Fylkesdelplan for senterstruktur og lokalisering av service og handel

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fylkesdelplan for senterstruktur og lokalisering av service og handel"

Transkript

1 Fylkesdelplan for senterstruktur og lokalisering av service og handel HORDALAND FYLKESKOMMUNE

2 Bergen, februar 2002 Fylkesdelplan for senterstruktur og lokalisering av service og handel Fylkesdelplan for senterstruktur og lokalisering av service og handel vart vedteken av Fylkestinget 12. desember 2002 Hordaland fylkeskommune, Avdeling for regional utvikling har vore sekretariat for planarbeidet. ISBN Trykk: John Grieg Grafisk AS

3 FORORD Fylkesdelplan for senterstruktur og lokalisering av service og handel vart vedteken av Fylkestinget 12. desember Planutkastet har vore ute på høyring i perioden 26. juni til 1. oktober. Fylkesdelplanen inneheld retningsliner som skal erstatte rikspolitiske føresegner frå januar 1999 om midlertidig etableringsstopp for kjøpesentre utenfor sentrale deler av byer og tettsteder. Etableringsstoppen inneber at utan samtykke frå fylkesmannen er det forbod mot å setje i verk utbygging av nye kjøpesentra med eit bruksareal på meir enn 3000 kvm eller utvide eksisterande kjøpesentra som fører til at samla areal overstig denne arealgrensa. Reglane gjeld i inntil 5 år eller til dei vert avløyst av mål og retningsliner i godkjente fylkes- eller fylkesdelplanar. Fylkesdelplanen erstatter denne rikspolitiske føresegna. Dei fylkespolitiske retningslinene har to funksjonar. For det første skal dei vere retningsgivande for kommunal planlegging. Det er i første rekkje kommunane som må følgje opp planen gjennom planlegging og handsaming av einskildsaker, slik Plan og bygningslova føreset. Retningslinene vil såleis bli ein reiskap for kommunane ved rullering av kommuneplanar. Det er også gitt framlegg til råd til kommunane for deira interne handsaming av senterstruktur og etablering av store handelstiltak. For det andre skal retningslinene leggjest til grunn for regionale instansar dvs. fylkesmann og fylkeskommune i si handsaming av saker etter Plan- og bygningslova. Fylkeskommunen skal gje råd til kommunane i kommunale plansaker, og har også heimel til å fremje motsegn mot planar som er i strid med dei fylkespolitiske retningslinene. Planen er blitt til gjennom omfattande medverknad, særleg frå kommunane, handelsnæringa og regionale statsetatar. Vi vil nytte høvet til å takke alle som har teke del i prosessen med engasjement og konstruktive innspel, og som dermed har medverka til eit godt resultat. Gisle Handeland Fylkesordførar

4 INNHALD Fylkesdelplan for senterstruktur og lokalisering av service og handel HORDALAND FYLKESKOMMUNE

5 FOREORD 3 INNHALD 5 DEL 1: SENTERPOLITIKK FOR HORDALAND 1 Bakgrunn Kvifor ein fylkesdelplan for senterstruktur og lokalisering av service og handel? Definisjon Vedtak om oppstart planarbeid Organisering av arbeidet 9 2 Overordna føringar Rikspolitisk bestemmelse (RPB) om midlertidig etableringsstopp for kjøpesentre utenfor sentrale deler av byer og tettsteder Fylkesplan for Hordaland Utfordringar for senterstrukturen i Hordaland Tradisjonelle senter tapar terreng Auka bilbruk Nye senter Nye fysiske omgjevingar Nye handlevanar - tidsklemme Netthandel, vil den overta for den tradisjonelle handelsverksemda? Større krav til vareutval og service, auka konkurranse, nærbutikken forsvinn Behov for areal til handel i åra frametter Robuste senter Godt for distrikta og for byen? Livskvalitet og velferd Mellom marknad og politikk Samspel mellom langsiktig styring og fri konkurranse 15 4 Mål for senterutvikling i Hordaland 16 5 Vegval for ei god senterutvikling i Hordaland God arbeidsdeling mellom sentra Tenleg senterstruktur Kor handlar hordalendingane? Omland for regionsentra Senterstruktur i dei ulike delar av Hordaland Satsing på utvikling av eit avgrensa konsentrert senterområde Ei berekraftig utvikling av sentrumsområda Storleik på sentrumsområdet Tilrettelegging for tenleg transport Handelen si verknad for reisemønster Optimal lokalisering av service og handel A, B, C - prinsippet Gang og sykkelvegnett Parkering Kvalitet, stadstilpassing og byggeskikk Nærare om retningslinene 28

6 5.5.1 Hovudomsyn Særskilt om Bergen kommune sine retningsliner for handel Arealgrenser for regional uttale Rullering av retningslinene 30 DEL 2: RETNINGSLINER OG RÅD TIL KOMMUNANE 6 Forslag til fylkespolitiske retningsliner for senterstruktur og lokalisering av service og handel 32 7 Råd til kommunane 35 DEL 3 VEDLEGG Vedlegg 1 Fylkesplan for Hordaland Mål for senterutvikling 38 Vedlegg 2 Rikspolitisk bestemmelse (RPB) om midlertidig etableringsstopp for kjøpesentre utenfor sentrale deler av byer og tettsteder. 40 Vedlegg 3 Definisjonar 42 Vedlegg 4 Bakgrunnsmateriell om senterstruktur i Hordaland 44 Vedlegg 5 Reisevaneundersøkinga i Bergen 49 Vedlegg 6 Handelsomland og handelsanalyse 50 Vedlegg 7 Sentrumsområde i fylkessenter, bydelssenter og regionsentra 56

