KOMMUNENS AVIS FOR BERGENSERE OVER 67

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KOMMUNENS AVIS FOR BERGENSERE OVER 67"

Transkript

1 fiin gammel :38 Side 1 Nr Eldre skal bestemme mer Side 3 Hvordan har de det på sykehjemmene Side 4 «Det lille ekstra» Side 6 De venter på telefon fra deg Side 9 Vil så gjerne ha litt julegodter Side Det første melet er malt Side 24 Foto: Bergen Tourist Board/Per Nybø KOMMUNENS AVIS FOR BERGENSERE OVER 67 B-BLAD

2 fiin gammel :38 Side fiin gammel Medarbeidere i dette nummeret: NR årg. Ansvarlig redaktør Robert Rastad Redaktør Tora Synøve Raundalen, tlf tlf Redaksjonens adresse: Seksjon informasjon Bergen kommune Boks Bergen, tlf E-post: bergen.kommune.no Ikke å velge er også et valg I disse dager snakkes det mye om valgfrihet. Det er derfor viktig å minne om at valgfrihet er en frihet til å velge og en frihet til å la det være. Valgfriheten det har vært mye snakk om denne høsten gjelder det som på folkemunne kalles for hjemmehjelp. Med dette menes i hovedsak rengjøring, klesvask og andre husholdningsoppgaver som kommunen tilbyr til dem som har behov for det. Hittil har disse tjenestene blitt levert av kommunalt ansatte. Det skal vi også fortsette med. Men byrådet ønsker nå at den enkelte skal kunne velge selv om de vil fortsatt ha denne tjenesten levert fra kommunen eller fra et privat firma (som er godkjent av kommunen). Prisen vil uansett være den samme. Det dette betyr i praksis for hver enkelt som mottar disse tjenestene er at dersom du ønsker å få noen andre til å gjøre denne jobben for deg, vil du få muligheten til det. Dersom du derimot vil fortsette med å motta disse tjenestene fra kommunalt ansatte, eller dersom du ikke ønsker å ta stilling til dette spørsmålet og bare ha det slik som du har hatt det hittil, kan du selvsagt det. Ikke å velge, er også et valg. Robert Rastad Informasjonssjef Tora Synøve Raundalen tel.: bergen.kommune.no Ellen Økland, tel.: bergen.kommune.no Ragnhild Øverland Arnesen tel.: bergen.kommune.no Elisabeth Farstad tel.: bergen.kommune.no Utgiver: Bergen kommune, Seksjon informasjon Bergen kommunes internettadresse: «fiin gammel» kommer ut fire ganger i året og sendes fritt i posten til alle over 67 år bosatt i Bergen. Ektefeller får en avis felles. Vi gjør oppmerksom på at det kan forekomme forsinkelser i oppjusteringen av adresseregisteret, slik at det kan ta litt tid å endre navnelisten. Teknisk utgiver: Media Bergen Annonser: Media Bergen Annonsekonsulenter: Elsa Bilsbak Gunn Dyrøy Tlf Layout og montasje: Media Bergen Opplag: eksemplarer Senioruniversitetet i Bergen Senioruniversitetet i Logen har hatt fulltallig fremmøte i høst. I salen og på galleriet har det vært vanskelig å oppdrive et ledig sete. Bortimot 400 pensjonister har fulgt med forelesningene. I følge gode kilder avslutter mange studiedagen med noe å bite i på konditorier og spisesteder i nærheten, og en liten handletur i sentrum. Fra Logen Foto: Ellen Økland VÅRENS PROGRAM Førstekonservator dr.art. Gitte Hansen, Bryggens Museum: En by vokser frem. Eksemplet Bergen fra ca 800 til ca Direktør Tore Torvund: Eventyret om Norsk Hydro Journalist Per Egil Hegge: Ny presidentperiode i USA Professor i medievitenskap UiB Jostein Gripsrud: Media og Makt Program ikke fastlagt Journalist Åshild Ulstrup Årsmøte. Frelsesarmeen, ved Rune Andersen Kjersti Lie Holtan: Et annerledes Afrika Professor ved Polarinstituttet i Tromsø Olav Orheim: Klima Jakob Skarstein: Chr. Michelsen Professor ved Kbhvn U. Jon Fjeldsaa: Regnskogen Professor UiB Frank Aarebrot: Perspektiv på Professor emerita Ida Blom: Kan Fædrelandskjærlighet beregnes efter Kjøn? Sorger og gleder i året Musikk Andre aktiviteter i tilknyttning til Senioruniversitetet Filmklubb, filmklubb, studiegrupper i nordisk litteratur, engelsk, fransk m.m. Salg av semesterkort: mandag 10. januar 2005 kl Senioruniversitet i Bergen, Logen

3 fiin gammel :38 Side 3 fiin gammel - 3 Ny organisering av hjemmetjenesten: Eldre skal bestemme mer Praktisk bistand husholdning vil fra tidlig på våren 2005 bli skilt ut fra pleie- og omsorgstjenesten i bydelene og skal organiseres på en ny måte. Tekst: Ragnhild Øverland Arnesen Foto: Tora Synøve Raundalen Bystyret gjorde i oktober vedtak om å endre den kommunale hjemmetjenesten. Tjenesten består i dag av to deler: det vi kaller praktisk bistand husholdning og personlig hjelp og pleie/hjemmesykepleie. Hva er praktisk bistand husholdning? Denne tjenesten omfatter i hovedsak rengjøring (vask, støvsuging, støvtørk og liknende), klesvask, fjerning av avfall, eller andre husholdningsoppgaver som den enkelte bruker har fått vedtak om. Viktig: Pleietjenestene/hjemmesykepleien er ikke berørt av denne endringen. Hva vil skje? Det første som vil skje, er at praktisk bistand husholdning fra tidlig på våren 2005 vil bli organisert i en egen, kommunal virksomhet. Om lag 170 av hjemmehjelperne vil bli flyttet over hit, under ny arbeidsledelse. Alle disse hjemmehjelperne vil fortsatt være kommunale, men de vil nå kun gjøre husholdningsoppgaver. Hva betyr dette for deg? Mange brukere har fått vedtak om hjelp til praktisk bistand husholdning, altså til rengjøring, klesvask og liknende. Dette vedtaket gjelder som før. Alle disse brukerne vil til våren få disse tjenestene utført av de ansatte i den nye virksomheten, som ennå ikke har fått noe navn. Den enkelte vil i realiteten ikke merke store endringer. Mange eldre får i tillegg personlig hjelp og pleie/hjemmesykepleie, og de vil som før få dette av kommunens pleie- og omsorgstjeneste, altså hjemmesykepleien. Ingen vil miste noen av de tjenestene de har i dag. Du kan velge å beholde den kommunale tjenesten du allerede har, og få praktisk hjelp i huset som før eller du kan velge å få de samme tjenestene utført av et privat firma. Firmaene man kan velge mellom, vil være godkjent av kommunen. Til høsten kan du velge I dag kan man bare få praktisk bistand fra kommunen. Ønsker man at andre skal levere slike tjenester, må man ordne det selv. Fra høsten 2005 ønsker byrådet å tilby alle som mottar praktisk bistand husholdning, muligheten til å velge hvem som skal levere tjenesten. Hva betyr det? Du kan velge å beholde den kommunale tjenesten du allerede har, og få praktisk hjelp i huset som før. Du kan velge å få de samme tjenestene utført av et privat firma. Firmaene man kan velge mellom, vil være godkjent av kommunen. Tjenesten kommer til å koste det samme, uansett hva du velger. Dette betyr at hvis du er misfornøyd med jobben som blir gjort hjemme hos deg, kan du velge å skifte fra kommunen til privat tjeneste-leverandør. Man kan også gjøre det omvendt: skifte fra ett privat firma til et annet, eller fra et privat firma til kommunens tjeneste. Kommunen vil komme tilbake med mer informasjon om dette i god tid før ordningen skal tre i kraft. Hvorfor endringer? Helsebyråd Trude Drevland, som er ansvarlig for blant annet omsorgen for de eldre i byen, håper med denne omleggingen at kommunens tjenester til de eldre skal bli mer forutsigbare og klarere definert enn hittil. Målet er enda bedre kvalitet på tjenestene, understreker hun. Noen kommuner har allerede forsøkt denne ordningen, og mange eldre er svært fornøyde. Fordelen er at man kan bestemme mer selv, og ikke er prisgitt det tilbudet kommunen har. Ring for mer informasjon Bergen kommune håper at også Bergens eldre hjemmeboende vil bli fornøyde med tjenestene som leveres. Dersom du ikke er fornøyd, så håper vi at du vil si fra, slik at det går an å rette på det. Om du vil vite mer, så ring gjerne kommunens sentralbord, tlf , eller forvaltningstjenesten i bydelen der du bor, (se telefonnummer på side 23) og si at det gjelder Omorganisering av hjemmetjenesten.

