Hurum Næringsråd Årsberetning 2007

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hurum Næringsråd Årsberetning 2007"

Transkript

1 Årsmøte på Holmsbu Bad & Fjordhotell Hurum Næringsråd Årsberetning 2007 Hurum Næringsråds faste samarbeidspartnere: Hurum kommune

2 Dagsorden til årsmøte 17. april Godkjennelse av dagsorden 2. Valg av møteleder 3. Valg av sekretær 4. Styrets årsberetning 5. Hurumhalvøya Reiselivs årsberetning 6. Godkjennelse av regnskaper for Fastsettelse av medlemskontigent for Godkjennelse av budsjetter for Innkommende forslag 10. Valg

3 Styret i Hurum Næringsråd 2006 Fra venstre, Gjermund Stuvøy, Arne Hjorth, Kristin Blichfeldt, Pia G. Norhagen, Hans Christian Johansen, Anne Hilde Rese, Jens Erik Wittusen, Ragnar Nilsen, Arnhild Danilsen, Øystein Braathen og Jan Hansen Østlie. Øvrige styrerepresentanter som ikke var til stede på bildet var Kari Andersen, Frank Tangen og Svein Olav Ringnes. Heidi Grundvig, Daglig leder i Hurum Næringsråd Kathinka Dysthe, Prosjektleder i Hurumhalvøyas Skatter

4 Styrets årsberetning for perioden 18. april 2007 til 17. april Næringsrådets styre: Styreleder: Nestleder: Styremedlemmer: Daglig leder: Observatører: Varamedlemmer: Arne Hjorth Kari Andersen Frank Tangen Hans Christian Johansen Kristin Blichfeldt Ragnar Nilsen Jens Erik Wittussen Jan Hansen Østlie Svein Olav Ringnes Gjermund Stuvøy Heidi Grundvig Roger Ryberg/Anne Hilde Rese Egil Ramstad/Arnhild Danielsen Øystein Braathen Pia Glesne Nordhagen Marit Sæthre Vannebo Øystein Braathen Trond Røed Administrasjon: Daglig leder Heidi Grundvig. Kontor i Storgaten 17, 3484 Holmsbu. Styret administrasjon: Det har i perioden vært avholdt 7 styremøter. Næringsrådet hadde fast kontor i Storgaten 17, Holmsbu. til 1. april Etter denne dato har vi flyttet kontor til Øvre Skoledalen 12, Tofte. Gjennom samarbeid med kommunen dekker vi et stort behov for informasjon til kommunens næringsliv og innbyggere. Mange medlemsbedrifter kontakter oss for råd og veiledning i saker den enkelte bedrift er opptatt av. Som grunnlag for vår virksomhet ligger Strategisk næringsplan for Hurum kommune. Den ble behandlet og vedtatt i september 2002 i Hurum kommunestyre. Tiltaksdelen ble revidert og godkjent av styret i mars En ny næringsplan for Hurum kommune skal være ferdig innen utgangen av Næringsrådet har gjennom tiden opparbeidet et stort og nødvendig kontaktnett. Det er i perioden arbeidet med henvendelser fra 31 nye virksomheter som vurderer å etablere seg i Hurum. Våre nettsider har blitt helt nye og kommet ut i mer tidsriktige former. Nettsidene blir regelmessig oppdatert med nyheter og aktiviteter. Her ligger óg et eget medlemsregister som fungerer som en elektronisk bedriftskatalog for de som er ute etter kjøp av varer/tjenester. Til våre medlemmer er det i denne periode blitt utgitt fire INFO-brosjyrer fra Hurum Næringsråd. Disse blir trykket i 500 eksemplarer og distribuert til alle medlemsbedrifter og samarbeidspartnere. Brosjyren er finansiert med annonser fra medlemsbedrifter.

5 Faste arbeidsoppgaver for næringsrådet i 2007/2008: Næringsrådet utfører sekretærfunksjon for Hurumhalvøya Reiseliv. Næringsrådet har ansvar for Tofte Handelsstands funksjoner. Næringsrådet har ansvar for Sætre Handels- og Næringsforum sine funksjoner fra april Næringsrådet har lederansvar i Næringsforum Oslofjord Vest (NOV). Næringsrådet har lederansvar for Sætre Dagen. Næringsrådet har lederansvar for Toftedagen. Næringsrådet jobber i styret for Reiselivsalliansen som har tilknytting til ny videregående skole i Hurum. Næringsrådet tilbyr etablererveiledning for nyetablerere og gründere. Næringsrådet jobber med etableringen av Holmsbu Havn. Næringsrådet jobber i prosjektstyret for NBIC-prosjektet. Næringsrådet utfører næringsfaglige uttalelser knyttet til NAV. Rådgivningstjeneste for nyetablerere Siden oppstart september 1997 har 253 personer henvendt seg til Hurum Næringsråd med tanke på å starte egen næring. I 2007 har det vært arbeidet med planer om egen næring for totalt 27 virksomheter, av dissse har så langt 15 personer startet egen næring, 7 arbeider videre med sine planer og 5 har valgt ikke å gå videre. Medlemsutvikling I løpet av 2005 passerte vi en milepæl da vi nådde 200 medlemmer. I april 2006 hadde vi 206 medlemmer. April 2007 lå medlemstallet på 210. Pr. april 2008 teller Hurum Næringsråd 212 medlemmer. Styret er godt fornøyd med medlemsutviklingen. Økonomi Det er en stor styrke for et næringsråd og ha mange medlemmer. Medlemskontingenten danner sammen med stønaden fra Hurum kommune grunnpilaren i vår økonomi. Men vi er óg avhengig av andre inntektskilder. I den anledning retter vi en hjertelig takk til disse bedrifter for økonomisk stønad utover medlemskontingenten: Hurum kommune. Södra Cell Tofte AS. DNB NOR. Hurum Energiverk AS. Anton B. Nielsen AS. Quality Spa & Resort Holmsbu. Fische Marine AS. Regnskap Hurum Næringsråd Regnskap for 2007 viser en samlet inntekt på kr ,-. Etter fradrag av personalkostnader og andre driftskostnader viser driftsresultatet et underskudd på kr ,-. Egenkapitalen er positiv med kr ,-. Underskuddet blir dekket av oppsparte midler. Regnskap for Hurumhalvøya Reiseliv Regnskap for Hurumhalvøya Reiseliv er inkludert prosjektet Hurumhalvøyas Skatter. Samlede inntekter utgjør kr ,-. Etter fradrag av personalkostnader og andre driftskostnader viser regnskapet et underskudd på kr ,-. Egenkapitalen er positiv med kr ,-.

6 Samarbeid med Hurum kommune For et godt fungerende næringsråd er det helt nødvendig å ha etablert et godt samarbeidsklima med kommunen. Ordfører og kommunalsjef/rådmann deltar i våre styremøter som observatører. Dette tilfører vårt styre nyttig informasjon samt at vi får en direkte kontakt til kommunens politiske og administrative ledelse. Frokostmøter for medlemmer arrangeres sammen med kommunen. Det har vært holdt oppfølgingsmøter med kommunalsjef Egil Ramstad, rådmann Arnhild Danielsen og ordfører Roger Ryberg/Anne Hilde Rese. Videre samarbeides det i en rekke prosjekter og i markedsføring av Hurum overfor bedrifter som vurderer tilflytting. Næringsforum Oslofjord Vest (NOV) Hurum Næringsråd v/heidi Grundvig har ledelsen av NOV. NOV er betegnelsen på et samarbeidsorgan for næringsrådene i Drammensregionen samt Ringerike, Asker og Bærum. NOV er et forum for erfaringsutveksling blant lederne av næringsrådene i Vestregionen og en tilnærmet parallell til det politiske Vestregionsamarbeidet. NOV har i denne perioden innledet et samarbeid med Vestregionen. Den19. mars 2007 ble det arrangert et seminar på Papirbredden i Drammen hvor NOV og Vestregionen var vertskap. Tema var kompetanse, verdiskapning og næringsutvikling. I kjølevannet av denne konferansen har vi jobbet med etableringen av NBIC - instituttet i samarbeid med Vestregionens politiske organisasjon. Studietur til København ble gjennomført i april Tema for studieturen var «Nye trender i næringsutviklingsarbeidet» Vi besøkte «Det Økologiske Inspirationshus» i Fredriksberg og var på «C4 Videncenter» hvor regionorganisering var tema. Næringsforum Oslofjorden Vest har levert høringsuttalelser om: «Fremtidig regional inndeling» St. meld. nr.12 - til fylkene Akershus, Buskerud, Telemark, Vestfold og Østfold. Balansert utvikling i Vestregionen Strategier for areal og transport. Næringssamarbeid i Drammensregionen Hurum Næringsråd er en aktiv deltager i næringssamarbeidet i Drammensregionen, et samarbeid mellom næringsrådene, NHO Buskerud, Rådet for Drammensregionen og Buskerud Fylkeskommune. Det er avholdt 4 møter i perioden. Videre er det arrangert et halvdagsseminar med tema: «Bli en mer miljøvennlig virksomhet.» Mange virksomheter i næringslivet og i det offentlige ønsker å ta et tydelig miljøansvar. Seminaret belyste hvilke enkle, konkrete miljøtiltak som kan iverksettes i forskjellige typer bedrifter gjennom disse innlegg: Regjeringens klimamelding. Porsgrunn en nyskapende miljøkommune. Miljøvennlig eiendomsforvalting. Enas Energy AS: Slik tar vi miljøansvar. Oso Hotwater AS: Scandinavias beste miljøbedrift. Innspill til partiprogrammene I forbindelse med kommune og fylkestingsvalget høsten 2007 utarbeidet styret konkrete innspill til de politiske partienes programarbeid. Innspillene var i alt vesentlig forankret i kommuneplanens måldel 2002 til 2014 samt i Strategisk Næringsplan. Forslagene ble, for de fleste partiene presentert i møter. Resultat av Hurum Næringsråds samspill med de politiske partiene, ble et bredt politisk gjennomslag for våre viktigste saker. Noen av våre innspill var: Forutsigbarhet er viktig i forhold til en videreutvikling av eksisterende næringsliv og i arbeidet med å skape nytt næringsliv. Viktige elementer her er arbeidskraft bomuligheter, gode skoler, barnehager, infrastruktur og offentlig tjenestetilbud.

