Landbruksrådgiving. Rett våronnstart. Norsk Gudbrandsdalen. Innhald. Medlemsskriv nr 2 - mars Årgang 12

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Landbruksrådgiving. Rett våronnstart. Norsk Gudbrandsdalen. Innhald. Medlemsskriv nr 2 - mars 2012 - Årgang 12"

Transkript

1 Norsk Gudbrandsdalen Landbruksrådgiving Medlemsskriv nr 2 - mars Årgang 12 Rett våronnstart Vi vil enda ein gong minne om det gamle ordtaket om å ikkje starte med jordarbeiding før jorda er lagleg. Innhald Rett våronnstart... s 1 Hvordan få til et godt gjenlegg?... s 2 Drenering... s 3 Reparering av kjøreskader... s 3 Forebyggende tiltak mot vånd... s 4 Surfôrtolken, nytt og nyttig verktøy... s 4 Informasjon om NLR Gudbrandsdalen... s 6 Erter som dekkvekst i gjenlegg... s 7 Kveke og korn høyrer ikkje saman... s 7 Såkorn behandla etter ThermoSeedmetode s 7 Husdyrgjødsel på eng og tilleggsgjødsling. s 8 Nitrogen/svovel-forhold i gras...s 11 Silosjuke hjå hest... s 12 Bekkerensk mot flomskade... s 12 Lokalprodusert flis til talle og uteareal... s 14 Vis trafikkvett på traktoren... s 14 Særleg på tunge jordartar med mye innblanding av silt og leire er det viktig å vente til jorda har tørka opp og har fått brukbar temperatur. Særleg gjeld dette viss jorda er dårleg drenert og er vassjuk. Når vi kjører ut på slik jord med tung reiskap, vil jorda bli elta saman og jordstrukturen blir totalt øydelagt. Da blir porevolumet borte og plantene får ikkje luft ned til røtene, samstundes med at vokselaget i jorda blir så hardt at røtene vil ha problem med å trenge seg fram for å finne vatn og næring. Dessutan blir ofte overflata sporete og ujamn, noe som gjer at det blir vanskeleg å hauste avlinga utan at ho blir forureina av jordinnblanding. Vi må også spesielt hugse at ved såkalla enkel jordarbeiding dvs. utan pløying og berre harving eller direkte såing, må vi vente enda lengre med å kjøre utpå fordi det da tek enda lengre tid på å tørke opp. Vi kan rekne med å måtte vente opp til ei veke lengre før vi starter opp når vi skal ha enkel jordarbeiding. Ved for tidleg såing i kald og ubekvem jord, vil kulturplantene tape i kampen mot ugraset. Ugraset spirer ved lågare temperatur og råare jord. Til dømes Snart tid for våronn, men vent til jorda er lagleg. Foto: tunrapp liker seg godt på overflata av vassmetta næringsrik jord med god tilgang på lys. Ugraset vil da ha etablert seg så godt at kulturplantene om eller når dei spirer, ikkje kjem gjennom ei tett matte med konkurrerande ugras. Eivind Bergseth

2 Hvordan få til et godt gjenlegg? Et godt såbed er avgjørende for å lykkes med gjenlegget. Et godt gjenlegg bør starte med ei jord fri for flerårige ugras slik som kveke, høymol, løvetann osv. Den enkleste måten å knekke dette på er å sprøyte med glyfosat. Pass på at plantene er i god vekst og at de er minst 20 cm. Avpass sprøytedose til ugrasslag. Har du mye høymol og marikåpe, bør en bruke økte doser. Mot engrapp kan halv dose være nok. Sjekk jordas ph før du sår! Det er alltid bedre å kalke før såing enn etter! Sjekk derfor de siste jordprøvene før du sår. Er ph lågere enn 5,8 bør du kalke. Er du i tvil om kalkmengden, så slå på tråden. Harv kalken godt inn i jorda gjerne med kryssharving. Satser du på at kløveren skal samle meste mulig nitrogen fra lufta, går denne prosessen best ved ph 6,5. Godt såbedd For at jorda ikke skal tørke helt ut, er det en fordel å ta jorde for jorde slik at det går kort tid fra pløying til såing og tromling. Hvis du har fått ei litt rufsete pløying, bør en slodde godt slik at jorda blir jevn og fin. Ikke harv djupere og mer enn nødvendig. Mange får rask og jevn spiring ved å tromle før de sår. Timotei, engrapp og kløver bør ikke sås djupere enn 1 cm. Sår du djupere, kan frøet bli begravd for godt. Raigras tåler godt å bli sådd på 3-4 cm. Hvis jorda ikke er bratt, kan det være en stor fordel å krysså. Først halv såmengde én veg, så resten på tvers. Avslutt med ei god tromling. Såmengde Frøstørrelsen på ulike kulturvekster varierer svært mye. Under har vi vist hvor mye 1000 før veier i gram for noen vanlige fôrvekster: Engrapp 0,2 Timotei 0,4 Bladfaks 2,5 Hundegras 1,0 Rødkløver 1,8 Engsvingel 2,0 Italiensk raigras 2,2 2-radsbygg 4,2 Hvis du klarer å lage et godt såbed, kan det være forsvarlig å redusere såmengda noe. Mange velger å så minst 2,5 kg frøblanding/daa. Hvis frøblandinga består av 65 % timotei, 20 % engsvingel, 5 % engrapp og 10 % rødkløver, vil antall frø som blir sådd pr kvadratmeter være til sammen 5600 frø/ kvadratmeter. Sjøl med ei spireevne på 80 %, har du fortsatt 4000 frø/m 2. Øk såmengda hvis såbeddet ikke er på topp eller du ikke ønsker å sprøyte mot ugraset. Har du lagd et supert såbed og er sikker på at spireråmen er god, kan du godt redusere såmengda til 2 kg/daa. Breisåing eller radsåing? Her vil jordart og fuktighetsforholdene etter såing være avgjørende. Sterk forsommertørke og breisåing på tørkesvak sandjord er ikke en god kombinasjon. Har du tung, tørkesterk jord, kan breisåing gi minst godt gjenlegg som radsåing! Her går det ikke å lage en fasit som gjelder alle. Velger du å bruke breisåing, bør sårørene kuttes minst cm over bakken. Noen har valgt å ta av rørene helt. Med breisåing bør en ikke så når det er sterk vind. Ideen med breisåing er at det ikke skal være mye «ledig» areal for ugras. Vil du ha oppdatert gjødselplanen? Våren nærmer seg med stormskritt. Etter påske kan det bli fullt kjør med jordprøver og andre uteaktiviteter og lite tid til kontorarbeid. Ønsker du å få oppdatert gjødselplanen så ring oss så fort som mulig! Jordprøver til våren? Har du for gamle jordprøver? Alle som har 5-årig gjødselplan må ha jordprøver hvert 5. år. De som har årlig gjødselplan kan la det gå 8 år mellom hver gang de tar jordprøver. Vi prøver så langt som mulig å holde oversikt over når medlemmene skal ha nye jordprøver. Likevel kan vi oversjå enkelte. Kontroller dette sjøl og meld ifra om det er tid til nye prøver. Drenering Vi har lenge sett og skrive om forfall i drenssystema på mange gardar. Dette forfallet er uheldig. Med vassjuk jord blir det dårlege vekstvilkår for plantar. Vassjuk jord fører til at avlingane går ned og ein får store kjøreskadar. Våronna må utsetjast og det blir vanskelege forhold under innhausting når det er somrar med mykje regn. Da blir det dårleg luftveksling til røtene, og dei blir dårleg utvikla og får liten evne til å ta opp næring frå jorda. Kjøreskadane fører til at jordaggregata blir knust og porevolumet blir lite. Jorda blir av dette ofte så tett og hard at røtene ikkje greier å infiltrere jorda. Generelle råd Med dei to siste somrane friskt i minne med svært mykje nedbør, har det verkeleg vist seg kvar det har skorta på dreneringa dei siste åra. Mykje areal har fått både kjøreskadar og øydelagt drenssystem ved hausting. Dette gjer at mange no må ta fatt på grøftearbeidet for å få opp att dyrkingspotensialet i jorda. Vi vil difor kome med noen generelle råd til dei som vil grøfte. Start med god planlegging før gravinga tek til. Skaff oversikt over heile arealet og finn ut kor vatnet eigentleg kjem i frå. Ofte kan mykje vinnast berre med å grave avskjæringsgrøft i overkant av jordet. Sjølv eit lite, men konstant tilsig vil gjere nedanforliggande areal svært vått. Grav drensgrøfta i overkant av vassoppslaget. Det er sjeldan ein råkar med å grave rett i gjennom. Grøftene bør gå på skrå av fallet og ikkje rett unna bakken. Er det naudsynt med systematiske drensgrøfter, må dei leggast med avstandar som stemmer med jordart og vassmengd. Tette jordartar med stor Reparering av kjøreskader Etter den fuktige 2011-sesongen er det mye kjøreskader som bør repareres. Noen plasser er skadene så store at en bør starte med full fornying med pløying osv. Andre har kjørespor som kan slettes. Her kan en prøve med tvillinghjul på traktoren og kanskje en tung slodd. En kan også prøve med skjær eller snøskuffe. For å unngå ytterligere jordpakking, bør en vente til jorda er passe tørr. Blir den knusk tørr, blir den så hard at det ikke blir lett å jevne på sporene. Den sikreste redskapen til å reparere kjøreskadd Vassjuk jord gir dårlege vekstvilkår. Foto: Bergseth vassleiingsevne krev tett mellom grøftene, men det er sjeldan behov for å gå under 6 m avstand. Grøtedjupna bør vanlegvis ligge på 0,8-1,0 m. Myrjord bør grøftast med djup på 1,2m pga. setningar og jordsvinn. Er det svært flatt der det skal gravast, bør det nyttast nivelleringsutstyr slik at ein er sikker på fallet. Beste filtermaterialet er godt gradert grus eller med andre ord god støypegrus med lite innslag av finstoff. Er ein usikker på gruskvaliteten, kan ein ta ut sikteprøve for å finne fordelinga mellom ulike kornstorleikar. Sagflis er også eit godt egna filtermaterial. Pukk filtrerer dårleg fordi den blir så open at slammet kjem rett inn i drensrøra. Brukast pukk, bør det ligge duk rundt. Når jord med lite fall skal drenerast, er det lettast å få lagt røra rett når ein nyttar rake lengder og ikkje rør på rull. Flate areal med tette jordartar bør profilerast for å få snøgg avrenning av overflatevatn. Det er viktig at grøftesystema blir teikna ned på kart slik at det er lett å finne attende til ved behov for vedlikehald. Vi har GPS utstyr slik at dreneringa kan koordinatfestas og teiknast inn. Eivind Bergseth eng er trolig skålharv eller horisontalfres. Mange har gode erfaringer med denne måten fra tidligere år. Har du fersk eng som skal ligge i flere år, kan en så rent gjenlegg. Graset etablerer seg sent og vil ikke gi noe avling ved førsteslått. Bygg, havre eller små mengder raigras øker avlingene. Bygg bør ikke sås der en risikerer at det blir fuktig på nytt. Skal du fornye enga til høsten eller neste vår, kan du godt kutte ut graset og bare så bygg + raigras eller havre + raigras. 2

