Fiskeri- og havbruksnæringens regionaløkonomiske betydning i Trøndelag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fiskeri- og havbruksnæringens regionaløkonomiske betydning i Trøndelag"

Transkript

1 Fiskeri- og havbruksnæringens regionaløkonomiske betydning i Trøndelag En analyse av sysselsetting og verdiskaping som følge av fiskeri- og havbruksnæringen i Trøndelag Roald Sand NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2003

2 Tittel Forfatter : FISKERI OG HAVBRUKSNÆRINGENS REGIONALØKONOMISKE BETYDNING I TRØNDELAG. En analyse av sysselsetting og verdiskaping som følge av fiskeri- og havbruksnæringen i Trøndelag : Roald Sand NTF-notat : 2003:4 Prosjektnummer : 1546 ISSN : Prosjektnavn Oppdragsgiver Prosjektleder Medarbeider Layout/redigering Referat Emneord : Regionaløkonomiske effekter av fiskeri og havbruksnæringa i Trøndelag : Trøndelag fiskeoppdretterlag, Fiskarlaget Midt-Norge, Nord- Trøndelag fylkeskommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune : Roald Sand : Espen Carlsson : Solrun F. Spjøtvold Dato : Mai 2003 Antall sider : 65 Pris : 75, Utgiver : I dette prosjektet belyses hvordan fiskeri- og havbruksnæringen bidrar til sysselsetting og verdiskaping i Trøndelag. Data fra virksomheter i verdikjedene for fisk i Trøndelag analyseres for å finne direkte virkninger innen verdikjedene og indirekte virkninger for øvrig virksomhet i Trøndelag. De indirekte virkningene beregnes ved hjelp av den regionaløkonomiske modellen PANDA. : Fiskeri, Fiskeoppdrett, Fiskeindustri, Regionaløkonomi, PANDA, Ringvirkninger, Verdikjede : Nord-Trøndelagsforskning Serviceboks 2533, 7729 STEINKJER telefon telefaks

3 FORORD Høsten 2002 fikk Nord-Trøndelagsforskning (NTF) i oppdrag å kartlegge regionaløkonomiske effekter av fiskeri- og havbruksnæringa i Trøndelag. Oppdraget representerer om lag to månedsverk og er gjennomført i tiden til Dette NTF-notatet rapporterer de viktigste resultatene fra dette prosjektet. Oppdragsgiver har vært Trøndelag Fiskeoppdretterlag, Fiskarlaget Midt-Norge, Nord- Trøndelag fylkeskommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune. Kontaktpersoner hos oppdragsgiver har vært Jørund Larsen i oppdretterlaget, Jørn Ekrem hos de regionale myndigheter og Leif H. Hanssen i Fiskarlaget. Rapporten er skrevet av Roald Sand. Espen Carlsson har bidratt med datainnsamling. Even Bjørnstad har bidratt som prosjektrådgiver, mens Solrun F. Spjøtvold har bidratt med redigering. Jeg takker alle for verdifull bistand. Steinkjer, mars 2003 i Roald Sand prosjektleder

4

5 iii INNHOLD side FORORD INNHOLD TABELLER SAMMENDRAG i iii iv v 1. INNLEDNING Bakgrunn Mål, problemstillinger og avgrensing Gjennomføring Innhold i rapporten 4 2. METODE OG GJENNOMFØRING Gjennomføring Fiskeflåte og fiskeindustri for villfisk Settefisk, matfisk og tilhørende fiskeindustri Eksportører/grossister og transportører Valg av ringvirkningsanalyse som metode Oppsummering og diskusjon 9 3. RESULTATER Fiskeri- og havbruksnæringen i Trøndelag Fiskeindustri Transport- og grossister/eksportører Ringvirkninger Oppsummering DISKUSJON OG KONKLUSJON Sentrale resultater Konklusjon 28 LITTERATUR 31 Vedlegg 1: Vedlegg 2: Følgebrev og spørreskjema Tabeller

6 iv TABELLER Tabell side 3.1: Fiskeridata i rund vekt (i tusen tonn) og førstehåndsverdi (i mill. NOK utbetalt fisker) for Trøndelag, : Førstehåndsverdi (i mill. NOK), lønnskostnader og årsverk fordelt på størrelse på fartøy i Trøndelag, : Fiskeoppdrett i Trøndelag, pr (Kilde: Fiskeridirektoratet 2002) : Omsetning, årsverk og regionale kjøp for Fiskeri- og havbruksnæringen i Trøndelag i : Omsetning, årsverk og regionale kjøp for fiskeindustrien i Trøndelag i 2001 (Kilde: egne beregninger) : Omsetning, årsverk og regionale kjøp for brønnbåt, lastebil og grossist/eksportør i Trøndelag i : Ringvirkninger fordelt på bransje, 1. runde-, konsumvirkninger og samlede ringvirkninger (sysselsetting i årsverk) : Direkte og indirekte sysselsettingsvirkninger (årsverk) av fiskeri- og havbrukssektoren (Kilde: egne beregninger i PANDA) : Regional sysselsetting og verdiskaping som følge av fiskeri- og havbruksnæringen i Trøndelag, : Regional sysselsetting og verdiskaping som følge av fiskerinæringen i Trøndelag, : Regional sysselsetting og verdiskaping som følge av havbruksnæringen i Trøndelag, : Omsetning, verdiskaping, økonomiske årsverk og verdiskaping pr. årsverk som følge av fiskeri- og havbruksvirksomhet i Trøndelag i

