BEREDSKAPSPLAN FOR VERN MOT AKUTT FORURENSNING FOR INDRE OSLOFJORD REGION Revidert januar OPERATIV DEL Side 1 av 26 OPERATIV DEL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BEREDSKAPSPLAN FOR VERN MOT AKUTT FORURENSNING FOR INDRE OSLOFJORD REGION Revidert januar 2013. OPERATIV DEL Side 1 av 26 OPERATIV DEL"

Transkript

1 Side 1 av 26

2 Innhold Side 2 av 26 KAPITTEL BEREDSKAPSORGANISASJONEN Formål IUAs BEREDSKAPSORGANISASJON Bemanningsliste Geografisk virkeområde Aksjonssentralene Plan for samordning av store oljevernaksjoner som ledes av staten ved KYSTVERKET Aksjonsnivåer... 8 KAPITTEL VAKT, VARSLING OG MOBILISERING Vaktsystemet Sjekkliste meldingsmottaker/leder IUA Varslingsplan Varslingsskjema Mobilisering Lokale aksjoner (NIVÅ 2 aksjoner) Regionale aksjoner (NIVÅ 3 aksjoner) KAPITTEL SJEKKLISTER FORBEREDELSER, GJENNOMFØRING OG AVSLUTNING AV AKSJONER Innhenting av opplysninger Situasjonsvurdering Etablering av aksjonssentral Innsatsplanlegging Sjekklister for aksjonsledelse med stabselementer når beslutning om etablering er tatt Startside for aksjonsledelse med stab

3 KAPITTEL 1 Side 3 av 26 BEREDSKAPSORGANISASJONEN 1.1 Formål Beredskapsplanen er et verktøy for IUAs beredskapsorganisasjon, og skal sikre iverksettelse av tiltak når en forurensningssituasjon inntreffer. Alle som er nevnt i Beredskapsplanen plikter å være godt kjent med innholdet i planverket. Planen skal, så langt det er mulig, gi den enkelte anvisning på hvordan de skal forholde seg når IUAs beredskapsorganisasjon aktiviseres. Den enkelte plikter å forberede seg best mulig på sin primærfunksjon. I tillegg skal organisasjonen kunne gi den enkelte kommune, skadevolder og eventuelt Kystverket ressursmessig bistand ved akutte forurensningstilfeller. IUAs beredskapsorganisasjon skal aktiviseres når et varsel om akutt forurensning indikerer at det er en hendelse på NIVÅ 3 eller høyere, (OP DEL, Kap 1, pkt 1.7) Planen er ikke dekkende for alle typer tiltak. Dette har bl a sammenheng med at hendelser som kan inntreffe er svært forskjellige. Det er derfor viktig, at hele organisasjonen og den enkelte medarbeider i organisasjonen har gode fagkunnskaper, er godt forberedt, tar initiativ, bruker sunn fornuft og sin kreativitet.

4 Side 4 av IUAs BEREDSKAPSORGANISASJON AKSJONSORGANISASJON INTERKOMMUNALT UTVALG MOT AKUTT FORURENSNING Kystverket GRUPPELEDER GRUPPELEDER LAGLEDER LAGLEDER LAGLEDER LAGLEDER

5 Side 5 av Bemanningsliste Ved aksjoner på NIVÅ 3 og 4 vil aksjonsledelsen innta sin plass i lokalene til Brann- og redningsetaten, Arne Garborgs plass nr. 1. Aksjonsledelsen på NIVÅ 3 vil være sammensatt av Beredskapsstyrets medlemmer. Så langt som mulig vil den enkeltes funksjon være slik oppstillingen nedenfor viser. På NIVÅ 4 vil Beredskapsstyret bli erstattet med Kystverkets ledelse ved aksjoner. Imidlertid vil det både på NIVÅ 3 og 4 være nødvendig med et tett samarbeid mellom IUA og Kystverket. På NIVÅ 4 vil Beredskapsstyrets medlemmer og annet IUA-personell stå til Kystverkets disposisjon både når det gjelder funksjoner i aksjonssammenheng og med lokalkunnskap. FUNKSJON FUNKSJON VED AKSJONER Beredskapsstyrets leder/brannsjefen i Oslo Seksjonsleder utrykning fra OBRE AKSJONSLEDER LEDER OPERASJON Representant fra kommune/beredskapsstyret LEDER RESSURS/LOGISTIKK Representant fra Fylkesmannens miljøvernavd. RÅDGIVER PLAN/MILJØ Havnekapteinen i Oslo LEDER PLAN/MILJØ SJØAKSJON Avdelingssjef beredskap Informasjonssjef Oslo brann- og redningsetat. Representant for Politimesteren i Oslo LEDER PLAN/MILJØ LANDAKSJON LEDER INFORMASJON LIASON TIL AKL Representanter fra oljeselskapene, industrien, rederiene og transportørene RÅDGIVERE Utpekes fra Brannvesenet SKL LAND/SJØ

6 Side 6 av Geografisk virkeområde Det Interkommunale Utvalg mot Akutt forurensning dekker følgende kommuner ut til 4 nm av grunnlinjen: Enebakk, Vestby, Frogn, Nesodden, Ås, Ski, Oppegård, Oslo, Bærum og Asker. 1.5 Aksjonssentralene Som angitt i pkt 1.3 vil aksjonssentralen bli etablert i Oslo brann- og redningsetat, Arne Garborgs plass nr 1, Oslo. Ansvaret for utrustning, drift og vedlikehold av aksjonssentralen er tillagt Oslo Brann- og redningsetat Plan for samordning av store oljevernaksjoner som ledes av staten ved KYSTVERKET IUAs aksjonsledelse vil enkelt kunne tilpasses den samspillorganisasjon som blir ledet av Kystverket ved eventuelt store oljevernaksjoner. Ved store forurensningsaksjoner der KYSTVERKET har aksjonsledelsen, skal IUA etter anmodning fra og på vegne av KYSTVERKET, ivareta den regionale operative ledelse av aksjonen (ref Forurensningsloven 47 om bistandsplikt). Organisasjonsmønsteret og IUAs plass er vist i skissen på neste side

7 Side 7 av 26

8 1.7 Aksjonsnivåer Side 8 av 26 NIVÅ 1 SKADEVOLDER AKSJONERER NIVÅ 2 KOMMUNEN AKSJONERER NIVÅ 3 (Virkeområde for denne beredskapsplan) IUA AKSJONERER Skadevolder aksjonerer med sin beredskapsorganisasjon. Kommunen og eventuelt IUA kontrollerer at skadevolder har iverksatt nødvendige tiltak Ved mindre tilfeller av akutt forurensning: Enkeltkommunen aksjonerer i h t egen plan, men med eventuell ressursbistand fra vertskommunen. Kommunens utpekte aksjonsleder leder aksjonen Ved tilfeller av akutt forurensning der oppgaven er større enn den enkelte kommune kan klare, aksjonerer IUA på vegne av en eller flere enkeltkommuner. Denne beredskapsplan dekker slike aksjoner. I noen tilfeller vil IUA ha aksjonsansvar, men vil kunne velge å bare benytte ressurser fra vertskommunen VERTSKOMMUNE NIVÅ 4 KYSTVERKET AKSJONERER Se Kap 1.3 IUA IVARETAR REGIONAL LEDELSE

9 KAPITTEL 2 Side 9 av 26 VAKT, VARSLING OG MOBILISERING 2.1 Vaktsystemet IUAs vaktsystem baserer seg på at meldinger om akutt forurensning normalt varsles brannvesenets alarmtelefon 110, som angitt i telefonkatalogen. Dette telefonnummer er alltid betjent. 110 sentralen bruker varslingsskjema (Kap 2.4) og viderevarsler ifølge varslingsplan, (Kap 2.3) og instruks for 110 sentralene. 2.2 Sjekkliste meldingsmottaker/leder IUA 2.3 Varslingsplan Motta varsel lese meldingen tilbake vurdere situasjonen sørge for varsling og mobilisering av øvrig personell i IUAs ledelse sørge for at varsling blir utført i henhold til varslingsplan sørge for at logging iverksettes ALARMSENTRAL BRANN 110 ELLER ANNEN MELDINGSMOTTAKER KYSTVERKET, BEREDSKAPS- OG KONTROLLAVDELING Tlf (1) IUA SKADESTEDSKOMMUNE Herunder politi (3) INTERN VARSLING I HENHOLD TIL VARSLINGSPLAN (2) (1) KYSTVERKET skal varsles ved alle typer akuttutslipp, ref Forskrift om varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning (2) Representerer intern varsling i IUA.. NB! SE NESTE SIDE

10 Side 10 av 26 (3) Alarmsentral brann foretar intern varsling i skadestedskommunen i h t kommunal varslingsliste i vedkommende kommunevedlegg. Vertskommunen varsles for alle typer foreurensning for nivå 2 og høyere, tlf / Brigadesjef orienteres. Fylkesmannens miljøvernavdeling varsles om alle typer akuttutslipp. På dagtid kan telefon / benyttes. Eller faks hele døgnet. Ved forurensning på sjøen/dersom utslippet kan nå sjøen og i havneområder, varsles også Kystverket, Brevik Trafikksentral, telefon (døgnvakt), Faks Varslingsskjema Hvem varslet Navn Adresse Telefon Melding mottatt Dato/kl : 110 Dato/kl Vanlig telefon Dato/kl Annen Skadested Kommune Adresse Kartreferanse Skadevolder Navn Adresse Telefon Type akutt forurensning Tilstand Karakteristika, UN nr Lukt, farge Omfang av forurensningen Sjø Land Skadesone Mengde Spredning Årsak (gi kort beskrivelse) Værforhold Vind Bølgehøyde Strøm

11 Hvem varslet Spesielle forhold, sårbare objekter Side 11 av 26 Tiltak som er iverksatt På sjø På land Avklar hvem som skal aksjonere (Den som skal aksjonere varsles først) Videre varsling til Politi kl KYSTVERKETs Beredskap og Kontrollavd kl Lokale myndigheter kl Brannvesen i skadestedkommunen kl Havnevesen kl IUA kl Fylkesmannens miljøvernavdeling kl Andre kl Mottakers signatur 2.5 Mobilisering Lokale aksjoner (NIVÅ 2 aksjoner) Lokale aksjoner ledes av brannsjef i den kommunen hvor uhellet har skjedd. Mobilisering skjer i henhold til normale rutiner.

