* + & 2 ( 3+ /. + 4 ( ' 5 ' " 5 0 *. :(( 4 4( " 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "* + & 2 ( 3+ /. + 4 ( ' 5 ' " 5 0 *. :(( 4 4( " 5"

Transkript

1 *+&", -./0 "!"# $%&'&()'&' '&'

2 *+&2(3+/.+4(+ 567'5' " 5 0 *.:((44(4 " 5

3 ! " ((44.+&& 5&&! # $! % $!! &'& ( -; " -( )# * #' +!, + -; -( - -; -(.,! -; -( $ -; -( ( " -; " -( / - &0. -; -( * 0 $ # -; # -( " + 0%& ( -; " -( 2-34 / -; -( # # * -; #

4 -( #! + -; -( ; -(. --!2 -; -( $! -; -(

5 0 567'5'468(+ 34.& &343++< '' -' &&2&+<+ 96== >.356(+ (>&&44(>2&. &*+2++ 3/& && '!BB4.BB2!&. CC 496==+2!&. +D9D&96==472!!834.D9D72!!8 4(& "7E"E8 =+..+4&4.+3 &.3(+! <+ +.+&&.(+ +4((+/34&&4++34&. 5;4. (>.(>3; 9..&&;&34.&..&(&+.+&2.4&&& ++*&.&4&&& (+ 96==+&&(3 " 56(+ 4/((+/4(+ 2+&&4..F (+&&$+&((>&&4.+.F3 3((43.+ &7(++.//8 5633&&.244&&+3&/.5 &&.244& &+&&+/34>. 3&& 3&.+ &*2>&..4 &442(>56(++&(3 34

6 ((44.+&& 3/4((4&44+(>+4((++ &2(>56(++&.343 5&& 5(++.//3.34.&>&443 44((+/& & &>44(>56(++3.5$&&2+& &.343*+ ( =9 ( 564& 5 B 56 (++ - *9 '9 *G ; ( 56* 564& / B 56 (++ - *9 '9 *G ; ( *G 56* 6-6

7 ! && 5&234 *G - *9 '9 ; ( *G * 6-6 RT DstAdr SrcAdr SeqNr Type DatLen Data CRC Ramme Type. Rammetype består av en byte. Rammetypen definerer hvilke påfølgende faste felt som er benyttet i pakken, og hvilket format, størrelse og plassering disse feltene har. Rammetypen for SMSC-rammen er er: 0x54 (Karakteren: T). Til Adresse. Identifikator for mottakeren av pakken. Består av to karakterer, og representerer en byte (ASCII-kodet). Fra Adresse. Identifikator for senderen av pakken. Består av to karakterer, og representerer en byte (ASCII-kodet). Sequence Number. ASCII kodet sekvens nummer for pakken. Sekvensnummeret for påfølgende telegrammer inkrementers med innenfor området til 0xF. Tilhørende "respons" telegram har samme sekvensnummer som "request" telegrammet. Sekvensnummer lik 0 betyr at sekvensnummerering ikke er i bruk og kan sees bort ifra. Type feltet angir hva slags type telegram dette er. Følgende typer er definert: Type Betydning '0' "Request" '' "Respons" Angir størrelsen på Data feltet i antall bytes. DatLen er ASCII-kodet hex-verdi. Inneholder SMSC kommando (2 bytes) og tilhørende data. Størrelsen på dette feltet vil være avhengig av hvilken SMSC kommando som sendes. Detaljer for hver enkelt SMSC kommando er beskrevet i det etterfølgende. Cyclic Redundancy Code. 6 bit syklisk redundans sjekk (CRC) som er ASCII-kodet. Se kapittel 2. for mer info om CRC beregning.! % 6-6D"+++(>.(& /++(& & -%34&36-6%3= D

8 H:-*66'6-67G<6-(* '9*8 I /6J '26'5 6'GJ,E#E, 6'-J,E"E, 46'J,EE, 6'5KJ 6'GKJ 37KJ?K9*J8I 6'-K76'GLE(*8M! J 37/KJ/?K#J/8I 3776'-M!8KK!8I 6KJ NI 6KJ N 6'-K6'-AAJ,E232444E, 6'-K6'-M! J 376KK8I N N 6'GK6'5L76'-M! 8J 6'5K6'-AA#J (*J N 6'K76'5E"M! 8O76'GM! 8J 7H:-*86'J N!! &'& -; Eksempel på request telegram Hent skiltstatus: <STX>T AAAA<ETX> <STX> Startkarakter T RT Rammetype indikerer SMSC telegram 0 DstAdr Adressen til mottageren 0 hex 00 SrcAdr Adressen til avsenderen 00 hex 0 SeqNr Sekvensnummer 0 "

9 0 Type Type 0 indikerer request 0002 DatLen Lengden på data feltet i telegrammet er 2 byte 00 Data Datadel som inneholder selve kommandoen med parametere. Se påfølgende kapittel AAAA CRC Dummy CRC brukt i dette tilfellet <ETX> Stoppkarakter -( Eksempel på respons telegram Hent skiltstatus: <STX> T A FD72<ETX> <STX> Startkarakter T RT Rammetype indikerer SMSC telegram 00 DstAdr Adressen til mottageren 00 hex 0 SrcAdr Adressen til avsenderen 0 hex 0 SeqNr Sekvensnummer 0 Type Type indikerer response 000A DatLen Lengden på data feltet i telegrammet er 0 (A hex) byte Data Datadel som inneholder selve kommandoen med parametere. Se påfølgende kapittel. 00 Cmd Kommandonummer 00 (Hent Skiltstatus) 0 us 0 betyr at kommando er ok utført 0 Varsel Varselblink er av 0 Varsel 2 Varselblink 2 er av 0 AS Antall skiltposisjoner i det etterfølgende er 2 P Posisjonen til skilt er 2 00 FS Feilstatus er 0. D.v.s. alt ok ute på skilt FD72 CRC Sjekksum for telegrammet regnet f.o.m. RT feltet og t.o.m. Data feltet <ETX> Stoppkarakter

10 )&&0 567'5'4683&+&&3+&&+/ & &+424.&<+ 4>+& &4&+.&.43+/3> &3+.4.2*&3+.( 5++.7:&3 +& 3(/+.G$* +2.&.4 3+4, G$*+3/+ G$*343++7&(8*& P08 =43+&&+& (+ &4+&(+&2..& (3&&3+&& 4+&&3(+ )&&0 %-0 CC B+ CC BG.> CC BG$* CC G4 CC G4 3 CC +&3(/ CC + CC 0&( CC Q+ CC 9+.+ C"C *+.+ C"C G C"C G+ CC $ &&4((&+&&334. 3&.244.+&&&.3 56 *.244.+&& &&%3(+&&3!! 796==%+83 <6+ &.04.(> &&+..(>+&&&.4&&.244.+&&&& $-(. >.+&&3&&&+&&&&& ; B.3(& 43+4.(>.+&&&& 34 (3&33++&&&.3 #

11 B.33(244. +&&++4 3.>+.(>.+&& =33&3&&2.4(3&((* 337 = * 37 =38+23+&(3++3++&& && =3 = =33 Verdi Beskrivelse Feil under utførelsen av forespurt kommando 2 Feil i et eller flere parameterfelt 3 Ukjent kommando / Ikke støtte for kommando <+ (>+>+&&*.4((+/ & &+&&4.(>.(>3 +&&9..&4>& +3>> 4&&&4/7&/8 *34.34&&&++&&&&4 (& #' 4+&& +&&& &&&&4D" D8&>&4+/ (>4444&7G489+&&&3+R2+R+.34>44& $4+/44&.(>444.F44>4 +&444&&B.++&444&& 33& &3&.+& &&>34++ +(4. (>4+/44&&.& (>44!, *4&&+3>23&/&+3+& 3(/73+& G$*+&&2 7(/84(>.++++

