BEREDSKAPSPLAN FOR VERN MOT AKUTT FORURENSNING FOR INDRE OSLOFJORD REGION Revidert januar OPERATIV DEL Side 1 av 26 OPERATIV DEL

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BEREDSKAPSPLAN FOR VERN MOT AKUTT FORURENSNING FOR INDRE OSLOFJORD REGION Revidert januar 2013. OPERATIV DEL Side 1 av 26 OPERATIV DEL"

Transkript

1 Side 1 av 26

2 Innhold Side 2 av 26 KAPITTEL BEREDSKAPSORGANISASJONEN Formål IUAs BEREDSKAPSORGANISASJON Bemanningsliste Geografisk virkeområde Aksjonssentralene Plan for samordning av store oljevernaksjoner som ledes av staten ved KYSTVERKET Aksjonsnivåer... 8 KAPITTEL VAKT, VARSLING OG MOBILISERING Vaktsystemet Sjekkliste meldingsmottaker/leder IUA Varslingsplan Varslingsskjema Mobilisering Lokale aksjoner (NIVÅ 2 aksjoner) Regionale aksjoner (NIVÅ 3 aksjoner) KAPITTEL SJEKKLISTER FORBEREDELSER, GJENNOMFØRING OG AVSLUTNING AV AKSJONER Innhenting av opplysninger Situasjonsvurdering Etablering av aksjonssentral Innsatsplanlegging Sjekklister for aksjonsledelse med stabselementer når beslutning om etablering er tatt Startside for aksjonsledelse med stab

3 KAPITTEL 1 Side 3 av 26 BEREDSKAPSORGANISASJONEN 1.1 Formål Beredskapsplanen er et verktøy for IUAs beredskapsorganisasjon, og skal sikre iverksettelse av tiltak når en forurensningssituasjon inntreffer. Alle som er nevnt i Beredskapsplanen plikter å være godt kjent med innholdet i planverket. Planen skal, så langt det er mulig, gi den enkelte anvisning på hvordan de skal forholde seg når IUAs beredskapsorganisasjon aktiviseres. Den enkelte plikter å forberede seg best mulig på sin primærfunksjon. I tillegg skal organisasjonen kunne gi den enkelte kommune, skadevolder og eventuelt Kystverket ressursmessig bistand ved akutte forurensningstilfeller. IUAs beredskapsorganisasjon skal aktiviseres når et varsel om akutt forurensning indikerer at det er en hendelse på NIVÅ 3 eller høyere, (OP DEL, Kap 1, pkt 1.7) Planen er ikke dekkende for alle typer tiltak. Dette har bl a sammenheng med at hendelser som kan inntreffe er svært forskjellige. Det er derfor viktig, at hele organisasjonen og den enkelte medarbeider i organisasjonen har gode fagkunnskaper, er godt forberedt, tar initiativ, bruker sunn fornuft og sin kreativitet.

4 Side 4 av IUAs BEREDSKAPSORGANISASJON AKSJONSORGANISASJON INTERKOMMUNALT UTVALG MOT AKUTT FORURENSNING Kystverket GRUPPELEDER GRUPPELEDER LAGLEDER LAGLEDER LAGLEDER LAGLEDER

5 Side 5 av Bemanningsliste Ved aksjoner på NIVÅ 3 og 4 vil aksjonsledelsen innta sin plass i lokalene til Brann- og redningsetaten, Arne Garborgs plass nr. 1. Aksjonsledelsen på NIVÅ 3 vil være sammensatt av Beredskapsstyrets medlemmer. Så langt som mulig vil den enkeltes funksjon være slik oppstillingen nedenfor viser. På NIVÅ 4 vil Beredskapsstyret bli erstattet med Kystverkets ledelse ved aksjoner. Imidlertid vil det både på NIVÅ 3 og 4 være nødvendig med et tett samarbeid mellom IUA og Kystverket. På NIVÅ 4 vil Beredskapsstyrets medlemmer og annet IUA-personell stå til Kystverkets disposisjon både når det gjelder funksjoner i aksjonssammenheng og med lokalkunnskap. FUNKSJON FUNKSJON VED AKSJONER Beredskapsstyrets leder/brannsjefen i Oslo Seksjonsleder utrykning fra OBRE AKSJONSLEDER LEDER OPERASJON Representant fra kommune/beredskapsstyret LEDER RESSURS/LOGISTIKK Representant fra Fylkesmannens miljøvernavd. RÅDGIVER PLAN/MILJØ Havnekapteinen i Oslo LEDER PLAN/MILJØ SJØAKSJON Avdelingssjef beredskap Informasjonssjef Oslo brann- og redningsetat. Representant for Politimesteren i Oslo LEDER PLAN/MILJØ LANDAKSJON LEDER INFORMASJON LIASON TIL AKL Representanter fra oljeselskapene, industrien, rederiene og transportørene RÅDGIVERE Utpekes fra Brannvesenet SKL LAND/SJØ

6 Side 6 av Geografisk virkeområde Det Interkommunale Utvalg mot Akutt forurensning dekker følgende kommuner ut til 4 nm av grunnlinjen: Enebakk, Vestby, Frogn, Nesodden, Ås, Ski, Oppegård, Oslo, Bærum og Asker. 1.5 Aksjonssentralene Som angitt i pkt 1.3 vil aksjonssentralen bli etablert i Oslo brann- og redningsetat, Arne Garborgs plass nr 1, Oslo. Ansvaret for utrustning, drift og vedlikehold av aksjonssentralen er tillagt Oslo Brann- og redningsetat Plan for samordning av store oljevernaksjoner som ledes av staten ved KYSTVERKET IUAs aksjonsledelse vil enkelt kunne tilpasses den samspillorganisasjon som blir ledet av Kystverket ved eventuelt store oljevernaksjoner. Ved store forurensningsaksjoner der KYSTVERKET har aksjonsledelsen, skal IUA etter anmodning fra og på vegne av KYSTVERKET, ivareta den regionale operative ledelse av aksjonen (ref Forurensningsloven 47 om bistandsplikt). Organisasjonsmønsteret og IUAs plass er vist i skissen på neste side

