Julehilsen til kjente og kjære i Lurøy

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Julehilsen til kjente og kjære i Lurøy"

Transkript

1 Fellesavisen K OMMUNAL INFORMASJONSAVIS F OR L URØY KOMMUNE & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 4 DESEMBER ÅRGANG Julehilsen til kjente og kjære i Lurøy Oppvekst side 4 9 og Ved å lytte til «Nordnorsk julesalme» av Trygve Hoff kommer jeg i julestemning og får en vemodig lengsel etter heimplassen (Kvarøya), fjellan, folket og havet. Selv om vi har det bra på alle måter her i «Trønderriket», er heimplass og Helgeland ofte et savn, og dette forsterkes vel etter som årene går og man blir eldre. Jeg vil også sende en takk til ho mamma, som sørger for at «Steinkjerringa» kommer dumpende ned i postkassen vår hver tredje måned. Den blir lest fra «perm til perm» med stor interesse hver gang! Ha ei gledelig og fredelig jul alle! Gla i dokk! Hilsen fra oss i Verdal Wenche og Øystein Mørk Krokanvn. 16, 7650 Verdal INNHOLD Lions i Lurøy? side 10 Steinbiten side 15 Service på Sleneset side 18 Nordnorsk julesamle Av Trygve Hoff Velsigna du dag over fjordan. Velsigna du lys over land. Velsigna de evige ordan om håp og ei utstrakt hand. Verg dette lille Du gav oss den dagen Du fløtta oss hit. Så vi kjenne Du aldri vil la oss forkomme i armod og slit. Vi levde med hua i handa, men hadde så sterk ei tru. Og ett har vi visselig sanna: vi e hardhausa vi som Du. Nu har vi den hardaste ria, vi slit med å kare oss frem mot lyset og adventsti'a, d'e langt sør tel Betlehem. Guds fred over fjellet og åsen, la det gro der vi bygge og bor. Guds fred over dyran på båsen og ei frossen og karrig jord. Du ser oss i mørketidslandet. Du signe med evige ord husan og fjellet og vannet og folket som leve her nord. Ta vare på hverandre i jula

2 2 Ordførerens spalte Så er året 2002 snart forbi. Vi skriver desember, men alt nå kan vi slå fast at året vær- og klimamessig vil gå over i historien som helt spesielt. Uten skikkelig uvær på vinteren, plenklipping før 17. mai, multeplukking ved St.Hans, nypotet midt i juli, sol og blikkstille - uke etter uke - også utover høsten. Det burde ikke være behov for å ønske et bedre klima. Jeg regner med at vi etter et sånt år ikke kan ha værsjuke lurøyfjerdinger! Fra meterologisk hold blir det sagt at Helgeland særlig har vært begunstiget. Kanskje dette også er en av grunnene til at Nordland nylig ble kåret til det beste fylke å bo i. Elias Blix` salme «Å eg veit meg et land» kjennes ekstra nær og kjær etter et år der naturen har gitt så mye. I denne utgaven av Steinkjerringa velger jeg å ta for meg bare ett tema. At jeg velger dette, er fordi det til de grader berører vår identitet og vårt livsgrunnlag. Mange negative signaler gjør at det nå er høyst påkrevet at vi alle engasjerer oss, hver på vår måte. I neste utgave vil jeg bl.a. fortelle om kommunens budsjett for Men allerede nå vil jeg forberede dere unge på at det fra nyttår av er vår intensjon at ungdomsråd skal opprettes. Målet med dette er at ungdom gjennom et formelt organ skal få større mulighet til å fremføre og bestemme i de saker som angår barn og unge i Lurøy. Fiskerinæringa Det viktigste grunnlaget for bosetting i Lurøy gjennom mange tusen år har vært fiskeriene og tilgang på fisk. Ja, for oss som minnes aktivitetene på 60- og 70-tallet med et utall av sjarker, fiskeskøyter og fiskebruk på nesten hvert et nes, er dagens situasjon skremmende. I løpet av de siste 10- årene har fangstutstyr og redskaper sammen med ei fiskeriforvaltning som har fremelsket store fartøy og da gjerne også med fabrikker om bord, medført en voldsom strukturendring. I tillegg er det tatt så alt for lite hensyn til samordnet biologisk bærekraft for fiskebestandene. Denne samfunnsutviklinga har nå medført at Lurøy fra å være en stor fiskerikommune, i dag har igjen bare ett fiskemottak og så alt for få fiskere. Gjennomsnittsalderen for fiskerne er høy. Nyrekrutteringa til næringa de siste årene er skremmende lav. Fortsetter det slik, vil det ikke gå mange årene før næringsaktivitet innen fiske er over. Det er ingen tvil om at sysselsettinga i næringa har høyest potensiale i kystfiskeflåten, og det er denne som har avgitt de store antall årsverk. For bosetting og sysselsetting må derfor denne trenden snus. Rammebetingelser må derfor legges til rette for dette. Etter samtaler med mange næringsutøvere og det jeg har funnet av aktuell litteratur, har jeg ved flere anledninger hevdet/krevd at særlig følgende 4 forhold bør vektlegges i denne sammenheng: 1. Kvoter a) Kystfiskerne må få hovedretten til å høste ressursene langs kysten. Dette innebærer at kystfiskeflåten og ferskfisktrålerne får økt andel av kvotene, mens fabrikk- og fryseflåten får en mindre andel. Innenfor 12-mils grensen er det kystfolket som bør herske. b) Kvotene bør være mer langsiktige enn i dag. Dette pga fiskernes behov for planlegging av investeringer med mer. Dette kan gjøres ved at en grunnkvote kan tildeles over flere år for hver enkelt fiskeart. Tilleggskvoter tildeles så årvisst, etter forskernes anbefalinger og forhandlinger med andre land. c) Siden 1995/96 har rekrutteringa til fiskeryrket vært svært liten. Rekrutteringskvoter har ikke vært utdelt. Helt frem til i høst har kvoter for nye eiere/fartøy bare vært tillatt ved kvotekjøp, da til svært så høye priser for kvotene. Med flere hundre tusen for en sjarkkvote og millioner for større kvoter, sier det seg selv at dette har gjort det nærmest umulig for rekruttering som «selvstendig» fisker. Den måten kvoter ble tildelt i høst med de mange urettferdige utslag, bør ikke være retningsgivende for senere tildelinger. Etter min mening bør nye kvoter tildeles, helst av regional myndighet, etter hvert som kvoter blir inndratt. 2. Økologisk forvaltning a) Fiskefelt med stor ungfiskbestand må helt eller delvis stenges for fiske. b) Gjenoppbygging av tareskogen må bli en viktig samfunnsoppgave, slik at oppvekst av fisk blir bedre. c) Det må bli mulig å høste mer av sjøpattedyrene langs kysten, slik at balanse sikres i næringskjeden. Det må arbeides for å skape internasjonal forståelse for at dette er en miljømessig forsvarlig næringsaktivitet. d) Miljø -og ressursovervåking må prioriteres sterkere. 3. Fornyelse av fiskeflåten En stor del av kystfiskeflåten er eldre fartøy, som ikke gir de beste arbeidsforhold for mannskap eller den beste kvalitetsbehandling av fisken. Sett både i sammenheng med nyrekruttering av fiskere til kystflåten og fornyelse av denne, trengs det økte økonomiske virkemidler. SND som i dag har inkorporert den tidligere Fiskarbanken, må få de virkemidlene som trengs for medvirkning til dette. Tilskuddsrammen for hvert enkelt fartøy bør økes, og likeså SND`s låneandel. Etter min mening bør den tidligere avsetningsmuligheten for refinansiering og fornyelse innen næringa gjeninnføres. 4. Rammebetingelser for fiskemottak Det er ei kjensgjerning at svært mange fiskemottak (de fleste) har vært nøyd til å innstille drifta etter hvert som rammebetingelsene har endret seg. De som er igjen har marginale vilkår. Hygienekrav med store investeringskostnader, betydelig mindre mottaksvolum og liten fortjenestemargin er hovedårsakene. Avstandene mellom fiskebrukene for store deler av kysten, er store. Dette medfører lange leveringsavstander for fiskeflåten. For å sikre disse bedriftene jevnere og større tilgang på råstoff, må det gis: a) Statlig/regional medfinansiering til oppføring av mottaksstasjoner for fisk. b) Ordinært tilskudd for fraktutjevning ved føring av fisken fra mottaksstasjonene til fiskebedriftene. SND bør også gies spesielt ansvar