12 -; &&3CC 444 -( *&+&4&&33..&(4&&. 3 Q Q 9 < < < 0 : Request mottatt ok. Respons som vist ovenfor. : Feil enten i mottatt request, eller under utførelsen av kommando. Se kap. 3. Varsel ASCII-kodet felt som viser tilstanden på varselblink : 0 : Varselblink av. : Varselblink på. Varsel2 ASCII-kodet felt som viser tilstanden på varselblink 2. Gyldige verdier er som for Varsel. AS Px FS Antall skilt er ASCII kodet hex verdi og angir hvor mange Px felt som kommer i det etterfølgende. En utestasjon kan kontrollere flere skilt (skiltmotorer), og rapporterer da status på alle sine skilt. P-Pn (der n er gitt av AS) definerer hvilke posisjon skiltene er styrt til. P - Pn er ASCIIkodet. For skilt med et fast antall posisjoner f.eks. mekanisk variable skilt kan hvert skilt P til Pn ha følgende verdier: '0' : Skilt er i en ikke-definert posisjon. '' : Skilt er i posisjon. '2' : Skilt er i posisjon 2. '3' : Skilt er i posisjon 3. osv. For LED skilt vil P-Pn angi om skiltet er aktivt eller ikke. Følgende verdier er tillatte: 0 : Skilt er i ukjent tilstand : Skiltet er inaktivt (Skiltet er helt mørkt, ingen LED lyser) 2 : Skiltet er aktivt (Viser tekst eller grafikk) Feilstatusfeltet er ASCII-kodet, og brukes for å angi feil ved skilt eller styring. Dette feltet kan brukes til å overføre 8 status/feilstatus bit fra skilt som følger: Bit Verdi Beskrivelse

13 Spenningsfeil på en eller flere spenninger i skiltet Skiltstyringsenhet har restartet (resettes når lest en gang) 2 04 Internfeil. Feil på skiltstyringsenhet LED feil. Feil på en eller flere LED eller LED moduler Feil under skiltstyring (F.eks. ute av posisjon ved mek. Variable skilt) Reservert 6 40 Reservert 7 80 Reservert - &&3>23&/3+&G$*+&.3 &>+ -; &&3CC 444 -( *&+&4&&33..&(4&&. 3 9 G$* + G.> : Feil enten i mottatt request, eller under utførelsen av kommando. Se kap. 3.

14 Auto Feltet angir om skiltet styres manuelt eller kjøres på automatisk lysstyrkeregulering. A : Skiltet kjøres i automatisk lysregulering. M : Skiltet styres manuelt til angitt lysstyrke og automatikk er slått av. LED styrke ASCII-kodet felt som angir lysstyrken fra lysdiodene i skiltet. 0 er minste lysstyrke og 00 ( 64 ) er største lysstyrke. Lysnivå ASCII-kodet felt som angir verdi fra lyssensor. 0 er minste lysintensitet og 00 ( 64 ) er største lysintensitet. Når skiltet er satt i automatisk lysregulering skal LED styrke og LED lysnivå være i overensstemmelse med oversendt lystabell.., &&3>2/3&/3+&3(> -; &&3CC 444 -( *&+&4&&33..&(4&&. 3 " G 0 B G 0&( Bredde Høyde Len Bitmap : Feil enten i mottatt request, eller under utførelsen av kommando. Se kap. 3. ASCII-kodet verdi som angir bredden i pixel på skiltet ASCII-kodet verdi som angir høyden i pixel på skiltet ASCII-kodet verdi som angir antall bytes i det etterfølgende bitmap feltet ASCII-kodede bitmap data (MSB (bit 7) for første byte er øverste venstre hjørne). Antall bytes i dette feltet er (Bredde * Høyde / 8) * 2 * 2. Bitmapen inneholder 2 bit for hvert pixel. Første bit angir om alle LED i pixelet er ok (0) eller ikke (). Hvis første bit angir feil angir andre bit type feil som følger. Andre bit er 0 hvis en LED i pixelet er alltid av ( stuck off ). Hvis minst en LED er alltid på ( stuck on ) settes bitet til.

15 Bit 7 og 6 i den første byten inneholder altså informasjon om pixelet øverst i venstre hjørne (Bit 7 angir feil /ikke feil og bit 6 stuck off/on). Bit 5 og 4 i den første byten inneholder tilsvarende informasjon for pixel 2 som ligger til høyre for pixel (sett forfra) i den øverste raden, osv. $ &&3>44(>+ 4&> &&*4/4&&&+&&&&& &4 D" D94&&7&3+2+++(34> (>4448 <>444..F444&&4+/ && +++2&44+&&3 &. &3& +++(3(>344G4& & -; G G < Len ASCII-kodet verdi som angir antall bytes i Passord feltet Passord Inneholder karakterer som utgjør passordet til stasjonen. (Default 234 ) -( *&+&4&&33..&(4&&. 3 : Feil enten i mottatt request, eller under utførelsen av kommando. Se kap. 3. ( &&3>44.+$4&&&> G44&34+&&++

16 " -; " -( *&+&4&&33..&(4&&. 3 : Feil enten i mottatt request, eller under utførelsen av kommando. Se kap. 3. / - &0 *4&&+3>+& 3(/7&++. G$*+& 332>(4&&+(8 -; 9 < < < AS Px Antall skiltmotorer-feltet definerer antall skiltmotorer S-Sn som skal styres. AS-feltet er ASCII-kodet, slik at maksimum 255 ( FF ) skiltmotorer kan styres. P-Pn (der n er gitt av AS) definerer hvilke posisjon skiltmotoren(e) skal styres til. P - Pn er ASCII-kodet. Følgende verdier er tillatte: '0' : Ikke styr skilt '' : Styr skilt til posisjon. '2' : Styr skilt til posisjon 2. '3' : Styr skilt til posisjon 3. osv.

17 -( *&+&4&&33..&(4&&. 3 9 < < < AS Px : Feil enten i mottatt request, eller under utførelsen av kommando. Se kap. 3. Antall skilt er ASCII kodet hex verdi og angir hvor mange Px felt som kommer i det etterfølgende. En utestasjon kan kontrollere flere skilt (skiltmotorer), og rapporterer da status på alle sine skilt. P-Pn (der n er gitt av AS) definerer hvilke posisjon skiltmotorene ble styrt til. P - Pn er ASCII-kodet. Følgende verdier er tillatte: '0' : Skilt er i en ikke-definert posisjon. '' : Skilt er i posisjon. '2' : Skilt er i posisjon 2. '3' : Skilt er i posisjon 3. osv. FS Feilstatus. Se definisjon i kapittel * 0 *+&&+3>.3+796==8/+$4 +&&3> # -; G 9G G/ G + AL Antall Linjer er ASCII-kodet verdi som definerer hvor mange linjer med tekst som overføres i telegrammet. Etterfølgende felt LinjeNr, Len og Tekst vil gjentas så mange ganger som angitt av denne parameteren. LinjeNr ASCII-kodet verdi som definerer hvilken y-posisjon (linjenr) utskriften skal begynne på. Linjenummer er øverste linje, linjenummer 2 er nest øverste linje, osv. Len ASCII-kodet verdi som angir antall byte i den etterfølgende teksten.

