TELEFONUNDERSØKELSE OM HOLDNINGER TIL KONKURRANSE november 2008

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TELEFONUNDERSØKELSE OM HOLDNINGER TIL KONKURRANSE. 25.-30. november 2008"

Transkript

1 TELEFONUNDERSØKELSE OM HOLDNINGER TIL KONKURRANSE november 8 Rapport utarbeidet for Næringslivets hovedorganisasjon av Erik Dalen 15. desember 8 Postadresse: Boks 9143 Grønland, 133 Oslo Kontoradresse: Christian Krohgs gate 1 Telefon: , faks: E-post:

2 INNLEDNING På oppdrag fra Næringslivets hovedorganisasjon (NHO) har Synovate Norge, tidligere Markeds- og Mediainstituttet A/S (MMI), gjennomført denne undersøkelsen for å måle holdninger til konkurranse på forskjellige arenaer. Resultatene fra undersøkelsen skal presenteres i forbindelse med NHOs årskonferanse som nettopp har konkurranse som tema. Spørsmålene som er stilt fremgår av spørreskjemaet bak i denne rapporten. Undersøkelsen ble gjennomført som en del av vår omnibusundersøkelse pr. telefon i perioden som fremgår av forsiden til denne rapporten. Da intervjuet vi et landsrepresentativt utvalg bestående av netto ca. gjennomførte intervju. Ca. intervju ble gjennomført med fastlinje telefon og ca. med mobiltelefon, slik at vi også sikret deltagelse av personer som bor i husholdninger med kun mobiltelefon. Ved resultatberegningen er det foretatt veiing med hensyn til kjønn, alder innen hver av fem landsdeler (Oslo, Østlandet ellers (tom. Aust-Agder), Vestlandet (Vest-Agder - Sogn og Fjordane), Midt-Norge (Møre og Romsdal - Nord-Trøndelag) og Nord-Norge). Dette gjøres for at sammensetningen av utvalget med hensyn til disse faktorene er korrekt i henhold til offisiell statistikk ved resultatberegningene. Dette gjør vi for å redusere virkningene av åpenbare utvalgsskjevheter. Utvalgsbeskrivelse mhp. kjønn, alder, inntekt, utdanning og bosted før og etter veiing fremgår av tabellhodet i tabell 1. Så lenge dette er en utvalgsundersøkelse, er resultatene beheftet med usikkerhet. Bakerst i rapporten finnes derfor en tabell over feilmarginer ved forskjellige utvalgsstørrelser og observasjonsnivåer. Som man vil se her, er feilmarginene størst ved observasjoner rundt %, for så å bli mindre nærmere % eller %. Som en tommelfingerregel, kan vi regne med feilmarginer på +/- 2-3 prosentpoeng i totalkolonnen, og +/- 4-5% innen undergruppene som er analysert. I tabellverket til denne rapporten finnes svarfordelingen på samtlige spørsmål i den rekkefølge spørsmålene er stilt. Hver tabell viser svarfordelingen totalt og etter kjønn, alder, brutto husstandsinntekt, bosted etter landsdel og etter utdanning. I tillegg har vi sortert svarene etter partipreferanse ved stortingsvalg, etter om man har betalt arbeid eller ikke, etter hvilken bransje man jobber i hvis man er yrkesaktiv og etter om man arbeider i statlig, kommunal eller privat sektor. Hver tabell går over tre sider. I tillegg til disse standard tabellene har vi sett svarene på spørsmålene om personlig økonomi og arbeid i forhold til hverandre og mot faren for å miste jobben. INNLEDNING 1

3 Over kolonnene i hver tabell vises netto antall intervju som er gjennomført totalt og innen de ulike undergrupper i linjen for "Antall intervju". I linjen for "Befolkning()" vises det antall personer i hele som de intervjuede i samme kolonne representerer. Kontaktperson i NHO har gjennom planleggingen og gjennomføringen av dette prosjektet vært Øyvind Lind Petersen. Ansvarlig for planlegging, analyse og rapportering i Synovate Norge er direktør Erik Dalen. INNLEDNING 2

4 KOMMENTARER TIL RESULTATENE I denne undersøkelsen er det blitt stilt en rekke spørsmål som måler holdninger til konkurranse i ulike sammenhenger. Her skal vi gi en kommentar til resultatene der vi vil legge vekt på å referere hovedfunnene og samtidig se etter viktige variasjoner i svar mellom undergrupper som er analysert. Kommentarenes viktigste hensikt er å gi leseren innblikk i undersøkelsens resultater uten å behøve å studere tabellene i detalj. Vi vil også vise svarfordelingene med lett tilgjengelig grafikk. For å få et mer detaljert inntrykk av undersøkelsens resultater, henvises til tabelldelen. For ordens skyld vil vi gjøre oppmerksom på at kommentarene ikke tar sikte på å vurdere funnene ut fra et konkurransefaglig eller politisk perspektiv. Slike vurderinger må gjøres av de som har den nødvendige faglige kompetanse på saksområdet. HVA GJØR BEDRIFTER OG DET OFFENTLIGE BEDRE OG MER EFFEKTIVE? (Tabell 811) Det første spørsmålet i undersøkelsen ble stilt uten at vi hadde nevnt ordet konkurranse for de spurte. Derimot spurte vi om i hvor stor grad ulike tiltak vil gjøre bedrifter og det offentlige enda bedre og mer effektive. En del utvalgte tiltak ble lest opp, ett av disse var "mer konkurranse", og de spurte ble bedt om å gi uttrykk for i hvor stor grad de mener at hvert tiltak ville gjøre bedrifter og det offentlige enda bedre og mer effektive. Følgelig var tanken å se hvilken betydning man tilla mer konkurranse i forhold til andre tiltak. Svarene skulle avgis i henhold til en skala som så slik ut: 1 = I meget stor grad 2 = I ganske stor grad 3 = I noen grad 4 = Ikke i det hele tatt I diagrammet nedenfor viser vi hvor store andeler som svarer henholdsvis i stor grad (meget + ganske stor grad) og i liten grad (i noen grad + ikke i det hele tatt). Vi har rangert beskrivelsene etter andelen som svarer i stor grad. Av de tiltakene vi spør om, er det tre tiltak som utpeker seg ved at mange svarer "i stor grad", og disse er "bedre samarbeid" (88%), "bedre utdannelse" (86%) og "bedre tilrettelegging fra myndighetene" (%). I en mellomstilling kommer "mer konkurranse" (68%) og "mer penger og bedre økonomi" (67%). Selv om mer konkurranse ikke anses som det tiltaket flest har stor tro på, er det ingen tvil om at KOMMENTARER TIL RESULTATENE 3

