Hurum Næringsråd Årsberetning 2007

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hurum Næringsråd Årsberetning 2007"

Transkript

1 Årsmøte på Holmsbu Bad & Fjordhotell Hurum Næringsråd Årsberetning 2007 Hurum Næringsråds faste samarbeidspartnere: Hurum kommune

2 Dagsorden til årsmøte 17. april Godkjennelse av dagsorden 2. Valg av møteleder 3. Valg av sekretær 4. Styrets årsberetning 5. Hurumhalvøya Reiselivs årsberetning 6. Godkjennelse av regnskaper for Fastsettelse av medlemskontigent for Godkjennelse av budsjetter for Innkommende forslag 10. Valg

3 Styret i Hurum Næringsråd 2006 Fra venstre, Gjermund Stuvøy, Arne Hjorth, Kristin Blichfeldt, Pia G. Norhagen, Hans Christian Johansen, Anne Hilde Rese, Jens Erik Wittusen, Ragnar Nilsen, Arnhild Danilsen, Øystein Braathen og Jan Hansen Østlie. Øvrige styrerepresentanter som ikke var til stede på bildet var Kari Andersen, Frank Tangen og Svein Olav Ringnes. Heidi Grundvig, Daglig leder i Hurum Næringsråd Kathinka Dysthe, Prosjektleder i Hurumhalvøyas Skatter

4 Styrets årsberetning for perioden 18. april 2007 til 17. april Næringsrådets styre: Styreleder: Nestleder: Styremedlemmer: Daglig leder: Observatører: Varamedlemmer: Arne Hjorth Kari Andersen Frank Tangen Hans Christian Johansen Kristin Blichfeldt Ragnar Nilsen Jens Erik Wittussen Jan Hansen Østlie Svein Olav Ringnes Gjermund Stuvøy Heidi Grundvig Roger Ryberg/Anne Hilde Rese Egil Ramstad/Arnhild Danielsen Øystein Braathen Pia Glesne Nordhagen Marit Sæthre Vannebo Øystein Braathen Trond Røed Administrasjon: Daglig leder Heidi Grundvig. Kontor i Storgaten 17, 3484 Holmsbu. Styret administrasjon: Det har i perioden vært avholdt 7 styremøter. Næringsrådet hadde fast kontor i Storgaten 17, Holmsbu. til 1. april Etter denne dato har vi flyttet kontor til Øvre Skoledalen 12, Tofte. Gjennom samarbeid med kommunen dekker vi et stort behov for informasjon til kommunens næringsliv og innbyggere. Mange medlemsbedrifter kontakter oss for råd og veiledning i saker den enkelte bedrift er opptatt av. Som grunnlag for vår virksomhet ligger Strategisk næringsplan for Hurum kommune. Den ble behandlet og vedtatt i september 2002 i Hurum kommunestyre. Tiltaksdelen ble revidert og godkjent av styret i mars En ny næringsplan for Hurum kommune skal være ferdig innen utgangen av Næringsrådet har gjennom tiden opparbeidet et stort og nødvendig kontaktnett. Det er i perioden arbeidet med henvendelser fra 31 nye virksomheter som vurderer å etablere seg i Hurum. Våre nettsider har blitt helt nye og kommet ut i mer tidsriktige former. Nettsidene blir regelmessig oppdatert med nyheter og aktiviteter. Her ligger óg et eget medlemsregister som fungerer som en elektronisk bedriftskatalog for de som er ute etter kjøp av varer/tjenester. Til våre medlemmer er det i denne periode blitt utgitt fire INFO-brosjyrer fra Hurum Næringsråd. Disse blir trykket i 500 eksemplarer og distribuert til alle medlemsbedrifter og samarbeidspartnere. Brosjyren er finansiert med annonser fra medlemsbedrifter.

5 Faste arbeidsoppgaver for næringsrådet i 2007/2008: Næringsrådet utfører sekretærfunksjon for Hurumhalvøya Reiseliv. Næringsrådet har ansvar for Tofte Handelsstands funksjoner. Næringsrådet har ansvar for Sætre Handels- og Næringsforum sine funksjoner fra april Næringsrådet har lederansvar i Næringsforum Oslofjord Vest (NOV). Næringsrådet har lederansvar for Sætre Dagen. Næringsrådet har lederansvar for Toftedagen. Næringsrådet jobber i styret for Reiselivsalliansen som har tilknytting til ny videregående skole i Hurum. Næringsrådet tilbyr etablererveiledning for nyetablerere og gründere. Næringsrådet jobber med etableringen av Holmsbu Havn. Næringsrådet jobber i prosjektstyret for NBIC-prosjektet. Næringsrådet utfører næringsfaglige uttalelser knyttet til NAV. Rådgivningstjeneste for nyetablerere Siden oppstart september 1997 har 253 personer henvendt seg til Hurum Næringsråd med tanke på å starte egen næring. I 2007 har det vært arbeidet med planer om egen næring for totalt 27 virksomheter, av dissse har så langt 15 personer startet egen næring, 7 arbeider videre med sine planer og 5 har valgt ikke å gå videre. Medlemsutvikling I løpet av 2005 passerte vi en milepæl da vi nådde 200 medlemmer. I april 2006 hadde vi 206 medlemmer. April 2007 lå medlemstallet på 210. Pr. april 2008 teller Hurum Næringsråd 212 medlemmer. Styret er godt fornøyd med medlemsutviklingen. Økonomi Det er en stor styrke for et næringsråd og ha mange medlemmer. Medlemskontingenten danner sammen med stønaden fra Hurum kommune grunnpilaren i vår økonomi. Men vi er óg avhengig av andre inntektskilder. I den anledning retter vi en hjertelig takk til disse bedrifter for økonomisk stønad utover medlemskontingenten: Hurum kommune. Södra Cell Tofte AS. DNB NOR. Hurum Energiverk AS. Anton B. Nielsen AS. Quality Spa & Resort Holmsbu. Fische Marine AS. Regnskap Hurum Næringsråd Regnskap for 2007 viser en samlet inntekt på kr ,-. Etter fradrag av personalkostnader og andre driftskostnader viser driftsresultatet et underskudd på kr ,-. Egenkapitalen er positiv med kr ,-. Underskuddet blir dekket av oppsparte midler. Regnskap for Hurumhalvøya Reiseliv Regnskap for Hurumhalvøya Reiseliv er inkludert prosjektet Hurumhalvøyas Skatter. Samlede inntekter utgjør kr ,-. Etter fradrag av personalkostnader og andre driftskostnader viser regnskapet et underskudd på kr ,-. Egenkapitalen er positiv med kr ,-.