7 Sætre sentrum og Storsand må utvikles, det må settes fokus på planprosesser og fremdrift. Tofte som handelssenter bør settes raskt på den politiske agenda. Infrastruktur spesielt må RV 23 videreføres fram til E 18 og Sør/Nord aksen Tofte-Asker må komme inn i nødvendige planprosesser. Fokus på muligheter for eksisterende næringsliv til videreutvikling. Fokus for å tilrettelegge for nytt næringsliv. Hurum som det gode sted å bo. Ny videregående skole til Hurum, spesielt muligheter til å gi skolen et innhold som næringslivet har behov for. Videreutviklingen av reiselivet gjennom «Hurumhalvøya Skatter» og Reiselivsalliansen. Hurum som mulighet for å få etablert virksomheter innenfor forskningsbaserte næringer. Se muligheter for samarbeid med Frogn. Sosiale arrangementer Årsmøtet på Holmsbu Bad 18. april Offisiell åpning av Holmsbu Havn 16. juni Avslutning for arrangørene av Tofte Dagen 2007, avholdt på Info-huset i Tofte. Sommerfest i Schulerudhagen 24. august Oslofjord Kunnskap seminar med treretters middag på Oscarsborg Festning 16.oktober, et samarbeid med Frogn Næringsråd. Julebord på Privaten Cafe 30. november Frokostmøter Det har i perioden vært arrangert fire frokostmøter alle med meget god oppslutning. Frokostmøtene er et samarbeid med Hurum kommune hvor vi inviterer til gratis frokost og nyttig informasjon. Tema for møtene har foruten informasjon fra næringsrådet og kommunen vært: 19. januar besøkte vi Hurum Produkter. Tema for dagen var nye medlemsvirksomheter. Askø Artist, Tofte Loftet og Hurum Rotary presenterte seg. Ordfører Roger Ryberg fortalte om aktivitetsnivået i kommunen. 11. mai var vi på Holmsbu Bad & Fjordhotell. Tema var: Videregående skole for reiseliv er lokalisert i Hurum og skal stå ferdig høsten Prosjektleder Thor Huseby orienterte om Norges første offentlige skole med reiseliv på «hovedmenyen». Visjonen var å danne en reiselivsallianse mellom skolen og det lokale næringslivet. 28. september var vi på Posthuset på Klokkarstua. Tema for dagen var å høre noen kloke ord fra avtroppende ordfører, Roger Ryberg. Hurum Paper Mill AS med ny giv og nye planer. Fabrikkledelsen orienterte om en fremtiden til en spennende miljøbedrift. 25. januar 2008 besøkte vi Hovenga Samfunnshus. Tema for dagen var Saltkraftverk får millioner i støtte fra Enova. Bjørn Pettersen fra Södra Cell Tofte fortalte om verdens første undervannskraftverk som skal bygges på fabrikkområdet på Tofte. Vi hadde óg besøk av fylkesdirektør for NAV Buskerud, Ola Heen Strømmen, som fortalte om organiseringen av det lokale arbeids- og velferdskontoret i Hurum. Redaktøren i Røyken og Hurums Avis orienterte om et nytt næringsmagasin som er et samarbeid mellom næringsrådet og avisen. Tofte Handelsstand Hurum Næringsråd tok over Tofte Handelsstands funksjoner i Handelsnæringen på Tofte har mange kvaliteter og muligheter. I arbeidet med å videreutvikle Tofte som handels- og turiststed har Tofte Handelsstand valgt å endre sin arbeidsform til mer prosjektorientert arbeid. Fokus skal settes på viktige elementer for positiv utvikling av Toftesamfunnet.

8 Det har i perioden vært gjennomført fire frokostmøter for alle som driver næring i Tofte sentrum. Det jobbes svært godt i arbeidsgruppene innen: Hold Tofte rent. Toftedagen kreativ arbeidsgruppe. Veteranbiltreff i september. Advent og juleaktiviteter. Toftedagen 2007 Lørdag 7. juli var det igjen duket for markedsdag på Tofte. Dagen ble arrangert for 26. gang. Denne lørdagen i juli var en av de få sommerdagene med fint vær. Kveldsarrangementet ble holdt på Breiangen Strandhus. Dagen ble vellykket med høy stemning og mange besøkende. September arrangement i regi av Tofte Handelsstand Etter initiativ fra næringsdrivende i Tofte ble det nedsatt en arbeidsgruppe som jobbet med å få til et veteranbiltreff midt i beste «handletid» lørdag 1. september. Det ble en flott utstilling av gamle kjøretøy i hovedgaten. Et vellykket arrangement hvor mange tok turen til Tofte for å møte andre bilinteresserte og for å se på de blankpussede kjøretøyene fra Motorhistorisk klubb i Drammen. Veteranbilkortesjen avsluttet dagen på Tronstad Gård, hvor de fikk en guidet omvisning i museet på låven. Sætre Handel- og Næringsforum Hurum Næringsråd tok over ledelsen av Sætre Handel og Næringsforum i mars Det betyr at næringsrådet har ansvar for framdriften. Dette gir næringen i Sætre en fin mulighet til et bredt nettverk og gjennom næringsrådet en døråpner til offentlige instanser. Det jobbes i en rekke arbeidsgrupper med forskjellige ansvarsområder. Det har vært avhold fem møter i perioden, samt en rekke arbeidsgruppemøter. Sætre Dagen 200 Møte i Sætre Handel- og Næringsforum Sætre dagen er et samarbeid med Sætre Handel- og Nærinsforum og Hurum Næringsråd. Dagen ble arrangert lørdag 11. august. Vi kunne by på et spennende program med underholdning fra tidlig til sent. Selv om vi kunne ønske at værgudene hadde vært litt snillere med oss, ble dagen absolutt vellykket. Bedriftsbesøk Gjennomføres i samarbeid med Hurum kommune ved ordfører. Dette for å få økt kunnskapen om den enkelte bedrift og for nyttige synspunkter fra bedriftene bl.a. til bruk i ny Strategisk Næringsplan. Virksomheter som har hatt besøk: Erik Hoel AS Klokkarstua. Hurum Paper Mill AS Tofte. Fische Marine AS Sætre. Maxbo Torstvedt AS Kana. Velkomstmappe Hurum Næringsråd skal i 2008 å lage en velkomstmappe beregnet på nyetablerte virksomheter. Her skal virksomhetene finne viktig relevant informasjon. De viktigste styresaker Det har vært arbeidet med et stort antall saker, de viktigste er her nevnt i stikkordsform. Styret har hatt disse saker til høring: Igangsetting av arbeidet med kommunedelsplan for kystsonen.

9 Forslag til ny NTP (Nasjonal Transportplan): Sjøtransport og havner, de private havnenes betydning i internasjonal sammenheng oppknytting av slike havner til stamvegnett. Fullføring av RV 23 - Oslofjordforbindelsen. Reiselivsstrategier for Buskerud. Forslag til arealstrategi for Sætre sentrum. I styremøter har vi hatt til behandling bl.a. disse saker: Utbygging av Holmsbu Havn. Løpende prosjektinformasjon om «Hurumhalvøyas Skatter» videreføring av prosjektet. Ny videregående skole prosjektstyre - tomtevalg. Innspill til de politiske partier i forbindelse med kommunevalget høsten Holmsbu Handelsstand skifte av navn på handelsstandsforeningen til Holmsbu Opplevelser. Sætre Handel- og Næringsforum. Næringsrådet tar over handelsstandens funksjoner fra mars 07. Vinmonopol til Hurum. Parkering i Holmsbu sentrum. Reiseliv sommersesongen NAV-kontor i Hurum. Ny organisering av Hurumhalvøya Reiseliv. Utvikling av Tofte sentrum. Rådgivningstjeneste for nyetablerere. Næringsrådets rolle i en fremtidig organisering av Hurum videregående skole. Deltagelse i Reiselivsalliansen ny videregående skole. Ny Strategisk Næringsplan. Orientering om åpne kirker i Hurum. Reiselivsmessen Kommunedelsplan for kystsonen. Forslag til reguleringsplan for flerbrukshus/videregående skole i Sætre. Næringsparken på Dyno. Eiendomskatt forslag om utredning. Fullføringen av Oslofjordforbindelsen RV 23 til E 18 i Lier. Prosjekter Hurumhalvøyas Skatter. Hurumhalvøyas Skatter har definert sine hovedmarkeder som dagsturisme, gruppe- og konferansemarked samt innen kortferiesegmentet. Geografisk marked er definert innen 1-3 timers reisetid fra bosted til Hurumhalvøya. Hurumhalvøyas Skatter har deltatt på reiselivsmessen i Lillestrøm i Dette året ble det óg utgitt en sommerbrosjyre og et turistkart. Det er utviklet en egen web portal: Finansiering av prosjektet: Buskerud Fylkeskommune: kr ,- Hurum kommune: kr ,- Røyken kommune: kr ,- Privat næring: kr ,- Humankapital: kr , Sum kr ,-

