TELEFONUNDERSØKELSE OM HOLDNINGER TIL KONKURRANSE november 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TELEFONUNDERSØKELSE OM HOLDNINGER TIL KONKURRANSE. 25.-30. november 2008"

Transkript

1 TELEFONUNDERSØKELSE OM HOLDNINGER TIL KONKURRANSE november 8 Rapport utarbeidet for Næringslivets hovedorganisasjon av Erik Dalen 15. desember 8 Postadresse: Boks 9143 Grønland, 133 Oslo Kontoradresse: Christian Krohgs gate 1 Telefon: , faks: E-post:

2 INNLEDNING På oppdrag fra Næringslivets hovedorganisasjon (NHO) har Synovate Norge, tidligere Markeds- og Mediainstituttet A/S (MMI), gjennomført denne undersøkelsen for å måle holdninger til konkurranse på forskjellige arenaer. Resultatene fra undersøkelsen skal presenteres i forbindelse med NHOs årskonferanse som nettopp har konkurranse som tema. Spørsmålene som er stilt fremgår av spørreskjemaet bak i denne rapporten. Undersøkelsen ble gjennomført som en del av vår omnibusundersøkelse pr. telefon i perioden som fremgår av forsiden til denne rapporten. Da intervjuet vi et landsrepresentativt utvalg bestående av netto ca. gjennomførte intervju. Ca. intervju ble gjennomført med fastlinje telefon og ca. med mobiltelefon, slik at vi også sikret deltagelse av personer som bor i husholdninger med kun mobiltelefon. Ved resultatberegningen er det foretatt veiing med hensyn til kjønn, alder innen hver av fem landsdeler (Oslo, Østlandet ellers (tom. Aust-Agder), Vestlandet (Vest-Agder - Sogn og Fjordane), Midt-Norge (Møre og Romsdal - Nord-Trøndelag) og Nord-Norge). Dette gjøres for at sammensetningen av utvalget med hensyn til disse faktorene er korrekt i henhold til offisiell statistikk ved resultatberegningene. Dette gjør vi for å redusere virkningene av åpenbare utvalgsskjevheter. Utvalgsbeskrivelse mhp. kjønn, alder, inntekt, utdanning og bosted før og etter veiing fremgår av tabellhodet i tabell 1. Så lenge dette er en utvalgsundersøkelse, er resultatene beheftet med usikkerhet. Bakerst i rapporten finnes derfor en tabell over feilmarginer ved forskjellige utvalgsstørrelser og observasjonsnivåer. Som man vil se her, er feilmarginene størst ved observasjoner rundt %, for så å bli mindre nærmere % eller %. Som en tommelfingerregel, kan vi regne med feilmarginer på +/- 2-3 prosentpoeng i totalkolonnen, og +/- 4-5% innen undergruppene som er analysert. I tabellverket til denne rapporten finnes svarfordelingen på samtlige spørsmål i den rekkefølge spørsmålene er stilt. Hver tabell viser svarfordelingen totalt og etter kjønn, alder, brutto husstandsinntekt, bosted etter landsdel og etter utdanning. I tillegg har vi sortert svarene etter partipreferanse ved stortingsvalg, etter om man har betalt arbeid eller ikke, etter hvilken bransje man jobber i hvis man er yrkesaktiv og etter om man arbeider i statlig, kommunal eller privat sektor. Hver tabell går over tre sider. I tillegg til disse standard tabellene har vi sett svarene på spørsmålene om personlig økonomi og arbeid i forhold til hverandre og mot faren for å miste jobben. INNLEDNING 1

3 Over kolonnene i hver tabell vises netto antall intervju som er gjennomført totalt og innen de ulike undergrupper i linjen for "Antall intervju". I linjen for "Befolkning()" vises det antall personer i hele som de intervjuede i samme kolonne representerer. Kontaktperson i NHO har gjennom planleggingen og gjennomføringen av dette prosjektet vært Øyvind Lind Petersen. Ansvarlig for planlegging, analyse og rapportering i Synovate Norge er direktør Erik Dalen. INNLEDNING 2

4 KOMMENTARER TIL RESULTATENE I denne undersøkelsen er det blitt stilt en rekke spørsmål som måler holdninger til konkurranse i ulike sammenhenger. Her skal vi gi en kommentar til resultatene der vi vil legge vekt på å referere hovedfunnene og samtidig se etter viktige variasjoner i svar mellom undergrupper som er analysert. Kommentarenes viktigste hensikt er å gi leseren innblikk i undersøkelsens resultater uten å behøve å studere tabellene i detalj. Vi vil også vise svarfordelingene med lett tilgjengelig grafikk. For å få et mer detaljert inntrykk av undersøkelsens resultater, henvises til tabelldelen. For ordens skyld vil vi gjøre oppmerksom på at kommentarene ikke tar sikte på å vurdere funnene ut fra et konkurransefaglig eller politisk perspektiv. Slike vurderinger må gjøres av de som har den nødvendige faglige kompetanse på saksområdet. HVA GJØR BEDRIFTER OG DET OFFENTLIGE BEDRE OG MER EFFEKTIVE? (Tabell 811) Det første spørsmålet i undersøkelsen ble stilt uten at vi hadde nevnt ordet konkurranse for de spurte. Derimot spurte vi om i hvor stor grad ulike tiltak vil gjøre bedrifter og det offentlige enda bedre og mer effektive. En del utvalgte tiltak ble lest opp, ett av disse var "mer konkurranse", og de spurte ble bedt om å gi uttrykk for i hvor stor grad de mener at hvert tiltak ville gjøre bedrifter og det offentlige enda bedre og mer effektive. Følgelig var tanken å se hvilken betydning man tilla mer konkurranse i forhold til andre tiltak. Svarene skulle avgis i henhold til en skala som så slik ut: 1 = I meget stor grad 2 = I ganske stor grad 3 = I noen grad 4 = Ikke i det hele tatt I diagrammet nedenfor viser vi hvor store andeler som svarer henholdsvis i stor grad (meget + ganske stor grad) og i liten grad (i noen grad + ikke i det hele tatt). Vi har rangert beskrivelsene etter andelen som svarer i stor grad. Av de tiltakene vi spør om, er det tre tiltak som utpeker seg ved at mange svarer "i stor grad", og disse er "bedre samarbeid" (88%), "bedre utdannelse" (86%) og "bedre tilrettelegging fra myndighetene" (%). I en mellomstilling kommer "mer konkurranse" (68%) og "mer penger og bedre økonomi" (67%). Selv om mer konkurranse ikke anses som det tiltaket flest har stor tro på, er det ingen tvil om at KOMMENTARER TIL RESULTATENE 3

5 troen på at mer konkurranse vil gjøre bedrifter og det offentlige enda bedre og mer effektive er meget utbredt i den norske befolkningen. Både private bedrifter og det offentlig ønsker å være effektive slik at de kan gi deg best mulig varer og tjenester så rimelig som mulig. I hvor stor grad mener du følgende tiltak vil gjøre bedrifter og det offentlige enda bedre og mer effektive? Er det... Bedre samarbeid Bedre utdannelse Bedre tilrettelegging fra myndighetene 9% 12% 15% % 88% 86% Mer konkurranse Mer penger og bedre økonomi 28% 28% 68% 67% Holdningskampanjer i media Mer privatisering av offentlig virksomhet % 44% 43% 53% Mer offentlig regulering og styring 34% % I meget + ganske stor grad I liten grad + ikke i det hele tatt Når vi studerer troen på konkurranse mellom forskjellige undergrupper av spurte, finner vi at menn (71%) har noe større tro på konkurranse enn kvinner (66%), men forskjellen er forholdsvis beskjeden. Videre finner vi at unge i alderen år (58%) KOMMENTARER TIL RESULTATENE 4