5 troen på at mer konkurranse vil gjøre bedrifter og det offentlige enda bedre og mer effektive er meget utbredt i den norske befolkningen. Både private bedrifter og det offentlig ønsker å være effektive slik at de kan gi deg best mulig varer og tjenester så rimelig som mulig. I hvor stor grad mener du følgende tiltak vil gjøre bedrifter og det offentlige enda bedre og mer effektive? Er det... Bedre samarbeid Bedre utdannelse Bedre tilrettelegging fra myndighetene 9% 12% 15% % 88% 86% Mer konkurranse Mer penger og bedre økonomi 28% 28% 68% 67% Holdningskampanjer i media Mer privatisering av offentlig virksomhet % 44% 43% 53% Mer offentlig regulering og styring 34% % I meget + ganske stor grad I liten grad + ikke i det hele tatt Når vi studerer troen på konkurranse mellom forskjellige undergrupper av spurte, finner vi at menn (71%) har noe større tro på konkurranse enn kvinner (66%), men forskjellen er forholdsvis beskjeden. Videre finner vi at unge i alderen år (58%) KOMMENTARER TIL RESULTATENE 4

6 i mindre grad enn de som er eldre (ca. %) har tro på effekten av mer konkurranse. Det er neppe egnet til å overraske noen at det er til dels store forskjeller i synet på effekten av mer konkurranse mellom tilhengere av forskjellige partier. Ytterpunktene i så henseende er SV-tilhengere (43%) og til dels SP-tilhengere (%), der forholdsvis få har tro på positive effekter av mer konkurranse, og Høyre- (83%) og FrP-tilhengere (82%), der mange har tro på mer konkurranse. Noen vil allikevel kanskje være overrasket over hvor mange av SV-erne som er positive, og sett i forhold til at 69% av Arbeiderpartiets velgere har tro på positive effekter av mer konkurranse, er det ingen tvil om at et klart flertall av tilhengerne av den rødgrønne regjeringen mener at mer konkurranse vil gjøre privat og offentlig sektor bedre og mer effektive. Denne undersøkelsen er gjennomført i god tid etter at befolkningen er blitt kjent med den såkalte finanskrisen og allerede har sett mange av følgene for nasjonale økonomier. I en slik situasjon vil vel de fleste se at offentlige tiltak er svært nødvendige for å dempe de negative følgene, samtidig som mange vil hevde at manglende offentlig regulering av finansvesenet er en del av årsakskomplekset til tilbakeslaget i økonomien. På denne bakgrunn er det kanskje ikke så rart at mer privatisering av offentlig virksomhet (43%) kommer nest nederst på rangeringen, men desto mer ovveraskende at mer offentlig regulering og styring (34%) kommer nederst. Om det er slik at mer offentlig regulering hadde få tilhengere tidligere og kanskje fått flere tilhengere nå, er det åpenbart begrenset tro på mer offentlig regulering i den norske befolkning. Selv ikke blant SVs (56%) og Arbeiderpartiets (46%) velgere er det flere enn rundt halvparten som har tro på positive effekter av mer offentlig regulering og styring. HVA GJØR NORSKE BEDRIFTER MER KONKURRANSEDYKTIGE I UTLANDET? (Tabell 812) På samme måte som vi spurte vi om i hvor stor grad ulike tiltak vil gjøre bedrifter og det offentlige enda bedre og mer effektive, fulgte vi opp med et tilsvarende spørsmål om effekten av noen utvalgte tiltak på norske bedrifters konkurransedyktighet i utlandet. De utvalgte tiltak ble lest opp ett og ett, og som i det foregående spørsmål ble de spurte bedt om å gi uttrykk for i hvor stor grad de mener at hvert tiltak ville gjøre norske bedrifter mer konkurransedyktige i utlandet. Svarskalaen beskrives i foregående kapittel. I diagrammet nedenfor viser vi hvor store andeler som svarer henholdsvis i stor grad (meget + ganske stor grad) og i liten grad (i noen grad + ikke i det hele tatt). Vi har rangert beskrivelsene etter andelen som svarer i stor grad. Av de tiltakene vi spør om, er det fire tiltak som utpeker seg ved at så mange som 84-92% svarer "i stor grad", og disse er "bedre utdannelse" (92%), "mer penger til forskning" (%), "mer penger til utbygging av veier og jernbane" (85%) og "bedre tilrettelegging fra myndighetene" (84%). Med andre ord kan vi fastslå at folk flest har stor tro på kompetanseheving og styrking av transportsektoren. Men like utbredt er troen på positive effekter av medvirkning fra myndighetenes side. Denne KOMMENTARER TIL RESULTATENE 5