3 Forebyggende tiltak mot vånd Tabell. Fôrprøve fra Sel i Prøva er analysert m.h.p. NIR, gjæringskvalitet og mineralinnhold. Første tallkolonne er dirkete avskrift av analysebeviset. Den andre kolonnen viser ønsket innhold og den gir ei vurdering av fôret. Våren nærmer seg og det blir interessant å se hvor mye vånd som har overlevd vinteren. Det er mest effektivt å sette i gang tiltak mot vånd om våren. Hadde en vånd i enga i fjor høst, må en se etter om den dukker opp i vår. Det er få dyr som overlever vinteren. Et par kan bli veldig mange i løpet av sommeren. Klarer en å fjerne de få dyra med felle eller gift om våren, så blir det færre dyr som graver opp jordhauger som kommer i fôret. Vi har satt opp ei smørbrødliste over forebyggende tiltak vi mener er effektive mot våndskader på dyrkamark: - Er det mye jordhauger etter vånd på enga, så må en fornye. - Brakk enga med glyfosat dager før du begynner å pløye. Vånd er spesielt glad i røttene på kveka, løvetann, høymole og hundekjeks. - Ved pløying, prøver du å fjerne alle vånd du ser. - Bruk såfrø uten kløver. - Er det mye vånd på område, kan en vurdere å så 1-årige vekster som for eksempel raigras/bygg ett eller to år. - Har en beitedyr, er det fint å la dem gå og beite langs kantene på dyrkamarka. Er det mulig å beitepusse kantene, er det en stor fordel å gjøre det vår og høst. - Når våren kommer, bør en kjøre moseharv for å slette jordpølser og hauger som vånd har gravd i løpet av vinteren. - Ser en ferske våndhauer etter at en har kjørt moseharva om våren, så bør en sette ut rottefeller eller bruke gift (mosegrismais). - 1-års eng må sprøytes mot allsidig ugras. I litt eldre eng bør det sprøytes mot løvetann, høymole og hundekjeks. - Som oftest er det lite vånd å se fra våren til 1.slåtten. Mengdene av vånd øker mye utover seinsommeren/høsten. Hvis en tar en tidlig 2.slått i begynnelsen august, er det ikke så store problemer med jord i fôret. Venter en derimot med 2.slåtten til månedsskiftet august/september, er det stor sjanse for at en får ødelagt mye fôr på grunn av jordinnblanding. - I tilfelle tilveksten av gras er stort etter 2. slått, bør enga beites eller pusses av med beitepusser. - Høstpløying har vist seg å være et godt tiltak mot vånd, da dette ødelegger våndganger og mulighetene til vånden å overleve vinteren. - Dukker det opp våndbauk om høsten, bør en kjøre moseharv rett før det teler ned. Den måten gjør at en forstyrrer vånden og gjør det vanskelig for den å overleve vinteren. Leif Martin Svisdal Surfôrtolken - nytt og nyttig verktøy Ved kjøp og salg av grovfôr av større partier rundballer, sender mange inn ei prøve av fôret til analyse. Mange veier også ballene. Analysene er ikke rimelige lenger. Derfor er det viktig å få mest mulig kunnskap ut av prøvene. Her kommer dataprogrammet «Surfôrtolken» inn som et nyttig verktøy. Det primære målet med «tolken» er ikke å lage fôrplaner, men å vite hva som gikk godt og hva som skulle til for å forbedre kvaliteten neste gang. Tabellen på neste side viser ei prøve fra Sel i Her har en fått analysert prøva m.h.p. NIR, gjæringskvalitet og mineralinnhold. Første tallkolonne er dirkete avskrift av analysebeviset. Den andre kolonnen viser ønsket innhold og den gir ei vurdering av fôret. Ved bruk av surfôrtolken, bør en legge merke til at denne første utgaven tar for seg mjølkeproduksjon på ku. Vi håper at det blir lagd en tilsvarende tolk for sau, okser, geit og ammeku. Hvor mange FEm inneholdt rundballen? Gjennomsnittsvekta på disse ballene var bare 663 kg. Analysebeviset viser at det går hele 6,2 kg fôr pr FEm. Rundballene inneholder derfor 663 kg/ball : 6,2 kg/fem= 107 FEm/ball. I 2011 varierte antall fôrenheter fra 107 til 360 FEm/ball. Er du interessert i å få hvordan dine fôrprøver klarer seg i «surfortolken»? Send over analysebeviset eller ring oss!