10 Prosjekteier er Hurumhalvøya Reiseliv. Hurum Næringsråd har sekretærfunksjon og Kathinka Dysthe er prosjektleder i 50 % stilling fram til 1. august «Ny vei Tofte» Prosjektgruppen består av representanter fra Hurum kommune, Södra Cell Tofte AS, Hurum Fabrikker AS, Fellesutvalget Tofte og Hurum Næringsråd. I prosjektarbeidet legger vi vekt på «intensjonserklæring» mellom berørte kommuner, Buskerud og Akershus fylkeskommune av juni Utbedringer og forkortelser på sør/nord aksen Tofte-Asker. Samt generell trafikksikkerhet og veinett i Hurum og videreføringen av RV 23 parsell Dagslett-Linnes. Hurum Næringsråd har ledelse/sekretærfunksjon for prosjektgruppen. Vårt mål med arbeidet er å sette press på aktuelle politikere til å prioritere samferdsel og infrastruktur. I 2007 er det avholdt 2 møter i arbeidsgruppen. Før sommeren 2007 besluttet gruppen å slå seg sammen med arbeidsgruppen i Røyken. I mars 2008 leverte næringsrådene i Røyken og Hurum en felles høring i forslaget til NTP. Høringen gikk til ordførere i begge kommuner, samt til fylkesordføreren i Buskerud. Det ble også gjennomført en omfattende spørreundersøkelse, i regi av begge næringsråd, til alle medlemmene om viktigheten med fullføringen av RV 23 opp mot E 18 i Lier (stor svarprosent 49 %). Resultatet av undersøkelsen skal brukes opp mot fylkeskommunene i Buskerud og Akershus. Ny offentlig videregående skole til Hurum Når Hurum først skulle satse på en videregående skole på Sætre, var det naturlig å ta utgangspunkt i reiseliv. Dermed får vi Norges første offentlige skole med et slikt satsingsområde. Dette blir en enestående skole som vil sette Hurumhalvøya på kartet. Høsten 2007 har det vært en arkitektkonkurranse. To arkitektvirksomheter delte første plass og måtte jobbe videre med sine plantegninger. I mars ble det klart hvilke firma som gikk av med seieren. Det ser ut til at vi får et spennende og funksjonelt «landemerke». Visjonen er å danne en reiselivsallianse mellom skolen og det regionale næringslivet og dette har nå blitt virkelighet. Reiselivsalliansen ble konstituert i januar og teller nå 11 samarbeidspartnere. Hovedsamarbeidspartnere: Hurum kommune. Hurum Næringsråd. Buskerud fylkeskommune. Oscarsborg Hotell & Spa. Estatia Resort Hotels AS. Samarbeidspartnere Norsk bygdeturisme og gårdsmat. NHO Reiseliv. Holm Gård. Oscarsborg Fjordservice. Tronstad Gård. Mørk Gård. Prosjektleder Thor Huseby i den videregående skolen i Hurum Styret i Reiselivsalliansen: Jens Petter Blichfeldt, Tronstad Gård. Styreleder. Kristin Blichfeldt, Holm Gård. Helge Haugen, Mørk Gård. Reidun Mizda, skolefaglig rådgiver, Hurum kommune.

11 Heidi Grundvig, leder Hurum Næringsråd. Sunni G. Aamodt, leder Norsk Bygdeturisme og Gardsmat. Eyolf Kopperud, Oscarsborg Fjordservice. Jon Einar Bakketun, NHO Reiseliv. Theo K. Loisa, Estatia Resort Hotels AS. Stein Morten Øen, Buskerud Fylkeskommune, utviklingsavdelingen. Bente Bjerknes, Buskerud Fylkeskommune, utviklingsavdelingen. VOX Basiskunnskap i arbeidslivet Hurum Næringsråd var bindeleddet mellom Vox og næringsaktørene i vår region. Vox arbeider for økt deltakelse i samfunns- og arbeidsliv ved å heve kompetansenivået hos voksne med særlig vekt på grunnleggende ferdigheter, voksnes rett til opplæring og realkompetanse. Vox er en etat under kunnskapsdepartementet. Bedrifter og offentlige virksomheter kunne søke om tilskudd til lesing, skriving, regning og grunnleggende dataferdigheter. Hurum Næringsråd deltok i et seminar og flere motivasjonsmøter i perioden. Holmsbu Havn KF Holmsbu Havn KF har vært gjennom sitt første driftsår med gode resultater. På tross av at sommeren 2007 var ekstrem våt og vindfull har havna hatt rekordbesøk fra både sjøveien og fra landsiden. Den nye gjestehavna sto ferdig 16. juni 07. Etter denne helgen har havna hatt et jevnt besøk av båter hver dag. Siste helgen i august var det over 60 gjestebåter inne for overnatting. Kommunestyret vedtok reguleringsplanen for Holmsbu Havn i møte 13. februar Dette var klarsignalet som skulle til for igangsettelse og bestilling av brygger og utstyr. Styret bestemte seg for Pontona Brygger AS som leverandør. Montering av utstyr startet i uke 9. Indre havn sto ferdig 20. april og ytre havn var ferdig til åpningen 16. juni. Havnekontoret var betjent hele sommeren fram til medio august. Uken før påske startet arbeidet med nytt sanitæranlegg i Bakkeåsen. Bygget skal stå ferdig før årets båtsesong starter for fullt. Det har vært gjennomført en rekke møter i perioden. Samt løpende kommunikasjon med daglig leder Hans Blichfeldt. Åpningen av Homsbu Havn ved Hans Blichfelkdt Ulike aktiviteter: Markedsført reiselivsnæringen. Etableringsvirksomhet for nyetablerere. Nærigsfaglige uttalelser til NAV. Deltok på den årlige havnemiddagen i regi av Drammen Havn. Deltok i en arbeidsgruppe vedrørende Sætredagen. Studietur med Oslofjorden Vest til København. AS Vinmonopolet, markedsføring av kommunen som utsalgssted i Hurum. Utvikling av Tofte og Sætre som handelssted. Søknad om prosjektstøtte til Buskerud fylkeskommune vedrørende reiselivsalliansen. Aktiv verving av nye medlemsbedrifter. Sekretærfunksjon for Hurumhalvøyas Skatter. Møter med pressen, samt pressemeldinger. Møter med Røyken og Hurums Avis vedrørende næringsmagasin. Møter i Kreativ gruppe for Toftedagen.

12 Møte med flere firmaer eller selskaper som ønsker å utvikle eller etablere seg i Hurum. Foredrag for Plan- og utviklingsutvalget. Styremøter i Drammen Havn og Holmsbu Havn. Norsk Havneforbuds årsmøte. Veteranbiltreff i regi av Tofte Handelsstand i september. Prosjektstyremøter i Ny videregående skole, NBIC instituttet og Hurumhalvøya Reiseliv. Rådet for Drammensregionen møter vedr. regional reiselivssatsing. Samarbeidsmøter mellom kommunen ved rådmann og ordfører. Forelesning for Fellesutvalget. Stor spørreundersøkelse i forbindelse med forslag til NTP. Medlemsarrangement i Schulerudhagen. Markedsført Hurum overfor flere bedrifter i regionen som har signalisert planer om flytting. Deltatt på nettverksmøter i Drammensregionen. Frokostmøter med Tofte Handelsstand. Styremøter i Holmsbu Havn KF. Arrangerte høstens Oslofjord Kunnskap på Oscarsborg i samarbeid med Frogn Næringsråd. Befaring med Statens Vegvesen vedrørende veistandarden i Hurum. Møter med politiske partier i forbindelse med valgprogram. Både kommunalt og fylkeskommunalt. Nettverksmøte med Ferjeselskapet, Oscarsborg og Hurum. Halvdagskonferanse i Drammens Børs i regi av næringsrådene i Drammensregionen, NHO og Rådet for Drammensregionen. Tema: Miljø. Studietur til Stavanger i forbindelse med havn og jernbane. Seminar på Holmsbu Bad vedr. sommerkampanjen og strategi for reiselivsutviklingen på Hurumhalvøya. Arrangerte julebord for medlemmene i desember. Arrangerte flere frokostmøter i samarbeid med Hurum kommune. Samarbeidsmøter med Oscarsborg Festning. Samarbeidsmøter med Oscarsborg Fjordservice i forbindelse med RA. Deltagelse i logistikkgruppen for Intermodalt knutepunkt i Drammensregionen. Arbeidsmøter turistvert i Holmsbu. Drammen Havn med politisk og adm. ledelse i 5 eierkommuner på befaring. Intervju av sommerassistenter i Holmsbu Havn og havnemedarbeider. Løpende kontakt med lokal og regional presse gjennom hele året. Tale for åpningen av Holmsbu Havn 16. juni. Møter med Plan- og Samfunn vedrørende planer om tilflytting av flere bedrifter. Befaring i Risavika og Sandes Havn. Befaring Østre Bolerne Havn, - tema sanitæranlegg. Samarbeidsmøter med kommunalsjaf Egil Ramstad. Samarbeidsmøter med næringsrådene i Drammensregionen. Møte med sekretæren for Vestregionen. Samarbeidsarenaer for NOV. Radiointervju: Holmsbu Havn Reiselivsutvikling Hurum Paper Mill AS. Reiselivsmessa i januar Diplom overrekkelse til gasellebredrifter i Hurum. Møter med flere medlemsvirksomheter i forhold til utvidelse eller søknader. Besøk på næringsdepartementet i forbindelse med Hurum Papir AS. Møter i Buskerud fylkeskommune vedrørende videre satsing på regionalt reiseliv. Oppbygging av nettsider Heidi Grundvig Daglig leder