7 medvirkningen innebærer ingen utbredt støtte til mer offentlig regulering og styring, som kommer helt nederst på rangeringen. I hvor stor grad mener du følgende tiltak vil gjøre norske bedrifter mer konkurransedyktige i utlandet? Er det... Bedre utdannelse Mer penger til forskning Mer penger til utbygging av veier og jernbane Bedre tilrettelegging fra myndighetene 7% 7% 14% 12% 92% % 85% 84% Bygging av flere barnehageplasser 39% 58% Mer økonomisk støtte fra det offentlige 54% 42% Mer privatisering av offentlig virksomhet Mer offentlig regulering og styring 38% 36% 58% 59% I meget + ganske stor grad I liten grad + ikke i det hele tatt Hvis vi legger dette og det foregående spørsmålet til grunn, får vi et godt inntrykk av forholdsvis utbredt tro på positive effekter av mer konkurranse, og at bedring av konkurranseevnen bør skje gjennom utvikling av kompetanse og bedre tilrettelegging fra myndighetenes side ved tradisjonelle tiltak innen utdanning og infrastruktur. Minst utbredt tro på positive effekter knytter seg til politisk omdiskuterte tiltak som er forankret ut på venstresiden i politikken (Mer offentlig regulering og styring) og ut på høyresiden (Mer privatisering av offentlig virksomhet). Mens det første tiltaket nyter støtte fra SVs og Arbeiderpartiets velgere, har sistnevnte størst støtte fra Høyres og KOMMENTARER TIL RESULTATENE 6

8 FrPs velgere. Når det gjelder de tiltakene som flest har stor tiltro til, er det bare små variasjoner i holdningene til effekten av mellom partienes velgere. GENERELT OM KONKURRANSE (Tabell ) De innledende spørsmålene som er kommentert ovenfor, ble stilt uten at det ble sagt noe om at denne undersøkelsen skulle kartlegge holdninger til konkurranse spesielt. Bare i et av de innledende delspørsmålene ble ordet nevnt, og da som ett i en serie av andre delspørsmål. Hva forbindes med ordet "konkurranse"? Nå ble imidlertid de spurte informert om at det skulle stilles spørsmål om konkurranse. Det første spørsmålet om hva man tenker på når man hører ordet "konkurranse" ble stilt åpent, dvs. at intervjuerne skulle skrive ned de svarene som kom med respondentenes egne ord. I ettertid er svarene gruppert og kodet manuelt for den senere analyse. Vi minner om at det hefter flere feilkilder ved bruk av åpne spørsmål. For det første har mange respondenter problemer med å finne svar på denne typen spørsmål helt på sparket, eller med å formulere sine egentlige svar. For det andre kan intervjuer misforstå eller feiltolke svar på en slik måte at viktig informasjon forsvinner ved registreringen. For det tredje vil effekten av ovennevnte feilkilder kunne virke inn på den profesjonelle grupperingen og kodingen av svarene. Men selv med disse forbehold, er det liten tvil om at bruken av åpne spørsmål i dette tilfelle er en velegnet metode, samtidig som skolerte intervjuere og gode kodere bidrar til at skjevheter ikke blir større enn at vi får et godt inntrykk av svarfordelingene på de spørsmål vi stiller. Som vanlig når vi stiller spørsmål åpent, har vi fått svært mange ulike svar. Nedenfor kan vi studere de mest hyppige svarene og som vi ser er det to svar som er nevnt av ca. % av de spurte, mens ingen andre svar nevnes av flere enn % av de spurte. Det er åpenbart at begrepet konkurranse først og fremst knyttes til det som foregår i næringslivet og på sportsarenaene, men svarene for øvrig viser en relativt bred assosiasjon til begrepet. Vi legger merke til at det bare er 8% som lar spørsmålet stå ubesvart eller svarer vet ikke. KOMMENTARER TIL RESULTATENE 7

9 Hva tenker du på først og fremst når du hører ordet 'konkurranse'? Bedrifter/ næringsliv 21% Sport/ idrett % Bedre/ best 9% Priser 9% Flere aktører/ flere parter 7% Positivt/ konkurranse er sunt 5% Vinne/ vinnere 5% Kamp 4% Valg/ muligheter 3% Konkurranse (!) 3% Kvalitet 3% Andre svar under 3% 32% Vet ikke/ Ubesvart 8% De øvrige svarene er kun nevnt av 2% eller færre og vi viser til tabell 813 for nærmere informasjon. Det er vårt inntrykk at de fleste svarene som gis er positive assosiasjoner, men ikke alle. Uttrykk som "kamp", "negativt/ liker ikke konkurranse", "egoisme" og "tape/ tapere" signaliserer negative holdninger til begrepet konkurranse. Forbindes noe positivt eller negativt med ordet "konkurranse"? I det neste spørsmålet ønsket vi en svært generell vurdering av ordet konkurranse. Som man ser av spørsmålsformuleringen nedenfor, åpnet vi for at de spurte kunne legge omtrent hva de ville til grunn for svarene på spørsmålet om det man forbinder med ordet konkurranse er positivt eller negativt. Vi vet selvfølgelig ikke hva den enkelte legger til grunn, men dette er heller ikke vesentlig for målingen. Her er vi mer opptatt av hvorvidt begrepet konkurranse vekker spesielle assosiasjoner eller følelser og karakteren av disse. Som vi ser i diagrammet nedenfor, svarer 3/4 av befolkningen at de forbinder noe positivt med ordet konkurranse. Sett i forhold til hvor ofte det blir trukket frem negative følger av konkurranse, er det etter vår mening overraskende mange som forbinder KOMMENTARER TIL RESULTATENE 8