4 Informasjon om 2686 Lom Telefon: E-post: Heimeside: Alle våre rådgivarar har grunnkunskap om plantedyrking. Fagområda som er sett opp nedanfor, er kvar enkelt sitt spesialområde. Rønnaug Mona; dagleg leiar ; grovfôr, gjødslingsplanlegging Eivind Bergseth; korn, teknikk Ingebjørg Ekre; gjødslingsplan, miljøplan Leif Martin Svisdal; grovfôr, vånd Jan-Erik Mæhlum; potet, grovfôr, økologisk landbruk Sigurd Eggen; gjødslingsplan, miljøplan, BSF, KSL, hest Hege Sundet; økologisk landbruk Gudbrand Hyrve; økonomi Oddvar Eriksen; innleid konsulent økonomi Medlemstilbod Redaktør/layout: Rønnaug Mona, tlf Som medlem i NLR Gudbrandsdalen, har du tilbod om å kjøpe tenester av oss til medlemspris. Hugs, det er pengar å spare på god rådgiving! Vi tek 400 kr/time, tida vi nyttar på reise er gratis. Ikkje-medlemmar betaler 700 kr/time Tenester til timepris Økonomirådgiving, Miljøplan/Kulturlandskap, KSL, Grøfteplanlegging, Søknader, Anna rådgiving etter ønskje. Tenester til fastpris for medlemmar - Gjødslingsplan fakturerast etter bestillingsdato: * før 1. desember: 200 kr + 25 kr/skifte * 1. desember-31. januar: 300 kr + 25 kr/skifte * etter 31. januar: 400 kr + 25 kr/skifte - Uttak av fôrprøver, 1 gratis besøk, 400 kr for neste besøk. Analysene kostar de sjølve. Vi kan også veie ballene. - Funksjonstesting av åkersprøyter, kr - Økologiske rådgivingstimar, 100 kr/time Økologisk førsteråd Dette er ei uforpliktande vurdering av føresetnadane for omlegging til økologisk drift på din gard. Byggteknisk planlegging Landbruksrådgivinga har overteke denne tenesta frå FMLA. Vi samarbeider med Hedmark Landbruksrådgiving om dette tilbodet. Ring grønt nr E-postadresse og mobilnummer Vi nyttar både e-post og sms for å få ut rask informasjon til våre medlemmar. Dersom du ønskjer å motta slik informasjon og er usikker på om vi har e-postadresse og mobilnummer, send e-post til eller sms til Medlemskontingent 2012 Vi vil snart sende ut medlemskontingenten for Kontingenten er 670 kr i grunnkontingent + 3 kr/daa. Ver vennleg å hald betalingsfristen slik at vi slepp unødig arbeid med purring. Erter som dekkvekst i gjenlegg Der det er mye frøugras, kan det lett bli mye ugras der en velger å så uten dekkvekst. Såing av gras kan gjøres både med og uten å ta med en dekkvekst. Grasfrøet spirer sent og det tar lang tid før graset blir så langt at det skygger mot ugraset. Ved å så gjenlegget med bygg eller havre som dekkvekst, vil dette spire og vokse så fort at det vil skygge ut mye ugras. I Agder har de prøvd å bytte ut bygg/havre med erter som dekkvekst. De starter med å så 15 kg «Javlo» erter. For å redusere dueplagen blir frøet lagt 6-8 Kveke og korn høyrer ikkje saman Etter den våte sommaren 2011 med vanskelege vekseforhold for bygg, vart det mange stader gode vilkår for stor oppformering av kveke. Vanskeleg og sein tresking gjorde at mange ikkje fekk ordna med kvekekamp sist haust. Utan tiltak til våren kan ein da få stor avlingsreduksjon som følgje av mye kveke. Sprøyting om våren Den som vil sprøyte kveka til våren, må vente til ho har fått 3-4 blad. Før ho er så langt utvikla, blir effekten av sprøytinga dårleg fordi det da er det svært liten transport av assimilert plantesaft mot rota. Ein drep den overjordiske delen av planta, men viss rota overlever får ein lita glede av det. Ein må ha tolmod cm djupt. Så sår de grasfrøet og tromler. Javlo er en relativ kort og stråstiv sort. Etter 75 dager blomstrer ertene og de første skolmene viser seg. Grønnfôret blir slått, fortørket og lagt i rundballer. Bøndene sier at de får ei smakelig og god avling som passer godt sammen med annet litt sent høstet gras. Vi kjenner ikke til at noen har prøvd dette i vårt område. Hvis det er noen som vil prøve dette, kan Strand Unikorn skaffe frø til et 1-2 mål storskalaforsøk. Dua gjør størst skade når arealet er lite. Feltet bør legges til ei sjøldrenert god kulturjord. Feltverten må ha såutstyr som kan plassere frøet på ønsket djup! Ta kontakt hvis du er interessert. til å vente til kveka er skikkeleg utvikla, men etter sprøyting om våren er det ved gode vekstforhold nok å vente 3-4 dagar til jordarbeiding. Ein må reknemed at ein ikkje får sådd kornet før etter 17. mai med denne metoden. Har ein har ein tidleg byggsort å så, er det likevel meir enn nok tid til tresking i slutten av august ved normal varmesum. Bruk ml i 20l vatn av eit Glyfosat-produkt (Roundup) pr daa. Direktesåing Ein annan metode med Glyfosat, er viss ein ikkje gjer noko jordarbeiding og direktesår kornet. Da kan ein sprøyte 4-5 dagar før kornet spirer. Metoda er litt risikabel ved at frø som er dårleg dekt med jord eller ved mykje sprekkar i jorda, kan bli eksponert med sprøytevæske og dermed blir skada og misser spireevne. Eivind Bergseth Såkorn blir behandla etter ThermoSeed metoden Det er Felleskjøpet Agri som har teke den nye og miljøvenlege metoden i bruk på såkornavdelinga på Holstad. Opning av anlegg vart gjort 1. februar Metoden erstattar den gamle beisinga med gift mot sjukdomar som blir overførte med såkornet. Den nye handsaminga går ut på at såkornet blir pasteurisert med varme og damp. Såkornet som blir behandla, analyserest først for smittepresset i partiet og ein kan på bakgrunn av dette sette inn optimal handsaming med varme og damp. Reine parti får da ein lettare handsaming enn parti med mye smitte, som da får i tid ein lengre prosess og med litt høgare temperatur. Såkornet er etter prosessen like reint som ubehandla korn og kan nyttast direkte i kraftfôrproduksjon om det blir for mykje av ein sort. Forsøk gjort i utlandet, har vist heller betre spireevne etter denne metoden enn etter konvensjonell beising. Ein stor praktisk fordel er at ein slepp opphoping av beisrestar i såmaskina noe som ofte fører til lågare mengde sådd korn enn ein stilte inn maskina på. Eivind Bergseth