6 i mindre grad enn de som er eldre (ca. %) har tro på effekten av mer konkurranse. Det er neppe egnet til å overraske noen at det er til dels store forskjeller i synet på effekten av mer konkurranse mellom tilhengere av forskjellige partier. Ytterpunktene i så henseende er SV-tilhengere (43%) og til dels SP-tilhengere (%), der forholdsvis få har tro på positive effekter av mer konkurranse, og Høyre- (83%) og FrP-tilhengere (82%), der mange har tro på mer konkurranse. Noen vil allikevel kanskje være overrasket over hvor mange av SV-erne som er positive, og sett i forhold til at 69% av Arbeiderpartiets velgere har tro på positive effekter av mer konkurranse, er det ingen tvil om at et klart flertall av tilhengerne av den rødgrønne regjeringen mener at mer konkurranse vil gjøre privat og offentlig sektor bedre og mer effektive. Denne undersøkelsen er gjennomført i god tid etter at befolkningen er blitt kjent med den såkalte finanskrisen og allerede har sett mange av følgene for nasjonale økonomier. I en slik situasjon vil vel de fleste se at offentlige tiltak er svært nødvendige for å dempe de negative følgene, samtidig som mange vil hevde at manglende offentlig regulering av finansvesenet er en del av årsakskomplekset til tilbakeslaget i økonomien. På denne bakgrunn er det kanskje ikke så rart at mer privatisering av offentlig virksomhet (43%) kommer nest nederst på rangeringen, men desto mer ovveraskende at mer offentlig regulering og styring (34%) kommer nederst. Om det er slik at mer offentlig regulering hadde få tilhengere tidligere og kanskje fått flere tilhengere nå, er det åpenbart begrenset tro på mer offentlig regulering i den norske befolkning. Selv ikke blant SVs (56%) og Arbeiderpartiets (46%) velgere er det flere enn rundt halvparten som har tro på positive effekter av mer offentlig regulering og styring. HVA GJØR NORSKE BEDRIFTER MER KONKURRANSEDYKTIGE I UTLANDET? (Tabell 812) På samme måte som vi spurte vi om i hvor stor grad ulike tiltak vil gjøre bedrifter og det offentlige enda bedre og mer effektive, fulgte vi opp med et tilsvarende spørsmål om effekten av noen utvalgte tiltak på norske bedrifters konkurransedyktighet i utlandet. De utvalgte tiltak ble lest opp ett og ett, og som i det foregående spørsmål ble de spurte bedt om å gi uttrykk for i hvor stor grad de mener at hvert tiltak ville gjøre norske bedrifter mer konkurransedyktige i utlandet. Svarskalaen beskrives i foregående kapittel. I diagrammet nedenfor viser vi hvor store andeler som svarer henholdsvis i stor grad (meget + ganske stor grad) og i liten grad (i noen grad + ikke i det hele tatt). Vi har rangert beskrivelsene etter andelen som svarer i stor grad. Av de tiltakene vi spør om, er det fire tiltak som utpeker seg ved at så mange som 84-92% svarer "i stor grad", og disse er "bedre utdannelse" (92%), "mer penger til forskning" (%), "mer penger til utbygging av veier og jernbane" (85%) og "bedre tilrettelegging fra myndighetene" (84%). Med andre ord kan vi fastslå at folk flest har stor tro på kompetanseheving og styrking av transportsektoren. Men like utbredt er troen på positive effekter av medvirkning fra myndighetenes side. Denne KOMMENTARER TIL RESULTATENE 5

7 medvirkningen innebærer ingen utbredt støtte til mer offentlig regulering og styring, som kommer helt nederst på rangeringen. I hvor stor grad mener du følgende tiltak vil gjøre norske bedrifter mer konkurransedyktige i utlandet? Er det... Bedre utdannelse Mer penger til forskning Mer penger til utbygging av veier og jernbane Bedre tilrettelegging fra myndighetene 7% 7% 14% 12% 92% % 85% 84% Bygging av flere barnehageplasser 39% 58% Mer økonomisk støtte fra det offentlige 54% 42% Mer privatisering av offentlig virksomhet Mer offentlig regulering og styring 38% 36% 58% 59% I meget + ganske stor grad I liten grad + ikke i det hele tatt Hvis vi legger dette og det foregående spørsmålet til grunn, får vi et godt inntrykk av forholdsvis utbredt tro på positive effekter av mer konkurranse, og at bedring av konkurranseevnen bør skje gjennom utvikling av kompetanse og bedre tilrettelegging fra myndighetenes side ved tradisjonelle tiltak innen utdanning og infrastruktur. Minst utbredt tro på positive effekter knytter seg til politisk omdiskuterte tiltak som er forankret ut på venstresiden i politikken (Mer offentlig regulering og styring) og ut på høyresiden (Mer privatisering av offentlig virksomhet). Mens det første tiltaket nyter støtte fra SVs og Arbeiderpartiets velgere, har sistnevnte størst støtte fra Høyres og KOMMENTARER TIL RESULTATENE 6

8 FrPs velgere. Når det gjelder de tiltakene som flest har stor tiltro til, er det bare små variasjoner i holdningene til effekten av mellom partienes velgere. GENERELT OM KONKURRANSE (Tabell ) De innledende spørsmålene som er kommentert ovenfor, ble stilt uten at det ble sagt noe om at denne undersøkelsen skulle kartlegge holdninger til konkurranse spesielt. Bare i et av de innledende delspørsmålene ble ordet nevnt, og da som ett i en serie av andre delspørsmål. Hva forbindes med ordet "konkurranse"? Nå ble imidlertid de spurte informert om at det skulle stilles spørsmål om konkurranse. Det første spørsmålet om hva man tenker på når man hører ordet "konkurranse" ble stilt åpent, dvs. at intervjuerne skulle skrive ned de svarene som kom med respondentenes egne ord. I ettertid er svarene gruppert og kodet manuelt for den senere analyse. Vi minner om at det hefter flere feilkilder ved bruk av åpne spørsmål. For det første har mange respondenter problemer med å finne svar på denne typen spørsmål helt på sparket, eller med å formulere sine egentlige svar. For det andre kan intervjuer misforstå eller feiltolke svar på en slik måte at viktig informasjon forsvinner ved registreringen. For det tredje vil effekten av ovennevnte feilkilder kunne virke inn på den profesjonelle grupperingen og kodingen av svarene. Men selv med disse forbehold, er det liten tvil om at bruken av åpne spørsmål i dette tilfelle er en velegnet metode, samtidig som skolerte intervjuere og gode kodere bidrar til at skjevheter ikke blir større enn at vi får et godt inntrykk av svarfordelingene på de spørsmål vi stiller. Som vanlig når vi stiller spørsmål åpent, har vi fått svært mange ulike svar. Nedenfor kan vi studere de mest hyppige svarene og som vi ser er det to svar som er nevnt av ca. % av de spurte, mens ingen andre svar nevnes av flere enn % av de spurte. Det er åpenbart at begrepet konkurranse først og fremst knyttes til det som foregår i næringslivet og på sportsarenaene, men svarene for øvrig viser en relativt bred assosiasjon til begrepet. Vi legger merke til at det bare er 8% som lar spørsmålet stå ubesvart eller svarer vet ikke. KOMMENTARER TIL RESULTATENE 7

9 Hva tenker du på først og fremst når du hører ordet 'konkurranse'? Bedrifter/ næringsliv 21% Sport/ idrett % Bedre/ best 9% Priser 9% Flere aktører/ flere parter 7% Positivt/ konkurranse er sunt 5% Vinne/ vinnere 5% Kamp 4% Valg/ muligheter 3% Konkurranse (!) 3% Kvalitet 3% Andre svar under 3% 32% Vet ikke/ Ubesvart 8% De øvrige svarene er kun nevnt av 2% eller færre og vi viser til tabell 813 for nærmere informasjon. Det er vårt inntrykk at de fleste svarene som gis er positive assosiasjoner, men ikke alle. Uttrykk som "kamp", "negativt/ liker ikke konkurranse", "egoisme" og "tape/ tapere" signaliserer negative holdninger til begrepet konkurranse. Forbindes noe positivt eller negativt med ordet "konkurranse"? I det neste spørsmålet ønsket vi en svært generell vurdering av ordet konkurranse. Som man ser av spørsmålsformuleringen nedenfor, åpnet vi for at de spurte kunne legge omtrent hva de ville til grunn for svarene på spørsmålet om det man forbinder med ordet konkurranse er positivt eller negativt. Vi vet selvfølgelig ikke hva den enkelte legger til grunn, men dette er heller ikke vesentlig for målingen. Her er vi mer opptatt av hvorvidt begrepet konkurranse vekker spesielle assosiasjoner eller følelser og karakteren av disse. Som vi ser i diagrammet nedenfor, svarer 3/4 av befolkningen at de forbinder noe positivt med ordet konkurranse. Sett i forhold til hvor ofte det blir trukket frem negative følger av konkurranse, er det etter vår mening overraskende mange som forbinder KOMMENTARER TIL RESULTATENE 8