4 fiin gammel :38 Side fiin gammel Hvordan har de det på sykehjemmene? Byrådet vedtok i vår at det skulle gjennomføres en trivselsundersøkelse ved institusjoner i Bergen kommune. Mange andre kommuner i Norge har også undersøkt trivselen ved sykehjemmene på denne måten. Skjemaene som ble brukt, er utarbeidet for hele landet av Kommunenes Sentralforbund. Tekst og foto: Tora Synøve Raundalen 31 kommunale og private sykehjem i Bergen kommune deltok. Spørreskjema ble sendt ut til 1297 pårørende og det ble gjennomført 404 intervjuer av personer som har langtidsopphold i sykehjem. Om undersøkelsen Ved å gjennomføre undersøkelsen flere ganger, kan man over tid kan følge med i hvordan kvaliteten på sykehjemmet blir bedre og samtidig foreta sammenligninger med andre kommuner. Dette er den første målingen hvor en bruker disse skjemaene for Bergen kommunes vedkommende. En kan derfor foreløpig bare sammenligne med andre kommuner som har benyttet samme skjemaene. Etter hvert skal Bergen kommune gjennomføre slik undersøkelse hvert annet år. Hensikten er å forsøke å måle trivsel for brukerne, medvirkning til å forme miljøet på sykehjemmet, respektfull behandling, pålitelighet, tilgjengelighet, informasjon, fysisk miljø, samordning og personalets kompetanse. Vanskelig for intervjuobjektene Personer som får tilbud om langtidsopphold i sykehjem, er mennesker som ikke lenger kan klare seg i egen bolig på grunn av svekket helsetilstand. Svært mange har problemer med å ivareta sine egne behov, og evnen til å svare på spørsmål knyttet til egen situasjon er ofte sterkt redusert. Med dette som utgangspunkt fant en det riktig å spørre alle de beboere som ble vurdert å være i stand til dette av avdelingssykepleier og sykehjemslege. Totalt i Bergen kommune ble 22 prosent av beboerne spurt og av disse igjen var det bare 88 prosent som klarte å svare på undersøkelsen. Alle som sa seg villige til å delta i undersøkelsen, fikk besøk av en intervjuer som fylte ut spørreskjema for den enkelte. Intervjuere som ble brukt, var både personell fra vikarbyrå og kommunalt ansatte som beboerne ikke kjente så godt. Positive til intervjuene Både beboere og intervjuere fortalte at de opplevde undersøkelsen som positiv. Mange benyttet seg av muligheten til også å gi tilbakemelding på andre forhold enn de spørreskjemaet inneholdt. Den lave svarprosenten tilsier at en ikke kan legge for mye i de variasjonene som kommer frem mellom institusjonene. Liten tilbakemelding fra pårørende Pårørende fikk tilsendt spørreskjema pr. post. 89 prosent av beboerne var oppført med nærmeste pårørende. A v disse svarte bare 39 prosent på undersøkelsen. Tilfredse beboere Gjennomgående er det samlete resultatet for Bergen kommune ganske likt gjennomsnittet for de kommunene ellers i landet som har deltatt i undersøkelsen. Pårørende er gjennomgående mindre positive enn brukerne selv gir uttrykk for å være. Resultatene for Bergen kommune antyder at beboerne ved sykehjem i Bergen kommune er like tilfredse som beboere ved sykehjem i andre kommuner som har deltatt i undersøkelsen. Overraskende stor tilfredshet Selv om institusjonene ligger veldig godt an, med poeng mellom 3 og 4, som betyr «litt fornøyd» og «svært fornøyd», vil vi likevel nevne en gruppe som utmerker seg. Undersøkelsen gir institusjonene en generell vurdering ved at målingen av trivsel, brukermedvirkning, respektfull behandling, pålitelighet, tilgjengelighet og informasjon blir slått sammen. Da viser det seg at hele 13 av de 29 sykehjemmene som var med i undersøkelsen kommer over 3,5 poeng, det vil si i øverste gruppe av «litt fornøyd» og opp mot «svært fornøyd». De ligger temmelig likt, med disse 6 aller øverst: Slettebakken menighets sykehjem, Hordnestunet, Åstveit sykehjem, Konow senter, Kalfaret sykehjem, og Øvsttunheimen. Deretter finner vi, rett under: Skjoldtunet, Mildeheimen, Nykirken sykehjem, Røde Kors, Arna Helseheim, Betanien og Kolstihagen. Men som sagt: alle disse 13 rapporterer stor grad av tilfredshet med sykehjemmet de bor på. Vi må igjen ta i betraktning den lave svarprosenten. Noe spesielt med Bergen er det at pårørende her synes å være noe mindre positive enn pårørende i andre kommuner. Det er ikke et stort avvik, men likevel interessant. Arkivfoto fra Øvsttunheimen. Informasjonen får dårlig karakter Det skåres lavest på informasjon i Bergen som i andre kommuner: 3,1 i gjennomsnitt for pårørende og 3,3 i gjennomsnitt for brukere. Men som det går frem av tallene, ligger likevel gjennomsnittet også her over svaralternativet «litt fornøyd». Svært ille kan det altså ikke være. 52,9 prosent av brukerne svarer her at de er «svært fornøyde». Det som her trekker resultatet ned, er at en del beboere savner informasjon om egen helse. Også pårørende gir uttrykk for å savne informasjon om planene til beboerne i tillegg til informasjon om deres helsetilstand. Høyest skåre får området «respektfull behandling». Både beboere og pårørende er mest tilfredse med dette feltet. Spørsmål om høflighet og vennlighet er her indikatorer som får høy poengsum prosent sier de er «svært fornøyde».

5 fiin gammel :38 Side 5 fiin gammel - 5 Helsevernetaten: Kontrollerer støy, smitte, røyk og rotter Kommunens helsevernetats viktigste oppgave er å bidra til at helsevesenet forebygger mer, for å reparere mindre. - Folk flest legger helst merke til oss når vi ikke har gjort jobben vår, sier lederen Ingvar Tveit. Av Tora Synøve Raundalen De undersøkte institusjonene får alle et snitt på mellom 3 og 4 basert på svar fra brukere og pårørende. Det vil si at samtlige institusjoner kommer i kategoriene litt fornøyd eller svært fornøyd. Oppfølging av undersøkelsen Det er første gangen denne undersøkelsen benyttes i Bergen kommune og en har valgt å gjennomføre den uten ekstern bistand. Alle kommunene som benytter undersøkelsen, skal rapportere inn sine resultater samlet til en sentral instans, slik at ulike kommuner kan sammenlignes. I fremtidige undersøkelser må en ha en purrerutine på spørreskjemaet som er sendt pårørende, slik at en kan øke svarprosenten. Den enkelte institusjon vil få tilsendt egne resultater. Institusjonene vil bli bedt om å gi en beskrivelse av hvilke tiltak de vil sette i gang for å bedre sine resultater. Spørreskjemaet inneholder også et åpent felt hvor brukerne og pårørende inviteres til å gi sine egne kommentarer. Mange brukere og pårørende har kommet med konkrete tilbakemeldinger på for eksempel hva de savner av sosiale aktiviteter. Disse tilbakemeldingene vil selvsagt formidles tilbake til lederen for den enkelte institusjon. Byrådet mener at undersøkelsen gir et godt grunnlag for styreren til å sette i verk tiltak som kan bedre kvaliteten ved kommunens institusjoner. Det går frem at beboere og pårørende gjennomgående synes kommunen tilbyr gode tjenester ved sine sykehjem, men det er selvsagt områder der en kan gjøre det bedre. Med hensyn til kvalitetsarbeid er det viktig hele tiden å holde et fokus på dette. Undersøkelsen som er gjennomført, er et godt redskap til dette bruk. Den kommunale helsevernetaten har til oppgave å medvirke til en sunnere befolkning. De ansatte der skal arbeide for å redusere de faktorene som er med på å skape helseproblemer. De faktorene som beskytter mot sykdom skal de være med å fremme. Selv nevner de røyking, fysisk inaktivitet og fedme som viktige områder å jobbe med. De var også var sterkt involvert i jakten på Giardia-parasitten, sammen med Mattilsynet og Vann og Avløpsavdelingen, da den var på sitt mest intense for noen uker siden. Miljøet En avdeling retter oppmerksomheten inn mot miljøet, (røyking, rotteplage, miljøgifter, inneklima og støy. Smittevern Alle som fast eller midlertidig bor i kommunen, skal være sikret nødvendige tiltak, forebyggende undersøkelse, behandling og pleie i og utenfor institusjon i forbindelse med smittsomme sykdommer, heter det i arbeidsinstruksen til smittevernavdelingen. De var den mest sentrale avdelingen i forbindelse med parasitten man fant i drikkevannet og som kunne påføre folk smittsom sykdom. Samfunnsmedisin Et tredje felt helsevernet har ansvar for, er samfunnsmedisin som omfatter folkehelse generelt, helsestasjoner, skolehelsetjeneste, rusomsorg, psykisk helsevern, fastlegeordningen, og mange andre som navnet sier samfunnsoppgaver. 22 ansatte og stort fagspekter Helsevernetaten dekker et stort faglig område. Etaten skal være tilgjenglig og nyttig for folk flest, for næringslivet og for Bergen kommune for øvrig. Målet er å drive forebyggende arbeid som skal gi gevinst for folk flest, og for samfunnet generelt. De er 22 personer som til sammen utfører 18 årsverk. Etaten omfatter helsesøstre, ingeniører, leger, veterinærer og merkantilt personale. Sammen har de bred kompetanse. Flere av legene har deltidsstilling som fastleger, og etaten har dermed god kontakt med hverdagens utfordringer på helsesektoren. Samarbeider med Mattilsynet Fra tidligere kjenner vi navnet Næringsmiddeltilsynet. De hadde ansvar for å holde kontroll med at vann, planter, fisk, dyr og næringsmidler av alle slag var fri for uhumskheter og holdt lovet kvalitet. Nå er det i stedet opprettet et statlig Mattilsyn, med 8 regionkontorer. Ett ligger i Bergen, har inngang rett ved siden av Helsevernetaten, Bontelabo 8 b, og samarbeider tett med dem. De var selvfølgelig sterkt involvert i arbeidet med å finne ut av vannproblemet i Svartediket for noen uker siden. Kom med innspill! Helsevernetaten er avhengige av samspill med andre kommunale etater og tjenester. Like viktig er innspill fra folk flest. Både klager og tips kan hjelpe dem å ta tak i problemer og utfordringer som kan gi sunnere miljø, bedre helsetjenester og mer kunnskap. Foruten jakten på Giardia-parasitten, har rottebekjempelse og røykeforbud brakt helsevernetaten hyppig frem i mediene det siste året. Helsevernetaten holder til i Bontelabo 8 a med inngang fra kaisiden, bak Fiskeindustrien. Du kan kontakte dem på telefon Åpningstider: Alle hverdager fra kl til (15.30 om vinteren).