7 DEL 1

8 1 BAKGRUNN 1.1 Kvifor ein fylkesdelplan for senterstruktur og lokalisering av service og handel? Handel er ein sentral faktor for utvikling av senterstruktur og overordna arealutnytting i fylket. Generelt sett kan ein seie at handelsnæringa er den viktigaste faktor for dimensjonering av sentra. Lokalisering av handel har også innverknad for reisemønsteret og på utforming av sentra. For ein regional utviklingsaktør vil det vere sentralt å utforme ein politikk for samordna areal- og transportplanlegging, samt for utvikling av gode og berekraftige sentra som også gjeld handelsverksemda. I følgje bylov av 1276 skulle all detaljhandel i Bergen lokaliserast til Øvregaten. Det vart gjort unnatak for plasskrevjande varer som kvernsteinar, ved og båtar. Slike varer kunne bli omsett på strandsida. (Billedsamlinga, Universitetsbiblioteket) Det er samstundes grunn til å presisere at føremålet er ikkje å regulere marknadskreftene eller kor folk skal handle. Føremålet er heller å utforme ei samordna areal- og transportplanlegging der handelsverksemda inngår. Planen munnar ut i fylkespolitiske retningsliner (FPR) som skal erstatta dei rikspolitiske reglane (RPB) om midlertidig etableringsstopp for kjøpesentra. Dei vil vere retningsgivande for kommunal planlegging og skal leggjest til grunn for relevante statlege og fylkeskommunale verksemder. Dette inneber at det i første rekkje er kommunane som må følgje opp fylkesdelplanen sine mål og retningsliner gjennom si planlegging og forvaltning, slik Plan og bygningslova føreset. Retningslinene vil såleis bli ein reiskap for kommunane ved rullering av kommuneplanar. Det er også gitt framlegg til råd til kommunane for deira interne handsaming av senterstruktur og etablering av store handelstiltak. Fylkeskommunen har heimel til å fremja motsegn mot planar som er i strid med dei fylkespolitiske retningslinene (PBL 15). Retningslinene vil bli brukt av regionale styresmakter for handsaming av saker om utbygging av større handelstilbod. 1.2 Definisjon Planen vil så fremt ikkje samanhengen tilseier noko anna bruke omgrepet store detaljhandelstilbod i staden for kjøpesenter. Med dette forstår ein detaljhandel i bygningsmessige einingar og bygningskompleks som vert etablert, vert drive eller står fram som ei eining, samt utsal som krev kunde- og medlemskort for å få tilgang. Store detaljhandelstilbod er eit meir nøytralt omgrep enn kjøpesenter, og retningslinene gjeld også for etablering av store einskildverksemder som ikkje i dagleg tale blir oppfatta som kjøpesenter. 8 Med detaljhandel i dei fylkespolitiske retningslinene meinast handel med ubrukte varer frå fast utsalsstad. Sal av brukte varer og omsetjing utanom fast utsalsstad som postordrehandel og torghandel blir ikkje omfatta av retningslinene. Det same gjeld

9 Fylkesdelplan for senterstruktur og lokalisering av service og handel omsetjing av bensin eller motorolje. sal av nye og brukte varer, vesentleg til personlig bruk, frå fast utsalsstad, frå torgplass eller ved postordre. Med daglegvarehandel meinast butikkhandel med breitt vareutval med hovudvekt på nærings- og nytingsmidlar. 1.3 Vedtak om oppstart planarbeid Fylkesdelplanen er forankra i Fylkesplan for Hordaland , vedteken i oktober Fylkesutvalet vedtok oppstart planarbeid for fylkespolitiske retningsliner for etablering av kjøpesentra i møte Fylkestinget oppnemnde Bjarte Tolaas (KRF) som saksordførar for planarbeidet i møte Komité for miljø og samferdsel slutta seg til prosjektplanen i møte 14. februar Komiteen la denne målsetjinga til grunn for planarbeidet: 1. ei sterkare regional samordning av politikken for etablering og utviding av større kjøpesentra. 2. styrking av kvaliteten ved eksisterande byar og tettstader i Hordaland som vitale handelsstader og gode, trygge og vakre møtestader for kulturelt og sosialt samvær samt ein arena for god service. 3. at byar og tettstader ikkje spreier seg over for stort areal, unngå at ein vert meir avhengig av bil og unngå dårlegare tilbod for dei som ikkje disponerer bil. 4. at eit godt kollektivtilbod vert eit vesentleg kriterium for lokalisering av detaljhandelen. 5. at ein på lang sikt å oppnår ei meir berekraftig og robust by- og tettstadsutvikling. 6. at ein skapar eit meir forutseieleg plangrunnlag for investeringar og næringsutvikling. 1.4 Organisering av arbeidet Prosjektet har vore organisert med direktør for Regional utvikling som prosjektansvarleg, og ei prosjektgruppe med saksordførar, representantar for fylkesmann, Statens vegvesen Hordaland, Senterforeninga samt for Avdeling for regional utvikling. Det har også vore ei referansegruppe med brei deltaking frå kommunane, handelsnæringa og brukargrupper. Det er heldt regionsvise møter med kommunane. Det vart haldt ein kjøpesenterkonferanse på Bergen kongressenter 16. februar 2000 med brei deltaking. Planen er sendt på høyring til 55 høyringsinstansar. Det er kome 18 høyringsfråsegn. Det var planlagt eit høyringsseminar for planen, men grunna lita påmelding vart seminaret avlyst. Planen er endra på bakgrunn av innspel frå høyringsinstansane. Ølen kommune har gått over til Rogaland fylkeskommune frå Kommunen har deltatt i planprosessen og er difor med i bakgrunnsmaterialet i denne rapporten. 9

10 2 OVERORDNA FØRINGAR 2.1 Rikspolitisk bestemmelse (RPB) Frå 1600-talet gjekk all handel i Hordaland føre seg i Bergen, og bøndene måtte reisa til byen for å selja produkta sine og kjøpe det dei trong. I Bergen byprivilegium av 1702 fekk kjøpmennene i byane løyve på å opprette Kremmerleier paa landet. Eigaren måtte ha borgarskap i Bergen. Byane hadde på denne måten økonomisk kontroll med dei som budde i distrikta, og ikkje minst med oppkjøp og sal av fisk. Biletet er frå Glesvær i Sund, ein av dei eldste handelsstadane på Vestlandskysten. Foto: Sund kommune OM MIDLERTIDIG ETABLERINGSSTOPP FOR KJØPESENTRE UTENFOR SENTRALE DELER AV BYER OG TETTSTEDER. Fylkesdelplanen er ei oppfølging av dei rikspolitiske reglane om mellombels etableringsstopp for kjøpesentra utanfor sentrale delar av byar og tettstader, fastsett i kongeleg resolusjon trådd i kraft Etableringsstoppen inneber at utan samtykke frå fylkesmannen er det forbod mot å setje i verk utbygging av nye kjøpesentra med eit bruksareal på meir enn 3000 kvm eller utvide eksisterande kjøpesentra som fører til at samla areal overstig denne arealgrensa. Reglane gjeld i inntil 5 år eller til dei vert avløyst av mål og retningsliner i godkjente fylkes- eller fylkesdelplanar, sjå vedlegg 2. Føremålet med dei rikspolitiske reglane er å leggje til rette for ei sterkare regional samordning av politikken for etablering og utviding av større kjøpesentra. Målet er å styrkje eksisterande by- og tettstadssentra, unngå byspreiing og hindre at ein vert meir avhengig av bil og at dei som ikkje disponerer bil får dårlegare tilgjenge. Det langsiktige målet er å oppnå ei meir berekraftig og robust by- og tettstadsutvikling. Bygging av kjøpesentra på meir enn kvm skal alltid konsekvensutgreiast i medhald av Plan- og bygningslova. Kjøpesentra på meir enn 7500 kvm er eit såkalla vedlegg II tiltak, der konsekvensutgreiing skal vurderast i høve til forskrift. Vert det søkt om dispensasjon frå RPB for sentra for 2, gjeld KU forskriftene sitt vedlegg II også for kjøpesentra mellom 3000 og 7500 kvm og skal vurderast etter kriteria i 4. Dette gjeld berre dersom kravet er i strid med fylkes (del)planen. 2.2 Fylkesplan for Hordaland Fylkesplan for Hordaland har senterutvikling som eitt av 6 programområde. Programområdet har m.a. sett som mål: Hordaland skal ha eit nett av livskraftige sentra som skal medverke til å oppretthaldestore trekk i busetjingsmønsteret og styrkje lokal kultur og tilhøyrsl Senterutvikling i tilknyting til trafikknutepunkt skal styrkjest. Sentera skal tilby brukarvenlege offentlege og private tenester attraktive område for lokalisering av arbeidsplassar gode bustadområde med effektiv arealutnytting

