Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 51. Møte i Kommunestyret. Møtedato: Møtetid: 09:00-15:30. Møtested: Kommunestyresalen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 51. Møte i Kommunestyret. Møtedato: 12.06.2013. Møtetid: 09:00-15:30. Møtested: Kommunestyresalen"

Transkript

1 Side 1 av 51 Grane kommune Møtebok Møte i Kommunestyret Møtedato: Møtetid: 09:00-15:30 Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 6. juni 2013 Fraværende representanter Oddvar Aaslid Møtende vararepresentanter Gunnar Mikalsen Til stede Andre som møtte Rådmann Lars E. Kapskarmo Saksnummer 018/13-029/13 Merknader til protokollen Innkalling og saksliste godkjent Underskrifter Møtested: Kommunestyresalen

2 Side 2 av 51 Møtebok Sak nr. Sakstittel 018/13 019/13 020/13 021/13 Referatsaker Grane kommunes årsoppgjør for Desisjon Utescene - Gammelsagmaro Intensjonsavtale om Interkommunalt barnevernssamarbeid innen Indre Helgeland Regionråd. Innbyggerinitiativ - Forslag til traseendring E6 Grane. Overtakelse av 4 leasing biler Peuget Partner vare, modell Overtakelse av leasing-bil Volvo V70, modell Vefsna Fondet - Revisjon av Vedtekter samt statusoversikt pr mai Reguleringsplan for E6 Nord-Trøndelag grense - Majahaug Reguleringsplan for E6 Flyum - Kappfjell-li Reguleringsplan for E6 Lille Majavatn - Brenna Reguleringsplan for E6 Brattåsen - Lien 022/13 023/13 024/13 025/13 026/13 027/13 028/13 029/13 Til innkalling og saksliste: Melding fra Ordfører om at Marit Fagerbakk må fratre ila. formiddagen pga. ambulansevakt/jobb. Hun deltok i behandling av sak 22, 26, 27, 28 og 29. Deretter stilte Svein Roar Strømstad som vara for henne. Tor Stabbforsmo ønsker sakspapirer tilsendt, i så god tid som mulig. Tor Stabbforsmo ønsket info fra Ordfører om prøveprosjekt vedrørende motorisert ferdsel i utmark, som skal utprøves videre i 30 kommuner, der søknadsfrist er 1. sept Ordfører ga denne info på slutten av møtet. Lyder Sund forespurte om sin habilitet i sak 022/13. Han ble enstemmig erklært habil. Ordfører varslet at sak 022/13 samt plansaker 026/13-029/13 behandles først pga tilstedeværelse av rep. fra Statens vegvesen.

3 Side 3 av 51 Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato Grane kommune Saksnummer 018/13 Utvalg Kommunestyret DATO13/211 13/2128 Inger Lise Fløtnes Møtedato Referatsaker Refererte skriv og meldinger: Nr Dok.ID T Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 1 Knut Soleglad Årsrapport /2020 I Rådmannens innstilling: Referater/meldinger tas til orientering Kommunestyret Behandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. KS-018/13 Vedtak: Referater/meldinger tas til orientering.

4 Side 4 av 51

5 Side 5 av 51 Grane kommune Saksnummer 039/13 019/13 Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato Utvalg Formannskapet Kommunestyret FE13/186 13/1843 Rigmor Tverå Møtedato Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret pkt. Grane kommunes årsoppgjør for Desisjon Trykte vedlegg: Kontrollutvalgets uttalelse Revisjonsberetning Regnskap 2012 Årsberetning 2012 Sammendrag: 1. Grane kommunes årsregnskap 2012 godkjennes 2. Fremlagt årsrapport godkjennes Vurdering: Årsregnskap 2012 er avlagt innen fristen ihht. Forskrift om årsregnskap og årsberetning ( ) og kommuneloven 48. Regnskapet er splittet i drifts- og investeringsregnskap, samt balanseregnskap pr Regnskapet er revidert og godkjent av Indre Helgeland Kommunerevisjon. Revisors beretning datert og kontrollutvalgets uttalelse datert tas til orientering. Kontrollutvalgets innstilling: Regnskapsmessig over/underskudd for 2012 er kr. 0,-. Netto driftsresultat 1,96 % Grane kommunestyre vedtar ihht. Forskrift om årsregnskap og årsberetning, datert , Regnskap 2012 og Årsmelding Revisors beretning datert tas til orientering.

6 Side 6 av 51 Uttalelse fra Kontrollutvalget datert tas til orientering Formannskapet Behandling: Kontrollutvalgets innstilling enstemmig vedtatt. FS-039/13 Innstilling: Regnskapsmessig over/underskudd for 2012 er kr. 0,-. Netto driftsresultat 1,96 % Grane kommunestyre vedtar ihht. Forskrift om årsregnskap og årsberetning, datert , Regnskap 2012 og Årsmelding Revisors beretning datert tas til orientering. Uttalelse fra Kontrollutvalget datert tas til orientering Kommunestyret Behandling: Forslag fra Grane AP: 1. Det fremlagte årsregnskap fastsettes som Grane Kommunes regnskap for Den fremlagte årsberetningen for 2012 godkjennes. 3. Sammenlignet med tidligere års feil og mangler konstaterer kommunestyret med tilfredshet at det i 2012 er kvalitetsmessige og regnskapsmessige forbedringer i regnskap og årsberetning. 4. Kommunestyret ber rådmannen sørge for at de forbehold, presiseringer og merknader som fremkommer i revisjonsberetningen og kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet blir tatt til følge og fulgt opp. KS-019/13 Vedtak: 1. Det fremlagte årsregnskap fastsettes som Grane Kommunes regnskap for Den fremlagte årsberetningen for 2012 godkjennes. 3. Sammenlignet med tidligere års feil og mangler konstaterer kommunestyret med tilfredshet at det i 2012 er kvalitetsmessige og regnskapsmessige forbedringer i regnskap og årsberetning. 4. Kommunestyret ber rådmannen sørge for at de forbehold, presiseringer og merknader som fremkommer i revisjonsberetningen og kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet blir tatt til følge og fulgt opp.

7 Side 7 av 51 Grane kommune Saksnummer 020/13 Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato Utvalg Kommunestyret FE12/279 13/2115 Halvar Botnen Møtedato Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret pkt. Utescene - Gammelsagmaro Trykte saksdokumenter: Skisse av scenen med kostnadsoverslag Utrykte saksdokumenter i arkivsaken: Nr T Dok.dato Avsender/Mottaker 2 S U Oppnevnt Byggekomité 5 I Ordfører Bjørn Ivar Lamo 6 S U Helgeland Sparebank; HelgelandsKraft Tittel Byggekomite - Utescene på Gammelsagmaro Byggekomite - Utescene på Gammelsagmaro Scene gammelsagmaro Utescene på Gammelsagmaro, oppfølging av FS vedtak 066/12 Søknad om sponsorstøtte til bygging av utescene ved Grane Bygdetun. Sammendrag: Saken har tidligere vært behandlet i Fondstyret, Formannskapet og Kommunestyret: Fondstyret gjorde følgende vedtak i sak 005/12: 1. Det bevilges kr ,- til gjennomføring av et forprosjekt for å få oppsatt en utescene i tilknytning til Gammelsagmaro 2. Adm. utarbeider mandat til- og forbereder sammensetning mv av en byggekomite for prosjektet 3. Egen sak utarbeides til neste FS-møte I formannskapsmøte ble saken oversendt til kommunestyret for videre behandling. I kommunestyret ble det gjort følgende vedtak i ak 004/13: Saken utsettes til KS-møtet i juni med følgende formål: 1. Delfinansiering med spillemidler 2. Delfinansiering med Helgelandsfondet evt med andre medfinansiører 3. Det framlegges et driftsbudsjett for et slikt bygg

8 Side 8 av 51 Spillemidler: Kommunen kan søke om spillemidler til en utescene dersom denne er en fast installasjon. Det gis ikke tilskudd til mobile sceneløsninger. Regelverket sier at tilskudd kan utgjøre inntil 1/3 av godkjente prosjektkostnader for kulturbygget. For søkere som har krav på refusjon av merverdiavgift skal tilskuddsandelen på 1/3 beregnes ut fra prosjektkostnadene fratrukket merverdiavgift. Nord-Norge tillegget på 20 % gjelder ikke ved bygging av kulturbygg. Kulturbygget må innarbeides i kommunedelplanen for fysisk aktivitet og naturopplevelse før man kan fremme søknad om spillemidler. Tilskuddsordningen har en årlig søknadsfrist, som er 15. januar. Som egenkapital regnes kommunale midler og kommunal arbeidsinnsats. Dersom man har andre finansieringskilder skal dette fremgå av søknaden. Kommunen kan legge inn en adm.kostnad på 5 % i kostnadsoverslaget. Tilskuddet gis for nybygg, men ikke for vedlikehold og drift. Lokalene skal være åpne for all lovlig kulturvirksomhet. Kulturbygget skal ha universell utforming. Kulturbygget skal benyttes til kulturformål i minst 20 år. Ut i fra dette vil kommunen kunne få ca. kr ,- i spillemidler. Kommunedelplanen for fysisk aktivitet og naturopplevelse må redigeres før vi søker. Rammene for spillemidler til slike formål er vanligvis mye mindre enn det som det søkes om, så vi må regne med å vente på slike midler i ett eller flere år. Delfinansiering med Helgelandsfondet evt med andre medfinansiører Det er søkt om støtte fra Helgelandsfondet. Det fremlegges et driftsbudsjett for et slikt bygg: I følge teknisk avdeling, må vi for å lage et detaljert driftsbudsjett for et slikt bygg, vite noe om materialvalg, hvor mye bygget blir brukt, hvor ofte det skal vaskes med mer. Kommuner som har lignende bygg opererer med driftskostnader varierende fra 8 kr. pr. kvm. Til 700 kr. pr. kvm. Strømutgifter til bygget vil anslagsvis ligge på mellom kr. og kr. i året. I tillegg kommer renholdsutgifter som vil variere etter hvor mye bygget brukes. Vurdering: Administrasjonene mener at en utescene på Gammelsagmaro vil være et stort pluss for kulturlivet i kommunen. Likevel må det tas med i vurderingene at kommunen for tiden har store økonomiske utfordringer. Vi sliter med budsjettene hvert år, vi nedbemanner og vi har andre kostnadskrevende tiltak som bør gjennomføres. Her bør det nevnes at skolegården på Vegset sårt trenger en opprustning. Et alternativ som er mye billigere, vil være å kjøpe en flyttbar scene for bruk i en overgangsperiode inntil økonomien bedrer seg. En slik scene koster anslagsvis kr ,- og vil også kunne brukes til andre arrangement i kommunen, som Fiplingdalsmartnan, Svenningdagen, Granedagan m.m. Rådmannens innstilling: På bakgrunn av den økonomiske situasjonen i Grane kommune, legges saken fram uten innstilling.

9 Side 9 av Kommunestyret Behandling: Forslag fra Grane SP: I forbindelse med Budsjett 2014 / Økonomiplan vurderes investering i mobil utescene. Forslag fra Grane AP: Viser til tidligere behandling i formannskap og kommunestyresak 004/ Grane kommunestyre godkjenner tegningene for scene-bygg ved Grane bygdetun fra arkitekt Lars Grimsby. 2. Rådmann får utarbeidet tegningsgrunnlag med bakgrunn i skissene til arkitekt Grimsby, og oppdraget kan så lyses ut på Doffin, med en økonomisk ramme på 1,5 mill., med forbehold om finansiering. 3. 1,5 mill garanteres av Vefsnafondet. 4. Grane kommune søker om tippemidler til prosjektet, samt sponsorstøtte fra Helgelands Sparebank og Helgelandskraft. Det søkes også støtte fra Helgeland Museum. 5. Scenebygget innarbeides i kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser. 6. Kostnader og prosjektering av danseplatt og areal for publikum i forkant av scenen må også tas med. 7. På nytt ber vi rådmann om å utarbeide drifts og vedlikeholdsbudsjett. 8. Det forutsettes at saken kommer opp til endelig behandling første møte høsten Forslag fra AP vedtatt med 9 mot 8 stemmer. KS-020/13 Vedtak: 1. Grane kommunestyre godkjenner tegningene for scene-bygg ved Grane bygdetun fra arkitekt Lars Grimsby. 2. Rådmann får utarbeidet tegningsgrunnlag med bakgrunn i skissene til arkitekt Grimsby, og oppdraget kan så lyses ut på Doffin, med en økonomisk ramme på 1,5 mill., med forbehold om finansiering. 3. 1,5 mill garanteres av Vefsnafondet. 4. Grane kommune søker om tippemidler til prosjektet, samt sponsorstøtte fra Helgelands Sparebank og Helgelandskraft. Det søkes også støtte fra Helgeland Museum. 5. Scenebygget innarbeides i kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser. 6. Kostnader og prosjektering av danseplatt og areal for publikum i forkant av scenen må også tas med. 7. På nytt ber vi rådmann om å utarbeide drifts og vedlikeholdsbudsjett. 8. Det forutsettes at saken kommer opp til endelig behandling første møte høsten 2013.

10 Side 10 av 51 Grane kommune Saksnummer 030/13 021/13 Utvalg Formannskapet Kommunestyret Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato FE10/475 13/1301 Lars-Erik Kapskarmo Møtedato Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret Intensjonsavtale om Interkommunalt barnevernssamarbeid innen Indre Helgeland Regionråd. Trykte saksdokumenter: - Intensjonsavtale vedrørende samarbeid knyttet til barnevern - Retningslinjer for satsing på Kommunalt barnevern 2013, fra Det Kongelige Barne-, Likestillings- og Inkluderingsdepartement. Sammendrag: Det vises blant annet til vedlagte Retningslinjer fra barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, med skisse for kompetanse- og samhandlingstiltak og fylkesvise tildelte og øremerkede midler. I vår kommune som i andre norske kommuner, har barnevernstjenesten i de senere år merket økt pågang innen sitt ansvarsområde. Sakene er blitt flere, og alvorlighetsgraden endret til det verre. - Et økende antall barn har hjelpetiltak iverksatt av barnevernstjenesten Barnevernstiltakene som BUFETAT (Det statlige barnevernet) har ansvaret for, dekker ikke fullt ut kommunenes behov for tiltak BUFETAT er allerede i ferd med å bygge ned egne tiltak Statlige signaler antyder en ansvarsoverføring fra BUFETAT til den kommunale barnevernstjenesten I små kommuner som vår, er barnevernstjenesten sårbar med tanke på antall ansatte, kompetanse/profesjon, og tiltakskjede. Etter flere tidligere initierte forsøk på interkommunalt samarbeid innen IHR-rammen, tok Regionrådet saken opp på nytt i 2012, med et ønske om at det skulle jobbes for å etablere et interkommunalt samarbeid innen barnevernstjenesten, ref IHR-sak 46/12. Som en del av oppfølgingen av denne sak har Hemnes kommune innen søknadsfrist som var 18. feb 2013, søkt Fylkesmannen i Nordland om skjønnsmidler, med tanke på å få utredet et mulig interkommunalt samarbeid innen barnevernstjenesten for kommunene Rana, Nesna, Lurøy, Hattfjelldal og Hemnes. Det er dessuten utarbeidet en Intensjonserklæring om interkommunalt samarbeid innen barnevernstjenesten for de anførte kommuner.