7 Side 7 av 26

8 1.7 Aksjonsnivåer Side 8 av 26 NIVÅ 1 SKADEVOLDER AKSJONERER NIVÅ 2 KOMMUNEN AKSJONERER NIVÅ 3 (Virkeområde for denne beredskapsplan) IUA AKSJONERER Skadevolder aksjonerer med sin beredskapsorganisasjon. Kommunen og eventuelt IUA kontrollerer at skadevolder har iverksatt nødvendige tiltak Ved mindre tilfeller av akutt forurensning: Enkeltkommunen aksjonerer i h t egen plan, men med eventuell ressursbistand fra vertskommunen. Kommunens utpekte aksjonsleder leder aksjonen Ved tilfeller av akutt forurensning der oppgaven er større enn den enkelte kommune kan klare, aksjonerer IUA på vegne av en eller flere enkeltkommuner. Denne beredskapsplan dekker slike aksjoner. I noen tilfeller vil IUA ha aksjonsansvar, men vil kunne velge å bare benytte ressurser fra vertskommunen VERTSKOMMUNE NIVÅ 4 KYSTVERKET AKSJONERER Se Kap 1.3 IUA IVARETAR REGIONAL LEDELSE

9 KAPITTEL 2 Side 9 av 26 VAKT, VARSLING OG MOBILISERING 2.1 Vaktsystemet IUAs vaktsystem baserer seg på at meldinger om akutt forurensning normalt varsles brannvesenets alarmtelefon 110, som angitt i telefonkatalogen. Dette telefonnummer er alltid betjent. 110 sentralen bruker varslingsskjema (Kap 2.4) og viderevarsler ifølge varslingsplan, (Kap 2.3) og instruks for 110 sentralene. 2.2 Sjekkliste meldingsmottaker/leder IUA 2.3 Varslingsplan Motta varsel lese meldingen tilbake vurdere situasjonen sørge for varsling og mobilisering av øvrig personell i IUAs ledelse sørge for at varsling blir utført i henhold til varslingsplan sørge for at logging iverksettes ALARMSENTRAL BRANN 110 ELLER ANNEN MELDINGSMOTTAKER KYSTVERKET, BEREDSKAPS- OG KONTROLLAVDELING Tlf (1) IUA SKADESTEDSKOMMUNE Herunder politi (3) INTERN VARSLING I HENHOLD TIL VARSLINGSPLAN (2) (1) KYSTVERKET skal varsles ved alle typer akuttutslipp, ref Forskrift om varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning (2) Representerer intern varsling i IUA.. NB! SE NESTE SIDE

10 Side 10 av 26 (3) Alarmsentral brann foretar intern varsling i skadestedskommunen i h t kommunal varslingsliste i vedkommende kommunevedlegg. Vertskommunen varsles for alle typer foreurensning for nivå 2 og høyere, tlf / Brigadesjef orienteres. Fylkesmannens miljøvernavdeling varsles om alle typer akuttutslipp. På dagtid kan telefon / benyttes. Eller faks hele døgnet. Ved forurensning på sjøen/dersom utslippet kan nå sjøen og i havneområder, varsles også Kystverket, Brevik Trafikksentral, telefon (døgnvakt), Faks Varslingsskjema Hvem varslet Navn Adresse Telefon Melding mottatt Dato/kl : 110 Dato/kl Vanlig telefon Dato/kl Annen Skadested Kommune Adresse Kartreferanse Skadevolder Navn Adresse Telefon Type akutt forurensning Tilstand Karakteristika, UN nr Lukt, farge Omfang av forurensningen Sjø Land Skadesone Mengde Spredning Årsak (gi kort beskrivelse) Værforhold Vind Bølgehøyde Strøm

11 Hvem varslet Spesielle forhold, sårbare objekter Side 11 av 26 Tiltak som er iverksatt På sjø På land Avklar hvem som skal aksjonere (Den som skal aksjonere varsles først) Videre varsling til Politi kl KYSTVERKETs Beredskap og Kontrollavd kl Lokale myndigheter kl Brannvesen i skadestedkommunen kl Havnevesen kl IUA kl Fylkesmannens miljøvernavdeling kl Andre kl Mottakers signatur 2.5 Mobilisering Lokale aksjoner (NIVÅ 2 aksjoner) Lokale aksjoner ledes av brannsjef i den kommunen hvor uhellet har skjedd. Mobilisering skjer i henhold til normale rutiner.

12 Side 12 av 26 Lokal aksjonsleder avgjør om det er behov for å utvide den faste mannskapsstyrken med ekstra personell. Oversikt over tilgjengelige ressurser finnes i Vedl D. Lokal aksjonsleder vurderer om det er behov for å be om bistand fra vertskommunen, eventuelt om IUA bør overta. Mobilisering skjer da i henhold til det som er beskrevet under regionale aksjoner i neste pkt Regionale aksjoner (NIVÅ 3 aksjoner) Ved regionale aksjoner fungerer det regionale utvalg mot akutt forurensning som aksjonsledelse med Brannsjefen i Oslo som leder. Organiseringen fremgår av Kap 1.2. Aksjonsledelsen avgjør hvilke ressurser som skal settes inn, ut fra vurdering av uhellets type og omfang og utviklingen av situasjonen. KAPITTEL 3 SJEKKLISTER FORBEREDELSER, GJENNOMFØRING OG AVSLUTNING AV AKSJONER 3.1 Innhenting av opplysninger Bakgrunn: Melding om akutt forurensning er gitt, og det foreligger ikke tilstrekkelige opplysninger Handling Leder IUA skal påse at følgende opplysninger foreligger: hvilket stoff det gjelder mengde giftighet brann- og eksplosjonsfare om utslippet er stoppet værdata spredning og utstrekning hva som er truet i hht oversikt over sårbare områder.