3 3 med medfinansiering ved fornyelse av fiskebedriftene, og spesielt etter pålegg vedrørende hygienekrav. I Lurøy har vi nå bare ett fiskebruk igjen. Det bør være helt naturlig at såvel sentrale myndigheter som vi lokalt må være positive medspillere for å bevare dets eksistens. Jeg har tidligere påpekt «storsamfunnets» ansvar for denne næringa. Også vi, lokalt, har et betydelig medansvar. Vi bør alle støtte opp om de lokale fiskeres krav for bedre betingelser i kystfiskeriene. Minst like viktig er vårt ansvar i nærmiljøet til å framføre de positive sidene og nødvendigheten av fiskeriene. Dagens fiskeryrke er frihetsfullt, spennende og utfordrende, samtidig som det krever spesiell kompetanse på mange felt. I rekrutteringssammenheng er det viktig at skole, yrkesutøvere og vi alle er med å gi yrket den høye status som det virkelig fortjener. Vi bør med andre ord kjempe for at det historiske grunnlaget for vår bosetting fortsatt skal ha stor betydning for oss i Lurøy. Forbildet vårt kan være utsagnet til 5. klassingen som skreiv stil om fiskerne: «Feskarn e et modig folkeferd. Han drukna ofte, men han gir seg aldri.» Jeg ønsker alle en god og fredfylt jul og det beste for det nye året! Sleneset, Steinar Joakimsen Oppvekst Tema for juleutgaven av Steinkjerringa er oppvekst. Vi har prøvd å speile litt av det som foregår i barnehage og skole. Vi har bidrag fra barnehager hvor dugnadsånden står i fokus, og vi har kikket litt på elevens valg og utplassering i arbeidslivet. Yrkesmessa 2002 på Lovund viser at det skjer spennende ting i møtet mellom næringsliv og skole. Likeledes er det viktig å fortelle om prosjekter som «Aktiv oppvekst», som Konsvik skole er en viktig eksponent for. Barnehagereform og skolereform Rammeplan for barnehagen (1996) og Reform 97 begynner å sette spor. Disse to reformene har snudd på noen hellige steiner både i barnehage og skole de siste 6-7 årene, og den pedagogiske praksisen kjenner etter hvert nye ansikter. En ting kan vi i hvert fall fastslå: «Roma ble ikke bygd på en dag» eller sagt med andre ord: «Ting tar tid, til tider trengs tålmodighet». Alle har vi to sider Dette har ikke med motstandere eller tilhengere av forandringer å gjøre, men viser at alle typer reformarbeid nødvendigvis tar tid. Selv om våre politikere ønsker snuoperasjoner og ny retning, er det ikke bare å knipse med fingrene og vente at ting skal skje sånn over natta. På den ene side har vi mennesker et grunnleggende behov for stabilitet, forutsigbarhet, forankring, identitet, et sted å høre til, et behov for trygghet og oversikt. Vi har behov for ro og harmoni. På den annen side har vi behov for å forbedre oss, strekke oss, teste våre grenser, lære, ta i bruk våre ressurser og evner. Vi er kreative, nyskapende, nysgjerrige og lærelystne. Vi har behov for spenning. (Per Trondsmo 1998) For at endring skal skje, må vi lære oss nye arbeidsmåter, nye metodikker og nye roller. For å lære noe nytt, må det gamle avlæres. Og her er vi vel ved sakens kjerne. Det som sitter i hodet og i veggene. På grunn av trangere økonomiske vilkår, blir vi nødt til å tenke nye tanker. Nye organiseringsmåter, aldersblanding, fleksibilitet og stadig omstilling er ting vi må forholde oss til. Både barnehage og skole skal legge forholdene til rette for godt samarbeid med heimen. Dette gir oss mulighet til å stake ut retningen sammen. Begge parter må ta både initiativ og ansvar. Sosial kompetanse Våre barnehager satser på å gi de yngste barna en god sosial kompetanse. Temaet er satsningsområde i vår region på tredje året nå, og det gir resultater. I skolene arbeides det med sosiale læreplaner, hvor Steg for steg står sentralt. Det handler om å ta vare på seg selv, erkjenne sine følelser, løse konflikter og utvikle sine talenter i samhandling med andre ikke minst tåle tap og skuffelser. Det er nettopp ved å sette fokus på slike temaer at vi håper å kunne luke unna negative ting som mobbing, og i stedet gjøre mer av det som virker. Etter å ha fulgt med på fjernsynet om barn og unge denne høsten, har jeg funnet én konklusjon på de debattene som har gått: Det handler om at vi bryr oss mer! Ha ei riktig god jul og et godt nytt år!

4 4 «Aktiv oppvekst» i Konsvik Elevene tar seg en pust i bakken, mens rektor deler ut appelsinbåter og rosin for anledningen. Oppvekst Martine Østrem (t.v.) og Kjersti Rise Johansen ble trukket ut og vant gavekort. Her sammen med rektor Merete Svendsgam Olsen. «Ut på tur aldri sur» eller «Det finnes ikke dårlig vær bare dårlige klær». Ja, disse kjente ordtakene har fått en renessanse ved Konsvik skole denne høsten. Her går nemlig alle på tur hver bidige dag, og gevinsten er bedre helse og læringsmiljø på skolen, sier rektor Merete Svendsgam Olsen og lærer Lars Petter Østrem. Tekst og foto: Cato Rødsand Prosjektet «Aktiv oppvekst» Erkjennelsen av at elevene får for lite fysisk aktivitet, bruker naturen for lite og er mindre opplagte i timene, satte i gang noe ved Konsvik skole. Og her kommer prosjektet Aktiv oppvekst inn i bildet. Idéen bak prosjektet er å øke aktiviteten blant ungdom mellom år. Aktivitetene skal videre legges opp med basis i elevenes interesser det skal altså ikke være voksenstyrt. Etter å ha arbeidet oss gjennom temaet inaktivitet eller passiv aktivitet, arrangerte vi et allmøte der vi snakka om hva vi skulle gjøre ved vår skole. I og med at vi ikke har noe tilrettelagt skoleanlegg, bestemte elevene at vi skulle fortsette turgåinga som startet i fjor. I tillegg satte elevrådet opp ei turneringsliste over ballspill i gymsalen. Det siste tiltaket viste seg å være voldsomt populært, sier lærer Lars Petter Østrem, for her har vi så å si hundre prosent deltakelse. Det er Nordland Idrettskrets som står bak prosjektet «Aktiv oppvekst», og i oktober ble Konsvik skole kåret til vinner for beste aktivitet. Prisen var et beløp på 1000 kroner, og for det skal elevene kjøpe inn utstyr som de trenger. I ettertid har vi dannet ei styringsgruppe, der elever, foreldre og representanter fra idrettslaget deltar. Hensikten er å holde i gang de aktivitetene vi har startet og få i gang nye. Øverst på elevenes ønskeliste står en ballbinge, men det blir foreløpig for dyrt. Det ser ut som vi skal få til en skjermvegg på siden av skoleområdet, slik at vi slipper å sparke ballen helt til butikken. På baksiden av denne veggen, skal vi ha klatrevegg. Og så ser det ut for at vi også får råd til ei trampoline. Det blir den foreløpige starten, sier en oppglødd Lars Petter Østrem. Daglig turgåing I vår fikk vi tilrettelagt ei fin turløype som går fra skolen og et par kilometer opp i terrenget. Og hit går vi hver bidige dag elever og lærere i ungdomsskolen. Til å begynne med ville noen lure seg unna, men nå er samtlige med på den friske trimturen på 20 minutter. Oppvekstetaten har vært med et par ganger i høst, og begge gangene har værgudene vist seg fra sin beste side og da er det godt å ha panoramautsikt over bygda. Men det er ikke alltid slik, smiler Merete og Lars Petter. Noen dager er det både surt, kaldt og vått og da gjelder det å ha riktige klær og godt fottøy. En gang i halvåret trekkes det to gavekort som en ekstra påskjønnelse og spore til innsats blant turgåerne. I november ble Martine Østrem og Kjersti Rise Johansen de heldige vinnerne.

5 5 Elevenes valg Oppvekst ved Moflag skole I månedsskiftet oktober/- november hadde ungdomsskoleelevene ved Moflag skole elevens valg. Her kunne de velge en arbeidsplass de ville vite mer om, og samtidig få innblikk i deres arbeid gjennom ei hel uke. Aleksander Sætern fikk følge farens skift om bord i M/F Lurøy på sambandet Stokkvågen Lovund. Tekst og foto: Cato Rødsand Ved: Cato Rødsand Det er bestilt installasjon og oppgradering til bredbånd for kretsene Lovund og Onøy/Lurøy foreløpig, opplyser rådmann Anna P. Aakre. Representanter fra Catch Communication har vært på befaring for å se nærmere på tilrettelegginga. Vi regner med at bredbåndtilknytning for bedrifter og offentlige etater skal være på plass før jul i disse to kretsene. Spørsmålet om Aleksander følger spent med under overfarten fra Onøy til Sleneset. Far Trond Ove Sætern (t.v.) følger med kursen og sjekker ut de beskjedene som kommer etter hvert. Variasjon i valg av arbeidsplass En del elever valgte å være på skolen denne uka, men mange dro kortere eller lengre veg for å få litt arbeidspraksis. Enten det bar ut på fiske, til barnehagen, i butikken, på Fundia AS, i vaskeriet eller ombord i bilferga så fikk elevene være timer tett på i det virkelige arbeidsliv, for å kunne skaffe seg innsikt og lærdom. En av elevene dro helt til Porsgrunn og var utplassert på porseléensfabrikk! M/F Lurøy Aleksander Sætern var heldig og fikk følge farens vakter om bord i den nye bilferga. Et moderne arbeidsmiljø som krever en eller annen form for maritim utdanning. Faren Trond BREDBÅND DATATEKNOLOGIENS MOTORVEG UTVIKLINGEN I LURØY å slippe til private brukere/husstander vil bli fortløpende vurdert, men i første rekke er det næringslivet og kommunen som blir med. Tonnes står på vent, og her er situasjonen avhengig av hva RLK velger som løsning for sin bedrift. Det koster ,- kroner pr. telesentral i oppgradering og installasjon av teknologien. I tillegg vil det koste ,- kroner pr. måned i drift, opplyser Anna P. Aakre til slutt. Ove Sætern er nemlig styrmann ombord i M/F Lurøy, så veiledning skortet det ikke på. Om bord i ei ferge får man innblikk i arbeidet i maskinrommet, på bildekket og på broen. Mange gjøremål og rutiner skal følges, og Aleksander fulgte villig med i det som foregikk. Det ble til sammen 35 timer om bord denne uke, og både elev og mannskap var godt fornøyd med praksisperioden. 75 KRONER Det har kostet 50 kroner i alle år å få tilsendt Steinkjerringa for adressater bosatt utenfor Lurøy kommune. Summen dekker ikke våre utgifter lenger, og vi ser oss nødt til å ta 75 kroner pr. år fra og med Du vil ikke merke det før kravet kommer i november neste høst. Dersom du ikke lenger vil være med på laget, kan du sende ei skriftlig melding til Steinkjerringa, 8766 Lurøy eller