10 noe positivt med ordet. Bare 6% av befolkningen forbinder noe negativt med ordet konkurranse. Vil du si at du stort sett forbinder noe positivt, nøytralt eller negativt ved ordet konkurranse? 75% Positivt 17% Nøytralt 6% Negativt 1% Vet ikke Dette spørsmålet ble også stilt i en undersøkelse vi gjennomført for Civita i 5 og som ble offentliggjort i et frokostmøte. Årets svarfordeling er nær identisk med den vi fikk for tre år siden. Følgelig kan vi fastslå at de overveiende positive oppfatninger av ordet konkurranse er stabile gjennom de senere år. Det er interessant å notere at holdningene til ordet konkurranse er mer positive blant menn (79%) enn blant kvinner (72%). Dette gir seg også uttrykk i at flere kvinner (8%) er negative til ordet enn menn (4%), mens det er omtrent like mange som forbinder noe nøytralt med konkurranse blant kvinner og menn. Videre kan det se ut som om yngre mennesker er noe mindre positive til ordet konkurranse enn eldre. Vi finner som ventet at folk som jobber i privat sektor (81%) i høyere grad enn folk som jobber i offentlig sektor, og da særlig i kommunal sektor (67%) forbinder noe positivt med konkurranse. Statlig ansatte er like positive som gjennomsnittet i befolkningen. Spesielt store forskjeller finner vi etter hvilke partier folk vil stemme. Som vi kunne vente, er det langt flere blant FrPs velgere (86%) og blant Høyres velgere (%) som forbinder noe positivt med ordet konkurranse, mens SVs velgere skiller seg ut i motsatt retning. Blant dette partienes velgere er det ikke flere enn 48% som forbinder noe positivt med ordet, mens 16% forbinder noe negativt. Holdninger til konkurranse på ulike arenaer Vi vil tro at holdningene til konkurranse varierer betydelig i forhold til hvilke arenaer det dreier seg om. Mens sikkert de aller fleste synes konkurranseaspektet er det eneste som gir en fotballkamp mening, er det kanskje mer delte meninger om sykehjemsdrivere skal konkurrere om pasienter. For at vi skulle kunne danne oss et inntrykk av hvordan holdningene til konkurranse kunne variere, leste vi opp en del områder som vi antok folk kjente ganske godt, og for hvert område ønsket vi å vite KOMMENTARER TIL RESULTATENE 9

11 hvilken holdning de hadde til konkurranse på dette området. Svarene skulle avgis i henhold til disse svaralternativene: 1 = Liker - synes det er riktig 2 = Liker ikke - synes det er galt 3 = Ikke opptatt av det 4 = Vet ikke I diagrammet nedenfor viser vi hvor store andeler som svarer henholdsvis "Liker - synes det er riktig" og "Liker ikke - synes det er galt". Vi har rangert beskrivelsene etter andelen som svarer "Liker - synes det er riktig". KOMMENTARER TIL RESULTATENE

12 Konkurranse utøves på mange områder i samfunnet. Jeg skal lese opp noen områder og for hvert av dem ønsker jeg å vite om du liker og synes er riktig med konkurranse, om du ikke liker og synes er galt med konkurranse, eller om du ikke er opptatt av om det er konkurranse. At kvalifiserte jobbsøkere konkurrerer om samme jobb At bedrifter i samme bransje konkurrerer om kundene At bedrifter konkurrerer om de best kvalifiserte jobbsøkere At norske bedrifter konkurrerer med utenlandske At elever i videregående opplæring konkurrerer om studieplasser At elever i barneskolen konkurrerer på idrettsbanen At private bedrifter konkurrerer med offentlige tjenesteprodusenter At ansatte i en bedrift konkurrerer om forfremmelse At skoler konkurrerer med hverandre om å oppnå best elevresultater At sykehus konkurrerer om pasientene 4% 5% 6% % 23% 22% 27% 26% 26% 49% 41% 93% % 89% 82% % 62% 62% 62% 66% Liker - synes det er riktig Liker ikke - synes det er galt KOMMENTARER TIL RESULTATENE 11

13 Ovenstående resultater viser etter vår mening at det bare er et lite mindretall som er skeptiske til konkurranse i næringslivet. Både når det gjelder konkurranse om og blant ansatte og når det gjelder konkurranse i markedet, liker rundt % av befolkningen at det er konkurranse. En viss nøling og litt delte meninger synes det å være i skolen, der så mange som 41% misliker at skoler konkurrerer med hverandre om å oppnå best elevresultater. Mest utbredt skepsis (66%) finner vi når det gjelder at sykehus konkurrerer om pasientene. Ovenstående resultater forteller oss hvorfor så mange er positive til konkurranse. Her vil vi særlig peke på at et dominerende flertall av befolkningen åpenbart ser noe positivt ved konkurranse i markedet for varer og tjenester der bedrifter er aktører. Årsaken til disse positive holdningene knytter seg sikkert til oppfatninger om at konkurranse har positive virkninger for forbrukerne i form av lavere priser og bedre kvalitet, slik vi skal se nedenfor. Selv blant SVs velgere og blant offentlig ansatte mener nesten alle at de liker konkurranse. Men når vi nærmer oss offentlig sektor, melder tvilen seg hos mange. Riktig nok er det et klart flertall som liker at private bedrifter konkurrerer med offentlige tjenesteprodusenter, men skepsisen er dog 27% og betydelig høyere enn dette blant venstresidens velgere og blant ansatte i kommunesektoren. Og skepsisen til konkurranse er klart mest utbredt når det gjelder arenaer der det offentlige historisk og i dag har en dominerende stilling på tilbydersiden. Mange liker tydeligvis ikke at skoler og sykehus skal konkurrere med hverandre. Når det gjelder skolen, er det interessant å legge merke til at så mange som 62% liker at elever i barneskolen konkurrerer på idrettsbanen. Det har jo vært et hyppig diskusjonstema om konkurranse i det hele tatt bør finne sted blant små barn. Frykten for å skape tapere har vært utbredt og førte på - og -tallet til at utbredelse og hyppighet av skoleidrettsstevner ble redusert. Karakterer som kunne bidra til uheldige former for konkurranse mellom barn, ble fjernet i de lavere klassetrinn for mange år siden. Resultatene her viser at det er ganske mange som mener at visse former for konkurranse mellom skolebarn er bra, og holdningene varierer lite mellom undergruppene som er analysert. Når vi studerer troen på konkurranse mellom forskjellige undergrupper av spurte, har vi allerede pekt på forskjeller mellom venstre- og høyresiden i politikken. Men det er også grunn til å trekke frem at kvinner gjennomgående er litt mer skeptiske til konkurranse enn menn. Ungdom er gjennomgående mer skeptiske enn de som er eldre og mer etablerte. Folk som bor i Oslo er mer positive til konkurranse på enkelte arenaer enn folk som bor andre steder. Det ser ut til at folk med høy utdannelse er systematisk mer positive til konkurranse enn folk med lavere utdannelse. Til slutt kan vi peke på at folk som jobber i privat sektor er noe mer positive til konkurranse enn folk som arbeider i offentlig sektor. Dette er kanskje ikke så overraskende, men forskjellene er ikke spesielt store. KOMMENTARER TIL RESULTATENE 12