10 noe positivt med ordet. Bare 6% av befolkningen forbinder noe negativt med ordet konkurranse. Vil du si at du stort sett forbinder noe positivt, nøytralt eller negativt ved ordet konkurranse? 75% Positivt 17% Nøytralt 6% Negativt 1% Vet ikke Dette spørsmålet ble også stilt i en undersøkelse vi gjennomført for Civita i 5 og som ble offentliggjort i et frokostmøte. Årets svarfordeling er nær identisk med den vi fikk for tre år siden. Følgelig kan vi fastslå at de overveiende positive oppfatninger av ordet konkurranse er stabile gjennom de senere år. Det er interessant å notere at holdningene til ordet konkurranse er mer positive blant menn (79%) enn blant kvinner (72%). Dette gir seg også uttrykk i at flere kvinner (8%) er negative til ordet enn menn (4%), mens det er omtrent like mange som forbinder noe nøytralt med konkurranse blant kvinner og menn. Videre kan det se ut som om yngre mennesker er noe mindre positive til ordet konkurranse enn eldre. Vi finner som ventet at folk som jobber i privat sektor (81%) i høyere grad enn folk som jobber i offentlig sektor, og da særlig i kommunal sektor (67%) forbinder noe positivt med konkurranse. Statlig ansatte er like positive som gjennomsnittet i befolkningen. Spesielt store forskjeller finner vi etter hvilke partier folk vil stemme. Som vi kunne vente, er det langt flere blant FrPs velgere (86%) og blant Høyres velgere (%) som forbinder noe positivt med ordet konkurranse, mens SVs velgere skiller seg ut i motsatt retning. Blant dette partienes velgere er det ikke flere enn 48% som forbinder noe positivt med ordet, mens 16% forbinder noe negativt. Holdninger til konkurranse på ulike arenaer Vi vil tro at holdningene til konkurranse varierer betydelig i forhold til hvilke arenaer det dreier seg om. Mens sikkert de aller fleste synes konkurranseaspektet er det eneste som gir en fotballkamp mening, er det kanskje mer delte meninger om sykehjemsdrivere skal konkurrere om pasienter. For at vi skulle kunne danne oss et inntrykk av hvordan holdningene til konkurranse kunne variere, leste vi opp en del områder som vi antok folk kjente ganske godt, og for hvert område ønsket vi å vite KOMMENTARER TIL RESULTATENE 9

11 hvilken holdning de hadde til konkurranse på dette området. Svarene skulle avgis i henhold til disse svaralternativene: 1 = Liker - synes det er riktig 2 = Liker ikke - synes det er galt 3 = Ikke opptatt av det 4 = Vet ikke I diagrammet nedenfor viser vi hvor store andeler som svarer henholdsvis "Liker - synes det er riktig" og "Liker ikke - synes det er galt". Vi har rangert beskrivelsene etter andelen som svarer "Liker - synes det er riktig". KOMMENTARER TIL RESULTATENE

12 Konkurranse utøves på mange områder i samfunnet. Jeg skal lese opp noen områder og for hvert av dem ønsker jeg å vite om du liker og synes er riktig med konkurranse, om du ikke liker og synes er galt med konkurranse, eller om du ikke er opptatt av om det er konkurranse. At kvalifiserte jobbsøkere konkurrerer om samme jobb At bedrifter i samme bransje konkurrerer om kundene At bedrifter konkurrerer om de best kvalifiserte jobbsøkere At norske bedrifter konkurrerer med utenlandske At elever i videregående opplæring konkurrerer om studieplasser At elever i barneskolen konkurrerer på idrettsbanen At private bedrifter konkurrerer med offentlige tjenesteprodusenter At ansatte i en bedrift konkurrerer om forfremmelse At skoler konkurrerer med hverandre om å oppnå best elevresultater At sykehus konkurrerer om pasientene 4% 5% 6% % 23% 22% 27% 26% 26% 49% 41% 93% % 89% 82% % 62% 62% 62% 66% Liker - synes det er riktig Liker ikke - synes det er galt KOMMENTARER TIL RESULTATENE 11

13 Ovenstående resultater viser etter vår mening at det bare er et lite mindretall som er skeptiske til konkurranse i næringslivet. Både når det gjelder konkurranse om og blant ansatte og når det gjelder konkurranse i markedet, liker rundt % av befolkningen at det er konkurranse. En viss nøling og litt delte meninger synes det å være i skolen, der så mange som 41% misliker at skoler konkurrerer med hverandre om å oppnå best elevresultater. Mest utbredt skepsis (66%) finner vi når det gjelder at sykehus konkurrerer om pasientene. Ovenstående resultater forteller oss hvorfor så mange er positive til konkurranse. Her vil vi særlig peke på at et dominerende flertall av befolkningen åpenbart ser noe positivt ved konkurranse i markedet for varer og tjenester der bedrifter er aktører. Årsaken til disse positive holdningene knytter seg sikkert til oppfatninger om at konkurranse har positive virkninger for forbrukerne i form av lavere priser og bedre kvalitet, slik vi skal se nedenfor. Selv blant SVs velgere og blant offentlig ansatte mener nesten alle at de liker konkurranse. Men når vi nærmer oss offentlig sektor, melder tvilen seg hos mange. Riktig nok er det et klart flertall som liker at private bedrifter konkurrerer med offentlige tjenesteprodusenter, men skepsisen er dog 27% og betydelig høyere enn dette blant venstresidens velgere og blant ansatte i kommunesektoren. Og skepsisen til konkurranse er klart mest utbredt når det gjelder arenaer der det offentlige historisk og i dag har en dominerende stilling på tilbydersiden. Mange liker tydeligvis ikke at skoler og sykehus skal konkurrere med hverandre. Når det gjelder skolen, er det interessant å legge merke til at så mange som 62% liker at elever i barneskolen konkurrerer på idrettsbanen. Det har jo vært et hyppig diskusjonstema om konkurranse i det hele tatt bør finne sted blant små barn. Frykten for å skape tapere har vært utbredt og førte på - og -tallet til at utbredelse og hyppighet av skoleidrettsstevner ble redusert. Karakterer som kunne bidra til uheldige former for konkurranse mellom barn, ble fjernet i de lavere klassetrinn for mange år siden. Resultatene her viser at det er ganske mange som mener at visse former for konkurranse mellom skolebarn er bra, og holdningene varierer lite mellom undergruppene som er analysert. Når vi studerer troen på konkurranse mellom forskjellige undergrupper av spurte, har vi allerede pekt på forskjeller mellom venstre- og høyresiden i politikken. Men det er også grunn til å trekke frem at kvinner gjennomgående er litt mer skeptiske til konkurranse enn menn. Ungdom er gjennomgående mer skeptiske enn de som er eldre og mer etablerte. Folk som bor i Oslo er mer positive til konkurranse på enkelte arenaer enn folk som bor andre steder. Det ser ut til at folk med høy utdannelse er systematisk mer positive til konkurranse enn folk med lavere utdannelse. Til slutt kan vi peke på at folk som jobber i privat sektor er noe mer positive til konkurranse enn folk som arbeider i offentlig sektor. Dette er kanskje ikke så overraskende, men forskjellene er ikke spesielt store. KOMMENTARER TIL RESULTATENE 12

14 Holdninger til "fri" konkurranse Det er åpenbart mange som har tro på at fri konkurranse virker positivt inn på prisene. I nedenstående diagram, der vi også ser at det ble gitt en innledende forklaring på hva fri konkurranse er, ser vi at hele 74% av befolkningen tror fri konkurranse virker positivt på prisene. Fri konkurranse i markedet for varer og tjenester betyr at alle produsenter og leverandører av varer og tjenester konkurrerer på helt like vilkår om kjøpernes gunst. Tror du fri konkurranse har positiv eller negativ innvirkning på prisene generelt, eller har du ingen mening om dette? 74% Positiv 7% Negativ 19% Ingen mening Dette spørsmålet ble også stilt i Civitas undersøkelse i 5, og svarene var nær identiske med de foreliggende. På dette spørsmålet finner vi at Høyrevelgerne er mest positive når det gjelder innvirkningen på prisene, mens SV-velgerne er mest skeptiske. Vi merker oss imidlertid at et flertall av SV-velgerne mener fri konkurranse har positiv innvirkning på prisene, og at de derved ikke skiller seg dramatisk fra gjennomsnittet på dette spørsmålet. Det ser ut til at troen på at fri konkurranse har positiv innvirkning på kvalitet generelt er mindre utbredt enn det vi så for prisene. Bare 58% av befolkningen mener innvirkningen er positiv, mens så mange som 21% mener innvirkningen er negativ. KOMMENTARER TIL RESULTATENE 13