6 Samarbeid med Hurum kommune For et godt fungerende næringsråd er det helt nødvendig å ha etablert et godt samarbeidsklima med kommunen. Ordfører og kommunalsjef/rådmann deltar i våre styremøter som observatører. Dette tilfører vårt styre nyttig informasjon samt at vi får en direkte kontakt til kommunens politiske og administrative ledelse. Frokostmøter for medlemmer arrangeres sammen med kommunen. Det har vært holdt oppfølgingsmøter med kommunalsjef Egil Ramstad, rådmann Arnhild Danielsen og ordfører Roger Ryberg/Anne Hilde Rese. Videre samarbeides det i en rekke prosjekter og i markedsføring av Hurum overfor bedrifter som vurderer tilflytting. Næringsforum Oslofjord Vest (NOV) Hurum Næringsråd v/heidi Grundvig har ledelsen av NOV. NOV er betegnelsen på et samarbeidsorgan for næringsrådene i Drammensregionen samt Ringerike, Asker og Bærum. NOV er et forum for erfaringsutveksling blant lederne av næringsrådene i Vestregionen og en tilnærmet parallell til det politiske Vestregionsamarbeidet. NOV har i denne perioden innledet et samarbeid med Vestregionen. Den19. mars 2007 ble det arrangert et seminar på Papirbredden i Drammen hvor NOV og Vestregionen var vertskap. Tema var kompetanse, verdiskapning og næringsutvikling. I kjølevannet av denne konferansen har vi jobbet med etableringen av NBIC - instituttet i samarbeid med Vestregionens politiske organisasjon. Studietur til København ble gjennomført i april Tema for studieturen var «Nye trender i næringsutviklingsarbeidet» Vi besøkte «Det Økologiske Inspirationshus» i Fredriksberg og var på «C4 Videncenter» hvor regionorganisering var tema. Næringsforum Oslofjorden Vest har levert høringsuttalelser om: «Fremtidig regional inndeling» St. meld. nr.12 - til fylkene Akershus, Buskerud, Telemark, Vestfold og Østfold. Balansert utvikling i Vestregionen Strategier for areal og transport. Næringssamarbeid i Drammensregionen Hurum Næringsråd er en aktiv deltager i næringssamarbeidet i Drammensregionen, et samarbeid mellom næringsrådene, NHO Buskerud, Rådet for Drammensregionen og Buskerud Fylkeskommune. Det er avholdt 4 møter i perioden. Videre er det arrangert et halvdagsseminar med tema: «Bli en mer miljøvennlig virksomhet.» Mange virksomheter i næringslivet og i det offentlige ønsker å ta et tydelig miljøansvar. Seminaret belyste hvilke enkle, konkrete miljøtiltak som kan iverksettes i forskjellige typer bedrifter gjennom disse innlegg: Regjeringens klimamelding. Porsgrunn en nyskapende miljøkommune. Miljøvennlig eiendomsforvalting. Enas Energy AS: Slik tar vi miljøansvar. Oso Hotwater AS: Scandinavias beste miljøbedrift. Innspill til partiprogrammene I forbindelse med kommune og fylkestingsvalget høsten 2007 utarbeidet styret konkrete innspill til de politiske partienes programarbeid. Innspillene var i alt vesentlig forankret i kommuneplanens måldel 2002 til 2014 samt i Strategisk Næringsplan. Forslagene ble, for de fleste partiene presentert i møter. Resultat av Hurum Næringsråds samspill med de politiske partiene, ble et bredt politisk gjennomslag for våre viktigste saker. Noen av våre innspill var: Forutsigbarhet er viktig i forhold til en videreutvikling av eksisterende næringsliv og i arbeidet med å skape nytt næringsliv. Viktige elementer her er arbeidskraft bomuligheter, gode skoler, barnehager, infrastruktur og offentlig tjenestetilbud.

7 Sætre sentrum og Storsand må utvikles, det må settes fokus på planprosesser og fremdrift. Tofte som handelssenter bør settes raskt på den politiske agenda. Infrastruktur spesielt må RV 23 videreføres fram til E 18 og Sør/Nord aksen Tofte-Asker må komme inn i nødvendige planprosesser. Fokus på muligheter for eksisterende næringsliv til videreutvikling. Fokus for å tilrettelegge for nytt næringsliv. Hurum som det gode sted å bo. Ny videregående skole til Hurum, spesielt muligheter til å gi skolen et innhold som næringslivet har behov for. Videreutviklingen av reiselivet gjennom «Hurumhalvøya Skatter» og Reiselivsalliansen. Hurum som mulighet for å få etablert virksomheter innenfor forskningsbaserte næringer. Se muligheter for samarbeid med Frogn. Sosiale arrangementer Årsmøtet på Holmsbu Bad 18. april Offisiell åpning av Holmsbu Havn 16. juni Avslutning for arrangørene av Tofte Dagen 2007, avholdt på Info-huset i Tofte. Sommerfest i Schulerudhagen 24. august Oslofjord Kunnskap seminar med treretters middag på Oscarsborg Festning 16.oktober, et samarbeid med Frogn Næringsråd. Julebord på Privaten Cafe 30. november Frokostmøter Det har i perioden vært arrangert fire frokostmøter alle med meget god oppslutning. Frokostmøtene er et samarbeid med Hurum kommune hvor vi inviterer til gratis frokost og nyttig informasjon. Tema for møtene har foruten informasjon fra næringsrådet og kommunen vært: 19. januar besøkte vi Hurum Produkter. Tema for dagen var nye medlemsvirksomheter. Askø Artist, Tofte Loftet og Hurum Rotary presenterte seg. Ordfører Roger Ryberg fortalte om aktivitetsnivået i kommunen. 11. mai var vi på Holmsbu Bad & Fjordhotell. Tema var: Videregående skole for reiseliv er lokalisert i Hurum og skal stå ferdig høsten Prosjektleder Thor Huseby orienterte om Norges første offentlige skole med reiseliv på «hovedmenyen». Visjonen var å danne en reiselivsallianse mellom skolen og det lokale næringslivet. 28. september var vi på Posthuset på Klokkarstua. Tema for dagen var å høre noen kloke ord fra avtroppende ordfører, Roger Ryberg. Hurum Paper Mill AS med ny giv og nye planer. Fabrikkledelsen orienterte om en fremtiden til en spennende miljøbedrift. 25. januar 2008 besøkte vi Hovenga Samfunnshus. Tema for dagen var Saltkraftverk får millioner i støtte fra Enova. Bjørn Pettersen fra Södra Cell Tofte fortalte om verdens første undervannskraftverk som skal bygges på fabrikkområdet på Tofte. Vi hadde óg besøk av fylkesdirektør for NAV Buskerud, Ola Heen Strømmen, som fortalte om organiseringen av det lokale arbeids- og velferdskontoret i Hurum. Redaktøren i Røyken og Hurums Avis orienterte om et nytt næringsmagasin som er et samarbeid mellom næringsrådet og avisen. Tofte Handelsstand Hurum Næringsråd tok over Tofte Handelsstands funksjoner i Handelsnæringen på Tofte har mange kvaliteter og muligheter. I arbeidet med å videreutvikle Tofte som handels- og turiststed har Tofte Handelsstand valgt å endre sin arbeidsform til mer prosjektorientert arbeid. Fokus skal settes på viktige elementer for positiv utvikling av Toftesamfunnet.