11 Fylkesdelplan for senterstruktur og lokalisering av service og handel gode fysiske og trafikksikre utemiljø og høg estetisk kvalitet på utforming av bygningar, by- og landskapsrom som byggjer på stadeigne kvalitetar godt kollektivt transporttilbod 2. Senterstrukturen i Hordaland skal styrkjest med utgangspunkt i storbyen Bergen som fylkes- og landsdelsenter by/ regionsenter med sentral tettstad på minst innbyggjarar og eit omland på minst innbyggjarar. (Stord, Odda, Voss.) eitt kommunesenter i kvar kommune, eitt bydelssenter i kvar bydel andre lokale senter. Fylkesplanen definerer kjenneteiknet på by/regionsenter som at dei er senterkommune i ein pendlingsregion. Fylkestinget vedtok følgjande by/regionsenter i fylket: Bergen Stord Odda Voss Norheimsund Knarvik Haugesund. Sjølv om Haugesund ligg i Rogaland, er byen viktig for hordalandskommunane Etne og Sveio, og den funksjonelle byregionen strekkjer seg på tvers av fylkesgrensa mellom Hordaland og Rogaland. I vedlegg 1 er det gjort nærare greie for innhaldet i programområdet. 11

12 3 UTFORDRINGAR FOR SENTERSTRUKTUREN I HORDALAND 3.1 Tradisjonelle senter tapar terreng I tidlegare tider var sjøen den viktigaste ferdavegen i Hordaland. Dei fleste sentra var difor lagt ved sjøen ved gode hamnar. Etter kvart som vegen har overtatt som viktigaste kommunikasjonssystem har ei rekkje sentra blitt flytta slik at dei hadde lett tilgang til vegane. Konsekvensen har av og til vore at sentra har mista kontakten med sjøen. Med dette har mykje av handelen i dei gamle sentra tapt store delar av marknaden. I nokre område er tidlegare handelslokale omgjort til bustad, kontor eller andre typar av næringsverksemd. Andre stader har busette i dei gamle etablerte sentrumsområda flytta ut frå senteret, det same gjeld offentleg administrasjon og forretningar. Resultatet er i verste fall daude sentrumsområde, med tildekka utstillingsvindaugo, forslumming og utrygge sentrumsområde. Etablering av nye handelssentra har også nokre plassar ført til at det blir etablert separate sentra for handel, for offentleg tenesteyting og for andre servicefunksjonar, eventuelt at eit senter blir spreidd ut over eit større område. I tidlegare tider var sjøen viktigaste ferdselsåre, og dei eldre sentra blei som regel lagt i nærleiken av sjøen. Gjennom Tettstadsprosjektet til Statens vegvesen, Tysnes kommune og Hordaland fylkeskommune vender Våge på Tysnes igjen ansiktet mot sjøen. I Hordaland er det relativt godt samsvar mellom bystruktur og lokalisering av handel. Fleire kjøpesentra er lokaliserte til planlagde sentra, som t.d. Nesttun, Oasen, Vestkanten Åsane senter, Knarvik senter og Sartor. Rett nok vart kjøpesenteret Lagunen etablert i eit tidlegare industrilokale i eit område som ikkje var planlagt som sentrumsområde. I tillegg er det eit par mindre kjøpesentra som Flåtensenteret utanfor Os og Heiane utanfor Leirvik på Stord plassert utanom det tradisjonelle sentrumsområdet. Eksisterande senter i Norheimsund merkar konkurransen frå to nye bilbaserte kjøpesentra utanfor kvar side av senteret. 3.2 Auka bilbruk Fleire nye handelssentra er reint bilbaserte. Dette kan føre til auka transportmengde og dårleg tilgjenge for dei som ikkje disponerer bil. Generelt sett vil behovet for å bruke bil auke med avstand til bustader og avstand til andre senterfunksjonar. 12 Det er ikkje utan vidare slik at etablering av nye store detaljhandelstilbod vil føre til auka bilbruk. Dette vil vere avhengig av korleis handlemønstra blir endra. Vidare om etablering av handelstilbod fører til spreiing av senterfunksjonane for handel, for offentleg tenesteyting og for andre typar av tenester.

13 Fylkesdelplan for senterstruktur og lokalisering av service og handel Mange knutepunkt og tettstader har ei kulturhistorisk sentrumskjerne med ein identitet som er sårbar for vekst og auka biltrafikk. 3.3 Nye senter Nye fysiske omgjevingar Med etablering av eigne handelssentra vart også dei fysiske omgjevingane i stor grad endra. Ei rekkje sentra har reine handelsfunksjonar og er innoverretta, dvs at butikkane vender mot eit indre overdekka torg eller gate. Kjøpesentra er i større grad blitt privatiserte rom, det folk kan visast bort i større grad enn i dei tradisjonelle tettstadene. Einskilde nye kjøpesentra ber preg av å vere sett opp på ein rask og billeg måte, og har dermed ikkje dei same estetiske kvalitetane som ein del tradisjonelle sentra. 3.4 Nye handlevanar - tidsklemme Ved fleire bydelssentra som Åsane, Vestkanten og Lagunen prøver ein å utvikle sentret i ei meir urban retning, med eit mangfald av funksjonar og gode offentlege uterom og møteplassar. Odda er eit godt døme på korleis ein tettstad kan utvikle seg med god tilpassing av nye kjøpesentra innafor eit konsentrert sentrumsområde. Dei nye kjøpesentra er tilpassa nye livsmønster der lange opningstider passa godt for barnefamiliar i tidsklemme. Her får ein kjøpt fleire typar av varer innan kort gangavstand. Gode overdekka møteplassar appellerer også til kundegrupper med meir fritid (unge og eldre) og som oppsøkjer opplevingar og liv. 3.5 Netthandel, vil den overta for den tradisjonelle handelsverksemda? Førebels er innverknaden av netthandel avgrensa, men kan komme til å erstatte mykje av den tradisjonelle handelen. På sikt kan dette redusere rolla til sentra som handelsstad. Tilsvarande kan meir nettbasert offentleg forvaltning føre til at det ikkje lenger vil vere det same behovet for tilgjenge til ein del offentlege servicefunksjonar. Ved at informasjon om produkt ligg på internett, minskar behovet for store butikkutsal med vising av produkt. Dette kan (og har delvis allereie ført til) at forhandlarar av m.a. plasskrevjande varer etablerer katalogbutikkar utan at produkta er vist fram. Dette kan føre til at forhandlarar av plasskrevjande varer kan igjen etablere seg i sentrumsområda. 13 Det er usikkert kva for effekt netthandel vil få frametter. M.a. har dei fleste bransjar ikkje utvikla eit distribusjonsnett for netthandel. Butikkar har også ei viktig rolle som sosiale møteplassar og plassar for å få informasjon om produkta, noko som gjer at effekten frametter av netthandel kan vere avgrensa.