15 Tror du fri konkurranse har positiv eller negativ innvirkning på kvalitet generelt, eller har du ingen mening om dette? 58% Positiv 21% Negativ 21% Ingen mening I Civitas undersøkelse i 5 var det % som mente fri konkurranse hadde positiv innvirkning på kvalitet generelt. Følgelig viser årets undersøkelse en viss økning i andelen som har positivt syn. På dette spørsmålet kan det se ut som om menn er litt mer positive enn kvinner. Troen på positive effekter av fri konkurranse er mer utbredt blant folk i alderen år og eldre, mens de som er yngre er noe mer nølende. Venstres og Høyres velgere er klart mer positive enn gjennomsnittet, mens SVs velgere er mest negative. Igjen finner vi at de kommunalt ansatte er mer negative enn privat og statlig ansatte. HVOR UTBREDT ER KONKURRANSE I NORGE? (Tabell 818) Tidligere har vi sett at folk stort sett er positive til konkurranse, men at entusiasmen knytter seg særlig til næringsliv og sport. Dessuten vet vi at man er positive til konkurranse mellom enkeltpersoner i arbeidslivet og til dels i skolen når det gjelder visse forhold. Adskillig større skepsis finner vi når det gjelder konkurranse mellom offentlige institusjoner som skoler og sykehus. På denne bakgrunn er det av stor interesse å se hvordan folk opplever at konkurransen er til stede på de områder man ønsker at den skal, eller om den ikke er utbredt på områder der man ikke liker konkurranse. Vi skal altså måle folks virkelighetsoppfatning når det gjelder forekomst av konkurranse i samfunnet. På samme måte som vi tidligere spurte vi om i hvor stor grad ulike tiltak vil gjøre bedrifter og det offentlige enda bedre og mer effektive og i et tilsvarende spørsmål om effekten av noen utvalgte tiltak på norske bedrifters konkurransedyktighet i utlandet, spurte vi om i hvor stor grad man mener det er konkurranse på en del KOMMENTARER TIL RESULTATENE 14

16 utvalgte områder i Norge. De utvalgte områdene ble lest opp ett og ett, og som i det foregående spørsmål ble de spurte bedt om å gi uttrykk for i hvor stor grad de mener at det er konkurranse på på området. Svarskalaen beskrives i et tidligere kapittel. I diagrammet nedenfor viser vi hvor store andeler som svarer henholdsvis i stor grad (meget + ganske stor grad) og i liten grad (i noen grad + ikke i det hele tatt). Vi har rangert områdene etter andelen som svarer i stor grad. KOMMENTARER TIL RESULTATENE 15

17 I hvor stor grad mener du at det er konkurranse på følgende områder i Norge? Er det... Mellom flyselskaper Mellom dagligvarebutikker Mellom forsikringsselskaper Mellom strømleverandører Mellom industribedrifter Mellom banker % 17% 18% % 12% 27% 88% 82% % 78% 75% % Mellom universiteter og høyskoler Mellom sykehus Mellom skoler Mellom bønder i landbruket I eldreomsorgen 34% 34% 28% 22% 19% 55% 56% 64% % 72% I meget + ganske stor grad I liten grad + ikke i det hele tatt Når vi leser resultatene ovenfor, kan vi for det første fastslå at det er en utbredt oppfatning at det i stor grad er konkurranse innen de områder som vi må rubrisere som næringslivet. Mest utbredt synes folk å mene at konkurransen er mellom flyselskaper, mens den delen av næringslivet som færrest opplever at det i stor grad er konkurranse, er banker, der % mener det i stor grad er konkurranse. Hva som KOMMENTARER TIL RESULTATENE 16

18 bidrar til variasjonen i oppfatningene når det gjelder næringslivsområdene, kan man bare spekulere om. Det synes kanskje ikke å være antall aktører som gir utslag. Slikt sett betjenes de fleste flystrekninger fra norske flyplasser av et begrenset antall selskaper, på samme måte som antall kjeder innen dagligvare også er forholdsvis lavt. Men folk opplever altså disse bransjene å være mest konkurransepreget. Det er kanskje en overraskelse at så mange mener at det i stor grad er konkurranse mellom strømleverandører. Reelt sett er det vel bare en del av leveransene som er konkurranseutsatt, samtidig som det ser ut til at mange ikke benytter seg av mulighetene til å skifte leverandør, sannsynligvis fordi man tror det er lite å spare på dette. Når det gjelder de områder innenfor offentlig sektor vi har spurt om, er det færre av de spurte som mener det i stor grad er konkurranse her enn innen næringslivet. Men selv innen eldreomsorgen er det så mange som 19% som mener det i stor grad er konkurranse. Dette er ganske oppsiktsvekkende sett i forhold til de begrensninger som kommunesektoren legger på slik konkurranse. Selv om private leverandører er inne på driftssiden noen steder, er det bare i et fåtall kommuner eldreomsorgen er konkurranseutsatt. Når det gjelder sykehus, er det så mange som 1/3 som mener denne sektoren i stor grad er preget av konkurranse. Vi vil tro at mange av disse tenker på ordningen med fritt sykehusvalg når de svarer som de gjør. Sett i forhold til hvor mange det var som ikke likte at det er konkurranse om pasientene mellom sykehus, kan svarene her tyde på at konkurranse her er mer utbredt enn borgerne ønsker. Nest nederst på rangeringen kommer konkurranse mellom bøndene i landbruket. Bare 22% mener det i stor grad er konkurranse her. Når mange mener det i liten grad er konkurranse, skyldes det trolig at de tenker på hvor skjermet denne næringen er mot konkurranse utenfra, samt de garantier som eksisterer for at man får solgt de produktene man kommer med. Men de glemmer åpenbart den konkurransen som alltid ligger der når det gjelder å få høyest pris for varene, både i forhold til produksjonstidspunktet og til kvaliteten på produktene. Ser vi på forholdet mellom holdningene til konkurranse på ulike arenaer og i hvor stor grad folk mener det er konkurranse på arenaene, er det en viss overensstemmelse. Allikevel vil vi mene at synet på hvor stor grad det er konkurranse gir inntrykk av at det er mer konkurranse på skole- og sykehussektoren enn det folk liker. Denne tolkningen er imidlertid svært usikker, all den stund vi ikke vet sikkert hva som ligger bak konkurransevurderingene. Når vi f.eks. registrerer at 28% av befolkningen mener at det i stor grad er konkurranse mellom skoler, nyanserer vi ikke mellom skoletyper. De færreste vil vel hevde at grunnskolesektoren er preget av konkurranse mellom skoler. Noe mer konkurranse er det mellom videregående skoler, men andelen private skoler på dette trinnet er temmelig beskjedent. Følgelig kan det hende at mange tenker på elevenes konkurranse om plasser på enkelte linjer, eller at offentlige skoler i noen grad gjør seg interessante og trekker til seg flere elever enn andre. Prinsippet om fritt skolevalg kan selvfølgelig skape et slags konkurranseklima mellom skolene, selv om skolene har samme eier. KOMMENTARER TIL RESULTATENE 17

19 VIL MER KONKURRANSE VÆRE EN FORDEL ELLER ULEMPE FOR NORSKE FORBRUKERE? (Tabell 819) Tidligere har vi målt folks holdninger til konkurranse på en del konkrete arenaer og vi fant at det var til dels store variasjoner i hvor mange som likte de forskjellige typer konkurranse vi spurte om. I denne undersøkelsen ønsket vi en utdypning av holdningene til konkurranse, ikke minst i forhold til om mer konkurranse er en fordel eller ulempe for forbrukerne. For at vi skulle kunne danne oss et inntrykk av hvordan holdningene til konkurranse kunne variere, leste vi opp de samme områder som vi spurte om i forrige kapittel, og for hvert område ønsket vi å vite om man mente at mer konkurranse på disse områdene ville være en fordel eller ulempe for norske forbrukere. Svarene skulle avgis i henhold til disse svaralternativene: 1 = Fordel 2 = Ulempe 3 = Spiller ingen rolle 4 = Vet ikke I diagrammet nedenfor viser vi hvor store andeler som svarer henholdsvis "Fordel" og "Ulempe". Vi har rangert beskrivelsene etter andelen som svarer "Fordel". KOMMENTARER TIL RESULTATENE 18