11 Side 11 av 51 Det ble etter siste forsøk om tilsvarende samarbeid innen IHR som da strandet, prøvde å få til et samarbeide mellom Grane- og Hattfjelldal kommuners barnevern i 2010/2011, med tilhørende vedtak og mål om blant annet felles Barnevernsleder i våre to kommuner. Dette initiativet har det så langt heller ikke blitt noe resultat av. Vårt barnevern består i dag av 1,5 faste stillinger, med en fra nyåret økt stillingsandel på 100% i en 3-års periode, med støtte fra FMNO og påplusset egne budsjetterte midler. Vurdering: Vi ønsker å delta i den utredning som våre naboer innen IHR-rammen har startet opp, og har etter samhandling blitt tatt opp i det gode selskap, og blir en del av den utredning som er iverksatt pr søknad om skjønnsmidler, og som nå skal følges opp med søknad til Fylkesmannen om kompetanse- og samhandlingstiltak. Frist her er 22. april Prosjektleder hentes fra Hemnes kommunes adm. Det kan her nevnes at Fylkesmannen i Nordland har Barnevern høyt på sin innsatsliste, og det forventes etter gitte signaler at påtenkt prosjekt gis nødvendig finansiering for utredningskostnader. Rådmannens innstilling: 1. Formannskapet/kommunestyret er positiv til at det utredes et mulig interkommunalt samarbeid innen barnevernstjenesten for kommunene innen IHR. 2. Når utredningen er ferdig, vil kommunestyret ta stilling til om kommunens barnevernstjeneste skal inngå i et nærmere spesifisert interkommunalt samarbeid. 3. Rådmannen delegeres myndighet til å delta i utredningen med de eksisterende- og nødvendige ressurser Formannskapet Behandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. FS-030/13 Vedtak: 1. Formannskapet/kommunestyret er positiv til at det utredes et mulig interkommunalt samarbeid innen barnevernstjenesten for kommunene innen IHR. 2. Når utredningen er ferdig, vil kommunestyret ta stilling til om kommunens barnevernstjeneste skal inngå i et nærmere spesifisert interkommunalt samarbeid. 3. Rådmannen delegeres myndighet til å delta i utredningen med de eksisterende og nødvendige ressurser Kommunestyret Behandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. KS-021/13 Vedtak: 1 Formannskapet/kommunestyret er positiv til at det utredes et mulig interkommunalt samarbeid innen barnevernstjenesten for kommunene innen IHR. 2 Når utredningen er ferdig, vil kommunestyret ta stilling til om kommunens barnevernstjeneste skal inngå i et nærmere spesifisert interkommunalt samarbeid.

12 Side 12 av 51 3 Rådmannen delegeres myndighet til å delta i utredningen med de eksisterende og nødvendige ressurser.

13 Side 13 av 51 Grane kommune Saksnummer 022/13 Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato Utvalg Kommunestyret FE /640 13/2079 Lars-Erik Kapskarmo Møtedato Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret Innbyggerinitiativ - Forslag til traseendring E6 Grane. Trykte saksdokument: - Innbyggerinitiativ Forslag til traseendring E6 Grane - Utskrift Lovdata, Innbyggerinitiativ og rådgivende lokale folkeavstemninger - KS-vedtak 040/10, Sluttbehandling av kommunedelplan E6 Brattåsen-Lien - NNF-vedtak 075/09, Kommunedelplan E6 Brattåsen-Lien, Vurdering av antall traseer - Fra Statens vegvesen, kommnedelplan Brattåsen-Lien, anbefaling med varsel om Innsigelse Alternativ 1b-Svenningåsen - Kartskisser over aktuelle traseer - Korrespondanse mellom Statens Vegvesen og innbyggerne i Ner-Svenningdalen juni-des Sammendrag: Grane kommune viser til vedlagte Innbyggerinitiativ, sendt av Helge Valrygg, med 44 navngitte personer som tilslutter seg Forslag til traseendring E6 Grane. Ref Kommunelovense 6a, oppfylles kriteriene til å fremme et Innbyggerinitiativ således: - Minst 2% av innbyggeren i Grane har tilsluttet seg forslaget - Siden forslaget går på et endring av et vedtak som ble behandlet som plansak i forrige Kommunestyreperiode, kan forslaget fremmes i ny valgperiode, ref lovens pkt 3b. Mottatte forslag er relatert til Reguleringsplan , som skal sluttbehandles i Kommunestyret 12. juni Forslaget er som flg: Dersom Grane kommunestyre godkjenner reguleringsplanen (plan-id ), bør strekningen fra Bergåstunnelen til Finsåsen unnlates, og alternativ 1b Svenningåsen krevd utredet som fullgodt alternativ til trase 1b gjennom Nedre Svenningdal. Det er viktig å presisere at området Mellommoen, som Grane kommune har beskrevet som et attraktivt og sentrumsnært næringsareal, fortsatt vil være tilgjengelig selv om alternativ 1b Svenningåsen velges. For tegninger og videre detaljer vises til saksdokumenter som følger nevnte Reguleringsplanforslag, med innstilling fra NNF-komiteen. Viser ellers til vedtak om Vurdering av antall traseer, behandlet i NNF-komiteen som sak 075/ , og KS-vedtak i sak 040/

14 Side 14 av 51 Som innspill til sluttbehandlingen vises også til vedlagt skriv fra Statens vegvesen, datert , der de anbefaler alternativ 1b som trase for framtidig E6 mellom Brattåsen og Lien, med varsel om innsigelse mot alternativ 1b-Svenningåsen. Vurdering: Med bakgrunn i sluttbehandling og vedtak fra kommunestyret i sak 040/10, der alternativ 1b godkjennes som framtidig trase for E6 mellom Brattåsen og Lien, synes det lite aktuelt at Grane kommune nå skal endre på dette. Statens vegvesen har nå i ca 21/2 år arbeidet med Reguleringsplanen for denne strekningen, og særskilt brukt mye ressurser på området i Ner-Svenningdalen og Trofors-sentrum pga koblingen til RV 73 over Mellommoen og gjennom Trofors sentrum. Viser også tiltidligere anbefaling og innsigelsesvarsel ift alternativ 1b-Svenningåsen. Det anbefales derfor at Innbyggerinitiativet s forslag om ny utredning av alternativ 1bSvenningåsen som fullgodt alternativ til alternativ 1b gjennom Nedre Svenningdal avvises. Rådmannens innstilling: Innbyggerinitiativ med forslag om utredning av alternativ 1b-Svenningåsen som fullgodt alternativ til alternativ 1b gjennom Nedre Svenningdal avvises. Vedtak ifm sluttbehandling av Kommunedelplan E6 Brattåsen Lien, vedtatt i KS-sak 040/10, opprettholdes Kommunestyret Behandling: Lyder Sund forespurte om sin habilitet i sak 022/13. Han ble enstemmig erklært habil. Forslag fra Grane SP: Innbyggerinitiativet med forslag om utredning av alternativ 1 b - Svenningåsen som fullgodt alternativ til alternativ 1 b gjennom Nedre Svenningdal skal tas til følge. Dette begrunnes med vesentlige nye saksforhold er fremkommet i tiden etter at et flertall i kommunestyret valgte løsning 1 b gjennom Nedre Svenningdal, ref KS-sak 040/10. Viktige nye saksforhold er bl.a: Fakta ift samlede kostnader ved de to alternativer synes å være betydelig endret Det er påvist kvikkleire i Nedre Svenningdal. Dette krever omfattende avbøtende tiltak dersom ny hovedvei skal anlegges som skissert. Disse avbøtende tiltak er for lite skissert. Vefsnavassdraget er et nasjonalt vernet vassdrag. En ønsker en vurdering om hvorvidt svært omfattende inngrep i vassdraget i form av elveforebygging er forenlig med vernet. Uberørthet og Vefsna som nasjonalt laksevassdrag var anført som viktige begrunnelser for vernet. Det er innført en nasjonalt skjerpa politikk for å sikre landets matproduserende arealer siden Et alternativ 1 b Svenningåsen vil ivareta dette hensyn langt bedre enn alternativ 1 b gjennom Nedre Svenningdal.

15 Side 15 av 51 En vil prsisere det er ei sterk nasjonal politisk føring til videre fordel for framdrift / realisering av en ny E6 fra fylkesgrense Nordland / Nord-Trøndelag til Saltfjellet, jfr NTP en. Derfor legger en til grunn at den samlede framdriften ikke endres som følge av denne utredninga. Det bemerkes videre at den alternative veiføring gjennom Svenningåsen berører stabilt fjell og berglandskap på en strekning på mindre enn 3 kilometer, uten kjente interessekonflikter. Det bør derfor ligge godt til rette for at en kurant alternativvurdering handteres omgående og uten opphold. Forslaget fra Grane SP falt med 8 mot 9 stemmer. Rådmannens innstilling vedtatt med 9 mot 8 stemmer. KS-022/13 Vedtak: Innbyggerinitiativ med forslag om utredning av alternativ 1b-Svenningåsen som fullgodt alternativ til alternativ 1b gjennom Nedre Svenningdal avvises. Vedtak ifm sluttbehandling av Kommunedelplan E6 Brattåsen Lien, vedtatt i KS-sak 040/10, opprettholdes.

16 Side 16 av 51 Grane kommune Saksnummer 023/13 Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato Utvalg Kommunestyret FE /70 13/2109 Lars-Erik Kapskarmo Møtedato Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret Overtakelse av 4 leasing biler Peugeot Partner vare, modell Trykte saksdokumenter: - Tilbud om utkjøpspris fra Kåre Nervik as, Mosjøen - Rammeavtale med priskalkyle for 5 års leie, Leaseplan Norge as Sammendrag: Grane kommune har siden 2010 leaset 4x administrative kjøretøy beregnet på våre Hjemmetjenester. Disse er av typen Peugeot Partner vare, med noe variabel utrustning. Bl annet er 2 av nevnte kjt 4x4. Leasingavtalen går ut etter en forlenget tilleggsavtale pr 30. juni 2013, etter oppstart i mars 2010, og vi har etter forespørsel fått tilbud om en utkjøpspris på samlet kr ,-, inklusive omregistrering. Se spesifikasjon på vedlegg. Disse bilene har en kilometerstand på +/- ca Vi har tidligere seinhøstes 2012 startet prosess med å innhente tilbud på ny leasing av 4 kjt for våre Hjemmetjenester, med støtte fra Innkjøpsavdelingen i Nordland Fylke. (Tilbud innhentet via annonsering på Doffin). Her kom Leaseplan Norge as med det beste tilbudet ut fra vår utarbeidede kravspesifikasjon. Deres tilbud står til 15. juli Samlet leie på deres tilbudte kjt av typen WW Caddy 2-setere med div tilleggsutstyr, er på samlet ca kr ,- pr år, med en løpende 5-års avtale. Vurdering: I leasingavtalen med Kåre Nervik as er det slik at vi som lånetaker skal svare for all skade mv som ikke skyldes normal slitasje. Sist ved innlevering av 4x leasingbiler av type Zuzuki X7, beløp takserte utgifter utenom normal slitasje seg til ca kr ,-. Som sådan er denne og tidligere avtaler standard for billeasing. Med noen registrerte bulker/småskader på div karroserideler på våre Peugeot Partnere, er det ikke usannsynlig at våre kjt ved innlevering får en samlet skadetakst på tilsvarende sum som i Dvs at den reelle utkjøpspris kan beregnes som vesentlig mindre en tilbudte kr , med fradrag av ca ,- som erstatningspris for div småskader som ikke har noen betydning for bilenes videre bruk for oss eller andre ved et senere videresalg eller intern omdisponering.

17 Side 17 av 51 Hvis vi ikke går inn på en ny leasingavtale med Leaseplan Norge as som koster oss ca kr ,- første 12 driftsmånder, vil vi ved kjøp av nevnte 4x Peugeot Partnere, etter mindre enn ca 6 driftsmånder frigjøre ressurser til andre nyttige formål. Anbefaler derfor at vi gjenkjøper våre 4x leasede varebiler levert av Kåre Nervik as, for videre disponering av våre hjemmetjenester inntil de er modne for avhending/salg. Bilteknisk fagkompetanse fra nøytralt firma er konsultert ifm denne vurdering, og våre vurderinger gis tilslutning. Rent teknisk kan våre 4x leasede biler ha mange års levetid videre, med periodisk nødvendig service, som også kreves på nye leasede biler. Rådmannens innstilling: Grane kommune kjøper 4 Peugeot Partner vare, modell 2010 til utkjøpspris fra Kåre Nervik as, etter at leasingavtalen utgår pr 30. juni Samlet kjøpesum er kr ,-, inklusive omregistreringskostnader. Bilene vil fortsatt være øremerket som tjeneste-/admkjt for vår Helse- og omsorgsavdeling, og administreres av denne. Omkostninger deles mellom årets driftsbudsjett for Helse- og omsorgsavdelingen og sentralt avsatte fondsmidler. Følgende konteringer gjøres gjeldende: Kommunestyret Behandling: Rådmannens innstilling med følgende budsjettregulering: K D D K Avgift leasing hjemmetjenesten. Overføring fra drift til investering-driftsregnskapet Kjøp av biler Overført fra drift til investeringsregnskapet Bruk av disposisjonsfond (fond ) Enstemmig vedtatt. KS-023/13 Vedtak: Grane kommune kjøper 4 Peugeot Partner vare, modell 2010 til utkjøpspris fra Kåre Nervik as, etter at leasingavtalen utgår pr 30. juni Samlet kjøpesum er kr ,-, inklusive omregistreringskostnader. Bilene vil fortsatt være øremerket som tjeneste-/admkjt for vår Helse- og omsorgsavdeling, og administreres av denne. Omkostninger deles mellom årets driftsbudsjett for Helse- og omsorgsavdelingen og sentralt avsatte fondsmidler. Følgende konteringer gjøres gjeldende: K Avgift leasing hjemmetjenesten D Overføring fra drift til investering-driftsregnskapet D Kjøp av biler

