillere av betong er svært avhengig

Detaljer

NS Eksempler på poster - Passiv brannsikring. 2 Branntetting Brannfuging... 1

NS Eksempler på poster - Passiv brannsikring. 2 Branntetting Brannfuging... 1 NS 3420-2017 Eksempler på poster - Passiv brannsikring INNHOLDSFORTEGNELSE 2 Branntetting... 1 1 Brannfuging... 1 1 Branntetting av bevegelig fuge med fugemasse... 1 2 Branntetting av fuge med tettelist...

Detaljer

01 RIGGING, DRIFT OG KAPITALUTGIFTER... 01-1 110 ETABLERING AV BYGGEPLASSEN... 01-2 120 DRIFT AV BYGGEPLASSEN... 01-2 130 AVSLUTTENDE ARBEIDER...

01 RIGGING, DRIFT OG KAPITALUTGIFTER... 01-1 110 ETABLERING AV BYGGEPLASSEN... 01-2 120 DRIFT AV BYGGEPLASSEN... 01-2 130 AVSLUTTENDE ARBEIDER... Børve og Borchsenius Arkitektkontor AS 18.12.2013 Prosjekt: 4546 FOSSHEIM TERRASSE, GURHOLTVEIEN 1, SILJAN Side I-1 INNHOLDSFORTEGNELSE 01 RIGGING, DRIFT OG KAPITALUTGIFTER... 01-1 110 ETABLERING AV BYGGEPLASSEN...

Detaljer

342113023 Fossheim terrasse Siljan 10 Komplett 4546 FOSSHEIM TERRASSE, GURHOLTVEIEN 1, SILJAN, (Utvalgte poster)

342113023 Fossheim terrasse Siljan 10 Komplett 4546 FOSSHEIM TERRASSE, GURHOLTVEIEN 1, SILJAN, (Utvalgte poster) Beskrivelse Telemark Vestfold Entreprenør AS Side 1 av 10 07 STÅLKONSTRUKSJONER 07.222.5 SB7.4111 BRANNBESKYTTELSE AV BÆRENDE m 292,20 KONSTRUKSJONER Stålprofil Materiale: Mineralull På søyler i ytter-

Detaljer

VAKUUM FESTET PÅ STÅLPLATEUNDERLAG

VAKUUM FESTET PÅ STÅLPLATEUNDERLAG 262.10.03 VAKUUM FESTET PÅ STÅLPLATEUNDERLAG Postnr NS-kode/tekst Enhet Mengde Pris Sum 262.10.03 VAKUUMINNFESTET TEKKESYSTEM - GENERELT Til tekning av fritt eksponerte tak over bærende konstruksjon benyttes

Detaljer

Byggherre: Akershus Fylkeskommune Nivåbeskrivelse Generalentreprise (NS8405) Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 18-1

Byggherre: Akershus Fylkeskommune Nivåbeskrivelse Generalentreprise (NS8405) Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 18-1 Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 18-1 Postnr Tekst 18 BLIKKENSLAGERARBEID 18.1 DETTE KAPITTEL - Beslag mot dører, vinduer og glassfelt - Gesimsbeslag - Saltak: Tekking med forpatinert sink medtas kap. 18

Detaljer

Våte og tørre soner De fleste våtrom kan deles inn i våte og tørre soner. I våtsonene skal veggene kunne tåle

Våte og tørre soner De fleste våtrom kan deles inn i våte og tørre soner. I våtsonene skal veggene kunne tåle Våtrom Norgipsplater er velegnet til bruk i våtrom og ved å følge Norgips sine anvisninger sammen med beskrivelsen fra den prosjekterende sikres kvaliteten. Se også eget kapittel om våtrom i prosjekteringsveiledningen

Detaljer

262.40.05 VAKUUMFESTET TEKKESYSTEM

262.40.05 VAKUUMFESTET TEKKESYSTEM 262.40.05 VAKUUMFESTET TEKKESYSTEM Postnr NS-kode/tekst Enhet Mengde Pris Su 262.40.05 REHABILITERING MED VAKUUMINNFESTET TEKKESYSTEM - GENERELT Ved rehabilitering av eldre tak kan an forbedre så vel taktekningen,

Detaljer

56 Gyproc Monteringshåndbok. Himling. EI 30 ett nivå. Konstruksjonsdetaljer. 5.1 Gyproc GK-system

56 Gyproc Monteringshåndbok. Himling. EI 30 ett nivå. Konstruksjonsdetaljer. 5.1 Gyproc GK-system Kapittel Himling .1 Gyproc GK-system EI 30 ett nivå Konstruksjonsdetaljer 1. Kantskinne Gyproc GK-C 2. Bæreprofil Gyproc GK 1, c 900-1200 mm (c-avstand iht tabell 1) 3. Oppheng (A) 4. Skjøtebeslag Gyproc

Detaljer

Kap.: 18 Blikkenslagerarbeid Side 40 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav

Kap.: 18 Blikkenslagerarbeid Side 40 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav OSLO LUFTHAVN AS 16.01.2014 Kap.: 18 Blikkenslagerarbeid Side 40 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 18 Blikkenslagerarbeid Orientering Kapitlet omfatter div beslag

Detaljer

Kapittel 3 Yttervegger

Kapittel 3 Yttervegger Kapittel Yttervegger .1 Gyproc THERMOnomic Yttervegger på bindingsverk av stål Monteringsanvisning for THERMOnomic Yttervegger og statisk dimensjonering: Kontakt Gyproc Teknisk Service tlf 69 5 75 80.

Detaljer

Mengdebeskrivelse. Norsk Byggprosjektering AS. Saksbehandler: Per Tinnesand. Kapittel:

Mengdebeskrivelse. Norsk Byggprosjektering AS. Saksbehandler: Per Tinnesand. Kapittel: 00 Side: 00 00.333.06.00.02 Sum 00 0 RIGG OG DRIFT Side: 0 0 RIGG OG DRIFT 0.0 B20.2 RS,00 68 200,00 68 200,00 RIGGING, DRIFT OG NEDRIGGING AV BYGGEPLASS. ALLE ARBEIDER Sum 0 RIGG OG DRIFT 68 200,00 02

Detaljer