8 Det har i perioden vært gjennomført fire frokostmøter for alle som driver næring i Tofte sentrum. Det jobbes svært godt i arbeidsgruppene innen: Hold Tofte rent. Toftedagen kreativ arbeidsgruppe. Veteranbiltreff i september. Advent og juleaktiviteter. Toftedagen 2007 Lørdag 7. juli var det igjen duket for markedsdag på Tofte. Dagen ble arrangert for 26. gang. Denne lørdagen i juli var en av de få sommerdagene med fint vær. Kveldsarrangementet ble holdt på Breiangen Strandhus. Dagen ble vellykket med høy stemning og mange besøkende. September arrangement i regi av Tofte Handelsstand Etter initiativ fra næringsdrivende i Tofte ble det nedsatt en arbeidsgruppe som jobbet med å få til et veteranbiltreff midt i beste «handletid» lørdag 1. september. Det ble en flott utstilling av gamle kjøretøy i hovedgaten. Et vellykket arrangement hvor mange tok turen til Tofte for å møte andre bilinteresserte og for å se på de blankpussede kjøretøyene fra Motorhistorisk klubb i Drammen. Veteranbilkortesjen avsluttet dagen på Tronstad Gård, hvor de fikk en guidet omvisning i museet på låven. Sætre Handel- og Næringsforum Hurum Næringsråd tok over ledelsen av Sætre Handel og Næringsforum i mars Det betyr at næringsrådet har ansvar for framdriften. Dette gir næringen i Sætre en fin mulighet til et bredt nettverk og gjennom næringsrådet en døråpner til offentlige instanser. Det jobbes i en rekke arbeidsgrupper med forskjellige ansvarsområder. Det har vært avhold fem møter i perioden, samt en rekke arbeidsgruppemøter. Sætre Dagen 200 Møte i Sætre Handel- og Næringsforum Sætre dagen er et samarbeid med Sætre Handel- og Nærinsforum og Hurum Næringsråd. Dagen ble arrangert lørdag 11. august. Vi kunne by på et spennende program med underholdning fra tidlig til sent. Selv om vi kunne ønske at værgudene hadde vært litt snillere med oss, ble dagen absolutt vellykket. Bedriftsbesøk Gjennomføres i samarbeid med Hurum kommune ved ordfører. Dette for å få økt kunnskapen om den enkelte bedrift og for nyttige synspunkter fra bedriftene bl.a. til bruk i ny Strategisk Næringsplan. Virksomheter som har hatt besøk: Erik Hoel AS Klokkarstua. Hurum Paper Mill AS Tofte. Fische Marine AS Sætre. Maxbo Torstvedt AS Kana. Velkomstmappe Hurum Næringsråd skal i 2008 å lage en velkomstmappe beregnet på nyetablerte virksomheter. Her skal virksomhetene finne viktig relevant informasjon. De viktigste styresaker Det har vært arbeidet med et stort antall saker, de viktigste er her nevnt i stikkordsform. Styret har hatt disse saker til høring: Igangsetting av arbeidet med kommunedelsplan for kystsonen.

9 Forslag til ny NTP (Nasjonal Transportplan): Sjøtransport og havner, de private havnenes betydning i internasjonal sammenheng oppknytting av slike havner til stamvegnett. Fullføring av RV 23 - Oslofjordforbindelsen. Reiselivsstrategier for Buskerud. Forslag til arealstrategi for Sætre sentrum. I styremøter har vi hatt til behandling bl.a. disse saker: Utbygging av Holmsbu Havn. Løpende prosjektinformasjon om «Hurumhalvøyas Skatter» videreføring av prosjektet. Ny videregående skole prosjektstyre - tomtevalg. Innspill til de politiske partier i forbindelse med kommunevalget høsten Holmsbu Handelsstand skifte av navn på handelsstandsforeningen til Holmsbu Opplevelser. Sætre Handel- og Næringsforum. Næringsrådet tar over handelsstandens funksjoner fra mars 07. Vinmonopol til Hurum. Parkering i Holmsbu sentrum. Reiseliv sommersesongen NAV-kontor i Hurum. Ny organisering av Hurumhalvøya Reiseliv. Utvikling av Tofte sentrum. Rådgivningstjeneste for nyetablerere. Næringsrådets rolle i en fremtidig organisering av Hurum videregående skole. Deltagelse i Reiselivsalliansen ny videregående skole. Ny Strategisk Næringsplan. Orientering om åpne kirker i Hurum. Reiselivsmessen Kommunedelsplan for kystsonen. Forslag til reguleringsplan for flerbrukshus/videregående skole i Sætre. Næringsparken på Dyno. Eiendomskatt forslag om utredning. Fullføringen av Oslofjordforbindelsen RV 23 til E 18 i Lier. Prosjekter Hurumhalvøyas Skatter. Hurumhalvøyas Skatter har definert sine hovedmarkeder som dagsturisme, gruppe- og konferansemarked samt innen kortferiesegmentet. Geografisk marked er definert innen 1-3 timers reisetid fra bosted til Hurumhalvøya. Hurumhalvøyas Skatter har deltatt på reiselivsmessen i Lillestrøm i Dette året ble det óg utgitt en sommerbrosjyre og et turistkart. Det er utviklet en egen web portal: Finansiering av prosjektet: Buskerud Fylkeskommune: kr ,- Hurum kommune: kr ,- Røyken kommune: kr ,- Privat næring: kr ,- Humankapital: kr , Sum kr ,-