13 Årsberetning Hurumhalvøya reiseliv Styret har hatt følgende sammensetning: Leder: Nestleder: Styremedlemmer: Vara medlemmer Observatører Sekretær Representant Røyken kommune Representant Hurum kommune Kristin Blichfeldt Liv Holmesland Karl Ramton Kristi Transet Anne Margrethe Tveit Tor Erling Gransæther Bengt Grinden Jens Petter Blichfeldt Roy Andersen Hilde Thorud Arne Hjort Heidi Grundvig Grethe Utvei Egil Ramstad Styremøte i Hurumhalvøya Reiseliv Sommersesongen 2007 Det ble denne gangen utgitt en sommeravis som ble trykket opp i eksemplarer og distribuert som innstikk i aviser på det sentrale Østlandet. Alle innbyggere og hytteeiere i Røyken og Hurum fikk som tidligere år den populære publikasjonen. Hurumhalvøyas Skatter arrangerte Barnas Sommerferiestart første helgen i juli. Dette var i samarbeid med Holmsbu Havn og Drammens Museum. Ved arrangementet i Holmsbu Havn besøkte Redningsselskapet havna og barna kunne kjøre med Elias båtene. Hurumhalvøyas Skatter og Drammens Museum utarbeidet sammen en Kunstsekk for barn og denne ble lansert denne helgen med representanter fra museet til stedet. Disse ga pedagogisk veiledning til barna ved de ulike postene på kartet, som er en del av sekken. Kunstsekken ble solgt på Holmsbu Billedgalleri, spisestedene og hotellene. I samarbeid med Myhrene gård ble det arrangert en familiedag med drageflyging, frisbee kasting m.m. Også denne sommeren hadde vi bemannet turistkontor i Holmsbu i samarbeid med Holmsbu Havn. Representanter fra Hurum og Røyken Guideforening bemannet turistkontoret i de tidene havneverten ikke betjente kontoret. Geologisenteret I Slemmestad fungerte som turistkontor i Røyken. Organisering Etter oppstart av nytt prosjekt år for Hurumhalvøyas Skatter per 1/8-2007, ble det besluttet å slå sammen styret i Hurumhalvøyas Skatter og Hurumhalvøya Reiseliv. Erfaringen viste at det var mye av de samme sakene som skulle besluttes i begge styrene og det var lite effektivt å legge fram samme saker for to styrer. Flere personer satt som styremedlemmer i begge styrene. Røyken og Hurum næringsråd fikk dette til behandling og godkjente beslutningen.

14 Ansettelse av ny prosjektleder i Hurumhalvøyas Skatter Tore Haugen sa opp sin stilling i begynnelsen av september Stillingen ble utlyst, vi gjennomførte intervjuer med to kandidater og Kathinka Dysthe ble tilbydd stillingen. Hun begynte den 5. November Styremøter Det er avholdt 9 styremøter i løpet av dette året. Strategisamling for alle reiselivsaktørene ble avhold på Holmsbu Bad 4. desember, hvor 25 aktører var representert. Prosjektleder i Hurumhalvøyas Skatter har blitt engasjert som foredragsholder i flere sammenhenger, noe som viser at arbeidet som er lagt ned gjennom disse årene er blitt lagt merke til og det er vist interesse fra andre områder å høre om resultatene av dette arbeidet. Styreleder har vært representant i gruppen for reiselivsbasert landbruk som er en del av reiselivssatsningen i Rådet for Drammensregionen. For styret i Hurumhalvøya Reiseliv Kristin Blichfeldt

15 Veddtekter for Hurum Næringsråd Paragraf 1 Hurum Næringsråd skal være en nøytral og upolitisk organisasjon som samler alle gode krefter i arbeidet med å utvikle eksisterende næringsliv og stimulere til etablering av ny virksomhet i Hurum. Paragraf 2 Hurum Næringsråd er et frittstående og selvstendig rettsobjekt, åpent for medlemskap av enkeltbedrifter, foreninger, organisasjoner, institusjoner og Hurum kommune. Som viktige samarbeidspartnere innenfor kommunen regnes handelsstanden, håndverkere, reiselivsinteresser, industrien, eierorganisasjoner innen skog- og jordbruk, bank, forsikring, foreninger, lag og enkeltpersoner samt kommunale organer. I tillegg søkes samarbeid med andre organisasjoner som støtter næringslivet generelt utenfor kommunen. Paragraf 3 Medlemskontingenten i Hurum Næringsråd fastsettes av generalforsamlingen. Prosjekter finansieres særskilt av de interessegrupper som til enhver tid har nytte av prosjektet. Paragraf 4 Næringsrådets øverste organ er generalforsamlingen som samles til årsmøte i løpet av første halvår hvert år. Generalforsamlingen velger styret på maksimalt 10 representanter samt maksimalt 5 vararepresentanter. Styremedlemmene velges for 2 år. Halvparten av styremedlemmene er på valg hvert år. Som hovedregel gjelder en funksjonstid på 2 perioder. Leder velges av årsmøte blant styrets medlemmer for 1 år om gangen. Nestleder velges av årsmøte blant styrets medlemmer for 2 år om gangen. Hurum kommune utnevner 1- én observatør til styret. Paragraf 5 Det forutsettes etablert særskilte målrettede prosjektgrupper hvor medlemmer av næringsrådet innenfor sine spesialområder kan bidra til næringsrådets hovedmålsetting. Prosjektene kan være både korte og langsiktige. Styrets oppgave i denne sammenheng er å støtte prosjektgruppenes arbeid med kontakter, markedsføring og forslag til finansiering. Medlemmer til planlagte prosjekter skal oppnevnes av styret og rapportere tilbake til styret. Paragraf 6 På årsmøtet skal følgende saker behandles: 1 Styrets beretning 2 Regnskap fra foregående år pr. 31. desember 3 Budsjett med finansieringsplaner 4 Fastsettelse av kontingent 5 Valg av: A. Styret i henhold til paragraf 4 B. Revisorer C. Valgkomiteen består av tre personer, en utpekt av Hurum kommune, en fra virksomheter som yter ekstraordinært tilskudd til HN og en fra øvrige medlemmer. Funksjonstiden i valgkomiteen er tre år med utskifting av ett medlem hvert år. Den med lengst tid i komiteen er leder Forslag til saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende minst 8 dager før årsmøtet. Ved avstemming har hvert medlem 1 - én stemme.

16 Paragraf 7 Styret utarbeider årsberetning, regnskap og forslag til budsjett. Innkallingen skal skje med 14 dagers varsel. Paragraf 8 Styret kan innkalle til ekstraordinært årsmøte. Det samme skal gjøres hvis en halvpart av medlemmene skriftlig forlanger dette. Innkalling skjer med 14 dagers skriftlig varsel. Paragraf 9 Næringsrådets virksomhet utøves av styret. Styrets leder innkaller til styremøter. Utbetalinger skal anvises av den som styret bemyndiger. Paragraf 10 Næringsrådets regnskap skal revideres av de valgte revisorer og revisjonsberetning fremlegges for årsmøtet. Paragraf 11 Utmelding av næringsrådet skal skje skriftlig til styret. Paragraf 12 Generalforsamlingen kan med 2/3 flertall vedta endringer i disse vedtekter. Hvis andre enn styret vil fremme forslag til endring av vedtekter, må dette gjøres innen 8 dager før årsmøtet skal holdes. Paragraf 13 Næringsrådet kan besluttes oppløst. Vedtaket må for å være gyldig treffes av generalforsamlingen i årsmøtet med 2/3 flertall av samtlige medlemmer. Hvis dette ikke oppnås, kan dette gjøres ved at 2/3 av de fremmøtte stemmer for forslaget ved en ekstraordinær generalforsamling. Ved beslutning om oppløsning, skal det også fattes vedtak om anvendelse av næringsrådets midler. Paragraf 14 Røyken og Hurum Reiselivsutvalg Røyken og Hurum Reiselivsutvalg er et felles underutvalg av næringsrådene i Røyken og Hurum som spesielt arbeider for reiselivsnæringen i de to kommunene, forankret i næringsrådenes vedtekter. Årsmøtet i Røyken Næringsråd og årsmøtet i Hurum Næringsråd velger hver tre representanter med varamedlemmer til styret i Reiselivsutvalget. Styremedlemmene velges for to år av gangen. Ved årsmøtene i 2005 velges en representant fra Røyken for ett år, og en representant fra Hurum for ett år. Styreleder velges for ett år av gangen blant de valgte representantene på Reiselivsutvalgets første styremøte etter årsmøtene. Røyken kommune og Hurum kommune oppnevner hver én representant til styret i Reiselivsutvalget. Ved avstemminger i Reiselivsutvalget har de valgte representantene stemmerett. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme. Styrelederne i næringsrådene, eller deres stedfortredere, har møterett som observatører i Reiselivsutvalgets styremøter.