5 Husdyrgjødsel på eng i kombinasjon med ulik tilleggsgjødsling Hvilken gjødseltype bør brukes der det brukes møkk på enga? Er det nok med litt nitrogen eller bør en bruke ei svovelholdig gjødsel? For å teste ut dette la vi i 2010 ut to felt, et hos Ola Listad i Sør-Fron og et hos Gudbrand Hyrve i Skjåk. Yara har betalt analyser, kvalitetsanalysene er gjort ved Eurofins og mineralanalysene ved Yaras lab i Hanninghof i Tyskland. Forsøket er støtta av Fylkesmannen i Oppland. Begge feltene lå på godt oppgjødslet jord. I Sør- Fron har siltjorda gode tungløselige kaliumreserver (KHNO 3 -verdier), mens jorda på feltet i Skjåk har middels reserver. Tabellene viser resultatet fra de to feltene i Forsøksplan Grunngjødsling: 2,5-3 m 3 blautgjødsel storfe om våren 2 m 3 blautgjødsel etter 1. slått Gjødselledd: 1 Blautgjødsel 2 Blautgjødsel og kg N pr dekar i Opti- KAS (uten svovel) 3 Blautgjødsel og kg N pr dekar i Opti- NS (4S) (med 3,7 % svovel) Tabell 1. Avling og kvalitet i feltet hos Ola Listad, Sør-Fron Gjødsling Svovel % Avling i FEm/da 1.sl 2.sl Sum FEm/kg TS PBV Uten mineralgj Opti-KAS Opti.NS , , Tabell 2. Mineraler i gras, Ola Listad, Sør-Fron Blautgjødsel og kg N pr dekar i Fullgjødsel (med 3,8 % svovel) 5 Blautgjødsel og kg N pr dekar i Fullgjødsel (med 2,7 % svovel) 6 Blautgjødsel og kg N pr dekar i Fullgjødsel (med 2,5 % svovel) Resultater Sør-Fron Feltvert: Ola Listad, 300 m.o.h, Sør-Fron Jordart: Sandig silt, moldklasse 1 Jordprøver 2008: ph 6,3, P-Al 15, K-Al 22, KHNO 3 156, Mg-Al 10, Ca-Al 60 Sådd: Våren 2009 Høstet: 22. juni og 23.august Gjødsling: 10 kg N gitt om våren + 6 kg N etter slått. Husdyrgjødsel: ca 2 tonn blautgjødsel om våren og ca 2 tonn blautgjødsel etter 1.slått. Kommentarer til feltet Sør-Fron Plantebestandet var sterkt svekka etter vinteren, og det kom etter hvert inn mye kveke som forstyrrer resultatene. I tillegg unormalt mye nedbør og pinseflom som prega førsteslåtten (se tabell 1), mens andreslåtten var mer «normal», men med lav energiverdi. I sum var det bare litt over halve avlingsmengda i 2.årsenga sammenligna med 1.årsenga i Leddene med mineralgjødsel økte avlingene med ca FEm/daa i Gjødsling Fosfor Kalium Svovel Nitrogen/svovel Uten mineralgj. 0,35 0,27 2,69 2,43 0,18 0,16 12,0 10,4 Opti-KAS 0,33 0,27 2,70 2,79 0,20 0,19 12,6 10,5 Opti.NS 0,35 0,28 2,73 2,68 0,23 0,20 11,5 10, ,33 0,29 2,69 2,79 0,21 0,20 12,4 9, ,33 0,30 2,50 2,83 0,20 0,19 12,3 10, ,34 0,28 2,80 2,84 0,22 0,20 12,9 9,8 1.års enga, mens i andreårsenga (tabell 1) var det ikke sikker meravling for mineralgjødsel. Det var heller ikke sikker avlingsforskjell mellom mineralgjødsel med eller uten svovel. Det er som ventet høyere PBV i de mineralgjødsla ledda i begge slåttene, men i an- dreslåtten er det lavt proteininnhold og negativ PBV i samtlige ledd, uten at det er spesielt stor avling. Det vitner om en spesiell vekstsesong i Gudbrandsdalen, og kanskje også litt om kvekas kvalitetsegenskaper. I tabell 2 vises innholdet av noen viktig mineraler i graset samt forholdet mellom nitrogen og svovel. Den viser at det ikke er sikre forskjeller i mineralinnhold eller N/S-forhold i noen av gjødselledda. Resultater Skjåk Feltvert: Gudbrand Hyrve, 400 m.o.h, Skjåk Jordprøver (2004): ph 6,2, P-Al 16, K-Al 18, KHNO 3 84, Mg-Al 25, CaAl 353 Jordart: Siltig moldholdig sand Sådd: Våren 2009 Høstet: 7. juli og 16. september. Gjødsling: 10 kg N gitt om våren + 6 kg N etter slått. Husdyrgjødsel: ca 4 tonn gylle storfe om våren og ca 4 tonn gylle storfe etter 1.slått. Tabell 3. Avlinge og kvalitet, Gudbrand Hyrve, Skjåk Gjødsling Avling i FEm/da FEm/kg TS PBV 1.sl 2.sl Sum Uten mineralgj Opti-KAS Opti.NS Tabell 4. Mineraler i gras, Gudbrand Hyrve, Skjåk Kommentarer til feltet Skjåk Sommeren 2011 med mye småregn førte til at begge slåttene ble seinere enn normalt, og særlig i førsteslåtten er det lavere fôrenhetskonsentrasjon i forhold til hva som er vanlig i distriktet. I 1.årsenga i 2010 var det et betydelig kløverinnslag. Nå i andreårsenga er det rødkløver igjen bare i rutene som kun har fått gylle, men også der er den sterkt redusert (5-10 % i 1.slåtten og 10-15% i 2.slåtten). Men ettervirkninga etter rødkløver er nok betydelig, særlig i rutene som bare får gylle hvor det var 50-60% kløver i førsteårsenga. Det kan nok forklare mye av de relativt gode avlingene i rutene med bare gylle. I alle de fem ledda med mineralgjødsel, var det praktisk talt ikke kløver i andreårsenga. Kveke er på full fart inn i feltet. Til førsteslåtten var det lave protein/pbv nivåer pga sein slått. Tabell 4 viser at fosfor-, kalium- og svovelinnholdet i graset og N/S-forholdet er innenfor hva som er normalt i alle ledd til både første og andreslåtten, og det er ingen klare utslag for ulik gjødsling i Gjødsling Fosfor Kalium Svovel Nitrogen/svovel Uten mineralgj. 0,26 0,29 2,24 2,10 0,16 0,20 9,6 6,9 Opti-KAS 0,22 0,22 2,03 1,75 0,17 0,18 10,5 9,5 Opti.NS 0,23 0,21 2,29 1,98 0,20 0,20 9,6 8, ,22 0,21 2,06 1,80 0,20 0,19 8,4 8, ,25 0,24 2,61 2,17 0,20 0,19 9,6 9, ,25 0,24 2,66 2,30 0,22 0,21 9,5 9,6 Tabell 5. Gjennomsnitt to felt Gudbrandsdalen Andreslåtten er seint høsta og med lavt energiinnhold og negativ PBV. Gjødsling Avling i FEm/da 1.sl 2.sl Sum FEm/kg TS PBV Uten mineralgj Opti-KAS Opti.NS Forløpige konklusjoner 1. Ledd med kun møkk har gitt et mer protein/pbv-fattig fôr begge steder sammenligna med de 5 kunstgjødsla leddene. Sterkt utsatt høstetid i Skjåk påvirker energiinnholdet, protein/pbv og mineralinnholdet og N/S-forholdet. I Skjåk var avlingsnivået i rutene med bare gylle relativt høyt, mye pga ettervirkning etter stor kløverandel året før. Graset i ledda uten mineralgjødsel var lysere på farge enn i mineralgjødsla ledd. Gjødslinga har økt PBV, men høstetida er viktigere for PBV enn gjødseltype. Dette ser vi på innholdet av PBV på 2.slåtten i begge felt der alle leddene fikk lav/negativ PBV. 2. K-innholdet i graset viser at plantene har fått nok kalium. Graset på feltet i Ottadalen hadde unødvendig mye kalium til 2.slåtten i 1.årsenga,