10 Prosjekteier er Hurumhalvøya Reiseliv. Hurum Næringsråd har sekretærfunksjon og Kathinka Dysthe er prosjektleder i 50 % stilling fram til 1. august «Ny vei Tofte» Prosjektgruppen består av representanter fra Hurum kommune, Södra Cell Tofte AS, Hurum Fabrikker AS, Fellesutvalget Tofte og Hurum Næringsråd. I prosjektarbeidet legger vi vekt på «intensjonserklæring» mellom berørte kommuner, Buskerud og Akershus fylkeskommune av juni Utbedringer og forkortelser på sør/nord aksen Tofte-Asker. Samt generell trafikksikkerhet og veinett i Hurum og videreføringen av RV 23 parsell Dagslett-Linnes. Hurum Næringsråd har ledelse/sekretærfunksjon for prosjektgruppen. Vårt mål med arbeidet er å sette press på aktuelle politikere til å prioritere samferdsel og infrastruktur. I 2007 er det avholdt 2 møter i arbeidsgruppen. Før sommeren 2007 besluttet gruppen å slå seg sammen med arbeidsgruppen i Røyken. I mars 2008 leverte næringsrådene i Røyken og Hurum en felles høring i forslaget til NTP. Høringen gikk til ordførere i begge kommuner, samt til fylkesordføreren i Buskerud. Det ble også gjennomført en omfattende spørreundersøkelse, i regi av begge næringsråd, til alle medlemmene om viktigheten med fullføringen av RV 23 opp mot E 18 i Lier (stor svarprosent 49 %). Resultatet av undersøkelsen skal brukes opp mot fylkeskommunene i Buskerud og Akershus. Ny offentlig videregående skole til Hurum Når Hurum først skulle satse på en videregående skole på Sætre, var det naturlig å ta utgangspunkt i reiseliv. Dermed får vi Norges første offentlige skole med et slikt satsingsområde. Dette blir en enestående skole som vil sette Hurumhalvøya på kartet. Høsten 2007 har det vært en arkitektkonkurranse. To arkitektvirksomheter delte første plass og måtte jobbe videre med sine plantegninger. I mars ble det klart hvilke firma som gikk av med seieren. Det ser ut til at vi får et spennende og funksjonelt «landemerke». Visjonen er å danne en reiselivsallianse mellom skolen og det regionale næringslivet og dette har nå blitt virkelighet. Reiselivsalliansen ble konstituert i januar og teller nå 11 samarbeidspartnere. Hovedsamarbeidspartnere: Hurum kommune. Hurum Næringsråd. Buskerud fylkeskommune. Oscarsborg Hotell & Spa. Estatia Resort Hotels AS. Samarbeidspartnere Norsk bygdeturisme og gårdsmat. NHO Reiseliv. Holm Gård. Oscarsborg Fjordservice. Tronstad Gård. Mørk Gård. Prosjektleder Thor Huseby i den videregående skolen i Hurum Styret i Reiselivsalliansen: Jens Petter Blichfeldt, Tronstad Gård. Styreleder. Kristin Blichfeldt, Holm Gård. Helge Haugen, Mørk Gård. Reidun Mizda, skolefaglig rådgiver, Hurum kommune.

11 Heidi Grundvig, leder Hurum Næringsråd. Sunni G. Aamodt, leder Norsk Bygdeturisme og Gardsmat. Eyolf Kopperud, Oscarsborg Fjordservice. Jon Einar Bakketun, NHO Reiseliv. Theo K. Loisa, Estatia Resort Hotels AS. Stein Morten Øen, Buskerud Fylkeskommune, utviklingsavdelingen. Bente Bjerknes, Buskerud Fylkeskommune, utviklingsavdelingen. VOX Basiskunnskap i arbeidslivet Hurum Næringsråd var bindeleddet mellom Vox og næringsaktørene i vår region. Vox arbeider for økt deltakelse i samfunns- og arbeidsliv ved å heve kompetansenivået hos voksne med særlig vekt på grunnleggende ferdigheter, voksnes rett til opplæring og realkompetanse. Vox er en etat under kunnskapsdepartementet. Bedrifter og offentlige virksomheter kunne søke om tilskudd til lesing, skriving, regning og grunnleggende dataferdigheter. Hurum Næringsråd deltok i et seminar og flere motivasjonsmøter i perioden. Holmsbu Havn KF Holmsbu Havn KF har vært gjennom sitt første driftsår med gode resultater. På tross av at sommeren 2007 var ekstrem våt og vindfull har havna hatt rekordbesøk fra både sjøveien og fra landsiden. Den nye gjestehavna sto ferdig 16. juni 07. Etter denne helgen har havna hatt et jevnt besøk av båter hver dag. Siste helgen i august var det over 60 gjestebåter inne for overnatting. Kommunestyret vedtok reguleringsplanen for Holmsbu Havn i møte 13. februar Dette var klarsignalet som skulle til for igangsettelse og bestilling av brygger og utstyr. Styret bestemte seg for Pontona Brygger AS som leverandør. Montering av utstyr startet i uke 9. Indre havn sto ferdig 20. april og ytre havn var ferdig til åpningen 16. juni. Havnekontoret var betjent hele sommeren fram til medio august. Uken før påske startet arbeidet med nytt sanitæranlegg i Bakkeåsen. Bygget skal stå ferdig før årets båtsesong starter for fullt. Det har vært gjennomført en rekke møter i perioden. Samt løpende kommunikasjon med daglig leder Hans Blichfeldt. Åpningen av Homsbu Havn ved Hans Blichfelkdt Ulike aktiviteter: Markedsført reiselivsnæringen. Etableringsvirksomhet for nyetablerere. Nærigsfaglige uttalelser til NAV. Deltok på den årlige havnemiddagen i regi av Drammen Havn. Deltok i en arbeidsgruppe vedrørende Sætredagen. Studietur med Oslofjorden Vest til København. AS Vinmonopolet, markedsføring av kommunen som utsalgssted i Hurum. Utvikling av Tofte og Sætre som handelssted. Søknad om prosjektstøtte til Buskerud fylkeskommune vedrørende reiselivsalliansen. Aktiv verving av nye medlemsbedrifter. Sekretærfunksjon for Hurumhalvøyas Skatter. Møter med pressen, samt pressemeldinger. Møter med Røyken og Hurums Avis vedrørende næringsmagasin. Møter i Kreativ gruppe for Toftedagen.