18 Side 18 av K Overført fra drift til investeringsregnskapet Bruk av disposisjonsfond (fond )

19 Side 19 av 51 Grane kommune Saksnummer 024/13 Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato Utvalg Kommunestyret FE /70 13/2093 Lars-Erik Kapskarmo Møtedato Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret Overtakelse av leasing-bil Volvo V70, modell Trykte saksdokumenter: - Tilbud om utkjøpspris fra Jakhelln Bil Helgeland as, Mosjøen - Tilbud om avtale med LeasePlan, gjeldende for WW Passat Sammendrag: Grane kommune har siden okt 2009 leaset en Volvo V70 fra Jakhelln Bil as, til en månedspris på ca kr 4500,- inkl mva. I tillegg kommer forsikring og årlig veiavgift. Bilen har tidligere vært øremerket Helseavdelingen, og blant annet vært fast disponert for våre legevaktsleger. Kilometerstand ca km. Siden primo jan 2013 er bilen gjort tilgjengelig for alle ansatte som har behov for bil i tjenesten, som en prøveordning. Det være seg transport til/fra kurs og møter, eller klientbesøk innen vår kommune. Bilen bestilles via out-look, og har enkle rutiner for booking, prioritering mv. I perioden fra primo jan til utgang mai har bilen kjørt ca km. Dette erstatter bruk av privatbil og noen ganger tog/fly, og vil ved kilometergodtgjøring tilsvare ca kr ,- som kommunal utgift på reisekompensasjon. (km-godtgjøring er kr 4,05 m kr 1,- i tillegg pr passasjer). Driftsutgiftene i samme periode er ca kr 33000,-, inklusive leie, drivstoff og forsikring. Ergo er dette et positivt regnestykke. Bilen har i når kontrakten utgår pr 11. juni, en utkjøpspris på kr ,- + omregistrering kr 5664,-. Gjennom innkjøpsordningen til Nordland Fylkeskommune, har vi innhentet tilbud på ny bilavtale. Laveste mottatte tilbud på leasing er fra Leaseplan, som leverer VW Passat Stasjonsvogn, til en månedspris på ca kr 6200,-, inkl mva. I tillegg kommer forsikring og veiavgift. Tilbudt avtale gjelder for 3x år og med årlig kjørelengde på km. Vurdering: Dagens tjenestebil er etterspurt, og behov for en adm bil er tilstede. Ref ant kjørte km første 5 mnd i år. For Grane kommune og den enkelte ansatte er det et ønsket tilbud. For manges vedkommende er heller ikke egen bil tilgjengelig i nødvendige tjenesteoppdrag.

20 Side 20 av 51 Imidlertid er det slik at en ny leasingbil som vi nå via anbudsrunde er tilbudt, vil koste oss like mye over 3 år, som det koster å kjøpe ut dagens Volvo V70 nå når leasingavtalen går ut. Etter 3 nye driftsår vil Volvoen ha kjørt ca km, og sannsynligvis ha flere års anvendelse utover nevnte periode. Det kan her også anføres at vår Volvo har 2 karroseriskader som ved innlevering må erstattes etter avholdt taksering. Anslagsvis utgift ca kr ,-. Utbedring er inntil videre ikke nødvendig ved egen overtakelse. Anbefaler derfor at Grane kommune går til erverv av nevnte Volvo V modell, til tilbudt utkjøpspris. I tillegg kommer omregistrering. Rådmannens innstilling: Grane kommune kjøper Volvo V70 modell 2010 til utkjøpspris fra Jakhelln Bil Helgeland as, etter at leasingavtale utgår pr 11. juni Bilen disponeres som administrativt kjøretøy. Følgende konteringer gjøres gjeldende: D K (bruk av fond) 58500D (mva) 58500K (mva) Kommunestyret Behandling: Forslag fra Grane AP: Volvo leveres inn, kostnad med skader tas og det hentes inn pris på kjøp av ny bil. Kr ,er pris på Volvo 2009 modell, km Pris på ny eks Ford Fokus stv med tilnærmet utstyr er etter mva kompensasjon kr ,- pr Enstemmig vedtatt: KS-024/13 Vedtak: Volvo leveres inn, kostnad med skader tas og det hentes inn pris på kjøp av ny bil. Kr ,er pris på Volvo 2009 modell, km

21 Side 21 av 51 Grane kommune Saksnummer 025/13 Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato Utvalg Kommunestyret FE /74 13/2075 Lars-Erik Kapskarmo Møtedato Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret Vefsna Fondet - Revisjon av Vedtekter samt statusoversikt pr mai Trykte saksdokumenter: - Vedtekter for Grane kommunes Næringsfond Vefsna med utfyllende Standardvilkår mv - Oversikt innvilgede tilskudd og lån fra 2009 tom Oversikt / status pr dd for 2013 Sammendrag: Etter anmodning fra Ordfører, legges det fram en sak for vurdering og evt endring av Vedtekter for Grane kommunes Næringsfond Vefsna, vedtatt i Kommunestyret i sak 44/09, 16. des Fondet som i oppstart var på kr 150,0 mill, med en andel til Grane kommune på kr 60,0 mil, er regulert ifm bruk, disponering og rapportering i tilskuddsbrev fra det Kongelige Nærings- og Handelsdepartement, datert De kommunalt utarbeidede Vedtekter er med utgangspunkt i nevnte tilskuddsbrev. Da fondsmidlene ble overført til Grane kommune i 2009 ble det innhentet tilbud om plassering i flere utvalgte banker. Det beste tilbudet fikk vi fra Helgeland Sparebank, etter avholdte forhandlinger. Kr 35,0 mill ble satt på langtidsplassering med bindingstid, mens resterende kr 25 mill ble plassert på en tilnærmet brukskonto. Ved årsskiftet var sparekontoen økt til ca 39,036 mill, mens brukskontoen var på kr 8,851 mill. For 2013 er statusen flg: - Tilskudd er tildelt med en totalsum på kr ,-, inklusive tidligere innv kr ,- til Grane Næringsutvikling as og kr ,- til Sentrum Næringshage. (Vedtatt i 2012 for 2x påfølgende år). - Utlån er innvilget med samlet kr 6,7 mill. Kr 3,0 mill tilbakeført fra Tippemidler, etter mellomfinansiering Kunstgressbane. Vurdering:

22 Side 22 av 51 Vedrørende Vedtekter: Adm foreslår her at det legges inn et punkt i 5, Støtteformer og vilkår, at det fra søkere settes krav om at det vedlegges Skatteattest ifm søknad om midler fra Vefsnafondet. Vedrørende status: I vedtektenes 6 er det angitt en årlig ramme for tildeling av tilskudd på inntil 5,0 mill NOK. Dersom særlige forhold tilsier økte rammer for et enkeltår, kan saken tas opp til behandling i Kommunestyret. Rammen for 2013 vedrørende tilskudd vil nå i år bli overskredet med kr ,-. Forutsetter da at tildelingen av driftsstøtte til hhv GNU as og Sentrum Næringshage på samlet kr ,følger dette kalenderåret. Hvis årets tilskudd til GNU as føres på rammen for 2012 som har en tilskuddsrest på ca kr ,- kan en definere at rest tilskudd pr dd for 2013 på ca kr ,-. Ref her egen sak; Søknad fra Monica og Gudmund Forsmo om tilskudd fra Vefsna-fondet. Ellers er det mottatt en søknad til Vefsnafondet fra Norgesvinduet Svenningdal as. Den er så lang ikke vurdert. Gjelder Utvikling og implementering av nytt sponavsug. Omsøkt beløp kr ,-. Her må regelverket ift EØS-direktivet og evt bagatellmessig støtte klarlegges. Samhandling med Innovasjon Norge anses nødvendig. Rådmannens innstilling: I vedtektene for Grane kommunes Næringsfond Vefsna, under 5 Støtteformer og vilkår, legges det inn et krav om at Skatteattest skal følge søknader om midler fra fondet. Det tildeles ikke midler utover rammen på kr 5,0 mill for tilskudd i Kommunestyret Behandling: Forslag fra Grane AP: I vedtektene for Grane kommunes Næringsfond Vefsna, under 2 og 5 legges det inn følgende forandringer: 2 Bedriftsrettede tiltak: - Tilskudd til bedrifter ved oppstart og til nye virksomhetsområder til nye virksomhetsområder for eksisterende bedrifter. 5 Støtteformer og vilkår: 3. Eksempler på prosjekter som kan støttes ved tilskudd: - Bedriftsutvikling for nye og eksisterende bedrifter. Eks etablererstøtte, opplæring, produktutvikling, markedsarbeid mv - Varige / aktiverbare investeringer i nye bedrifter og eksisterende bedrifter som medfører nye virksomhetsområder. Slike investeringer kan støttes med inntil 20% av støtteberettigede kostnader i små bedrifter eller 10% i mellomstore bedrifter. 8. Skatteattest kreves ved innsendelse av søknad til Vefsnafondet.

23 Side 23 av 51 Enstemmig vedtatt. KS-025/13 Vedtak: I vedtektene for Grane kommunes Næringsfond Vefsna, under 2 og 5 legges det inn følgende forandringer: 2 Bedriftsrettede tiltak: - Tilskudd til bedrifter ved oppstart og til nye virksomhetsområder til nye virksomhetsområder for eksisterende bedrifter. 5 Støtteformer og vilkår: 3. Eksempler på prosjekter som kan støttes ved tilskudd: - Bedriftsutvikling for nye og eksisterende bedrifter. Eks etablererstøtte, opplæring, produktutvikling, markedsarbeid mv - Varige / aktiverbare investeringer i nye bedrifter og eksisterende bedrifter som medfører nye virksomhetsområder. Slike investeringer kan støttes med inntil 20% av støtteberettigede kostnader i små bedrifter eller 10% i mellomstore bedrifter. 8. Skatteattest kreves ved innsendelse av søknad til Vefsnafondet.

24 Side 24 av 51 Grane kommune Saksnummer 021/13 026/13 Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato Utvalg Nærings- og naturforvaltningskomite Kommunestyret FE13/149 13/1752 Arne-Martin Husby Møtedato Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret pkt. Reguleringsplan for E6 Nord-Trøndelag grense - Majahaug Vedlegg: Reguleringsplan med planbeskrivelse, kart og merknadsbehandling. Sammendrag: Statens Vegvesen har oversendt detaljreguleringsplan for E6-utbygging for strekningen NordTrøndelag grense Majahaug til sluttbehandling. Planen skal behandles etter Plan- og bygningsloven av Planforslaget har vært utlagt til høring i perioden 26. februar 12. april 2013, og Statens Vegvesen har også arrangert folkemøte på Majavatn. Planforslaget er merknadsbehandlet av Statens Vegvesen. Som en del av Prosjekt E6 Helgeland (http://www.vegvesen.no/vegprosjekter/e6helgeland) har Statens vegvesen i samarbeid med Grane kommune utarbeidet en detaljreguleringsplan for dels utbedring og dels ombygging av E6 på strekningen Nord Trøndelag grense - Majahaugen i Grane kommune, Nordland fylke. Formålet med detaljreguleringsplanen er å legge til rette for bygging av en fremtidsrettet E6 som eliminerer dagens fremkommelighetsproblemer på strekningen. Dagens E6 på strekningen er ca. 4,2 km lang og har en vegbredde fra 5,8 til 6,7 meter. Vegen fungerer både som stamveg og lokalveg for bebyggelsen langs vegen. Vegen har stedvis dårlig kurvatur både i horisontal- og vertikalplanet. På strekningen er det boligavkjørsler som er uoversiktlige pga. vegens kurvatur. Vegen har dårlig bæreevne og må forsterkes for å oppfylle kravene til 10 tonns helårsbæreevne. Formålet med detaljreguleringsplanen er å legge til rette for bygging av en fremtidsrettet E6 som eliminerer dagens fremkommelighetsproblemer på strekningen. Statens vegvesen har i samråd med ansvarlig myndighet, Grane kommune, vurdert planen til ikke å falle inn under oppfangskriteriene jfr. 2, 3 og 4 i forskrift om konsekvensutredninger. Når det ble varslet oppstart for denne planstrekningen er det med utgangspunkt tenkt på utbedring av dagens E6.

25 Side 25 av 51 Gjeldende plan for området er kommuneplanens arealdel. Planområdet: Planområdet strekker seg fra Nordlandsporten i sør til Majahaugen i nord. Fra Nordlandsporten og videre nordover går vegen i nærføring med Stortjønna før den dreier østover og krysser jernbanen. Videre nordover går den gjennom de to gårdene på Stortjønnlia før den ender opp på Majahaugen. Dagens veg har delvis dårlig bæreevne og preges fortsatt av «dårlig» horisontal og vertikalkurvatur i forhold til standarden man ønsker på E6 gjennom Nordland i dag. Planen foreslår en utbedring av E6 i en strekning på 4,5 km. I planforslaget er det lagt opp til at den nye veglinja i stor grad følger eksisterende trasé. Der hvor dette er tilfelle ligger vegen stort sett godt i terrenget og medfører et mindre inngrep i landskapet etter hvert som sidearealer og istandsatte rester av vegen gror til. Fjernvirkningen er liten, både for den reisende og for omgivelsene. Sør i planområdet er det foreslått en omlegging av vegen. Denne delen er ikke underordnet landskapet, men skaper et brudd med landskapets former. Dette fører til både høye fyllinger og en lengre korridor med skjæring på begge sider av vegen. En slik utforming bidrar til at vegen blir en større fysisk barriere i landskapet enn det dagens vegtrasé i samme område representerer. Samlet sett vil planforslaget medføre mindre endringer i landskapet. I årene etter ferdigstillelse vil det nye veganlegget delvis fremstå som et sår i landskapet. Når fyllinger, jordskjæringer og massedeponi gror til, vil anlegget oppleves som mer integrert i landskapet. Det vil være liten