12 Side 12 av 26 Lokal aksjonsleder avgjør om det er behov for å utvide den faste mannskapsstyrken med ekstra personell. Oversikt over tilgjengelige ressurser finnes i Vedl D. Lokal aksjonsleder vurderer om det er behov for å be om bistand fra vertskommunen, eventuelt om IUA bør overta. Mobilisering skjer da i henhold til det som er beskrevet under regionale aksjoner i neste pkt Regionale aksjoner (NIVÅ 3 aksjoner) Ved regionale aksjoner fungerer det regionale utvalg mot akutt forurensning som aksjonsledelse med Brannsjefen i Oslo som leder. Organiseringen fremgår av Kap 1.2. Aksjonsledelsen avgjør hvilke ressurser som skal settes inn, ut fra vurdering av uhellets type og omfang og utviklingen av situasjonen. KAPITTEL 3 SJEKKLISTER FORBEREDELSER, GJENNOMFØRING OG AVSLUTNING AV AKSJONER 3.1 Innhenting av opplysninger Bakgrunn: Melding om akutt forurensning er gitt, og det foreligger ikke tilstrekkelige opplysninger Handling Leder IUA skal påse at følgende opplysninger foreligger: hvilket stoff det gjelder mengde giftighet brann- og eksplosjonsfare om utslippet er stoppet værdata spredning og utstrekning hva som er truet i hht oversikt over sårbare områder.

13 Side 13 av Situasjonsvurdering Bakgrunn: Situasjonsvurdering bør omfatte følgende hovedpunkter: Hendelse/situasjon/problem Faktorer som har innvirkning (vær, utslippstype, miljø) Vurdering Beredskapsplan. Handling: Det skal tas stilling til: om aksjon skal iverksettes om skadevolder skal overlates å ta hånd om forurensningen ved hendelser på NIVÅ 3 eller 4 vil Aksjonsleder være i hht. beskrivelsen i OP DEL, Kap 1.3. Aksjonsleder oppnevner skadestedsleder. 3.3 Etablering av aksjonsleder Aksjonssentralen etableres i Oslo brann- og redningsetat, hovedstasjon Se forøvrig Kap 1.7. Bakgrunn: Forutsetningen for etableringen er: akutt forurensning på NIVÅ 3 eller 4 er observert og melding gitt situasjonsvurdering er foretatt det er besluttet å iverksette aksjon intern varsling er gjennomført aksjonssentral besluttet opprettet. Handling: Aksjonsleder skal: utpeke skadestedsleder sørge for at aksjonssentralen bringes i operasjonsdyktig stand, herunder skaffe tilveie mannskap- og utstyrsressurser som ikke er i beredskap intern forvarsling gi situasjonsrapport til KYSTVERKET anmode om evt garantier fra skadevolder eller KYSTVERKET. Samband: Det vises til Operasjonsplanen, 3.4 Innsatsplanlegging Bakgrunn: Innsatsplanlegging foretas når følgende forutsetninger er oppfylt: forurensningen er observert og melding gitt situasjonsvurdering foretatt aksjon besluttet iverksatt

14 skadestedsleder utpekt. Side 14 av 26 Handling; Aksjonsledelsen skal: innkalle nøkkelpersonell/ledere og rådgivere avgjøre oppstartingsstrategi for skadebekjempelsen innkalle/mobilisere beredskapstyrken aktivisere egne ressurser vurdere eventuell ytterligere bistand rekognosere/overvåke forestå administrasjon og økonomi etablere informasjonstjeneste og eventuelt utarbeide pressemelding. Skadestedsleder skal: skaffe seg oversikt over situasjonen ta kontakt med stab og rådgivere opprette kommandoplass og samband forhåndsplanlegge/rekvirere/disponere ressurser planlegge gjennomføringen av aksjonen. 3.5 Sjekklister for aksjonsledelse med stabselementer når beslutning om etablering er tatt Kapittelet beskriver et generalisert handlingsmønster for det enkelte stabselement under en aksjon. Handlingsmønsteret må bygge på systematisk vurdering av situasjonen og tilpasses det enkelte tilfelle. Sjekklistene er et hjelpemiddel som brukes av den enkelte funksjon for tiltak som kan være aktuelt å iverksette i forskjellige situasjoner. Punktene i sjekklistene er ikke nødvendigvis i riktig rekkefølge eller uttømmende for den aktuelle situasjon. Tiltak må vurderes på bakgrunn av den informasjon som foreligger. Sidene under viser sjekkliste for de ulike oppgavene til de som sitter i stab

15 Side 15 av 26 STARTSIDE FOR AKSJONSLEDER(AKL) GENERELL INFORMASJON Denne siden inneholder informasjon til Aksjonsleder og skal være en veiledning for raskt å komme i gang med de oppgavene funksjonene har. Aksjonslederen har det fulle operative og administrative ansvaret under en IUA aksjon. INTERAKTIVE HJELPEMIDLER SJEKKLISTE FOR AKSJONSLEDER Fylkesmannens miljøsårbarhetskart finnes på etatens interne informasjonsbank Motta varsel og vurdere om staben skal mobiliseres. Utpeke ledere for stabsfunksjonene og møte i aksjonssentralen Vurdere hvem andre som skal varsles (Ref. Varslingsplan) Gjennomføre møte med Aksjonsledelsen. Se til at loggføringen starter i alle ledd umiddelbart. Sørge for at vedtak i møter skrives ned og iverksettes. Sjekke at Kystverket og evt andre berørte blir oppdatert Avklare juridiske forhold Kontrollere økonomistyring av aksjonen. Vurdere om personell bør sendes til skadestedet. Kontrollere at det opprettes kontakt med skadested, andre berørte og Kystverket Etablere kontakt med assurandør / eier Kreve økonomisk garanti fra skadevolder eller be om dette fra staten. Vurdere behov for forsterkning av stab Beslutte tidspunkt for videre møter med stabslederne Sjekke varslingsstatus med Leder Operasjon Kontrollere at informasjon fra stabselementene er oppdatert, relevant og tilstrekkelig som underlag for nødvendige vurderinger På bakgrunn av råd fra staben, bestemme de strategiske linjer og beslutninger for videre arbeid. Kontrollere at operative tiltak blir ivaretatt i hht ordre Kontrollere at tiltakene er: tilstrekkelige, hensiktsmessige og riktig prioritert og organisert Vurdere tiltak for å hindre forverring på bakgrunn av skadeomfang og sannsynlig utvikling Vurdere innhold og målgruppe for eventuell informasjon og/eller pressemelding Kontrollere status i staben- HMS, Informasjon, Koordinering, Operasjon, Plan, Ressurs/Logistikk, og Administrasjon/Økonomi HUSKELISTE AVSLUTNING Planlegging av overføring av kommando og avslutning av innsatser og hjemsending av personell. Sørg for å samle inn og systematisere dokumentasjon for egen funksjon.

16 STARTSIDE FOR LEDER OPERASJON Side 16 av 26 GENERELL Leder operasjon er medlem av aksjonsledelsen og har INFORMASJON ansvaret for alle operative innsatser for hendelsen. INTERAKTIVE HJELPEMIDLER SJEKKLISTE FOR OPERASJON Fylkesmannens miljøsårbarhetskart finnes på etatens interne informasjonsbank Motta varsel og møte i aksjonssentralen. Oppdatere seg om situasjonen (hendelse, varsling, tiltak). Samle inn all informasjon fra skadestedet. Bistå aksjonsledelsen med faglig informasjon og råd. Foreslå bruk av rådgivere på skadested og/eller i aksjonsledelsen i samråd med øvrige stabsledd. Forestå all kommunikasjon med skadested, herunder ressursdisponering og ordregiving. Forestå aksjonsledelsens kommunikasjon men 110 sentralene og havnevesenets operasjonssentral. Fortløpende vurdere, og iverksatte tiltak og resultat. Kontroller at utførelse og fremdrift på skadested er i henhold til ordre og plan. Sørge for tilbakemeldinger til Ressurs/Logistikk om utstyr og tilstand Sørge for at det utarbeides vaktlister og at personellbehovet tilpasses Ta ansvar for at loggfunksjoner blir utført Sørge for at dokumentasjon i funksjonen fortløpende blir sortert og samlet. AKSJONSPLAN FOR OPERASJON HUSKELISTE FØR AVSLUTNING AV AKSJONEN FOR OPERASJON Aksjonsplan er en informasjonsfolder som produseres av aksjonsledelsen for å gi viktige opplysninger til de som er involvert i aksjonen. Ved å bruke menyen i rammen øverst til venstre får man tilgang til aksjonsplanen. Klikk på plusstegnene foran IUA, deretter Aksjonsplan, og så navnet på aksjonen. Funksjonen Operasjon har ansvaret for å fylle ut følgende deler av aksjonsplanen: Kart operasjon nåsituasjon Oversikt grupper/lag A, B, C og D med innsatsordre og sambandsplan For å fylle inn informasjonen må man klikke på visuell redigering øverst til høyre. Etter informasjonen er skrevet må man alltid huske å klikke på lagre. Etter informasjonen er lagret kan vinduet lukkes. Når hver hoveddel av aksjonsplanen er fylt ut og alle opplysninger er tatt med godkjennes den enkelte delen ved å klikke på Godkjenn knappen All relevant informasjon for aksjonen skal også registreres i loggen til aksjonen. Sørge for at ordrer om demobilisering blir gitt Avslutte inngåtte leie-/kjøp-/innsats-avtaler Samle inn og systematisere dokumentasjonen fra egen funksjon.