12 Møte med flere firmaer eller selskaper som ønsker å utvikle eller etablere seg i Hurum. Foredrag for Plan- og utviklingsutvalget. Styremøter i Drammen Havn og Holmsbu Havn. Norsk Havneforbuds årsmøte. Veteranbiltreff i regi av Tofte Handelsstand i september. Prosjektstyremøter i Ny videregående skole, NBIC instituttet og Hurumhalvøya Reiseliv. Rådet for Drammensregionen møter vedr. regional reiselivssatsing. Samarbeidsmøter mellom kommunen ved rådmann og ordfører. Forelesning for Fellesutvalget. Stor spørreundersøkelse i forbindelse med forslag til NTP. Medlemsarrangement i Schulerudhagen. Markedsført Hurum overfor flere bedrifter i regionen som har signalisert planer om flytting. Deltatt på nettverksmøter i Drammensregionen. Frokostmøter med Tofte Handelsstand. Styremøter i Holmsbu Havn KF. Arrangerte høstens Oslofjord Kunnskap på Oscarsborg i samarbeid med Frogn Næringsråd. Befaring med Statens Vegvesen vedrørende veistandarden i Hurum. Møter med politiske partier i forbindelse med valgprogram. Både kommunalt og fylkeskommunalt. Nettverksmøte med Ferjeselskapet, Oscarsborg og Hurum. Halvdagskonferanse i Drammens Børs i regi av næringsrådene i Drammensregionen, NHO og Rådet for Drammensregionen. Tema: Miljø. Studietur til Stavanger i forbindelse med havn og jernbane. Seminar på Holmsbu Bad vedr. sommerkampanjen og strategi for reiselivsutviklingen på Hurumhalvøya. Arrangerte julebord for medlemmene i desember. Arrangerte flere frokostmøter i samarbeid med Hurum kommune. Samarbeidsmøter med Oscarsborg Festning. Samarbeidsmøter med Oscarsborg Fjordservice i forbindelse med RA. Deltagelse i logistikkgruppen for Intermodalt knutepunkt i Drammensregionen. Arbeidsmøter turistvert i Holmsbu. Drammen Havn med politisk og adm. ledelse i 5 eierkommuner på befaring. Intervju av sommerassistenter i Holmsbu Havn og havnemedarbeider. Løpende kontakt med lokal og regional presse gjennom hele året. Tale for åpningen av Holmsbu Havn 16. juni. Møter med Plan- og Samfunn vedrørende planer om tilflytting av flere bedrifter. Befaring i Risavika og Sandes Havn. Befaring Østre Bolerne Havn, - tema sanitæranlegg. Samarbeidsmøter med kommunalsjaf Egil Ramstad. Samarbeidsmøter med næringsrådene i Drammensregionen. Møte med sekretæren for Vestregionen. Samarbeidsarenaer for NOV. Radiointervju: Holmsbu Havn Reiselivsutvikling Hurum Paper Mill AS. Reiselivsmessa i januar Diplom overrekkelse til gasellebredrifter i Hurum. Møter med flere medlemsvirksomheter i forhold til utvidelse eller søknader. Besøk på næringsdepartementet i forbindelse med Hurum Papir AS. Møter i Buskerud fylkeskommune vedrørende videre satsing på regionalt reiseliv. Oppbygging av nettsider Heidi Grundvig Daglig leder

13 Årsberetning Hurumhalvøya reiseliv Styret har hatt følgende sammensetning: Leder: Nestleder: Styremedlemmer: Vara medlemmer Observatører Sekretær Representant Røyken kommune Representant Hurum kommune Kristin Blichfeldt Liv Holmesland Karl Ramton Kristi Transet Anne Margrethe Tveit Tor Erling Gransæther Bengt Grinden Jens Petter Blichfeldt Roy Andersen Hilde Thorud Arne Hjort Heidi Grundvig Grethe Utvei Egil Ramstad Styremøte i Hurumhalvøya Reiseliv Sommersesongen 2007 Det ble denne gangen utgitt en sommeravis som ble trykket opp i eksemplarer og distribuert som innstikk i aviser på det sentrale Østlandet. Alle innbyggere og hytteeiere i Røyken og Hurum fikk som tidligere år den populære publikasjonen. Hurumhalvøyas Skatter arrangerte Barnas Sommerferiestart første helgen i juli. Dette var i samarbeid med Holmsbu Havn og Drammens Museum. Ved arrangementet i Holmsbu Havn besøkte Redningsselskapet havna og barna kunne kjøre med Elias båtene. Hurumhalvøyas Skatter og Drammens Museum utarbeidet sammen en Kunstsekk for barn og denne ble lansert denne helgen med representanter fra museet til stedet. Disse ga pedagogisk veiledning til barna ved de ulike postene på kartet, som er en del av sekken. Kunstsekken ble solgt på Holmsbu Billedgalleri, spisestedene og hotellene. I samarbeid med Myhrene gård ble det arrangert en familiedag med drageflyging, frisbee kasting m.m. Også denne sommeren hadde vi bemannet turistkontor i Holmsbu i samarbeid med Holmsbu Havn. Representanter fra Hurum og Røyken Guideforening bemannet turistkontoret i de tidene havneverten ikke betjente kontoret. Geologisenteret I Slemmestad fungerte som turistkontor i Røyken. Organisering Etter oppstart av nytt prosjekt år for Hurumhalvøyas Skatter per 1/8-2007, ble det besluttet å slå sammen styret i Hurumhalvøyas Skatter og Hurumhalvøya Reiseliv. Erfaringen viste at det var mye av de samme sakene som skulle besluttes i begge styrene og det var lite effektivt å legge fram samme saker for to styrer. Flere personer satt som styremedlemmer i begge styrene. Røyken og Hurum næringsråd fikk dette til behandling og godkjente beslutningen.