6 6 «Yrkesmessa 2002 på Lovund» Yrkesmessa ble avviklet 18. september i flott høstvær. Vi har fått tilbakemeldinger fra hele 7 skoler, og her kan du lese hva elevene syns om arrangementet. Helhetsinntrykket Hektisk, men bra messe. Kaldt i været, men det har vel også noe med hvordan man er kledd. Opplegget for messa blir beskrevet som bra både interessant og lærerikt. Noen har sågår lyst til å delta i 2004 også. Ungdommene ble klar over mange jobbmuligheter innen oppdrett og fiskeri som de ikke visste om eksisterte. Meget bra tiltak, og arrangørene blir oppfordret til å stå på. Blant de grunnskoleelevene som sendte inn evalueringsskjema, ble det trukket ut en vinner. Kjersti Rise Johansen fra Stokkvågen går i 9. klasse ved Konsvik skole. Hun vant en gavesjekk på 500 kroner, som hun fikk overrakt i klassen først i november. Oppvekst Forventninger og gode opplevelser Ikke alle hadde de store forventningene da de dro til yrkesmessa, men de fleste ble positivt overraska. Her var det mer informasjon enn de hadde regnet med, og de ble klar over mange nye yrkesmuligheter. Flere framhever turen, miljøet og det å treffe andre ungdommer som det beste ved dagen, mens flertallet sier at lunsjen og det å få hoppe i havet med overlevingsdrakt ga den gode opplevelsen. Fikk du svar på dine spørsmål? På tross av at mange ikke hadde forberedt spørsmål til utstillerne, fikk de vite mye mer enn de hadde trodd på forhånd. Flere ungdommer ville vite mer om bl.a. maritim utdanning, oppdrett/akvakultur og studiekompetanse for ulike retninger. Informasjonen var jevnt over god. Mye materiell ble delt ut, og etter å ha blitt kvitt 8 tunge esker med informasjonsmateriell, er nok Forsvaret den arbeidsgiveren som kan vente seg størst rekruttering etter messa på Lovund. Hva med basene som var spredt rundt omkring i bygda? Næringslivet på Lovund er jo konsentrert i grupper på forskjellige plasser i bygda, og det var derfor naturlig at elevene måtte oppsøke bedriftene i 6 ulike baser, mens de tilreisende hadde stands på skolen. De fleste syntes det var greit, selv om det ble for mye gåing, litt for lite tid på hver base og en kald vind som gjorde at noen frøs. Flere sier at turen fra base til base var en flott opplevelse og at de fikk sett seg omkring og ble bedre kjent i bygda. Det var flott at Kystkultursenteret var lagt inn som en av basene. Hva bet ungdommene seg merke i av det som ble sagt? Flere ungdommer synes at velkomsttalen på fergeleiet ble for lang. Skrivekonkurransen Lurøy slik jeg vil ha det trekker flere frem som veldig positivt. Likeledes var det interessant å høre om nyetableringer på avslutningen i kirka. Noen trekker også fram helhetsinntrykket av hva som ble sagt om utdanning, at man trenger flere ungdommer som flytter tilbake etter at de har tatt utdanning, hva yrkesmessa handler om og hva man kan gjøre der. Kule T-skjorter til alle deltakerne! Kokk- og servitørlinja ved Kongsvegen vgs på rorbuhotellet 13 elever og 2 lærere fra Kongsvegen vgs fikk overta kjøkkenet på Lovund Rorbuhotell denne dagen, og de fikk frie tøyler med tilberedning og servering av lunsj for de 200 gjestene. Det gjorde de på en svært bra måte, sier de som har svart på evalueringsskjemaet. En elev sier følgende: «Det var en fryktelig god mat, nesten for god. jeg smakte blåskjell for første gang!» Mange mente at det var flott å se elever i praksis og at de fikk vist hva de kunne. Elevene fra Kongsvegen vgs. tar en pust i bakken. ONØY LURØY-Tlf Faks Medisinutsalg -Tippe kommisjonær - Statoil forhandler

7 «Yrkesmessa 2002 på Lovund» ble offisielt åpnet på fergeleiet da deltakerne ankom. Her holder avdelingsleder Roger Sørensen i Fiskeridirektoratet åpningstalen og snakker litt om hva som skal skje på messa. (Foto: Lars Petter Østrem) 7

8 8 Generelt om yrkesmessa Under messa delte vi ut evalueringsskjema som vi oppfordret deltakerne til å sende inn i etterkant. Grundig evaluering gir arrangørene en pekepinn på hvordan gjestene opplevde messa. Her har vi sammenholdt svarene fra grunnskoler, videregående skole, kraftbransjen, offentlig forvaltning, høgskole, forsvar og bank. Til sammen representerer svarene halvparten av deltakerne. Ved: Cato Rødsand Informasjon Vi spurte om hvordan informasjonen har vært på forhånd og under selve arrangementet. Alle svarte at informasjonen var god. Vi lar én av utstillerne representere de andre: «God informasjon. Informasjonen gjorde at vi kunne legge opp vårt oppdrag på en profesjonell måte. Under arrangementet fikk vi all den hjelp vi ba om». Reisen til og fra Hurtigbåt og ferge er jo naturlig når bestemmelsesstedet er ei øy ute i havet. I tillegg brukte folk fly, buss og personbil for å komme til Lurøy og Lovund. En rekke deltakere kom med egne gjestefartøy, slik som redningsskøyta, kystvakta og elevene og lærerne fra Meløy videregående på Inndyr. Det ble en lang dag for alle, men elevene fra Hestmannøy, Kvarøy og Nesøy var ganske slitne da de siste kom hjem ved tida. Tida om bord i hurtigbåt og ferge gikk med til å møte og snakke med venner fra andre steder LOVUND Miljøvennlig emballasje Av miljømessige årsaker bør fisk pakkes i styroporkasser fordi kassene Om messeforholdene På grunn av små lokaliteter, ble det ikke så mye plass til utstillerne som kom utenfra. Det tok alle med godt humør og ga uttrykk for å trives sammen under messa. Tilrettelegging og mottakelse var bra. Gode brosjyrer med oversiktlig kart. Flinke folk som viste rundt og forklarte om de ulike bransjene. Artig at noen utstillere hadde konkurranser. I og med at utstillinger foregikk på 6 ulike baser, fikk de tilreisende utstillerne ikke sett det som foregikk ute i bygda. Noen mente vi burde hatt underholdning slik som vi hadde på Kvarøy forrige gang. Pris og sponsing Samtlige deltakere sier at både deltakeravgift og lunsjen var svært rimelig. I tillegg var lunsjen utsøkt. Det betyr vel egentlig at vi i hvert fall ikke har utelukket noen fra å delta på grunn av pris. Elever fra flere videregående skoler var etterlyst; noen som kunne ha fortalt om forskjellige linjevalg. Flere tror det hadde blitt vanskelig å få til ei slik messe uten støtte fra næringslivet. Som et av svarene uttrykker det: Slik reklame/sponsing er meget bra, billigere for oss og markedsføring for aktørene. Og da har vi jo på en måte oppnådd det vi ville, nemlig et vinnvinn forhold mellom arrangør og næringsliv. er 100% resikulerbare er fri for KFK-gasser og tungmetaller ikke gir avfallstoffer ved fremstilling har unik isolasjonsevne sikrer produktets kvalitet er hygeniske -hindrer bakteriedannelser er ekstremt lette i vekt Entreprenørskap mangfold, særpreg og knoppskyting Arrangørene lyktes brukbart med å sette fokus på entreprenørskap. Og akkurat det har vi jo mange gode eksempler på på Lovund. Bygda har etter hvert fått et mangfoldig næringsliv, hvor det stadig skjer nyetableringer. Vi siterer en av deltakerne: «Lovund er vel kanskje et av de bedre eksemplene på dette her i landet, et godt valg av lokalitet. Grunderne på Lovund burde kanskje kommet mer fram fått fortalt om veien fram mot hvor de er i dag!». En annen deltaker skriver: «Flott skrivekonkurranse med fokus på framtida der den faktisk vokser fram! Bosted er ikke bare yrke og næringsvirksomhet alt som gir livskvalitet kunne være spennende å møte på ei slik messe». Utbytte av messa Ny kunnskap står sentralt når deltakerne oppsummerer messa. Bedre innsikt, veiledning, informasjon, kjennskap til ulike næringer er det de fleste sitter igjen med. En lærer sier følgende: «Som lærer føler jeg at utbyttet var bra. Har fått snakket med folk i ulike næringer og fått sett mulighetene i kommunen. Elevene syntes kanskje det ble for mye fisk og hav; de er ikke helt gira på dette temaet (de gir i hvert fall uttrykk for det). MEN: tror nok de sitter med et mer positivt inntrykk enn hva de gir uttrykk for!» Forarbeid Deltakerne ble spurt om hva de hadde lagt ned av forarbeid i forbindelse med yrkesmessa. Her varierer svarene fra nesten ingenting til flere dagsverk. KVN på Nesna har trolig lagt ned mest arbeid og svarer: «Filmredigering, bildeproduksjon, konkurranse, innsamling av premier, plakatlaging, samarbeid med Høgskolen i Nesna, evaluering, samtale med elevene, samt trekking av vinnere og utsending av gevinster». Andre svarer at de har lagt ned sånn passe med forarbeid, og føler at man har nådd fram med budskapet til elevene. Messe i 2004? Høsten 2000 ble yrkesmessa arrangert for første gang på Kvarøy. I år sto Lovund for tur. Planen er å gjennomføre ei ny messe i Vi ba om forslag på sted for ei slik messe. De to første har blitt til etter sterkt initiativ fra det lokale næringslivet i begge kretsene. Og vi er på en måte avhengig av å spille på samme lag for å komme i mål. Det mest spenstige forslaget går på et samarbeid med Træna, og at