17 Hurum Næringsråd - budsjett for versjon Budsjett 2008 Inntekter: Hurum kommune Hurum kommune nyetabl Medlemskontingent DNB-NOR Sødra Cell Tofte AS Hurum Energiverk AS Div. stønader bedrifter Annonser nettsider Kurs/konferanser 0 Prosjekt-tilskudd Toftedagen - utleie standplass Info-blad Sætre Handelsstand Div. inntekter Sum inntekter Kostnader: Lønn, inkl. feriepenger Honorar styreleder Bilgodtgjørelse Arbeidsgiveravgift Obligatorisk tjenestepensjon Sum personalkostnader Husleie, strøm og lignende Inventar, utstyr Regnskap Kontorrekvisita Telefon/datalinjer Porto Møter, servering Annonser Internettsider Tilskudd reiseliv Eksterne konferanser/kurs Info-blad Toftedagen Diverse utgifter og årsmelding Sum driftskostnader Sum personalkostnader Sum kostnader Sum inntekter Overskudd/underskudd -400

18

19 HURUM NÆRINGSRÅD RESULTATRAPPORT Regnskap pr Budsjett INNTEKTER HURUM KOMMUNE HURUM KOMMUNE_NYETABLERING MEDLEMSKONTIGENT DNB NOR SØDRA CELL TOFTE HURUM ENERGIVERK AS DIV.STØNAD BEDRIFTER ANNONSE INTERNETTSIDER KURS/KONFERANSER PROSJEKT TILSKUDD TOFTEDAGEN - UTLEIE STANDPLASS INNTEKTER INFO BROSJYRE DIV.INNTEKTER ) SUM INNTEKTER KOSTNADER LØNN, INKL FERIEPENGER HONORAR STYRELEDER BILGODTGJØRELSE ARBEIDSGIVERAVGIFT MV OBLIGATORISK TJ.PENSJON SUM PERSONALKOSTNADER HUSLEIE, STRØM O.L INVENTAR/UTSTYR REGNSKAP KONTORREKVISITA TELEFON / DATALINJER PORTO MØTER, SERVERING ANNONSER INTERNETTSIDER TILSKUDD REISELIV EKSTERNE KURS/KONFERANSER KOSTNADER INFO BROSJYRE TOFTEDAGEN, KOSTNADER DIVERSE UTGIFTER ) SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSNETTO OVERSKUDD (-) TIL NÅ Overskudd er negativt tall Underskudd er positivt tall

20

Innkalling til ekstraordinært. Årsmøte. i Molde Næringsforum. Tid: 23. Mai 2012 kl. 08.15 08.30 Sted: Quality Hotel Alexandra

Innkalling til ekstraordinært. Årsmøte. i Molde Næringsforum. Tid: 23. Mai 2012 kl. 08.15 08.30 Sted: Quality Hotel Alexandra Innkalling til ekstraordinært Årsmøte i Molde Næringsforum Tid: 23. Mai 2012 kl. 08.15 08.30 Sted: Quality Hotel Alexandra mva 2 INNKALLING OG SAKSLISTE TIL EKSTRAORIDNÆRT ÅRSMØTE I MOLDE NÆRINGSFORUM

Detaljer

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM NAVN Foreningens navn er Rindal Næringsforum. 1 FORMÅL Rindal Næringsforum er samarbeids-, interesse- og serviceorganisasjon for de næringsdrivende i Rindal kommune, -

Detaljer

Årsberetning 2010 Årsmøte Holmsbu Bad & Fjordhotell 28.april 2011

Årsberetning 2010 Årsmøte Holmsbu Bad & Fjordhotell 28.april 2011 Årsberetning 2010 Årsmøte Holmsbu Bad & Fjordhotell 28.april 2011 1 Dagsorden til årsmøte 28. april 2011 1. Godkjennelse av dagsorden 2. Valg av møteleder 3. Valg av sekretær 4. Styrets årsberetning 5.

Detaljer

Vedtekter for Halsa Næringsforening

Vedtekter for Halsa Næringsforening Vedtekter for Halsa Næringsforening av 11.05.2016 1 Navn Foreningens navn er HALSA NÆRINGSFORENING 2 Formål Halsa Næringsforening skal bidra til å skape engasjement og ivre for næringsutvikling i Halsa

Detaljer

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 1 FORENINGENS (FORUMETS) NAVN Norsk Algeforening 2. VISJON OG FORMÅL 2.1 Visjon: Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 2.2. Formål: Norsk Algeforening skal

Detaljer

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015 tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) 1. Navn Foreningens navn er Lyskultur. 2. Formål Lyskultur skal arbeide for god og riktig bruk av lys og belysning. Lyskultur skal være en nøytral

Detaljer

Vedtekter for Råstølen velforening

Vedtekter for Råstølen velforening Vedtekter for Råstølen velforening Endringslogg Versjon Dato Beskrivelse Endret av 1.0 13.04.2010 Dokumentet opprettet Styret 1.1 21.06.2011 Endret 7.1 vedtatt på årsmøte Styret Lagt til vedlegg kart over

Detaljer

Vedtekter. Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon

Vedtekter. Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon Vedtekter for Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon 1 Navn, lokalisering og organisasjon Navn: Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon Lokalisering: Oslo Foretaksnummer: 975 979 768 Organisasjonsform:

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningens navn er VA og VVS Produsentene VVP. Medlemmene er bedrifter som produserer og leverer VA- og VVS- materiell

VEDTEKTER FOR. Foreningens navn er VA og VVS Produsentene VVP. Medlemmene er bedrifter som produserer og leverer VA- og VVS- materiell VEDTEKTER FOR VA OG VVS PRODUSENTENE VVP Foreningens navn er VA og VVS Produsentene VVP. Medlemmene er bedrifter som produserer og leverer VA- og VVS- materiell VA- og VVS produsentene VVP Telefon: (+47)

Detaljer

VEDTEKTER FOR STEINKJER NÆRINGSFORUM

VEDTEKTER FOR STEINKJER NÆRINGSFORUM VEDTEKTER FOR STEINKJER NÆRINGSFORUM 1. FORENINGENS NAVN. Foreningens navn er Steinkjer Næringsforum. 2. FORMÅL. Steinkjer Næringsforum er en ideell medlemsforening. Foreningens formål er å samle næringslivet

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING. Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING. Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000 Punkt 1: Åpning ved leder. Det var 12 stemmeberettigede tilstede, se vedlegg 1. Punkt 2: Saksliste: Sak

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD Til: Bedriftskunstforeningene (medlemmer av RBR) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD RBR inviterer alle sine medlemmer til årsmøte for år 2008,

Detaljer

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtatt på stiftelsesmøtet Revidert 2013 Nye standardvedtekter utarbeidet av DIS-Norge i 2012 DIS-Saltens vedtekter i dag Vedtekter vedtatt på stiftelsesmøtet

Detaljer

STIFTELSESDOKUMENT FAGERHEIMSKOGENS VELFORENING

STIFTELSESDOKUMENT FAGERHEIMSKOGENS VELFORENING STIFTELSESDOKUMENT FAGERHEIMSKOGENS VELFORENING Den 23. august 2008 ble det avholdt stiftelsesmøte for Fagerheimskogens Velforening. Møtet ble avholdt i Fagerheimparken og invitasjon til møtet ble sendt

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service ENDRET VED: Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service ÅRSMØTE 16. OKTOBER 2003, REVIDERT 25. OKTOBER 2006, REVIDERT 24. OKTOBER 2007, REVIDERT 18. OKTOBER 2012, IKKE ENDRET 23. OKTOBER 2013, REVIDERT

Detaljer

Vedtekter for NHO Transport

Vedtekter for NHO Transport 1 Vedtekter Vedtekter for NHO Transport NAVN 1 1 Landsforeningens navn er NHO Transport. Den har forretningsadresse i Oslo. FORMÅL 2 1 Landsforeningens formål er å fremme kollektivtrafikken og annen transportvirksomhet.

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) Foreningens virkeområde er hele landet.

Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) Foreningens virkeområde er hele landet. Vedtekter for Norsk Geografisk Selskap 1. Navn Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) 2. Virkeområde Foreningens virkeområde er hele landet. 3. Formål Foreningens formål er å: være et faglig

Detaljer

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent kalenderår. gjeld. i Foreningens navn Observatør: Mai-Britt Knoph, KLD 2 Formål Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent Foreningens navn er «Hold Norge Rent», forkortet til «HNR». Det ble den 24. november

Detaljer

Vedtekter for Den Norske Coachforening

Vedtekter for Den Norske Coachforening Vedtekter for Den Norske Coachforening Sist endret tirsdag, 28. april 2015 Kapittel 1 Formål, oppbygging og ansvarlig organ 1-1 Foreningens offisielle navn er: Den Norske Coachforening (DNCF) Det engelske

Detaljer

VEDTEKTER FOR LÆRLINGEKOMPANIET I NORD- TRØNDELAG ( LK ).