18 Tekst Teksten som skal skrives ut transmitteres som en vanlig ASCII-streng. Teksten starter i posisjon 0 i linje angitt av LinjeNr. # -( -(4&&+&&>+.3&+& +&& : Feil enten i mottatt request, eller under utførelsen av kommando. Se kap %& &&+3>.&(343++$4+&& 3>+. +..&(4&&2 3(43++ % 5+&+&+340&(&2+ ((! % 34+&2.3+/ 434((!0&( &2((! % 347-P08+&#7".> P407- P40>8 -; " G 0 B ( <! G 0&( Bredde ASCII-kodet verdi som angir bredden på skiltet i antall pixel Høyde Type ASCII-kodet verdi som angir høyden på skiltet i antall pixel ASCII-kodet verdi som angir type skilt '' : Enfarget ( bit pr. pixel) '2' : Tofarget (2 bit pr. pixel) '3' : RGB (3 byte pr. pixel) StartPix Pixel nummer for første pixel som overføres i denne bitmap. En stor bitmap kan hvis ønskelig øverføres i flere omganger ved å overføre en del av gangen. Pixelnummereringen starter øverst i venstre hjørne (sett forfra) med pixel nummer 0 og fortsetter med pixel "

19 nummer til høyre for dette, osv til slutten av raden. Deretter er neste pixel lengst til venstre på 2. rad osv. Pixelet i nederste høyre hjørne vil da være pixel nummer Bredde*Høyde-. Len Bitmap Len er ASCII-kodet verdi som angir antall bytes i det etterfølgende bitmap feltet ASCII-kodede bitmap data (MSB (bit 7) for første byte er øverste venstre hjørne, bit 6 er et pixel til høyre for denne osv. ). Antall bytes i dette feltet er 2*(Bredde * Høyde / 8) for skilt med farge. Det dobbelte for skilt med to farger, og det 24 dobbelte (3 byter pr. pixel) for RGB skilt. For skilt med to farger representerer første bit farge for første pixel, andre bit farge 2 for første pixel, tredje bit farge for andre pixel osv. For RGB skilt representerer de tre første bytene som overføres henholdsvis R, G og B verdiene (8 bit pr. farge) for første pixel, de neste tre bytene R, G og B for andre pixel osv. -( -(4&&+&&>+.3&+& +&& : Feil enten i mottatt request, eller under utførelsen av kommando. Se kap &&3> &((> (( > (/ && *3.>..+&+2.(>2.++ B..>(&. &(&3+. (>Q &34&(&.3&( -; Q Q

20 Varsel Varsel2 ASCII-kodet felt som setter varselblink av eller på: 0 : Sett varselblink av. : Sett varselblink på. 2 : Ikke styr (beholde nåværende tilstand) ASCII-kodet felt som setter varselblink 2 av eller på. Gyldige verdier er som for Varsel. -( -(4&&+&&>.3&+& +&& &+&4(>(>.+ &( Q Q : Feil enten i mottatt request, eller under utførelsen av kommando. Se kap. 3. Varsel ASCII-kodet felt som viser tilstanden på varselblink : 0 : Varselblink av. : Varselblink på. 2 : Ukjent Varsel2 ASCII-kodet felt som viser tilstanden på varselblink 2. Gyldige verdier er som for Varsel. # &&3>+.+ &(&+* 4&&++.3(/+*(/+&34.+&&R+&3(/R -; -( -(4&&+&&>+.3&+& +&& #

21 : Feil enten i mottatt request, eller under utførelsen av kommando. Se kap. 3.! &&3>+..4(>+ &(+++ 4&&.F2.*4&&++. 3(/+ -; &&3C"C 444 D"D -( -(4&&+&&>+.3&+& +&& D"D : Feil enten i mottatt request, eller under utførelsen av kommando. Se kap *+&&+3>. +G 4(>G$*++(&"3+/ 4+7%8 34(+&432.+.>2.++

22 -; D"D.>.>.> NivåX Angir lysnivået for overgang til angitt lysstyrkenivå. Verdien varierer mellom 0 ( 00 ) for minst lys og 00 ( 64 ) for mest lys. -( -(4&&+&&>+.3&+& +&& D"D : Feil enten i mottatt request, eller under utførelsen av kommando. Se kap *+&&+3>+(>+& +. & ; D"D 9 G$* + Auto Feltet angir om skiltet skal styres manuelt til angitt lysstyrke eller kjøres på automatisk lysstyrkeregulering ut i fra oversendt lystabell og målt lysnivå. A : Skiltet kjøres i automatisk lysregulering. M : Skiltet styres manuelt til angitt lysstyrke og automatikk slåes av. LED styrke ASCII-kodet felt som angir lysstyrken som skiltet skal benytte ved manuell styring. 0 er minste lysstyrke og 00 ( 64 ) er største lysstyrke.

23 -( -(4&&+&&>+.3&+& +&& D"D 9 G$* + Auto LED styrke : Feil enten i mottatt request, eller under utførelsen av kommando. Se kap. 3. Angir om skiltet står i manuell eller automatisk lysreguleringsmodus. Se beskrivelse av tilsvarende felt under Request. ASCII-kodet felt med tilbakemelding på lysstyrken i skiltet. 0 er minste lysstyrke og 00 ( 64 ) er største lysstyrke. $ *+&&+3+3>((&2.4, >( (.344&&+.>&++.+3> ((&4(/ 4.G$*+3>((&4 7+.,+.8 -; Q Q 9 < < < AS Feltet angir antall skilt det overføres informasjon om i det etterfølgende. Varsel ASCII-kodet felt som viser tilstanden på varselblink : 0 : Varselblink av. : Varselblink på. 2 : Ukjent Px P-Sn (der n er gitt av AS) definerer hvilke posisjon skiltene er styrt til. '0' : Ukjent skiltposisjon '' : Skilt styrt til posisjon. '2' : Skilt styrt til posisjon 2. '3' : Skilt styrt til posisjon 3. osv. FS Feilstatus. Se definisjon i kapittel

24 -( *&4&&4&&33..& (4&&.3 : Feil enten i mottatt request, eller under utførelsen av kommando. Se kap. 3.

Referansehåndbok for strekkode

Referansehåndbok for strekkode Referansehåndbok for strekkode Version 0 NOR 1 Introduksjon 1 Oversikt 1 1 Denne referansehåndboken gir informasjon for utskrift av strekkoder som bruker kontrollkommandoer sendt direkte til en Brother-utskriftsenhet.

Detaljer

Fletting en rask manual. Velg masseutsendelse i topmenyen/båndet. Klikk på velg veiviseren i bunnen

Fletting en rask manual. Velg masseutsendelse i topmenyen/båndet. Klikk på velg veiviseren i bunnen Fletting en rask manual Velg masseutsendelse i topmenyen/båndet Klikk på velg veiviseren i bunnen På høyre side har du nå denne menyen Velg øverst hva slags dokument, trykk deretter på neste nederst- I

Detaljer

ITF20205 Datakommunikasjon - høsten 2011

ITF20205 Datakommunikasjon - høsten 2011 ITF20205 Datakommunikasjon - høsten 2011 Løsningsforslag til teoretisk øving nr. 4. Nr.1. - Hvordan foregår multipleksing og demultipleksing på transportlaget? Det kan være flere applikasjoner som kjører

Detaljer

Kapittel 3. The fun starts

Kapittel 3. The fun starts Kapittel 3 The fun starts Introduksjon I dette kapittelet vil jeg prøve å gjøre ting på en annen måte. Siden vi nå skal begynne å faktisk lage noe, tenkte jeg at jeg vil gjøre det slik at kapittelet blir

Detaljer

Software versjon 0.3

Software versjon 0.3 Spesifikasjon for EXi panel for sone 1, RIA-OP4 05.05.00, Arild Gundersen Software versjon 0.3 Manual for RIA-OP4 sw0.3.doc 05.05.00 Side 1 RIA-OP4-W Veggmontert (ikke lagervare) RIA-OP4-P Panelmontert

Detaljer

5. Kommunikasjonsprosedyrer

5. Kommunikasjonsprosedyrer 5. Kommunikasjonsprosedyrer 5.1 Faste definerte oppsett 5.1.1 Faste oppsett fra alarmsentral a.alarmfunksjoner @ ZZZ F1 = Total alarm @ ZZZ F2 = Full alarm @ ZZZ F3 = Befals alarm @ ZZZ F4 = Gruppe alarm

Detaljer

TwidoSuite kommunikasjon

TwidoSuite kommunikasjon TwidoSuite kommunikasjon TwidoSuite kursunderlag: Kommunikasjon via Modbus seriell, Ethernet, Remote link, ASCII, CanOpen og AS-i. Macroer for kommunikasjon Modbus 2 Modbus port Bruk programmeringsporten

Detaljer

6. Matching faktura mot ordre DFØ

6. Matching faktura mot ordre DFØ 6. Matching faktura mot ordre DFØ Versjon: 1.1 6.1 Automatisk matching 28.11.12 Innhold 1 Opprette matchekriterier 2 Matcheprosessen (Oversikt) Formål: Merknad: Alternativ rutine: Referanse til brukerhåndboken:

Detaljer

Inf109 Programmering for realister Uke 5. I denne leksjonen skal vi se på hvordan vi kan lage våre egne vinduer og hvordan vi bruker disse.