13 Side 13 av Situasjonsvurdering Bakgrunn: Situasjonsvurdering bør omfatte følgende hovedpunkter: Hendelse/situasjon/problem Faktorer som har innvirkning (vær, utslippstype, miljø) Vurdering Beredskapsplan. Handling: Det skal tas stilling til: om aksjon skal iverksettes om skadevolder skal overlates å ta hånd om forurensningen ved hendelser på NIVÅ 3 eller 4 vil Aksjonsleder være i hht. beskrivelsen i OP DEL, Kap 1.3. Aksjonsleder oppnevner skadestedsleder. 3.3 Etablering av aksjonsleder Aksjonssentralen etableres i Oslo brann- og redningsetat, hovedstasjon Se forøvrig Kap 1.7. Bakgrunn: Forutsetningen for etableringen er: akutt forurensning på NIVÅ 3 eller 4 er observert og melding gitt situasjonsvurdering er foretatt det er besluttet å iverksette aksjon intern varsling er gjennomført aksjonssentral besluttet opprettet. Handling: Aksjonsleder skal: utpeke skadestedsleder sørge for at aksjonssentralen bringes i operasjonsdyktig stand, herunder skaffe tilveie mannskap- og utstyrsressurser som ikke er i beredskap intern forvarsling gi situasjonsrapport til KYSTVERKET anmode om evt garantier fra skadevolder eller KYSTVERKET. Samband: Det vises til Operasjonsplanen, 3.4 Innsatsplanlegging Bakgrunn: Innsatsplanlegging foretas når følgende forutsetninger er oppfylt: forurensningen er observert og melding gitt situasjonsvurdering foretatt aksjon besluttet iverksatt

14 skadestedsleder utpekt. Side 14 av 26 Handling; Aksjonsledelsen skal: innkalle nøkkelpersonell/ledere og rådgivere avgjøre oppstartingsstrategi for skadebekjempelsen innkalle/mobilisere beredskapstyrken aktivisere egne ressurser vurdere eventuell ytterligere bistand rekognosere/overvåke forestå administrasjon og økonomi etablere informasjonstjeneste og eventuelt utarbeide pressemelding. Skadestedsleder skal: skaffe seg oversikt over situasjonen ta kontakt med stab og rådgivere opprette kommandoplass og samband forhåndsplanlegge/rekvirere/disponere ressurser planlegge gjennomføringen av aksjonen. 3.5 Sjekklister for aksjonsledelse med stabselementer når beslutning om etablering er tatt Kapittelet beskriver et generalisert handlingsmønster for det enkelte stabselement under en aksjon. Handlingsmønsteret må bygge på systematisk vurdering av situasjonen og tilpasses det enkelte tilfelle. Sjekklistene er et hjelpemiddel som brukes av den enkelte funksjon for tiltak som kan være aktuelt å iverksette i forskjellige situasjoner. Punktene i sjekklistene er ikke nødvendigvis i riktig rekkefølge eller uttømmende for den aktuelle situasjon. Tiltak må vurderes på bakgrunn av den informasjon som foreligger. Sidene under viser sjekkliste for de ulike oppgavene til de som sitter i stab

15 Side 15 av 26 STARTSIDE FOR AKSJONSLEDER(AKL) GENERELL INFORMASJON Denne siden inneholder informasjon til Aksjonsleder og skal være en veiledning for raskt å komme i gang med de oppgavene funksjonene har. Aksjonslederen har det fulle operative og administrative ansvaret under en IUA aksjon. INTERAKTIVE HJELPEMIDLER SJEKKLISTE FOR AKSJONSLEDER Fylkesmannens miljøsårbarhetskart finnes på etatens interne informasjonsbank Motta varsel og vurdere om staben skal mobiliseres. Utpeke ledere for stabsfunksjonene og møte i aksjonssentralen Vurdere hvem andre som skal varsles (Ref. Varslingsplan) Gjennomføre møte med Aksjonsledelsen. Se til at loggføringen starter i alle ledd umiddelbart. Sørge for at vedtak i møter skrives ned og iverksettes. Sjekke at Kystverket og evt andre berørte blir oppdatert Avklare juridiske forhold Kontrollere økonomistyring av aksjonen. Vurdere om personell bør sendes til skadestedet. Kontrollere at det opprettes kontakt med skadested, andre berørte og Kystverket Etablere kontakt med assurandør / eier Kreve økonomisk garanti fra skadevolder eller be om dette fra staten. Vurdere behov for forsterkning av stab Beslutte tidspunkt for videre møter med stabslederne Sjekke varslingsstatus med Leder Operasjon Kontrollere at informasjon fra stabselementene er oppdatert, relevant og tilstrekkelig som underlag for nødvendige vurderinger På bakgrunn av råd fra staben, bestemme de strategiske linjer og beslutninger for videre arbeid. Kontrollere at operative tiltak blir ivaretatt i hht ordre Kontrollere at tiltakene er: tilstrekkelige, hensiktsmessige og riktig prioritert og organisert Vurdere tiltak for å hindre forverring på bakgrunn av skadeomfang og sannsynlig utvikling Vurdere innhold og målgruppe for eventuell informasjon og/eller pressemelding Kontrollere status i staben- HMS, Informasjon, Koordinering, Operasjon, Plan, Ressurs/Logistikk, og Administrasjon/Økonomi HUSKELISTE AVSLUTNING Planlegging av overføring av kommando og avslutning av innsatser og hjemsending av personell. Sørg for å samle inn og systematisere dokumentasjon for egen funksjon.