VEDTEKTER FOR LÆRLINGEKOMPANIET I NORD- TRØNDELAG ( LK ). VEDTEKTER FOR LÆRLINGEKOMPANIET I NORD- TRØNDELAG ( LK ). Vedtatt på stiftelsesmøtet 25. mai 1992. Endringer vedtatt på årsmøte 1993, 1994, 1999, 2000 og 2002, 2005, og 2009 og 2012 (Gjelder fra 25.april

Detaljer

Vedtekter. En undergruppe av OHF. Stiftet 22 april 2009 (interim) 27. April 2010 (offisielt)

Vedtekter. En undergruppe av OHF. Stiftet 22 april 2009 (interim) 27. April 2010 (offisielt) Vedtekter En undergruppe av OHF Stiftet 22 april 2009 (interim) 27. April 2010 (offisielt) 1. Formål Young Retailers(YR) har som formål å tilrettelegge for erfaringsutveksling, samhold og kompetanseutvikling

Detaljer

Vardø hotell 03.11.2010 kl. 19.00

Vardø hotell 03.11.2010 kl. 19.00 Vardø hotell 03.11.2010 kl. 19.00 Til stede: Kurt Gamst, Tommy Esbensen, Grethe Gamst, Odd Einar Larsen, Geir Knudsen, Kjell Nilsen, Bente Green, Fred Fredriksen, Inger Marie Mykland, Bjørn Bertheussen

Detaljer

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Vedtekter for NFON Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Foreningen ble stiftet 19.2.2010. Til stede som stiftere var: Michael de Vibe, Birgit Kaisa Eliassen, Even Halland, Bergljot

Detaljer

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF Fastsatt av Vefsn kommunestyre den 22.11.2006 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62 Revidert 17.03.2010 Kommunestyret

Detaljer

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service Endret ved årsmøte 16.10.03. Revidert 25.oktober 2006 og den 24. oktober 2007. 1 FORMÅL Formålet til Bemanningsbransjen i NHO Service er å: Ivareta medlemmenes

Detaljer

Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet

Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet 11.04.16 1 NAVN Foreningens navn er Norges Bygg- og Eiendomsforening (NBEF) 2 FORMÅL Foreningens formål er å Samle byggherrer,

Detaljer

VEDTEKTER FOR BRAK. Oppdatert 30.04.2014

VEDTEKTER FOR BRAK. Oppdatert 30.04.2014 VEDTEKTER FOR BRAK Oppdatert 30.04.2014 Kap 1: Formål og innledning 1 Navn og stiftelse Organisasjonens navn er Brak. Brak ble konstituert 17.09.03. Organisasjonen ble opprinnelig startet 27.11.1996 under

Detaljer

Generalforsamlingen i Samfunnshuset på Skedsmokorset BA 16. april 2012

Generalforsamlingen i Samfunnshuset på Skedsmokorset BA 16. april 2012 Generalforsamlingen i Samfunnshuset på Skedsmokorset BA 16. april 2012 Informasjonssak 1. Januar 2008 trådte den nye samvirkeloven i kraft. I den står blant annet at eksisterende samvirkelag, andelslag

Detaljer

Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991

Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991 Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991 Vedtatt av årsmøtet den 11.03.2006 med senere endringer, senest av 17.03.2012 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klubb den Kap 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

VEDTEKTER. for VEITEKNISK INSTITUTT. Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring.

VEDTEKTER. for VEITEKNISK INSTITUTT. Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring. VEDTEKTER for VEITEKNISK INSTITUTT 1 Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring. Formål og arbeidsoppgaver VI skal være et kompetansesenter for FoU, kvalitetskontroll og dokumentasjon av

Detaljer

Avtale om medlemskap

Avtale om medlemskap Avtale om medlemskap Hadeland & Ringerike Reiseliv Markedsorganisasjonen; Ringerike Reiseliv Org. nr. 984 881 479 Navn: Adresse: Postnr og sted: Innmeldt fra dato: / - Kontaktperson: Antall årsverk: E.

Detaljer

Osloregionens Europakontor Oppdatert etter ekstraordinært årsmøte 2013

Osloregionens Europakontor Oppdatert etter ekstraordinært årsmøte 2013 Side 1 Osloregionens Europakontor Oppdatert etter ekstraordinært årsmøte 2013 VEDTEKTER FOR FORENINGEN OSLOREGIONENS EUROPAKONTOR Foreningen ble stiftet med virkning fra 1. januar 2004. Vedtektene ble

Detaljer

Norsk Bichon Havanais Klubb VEDTEKTER. Vedtatt av årsmøtet 27. mai 2012

Norsk Bichon Havanais Klubb VEDTEKTER. Vedtatt av årsmøtet 27. mai 2012 Norsk Bichon Havanais Klubb VEDTEKTER Vedtatt av årsmøtet 27. mai 2012 Innholdsfortegnelse KAPITTEL 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER... 3 1-1 Organisasjon og virkeområde... 3 1-2 Formål... 3 1-3 Definisjoner...

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Bad, park og idrett. Stiftet 7. april 1978

VEDTEKTER FOR. Bad, park og idrett. Stiftet 7. april 1978 VEDTEKTER FOR Bad, park og idrett Stiftet 7. april 1978 Revidert etter endringer vedtatt på landsmøtene i Trondheim 24.08.1989, Oslo 22.08.1991, Bodø 17.06.1993, Sandnes 15.06.1995, Gjøvik 21.08.1997,

Detaljer

LOVER NHO SJØFART. for. Vedtatt 31. mai 1990

LOVER NHO SJØFART. for. Vedtatt 31. mai 1990 LOVER for NHO SJØFART Vedtatt 31. mai 1990 med endringer av 8. juni 1991, 30. mai 1992, 24. mai 2003, 4. juni 2009, 3. juni 2010, 5. juni 2012 og 30. mai 2013 2 1 NAVN Foreningens navn er NHO Sjøfart.

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011

VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011 VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger

Detaljer

1 Foreningens Navn. Foreningens navn er Ringerike Næringsforening (RNF) 2 Foreningens forretningsadresse

1 Foreningens Navn. Foreningens navn er Ringerike Næringsforening (RNF) 2 Foreningens forretningsadresse VEDTEKTER FOR RNF 1 Foreningens Navn Foreningens navn er Ringerike Næringsforening (RNF) 2 Foreningens forretningsadresse Foreningen har sin forretningsadresse i Ringerike kommune 3 Formål RNF er en frittstående

Detaljer

Vedtekter for nettverket Inn på tunet Hedmark 28.03.2012. V E D T E K T E R FOR NETTVERKET INN PÅ TUNET HEDMARK 28.01.2009 Sist endret 08.03.

Vedtekter for nettverket Inn på tunet Hedmark 28.03.2012. V E D T E K T E R FOR NETTVERKET INN PÅ TUNET HEDMARK 28.01.2009 Sist endret 08.03. V E D T E K T E R FOR NETTVERKET INN PÅ TUNET HEDMARK 28.01.2009 Sist endret 08.03.2014 1 NAVN Organisasjonens navn er: Inn på tunet Hedmark 2 FORMÅL Inn på tunet Hedmark skal være et organisatorisk nettverk

Detaljer

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets.

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets. 1 Formål Havnås Vel har til oppgave å virke for Havnås trivsel, velferd, forskjønnelse og utvikling. Foreningen skal ivareta stedets interesser som et hørings- og samarbeidsorgan overfor kommunen og andre

Detaljer

Vedtekter. for. Transportbedriftenes Landsforening

Vedtekter. for. Transportbedriftenes Landsforening Vedtekter for Transportbedriftenes Landsforening Ajourført 8.6.2009 2 FORMÅL 1-1 Landsforeningens formål er å fremme kollektivtrafikken og annen transportvirksomhet. Landsforeningen skal virke for at medlemsbedriftene

Detaljer

LOVER FOR BERGENS SELSKAPS- OG BRUKSHUNDKLUBB

LOVER FOR BERGENS SELSKAPS- OG BRUKSHUNDKLUBB LOVER FOR BERGENS SELSKAPS- OG BRUKSHUNDKLUBB Vedtatt på stiftelsesdagen 11. november 1948. Det er vedtatt endringer på årsmøtene: 11. mai 1954, 1. mars 1971, 15. februar 1977, 3. juni 1993, 5. mars 2002,

Detaljer

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid HEDMARK ÅRSMØTE 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel DAGSORDEN: Sak 1: Konstituering Sak 2: Årsberetning 2013 Sak 3: Sak 4: Sak 5: Regnskap 2013 og revisjonsberetning Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings

Detaljer

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013.

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. Vedtekter Foreningen Søgne og Songdalen Fritidsnytt Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. I årsmøte 23.

Detaljer

Stiftelsesdokument for Efteløt Bygdelag

Stiftelsesdokument for Efteløt Bygdelag Stiftelsesdokument for Efteløt Bygdelag 14.juni 2012 kl 18:00 ble det avholdt stiftelsesmøte på Vonheim i Hostvedt. Tilstede som stiftere var: Hege P.Johansen, Unn Iren Sommerstad (Efteløt Bygdekvinnelag),

Detaljer

Å rsmøte i NBF Ågder 2016

Å rsmøte i NBF Ågder 2016 Å rsmøte i NBF Ågder 2016 Saksliste 1. Konstituering a. Møteleder b. Referent c. Protokollunderskrivere d. Tellekorps 2. Godkjenninger a. Innkalling b. Saksliste 3. Årsmelding fra styret 4. Regnskap 2015-2016

Detaljer

Vedtekter NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening

Vedtekter NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening Vedtekter NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening Vedtatt på Generalforsamlingen på Rica Parken, Ålesund 4. juni 2009 1. Innledning NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening (VVS-Foreningen) er en

Detaljer

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING Vedtekter Vedtatt 2. april 2003, med endringer av 20. april 2005, 22. mars 2006, 21. mars 2007, 25. mars 2009, 17. mars 2010 og 6. april 2011. Forslag til endringer fremlagt på representantskapsmøte 17.