6 fiin gammel :38 Side fiin gammel Kommunen satser «Det lille ekstra» Hotel Neptuns kjente kjøkkensjef, (eller chef de cuisine som det heter på fransk) Fredrik Hald, har i høst holdt kurs for 400 ansatte ved kommunale sykehjem og dagsentre. "Det lille ekstra" har Hald kalt kurset, som gir tips om hvordan et institusjonsmåltid med enkle midler kan fremstå like fristende som gourmetmat på Neptuns restaurant. Kirsten Tyssøy, Odinsvei (t.v.) og Marianne Haugland, Engensenteret, fulgte oppmerksomt med da chef de cuisine Fredrik Hald forklarte dem hensikten med å friske opp også synsintrykket av maten. Tekst og foto: Tora Synøve Raundalen Noen av oss som ikke bor på sykehjem ennå, får streng beskjed om å spise mindre av helsemessige årsaker. Mange av beboerne på sykehjem, har for dårlig matlyst, og spiser for lite. Kursdeltakerne har kommet fra 6-7 forskjellige institusjoner hver gang. Hver enkelt avdeling måtte ikke blir for mye belastet ved at ansatte skulle ha fri. At de syntes det var kjekt på kurset til Fredrik Hald, var tydelig. Fredrik Hald: - Jeg er opptatt av kunnskaper om mat og matglede, og vil gjerne dele de med meg. Mye kan gjøres for lite penger og tar nesten ingen tid, oftest er det ideene det skorter på, sier han. En fløteskvett eller rømme, kanskje egg, fargerike grønsaker og pynt gjør underverker med matlysten. Før de fikk sette i gang med selve matlagingen, hadde Fredrik Hald mange gode tips til lærlingene : - Luft ut eventuell dårlig lukt i rommet - Demp skramling under måltidet, småklirring i glass er OK, skramling er det ikke! Da kursdeltakerne satte seg ned for å spise, var matlysten allerede tent betraktelig under tillagingen. Alle mente det smakte deilig. Snakk deler han inn i to kategorier: den som går over hodene på de eldre, om kino eller venner, og den som er samtale med de eldre. Den siste gruppen er bra, den første er det ikke. Spiser de fisk, derimot, vil Hansen gjerne snakke om fisking han drev med i gamle dager! - Sang er bra! Det skaper stemning og minner - Humor må tilpasses den enkelte, noen tar en slags humor men ikke en annen, andre forstår ikke humor i det hele tatt! - Gjør forskjell på hverdag og fest. Det skal ikke være bacon og egg eller vafler hver dag! Da skiller ikke festdagene seg ut, og det bør de. Sykehjemsmiddagen skal ligne det du får på en restaurant Foreleseren er morsom og kreativ og har tydeligvis god greie på det han snakker om. Tilhørerne nikker og kjenner seg igjen. I denne forsamlingen av fagfolk som kanskje har jobbet 10 år eller mer på sykehjem, hadde det vært lett å dumme seg ut for en chef de cuisine på ett av Norges beste hoteller! Han bruker ofte seg selv og kollegene arbeidet deres i restaurant Lucullus til sammenligning med sykehjemmet. Han vet også hvordan han skal øke selvfølelsen hos sykehjemsansatte! - Vi i restauranten må også gjøre noe med maten helt til slutt, det er det vi kaller å smake maten til: litt rømme, litt fløte, litt pepper, et grønt dryss, kanskje? foreslår kjøkkensjefen. (Egentlig er det jo slike ting dere gjør hjemme også?)

7 fiin gammel :38 Side 7 fiin gammel - 7 på Youghurt i rødgrøten? Det var jammen både godt og lurt. Den profesjonelle pynten på toppen viste seg å være noe alle kunne få til. Margunn Vallestad, Storetveit sykehjem (t.v.), Fredrik Hald og Berit Drews, Storetveit sykehjem. Bare i tvilstilfeller Antallet eldre bak rattet vil øke kraftig i de nærmeste årene. I den sammenheng har NAF ( Norges Automobilforbund) foreslått at legen som utsteder den obligatoriske legeattesten etter fylte 70 år, kan sende tvilstilfeller videre til en definert kjøretest på Trafikkstasjonen. Obligatorisk kjøretest av alle og enhver over eks 70 eller 75 år har liten eller ingen hensikt. En nittiåring kan være bedre skikket en syttiåring. Samferdselsdepartementet leker med ideen om å innføre geografiske begrensninger på eldres førerkort, altså en form for maksimal aksjonsradius type bare-tilbutikken-førerkort. Det synes ikke NAF er noen god idé. Enten har man førerkort eller så har man det ikke! Egil Otter, informasjonssjef NAF Han anbefaler ostesmørbrød, karbonade og speilegg til ekstrakvelds, likeså kalorikraftig og smakfull drikke som vørterøl, buljong eller sjokolade med krem. Er det noen som får assosiasjoner til gamle Reimers konditori, er det bare bra! Alle er forskjellige At måltidene er tilpasset den enkelte, både med hensyn til tid på døgnet og når det gjelder mengde, er viktig, og slett ikke så vanskelig å gjennomføre. Hvis kveldsmåltidet for noen, kommer for tidlig i forhold til hans eller hennes sengetid, kan tilbudet om noe ekstra i tillegg være svært kjærkomment. Et glass melk med honning, en porsjon "rett i koppen" kan virke som den beste sovemedisin. Frisk opp og dandér Kursdeltakerne den dagen vi var innom hadde fått i oppdrag å "friske opp" og dandere sjampinjongsuppe, lettsaltet torsk og fruktkompott. Råvarene var i utgangspunktet ferdigmat fra Gullstøltunet. Da de selv satte seg til bords for å smake på maten de hadde ansvaret for, var vellydene klart hørbare. - Det lukter så godt! hørte vi fra suppe-gruppen, som hadde stimulert suppen med både fløte og smør og stekt sjampinjong. - Tomatpynten, sitronskiven og dillkvasten gjør også sitt til at det hele smaker mye bedre, utbrøt en. Inspirasjonskilde Rødgrøten fikk en anelse yoghurt blandet i, en fløteklatt, ekte bær på toppen og et fikst peppermynteblad helt øverst. Vi som fikk smake, følte oss virkelig som på restaurant. - Det var tydelig for oss som var observatører på et av kursene, sier byråd for Helse og sosial, Trude Drevland, at disse få timene med kjøkkensjef Fredrik Hald, fungerte som en inspirasjonskilde til det videre arbeidet. Det vil også helt sikkert bli til glede for beboerne de kommer tilbake til. - Disse kursene inneholder ikke noe hokuspokus kommunen gjennomfører for å dekke over eventuelle ulemper ved kjøkkenreformen, sier Hald. Flere av de tidligere kokkene ved sentrale sykehjemskjøkken som nå er nedlagt, har kommet til meg og sagt: Vi kunne for lenge siden hatt bruk for slik ekstrautdanning på avdelingene. En av deltakerne kommenterte kurset slik: Det er jo ikke det at vi ikke kan disse tingene, det er bare det å komme på det! - En ting til, understreker Hald: Kom med tilbakemelding, ros eller ris. Både Gullstøltunet og Bergen Matforsyning på Haukeland vil svært gjerne gjøre sitt beste. De av dere som har klaget, har virkelig medvirket til de forbedringene som har skjedd i løpet av det siste året. Årstad Senioruniversitet: Velkommen til nytt semester Medlemskortet, som koster 200 kroner, dekker fri adgang til alle vårens åtte forelesninger. Hver person kan kjøpe to medlemskort, og de legges ut for salg mandag 10. januar kl i Aulaen i Ulriken bydelssenter (tidligere Ulriken skole) Kølapper deles ut og det er anledning til å vente/sitte innendørs etter kl Billett til den enkelte forelesning koster 50 kroner. Disse selges på forelesningsdagen, hvis det er ledige plasser igjen i salen En god natts søvn. v/reidun Ursin Gamlinger er ikke lenger hva de var. v/marianne Mowinckel Det aldrende immunforsvaret. v/einar Klæboe Kristoffersen Havet som apotek. v/liv Kristin Prestegård Hadrians Mur. v/einar Gjessing Bergen og resten av Norge før siste istid. Utgangspunkt i utgravingene på Fjøsanger. v/jan Mangerud Tannhelse/tannpleie hos eldre. v/gunnhild Strand Tur over Vidden/Ulriken 8. mai (Hyttene på Ulriken) v/ove Kobbeltvedt Alle forelesningene finner sted i Aulaen på Ulriken bydelssenter (tidligere Ulriken skole) kl Dørene åpnes en halv time før. Det sentrale eldrerådet ønsker alle pensjonister i Bergen en riktig god jul! For året 2005 blir fast møtetidspunkt og -sted, vanligvis torsdager kl på rom 224 i Rådhuset. Møtene kan også legges til institusjoner etter nærmere avtale. Møtedatoer: 13.01, 17.02, 10.03, og Fylkeskonferanse: Storbykonferanse: i Bergen i Kristiansand Inger Johanne Knudsen, leder

8 fiin gammel :38 Side fiin gammel Kalfarparken Borettslag boligidyll nær sentrum Livet på Kalfaret skal være godt, med like kort vei til en sentrumstur som til de gode naturopplevelsene. Med nærbutikk på Hansaområdet og parkeringsmuligheter med heisadkomst til hver etasje, ligger forholdene godt til rette for å senke skuldrene og puste litt friere... I et innholdsrikt bomiljø, med attraktive parker og vakre utearealer kan du velge mellom 2-, 3- og 4-roms leiligheter med gjennomgående gode kvaliteter. Andre fasiliteter som leveres er: - Kameraovervåking av alle hovedadkomstdører - Boligsprinkleranlegg i samtlige boliger - Porttelefon med 2-veis dørsignalanlegg og fjernbetjent åpning av hovedadkomstdører Ønsker du nærmere informasjon og prospekt? Kontakt Stor-Bergen på telefon , eller se våre internettsider:

9 fiin gammel :39 Side 9 fiin gammel - 9 De venter på telefon fra deg Trenger du en hånd å holde i til turgåing, følge på butikken, til tannlegen? Trenger du hjelp til hagearbeid, maling, vask, snømåking, vedbæring og søm? Tekst: Ellen Økland Foto: Tora Synøve Raundalen Noen av de eldre ønsker seg noe mer hjelp enn det kommunen ser seg råd til å gi av tjenester. Det finnes fagfolk der ute som kan tre støttende til, men de eldre lurer ofte på flere ting før de setter i gang med problemet: -Hvor dyrt kan det komme til å bli, har jeg evt. råd til det, og hvor henvender jeg meg? På Danckert Krohn seniorsenter opprettet de en slik annerledes hjelpesentral for 15 år siden. - Selv besøker jeg to eldre kvinner i forskjellig livssituasjon, sier Anne Lise Bakke til fiin gammel. Den ene over nitti- år bor i omsorgsbolig, men vil gjerne ha følge til seniorsenter, lege, fotpleier og til handletur noe de kommunale tjenestene ikke kan tilby. Litt ekstravask synes hun også er kjærkomment, selv om hun har hjelp fra hjemmetjenestene annenhver uke. Den andre kvinnen er bevegelseshemmet og kommer seg ikke ut. Den faste sosiale kontakten betyr mye for henne, men også for meg, sier Anne Lise. Hjelp til hagen Per, en annen av seniorhjelperne, fant ut at han måtte finne noe nyttig å bruke dagene til da han ble pensjonist. Han forteller at han treffer så mange hyggelige folk at han lurer på om det ikke er minst like kjekt å være hjelper som å få hjelp? Per har alltid hatt såkalte grønne fingre. Han påtar seg gjerne hageoppdrag som luking, rydding, plenklipping og stussing av hekker. For mange eldre betyr litt hjelp at de fortsatt kan glede seg over en hage de er glad i. Faste besøksavtaler har han også. En eldre dame han har kontakt med, er rullestolsbruker, og trenger hjelp til å komme seg ut og gjøre ærender. - Vi er blitt godt kjent og jeg stortrives også med dette oppdraget, tilføyer han. Juristhjelp Juristen Randi Brustad har mange års erfaring med familiesaker. Hun gir juridisk råd til pensjonistvennlige priser. - Mange har i eldre år behov for å se over sine aktiva, ordne opp med skjøter, forvaltning og testamente. Mange har vært nøysomme, har brukt lite på seg selv, og generøsiteten er stor når en ser hvordan de vil begunstige arvingene eller andre, sier hun. - Eldre er også opptatt av å ivareta gode familieforhold og forebygge ufred hos sine etterkommere. Slikt kan også Randi Brustad hjelpe til med når eiendeler skal fordeles. Om noen ønsker det lager hun forslag til alternative løsninger om arveavtaler. Prisen for hjelpen er absolutt pensjonistsvennlig, mener hun. Alle aldre De frivillige hjelperne er kvinner og menn i alderen fra 68 til over åtti år, forteller kontorvakt Inger Elise Vabø. Den beste vindusvaskeren vår en mann i åttiårene! forteller hun. «Eldre hjelper eldre» vil gjerne ha kontakt med flere pensjonister som kan tenke seg å være medhjelpere. Å ha kontor på seniorsenter er en god løsning, synes både Randi Brustad og Inger Elise Vabø som administrerer «Eldre hjelper eldre» i dag. Mange av henvendelsene kommer fra seniorene her på senteret. Hjelpen du får er billig, men ikke helt gratis. Timebetalingen du må ut med er 50 kroner ( kr. 45 til hjelperen og kr. 5 til telefon, kontorrekvisita m.m.). For mer informasjon ringer du tlf mandag tirsdag og fredag kl Esther Nesset, 94, har fått besøk av Anne Lise Bakke, 71, fra «Eldre hjelper eldre», i fem år. Hun hjelper til med å holde huset hennes i orden i tillegg til den kommunale hjemmehjelpen som Esther synes er altfor lite.