9 9 Oppvekst nyhallen der ute kan være messeområdet i Vi har allerede luftet forslaget med oppvektetaten i Træna, men ingenting er foreløpig avgjort. Andre mener stedsvalget er litt avhengig av tema for messa, og her er både Tonnes, Stokkvågen og Onøy/Lurøy nevnt. Vi får se. Generell oppsummering «Yrkesmessa 2002 på Lovund» var ei OK messe i flotte omgivelser. Mange ser dette som ei unik anledning til å presentere sin skole/linje. Alt i alt svært gode tilbakemeldinger, med bl.a. denne uttalelsen: «All skryt til skolen og Lovund som arrangerte dette, følte at vi som har vårt virkeområde langs kysten fikk viktig informasjon om hvordan Kyst-Norge lever. Vi følte at vi hadde en positiv tid sammen med dere». Helt på tampen må vi ikke glemme elevene på mellomtrinnet ved Lovund skole, som benyttet dagen til en spontan elevbedrift. De hadde flere kioskgrupper utplassert omkring på utstillingsbasene, og skulle tjene penger til digitalt kamera for bruk i undervisninga. Vi kan opplyse at inntektene og en gavesjekk fra arrangørene gjorde et slikt innkjøp mulig. Gavesjekk fikk også Kvarøy skole som var med på å arrangere den første yrkesmessa i år LokalBank 1) for Nesna/Lurøy/Træna Tradisjonelle banktjenester: Innskudd Lån Kapitalservice Regningsbetaling Selvbetjeningsprodukter: Kortprodukter Telebanken Nettbanken Forsikring: Personforsikring Skadeforsikring Plasseringsprodukter: Aksjer Aksjefond Rentefond Pensjonssparing Grunnfondsbevis Movn Nesna Tlf: Fax: Postboks Træna Tlf: Fax: Nettside: Ingrid Walnum Banksjef Jan-Erik Paulsen Rådgiver Ellinor Johansen Rådgiver Bente Fagerheim Rådgiver MÅNEDLIG SPAREAVTALE Penger spart er penger tjent!! Flere og flere innser behovet for å legge penger til side og vi tilbyr alle former for sparing. Det mest populære nå er månedlige spareavtaler i ODIN-fond. Inngå spareavtale nå! ring en av våre rådgivere på tlf FORSIKRING Nærmer det seg hovedforfall på dine forsikringer? Er du og din familie tilstrekkelig forsikret? Vi tilbyr alle former for forsikring: barne- og ungdomsforsikring personforsikring skadeforsikring Jan Ove Styve Rådgiver Signe Remmen Kundebehandler - et selskap i SpareBank 1 LO-FAVØR Som LO-medlem har du mange fordeler hos oss i Sparebanken Nord-Norge. Vi er LO-banken! DIN EGEN KRAFTLEVERANDØR Hovedkontor: Sonekontor: 8186 Tjongsfjorden 8750 Tonnes Telefon Telefon Feilmelding døgnet rundt: Ta kontakt for en uforpliktende samtale om bank- og forsikringstjenster.

10 10 Etablere LIONS CLUB i Lurøy? Ved: Oddvar Håkonsen Hva er Lions? Lions er en privat hjelpeorganisasjon med utbredelse og aktiviteter i alle verdensdeler. Organisasjonen bygger på medlemmenes frivillige engasjement og er åpen for innsyn. Lions skal gi mulighet til personlig utvikling og inspirasjon i et miljø som er preget av vennskap og godt kameratskap. Organisasjonen er åpen for alle samfunnsbevisste mennesker. LIONS står for Liberty, Intelligence, Our Nations Safety. Fritt oversatt betyr dette Frihet og kunnskap er vår nasjons sikkerhet. Bevegelsen ble startet i USA i 1917 og kom til Norge i uavkortet til veldedige formål. Av prosjekter Lions har vært med på kan nevnes Beitostølen, Valnesfjord Helsesportsenter og Evenes Blindesenter. Det er Lions som forestår den kjente Røde Fjær - aksjonen. Interesse for Lions i Lurøy? Lions Club Mo i Rana, vil med dette komme i kontakt med personer i Lurøy kommune for å prøve å få etablert en eller flere klubber i Lurøy kommune. De som er interessert kan ta kontakt med klubben her på Mo ved å ringe eller RØDØY KOMMUNE Sosialtjenesten søker avlaster/ avlastningsfamilie for tre barn på 2, 4 og 6 år. Barna har atopisk eksem som krever daglig behandling. Vi søker avlaster som: har helsefaglig bakgrunn eller erfaring med slikt arbeid ikke har husdyr bor på Rødøy/Lurøy innland Avlastningen skal gis 3 helger over 2 måneder, og godtgjøres etter vedtatte satser. Ta kontakt med sosialkontoret i Rødøy, telefon Tolv klubber på Helgeland Lionsklubbene (det finnes lionsklubber i nesten alle kommuner i Norge) er gitt en meget stor grad av frihet når det gjelder hvordan de internt organiserer seg og hvordan de arbeider. Klubbene skal ha navn etter den kommunen de hører til. I Norge har vi 10 distrikter, som hver har en distrikstsguvernør som leder. Distriktene er videre delt i soner. På Helgeland har vi 2 soner med til sammen 12 klubber, både dame- og herreklubber. Penger til veldedige formål Alle midler som blir samlet inn går Berit sblomster 8762 Sleneset Kranser, gravpynt, buketter, dekorasjoner, sammenplantninger,julepynt, stearinlys og strikkegarn m.m. Mandag stengt (ring gjerne mobil) Tirsdag/onsdag/ fredag Torsdag Lørdag For bestilling ring eller BERITS BLOMSTER ORDNER SAKEN! Autorisert regnskapskontor TOTAL REGNSKAP Regnskap Lønn Kvina, 8752 KONSVIKOSEN Tlf Fax Fakturering Årsoppgjør Medlem NARF -Norges Autorisert Regnskapsføreres Forening