Inf109 Programmering for realister Uke 5. I denne leksjonen skal vi se på hvordan vi kan lage våre egne vinduer og hvordan vi bruker disse. Inf109 Programmering for realister Uke 5 I denne leksjonen skal vi se på hvordan vi kan lage våre egne vinduer og hvordan vi bruker disse. Før du starter må du kopiere filen graphics.py fra http://www.ii.uib.no/~matthew/inf1092014

Detaljer

PUBLISERING AV INNHOLD TIL KVAMSSIDA.NO

PUBLISERING AV INNHOLD TIL KVAMSSIDA.NO PUBLISERING AV INNHOLD TIL KVAMSSIDA.NO Innhold Kapitel 1 - Registrering og innlogging... 2 Kapitel 2 - Lage ny artikkel uten bruk av bilder eller annen grafikk... 3 Kapitel 2a - Ingress... 4 Kapitel 3

Detaljer

Marine Propulsion Control Systems 9000 Series Processor Feilsøking

Marine Propulsion Control Systems 9000 Series Processor Feilsøking Marine Propulsion Control Systems 9000 Series Processor Feilsøking System Components Sections B1-2 & B3 Processor(er) Kontroll Spak(er) Push-Pull kabler Elektriske kabler og kontakter Spenning De sju spørsmålene

Detaljer

LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP. Hurtigreferanse M575

LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP. Hurtigreferanse M575 LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP Hurtigreferanse M575 Skrive ut en lagret jobb Bruk følgende fremgangsmåte for å skrive ut en jobb som er lagret i produktminnet. 1. Bla deg frem til og trykk på knappen

Detaljer

FC300 fjernstyrt GSM kontakt. Quick Start

FC300 fjernstyrt GSM kontakt. Quick Start 1 FC300 fjernstyrt GSM kontakt Quick Start Denne Quick Start guiden er kun et vedlegg til bruksanvisningen. Les bruksanvisningen for fullstendig veiledning i kontaktens funksjoner, spesifikasjoner tjenester

Detaljer

UNIQUE SKOLE LÆRERWEB

UNIQUE SKOLE LÆRERWEB UNIQUE SKOLE LÆRERWEB INNHOLD UNIQUE SKOLE --------------------------------------------------------------------------------------------- 1 LÆRERWEB --------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Tilpasning av bilder. Enkel bildebehandling

Tilpasning av bilder. Enkel bildebehandling Tilpasning av bilder Her skal vi vise hvordan du enkelt kan tilpasse bilder til bruk på web eller i presentasjoner ved hjelp av Office Picture Manager. Vi skal vise hvordan du kan lage bilder i fire ulike

Detaljer

Wallbox Pulsar Bruker manual

Wallbox Pulsar Bruker manual Wallbox Pulsar Bruker manual 1/15 Velkommen til Wallbox Gratulerer med kjøpet av det revolusjonerende lade system for El. bil designet med banebrytende teknologi for å tilfredsstille dine daglige behov.

Detaljer

6107 Operativsystemer og nettverk

6107 Operativsystemer og nettverk 6107 Operativsystemer og nettverk Labøving 5 Transportlaget: porter, forbindelser og pakkeformater Introduksjon I denne øvingen skal du studere TCP-protokollen og hvordan TCP etablerer og lukker forbindelser

Detaljer

NORSK Bruksanvisning SCHRÖDER POS400T

NORSK Bruksanvisning SCHRÖDER POS400T NORSK Bruksanvisning SCHRÖDER POS400T Oversikt av styringspanel og programmering. Display visning: ❶ P = stk teller, E = Slutt, F = error nummer, Parameter (a, b, c, o, 1, 2, E, u) ❷ Lengde anslag ❸ Vinkel

Detaljer

Slå BRUKERVEILEDNING AMESTO BUSINESS SEARCH DATO: 26.03.14

Slå BRUKERVEILEDNING AMESTO BUSINESS SEARCH DATO: 26.03.14 Slå BRUKERVEILEDNING AMESTO BUSINESS SEARCH DATO: 26.03.14 INNHOLD GENERELT... 3 SØKE ETTER FIRMA... 4 Søkekriterier... 4 Søk... 6 SE PÅ SØKERESULTAT... 7 BEHANDLE SØKERESULTAT... 10 Oppdatere en bedrift

Detaljer

ITGK - H2010, Matlab. Repetisjon

ITGK - H2010, Matlab. Repetisjon 1 ITGK - H2010, Matlab Repetisjon 2 Variabler og tabeller Variabler brukes til å ta vare på/lagre resultater Datamaskinen setter av plass i minne for hver variabel En flyttallsvariabel tar 8 bytes i minne

Detaljer

Data fra/til kasse. Timesalgsrapport, kasseoppgjør, overføre data til kasse og oppdatering av kassen.

Data fra/til kasse. Timesalgsrapport, kasseoppgjør, overføre data til kasse og oppdatering av kassen. Data fra/til kasse Timesalgsrapport, kasseoppgjør, overføre data til kasse og oppdatering av kassen. Page 2 of 12 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Kasseprogrammer

Detaljer

Søyle, drager og balkongrekke... 3

Søyle, drager og balkongrekke... 3 DDS-CAD Arkitekt 10 Søyle, drager og balkongrekke Kapittel 5 1 Innhold Side Kapittel 5 Søyle, drager og balkongrekke... 3 Søyle... 3 Drager... 5 Balkongrekke... 9 Flytt rekkverk/vegg... 11 Gulv i balkong...

Detaljer

Dagens tema. C-programmering. Nøkkelen til å forstå C-programmering ligger i å forstå hvordan minnet brukes.

Dagens tema. C-programmering. Nøkkelen til å forstå C-programmering ligger i å forstå hvordan minnet brukes. Dagens tema Dagens tema C-programmering Nøkkelen til å forstå C-programmering ligger i å forstå hvordan minnet brukes. Adresser og pekere Parametre Vektorer (array-er) Tekster (string-er) Hvordan ser minnet

Detaljer

BMC HOVED-UR INSTALLASJONS OG DRIFTSVEILEDNING

BMC HOVED-UR INSTALLASJONS OG DRIFTSVEILEDNING BMC HOVED-UR INSTALLASJONS OG DRIFTSVEILEDNING INNHOLD: Kapittel A, montasje og kopling Side 2 Kapittel B, Oppstart/programmering av hovedur/biur Side 3 Kapittel C, Programmering av ringetider/reléer Side

Detaljer

Tillegg til bruksanvisning på modell PR-D3. Gjelder DAB modulen på modell DPR 45 Hvordan bruke din digitale mottaker DAB 1. Trykk på knappen for Standby for å slå på din digitale mottaker. Dersom den digitale

Detaljer

Display og knapper 3-4. Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6. Manuell styring 7-10 Tidsplan 11