14 Holdninger til "fri" konkurranse Det er åpenbart mange som har tro på at fri konkurranse virker positivt inn på prisene. I nedenstående diagram, der vi også ser at det ble gitt en innledende forklaring på hva fri konkurranse er, ser vi at hele 74% av befolkningen tror fri konkurranse virker positivt på prisene. Fri konkurranse i markedet for varer og tjenester betyr at alle produsenter og leverandører av varer og tjenester konkurrerer på helt like vilkår om kjøpernes gunst. Tror du fri konkurranse har positiv eller negativ innvirkning på prisene generelt, eller har du ingen mening om dette? 74% Positiv 7% Negativ 19% Ingen mening Dette spørsmålet ble også stilt i Civitas undersøkelse i 5, og svarene var nær identiske med de foreliggende. På dette spørsmålet finner vi at Høyrevelgerne er mest positive når det gjelder innvirkningen på prisene, mens SV-velgerne er mest skeptiske. Vi merker oss imidlertid at et flertall av SV-velgerne mener fri konkurranse har positiv innvirkning på prisene, og at de derved ikke skiller seg dramatisk fra gjennomsnittet på dette spørsmålet. Det ser ut til at troen på at fri konkurranse har positiv innvirkning på kvalitet generelt er mindre utbredt enn det vi så for prisene. Bare 58% av befolkningen mener innvirkningen er positiv, mens så mange som 21% mener innvirkningen er negativ. KOMMENTARER TIL RESULTATENE 13

15 Tror du fri konkurranse har positiv eller negativ innvirkning på kvalitet generelt, eller har du ingen mening om dette? 58% Positiv 21% Negativ 21% Ingen mening I Civitas undersøkelse i 5 var det % som mente fri konkurranse hadde positiv innvirkning på kvalitet generelt. Følgelig viser årets undersøkelse en viss økning i andelen som har positivt syn. På dette spørsmålet kan det se ut som om menn er litt mer positive enn kvinner. Troen på positive effekter av fri konkurranse er mer utbredt blant folk i alderen år og eldre, mens de som er yngre er noe mer nølende. Venstres og Høyres velgere er klart mer positive enn gjennomsnittet, mens SVs velgere er mest negative. Igjen finner vi at de kommunalt ansatte er mer negative enn privat og statlig ansatte. HVOR UTBREDT ER KONKURRANSE I NORGE? (Tabell 818) Tidligere har vi sett at folk stort sett er positive til konkurranse, men at entusiasmen knytter seg særlig til næringsliv og sport. Dessuten vet vi at man er positive til konkurranse mellom enkeltpersoner i arbeidslivet og til dels i skolen når det gjelder visse forhold. Adskillig større skepsis finner vi når det gjelder konkurranse mellom offentlige institusjoner som skoler og sykehus. På denne bakgrunn er det av stor interesse å se hvordan folk opplever at konkurransen er til stede på de områder man ønsker at den skal, eller om den ikke er utbredt på områder der man ikke liker konkurranse. Vi skal altså måle folks virkelighetsoppfatning når det gjelder forekomst av konkurranse i samfunnet. På samme måte som vi tidligere spurte vi om i hvor stor grad ulike tiltak vil gjøre bedrifter og det offentlige enda bedre og mer effektive og i et tilsvarende spørsmål om effekten av noen utvalgte tiltak på norske bedrifters konkurransedyktighet i utlandet, spurte vi om i hvor stor grad man mener det er konkurranse på en del KOMMENTARER TIL RESULTATENE 14

16 utvalgte områder i Norge. De utvalgte områdene ble lest opp ett og ett, og som i det foregående spørsmål ble de spurte bedt om å gi uttrykk for i hvor stor grad de mener at det er konkurranse på på området. Svarskalaen beskrives i et tidligere kapittel. I diagrammet nedenfor viser vi hvor store andeler som svarer henholdsvis i stor grad (meget + ganske stor grad) og i liten grad (i noen grad + ikke i det hele tatt). Vi har rangert områdene etter andelen som svarer i stor grad. KOMMENTARER TIL RESULTATENE 15

17 I hvor stor grad mener du at det er konkurranse på følgende områder i Norge? Er det... Mellom flyselskaper Mellom dagligvarebutikker Mellom forsikringsselskaper Mellom strømleverandører Mellom industribedrifter Mellom banker % 17% 18% % 12% 27% 88% 82% % 78% 75% % Mellom universiteter og høyskoler Mellom sykehus Mellom skoler Mellom bønder i landbruket I eldreomsorgen 34% 34% 28% 22% 19% 55% 56% 64% % 72% I meget + ganske stor grad I liten grad + ikke i det hele tatt Når vi leser resultatene ovenfor, kan vi for det første fastslå at det er en utbredt oppfatning at det i stor grad er konkurranse innen de områder som vi må rubrisere som næringslivet. Mest utbredt synes folk å mene at konkurransen er mellom flyselskaper, mens den delen av næringslivet som færrest opplever at det i stor grad er konkurranse, er banker, der % mener det i stor grad er konkurranse. Hva som KOMMENTARER TIL RESULTATENE 16