17 STARSIDE FOR LEDER PLAN OG MILJØ Side 17 av 26 GENERELL INFORMASJON INTERAKTIVE HJELPEMIDLER SJEKKLISTE FOR PLAN OG MILJØ- OVERVÅKING AKSJONSPLAN FOR PLAN OG MILJØOVER- VÅKING Planseksjonen har ansvaret for å administre innsamling av informasjon for hendelsen, vurdere sannsynlig spredning av forurensningen og vurdere mulig fremdrift i aksjonen. Den strategien som blir valgt for å bekjempe forurensningen skal samles i en aksjonsplan. Plan koordinerer arbeidet med utarbeidelsen av aksjonsplanen og svarer for det endelige resultatet. Fylkesmannens miljøsårbarhetskart finnes på etatens interne informasjonsbank Metrologisk institutt Direktoratet for Naturforvalting kartverk Motta varsel og møte i aksjonssentralen. Beregne skadens omfang. Sørge for nødvendig bemanning for funksjonen. Fremskaffe oversikt over tilgjengelige ressurser. Informer AKL om potensielle og reelle miljøskader. Sette opp oversikt over sårbare områder i prioritert rekkefølge for raskt å kunne foreslå beskyttelsestiltak. Lede arbeidet med å utarbeide en aksjonsplan og sørg for at denne finnes i tistrekkelige eksemplarer for distribusjon. Sørge for at spesielle forhold blir ivaretatt gjennom aksjonsplanen. Forberede tiltak for deponering av oppsamlet masse evt annen disponering Aksjonsplan er en informasjonsfolder som produseres av aksjonsledelsen for å gi viktige opplysninger til de som er involvert i aksjonen. Ved å bruke menyen i rammen øverst til venstre får man tilgang til aksjonsplanen. Klikk på plusstegnene foran IUA, deretter Aksjonsplan, og så navnet på aksjonen. Funksjonen Plan har ansvaret for å fylle ut følgende deler av aksjonsplanen: Aksjonsplan/innsatsorganisasjon Værprognose Miljøpåvirkninger Forventninger Miljøkart for området Kart Plan Sammendrag For å fylle inn informasjonen må man klikke på visuell redigering øverst til høyre. Etter informasjonen er skrevet må man alltid huske å klikke på lagre. Etter informasjonen er lagret kan vinduet lukkes. Når hver hoveddel av aksjonsplanen er fylt ut og alle opplysninger er tatt med godkjennes den enkelte delen ved å klikke på Godkjenn knappen All relevant informasjon for aksjonen skal også registreres i loggen til aksjonen.

18 HUSKELISTE FØR AVSLUTNING AV med Leder Operasjon AKSJONEN FOR PLAN OG Operasjon. MILJØ- OVERVÅKNING Side 18 av 26 Ta vare på dokumentasjon om ressursfunksjon og overfør aktuell informasjon til Leder Operasjon Gi demobiliseringsordre til aktuelle ressurser i samarbeid Planlegge rengjøring av utstyr. Avtal sted med Leder Inngå avtaler om rengjøring. Sørge for transport av utstyr til depot for reparasjon og lagring. Sørge for særskilt behandling av lenser brukt ved oppdrettsanlegg med smitte. Beslutte, på miljøfaglig grunnlag, hvor rent miljøet skal være før saneringen skal avsluttes og informere Leder Plan om dette. Informere om de miljømessige konsekvensene ved å avslutte aksjonen (enten for tidlig eller for sent). Følge opp og avslutte avtaler som funksjonen har inngått med andre. Samle inn og systematisere dokumentasjon for hele aksjonen.

19 STARTSIDE FOR LEDER LOGISTIKK/RESSURS Side 19 av 26 GENERELL INFORMASJON INTERAKTIVE HJELPEMIDLER Logistikk/ressurs har ansvaret for å skaffe tilveie mannskaper, materiell og utstyr, herunder kommunikasjonsmateriell. Seksjonen har også ansvaret for drift av stabslokalene og skal sørge for forpleining for aksjonsledelsen og innsatsmannskaper. Fylkesmannens miljøsårbarhetskart finnes på etatens interne informasjonsbank Fem lokale brannvesen Oslo brann- og redningsetat Asker og Bærum brannvesen Nesodden brannvesen Søndre Follo brannvesen Nordre Follo brannvesen Andre ressurser Oslo Havn Bukser og Berging AS - Slepebåter Region 3 Indre Oslofjord IUA - medlemskommunene Medlemskommuner Komm. Direktetlf beredskapsleder Asker Lisbeth Stokke Fjeldly Bærum Kari Alm Enebakk Torleif Sjølie priv Frogn Hanne Alm / Nesodden Geir Grimstad priv Oppegård Espen Halland Oslo Jon Birger Berntsen Ski Tove Næss Vestby Rune Sletner Ås Arnt Høybekk SJEKKLISTE FOR Motta varsel og møte i aksjonssentralen LOGISTIKK/RESSURS Sørge for nødvendig bemanning i funksjonen Fremskaffe oversikt over aktuelle tilgjengelige ressurser Kalle inn nødvendige innsatsmannskaper. Se til at innsatsmannskapene kommer inn i hensiktsmessige vakt/skiftordninger. Fremskaffe/bestille materiell og utstyr i hht bestillinger fra Plan. Etablere rutiner for utlevering av materiell og utstyr. Opprette henteplasser for aktuelt materiell.

20 Side 20 av 26 Føre fortløpende logg ressurser, registrere materiell inn og ut av aksjonen. Fremskaffe nødvendig radiokommunikasjonsutstyr. Avtale priser og leveringstid ved bestilling av ressurser Sørge for skriftlig bekreftelse på pris og levering ved bestilling av større ressurser (f eks. båter - lenser - rengjøring m m) Sørge for løpende forpleining for både stab og mannskaper, herunder også egnede lokaler og sanitærmuligheter. Fortløpende oppdatere Øko koordinator om kostnader og prognoser Tilrettelegge for rep og vedlikehold av utstyr i aksjon AKSJONSPLAN FOR LOGISTIKK/RESSURS Aksjonsplan er en informasjonsfolder som produseres av aksjonsledelsen for å gi viktige opplysninger til de som er involvert i aksjonen. Ved å bruke menyen i rammen øverst til venstre får man tilgang til aksjonsplanen. Klikk på plusstegnene foran IUA, deretter Aksjonsplan, og så navnet på aksjonen. Funksjonen Miljø og overvåkning har ansvaret for å fylle ut følgende deler av aksjonsplanen: Ressurs logistikk melding Materielloversikt Kommunikasjonsplan Telefonliste For å fylle inn informasjonen må man klikke på visuell redigering øverst til høyre. Etter informasjonen er skrevet må man alltid huske å klikke på lagre. Etter informasjonen er lagret kan vinduet lukkes. Når hver hoveddel av aksjonsplanen er fylt ut og alle opplysninger er tatt med godkjennes den enkelte delen ved å klikke på Godkjenn knappen All relevant informasjon for aksjonen skal også registreres i loggen til aksjonen. Avslutning Ressurs/logistikk Sikre oversikt over forbrukt materiell og utstyr. Samle all dokumentasjon for seksjonen.

21 STARTSIDEN FOR ADMINISTRASJON - ØKONOMI Side 21 av 26 GENERELL INFORMASJON INTERAKTIVE HJELPEMIDLER SJEKKELISTE FOR ADMINISTRASJON - ØKONOMI Denne funksjonen skal innhente all relevant økonomisk dokumentasjon og føre regnskap for aksjonen. Funksjonen vil videre ha ansvaret for å sørge for nødvendige garantier og holde aksjonsledelsen og invorverte kommuner oppdatert om fordeling av kostnader. Fylkesmannens miljøsårbarhetskart finnes på etatens interne informasjonsbank Motta varsel og møte i aksjonssentralen Vurdere behov for bistand Varsle øvrig personell i funksjonen Sørge for at loggføring iverksettes i alle funksjoner Delta i stabsledermøter Finne frem aktuelle planer, instrukser, telefonlister, mv for egen Funksjon Kontakte alle posisjoner og sørge for tilfredsstillende samband Foreslå tiltak innenfor funksjonens arbeidsområde Vurdere og iverksette tiltak for å prioritere samband til Aksjonssentralen og skadestedsleder Kontakte Telenor om flere linjer dersom nødvendig Kontakte Telenor eller andre lokalt om telefoner, telefax mv Sørge for adgangskontroll til, ro og orden i aksjonssentralen Føre fortløpende oversikt over økonomiske disposisjoner i funksjonen Kontoplan for regnskapsførsel. Fartøyer, leie og vedlikehold Maskiner/transportmiddel, leie, vedlikehold Lenser/opptakere, leie, vedlikehold Andre driftsutgifter, leie, forbruksmateriell Reiseutgifter, forpleining Faglig bistand aksjon Refusjon lønn IUA, depotstyrken, andre Deponi, sluttbehandling av forurenset masse Administrasjon/kontorutgifter AVSLUTNING Ta vare på skriftlig dokumentasjon og materiell i funksjonen Avlevere aktuell dokumentasjon til Leder Operasjon.