Display og knapper 3-4. Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6. Manuell styring 7-10 Tidsplan 11 RF Fjernkontroll 1 Innhold Display og knapper 3-4 Innstillinger 5 Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6 Funksjoner 7-10 Manuell styring 7-10 Tidsplan 11 Brukermeny 13 Manuell eller

Detaljer

a) Blir produktet av to vilkårlige oddetall et partall eller et oddetall? Bevis det.

a) Blir produktet av to vilkårlige oddetall et partall eller et oddetall? Bevis det. Prøve i R1 04.1.15 Del 1 Hjelpemidler: vanlige skrivesaker, passer, linjal med centimetermål og vinkelmåler Husk å begrunne alle svar. Det skal gå klart frem av besvarelsen hvordan du har tenkt. Oppgave

Detaljer

Arbeide med : Avtalegiro I FENISTRA EIENDOM. Dokument kontroll

Arbeide med : Avtalegiro I FENISTRA EIENDOM. Dokument kontroll Arbeide med : Avtalegiro I FENISTRA EIENDOM Dokument kontroll Versjon 1.0 Release dato 15.06.2003 Sist Endret dato 15.06.2003 Innhold Forutsetninger... 3 Hensikt... 3 FENISTRA AVTALEGIRO... 3 Applikasjonsvindu...

Detaljer

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Hurtigreferanse M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Hurtigreferanse M570 LASERJET PRO 500 COLOR MFP Hurtigreferanse M570 Bruke utskrift fra USB-enhet 1. Sett USB-enheten inn i USB-porten foran på produktet. 2. Minnepinne-menyen åpnes. Bruk piltastene til å bla gjennom alternativene.

Detaljer

ISY G-prog Beskrivelse 9.4 - Endringsliste

ISY G-prog Beskrivelse 9.4 - Endringsliste ISY G-prog Beskrivelse 9.4 - Endringsliste Ny Excel Eksport Nytt valg som står default på. Eksporterer da direkte inn i excel fremfor å gå via.txt fil. Brukeren må ha Windows Excel installert på sin maskin.

Detaljer

Brukermanual Brother Meter Read Tool

Brukermanual Brother Meter Read Tool Brukermanual Brother Meter Read Tool NOR Versjon 0 Copyright Copyright 2017 Brother Industries, Ltd. All rights reserved. Informasjon i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. Den omtalte programvaren

Detaljer

OKOK. 2012 DataPower Learning AS Administrasjon 1

OKOK. 2012 DataPower Learning AS Administrasjon 1 OKOK 2012 DataPower Learning AS Administrasjon 1 Administrasjon DataPower Learning Online inneholder en administrasjonsdel som kan brukes for å administrere brukere og kurs. For at et kurs skal være tilgjengelig

Detaljer

LASERJET ENTERPRISE MFP. Hurtigreferanse

LASERJET ENTERPRISE MFP. Hurtigreferanse LASERJET ENTERPRISE MFP Hurtigreferanse M725dn M725f M725z M725z+ Skrive ut en lagret jobb Bruk følgende fremgangsmåte for å skrive ut en jobb som er lagret i produktminnet. 1. Bla deg frem til og trykk

Detaljer

Programmeringsanvisning

Programmeringsanvisning Programmeringsanvisning IR sender PSKT-5 PSKT-5 IR sender fabrikkinnstillinger er: Knapp 1 (venstre hjørne oppe): Delta Fern code nr 1 Knapp 2 (høyre hjørne oppe): Gewa lock-code nr: 1111 0011 0001 Knapp

Detaljer

Følgende «tommelfinger-regler» bør (må) følges:

Følgende «tommelfinger-regler» bør (må) følges: Notat Denne «oppskriften» er basert på erfaringer om hva som går bra når en benytter Word til å lage navigasjonsdiagrammer. Det finnes sikkert andre måter som også gir et brukbart resultat. Det er bare

Detaljer

Rutenettsmodell Import av Laserscan datafiler

Rutenettsmodell Import av Laserscan datafiler Rutenettsmodell Import av Laserscan datafiler Funksjonen for import av rutenettsmodell er utvidet og inkluderer nå en funksjon for import av laserscan datafiler. Metoden bak funksjonen fungerer som følger:

Detaljer

TDT4105/TDT4110 Informasjonsteknologi grunnkurs:

TDT4105/TDT4110 Informasjonsteknologi grunnkurs: 1 TDT4105/TDT4110 Informasjonsteknologi grunnkurs: Uke 38 Digital representasjon, del 2 - Representasjon av lyd og bilder - Komprimering av data Rune Sætre satre@idi.ntnu.no 2 Digitalisering av lyd Et

Detaljer

Bildebehandling i GIMP

Bildebehandling i GIMP Bildebehandling i GIMP 9.1 Opprette et dokument & 9.2 Bildestørrelse For å opprette et nytt dokument velger du File > New (Fil > Ny...) Da vil følgende vindu dukke opp: Her er bildets oppløsning satt til

Detaljer

Brukermanual for FS, automatisk Bandforing

Brukermanual for FS, automatisk Bandforing Brukermanual for FS, automatisk Bandforing Innholdsfortegnelse: Produksjons deklarasjon 2 Viktig informasjon 3 Skap oversikt og beskrivelse 4 Skjerm 5 Manuell start/ start tider 6 Vekt innstilling 7 Instillinger

Detaljer

EBR707C BRUKSANVISNING

EBR707C BRUKSANVISNING EBR707C BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av denne nye Krystall Vær Stasjon med ikon som har 3D projektor. Dette unike produkter er designet for hverdagsbruk hjemme eller på kontoret

Detaljer

7.0 STYREBOKSEN'S FUNKSJONER. Styreboks type LC 2000.

7.0 STYREBOKSEN'S FUNKSJONER. Styreboks type LC 2000. 7.0 STYREBOKSEN'S FUNKSJONER. Styreboks type LC 2000. AUTO WRAP 1500/1504's forskjellige funksjoner blir betjent og styres ved hjelp av en computer. Den består av tre deler. Selve "hjernen", (computeren),

Detaljer

Mengder (antall objekter er grunnlag for tildeling av midler) Grunnlag for beregning av kostnader

Mengder (antall objekter er grunnlag for tildeling av midler) Grunnlag for beregning av kostnader Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.3920 Variabelt skilt (ID=97) Datakatalog versjon: 2.04-733 Sist endret: 2014-01-20 Definisjon: Skilt som kan vise ulike motiv. Motivet kan styres

Detaljer

Rutine for registrering av sensur

Rutine for registrering av sensur Rutine for registrering av sensur Før sensuren registreres bør en kontrollere at kravene til vurderingsprotokoll er oppfylt. Se eget dokument. Før sensurregistrering velger man å vise kun fremmøtte og

Detaljer

Linklaget - direkte. forbindelser mellom noder. Foreleser: Kjell Åge Bringsrud kjellb 2/8/2005 1

Linklaget - direkte. forbindelser mellom noder. Foreleser: Kjell Åge Bringsrud   kjellb 2/8/2005 1 Linklaget - direkte forbindelser mellom noder Foreleser: Kjell Åge Bringsrud E-mail: kjellb 2/8/2005 1 Tilbakeblikk Kursets fokus nett for generell bruk pakkebaserte nett A Noder 1 2 3 4 5 D 6 Link 2/8/2005

Detaljer

Kapittel 1 En oversikt over C-språket

Kapittel 1 En oversikt over C-språket Kapittel 1 En oversikt over C-språket RR 2015 1 Skal se på hvordan man En innføring i C Skriver data til skjermen Lese data fra tastaturet Benytter de grunnleggende datatypene Foretar enkle matematiske

Detaljer

Digital postkasse til innbyggere

Digital postkasse til innbyggere Digital postkasse til innbyggere Digital postkasse til innbyggere Difi har på vegne av hele offentlig sektor inngått kontrakter med e-boks og Digipost om digital postkasse til innbyggere. Mot slutten av