16 STARTSIDE FOR LEDER OPERASJON Side 16 av 26 GENERELL Leder operasjon er medlem av aksjonsledelsen og har INFORMASJON ansvaret for alle operative innsatser for hendelsen. INTERAKTIVE HJELPEMIDLER SJEKKLISTE FOR OPERASJON Fylkesmannens miljøsårbarhetskart finnes på etatens interne informasjonsbank Motta varsel og møte i aksjonssentralen. Oppdatere seg om situasjonen (hendelse, varsling, tiltak). Samle inn all informasjon fra skadestedet. Bistå aksjonsledelsen med faglig informasjon og råd. Foreslå bruk av rådgivere på skadested og/eller i aksjonsledelsen i samråd med øvrige stabsledd. Forestå all kommunikasjon med skadested, herunder ressursdisponering og ordregiving. Forestå aksjonsledelsens kommunikasjon men 110 sentralene og havnevesenets operasjonssentral. Fortløpende vurdere, og iverksatte tiltak og resultat. Kontroller at utførelse og fremdrift på skadested er i henhold til ordre og plan. Sørge for tilbakemeldinger til Ressurs/Logistikk om utstyr og tilstand Sørge for at det utarbeides vaktlister og at personellbehovet tilpasses Ta ansvar for at loggfunksjoner blir utført Sørge for at dokumentasjon i funksjonen fortløpende blir sortert og samlet. AKSJONSPLAN FOR OPERASJON HUSKELISTE FØR AVSLUTNING AV AKSJONEN FOR OPERASJON Aksjonsplan er en informasjonsfolder som produseres av aksjonsledelsen for å gi viktige opplysninger til de som er involvert i aksjonen. Ved å bruke menyen i rammen øverst til venstre får man tilgang til aksjonsplanen. Klikk på plusstegnene foran IUA, deretter Aksjonsplan, og så navnet på aksjonen. Funksjonen Operasjon har ansvaret for å fylle ut følgende deler av aksjonsplanen: Kart operasjon nåsituasjon Oversikt grupper/lag A, B, C og D med innsatsordre og sambandsplan For å fylle inn informasjonen må man klikke på visuell redigering øverst til høyre. Etter informasjonen er skrevet må man alltid huske å klikke på lagre. Etter informasjonen er lagret kan vinduet lukkes. Når hver hoveddel av aksjonsplanen er fylt ut og alle opplysninger er tatt med godkjennes den enkelte delen ved å klikke på Godkjenn knappen All relevant informasjon for aksjonen skal også registreres i loggen til aksjonen. Sørge for at ordrer om demobilisering blir gitt Avslutte inngåtte leie-/kjøp-/innsats-avtaler Samle inn og systematisere dokumentasjonen fra egen funksjon.

17 STARSIDE FOR LEDER PLAN OG MILJØ Side 17 av 26 GENERELL INFORMASJON INTERAKTIVE HJELPEMIDLER SJEKKLISTE FOR PLAN OG MILJØ- OVERVÅKING AKSJONSPLAN FOR PLAN OG MILJØOVER- VÅKING Planseksjonen har ansvaret for å administre innsamling av informasjon for hendelsen, vurdere sannsynlig spredning av forurensningen og vurdere mulig fremdrift i aksjonen. Den strategien som blir valgt for å bekjempe forurensningen skal samles i en aksjonsplan. Plan koordinerer arbeidet med utarbeidelsen av aksjonsplanen og svarer for det endelige resultatet. Fylkesmannens miljøsårbarhetskart finnes på etatens interne informasjonsbank Metrologisk institutt Direktoratet for Naturforvalting kartverk Motta varsel og møte i aksjonssentralen. Beregne skadens omfang. Sørge for nødvendig bemanning for funksjonen. Fremskaffe oversikt over tilgjengelige ressurser. Informer AKL om potensielle og reelle miljøskader. Sette opp oversikt over sårbare områder i prioritert rekkefølge for raskt å kunne foreslå beskyttelsestiltak. Lede arbeidet med å utarbeide en aksjonsplan og sørg for at denne finnes i tistrekkelige eksemplarer for distribusjon. Sørge for at spesielle forhold blir ivaretatt gjennom aksjonsplanen. Forberede tiltak for deponering av oppsamlet masse evt annen disponering Aksjonsplan er en informasjonsfolder som produseres av aksjonsledelsen for å gi viktige opplysninger til de som er involvert i aksjonen. Ved å bruke menyen i rammen øverst til venstre får man tilgang til aksjonsplanen. Klikk på plusstegnene foran IUA, deretter Aksjonsplan, og så navnet på aksjonen. Funksjonen Plan har ansvaret for å fylle ut følgende deler av aksjonsplanen: Aksjonsplan/innsatsorganisasjon Værprognose Miljøpåvirkninger Forventninger Miljøkart for området Kart Plan Sammendrag For å fylle inn informasjonen må man klikke på visuell redigering øverst til høyre. Etter informasjonen er skrevet må man alltid huske å klikke på lagre. Etter informasjonen er lagret kan vinduet lukkes. Når hver hoveddel av aksjonsplanen er fylt ut og alle opplysninger er tatt med godkjennes den enkelte delen ved å klikke på Godkjenn knappen All relevant informasjon for aksjonen skal også registreres i loggen til aksjonen.