14 Ansettelse av ny prosjektleder i Hurumhalvøyas Skatter Tore Haugen sa opp sin stilling i begynnelsen av september Stillingen ble utlyst, vi gjennomførte intervjuer med to kandidater og Kathinka Dysthe ble tilbydd stillingen. Hun begynte den 5. November Styremøter Det er avholdt 9 styremøter i løpet av dette året. Strategisamling for alle reiselivsaktørene ble avhold på Holmsbu Bad 4. desember, hvor 25 aktører var representert. Prosjektleder i Hurumhalvøyas Skatter har blitt engasjert som foredragsholder i flere sammenhenger, noe som viser at arbeidet som er lagt ned gjennom disse årene er blitt lagt merke til og det er vist interesse fra andre områder å høre om resultatene av dette arbeidet. Styreleder har vært representant i gruppen for reiselivsbasert landbruk som er en del av reiselivssatsningen i Rådet for Drammensregionen. For styret i Hurumhalvøya Reiseliv Kristin Blichfeldt

15 Veddtekter for Hurum Næringsråd Paragraf 1 Hurum Næringsråd skal være en nøytral og upolitisk organisasjon som samler alle gode krefter i arbeidet med å utvikle eksisterende næringsliv og stimulere til etablering av ny virksomhet i Hurum. Paragraf 2 Hurum Næringsråd er et frittstående og selvstendig rettsobjekt, åpent for medlemskap av enkeltbedrifter, foreninger, organisasjoner, institusjoner og Hurum kommune. Som viktige samarbeidspartnere innenfor kommunen regnes handelsstanden, håndverkere, reiselivsinteresser, industrien, eierorganisasjoner innen skog- og jordbruk, bank, forsikring, foreninger, lag og enkeltpersoner samt kommunale organer. I tillegg søkes samarbeid med andre organisasjoner som støtter næringslivet generelt utenfor kommunen. Paragraf 3 Medlemskontingenten i Hurum Næringsråd fastsettes av generalforsamlingen. Prosjekter finansieres særskilt av de interessegrupper som til enhver tid har nytte av prosjektet. Paragraf 4 Næringsrådets øverste organ er generalforsamlingen som samles til årsmøte i løpet av første halvår hvert år. Generalforsamlingen velger styret på maksimalt 10 representanter samt maksimalt 5 vararepresentanter. Styremedlemmene velges for 2 år. Halvparten av styremedlemmene er på valg hvert år. Som hovedregel gjelder en funksjonstid på 2 perioder. Leder velges av årsmøte blant styrets medlemmer for 1 år om gangen. Nestleder velges av årsmøte blant styrets medlemmer for 2 år om gangen. Hurum kommune utnevner 1- én observatør til styret. Paragraf 5 Det forutsettes etablert særskilte målrettede prosjektgrupper hvor medlemmer av næringsrådet innenfor sine spesialområder kan bidra til næringsrådets hovedmålsetting. Prosjektene kan være både korte og langsiktige. Styrets oppgave i denne sammenheng er å støtte prosjektgruppenes arbeid med kontakter, markedsføring og forslag til finansiering. Medlemmer til planlagte prosjekter skal oppnevnes av styret og rapportere tilbake til styret. Paragraf 6 På årsmøtet skal følgende saker behandles: 1 Styrets beretning 2 Regnskap fra foregående år pr. 31. desember 3 Budsjett med finansieringsplaner 4 Fastsettelse av kontingent 5 Valg av: A. Styret i henhold til paragraf 4 B. Revisorer C. Valgkomiteen består av tre personer, en utpekt av Hurum kommune, en fra virksomheter som yter ekstraordinært tilskudd til HN og en fra øvrige medlemmer. Funksjonstiden i valgkomiteen er tre år med utskifting av ett medlem hvert år. Den med lengst tid i komiteen er leder Forslag til saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende minst 8 dager før årsmøtet. Ved avstemming har hvert medlem 1 - én stemme.

16 Paragraf 7 Styret utarbeider årsberetning, regnskap og forslag til budsjett. Innkallingen skal skje med 14 dagers varsel. Paragraf 8 Styret kan innkalle til ekstraordinært årsmøte. Det samme skal gjøres hvis en halvpart av medlemmene skriftlig forlanger dette. Innkalling skjer med 14 dagers skriftlig varsel. Paragraf 9 Næringsrådets virksomhet utøves av styret. Styrets leder innkaller til styremøter. Utbetalinger skal anvises av den som styret bemyndiger. Paragraf 10 Næringsrådets regnskap skal revideres av de valgte revisorer og revisjonsberetning fremlegges for årsmøtet. Paragraf 11 Utmelding av næringsrådet skal skje skriftlig til styret. Paragraf 12 Generalforsamlingen kan med 2/3 flertall vedta endringer i disse vedtekter. Hvis andre enn styret vil fremme forslag til endring av vedtekter, må dette gjøres innen 8 dager før årsmøtet skal holdes. Paragraf 13 Næringsrådet kan besluttes oppløst. Vedtaket må for å være gyldig treffes av generalforsamlingen i årsmøtet med 2/3 flertall av samtlige medlemmer. Hvis dette ikke oppnås, kan dette gjøres ved at 2/3 av de fremmøtte stemmer for forslaget ved en ekstraordinær generalforsamling. Ved beslutning om oppløsning, skal det også fattes vedtak om anvendelse av næringsrådets midler. Paragraf 14 Røyken og Hurum Reiselivsutvalg Røyken og Hurum Reiselivsutvalg er et felles underutvalg av næringsrådene i Røyken og Hurum som spesielt arbeider for reiselivsnæringen i de to kommunene, forankret i næringsrådenes vedtekter. Årsmøtet i Røyken Næringsråd og årsmøtet i Hurum Næringsråd velger hver tre representanter med varamedlemmer til styret i Reiselivsutvalget. Styremedlemmene velges for to år av gangen. Ved årsmøtene i 2005 velges en representant fra Røyken for ett år, og en representant fra Hurum for ett år. Styreleder velges for ett år av gangen blant de valgte representantene på Reiselivsutvalgets første styremøte etter årsmøtene. Røyken kommune og Hurum kommune oppnevner hver én representant til styret i Reiselivsutvalget. Ved avstemminger i Reiselivsutvalget har de valgte representantene stemmerett. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme. Styrelederne i næringsrådene, eller deres stedfortredere, har møterett som observatører i Reiselivsutvalgets styremøter.