10 fiin gammel :39 Side fiin gammel Vårt tradisjonelle vårcruise med hurtigruteskipet MS Nordnorge går denne gang i østerled. 9. april legger vi fra kai i Oslo og setter kurs mot Gdynia i Polen. Neste dag besøkes idylliske Visby på Gotland og så står Latvias spennende hovedstad Riga for tur. Besøket i Baltikum fortsetter i den eneste havnebyen i Litauen Klaipeda og siste havn på vårcruiset er Hansabyen Warnemünde i Tyskland, før retur til Oslo. Reiseledere denne gang er bl.a. Jahn Otto Johansen og Brita Blomquist. Her blir det rift om plassene! Priser fra kr ,- Be om spesialprogram hos ditt reisebyrå eller hos I samarbeid med NK Larsens Bureau Sjekk våre tilbud på NRK tekst-tv side 388 Medlem av midt i Bergen sentrum Strandkaien 4 Tlf Åpningstider: Mandag-fredag 8-16, lørdag 10-14

11 fiin gammel :39 Side 11 fiin gammel - 11 Den gang da vi var unge Foto: O. Schuman Olsen, UBB. Bildet antas å være fra mellomkrigstiden. Bergensk hverdag i avisspaltene for 65 år siden Julen 1939 var den siste «fredsjulen» på fem år her til lands. Fremdeles levde håpet om at den krigen som ble innledet med det brutale tyske overfallet på Polen 1. september, skulle ta slutt. Det gjorde den som kjent ikke. Krigen rykket oss bare enda nærmere da Sovjetunionen gikk til angrep på Finland 30. november. Denne vinterkrigen kom til å prege også de bergenske avisspaltene ved juletider for 65 år siden, og den fremkalte en dypfølt solidaritet med vårt finske broderfolk. Av Rolf Tofte Fredag 29. desember innbød Bygdelagsnemndi i Bergen og Foreningen Nordens bergensavdeling til en storstilt «Finnlandsaften» i det fullsatte Konsertpaleet. «Vi håper med dette å skape en større forståelse for den sak Finnland kjemper for noget som til sist gagner oss selv», het det i et opprop fra innbyderne. I løpet av desember var det satt i gang en rekke andre tiltak. En pengeinnsamling blant bergenske firmaer og privatpersoner resulterte i kroner like før jul. Det var innsamling av klær og ryggsekker til finske soldater og flyktninger, i tillegg til at mange ungdommer meldte seg som frivillige i den finske motstandskampen, som i første omgang endte med finsk triumf ut på vinteren året etter. Tilfluktsrom og kriselager Mange vil fremdeles huske at krigsspøkelset satte sitt preg på hverdagen også på andre måter. Flere norske båter ble minesprengt, og om morgen første juledag ble bergensbåten «Lappen» tilhørende rederiet A.S. Næss & Co. torpedert av en tysk ubåt 10 kvartmil utenfor Brandasund på vei til England med papiravfall. Mannskapet på 13 ble heldigvis reddet. Men det var en forsmak på hva som senere skulle komme. Spørsmålet om beskyttelsesrom for befolkningen i Bergen ble inngående drøftet. «Det vil være i seneste laget å gå i gang med med bygging av nødvendige rum i det øieblikk uværet bryter løs, hvis så galt skulle skje», het det forutseende. Det sivile luftvern hadde planene klare, bl.a. ved å ta i bruk jernbanens og Fløibanens tunneler. Men samtidig ble det utarbeidet byggeplaner som var ment å skulle dekke et areal på 6500 kvadratmeter, like mye til bruk i fredstid som krigstid. Planene ble ikke realisert.. På nøytralitetsvakt Samtidig var mange unge menn innkalt til nøytralitetsvakt. Bergens Tidende tok en telefonisk rundspørring til en del av forlegningene for å høre hvordan julen hadde artet seg, selvsagt uten å oppgi hvor soldatene var plassert. De fleste var fornøyd med forpleining og innkvartering. «Langt, langt inne i landet» traff avisen på en ekte bergensk kjuagutt, som ble referert slik: «Jau, takk så sporr, vi hadde det fint vi. Vi fikk en pose kver med fiker og nøtter og tobakk. Været var finfint te gå vakt i, stille og med måneskinn. Det eneste vi har te klage på e at her ikkje e nokken småtøser. De e visst redde bergensere, trur eg, for vi e bare bergensere så ligger her denne gangen...» På Bergen festning var det festlige tilstelninger i julen. I tillegg til naturalia kom det inn en pengegave stor nok til at det ble to kroner pr. mann. De ble brukt til ekstraforpleining! Julegaveideer Men butikkene hadde fremdeles varer i mengdevis, og tilbød leserne både julegaver og personlige ting. Lorentz Olsen på Torgallmenningen presenterte «Mannens ønskeliste». Man kunne få skjorter med to snipper fra kr. 7.oo til 15.5o, knickers fra kr. 14.oo til 24.oo, røkejakker fra kr. 30.oo til 40.oo og «Tykke gummifrakker» dog uten prisantydning. Stender spådde at «Sneen kommer» og hadde furuski for de små fra kr. 2.oo og askeski for de større fra kr. 18.oo. Løvaas ved Muren averterte slips «det får han ikke nok av allikevel»! fra kr. 1,5o til 7,5o. For damene hadde Blusemagasinet på Store Markevei huskjoler av sterke blåtøyer fra kr. 6,3o, og serveringskjoler av solid stoff fra 13.oo. For dem som hadde behov for ny kjole til nyttårsfeiringen tilbød Henry Karlsen på Torget silkekjoler fra kr. 35.oo til 45.oo. Til hus og hjem hadde Urmaker Antonissen i Veiten ennå en del igjen av «de populære gjøkeure» til kr. 7.oo. En del matvarer var allerede rasjonert, men ingen led nød om de hadde penger til å kjøpe for. Julemat ble det også råd med. Alfred Jensen ved Fiskekummene hadde pinnekjøtt fra Voss til kr. 2,80 pr. kilo, ryper, høns, kyllinger, gås og dyrestek, pluss friske egg til kr trolig pr.kilo. Jul og verdenssmerte Ellers ser det ut til at livet stort sett gikk sin vante gang på våre kanter av verden. Julaften 1939 falt på en søndag. Daværende sokneprest i Sandvikskirken, senere biskop Karl Marthinussen, hadde i flere år en julebetraktning i første spalte på side 1 i Bergens Tidende. Lille julaften dette året begynte den slik, under tittelen «Julegleden og verdenssmerten»: «Sterkere enn nogensinde tidligere i vårt slektledd vil vi alle føle disharmonien mellom julebudskapets fred på jorden og den verdenssituasjon vi er inne i. Det er jo ikke bare den ting at det er krig i verden, men det er all den sataniske utfoldelse av løgn og brutalitet, av kynisk krenkelse av de mest grunnleggende normer for samliv mellem mennesker og nasjoner som vi oplever. Det er hele den bølge av urskogs- og villdyrsmentalitet, utstyrt med alle den moderne teknikks hjelpemidler, som skylder mot oss. En ny moderne hedenskaps natt, hvorover ingen stjerner lyser, som ikke kjenner noget som har hellighetens forpliktelse ved seg. Derfor går vi til julen med en følelse av beklemthet; vi tør ikke puste riktig ut. Det legges sordin over gleden, om vi i det hele tatt tør gi den uttrykk...» Noen vil kanskje mene at dette kunne ha vært skrevet i dag.

12 fiin gammel :39 Side fiin gammel Vil så gjerne ha litt julegodter Minde populære banansjokolader gjør seg klare til posene. Foto: Elisabeth Farstad Bergenserne fant seg ikke i at tradisjonsrike Minde sjokoladefabrikk lagde julegodter uten den tradisjonsrike tennisracketen. Nå er tennisracketen tilbake i både lys og mørk utgave. Tekst: Elisabeth Farstad Foto: Rolf Hordnes Minde er en tradisjonsrik sjokoladefabrikk som har vært i bergensk eie i over hundre år. Brynhild i Fredrikstad overtok fabrikken i 2000 og gikk gjennom vareassortementet, og de skjønte ikke vitsen med tennisracketer og kuttet dem ut. Da gikk bergenserne til aksjon, og racketen kom tilbake - i lys utgave. Stadig fikk Minde pågang fra tradisjonsbundne bergensere, så i år kommer den også i mørk utgave. Fører tradisjonene videre Daglig leder Tor Vossgård forteller gjerne om bergensernes krav, som han både forstår og støtter. Han har som visjon å spre glede og gi små daglige smaksopplevelser til liten og stor, og da er det klart at folks ønsker blir både verdsatt og tilfredsstilt. - Tennisracketen er veldig forbundet med jul på Vestlandet. Den er en typisk gave fra besteforeldre til barnebarn. De ønsker å videreføre tradisjonene, sier Vossgård. Han forsikrer at all sjokoladen fortsatt lages lokalt. - Minde sjokolade er nå en ren produksjonsbedrift. Når du ringer til oss, sitter de i Fredrikstad og tar telefonen, smiler han. Men sjokoladen, den lages på Midtun. På bergenske hender Minde lå nede for telling da Friele kjøpte fabrikken i 1985 for å beholde sjokoladen på bergenske hender. Sjokolade var før noe som ble solgt i spesialbutikker eller i egne disker i matbutikkene. Minde bidro sterkt til å endre dette ved å lansere blandingsposene. De kom i praktiske kartonger som kunne bygges opp som «vegger» i butikklokalene. De sto av seg selv, kunne pakkes i høye stabler og hadde åpninger på den ene siden så det bare var for publikum å forsyne seg. Dette har andre sjokoladefabrikanter nå begynt å imitere.