7 SAMMENDRAG Dette NTF-notatet beskriver nærmere bakgrunn, problemstillinger, metoder og resultater i prosjektet "Regionaløkonomiske effekter av fiskeri- og havbruksnæringa i Trøndelag", som Nord-Trøndelagsforskning (NTF) har gjennomført i perioden Oppdragsgiver har vært Trøndelag Fiskeoppdretterlag, Fiskarlaget Midt-Norge og fylkeskommunene i Nord- og Sør-Trøndelag. Bakgrunn Norge er blant de land i verden som har de beste naturgitte forutsetningene for fiskeriog havbruksvirksomhet. I Norge er denne virksomheten, med tilhørende ringvirkninger for øvrig næringsliv, av stor betydning for sysselsetting, verdiskaping og bosetting spesielt langs kysten. Slik er det også i Trøndelag, hvor om lag 10 % av sysselsettingen langs kysten er i fiskeri- og havbruk eller fiskeindustri. Ringvirkningene av basisnæringer som fiskeri- og havbruksvirksomhet er generelt store, både på lokalt/kommunalt, regionalt og nasjonalt nivå. Tidligere er det gjennomført en studie av nasjonal sysselsetting og verdiskaping som følge av fiskeri- og havbruksnæringen. Kunnskap om ringvirkningene på lokalt og regionalt nivå har hittil vært begrenset. v Mål og problemstillinger Formålet med dette prosjektet er å øke kunnskapen om regionaløkonomiske effekter av fiskeri- og havbruksnæringa i Trøndelag. Den overordnede problemstillingen er å belyse regional sysselsetting og verdiskaping som følge av fiskeri- og havbruksnæringen i Trøndelag. I tillegg til kjernevirksomheten i fiskeri- og havbruksnæringen innebærer dette å belyse sysselsetting og verdiskaping i de øvrige delene av verdikjedene for fisk (fiskemottak, slakteri, fiskeforedlingsanlegg, transport- og salgs- /grossistvirksomhet i Trøndelag), samt hos annen næringsvirksomhet som drives som følge av fiskeri- og havbruksnæringen i Trøndelag. Metode og gjennomføring Den viktigste metoden ved gjennomføringen av prosjektet har vært en ringvirkningsanalyse ved hjelp av PANDA. Som et nødvendig grunnlag for å gjennomføre ringvirkningsanalysen har vi gått gjennom og oppdatert tidligere etablert kunnskap om omsetning, sysselsetting, verdiskaping og kjøp fra regionale underleverandører for verdikjedene for oppdrettsfisk og villfisk. Siden regnskap ikke foreligger for 2002, har vi valgt å bruke aktiviteten i 2001 som utgangspunkt for våre beregninger. Viktige kilder har bl.a. vært Fiskeridirektoratets årlige lønnsomhetsundersøkelser og Brønnøysundregistrene (omsetning, antall ansatte og resultat for ulike foretak i ulike bransjer). Nærmere informasjon om regionale forhold er hentet inn ved en kombinasjon av spørreskjema og telefonintervju overfor aktører innen verdikjeden for fiskeri- og havbruk i Trøndelag.

8 vi Resultater Resultatene viser at fiskeri- og havbruksvirksomheten i Trøndelag gir grunnlag for en verdiskaping på over 1,44 mrd (inkl. lønnskostnader) og økonomiske årsverk (normal lønn ved heltidsjobb) i regionen. Følgende oppsummeringstabell viser omsetning, verdiskaping, økonomiske årsverk og verdiskaping pr. årsverk som følge av fiskeri- og havbruksvirksomhet i Trøndelag i 2001: Omsetning (i mill.) Verdiskaping (i mill.) Årsverk Verdiskaping/ årsverk (i mill.) Fiskefartøy 392,7 233,1 417,0 0,559 Øvrig verdikjede 155,4 80,9 234,2 0,346 Annen virksomhet 297,1 104,0 205,1 0,507 Sum fiskeri 845,2 418,1 856,4 0,488 Havbruk 1 629,0 388,3 489,6 0,793 Øvrig verdikjede 620,5 313,8 863,5 0,363 Annen virksomhet 920,4 322,1 635,5 0,507 Sum havbruk 3 169, , ,5 0,515 sum fiskeri- og havbruk 4 015, , ,9 0,507 Av den samlede verdiskapingen ser det ut til at omlag 70 % havner innenfor den delen av verdikjeden vi har fokusert på (fiskeri- og havbruk, fiskeindustri, grossist og transport). Kjernevirksomhetene innen fiskeri- og havbruk (fiske/fangst og oppdrett) kaprer en relativt høy andel av den samlede verdiskapingen. De beregnede årsverkene fordeler seg på 907 årsverk i direkte sysselsettingseffekt i fiskeri- og havbruksvirksomhet, omlag årsverk i fiskeindustri, grossist og transportledd samt 841 årsverk i andre næringer (ringvirkninger). I tillegg til de tallfestede anslagene over kommer sysselsetting og ringvirkninger fra nye oppdrettsarter (26 årsverk), forleverandører (8 årsverk), offentlig forvaltning (25,5 årsverk), båt- og flytransport, osv. Til sammen utgjør dette minst 60 årsverk pluss ringvirkninger fra disse igjen. Tar vi med disse årsverkene og forholdsvis lave anslag på videre ringvirkninger, finner vi at fiskeri- og havbruksvirksomheten i Trøndelag gir grunnlag for omlag årsverk, hvorav 930 årsverk i egen virksomhet og årsverk i annen virksomhet. Et årsverk gir normalt grunnlag for 1,1-1,15 arbeidsplasser, siden en rekke personer ikke arbeider heltid. Regnet i antall arbeidsplasser gir fiskeri- og havbruksnæringen i Trøndelag grunnlag for arbeidsplasser for omlag personer. Dette utgjør nesten 2 % av arbeidsplassene i Trøndelag. For kystregionene i Trøndelag, utgjør arbeidsplasser omlag 15 % av det samlede antall arbeidsplasser i 2001.

9 Vi finner at ett årsverk i fiskeri- og havbruksvirksomhet gir grunnlag for godt over to årsverk i annen regional næringsvirksomhet. De samlede ringvirkningene er større for havbruk enn for tradisjonelt fiske. Ett årsverk i fiskerinæringen gir grunnlag for litt over ett årsverk i annen virksomhet i Trøndelag, mens ett årsverk i havbruk gir grunnlag for om lag tre årsverk i annen virksomhet i Trøndelag. Den viktigste årsaken til denne forskjellen er sesongfiske langs hele kysten, noe som medfører at trønderske fiskefartøy leverer omlag 75 % av fangsten til fiskemottak utenfor Trøndelag. vii