18 HUSKELISTE FØR AVSLUTNING AV med Leder Operasjon AKSJONEN FOR PLAN OG Operasjon. MILJØ- OVERVÅKNING Side 18 av 26 Ta vare på dokumentasjon om ressursfunksjon og overfør aktuell informasjon til Leder Operasjon Gi demobiliseringsordre til aktuelle ressurser i samarbeid Planlegge rengjøring av utstyr. Avtal sted med Leder Inngå avtaler om rengjøring. Sørge for transport av utstyr til depot for reparasjon og lagring. Sørge for særskilt behandling av lenser brukt ved oppdrettsanlegg med smitte. Beslutte, på miljøfaglig grunnlag, hvor rent miljøet skal være før saneringen skal avsluttes og informere Leder Plan om dette. Informere om de miljømessige konsekvensene ved å avslutte aksjonen (enten for tidlig eller for sent). Følge opp og avslutte avtaler som funksjonen har inngått med andre. Samle inn og systematisere dokumentasjon for hele aksjonen.

19 STARTSIDE FOR LEDER LOGISTIKK/RESSURS Side 19 av 26 GENERELL INFORMASJON INTERAKTIVE HJELPEMIDLER Logistikk/ressurs har ansvaret for å skaffe tilveie mannskaper, materiell og utstyr, herunder kommunikasjonsmateriell. Seksjonen har også ansvaret for drift av stabslokalene og skal sørge for forpleining for aksjonsledelsen og innsatsmannskaper. Fylkesmannens miljøsårbarhetskart finnes på etatens interne informasjonsbank Fem lokale brannvesen Oslo brann- og redningsetat Asker og Bærum brannvesen Nesodden brannvesen Søndre Follo brannvesen Nordre Follo brannvesen Andre ressurser Oslo Havn Bukser og Berging AS - Slepebåter Region 3 Indre Oslofjord IUA - medlemskommunene Medlemskommuner Komm. Direktetlf beredskapsleder Asker Lisbeth Stokke Fjeldly Bærum Kari Alm Enebakk Torleif Sjølie priv Frogn Hanne Alm / Nesodden Geir Grimstad priv Oppegård Espen Halland Oslo Jon Birger Berntsen Ski Tove Næss Vestby Rune Sletner Ås Arnt Høybekk SJEKKLISTE FOR Motta varsel og møte i aksjonssentralen LOGISTIKK/RESSURS Sørge for nødvendig bemanning i funksjonen Fremskaffe oversikt over aktuelle tilgjengelige ressurser Kalle inn nødvendige innsatsmannskaper. Se til at innsatsmannskapene kommer inn i hensiktsmessige vakt/skiftordninger. Fremskaffe/bestille materiell og utstyr i hht bestillinger fra Plan. Etablere rutiner for utlevering av materiell og utstyr. Opprette henteplasser for aktuelt materiell.

20 Side 20 av 26 Føre fortløpende logg ressurser, registrere materiell inn og ut av aksjonen. Fremskaffe nødvendig radiokommunikasjonsutstyr. Avtale priser og leveringstid ved bestilling av ressurser Sørge for skriftlig bekreftelse på pris og levering ved bestilling av større ressurser (f eks. båter - lenser - rengjøring m m) Sørge for løpende forpleining for både stab og mannskaper, herunder også egnede lokaler og sanitærmuligheter. Fortløpende oppdatere Øko koordinator om kostnader og prognoser Tilrettelegge for rep og vedlikehold av utstyr i aksjon AKSJONSPLAN FOR LOGISTIKK/RESSURS Aksjonsplan er en informasjonsfolder som produseres av aksjonsledelsen for å gi viktige opplysninger til de som er involvert i aksjonen. Ved å bruke menyen i rammen øverst til venstre får man tilgang til aksjonsplanen. Klikk på plusstegnene foran IUA, deretter Aksjonsplan, og så navnet på aksjonen. Funksjonen Miljø og overvåkning har ansvaret for å fylle ut følgende deler av aksjonsplanen: Ressurs logistikk melding Materielloversikt Kommunikasjonsplan Telefonliste For å fylle inn informasjonen må man klikke på visuell redigering øverst til høyre. Etter informasjonen er skrevet må man alltid huske å klikke på lagre. Etter informasjonen er lagret kan vinduet lukkes. Når hver hoveddel av aksjonsplanen er fylt ut og alle opplysninger er tatt med godkjennes den enkelte delen ved å klikke på Godkjenn knappen All relevant informasjon for aksjonen skal også registreres i loggen til aksjonen. Avslutning Ressurs/logistikk Sikre oversikt over forbrukt materiell og utstyr. Samle all dokumentasjon for seksjonen.

21 STARTSIDEN FOR ADMINISTRASJON - ØKONOMI Side 21 av 26 GENERELL INFORMASJON INTERAKTIVE HJELPEMIDLER SJEKKELISTE FOR ADMINISTRASJON - ØKONOMI Denne funksjonen skal innhente all relevant økonomisk dokumentasjon og føre regnskap for aksjonen. Funksjonen vil videre ha ansvaret for å sørge for nødvendige garantier og holde aksjonsledelsen og invorverte kommuner oppdatert om fordeling av kostnader. Fylkesmannens miljøsårbarhetskart finnes på etatens interne informasjonsbank Motta varsel og møte i aksjonssentralen Vurdere behov for bistand Varsle øvrig personell i funksjonen Sørge for at loggføring iverksettes i alle funksjoner Delta i stabsledermøter Finne frem aktuelle planer, instrukser, telefonlister, mv for egen Funksjon Kontakte alle posisjoner og sørge for tilfredsstillende samband Foreslå tiltak innenfor funksjonens arbeidsområde Vurdere og iverksette tiltak for å prioritere samband til Aksjonssentralen og skadestedsleder Kontakte Telenor om flere linjer dersom nødvendig Kontakte Telenor eller andre lokalt om telefoner, telefax mv Sørge for adgangskontroll til, ro og orden i aksjonssentralen Føre fortløpende oversikt over økonomiske disposisjoner i funksjonen Kontoplan for regnskapsførsel. Fartøyer, leie og vedlikehold Maskiner/transportmiddel, leie, vedlikehold Lenser/opptakere, leie, vedlikehold Andre driftsutgifter, leie, forbruksmateriell Reiseutgifter, forpleining Faglig bistand aksjon Refusjon lønn IUA, depotstyrken, andre Deponi, sluttbehandling av forurenset masse Administrasjon/kontorutgifter AVSLUTNING Ta vare på skriftlig dokumentasjon og materiell i funksjonen Avlevere aktuell dokumentasjon til Leder Operasjon.