Detaljer

FC300 fjernstyrt GSM kontakt. Quick Start

FC300 fjernstyrt GSM kontakt. Quick Start 1 FC300 fjernstyrt GSM kontakt Quick Start Denne Quick Start guiden er kun et vedlegg til bruksanvisningen. Les bruksanvisningen for fullstendig veiledning i kontaktens funksjoner, spesifikasjoner og sikker

Detaljer

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Hurtigreferanse M575

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Hurtigreferanse M575 LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP Hurtigreferanse M575 Skrive ut en lagret jobb Bruk følgende fremgangsmåte for å skrive ut en jobb som er lagret i produktminnet. 1. Bla deg frem til og trykk på knappen

Detaljer

Del 4 Noen spesielle C-elementer

Del 4 Noen spesielle C-elementer Del 4 Noen spesielle C-elementer 1 RR 2016 Header-filer inneholder Prototypene til funksjonene i standard biblioteket Verdier og definisjoner som disse funksjonene bruker #include #include

Detaljer

St.Olavs Hospital LAB senteret

St.Olavs Hospital LAB senteret BRUKERVEILEDNING UTSKRIFT OG KOPIERING CANON St.Olavs Hospital LAB senteret IR2270 IR3100cn IR6800cn INNHOLD Side Vanlig utskrift fra Word med norsk driver 4 Vanlig utskrift fra PowerPoint med norsk driver

Detaljer

Farge touchskjerm (berøringsskjerm)

Farge touchskjerm (berøringsskjerm) KITCHEN MINDER 2 System BRUKERMANUAL Kitchen Minder 1 svart-hvitt og farge enheter har gått over til Kitchen Minder 2 Farge touchskjerm (berøringsskjerm) med nytt utseende og noen endringer på interne

Detaljer

NOx-fondets portal for. rapportering og tilslutning. Brukermanual. Versjon 2.0

NOx-fondets portal for. rapportering og tilslutning. Brukermanual. Versjon 2.0 NOx-fondets portal for rapportering og tilslutning Brukermanual Versjon 2.0 27. april 2015 1 Innhold 1. Pålogging... 3 2. Hovedsiden... 4 3. Din virksomhet... 5 3.1. Informasjon om din virksomhet... 5

Detaljer

Tak. Kapittel 4 - Tak... 3

Tak. Kapittel 4 - Tak... 3 30.01.2012 Kapittel 4... 1 DDS-CAD Arkitekt innføring i versjon 7 Kapittel Innhold... Side Kapittel 4 -... 3 Loftsetasje... 3 Underlagstegning... 3... 4 Yttervegg... 6 Vindu i gavl... 9 Gulv i loftsetasjen...

Detaljer

Sengealarm PIR Brukerveiledning. Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 INNHOLD

Sengealarm PIR Brukerveiledning. Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 INNHOLD Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 Brukerveiledning Sengealarm PIR 2003 Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 HMS art. nr. 020753 Bestillingsnr.: 2223227 INNHOLD Sengealarm (bevegelsesdetektor)

Detaljer

Nedlasting av SCRIBUS og installasjon av programmet

Nedlasting av SCRIBUS og installasjon av programmet Nedlasting av SCRIBUS og installasjon av programmet Laget for BODØ FRIMERKEKLUBB av Sten Isaksen Versjon 06.01.2018 1 Før du laster ned Scribus: Du må vite hvilken versjon av Windows du har, sannsynligvis

Detaljer

NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring. Vera GSM Mini fjernstyrt GSM kontakt. Hurtigveiledning

NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring. Vera GSM Mini fjernstyrt GSM kontakt. Hurtigveiledning 1 NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring Vera GSM Mini fjernstyrt GSM kontakt Hurtigveiledning Det er viktig å sørge for at pin koden på SIM kortet er deaktivert før du setter det inn i

Detaljer

BRUKERMANUAL NR AUKSJON. Versjon 2-26.02.2015

BRUKERMANUAL NR AUKSJON. Versjon 2-26.02.2015 BRUKERMANUAL NR AUKSJON Versjon 2-26.02.2015 Innhold 1. Generelt om auksjon i Råfisklaget... 2 2. Din auksjonsprofil... 2 3. Krav til datautstyr... 3 4. Hvordan virker NR Auksjon... 3 4.1 Auksjonsoversikt...

Detaljer

Systemspesifikasjon AvtaleGiro

Systemspesifikasjon AvtaleGiro Systemspesifikasjon AvtaleGiro Systemspesifikasjon AvtaleGiro v 2.9 Side 1 av 21 Innhold 1 JUSTERING OG BLANKING AV FELTER... 3 2 FORSENDELSE FRA BETALINGSMOTTAKER... 3 2.1 STARTRECORD FORSENDELSE... 4

Detaljer

FNR: Krav til strekkoder på sykmeldingsblankett

FNR: Krav til strekkoder på sykmeldingsblankett FNR: 000000 00000 Krav til strekkoder på sykmeldingsblankett Innledning Bakgrunn Hensikten med dette dokumentet er å beskrive hvilke krav som stilles til e på nye sykmeldingsblankettene gjeldende fra 1.januar

Detaljer

Systemspesifikasjon AvtaleGiro

Systemspesifikasjon AvtaleGiro Systemspesifikasjon AvtaleGiro Systemspesifikasjon AvtaleGiro v 3.0 april 2013 Side 1 av 22 Innhold 1 STRUKTUR INNDATA... 3 2 FORSENDELSE FRA BETALINGSMOTTAKER... 3 2.1 STARTRECORD FORSENDELSE... 5 2.2

Detaljer

Konstantspenning dimmere med DMX

Konstantspenning dimmere med DMX Konstantspenning dimmere med DMX Bruksområder _ Egnet for innendørs installasjoner _ Armaturinstallering og separat eller toppskinnemontering Produktfordeler _ Sikkerhetskrav på grunn av overbelastning,

Detaljer

Innhold. DogWeb-Arra Mentalbeskrivelse Hund(MH)

Innhold. DogWeb-Arra Mentalbeskrivelse Hund(MH) Brukerveiledning DogWeb-Arra Mentalbeskrivelse Hund (MH) 20.09.2012 Innhold Forberedelser i klubbsystemet.... 3 Bruke DogWeb-Arra for MH.... 6 DWA hovedmeny... 8 Legg inn påmeldinger manuelt.... 11 Vedlikehold

Detaljer

Dato oppdatert: DISPENSER

Dato oppdatert: DISPENSER Dato oppdatert: 18.11.2014 DISPENSER Innholdsfortegnelse: 1. INTRODUKSJON..................2 2. FESTE AV DISPENSER............... 2 3. STRØMTILFØRSEL.................2 4. SETTE PÅ ETIKETT RULL..............2

Detaljer

RoSyDIGWeb. Veiledning til Søkerdelen. Side 1 av 13

RoSyDIGWeb. Veiledning til Søkerdelen. Side 1 av 13 RoSyDIGWeb Veiledning til Søkerdelen Side 1 av 13 Innholdsfortegnelse 1. Velkomstsiden.... 3 2. Søknad om gravetillatelse.... 4 2.1 Velg veimyndighet.... 4 2.2 Velg søknadstype.... 4 2.3 Utfyll kontaktinformasjon...