18 bidrar til variasjonen i oppfatningene når det gjelder næringslivsområdene, kan man bare spekulere om. Det synes kanskje ikke å være antall aktører som gir utslag. Slikt sett betjenes de fleste flystrekninger fra norske flyplasser av et begrenset antall selskaper, på samme måte som antall kjeder innen dagligvare også er forholdsvis lavt. Men folk opplever altså disse bransjene å være mest konkurransepreget. Det er kanskje en overraskelse at så mange mener at det i stor grad er konkurranse mellom strømleverandører. Reelt sett er det vel bare en del av leveransene som er konkurranseutsatt, samtidig som det ser ut til at mange ikke benytter seg av mulighetene til å skifte leverandør, sannsynligvis fordi man tror det er lite å spare på dette. Når det gjelder de områder innenfor offentlig sektor vi har spurt om, er det færre av de spurte som mener det i stor grad er konkurranse her enn innen næringslivet. Men selv innen eldreomsorgen er det så mange som 19% som mener det i stor grad er konkurranse. Dette er ganske oppsiktsvekkende sett i forhold til de begrensninger som kommunesektoren legger på slik konkurranse. Selv om private leverandører er inne på driftssiden noen steder, er det bare i et fåtall kommuner eldreomsorgen er konkurranseutsatt. Når det gjelder sykehus, er det så mange som 1/3 som mener denne sektoren i stor grad er preget av konkurranse. Vi vil tro at mange av disse tenker på ordningen med fritt sykehusvalg når de svarer som de gjør. Sett i forhold til hvor mange det var som ikke likte at det er konkurranse om pasientene mellom sykehus, kan svarene her tyde på at konkurranse her er mer utbredt enn borgerne ønsker. Nest nederst på rangeringen kommer konkurranse mellom bøndene i landbruket. Bare 22% mener det i stor grad er konkurranse her. Når mange mener det i liten grad er konkurranse, skyldes det trolig at de tenker på hvor skjermet denne næringen er mot konkurranse utenfra, samt de garantier som eksisterer for at man får solgt de produktene man kommer med. Men de glemmer åpenbart den konkurransen som alltid ligger der når det gjelder å få høyest pris for varene, både i forhold til produksjonstidspunktet og til kvaliteten på produktene. Ser vi på forholdet mellom holdningene til konkurranse på ulike arenaer og i hvor stor grad folk mener det er konkurranse på arenaene, er det en viss overensstemmelse. Allikevel vil vi mene at synet på hvor stor grad det er konkurranse gir inntrykk av at det er mer konkurranse på skole- og sykehussektoren enn det folk liker. Denne tolkningen er imidlertid svært usikker, all den stund vi ikke vet sikkert hva som ligger bak konkurransevurderingene. Når vi f.eks. registrerer at 28% av befolkningen mener at det i stor grad er konkurranse mellom skoler, nyanserer vi ikke mellom skoletyper. De færreste vil vel hevde at grunnskolesektoren er preget av konkurranse mellom skoler. Noe mer konkurranse er det mellom videregående skoler, men andelen private skoler på dette trinnet er temmelig beskjedent. Følgelig kan det hende at mange tenker på elevenes konkurranse om plasser på enkelte linjer, eller at offentlige skoler i noen grad gjør seg interessante og trekker til seg flere elever enn andre. Prinsippet om fritt skolevalg kan selvfølgelig skape et slags konkurranseklima mellom skolene, selv om skolene har samme eier. KOMMENTARER TIL RESULTATENE 17

19 VIL MER KONKURRANSE VÆRE EN FORDEL ELLER ULEMPE FOR NORSKE FORBRUKERE? (Tabell 819) Tidligere har vi målt folks holdninger til konkurranse på en del konkrete arenaer og vi fant at det var til dels store variasjoner i hvor mange som likte de forskjellige typer konkurranse vi spurte om. I denne undersøkelsen ønsket vi en utdypning av holdningene til konkurranse, ikke minst i forhold til om mer konkurranse er en fordel eller ulempe for forbrukerne. For at vi skulle kunne danne oss et inntrykk av hvordan holdningene til konkurranse kunne variere, leste vi opp de samme områder som vi spurte om i forrige kapittel, og for hvert område ønsket vi å vite om man mente at mer konkurranse på disse områdene ville være en fordel eller ulempe for norske forbrukere. Svarene skulle avgis i henhold til disse svaralternativene: 1 = Fordel 2 = Ulempe 3 = Spiller ingen rolle 4 = Vet ikke I diagrammet nedenfor viser vi hvor store andeler som svarer henholdsvis "Fordel" og "Ulempe". Vi har rangert beskrivelsene etter andelen som svarer "Fordel". KOMMENTARER TIL RESULTATENE 18

20 Tror du at mer konkurranse enn i dag ville være en fordel eller ulempe for norske forbrukere på følgende områder, eller ville det ikke spille noen rolle? Mellom strømleverandørene Mellom flyselskapene Mellom dagligvarebutikkene Mellom forsikringsselskapene Mellom bankene Mellom industribedriftene 5% 6% 5% 6% 6% 8% 85% 84% 82% % 75% 69% Mellom universiteter og høyskoler 22% 55% Mellom bønder i landbruket Mellom sykehus Mellom skoler I eldreomsorgen 24% 41% 39% 42% 38% 36% 38% 42% Fordel Ulempe Ovenstående resultater bekrefter etter vår mening at det bare er et lite mindretall som er skeptiske til konkurranse i næringslivet. Innenfor alle de områdene som i dag er KOMMENTARER TIL RESULTATENE 19

Holdninger til registrering av private domenenavn under.no

Holdninger til registrering av private domenenavn under.no Norsk Gallup Institutt AS Storgata 33a Postboks 9016 Grønland 0133 OSLO Norway t +47 23 29 16 00 f +47 23 29 16 01 e info@tns-gallup.no w www.tns-gallup.no Org nr NO 890 660 002 MVA Holdninger til registrering

Detaljer

Oppdragsrapport nr. 10-2002

Oppdragsrapport nr. 10-2002 Oppdragsrapport nr. 10-2002 Tittel Dyrevelferd i Norge 2002 Forfatter Lisbet Berg Antall sider 62 Prosjektnummer 11-2002-02 Dato 14.01.2003 Faglig ansvarlig sign. Oppdragsgiver Dyrehelsetilsynet Sammendrag