Detaljer

Lover for Vest-Finnmark Fuglehundklubb stiftet 1959.

Lover for Vest-Finnmark Fuglehundklubb stiftet 1959. Lover for Vest-Finnmark Fuglehundklubb stiftet 1959. Vedtatt av årsmøtet den 27. februar 1994 med senere endringer, senest av 19.februar 2013 Lovene er godkjent av Fuglehundklubbenes Forbund den[ ] Kap

Detaljer

Norsk Vandrefestival VEDTEKTER for foreningen Norsk Vandrefestival

Norsk Vandrefestival VEDTEKTER for foreningen Norsk Vandrefestival j VEDTEKTER for foreningen Sist revidert og vedtatt 24.03.2015 1 Navn og adresse Foreningens navn er ble stiftet 08.06.2009. Foreningen er hjemmehørende i region Halsa, Surnadal, Rindal og Tingvoll. 2

Detaljer

Vedtekter for Oslo Lifetech

Vedtekter for Oslo Lifetech Vedtekter for Oslo Lifetech 1 Foreningens navn Foreningens navn er Oslo Lifetech, og ble stiftet 09.03.2016. 2 Foreningens formål Oslo Lifetech er en næringsklynge og har som formål: - Å skape næringslivsvekst

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap Vedtekter for Det norske Skogselskap Vedtatt på landsmøtet 2007 Vedtekter for Det norske Skogselskap 1: Selskapets formål Det norske Skogselskap er en landsomfattende organisasjon som har til formål å

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt 02.05.2013 ble det avholdt stiftelsesmøte for Søgne Fritidsnytt. Til stede som stiftere var: Alf Knudsen Mølleheia 19 Bjørg Sporøy Tråneveien 271 Kate

Detaljer

Lover for Rakkestad Hundeklubb stiftet 2012

Lover for Rakkestad Hundeklubb stiftet 2012 Lover for Rakkestad Hundeklubb stiftet 2012 Vedtatt av årsmøtet den 21.3.13 Tillegg 4-3 av årsmøtet den 12.3.14 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den 4.12.13 Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKI MUSIKKRÅD. Senere revidert på årsmøtet 30/01/86, 01/03/88, 04/03/93, 13/04/95, 19/03/97, 18/03/98 og siste gang 02/03/09.

VEDTEKTER FOR SKI MUSIKKRÅD. Senere revidert på årsmøtet 30/01/86, 01/03/88, 04/03/93, 13/04/95, 19/03/97, 18/03/98 og siste gang 02/03/09. Vedtatt på Årsmøte den 14. januar 1985. VEDTEKTER FOR SKI MUSIKKRÅD Senere revidert på årsmøtet 30/01/86, 01/03/88, 04/03/93, 13/04/95, 19/03/97, 18/03/98 og siste gang 02/03/09. Ski musikkråd er lokalleddet

Detaljer

Verdipapirfondenes forening - vedtekter

Verdipapirfondenes forening - vedtekter Verdipapirfondenes forening - vedtekter Sist revidert 15.april 2010 1 - Formål Verdipapirfondenes forening er en serviceorganisasjon for selskap som har konsesjon til å drive fondsforvaltning og/eller

Detaljer

Innkalling årsmøte 2015

Innkalling årsmøte 2015 Innkalling årsmøte 2015 Tid og sted : mandag 15. april, kl 16.30, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

Nærsnes Barnehage SA. Selskapsvedtekter

Nærsnes Barnehage SA. Selskapsvedtekter Nærsnes Barnehage SA Selskapsvedtekter for samvirkeforetaket Nærsnes barnehage SA, org. nr. 971499338 vedtatt på ekstraordinært årsmøte 17. oktober 2012 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor

Detaljer

VEDTEKTER FOR VESTFOLD KULTURNETTVERK

VEDTEKTER FOR VESTFOLD KULTURNETTVERK VEDTEKTER FOR VESTFOLD KULTURNETTVERK GJELDENE VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTET 22.08.06 MED ENDRINGER PÅ ÅRSMØTET 16.04.08 1 VEDTEKTER FOR VESTFOLD KULTURNETTVERK Vestfold kulturnettverk er en paraplyorganisasjon

Detaljer

Stavanger Symfonikor Vedtekter

Stavanger Symfonikor Vedtekter Stavanger Symfonikor Vedtekter Del I 1. Tilknytningen mellom orkester og kor 2. Korets formål 3. Korets dirigent og repetitør 4. Repertoar 5. Oppdrag utenom SSO 6. Noter og prøvelokale 7. Representasjoner

Detaljer

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S 1 Selskapets firma skal være: Vest-Norges Brusselkontor AS 2 Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Bergen 3 Selskapets formål er å fremme Foreningen Vest-Norges

Detaljer

Årsmøtesak 5. Forslag til endring i statuttene

Årsmøtesak 5. Forslag til endring i statuttene Årsmøtesak 5 Forslag til endring i statuttene Ved forrige endring i statuttene i 2009 var tanken å harmonere INs statutter til ICOMOS statutter. Det har vært en innskjerping på hvor lenge et medlem kan

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb

Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb Sted : Comfort Hotell Børsparken Tollbugata 4 0152 OSLO Dato : Lørdag 22. November Kl. : 15:00 17:00 1. Valg av ordstyrer 2. Valg av referent 3. Godkjennelse av

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915.

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk Vedtekter 1 Navn og formål Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. NIMA en en frittstående

Detaljer

Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015

Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015 Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015 Navn, formål og adresse 1 Foreningens navn er Kommunikologforeningen, og er registrert med dette navnet i Brønnøysundregisteret i Norge. Foreningens

Detaljer

Vedtekter for Ytterholtet Velforening

Vedtekter for Ytterholtet Velforening Vedtekter for Ytterholtet Velforening Vedtekter for Ytterholtet Velforening, stiftet den 8. november 2004. Vedtatt den 10. november 2004. Endringslogg Nr. Dato Punkt endret Endret av 1 13. desember 2004

Detaljer

Vedtekter. 1.1. Vestfold teaterråd er samarbeidsorgan for det frivillige scenekunstfeltet i fylket.

Vedtekter. 1.1. Vestfold teaterråd er samarbeidsorgan for det frivillige scenekunstfeltet i fylket. Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 11.mars 1982, med endring foretatt på årsmøtet 12.mars 1986 Revidert på årsmøtet 7.mars 2005 Revidert på årsmøtet 6. mars 2008 1. FYLKESRÅD 1.1. Vestfold teaterråd

Detaljer

HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK. 3.februar 2013 kl.11.00. Trysil Hotel

HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK. 3.februar 2013 kl.11.00. Trysil Hotel HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK 3.februar 2013 kl.11.00 Trysil Hotel SAKSLISTE: Sak 1: Konstituering Sak 2: Årsberetning 2012 Sak 3: Regnskap 2012 og revisjonsberetning Sak 4: Budsjett

Detaljer

Vedtekter for. En ressurs for ungt engasjement

Vedtekter for. En ressurs for ungt engasjement Vedtekter for En ressurs for ungt engasjement 1. FORMÅL En paraply for de frivillige organisasjonene og barn- og unge generelt En samarbeidspart for fylkets administrasjon og politikere i barne- og ungdomsspørsmål

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 OSLO ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 Årsmøte ble avholdt lørdag 8. februar 2014 Sted: Quality Resort Hotell Sarpsborg (familiehelg) Møtet ble satt kl. 12.15 SAK 1 KONSTITUERING AV MØTET Leder Solfrid Ruud Rekdal

Detaljer

2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde et godt båt miljø.

2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde et godt båt miljø. Vedtekter Førre Båt Forening. FBF. I Navn og formål. 1 Foreningens navn er Førre Båt Forening. FBF er tilsluttet KNBF. 2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde

Detaljer

Lover for Telemark Harehund Klubb stiftet 1954

Lover for Telemark Harehund Klubb stiftet 1954 Lover for Telemark Harehund Klubb stiftet 1954 Vedtatt av årsmøtet den 8/2-2012 med senere endringer, senest av [] Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den[ ] Kap llnjedende bestemmelser 1-1 Org,nisasjon

Detaljer

1. Foreningens navn er Norsk Geologisk Forening (NGF). Offisielt engelsk navn er Geological Society of Norway (GSN)

1. Foreningens navn er Norsk Geologisk Forening (NGF). Offisielt engelsk navn er Geological Society of Norway (GSN) VEDTEKTER FOR NORSK GEOLOGISK FORENING Etablert xx.xx.xx, sist revidert 9.1.2013 1. Navn og formål 1. Foreningens navn er Norsk Geologisk Forening (NGF). Offisielt engelsk navn er Geological Society of

Detaljer

Styret kan stryke medlemmer som ikke har betalt serviceavgiften, etter at varsel om medlemsopphør er gitt.