20 Tror du at mer konkurranse enn i dag ville være en fordel eller ulempe for norske forbrukere på følgende områder, eller ville det ikke spille noen rolle? Mellom strømleverandørene Mellom flyselskapene Mellom dagligvarebutikkene Mellom forsikringsselskapene Mellom bankene Mellom industribedriftene 5% 6% 5% 6% 6% 8% 85% 84% 82% % 75% 69% Mellom universiteter og høyskoler 22% 55% Mellom bønder i landbruket Mellom sykehus Mellom skoler I eldreomsorgen 24% 41% 39% 42% 38% 36% 38% 42% Fordel Ulempe Ovenstående resultater bekrefter etter vår mening at det bare er et lite mindretall som er skeptiske til konkurranse i næringslivet. Innenfor alle de områdene som i dag er KOMMENTARER TIL RESULTATENE 19

TELEFONUNDERSØKELSE AV HOLDNINGER TIL FOTBALL-EM I NORGE 17.-22. november 2009

TELEFONUNDERSØKELSE AV HOLDNINGER TIL FOTBALL-EM I NORGE 17.-22. november 2009 TELEFONUNDERSØKELSE AV HOLDNINGER TIL FOTBALL-EM I NORGE 17.-22. november 9 Rapport utarbeidet for Norges Fotballforbund av Erik Dalen 25. november 9 Postadresse: Boks 9143 Grønland, 133 Oslo Kontoradresse:

Detaljer

SENIORPOLITISK BAROMETER YRKESAKTIV BEFOLKNING 26. august-5. september 2003

SENIORPOLITISK BAROMETER YRKESAKTIV BEFOLKNING 26. august-5. september 2003 SENIORPOLITISK BAROMETER YRKESAKTIV BEFOLKNING 26. august-5. september 23 Rapport utarbeidet for Senter for seniorpolitikk av Erik Dalen 22. september 23 Postadresse: Boks 9143 Grønland, 133 Oslo Kontoradresse:

Detaljer

MENINGSMÅLING: Finanskrisen påvirker i liten grad synet på privat sektor. Holdningen til privat sektor er fortsatt svært positiv.

MENINGSMÅLING: Finanskrisen påvirker i liten grad synet på privat sektor. Holdningen til privat sektor er fortsatt svært positiv. MENINGSMÅLING: Finanskrisen påvirker i liten grad synet på privat sektor. Holdningen til privat sektor er fortsatt svært positiv. HOVEDPUNKTER: Folk ønsker fortsatt å jobbe i privat fremfor offentlig sektor.

Detaljer

TELEFONUNDERSØKELSE OM KJENNSKAP OG HOLDNINGER TIL STATENS FORURENSNINGSTILSYN 12.-14. januar 2010

TELEFONUNDERSØKELSE OM KJENNSKAP OG HOLDNINGER TIL STATENS FORURENSNINGSTILSYN 12.-14. januar 2010 TELEFONUNDERSØKELSE OM KJENNSKAP OG HOLDNINGER TIL STATENS FORURENSNINGSTILSYN 12.-14. januar 2010 Rapport utarbeidet for Statens forurensningstilsyn (SFT) av Erik Dalen 16. januar 2010 Postadresse: Boks

Detaljer

Fra undersøkelsen: Kjennskap og holdninger til norsk landbruk 18-20.mars 2013 Utarabeidet for Norges Bondelag av Erik Dalen, Ipsos MMI

Fra undersøkelsen: Kjennskap og holdninger til norsk landbruk 18-20.mars 2013 Utarabeidet for Norges Bondelag av Erik Dalen, Ipsos MMI Fra undersøkelsen: Kjennskap og holdninger til norsk landbruk 18-.mars 13 Utarabeidet for Norges Bondelag av Erik Dalen, Ipsos MMI Undersøkelsen er utarbeidet av Ipsos MMI på oppdrag for Norges Bondelag

Detaljer

TELEFONUNDERSØKELSE KVINNELIGE ETABLERERE 15.-22. JULI 1999

TELEFONUNDERSØKELSE KVINNELIGE ETABLERERE 15.-22. JULI 1999 TELEFONUNDERSØKELSE KVINNELIGE ETABLERERE 15.-22. JULI 1999 Rapport utarbeidet for Landbruksdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet av Erik Dalen 30. juli 1999 Postadresse: Boks 9143 Grønland,

Detaljer

TELEFONUNDERSØKELSE OM HOLDNINGER TIL DYREVELFERD. 26.-29. november 2002

TELEFONUNDERSØKELSE OM HOLDNINGER TIL DYREVELFERD. 26.-29. november 2002 TELEFONUNDERSØKELSE OM HOLDNINGER TIL DYREVELFERD 26.-29. november 2 Rapport utarbeidet for Landbruksdepartementet av Erik Dalen 19. desember 2 Postadresse: Boks 9143 Grønland, 133 Oslo Kontoradresse:

Detaljer

NORSK SENIORPOLITISK BAROMETER LEDERE I ARBEIDSLIVET 25. august - 1. september 2009

NORSK SENIORPOLITISK BAROMETER LEDERE I ARBEIDSLIVET 25. august - 1. september 2009 NORSK SENIORPOLITISK BAROMETER LEDERE I ARBEIDSLIVET 25. august - 1. september 29 Rapport utarbeidet for Senter for seniorpolitikk av Erik Dalen 17. september 29 Postadresse: Boks 9143 Grønland, 133 Oslo

Detaljer

Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet Kunnskapsdepartementet Tilfredshet med barnehagetilbudet Spørreundersøkelse blant foreldre med barn i barnehage TNS Gallup desember 2008 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig sektor Innhold Fakta om undersøkelsen..

Detaljer

DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT

DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT Befolkningsundersøkelse holdninger til og erfaringer med skriftlig informasjon fra offentlige myndigheter TNS Gallup januar 009 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig

Detaljer

Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer

Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer Utdanningsforbundet har ønsket å gi medlemmene anledning til å gi uttrykk for synspunkter på OECDs PISA-undersøkelser spesielt og internasjonale

Detaljer

PANELUNDERSØKELSE AV ARBEID OG PENSJONERING. MÅLT BLANT DE SAMME PERSONER I OKTOBER 2007 OG DESEMBER 2009

PANELUNDERSØKELSE AV ARBEID OG PENSJONERING. MÅLT BLANT DE SAMME PERSONER I OKTOBER 2007 OG DESEMBER 2009 PANELUNDERSØKELSE AV ARBEID OG PENSJONERING. MÅLT BLANT DE SAMME PERSONER I OKTOBER 7 OG DESEMBER 9 Rapport utarbeidet for Senter for seniorpolitikk av Erik Dalen Oslo, 2. februar Postadresse: Boks 9143

Detaljer

Norsk seniorpolitisk barometer 2011 Ledere i arbeidslivet

Norsk seniorpolitisk barometer 2011 Ledere i arbeidslivet Norsk seniorpolitisk barometer 211 Ledere i arbeidslivet 22. august - 5. september 211 Laget for: Senter for seniorpolitikk Laget av: Erik Dalen Dato: 26. september 211 Copyright: 211. Synovate Norge.

Detaljer

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Førundersøkelse Oslo, 17. oktober 2012 Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Side 2 av 12 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Gjennomføring

Detaljer

Befolkningens forståelse av faguttrykk innen medisin

Befolkningens forståelse av faguttrykk innen medisin Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no www.responsanalyse.no Befolkningens forståelse av faguttrykk innen medisin Landsomfattende omnibus

Detaljer

Boligmeteret oktober 2013

Boligmeteret oktober 2013 Boligmeteret oktober 2013 Det månedlige Boligmeteret for OKTOBER 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 29.10.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Juni 2011. Befolkningsundersøkelse om seniorlån. Gjennomført for KLP

Juni 2011. Befolkningsundersøkelse om seniorlån. Gjennomført for KLP Juni 2011 Befolkningsundersøkelse om seniorlån Gjennomført for KLP Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon og utvalg... 2 Tidspunkt for datainnsamling... 2 Feilmarginer... 2 Karakteristika...

Detaljer

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning Rapport Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Innhold Forord.....................................................................................

Detaljer

Undersøkelse om voldtekt. Laget for. Amnesty International Norge. Laget av Ipsos MMI v/ Tonje B. Nordlie og Marius Michelsen 19.

Undersøkelse om voldtekt. Laget for. Amnesty International Norge. Laget av Ipsos MMI v/ Tonje B. Nordlie og Marius Michelsen 19. Undersøkelse om voldtekt Laget for Amnesty International Norge Laget av v/ Tonje B. Nordlie og Marius Michelsen 19. februar 2013 as Chr. Krohgsgt 1, 0133 Oslo 22 95 47 00 Innhold 1. Sammendrag... 3 2.