Detaljer

CS-Web SMS og E-Post

CS-Web SMS og E-Post CS-Web SMS og E-Post Bruk av SMS og E-post direkte til kunder ved varemottak. Page 2 of 6 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 SMS og Epost ved varemottak 08.02.2014

Detaljer

Linklaget - direkte forbindelser mellom noder. Tilbakeblikk. Tilbakeblikk. Generelt om Link-laget

Linklaget - direkte forbindelser mellom noder. Tilbakeblikk. Tilbakeblikk. Generelt om Link-laget Linklaget - direkte forbindelser mellom noder Tilbakeblikk Kursets fokus nett for generell bruk pakkebaserte nett Foreleser: KjellÅge Bringsrud E-mail:kjellb A 1 2 3 4 5 N oder D 6 Link 2/8/2005 1 2/8/2005

Detaljer

Brukermanual for Biomest-programmet Versjon 1.77 mai 2008

Brukermanual for Biomest-programmet Versjon 1.77 mai 2008 Brukermanual for Biomest-programmet Versjon 1.77 mai 2008 Vaki Aquaculture Systems Ltd. Akralind 4 IS-201 Kopavogur Island Tlf. + 354-595 3000 Faks. + 354-595 3001 e-post: vaki@vaki.is Internett:www.vaki.is

Detaljer

Vår rutine for å finne fram til, informere og følge opp studenter som kvalifiserer til grad er som følger:

Vår rutine for å finne fram til, informere og følge opp studenter som kvalifiserer til grad er som følger: Gradfangst Fra 1. august 2014 begynner vi med gradfangst av bachelorstudenter ved NTNU, men store deler av denne dokumentasjonen gjelder generelt for alle studieprogram hvor studentens utdanningsplan vedlikeholdes.

Detaljer

Kort veiledning for mottakere

Kort veiledning for mottakere Kort veiledning for mottakere Side 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Kort veiledning for mottakere Daglige Oppgaver Mottak Legge inn merknader på en transport Se om et oppdrag har merknad Se alle

Detaljer

Dagens tema. C-programmering. Nøkkelen til å forstå C-programmering ligger i å forstå hvordan minnet brukes.

Dagens tema. C-programmering. Nøkkelen til å forstå C-programmering ligger i å forstå hvordan minnet brukes. Dagens tema C-programmering Nøkkelen til å forstå C-programmering ligger i å forstå hvordan minnet brukes. Adresser og pekere Parametre Vektorer (array-er) Tekster (string-er) Hvordan ser minnet ut? Variabler,

Detaljer

6. Matching faktura mot ordre SSØ

6. Matching faktura mot ordre SSØ 6. Matching faktura mot ordre SSØ Versjon: 1.0 6.1 Automatisk matching 27.05.09 Innhold 1 Opprette matchekriterier 2 Matcheprosessen (Oversikt) Formål: Merknad: Alternativ rutine: Referanse til brukerhåndboken:

Detaljer

Integrasjon mot Active Directory i EK 2.37

Integrasjon mot Active Directory i EK 2.37 Notat EK har funksjonalitet for å synkronisere brukertabellen sin mot Active Directory eller en annen katalogtjeneste som kan aksesseres via LDAP protokollen. Funksjonaliteten kan brukes til å: - Oppdatere

Detaljer

NATRE Ekspress BRUKERMANUAL

NATRE Ekspress BRUKERMANUAL NATRE Ekspress BRUKERMANUAL Versjon 15.08.2014 INNHOLD Brukermanual... 1 Innhold... 2 Innledning... 3 Logge på EKSPRESS... 4 Hovedbildet i NATRE EKSPRESS... 5 Lag nytt tilbud... 6 Legg til produkt... 7

Detaljer

Oppgradering WMS og PLS

Oppgradering WMS og PLS Oppgradering WMS og PLS Lageret til Midtunbygget Varehotell ble bygget for Vinmonopolet på åttitallet. Leverandør for automatlageret var den gang Munck Autech Technology. Lageret består av fire reolganger

Detaljer

Lighthouse for MAX Versjon 5 Software Brukermanual for CPM-100

Lighthouse for MAX Versjon 5 Software Brukermanual for CPM-100 Lighthouse for MAX Versjon 5 Software Brukermanual for CPM-100 Innhold Sidenummer Endre standard driverinnstillinger 2-3 Starte programmet 4 Endre sidestørrelse 5-6 Skrive inn tekst 7 Redigere tekst 8

Detaljer

Brukermanual. System for oversiktslister SVV

Brukermanual. System for oversiktslister SVV Brukermanual System for oversiktslister SVV Endringslogg: Versjon Nytt i versjon Endret av Endret dato Godkjent v2007-06-25 Versjonnr i bunntekst, registrer kontrakt ank@nois.no 25.06.2007 v2007-06-26

Detaljer

Uponor SMS-modul for fjerntilgang R-56

Uponor SMS-modul for fjerntilgang R-56 Uponor SMS-modul for fjerntilgang R-56 SMS-beskrivelse Se bilde A for systembeskrivelse Uponor SMS-modul for fjerntilgang R-56 kan fjernstyre overgang mellom comfort- og ECO-modus. Modulen er koblet til

Detaljer

Funksjonsbeskrivelse

Funksjonsbeskrivelse Brukerveiledning Funksjonsbeskrivelse Kriseplan Software versjon 5.0.0 eller nyere Rev A Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Bruke Kriseplan... 3 2.1 Krise-Telefon... 3 2.1.1 En kontakt lagt inn...

Detaljer

TDT4110 Informasjonsteknologi grunnkurs: Tema: Betingelser og logiske uttrykk Utgave 3: Kap. 3

TDT4110 Informasjonsteknologi grunnkurs: Tema: Betingelser og logiske uttrykk Utgave 3: Kap. 3 1 Kunnskap for en bedre verden TDT4110 Informasjonsteknologi grunnkurs: Tema: Betingelser og logiske uttrykk Utgave 3: Kap. 3 Terje Rydland - IDI/NTNU 2 if (be): else (not_to_be): 3 Læringsmål og pensum

Detaljer

En liten oppskrift på hvordan jeg installert og fikk Xastir til å virke sånn at jeg ble synlig i APRS verden.

En liten oppskrift på hvordan jeg installert og fikk Xastir til å virke sånn at jeg ble synlig i APRS verden. En liten oppskrift på hvordan jeg installert og fikk Xastir til å virke sånn at jeg ble synlig i APRS verden. La meg med en gang si at jeg er rimelig grønn i Linux verden så dere får bære over med meg

Detaljer

Verden. Steg 1: Vinduet. Introduksjon

Verden. Steg 1: Vinduet. Introduksjon Verden Introduksjon Processing Introduksjon Velkommen til verdensspillet! Her skal vi lage begynnelsen av et spill hvor man skal gjette hvilke verdensdeler som er hvor. Så kan du utvide oppgava til å heller

Detaljer

Repetisjon, del 2. TDT 4110 IT Grunnkurs Professor Guttorm Sindre

Repetisjon, del 2. TDT 4110 IT Grunnkurs Professor Guttorm Sindre Repetisjon, del 2 TDT 4110 IT Grunnkurs Professor Guttorm Sindre Premieutdeling Kahoot Vinnere av enkeltrunder: Datamaskinens historie: mr.oyster (7311) Variable, aritmetiske op., etc.: Sha-ra (6155) if-setn.,

Detaljer

if (be): else (not_to_be): TDT4110 Informasjonsteknologi grunnkurs: Tema: Betingelser og logiske uttrykk Utgave 3: Kap.

if (be): else (not_to_be): TDT4110 Informasjonsteknologi grunnkurs: Tema: Betingelser og logiske uttrykk Utgave 3: Kap. 1 Kunnskap for en bedre verden TDT4110 Informasjonsteknologi grunnkurs: Tema: Betingelser og logiske uttrykk Utgave 3: Kap. 3 Terje Rydland - IDI/NTNU 2 if (be): else (not_to_be): 3 Læringsmål og pensum

Detaljer

Brukerveiledning HPV vaksine

Brukerveiledning HPV vaksine Brukerveiledning HPV vaksine Søke tidligere gitt vaksine til pasient I System X er det to muligheter for å søke etter tidligere gitt vaksine til en pasient. Søk etter spesifikk pasient: Gå i vaksinemodulen

Detaljer

Tabellen viser en serie med verdier for den uavhengige variabelen, og viser den tilhørende verdien til den avhengige variabelen.