14 3.6 Større krav til vareutval og service, auka konkurranse, nærbutikken forsvinn Handelsnæringa går igjennom ei stor omstrukturering. Stor konkurranse har ført til at spesielt daglegvarehandelen er dominert av nokre få store kjeder med store butikkar. Desse kan tilby eit større vareutal og lågare prisar. Konsekvensen har vore nedlegging av ei rekkje nærbutikkar. Konkurransen med nye kjøpesentra i utkanten av byar har ein del stader ført til at det er blitt etablert sterke senterlag som samarbeider om utvida opningstider, standardheving av gater og torg og marknadsføring. Marknaden er dominert av eit fåtal landsomfattande store kjeder. Dette har nok ført til at nye produsentar har problem med å etablere seg på marknaden, noko som har ført til at Noreg i europeisk samanheng har eit avgrensa vareutval. Utviklinga dei seinare åra kan tyde på at spesialbutikkane er i ferd med å kome attende, etter at mange spesialbutikkar har tapt konkurransen mot dei store kjedene. Men dersom dei store kjedebutikkane aukar sitt vareutval, kan konsekvensen vere at dei vil konkurrere ut spesialbutikkane. 3.7 Behov for areal til handel i åra frametter Det er fleire forhold som vil bestemme kor mykje areal det vil vere behov for i åra frametter. Dette blir bestemt hovudsakleg av to forhold: Auke i omsetjinga i varehandelen. Frå 1995 til inneverande år har volumet i handelen auka med over 20 prosent (sesongjustert volumindeks for detaljhandel frå årssnitt 1995 til september 2002). Denne auken har både samanheng med auke i befolkninga og med ein generell inntektsauke. Areal i høve til omsetjing. Utan at vi har sikre tal på dette, er det ingen tvil om at handelsarealet har auka som følgje av større krav til areal pr. omsett krone, m.a. som følgje av eit større varespekter. Prognoser for folketalsutviklinga tilseier ein auke på i Hordaland fram mot år 2020, det meste i Bergensområdet. Vi har ingen gode prognoser for inntektsutviklinga i åra frametter, men det er grunn til å tru at inntektsnivået framleis kjem til å auke. Også når det gjeld areal i høve til omsetjing, kan det vere grunn til å tru at det vil kunne auke i åra frametter grunna større krav til breiare varespekter. Dersom den nettbaserte handelen aukar, vil dette isolert sett kunne føre til redusert behov for areal. Det er på dette grunnlag grunn til å tru at det vil vere eit monaleg behov for nytt areal til handelsverksemd i åra frametter, i alle fall i Bergensområdet. 14

15 Fylkesdelplan for senterstruktur og lokalisering av service og handel Robuste senter Godt for distrikta og for byen? Livskvalitet og velferd Utfordringane er ulike mellom dei store sentra og distrikta. Store detaljhandelstilbod inni sentrumskjernen i byar og tettstader kan bidra til å styrkje sentrumshandelen, men kan også føre til at butikkar på gateplan blir utkonkurrert. Ei slik utvikling gir andre utfordringar som god tilpassing av bygningar, sikring av utstillingsvindaugo mot gatene og tiltak mot for stor biltrafikk inn i sentrum. For delar av distrikta har utfordringane i større grad vore å oppretthalde eit tilstrekkeleg handelstilbod lokalt. Utfordringa ligg i korleis ein kan utvikle den regionale senterstrukturen slik at flest mogeleg får eit servicetilbod innafor akseptable reiseavstandar - og eit tilbod som held ein standard som innbyggjarane aksepterer. Dette vil vere ein viktig faktor for å unngå ei avfolking i lokalsamfunn. Samstundes vil ikkje alle senter kunne tilby alle slags varer. I så måte vil det vere naturleg at einskilde sentra har eit breiare vareutval enn andre, og at det difor må påreknast ei handelslekkasje til dei meir sentrale strøk. Det viktigaste er at innbyggjarane kan nå sentrale handels- og servicetilbod innan ei rimeleg reisetid. I så måte vil lokalsentra og regionale sentra utfylle kvarandre og vere ein føresetnad for busetnad og velferd i distrikta. 3.9 Mellom marknad og politikk Samspel mellom langsiktig styring og fri konkurranse Handel er truleg den viktigaste faktoren for dimensjonering og lokalisering av sentra. Handelen har også stor innverknad på reisemønster og utforming av sentra. Det offentlege si rolle er i denne samanheng å utforme gode og berekraftige sentra som er attraktive. Her er det sentralt å uforme ein politikk for samordna areal- og transportplanlegging. Føremålet med retningslinene i denne planen er difor knytt til utvikling av senterstrukturen, og ikkje til regulering av handel eller kor folk skal handle. I handelsnæringa skal marknadskreftene få rå. Dette vil gje låge prisar og eit handelstilbod som er tilpassa marknaden. Samstundes er det grunn til å peike på at regulering av kor handel skal finne sted, vil kunne få konkurransemessige verknader. Dette er ikkje intensjonen. Her må styresmaktene på den eine side vurdere dei konkurransemessige sidene ved dette, på den anna side må ein vurdere kva for konsekvensar dette kan ha for arealbruk, byutvikling og transport. Eit anna sentralt moment for kjøpesenterstoppen er å unngå unødige dobbeltinvesteringar. Etablering av nye kjøpesentra kan føre til at eksisterande butikklokale blir lite verdt, eller at andre investeringar blir feilslåtte. Eit forutseieleg plangrunnlag kan hindre sløsing med samfunnsmessige investeringar. 15