13 fiin gammel :39 Side 13 fiin gammel - 13 Tennisracketen er spesielt forbundet med jul på Vestlandet. Den kommer i år både i mørk og lys utgave. Velkommen til god, gamaldags vinter med fine skiturar, god mat, peiskos og mykje flott snø å boltra seg i! VINTER- OG PÅSKEFERIE: Ta med barn og barnebarn til ei naturoppleving i vinterland. Gode tilbod til skuleklassar og barnehagar! Sjå våre tilbod for familie og grupper på: MJØLFJELL UNGDOMSHERBERGE Tlf: Vi hjelper deg med årets Juleantrekk. Velkommen innom! Mindeveggen - Disse veggene ble kalt Mindeveggen, sier Vossgård. Kartongene var virkelig et vellykket sjakktrekk. Sammen med intens markedsføring blant annet på TV, bidro de til at Minde fikk fotfeste blant sjokoladefabrikantene i Norge, forteller han. Friele eier ikke lenger Minde sjokolade, men Friele-kaffen er fortsatt å finne i mokka-sjokoladen til Minde. Spesiell smak Norsk sjokolade er spesiell og smaker annerledes enn sjokolade i andre land. Derfor er det vanskelig for utenlandske merker å etablere seg i Norge, og kanskje er det derfor norsk sjokolade ikke har vunnet store seire i utlandet. Minde Sjokolade AS er en liten produsent i internasjonal sammenheng, men produserer årlig cirka 450 millioner sjokoladebiter, totalt 2,2 millioner kilo sjokolade. Det er ca. 10 biter til hver eneste innbygger i Norge, altså lite (!). Vetrlidsalm Bergen tlf Strandkaien 18 - Tlf (tidligere Garncentralen) PEN MØRK DRESS i ull og terylene kr ,- Godt utvalg i YTTERJAKKER fra kr. 595,- Vi har og godt utvalg i STRETCH CORD OG TERYLENEBUKSER fra kr. 395,- De fleste av våre kunder er «Fiin Gammel» Noen julegavetips! Jørn Gunnar Larsen (t.v.) og Tor Vossgård i ferd med å bygge opp en «minde-vegg» på lageret. Foto: Elisabeth Farstad MYE PENT I GENSERE - STRIKKEJAKKER OG VESTER FRA ELKJÆR. GODT UTVALG I PYJAMASER, FLANELL, POPLIN OG JERSEY! KALDERE DAGER KREVER VARMERE KLÆR Vi fører norsk vinterundertøy makko og ull i beste kvalitet til gode priser. HUSK VI HAR BYENS STØRSTE UTVALG I LUER! VELKOMMEN TIL EN HYGGELIG JULEHANDEL! A/S A.PRÆSTTUN Strandkaien Bergen

14 fiin gammel :40 Side fiin gammel Det gode liv... eller 60+ som vi kaller det Det sies at life begins at 40. Men i Vings verden er det utmerket å være over 60 også. Da får du nemlig gode rabatter på våre populære Sunwing Resorts Vings egne hotell. Det gode liv kan nytes på både Kreta, Kypros, Mallorca, Gran Canaria og Tenerife. Tilbudet gjelder alle avganger i april samt avreiser i perioden august. 1 uke 250,- 2-4 uker 500,- Rabatt pr. person. Tilbudene gjelder alle over 60 år og førtidspensjonerte med ektefelle/samboer. Kan kun kombineres med nettrabatt. ving.no tlf.: eller besøk en av våre Vingbutikker. Suksess for VitalTours vintersol! I samarbeid med kommuner, frivillige lag og organisasjoner i Hordaland tilbyr vi deg en tur til Syden med venner og naboer. Du får sol, varme, aktiviteter og sosialt samvær på et flott bosted innen trygge rammer. Her er noe av innholdet i våre reiser: Assistanse på flyplassen ved avreise. Innsjekket bagasje direkte levert til ditt rom etter ankomst. Eget leilighetshotell med beliggenhet direkte på stranden. Norske sykepleiere og aktivitetsledere på hotellet, som alltid er tilgjengelige. Daglige fysiske og sosiale aktiviteter. Trivelige omgivelser i gangavstand fra hotellet. Spennende utflukter. Egen leilighet kun 490,- pr. uke På Kypros finner du en engelsktalende, gjestfri befolkning som byr på Middelhavets beste vinterklima. Fly direkte fra Bergen-Flesland hele vinteren og bli borte en eller flere uker. FOR BESTILLING OG INFORMASJON RING ELLER Hamnevegen 40, Os, Man-fre UKER FRA 4.795,- Dirtektefly fra Bergen og plass i 1-romsleilighet Få tilbake friheten bekjemp smertene med GELENK Kroniske smerter gjør deg utbrent! Våre nye folkesykdom -- nedslitt leddbrusk og kroniske ledd-og muskelsmerter!! SLITER MED SLITASJEGIKT OG LEDDBETENNELSE! Naturproduktet GELENK kan hjelpe mange ut av klemmen... Slitasjetilstander i og rundt leddene forekommer i dag blant en meget stor del av befolkningen. Særlig angrepet er hoftene, knærne, skuldrene, albuene og fingrene. Leddbrusken blir gradvis nedbrutt og sprekker, knokkelvevet blir derved skadet, og det oppstår kroniske smerter og betennelse i leddene, leddkapselen, sener, leddbånd og muskler. Bevegeligheten nedsettes, hevelse og væskeansamling i leddet, leddstivhet og smerter blir resultatet. Til slutt er leddbrusken vekke- og ben gnisser mot ben. Hvorfor bør du velge naturproduktet GELENK og hvordan virker det. GELENK har en dobbelfunksjon som gir deg en hurtig bedring. Leddbruskens nedbryting skyldes at grunnstoffet i brusken forsvinner. Det oppstår sprekkdannelser og til slutt løsner brusken i flak. GELENK inneholder den viktige grunnsubstansen i brusken (Elastin og Chondroit sulphat), og denne er med på å bygge opp leddbrusken, litt på samme måte som kalsium innbygges i knoklene. Altså en naturlig byggesten. Betennelsestilstanden i muskler, sener, leddbånd og leddkapsel fører til så store smerter og problemer for mange, at de ikke vet hvordan man skal verken ligge, sitte eller stå. Betennelsen bryter ned leddbrusken enda hurtigere, og man kommer fort inn i en vond sirkel. GELENK S andre viktige virkestoff er konsentrert Indisk Boswelliaurt. Både doble blindtester, Placeboforsøk, kliniske tester viser entydig art GELENK s virkestoff virker hurtig dempende på ledd og muskelbetennelser med redusert smerte i leddene, mindre stivhet og større bevegelighet som resultat. Hvem kan bruke Gelenk? Alle med slitasjegikt og kroniske ledd-og muskelsmerter Alle med belastningsskader i rygg, nakke, skuldre, hofter og knær. Fibromyalgiplager kroniske plager i bindevevet, muskler, sener og leddbånd. Alle med bruskskader i knær, hofte m.v. Alle med kroniske idrettskader. 75% av alle mennesker over 50 år, og 90% av alle over 70 år har påviselige bruskskader. Er det noen bivirkninger med Gelenk? Da Gelenk er et rent naturprodukt med helt ufarlige ingredienser, har produktet ingen bivirkninger. Gelenk kan også brukes sammen med annen legemidler. Er du i tvil kan du spørre din lege. Nårtid og hvor ofte bør jeg ta min Gelenk tablett? Ta 1 tablett morgen eller kveld, før maten. Tablettene svelges med vann. Kliniske tester- Placeboforsøk viser -70% smertereduksjon etter 4 uker ingen bivirkninger!! Nå på tilbud i alle Sunkost-butikkene! Kr 179,- Ordinær pris kr 199,- Her finner du oss: Askøy - Arken - Oasen - Nesttun, Nefagården Vestkanten - Bergen Storsenter - Torgallmenningen - Laksevåg Senter - Gullgruven PRODUKSJON: ZIGN.NO