6 Tabell 6. Mineralinnhold Gjennomsnitt to felt Gudbrandsdalen Ingen sikre forskjeller mellom gjødselledd i mineralinnhold. Gjødsling Fosfor Kalium Svovel Nitrogen/svovel Uten mineralgj. 0,30 0,28 2,47 2,27 0,17 0,18 10,8 8,7 Opti-KAS 0,27 0,25 2,37 2,27 0,18 0,19 11,5 10,0 Opti.NS 0,29 0,25 2,51 2,33 0,22 0,20 10,6 9, ,28 0,25 2,37 2,29 0,20 0,19 10,4 9, ,29 0,27 2,55 2,50 0,20 0,19 11,0 9, ,29 0,26 2,73 2,57 0,22 0,20 11,2 9,7 normalt skulle en ha forventet at innholdet var høyest i 1.slåtten. I andreårsenga er det normalt kaliuminnhold i alle gjødselledd. Innholdet av kalium bør ligge på rundt 2,5 %. Kommer K-innholdet under 2,0 % ved begynnende skyting, kan en få redusert avling. Ligger innholdet på over 3,5 %, kan det tyde på at en har fått et luksusopptak av kalium. Dette kan gå ut over plantenes opptak av kalsium og magnesium. Jo mer kalium og jo mindre Ca og Mg i grovfôret, dess større blir faren for at dyra får graskrampe. Forholdet K/Ca + Mg er ofte et tall omkring 2, overstiger tallet 2,2 er faregrensa for graskrampe nådd. 3. Førsteårsenga i 2011; N/S-forholdet (forholdet mellom nitrogen og svovel) bør ikke overstige 14:1 (amerikanske normer er 10-12:1). Svovelinnholdet i graset bør ikke være lågere enn 0,15 %. Ledd uten mineralgjødsel ligger om våren lågere enn ønsket. Ledd som fikk svovelholdig mineral-gjødsel har et gunstig svovelinnhold. Dette gjelder begge feltene. Vi konkluderte med at det er en fordel å bruke svovelholdig gjødsel til 1.slåtten. Når det gjelder 2.slåtten er svovelforsyninga gunstig sjøl på ledd uten svovel. 4. I andreårsenga er svovelinnholdet og N/S-forholdet gunstig uansett gjødsling. Sammendraget for 8 felt andre steder i Norge viste at Opti-KAS uten svovel ga for lite svovel i fôret til både 1. og 2. slåtten. Men flere av de feltene ligger i kystnære områder med mye nedbør. De fire feltene i Oppland har ikke vist svovelunderskudd i noen gjødselledd. Vi mener fortsatt og så langt i forsøksserien det vi har sagt tidligere: Bruk svovelholdig mineralgjødsel som en forsikring om våren. Etter slått kan en trolig bruke svovelfattig gjødsel (for eksempel Opti-KAS), men Opti-NS til begge slåtter er en veldig grei og enkel løsning som ikke koster særlig mer. Vi vil foreløpig ikke gi noen klar konklusjon på valg av gjødseltype ut i fra disse forsøkene vi forventer mer interessante resultater i de neste engåra. Jan-Erik Mæhlum Forsikringer for landbruket - litt bedre, litt nærmere Bank. Forsikring. Og deg. Nitrogen/svovel-forhold i gras For å få til eit godt fôropptak, må mineraltilførsla via grovfôret være balansert. For drøvtyggjarane må ikkje berre kravet til dyret dekkjast, men også kravet til mikrobane i vomma. Svovel (S) er eit viktig næringsstoff både for planter og dyr. Svovel går inn i dei svovelhaldige aminosyrene og er derfor avgjerande for proteinsyntesen. Ved svovelmangel aukar innhaldet av ikkje-protein nitrogen (N) i graset. Forholdet mellom N og S er mykje brukt som indikator på svovelforsyninga. Når N/S-forholdet er over ei viss grense, tyder dette på S-mangel. For storfe er kritisk N/S-forhold sett til (amerikansk norm) eller 15 (britisk norm). Det ser ikkje ut til å vera stor forskjell mellom gras og husdyr i kritisk N/S-forhold. Svovelmangel i gras Svovelmangel i gras vart meir aktuell problemstilling utover 1990-talet etter som nedfallet av sur nedbør gjekk ned. Symptoma var sterkast i Midt-Noreg. Det er spesielt der husdyrgjødsel blir brukt saman med rein N-gjødsel at svoveldekkinga kan bli knapp. Fullgjødseltypane, Opti-NS og svovel-can inneheld svovel og dekkjer normalt behovet. Vi har ikkje gode jordprøver for svovel, og kan derfor ikkje gje gjødslingsbehovet så presist som for fosfor og kalium. Svovelforsyninga frå jord varierer mykje. Ein del blir tilført gjennom mineraliseringa av organisk materiale i jorda. Svovel i blautgjødsel må også mineraliserast frå sulfid til sulfat for å være plantetilgjengelig, og dette vil ta noko tid avhengig av jordtemperatur og omsetjingsforhold. Behovet for svovelgjødsling vil vera større på våren enn utover sommaren på grunn av låg jordtemperatur og lite omsetting av organisk materiale. Vidare vil ein føre bort mest svovel med avlinga ved intensiv drift og store avlingar. Likevel er nok S-forsyninga frå jord, husdyrgjødsel og nedbør stor nok til å gje full avling mange stader. Mineralanalysar av fôret er den beste måten å undersøke svovelstatusen på. N/S-forholdet er da ein betre indikator enn å sjå på svovelinnhaldet. Tabell 1. N/S-forhold med og utan S-gjødsling i 1.slått, middel av tre N-nivå og år. Gjødsel utan S Gjødsel med S Kvithamar 17,6 11,7 Ås 17,2 11,7 Løken i Valdres 13,3 12,2 Tabell 2. N/S-forhold i blandingseng ved ulike utviklingssteg hos timotei i vårveksten. Utviklingssteg Kvithamar i Stjørdal Løken i Valdres Særheim (Jæren) Begynn. strekking 13,6 14,3 13,9 I strekking 14,1 13,2 13,2 Begynn. skyting 13,8 11,7 12,7 Full skyting 13,8 11,0 - Gjødslingsforsøk I prosjektet «Mer og bedre grovfôr som basis for norsk kjøtt- og melkeproduksjon» er det sett nærmare på desse spørsmåla i gjødslingsforsøk ved tre mengder N og gjødsel med og utan S i forsøk på Ås, Løken i Valdres og på Kvithamar i Stjørdal. Det var positive avlingsutslag for S på Ås og Kvithamar, men ikkje på Løken. Svovelgjødsling auka S-innhaldet i fôret og sette ned N/S-forholdet (tab.1). Det var godt samsvar mellom høge N/S-forhold og avlingsutslag for S-gjødsling på Kvithamar og Ås N/S-forholdet varierer Forholdet mellom N og S blir også påverka av utviklingsstadiet på graset. Normalt blir det tatt opp relativt meir N enn S tidleg i vekstperioden slik at N/S-forholdet er høgast på beitestadiet og går ned utover mot skyting og etter skyting. Dette er undersøkt i eit anna forsøk der ein har sett på ulike haustesystem i blandingseng av timotei, engsvingel og raudkløver. Her er NIRS-metoden brukt til analyse av N og S, og for svovel må ein rekne med noko feilmargin her. Forsøka viser at N/S-forholdet går ned med aukande utvikling, men utslaga er ikkje veldig store (tab. 2). På Kvithamar var det ingen utslag på N/S-forholdet på grunn av at kløverinnhaldet var veldig høgt. N/S i kløver er høgare enn i gras og ser ut til å vera lite påvirka av haustetida. I utsortert timotei gjekk N/S-forholdet på Kvithamar ned i om lag same takt som på Løken og Særheim. I middel for utsortert timotei på Kvithamar og Løken gjekk innhaldet ned frå 15,6 ved begynnande stråstrekking til 11,0 ved full skyting. N/S-forholdet i engsvingel var litt lågare enn i timotei, medan N/S-forholdet i raudkløver låg høgt, i middel av haustetider på 17,6. Tala tyder på at ein er mest utsett for S-mangel ved intensiv drift og hausting på tidlege utviklingssteg. Det er da også viktig å unngå overdosering av nitrogen som vil gje unødvendig høgt PBVinnhald i fôret og unødvendig høgt N/S-forhold. Tor Lunnan, Bioforsk Øst Løken Anne Kjersti Bakken, Bioforsk Midt-Norge, Kvithamar 10 11