16 4 MÅL FOR SENTERUTVIKLING I HORDALAND Føremålet med retningslinene er å oppnå ei meir berekraftig og robust by- og tettstadsutvikling med ei langsiktig senterstruktur. Med dette meinar ein: Utvikle kvaliteten ved eksisterande byar og tettstader som handelssentra og arena for god service samt gode, trygge og vakre møtestader for kulturelt og sosialt samvær. Byar, tettstader og senterområde skal ikkje spreie seg over for stort areal, men utbyggjast slik at transportbehovet kan avgrensast. Biltrafikken skal særleg avgrensast i sentrumsområda. Større service- og handelsstader skal ha eit godt kollektivtilbod, og vere tilgjengelege for alle brukargrupper. Dette gjeld t.d. folk som ikkje har tilgjenge til bil, dei som er røyslehemma osb. Publikum skal ha eit godt handels- og tenestetilbod innan rimeleg avstand gjennom ei geografisk fordeling av tilboda. 16

17 Fylkesdelplan for senterstruktur og lokalisering av service og handel VEGVAL FOR EI GOD SENTERUTVIKLING I HORDALAND 5.1 God arbeidsdeling mellom sentra TENLEG SENTERSTRUKTUR Senterstrukturen i Hordaland er nettverket av dei mange små og store sentra og byar vi har i fylket. Dei har nokre felles kjenneteikn, dei har fleire publikumsretta funksjonar, og dei er ofte trafikknutepunkt. Sentrum er tradisjonelt samlingspunkt for service og handel. Det kan vere stor skilnad på tettstadene si rolle som forvaltningssenter, handelssenter, trafikknutepunkt eller senter for busetnad og arbeidsplassar. Sterke forvaltningssentra kan ha liten handel og omvendt. Sentra fyller ulike roller. By og land, tettstadar og omland har ulike funksjonar i den nasjonale og regionale arbeidsdelinga og er innbyrdes avhengig av kvarandre. Utfordringa vil vere å utvikle samanhengande bu-, arbeidsmarknads og serviceregionar som til saman dekkjer eit variert behov for service og tenester, både offentlege og private. Senterstrukturen er i hovudsak gitt ut i frå historiske føresetnader. Den vidare utvikling av strukturen må ta utgangspunkt i situasjonen slik den er i dag. Måla for utvikling må sjåast både i forhold til sentra som stad for offentleg tenesteyting, som stader for handel og privat tenesteyting og som sosiale møteplassar. Ved utvikling av det enkelte senter må ein ta omsyn til den rolle det bør spele i høve til offentleg tenesteyting og som handelssentrum. Det er særleg rolla som handelssentrum som er dimensjonerande for sentra. Utanom Bergen har Hordaland har eit spreidd utbyggingsmønster. Mange senter er små, noko som set grenser for kor stort vare- og servicetilbod det er mogeleg å få til i distrikta. Det bør vere eit mål at flest mogeleg kan nå eit kommunesenter eller regionsenter innafor rimeleg reisetid. Som eit utgangspunkt er det difor ønskjeleg med eitt eintydig senter i kvar kommune/bydel. Voss kommune har utarbeidd kommuneplan med framlegg til senterstruktur, der kommunen fastsett vidareutvikling av kommune- og regionsenteret Vossevangen (biletet) og definerer lokalsentra og nærsentra i kommunen. Kjelde: Voss kommune 17 Kommunane bør greie ut senterstrukturen internt i sine kommuneplanar. For mange av kommunane vil det vere naturleg å definere ulike typar av senter i tillegg til kommunesenter. Lokalsenter bør primært dekkje lokalområdet sitt servicebehov og har normalt ikkje eit influensomland ut over dette. Et slikt senter har eit dagligvaretilbod og ofte eit mindre utval av spesialvarer. Eit grendesenter/ bygdesenter har som regel i tillegg til dagligvaretilbod med post, grendehus, barnehage og skule. Det bør vere eit mål for handel at dei fleste kan nå daglegvarehandel innan rimeleg avstand, helst innan gangavstand. Nye større bustadområde bør bli planlagt med detaljhandelstilbod innan rimeleg gangavstand.

18 Samstundes må talet på sentra innan ein kommune bli avveidd mot funksjonane til sentra. Dess fleire sentra, dess dårlegare servicetilbod og dess mindre berekraftig kan det einskilde senteret bli. Det er også ei kritisk minimumsstorleik før det vil vere økonomisk lønsamt å oppretthalde eit handelstilbod over tid. Som ein tommelfingerregel reknar ein med at det ikkje er realistisk å etablere ei ny daglegvareforretning med eit befolkningsunderlag på under 1000 innbyggjarar, såframt staden ikkje ligg relativt isolert til eller andre forhold tilseier dette (t.d. turisme). Utfordringa ligg dermed i korleis ein kan utvikle den regionale senterstrukturen slik at flest mogeleg får eit servicetilbod innafor akseptable reiseavstandar - og eit tilbod som held ein standard som innbyggjarane aksepterer. Det blir dermed viktig å ha ei god oversikt over senter- og serviceutviklinga i kommunar og regionar. Fleire kommunar i Hordaland har gjort eit godt stykke arbeide i å definere lokal senterstruktur. Daglegvarehandel på alle senternivå bør dimensjonerast for den lokale marknaden og ikkje for større regionar med mindre det gjeld spesielle utvalsvarer som krev eit regionalt oppland. Med regionalt oppland meinast det senteret det vil vere naturleg for folk i området å søkje til for å kjøpe sjeldanvarer eller for å få eit breiare vareutval KOR HANDLAR HORDALENDINGANE? Ein innfallsvinkel for å få eit bilete av senterstrukturen i Hordaland, er å sjå kor folk handlar. Dekningsgrad er eit sentralt omgrep i denne samanheng. Denne seier om kommunen har handelslekkasje og kor stor den eventuelt er. Ein dekningsgrad på 100 inneber at detaljhandelen si omsetjinga i området svarar til befolkninga i området sitt kjøp av varer frå detaljhandelen. Dersom den er større enn hundre, har kommunen handelsoverskot, dvs. den trekkjer til seg kjøpekraft frå andre kommunar. Vedlegg 6 gjer meir detaljert greie for metoden. Det er ikkje noko mål å ha ein dekningsgrad på 100 innafor dei administrative grensene til ein kommune. Som nemnt ovanfor vil dei mindre kommunane ha ein viss handelslekkasje fordi fleire varer krev eit større befolkningsgrunnlag. Spesielt må det vere rom for ein viss handelslekkasje til fylkessenteret. Figuren viser at i 1997 hadde 6 av 34 kommunar i Hordaland ein dekningsgrad på over 100. Det vil seie at desse kommunane har eit handelsoverskot og at dei har eit senter som trekkjer til seg kundar frå nabokommunane. Dei høgaste dekningstala finn vi i Bergen, Voss, Stord, Lindås, Os og Odda. 19 av kommunane hadde ein dekningsgrad på under 70. Forklaringa på at ein del av kommunane taper terreng når det gjeld handel i sin region er at dei har små sentra utan grunnlag for større handelsverksemd i nærmarknaden. Størst handelslekkasje har Masfjorden, Fedje, Meland, Øygarden, Sund, Vaksdal og Samnanger OMLAND FOR REGIONSENTRA Som nemnt krev ein del spesialvarer eit regionalt oppland, og krev noko meir sentralisering. Erfaringstal tilseier t.d. at ein faghandel vil knapt kunne fungere i nokon bransje på stader der innbyggartalet er mindre enn personar. Store motekjedebutikkar vil normalt ikkje etablere seg med mindre marknadsunderlaget er innbyggarar eller meir. Andre motekjeder, som typisk har butikkar med arealstorleik