10

11 1. INNLEDNING På oppdrag fra Trøndelag fiskeoppdretterlag, Fiskarlaget Midt-Norge, Nord-Trøndelag fylkeskommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune, har Nord-Trøndelagsforskning gjennomført prosjektet: "Regionaløkonomiske effekter av fiskeri- og havbruksnæringen i Trøndelag". Denne rapporten beskriver nærmere bakgrunn, problemstillinger, metoder og resultater i dette prosjektet Bakgrunn I Trøndelag har primærnæringer og utnytting av naturressurser vært det viktigste grunnlaget for bosetting og sysselsetting. Med unntak av Trondheimsregionen er det fortsatt slik at primærnæringene er blant de viktigste sektorene for sysselsetting og verdiskaping i Trøndelag. Teknologi- og samfunnsutviklingen har medført at sysselsettingen innen primærnæringene stadig blir mindre. I de indre deler av Trøndelag gjelder dette først og fremst bergverk og landbruk. Langs kysten gjelder dette i særlig grad fiskerinæringen. Norge er blant de land i verden som har de beste naturgitte forutsetninger for fiske, fangst og produksjon av sjømat (nær tilgang til fangstområder og gode lokaliteter for oppdrett). I 2001 utgjorde førstehåndsverdiene i norsk fiskerinæring (tradisjonell fiske/fangst med fiskefartøy) omlag 11,4 mrd NOK mens førstehåndsverdiene i havbruksnæringen (oppdrett av laks, ørret, skjell/skalldyr og marin fisk) var omlag 9,1 mrd NOK for landet sett under ett (SSB 2002). Trøndelagskysten gir muligheter for en betydelig fiskeri- og havbruksvirksomhet i denne delen av landet. Sett i forhold til førstehåndsverdiene er omlag 3,5 % av norsk fiskerinæring og om lag 17 % av norsk havbruksnæring lokalisert i Trøndelag. Fiskerinæringen, som så sent som på 1980-tallet var hovedinntektskilde for om lag 1000 personer i Trøndelag, ga i 2001 hovedinntekt for mindre enn 450 personer. I løpet av 1980-tallet vokste havbruksnæringen fram som viktig inntektskilde langs kysten av Trøndelag. Sysselsettingen innen næringen økte fram til midt på 1990-tallet, da den ga hovedinntekt til over 750 personer i Trøndelag. I 2001 var fiskeoppdrett den viktigste kilden til inntekt for 630 personer. Samlet sett utgjorde fiskeri- og havbruk omlag 0,7 % av den samlede sysselsettingen både i Trøndelag og landet forøvrig i For enkelte kystkommuner/regioner i Trøndelag utgjør imidlertid fiskeri- og havbruk godt over 10 % av samlet sysselsetting. 1 De samlede regionaløkonomiske virkningene av fiskeri- og havbruksnæringen i Trøndelag går imidlertid langt utover det antall som er sysselsatt direkte innen fangst- eller oppdrettsleddet. Aktiviteten gir bl.a. grunnlag for: 1 Kilde er PANDA. Se også vedlegg.

12 2 Intern sysselsetting og verdiskaping (driftsinntekter minus forbruk av innkjøpte varer og tjenester minus avskrivinger, eventuelt minus lønn) i de ulike delene av verdikjedene for oppdrettsfisk (fra stamfisk/yngel, smolt, matfisk, slakting, videreforedling, salg/eksport og transport) og villfisk (fangst, fiskemottak, videreforedling, salg/eksport og transport). Sysselsetting og verdiskaping hos underleverandører (fôr- og utstyrprodusenter, verksted, regnskaps- og administrative tjenester, veterinære tjenester, bygg- og anleggsnæring, m.m.) med grunnlag i salg av varer og tjenester til bedrifter innen verdikjeden(e) for fisk. Økt generell aktivitet i økonomien, noe som gir grunnlag for økt etterspørsel etter varer og tjenester fra private husholdninger. Flytting, pendling og befolkningsutvikling (tilgang på arbeidsplasser er nødvendig for å bosetting i distriktene) I tillegg er det slik at landbruk og de fleste andre distriktsnæringer opplever sterke lønnsomhetsproblemer. Fiskeri- og havbruksnæringen er blant de få distriktsnæringene som er blitt spådd en lysende framtid. 2 Alt dette bidrar til at fiskeri- og havbruksnæringa har lokal- og regionaløkonomiske effekter som er av stor betydning for sysselsetting og bosetting i Trøndelag. Disse effektene er i liten grad analysert i detalj tidligere. Ser vi på verdikjedene for oppdrettsfisk og villfisk, finner KPMG (1998) at ett årsverk innen fiskeoppdrett og fiskerivirksomhet begge gir grunnlag for om lag 2,8 årsverk i øvrig næringsliv i Norge. Det hersker imidlertid stor usikkerhet om tallene for nasjonal sysselsetting som følge av fiskeri- og havbruksvirksomhet i Trøndelag, og KPMG (1998) gir i begrenset grad svar på spørsmålet om hvor stor del av sysselsettingen og verdiskapingen som tilfaller Trøndelag. Siden 1996 har det også skjedd store endringer innen de aktuelle næringene med redusert sysselsetting i tradisjonelt fiske og fiskeindustri, mens oppdrettsnæringen med tilhørende næringer har hatt en betydelig vekst. Det er derfor behov for å se nærmere på den regionaløkonomiske betydningen av fiskeri- og havbruksvirksomhet i Trøndelag. 1.2 Mål, problemstillinger og avgrensing Formålet med dette prosjektet er å øke kunnskapen om regionaløkonomiske effekter av fiskeri- og havbruksnæringa i Trøndelag. Med regionaløkonomiske effekter menes først og fremst sysselsetting og verdiskaping i Trøndelag. I dette prosjektet vil vi ikke ta for oss effektene på bosetting, pendling og befolkningsutvikling. Den overordnede problemstillingen er å belyse regional sysselsetting og verdiskaping som følge av fiskeri- og havbruksnæringen i Trøndelag. Delproblemstillinger er å belyse: 2 Se f.eks. DKNVS og NTVA (1999), SINTEF og Akvaplan-niva (1999), KPMG (2001).