15 fiin gammel :40 Side 15 fiin gammel - 15 Det Gule Huset på Nesttun Stiftelsen Sesam kjøpte det Gule Huset for en krone i året 2002 og hadde store planer om å skape et hus med rom og aktiviteter for alle. Ispedd optimisme og tro og vilje til innsats er drømmen om aktivitetshus i Det Gule Huset nå i ferd med å realiseres. Tekst og foto: Ellen Økland I høst har det vært stor aktivitet. Her rives, ryddes, hamres og males for bygget skal innflyttes mai Både fagfolk og frivillige gjør en innsats. Det Gule Huset er fra 1894 og 450 m 2 stort. Huset har opp gjennom årene vært brukt til skole, lærerbolig og til slutt kommunale kontorer. Da kommunen lot Sesam overta bygget, hadde det vært ubebodd og uten vedlikehold i flere år. Nå skal huset bli et møtested for alle generasjoner fra morgen til kveld. Rom for alle interesser Når det er ferdig rehabilitert, flytter Frivillighetssentralen inn i huset, den åpne barnehagen, dagsenter for psykiatri og andre aktiviteter som fredagstreffet på Tokanten. Det skal bli plass til aktivitetsrom for gammelt håndverk, treskjæring, lefsebaking (Fanalefse), keramikkverksted, lysstøperi, sjakkgruppe, datagrupper, selvhjelp/samtalegrupper, møterom og treffsted for Natteravnene. Helga, Jens og James Noen pensjonister har tent på James (t.v.), Jens og Helga har møtt frem i det Gule Huset så snart det har vært dagslys nok til å jobbe. ideen bak det Gule Huset og meldt seg som frivillige til å jobbe på huset. Torsdager i høst har Helga, Jens og James møtt frem så snart det har vært dagslys nok til å jobbe. Fra skolestart til oktober har de skrapet og pusset 22 av de gamle vinduene. Med nytt glass i vinduskarmene ble de gamle vinduene som nye. Å bruke de gamle vinduskarmene er penger spart på byggebudsjettet. Får tid til mye annet også De tre spreke pensjonistene er en fin arbeidsgjeng som har det kjekt sammen. Arbeidstimene frem til middagsservering går fort. I kafeteriaen på eldresenteret får de gratis middag for innsatsen. Alle tre er også faste gjester på flere av de andre tilbudene på eldresenteret. James er fast medlem av sjakkgruppen, Jens trives på fredagstreffet og Helga med i den frivillige kjøkkengruppen på senteret. Andre aktiviteter er leikarringen, treffene på eldresenter, temamøter m.m. At det å gjøre en innsats for fellesskapet øker trivselen og gleden over livet, er de samstemte om. Fagfolk til fagarbeid Rehabiliteringsarbeid på huset baseres ikke bare på frivillighet. Utvendig er huset nymalt, innvendig er vegger blitt revet og huset klargjort for rehabiliteringsarbeid. Tømmerarbeid og isolasjonsarbeid er det fagfolk som utfører, men her er nok oppgaver til frivillige som vil gjøre en innsats. Utendørs skal påbegynt hageanlegg gjøres ferdig. Når huset er ferdig, kan det også være oppgaver for pensjonister som vil være med og skape aktiviteter og miljø i huset. Leder for Frivillighetssentralen, Merete Mohn Tvedt, håper huset skal gi tilhørighet og bli en fellesarena for mennesker i alle aldre. For mer informasjon, ta kontakt med Frivillighetssentralen på tlf Nytt Røde Kors-hus Like nedenfor Fløybanestasjonen finner du Røde Kors nye aktivitetshus adresse i Vetrlidsalmenningen 9. Her er alle velkommen. Huset skal romme mange aktiviteter. Mandag og torsdag er her åpen kafe kl Tekst og foto: Ellen Økland Åpningstidene kan utvides dersom det melder seg flere frivillige hjelpere. I desember ventes storinnrykk når «julebussen» starter opp bykjøring for eldre på sykehjem. Kafeen ligger på gateplan med mulighet for busstopp like utenfor lokalet og i tillegg kan kaffe og rundstykker nytes. Utsikten er trivelig til ferdsel og folkeliv utenfor. Andre aktiviteter tar spesielt sikte på innvandrere. Mandag og torsdag er det norskopplæring for innvandrere (seniorer) som ellers er uten skoletilbud, strikkegruppe for innvandrere om fredagen, lekselesingsgrupper for ungdomskoleelver og treff for besøkstjenesten. Det er behov for og rom for frivillig innsats i huset. Vil du være Nytt Røde Kors-hus i Vetrlidsalmenning 9. med i arbeidet som kan gi noen en bedre hverdag, ta kontakt på tlf /41

16 fiin gammel :40 Side fiin gammel Trygghetsalarm når du trenger det! Mange har behov for trygghetsalarm, og får en slik av kommunen, ofte betjent av oss. Men trenger du kanskje bare denne tryggheten i kortere perioder, har Lev Vel Helse nå et tilbud også til deg og dine. Med trygghetsalarm fra Lev Vel Helse kan du føle deg trygg. Vi har allerede ansvaret for flere enn slike. Og tryggheten gir du videre til dine nærmeste - enten de bare er borte noen uker på ferie eller på hytta, eller de bor langt unna. Med trygghetsalarmen kan du kontakte vårt døgnbemannede alarmmottak. Det er alltid offentlig godkjent sykepleier på vakt. Vårt helsepersonell er trenet til å takle spennvidden i de forskjellige alarmene som kommer inn og ta raske og riktige beslutninger. De er trenet i å kartlegge og vurdere en nødsituasjon, men har også tid til å bare snakke hvis det er det du har behov for. Lev Vel Helse AS er eiet av Falck og Gjensidige NOR Forsikring. Ta gjerne kontakt med oss på telefon for bestilling eller mer informasjon. Bergensernes førstevalg Spesialister på flytting for eldre og uføre Gratis pakkemateriell Kvalitetsgaranti Flytting Pakking Lagring Vasking og Montering

17 fiin gammel :40 Side 17 fiin gammel - 17 Lesegruppe også på Danckert Krohn seniorsenter På Danckert Krohn seniorsenter er det lesegruppe hver mandag fra kl til Kontaktperson er Randi Brustad. For mer informasjon, kontakt Dankert Krohn Seniorsenter, Kong Oscarsgt. 54, tlf Godt tilbud til svaksynte i Fana Det er torsdag og lesegruppe for blinde og svaksynte på biblioteket på Nesttun eldresenter. Har du tenkt over at når synet, svikter kan du ikke lese kroppspråket til dem du treffer? Når noen blir tunghørt, snakker vi høyt og tydelig, kommunikasjonen når synet er hemmet, er det verre med. Et skulderklapp eller håndtrykk med noen ord er en god måte å hilse på når synet svikter. Leseombud en frivillig tjeneste På grunn av funksjonshemninger eller sykdom er det mange mennesker som ikke makter å lese på egen hånd. Et leseombud er en person som skal sørge for lesehjelp til dem som trenger det. Det dreier seg om flere tiltak: finne frem til bøker, lese høyt hvis de ikke klarer det selv, snakke om innholdet og sette det inn i en sammenheng. Ideen oppstod i Sverige, og man tenkte først og fremst på utviklingshemmede. Men etter hvert ser man at også andre kan ha samme behov. I høst ble foreningen «Leser søker bok» stiftet. For mer informasjon Telefon: Fyllingsdalen Senioruniversitet Program våren januar: Professor UiB Frank Aarebrot: 100 år siden Unionsoppløsningen 23. februar: Kjartan Rødland: 60 åra hva tenkte vi, hva ble det til? 30. mars, 27. april foredrag ennå ikke bestemt. Sted: Ungdomshuset i Fyllingsdalen fra kl Enkel kaffeservering. Medlemskort selges på første møte kr. 100 pr. halvår. Enkel billett kr. 50. Årsmøte avholdes i forbindelse med februarmøtet. Tekst og foto: Ellen Økland De pleier å være i gruppen, men denne litt hustrige oktoberdagen er de ikke så mange. Noen er hjemme med høstforkjølelse, noen på rekonvalesentopphold og andre har frivillighetstjeneste ute i eldresenteret. De som ikke er møtt, etterlyses. Også familiemedlemmer - Her er plass rundt bordet til flere, sier Liv Knive som har vært med fra starten. De starter ofte med høytlesning fra avisene og kommentarer til nyhetsstoffet hører med. Lesegruppen er ikke bare for svaksynte. Familiemedlemmer er velkommen. Johanne kan se, men fulgte mannen, og ble værende i gruppen. Hjelpemidler Når synet svikter, endres hverdagen fullstendig, forteller Maria. Her kan en dele felles erfaring fra hverdagen og få gode råd og informasjon om hjelpemidler og rettigheter. Gruppen har kontakt med Vestlandske Blindeforbund. Flere har vært med på helgeoppleggene på Solvik kurs- og aktivitetsenter. Maria synes de fleste problemer lar seg løse. Hjelpemidler til hverdagen kan en få gjennom Hjelpemiddelsentralen, forteller hun og viser frem stempelputen med håndskrevet underskrift som hun bruker i banken. Noe annet hun verdsetter høyt, er lydbokbiblioteket som kan sende bøker. Maria forteller at hun faktisk leser flere bøker nå enn tidligere! Fra venstre Terje Netland, Helene Presthus, Maria Øines, Johanne Eide, Liv Knive, Ingebjørg Sørstrønen og Frida Solheim Også turer Lesegruppen drar også av gårde på turer. I sommer besøkte de Tora Vestbøstad på Fitjar som viste at det er mange områder kreativitet og skaperevne kan utfoldes på om synet svikter. Med en penn som «leste» farger høyt hadde Tora Vestbøstad satt sammen vakre blomsterbed, musikken hun spilte hadde hun laget selv, og vertinnen hadde dekket gjestebord med bondegårdservering. Musikken Lesegruppen fikk med, spilles ofte på torsdagstreffet. Ellers har de vært på tur til Hardanger, Voss og på omvisning på Bryggen museum. Lesegruppen om torsdagen avsluttes med felles middag på eldresenteret. Så er det en uke til neste gang hvis ikke telefonen ringer eller noen har avtalt treff. Vil du vite mer, ta kontakt med Nesttun Eldresenter på telefon

18 fiin gammel :40 Side fiin gammel ny energi? ENERGI TIPS! TEMPUR MADRASSER OG PUTER Svev gjennom natten med de unike, deilige, trykkavlastende produktene fra Tempur. Førstevalget. En investering i livskvalitet. Stort utvalg. LYSBEHANDLING Ny energi i mørketiden. Godt utvalg og faglig veiledning. Salg-utleie. Gode betingelser. TRENINGSUTSTYR KOM I FORM Ingrid Kristiansen Nordic Walking staver. Treningsballer, rockeringer, matter og strikk. BEHAGELIG VARM Deilig angora ullundertøy fra Medima. Med eller uten silke. Flere farger. ÅPNINGSTIDER Man - Fre: Tors: Lør: Foreningsgaten 1, «Det hvite hus» Tlf spesialist på velvære og god bedring HJELP I HJEMMET AS Kvinner kan også bli tynn i håret... uten at helparykk må være det eneste alternativet. Vi kan tilby forskjellige løsninger for deg med tynt eller lite hår. Ring for info eller timebestilling Tops Apollo Senter Christiesgt Bergen Tlf / Fax Golsfjellet ROMJULSOPPHOLD På Oset Høyfjellshotell DESEMBER Pris kr. 690,- pr. døgn inkl. helpensjon Enkeltrom uten tillegg. Kanefart, kirkekonsert, julebord, dans til topp orkester m.m. PS! Besøk vår stand på Reiseklar i Arenum januar - et Hallingkast unna HØYFJELLSHOTELL TLF Aqua - 3 detox system utrensing av slagg i kroppen (fotbad)