19 Fylkesdelplan for senterstruktur og lokalisering av service og handel m2, vil kunne vurdere etablering på stader ned til innbyggarar, men vil ikkje heilt og fullt kunne dekke behovet til kundane. Generelt sett vil større sentra ha eit større vareutval, og vil difor trekkje til seg fleire folk. Tilsvarande vil ei rekkje private og offentlege tenester krevje eit visst befolkningsunderlag. Det vil vere naturleg at regionsentra har eit noko breiare tilbod av servicefunksjonar enn kommunesentra generelt. Voss, Odda, Leirvik, Knarvik og Norheimsund er regionsentra fordi dei har ei rekke interkommunale offentlege tenester, handelssenteret har eit stort og regionalt kundegrunnlag og dei er viktige knutepunkt. Som vist i vedlegg, har Straume i Fjell og Os tilsvarande service og handelstilbod. Det er vidare grunn til å demme opp for handelslekkasje og transport til Bergen. Ut i frå dette vil det vere naturleg at også Straume og Os blir regionsentra i Hordaland. Dersom ein ønskjer å styrkje desse sentra si regionale rolle, er det viktig å leggje til rette for næringsutvikling. Interkommunale offentlege tenester bør primært lokaliserast i desse sentra. I sentra som har regional status bør ein leggje til rette for handel som er tilpassa handelsområdet sitt kundegrunnlag. For å få fram område som er meir i samsvar med kvar kundane til eit senter verkeleg kjem ifrå, har ein valt å leggje grensa der det er om lag like lang reisetid til to ulike regionsentra. Ein reknar med at folk stort sett vel det senteret som ligg nærast. For Straume og Knarvik er linene likevel justerte etter kulturelle grenser og kjennskap til handlevanar i områda. Det kan sjå ut til at kundar som bur i Bergen kommune reiser heller til det lokale bydelssenteret i Bergen enn til senteret i grannekommunen sjølv om reiseavstanden kan vere kortare dit. Dei føreslegne handelsomlanda er eit forenkla verktøy for å rekna ut kundegrunnlaget i handelsanalysar ved vurdering av planlagt handel. Det vil alltid vere mange kundar som kryssar grensene for sitt naturlege handelsomland. Figuren viser resultatet av ein slik analyse. Det er grunn til å presisere at eit slikt kart berre er eit hjelpemiddel for å analysera befolkningsunderlaget for etablering av nye handels- eller servicetilbod som krev eit regionalt omland. Vidare er dette berre ei teknisk analyse basert på avstandar, og det vil alltid vere slik at lokale handelsmønstre kan avvike frå dette SENTERSTRUKTUR I DEI ULIKE DELAR AV HORDALAND Bergensområdet skil seg tydeleg ut når det gjeld handelsomsetjing, og det er også her dei største kjøpesentra og andre handelstilbod er lokaliserte. Bergen er storbyen for eit område som strekkjer seg ut over fylkesgrensa og skil seg ut med størst folketal og flest arbeidsplassar. Byen er motoren for næringsutvikling, handel, utdanning og kultur for store delar av Vestlandet og er eit eintydig fylkessenter både for privat og offentleg verksemd. Ei rekkje regionale og nasjonale offentlege tenester som fylkeskommunen sin hovudadministrasjon, fylkesmannen, Statens vegvesen, Haukeland sjukehus og Universitet og høgskular er lokalisert her. Bergen har eit stort pendlingsomland. Bergen er det største og viktigaste trafikknutepunktet for bil, buss, båt, jernbane og fly.

20 Bergen bør i samsvar med kommuneplanen for Bergen , styrkast som landsdelssenter for Vestlandet og kommunalt sentrum for offentlig administrasjon, kultur, service, næringsliv, bank, forsikring og handel. Bergen kommune er befolkningsmessig den dominerande kommunen i fylket. Kommunen har valt ein anna administrativ struktur enn dei andre kommunane i fylket gjennom ei konsekvent bydelsvis organisering av tenester og forvaltningsoppgåver. Dels er også fylkesovergripande offentlege tenester som sjukehus og ein del offentlege etatar lagt ut i bydelane. Oppgåvene til kommunen er i stor mon desentralisert til åtte bydelar, først og fremst når det gjelder førstelinetenester og publikumskontakt. Med dette har også kommunesenteret som omgrep endra innhald, den er splitta opp og vil nå meir bli knytt til bydelsadministrasjonar lokalisert i dei einskilde bydelar. Den sentrale kommuneadministrasjon og ein del fellesfunksjonar ligg fortsett i sentrum, men omfanget av den er vesentleg redusert. På dette grunnlag vil det vere rimeleg å vurdere dei lokale bydelsadministrasjonar på line med kommunesentra i dei andre kommunane i Hordaland. Bergen kommune har under utarbeiding ein kommuneplan for de sentrale delane av Åsane. I planforslaget er det et mål at Åsane senterområde skal utviklast til eit fullverdig bydelssenter for hele befolkninga i Åsane bydel. 20 Også når det gjeld detaljhandelen er biletet i Bergen noko meir komplekst enn i dei andre kommunane i fylket. Dette kjem m.a. til uttrykk ved den rolledeling og det samspel som er utvikla mellom handelen i Bergen sentrum og bydelssentra i dei einskilde by-delar. Dette er eit resultat av ein medviten byutviklingspolitikk kor det er lagt vinn på å forsyne dei ulike befolkningsmessig tunge bydelane med eigne sentralt lokaliserte detaljhandelssentra og serviceknutepunkt. Det er med dette ei arbeidsdeling mellom sentrum og bydelssentra. Av handelsanalysar går det fram at Bergen sentrum har ein høg del handel med klede og sko, medan bydelane har høgast del når det gjeld møblar samt kvite- og brunevarer. Nye store bydelssentra veks fram i Åsane, Fyllingsdalen, Loddefjord og Fana. Etter kvart er bydelane blitt nær på sjølvforsynte med daglegvarer og mange spesialvarer. Dei avlastar Bergen sentrum som handelssenter, og det kan vere grunn til å tru at det på denne måten skapar mindre transportarbeid til handel. Bydelssentra har god lokalisering langs hovudvegnettet, god tilgang på gratis parkeringsplassar og godt vareutval, og trekkjer derfor til seg kundar frå regionen utanfor kommunen. Bergen sentrum har stor konsentrasjon av arbeidsplassar, god kollektivdekning frå alle deler av fylket, men har restriksjonar på parkering. Ein del bydelssentra har funksjonar som er fylkesdekkjande innan visse handelssegment som møbler og kvite/brunevarer, spesielt gjeld dette Åsane. For mange i distrikta er det Bergen sentrum som er byen, men mange vitjar likevel bydelssenteret når dei først er i byen. Det er stor innpendling til Bergen, og dette bidreg også til ein god del handelslekkasje. Mange bydelssentra har god tilkomst frå det regionale hovudvegnettet og bydelane er blitt lokaliseringsstad for ulike idrettsanlegg, kulturtilbod og handel som trekkjer