13 3 sysselsetting og verdiskaping innen fiskerinæringen i Trøndelag sysselsetting og verdiskaping innen havbruksnæringen i Trøndelag sysselsetting og verdiskaping innen fiskemottak, slakteri og fiskeforedlingsanlegg i Trøndelag sysselsetting og verdiskaping innen transport- og salgs/grossistvirksomhet som følge av fiskeri- og havbruksnæringen i Trøndelag sysselsetting og verdiskaping hos regionale underleverandører og annen næringsvirksomhet som følge av fiskeri- og havbruksnæringen i Trøndelag. I forhold til verdikjeden for fisk har vi valgt å ikke belyse sysselsetting og verdiskaping blant regionale butikker/detaljister/restauranter som følge av fiskeri- og havbruksnæringen i Trøndelag, inkl. transport mellom grossist og disse. Dette kan være en tvilsom forutsetning om vi tror på betydningen av trøndersk konkurransedyktighet på produktmangfold/kvalitet og pris i fiskemarkedet. Hovedårsakene til utelatelsen av butikker m.m. er at det er vanskelig å skille ut betydningen av fisk for disse virksomhetene, og at regionale utsalgssteder kan skaffe seg produkter fra andre områder slik at sysselsetting og verdiskaping holder seg i stor grad like godt. I dagens regionale marked, selger f.eks. lofotskrei like godt som regional fisk. Vi har også valgt å ikke se nærmere på sysselsettingsendringer i regional forskningsaktivitet og i det offentlige, inkl. undervisning, som følge av trøndersk fiskeri- og havbruksnæring. Dette er opplagt en grov forenkling, siden det er sterk grunn til å tro at deler av aktiviteten ved de statlige høgskolene i Trøndelag, videregående skolene (Frøya, Ytre Namdal og Val vgs.), SINTEF/NTNU, osv, foregår i Trøndelag fordi fiskeri- og havbruksnæringen er av sterk betydning for regionen. Hovedgrunnen til disse avgrensingene er at det er vanskelig å skille mellom aktiviteter knyttet til det regionale og det nasjonale/internasjonale markedet. I prosjektet har vi kun sett på de samlede effektene for Trøndelag som følge av fiskeriog havbruksnæringen. Fiskeri- og havbruksnæringen samt relaterte næringer har selvfølgelig forskjellig omfang i de ulike kommunene. I dette prosjektet har vi ikke sett nærmere på effekter av fiskeri- og havbruksnæringen for ulike kommuner i Trøndelag. 1.3 Gjennomføring Den viktigste metoden ved gjennomføringen av prosjektet har vært en ringvirkningsanalyse ved hjelp av den regionale kryssløpsmodellen PANDA. Som et grunnlag for å gjennomføre ringvirkningsanalysen har vi gått gjennom og oppdatert tidligere dokumentert kunnskap knyttet til omsetning, sysselsetting, verdiskaping og kjøp fra regionale underleverandører for verdikjeden for oppdrettsfisk og villfisk. Siden regnskap ikke foreligger for 2002, har vi valgt å bruke aktiviteten i 2001 som utgangspunkt for våre beregninger.

14 4 1.4 Innhold i rapporten I kapittel 2 beskrives hvordan prosjektet er gjennomført. Først går vi gjennom hvordan ulike data for verdikjeden for fiskeri- og havbruksprodukter er samlet inn. Deretter beskrives hvordan denne informasjonen er analysert ved hjelp av en regional kryssløpsmodell (PANDA). I kapittel 3 rapporteres resultater fra datainnsamling og analyse. I de tre første delkapitlene beskrives sysselsetting, omsetning og verdiskaping i verdikjedene for fisk. I det fjerde delkapitlet beskrives resultater fra analysen av ringvirkninger for øvrig sysselsetting og verdiskaping. I kapittel 4 finner leseren en diskusjon av sentrale resultater og en gjennomgang av de viktigste konklusjonene.

15 2. METODE OG GJENNOMFØRING I dette kapitlet beskrives først hvordan ulike data for verdikjeden for fiskeri- og havbruksprodukter er samlet inn. Deretter går vi gjennom hvordan denne informasjonen er analysert ved hjelp av en regional kryssløpsmodell (PANDA). Til slutt i kapitlet drøfter vi sentrale forutsetninger og hvordan vi kan tolke resultatene fra modellberegningene Gjennomføring For bedrifter i verdikjeden for oppdrettsfisk og villfisk har vi gått gjennom og oppdatert tidligere dokumentert kunnskap knyttet til omsetning, sysselsetting og kjøp fra regionale eller nasjonale underleverandører. Siden regnskaper og lønnsomhetsundersøkelser ikke foreligger for 2002 har vi valgt å bruke aktiviteten i 2001 som utgangspunkt for våre beregninger. Verdikjeden for fiskeri og havbruk består av flere typer virksomhet. I denne analysen har vi basert oss på følgende inndeling: fiskeflåten (tradisjonell fiske/fangst) fiskemottak, foredling og fiskeindustri for villfanget fisk settefisk (produksjon/oppdrett av yngel og smolt) matfisk (produksjon/oppdrett av slakteklar fisk) slakteri, foredling og fiskeindustri for oppdrettsfisk eksportører/grossister transportører Av det ovenstående følger at vi ikke har sett nærmere på sysselsetting og verdiskaping blant regionale butikker/detaljister/restauranter som følge av fiskeri- og havbruksnæringen i Trøndelag. Hovedårsaken til dette er at aktivitet knyttet til salg av fisk er vanskelig å skille ut for disse virksomhetene. En kan også tenke seg at regionale utsalgssteder kan skaffe seg produkter fra andre områder slik at sysselsetting og verdiskaping i slike foretak ikke er avhengig av lokale/regionale fiskeprodukter. Viktige kilder for informasjon om bedrifter i verdikjeden for oppdrettsfisk og villfisk i Trøndelag har bl.a. vært: Fiskeridirektoratets årlige lønnsomhetsundersøkelser for fiskeri- og havbruksvirksomhet. Brønnøysundregistrene (omsetning, antall ansatte og resultat for ulike foretak i ulike bransjer). Informasjon om lokale underleveranser i PANDA, basert på fylkesvise leverandørundersøkelser fra tidlig på 1990-tallet. Tidligere rapporter som KPMG (1998, 2001 og 2002), SINTEF og Akvaplanniva (2000).