22 STARTSIDE FOR LEDER HMS Side 22 av 26 GENERELL INFORMASJON Denne siden inneholder informasjon til leder for HMS, og skal være en veiledning for raskt å komme i gang med de oppgavene funksjonene har. INTERAKTIVE HJELPEMIDLER Det er en overordnet målsetning at aksjonen skal gjennomføres uten personellskader! Dokumentet beskriver retningslinjene for å ivareta HMS arbeidet når IUA indre Oslofjord fører tilsyn eller aksjonerer ved uønskede hendelser med fare for sjøsikkerheten og/eller akutt forurensning. Dokumentet presiserer ansvar og setter minstekrav for aksjonsorganisasjonen, funksjonslederne og personellet for øvrig. Dokumentet beskriver hvordan IUA følger opp kravene til HMS iht. internkontrollforskriften. Fylkesmannens miljøsårbarhetskart finnes på etatens interne informasjonsbank HMS - permen til kystverket Kystverkets beredskapsplan - HMS - under aksjoner Skadeskjema - Arbeidstilsynet Internkontrollforskriften. Førstehjelp ved uhell med farlige stoffer og giftinformasjon SJEKKLISTE Motta varsel og møte opp i aksjonssentralen FOR HMS Se til at det er tilstrekkelig bemanning i din funksjon Ved risikofylt aktivitet skal en risikovurdering gjennomføres og forebyggende tiltak iverksettes før innsatspersonellet iverksetter arbeidet Arbeidsutstyret som benyttes skal være sertifisert og holde nødvendige standarder før dette benyttes det skal være tilgjengelig enkelt førstehjelpsutstyr for hver arbeidsgruppe og for selvstendige lag som opererer langt fra andre enheter Opprett ordning slik at kritikkverdige forhold kan innrapporteres. Avviksskjema" Dette finnes bak i HMS permen til Kystverket. Alle som deltar i aksjonen skal ha nødvendig HMS opplæring. Se til at rutiner for å inngå arbeidsavtale med eksterne som deltar i oppryddingen fungerer. Det skal organiseres nødvendig opplæring for alle mannskaper, herunder opplæring i: 1. Krav til personlig verneutstyr 2. Bruk av redskaper 3. Arbeidsprosesser og rutiner. 4. Farer ved aksjonen 5. Førstehjelp 6. HMS systemet 7. Avviksrutiner og bruk av forbedringsmelding 8. Informasjonsrutiner

23 Side 23 av 26 Ved alle aksjoner skal følgende minimumstiltak iverksettes: 1. I første innsatsordre og i aksjonsplanene skal det tydelig fremgå organisering, ansvar og myndighet. 2. Forsikre seg om at det ikke er gassfare i området det skal arbeides i 3. Det skal foreligge planer for håndtering av personell som av ulike årsaker trenger legebehandling/transport til sykehus 4. Alle deltakende enheter skal rapportere HMS status og avvik i sine rutinemessige rapporter. Skader og hendelser skal rapporteres til aksjonsledelsen umiddelbart på telefon/vhf etterfulgt av utfylt skadeskjema fra Arbeidstilsynet. Nestenulykker rapporteres i situasjonsrapporter. 5. Sikre at alle som har oppgaver i aksjonsorganisasjonen har kunnskap og ferdigheter til å utføre det arbeidet de blir pålagt å gjøre på en helse-, miljø-, og sikkerhetsmessig forsvarlig måte. Ingen skal settes til arbeid som de ikke har forutsetninger, kompetanse, personlig verneutstyr eller tilstrekkelig sikkert utstyr til å kunne gjennomføre på en sikker og forsvarlig måte. Dette er særlig viktig å påse ved store og langvarige statlige aksjoner hvor bl.a. kommunene leier inn eksternt personell og frivillige. 6. Gjennomfør vernerunder på skadestedene med fokus på alle HMS forhold. 7. Nødvendige lover og forskrifter for personellet som arbeider i aksjonsorganisasjonen skal være tilgjengelig. For stabspersonellet er tilgang gjennom internett akseptabel løsning, men for personell som arbeider i felt skal det etableres løsninger hvor en HMS-håndbok med relevante lover og forskrifter er tilgjengelig for personellet. 8. Aksjonsledelsen bør legge opp til HMS-inspeksjoner for å følge opp at HMS-arbeidet følges opp som forutsatt. 9. Erfaringer fra aksjoner skal benyttes til å forbedre de HMSrutiner som etableres. Retningslinjer for arbeid under aksjonen finner man i HMS permen til kystverket Kontinuerlig verifisere at alle funksjonene følger opp sitt HMS ansvar. Aksjonsleder: Ansvar for at hele aksjonsorganisasjonen handler i henhold til dette dokument og at det utarbeides nødvendig dokumentasjon i innsatsordre, aksjonsplaner m.v. Operasjonsleder: Ansvarlig for at alle som har funksjon i aksjonsorganisasjonen er godt kjent med, og forstår innholdet i dette dokumentet. I tillegg er funksjonslederen ansvarlig for at HMS-punkter legges inn i styrende dokumenter for aksjonen (aksjonsplaner m.v) samt at bl.a. IUA gis nødvendig veiledning for oppfølging av HMSarbeidet. Øvrige ledere: Ansvar for HMS for egen funksjon/enhet. Alle ledere kan under aksjon og på eget initiativ stoppe arbeid som bryter med HMS - kravene. Innsatspersonell: Plikter å medvirke aktivt til å nå mål og gjennomføre handlingsplaner og tiltak som aksjonsledelsen har satt for

24 Side 24 av 26 HMS-arbeidet. Personellet har et selvstendig ansvar for å rette seg etter de retningslinjer som utarbeides av etaten og avdelingen for å sikre et arbeidsmiljø med optimal sikkerhet. AKSJONSPLAN FOR HMS Aksjonsplan er en informasjonsfolder som produseres av aksjonsledelsen for å gi viktige opplysninger til de som er involvert i aksjonen. Ved å bruke menyen i rammen øverst til venstre får man tilgang til aksjonsplanen. Klikk på plusstegnene foran IUA, deretter Aksjonsplan, og så navnet på aksjonen. Funksjonen HMS har ansvaret for å fylle ut følgende deler av aksjonsplanen: HMS Når hver hoveddel av aksjonsplanen er fylt ut og alle opplysninger er tatt med godkjennes den enkelte delen ved å klikke på Godkjenn knappen All relevant informasjon for aksjonen skal også registreres i loggen til aksjonen. HUSKELISTE FØR AVSLUTNING AV AKSJONEN FOR HMS Følge opp og avslutte avtaler som funksjonen har inngått med andre Samle inn og systematisere dokumentasjon for egen funksjon. Rapporten som utarbeides etter at aksjonen er avsluttet, skal inneholde et punkt om erfaringer mhp. skader, hendelser og nesten-ulykker, slik at erfaringene kan bidra i det videre skadeforebyggende arbeidet.

REGION INN-TRØNDELAG

REGION INN-TRØNDELAG 2. Operativ del: 2.1 Beredskapsorganisasjon IUA Inn-Trøndelag region 23 Rådgivere Vertsbrannvesen Inderøy kommune Levanger kommune Snåsa kommune Steinkjer kommune Verdal kommune Verran kommune 2.2 Aksjonsnivåer

Detaljer

INFORMASJONS SKRIV. Kilder og konsekvens

INFORMASJONS SKRIV. Kilder og konsekvens INFORMASJONS SKRIV Forurensingsloven. Akutt forurensning defineres i Forurensningsloven som: Forurensning av betydning, som inntrer plutselig, og som ikke er tillatt etter bestemmelse i eller i medhold

Detaljer

Vedtekter for IUA Bergen region

Vedtekter for IUA Bergen region 1 Hjemmel IUA Bergen region (interkommunalt utvalg mot akutt forurensning) er opprettet i medhold av lov av 13.mars 1981 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) 43 og 44 og lov av

Detaljer

Saksframlegg. Beredskapsplan for akutt forurensing i midt agder

Saksframlegg. Beredskapsplan for akutt forurensing i midt agder Søgne kommune Arkiv: 026 Saksmappe: 2014/3173-9769/2015 Saksbehandler: Paal Kristensen Dato: 06.03.2015 Saksframlegg Beredskapsplan for akutt forurensing i midt agder Utv.saksnr Utvalg Møtedato 31/15 Formannskapet

Detaljer

Kapittel 1.1.0 - Definisjoner

Kapittel 1.1.0 - Definisjoner Kapittel 1.1.0 - Definisjoner Absorbent - middel som kan suge opp forurensningen i sine porer Adsorbent - middel som kan suge opp forurensningen ved at denne fester seg til midlets overflate (vedheng).

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN VED AKUTT FORURENSNING MIDT AGDER

BEREDSKAPSPLAN VED AKUTT FORURENSNING MIDT AGDER BEREDSKAPSPLAN VED AKUTT FORURENSNING I MIDT AGDER Oktober 2014 Jan Røilid 1 BEREDSKAPSPLAN VED AKUTT FORURENSNING I MIDT - AGDER Innhold Del A. Administrativ del Side 1. Midt-Agder IUA sin organisering

Detaljer

BEREDSKAPSPLANER FOR IUA TELEMARK

BEREDSKAPSPLANER FOR IUA TELEMARK FOR IUA TELEMARK Region 9 Revidert 11.11.2014 Innledning Interkommunalt Utvalgt mot Akuttforurensing (IUA Telemark) er etablert for å ivareta forurensning både fra olje og andre kjemikalier og dekker sjø,

Detaljer

Saksframlegg. Beredskapsplan for akutt forurensing i midt agder

Saksframlegg. Beredskapsplan for akutt forurensing i midt agder Søgne kommune Arkiv: 026 Saksmappe: 2014/3173-9769/2015 Saksbehandler: Paal Kristensen Dato: 06.03.2015 Saksframlegg Beredskapsplan for akutt forurensing i midt agder Utv.saksnr Utvalg Møtedato 31/15 Formannskapet

Detaljer

INTERKOMMUNALT UTVALG MOT AKUTT FORURENSNING I OPPLAND BEREDSKAPSPLAN

INTERKOMMUNALT UTVALG MOT AKUTT FORURENSNING I OPPLAND BEREDSKAPSPLAN INTERKOMMUNALT UTVALG MOT AKUTT FORURENSNING I OPPLAND BEREDSKAPSPLAN 2014 Godkjent: Styret 24/4 2014 Revisjon: 13-2014 Dato: 28/2-2014 Side 1 av 57 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 0 FORMÅL...