19 fiin gammel :40 Side 19 fiin gammel - 19 Bygdetreff med trim Ildsjeler i lokalmiljøene starter opp og får flere med seg. Kaland eldreomsorg har nå holdt på i 30 år. Hver mandag treffes bortimot tyve pensjonister til trim og sosialt samvær i idrettshallen på Kaland skole. Tekst og foto: Ellen Økland Først var de på loftet på gamle Kaland skole. Da det kom nytt skolebygg, flyttet de til sørestuen. Det gamle skolebygget var trivelig, men kummerlig, kaldt om vinteren og med utedo. Der holdt de ut til for et par år siden da de flyttet til gymsalen i Kilehallen hvor de kunne nyte alle bekvemmeligheter. Trofast fremmøte De spreke pensjonistene fra Bontveit, Kalandseid, Kismul, Hamre helt til Osgrensen, møter trofast opp til mandagstrimmen. Alle kjenner hverandre, de treffes på butikken og ellers i lokalmiljøet. Ikke alle er like spreke, men med en turstav eller en arm å støtte seg til kommer de seg av gårde til mandagstrimmen. Alderen varierer fra 67 til bortimot 90. Vegg i vegg med barnebarn Gymsalen de disponerer, ligger vegg i vegg med storsalen til skole-elevene. Barnebarnas stemmeprakt og utfoldelse høres godt gjennom veggene. Tilpasset alderen Tyve mosjonister i selvvalgt trimtøy, t-skjorte og gode sko starter opp for å få sirkulasjonen i gang. Instruktøren Agnete Mjåtvedt har valgt musikk fra egen samling, men den faller helt tydelig i smak. Øvelsene er velvalgte for trimopplegget skal vedlikeholde funksjoner som trengs i det daglige, armstrekk, strekk i håndledd og fingre og føtter, og her strekkes. Gripefunksjoner skal trimmes. Innsatsen og svetten øker når en tar fatt på armøvelser. Her er mange gode råd å få, husk at selv på bussholdeplassen kan Noen av trimmerne: Harry, Kåre, Georg, Aslaug, Eldbjørg, Agnete, Kristina, Mary, Sigrunn, Britt, Birgith, Jean og Bergljot. du trimme, gripefunksjon i hendene og knipefunksjoner. - Noen minutter hver dag gjør underverker, formaner en smilende og humørfylt triminstruktør. Tempo og innsats blir bedre og bedre utover i programmet, humøret stiger, det nynnes og synges og smiles. Agnete Mjåtvedt kurset seg i høst som instruktør i seniordans og trimmen avsluttes med sangdans. Så er det alltid kaffe Etter trimmen er det kaffe og kaker, der hører allsang også med. Agnete Mjåtvedt er dessuten en god historieforteller. Nye pensjonister blir tatt godt imot. Jean som er engelsk men med lang botid i Norge, har nylig fått høre om pensjonisttreffet. Hun er nå med for andre gang og storfornøyd. Alle er enige om at lokale tilbud er viktige. Å bli pensjonist kan være en stri overgang. Noen blir alene og å komme seg ut er god medisin mot ensomhet. - Vi har plass til flere pensjonister, sier Mary som er kasserer og har vært med fra starten. Hun forteller at trimgruppen finansieres med utlodning og gevinster fra medlemmene. Når de arrangerer fester og tilstelninger for pensjonistene i bygden kommer gjerne gjester. Julenisser og julebudskap Av Rolf Tofte Julen nærmer seg med så raske steg at den er over før vi vet ord av det. I mellomtiden strømmer de mot oss alle de utallige inntrykkene som hører førjulstiden til, og som lett får oss til å glemme hva julen egentlig dreier seg om. I førjulsstrømmen møter vi ikke minst nissene. Jeg kom til å tenke på dem nylig da en liten nissevise plutselig dukket opp og jeg begynte å nynne den. Jeg lærte den, som så mangt annet, på folkeskolen, og regner med at mange av «fiin gammel»-leserne vil huske den. Det første verset så i hvert fall slik ut: En liten nisse satt så stur engang ved foten av sin trerotstue. Han syntes dagen var så trist og lang, Han satt og ventet på sin frue. Utsj, han nøs, og han frøs, atsji, atsji, atsji prosit. Utsj, han nøs, og han frøs; stakkars nissen hadde snue. Nå må jeg vedgå at det andre verset har sivet ut av hukommelsen etter alle disse årene, men jeg husker i hvert fall at nissemoren dukket opp og ga nissefaren beskjed om å gå hen til dr. Muldvarp for å få hjelp. Det gjorde han, og ble frisk. Dermed endte det godt, det lille nisseeventyret med menneskelige trekk og i verseform. Det gledet oss alle. Men egentlig har denne småtassen ingen ting med jul å gjøre. Han er en levning fra folketroen, om lag 1,20 meter høy, gråkledd og forsynt med rød topplue. Han er kjent i flere land under forskjellige navn som tunkall, gardvord (gårdvokter) og tomte, som han kalles i Sverige, mens han på dansk benevnes som bl.a. gårdbo. I norrøn tid ble han kalt vættr, og var et overnaturlig lite vesen som holdt seg nær mennesker eller ute i naturen. Men nissen var ikke så lett å bli kvitt dem, ifølge det gamle ordtaket om «Nissen på flyttelasset». Det betyr jo at problemer som en prøver å bli kvitt, følger med dit en drar. Holberg brukte det i en av sine epistler, men han ga nissen et annet navn. Etter hvert ble også disse småkarene kristnet på et vis. Ordet nisse mener fagfolk er avledet av helgennavnet Nikolaus. Han levde på 300-tallet og var ifølge legenden biskop i Myra i Lilleasia og led martyrdøden under kristenforfølgeren keiser Diokletian. Nikolaus var enestående gavmild, og det oppstod den skikk at personer utkledd som helgenen ga snille barn gaver hvert år på Nikolaus-dagen 6. desember. Denne skikken ble senere forskjøvet til julaften eller juledags morgen og forplantet seg til mange land. Santa Claus ble hans engelske navn, men hos er han nokså prosaisk blitt hetende julenissen. Den makeløse sammenblandingen av nissenavnet på den mer eller mindre underjordiske småtassen som ifølge folketroen holdt til på gårdene, og den overjordiske Nikolaus som innførte julegaveskikken, er jo ikke lett å bli klok på. Når vi synger om nissen som sitter på låven med sin julegrøt, er det en påminnelse om at nissene måtte godgjøres for å passe på gårdene og de som bodde der altså en levning av hedenske offerskikker. Noe annerledes fortoner det seg med Nikolaus eller Santa Claus. Med årene er han jo blitt kommersialisert, han også som det meste av vår moderne julefeiring. Våre dagers profesjonelle helårsjulenisser driver sin business, eller kanskje vi kunne kalle det businisse. «Mer enn noe annet er julenisser i alle størrelser blitt forretningsstandens fremste markedsføringsmiddel.» (Hodne og Wiersholm 1982). Og likevel er det neppe noen som for alvor går inn for å avskaffe dem. Nissene er i en eller annen fasong for lengst glidd inn som en del av den ytre julefeiringen. Men midt i det hele bør vi ikke helt glemme helgenen Nikolaus og hans gavmildhet. Han representerer fremdeles julens egentlige budskap. Som det heter i Gustav Jensens julesalme fra 1896: Gud sin egen Sønn oss gav nå ved juletide. Derfor går et lovsangshav over verden vide. Derfor fra det høye kor lyder det her nede: Give er din sak på jord, gi, og gi med glede!

20 fiin gammel :40 Side fiin gammel BRILLER SYNSPRØVER KONTAKTLINSER RING OSS FOR TIMEAVTALE V. Torggt Tlf Strandgt Tlf Arken Senter - Tlf Vi ønsker nye medlemmer velkommen til å prøve et av våre medlemsmøter: Vi tilbyr: * Et medlemsmøte pr.mnd. * Weekend-turer/dagsturer * Høsttur * Julefestmøte * Nyttårsfeiring * Medlemskap kr. 200,- pr. år HJERTELIG VELKOMMEN! NB! Hos oss finner du mange gode venner, i et trygt fellesskap!.. Tlf Privat hjemmesykepleie og hjemmehjelpstjenester for eldre og uføre Maren Hope Haugstad Eli Hope Haugstad Ring oss for en uforpliktende samtale eller avtale om hjemmebesøk! Kalfaret Omsorgstjenester Kalfarveien 118B 5018 Bergen Tlf Mob E-post: FOLKEUNIVERSITETET Friundervisningen i Bergen Skal jeg lære noe nytt i 2005? eller gi noen et kurs i julegave? Over 400 kurs er mye å velge i... KURSKATALOGEN VÅREN 2005 kommer som vedlegg til BT mandag 3. januar Friundervisningen Jonas Reinsgt. 4 - Tlf / Fax Box 33. Nygårdstangen 2, 5838 Bergen. - Si det med Blomster! BLOMSTER FORMIDLER FØLELSER Urinlekkasje når du trener? Du er ikke alene! Det er ikke uvanlig å oppleve lekkasjer når du hopper, løfter eller gjør andre fysiske aktiviteter. TENA lady er spesielt utviklet for urinlekkasje, og fungerer derfor mye bedre enn vanlige sanitetsbind og truseinnlegg. Hollendergaten 2, 5017 Bergen Tlf: Fax KJØP TENA HER! Apeltunveien 2, 5050 Nesttun - Tlf

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Noen må jo gjøre det. Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli

Noen må jo gjøre det. Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli Noen må jo gjøre det Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli Mange av oss kan ha tanker om ting som burde eller kunne ha vært gjort. Men for de fleste er skrittet ganske langt fra å se det, tenke det og si det,

Detaljer

Til læreren. Tekst til diktater: Norsk på 1-2-3, Cappelen Damm

Til læreren. Tekst til diktater: Norsk på 1-2-3, Cappelen Damm Til læreren Disse diktatene kan du bruke i undervisningen. Lydfiler til diktatene er også lagt på samme nettside: www.norsk123.cappelendamm.no Kapittel 1. Diktat. Marek er fra Polen. Nå går han på norskkurs.

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer:

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer: EKSAMENSOPPGAVE NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS Kandidatnummer: Faglig kontakt under eksamen: Tlf instituttkontoret: 73 59 65 47 Eksamensdato: 1. desember 2011 Eksamenstid: 3 timer Studiepoeng: 7,5 Tillatte

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Her skal du bo en tid fremover. Du vil møte mange nye personer, både ansatte og beboere.

Her skal du bo en tid fremover. Du vil møte mange nye personer, både ansatte og beboere. 1 Her skal du bo en tid fremover. Du vil møte mange nye personer, både ansatte og beboere. Verdal bo og helsetun er delt i 2 avdelinger, en i 1.etasje og en i 2.etasje. Hver avdeling har 3 enheter med

Detaljer

Brukerundersøkelse for sykehjemmene er nå gjennomført og resultat foreligger.