22 STARTSIDE FOR LEDER HMS Side 22 av 26 GENERELL INFORMASJON Denne siden inneholder informasjon til leder for HMS, og skal være en veiledning for raskt å komme i gang med de oppgavene funksjonene har. INTERAKTIVE HJELPEMIDLER Det er en overordnet målsetning at aksjonen skal gjennomføres uten personellskader! Dokumentet beskriver retningslinjene for å ivareta HMS arbeidet når IUA indre Oslofjord fører tilsyn eller aksjonerer ved uønskede hendelser med fare for sjøsikkerheten og/eller akutt forurensning. Dokumentet presiserer ansvar og setter minstekrav for aksjonsorganisasjonen, funksjonslederne og personellet for øvrig. Dokumentet beskriver hvordan IUA følger opp kravene til HMS iht. internkontrollforskriften. Fylkesmannens miljøsårbarhetskart finnes på etatens interne informasjonsbank HMS - permen til kystverket Kystverkets beredskapsplan - HMS - under aksjoner Skadeskjema - Arbeidstilsynet Internkontrollforskriften. Førstehjelp ved uhell med farlige stoffer og giftinformasjon SJEKKLISTE Motta varsel og møte opp i aksjonssentralen FOR HMS Se til at det er tilstrekkelig bemanning i din funksjon Ved risikofylt aktivitet skal en risikovurdering gjennomføres og forebyggende tiltak iverksettes før innsatspersonellet iverksetter arbeidet Arbeidsutstyret som benyttes skal være sertifisert og holde nødvendige standarder før dette benyttes det skal være tilgjengelig enkelt førstehjelpsutstyr for hver arbeidsgruppe og for selvstendige lag som opererer langt fra andre enheter Opprett ordning slik at kritikkverdige forhold kan innrapporteres. Avviksskjema" Dette finnes bak i HMS permen til Kystverket. Alle som deltar i aksjonen skal ha nødvendig HMS opplæring. Se til at rutiner for å inngå arbeidsavtale med eksterne som deltar i oppryddingen fungerer. Det skal organiseres nødvendig opplæring for alle mannskaper, herunder opplæring i: 1. Krav til personlig verneutstyr 2. Bruk av redskaper 3. Arbeidsprosesser og rutiner. 4. Farer ved aksjonen 5. Førstehjelp 6. HMS systemet 7. Avviksrutiner og bruk av forbedringsmelding 8. Informasjonsrutiner

23 Side 23 av 26 Ved alle aksjoner skal følgende minimumstiltak iverksettes: 1. I første innsatsordre og i aksjonsplanene skal det tydelig fremgå organisering, ansvar og myndighet. 2. Forsikre seg om at det ikke er gassfare i området det skal arbeides i 3. Det skal foreligge planer for håndtering av personell som av ulike årsaker trenger legebehandling/transport til sykehus 4. Alle deltakende enheter skal rapportere HMS status og avvik i sine rutinemessige rapporter. Skader og hendelser skal rapporteres til aksjonsledelsen umiddelbart på telefon/vhf etterfulgt av utfylt skadeskjema fra Arbeidstilsynet. Nestenulykker rapporteres i situasjonsrapporter. 5. Sikre at alle som har oppgaver i aksjonsorganisasjonen har kunnskap og ferdigheter til å utføre det arbeidet de blir pålagt å gjøre på en helse-, miljø-, og sikkerhetsmessig forsvarlig måte. Ingen skal settes til arbeid som de ikke har forutsetninger, kompetanse, personlig verneutstyr eller tilstrekkelig sikkert utstyr til å kunne gjennomføre på en sikker og forsvarlig måte. Dette er særlig viktig å påse ved store og langvarige statlige aksjoner hvor bl.a. kommunene leier inn eksternt personell og frivillige. 6. Gjennomfør vernerunder på skadestedene med fokus på alle HMS forhold. 7. Nødvendige lover og forskrifter for personellet som arbeider i aksjonsorganisasjonen skal være tilgjengelig. For stabspersonellet er tilgang gjennom internett akseptabel løsning, men for personell som arbeider i felt skal det etableres løsninger hvor en HMS-håndbok med relevante lover og forskrifter er tilgjengelig for personellet. 8. Aksjonsledelsen bør legge opp til HMS-inspeksjoner for å følge opp at HMS-arbeidet følges opp som forutsatt. 9. Erfaringer fra aksjoner skal benyttes til å forbedre de HMSrutiner som etableres. Retningslinjer for arbeid under aksjonen finner man i HMS permen til kystverket Kontinuerlig verifisere at alle funksjonene følger opp sitt HMS ansvar. Aksjonsleder: Ansvar for at hele aksjonsorganisasjonen handler i henhold til dette dokument og at det utarbeides nødvendig dokumentasjon i innsatsordre, aksjonsplaner m.v. Operasjonsleder: Ansvarlig for at alle som har funksjon i aksjonsorganisasjonen er godt kjent med, og forstår innholdet i dette dokumentet. I tillegg er funksjonslederen ansvarlig for at HMS-punkter legges inn i styrende dokumenter for aksjonen (aksjonsplaner m.v) samt at bl.a. IUA gis nødvendig veiledning for oppfølging av HMSarbeidet. Øvrige ledere: Ansvar for HMS for egen funksjon/enhet. Alle ledere kan under aksjon og på eget initiativ stoppe arbeid som bryter med HMS - kravene. Innsatspersonell: Plikter å medvirke aktivt til å nå mål og gjennomføre handlingsplaner og tiltak som aksjonsledelsen har satt for