7 Silosjuke hjå hest Silosjuke førekjem heldigvis sjeldan. Men det er tilfelle kvart år og da helst på etterjulsvinter eller vår. Årsaka er alltid fôr med dårleg hygienisk kvalitet, som oftast blaut rundball eller silo. I enkelte tilfelle har sjukdomen vore spora attende til dårleg høy. Silosjuke eller Perifer neuropati som den blir kalla på fagspråket, er svært dramatisk. Det startar med lammingar i bakpart og overkoding på bakbeina. Sjukdomen er sjeldan reversibel og endar ofte med avliving. Ekspertane leitar etter årsaker, men veit enda ikkje meir enn at dei trur det er eit giftstoff produsert i ensilasje. Det kan vera sopp, det kan og vera andre forureiningar som er årsak. Det har vore funne jord i fôret i fleire tilfelle. Sjukdomen må ikkje forvekslast med botulisme. Da er daude dyr årsak til gifta. Følgjene da er lamming i svelg. Foto: Hege Sundet Vi veit at mange av medlemmene våre har hest sjølve eller dei leverer fôr til andre hesteeigarar. Med bakgrunn i alle problema det var i innhaustinga i fjor, vil Landbruksrådgivinga minne om at det kan vera grunn til å vera obs på kva det vert fôra med denne sesongen. Hest er eit krevjande dyr å fôre og må ha topp hygienisk kvalitet på alt han set til livs. Kompetanseoppbygging Norsk Landbruksrågiving har den seinare tida bygd opp kompetanse om fôring av hest og fôr til hest gjennom prosjektet NLR-Hest. Vi har henta kunnskap frå fleire delar av miljøet som Starum, fleire hesteklinikkar, større stallar og UMB. Vi har og besøkt spesialiserte hestefôrprodusentar. I april skal vi til Sverige for å studere svensk hesterådgiving. Svenskane er i verdstoppen i forsking på hest og fôring av hest, og har heilt sikkert mykje å læra bort. Har nokon spørsmål om temaet, ta gjerne kontakt. Det er artikkelforfattar som deltek på hestekursa frå NLR Gudbrandsdalen. Vi kan også tilby fôrplanar til hest, gjerne basert på analyse av eigen vare. Sigurd Eggen Liten tue kan velte store lass og små detaljer i ensileringsmiddelet kan berge mye surfôr Ta ikke unødvendig risiko med grovfôret GrasAAT ensileringsmidler gir deg: Raskt lav ph Lite tap av sukker God effekt mot smøresyre Økt fôropptak og produksjon Effekt mot gjær- og muggsopp Dobbel verdi tilbake Bekkerensk mot flomskade Tørrstoffprosent i graset Trær og kratt som har veltet ut i bekker vil lett blir dratt med nedover med flomvatnet. Dette kan tette stikkrenner og brukar. Vatnet kan da lett flomme over veger og jernbane og skylle bort disse. Kast aldri kvist og skrot i vassdragene. Få med deg andre grunneiere og lag en plan for vedlikehold av vassdragene. Nedfallstrær og rotvelter bør fjernes, Trær som henger veldig utover i bekken slik at det bare er et tidsspørsmål før de faller, bør fjernes. Det samme gjelder trær som vokser nede i bekkefarene. Sett igjen et passe antall litt yngre trær på bekkekanten. For fisken er det en fordel at greinene henger litt ut over bekken. Dette skaffer både skjul og mat til fisken ved at insekter falle ned fra greinene. Hvis bekkerensken kan hindre erosjon og forurensing, kan du kanskje også få SMIL-midler til dette. Hør alltid med lokalt landbrukskontor før du setter i gang. Dette gjelder særlig hvis du må fjerne grus og stein i bekkeløpet. Fylkesmannen i Oppland har lagd ei brosjyre om stell og vedlikehold av kantsoner mot vassdrag og jorder. Sjå linken: vedlegg/kantsoneveileder_juni2010.pdf. Silo og rundballer Silo og rundballer Norgesfôr Ottadalen Mølle, Lom, tlf Norgesfôr Ottadalen Mølle, avd. Vågå, tlf Norgesfôr Vinstra Bruk, Vinstra, tlf Strand Unikorn, Moelv, tlf

8 Lokalprodusert flis til talle og plastring av uteareal for husdyr Mars Ømmo. Mykje nedbør skaper mange utfordringar for alle som driv med jordbruk, noko gardbrukarane har fått merke godt på fleire områder siste året. Alle som har husdyrproduksjon, ønskjer at dyra kan vera mykje ute når forholda ligg til rette for det. Eit kjent problem ved milde vintrar og ved mykje nedbør i sommarhalvåret, er at det blir blautt og utrivelege for dyra på uteareala deira. Ved fôringshekker, drivveger og anna uteareal blir det fort opptrakka og utriveleg, og både folk og dyr kan kvie seg for å gå der. Mange stader i utlandet har dette problemet vore løyst ved at uteareala blir plastra med stor treflis. Denne metoden har også vore utprøvd ved fleire forsøk her i landet. Bioforsk Nord har hatt fleire prosjekt på dette, m.a.: Betre driftssystemer for husdyr basert på flisunderlag. Erfaringane frå prosjektet har vore positive. I testane har det vore brukt lokalprodusert flis, og flisa har vore testa som strø, til plastring av uteareal og til talle. Testane har vore utført hos gardbrukarar med forskjellige produksjonar. God talledrift gjev god dyrevelferd, og ein kan nytte rimelege bygningar. Resultata frå prosjektet for talledrift er variable, men positive. Når det gjeld plastring av uteareal, så er erfaringane frå prosjektet her positive. Opplegget har fungert godt for både sau, storfe og hest. Rapporten frå prosjektet konkluderer med at talledrift krev mykje kunnskap og at bonden må vera påpasseleg. Det manglar fortsatt mykje kunnskap før ein kan konkludere med drift av talle med lokalprodusert flis. Rapporten kan lesas på no Bioforsk rapport nr Det er nokre aktørar i vårt område som tek på seg oppdrag med hogging av flis. Dei er mobile og kan ta oppdrag ute på garden. Har ein eit prosjekt med t.d. rydding av hamning, rydding av tre langs gjerder og jordekanter, eller anna vedproduksjon, kan ein få hogd opp dette virke til flis som ein måtte ha behov for. Hoggarane har stor kapasitet, så utfordringa her er vel å få til nok virke. Norsk Landbruksrådgiving Gudbrandsdalen vil arrangere ein fagdag om emnet i løpet av våren. Ingebjørg Ekre Jon Atle Repstad Produktsjef såfrø og grøntanlegg Bjørn Stabbetorp Markedssjef plantekultur Når du handler med Felleskjøpet følger det Hans Trygve Lund Fagsjef plantekultur Vis trafikkvett på traktoren Jan Håvard Kingsrød Produktsjef konservering fagfolk med Ragnar Dæhli Produktsjef gjødsel og kalk Landbruksrågivinga har fått forespørsel om regelverk ved traktorkjøring/transport på offentlig veg. Dette er et omfattande tema litt utanfor vårt arbeidsområde. Vi viser derfor til ein artikkel på www. midtdalsbonden.no. Vi tar med bare et lite utdrag. Sikring av rundballer og kjøring med rundballpigg på traktor langs vei var noen av temaene på trafikksikkerhetsdag i Ringebu for landbruket 20. august Det ble blant anna demonstrert hva som kan skje om en rundball skulle falle av lasten og treffe en personbil. Under transport skal gods på kjøretøy være sikret slik at ingen del av godset kan forskyve seg eller falle av. Sikring skal minst kunne tåle følgende krefter: a) Framover langs kjøretøyet: Kraft lik hele godsets vekt. b) Bakover og på tvers av kjøretøyet: Kraft lik halve godsets vekt. c) Framover langs tilhenger trukket av traktor eller motorredskap som er konstruert for fart ikke over 30 km/t: Kraft lik halve godsets vekt. Gods skal være sikret ved låsing, stenging eller surring eller ved kombinasjon av disse metoder. Bestemmelsene i denne paragraf gjelder ikke utenfor veg som er åpen for alminnelig ferdsel dersom godset likevel er forsvarlig sikret. Annet viktig - Det er ikke tillatt at lasten stikker utenfor tilhengerens bredde. - Tilhenger til traktor SKAL være registrert ved ferdsel på offentlig veg. Det er tillatt å krysse offentlig veg uten at den er registrert. - Det er heller ikke tillatt å kjøre med rundballer ved bruk av pigg foran eller bak på offentlig veg. Her SKAL det lastes over på tilhenger el. Rundballpigg ol er ikke beregnet eller konstruert fra fabrikanten for bruk på offentlig veg. Atle Ivar Flaa Produktsjef såkorn Ta kontakt på telefon på kjøpet! Ole Sigvart Dahlen Produktsjef plantevern Olav Aspli Fagsjef plantekultur 1 1