16 6 Innsamling av informasjon direkte fra de berørte bedriftene i Trøndelag ved en kombinasjon av spørreskjema og telefonintervju. En grunnleggende forskjell i forhold til tidligere studier på området er en relativt omfattende datainnsamling om regionale forhold fra enkeltaktører/foretak innen verdikjeden for oppdrettsfisk og villfisk. Dette innebærer informasjon om salgsinntekter, sysselsetting, fortjeneste, kostnader til lønn, fôr, utstyr, konsulent-/fou-tjenester, forsikring, transport, finanskapital, etc., og om disse varene og tjenestene kjøpes inn fra bedrifter i Trøndelag. Denne type data er nødvendig for å kunne beregne regionale ringvirkninger med PANDA. Ved innhenting av data la vi vekt på å få inn data av god kvalitet for fiskeflåten, havbruksbedrifter og fiskeindustrien. Ved trekking av utvalg og purring ble det videre lagt vekt på å sikre representativitet for Trøndelag. I tillegg til den datainnsamlingen som presenteres nedenfor, ble det foretatt kvalitative telefonintervju med aktuelle aktører i verdikjedene for fisk ved områder for vare- og tjenesteleveranser hvor dette i stor grad ble levert fra aktører utenfor Trøndelag. Hvorvidt bedriftene driver med virksomhet som kan plasseres innenfor flere ledd i verdikjedene for fisk, eventuelt annen virksomhet, ble forsøkt kartlagt pr. telefon og e-post. Svarprosenten ved dette, er å anse som tilfredsstillende (om lag 60 %). I alt 20 telefonintervjuer ble gjennomført her, i tillegg til den informasjonen vi fikk inn fra bedrifter som ble tilsendt spørreskjema. 2.2 Fiskeflåte og fiskeindustri for villfisk For fiskeflåten tok vi utgangspunkt i Fiskeridirektoratets årlige drifts- og lønnsomhetsundersøkelser og informasjon fra berørte salgslag. I tillegg ble det hentet inn data fra Brønnøysundregistrene for aksjeselskapene. Basert på Fiskeridirektoratets fartøyregister og Brønnøysundregistrene sendte vi ut spørreskjema (se vedlegg) til et utvalg av 24 aktive fiskerifartøy/rederier. Etter en purrerunde pr. post og telefon, og enkelte gjennomførte telefonintervju, ble det oppnådd tilfredsstillende svar fra 12 aktive fartøy. For fiskeindustri tok vi utgangspunkt i data fra Brønnøysundregistrene (omsetning, antall ansatte og resultat, bransjevis) og en kartlegging/diskusjon med Fiskarlag og Oppdretterlag i Midt-Norge. Av et utvalg på 14 bedrifter ble det oppnådd tilfredsstillende svar fra 7 bedrifter. De fleste av disse bedriftene driver med både fiskemottak og foredling av villfisk. 2.3 Settefisk, matfisk og tilhørende fiskeindustri For settefiskvirksomhet tok vi utgangspunkt i Fiskeridirektoratets årlige drifts- og lønnsomhetsundersøkelser. I tillegg ble det hentet inn data fra Brønnøysundregisteret.

17 7 Basert på Fiskeridirektoratets havbruksregister og Brønnøysundregisteret, sendte vi ut spørreskjema (se vedlegg) til et utvalg av 8 bedrifter som driver med settefiskvirksomhet. Etter en purrerunde pr. post og telefon, og enkelte gjennomførte telefonintervju, ble det oppnådd tilfredsstillende svar fra 5 foretak. For matfiskvirksomhet tok vi utgangspunkt i Fiskeridirektoratets årlige drifts- og lønnsomhetsundersøkelser. I tillegg ble det hentet inn data fra Brønnøysundregistrene (omsetning, antall ansatte og resultat, bransjevis). Basert på Fiskeridirektoratets havbruksregister og Brønnøysundregistrene sendte vi ut spørreskjema (se vedlegg) til et utvalg av 11 bedrifter som driver med matfiskvirksomhet. Etter en purrerunde pr. post og telefon, og enkelte gjennomførte telefonintervju, ble det oppnådd tilfredsstillende svar fra 5 foretak, hvorav ett eller flere av foretakene representerer et betydelig antall konsesjoner i Trøndelag. For slakting og annen fiskeindustri tok vi utgangspunkt i data fra Brønnøysundregistrene (omsetning, antall ansatte og resultat, bransjevis) og en kartlegging/diskusjon med Fiskarlag og Oppdretterlag i Midt-Norge. Av et utvalg på 13 bedrifter ble det oppnådd tilfredsstillende svar fra 10 bedrifter. Omlag halvparten av svarbedriftene driver med både slakting og foredling. 2.4 Eksportører/grossister og transportører For eksportører/grossistleddet tok vi utgangspunkt i data fra Brønnøysundregistrene og opplysninger fra de øvrige aktørene i verdikjedene for fisk. Av et utvalg på 8 bedrifter ble det oppnådd tilfredsstillende svar fra 4 rene eksportforetak. I tillegg ble det supplert noe med informasjon fra aktører innen fiskeindustrien i Trøndelag som også driver med eksport. For brønnbåttransport tok vi utgangspunkt i data fra Brønnøysundregistrene og opplysninger fra de øvrige aktørene i verdikjedene for fisk. Av et utvalg på 4 bedrifter ble det oppnådd tilfredsstillende svar fra 2 relativt betydelige brønnbåtforetak i Trøndelag. I tillegg ble det supplert noe med informasjon fra aktører innen fiskeindustrien i Trøndelag, som også driver med fiskeindustri (slakting av matfisk). Når det gjelder øvrig transport har vi ikke lagt vekt på å hente inn informasjon om regionale forhold her. I noen grad har vi antatt at eksisterende informasjon i PANDA (se neste delkapittel) er tilfredsstillende. Vi har imidlertid gjennomført ett lengre intervju med et regionalt firma innenfor lastebiltransport av fiskeprodukter, for å oppdatere informasjonsgrunnlaget i PANDA. En annen viktig kilde til informasjon har vært KPMG (2002) og studien av logistikk innen fiskeri- og havbruksnæringen i Trøndelag. Denne angir fordeling av fiskeprodukter på ulike markeder.

18 8 2.5 Valg av ringvirkningsanalyse som metode For å anslå omfanget av regionale ringvirkninger har vi bearbeidet statistiske data og utført modellberegninger i PANDA (Plan- og analysesystem for næringsliv, demografi og arbeidsmarked). PANDA består av en databank med tilbakegående tidsserier for en rekke ulike variabler og en kryssløpsmodell. 3 Dataene kommer i første rekke fra Statistisk Sentralbyrå og fra fylkesfordelt nasjonalregnskap. I næringsdelen av modellsystemet i PANDA kan det beregnes utvikling i sysselsetting/årsverk og omsetning (etter næring og egendefinerte aktiviteter). Beregningene styres av utviklingen i eksogene etterspørselskomponenter som offentlig konsum, investeringer og eksport til resten av landet og utlandet. De eksogene komponentene må beregnes av brukeren. I tillegg kan data for egendefinerte aktiviteter gis inn for spesielle virksomheter, som f.eks. fiskeri- og havbrukssektoren. Modellen beregner selv (endogent) andre typer av etterspørsel som konsekvenser av disse eksogene komponentene. Dette omfatter vareinnsats, vedlikeholdsinvesteringer på bygninger og anlegg, inntekter og privat konsum. I sluttfasen beregner modellen via forutsetninger om produktivitetsutvikling utvikling i bruttoproduksjonsverdi, årsverk og sysselsetting. Utgangspunktet for PANDA-analysen er bl.a. at all produksjon og sysselsetting, plasseres i sektorer basert på historiske data. I den Trøndelagsversjonen av PANDA som er brukt i dette prosjektet er all produksjon delt inn i 30 sektorer (se vedlegg). Kryssløpskjernen som danner grunnlaget for modellen er en tabell med 30 linjer og 30 kolonner, og her kan man se hvordan alle økonomiske transaksjoner foregår innen regionen (se f.eks. Sand 2001.) Dette har vi videre brukt til å beregne en referansebane for regionens økonomiske og demografiske utvikling over en viss tidsperiode. Denne referansebanen, som er ment å svare til en sannsynlig utvikling i det tilfelle at ingen spesielle tiltak vil skje, kan så sammenlignes med alternative utviklingsbaner. I og med at vi kun ser på forskjellen mellom ulike utviklingsbaner presenteres ikke forutsetningene for referansebanen i PANDA i detalj her. Her henviser vi til f.eks. Sand og Carlsson (2002). Viktige forutsetninger som kan tenkes å berøre resultatene i dette prosjektet er: proporsjonalitet (sysselsettingsmultiplikatoren blir den samme uansett hvor stor endring i aktiviteten som defineres) kraft og vannforsyning, bergverk og offentlig tjenesteyting holdes utenom, disse sektorene fastsettes eksogent konsumvirkninger inkluderes fordi det generelt er mangel på arbeidsplasser i distrikts-norge. Det antas med andre ord at sysselsetting som følge av fiskeri og havbruk ikke fortrenger annen sysselsetting og verdiskaping i regionen. Størrelsen på ringvirkningene er bl.a. avhengig av hvordan ulike sektorer er knyttet sammen gjennom kjøp/salg-relasjoner og den generelle aktiviteten i økonomien. I og 3 Se www. pandagruppen.no eller SINTEF (1999).