26 Side 26 av 51 eller ingen påvirkning på landskapsbildet og landskapskarakteren i området dersom man lykkes med planlegging og gjennomføring av avbøtende tiltak i de neste fasene av prosjektet. For eiendommen gnr. 62 bnr. 2 Stortjønnli blir bygninger innløst, da de kommer i berøring med de planlagte tiltak. Bygninger med kryss over viser hvilke bygninger som er foreslått innløst. I perioden er det registrert 5 politirapporterte personskadeulykker. Av disse ulykkene var det 3 personer med lettere skader, 2 alvorlig skadde og 1 meget alvorlig skadd. Vanligste ulykkestype er utforkjøring og møteulykker. Statens Vegvesen har mottatt 12 merknader til planforslaget, og merknadene er kommentert. Jfr. merknadsbehandlingen. Det vises for øvrig til vedleggene til saken. Vurdering: Planområdet omfatter en strekning som har behov for oppgradering til en bedre standard. Planforslaget er lite konfliktfylt. Reguleringsplanen tilrås godkjent av Grane kommune. Rådmannens innstilling: Statens Vegvesens reguleringsplan for E6 Nord-Trøndelag grense Majahaug i Grane kommune godkjennes. Jfr. Plan- og bygningsloven av Nærings- og naturforvaltningskomite Behandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. NNF-021/13 Innstilling: Statens Vegvesens reguleringsplan for E6 Nord-Trøndelag grense Majahaug i Grane kommune godkjennes. Jfr. Plan- og bygningsloven av Kommunestyret Behandling: NNF-komiteen innstilling enstemmig vedtatt. KS-026/13 Vedtak:

27 Side 27 av 51 Statens Vegvesens reguleringsplan for E6 Nord-Trøndelag grense Majahaug i Grane kommune godkjennes. Jfr. Plan- og bygningsloven av

28 Side 28 av 51 Grane kommune Saksnummer 022/13 027/13 Utvalg Nærings- og naturforvaltningskomite Kommunestyret Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato FE13/150 13/1760 Arne-Martin Husby Møtedato Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret pkt. Reguleringsplan for E6 Flyum - Kappfjell-li Vedlegg: Reguleringsplan med planbeskrivelse, kart og merknadsbehandling. Sammendrag: Statens Vegvesen har oversendt detljreguleringsplan for E6-utbyggingen for strekningen Flyum Kappfjell-li til sluttbehandling. Planen skal behandles etter Plan- og bygningsloben av Planforslaget har vært utlagt til høring i perioden 26. februar 12. april 2013, og Statens Vegvesen har også arrangert folkemøte på Majavatn. Planforslaget er merknadsbehandlet. Som en del av Prosjekt E6 Helgeland (http://www.vegvesen.no/vegprosjekter/e6helgeland) har Statens vegvesen i samarbeid med Grane kommune utarbeidet en detaljreguleringsplan for dels utbedring og dels ombygging av E6 på strekningen Flyum - Kappfjelli i Grane kommune, Nordland fylke. Formålet med detaljreguleringsplanen er å legge til rette for bygging av en fremtidsrettet E6 som eliminerer dagens fremkommelighetsproblemer på strekningen. Dagens E6 på strekningen er ca. 5,5 km lang og har en vegbredde fra 5,8 til 6,7 meter. Vegen fungerer både som stamveg og lokalveg for bebyggelsen langs vegen. Vegen har stedvis dårlig kurvatur både i horisontal- og vertikalplanet. På strekningen er det flere boligavkjørsler som er uoversiktlige pga. vegens kurvatur. Vegen har dårlig bæreevne og må forsterkes for å oppfylle kravene til 10 tonns helårsbæreevne. Formålet med detaljreguleringsplanen er å legge til rette for bygging av en fremtidsrettet E6 som eliminerer dagens fremkommelighetsproblemer på strekningen. Statens vegvesen har i samråd med ansvarlig myndighet, Grane kommune, vurdert planen til ikke å falle inn under oppfangskriteriene jfr. 2, 3 og 4 i forskrift om konsekvensutredninger. Når det ble varslet oppstart for denne planstrekningen var det med utgangspunkt tenkt på utbedring av dagens E6.

29 Side 29 av 51 Hverken Nordland fylkeskommune eller Sametinget er kjent med fornminner i området, ikke krav til KU. Gjeldende plan for området er kommuneplanens arealdel. Planområdet: Planlagt vegstrekning starter like nord for Majavatn, der dagens E6 er ferdig utbedret. I starten av parsellen er det en del boliger på vestsiden av vegen videre nordover passerer vi en beitehage og samlegjerde for reindrifta. Her ligger vegen i kant med et stort myrområde der det er problemer med snøfokk om vinteren. Der E6 passerer et stort steinbrudd er det et kryss med avkjørsel mot Fiplingdalen og Villmarksvegen.. Planstrekningen ender opp etter at veien har krysser Bjortjønnbekken. Dagens veg har delvis dårlig bæreevne og preges fortsatt av «dårlig» horisontal og vertikalkurvatur i forhold til standarden man ønsker på E6 gjennom Nordland i dag. Planen foreslår en utbedring av E6 i en strekning på 4,5 km. I planforslaget er det lagt opp til at den nye veglinja i stor grad følger eksisterende trasé. Der hvor dette er tilfelle ligger vegen stort sett godt i terrenget og medfører et mindre inngrep i landskapet etter hvert som sidearealer og istandsatte rester av vegen gror til. Fjernvirkningen er liten, både for den reisende og for omgivelsene. Sør i planområdet er det foreslått en omlegging av vegen. Denne delen er ikke underordnet landskapet, men skaper et brudd med landskapets former. Dette fører til både høye fyllinger og en lengre korridor med skjæring på begge sider av vegen. En slik utforming bidrar til at vegen blir en større fysisk barriere i landskapet enn det dagens vegtrasé i samme område representerer.

30 Side 30 av 51 Samlet sett vil planforslaget medføre mindre endringer i landskapet. I årene etter ferdigstillelse vil det nye veganlegget delvis fremstå som et sår i landskapet. Når fyllinger, jordskjæringer og massedeponi gror til, vil anlegget oppleves som mer integrert i landskapet. Det vil være liten eller ingen påvirkning på landskapsbildet og landskapskarakteren i området dersom man lykkes med planlegging og gjennomføring av avbøtende tiltak i de neste fasene av prosjektet. Det er ingen bebyggelse langs denne planstrekningen som blir berørt og må innløses. I perioden er det registrert 5 politirapporterte personskadeulykker. Av disse ulykkene var det 7 personer med lettere skader, 0 alvorlig skadde, 0 meget alvorlig skadd og 1 drept.. Vanligste ulykkestype er utforkjøring og møteulykker (motsatt kjøreretning). Statens Vegvesen har mottatt 12 merknader til planforslaget, og merknadene er kommentert. Jfr. merknadsbehandlingen. Det vises for øvrig til vedleggene til saken for mer informasjon. Vurdering: Planområdet omfatter en strekning som har behov for en oppgradering til en bedre standard. Planforslaget er lite konfliktfylt. Reguleringsplanen tilrås godkjent av Grane kommunestyre. Rådmannens innstilling: Statens Vegvesens reguleringsplan for E6 Flyum Kappfjell-li i Grane kommune godkjennes. Jfr. Plan- og bygningsloven av Nærings- og naturforvaltningskomite Behandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. NNF-022/13 Innstilling: Statens Vegvesens reguleringsplan for E6 Flyum Kappfjell-li i Grane kommune godkjennes. Jfr. Plan- og bygningsloven av Kommunestyret Behandling: NNF-komiteen innstilling enstemmig vedtatt. KS-027/13 Vedtak: Statens Vegvesens reguleringsplan for E6 Flyum Kappfjell-li i Grane kommune godkjennes. Jfr. Plan- og bygningsloven av

31 Side 31 av 51 Grane kommune Saksnummer 023/13 028/13 Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato Utvalg Nærings- og naturforvaltningskomite Kommunestyret FE12/207 13/1763 Arne-Martin Husby Møtedato Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret pkt. Reguleringsplan for E6 Lille Majavatn - Brenna Vedlegg: Reguleringsplan med planbeskrivelse, kart og merknadsbehandling Sammendrag: Statens Vegvesen har oversendt detaljreguleringsplan for E6-utbyggingen for strekningen Lille Majavatn Brenna til sluttbehandling. Planen skal behandles etter Plan- og bygningsloven av Planforslaget har vært utlagt til høring i perioden 26. februar 12. april Det har også vært arrangert folkemøte på Majavatn. Planforslaget er merknadsbehandlet av Statens Vegvesen. Som en del av Prosjekt E6 Helgeland (http://www.vegvesen.no/vegprosjekter/e6helgeland) har Statens vegvesen i samarbeid med Grane kommune utarbeidet en detaljreguleringsplan for dels utbedring og dels ombygging av E6 på strekningen Lille Majavatn Brenna i Grane kommune, Nordland fylke. Formålet med detaljreguleringsplanen er å legge til rette for bygging av en fremtidsrettet E6 som eliminerer dagens fremkommelighetsproblemer på strekningen. Dagens E6 på strekningen er ca. 18,3 km lang og har en vegbredde fra 5,8 til 6,7 meter. Vegen fungerer både som stamveg og lokalveg for bebyggelsen langs vegen. Vegen har stedvis dårlig kurvatur både i horisontal- og vertikalplanet. På strekningen er det avkjørsler som er uoversiktlige pga. vegens kurvatur.vegen har dårlig bæreevne og må forsterkes for å oppfylle kravene til 10 tonns helårsbæreevne. Formålet med detaljreguleringsplanen er å legge til rette for bygging av en fremtidsrettet E6 som eliminerer dagens fremkommelighetsproblemer på strekningen. Statens vegvesen har i samråd med ansvarlig myndighet, Grane kommune, vurdert planen til ikke å falle inn under oppfangskriteriene jfr. 2, 3 og 4 i forskrift om konsekvensutredninger. Når det ble varslet oppstart for denne planstrekningen var det med utgangspunkt i utbedring av dagens E6.

32 Side 32 av 51 Hverken Nordland fylkeskommune eller Sametinget er kjent med fornminner i området, ikke krav til KU. Gjeldende planer i området er kommuneplanens arealdel. Planforslaget er ikke i konflikt med den. Planområdet: I starten av parsellen går E6 i nærføring med jernbanen forbi Sefrivannet til jernbanen går over til Holmvassdalen og E6 fortsetter på østsiden av Svenningdalsvassdraget.. Området er preget av spredt bebyggelse langs hele planstrekningen, og i all hovedsak dreier det seg om fritidsbebyggelse. Dagens veg har delvis dårlig bæreevne og preges fortsatt av «dårlig» horisontal og vertikalkurvatur i forhold til standarden man ønsker på E6 gjennom Nordland i dag. Planen foreslår en delvis utbedring og omlegging av E6 i en strekning på nesten 18,5 km. Planforslaget legger opp til en del omlegginger av vegtraséen, samtidig som eksisterende linje også følges på deler av strekningen. Det er varierende hvor godt vegen er tilpasset landskapet, og med flere store massedeponier vil sår etter anleggsarbeid være synlig i landskapet i lang tid. Videre følger en gjennomgang av utfordringene knyttet til planen. Planforslaget består av to relativt omfattende omlegginger. Ettersom også deler av gammel vegstrekning må beholdes som adkomster oppstår en ytterligere oppdeling og fragmentering av landskapet. Den første omleggingen starter sør i parsellen, hvor vegen legges over et høydedrag parallelt med jernbanen. En omlag 300 meter lang skjæringskorridor skaper her et varig og

33 Side 33 av 51 tydelig brudd i horisontlinja. På veg ned fra høydedraget blir vegen liggende på en stor fylling ned mot Sefrivatnet. Herfra legges vegen noe nærmere vannet, og den reisende vil oppleve bedre utsikt og variasjon. Videre følges eksisterende veg et stykke, som ikke medfører vesentlige endringer for landskapet. Det neste stedet hvor vegen legges om fra sør for Bertilfossen og over et høydedrag til Nordmannbukta ved Store Svenningvatnet (profil ca ). Dette medfører først og fremst en endring i kjøreopplevelsen. Fra å ferdes nær vassdragene i dalbotnen, er nå vegen hevet over disse, og man mister noe av kontakten med vannet, og de romlige variasjonene vannet bidrar til å skape. Over høydedraget mot Nordmannbukta går vegen gjennom en lang korridor med høye fjellskjæringer på begge sider. Dette bidrar til å forsterke monotonien på strekningen ytterligere. Vegen bryter med landskapets former, og veksler mellom å ligge tungt i, eller oppå terrenget. Videre vil linja over dette høydedraget skape et markant brudd i horisontlinja, som vil være godt synlig på avstand både sør- og nordfra. Ned mot Nordmannbukta vil vegen få store fyllinger. I videre arbeid bør man legge stor vekt på hvordan disse utformes og settes istand slik at man reduserer at store sår etter anleggsfasen er synlig i landskapet over lengre tid. Etter høydedraget til Nordmannbukta ved Store Svenningvannet ligger vegen stort sett godt i terrenget frem til parsellens slutt ved Brenna. I utgangspunktet vil ikke planforslaget medføre vesentlige endringer i landskapet. Forutsetningen er at man i videre planlegging og bygging lager, og følger opp, planer for forming og istandsetting av sideterreng, restarealer og massedeponi. I årene etter ferdigstillelse vil det nye veganlegget delvis fremstå som et sår i landskapet. Når fyllinger, jordskjæringer og massedeponi gror til, vil anlegget oppleves som mer integrert i landskapet. Det vil på denne måten være ingen eller liten påvirkning på landskapsbildet og landskapskarakteren i området, dersom man lykkes med planlegging og gjennomføring av avbøtende tiltak i de neste fasene av prosjektet. Ved Sefrivatnet vil brøytestasjonen og to uthus måtte innløses. Disse bygningene er det satt kryss over i reguleringsplanen. Ved øvre Svenningvatnet er en hytte gnr. 58 bnr. 4 fnr. 3 foreslått innløst. Statskog er i matrikkelen registrert som eier av hytten.