11 11 (Foto: Leif Lund) Lurøylaget «Steinkjerringa» fyller 10 år i 2003! I de siste årene har det vært tradisjon at Lurøylaget Steinkjerringa samles til lutefiskfest i begynnelsen av november. I år var 50 tidligere lurøyfjerdinger samlet på Stortorgets gjestgiveri i Oslo. Med unntak av Sørnesøy og Kvarøy var alle kretsene i kommunen representert og stemningen var det ingen ting å si på, opplyser leder Magnor Hansen. I mars 2003 skal laget feire 10-års jubileum med skrei, lever og rogn på Leangkollen hotell i Asker. Dersom det er noen som ønsker å komme i kontakt med laget, kan de ringe Leif Lund, telefon Kunne vel vært artig med et kulturelt innslag fra Lurøy? (red. anm.) Lensmannens spalte Dørsalg I år som tidligere år har lensmannskontoret hatt henvendelser fra folk om at de har hatt besøk av selgere hjemme på dørene. I utgangspunktet er slikt dørsalg lovlig. Tidligere måtte de som skulle utøve slik virksomhet være registrert hos et fylkesmannsembete, og da kunne forevise at så var tilfellet. Dagens regelverk Når det gjelder handel med brukte gjenstander så er det undergitt politiets godkjenning og kontroll. Handelen skal skje på fast/godkjent utsalgssted. Handel er dessuten regulert i en del lover og forskrifter, og det som er viktig i denne sammenhengen, er at man kan benytte seg av retten til å angre et kjøp innenfor bestemte tidsfrister og det er dessuten anledning til å reklamere på produktet man har kjøpt. Vær oppmerksom på Sørg for å få en kvittering på det du kjøper. På denne kvitteringen bør det foruten beløp og betalt stå selgerens eller den han selger for sitt organisasjonsnummer, adresse og telefonnummer. Selgeren kan enten opptre for egen næring eller selge for andre som ansatt. Spør om vedkommende kan forevise en bekreftelse på hvem han eller hun representerer. Er man usikker på «handelen» så er det ingen skam å snu. Enkelte av selgerne kan være useriøse. Ofte viser det seg at utenlandske søkere ikke har arbeidstillatelse og derav ikke kan drive dørsalg. Selgerne kan dessuten gi et inntrykk av at det offentlige har eller vil i nær fremtid komme med pålegg og at det er best at kjøperen slår til. Dette gjelder gjerne skadeforebyggende produkter som stigemateriell, brannslukningsutstyr og røykvarslere. Enkelte har opplevd selgere som svært pågående, nærmest ubehagelige og vi merker oss at gjerne eldre mennesker kan være utsatt for dette. Denne formen for salg kan meget godt rammes av bestemmelser i straffeloven og jeg vil anbefale at man tar en telefon til oss om man skulle oppleve noe slikt. Enkelte selgere har også gått inn i hus for å se om det er folk der, og vi har registrert noen saker hvor verdigjenstander har forsvunnet fra hus med selgere i området. Avslutning Vi vil ikke skremme dere fra å kjøpe hos dørselgere, ofte kan man gjøre gode kjøp hos dem. Men skulle du få besøk av en selger, tenk på det vi har sagt. Det kan dessuten være lurt for spesielt eldre eller enslige å ha noen kjente tilstede før man «slipper» selgeren/ene inn. Det gir en ekstra trygghet for alle parter! God jul! Kjell Ivar Vestå politiførstebetjent

12 12 Leserbrev: Svar til «Redaksjonens hjørne» i Steinkjerringa nr. 2/2002 Ved Birger Johannessen Som innbygger av Onøy/Lurøy krets leser jeg med stor forundring og forargelse, at man ikke strekker til. Først kan det være lurt å lese igjennom det man skriver til sambygdingene i redaksjonens hjørne. Når det gjelder disse hvitevarene og annet søppel som var til slik forargelse, så synes jeg at år etter år får vi i kretsen for liten container, som er med å skape disse problemene. Som man ser av bildet under redaktørens spalte, gjenspeiler ikke de den samme troverdighet, når man leser siste side utvendig av Steinkjerringa. At man har stor aktivitet innen jordbruk, fiske og på industriområdet, synes jeg er veldig positivt for kretsen. Jeg synes ungdommen som står på fortjener ros, fremfor negativ kritikk for uvensentlige ting. Når det gjelder inntrykket av kretsen fra turister og andre innbyggere i kommunen, synes jeg at tilreisende, mann eller kvinne, gammel eller ung, får komme med inntrykkene. Vi fastboende trenger ikke å legge ordene i munnen på de. Det blir så feil! synes jeg. Når det gjelder denne oppsatte guiden over kretsen, synes jeg de ansvarlige må få den oppdatert, slik at den avspeiler de faktiske data for kretsen. I motsetning til Welhaven, leste jeg om en kvinne i bibelhistorien, som skulle steines i hjel, i den tiden Jesus vandret på jorden. Det sto en stor folkemengde, som var klar til å kaste stein på kvinnen. Da var det Jesus sa de berømte ordene: «Den som er ren, kan kaste den første stein». Da folket tenkte seg om, slapp de steinen de hadde i hånden, og gikk hjem til hver sitt. posten Minneord ved Ragnvald Hansteen s båre Lurøy kirke oktober 2002 Du var en «seiler på livets hav» både i ditt yrke som fisker og som en ekte kulturbærer i heimbygda. På så mange måter var du en markant personlighet i bygdemiljøet. Som medlem i UL Havbåra i gjennom 70 år, fikk du vær ung sammen med mange generasjoner. Vi som vart kjent med deg, lærte å sette stor pris på deg og dine mange kvaliteter. Du vil først og fremst bli husket for dine mange opptredener på scenen, der du som regel spilte hovedrollen i spællstøkke. Helt til du nærma deg 80 år, var du aktivt med i teatergruppa «Optimisten». Du va den som gav av deg sjølv, som levde deg inn i rollen med iver og glød, og som lærte replikkan til hovedrollen lenge før alle oss andre. I all slags vær og føreforhold stilte du opp til øving, alltid med et strålende humør. Vi som var yngre, måtte bare beundre ditt pågangsmot og din ståpåvilje. Da du selv bestemte deg for å legge inn åran som amatørskuespiller, var det i første rekke hørselen som begynte å svikte deg. Helt fra første stund var du en I forrige utgave av Steinkjerringa etterlyste Herb von Goetz (USA) sine aner fra Lunderøya. Herb er sønnesønn av Isak Hedlund Dass ivrig bidragsyter i lagsavisen FRAM, der du skreiv både dikt, anekdoter og litt split åt naboene. Du hadde nesten fast plass på Fagertun, og på hver fest satt du og vinka når vi kom inn døra. Som den ekte optimist som du var, hadde du humoristisk sans, et lurt glimt i øyet og en hjertelig latter. En svingom på dansegolvet satte du stor pris på. Du var samfunnsengasjert og interessert i alt som rørte seg i bygda di og i verden for øvrig. Du hadde dine meiningers mot, og vågde å stå fast på dem. Ragnvald, du var med å bygge opp ungdomslaget i bygda, en innsats du var stolt av, og som du så gjerne ville at andre skulle føre videre. Det siste ungdomslagsarrangementet du var med på var i vinter, da vi feira jubileum. Da var du midtpunktet for hele festen. Slik vil vi huske deg og snakke om deg. Vi lyser fred over ditt minne. For UL Havbåra Gunda B. Edvardsen og Cato Rødsand Finner nok slekta si Karlsen (Lund) som ble født 26. juli Isak emigrerte til USA rundt 1920, og han ble senere gift og bosatt i Denwer Colorado. Mer om dette kan dere lese i Harry Danielsens bok «Solværøyan øyene og folket» s. 270 ff. Jeg har sendt en mail til Herb og fortalt ham om sin bestefar Isak, og satt ham i kontakt med sin tremenning Gunn Joakimsen. Så får vi håpe at familien finner tilbake til sine røtter. Takk til Inger Richardsen på Nesna og Hans Sund på Onøy for tips. Boka til Harry har jeg ofte framme, og der dukker det stadig opp noen gode historier når man leiter etter noe spesielt!

13 13 Autorisert Bilverksted Kvina Auto as Kvina 8752 Konsvikosen Telefon Faks Døgnvakt: NAF SOS-Autohjelp Vi utfører periodisk kjøretøykontroll (EU-kontroll) alle bilmerker opptil 7500 kg ET INTERKOMMUNALT AVFALLSSELSKAP FOR KOMMUNENE HEMNES, LURØY, NESNA, RANA, RØDØY OG TRÆNA Har du gått fri, eller er du snart fri for grønne matavfallsposer? Kontakt HAF på telefon og vi får levert ut flere! Unngå løst avfall i dunken: bruk DOBBEL KNUTE på både hvite restavfallsposer og grønne matavfallsposer! Takk for innsatsen!