9 Retur og utgjevaradresse: NLR Gudbrandsdalen, 2686 LOM Roundup tilpasset tøffe forhold Ideell for entreprenører og andre profesjonelle brukere Perfekt til bekjempelse av gras- og lauvegetasjon langs jernbane- og vegkanter Økt kapasitet, mindre væravhengig sprøyting Ny Transorb Teknologi fra verdens ledende produsent Meget raskt opptak Godt resultat ved krevende forhold Kun 5 dager mellom behandling og jordbearbeiding Roundup er et registrert varemerke fra Monsanto LLC. BRUK UGRESSDREPERE ANSVARLIG. LES ALLTID ETIKETTEN OG BRUKSANVISNINGEN FØR BRUK. Norgesfôr er totalleverandør av mineralgjødsel, såvarer, plantevern, ensilering og fôr til alle dyreslag Norgesfôr Ottadalen Mølle, Lom, tlf Norgesfôr Ottadalen Mølle, avd. Vågå, tlf Norgesfôr Vinstra Bruk, Vinstra, tlf Strand Unikorn, Moelv, tlf DG-TRYKK, Tretten, tlf

nytt fra Hedmark Landbruksrådgiving nummer 3 april 2013, årgang 22 Tema: Våronn

nytt fra Hedmark Landbruksrådgiving nummer 3 april 2013, årgang 22 Tema: Våronn nytt fra Hedmark Landbruksrådgiving nummer 3 april 2013, årgang 22 Tema: Våronn EXPRESS SX EFFEKTIVERE, RASKERE OG TRYGGERE Formuleringsteknologien SX gir klare fordeler SX granulatet innebærer at produktet

Detaljer

Medlemsblad for Norsk Sau og Geit

Medlemsblad for Norsk Sau og Geit Medlemsblad for Norsk Sau og Geit Nr. 4/2008 Leder 3 Tilsette i NSG 4 Innhold Reportasjer/Marked/Økonomi Satsar vidare på ØkoSau 5 Vil ha utmarka tilbake 8 Kan rovdyrsikre gjerder redde beitenæringa? 10

Detaljer

Kunnskap gir vekst. Klar til å kjempe om størst byggavling. Løsninger for fremtidens utfordringer. Utnytt avlingspotensialet i høsthveten

Kunnskap gir vekst. Klar til å kjempe om størst byggavling. Løsninger for fremtidens utfordringer. Utnytt avlingspotensialet i høsthveten Kunnskap gir vekst Nr. 1, 2015 AVLINGSKAMPEN 2015: Klar til å kjempe om størst byggavling SIDE 12-17 Løsninger for fremtidens utfordringer SIDE 18-27 Utnytt avlingspotensialet i høsthveten SIDE 30-33 2

Detaljer

Etablering av Kjelle jordarbeidingsforsøk

Etablering av Kjelle jordarbeidingsforsøk Bioforsk Rapport Bioforsk Report Vol. 10 (33) 2015 Etablering av Kjelle jordarbeidingsforsøk Ruteforsøk med måling av overflate- og grøfteavrenning Marit Hauken, Sigrun Kværnø, Marianne Bechmann, Geir

Detaljer

Delt gjødsling til bygg og havre. BioforskFOKUS Vol. 2. Bernt Hoel Bioforsk Øst Apelsvoll Bernt.hoel@bioforsk.no. Nr. 8 2007

Delt gjødsling til bygg og havre. BioforskFOKUS Vol. 2. Bernt Hoel Bioforsk Øst Apelsvoll Bernt.hoel@bioforsk.no. Nr. 8 2007 BioforskFOKUS Vol. 2 Nr. 8 2007 Foto: Unni Abrahamsen, Bioforsk Øst Apelsvoll Delt gjødsling til bygg og havre Bernt Hoel Bioforsk Øst Apelsvoll Bernt.hoel@bioforsk.no 2 Bioforsk Fokus blir utgitt av:

Detaljer

Plantevern og plantehelse i økologisk landbruk. Bind 4 Frukt og bær

Plantevern og plantehelse i økologisk landbruk. Bind 4 Frukt og bær www.bioforsk.no FOKUSBioforsk I Vol. 3 I Nr. 7 I 2008 Plantevern og plantehelse i økologisk landbruk Bind 4 Frukt og bær Redaksjon: Dag Røen, Lars Olav Brandsæter, Svein Magne Birkenes, Gunnhild Jaastad,

Detaljer

På tide med kalking? Siv Nilsen, LR Fosen Forsøksring Anders Eggen, Trøndelag Landbruksrådgivning. Hvorfor kalker vi? Hvorfor blir jorda sur?

På tide med kalking? Siv Nilsen, LR Fosen Forsøksring Anders Eggen, Trøndelag Landbruksrådgivning. Hvorfor kalker vi? Hvorfor blir jorda sur? På tide med kalking? Siv Nilsen, LR Fosen Forsøksring Anders Eggen, Trøndelag Landbruksrådgivning ABC i riktig kalking: 1. Ta jordprøver og finn ut hvor mye du må kalke (i kg CaO). 2. Vurder behovet for

Detaljer

Økt norsk kornproduksjon Utfordringer og tiltak. Rapport fra ekspertgruppe

Økt norsk kornproduksjon Utfordringer og tiltak. Rapport fra ekspertgruppe Økt norsk kornproduksjon Utfordringer og tiltak Rapport fra ekspertgruppe 1 2 Forord Ett av de viktige målene i Regjeringens Velkommen til bords er å øke matproduksjonen innen basisproduksjoner i jord

Detaljer

LAMMESESONGEN 2014. Lykke til med både beite- og slaktesesongen 2014! Sigrunn Hestenes Regionsjef Midt-Noreg og Fagansvar for småfe i Nortura

LAMMESESONGEN 2014. Lykke til med både beite- og slaktesesongen 2014! Sigrunn Hestenes Regionsjef Midt-Noreg og Fagansvar for småfe i Nortura LAMMESESONGEN 2014 LAMMESESONGEN 2014 Beitesesongen er no godt i gang, og det er denne som legg grunnlaget for den kvaliteten vi haustar når vi kjem til slaktinga. Sommaren kom tidleg i Sør-Norge, mens

Detaljer

Nye spredeteknikker bedre bruk av blaut husdyrgjødsel

Nye spredeteknikker bedre bruk av blaut husdyrgjødsel Nye spredeteknikker bedre bruk av blaut husdyrgjødsel Innledning God utnytting av husdyrgjødsla Bondens gull har blitt stadig viktigere, både for gardbrukeren og storsamfunnet. I tillegg til næringsverdien,