34 Side 34 av 51 I perioden er det registrert 13 politirapporterte personskadeulykker. Av disse ulykkene var det 15 personer med lettere skader, 0 alvorlig skadde, 0 meget alvorlig skadd og 3 drepte. Vanligste ulykkestype er utforkjøring og møteulykker. Statens Vegvesen har mottatt 17 merknader til planforslaget, og merknadene er kommentert. Jfr. merknadsbehandlingen. Det vises for øvrig til vedleggene til saken for mer informasjon. Vurdering: Planområdet omfatter en strekning som har behov for oppgradering til en bedre standard. Planforslaget er lite konfliktfylt. Reguleringsplanen tilrås godkjent av Grane kommunestyre. Rådmannens innstilling: Statens Vegvesens reguleringsplan for E6 Lille Majavatn Brenna i Grane kommune godkjennes. Jfr. Plan- og bygningsloven av Nærings- og naturforvaltningskomite Behandling: Rådmannens innstilling vedtatt med 4 mot 1 stemme. NNF-023/13 Innstilling: Statens Vegvesens reguleringsplan for E6 Lille Majavatn Brenna i Grane kommune godkjennes. Jfr. Plan- og bygningsloven av Kommunestyret Behandling: NNF-komiteen innstilling enstemmig vedtatt KS-028/13 Vedtak: Statens Vegvesens reguleringsplan for E6 Lille Majavatn Brenna i Grane kommune godkjennes. Jfr. Plan- og bygningsloven av

35 Side 35 av 51

36 Side 36 av 51 Grane kommune Saksnummer 024/13 029/13 Utvalg Nærings- og naturforvaltningskomite Kommunestyret Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato FE11/94 13/1765 Arne-Martin Husby Møtedato Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret pkt. Reguleringsplan for E6 Brattåsen - Lien Vedlegg: Reguleringsplan med planbeskrivelse, kart og merknadsbehandling Plankartkopier med endringer i forhold til planforslag Sammendrag: Statens Vegvesen har oversendt detaljreguleringsplan for E6-utbyggingen for strekningen Brattåsen Lien til sluttbehandling. Planen skal behandles etter Plan- og bygningsloven av Planforslaget har vært utlagt til høring i perioden 22. mars 03. mai 2013, og Statens Vegvesen har også arrangert folkemøte på Trofors i forbindelse med planforslaget. Planforslaget er merknadsbehandlet. Som en del av Prosjekt E6 Helgeland har Statens vegvesen i samarbeid med Grane kommune utarbeidet forslag til detaljregulering for omlegging av E6 på strekningen Brattåsen Lien i Grane kommune. I planforslaget inngår også detaljregulering av ny innfart til Trofors sentrum og oppgradering av tilstøtende lokalveger og gang- og sykkelvegsystem på strekningen Trofors sentrum til Vegset. Ny E6 blir en framtidsrettet og trafikksikker stamveg, som er ca. 2,5 km kortere enn dagens E6. E6 Brattåsen Lien er et svært omfattende prosjekt med komplekse problemstillinger innenfor mange tema. E6 flyttes på en stor del av planstrekningen, fra øst til vestsiden av dalføret. Nye E6 vil på lengre strekk komme lenger bort fra Vefsna-vassdraget, og legges i samme korridor som jernbanen. E6 har siden 1970-tallet vært en funksjonell og visuell barriære gjennom østre Trofors. Når E6 flytter ut av tettstedet kan avlastet vegnett bedre tilpasses til lokaltrafikken internt i tettstedet og også frigjøre og aktualisere sentralt beliggende arealer med potensiale for etablering av boliger og næring. I arbeidet med å finne framtidsrettede løsninger for Trofors tettsted har det i planprosessen blitt lagt vekt på å få til lokal medvirkning, for å modne fram løsninger som har støtte lokalt. Planprosessen er gjennomført i henhold til kravene i Plan- og bygningsloven. Grane kommune har deltatt i planprosessen, og det har vært lagt til rette for medvirkning fra interessenter og

37 Side 37 av 51 berørte myndigheter. I løpet av planprosessen er det kommet opp mange forslag og ønsker, som alle er vurdert. De fleste innspillene har det latt seg gjøre å innarbeide i detaljreguleringen, men en del ideer, ønsker og forslag har det ikke vært mulig å etterkomme. Forslag til detaljreguleringsplan etter plan- og bygningslovens 12-3 er utarbeidet av Statens vegvesen Region nord med hjemmel i plan- og bygningslovens 3-7 etter avtale med Grane kommune. Statens vegvesen er ansvarlig for saksbehandlingen av planforslaget fram til oversendelse til kommunen for politisk behandling og vedtak. Forslag til detaljregulering bygger på kommunedelplan for ny E6 Brattåsen Lien, Grane kommune, vedtatt Planforslaget legger til rette for bygging av ny E6 på strekningen Brattåsen Lien, tilrettelegging for myke trafikanter og endring/oppgradering av lokalvegnettet på Vegset og Trofors. Detaljreguleringen omfatter også andre arealer, hovedsaklig arealer som trengs i anleggsperioden. Det er i løpet av planarbeidet gjennomført flere møter og befaringer med Grane kommune. Det har vært møter og kontakt med Fylkesmannen i Nordland, NVE, Jernbaneverket, Nordland fylkeskommune, reindriftsforvaltningen og reinbeitedistrikt, samt direktoratet for mineralforvaltning. Det har også vært kontakt med berørte grunneiere langs vegstrekningen. I forbindelse med planoppstart ble det arrangert et åpent møte og under planutarbeidelsen er det avholdt 3 åpne møter. I tillegg har det vært gjennomført barnetråkkregistrering og tettstedsverksted. Planområdet strekker seg fra Brattåsen til Lien og inkluderer kommunesenteret Trofors. Planstrekningen for utbedring/ omlegging av E6 er i alt ca. 15 kilometer. Planlegging av strekningen ble påbegynt midt på 1980-tallet, gjenopptatt på 90-tallet, men endte ikke opp i vedtatt plan. I 2007 ble det igangsatt arbeid med å fullføre kommunedelplan for E6-strekningen Brattåsen Lien.

38 Side 38 av 51 Vedtatt kommunedelplan innebærer at E6 flyttes helt ut av Trofors tettsted og kortes inn med ca. 2,5 km i forhold til dagens E6. Dette er mulig ved å flytte E6 fra øst til vestsiden av dalføret over en ca. 10 km lang strekning. Dagens E6 mellom Brattåsen og Lien tilfredsstiller ikke dagens standardkrav for viktige gjennomgangsveger. E6 har dårlig horisontal- og vertikalkurvatur med kraftige stigningsforhold. Strekningen er en flaskehals, særlig vinterstid. Planforslaget bygger på kommunedelplan E6 Brattåsen - Lien, vedtatt i desember Formålet med detaljreguleringsplanen er å legge til rette for bygging av en fremtidsrettet og mer trafikksikker E6 mellom Brattåsen og Lien i Grane kommune. Planen omfatter alle arealinngrep som vil være nødvendige i forbindelse med bygging av E6, tilstøtende lokalveger og gang- og sykkelveger, samt nødvendige deponiareal/ riggareal og massetak. Planen skal legge til rette for rasjonell drift og vedlikehold av framtidig vegnett. Prosjektet skal bidra til bedre framkommelighet, trafikksikkerhet og reduserte miljøulemper ved å: Korte inn reisetid og gi bedre forutsigbarheten for trafikantene Trafikksikre og lett lesbare løsninger for alle trafikantgrupper Separere lokaltrafikk fra E6 Tilrettelegge for myke trafikanter i lokalvegnettet Redusere transportkostnadene for næringslivet Redusere ulemper av gjennomgangstrafikk Ivareta landskapskvaliteter, kulturmiljø og naturmiljø Vektlegge løsninger som er gunstig for stedsutvikling Reguleringsplan for E6 Brattåsen Lien består i realiteten av to vesens forskjellige delprosjekter: 1. Bygging av 15 km ny E6 Tradisjonell vegplanlegging med særs krevende utfordringer både teknisk og landskaps- og miljømessig. Ny veg nær dagens E6, men mest i «jomfruelig» terreng. Krysser på tvers av varig vernet vassdrag to ganger, på tvers av jernbanen to ganger og på tvers av reinflyttelei. 2. Utvikling av Trofors tettsted som følge av at E6 flyttes - stedsutvikling

39 Side 39 av 51 Flytting av E6 og bygging av ny innfart til Trofors sentrum vil endevende trafikken i/ gjennom tettstedet. Eksisterende E6 blir avlastet for gjennomgangstrafikk og skal bli en del av lokalvegsystemet både i tettstedet og i bygdelagene som ligger langs dagens veg. Brattåsen Svenningelv bru. De første 2 km av prosjektet fram til Røtstokkmobekken, legges ny E6 rett vest for dagens veg. Ny veg har slakere svinger enn dagens E6. Den nye vegen trekkes lenger unna Vefsna, men terrenginngrepene i dalsiden blir større enn for dagens veg. De neste 2,7 km fra Røtstokkmobekken til forsen Kvannholet i Svenningelva, skiller ny og gammel E6 lag. Ny E6 følger et myrlendt slakt dalføre opp til Stormoen / Nevermoen. Fra platået oppe på Stormoen/ Nevermoen går vegen ned mot Svenningelva. Fram mot kryssing av Svenningelva ligger m av ny veg betydelig nærmere vassdraget enn i dag. Planen omfatter: Sidevassdragene Høgåsbekken og Røtstokkmobekken krysses med bru Privat veg i bru over E6 ved skytebanen. Gammel E6 i kulvert under E6 ved Svebakken Nytt kryss mellom E6 og rv. 73 på Svebakken Driftsavkjørsler og tømmerlundeplasser Omklassifisering av gammel E6 til hhv. kommunal og privat veg Riggområder, mellomlager og deponi Asfalt på eksisterende E6 (strekningen Brattåsen Fløtnes) fjernes, og gjenbrukes i det nye anlegget Høyspentluftstrekk legges i kabel under E6 rett før Svenningelv bru Svenningelv bru Bergåstunnelen. Ny E6 krysser hovedvassdraget første gang ved Svenningelv bru. Vegen ligger på forholdsvis høge fyllinger fram mot elva. Høydenivået for veg/ny bru bestemmes av stigningskravene som stilles til ny E6 sammenholdt med store høydeforskjeller i terrenget og forhold til annen infrastruktur både nord og sør for elva. E6 har et lavbrekk ved Svenningelv bru. Deretter bærer det oppover igjen. 450 m nordøst for elva skal E6 passere over den kommunale vegen. Etter ytterligere 450 m skal E6 under Nordlandsbanen.. Byggeoppgaven er teknisk komplisert. Etter kryssing av jernbanen fortsetter E6 å stige de siste ca. 700 m opp mot tunnelen. Tiltak knyttet til skogsdrift og steinuttak sør for tunnelen. Nordre tunnelportal munner ut rett ovenfor Trofors sentrum. Planen omfatter: Ny E6-bru over Svenningelv E6 i bru over kommunal veg mot Stavassdalen Omlegging av samme kommunale veg både nord og sør for ny E6 Konstruksjon for E6 under jernbanen Omlegging/ nybygging av driftsveger, etablering av 2 tømmerlundeplasser Steinuttak, riggområder, mellomlager og deponi Bygging av tunnelportaler Viltgjerder mellom Svenningelv bru og Bergåstunnelen

40 Side 40 av 51 Bergåstunnelen nord Valryggen bru. E6 går direkte fra Bergåstunnelen og ut på fylling i lia ovenfor trevarefabrikken. Storlarsbekken og en drifts-/ turveg skal passere under E6 her. Ytterligere m lenger nord krysses jernbanen i bru. Nytt kryss til kommunesenteret Trofors ligger på grusterrassen Mellommoen ca. 450 m nord for kommunehuset. Både E6 og kryssområdet senkes i forhold til dagens terrengoverflate. Grunnen til det, er at E6 skal ned mange høydemeter på den korte strekningen nordover mot Nedre Svenningdal. Stengvassbekken passeres i bru. E6 legges inn mot dalsiden nedenfor jernbanefyllingen gjennom kulturlandskapet på elvesletta i Nedre Svenningdal. En jordvoll langs ny E6 skjermer bebyggelsen mot støy. Pga. krevende grunnforhold blir både dyrket mark og elvebredden omfattet av geotekniske byggetiltak. Etter noen hundre meter stiger E6 opp til småbruket Høgtun (husene må rives). E6 fortsetter parallelt med, i nærføring og nivå med jernbanen de neste 500 m. Like etter Høgtun erstattes eksisterende bru over jernbanen med ei ny bru over både veg og jernbane. Denne vil gi tilgang til eiendommene vest for jernbanen. Før passering Tjærhusdalen skilles veg og jernbane ad. E6 fortsetter i vekslende avstand fra jernbanen, over Falkflogmoen og i bru over Finnsåselva. Fra Kringelmomyra og de neste 2,2 km går ny E6 igjen parallelt med og i nærføring med jernbanen. I nordre ende av Kringelmomyra bygges ei bru over både E6 og jernbanen. Brua sammen med nye driftsveger, gir tilkopling til eksisterende driftsvegsystem vest for jernbanelinja. Brua kombinert med gjerder gir planfri kryssing for reindriftas flyttlei. Dagens planoverganger på Kringelmomyra kan dermed tas ut av bruk. For å opprettholde tilgang til eiendommene øst for jernbanen, bygges også ca. 500 m driftsveg øst for ny E6. Masseuttak av stein til vegbyggingen nordvest for Kringelmomyra. På Finnsåsen bygges nytt kryss til eksisterende kommunal veg. Ca. 600 m av den kommunale vegen som følger vestsiden av Vefsna mellom Grane og Mosjøen må bygges på ny. Nye Valryggen bru over Vefsna spenner over dyrka mark og kommunal veg, før den krysser elva på skrå nordover. Planen omfatter: Kulvert under E6 for Storlarsbekken og driftsveg. Ombygging av driftsveg. Tilgang til arealene over Bergåsen tunnel i anleggsperioden E6 i bru over jernbanen Viltgjerder langs E6 mellom tunnelportal og bru over jernbanen Nytt kryss mellom E6 og fylkeveg 73 til Trofors, med forbindelse til rv. 73 Støyvoll langs dyrket mark Nedre Svenningdal Geotekniske tiltak under dyrket mark og langs elvebredden i Nedre Svenningdal Ombygging av driftsveger Trofors Nedre Svenningdal Yttermoen. Driftsbru over E6/ jernbane på Høgtun Sidevassdragene Stengvassbekken, Tjærhusdalen og Finnsåselva krysses med bru Viltgjerding i samarbeid med Jernbaneverket langs veg og jernbane. Fra Tjærhusdalen til Høysetdalen nordvest for Valryggen Bru over veg/ jernbane på Kringelmomyra. Kombinert flyttlei for reindrifta og driftsveg

41 Side 41 av 51 Ombygging og nybygging av driftsveger vest for jernbanen og øst for ny E6 Nytt kryss mellom E6 og kommunal veg. Ombygging/ nybygging av strekninger med kommunal veg og driftsveg Finnsåsen Valryggen Valryggen bru Steinuttak, riggområder, mellomlager og deponi Lien. Planen omfatter: Nytt kryss mellom ny og gammel E6 Utbedring av eksisterende sving på E6 der det har vært flere alvorlige ulykker Trofors tettsted øst Tallene på figuren henviser til teksten under. I STORMOEN (DAGENS TRIXIE-KRYSS). Reguleringsplanen omfatter: o krysset inn mot Stormoen boligområde bygges om til rundkjøring o ombygging av eksisterende kollektivknutepunkt og adkomstveg inn til stadionområdet o sammenknytting, forenkling og utvidelse av eksisterende system/ tilbud for gående og syklende o øvre del av Skolevegen (inn til Storskolen og idrettshallen) knyttes på rundkjøring o skiltet hastighet i Skolevegen 30 km/t foreslås opprettholdt II GAMMEL E6 MELLOM KRYSSENE Reguleringsplanen innebærer at gammel E6 skal «fredeliggjøres» fra riksveg til den mest sentrale hovedvegen for biltrafikk mellom Stormoen og Trofors sentrum.