17 Hurum Næringsråd - budsjett for versjon Budsjett 2008 Inntekter: Hurum kommune Hurum kommune nyetabl Medlemskontingent DNB-NOR Sødra Cell Tofte AS Hurum Energiverk AS Div. stønader bedrifter Annonser nettsider Kurs/konferanser 0 Prosjekt-tilskudd Toftedagen - utleie standplass Info-blad Sætre Handelsstand Div. inntekter Sum inntekter Kostnader: Lønn, inkl. feriepenger Honorar styreleder Bilgodtgjørelse Arbeidsgiveravgift Obligatorisk tjenestepensjon Sum personalkostnader Husleie, strøm og lignende Inventar, utstyr Regnskap Kontorrekvisita Telefon/datalinjer Porto Møter, servering Annonser Internettsider Tilskudd reiseliv Eksterne konferanser/kurs Info-blad Toftedagen Diverse utgifter og årsmelding Sum driftskostnader Sum personalkostnader Sum kostnader Sum inntekter Overskudd/underskudd -400

18

19 HURUM NÆRINGSRÅD RESULTATRAPPORT Regnskap pr Budsjett INNTEKTER HURUM KOMMUNE HURUM KOMMUNE_NYETABLERING MEDLEMSKONTIGENT DNB NOR SØDRA CELL TOFTE HURUM ENERGIVERK AS DIV.STØNAD BEDRIFTER ANNONSE INTERNETTSIDER KURS/KONFERANSER PROSJEKT TILSKUDD TOFTEDAGEN - UTLEIE STANDPLASS INNTEKTER INFO BROSJYRE DIV.INNTEKTER ) SUM INNTEKTER KOSTNADER LØNN, INKL FERIEPENGER HONORAR STYRELEDER BILGODTGJØRELSE ARBEIDSGIVERAVGIFT MV OBLIGATORISK TJ.PENSJON SUM PERSONALKOSTNADER HUSLEIE, STRØM O.L INVENTAR/UTSTYR REGNSKAP KONTORREKVISITA TELEFON / DATALINJER PORTO MØTER, SERVERING ANNONSER INTERNETTSIDER TILSKUDD REISELIV EKSTERNE KURS/KONFERANSER KOSTNADER INFO BROSJYRE TOFTEDAGEN, KOSTNADER DIVERSE UTGIFTER ) SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSNETTO OVERSKUDD (-) TIL NÅ Overskudd er negativt tall Underskudd er positivt tall

20

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo. Telefon: 22 42 42 82, E-post: forbundet@kysten.no Internett: www.kysten.no - 2 - Forord Vi ønsker

Detaljer

Medlemmer kan delta på frokostmøter med faglige og aktuelle emner, småbedrifts- og lederforum, nettverkssamlinger, sosiale aktiviteter, kulturelle

Medlemmer kan delta på frokostmøter med faglige og aktuelle emner, småbedrifts- og lederforum, nettverkssamlinger, sosiale aktiviteter, kulturelle ÅRSRAPPORT 2014 Medlemmer kan delta på frokostmøter med faglige og aktuelle emner, småbedrifts- og lederforum, nettverkssamlinger, sosiale aktiviteter, kulturelle events, kurs, seminar og konferanser.

Detaljer

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN!

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! RAPPORT Organisasjonsgjennomgang Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! Eigersund kommune 24.09.12 1 INNLEDNING OG BAKGRUNN 4 1.1 MANDAT 4

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Årsmøte 2013 for LLH Sør

Årsmøte 2013 for LLH Sør Årsmøte 2013 for LLH Sør Haandverkeren Rådhusgata 15 Kristiansand 21. februar 2013 Godkjenning av innkalling og dagsorden Varsel om Årsmøte i LLH Sør LLH Sør avholder ordinært årsmøte torsdag 21/02 2013,

Detaljer

MØTE I REGIONRÅDET 18. 19. SEPTEMBER 2014

MØTE I REGIONRÅDET 18. 19. SEPTEMBER 2014 Salten Regionråd Dokument: sr140918-saksliste Regionrådet Side: 1 av 2 MØTE I REGIONRÅDET 18. 19. SEPTEMBER 2014 MELØY SAKSLISTE Møtestart kl. 13.00 Velkommen til Meløy SR-sak 32/14 Presentasjon av Agenda

Detaljer

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006 INNHOLD D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006 Presidenten har ordet: Med tanke på fremtiden.................................. 2 Saksliste...............................................................

Detaljer

Mat langs Nasjonale Turistveier

Mat langs Nasjonale Turistveier ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt av Hans Olav Bråtå, Merethe Lerfald og Xiang Ying Mei ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt

Detaljer

Innkalling til landsmøte i Bibliotekarforbundet. 8. april 2008

Innkalling til landsmøte i Bibliotekarforbundet. 8. april 2008 BF-landsmøtet Sakspapir til 2008 Innkalling til landsmøte i Bibliotekarforbundet 8. april 2008 Bibliotekarforbundet avholder landsmøte tirsdag 8. april 2008 kl 1000-1800 på Quality Airport Hotel, Gardermoen.