Tabellen viser en serie med verdier for den uavhengige variabelen, og viser den tilhørende verdien til den avhengige variabelen. Kapittel 13: Tabeller 13 Oversikt over tabeller... 222 Oversikt over fremgangsmåten for å generere en en tabell... 223 Velge tabellparametre... 224 Vise en automatisk tabell... 226 Bygge en manuell tabell

Detaljer

Xastir Konfigurasjon av Xastir for Igate + TX/RX av meldinger

Xastir Konfigurasjon av Xastir for Igate + TX/RX av meldinger Xastir Konfigurasjon av Xastir for Igate + TX/RX av meldinger For å fullføre denne konfigurasjon trenger du en PC med Linux (jeg bruker Ubuntu 10.10), fast Internett forbindelse og en 2m radio med TNC.

Detaljer

Med Reacts webmail kan du sende og motta e-post som normalt. Forskjellen er at dette gjøres via nettleser og ikke via ditt standard e-postprogram.

Med Reacts webmail kan du sende og motta e-post som normalt. Forskjellen er at dette gjøres via nettleser og ikke via ditt standard e-postprogram. Webmail - pat.react.no Med Reacts webmail kan du sende og motta e-post som normalt. Forskjellen er at dette gjøres via nettleser og ikke via ditt standard e-postprogram. Noen funksjoner i webmail: Sende

Detaljer

XEROX SIKKERHETSBULLETIN XRX Sårbarhet i Web-serveren Xerox MicroServer kan føre til avslag på anmodning om tjeneste.

XEROX SIKKERHETSBULLETIN XRX Sårbarhet i Web-serveren Xerox MicroServer kan føre til avslag på anmodning om tjeneste. Sikkerhetsbulletin XRX05-004 fra XEROX XEROX SIKKERHETSBULLETIN XRX05-004 Sårbarhet i Web-serveren Xerox MicroServer kan føre til avslag på anmodning om tjeneste. Følgende programvareløsning og tilhørende

Detaljer

Kompetanser i EQS. Administrasjon av kompetanser med modulen EQS Competence

Kompetanser i EQS. Administrasjon av kompetanser med modulen EQS Competence Kompetanser i EQS Administrasjon av kompetanser med modulen EQS Competence Navn Versjon Kompetanser i EQS 3.14.1 Sist oppdatert av Dato Extend AS 26.11.2015 Kompetanser i EQS: Innledning INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Det du skal gjøre i denne oppgava er først å sette opp bakgrunnen til spillet og så rett og slett å få firkanter til å falle over skjermen.

Det du skal gjøre i denne oppgava er først å sette opp bakgrunnen til spillet og så rett og slett å få firkanter til å falle over skjermen. Tetris Introduksjon Processing Introduksjon Lag starten på ditt eget tetris spill! Det du skal gjøre i denne oppgava er først å sette opp bakgrunnen til spillet og så rett og slett å få firkanter til å

Detaljer

NOx-fondets portal for. tilslutning, rapportering og. søknad om refusjon av urea. Brukermanual. Versjon mars 2017

NOx-fondets portal for. tilslutning, rapportering og. søknad om refusjon av urea. Brukermanual. Versjon mars 2017 NOx-fondets portal for tilslutning, rapportering og søknad om refusjon av urea Brukermanual Versjon 4.0 14. mars 2017 Innhold 1 Søknad om tilslutning/registrering... 3 1.1 Tilslutning av objekter... 4

Detaljer

Simulerings-eksperiment - Fysikk/Matematikk

Simulerings-eksperiment - Fysikk/Matematikk Simulerings-eksperiment - Fysikk/Matematikk Tidligere dette semesteret er det gjennomført et såkalt Tracker-eksperiment i fysikk ved UiA. Her sammenlignes data fra et kast-eksperiment med data fra en tilhørende

Detaljer

BRUKERMANUAL. NetMaker TTS, Butikk. SW ref: 5.0x. RF-Node for temp. Telenett. PC for ekstern overvåkning

BRUKERMANUAL. NetMaker TTS, Butikk. SW ref: 5.0x. RF-Node for temp. Telenett. PC for ekstern overvåkning BRUKERMANUAL NetMaker TTS, Butikk SW ref: 5.0x Tech-Node for maskin rom RF-Node for temp. Trådløs NetMaker Protokol Temperatur RF-Node for temp. PC for lokal overvåkning GSM-nett Telenett Internett Temperatur

Detaljer

TDT4105 Informasjonsteknologi grunnkurs: Uke 42 Strenger og strenghåndtering

TDT4105 Informasjonsteknologi grunnkurs: Uke 42 Strenger og strenghåndtering 1 TDT4105 Informasjonsteknologi grunnkurs: Uke 42 Strenger og strenghåndtering Anders Christensen anders@idi.ntnu.no Rune Sætre satre@idi.ntnu.no 2 Læringsmål og pensum Læringsmål Skal kunne forstå og

Detaljer

Uovision UM535 / UM535W. GSM-oppsett SMS-styring

Uovision UM535 / UM535W. GSM-oppsett SMS-styring Uovision UM535 / UM535W GSM-oppsett SMS-styring OPPSTART Sett inn batterier i kameraet. Sett inn et SIM kort med en deaktivert PIN kode (må deaktiveres i en mobiltelefon før bruk i viltkameraet) og en

Detaljer

Excel. Kursopplegg for SKUP-konferansen 2015. Laget av trond.sundnes@dn.no

Excel. Kursopplegg for SKUP-konferansen 2015. Laget av trond.sundnes@dn.no Excel Kursopplegg for SKUP-konferansen 2015 Laget av trond.sundnes@dn.no 1 Konseptet bak Excel er referansepunkter bestående av ett tall og en bokstav. Et regneark består av loddrette kolonner (bokstav)

Detaljer

Manual for innlegging av standard sideinnhold og nyheter via «backend»

Manual for innlegging av standard sideinnhold og nyheter via «backend» Manual for innlegging av standard sideinnhold og nyheter via «backend» 23.3.2006 Utarbeidet av: 2 Innlogging og beskrivelse av hovedelement i «backend» For å få tilgang til redigeringsmodul velges følgende

Detaljer

6107 Operativsystemer og nettverk

6107 Operativsystemer og nettverk 6107 Operativsystemer og nettverk Labøving 6ab TCP/IP-verktøy og IPv4-protokollen Introduksjon Øvingen er skrevet for Linux, men vil også fungere fra Mac OSX eller Windows. Kommandoene som brukes finnes

Detaljer

INFRANET, Systemoversikt og brukergrensesnitt, Telenor Nett INFRANET, Spesifikasjon av feilmeldinger, Telenor Nett

INFRANET, Systemoversikt og brukergrensesnitt, Telenor Nett INFRANET, Spesifikasjon av feilmeldinger, Telenor Nett Vedlegg 3 5. Infranet - spesifikasjon 5.1 Generelt Denne spesifikasjonen omtaler hvilke krav som stilles til applikasjonsutstyr som skal tilknyttes INFRANETs serielle grensesnitt. Dette grensesnittet er

Detaljer

19.03.14 1. HBF Drammen 2014 Tips og triks 1. Innhold... Side. Tips og triks 1... 3

19.03.14 1. HBF Drammen 2014 Tips og triks 1. Innhold... Side. Tips og triks 1... 3 19.03.14 1 HBF Drammen 2014 Tips og triks 1 Innhold... Side Tips og triks 1... 3 Meny Fil i hovedknapperad... 3 Sikkerhetslagring... 3 Presentasjonsegenskap... 4 Detaljoppsett... 4 Lagoppsett... 5 Pennoppsett...

Detaljer