19 9 med at modellen antar full proporsjonalitet har det liten betydning hvilken prosentvis endring i fiskeri- og havbruksvirksomheten i Trøndelag vi velger å studere. Forutsetningen om proporsjonalitet er trolig holdbar ved mindre endringer i de regionale aktivitetene. Ved nedleggelse av hjørnesteinsbedrifter eller basisnæringer som fiskeriog havbruk, er det imidlertid grunn til å tro at de samlede virkningene kan bli sterkere enn hva resultatene fra modellberegningene antyder. Dette fordi man vil oppleve fraflytting, nedlegging av lokal varehandel, grendeskoler, etc. I denne studien har vi ikke sett nærmere på konsekvenser av eventuelle endringer i folketall. Vi har også valgt å utelate sysselsettingsendringer i regional forskningsaktivitet og i det offentlige, inkl. bla. forvaltning og undervisning, som følge av trøndersk fiskeri- og havbruksnæring (se kapittel 1). I tillegg har vi valgt å se bort fra endringer i bergverk og kraft- og vannforsyning som følge av fiskeri- og havbruksvirksomheten i Trøndelag. Årsaken til dette er at sysselsetting og verdiskaping i disse næringene i stor grad er bestemt ut fra produksjonskapasitet og/eller nasjonal/internasjonal etterspørsel. Dette betyr at vi forutsetter full omstillingsdyktighet til andre markeder for disse næringene. Det er selvfølgelig slik at andre næringer/bransjer er omstillingsdyktige og vil klare å finne alternative kunder som et stykke på vei kan klare å kompensere for det inntektsbortfall som en endring av aktiviteten i fiskeri- og havbruksnæringen medfører. I beregningene har vi valgt å se bort fra slike effekter. Et viktig argument for dette er lønnsomhetsproblemene en stor del av næringslivet i Trøndelag opplever for tiden. Det samme argumentet taler også for å inkludere konsumvirkninger i beregningene. Underleveranser og lokale lønnskostnader bidrar sammen til å øke det generelle aktivitetsnivået i regionen. Siden det generelt er mangel på arbeidsplasser i distrikts-norge vil økt sysselsetting i en næring gi økte inntekter for husholdningene og økt etterspørsel etter regionale varer og tjenester. 2.6 Oppsummering og diskusjon Viktige kilder for informasjon om bedrifter i verdikjeden for oppdrettsfisk og villfisk i Trøndelag har bl.a. vært Fiskeridirektoratets årlige lønnsomhetsundersøkelser, Brønnøysund-registeret, og spørreskjema og telefonintervju overfor berørte bedrifter i Trøndelag. De ulike utvalgene kan beskrives som en kombinasjon av tilfeldige og strategiske. Strategiske er de i den forstand at vi i noen grad har valgt å fokusere på å få inn informasjon fra nøkkelinformanter i næringen, dvs. informanter som har god oversikt over de verdikjeder den er involvert i og/eller som representerer ulike geografiske regioner innad i Trøndelag. Systematisk skjevhet kan ha oppstått i informantutvalgene bl.a. fordi vi ikke fikk inn informasjon fra mer enn omtrent halvparten av informantene i de utvalg som ble trukket, men også fordi våre utvalg kan være skjevt sammensatt. Slike systematiske utvalgsskjevheter er forsøkt korrigert gjennom å samle inn ytterligere opplysninger fra de aktuelle informantgruppene. Med unntak av de mulige skjevheter vi allerede har nevnt, er det ingen indikasjoner på at det forekommer systematiske skjevheter i utvalgene fra datamaterialet. Selv om vi totalt sett har et lavt antall fullstendige svar fra be-

20 10 drifter innen hvert av de aktuelle utvalgene, mener vi man kan generalisere til øvrige bedrifter i Trøndelag ut fra denne undersøkelsen. Hovedårsaken til det er relativt samstemmige svar fra informantene om hvor store andeler av varer og tjenester som kjøpes regionalt i Trøndelag. De innsamlede dataene er brukt til å beregne regional sysselsetting og verdiskaping i bedrifter i verdikjedene for fisk og til å beregne ringvirkninger for andre regionale bedrifter ved hjelp av kryssløpsmodellen PANDA. I ringvirkningsanalysen forutsettes bl.a. proporsjonalitet og mangel på dynamikk og omstilling i næringsliv som eventuelt mister inntekt som følge av endringer i fiskeri- og havbruksvirksomheten. Disse to effektene motvirker hverandre. Dette betyr at modellens resultater trolig kan gi en god beskrivelse av virkningene på regional sysselsetting og verdiskaping fra fiskeri- og havbruksvirksomheten i Trøndelag.