24 Side 24 av 26 HMS-arbeidet. Personellet har et selvstendig ansvar for å rette seg etter de retningslinjer som utarbeides av etaten og avdelingen for å sikre et arbeidsmiljø med optimal sikkerhet. AKSJONSPLAN FOR HMS Aksjonsplan er en informasjonsfolder som produseres av aksjonsledelsen for å gi viktige opplysninger til de som er involvert i aksjonen. Ved å bruke menyen i rammen øverst til venstre får man tilgang til aksjonsplanen. Klikk på plusstegnene foran IUA, deretter Aksjonsplan, og så navnet på aksjonen. Funksjonen HMS har ansvaret for å fylle ut følgende deler av aksjonsplanen: HMS Når hver hoveddel av aksjonsplanen er fylt ut og alle opplysninger er tatt med godkjennes den enkelte delen ved å klikke på Godkjenn knappen All relevant informasjon for aksjonen skal også registreres i loggen til aksjonen. HUSKELISTE FØR AVSLUTNING AV AKSJONEN FOR HMS Følge opp og avslutte avtaler som funksjonen har inngått med andre Samle inn og systematisere dokumentasjon for egen funksjon. Rapporten som utarbeides etter at aksjonen er avsluttet, skal inneholde et punkt om erfaringer mhp. skader, hendelser og nesten-ulykker, slik at erfaringene kan bidra i det videre skadeforebyggende arbeidet.

Kommunal beredskap mot akutt forurensning En veiledning for kommunene og de interkommunale beredskapsregionene

Kommunal beredskap mot akutt forurensning En veiledning for kommunene og de interkommunale beredskapsregionene Kommunal beredskap mot akutt forurensning En veiledning for kommunene og de interkommunale beredskapsregionene TA-1565/1998 ISBN 82-7655-128-9 Oppdatert august 2003 Forord Denne veiledningen fra SFT om

Detaljer

OPERATIV DEL Side 1 av 23 Revisjon 13.01.14 Erst. nr. av Dato: 18.06.12 Godkj. av: Klif

OPERATIV DEL Side 1 av 23 Revisjon 13.01.14 Erst. nr. av Dato: 18.06.12 Godkj. av: Klif OPERATIV DEL Side 1 av 23 Revisjon 13.01.14 KAPITTEL 1 BEREDSKAPSORGANISASJONEN 3 1.1 FORMÅL 3 1.2 IUA SIN BEREDSKAPSORGANISASJON 4 1.3 BEMANNINGSLISTE 5 1.4 GEOGRAFISK VIRKEOMRÅDE 6 1.5 AKSJONSSENTRAL

Detaljer

Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen

Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Tønsberg, september 2003 Grafisk produksjon: Capella Media, Tønsberg Innhold Forskrift

Detaljer

Håndbok 269 Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler Februar 2007. Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler RETNINGSLINJER. Håndbok 269.

Håndbok 269 Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler Februar 2007. Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler RETNINGSLINJER. Håndbok 269. Håndbok 269 Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler Februar 2007 Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler RETNINGSLINJER Del 1 Håndbok 269 Håndbok 269 Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler Del 1: Tilpasning til

Detaljer

1. Ledelse og organisering... 2. 1.1 Ledelsespersonellets ansvar... 3 1.1.1 Aksjonsledelsen... 3 1.1.2 Ledelsespersonell på alle nivåer...

1. Ledelse og organisering... 2. 1.1 Ledelsespersonellets ansvar... 3 1.1.1 Aksjonsledelsen... 3 1.1.2 Ledelsespersonell på alle nivåer... DEL 2 - VEILEDNING 1. Ledelse og organisering... 2 1.1 Ledelsespersonellets ansvar... 3 1.1.1 Aksjonsledelsen... 3 1.1.2 Ledelsespersonell på alle nivåer... 4 2. Organisering av HMS- arbeidet... 5 2.1

Detaljer

RAPPORT VEILEDNING. Evaluering av krisehåndteringen. hendelsene i Reg jeringskvartalet. 22. juli 2011, innenfor DSBs ansvarsområder

RAPPORT VEILEDNING. Evaluering av krisehåndteringen. hendelsene i Reg jeringskvartalet. 22. juli 2011, innenfor DSBs ansvarsområder 12 RAPPORT VEILEDNING Evaluering av krisehåndteringen etter hendelsene i Reg jeringskvartalet og på Utøya 22. juli 2011, innenfor DSBs ansvarsområder Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Detaljer

Beredskapsplan. for kriseledelsens håndtering av. ulykker, kriser og katastrofer OFFENTLIG UTGAVE. Vedtatt i Andebu kommunestyre 23.04.14, sak 15.

Beredskapsplan. for kriseledelsens håndtering av. ulykker, kriser og katastrofer OFFENTLIG UTGAVE. Vedtatt i Andebu kommunestyre 23.04.14, sak 15. Beredskapsplan for kriseledelsens håndtering av ulykker, kriser og katastrofer OFFENTLIG UTGAVE Oppdateringer: feb. 15. Vedtatt i Andebu kommunestyre 23.04.14, sak 15. Innhold Kap. 1 Handlingsplan. side

Detaljer

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern IK-2705 Calmeyers gate 1 Pb. 8128 Dep., 0032 Oslo Telefon 22 24 88 86 - Fakx 22 24 95 90 E-post: postmotak@helsetilsynet.dep.telemax.no

Detaljer

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Brukerrettet veiledning, forskrift og kommentarer Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Best.nr. 544 Utgitt januar 1997 Manuskriptet er utarbeidet

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF SAMARBEIDSAVTALE mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF 1. Innledning Partene er etter lov om kommunale helse og omsorgstjenester av 14. juni 2011 6 1 mfl pålagt å inngå samarbeidsavtale. Denne samarbeidsavtalen

Detaljer

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg.