Detaljer

Eldres posisjon i arbeidslivet ved konjunkturomslag

Eldres posisjon i arbeidslivet ved konjunkturomslag ISBN 978-82-78-94344-1 ISSN 0808-5013 Per Erik Solem 5/2010 Rapport nr 5/10 Postadresse: pb 3223 Elisenberg, 0208 Oslo Besøksadresse: Munthesgt. 29, 0260 Oslo Tlf. 22 54 12 00 www.nova.no Eldres posisjon

Detaljer

Evaluering av MOT i ungdomsskolen

Evaluering av MOT i ungdomsskolen R Evaluering av MOT i ungdomsskolen Rapport 2010-05 Proba-rapport nr. 2010-05, Prosjekt nr. 916 ISSN: 1891-8093 HB, LEB, 9. september 2010 Offentlig Rapport 2010-05 Evaluering av MOT i ungdomsskolen Utarbeidet

Detaljer

Kunnskap om Negotias nåværende og framtidige medlemmer

Kunnskap om Negotias nåværende og framtidige medlemmer Kunnskap om Negotias nåværende og framtidige medlemmer av Niri Talberg AFI-FoU 13 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Avgrensning og inndeling i 4 grupper... 4 3. Bakgrunnsvariabler... 7 4. Syn på

Detaljer

Hvorfor bytter du ikke bank? mobilitet på bank, strøm, tele og forsikringsmarkedene

Hvorfor bytter du ikke bank? mobilitet på bank, strøm, tele og forsikringsmarkedene Prosjektnotat nr. 3-20 Lisbet Berg Hvorfor bytter du ikke bank? mobilitet på bank, strøm, tele og forsikringsmarkedene SIFO 20 Prosjektnotat nr. 3 20 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING Sandakerveien

Detaljer

Integrert, men diskriminert

Integrert, men diskriminert IMDi-rapport 9-2008 Integrert, men diskriminert en undersøkelse blant innvandrere fra Afrika, Asia, Øst-Europa og Sør- og Mellom-Amerika Visjon Like muligheter og like levekår i et flerkulturelt samfunn

Detaljer

Frode Berglund, Ingvild S. Reymert og Bernt Aardal Valgundersøkelse 2009 Dokumentasjonsrapport

Frode Berglund, Ingvild S. Reymert og Bernt Aardal Valgundersøkelse 2009 Dokumentasjonsrapport Notater 29/2011 Frode Berglund, Ingvild S. Reymert og Bernt Aardal Valgundersøkelse 2009 Dokumentasjonsrapport Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Notater I denne serien publiseres

Detaljer

Elevundersøkelsen. Harald Furre, Inger-Johanne Danielsen, Rune Stiberg-Jamt. Oxford Research. Einar M. Skaalvik

Elevundersøkelsen. Harald Furre, Inger-Johanne Danielsen, Rune Stiberg-Jamt. Oxford Research. Einar M. Skaalvik Analyse av den nasjonale undersøkelsen Elevundersøkelsen 2006 Harald Furre, Inger-Johanne Danielsen, Rune Stiberg-Jamt Oxford Research Einar M. Skaalvik Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet Oxford

Detaljer

Kvinners politiske interesse og deltakelse

Kvinners politiske interesse og deltakelse Prosjektrapport nr. 5/2013 Kvinners politiske interesse og deltakelse May-Linda Magnussen og Christine Svarstad Tittel Forfattere Kvinners politiske interesse og deltakelse May-Linda Magnussen og Christine

Detaljer

Må vi ha høy arbeidsløshet?

Må vi ha høy arbeidsløshet? Må vi ha høy arbeidsløshet? Kommentarer til debatten om Statsbudsjettet for 2004 av Fritz C. Holte Fritz C. Holte: Må vi ha høy arbeidsledighet? Kommentarer til debatten om Statsbudsjettet for 2004 Utgitt

Detaljer

Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer

Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer 2015 DNB Forskning levert av Menon Business Economics ved Leo Grünfeld, Jens Fredrik Skogstrøm og Marcus Gjems Theie i samarbeid med professor Hans

Detaljer

Heim fer ein 50-lapp Evaluering av et trivsels- og trafikksikkerhetstiltak for ungdom i Nord-Trøndelag

Heim fer ein 50-lapp Evaluering av et trivsels- og trafikksikkerhetstiltak for ungdom i Nord-Trøndelag Heim fer ein 50-lapp Evaluering av et trivsels- og trafikksikkerhetstiltak for ungdom i Nord-Trøndelag Anders Sønstebø Christian Wendelborg NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2004 Tittel Forfattere NTF-notat

Detaljer

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Håkon Høst, Asgeir Skålholt, Rune Borgan Reiling og Cay Gjerustad

Detaljer

6. Holdninger til innvandrere og innvandring

6. Holdninger til innvandrere og innvandring Svein Blom 6. Holdninger til innvandrere og innvandring Holdningen til innvandrere og innvandring synes å bli påvirket av økonomiske konjunkturer. Dette gjelder særlig på områder som har med arbeidsmarkedet

Detaljer

Anne Elisabeth Sjåheim. Hvilke forhold bidrar til å utsette pensjoneringsalderen blant lærere i videregående skole i Oppland fylkeskommune?