42 Side 42 av 51 Reguleringsplanen omfatter følgende tiltak: o eksisterende E6 bygges om i øvre del, og vris i retning der hovedstrømmen av biltrafikken skal o ny rundkjøring vil redusere farten i overgangen inn mot boligområdene og idrettsarenaen, et område der mange myke trafikanter ferdes. o det skal vurderes visuelle tiltak på strekningen mellom kryssene for å gi strekningen mer tettstedspreg o skiltet hastighet foreslås satt ned fra 70 til 50 km/t III KRYSS RV. 73 X FV. 73 X GAMMEL E6 (DAGENS KRYSS VED ESSO) Reguleringsplanen omfatter: o Ombygging av de to kryssene mellom (a) rv. 73 x fv. 73 og (b) rv. 73 og dagens E6, slik at.. o Rv. 73 blir gjennomgående veg helt fram til kryss med gammel E6. o Gammel E6 i sørlig retning skifter navn til rv. 73 og koples til ny E6 ved Svebakken o Avlastet E6 i nordlig retning får status som fylkesveg, og funksjon som viktig lokalveg o Fv. 73 i vestlig retning mot Trofors sentrum tar av fra rv. 73 i et T-kryss. o Sammenknytting av ny og eksisterende gang/ sykkelveg IV A-C SAMMENHENG I GANG/ SYKKELSYSTEMET PÅ TROFORS Reguleringsplanen omfatter: o ny gang- /sykkelveg langs nordsiden av fylkesveg 73 (IVa) o ny gang-/ sykkelbru over Troforsen (IVb) o øvre del av Skolevegen (øverst i bakken) gjøres om til gang-/ sykkelveg (IVc) o ny gang-/ sykkelbru mellom idrettsbanene og øvre del av Skolevegen (IVc) o sammenknytting av gang- /sykkelsystemet omkring ny rundkjøring på Stormoen (IVc) TROFORS TETTSTED VEST TROFORS SENTRUM

43 Side 43 av 51 Reguleringsplanen omfatter: o Erverv av areal til elvemøteplass ved Trofors bru o Breddeutvidelse av Troforsvegen fra 6-6,5 m, for å takle gjennomgangstrafikk o Langsgående parkering og planting av trær i handlesentrum o Tosidig fortau langs Troforsvegen, og deler av nybygd innfart o Fortau i gatene som omgir Granes rådhuskvartal o Holdeplasser for buss. Kollektivknutepunkt foran stasjonen og kantsteinsstopp i Industrivegen vis-a-vis Grane rådhus o ny kryss inn til Trofors stasjon og Felleskjøpet o etablering av nytt kvartal omkring rådhuset o mulighet for å etablere byrom på tvers av ny innfartsveg mellom stasjonen og rådhuset NY INNFART TIL TROFORS Reguleringsplanen omfatter: o Nytt og visuelt markert kryss med kort veg inn til Trofors kommunesenter i Grane o Ny fylkesveg som knytter den eksisterende sentrumsgate Troforsvegen sammen med ny E6 o Nytt kryss til Norgesvindu as. Utbedring av dagens forbindelse under jernbanen o Nytt rådhuskvartal o Direkteforbindelse mellom innfartsvegen og den gamle industritomta, som utgjør et potensiale for videre tettstedsutvikling o Bevaring og mulighet for revitalisering av Trofors stasjonsmiljø. Stasjonen blir igjen et knutepunkt «midt i trafikken» o Forslag om fartsgrense 30 km/t på fylkesveg 73 gjennom sentrum, på strekningen fra kryssene til Norgesvindu og Grane kommunehus til og med Trofors bru Planforslaget legger til rette for en ny og framtidsrettet E6 med slake kurver, bedre stignings- og siktforhold som gir en bedre framkommelighet og en bedre kjøreopplevelse. Vegstandarden blir svært god. Dimensjonering av veg og tunnel tar høyde for en vesentlig større trafikkøkning enn det som faktisk er beregnet. Framkommeligheten og tryggheten for alle trafikantgrupper vil bedres som følge av vegprosjektet.

44 Side 44 av 51 De fleste ulykker langs vegen er utforkjøringer. Vegstandard, geometri og slake fyllinger skal bidra til å redusere risikoen for ulykker, og til redusert skadeomfang i de ulykker som faktisk skjer. Dette innebærer at vegen skal være lett leselig for trafikanten slik at risikoen for feile handlinger reduseres, samtidig som konsekvensen ved å gjøre feil skal være så liten som mulig. Grane kommune har over flere tiår levd med en usikkerhet om hvor E6 skulle gå. Valg av trase i kommunedelplanen ga en viktig avklaring. Da reguleringsplanarbeidet startet var det fortsatt mange uavklarte spørsmål knyttet til hvilke tiltak i Trofors tettsted som skulle inngå i E6prosjektet. Det var også betydelig uro lokalt både i forhold til valg av adkomst inn til kommunesenteret, samt engstelse for virkningene av at veg- og gatenettet i Trofors sentrum ville få gjennomgangstrafikk (fylkesveg 73). Det var to hovedalternativer til innfartsveg som lenge hang med i vurderingene. Lokalt var det betydelig motstand mot et aktuelt alternativ som kom inn Industrivegen fra nord. Først og fremst av hensyn til at et rolig boligområde da ville få gjennomgangstrafikk. Alternativet langs jernbanen ble derfor vurdert ytterligere. I. II. Forslag til detaljregulering innebærer (se figur under) : Kommunen har i mange år ønsket å få til en «stopp-effekt» langs E6 for å få forbipasserende til å kjøre inn til Trofors. Det har i mindre grad lykkes. E6 vil fortsatt gå utenom sentrum, men likevel både fysisk og visuelt sett nærmere enn i dag. Det vil bli bygget nytt kryss mot E6 og ny innfart som ved skilting og utforming «peker» mot kommunesenteret. Planforslaget gir et tydelig møte mellom innfartsvegen og kvartalstrukturen i tettstedet. Ny innfart kopler seg sammen med eksisterende fylkesveg 73 foran Trofors stasjon som igjen kommer «midt i smørøyet» kommunikasjonsmessig. Det bygges kollektivknutepunkt ved stasjonen (busslomme) og kantsteinsstopp i Industrivegen. Bussene bruker rådhuskvartalet til å snu enten de kommer inn fra nord eller fra øst. Dagens uklare situasjon i krysset/ området mellom Industrivegen, Troforsvegen, stasjonen og rådhuskvartalet skal forenkles og tydeliggjøres. Kjøre- og gangmønster i tilknytning til rådhuskvartalet og stasjonen omformes på ny.

45 Side 45 av 51 III. Troforsvegen mellom stasjonen og Trofors bru breddeutvides. Den får tosidig fortau og langsgående parkering. Trofors sentrum vil helt naturlig få potensielt flere kunder/ besøkere. Nesten all interntrafikk inn og ut av tettstedet, trafikanter som kommer nordfra og skal mot Hattfjelldal/ Sverige (eller motsatt) eller som skal til Lomsdal/ Visten via Stavassdalen vil reise via Trofors sentrum. Det forutsettes at gjennomgangs-trafikk av tunge kjøretøy skiltes utenom, og må via krysset rv. 73 / E6 på Svebakken. IV. Det blir direkteforbindelse fra innfartsvegen til Norgesvindu AS vest for jernbanen. Det blir bygget nytt kvartal omkring rådhuset, som gir lett og enkel adkomst både til Grane kommunes administrasjon, og til næringshagen på den gamle industritomta. Denne sentralt beliggende tomta er en stor arealreserve med tanke på stedsutvikling. Boligområdene Nord-Korea skjermes for gjennomgangstrafikk. Fortau langs gata mellom rådhuset og Nord-Korea og sørlige deler av Industrivegen gir myke trafikanter et godt tilbud.

46 Side 46 av 51 Reguleringsforslaget medfører (se figur over): I. a Gående og syklende får et system som henger sammen i alle retninger. Farten blir lav i området omkring rundkjøringen. Hverdagstrafikken mellom skolene kan fortsatt gå fra kollektivknutepunktet uten å måtte krysse bilveg. b Ved å vri øvre del av gammel E6 og erstatte kryss med rundkjøring blir vegsystemet mer logisk i forhold til å betjene lokaltrafikken. Fylkesvegen fortsetter nordover Granebygda og fra denne igjen blir det kryss inn til øvre etasje i Skolevegen. Her forutsettes blandet trafikk og lav fart (30 km/t) Fartsnivået på gammel E6 mellom dagens Esso Trixie skal «fredeliggjøres» gjennom fysiske/visuelle tiltak og skiltet hastighet på 50 km/t II. Aspneset vest blir roligere. Undergangen blir trygg. Reguleringsplanen forutsetter permanent stenging for bil ovenfor øverste huset i bakken. Når det åpnes for innkjøring mot Storskolen/ samfunnshuset fra det ombygde krysset på Stormoen, opphører den belastende gjennomgangstrafikken i nedre del av Skolevegen. III. For å unngå at åpning av øvre del av Skolevegen medfører økt daglig biltrafikk mot storskolen (kjøre-til-døra og «snarveg» mot sentrum), kan det bli behov for å regulere biltrafikken gjennom skilting, og om nødvendig også ved fysiske tiltak. F.eks ved å opprettholde dagens stengning ved skolen. I tillegg kan med fordel fysiske forbedrer forholdene for myke trafikanter suppleres av IV. På Aspneset ligger relativt store arealer som er i Statens vegvesens eie. Trekanten mellom Skolevegen og E6 kan frigis til andre formål. Når Esso-krysset bygges om, vil «restarealet» inni sjølve krysset bli mindre, og gammel veggrunn gjøres om til g/s-veg. Næringstomtene ved Esso og tidligere motell ombygd til bolige vil kunne få annen bruk/ funksjon, når tomtene ikke lenger har fordel av å være eksponert mot E6-trafikken, men skal tjene lokale behov. Det er viktig at så geografisk sentralt plasserte arealer får «nytt liv» når E6 flytter, og ikke blir liggende som fraflyttede restarealer midt i boligområdene på Trofors. Det vil i tilfelle

Møteinnkalling. Grane kommune. Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter kun ved spesiell innkalling.

Møteinnkalling. Grane kommune. Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter kun ved spesiell innkalling. Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: Kommunestyret Kommunestyresalen 12.06.2013 18:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter kun ved spesiell

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Kantina. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: Ordfører Bjørn Ivar Lamo.

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Kantina. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Grane kommune Møtebok Møte i Fondsstyret Møtedato: 03.02.2016 Møtetid: 09:00 Møtested: Kantina Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 26. januar 2016 Fraværende representanter

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Møtedato: Møte i Fondsstyret. Møtetid: Kl. 09:00

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Møtedato: Møte i Fondsstyret. Møtetid: Kl. 09:00 Grane kommune Møtebok Møte i Fondsstyret Møtedato: 14.09.2016 Møtetid: Kl. 09:00 Møtested: Møteleder Møtesekretær Bjørn Ivar Lamo Inger Lise Fløtnes Til stede Bjørn Ivar Lamo Britt Aune Olsen Einar Jakobsen

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: 03.12.2014. Ordfører Bjørn Ivar Lamo

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: 03.12.2014. Ordfører Bjørn Ivar Lamo Grane kommune Side 1 av 6 Møtebok Møte i Fondsstyret Møtedato: 03.12.2014 Møtetid: 09:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 27. november 2014 Fraværende

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 8. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: 09.04.2014. Ordfører Bjørn Ivar Lamo

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 8. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: 09.04.2014. Ordfører Bjørn Ivar Lamo Grane kommune Side 1 av 8 Møtebok Møte i Fondsstyret Møtedato: 09.04.2014 Møtetid: 09:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 1. april 2014 Fraværende

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Nærings- og naturforvaltningskomite Møtested: Møterom 2. etg. Dato: 29.05.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Nærings- og naturforvaltningskomite Møtested: Møterom 2. etg. Dato: 29.05.2013 Tidspunkt: 09:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Nærings- og naturforvaltningskomite Møtested: Møterom 2. etg. Dato: 29.05.2013 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: 26.08.2015.

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: 26.08.2015. Grane kommune Side 1 av 6 Møtebok Møte i Fondsstyret Møtedato: 26.08.2015 Møtetid: 09:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 19.08.2015 Fraværende

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 5. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: 05.03.2014. Ordfører Bjørn Ivar Lamo

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 5. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: 05.03.2014. Ordfører Bjørn Ivar Lamo Grane kommune Side 1 av 5 Møtebok Møte i Fondsstyret Møtedato: 05.03.2014 Møtetid: 09:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 25. februar 2014 Fraværende

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 11. Møtested: Kommunestyresalen. Møtedato: Møte i Kommunestyret. Møtetid: 18:00 21:15

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 11. Møtested: Kommunestyresalen. Møtedato: Møte i Kommunestyret. Møtetid: 18:00 21:15 Grane kommune Side 1 av 11 Møtebok Møte i Kommunestyret Møtedato: 29.08.2012 Møtetid: 18:00 21:15 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 23. august

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 5. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 5. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo Grane kommune Side 1 av 5 Møtebok Møte i Fondsstyret Møtedato: 28.01.2015 Møtetid: 09:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 26. januar 2015 Fraværende

Detaljer

Møtetid: 18:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Oddvar Aaslid, Raymond Fagerli. Gunnar Mikalsen, Tormod Thuseth. Rådmann Lars E.

Møtetid: 18:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Oddvar Aaslid, Raymond Fagerli. Gunnar Mikalsen, Tormod Thuseth. Rådmann Lars E. Grane kommune Side 1 av 8 Møtebok Møte i Fondsstyret Møtedato: 19.02.2014 Møtetid: 18:00 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 13. februar 2014 Fraværende

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 45. Møtetid: 09:00. Møtedato: 29.05.2013. Møte i Nærings- og naturforvaltningskomit e. Møtested: Møterom 2. etg.