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN AKUTT FORURENSNING IUA - NORD-ROGALAND/SHL. Side 1 av 20 Revisjon nr. 1 Erst. nr. av Dato: 08.07.03 Utarb.av:EF Godkj. av: SFT 24.06.

BEREDSKAPSPLAN AKUTT FORURENSNING IUA - NORD-ROGALAND/SHL. Side 1 av 20 Revisjon nr. 1 Erst. nr. av Dato: 08.07.03 Utarb.av:EF Godkj. av: SFT 24.06. Side 1 av 20 KAPITTEL 1 DELEGERING AV MYNDIGHET TIL INTERKOMMUNALT UTVALG MOT AKUTT FORURENSNING OG ÅRSMØTET 3 1.0 FORMÅLSPARAGRAF/VEDTEKT 3 1.1 Fullmakt 3 1.2 Deltakerkommuner 3 1.3 Beredskapsplan 3 1.4

Detaljer

Stillingsinstruks innsatsleder i strandsonen

Stillingsinstruks innsatsleder i strandsonen Stillingsinstruks innsatsleder i strandsonen Lede innsatsen i tildelt område fra IUA. Innsatsen kan flyttes til andre områder. Et innsatsområde kan være en kommune. Innsatsleder rapporterer til skadestedsleder

Detaljer

SELSKAPSAVTALE INTERKOMMUNALT VANN-, AVLØPS- OG RENOVASJONSVERK IVAR IKS

SELSKAPSAVTALE INTERKOMMUNALT VANN-, AVLØPS- OG RENOVASJONSVERK IVAR IKS SELSKAPSAVTALE INTERKOMMUNALT VANN-, AVLØPS- OG RENOVASJONSVERK IVAR IKS VEDTATT I: Klepp kommune 13.03.01 Hå kommune 26.04.01 Sandnes kommune 14.03.01 Randaberg kommune 13.02.01 Stavanger kommune 26.03.01

Detaljer

3-2 Selskapet kan også påta seg andre arbeidsoppgaver eierne og selskapet måtte bli enige om.

3-2 Selskapet kan også påta seg andre arbeidsoppgaver eierne og selskapet måtte bli enige om. SELSKAPSAVTALE F O R L O F OT E N A V F A L L S S E L S K A P I K S KAP. 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1-1 Selskapets navn er Lofoten Avfallsselskap IKS 1 2-1 Selskapet eies av kommunene Vågan, Vestvågøy,

Detaljer

SELSKAPSAVTALE 01.01.2015 IVAR IKS

SELSKAPSAVTALE 01.01.2015 IVAR IKS SELSKAPSAVTALE 01.01.2015 IVAR IKS (org.nr. 871 035 032) VEDTATT I: Stavanger kommune 26.03.01 Sandnes kommune 14.03.01 Sola kommune 16.11.00 Klepp kommune 13.03.01 Hå kommune 26.04.01 Time kommune 27.02.01

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR VERN MOT AKUTT FORURENSNING

BEREDSKAPSPLAN FOR VERN MOT AKUTT FORURENSNING Kapittel II, Operativ del, side 1 BEREDSKAPSPLAN FOR VERN MOT AKUTT FORURENSNING NAMDAL REGION Nord-Trøndelag fylke FLATANGER FOSNES NÆRØY VIKNA LEKA NAMDALSEID NAMSOS OVERHALLA HØYLANDET GRONG NAMSSKOGAN

Detaljer

Selskapsavtale for Renovasjon i Grenland (RiG) IKS

Selskapsavtale for Renovasjon i Grenland (RiG) IKS Vedlegg 1. Selskapsavtale for Renovasjon i Grenland (RiG) IKS 1. Selskapet Renovasjon i Grenland IKS (RiG) er et interkommunalt selskap dannet av kommunene Bamble, Porsgrunn, Siljan og Skien, med hjemmel

Detaljer

V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge

V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge Kap. 1. Stiftelsens navn og formål. 1 Innsamlingskontrollen er en alminnelig stiftelse. Stiftelsens navn er «Stiftelsen Innsamlingskontrollen

Detaljer

Interkommunalt Utvalg mot Akutt forurensning Vestfold. Leder Per Olav Pettersen Nestleder Einar Flogeland

Interkommunalt Utvalg mot Akutt forurensning Vestfold. Leder Per Olav Pettersen Nestleder Einar Flogeland Interkommunalt Utvalg mot Akutt forurensning Vestfold Leder Per Olav Pettersen Nestleder Einar Flogeland Full City Full City Prioriterte miljøområder Mølen, Nevlungstranda, Oddanne fort og Hummerbakken

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR KRISESENTERET I FOLLO IKS

SELSKAPSAVTALE FOR KRISESENTERET I FOLLO IKS SELSKAPSAVTALE FOR KRISESENTERET I FOLLO IKS KAP. 1. SELSKAPETS FIRMA 1.1 Krisesenteret i Follo IKS er et interkommunalt selskap opprettet med hjemmel i lov om interkommunale selskaper av 29. januar 1999

Detaljer

SELSKAPSAVTALE OG VEDTEKT FOR ROMSDALSHALVØYA INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS

SELSKAPSAVTALE OG VEDTEKT FOR ROMSDALSHALVØYA INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS SELSKAPSAVTALE OG VEDTEKT FOR ROMSDALSHALVØYA INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS Vedtatt i medhold av lov om interkommunale selskaper av 29.01.1999 (erstatter vedtekt for Romsdalshalvøya Interkommunale

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN AKUTT FORURENSNING IUA Haugesund region

BEREDSKAPSPLAN AKUTT FORURENSNING IUA Haugesund region Side 1 av 19 KAPITTEL 1 DELEGERING AV MYNDIGHET TIL INTERKOMMUNALT UTVALG MOT AKUTT FORURENSNING OG ÅRSMØTET 3 1.0 FORMÅLSPARAGRAF/VEDTEKT 3 1.1 Fullmakt 3 1.2 Deltakerkommuner 3 1.3 Beredskapsplan 3 1.4

Detaljer

Selskapsavtale. Vedtatt av medlemskommunene. Gjelder fra -~--.

Selskapsavtale. Vedtatt av medlemskommunene. Gjelder fra -~--. 04.03.09. Selskapsavtale for Indre Salten Legevakt IKS Vedtatt av medlemskommunene. Gjelder fra -~--. 1. SELSKAPSFORM, DELTAKERE, NAVN OG KONTORKOMMUNE Selskapets navn er" Indre Salten Legevakt IKS". Selskapet

Detaljer

Samarbeid mellom kommune og stat om beredskap og aksjoner mot akutt forurensning

Samarbeid mellom kommune og stat om beredskap og aksjoner mot akutt forurensning Samarbeid mellom kommune og stat om beredskap og aksjoner mot akutt forurensning Ingrid J. Lauvrak, Kystverkets beredskapsavdeling Bakgrunnen for arbeidet Initiativet til å sette i gang et arbeid innen

Detaljer

Vedtekter for Råstølen velforening

Vedtekter for Råstølen velforening Vedtekter for Råstølen velforening Endringslogg Versjon Dato Beskrivelse Endret av 1.0 13.04.2010 Dokumentet opprettet Styret 1.1 21.06.2011 Endret 7.1 vedtatt på årsmøte Styret Lagt til vedlegg kart over

Detaljer

INNHALD 1 KAPITTEL 1 FULLMAKT 3 KAPITTEL 2 ADMINISTRATIVE SIDER 6 2.1 SKJEMA FOR STADFESTING AV AT REVISJON ER GJENNOMFØRT 6 2.2 REVISJONSSTATUS 7

INNHALD 1 KAPITTEL 1 FULLMAKT 3 KAPITTEL 2 ADMINISTRATIVE SIDER 6 2.1 SKJEMA FOR STADFESTING AV AT REVISJON ER GJENNOMFØRT 6 2.2 REVISJONSSTATUS 7 Side 1 av 17 Revisjon: 14.01.14 INNHALD Side INNHALD 1 KAPITTEL 1 FULLMAKT 3 KAPITTEL 2 ADMINISTRATIVE SIDER 6 2.1 SKJEMA FOR STADFESTING AV AT REVISJON ER GJENNOMFØRT 6 2.2 REVISJONSSTATUS 7 2.3 FORDELINGSLISTE

Detaljer

Vedtekter for Vestfjorden Avløpsselskap.