14 14 TV-aksjonen «Et nytt liv» Lurøy havnet til slutt på fjerde beste plass av i alt 45 kommuner i Nordland under årets TV-aksjon. Vi hadde satt som mål å forsvare andreplassen fra i fjor, men både Røst og Værøy slo oss så vidt i innspurten. Hadde vi klart å samle inn 7300 kroner mer, ville vi klart andreplassen! Træna er det foreløpig ingen ting å gjøre med. De ligger helt i toppen på landsbasis i innsamlede midler pr. innbygger. De 5 beste kommunene i Nordland ble: 1. Træna kr 127,75 pr. innbygger 2. Røst kr 52,84 pr. innbygger 3. Værøy kr 51,75 pr. innbygger 4. Lurøy kr 49,34 pr. innbygger 5. Beiarn kr 45,30 pr. innbygger De 5 siste kommunene i Nordland var Bodø, Øksnes, Rana, Alstahaug og Vågan. Det tyder på at folk i de minste kommunene gir mer enn større steder. Men vi har ei klar målsetting foran neste års TV-aksjon: Vi skal ut på banen og vise vår hjertelag, og vi skal ta igjen andreplassen på tabellen. Det ligger tross alt litt prestisje i dette. Kommunekomitéen takker for all støtte og innsats under årets aksjon, og så håper vi at så mange som mulig bretter opp armene igjen neste høst. Tormod Remøy Solfrid Bentzen Anders Olsen Cato Rødsand På bildet ser vi de tre eierne av Ellen-Karins blomster: Asbjørg Jakobsen, Ellen-Karin Kolle og Hjørdis Johansen (Foto: Geir Vatne). Blomsterutsalg i Aldersund Ellen-Karins blomster ble stiftet våren 2002, og har salg av blomster og tilbehør som sin virksomhet. Utsalgssted er i den nedlagte Omegastasjonen, men man kan også bestille blomster, oppsatser og kranser. I tillegg tar firmaet planleggingsoppdrag. Telefonnummeret er /2002 Bare 5 løsninger kom inn denne gangen, og det skal kryssordforfatteren ta på sin kappe. Et par små feil hadde sneket seg inn fra en stresset nybegynner i faget. Men vi gir ikke opp for det. Her har du en ny sjanse, og jeg tror den er feilfri. Kvess blyanten og ta opp kampen mot Steinbiten. Løsningen sendes til Steinkjerringa, 8766 Lurøy, innen 31. januar Har du riktig løsning, er du med i trekningen av 3 flotte premier. Dersom du ikke vil rive i bladet, kan du kopiere løsningen og sende inn. Trekning av «Steinbiten» nr. 3/2002 Det kom bare 5 løsninger på Steinbiten 3/2002. Dette skyldes helt bestemt et par feil som hadde sneket seg inn i oppgaveordene. Og det tar redaktøren skylda for og beklager på det sterkeste. Nr. 7 loddrett skulle være «Er kroater» (omv.) og 28 loddrett skulle være «Arverett». Men mist ikke motet av den grunn. I denne utgaven av Steinbiten får du forhåpentligvis et nytt kryssord uten feil som du kan bryne deg på. Hovedpremien denne gangen går til Anne Gunn Wiik, 8766 Lurøy. Hun får tilsendt ei flott trepramme i miniatyr med «Steinbiten 2002» svidd inn på speilet. Pramma er sponset av BraPro. I tillegg får Hans Sund, 8766 Lurøy og Marie Alida Gåsvær, Strandvn. 6, 8149 Neverdal hver sin eske konfekt. Konfekten er velvillig sponset av Titten AS på Sleneset og Snorre Hugvik AS på Bratland.

15 15 VANNRETT: 1. Kald tid på døgnet 10.Jeppe 11.Regn 12.Smile 13.Union 14.Avvente 15.Guttenavn 17.Ø 18.Sykdom 21.Naut 22.Like 23.Øk 24.Forfatter 26.Skaker 29.Etternavn (omv.) 30.Retning 31.Motto 34.Prep. 36.Org. 38.Pålegg 39.Sporte 40.Elv 41.Sky 43.Vekt 44.Produsert (omv.) «Steinbiten» X-ord uten feil LODDRETT: 1. Hilsen 2. Kvinnenavn 3. Salt 4. Flue 5. Struts 6. Hes 7. Jernbane 8. Okse 9. Fylke 16.Plante 19.Drikk 20.Fryse 21.Avsluttet 25.AS på finsk 27.Gretten 28.Ujevn 32.Ytterliggående 33.Interkommunalt forum 34.Grovmessing 35.Kjent gruppe 37.Katten har ni 42.Tone Navn: Adresse:

16 16 TRAPPER?? Det lager vi i alle varianter Flere forskjellige rekkverkstyper Ring idag å få brosjyre og pris 8743 Indre Kvarøy Telefon Telefax GRAFISK FORMGIVNING TRYKKSAKER INTERNETT TJENESTER Når kvalitet og rask levering teller Rønnes Trykk AS Kirkegt Mosjøen Telefon Telefax: Mobil: vi er medeier i A1 Grafisk Nettverk - en landsdekkende leverandør av grafiske tjenester En god idé å bygge på! Ny Idéhuskatalog! Postboks 34 Tlf Konsvikosen Fax

17 Sjeldne fugler i Træna og Lurøy 17 Med laboratorium på Træna og Lurøyene, observerte jeg denne høsten en rekke sjeldne fugler som jeg vet folk flest er interesserte i, sier gråspurvforsker Terje Kolaas ved NTNU i Trondheim. Vel, her er opplysninger om de sjeldneste funnene, omstendighetene bak observasjonene, etc. Ved: Cato Rødsand En måned ytterst i havgapet Jeg ankom Selvær den 23. september og oppholdt meg i området frem til den 18. oktober. Primært for spurvefangst i regi av NTNU i Trondheim sekundært for å snuse litt på den øvrige fuglefaunaen i området. Slutten av september og begynnelsen av oktober er den beste tiden for å observere trekket av spurvefugler - og spesielt på øyer ute i havgapet er sjansene for å finne de riktig sjeldne fuglene store. Fugler som har kommet på feil kurs, og som til slutt havner på den siste utposten før det åpne havet. Selvær og Træna har tidligere vist at de har høyt «bombepotensiale» som det sies på «ornitologspråket», da blant annet de sjeldne kornspurv, rødstrupesanger, rosenstær og båndkorsnebb, tidligere er sett her ute. Og denne høsten skulle ikke vise seg å bli dårligere... Polarsvømmesnipe De første dagene, med hard vind - og skiftende vindretninger NV til SV - var ugunstig for både gråspurvfangst og for trekk av spurvefugler generelt, så jeg benyttet dagene til å kikke på sjøfugler fra Selvær. Den mest overraskende observasjonen må være to polarsvømmesniper som kom trekkende nordfra - og som en kort stund rastet på vannet utenfor Holmen, før de trakk videre. Polarsvømmesnipas nærmeste hekkeområde er Svalbard, og den trekker normalt langt til havs. Sannsynligvis var det harde vestaværet årsaken til at den nå trakk så nært land. Normal funnfrekvens på fastlands-norge for denne arten ligger på ca fugler årlig. I år sørget Selvær for to av dem... Forøvrig var jeg også vitne til et enormt trekk av hvitkinngås de samme dagene, og på et tidspunkt rastet ikke mindre enn 1200 fugler på holmene nord for Selvær. Sjeldne gjester fra Russland og Sibir Østlig vindretning er den beste for store mengder spurvfugler på de vestlige øyene. Og den første dagen med østlig vind, tok jeg turen til Husøya for å se på fuglelivet der. Husøya er, med sine mange frodige hager, som skapt for rastende spurvefugler - og denne dagen skulle vise seg å bli en fantastisk dag i så måte. Jeg hadde knapt rukket å gå på land, før en merkelig fugl gir seg til kjenne. Det viste seg å være en tartarpiplerke - en fugl med opprinnelse i det østlige Russland og Sibir. Østaværet hadde tydeligvis gjort nytten... Dagen var også godt egnet til spurvefangst, og i det jeg satte opp fangstnett like ved barnehagen ble jeg på nytt oppmerksom på en østlig fugl denne gangen tartarpiplerkas mindre slektning, tundrapiplerka. Dette er en ekstremt sjelden fugl, som tidligere kun er observert 3 ganger i Norge! Ryktet om sjeldenheten spredte seg raskt i det norske fuglekikkermiljøet, og samme kveld forberedte fire fuglekikkere fra Oslo seg på å ta turen til Husøya for å stifte bekjentskap med arten. Fuglen ble dessverre ikke funnet dagen etter, så for de fire ble ekspedisjonen avlyst. Men flere gikk i fella Men disse to sjeldenhetene var ikke nok denne dagen. I et av fangstnettene ved Trænahallen hadde en rosenfink gått i fella - en art med nærmeste hekkeområde på Østlandet, og som så absolutt ikke skulle ha befunnet seg på Husøya denne dagen. Og på toppen av det hele spratt en hauksanger rundt omkring i hagene ved Gjestegården - også denne en art med en utbredelsesgrense som ikke strekker seg nord for syd-sverige. På en enkelt dag i slutten av september hadde altså Husøya besøk av ikke mindre enn 4 ekstremt sjeldne gjester 3 i nasjonal sammenheng og 1 i nordnorsk sammenheng. Oppholdet på Helgelandskysten gikk resten av tiden for seg uten de helt store observasjonene. Men en bøksanger og en møller på Selvær, nok en møller på Husøya, en turteldue på Myken og en åkerrikse på Hestmannøy er absolutt nevneverdige alle meget sjeldne fugler i Nord- Norsk sammenheng, sier gråspurvforsker Terje Kolaas til slutt. Kort oppsummert er de mest spesielle observasjonene fra Selvær og Træna i løpet av perioden disse: Gråstrupedykker, Hvitkinngås, Kortnebbgås, Tartarpiplerke, Tundrapiplerke, Buskskvett, Bøksanger, Møller, Hagesanger, Hauksanger og Rosenfink. FAKTA OM LURØY Opplysninger hentet fra Redigert av Cato Rødsand Areal og folketall Lurøy kommune (1834) har et areal på 262,3 km 2, hvorav 7 km 2 er jordbruksareal i drift. kommunen hadde ved opptellingen pr et innbyggertall på På de siste 10 årene er folketallet i Lurøy redusert med 134. Framskrevet til år 2010, vil Lurøy ha et folketall på 1995 innbyggere. I kommunen har vi 87 kvinner pr. 100 menn i aldersgruppen år.