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 45. Møtetid: 09:00. Møtedato: 29.05.2013. Møte i Nærings- og naturforvaltningskomit e. Møtested: Møterom 2. etg. Side 1 av 45 Grane kommune Møtebok Møte i Nærings- og naturforvaltningskomit e Møtedato: 29.05.2013 Møteleder Åse Granmo Møteinnkalling (kunngjøring) 23. mai 2013 Fraværende representanter Oddvar Aaslid

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 09:00. Møtedato: 26.05.2010. Møte i Formannskapet. Møtested: Møterom 2. etg. Ordfører Bjørn Ivar Lamo

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 09:00. Møtedato: 26.05.2010. Møte i Formannskapet. Møtested: Møterom 2. etg. Ordfører Bjørn Ivar Lamo Grane kommune Møtebok Møte i Formannskapet Møtedato: 26.05.2010 Møtetid: 09:00 Møtested: Møterom 2. etg. Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 19. mai 2010 Fraværende representanter

Detaljer

Møtetid: 09:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Tor Stabbforsmo, Kolbjørn Eriksen. Tor-Erik G. Hoff, Raymond Fagerli. Rådmann Lars E.

Møtetid: 09:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Tor Stabbforsmo, Kolbjørn Eriksen. Tor-Erik G. Hoff, Raymond Fagerli. Rådmann Lars E. Grane kommune Side 1 av 5 Møtebok Møte i Fondsstyret Møtedato: 18.03.2015 Møtetid: 09:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 6. mars 2015 Fraværende

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 17:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 17:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 8. Møtedato: 06.03.2013. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00 12:00. Møtested: Formannskapssalen

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 8. Møtedato: 06.03.2013. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00 12:00. Møtested: Formannskapssalen Side 1 av 8 Grane kommune Møtebok Møte i Fondsstyret Møtedato: 06.03.2013 Møtetid: 09:00 12:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 5. mars 2013 Fraværende

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 9. Møtested: Kommunestyresalen. Møtedato: 12.06.2013. Møte i Fondsstyret / Kommunestyret. Møtetid: 18:00 15:30

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 9. Møtested: Kommunestyresalen. Møtedato: 12.06.2013. Møte i Fondsstyret / Kommunestyret. Møtetid: 18:00 15:30 Side 1 av 9 Grane kommune Møtebok Møte i Fondsstyret / Kommunestyret Møtedato: 12.06.2013 Møtetid: 18:00 15:30 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring)

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 17:00. Møtedato: 07.12.2010. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtested: Formannskapssalen

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 17:00. Møtedato: 07.12.2010. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtested: Formannskapssalen Grane kommune Møtebok Møte i Komité for oppvekst og kultur Møtedato: 07.12.2010 Møtetid: 17:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Monica Hoff Møteinnkalling (kunngjøring) Fraværende representanter Kine

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 10. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 18:00. Møtedato:

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 10. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 18:00. Møtedato: Grane kommune Side 1 av 10 Møtebok Møte i Komité for oppvekst og kultur Møtedato: 10.12.2015 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ida Cathrin Olsen Møteinnkalling (kunngjøring) 4. desember

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Norgesvinduet Svenningdal (Møterommet) Møtedato: Møte i Nærings- og naturforvaltningskomite

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Norgesvinduet Svenningdal (Møterommet) Møtedato: Møte i Nærings- og naturforvaltningskomite Grane kommune Møtebok Møte i Nærings- og naturforvaltningskomite Møtedato: 13.01.2016 Møtetid: 13:00 Møtested: Norgesvinduet Svenningdal (Møterommet) Møteleder Anbjørn Brennhaug Møteinnkalling (kunngjøring)

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 18:00. Møtedato: 30.11.2011. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtested: Formannskapssalen

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 18:00. Møtedato: 30.11.2011. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtested: Formannskapssalen Grane kommune Møtebok Møte i Komité for oppvekst og kultur Møtedato: 30.11.2011 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Lyder Sund Møteinnkalling (kunngjøring) 23.11.11 Fraværende representanter

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 8. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: 11.06.2014. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 8. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: 11.06.2014. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo Grane kommune Side 1 av 8 Møtebok Møte i Fondsstyret Møtedato: 11.06.2014 Møtetid: 09:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 3. juni 2014 Fraværende

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Side 1 av 11. Møtested: Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Side 1 av 11. Møtested: Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 17:00 Grane kommune Side 1 av 11 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: 27.02.2013 Tidspunkt: 17:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 14. Møtested: Fondstyret. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: 28.09.2015. Bjørn Ivar Lamo.

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 14. Møtested: Fondstyret. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: 28.09.2015. Bjørn Ivar Lamo. Side 1 av 14 Grane kommune Møtebok Møte i Fondsstyret Møtedato: 28.09.2015 Møtetid: 09:00 Møtested: Fondstyret Møteleder Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 17. september 2015 Fraværende representanter

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 13. Møtedato: Møte i Formannskapet. Møtetid: 17:00 18:00. Møtested: Formannskapssalen

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 13. Møtedato: Møte i Formannskapet. Møtetid: 17:00 18:00. Møtested: Formannskapssalen Grane kommune Side 1 av 13 Møtebok Møte i Formannskapet Møtedato: 27.02.2013 Møtetid: 17:00 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Varaordfører Britt Aune Olsen Møteinnkalling (kunngjøring) 20. februar

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 12. Møtested: TELEFONMØTE. Møte i Nærings- og naturforvaltningskomite. Møtetid: 18:00. Møtedato: 18.03.

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 12. Møtested: TELEFONMØTE. Møte i Nærings- og naturforvaltningskomite. Møtetid: 18:00. Møtedato: 18.03. Grane kommune Side 1 av 12 Møtebok Møte i Nærings- og naturforvaltningskomite Møtedato: 18.03.2015 Møtetid: 18:00 Møtested: TELEFONMØTE Møteleder Åse Granmo Møteinnkalling (kunngjøring) 4. mars 2015 Fraværende

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 7. Møtested: Kommunestyresalen. Møtedato: 02.04.2014. Møte i Komité for oppvekst og kultur.

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 7. Møtested: Kommunestyresalen. Møtedato: 02.04.2014. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Side 1 av 7 Møtebok Møte i Komité for oppvekst og kultur Møtedato: 02.04.2014 Møtetid: 18:00 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Lyder Sund Møteinnkalling (kunngjøring) 25. mars 2014 Fraværende representanter

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Fondsstyret / Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 12.06.2013 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Fondsstyret / Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 12.06.2013 Tidspunkt: 18:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Fondsstyret / Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 12.06.2013 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 8. Møtested: NAV's møterom. Møte i Komité for helse og omsorg. Møtetid: 18:00. Møtedato: 06.05.2014.

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 8. Møtested: NAV's møterom. Møte i Komité for helse og omsorg. Møtetid: 18:00. Møtedato: 06.05.2014. Grane kommune Side 1 av 8 Møtebok Møte i Komité for helse og omsorg Møtedato: 06.05.2014 Møtetid: 18:00 Møtested: NAV's møterom Møteleder Monica Kroken Møteinnkalling (kunngjøring) 28. april 2014 Fraværende

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: Møte i Komité for helse og omsorg. Møtetid: Kl. 17:30

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: Møte i Komité for helse og omsorg. Møtetid: Kl. 17:30 Møtebok Møte i Komité for helse og omsorg Møtedato: 01.09.2016 Møtetid: Kl. 17:30 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Møtesekretær Gunnar Mikalsen Inger Lise Fløtnes Til stede Gunnar Mikalsen Hege Paulsen

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 17:00.

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 17:00. Grane kommune Møtebok Møte i Komité for oppvekst og kultur Møtedato: 02.02.2016 Møtetid: 17:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ida Catrin Olsen Møteinnkalling (kunngjøring) 28. januar 2016 Fraværende

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 12. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Nærings- og naturforvaltningskomite. Møtetid: 18:00. Møtedato: 11.02.

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 12. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Nærings- og naturforvaltningskomite. Møtetid: 18:00. Møtedato: 11.02. Grane kommune Side 1 av 12 Møtebok Møte i Nærings- og naturforvaltningskomite Møtedato: 11.02.2015 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Åse Granmo Møteinnkalling (kunngjøring) 4. februar

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtetid: 09:00. Møtedato: 11.09.2014. Møte i Formannskapet. Møtested: Laksforsen Turist Café

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtetid: 09:00. Møtedato: 11.09.2014. Møte i Formannskapet. Møtested: Laksforsen Turist Café Grane kommune Side 1 av 6 Møtebok Møte i Formannskapet Møtedato: 11.09.2014 Møtetid: 09:00 Møtested: Laksforsen Turist Café Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 4. september

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Møterom på sykehjemmet. Møte i Komité for helse og omsorg. Møtetid: 18:00. Møtedato: 07.02.2011.

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Møterom på sykehjemmet. Møte i Komité for helse og omsorg. Møtetid: 18:00. Møtedato: 07.02.2011. Møtebok Møte i Komité for helse og omsorg Møtedato: 07.02.2011 Møtetid: 18:00 Møtested: Møterom på sykehjemmet Møteleder Marit Granmo Møteinnkalling (kunngjøring) 31.01.11 Fraværende representanter Møtende

Detaljer

Kommuneplanens arealdel og konsekvensutredning, 3. gangs behandling.

Kommuneplanens arealdel og konsekvensutredning, 3. gangs behandling. Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato Side av 5 FE- 9/9 / Tone Larsen.. Saksnummer Utvalg Møtedato Nærings- og naturforvaltningskomite.. / Kommunestyret.. Jfr. delegasjonsreglement for,

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 8. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: Møte i Nærings- og naturforvaltningskomit e

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 8. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: Møte i Nærings- og naturforvaltningskomit e Grane kommune Side 1 av 8 Møtebok Møte i Nærings- og naturforvaltningskomit e Møtedato: 06.07.2012 Møtetid: 09:00 09:45 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Åse Granmo Møteinnkalling (kunngjøring) 2.

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Side 1 av 9. Komité for helse og omsorg Møtested: Møterom på sykehjemmet Dato: Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Side 1 av 9. Komité for helse og omsorg Møtested: Møterom på sykehjemmet Dato: Tidspunkt: 17:00 Grane kommune Side 1 av 9 Møteinnkalling Utvalg: Komité for helse og omsorg Møtested: Møterom på sykehjemmet Dato: 22.05.2012 Tidspunkt: 17:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 18:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: 07.11.2011 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter

Detaljer

Søknad fra Allskog om medfinansiering av interkommunalt ungskogprosjekt i Grane, Vefsn og Hattfjelldal

Søknad fra Allskog om medfinansiering av interkommunalt ungskogprosjekt i Grane, Vefsn og Hattfjelldal Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FE-223, TI-&85 13/1257 14/7786 Jan Inge Helmersen 18.11.2014 Søknad fra Allskog om medfinansiering av interkommunalt

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 5

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 5 Hattfjelldal kommune Side 1 av 5 Møtebok for Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 05.11.2014 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP Asgeir Almås (Ordfører) SP Harald Lie (representant) SV Bjørnar Hansen

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 11.06.2014 036/14 Kommunestyret 25.06.2014 031/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 11.06.2014 036/14 Kommunestyret 25.06.2014 031/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FE-151 14/416 14/3441 Lise Bråten 30.05.2014 Regnskap og årsmelding 2013 Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet

Detaljer

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014.

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.04.2015 28624/2015 2015/2322 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/42 Bystyret 07.05.2015 Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Forslag

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 15. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 18:00. Møtedato: 09.12.

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 15. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 18:00. Møtedato: 09.12. Grane kommune Side 1 av 15 Møtebok Møte i Komité for oppvekst og kultur Møtedato: 09.12.2014 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Lyder Sund Møteinnkalling (kunngjøring) 2. desember 2014

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Side 1 av 7. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Side 1 av 7. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 18:00 Grane kommune Side 1 av 7 Møteinnkalling Utvalg: Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: 03.02.2014 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 15.12.2014 085/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 15.12.2014 085/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 6 FE-614, TI-&30 10/939 14/8259 Stian Skjærvik 12.12.2014 Godkjenning av stiftelsesdokumenter. Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Med henvisning til forvaltningsloven 8, 3. ledd, vil en be om at beskjed om mulig inhabilitet blir meddelt Servicetorget.

Med henvisning til forvaltningsloven 8, 3. ledd, vil en be om at beskjed om mulig inhabilitet blir meddelt Servicetorget. Side 1 av 10 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen : 17.11.2014 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter kun ved spesiell

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 6

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 6 Hattfjelldal kommune Side 1 av 6 Møtebok for Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 08.10.2014 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP Asgeir Almås (Ordfører) SV Bjørnar Hansen (varaordfører) AP Ann-Elen Sæterstad

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: 18.09.2013. Møte i Komité for helse og omsorg. Møtetid: 18:00. Monica Kroken.

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: 18.09.2013. Møte i Komité for helse og omsorg. Møtetid: 18:00. Monica Kroken. Grane kommune Møtebok Møte i Komité for helse og omsorg Møtedato: 18.09.2013 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Monica Kroken Møteinnkalling (kunngjøring) 09.09.2013 Fraværende representanter

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Fondstyret 11.09.2014 008/14 Kommunestyret 17.09.2014 055/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Fondstyret 11.09.2014 008/14 Kommunestyret 17.09.2014 055/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 6 FE-242, FA-U00 12/628 14/4107 Sigridur Sigursveinsdottir 10.06.2014 Bedriftsutvikling fiskeoppdrett Utvalg Møtedato

Detaljer

Sluttbehandling av detaljregulering for Brekka, Kjerringøy

Sluttbehandling av detaljregulering for Brekka, Kjerringøy Byplankontoret Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 09.05.2016 34906/2016 2015/1687 L13 Saksnummer Utvalg Møtedato 16/43 Komite for plan, næring og miljø 01.06.2016 16/102 Bystyret 16.06.2016 Sluttbehandling

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 18:00. Møtedato: 06.06.2011. Møte i Komité for helse og omsorg. Møtested: Formannskapssalen

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 18:00. Møtedato: 06.06.2011. Møte i Komité for helse og omsorg. Møtested: Formannskapssalen Grane kommune Møtebok Møte i Komité for helse og omsorg Møtedato: 06.06.2011 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Marit Granmo Møteinnkalling (kunngjøring) 31. mai 2011 Fraværende representanter

Detaljer

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Formannskapet Møtedato: 08.03.2012 TILSTEDE PÅ MØTET MEDLEMMER (angi evnt. Hvem som er fraværende med * foran navnet) Kari Kolbræk Ask *Runolv Stegane Torstein

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 5. Møtetid: 10:00. Møtedato: 27.03.2014. Møte i Nærings- og naturforvaltningskomite. Møtested: Dropbox / Telefonmøte

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 5. Møtetid: 10:00. Møtedato: 27.03.2014. Møte i Nærings- og naturforvaltningskomite. Møtested: Dropbox / Telefonmøte Grane kommune Side 1 av 5 Møtebok Møte i Nærings- og naturforvaltningskomite Møtedato: 27.03.2014 Møtetid: 10:00 Møtested: Dropbox / Telefonmøte Møteleder Åse Granmo Møteinnkalling (kunngjøring) 26. mars

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: Kl.