Vedtekter for Vestfjorden Avløpsselskap. 1 Vedtekter for Vestfjorden Avløpsselskap. 1. Hjemmel og navn. Vestfjorden Avløpsselskap er et interkommunalt selskap med hjemmel i kommunelovens 29. Selskapet er opprettet av kommunene Asker, Bærum og

Detaljer

Vanndyp og avstand til land: m dyp, km fra

Vanndyp og avstand til land: m dyp, km fra AKSJONSPLAN Aksjon mot akutt forurensning - Utarbeidet av Godkjent av Dato Kl 1. SITUASJONSBESKRIVELSE 1.1 Kort beskrivelse av hendelsen Kilden til utslippet Sted (posisjon) o N, o E Vanndyp og avstand

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR HELGELAND REGIONRÅD IKS

SELSKAPSAVTALE FOR HELGELAND REGIONRÅD IKS SELSKAPSAVTALE FOR HELGELAND REGIONRÅD IKS KAP. 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1 1. Selskapets navn er Helgeland Regionråd IKS (HR IKS). Selskapet viderefører den økonomiske og administrative virksomheten

Detaljer

Instruks for styret. Sørlandet sykehus HF. Vedtatt 26. mai 2011

Instruks for styret. Sørlandet sykehus HF. Vedtatt 26. mai 2011 Instruks for styret i Sørlandet sykehus HF Vedtatt 26. mai 2011 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. HOVEDMÅL FOR STYREARBEIDET... 3 3. STYREMEDLEMMENES RETTIGHETER OG PLIKTER... 3 3.1 HABILITET... 3 4. STYRETS

Detaljer

VEDTEKTER FOR NYE PRESTEGÅRDSSKOGEN VELFORENING REVIDERT 28.02.2011

VEDTEKTER FOR NYE PRESTEGÅRDSSKOGEN VELFORENING REVIDERT 28.02.2011 Side 1 av 6 VEDTEKTER FOR NYE PRESTEGÅRDSSKOGEN VELFORENING REVIDERT 28.02.2011 1. Navn Foreningen ble stiftet 20.01.2009 og foreningens navn er Nye Prestegårdsskogen Velforening. 2. Formål og virkemidler

Detaljer

VEDTEKTER. for VEITEKNISK INSTITUTT. Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring.

VEDTEKTER. for VEITEKNISK INSTITUTT. Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring. VEDTEKTER for VEITEKNISK INSTITUTT 1 Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring. Formål og arbeidsoppgaver VI skal være et kompetansesenter for FoU, kvalitetskontroll og dokumentasjon av

Detaljer

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF Fastsatt av Vefsn kommunestyre den 22.11.2006 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62 Revidert 17.03.2010 Kommunestyret

Detaljer

V E D T E K T E R CISV NORGE

V E D T E K T E R CISV NORGE Vedtatt 24.10.1987 Tillegg, ny 11 22.04.1990 Endring 10b og c 25.04.1992 Endring 10b og c Ny 10g 23.04.1994 Endring 8e (pkt. 3,4 og 8) 9b 10b, c og d 11 23.04.1995 Tillegg 6 21.04.1996 Endring 14 25.04.1998

Detaljer

UTKAST PJA VEDTEKTER FOR RINNLEIRET MUSEUM SA

UTKAST PJA VEDTEKTER FOR RINNLEIRET MUSEUM SA 1 UTKAST PJA VEDTEKTER FOR RINNLEIRET MUSEUM SA Vedtatt på stiftelsesmøte den.. 1 2 1 Selskapsform Rinnleiret Museum SA, er ett andelslag etter samvirkeprinsippet med avgrenset ansvar, vekslende kapital

Detaljer

MØTEINNKALLING Styret Follo brannvesen

MØTEINNKALLING Styret Follo brannvesen Møtetid: 12.08.2015 kl. 18:00 Møtested: Oppegård brannstasjon MØTEINNKALLING Styret Follo brannvesen Styremedlemmer og brannsjefene innkalles til styremøte. Kopi til varamedlemmer som innkalles ved forfall.

Detaljer

Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden

Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 25. januar 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 31. januar 2012. Innholdsfortegnelse

Detaljer

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S 1 Selskapets firma skal være: Vest-Norges Brusselkontor AS 2 Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Bergen 3 Selskapets formål er å fremme Foreningen Vest-Norges

Detaljer

De underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak: Forslag til nye vedtekter for Kontrollutvalgan IS anbefales.

De underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak: Forslag til nye vedtekter for Kontrollutvalgan IS anbefales. Kontrollutvalgan IS G KOMMUNE Lepi Eierkommunene for Kontrollutvalgan IS = 2Jc Ark S cele Kass3sjrs;.'rr JUL 201G 7. juli 2010 _ MELDING OM VEDTAK Fra styremøtet i Kontrollutvalgan IS den 22.03.2010. De

Detaljer

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE INNHOLD 0. Plan fastsatt av/dato 1. Mål og definisjoner 2. Ledelse, ansvar og roller, delegasjon 3. Situasjoner, varsling 4. Informasjon, dokumentasjon 5.

Detaljer

S ELSKAPSAVTALE. Forslag til representantskapet 28.06.2012. Selskapsavtale for Øfas ANS. Forslag til representantskapsmøte 28.6.2011. 1. Vardø.

S ELSKAPSAVTALE. Forslag til representantskapet 28.06.2012. Selskapsavtale for Øfas ANS. Forslag til representantskapsmøte 28.6.2011. 1. Vardø. S ELSKAPSAVTALE Vardø Båtsfjord Vadsø Berlevåg Nesseby Tana Sør-Varanger Utsjok Forslag til representantskapet 28.06.2012 Selskapsavtale for Øfas ANS. Forslag til representantskapsmøte 28.6.2011. 1 Selskapsavtale

Detaljer

3 Adresse Selskapet har sitt tilhold ved Helseforetaket Midt Norge, Sykehuset Levanger i Levanger kommune.

3 Adresse Selskapet har sitt tilhold ved Helseforetaket Midt Norge, Sykehuset Levanger i Levanger kommune. SELSKAPSAVTALE FOR INNHERRED INTERKOMMUNALE LEGEVAKT IKS Vedtatt første gang 7.11.06 Revidert av styret IIL IKS 13.11.2008 og behandlet av representantskapet IIL IKS 17.11.08. 1 Firma Innherred Interkommunale

Detaljer

IUA Sør-Trøndelag Virksomhetsplan 2014

IUA Sør-Trøndelag Virksomhetsplan 2014 Innledning Forurensningsloven pålegger hver kommune å ha nødvendig beredskap mot akutt forurensning. Kommunene plikter å verne det ytre miljø mot forurensning og å redusere eksisterende forurensning, samt

Detaljer

VEDTEKTER FOR KYSTLINJEN VANN & AVLØP SAMVIRKE

VEDTEKTER FOR KYSTLINJEN VANN & AVLØP SAMVIRKE VEDTEKTER FOR KYSTLINJEN VANN & AVLØP SAMVIRKE 1 Foretakets navn Samvirkeforetakets navn er Kystlinjen Vann & Avløp SA 2 Forretningskontor Foretaket har sitt forretningskontor i Vestby kommune. 3 Formål

Detaljer

Operasjonsledelsen. Ansvarsområde: Varsling og mobilisering: Operasjon

Operasjonsledelsen. Ansvarsområde: Varsling og mobilisering: Operasjon Ansvarsområde: NOFO operasjonsledelse skal mobilisere, koordinere og foreslå endringer til den plan som operatørselskapet har etablert for aktuell situasjon. NOFO forholder seg til aksjonsplan og de fullmakter

Detaljer

Vedtekter for Rørvik Idrettslag

Vedtekter for Rørvik Idrettslag Vedtekter for Rørvik Idrettslag Godkjent av idrettsstyre den 17.09.2003 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

Fylkesmannens rolle ved akutt forurensning

Fylkesmannens rolle ved akutt forurensning Fylkesmannens rolle ved akutt forurensning Fylkesmiljøvernsjef Anne - Marie Vikla Fylkesmannen i Oslo og Akershus Beredskapsseminar 30.oktober 2012, utarbeidet av Hanna Bertinussen og Jon Markussen Oslo

Detaljer

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA)

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) Utk. til endr. av vedt. for NOA for Årsmøtet 24.3.2015, pr. 10.2.15. s. 1 Endringer i forhold til gjeldende vedtekter er angitt med kursiv. Forslag om fjerning av setninger eller ord er angitt slik: (...).

Detaljer

Verdipapirfondenes forening - vedtekter

Verdipapirfondenes forening - vedtekter Verdipapirfondenes forening - vedtekter Sist revidert 15.april 2010 1 - Formål Verdipapirfondenes forening er en serviceorganisasjon for selskap som har konsesjon til å drive fondsforvaltning og/eller

Detaljer

Vedtekter for. Røra Båtforening

Vedtekter for. Røra Båtforening Vedtekter for Røra Båtforening Forfatter: Jan Haugdal Eier: Jan Haugdal Dokumentnummer: Versjon: 1.0 Status: Godkjent Opprettet dato: 27.04.2009 07:06:00 Sist oppdatert: 27.01.2011 12:28:00 Filreferanse:

Detaljer

Beredskap mot akutt forurensning

Beredskap mot akutt forurensning Beredskap mot akutt forurensning - Ansvar, roller og forventinger - Johan Marius Ly Beredskapsdirektør Sjts Sikkerhetsseminar 2013 15. oktober Kystverkets ansvarsområder Maritim infrastruktur og maritime

Detaljer

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets.