Detaljer

ÅRSRAPPORT JUSHJELPA I MIDT-NORGE 2013

ÅRSRAPPORT JUSHJELPA I MIDT-NORGE 2013 1 ÅRSRAPPORT JUSHJELPA I MIDT-NORGE 2013 Innhold 1. Innledning 2. Presentasjon av Jushjelpa i Midt-Norge 3. Virksomheten i 2013 4. Driftsrute 2013 5. Kurs 6. Utdrag fra saker som Jushjelpa i Midt-Norge

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Universell utforming som regional utfordring. Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013

SLUTTRAPPORT. Universell utforming som regional utfordring. Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013 SLUTTRAPPORT Universell utforming som regional utfordring Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013 April 2014 1 Innledning Leder i styringsgruppa og fylkesråd for samferdsel og miljø, Tor Erik Jensen Nord-Trøndelag

Detaljer

Slik gjør vi det i Senterpartiet

Slik gjør vi det i Senterpartiet Slik gjør vi det i Senterpartiet Håndbok for tillitsvalgte og folkevalgte Kapittel 2.1: Arbeid i lokallagsstyret Innholdsfortegnelse 2. OPPGAVER OG ANSVAR FOR LOKALLAGSSTYRET 6 VEDTEKTER 6 VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

Årsberetning og regnskap Maskinentreprenørenes Forbund og Maskinentreprenørenes Service- og innkjøpslag AL

Årsberetning og regnskap Maskinentreprenørenes Forbund og Maskinentreprenørenes Service- og innkjøpslag AL Årsberetning og regnskap Maskinentreprenørenes Forbund og Maskinentreprenørenes Service- og innkjøpslag AL 2010 2 Innhold Næringspolitikk... s. 6 Flaggsaker og hovedsatsinger 2010 MEF som næringspolitisk

Detaljer

BUDSTIKKEN. Jubileumsår! Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen. Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45.

BUDSTIKKEN. Jubileumsår! Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen. Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45. BUDSTIKKEN Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45. år gang Jubileumsår! Denne logoen, som ble avduket kl. 00:10 nyttårsnatten, var sydd av

Detaljer

ÅRSMELDING. Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret STAVANGER PTØ-Senteret SKI PTØ-Senteret TRONDHEIM

ÅRSMELDING. Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret STAVANGER PTØ-Senteret SKI PTØ-Senteret TRONDHEIM ÅRSMELDING 2014 Pedagogisk Trening og Øving Norge Hedmark Næringspark bygg 8 2312 Ottestad Tlf: 62 58 82 04 Faks: 62 58 82 06 Org. nr. 976 724 895 Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret

Detaljer

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Vedlagt følger sentralstyrets

Detaljer

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Oslo, 21. mai 2013 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Detaljer

Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg. Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. www.nkrf.

Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg. Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. www.nkrf. NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg Av Torgun M. Bakken, leder for kontrollutvalgskomiteen i NKRF Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? Av Trond

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2012 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2013 25 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2012 28 7.

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway.

ÅRSMELDING 2013. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway. ÅRSMELDING 2013 Innledning Ved utgangen av 2013 er den økonomiske situasjonen i Europa litt bedre enn da året startet. Men fortsatt er den store arbeidsledigheten i mange europeiske land en stor utfordring.

Detaljer

SITUASJON: For få timer i døgnet ØNSKE: En bank som tilpasser seg min bedrift

SITUASJON: For få timer i døgnet ØNSKE: En bank som tilpasser seg min bedrift 5 10 Tema: Brøttøra Er du opptatt av bedriftens forsikringer? Trondheim Assuranse AS tilbyr gjennomgang og betjening av hele bedriftens forsikringsbehov. Du får fast kontaktperson som kjenner bedriften.

Detaljer

SAMMEN OM DET GODE LIV

SAMMEN OM DET GODE LIV SAMMEN OM DET GODE LIV - en veileder for utvikling av lokal frivillighetspolitikk Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 5 2 Frivillig sektor... 6 3 Betydning av frivilligheten for lokalsamfunnet... 6 4

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos kommune Forvaltningsrevisjon nr 1703-1/2009 Forord Dette prosjektet inneholder både forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. I rapporten har

Detaljer

Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00

Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00 Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00 Dokumenter for Årsmøtet i Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.2009 Sted: Hull 19 Tid: 19.00 2 FORRETNINGSORDEN Årsmøtet ledes av den valgte møteleder.

Detaljer

ANDSRÅD-NYTT. Psykisk utviklingshemmede med egen TV-kanal. Nr 1. 2009. Ny etterutdanning i Kreativ kommunikasjon

ANDSRÅD-NYTT. Psykisk utviklingshemmede med egen TV-kanal. Nr 1. 2009. Ny etterutdanning i Kreativ kommunikasjon ANDSRÅD-NYTT Nr 1. 2009 Psykisk utviklingshemmede med egen TV-kanal Ny etterutdanning i Kreativ kommunikasjon Reisereportasje med Sula Bedriftsteneste AS Alt om høstkonferansen Landsrådet for arbeid til

Detaljer

Evaluering av omstillingsprogram i Sunndal. Sluttevaluering av omstillingsprogram

Evaluering av omstillingsprogram i Sunndal. Sluttevaluering av omstillingsprogram Evaluering av omstillingsprogram i Sunndal Sluttevaluering av omstillingsprogram Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og utredninger

Detaljer

Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12

Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12 Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12 Den lille byen Svelvik, og dens evige kamp med å bli satt på kartet... Svelvik kommune Juni 2011 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Faglig politisk beretning (og regnskap)

Faglig politisk beretning (og regnskap) Faglig politisk beretning (og regnskap) Norsk Arbeidsmandsforbund Innhold Forord 3 Forbundets organer 5 Forbundets representasjon i styrer, råd og utvalg 8 Forbunds- og landsstyremøter 11 Rundskriv 12

Detaljer

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Prosjektrapport nr. 5/2007 Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Arbeid for økt likestilling i utvalgte kommuner på Agder May-Linda Magnussen Tittel Forfatter Likestilling: Prosesser og tiltak. Arbeid

Detaljer