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. 1 Innhold Forord............................................................................................

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer

VEILEDNING. til forskrift om kommunal beredskapsplikt. Februar 2012

VEILEDNING. til forskrift om kommunal beredskapsplikt. Februar 2012 12 VEILEDNING til forskrift om kommunal beredskapsplikt Februar 2012 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2012 ISBN: 978-82-7768-263-1 Grafisk produksjon: Erik Tanche Nilssen

Detaljer

Normalvedtekter for samvirkelag. Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag. Bokmål

Normalvedtekter for samvirkelag. Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag. Bokmål Normalvedtekter for samvirkelag Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag 2013 Bokmål SA 39 Frivillig organ: Organisasjon Lag med åpent årsmøte Kontrollkomité 3 medlemmer Årsmøtet Valgkomité

Detaljer

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo. Telefon: 22 42 42 82, E-post: forbundet@kysten.no Internett: www.kysten.no - 2 - Forord Vi ønsker

Detaljer

22. juli 2011. Evaluering av politiets innsats

22. juli 2011. Evaluering av politiets innsats 22. juli 2011 Evaluering av politiets innsats 2 22. juli 2011 Evaluering av politiets innsats Copyright Politidirektoratet 2012 POD-publikasjon 2012/03 ISBN 978-82-8256-025-2 Alle henvendelser om denne

Detaljer

TEMA. Veileder for sikkerhet ved store arrangementer

TEMA. Veileder for sikkerhet ved store arrangementer TEMA 10 Veileder for sikkerhet ved store arrangementer Veileder for sikkerhet ved store arrangementer 4 innhold Innledning... 9 Arbeidsgruppen...9 Definisjoner...9 Oppbygging...10 Erfaringstilbakeføring...10

Detaljer

Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid

Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Forord Dette heftet er ment å være et bidrag til de vurderinger

Detaljer

HOVEDAVTALEN. i staten

HOVEDAVTALEN. i staten HOVEDAVTALEN i staten TA R I F F P E R I O D E N 0 1. j a n 2 0 1 3 3 1. d e s e m b e r 2 0 1 5 Gjeldende fra 1. januar 2013 Hovedavtalen i staten Inngått mellom staten ved Fornyings-, administrasjons-

Detaljer

Hovedavtalen mellom Spekter og Unio

Hovedavtalen mellom Spekter og Unio Hovedavtalen mellom Spekter og Unio og avtale om forhandlingssystem i overenskomstområde Helseforetak Avtalene gjelder fra 01.01.2013 til 31.12.2016 1 2 FORORD Unio inngikk ny hovedavtale med Arbeidsgiverforeningen

Detaljer

Norsk oljevernberedskap. - rustet for fremtiden?

Norsk oljevernberedskap. - rustet for fremtiden? Norsk oljevernberedskap - rustet for fremtiden? Til Samferdselsdepartementet Regjeringen oppnevnte våren 204 et utvalg som skulle vurdere hvordan teknologi, produktutvikling, industribygging og kompetanse

Detaljer

Bruk av styrer i staten

Bruk av styrer i staten Veileder Bruk av styrer i staten Juni 2006 Veileder Bruk av styrer i staten Juni 2006 Forord............................................................. 4 Innledning.........................................................

Detaljer

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Ottar Michelsen 2002 NTNU Trondheim Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Detaljer

Samarbeid mellom kommune og stat om beredskap og aksjoner mot akutt forurensning

Samarbeid mellom kommune og stat om beredskap og aksjoner mot akutt forurensning Samarbeid mellom kommune og stat om beredskap og aksjoner mot akutt forurensning Ingrid J. Lauvrak, Kystverkets beredskapsavdeling Bakgrunnen for arbeidet Initiativet til å sette i gang et arbeid innen

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger

En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger En veiledning Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger Utgitt av Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Politidirektoratet og Politiets sikkerhetstjeneste Sikkerhetsråd 01 Gjennomfør en risikovurdering

Detaljer

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014 1 Heftets tittel: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Revidert:

Detaljer

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan IS-1253 Veileder INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan Heftets tittel: IndIvIduell plan 2010 veileder til forskrift om individuell plan utgitt: 1/2010 Bestillingsnummer: IS 1253

Detaljer

Marnardal kommune. Reglement for politisk virksomhet i Marnardal kommune. Politisk organisering, møtereglement, delegasjonsreglement,

Marnardal kommune. Reglement for politisk virksomhet i Marnardal kommune. Politisk organisering, møtereglement, delegasjonsreglement, Marnardal kommune Reglement for politisk virksomhet i Marnardal kommune Politisk organisering, møtereglement, delegasjonsreglement, godtgjørelse til folkevalgte Vedtatt av Marnardal kommunestyre gjeldende

Detaljer

FORSLAG TIL NY BRANNSTASJONSSTRUKTUR I SØR-ROGALAND

FORSLAG TIL NY BRANNSTASJONSSTRUKTUR I SØR-ROGALAND FORSLAG TIL NY BRANNSTASJONSSTRUKTUR I SØR-ROGALAND Forslag til ny brann stasjonsstruktur i Sør-Rogaland 2014 Brannvesenet Sør-Rogaland IKS (Rogaland brann og redning IKS) Rapporten redegjør for forslag

Detaljer