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets. 1 Formål Havnås Vel har til oppgave å virke for Havnås trivsel, velferd, forskjønnelse og utvikling. Foreningen skal ivareta stedets interesser som et hørings- og samarbeidsorgan overfor kommunen og andre

Detaljer

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN NORSK HESTESENTER

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN NORSK HESTESENTER VEDTEKTER FOR STIFTELSEN NORSK HESTESENTER BKL/03.01.14 1 Norsk Hestesenter er en frittstående næringsdrivende stiftelse, jf stiftelsesloven av 15.06.2001 4, med følgende organisasjoner som medlemmer:

Detaljer

Enhetlig ledelsessystem (ELS)

Enhetlig ledelsessystem (ELS) Enhetlig ledelsessystem (ELS) Kriseøvings- og seminardag Fylkesmannen i Sogn og Fjordande Una Kleppe Carsten Aschim 24. juni 2015 Mål for presentasjonen At kommunene får kjennskap til en metode for å kunne

Detaljer

FOR TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS

FOR TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS S E L S K A P S A V T A L E FOR TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS 1 Selskapet. Telemark kommunerevisjon IKS er en interkommunal virksomhet som er opprettet med hjemmel i lov om interkommunale selskaper lov

Detaljer

VEDTEKTER FOR BRENNINGHAUGEN GARASJELAG

VEDTEKTER FOR BRENNINGHAUGEN GARASJELAG VEDTEKTER FOR BRENNINGHAUGEN GARASJELAG Fastsatt på generalforsamling 18. april 2013. GENERELLE BESTEMMELSER 1 Formål Garasjelagets formål er å ivareta felles interesser, herunder en forsvarlig forvaltning,

Detaljer

INTERKOMMUNALT BRANN- OG REDNINGSVESEN I OFOTREGIONEN

INTERKOMMUNALT BRANN- OG REDNINGSVESEN I OFOTREGIONEN INTERKOMMUNALT BRANN- OG REDNINGSVESEN I OFOTREGIONEN Et samarbeid mellom kommunene Ballangen, Narvik og Tysfjord SELSKAPSAVTALE VEDTEKTER 25.Mars-09 Ofoten interkommunale brann- og redningsvesen vedtekter,

Detaljer

Postens Pensjonistforbund. Vedtekter. (gjeldende fra 13. 05. 2012)

Postens Pensjonistforbund. Vedtekter. (gjeldende fra 13. 05. 2012) Postens Pensjonistforbund Vedtekter (gjeldende fra 13. 05. 2012) 1 1. Forbundets navn Forbundets navn er POSTENS PENSJONISTFORBUND (PPF) Forbundet har sitt kontor i Oslo. 2. Formål Postens Pensjonistforbund

Detaljer

NOFO. NOFO ressurser. pr. 17.02.14 NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP SIDE 1

NOFO. NOFO ressurser. pr. 17.02.14 NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP SIDE 1 ressurser pr. 7.02.4 NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP SIDE Ressurser fra Barriere og 2 kan benyttes i kystnært oljevern NORSK OLJEVERNFORENING FOR OPERATØRSELSKAP SIDE 2 Operativ organisering

Detaljer

VEDTEKTER ARTISTORGANISASJONEN GRAMART. (slik de lyder etter generalforsamlingen 27. mai 2015)

VEDTEKTER ARTISTORGANISASJONEN GRAMART. (slik de lyder etter generalforsamlingen 27. mai 2015) VEDTEKTER ARTISTORGANISASJONEN GRAMART (slik de lyder etter generalforsamlingen 27. mai 2015) 1 Navn og Formål 1.1 Artistorganisasjonen GramArt er en landsomfattende partipolitisk uavhengig interesse-

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD

INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD Sør-Troms regionråds medlemmer Harstad, 31. oktober 2014 INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD Tid: Fredag 07. november 2014 kl 1245-1400 NB: Eget program for denne dagen* Sted: Huset mot havet, Salangen

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I BEREDSKAPSSTYRET OG ÅRSMØTE 2014

INNKALLING TIL MØTE I BEREDSKAPSSTYRET OG ÅRSMØTE 2014 INNKALLING TIL MØTE I BEREDSKAPSSTYRET OG ÅRSMØTE 2014 Sted: Skien brannstasjon Dato: Torsdag 30. januar Tid: kl.10.00-13.30 Bildet: Tankbilvelt 8. november på Lannerheia i Porsgrunn, ca. 11.600 liter

Detaljer

VEDLEGG 23. Beredskapsplan for Forus avfallssorteringsanlegg 2015-2016

VEDLEGG 23. Beredskapsplan for Forus avfallssorteringsanlegg 2015-2016 VEDLEGG 23 Beredskapsplan for Forus avfallssorteringsanlegg 2015-2016 Gjeldende utgave Beredskapsplan for Forus avfallssorteringsanlegg foreligger i elektronisk utgave i TQM systemet under: Fellesområde

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMEIET LAURA GUNDERSENSGT. 4, OSLO

VEDTEKTER FOR SAMEIET LAURA GUNDERSENSGT. 4, OSLO VEDTEKTER FOR SAMEIET LAURA GUNDERSENSGT. 4, OSLO Vedtatt i konstiturende sameiemøte 29. april 1985, endret i ordinært sameiemøte 29. april 1993, endret i ordninært sameiemøte 6. april 1995 endret i ordinært

Detaljer

Vertskommuneavtale om pedagogisk-psykologisk tjeneste for kommunene Herøy, Alstahaug, Leirfjord, Dønna, Lurøy og Træna

Vertskommuneavtale om pedagogisk-psykologisk tjeneste for kommunene Herøy, Alstahaug, Leirfjord, Dønna, Lurøy og Træna Vertskommuneavtale om pedagogisk-psykologisk tjeneste for kommunene Herøy, Alstahaug, Leirfjord, Dønna, Lurøy og Træna 1. Partene i avtalen Den pedagogisk-psykologiske tjenesten for Herøy, Alstahaug, Leirfjord,

Detaljer

Beredskapsøvelser og beredskapsplaner for vannforsyningen

Beredskapsøvelser og beredskapsplaner for vannforsyningen Beredskapsøvelser og beredskapsplaner for vannforsyningen Av Geir Lenes seksjonsleder Risiko, sårbarhet og beredskap Horten www.norconsult.no (Hovedkontor) www.risiko.no (Horten) Tlf. 33020410 Planleggende

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR TØNSBERG RENSEANLEGG IKS

SELSKAPSAVTALE FOR TØNSBERG RENSEANLEGG IKS SELSKAPSAVTALE FOR TØNSBERG RENSEANLEGG IKS Gjeldende fra 29.4.2013 1/6 SELSKAPSAVTALE FOR TØNSBERG RENSEANLEGG IKS 1 Navn Selskapets navn er Tønsberg Renseanlegg IKS. 2 Selskapets deltakere Selskapets

Detaljer

Nasjonal beredskap mot akutt forurensning. Ole Kristian Bjerkemo Seniorrådgiver Kystberedskapskonferansen på Helgeland 2011 24.-25.3.

Nasjonal beredskap mot akutt forurensning. Ole Kristian Bjerkemo Seniorrådgiver Kystberedskapskonferansen på Helgeland 2011 24.-25.3. Nasjonal beredskap mot akutt forurensning Ole Kristian Bjerkemo Seniorrådgiver Kystberedskapskonferansen på Helgeland 2011 24.-25.3.2011 Hva skal jeg si noe om.. Kystverkets rolle og mandat Ansvar og oppgaver

Detaljer

Beredskap rammeverket

Beredskap rammeverket Beredskap rammeverket Kravene til ROS-analyser og nødvendige beredskapsforberedelser i kommunale vannverk, er nedfelt i forskrift om krav til beredskapsplanlegging og beredskapsarbeid mv. hjemlet i Lov

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner Endelig utkast 04.12.11 (Etter utsjekk 6/12-11) 1.0 Parter Partene i denne delavtalen

Detaljer

OPERATIV DEL Side 1 av 23 Revisjon 13.01.14 Erst. nr. av Dato: 18.06.12 Godkj. av: Klif

OPERATIV DEL Side 1 av 23 Revisjon 13.01.14 Erst. nr. av Dato: 18.06.12 Godkj. av: Klif OPERATIV DEL Side 1 av 23 Revisjon 13.01.14 KAPITTEL 1 BEREDSKAPSORGANISASJONEN 3 1.1 FORMÅL 3 1.2 IUA SIN BEREDSKAPSORGANISASJON 4 1.3 BEMANNINGSLISTE 5 1.4 GEOGRAFISK VIRKEOMRÅDE 6 1.5 AKSJONSSENTRAL

Detaljer

Midt-Troms regionråd

Midt-Troms regionråd Midt-Troms regionråd Bardu Berg Dyrøy Lenvik Målselv Sørreisa Torsken T Tranøy VEDTEKTER FOR REGIONALT SAMARBEID I MIDT-TROMS BARDU, BERG, DYRØY, LENVIK, MÅLSELV, SØRREISA, TORSKEN OG TRANØY Det formaliserte

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND REVIDERT siste gang 14. mars 2015 Opprinnelig vedtatt av landsmøtet i september 1927 omredigert i samsvar med vedtak i påfølgende landsmøter. INNHOLDSFORTEGNELSE Vedtekter

Detaljer

VEDTEKTER FOR SNARØYKILEN BÅTHAVN. Sist revidert på årsmøtet 26. februar 2013

VEDTEKTER FOR SNARØYKILEN BÅTHAVN. Sist revidert på årsmøtet 26. februar 2013 VEDTEKTER FOR SNARØYKILEN BÅTHAVN Sist revidert på årsmøtet 26. februar 2013 Foreningen Snarøykilen Båthavn har som formål å: 1 a) Organisere bøye- og jollehavner innenfor de sjøområder i Snarøykilen som

Detaljer

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent kalenderår. gjeld. i Foreningens navn Observatør: Mai-Britt Knoph, KLD 2 Formål Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent Foreningens navn er «Hold Norge Rent», forkortet til «HNR». Det ble den 24. november

Detaljer

VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER

VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER 1 Organisasjon Helgeland Landbrukstjenester BA. Org. nr 975 931 366, nedenfor kalt laget, er et andelslag etter samvirkeprinsippet med avgrenset økonomisk ansvar

Detaljer

Stiftelsens navn er "Stiftelsen Norsk Luftambulanse" (SNLA). Stiftelsens forretningskontor er i Frogn.