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: Kl. Møtebok Møte i Komité for oppvekst og kultur Møtedato: 13.09.2016 Møtetid: Kl. 17:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Møtesekretær Ida Catrin Olsen Inger Lise Fløtnes Til stede Ida Catrin Olsen Morten

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /15 Fondstyret /15 Kommunestyret

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /15 Fondstyret /15 Kommunestyret Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: FE-223, FA-U04 15/433 15/5303 Stian Skjærvik 10.07.2015 Søknad om Investeringstilskudd - HaG Vekst AS. Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 18.11.2014 079/14 Kommunestyret 26.11.2014 071/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 18.11.2014 079/14 Kommunestyret 26.11.2014 071/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-614, TI-&30 10/939 14/7525 Stian Skjærvik 13.11.2014 Service-/næringsbygg - avklaring eierskapsløsning Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 17:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: 25.02.2013 Tidspunkt: 17:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog Møtested: Rømskog kommune, møterom Gml Spisesal Tidspunkt: 05.05.2015 kl. 09:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Nærings- og naturforvaltningskomite Møtested: Formannskapssalen Dato: 11.03.2015 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Nærings- og naturforvaltningskomite Møtested: Formannskapssalen Dato: 11.03.2015 Tidspunkt: 18:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Nærings- og naturforvaltningskomite Møtested: Formannskapssalen Dato: 11.03.2015 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Side 1 av 13. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: 10.12.2012 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Side 1 av 13. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: 10.12.2012 Tidspunkt: 17:00 Side 1 av 13 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: 10.12.2012 Tidspunkt: 17:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 16.12.2014 Fra kl. 08:30 Til behandling: Sakene 112/14-114/14 Møte nr: 12/2014 Til kl. 09:30 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 21.11.2012 005/12 Fondstyret 28.11.2012 007/12 Kommunestyret 19.12.

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 21.11.2012 005/12 Fondstyret 28.11.2012 007/12 Kommunestyret 19.12. Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Sæterstad gård - søknad om støtte fra næringsfond. FE-242, FA-U00 12/628 12/7275 Sigridur Sigursveinsdottir 29.10.2012 Utvalg

Detaljer

Tiltaksfondets fremtid - Retningslinjer for Næringsfondet.

Tiltaksfondets fremtid - Retningslinjer for Næringsfondet. Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: FE-242 13/1267 15/2676 31.03.2015 Tiltaksfondets fremtid - Retningslinjer for Næringsfondet. Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg

Detaljer

Tiltaksfondets fremtid - Retningslinjer for Næringsfondet.

Tiltaksfondets fremtid - Retningslinjer for Næringsfondet. Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 5 FE-242 13/1267 15/2676 Stian Skjærvik 31.03.2015 Tiltaksfondets fremtid - Retningslinjer for Næringsfondet. Utvalg

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Side 1 av 9. Nærings- og naturforvaltningskomite Møtested: Formannskapssalen Dato: 06.07.2012 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Side 1 av 9. Nærings- og naturforvaltningskomite Møtested: Formannskapssalen Dato: 06.07.2012 Tidspunkt: 09:00 Side 1 av 9 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Nærings- og naturforvaltningskomite Møtested: Formannskapssalen Dato: 06.07.2012 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 17.06.2008 Tid: Kl.09:00-11:00

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 17.06.2008 Tid: Kl.09:00-11:00 Sak 50/08 MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, Leinesfjord : 17.06.2008 Tid: Kl.09:00-11:00 Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr OMRÅDEREGULERING SANDNES INDRE HAVN. PLAN 2008115

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr OMRÅDEREGULERING SANDNES INDRE HAVN. PLAN 2008115 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbehandler Arealplansjef : 200906396 : E: L10 : Svein Erik Røed : Espen Ekeland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 17.02.10

Detaljer

Kontrollutvalget i Nordkapp kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Nordkapp kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 3/2013 13. juni 2013 Arkivkode 4/1 09 Journalnr. 2013/19042-11 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Forfall: Dan Kåre Nilsen, leder Renate Kilaas Olsen, nestleder Heidi Andreassen,

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 07.09.2011 Tidspunkt: 11:00.

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 07.09.2011 Tidspunkt: 11:00. Hattfjelldal kommune Side 1 av 9 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 07.09.2011 Tidspunkt: 11:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (varaordfører)

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Møterom 2. etg. Dato: 10.05.2010 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Møterom 2. etg. Dato: 10.05.2010 Tidspunkt: 18:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Komité for oppvekst og kultur Møtested: Møterom 2. etg. Dato: 10.05.2010 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 02.05.2007 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 7 Arkivsak: 10/3036-32 SAMLET SAKSFRAMSTILLING ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR KVARTAL 26 OG 28 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Johanne Aasnæs Sørum Arkiv: PLN 064001 Saksnr.: Utvalg Møtedato

Detaljer

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møtedato: 12.10.2010 Fra kl. 09:00 Til behandling: Sakene 059/10-068/10 Møte nr: 7/2010 Til kl. 15:00 Møtested: Sulitjelma Samfunnshus TILSTEDE PÅ

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Klagenemnda. Innkalles med dette til møte kl på Rådhuset,, Mosjøen. SAKLISTE

Klagenemnda. Innkalles med dette til møte kl på Rådhuset,, Mosjøen. SAKLISTE Klagenemnda Innkalles med dette til møte 15.06.2012 kl. 12.00 på Rådhuset,, Mosjøen. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/12 12/206 SAKSBEHANLINGEN FOR KLAGENEMNDA - INHABILITET FOR KOMMUNALE TJENESTEMENN

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /15 Kommunestyret /15

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /15 Kommunestyret /15 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 5 FE-153, FE-200 15/1070 15/8509 Lise Bråten 24.11.2015 Budsjettregulering 4-2015 Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet

Detaljer

SAKSDOKUMENT. SAMMENDRAG: Nittedal kommunens regnskap består av driftsregnskap, investeringsregnskap, balanse, økonomiske oversikter og noter.

SAKSDOKUMENT. SAMMENDRAG: Nittedal kommunens regnskap består av driftsregnskap, investeringsregnskap, balanse, økonomiske oversikter og noter. SAKSDOKUMENT Arkivsaknr.: 15/05563-16 Arkivkode: 2 Saksbehandler Natalia Heier Saksgang Møtedato Formannskapet 06.06.2016 Kommunestyret 13.06.2016 NITTEDAL KOMMUNE ÅRSREGNSKAP 2015 SAMMENDRAG: Nittedal

Detaljer

Kontrollutvalget i Måsøy kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Måsøy kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 1/2017 30. mai 2017 MØTEUTSKRIFT Arkivkode 4/1 08 Journalnr. 2017/18060-18 Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Arvid Mathisen, leder Mona Aune, nestleder Bodil Rabben Majala, medlem Vefik IKS:

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 08.04.2014 019/14 Kommunestyret 09.04.2014 023/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 08.04.2014 019/14 Kommunestyret 09.04.2014 023/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-242 13/1267 14/1231 Sigridur Sigursveinsdottir 25.02.2014 Tiltaksfondets fremtid - retningslinjer for næringsfond Utvalg

Detaljer

Sluttbehandling reguleringsplan med konsekvensutredning for Deponi i Jensvolldalen.

Sluttbehandling reguleringsplan med konsekvensutredning for Deponi i Jensvolldalen. Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 23.01.2011 4251/2011 2010/5681 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/9 Komite for plan, næring og miljø 08.02.2011 11/15 Planutvalget 08.02.2011 11/19

Detaljer

SAKEN GJELDER: MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR BUVIKA BRYGGE, BYGGETRINN 1

SAKEN GJELDER: MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR BUVIKA BRYGGE, BYGGETRINN 1 Skaun kommune Arkivkode: L13 &21 Arkivsaksnr.: 15/1623 Saksbehandler: Olav Kvarme Saksnummer Utvalg Møtedato 63/15 Plan og miljøutvalget 18.08.2015 SAKEN GJELDER: MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR

Detaljer

Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi. Møte nr. 2/2015 19 Mai 2015 MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi. Møte nr. 2/2015 19 Mai 2015 MØTEUTSKRIFT Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi Møte nr. 2/2015 19 Mai 2015 Arkivkode 4/1 04 Journalnr. 2015/14041-1 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Forfall:

Detaljer

Møtebok for Råd for eldre og funksjonshemmede

Møtebok for Råd for eldre og funksjonshemmede Hattfjelldal kommune Møtebok for Råd for eldre og funksjonshemmede Møtedato: 01.12.2016 Møtested: Røsvatn Møtetid: Kl. 12:00-13:10 Følgende medlem møtte Geir Rustad Hellen Brennbakk Knut Jacobsen Sølvi

Detaljer

UTBYGGINGSAVTALE STUBBENGMOEN, FORELØPIGE DRØFTINGER

UTBYGGINGSAVTALE STUBBENGMOEN, FORELØPIGE DRØFTINGER Arkivsaksnr.: 13/706-7 Arkivnr.: Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold UTBYGGINGSAVTALE STUBBENGMOEN, FORELØPIGE DRØFTINGER Hjemmel: Plan- og bygningsloven Rådmannens innstilling:

Detaljer

Kontrollutvalget i Loppa kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Loppa kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 2/2011 25. mai 2011 Arkivkode 4/1 07 Journalnr. 2011/17020-10 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Forfall: Berit Land, leder Halvor Pettersen Helene Benjaminsen Vefik IKS: Kommuneansvarlig

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Formannskapet. Møtetid: 09:00-10:00. Møtedato: 18.06.2014

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Formannskapet. Møtetid: 09:00-10:00. Møtedato: 18.06.2014 Grane kommune Side 1 av 6 Møtebok Møte i Formannskapet Møtedato: 18.06.2014 Møtetid: 09:00-10:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 17. juni 2014

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Torsdag 19. mai 2011 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Namsos Samfunnshus, Hudiksvall De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Kontrollutvalget i Kvalsund kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Kvalsund kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 1/2013 04. juni 2013 Arkivkode 4/1 06 Journalnr. 2013/16026-10 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Meldt forfall: Tor A. Myrseth, leder Alf Sakshaug, nestleder Anne Larsen, medlem

Detaljer

Detaljregulering for E6 Angermoen - Osen

Detaljregulering for E6 Angermoen - Osen Detaljregulering for E6 Angermoen - Osen Informasjonshefte - Varsel om planoppstart Region nord Prosjekt E6 Helgeland Juni 2011 Forord Som en del av Prosjekt E6 Helgeland (http://www.vegvesen.no) skal

Detaljer

Saksprotokoll. 5. Planmyndigheten vurderer at reguleringsplanforslaget ikke strider mot naturmangfoldslovens 7 og dens prinsipper i 8 til 12.

Saksprotokoll. 5. Planmyndigheten vurderer at reguleringsplanforslaget ikke strider mot naturmangfoldslovens 7 og dens prinsipper i 8 til 12. Arkivkode:,, Saksprotokoll Behandlet i: Planutvalget Møtedato: 13.04.2016 Sak: 12/16 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 15/2399 Journalpost: 5695/16 Tittel: SAKSPROTOKOLL - DETALJREGULERINGSPLAN FOR

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: 27.09.2010 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: 27.09.2010 Tidspunkt: 18:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: 27.09.2010 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter

Detaljer

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 18:00

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 18:00 Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 25.06.2014 Tid: 18:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post: postmottak@porsanger.kommune.no.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Fast utvalg for plansaker Ekstraordinært møte Gran Rådhus, Møterom Granavollen Møtedato: 27.03.2008 Tid: 15.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84

Detaljer

Løypeplan for snøscooter - Behandling av klager på kommunestyrets vedtak av i sak 004/16,.

Løypeplan for snøscooter - Behandling av klager på kommunestyrets vedtak av i sak 004/16,. Hattfjelldal kommune ArkivKode: Arkivsak: FE - 140, FA - K01 JournalpostID: 16/4186 Saksbehandler: Bjarne Haugen Dato: 19.05.2016 Løypeplan for snøscooter - Behandling av klager på kommunestyrets vedtak

Detaljer

Grane kommune Møtebok Møte i Møtedato: Møtetid: Møtested: Formannskapet :00 Kommunestyresalen Møteleder Møteinnkalling

Grane kommune Møtebok Møte i Møtedato: Møtetid: Møtested: Formannskapet :00 Kommunestyresalen Møteleder  Møteinnkalling Side 1 av 13 Møtebok Møte i Formannskapet Møtedato: 17.11.2014 Møtetid: 09:00 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 11. november 2014 Fraværende representanter

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 09:00

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 09:00 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 11.05.2011 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (varaordfører) AP - Heidi

Detaljer

Klage på vedtak om offentlig ettersyn, Naturvernforbundet i Nordland

Klage på vedtak om offentlig ettersyn, Naturvernforbundet i Nordland Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 5 FE-140, FA-K01 14/1038 15/1029 Jan Inge Helmersen 03.02.2015 Klage på vedtak om offentlig ettersyn, Naturvernforbundet

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 10. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: Møte i Komité for oppvekst og kultur.

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 10. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: Møte i Komité for oppvekst og kultur. Grane kommune Side 1 av 10 Møtebok Møte i Komité for oppvekst og kultur Møtedato: 02.06.2014 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Jenny M.B. Haugen Møteinnkalling (kunngjøring) 27. mai

Detaljer

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE 22/10 10/53 GODKJENNING AV PROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE 22/10 10/53 GODKJENNING AV PROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER ALVDAL KOMMUNE Møtested: Aukrustsenteret Møtedato: 14.10.2010 Tid: 13.15 MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 22/10 10/53 GODKJENNING AV PROTOKOLL FAST UTVALG FOR

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Side 1 av 23. Møtested: Formannskapssalen Dato: 23.05.2012 Tidspunkt: 09:00: Møtestart 11:00: Møte med Statskog

Møteinnkalling. Grane kommune. Side 1 av 23. Møtested: Formannskapssalen Dato: 23.05.2012 Tidspunkt: 09:00: Møtestart 11:00: Møte med Statskog Side 1 av 23 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: 23.05.2012 Tidspunkt: 09:00: Møtestart 11:00: Møte med Statskog Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75

Detaljer