BILDE. Planomtale. Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027. for

BILDE. Planomtale. Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027. for Planomtale for Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027 BILDE Arkivsak 12/89 PlanID 201403 Vedtatt XX.XX.XXXX av XXXXXXXX Forslag ved Offentlig ettersyn, 26.05.2015 Sluttbehandling, dato Innhald Innleiing...

Detaljer

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle -

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - 2014 2025 Utgivar: Tittel: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Dato: 7.

Detaljer

GRANVIN OG VOSS FRAMLEIS TO?

GRANVIN OG VOSS FRAMLEIS TO? GRANVIN OG VOSS FRAMLEIS TO? Konsekvensutgreiing av ei eventuell kommunesamanslåing Av Torjus Bolkesjø og Kjetil Lie Rapport nr 235 2006 TELEMARKSFORSKING-BØ Telemarksforsking-Bø 2006 Rapport nr. 235 ISBN

Detaljer

Gang- og sykkelvegstrategi. Møre og Romsdal. Høyringsutgåve: 8. desember 2007. www.mrfylke.no

Gang- og sykkelvegstrategi. Møre og Romsdal. Høyringsutgåve: 8. desember 2007. www.mrfylke.no Gang- og sykkelvegstrategi for Møre og Romsdal 2010-2019 Høyringsutgåve: 8. desember 2007 www.mrfylke.no Innhald Side Forord 3 Samandrag 4 INNLEIING 7 1.1 Bakgrunn 7 1.2 Ulike samfunnsperspektiv som grunnlag

Detaljer

«Byen og regionsenteret Stord lokomotiv for vekst og utvikling i Sunnhordland?» Rapport. Samarbeidsrådet for Sunnhordland

«Byen og regionsenteret Stord lokomotiv for vekst og utvikling i Sunnhordland?» Rapport. Samarbeidsrådet for Sunnhordland Rapport «Byen og regionsenteret Stord» 30. desember 2014 «Byen og regionsenteret Stord lokomotiv for vekst og utvikling i Sunnhordland?» Rapport Samarbeidsrådet for Sunnhordland Tittel: Prosjektnr.: 2091

Detaljer

INNHALD VISJON 2019 INNLEIING VOSSEBANEN I DAG HOVUDUTFORDRINGAR NYE VOSSEBANEN - TILTAK. Innan 2019 har Nye Vossebanen... 3

INNHALD VISJON 2019 INNLEIING VOSSEBANEN I DAG HOVUDUTFORDRINGAR NYE VOSSEBANEN - TILTAK. Innan 2019 har Nye Vossebanen... 3 NYE VOSSEBANEN MODERNISERING OG REVITALISERING AV VOSSEBANEN FRAM MOT 2019 INNHALD VISJON 2019 Innan 2019 har Nye Vossebanen... 3 INNLEIING Vossebanen - del av eit framtidsretta transportsystem 4 Kvifor

Detaljer

Nye samhandlingsformer og strukturendringar i Nordhordland

Nye samhandlingsformer og strukturendringar i Nordhordland Mer kan Nye samhandlingsformer og strukturendringar i Nordhordland Kjetil Lie og Audun Thorstensen (Telemarksforsking), Sven Haugberg (Asplan Viak) og Tor Erik Baksås (Ernst & Young) TF-notat nr. 18/2013

Detaljer

Verksemdsmessig utviklingsplan

Verksemdsmessig utviklingsplan Høyringsutkast 29.05.15 Høyringsfrist 14.08.15 Verksemdsmessig utviklingsplan 2015-2030 HELSE FØRDE Forord Den verksemdsmessige utviklingsplanen er eit sentralt dokument for Helse Førde HF. Planen lagar

Detaljer

GRØNTSTRUKTUR, TURVEGAR OG GANG- SYKKELVEGAR PÅ STORD DELPROSJEKT TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL

GRØNTSTRUKTUR, TURVEGAR OG GANG- SYKKELVEGAR PÅ STORD DELPROSJEKT TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL GRØNTSTRUKTUR, TURVEGAR OG GANG- SYKKELVEGAR PÅ STORD DELPROSJEKT TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL DEL I GRØNTSTRUKTUR OG TURVEGAR DEL II HOVUDNETT FOR GANG- OG SYKKELVEGAR PROSJEKTRAPPORT - 30.08.2010 1

Detaljer

Rapport nr. 53 Kristiansund, Molde og Ålesund som regionale motorar Kor attraktive er «motorane» for folk med høg utdanning?

Rapport nr. 53 Kristiansund, Molde og Ålesund som regionale motorar Kor attraktive er «motorane» for folk med høg utdanning? Gro Marit Grimsrud Finn Ove Båtevik Marte Fanneløb Giskeødegård Rapport nr. 53 Kristiansund, Molde og Ålesund som regionale motorar Kor attraktive er «motorane» for folk med høg utdanning? 2 Møreforsking

Detaljer

Fjell kommune. Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV. Frå helseområdet på Straume

Fjell kommune. Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV. Frå helseområdet på Straume Fjell kommune Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV Frå helseområdet på Straume Rapport desember 2012 I eit samarbeid med Husbanken Region Vest har rådmannen i Fjell laga denne rapporten.