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 Det månedlige Boligmeteret for desember 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 16.12.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig

Detaljer

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Det månedlig BoligMeteret for september 29 gjennomført av Opinion as for EiendomsMegler 1 Norge Oslo, 23. september 29

Detaljer

Dato: 2.10.2000 Formål: 25. 28. september. Telefon intervju: Omnibus. Regionsykehuset i Tromsø. Hege Andreassen. Kathrine Steen Andersen.

Dato: 2.10.2000 Formål: 25. 28. september. Telefon intervju: Omnibus. Regionsykehuset i Tromsø. Hege Andreassen. Kathrine Steen Andersen. Prosjektinformasjon Dato: 2.10.00 Formål: Teste befolkningens bruk og holdninger til bruk av Internett i helserelatert sammenheng. Målgruppe/ utvalg: Landsrepresentativt, 1 år + Tidsperiode (feltarbeid):

Detaljer

Forbrukere om forsikring 2001

Forbrukere om forsikring 2001 Forbrukere om forsikring 1 Innledning ACNielsen har på vegne av Finansnæringens Hovedorganisasjon våren 1 gjennomført en omfattende opinionsundersøkelse om forbrukernes holdninger til forsikringsnæringen

Detaljer

NORSK SENIORPOLITISK BAROMETER YRKESAKTIV BEFOLKNING 17. - 28. august 2009

NORSK SENIORPOLITISK BAROMETER YRKESAKTIV BEFOLKNING 17. - 28. august 2009 NORSK SENIORPOLITISK BAROMETER YRKESAKTIV BEFOLKNING 17. - 28. august 9 Rapport utarbeidet for Senter for seniorpolitikk av Erik Dalen Oslo, 16. september 7 Postadresse: Boks 9143 Grønland, 133 Oslo Kontoradresse:

Detaljer

Holdninger til Europa og EU

Holdninger til Europa og EU Holdninger til Europa og EU Landsomfattende omnibus 12. 14. oktober 2015 Oppdragsgiver: Europabevegelsen Prosjektinformasjon Formål: Måle holdninger til Europa og EU Dato for gjennomføring: 12. 14. oktober

Detaljer

Boligmeteret juni 2014

Boligmeteret juni 2014 Boligmeteret juni 2014 Det månedlige Boligmeteret for JUNI 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 24.06.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

Kapittel13. Av: Erik Dalen, direktør Synovate Norge

Kapittel13. Av: Erik Dalen, direktør Synovate Norge Kapittel13 Dokumentasjonssenterets holdningsbarometer 2007 Av: Erik Dalen, direktør Synovate Norge HOLDNINGSBAROMETER «291 Hvor tilgjengelig er samfunnet for funksjonshemmede?» Det er en utbredt oppfatning

Detaljer

Språkrådet. Undersøkelse blant næringslivsledere om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring

Språkrådet. Undersøkelse blant næringslivsledere om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring Språkrådet Undersøkelse blant næringslivsledere om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring TNS Gallup desember 200 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig sektor Innhold Fakta om undersøkelsen

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret Meningsmåling Holdninger til Forsvaret For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, mai 01 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Årlig undersøkelse

Detaljer

PISA får for stor plass

PISA får for stor plass PISA får for stor plass Av Ragnhild Midtbø og Trine Stavik Mange lærere mener at skolemyndigheter og politikere legger for stor vekt på PISA-resultatene, og at skolen i stadig større grad preges av tester

Detaljer

Legetjenester og helsepolitikk. Landsomfattende omnibus 4. 6. mai 2015

Legetjenester og helsepolitikk. Landsomfattende omnibus 4. 6. mai 2015 Legetjenester og helsepolitikk Landsomfattende omnibus 4. 6. 2015 FORMÅL Måle holdning til legetjenester og helsepolitikk DATO FOR GJENNOMFØRING 4. 6. 2015 DATAINNSAMLINGSMETODE ANTALL INTERVJUER UTVALG

Detaljer

Boligmeteret februar 2014

Boligmeteret februar 2014 Boligmeteret februar 2014 Det månedlige Boligmeteret for FEBRUAR 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.02.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Boligmeteret oktober 2014

Boligmeteret oktober 2014 Boligmeteret oktober 2014 Det månedlige Boligmeteret for oktober 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 28.10.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Språkrådet. Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge

Språkrådet. Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge Språkrådet Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge TNS Gallup desember 00 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig sektor Innhold Fakta om undersøkelsen Utvalg

Detaljer

Arbeidsmarkedet i handels- og tjenesteytende næringer

Arbeidsmarkedet i handels- og tjenesteytende næringer Tusen personer Virkes arbeidsmarkedsbarometer gir oversikt over statistikk og analyser for dagens situasjon når det gjelder sysselsetting og ledighet relatert til handels- og tjenesteytende næringer. Arbeidsmarkedet

Detaljer

Fondsundersøkelsen 2013

Fondsundersøkelsen 2013 Fondsundersøkelsen 2013 Befolkningsundersøkelse gjennomført for Verdipapirfondenes forening (VFF) Oslo, mai 2013 Innhold Hovedfunn: Fondsundersøkelsen 2013 s. 3 Handlinger og holdninger s. 4-15 Forventninger

Detaljer

Sakte, men sikkert fremover

Sakte, men sikkert fremover Bedriftsundersøkelsen Sakte, men sikkert fremover Kunnskap om og holdninger til korrupsjon i næringslivet VEDLEGG TIL UNDERSØKELSEN 1 Innhold Detaljert oppsummering av resultater s. 3 Oversikt over spørsmålene

Detaljer

Solvaner i den norske befolkningen. Utført på oppdrag fra

Solvaner i den norske befolkningen. Utført på oppdrag fra Solvaner i den norske befolkningen Utført på oppdrag fra Mai 2014 Innhold Innledning... 3 Materiale og metode... 3 Hovedfunn... 4 Solvaner i Norge... 7 Solvaner på sydenferie... 13 Bruk av solarium...

Detaljer

Lærernes bruk og holdninger til digitale læremidler i videregående skole og i ungdomsskolen 2011. Synovate 2011 0

Lærernes bruk og holdninger til digitale læremidler i videregående skole og i ungdomsskolen 2011. Synovate 2011 0 Lærernes bruk og holdninger til digitale læremidler i videregående skole og i ungdomsskolen 2011 Synovate 2011 0 Metode/ gjennomføring: Undersøkelsen er gjennomført som en webundersøkelse i uke 3-5 i 2011

Detaljer

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk.

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk. NASJONAL MENINGSMÅLING I FORBINDELSE MED SKOLEVALGET 2013 I tilknytning til skolevalget, blir det gjennomført en valgundersøkelse blant elevene i den videregående skolen. Valgundersøkelsen er en del av

Detaljer

Hva sier opinionsmålinger om den norske situasjonen?

Hva sier opinionsmålinger om den norske situasjonen? Avslutningskonferansen for IMER-programmet Ottar Hellevik Hva sier opinionsmålinger om den norske situasjonen? Økonomisk, kulturell og religiøs innvandrerskepsis. Konsekvensen av økt innvandring for holdningene.

Detaljer

Språkrådet. Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge en oppfølging av en større undersøkelse i 2008

Språkrådet. Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge en oppfølging av en større undersøkelse i 2008 Språkrådet Befolkningsundersøkelse om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring i Norge en oppfølging av en større undersøkelse i 2 TNS Gallup desember 2 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig sektor

Detaljer

Boligmeteret august 2013

Boligmeteret august 2013 Boligmeteret august 2013 Det månedlige Boligmeteret for AUGUST 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 27.08.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Boligmeteret november 2013

Boligmeteret november 2013 Boligmeteret november 2013 Det månedlige Boligmeteret for november 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 26.11.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

BoligMeteret august 2011

BoligMeteret august 2011 BoligMeteret august 2011 Det månedlige BoligMeteret for AUGUST 2011 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo,22.08.2011 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Meningsmåling - holdninger til Forsvaret og NATO

Meningsmåling - holdninger til Forsvaret og NATO Meningsmåling - holdninger til Forsvaret og NATO Landsrepresentativ webundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar av Opinion Perduco Oslo, mars / april 2013 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og

Detaljer

Holdninger til NATO. Landrepresentativ telefonundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar. Oslo, 13. desember 2011

Holdninger til NATO. Landrepresentativ telefonundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar. Oslo, 13. desember 2011 Holdninger til NATO Landrepresentativ telefonundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar Oslo,. desember 20 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Metode