Rogaland; ringvirkningsanalyse landbruk og landbruksbasert virksomhet

Rogaland; ringvirkningsanalyse landbruk og landbruksbasert virksomhet Rogaland; ringvirkningsanalyse landbruk og landbruksbasert virksomhet av Merethe Lerfald og Per Kristian Alnes Rogaland; ringvirkningsanalyse landbruk og landbruksbasert virksomhet av Merethe Lerfald

Detaljer

Sektoranalyse for de marine næringene i Nord-Norge

Sektoranalyse for de marine næringene i Nord-Norge Sektoranalyse for de marine næringene i Nord-Norge Sónia Arrepia Photography - Visitnorway.com - Åpen Rapport Sektoranalyse for de marine næringene i Nord-Norge - statusbeskrivelse og fremtidsutsikter

Detaljer

Innovasjon i Møre og Romsdal R-02

Innovasjon i Møre og Romsdal R-02 Innovasjon i Møre og Romsdal R-02 2000 http://www.step.no/ Redaktør for seriene: Editor for the series: Dr. Philos. Finn Ørstavik (1998-2000) Stiftelsen STEP 2000 Henvendelser om tillatelse til oversettelse,

Detaljer

En verdiskapende Bygg-, Anlegg- og Eiendomsnæring (BAE)

En verdiskapende Bygg-, Anlegg- og Eiendomsnæring (BAE) En verdiskapende Bygg-, Anlegg- og Eiendomsnæring (BAE) av Anne Espelien, Marcus Gjems Theie og Lena Bygballe Forskningsrapport 1/2015 Handelshøyskolen BI Institutt for strategi og logistikk Senter for

Detaljer

HOVEDTREKK VED DEN ØKONOMISKE OG DEMOGRAFISKE UTVIKLINGEN I FYLKENE ETTER 1960

HOVEDTREKK VED DEN ØKONOMISKE OG DEMOGRAFISKE UTVIKLINGEN I FYLKENE ETTER 1960 RAPPORTER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ 88/3 HOVEDTREKK VED DEN ØKONOMISKE OG DEMOGRAFISKE UTVIKLINGEN I FYLKENE ETTER 1960 AV TOR SKOGLUND, ERIK STORDAHL OG KNUT Ø. SØRENSEN STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-

Detaljer

Regional analyse for Øst-Telemark 2014

Regional analyse for Øst-Telemark 2014 Regional analyse for Øst-Telemark 2014 Befolkningsutvikling, næringsutvikling, attraktivitet og scenarier KNUT VAREIDE & MARIT O. NYGAARD Tittel: Regional analyse for Øst-Telemark 2014 Undertittel: Befolkningsutvikling,

Detaljer

SINTEF A19052 - Åpen. Rapport. Bedriftenes kostnader ved sykefravær. Forfatter Karl-Gerhard Hem. SINTEF Teknologi og samfunn Helse 2011-03-30

SINTEF A19052 - Åpen. Rapport. Bedriftenes kostnader ved sykefravær. Forfatter Karl-Gerhard Hem. SINTEF Teknologi og samfunn Helse 2011-03-30 - Åpen Rapport Bedriftenes kostnader ved sykefravær Forfatter Karl-Gerhard Hem SINTEF Teknologi og samfunn Helse 2011-03-30 SINTEF Teknologi og samfunn Postadresse: Postboks 124 Blindern 0314 Oslo Sentralbord:

Detaljer

UTREDNING OM BEHOV FOR LEVERINGS- PLIKTIGE POSTTJENESTER Utarbeidet for Post- og teletilsynet

UTREDNING OM BEHOV FOR LEVERINGS- PLIKTIGE POSTTJENESTER Utarbeidet for Post- og teletilsynet UTREDNING OM BEHOV FOR LEVERINGS- PLIKTIGE POSTTJENESTER Utarbeidet for Post- og teletilsynet Offentlig versjon Dokumentdetaljer Econ-rapport nr. Prosjektnr. 5Z100034.10 ISBN ISSN 0803-5113 Interne koder

Detaljer

Hovedoppgave ved Sosialøkonomisk Embedseksamen for Steinar Aasnæss KONSEKVENSER FOR RINGERIKSREGIONEN, SETT

Hovedoppgave ved Sosialøkonomisk Embedseksamen for Steinar Aasnæss KONSEKVENSER FOR RINGERIKSREGIONEN, SETT Hovedoppgave ved Sosialøkonomisk Embedseksamen for Steinar Aasnæss KONSEKVENSER FOR RINGERIKSREGIONEN, SETT o MED HENSYN PA BOSETTING OG SYSSELSETTING, VED BYGGING AV RINGERIKSBANEN Veileder: Steinar Johansen,

Detaljer

For egen maskin RAPPORT. Samhandling og samspill i Hallingdal

For egen maskin RAPPORT. Samhandling og samspill i Hallingdal RAPPORT For egen maskin Samhandling og samspill i Hallingdal MENON-PUBLIKASJON NR 8/2015 Mars 2015 av Anne Espelien, Tori Haukland Løge, Arsene Frank Burakeye og Peter Aalen Innhold Forord... 4 Sammendrag...

Detaljer

Den maritime næringen på Vestlandet

Den maritime næringen på Vestlandet Den maritime næringen på Vestlandet Nøkkeltall, 2010 Asle Høgestøl Jostein Ryssevik ideas2evidence rapport nr. 6:2012 ideas2evidence Lyngveien 15 N-5101 Eidsvågneset Norway Phone: +47 91817197 Fax: +47

Detaljer

Kompetanse- og arbeidskraftbehov i næringslivet i Finnmark

Kompetanse- og arbeidskraftbehov i næringslivet i Finnmark Arbeidsnotat 2013:1004 Kompetanse- og arbeidskraftbehov i næringslivet i Finnmark Bakgrunnsnotat til VRI-Finnmark Ivar Lie og Inge Berg Nilssen, Norut Alta og Lars Vik, SINTEF teknologiledelse Innhold

Detaljer

Den maritime næringen. på Vestlandet 1. Vestlandsrådet

Den maritime næringen. på Vestlandet 1. Vestlandsrådet Vestlandsrådet Den maritime næringen på Vestlandet Rapport utarbeidet av ideas2evidence ved Asle Høgestøl og Jostein Ryssevik Den på oppdrag maritime næringen frå Vestlandsrådet. på Vestlandet 1 ideas2evidence

Detaljer

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie IMDi Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie Basert på statistikk for aktiviteten i perioden 2002-2009 og intervjuer med sentrale aktører RAPPORT 26. mai 2011 Oppdragsgiver: IMDi Rapportnr.: 6644 Rapportens

Detaljer

KONSULENT- BRANSJEN -EN FORUTSETNING FOR ET KUNNSKAPS- BASERT NORGE

KONSULENT- BRANSJEN -EN FORUTSETNING FOR ET KUNNSKAPS- BASERT NORGE KONSULENT- BRANSJEN -EN FORUTSETNING FOR ET KUNNSKAPS- BASERT NORGE KONSULENTBRANSJEN 1 FORORD «DEN KANSKJE STØRSTE UTFORDRINGEN FOR KONSULENT- BRANSJEN FREMOVER BLIR Å FÅ TAK I KVALIFISERT ARBEIDS- KRAFT,