Detaljer

Konsesjonshandsaming av vasskraftsaker. Rettleiar for utarbeiding av meldingar, konsekvensutgreiingar og søknader

Konsesjonshandsaming av vasskraftsaker. Rettleiar for utarbeiding av meldingar, konsekvensutgreiingar og søknader Konsesjonshandsaming av vasskraftsaker Rettleiar for utarbeiding av meldingar, konsekvensutgreiingar og søknader 3 2010 R E T T L E I A R Konsesjonshandsaming av vasskraftsaker Rettleiar for utarbeiding

Detaljer

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 Side 1 1. INNLEIING

Detaljer

Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland 2 0 06-2 010

Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland 2 0 06-2 010 Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland 2 0 06-2 010 Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland fylkeskommune 2006-2010

Detaljer

SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004

SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004 HORDALAND FYLKESKOMMUNE SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004 Hordaland fylkeskommune, Arbeidslaget Analyse, utgreiing og dokumentasjon, juli 2004. www.hordaland.no/ru/aud/ Innleiing Ved hjelp av automatiske

Detaljer

Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon

Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon Helse i Nordfjord rapport forprosjekt Helse i Nordfjord rapport forprosjekt Fotograf: Inger Elin Nes Hjelle Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon 1 «Det overordna målet med prosjektet

Detaljer

Luster kommune. Handsama: Formannskapet/kommuneplannemnda sitt framlegg 2. gongs handsaming

Luster kommune. Handsama: Formannskapet/kommuneplannemnda sitt framlegg 2. gongs handsaming Luster kommune Handsama: Formannskapet/kommuneplannemnda sitt framlegg 2. gongs handsaming Kommuneplanen - Samfunnsdelen - 2.gongs handsaming 04.06.2013 Innhaldsoversikt 1. Visjon... 2 2. Grunnleggjande

Detaljer

Musea og tettstadutvikling

Musea og tettstadutvikling Musea og tettstadutvikling Musea og tettstadutvikling Innhold Forord...side 3 Kulturbygg og næringsutvikling...side 8 Styrking av kollektiv identitet i eit lokalsamfunn...side 12 Museumsbedrift profilerer

Detaljer

Bustadsosial handlingsplan for Hallingdal

Bustadsosial handlingsplan for Hallingdal Regionrådet for Hallingdal Bustadsosial handlingsplan for Hallingdal del II - tillegg Prosjektrapport januar 2006 flå lå nes gol Hemsedal ål l Hol Forord til Del II - Tillegg Denne delen av Bustadsosial

Detaljer

Kjønnsperspektiv på rekruttering av innbyggjarar

Kjønnsperspektiv på rekruttering av innbyggjarar Marte Fanneløb Giskeødegård og Gro Marit Grimsrud Rapport nr. 52 Kjønnsperspektiv på rekruttering av innbyggjarar 2 Møreforsking Volda Postboks 325, NO-6101 Volda Tlf. 70 07 52 00 NO 991 436 502 Tittel

Detaljer

Erfaringar frå endringsprosessar generelt, og involvering av brukarar og tilsette spesielt. Difi rapport 2014:1 ISSN 1890-6583

Erfaringar frå endringsprosessar generelt, og involvering av brukarar og tilsette spesielt. Difi rapport 2014:1 ISSN 1890-6583 Erfaringar frå endringsprosessar generelt, og involvering av brukarar og tilsette spesielt Difi rapport 2014:1 ISSN 1890-6583 Føreord Difi har kartlagt og vurdert erfaringar med utvalde fornyings- og effektiviseringsprosessar

Detaljer

Fylkesdelplan for inngrepsfrie naturområde

Fylkesdelplan for inngrepsfrie naturområde Fylkesdelplan for inngrepsfrie naturområde Møre og Romsdal Fylkeskommune Framsidefoto: Utsikt frå Slogen over Langesæterdalen. Foto Gunnar Wangen. Baksidefoto: Frå Molladalen, Sunnmørsalpane. Foto Gunnar

Detaljer

DU SKAL VITA KVA DET GJELD ARBEIDERPARTIET

DU SKAL VITA KVA DET GJELD ARBEIDERPARTIET DU SKAL VITA KVA DET GJELD SOLIDARITET ARBEID MILJØ Arbeidsprogram 1978-81 ARBEIDERPARTIET ARBEIDARPARTIETS IDEGRUNNLAG Det norske Arbeidarparti byggjer på den demokratiske sosialismens idear. Samfunnet

Detaljer

Klima- og energiplan for Stord kommune

Klima- og energiplan for Stord kommune Klima- og energiplan for Stord kommune November 2008 Samandrag Fokus på klima og energi har auka dei siste åra. Forskingsrapportar syner at menneskeleg aktivitet har stor skuld i den raske klimaendringa

Detaljer

Fylkesmannen sitt standardbrev i dispensasjonssaker

Fylkesmannen sitt standardbrev i dispensasjonssaker Fylkesmannen sitt standardbrev i dispensasjonssaker Vi viser til oversending av dispensasjonssøknad på høyring. Med tilvising til skriv om Fylkesmannen sine rutinar for handsaming av plan- og dispensasjonssaker,

Detaljer

På rett veg. Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole

På rett veg. Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole På rett veg Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole Rapport utarbeidd av BPS hausten 2010 1 Innhald Mandat... 4 Metode... 5 Avgrensingar...

Detaljer

Økologisk kjøt i Sverige og Danmark

Økologisk kjøt i Sverige og Danmark Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-rapport 13/2002 Økologisk kjøt i Sverige og Danmark Ein analyse av rasjonalitet i produksjon og marknadsføring av

Detaljer

INNHALD 1. INNLEIING 1.1. VEDTAK I K-SAK 86/08 1.2. MÅL FOR ARBEIDET MANDAT 1.3. DELTAKARAR 1.4. RAPPORT FRÅ PROSESEN 1.5. HØYRING 1.6. POLITISK BEHANDLING 1.7. SAMANDRAG 2. BAKGRUNN 2.1. TEKNISK RAPPORT

Detaljer

KORTVERSJON KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VOLDA KOMMUNE 2012-2015

KORTVERSJON KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VOLDA KOMMUNE 2012-2015 KORTVERSJON KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VOLDA KOMMUNE 2012-2015 Kommunal planstrategi 2012 2015 er ei prioritering av Volda kommune sitt planarbeid dei næraste åra. Kortversjon kommunal planstrategi for

Detaljer

Kommuneplanen sin handlingsdel med økonomiplan

Kommuneplanen sin handlingsdel med økonomiplan Kommuneplanen sin handlingsdel med økonomiplan 2015-2018 Handlingsdelen gjev grunnlag for kommunen si prioritering av ressursar, planleggings- og samarbeidsoppgåver. Kommuneplanen sin handlingsdel skal

Detaljer