18 18 Service på Sleneset Servicebua på Sleneset teller 3-4 mann som arbeider med vaktmestertjenester, småreparasjoner, sørvisoppdrag, butikksalg av diverse utstyr/arbeidsklær/gaveartikler, flislegging og elektriske installasjoner. Vi er flere bedrifter som opererer i lag under navnet Servicebua og under samme tak, opplyser elektriker Per Asle Pedersen i ei hektisk uke i slutten av november. Tekst og foto: Cato Rødsand Et sammensatt lag Enten du vil ha gjort enkle reparasjoner på elektriske apparater eller vil legge inn strøm til jul, ja da bør du ta en prat med Per Asle Pedersen på Servicebua før du drar lenger bort. Har du lyst å gjøre baderommet litt triveligere gjerne flisbelagt da bør du ta en prat med Terje Løkken. Har bedriften din behov for planlegging, prosjektering og tilrettelegging av internkontrollsystemer, da er Hallgeir Moe rette mannen. Han har hittil hatt hendene fulle med prosjekteringsarbeid for Fundia AS på Mo i Rana. Morten Edvardsen er fjerdemann på laget, og han arbeider bl.a. med salg og utleie av sveiseapparater og større verktøy både mot virksomheter på land og mot oppdrett/fiskeri. Reparasjoner i småskala Vi ser jo helt klart våre begrensninger, sier Per Asle Pedersen, men reparasjoner og vaktmesteroppdrag i små skala tar vi gjerne, og trenger du VVS-utstyr, fiskeutstyr, kontorrekvisita, arbeidsklær, kioskvarer og elektriske artikler ja da skal vi skaffe det meste. Vi har tro på at bygda og etter hvert kunder fra hele kommunen vil bruke oss. Og Servicebua finner du i de gamle lokalene til posthuset ved dampskipskaiet, vegg i vegg med det nye legekontoret på stedet. Her har vi foreløpig 70 m2 til vår disposisjon, og plassen går med til utstilling av de varene vi fører. Og i desember vil vi ta inn mange flotte julegaveartikler. Amatørkunstnere Vi prøver også å markedsføre lokale amatørkunstnere. Hittil har vi utstilling for salg av akvareller for Ferdinand Kroken, oljemalerier for Inger- Lise Toralfsen og fotografier for Frode Johansen. Kontakt oss gjerne på telefon Steinkjerringa ønsker karene på Servicebua lykke til med nyetableringen! Morten Edvardsen (f.v.), Per Asle Pedersen og Terje Løkken utenfor Servicebua på Sleneset. Hallgeir Moe var ikke til stede da bildet ble tatt.

19 4 19 Åpen dag i Lurøy/Onøy Barnehage Oppvekst Det var tydelig at sang og dans under musikkstunda gjorde inntrykk på de besøkende. Torsdag den 21. november inviterte vi i Lurøy/Onøy barnehage våre sambygdinger på besøk til barnehagen. Vi ønsket folk velkommen til å "se innom - helt uformelt - til kaffe m/ noe attåt, en prat og ikke minst se barna i lek. Vi hadde også musikkstund m/chris, og da fikk gjestene høre klare barnestemmer med et stort repertoar, sier styrer Inger Lise Bråten. Kofte kr. 1200,- Genser kr. 1100,- Tekst og foto: Cato Rødsand Godt besøkt Det var ca 30 mennesker innom barnehagen disse formiddagstimene, og det ser vi oss godt fornøyd med, så fornøyd at vi nok kommer til å gjenta invitasjonen en annen gang, fortsetter Bråten. Positivt inntrykk Turen til «Åpen dag» i barnehagen var veldig positiv. Det sier Janne Larsen som er mor til lille Liv Marit Lurøy- Kofta Genser og kofte er designet av Herlaug Oddøy, 8762 Sleneset. Mønstre eller ferdigstrikket kofte/genser kan bestilles gjennom Bra-Pro A/S, 8730 Bratland Tlf / Faks på noen måneder. Jeg er jo vant med å bringe og hente tantebarn i barnehagen, men det var artig å komme ordentlig inn og se hva de gjør. Her viste ungene meg rundt, hva de hadde laga og jeg fikk sett dem i lek. Jeg tror Ida syntes det var spesielt å få vise meg babyrommet hvor de minste sover i senger på rad og rekke. Og det så ut som Liv Marit koste seg svært godt, spesielt under musikkstunda. Kjetil Stenersen er far til Jørgen som går i småbarnsavdelinga. Dette er et veldig bra tiltak, hvor barnehagen får vist oss foreldre hva de gjør. Ungene trives jo vanvittig bra. Jeg vil spesielt trekke fram musikkstunda med han Chris og de andre ansatte et helt unikt opplegg! Det er ikke alle som får barna til å følge så godt med sitte stille, synge, danse og kose seg. Kjempeartig dag, sier Monica Jensen som er mor til Kevin i storavdelinga. Jeg har flere ganger kunne tenkt meg dette. Jeg vet jo på en måte hvordan ungene har det, men nå fikk jeg være ei stund. Meninga er vel å få oppleve hvordan det ser ut og hva som foregår i barnehagen. Toppen var å se ungene danse, synge og herje under musikkstunda.

20 20 Oppvekst Informasjon DUGNADSÅND I begynnelsen av september i et alltid tilstedeværende godt høstvær var foreldre, barn og ansatte ved Aldersund Barnehage samlet til dugnad. Målet var å få brukt restene av et gammelt klatrestativ gjenbruk. Stokkene ble sagd i passende lengder og gravd ned med passende mellomrom og høyde rundt et ildsted. Stokkene kan barna balansere på eller sitte på når de nyter en varm pølse fra grillen i midten. På bildet ser vi den glade gjeng etter utført arbeid. Barnehagen takker for innsatsen. (Foto: Geir Vatne.) Lovund barnehage takker for innsatsen Barna og de voksne i Lovund barnehage vil takke foreldre, søsken og onkel Gjermund for at de kom på dugnad to lørdager i høst. Vi har fått en veldig fin utelekeplass hvor vi storkoser oss. Det var gøy og sosialt at så mange møtte opp, og vi håper på like godt oppmøte på neste dugnad. Vi takker også Ellen og Heine Ellefsen som ga oss to gyngedyr. Vi tar imot tips og ideer på hva vi kan gjøre mer med uteplassen. Takk til dere alle. Hilsen store og små i Lovund barnehage. Sliten og utbrent Angst og depresjoner Øresus og hørselsproblemer Lymfedrenasje Kroppsbalansering Reiduns Naturterapi 8740 Nord-Solvær Timebestilling tlf Kommunal Informasjonsavis for Lurøy Ansvarlig utgiver: Lurøy kommune Opplag 1450 Abonnement utenfor Lurøy: kr. 75,- pr. år Redaksjon: Cato Rødsand (ansvarlig redaktør) Karl-Ole Olsen Menighetsblad for Lurøy og Træna Ansvarlig utgiver: Menighetsrådene i Lurøy og Træna Redaksjon: Torfinn Nilsen 8766 Lurøy TRYKK: RØNNES TRYKK AS, MOSJØEN HVORDAN HAR DU DET? JO, TAKK DET HANGLER OG GÅR Muskel- og leddsmerter Hodepine, bihuleproblemer og migrene Astma, allergier og luftveisproblemer Avslapping og velvære MANUELL BEHANDLING AV HELE KROPPEN INGEN APPARATER polaritetsterapaut naturmedisink aromaterapaut

NAV-direktør Kjell Hugvik i Lurøy

NAV-direktør Kjell Hugvik i Lurøy Fellesavisen KO M M U N A L INFO R M A S J O N S AV I S FO R LURØY KO M M U N E & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 3 OKTOBER 2011 25. ÅRGANG NAV-direktør Kjell Hugvik i Lurøy I slutten av august tok

Detaljer

Kundebladet. Nr. 1 2012. Les bl.a. om: Kormiljøet i Klæbu. Banken på selvbetjening. Han samler på motorsager. Bankens årsregnskap

Kundebladet. Nr. 1 2012. Les bl.a. om: Kormiljøet i Klæbu. Banken på selvbetjening. Han samler på motorsager. Bankens årsregnskap Kundebladet Nr. 1 2012 Les bl.a. om: Kormiljøet i Klæbu Banken på selvbetjening Han samler på motorsager Bankens årsregnskap for 2011 Kundebladet Innhold Nr. 1 2012 4 Ronny Fredrik roser banken 6 Nå vurderes

Detaljer

NR. 1 Mars 2015 29. ÅRGANG

NR. 1 Mars 2015 29. ÅRGANG Fellesavisen K o m m u n a l informasjonsav i s for Lurøy ko m m u n e & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 1 Mars 2015 29. ÅRGANG Julelunsj for ungdom 2014 ble en stor suksess Foto: Lurøy Kommune At

Detaljer

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Nr. 3 2012 Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Innhold Nr. 3 2012 4 Ungdom og boligsparing 6 Eget hjem egen forsikring?