Detaljer

Solvaner i den norske befolkningen

Solvaner i den norske befolkningen Solvaner i den norske befolkningen Utført på oppdrag fra Kreftforeningen April 2012 Innhold Innledning... 3 Materiale og metode... 3 Oppsummering av folks solvaner... 4 Solvaner i Norge... 7 Solvaner på

Detaljer

MOLDEREGIONEN OMDØMMEUNDERSØKELSE 2013

MOLDEREGIONEN OMDØMMEUNDERSØKELSE 2013 MOLDEREGIONEN OMDØMMEUNDERSØKELSE 2013 KORT OM PROSJEKTET For å kunne arbeide målrettet med posisjonering og omdømmebygging av en region er det avgjørende viktig å jobbe ut fra en felles forståelse av

Detaljer

Boligmeteret mars 2014

Boligmeteret mars 2014 Boligmeteret mars 2014 Det månedlige Boligmeteret for MARS 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.03.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

Holdning til innvandrere i Bergen

Holdning til innvandrere i Bergen Holdning til innvandrere i Bergen Bergen omnibus 15. 18. april 2013 Oppdragsgiver: Bergen kommune Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 15. - 18. april 2013 Datainnsamlingsmetode: Antall

Detaljer

Undersøkelse om taxi-opplevelser. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat

Undersøkelse om taxi-opplevelser. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat Undersøkelse om taxi-opplevelser gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat Utvalg og metode Bakgrunn og formål Kartlegge opplevelser knyttet til å benytte taxi. Målgruppe Landsrepresentativt utvalg (internettbefolkning)

Detaljer

Digitale ordbøker i bruk

Digitale ordbøker i bruk Digitale ordbøker i bruk Undersøkelse blant elever og lærere på mellom- og ungdomstrinnet og i den videregående skolen Innhold 1 Om undersøkelsen 3 2 Oppsummering av resultater 14 3 Elevene 20 4 Lærerne

Detaljer

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Medlemsundersøkelse 15. - 21. september 2010 Oppdragsgiver: Utedanningsforbundet

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 1 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 501 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Malvik kommune. Datamaterialet er

Detaljer

Resultater NNUQ2 2010 IMDi

Resultater NNUQ2 2010 IMDi Resultater NNUQ2 2010 IMDi Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter og 500 offentlige virksomheter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt for

Detaljer

Dobbeltarbeidende seniorer

Dobbeltarbeidende seniorer Dobbeltarbeidende seniorer Økt levealder gjør at stadig flere har og f omsorgsplikter overfor sine gamle foreldre eller andre nære personer. Omtrent hver syvende voksne har i dag regelmessig ulønnet omsorgsarbeid,

Detaljer

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge Sentio Research Trondheim AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Dato: 09.06.2011 Axxept Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Befolkningsundersøkelse om skatter og avgifter I forbindelse med stortingsvalget 2013

Befolkningsundersøkelse om skatter og avgifter I forbindelse med stortingsvalget 2013 Befolkningsundersøkelse om skatter og avgifter I forbindelse med stortingsvalget 2013 Utarbeidet for Huseiernes Landsforbund Ipsos MMI v/ Marius Michelsen og Ingrid Hågård Bakke Oslo, august 2013 PROSJEKTINFORMASJON

Detaljer

FAFO Østforums Årskonferanse 26. mai 2005. EØS-utvidelsen og utfordringer for partene og politikerne

FAFO Østforums Årskonferanse 26. mai 2005. EØS-utvidelsen og utfordringer for partene og politikerne FAFO Østforums Årskonferanse 26. mai 2005 EØS-utvidelsen og utfordringer for partene og politikerne Adm. direktør Finn Bergesen jr., NHO. Det er en på mange måter uklar debatt vi for tiden opplever om

Detaljer

Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen

Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen RAPPORT 2 2015 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen ROGALAND TREKKER NED Bedriftene i Rogaland er de mest negative til utviklingen, kombinert med

Detaljer

9. Sosial kontakt. Elisabeth Rønning. Flere aleneboende, men færre ensomme

9. Sosial kontakt. Elisabeth Rønning. Flere aleneboende, men færre ensomme Aleneboendes levekår Sosial kontakt Elisabeth Rønning 9. Sosial kontakt Flere aleneboende, men færre ensomme Andel aleneboende som mangler en fortrolig venn, har gått noe ned fra 1980 til 2002, men det

Detaljer

NHO R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref:

NHO R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 27.01.2015 Deres ref: NHO Vår ref: Fredrik Solvi Hoen Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen er

Detaljer

P FOR PRODUKTPLASSERING 2015

P FOR PRODUKTPLASSERING 2015 Kjennskap til og forståelse av P FOR PRODUKTPLASSERING 015 1 015 Ipsos. Oppsummering P 35% kjennskap Svak økning med to prosentpoeng i kjennskap fra 014 Kjennskapen er høyest under 40 år 7% kunnskap Kun

Detaljer

Bruk av engelsk i norske bedrifter

Bruk av engelsk i norske bedrifter Contents 1 Hovedfunn 3 3 Bruk av engelsk i norsk næringsliv 13 4 Metode 7 Offisielt arbeidsspråk og konsernets / styrets betydning 1 Hovedfunn Hovedfunn Bruk av engelsk i norsk næringsliv 67 % av bedriftene

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Sammendrag for Røyken kommune Arne Moe TFoU-arb.notat 2015:4 TFoU-arb.notat 2015:4 i Dagens og fremtidens kommune FORORD Trøndelag Forskning og Utvikling

Detaljer

2. Alt tatt i betraktning, hvor fornøyd er du med den måten demokratiet virker på i Norge?

2. Alt tatt i betraktning, hvor fornøyd er du med den måten demokratiet virker på i Norge? Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 2009. Intervjumetode: Telefon Utvalg: Nasjonalt, minst

Detaljer

Bedre hjelp for unge narkomane. Rapport fra spørreundersøkelse om narkotika via sosiale medier.

Bedre hjelp for unge narkomane. Rapport fra spørreundersøkelse om narkotika via sosiale medier. 1 Bedre hjelp for unge narkomane. Unge Høyres Landsforbund Rapport fra spørreundersøkelse om narkotika via sosiale medier. Unge Høyres Landsforbund har gjennomført en narkotikaundersøkelse via sosiale

Detaljer

Likestilte arbeidsplasser er triveligere og mer effektive

Likestilte arbeidsplasser er triveligere og mer effektive Pressenotat fra Manpower 7. mars 2011 Likestilte arbeidsplasser er triveligere og mer effektive Når arbeidsgiveren aktivt forsøker å skape likestilte muligheter for kvinner og menn på arbeidsplassen, ser

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Sammendrag for Lier kommune Arne Moe TFoU-arb.notat 2015:5 TFoU-arb.notat 2015:5 i Dagens og fremtidens kommune FORORD Trøndelag Forskning og Utvikling

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Sammendrag for Asker kommune Arne Moe TFoU-arb.notat 2015:9 TFoU-arb.notat 2015:9 i Dagens og fremtidens kommune FORORD Trøndelag Forskning og Utvikling

Detaljer

Jobbskifteundersøkelsen 2013 For ManpowerGroup

Jobbskifteundersøkelsen 2013 For ManpowerGroup Jobbskifteundersøkelsen 2013 For ManpowerGroup Opinion Perduco juni 2013 Forventet tid i nåværende stilling Forventet tid i nåværende stilling (prosent) Under 1 år 1-2 år 3-4 år 5-9 år 10 år eller lengre

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Sammendrag for Bærum kommune Arne Moe TFoU-arb.notat 2015:8 TFoU-arb.notat 2015:8 i Dagens og fremtidens kommune FORORD Trøndelag Forskning og Utvikling

Detaljer

Dokumentasjonsrapport 03/2009. Teknisk-naturvitenskapelig kompetanse rekruttering og behov

Dokumentasjonsrapport 03/2009. Teknisk-naturvitenskapelig kompetanse rekruttering og behov Dokumentasjonsrapport 03/2009 Teknisk-naturvitenskapelig kompetanse rekruttering og behov Bedriftsundersøkelse 2009 Bedriftsundersøkelsen 2009 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 2 2. SAMMENDRAG...