Detaljer

Infrastruktur gjør forskjell Evaluering av SIVA 2002-2008

Infrastruktur gjør forskjell Evaluering av SIVA 2002-2008 Steinar Johansen, Harald Furre, Bjørn Brastad, André Flatnes og Frants Gundersen Infrastruktur gjør forskjell Evaluering av SIVA 2002-2008 Samarbeidsrapport NIBR/Oxford Research A.S. 2010 Infrastruktur

Detaljer

Sigmund Aslesen. Kompetanseutviklingen på Øvre Romerike Utfordringer og hovedstrategier

Sigmund Aslesen. Kompetanseutviklingen på Øvre Romerike Utfordringer og hovedstrategier Sigmund Aslesen Kompetanseutviklingen på Øvre Romerike Utfordringer og hovedstrategier Sigmund Aslesen Kompetanseutviklingen på Øvre Romerike Utfordringer og hovedstrategier Fafo-notat 2000:11 1 Forskningsstiftelsen

Detaljer

Torstein Bye, Ådne Cappelen, Torbjørn Eika, Eystein Gjelsvik og Øystein Olsen

Torstein Bye, Ådne Cappelen, Torbjørn Eika, Eystein Gjelsvik og Øystein Olsen 94/1 Rapporter Reports Torstein Bye, Ådne Cappelen, Torbjørn Eika, Eystein Gjelsvik og Øystein Olsen Noen konsekvenser av petroleumsvirksomheten for norsk økonomi Statistisk sentralbyrå Statistics Norway

Detaljer

Konsekvenser av klimaendringer, tilpasning og sårbarhet i Norge Rapport til Klimatilpasningsutvalget

Konsekvenser av klimaendringer, tilpasning og sårbarhet i Norge Rapport til Klimatilpasningsutvalget Rapport til Klimatilpasningsutvalget CICERO Asbjørn Aaheim (red.), Halvor Dannevig, Torgeir Ericsson, Bob van Oort, Linda Innbjør, Trude Rauken ECON Pöyry Haakon Vennemo, Hege Johansen, Maja Tofteng Vestlandsforskning

Detaljer

"Å eie, det er å ville"

Å eie, det er å ville Rapport 2009-091 Eierskapets betydning for de regionale energiselskapenes utvikling og verdiskaping i regionene Econ-rapport nr. 2009-091, Prosjekt nr. 5Z090056.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-091-7

Detaljer

Privat eierskapsberetning

Privat eierskapsberetning Privat eierskapsberetning NHO Eierforums årsrapport over privat eierskap 2012 Innhold Forord... 3 Sammendrag... 5 1. Innledning... 6 2. Privat eierskap i norsk næringsliv... 8 2.1 Norsk privat eierskap:

Detaljer

Innovasjonsvirksomheten Dokumentasjon av innovasjonsundersøkelsen 1993

Innovasjonsvirksomheten Dokumentasjon av innovasjonsundersøkelsen 1993 94/19 Notater 1994 Richard Ragnarson 111111 Innovasjonsvirksomheten Dokumentasjon av innovasjonsundersøkelsen 1993 Avdeling for økonomisk statistikk / Seksjon for industri og utenrikshandel INNHOLD 1 INNLEDNING

Detaljer

Sammendrag. Studien er gjennomført av SINTEF Fiskeri og havbruk med Bioforsk Nord og Nofima marked som underleverandører.

Sammendrag. Studien er gjennomført av SINTEF Fiskeri og havbruk med Bioforsk Nord og Nofima marked som underleverandører. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Sammendrag... 3 1 Innledning... 13 2 Avgrensninger og valg av arter i studien... 14 3 Oversikt over innlandsoppdrett i Norge... 15 4 Overordnet oversikt over bransjen internasjonalt,

Detaljer

Fritidsboligforskning

Fritidsboligforskning Rapporter fra Høgskolen i Buskerud Foreløpig rapport Fritidsboligforskning - Rapport fra survey undersøkelse i Sigdal kommune med fokus på utvikling av et bærekraftig lokalsamfunn Av Jan Velvin Tor Martin

Detaljer

Beskrivelse av samfunnsmessige forhold i Nord Norge

Beskrivelse av samfunnsmessige forhold i Nord Norge Olje- og energidepartementet Utredning av helårig petroleumsvirksomhet i området Lofoten - Barentshavet Beskrivelse av samfunnsmessige forhold i Nord Norge Temarapport 9 - A Olje- og energidepartementet

Detaljer

Fylkeskommunene og fagskolen: tilrettelegging for fagskoletilbud og kostnader ved fagskoledrift

Fylkeskommunene og fagskolen: tilrettelegging for fagskoletilbud og kostnader ved fagskoledrift Fylkeskommunene og fagskolen: tilrettelegging for fagskoletilbud og kostnader ved fagskoledrift Kyrre Lekve, Svein Erik Moen og Rune Borgan Reiling Rapport 15/2014 Fylkeskommunene og fagskolen: tilrettelegging

Detaljer

Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg

Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg HAMMERFEST Rapport 2008:7 Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg En undersøkelse blant gjestepasienter ved UNN Gjennomført mars juni 2008 Christen Ness Tittel: Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg

Detaljer

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Håkon Høst, Asgeir Skålholt, Rune Borgan Reiling og Cay Gjerustad

Detaljer

Inger Texmon og Nils Martin Stølen Arbeidsmarkedet for helse- og sosialpersonell fram mot år 2030 Dokumentasjon av beregninger med HELSEMOD 2008

Inger Texmon og Nils Martin Stølen Arbeidsmarkedet for helse- og sosialpersonell fram mot år 2030 Dokumentasjon av beregninger med HELSEMOD 2008 Rapporter 2009/9 Inger Texmon og Nils Martin Stølen Arbeidsmarkedet for helse- og sosialpersonell fram mot år 2030 Dokumentasjon av beregninger med HELSEMOD 2008 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway

Detaljer

Større enn kval? - en utredning om den nordnorske filmbransjen. Jostein Ryssevik Malin Dahle

Større enn kval? - en utredning om den nordnorske filmbransjen. Jostein Ryssevik Malin Dahle Større enn kval? - en utredning om den nordnorske filmbransjen Jostein Ryssevik Malin Dahle Ideas2evidence rapport 1/2015 Jostein Ryssevik Malin Dahle Større enn kval? En utredning om den nordnorske filmbransjen

Detaljer