Anne Elisabeth Sjåheim. Hvilke forhold bidrar til å utsette pensjoneringsalderen blant lærere i videregående skole i Oppland fylkeskommune? Anne Elisabeth Sjåheim Hvilke forhold bidrar til å utsette pensjoneringsalderen blant lærere i videregående skole i Oppland fylkeskommune? Master i skoleledelse NTNU 2012 FORORD Fire år med deltidsstudier

Detaljer

På vei ut. Hva kjennetegner arbeidstakere på vei ut av arbeidslivet? Sigtona Halrynjo. AFI notat 1/2011

På vei ut. Hva kjennetegner arbeidstakere på vei ut av arbeidslivet? Sigtona Halrynjo. AFI notat 1/2011 På vei ut Hva kjennetegner arbeidstakere på vei ut av arbeidslivet? av Sigtona Halrynjo AFI notat 1/2011 ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS NOTATSERIE THE WORK RESEARCH INSTITUTE S OCCATIONAL PAPERS Arbeidsforskningsinstituttet

Detaljer

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på barns premisser Takk til alle barn og unge som har bidratt i arbeidet med rapporten! Design: Provinsen Foto: Sidsel Hommersand Trykk: Møklegaards Trykkeri AS Opplag:

Detaljer

Slik leser 10-åringer i Norge

Slik leser 10-åringer i Norge En kartlegging av leseferdigheten blant -åringer i Norge 01 Slik leser -åringer i Norge Senter for leseforsking OO Senter for leseforsking ISBN: 82-7649-029-8 Opplag: 00 eks. På oppdrag for Senter for

Detaljer

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Vi har alle en formening om hva vi ønsker oss i livet, enten det er jobb, frihet, helse, anerkjennelse eller andre

Detaljer

Hva gjør terroren med oss som sivilsamfunn? Dag Wollebæk, Bernard Enjolras, Kari Steen-Johnsen og Guro Ødegård

Hva gjør terroren med oss som sivilsamfunn? Dag Wollebæk, Bernard Enjolras, Kari Steen-Johnsen og Guro Ødegård Hva gjør terroren med oss som sivilsamfunn? Dag Wollebæk, Bernard Enjolras, Kari Steen-Johnsen og Guro Ødegård Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor Oslo/Bergen 2011 Senter for forskning

Detaljer

KAS 2015. Hvordan dekke kompetanse og arbeidskraftsbehovet mot 2015 RAPPORT FRA STUDIE GJENNOMFØRT AV SYNOVATE FOR NHO REISELIV

KAS 2015. Hvordan dekke kompetanse og arbeidskraftsbehovet mot 2015 RAPPORT FRA STUDIE GJENNOMFØRT AV SYNOVATE FOR NHO REISELIV KAS 2015 Hvordan dekke kompetanse og arbeidskraftsbehovet mot 2015 RAPPORT FRA STUDIE GJENNOMFØRT AV SYNOVATE FOR NHO REISELIV 2 Innhold 6 1 Bakgrunn 12 2 Næringens kompetansebehov 24 3 En attraktiv næring

Detaljer

Resultater fra TALIS 2013. Norske funn fra ungdomstrinnet i internasjonalt lys. Tone Cecilie Carlsten, Joakim Caspersen, Nils Vibe og Per Olaf Aamodt

Resultater fra TALIS 2013. Norske funn fra ungdomstrinnet i internasjonalt lys. Tone Cecilie Carlsten, Joakim Caspersen, Nils Vibe og Per Olaf Aamodt Resultater fra TALIS 2013 Norske funn fra ungdomstrinnet i internasjonalt lys Tone Cecilie Carlsten, Joakim Caspersen, Nils Vibe og Per Olaf Aamodt Arbeidsnotat 10/2014 Resultater fra TALIS 2013 Norske

Detaljer

Betydning av delt bosted for barns hverdagsliv

Betydning av delt bosted for barns hverdagsliv Betydning av delt bosted for barns hverdagsliv Gunhild Sandal Bastlien Veileder Solveig Sagatun Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen ved Universitetet i Agder og er godkjent som del av

Detaljer

2. Befolkningens oppfatninger om det gode liv og det gode samfunn

2. Befolkningens oppfatninger om det gode liv og det gode samfunn 2. Befolkningens oppfatninger om det gode liv og det gode samfunn 2.1. Innledning Dette kapitlet beskriver verdioppfatninger i den norske befolkningen. Det forteller dermed noe om hva folk flest forstår

Detaljer

Utdanning lønner seg. Om kompetanse fra videregående og overgang til utdanning og arbeid ni år etter avsluttet grunnskole 2002

Utdanning lønner seg. Om kompetanse fra videregående og overgang til utdanning og arbeid ni år etter avsluttet grunnskole 2002 Utdanning lønner seg Om kompetanse fra videregående og overgang til utdanning og arbeid ni år etter avsluttet grunnskole 2002 Eifred Markussen Rapport 1/2014 Utdanning lønner seg Om kompetanse fra videregående

Detaljer

Vennskap, utdanning og framtidsplaner

Vennskap, utdanning og framtidsplaner innvandrerbakgrunn i valg av videregående skole og framtidige utdanningsplaner. Samtidig er det klare forskjeller på områder som samhold i familien, opplevd læringsmiljø, trivsel på skolen og framtidige

Detaljer

Forskningsprosessen: Et veiledningshefte for elever i videregående skoletrinn

Forskningsprosessen: Et veiledningshefte for elever i videregående skoletrinn Forskningsprosessen: Et veiledningshefte for elever i videregående skoletrinn Holbergprisen i skolen Innhold Innledning 4 1. Valg av tema og problemstilling 5 1.1 Forskning gir deg ny kunnskap.........................................6

Detaljer

Aktiv dødshjelp spørreundersøkelse og drøfting

Aktiv dødshjelp spørreundersøkelse og drøfting Aktiv dødshjelp spørreundersøkelse og drøfting En rapport av Norunn Kosberg 2011 Human-Etisk Forbund Oslo fylkeslag Aktiv dødshjelp spørreundersøkelse og drøfting 2011 Innledning s. 3 Begrepsavklaringer...s.

Detaljer

Oppfatninger om kvalitet i høyere utdanning En oppfølgende kvalitativ undersøkelse omkring resultatene i NOKUTs kvalitetsbarometer 2011

Oppfatninger om kvalitet i høyere utdanning En oppfølgende kvalitativ undersøkelse omkring resultatene i NOKUTs kvalitetsbarometer 2011 Oppfatninger om kvalitet i høyere utdanning En oppfølgende kvalitativ undersøkelse omkring resultatene i NOKUTs kvalitetsbarometer 2011 Desember 2012 Rapporttittel: Forfatter(e): Oppfatninger om kvalitet

Detaljer