Detaljer

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 FOLK / 3 / 2013 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

UNDER UTDANNING STUDENT UTVEKSLING. Pedagogstudentenes medlemsblad nr. 1/05. kjapt nåværende AU.

UNDER UTDANNING STUDENT UTVEKSLING. Pedagogstudentenes medlemsblad nr. 1/05. kjapt nåværende AU. Pedagogstudentene har fått nytt arbeidsutvalg. Ved Pedagogstudentenes landsmøte i mars ble det også valgt nye representanter til arbeidsutvalget (AU). Siden den tid har det allerede vært utskiftninger

Detaljer

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge

Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20. Meir enn medgangssupporterar. TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge FOLK / 3 / 2014 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI TEMA: Sendt Menighetsplanting i Norge Å tenke stort ved å gjøre noe nært SIDE 20 Meir enn medgangssupporterar SIDE 69 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus.

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 1 januar 2010 Årgang 106 Tor André Bergmann er ny ungdomspastor på Saron Åkrehamn. SE MER SIDE 12-13 Reidar Gamst setter i lederskolen fokus på lederskap og

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11 Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag Xxxx Side 6-11 Kommunesektorens organisasjon Annonsebilag fra KS til Kommunal Rapport nr 8/2015 Innhold Kommunespeilet

Detaljer

MONO. Handel til himmels. Side 6-11

MONO. Handel til himmels. Side 6-11 MONO E N k a n a l f o r n æ r i n g s l i v e t 3 / 2 0 0 7 Drømmer om norsk lønn Polske arbeidere går på norskkurs i Polen for å sikre seg ei god månedslønn i Norge. Side 16-19 Handel til himmels Det

Detaljer

Hjemløse Oana fikk jobb hos Einar

Hjemløse Oana fikk jobb hos Einar mylder Nr 2/2012 Årgang: 3 Opplag: 45 000 Gratis til alle husstander! Magasin fra misjonskirkene i Kristiansand, Søgne og Vennesla Hjemløse Oana fikk jobb hos Einar s 6 MGP-Nina synger videre s 28 Nytt

Detaljer

80 strøk på AFR FINANSFOKUS 02/ 11

80 strøk på AFR FINANSFOKUS 02/ 11 Fagpresse_F.pdf 24-01-08 15:19:04 FINANSFOKUS Magasin for Finansforbundet 02/ 11 Stadig flere autoriseres Ingen blir oppsagt NOKAS kutter og vokser Finans på FACE Portrett: Den mystiske prinsen Døgnåpen

Detaljer

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark 1. Forord Talenter for framtida er en felles satsing på barn og unge i

Detaljer

ung fri Bør 16-åringer få stemmerett? Plateslipp: Hank & Mari Ungdom i gateopptøyer Fabrikken for og av ungdom Norges rareste klubbnavn?

ung fri Bør 16-åringer få stemmerett? Plateslipp: Hank & Mari Ungdom i gateopptøyer Fabrikken for og av ungdom Norges rareste klubbnavn? ung m a r s 2 0 0 9 : 1 & fri n o v e m b e r 2 0 0 8 : 4 Bør 16-åringer få stemmerett? Plateslipp: Hank & Mari Ungdom i gateopptøyer Fabrikken for og av ungdom Norges rareste klubbnavn? Vi har kommet

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

Kvinnelige gründere forteller. Baard Fiksdal

Kvinnelige gründere forteller. Baard Fiksdal Kvinnelige gründere forteller Baard Fiksdal NHO Service er den tredje største landsforeningen i NHO. Vi organi- serer 557 konsern med over 2.000 virksomheter, 58.000 årsverk og 38 milliarder kroner i omsetning

Detaljer

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet Nr. 4-2008 23. årgang FOLK tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon Følg kallet LEDER Følg kallet 2 Jesu kall til hver og en av oss er utfordrende og kan ikke ha en halvhjertet respons.

Detaljer

Familiepuslespillet ble komplett Stemmen leger sårene

Familiepuslespillet ble komplett Stemmen leger sårene RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 1-2015 - 33. ÅRGANG Familiepuslespillet ble komplett Stemmen leger sårene leder May-Heidi Sandvik Styreleder Ryggmargsbrokk- og hydrocephalusforeningen Våren

Detaljer

Per K. Bakken og Liselotte Krebs (red) Livet med parkinson Slik vi opplever sykdommen

Per K. Bakken og Liselotte Krebs (red) Livet med parkinson Slik vi opplever sykdommen Per K. Bakken og Liselotte Krebs (red) Livet med parkinson Slik vi opplever sykdommen Innhold Livet med Parkinson er utgitt av Norges Parkinsonforbund. Redaksjon: Per K. Bakken og Liselotte Krebs. Dessuten

Detaljer

Bibliotekaren. Utrygt eller fleksibelt arbeidsliv? Perspektiv på ledelse: Synnøve Standals historie

Bibliotekaren. Utrygt eller fleksibelt arbeidsliv? Perspektiv på ledelse: Synnøve Standals historie Bibliotekaren Tidsskrift for Bibliotekarforbundet 2015 1 Robert Eriksson foreslår vesentlige endringer i arbeidsmiljøloven Utrygt eller fleksibelt arbeidsliv? Perspektiv på ledelse: Synnøve Standals historie

Detaljer

misjon tidende nr. 11/12-2012 167. årgang

misjon tidende nr. 11/12-2012 167. årgang god jul misjon s tidende nr. 11/12-2012 167. årgang Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Misjonsmarka 1, 4024 Stavanger Telefon 51 51 61 00

Detaljer

UnderUtdanning. Fremtidas førskolelærere. Mitt første møte med barnehagen. Tema. Konferansen 2009. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar!

UnderUtdanning. Fremtidas førskolelærere. Mitt første møte med barnehagen. Tema. Konferansen 2009. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar! P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 1 2010 Tema Fremtidas førskolelærere Mitt første møte med barnehagen Konferansen 2009 Hilsning fra Helga Hjetland Vi skal bli

Detaljer

Levende Ord-kollapsen

Levende Ord-kollapsen Levende Ord-kollapsen Metoderapport til SKUP 2012 Johanna Hundvin Almelid, Eivind Algrøy, Tore Hjalmar Sævik, Tarjei Gilje, Fred C. Gjestad Metoderapport «Levende Ord-kollapsen» 1. Medarbeidere: Johanna

Detaljer

ALLE MENNESKER HAR ET STORT POTENSIALE!

ALLE MENNESKER HAR ET STORT POTENSIALE! N y h e t s m a g a s i n f r a M a r i t a S t i f t e l s e n N r. 1 2 0 1 5 2 3. å r g a n g FOTO: Kamilla Kvamme SIDE 4 SIDE 10 SIDE 14 JOSEF OG JOE NYTT LIV FOR FAR OG SØNN OSKAR ALLE MENNESKER HAR

Detaljer

Kapittel 1 «Å se et menneske i hver gjest»

Kapittel 1 «Å se et menneske i hver gjest» Kapittel 1 «Å se et menneske i hver gjest» Læreplanmål Etter å ha arbeidet med dette kapitlet skal du kunne - «avdekkje behov og potensielle ønske hos gjestene gjennom situasjonstilpassa kommunikasjon»

Detaljer

alle God Jul og Godt Nyttår

alle God Jul og Godt Nyttår www.flt.no Nr 8/2012 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk FLT ønsker alle God Jul og Godt Nyttår Monica Sørmarka Briseid vant FLTs Utdanningspris her ligger sosialdemokratiets sjel Medlemsblad

Detaljer

Har du noe å gi? bjørn simensen «Ikke noe er så elendig som dårlig opera» Tema frivillighet:

Har du noe å gi? bjørn simensen «Ikke noe er så elendig som dårlig opera» Tema frivillighet: Nummer 6 november 2013 / 63. årgang Norges største eldremagasin bjørn simensen «Ikke noe er så elendig som dårlig opera» Historie: Da bilismen inntok Norge julestemning i london Aktuelt: 61-åring vant

Detaljer

Afrodite. Et varig minne om mamma. Ring oss! Tlf: 02561. Likemann. Tøft å være ung og kreftsyk. Ønsker du å snakke med noen?

Afrodite. Et varig minne om mamma. Ring oss! Tlf: 02561. Likemann. Tøft å være ung og kreftsyk. Ønsker du å snakke med noen? Afrodite NR. 3 / 2010-9. Årgang Medlemsblad for Gynkreftforeningen side 1 Et varig minne om mamma Carita Gyldenskog har tatovert inn Gynkreftforeningens logo på armen. Slik vil hun alltid minnes sin kreftsyke

Detaljer

Man skaper selv den veien man skal gå Møt skuespiller, regissør og skribent Maria Bock

Man skaper selv den veien man skal gå Møt skuespiller, regissør og skribent Maria Bock 1 Man skaper selv den veien man skal gå Møt skuespiller, regissør og skribent Maria Bock Hva driver ildsjelene? Intervju med tre ildsjeler innenfor revyfeltet Nytt revystudium til høsten Intervju med tre

Detaljer