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Rælingen kommune Opinion AS August 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Rælingen kommune Kontaktperson Wenche F. Rustad, wenche.freitag.rustad@ralingen.kommune.no,

Detaljer

Akershus. Nordland, Troms og Finnmark. Stavanger. Bergen. Agderfylkene. Hordaland, Sogn og Fjordane. Møre og Romsdal og Trøndelagsfylkene

Akershus. Nordland, Troms og Finnmark. Stavanger. Bergen. Agderfylkene. Hordaland, Sogn og Fjordane. Møre og Romsdal og Trøndelagsfylkene UNG I ARBEID FORORD Denne rapporten tar for seg den nåværende situasjonen til våre medlemmer som nettopp har startet sin karriere i arbeidslivet. Tallene er hentet fra lønnsundersøkelsen til Econa som

Detaljer

3. Kvinners og menns lønn

3. Kvinners og menns lønn 3. Kvinners og menns lønn Kvinners månedslønn utgjør 84,7 prosent av menns månedslønn. Det har det vært en svak økning i kvinners andel av menns lønn fra 83,6 prosent i 1998 til 84,7 prosent i 2005 Det

Detaljer

Blå Kors undersøkelsen 2008

Blå Kors undersøkelsen 2008 Blå Kors undersøkelsen 2008 Delrapport II: Rus, barn og oppvekst Denne delen av Blå Kors undersøkelsen tar for seg: Når og hvor er det akseptabelt at barn drikker alkohol Hva er akseptabelt dersom voksne

Detaljer

Behov og interesse for karriereveiledning

Behov og interesse for karriereveiledning Behov og interesse for karriereveiledning Behov og interesse for karriereveiledning Magnus Fodstad Larsen Vox 2010 ISBN 978-82-7724-147-0 Grafisk produksjon: Månelyst as BEHOV OG INTERESSE FOR KARRIEREVEILEDNING

Detaljer

Boligmeteret desember 2013

Boligmeteret desember 2013 Boligmeteret desember 2013 Det månedlige Boligmeteret for desember 2013 gjennomført av Prognosesenteret t AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 17.12.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Kommunelederundersøkelsen 2011 - Hva mener kommunale ledere om bosetting og integrering av flyktninger?

Kommunelederundersøkelsen 2011 - Hva mener kommunale ledere om bosetting og integrering av flyktninger? lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Saksnr: 12-00332 Dato: 10.02.2012 IMDi-notat Kommunelederundersøkelsen 2011 - Hva mener kommunale ledere om bosetting og integrering av flyktninger? For fjerde gang

Detaljer

Kommunesammenslåing. i Nordre Land kommune. Spørreundersøkelse i Nordre Land ifb kommunereformen. TNS Politikk & samfunn. Kommunesammenslåing

Kommunesammenslåing. i Nordre Land kommune. Spørreundersøkelse i Nordre Land ifb kommunereformen. TNS Politikk & samfunn. Kommunesammenslåing i Nordre Land kommune Spørreundersøkelse i Nordre Land ifb kommunereformen TNS 2.0. 1 Dokumentasjon av undersøkelsen 2 Oppsummering av hovedfunn Contents Tilknytning til steder Holdninger til kommunesammenslåing

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Sammendrag for Hole kommune Arne Moe TFoU-arb.notat 2015:7 TFoU-arb.notat 2015:7 i Dagens og fremtidens kommune FORORD Trøndelag Forskning og Utvikling

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1

EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger

Detaljer

Studentene og fagspråket. Spørreundersøkelse blant studenter i alderen 19-29 år. Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet. TNS Politikk & samfunn

Studentene og fagspråket. Spørreundersøkelse blant studenter i alderen 19-29 år. Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet. TNS Politikk & samfunn Spørreundersøkelse blant studenter i alderen -2 år Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet TNS.2.24 Innhold Dokumentasjon av undersøkelsen 3 2 Oppsummering av hovedfunn 3 4 Vedlegg: Bakgrunn 22 Vedlegg:

Detaljer

Vestfold fylkesbibliotek

Vestfold fylkesbibliotek Vestfold fylkesbibliotek Brukerundersøkelse 2013 Kvantitativ telefonundersøkelse Mai-juni 2013 Om undersøkelsen Oppdragsgiver, metode og utvalg: På vegne av Vestfold fylkeskommune ved Vestfold fylkesbibliotek

Detaljer

Markedsutsikter 2013. Forord - forventninger 2013

Markedsutsikter 2013. Forord - forventninger 2013 Virke Mote og fritid - Konjunkturrapport mars 2013 1 2 3 Markedsutsikter 2013 Forord - forventninger 2013 I denne rapporten presenterer vi Virkes vurderinger knyttet til forbruksveksten i 2013. Våre prognoser

Detaljer

Boligmeteret. Desember 2015. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 07.12.2015

Boligmeteret. Desember 2015. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 07.12.2015 Boligmeteret Desember 2015 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 07.12.2015 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger

Detaljer

Muskelsmerter kjønn eller arbeidsforhold?

Muskelsmerter kjønn eller arbeidsforhold? Muskelsmerter kjønn eller arbeidsforhold? Flere kvinner enn menn opplever smerter i nakke, skuldre og øvre del av rygg. Det er vanskelig å forklare dette bare ut fra opplysninger om arbeidsforholdene på

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 501 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Malvik kommune. Datamaterialet er vektet

Detaljer

Pensjonsordninger kjennskap og preferanse

Pensjonsordninger kjennskap og preferanse Pensjonsordninger kjennskap og preferanse Landsomfattende undersøkelse blant yrkesaktive 13. 23. november 2012 Oppdragsgiver: Akademikerne Prosjektinformasjon Formål: Måle kjennskap og holdning til pensjonsordninger

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om kommunestruktur på Sunnmøre Hovedrapport

Innbyggerundersøkelse om kommunestruktur på Sunnmøre Hovedrapport 2015 Innbyggerundersøkelse om kommunestruktur på Sunnmøre Hovedrapport Sentio Research Norge AS November 2015 Innhold Innledning... 2 Metode, utvalg og gjennomføring... 2 Beskrivelse av utvalget... 3 Feilmarginer...

Detaljer

Forskningsrapport. Hvordan er karakterene og miljøet på en aldersblandet ungdomsskole i forhold til en aldersdelt ungdomsskole?

Forskningsrapport. Hvordan er karakterene og miljøet på en aldersblandet ungdomsskole i forhold til en aldersdelt ungdomsskole? Forskningsrapport Hvordan er karakterene og miljøet på en aldersblandet ungdomsskole i forhold til en aldersdelt ungdomsskole? Navn og fødselsdato: Ida Bosch 30.04.94 Hanne Mathisen 23.12.94 Problemstilling:

Detaljer

Utdrag av rapporten. TNS Gallups Energibarometer nr. 50 Oktober 2010. Foto: Statnett

Utdrag av rapporten. TNS Gallups Energibarometer nr. 50 Oktober 2010. Foto: Statnett Utdrag av rapporten TNS Gallups Energibarometer nr. 50 Oktober 2010 Foto: Statnett Rapporten er kun for internt bruk, og skal ikke videresendes uten tillatelse fra TNS Gallup Om Energibarometeret TNS Gallups

Detaljer

Varierende grad av tillit

Varierende grad av tillit Varierende grad av tillit Tillit til virksomheters behandling av personopplysninger Delrapport 2 fra personvernundersøkelsen 2013/2014 Februar 2014 Innhold Innledning og hovedkonklusjoner... 3 Om undersøkelsen...

Detaljer

Spørreundersøkelse om fremtidig reisemønster blant ledere i Vefsn, Grane og Hattfjelldal kommuner. Politikk & samfunn

Spørreundersøkelse om fremtidig reisemønster blant ledere i Vefsn, Grane og Hattfjelldal kommuner. Politikk & samfunn Spørreundersøkelse om fremtidig reisemønster blant e i Vefsn, Grane og Hattfjelldal kommuner Innhold Om undersøkelsen 3 2 Dagens reisevaner 0 3 Reisepreferanser 9 Konsekvenser for reisevirksomhet ved nedleggelse

Detaljer

BoligMeteret september 2013

BoligMeteret september 2013 BoligMeteret september 2013 Det månedlige BoligMeteret for september 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 24.09.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune

Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Innbyggerundersøkelse om dagens og fremtidens kommune Sammendrag for Hurum kommune Arne Moe TFoU-arb.notat 2015:6 TFoU-arb.notat 2015:6 i Dagens og fremtidens kommune FORORD Trøndelag Forskning og Utvikling

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret Meningsmåling Holdninger til Forsvaret For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, juni 015 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Årlig undersøkelse

Detaljer

Bruk av vikarer i barnehagen

Bruk av vikarer i barnehagen Bruk av vikarer i barnehagen Medlemsundersøkelse blant førskolelærere 11. 28. juni 2013 Oppdragsgiver: Utdanningsforbundet 1 Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 11. 28. juni 2013 Datainnsamlingsmetode:

Detaljer