Styret kan stryke medlemmer som ikke har betalt serviceavgiften, etter at varsel om medlemsopphør er gitt. 1 FORMÅL & Visjon: Tvedestrand Næringsforening er en medlemsorganisasjon med hovedmål å være interesseorganisasjon, samarbeidsorgan og pådriver i utviklingen av et konkurransedyktig næringsliv og bysamfunn.

Detaljer

KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER

KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER C C Innkalling Årsmøte 2012 I henhold til vedtak på ordinært årsmøte 15. November 2011 innkaller styret til ordinært årsmøte i Klasseklubben for 12,5 kvm krysser onsdag

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013)

VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013) VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013) 1. Navn Organisasjonen er stiftet 18. mai 1918. Ved stiftelsen fikk den navnet Norske Døves Landsforbund. I 1977 ble navnet endret

Detaljer

a Vedtekter for Norske Kirkeakademier 7.3 Signaturrett Styreleder og generalsekretær har hver for seg signaturrett i Brønnøysundregisteret.

a Vedtekter for Norske Kirkeakademier 7.3 Signaturrett Styreleder og generalsekretær har hver for seg signaturrett i Brønnøysundregisteret. NKA 10/15 Vedtektsendringer Saksdokumenter: a Vedtekter for Norske Kirkeakademier Forslag til vedtak:. Styret anbefaler årsmøtet å vedta følgende tillegg til vedtektene. 7.3 Signaturrett Styreleder og

Detaljer

PROTOKOLL FRA STIFTELSESMØTE. Den 17. oktober 2008 ble det avholdt stiftelsesmøte for Sommerstryk. * * * VEDTEKTER FOR SOMMERSTRYK

PROTOKOLL FRA STIFTELSESMØTE. Den 17. oktober 2008 ble det avholdt stiftelsesmøte for Sommerstryk. * * * VEDTEKTER FOR SOMMERSTRYK PROTOKOLL FRA STIFTELSESMØTE Den 17. oktober 2008 ble det avholdt stiftelsesmøte for Sommerstryk. Til stede som stiftere var: Kari Knudsen Kristin Værholm Ferenc Macsali Betzy Bell Louis Cecilie Svanes

Detaljer

Vedtekter for Vardeneset Ballklubb, vedtatt på årsmøtet 28.11.90. Sist endret på årsmøtet 24.02.2011.

Vedtekter for Vardeneset Ballklubb, vedtatt på årsmøtet 28.11.90. Sist endret på årsmøtet 24.02.2011. Vedtekter for Vardeneset Ballklubb, vedtatt på årsmøtet 28.11.90. Sist endret på årsmøtet 24.02.2011. 1. Navn Klubbens navn er: Vardeneset Ballklubb, forkortet VBK. Klubben er stiftet 22. november 1990.

Detaljer

KLÆBU KOMMUNE STRATEGIDOKUMENT Etablering av næringsforum i Klæbu

KLÆBU KOMMUNE STRATEGIDOKUMENT Etablering av næringsforum i Klæbu KLÆBU KOMMUNE STRATEGIDOKUMENT Etablering av næringsforum i Klæbu 2010 Organisering av næringsarbeidet i Klæbu 28.10.2010 Side 1 Innledning En arbeidsgruppe nedsatt av NMS-utvalget har sett nærmere på

Detaljer

V E D T E K T E R CISV NORGE

V E D T E K T E R CISV NORGE Vedtatt 24.10.1987 Tillegg, ny 11 22.04.1990 Endring 10b og c 25.04.1992 Endring 10b og c Ny 10g 23.04.1994 Endring 8e (pkt. 3,4 og 8) 9b 10b, c og d 11 23.04.1995 Tillegg 6 21.04.1996 Endring 14 25.04.1998

Detaljer

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber. Lover for [ ] Klubb stiftet [ ]

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber. Lover for [ ] Klubb stiftet [ ] Lover for [ ] Klubb stiftet [ ] Vedtatt av årsmøtet den [ ] med senere endringer, senest av [ ] Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den[ ] Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde

Detaljer

Referat årsmøte i WarpCrew

Referat årsmøte i WarpCrew Referat årsmøte i WarpCrew Metropolis 22. januar 2005 kl. 14:00 1. Konstituering Valg av ordstyrer Valg av referent Godkjenning av innkalling Innkallingen ble godkjent av årsmøtet 2. Regnskap for 2004

Detaljer

Vedtekter. Norsk Hussopp Forsikring Gjensidig. Vedtatt av generalforsamlingen

Vedtekter. Norsk Hussopp Forsikring Gjensidig. Vedtatt av generalforsamlingen Vedtekter Norsk Hussopp Forsikring Gjensidig Vedtatt av generalforsamlingen 03.05.2016 Postadresse: Postboks 416 Sentrum, 0103 OSLO. Telefon: +47 22 28 31 50 hussoppen.no INNHOLD KAP. 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER...

Detaljer

Vedtekter for Brystkreftforeningen

Vedtekter for Brystkreftforeningen Vedtekter for Brystkreftforeningen 1 Foreningens navn Foreningens navn er Brystkreftforeningen. Foreningen er politisk og religiøst uavhengig og er assosiert medlem av Kreftforeningen. Foreningens internasjonale

Detaljer

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber Lover for Norsk Wachtelhundklubb stiftet 26. mars 2007 Vedtatt av årsmøtet Februar 2011 med senere endringer, senest av 9. Februar 2013 Lovene

Detaljer

UKS VEDTEKTER. Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere.

UKS VEDTEKTER. Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere. UKS UNGE KUNSTNERES SAMFUND 1921 1. NAVN OG ORGANISASJON UKS VEDTEKTER Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere. Organisasjonen er tilsluttet

Detaljer

Retningslinjer for Pandagruppen

Retningslinjer for Pandagruppen Retningslinjer for Pandagruppen (operasjonalisering av vedtektene) Vedtatt av styret i Pandagruppen 15. juni 2016 1 Navn Foreningens navn er Pandagruppen. 2 Formål Foreningens formål er å bidra til et

Detaljer

Lover for Oslo og Omegn Dressurklubb stiftet 16.april Vedtatt av årsmøtet den 17. februar 1994 med senere endringer, senest av 14.

Lover for Oslo og Omegn Dressurklubb stiftet 16.april Vedtatt av årsmøtet den 17. februar 1994 med senere endringer, senest av 14. stiftet 16.april 1980 Vedtatt av årsmøtet den 17. februar 1994 med senere endringer, senest av 14. mars 2015 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den 23.01.2015 Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon

Detaljer

V E D T E K T E R f o r P E P P E R S T A D S K O G V E L

V E D T E K T E R f o r P E P P E R S T A D S K O G V E L V E D T E K T E R f o r P E P P E R S T A D S K O G V E L 1. Medlemskap Pepperstad Skog Vel er en partipolitisk nøytral velforening som omfatter de til enhver tid tilflyttede eiendommer som utskilles fra

Detaljer

Vedtekter for NK Oslo - Akershus

Vedtekter for NK Oslo - Akershus Vedtekter for NK Oslo - Akershus VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND OSLO-AKERSHUS Vedtatt på årsmøte 17. mars 2004. Sist endret på årsmøte 28. mars 2008 1 ORGANISASJON Norges Korforbund Oslo-Akershus er et

Detaljer

Vedtekter for Larvik Husflidslag

Vedtekter for Larvik Husflidslag Vedtekter for Larvik Husflidslag Sist revidert og godkjent på årsmøtet i Larvik Husflidslag 6. februar 2014. Larvik Husflidslag er stiftet 18.10-1900 og er medlem av Vestfold Husflidslag som er tilsluttet

Detaljer

VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER

VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER 1 Organisasjon Helgeland Landbrukstjenester BA. Org. nr 975 931 366, nedenfor kalt laget, er et andelslag etter samvirkeprinsippet med avgrenset økonomisk ansvar

Detaljer

Vedtekter for Norsk Quilteforbund (NQF)

Vedtekter for Norsk Quilteforbund (NQF) Vedtekter for Norsk Quilteforbund (NQF) Vedtatt 1988 Revidert årsmøtet 12.mars 2016 (nye og gamle vedtekter er arkivert sammen med årsmøtepapirene 2016) 1 Formål. Norsk Quilteforbunds (NQF) formål er:

Detaljer

V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge

V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge Kap. 1. Stiftelsens navn og formål. 1 Innsamlingskontrollen er en alminnelig stiftelse. Stiftelsens navn er «Stiftelsen Innsamlingskontrollen

Detaljer

Vedtekter for KS Bedrift

Vedtekter for KS Bedrift Vedtekter for KS Bedrift Vedtatt av generalforsamlingen 22. april 2015 1 Formål 1.1 KS Bedrift er en selvstendig og medlemsstyrt forening som skal ivareta medlemmenes interesser i arbeidsgiver- og næringspolitiske

Detaljer

VEDTEKTER FOR SOSSVIKA BÅTFORENING

VEDTEKTER FOR SOSSVIKA BÅTFORENING VEDTEKTER FOR SOSSVIKA BÅTFORENING Vedtekter for Sossvika Båtforening, vedtatt på stiftelsesmøte i Båtforeningen den 20. november 2007 Skifte av navn til Stokkøy Marina AS, er innsatt i vedtektene 1 juli

Detaljer