Stiftelsens navn er Stiftelsen Norsk Luftambulanse (SNLA). Stiftelsens forretningskontor er i Frogn. VEDTEKTER AV 27. AUGUST 1997 FOR STIFTELSEN NORSK LUFTAMBULANSE (med endringer av 11.09.98, 02.10.00, 26.09.01, 12.09.02, 23.09.03, 21.09.04 og 20.09.07) Disse vedtekter erstatter alle tidligere vedtekter

Detaljer

Beredskapsplan mot akutt forurensning på Svalbard

Beredskapsplan mot akutt forurensning på Svalbard UA Svalbard Revidert 30.11.2010 Beredskapsplan mot akutt forurensning på Svalbard INNLEDNING Den statlige beredskapen mot akutt forurensning på Svalbard omfatter både beredskap ved utslipp til sjøs og

Detaljer

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN INNSAMLINGSKONTROLLEN I NORGE. Stiftelsen Innsamlingskontrollen

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN INNSAMLINGSKONTROLLEN I NORGE. Stiftelsen Innsamlingskontrollen VEDTEKTER FOR STIFTELSEN INNSAMLINGSKONTROLLEN I NORGE Stiftelsen Innsamlingskontrollen Kap. 1. Stiftelsens navn og formål. 1 Innsamlingskontrollen er en alminnelig stiftelse. Stiftelsens navn er «Stiftelsen

Detaljer

VEDTEKTER FOR FORENINGEN SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED SLEMDAL SKOLE SLEMDAL SFO Vedtatt på årsmøte 11.10.93. Sist endret 06.10.04

VEDTEKTER FOR FORENINGEN SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED SLEMDAL SKOLE SLEMDAL SFO Vedtatt på årsmøte 11.10.93. Sist endret 06.10.04 1 Slemdal SFO P.B. 76, Slemdal 0710 OSLO Tlf.: 22 14 92 73 Faks: 22 13 78 30 E-post: slemdal@slemdal-sfo.no VEDTEKTER FOR FORENINGEN SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED SLEMDAL SKOLE SLEMDAL SFO Vedtatt på årsmøte

Detaljer

INSTRUKS FOR STYRET HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS. Vedtatt i styremøte 28. februar 2011

INSTRUKS FOR STYRET HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS. Vedtatt i styremøte 28. februar 2011 INSTRUKS FOR STYRET I HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS Vedtatt i styremøte 28. februar 2011 1. Innledning Instruksen for styret i Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS er utarbeidet

Detaljer

Kommunal beredskap mot akutt forurensning En veiledning for kommunene og de interkommunale beredskapsregionene

Kommunal beredskap mot akutt forurensning En veiledning for kommunene og de interkommunale beredskapsregionene Kommunal beredskap mot akutt forurensning En veiledning for kommunene og de interkommunale beredskapsregionene TA-1565/1998 ISBN 82-7655-128-9 Oppdatert august 2003 Forord Denne veiledningen fra SFT om

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR FOLLO BRANNVESEN IKS SELSKAPSAVTALE FOR FOLLO BRANNVESEN IKS

SELSKAPSAVTALE FOR FOLLO BRANNVESEN IKS SELSKAPSAVTALE FOR FOLLO BRANNVESEN IKS SELSKAPSAVTALE FOR FOLLO BRANNVESEN IKS SELSKAPSAVTALE FOR FOLLO BRANNVESEN IKS KAP. 1 SELSKAPETS FIRMA 1.1 Follo Brannvesen IKS er et interkommunalt selskap opprettet med hjemmel i lov av 29. januar 1999

Detaljer

KD-HBWR-2012-10.I. Beredskapsplan

KD-HBWR-2012-10.I. Beredskapsplan KD-HBWR-2012-10.I Beredskapsplan Desember 2012 IF Tilgjengelighet Äpen unntatt enkelte Vedlegg til Administrativtvedtak 081 IFE/adm-vedtak-081 Rapporttittel Beredskapsplan for Institutt for energiteknikks

Detaljer

SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS (vedtatt av deltakerkommunene i 2004, endret i 2006, 2008 og 2015)

SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS (vedtatt av deltakerkommunene i 2004, endret i 2006, 2008 og 2015) SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS (vedtatt av deltakerkommunene i 2004, endret i 2006, 2008 og 2015) 1 Selskapet KomRev Trøndelag IKS er en interkommunal virksomhet som er opprettet med hjemmel i

Detaljer

Indre Østfold Utvikling IKS

Indre Østfold Utvikling IKS Indre Østfold Utvikling IKS Revidert selskapsavtale til behandling i representantskapet 28.04.2015 Bjørn Winther Johansen 20.04.2015 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets navn...

Detaljer

Selskapsavtale for Indre Østfold Lokalmedisinske Kompetansesenter IKS

Selskapsavtale for Indre Østfold Lokalmedisinske Kompetansesenter IKS Selskapsavtale for Indre Østfold Lokalmedisinske Kompetansesenter IKS 1. Selskapets navn Indre Østfold Lokalmedisinske Kompetansesenter IKS (IØLK), er et interkommunalt selskap, opprettet med hjemmel i

Detaljer

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Vedtekter for NFON Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Foreningen ble stiftet 19.2.2010. Til stede som stiftere var: Michael de Vibe, Birgit Kaisa Eliassen, Even Halland, Bergljot

Detaljer

Tromsø Brann og redning. Farlig avfall Brannfare og brannberedskap

Tromsø Brann og redning. Farlig avfall Brannfare og brannberedskap Farlig avfall Brannfare og brannberedskap Lover og forskrifter Plan- og bygningslov Forskrift om tekniske krav til byggverk ( 2010) Forskrift om byggesak (2010) Lov om brann- og eksplosjonsvern Forskrift

Detaljer

Vedtekter for Oslo Lifetech

Vedtekter for Oslo Lifetech Vedtekter for Oslo Lifetech 1 Foreningens navn Foreningens navn er Oslo Lifetech, og ble stiftet 09.03.2016. 2 Foreningens formål Oslo Lifetech er en næringsklynge og har som formål: - Å skape næringslivsvekst

Detaljer

Vedtekter for BankID Norge

Vedtekter for BankID Norge Vedtekter for BankID Norge Fastsatt av Finansnæringens Servicekontor og Sparebankforeningens Servicekontor 10.12.08. Senere endringer framgår av vedlagte endringslogg. 1. Organisasjonens navn Organisasjonens

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR NORDMØRE INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP (NIR) etter lov om interkommunale selskaper av 29.01.99 nr. 6

SELSKAPSAVTALE FOR NORDMØRE INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP (NIR) etter lov om interkommunale selskaper av 29.01.99 nr. 6 1 SELSKAPSAVTALE FOR NORDMØRE INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP (NIR) etter lov om interkommunale selskaper av 29.01.99 nr. 6 1. Nordmøre Interkommunale Renovasjonsselskap (NIR), med kontor i Kristiansund,

Detaljer

Vedtekter for Vardeneset Ballklubb, vedtatt på årsmøtet 28.11.90. Sist endret på årsmøtet 24.02.2011.

Vedtekter for Vardeneset Ballklubb, vedtatt på årsmøtet 28.11.90. Sist endret på årsmøtet 24.02.2011. Vedtekter for Vardeneset Ballklubb, vedtatt på årsmøtet 28.11.90. Sist endret på årsmøtet 24.02.2011. 1. Navn Klubbens navn er: Vardeneset Ballklubb, forkortet VBK. Klubben er stiftet 22. november 1990.

Detaljer

VEDTEKTER. Med endringer vedtatt den 3. juni 2013.

VEDTEKTER. Med endringer vedtatt den 3. juni 2013. STIFTELSEN ANKER STUDENTBOLIGER OG HOTEL (Anker STI) VEDTEKTER Med endringer vedtatt den 3. juni 2013. 1 Formål Stiftelsen Anker Studentboliger og Hotel (Anker STI) er en næringsdrivende stiftelse som

Detaljer

Utkast til vedtekter for SAMEIET HEIMHUG. Gnr.: 21 bnr.:8 i Bergen Kommune

Utkast til vedtekter for SAMEIET HEIMHUG. Gnr.: 21 bnr.:8 i Bergen Kommune Utkast til vedtekter for SAMEIET HEIMHUG Gnr.: 21 bnr.:8 i Bergen Kommune 1 Navn Sameiets navn er SAMEIET HEIMHUG og omfatter 3 bygningsrekker bestående av totalt 18 rekkehus/eierseksjoner med adresse

Detaljer

Systematisk. Arbeid. Helse. Miljø. Sikkerhet

Systematisk. Arbeid. Helse. Miljø. Sikkerhet Systematisk Helse Miljø Sikkerhet Arbeid Hva er internkontroll / systematisk HMS arbeid? Forskriftens definisjon: Systematiske tiltak som skal sikre at virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres,

Detaljer

Farlige stoffer - industriulykker

Farlige stoffer - industriulykker Innledning Farlige stoffer - industriulykker Farlige stoffer kan være brannfarlige stoffer, reaksjonsfarlige stoffer, trykksatte stoffer eller eksplosjonsfarlige stoffer, se definisjon i brann- og eksplosjonsvernloven,

Detaljer

Vedtekter for Asker og Bærum Ungdomskorps

Vedtekter for Asker og Bærum Ungdomskorps Vedtekter for Asker og Bærum Ungdomskorps Vedtekter for Asker og Bærum ungdomskorps - stiftet 10.oktober 2006. 1 Formål Musikkorpset Asker og Bærum ungdomskorps, ABUK, skal være et tilbud til unge musikanter

Detaljer

Vedtekter for Sikkerhetsbransjen i NHO Service

Vedtekter for Sikkerhetsbransjen i NHO Service Vedtekter for Sikkerhetsbransjen i NHO Service LOVER FOR SIKKERHETSBRANSJEN I NHO SERVICE TILSLUTTET NHO SERVICE OG NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON (NHO). VEDTATT 16. MARS 1993 SOM EN DIREKTE VIDEREFØRING

Detaljer

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Innhold

Detaljer

Vedtekter for Brinksvingen velforening

Vedtekter for Brinksvingen velforening Vedtekter for Brinksvingen velforening 1 Andelslaget Brinksvingen velforening BA, er et selskap med vekslende medlemstall, vekslende kapital og begrenset ansvar. Medlemmene hefter bare med sitt andelsinnskudd

Detaljer