Detaljer

Etablering av utmarksslått på Nordfjord Folkemuseum

Etablering av utmarksslått på Nordfjord Folkemuseum Etablering av utmarksslått på Nordfjord Folkemuseum Etablering og skjøtsel av kulturlandskap på museum. DEL 1 Liv Byrkjeland og Marie Pettersson 2007 FØREORD Denne rapporten er del 1 av det ABMU-finansierte

Detaljer

Notat 2006-15 Verdi av fôr frå utmarksbeite og sysselsetting i beitebaserte næringar

Notat 2006-15 Verdi av fôr frå utmarksbeite og sysselsetting i beitebaserte næringar Notat 2006-15 Verdi av fôr frå utmarksbeite og sysselsetting i beitebaserte næringar Agnar Hegrenes Leif Jarle Asheim 1 Tittel Forfattar Prosjekt Utgjevar Utgjevingsstad Oslo Utgjevingsår 2006 Tal sider

Detaljer

Hestens evne til egen termoregulering

Hestens evne til egen termoregulering NR 01-2015 Innhold: Hestens evne til egen termoregulering Luserne i enga Hestens evne til egen termoregulering Av Liv Jorunn Hind, Bioforsk LivJorunn.Hind@bioforsk.no I løpet av vinteren lurer mange hesteeiere

Detaljer

Ønskje om opplæring, kjøp av tenester, framtidsutsikter og hindringar for bønder i Hordaland

Ønskje om opplæring, kjøp av tenester, framtidsutsikter og hindringar for bønder i Hordaland NOTAT 2009 16 Ønskje om opplæring, kjøp av tenester, framtidsutsikter og hindringar for bønder i Hordaland Arild Spissøy Åshild Hjørnevik Serie Redaktør Tittel Forfattarar Prosjekt Notat Agnar Hegrenes

Detaljer

Omsetningstaket for fritidsfiske etter torsk Side 7

Omsetningstaket for fritidsfiske etter torsk Side 7 UTGAVE 1 - juli 2012 ÅRGANG 28 Omsetningstaket for fritidsfiske etter torsk Side 7 Bekymring for turistfisket etter kveite, side 9 Arealavgift krever politikere med ryggrad, side 10 Taretråling til skade

Detaljer

Jorderosjon Oversikt over erosjonsprosesser og mottiltak Tekst og foto Svein Skøien Landbrukskontoret i Follo 23.06.2008

Jorderosjon Oversikt over erosjonsprosesser og mottiltak Tekst og foto Svein Skøien Landbrukskontoret i Follo 23.06.2008 1 Jorderosjon Oversikt over erosjonsprosesser og mottiltak Tekst og foto Svein Skøien Landbrukskontoret i Follo 23.06.2008 www.follolandbruk.no 2 Innledning Jorderosjon forekommer nesten over alt på jordoverflaten.

Detaljer

Vil ha et livskraftig norsk landbruk. Aktive bønder møter framtida Side 14-17. Kraftfôr fra Norgesfôr Side 18-25 1. Side 4-7

Vil ha et livskraftig norsk landbruk. Aktive bønder møter framtida Side 14-17. Kraftfôr fra Norgesfôr Side 18-25 1. Side 4-7 Vil ha et livskraftig norsk landbruk Side 4-7 Aktive bønder møter framtida Side 14-17 Kraftfôr fra Norgesfôr Side 18-25 1 Norsk matproduksjon skal øke! LEDER Erik Harsem Daglig leder, Norgesfôr AS Industrilandbruket:

Detaljer

Kom i gang med Jordplan

Kom i gang med Jordplan Kom i gang med Jordplan Hovedpunkter Innlogging Åpningsbildet Skifter Vekster Jordprøver Kalkplaner Gjødselplaner Lager Registrering av arbeid Sist oppdatert Mars 2013 Innholdsfortegnelse Jordplan... 3

Detaljer

Planter som jorddekke

Planter som jorddekke Økologisk landbruk NORSØK Småskrift Nr. 2/2005 Planter som jorddekke gjødsling og plantevern Norsk senter for økologisk landbruk Økologisk landbruk Planter som jorddekke gjødsling og plantevern Tittel:

Detaljer

NBF-Nytt. Mesterverk av Grindverk. Organisasjonsnytt. Kurs i Grindverksbygging. Sitkagran - et fullverdig konstruksjonsvirke. Trelastfaget på nett

NBF-Nytt. Mesterverk av Grindverk. Organisasjonsnytt. Kurs i Grindverksbygging. Sitkagran - et fullverdig konstruksjonsvirke. Trelastfaget på nett NBF-Nytt Forum for Norske Bygdesager s 4-5 Organisasjonsnytt Markedsrapport Energi s 6-7 s 10-11 Kurs i Grindverksbygging Sitkagran - et fullverdig konstruksjonsvirke s 12-13 Trelastfaget på nett s 14

Detaljer

- en læringsarena for skoler og barnehager

- en læringsarena for skoler og barnehager TEMA Nr. 1 - April 2013 Skolehagen på Holt - en læringsarena for skoler og barnehager Marit Jørgensen, Bioforsk Nord Holt. E-post: marit.jorgensen@bioforsk.no Skolehagen gir en unik mulighet til å kombinere

Detaljer

Norsk malt, humle og urter smaken av norsk øl

Norsk malt, humle og urter smaken av norsk øl Sundgren, T. et al. / Bioforsk FOKUS 9 (1) 99 Norsk malt, humle og urter smaken av norsk øl Tove Sundgren 1, Mette Goul Thomsen 1, Mauritz Åssveen 1, Erling Stubhaug 2, Anne Kari Bergjord 3, Ruth Mordal

Detaljer

Et magasin fra Universitetet for miljø- og biovitenskap Nummer 1-2010

Et magasin fra Universitetet for miljø- og biovitenskap Nummer 1-2010 1859: Undervisningen starter ved Den høiere Landbrugsskole i Aas, den første høyere utdanningsinstitusjonen som det norske Stortinget selv oppretter. Naturvitenskapen skal ut til folket. 1897: Vitenskapelig

Detaljer

Kunnskap kryssar grenser

Kunnskap kryssar grenser Vestlandsforsking-rapport nr. 1/2012 Kunnskap kryssar grenser Auka bruk av videomøte og nettoverføring for reduksjon av CO 2 - utslepp Frida Ekström, Hans Jakob Walnum og Svein Ølnes Vestlandsforsking,

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

Prosjekt norsk korn i kraftfôr

Prosjekt norsk korn i kraftfôr Prosjekt norsk korn i kraftfôr Sluttrapport mars 2012 Norsk korn i kraftfôr Utviklingen i bruk av norsk korn i kraftfôr og de viktigste årsakene til endringene. 9.3.2012 Innhold Utviklingen i bruk av norsk

Detaljer

Det krever sin bonde! en undersøkelse av motiver og økonomi i økologisk melkeproduksjon

Det krever sin bonde! en undersøkelse av motiver og økonomi i økologisk melkeproduksjon Notat 2008 2 Det krever sin bonde! en undersøkelse av motiver og økonomi i økologisk melkeproduksjon Ane Margrethe Lyng Ellen Marie Forsberg Ola Flaten Tittel Det krever sin bonde! En undersøkelse av motiver

Detaljer

Dyrkingsveiledning for økologisk potetdyrking

Dyrkingsveiledning for økologisk potetdyrking Dyrkingsveiledning for økologisk potetdyrking av Per J, Møllerhagen Bioforsk Øst Apelsvoll Utarbeidet for Gartnerhallen`s kontraktdyrkere på økologisk potet. Arbeidet er utført i regi av prosjektet Økt

Detaljer