Brukerundersøkelse for sykehjemmene er nå gjennomført og resultat foreligger. Dato: 16. august 2004 Byrådsak /04 Byrådet Brukerundersøkelse i sykehjem KJMO BHOS-4430-200410514-1 Hva saken gjelder: Byrådet gjorde i møte 18.02.04 sak 1106-04, vedtak om at det skulle gjennomføres en

Detaljer

AKTIVITETSVENN Hvordan kan noe fint fortsette å være fint?

AKTIVITETSVENN Hvordan kan noe fint fortsette å være fint? AKTIVITETSVENN Hvordan kan noe fint fortsette å være fint? Å være aktivitetsvenn er enkelt. Du trenger bare å gjøre noe du liker, sammen med en som har demens. Med midler fra TV-aksjonen 2013 - «Ingen

Detaljer

Brukerundersøkelser helse og omsorg 2017

Brukerundersøkelser helse og omsorg 2017 Brukerundersøkelser helse og omsorg 2017 Antall respondenter og svarprosent pr. undersøkelse 2017: Brukerundersøkelse Respondenter Svar Svarprosent Ergo- og fysioterapitjenesten - brukere 68 15 22 Helsestasjon

Detaljer

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Helsefagarbeider på nattevakt s. 2 Hverdag med turnus s. 4 En smak på yrkeslivet s. 6 God lønnsutvikling for helsefagarbeidere s. 8 IS-1896 02/2011 Helsefagarbeider på nattevakt

Detaljer

Små grep bedrer eldreomsorgen. Resultater fra nesten tre år med «Appetitt på livet» Fagdirektør Anne Kristin Vie

Små grep bedrer eldreomsorgen. Resultater fra nesten tre år med «Appetitt på livet» Fagdirektør Anne Kristin Vie Små grep bedrer eldreomsorgen Resultater fra nesten tre år med «Appetitt på livet» Fagdirektør Anne Kristin Vie 2 Våre eldre fortjener bedre Halvparten av sykehjemmene overholder ikke nattfaste Mens 49

Detaljer

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Kapittel 12, oppgave 1. Diktat. Skriv setningene du hører. Jan og Åse har giftet seg. Jans mor og søster har kommet helt fra Polen, og nå er det fest i Furulia. Det

Detaljer

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO)

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) Reza er 17 (år alder årer). Han bor i Stavanger, men han (før kommer reise) fra Afghanistan. Han (besøk bor - kom) til Norge for to år (siden senere før). Reza går på Johannes

Detaljer

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole?

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole? Kristine og dragen. Kristine er en fem år gammel jente. Hun har en eldre bror som heter Ole. Ole er åtte år og går i andre klasse på Puseby Skole. Kristine og Ole er som regel gode venner. Men av og til

Detaljer

Velkommen. til Fantoft Omsorgssenter, Sykehjemmet. Øvre Fantoftåsen 56A 5072 Bergen

Velkommen. til Fantoft Omsorgssenter, Sykehjemmet. Øvre Fantoftåsen 56A 5072 Bergen Velkommen til Fantoft Omsorgssenter, Sykehjemmet Øvre Fantoftåsen 56A 5072 Bergen Velkommen til Fantoft Omsorgssenter! Omsorgssenteret består av: 48 serviceleiligheter (7 leiligheter brukes til bokoll

Detaljer

Arbeidsplan for Gullhår desember - 14

Arbeidsplan for Gullhår desember - 14 Arbeidsplan for Gullhår desember - 14 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 3 åringene har kulturskole. Felles samling i Agoraen kl 11. Juleverksted kl 10. Pepperkakedag. Foreldrekaffe

Detaljer

Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria

Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria Lørdag den 21. februar reiste vi sammen med fire andre fra helsefagarbeider klassen til Malta. Der skulle vi være i tre uker gjennom utvekslingsprogrammet Erasmus+.

Detaljer

Saksframlegg. Brukerundersøkelse Bistand og omsorg Rådmannens forslag til vedtak. Bakgrunn

Saksframlegg. Brukerundersøkelse Bistand og omsorg Rådmannens forslag til vedtak. Bakgrunn Arkivsak. Nr.: /- Saksbehandler: Per Arne Olsen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldres råd.9. Rådet for likestilling av funksjonshemmede.9. Hovedutvalg Folk.9. Brukerundersøkelse Bistand og omsorg

Detaljer

I MARS HAR VI: Våren er her: Det er vår! Fuglene kvitrer og det er lyst lenger om ettermiddagen

I MARS HAR VI: Våren er her: Det er vår! Fuglene kvitrer og det er lyst lenger om ettermiddagen I MARS HAR VI: Våren er her: Det er vår! Fuglene kvitrer og det er lyst lenger om ettermiddagen Har dere sett våren? Vi har begynt å se små tegn på at våren er her! Både store og små syntes det er kjekt

Detaljer

Velkommen til. Kalfaret sykehjem

Velkommen til. Kalfaret sykehjem Velkommen til Kalfaret sykehjem Administrasjon: tlf.:55562260 Fax:55562251 Boenhet 1: tlf.55562268 Boenhet 3: tlf. 55562270 Boenhet 2: tlf.55562269 Boenhet 4 : tlf. 55562271 Adresse: Kalfarveien 20, 5018

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Hu og hei, du og jeg danser dagen lang. Januar og februar har fest og bjelleklang. Snø og sno har vi to, hvis du liker det. Vil du heller ha litt sol, så vent på

Detaljer

FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR

FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR Februar står foran oss, og vi ser at dagene er lysere og lengre noe som er kjærkomment for de fleste av oss. I januar har vi fått ei ny jente på avdelinga, Martine startet

Detaljer

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre)

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre) Malta uke 3 Så var vi alt på den siste uken, på tirsdagen arrangerte vi en «Beauty dag» på saura home. Vi Vasket hendene og masserte inn med fuktighets krem og lakkerte neglene deres. Det var mange som

Detaljer

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 04.11

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 04.11 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 04.11 05.11 06.11 07.11 08.11 45 Ilder: Skogsmus: Ilder (Gro): Turdag Ilder (Eivind): Utedag Skogsmus: Turdag Ilder: Løveklippen Skogsmus: Løveklippen Ilder (Gro):

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far, Robert har gått

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT FOR MARS 2015

MÅNEDSRAPPORT FOR MARS 2015 MÅNEDSRAPPORT FOR MARS 2015 Vi har startet opp med barnesamtaler, og det er noe barna på Askeladden liker. Mange har mye på hjertet mens andre ikke er fullt så pratsomme. De får alle sagt noe om barnehagedagen

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 FJELLVOLLPOSTEN Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 8 i Her bor vi 2

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 8 i Her bor vi 2 Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 8 i Her bor vi 2 Generelle kommentarer til kapittel 8 Hva er i veien med deg? I dette kapittelet står helsa i sentrum. Den innledende tegningen viser Arif på

Detaljer

Elizabeth Reiss-Andersen Skien kommune

Elizabeth Reiss-Andersen Skien kommune Elizabeth Reiss-Andersen Skien kommune Vil si at de som berøres av en beslutning, eller er bruker av tjenester, får innflytelse på beslutningsprosesser og utformingen av tjeneste tilbudet. Stortingsmelding

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Min lese-, skrive- og tegnebok når en jeg er glad i er syk

Min lese-, skrive- og tegnebok når en jeg er glad i er syk En bok for barn som pårørende Min lese-, skrive- og tegnebok når en jeg er glad i er syk Mitt navn er:.. Skrevet av psykiatrisk sykepleier Britt Helen Haukø, med hjelp fra barneansvarlige ved sykehuset

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

TUR TIL PARGA I HELLAS FRA 12. TIL 26. JUNI 2007

TUR TIL PARGA I HELLAS FRA 12. TIL 26. JUNI 2007 TUR TIL PARGA I HELLAS FRA 12. TIL 26. JUNI 2007 Vi hadde bestilt på Hotel Alexandra via Ving. Vi skulle reise fra Gardermoen og parkere bilen på Dalen Parkering. Kvelden før vi reiste fikk jeg en urinveisinfeksjon.

Detaljer

Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011. Sarpsborg kommune

Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011. Sarpsborg kommune Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011 Sarpsborg Innhold 1.0 Om undersøkelsene... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Forarbeider, metode og utvalg... 3 1.3 Målgruppe... 3 1.4 Datainnsamling og gjennomføring....

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 16.året 2015 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 16.året 2015 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 FJELLVOLLPOSTEN Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 16.året 2015 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Da var det klart for nyhetsbrevet for Juni. Også denne måneden er det mange ting som har skjedd. Her blir det aldri kjedelig «A» og «R». Jeg fikk telefon fra ex

Detaljer

MÅNEDSPLAN NOVEMBER. UKE 44 Leonora B. TORSDAG ONSDAG Lek inne/ute. FREDAG Grupper/eventyr TUR. UKE 45 Frukt: Flora MANDAG 06.

MÅNEDSPLAN NOVEMBER. UKE 44 Leonora B. TORSDAG ONSDAG Lek inne/ute. FREDAG Grupper/eventyr TUR. UKE 45 Frukt: Flora MANDAG 06. MÅNEDSPLAN NOVEMBER 44 Leonora B. 01.11 Lek inne/ute 02.11 03.11 Grupper/eventyr 45 Flora 06.11 07.11 Grupper/ Prosjekt 08.11 09.11 10.11 Grupper/eventyr 46 Ella 13.11 14.11 Grupper/ Prosjekt 15.11 16.11

Detaljer

Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende

Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende Til bruk i f.eks. refleksjonsgrupper på tjenestestedene og/eller som inspirasjon til refleksjon på etikkcaféer eller dialogmøter hvor brukere

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

mange tilbake til Sørigarden og de smakte veldig deilig til lunsj. Bilder fra turen til ungdomskolen henger inne på avdelingen.

mange tilbake til Sørigarden og de smakte veldig deilig til lunsj. Bilder fra turen til ungdomskolen henger inne på avdelingen. MÅNEDSBREV FOR MAI I april har vi gjort mange forskjellige og morsomme ting. Nå skal jeg fortelle dere om litt av alt det vi har drevet. Vi startet april med å gjøre ferdig Munch utstillingen vår. Alle

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer:

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer: EKSAMENSOPPGAVE NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS Kandidatnummer: Faglig kontakt under eksamen: Tlf instituttkontoret: 73 59 65 47 Eksamensdato: 1. desember 2011 Eksamenstid: 3 timer Studiepoeng: 7,5 Tillatte

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

Kristin Ribe Natt, regn

Kristin Ribe Natt, regn Kristin Ribe Natt, regn Elektronisk utgave Forlaget Oktober AS 2012 Første gang utgitt i 2012 www.oktober.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-495-1049-8 Observer din bevissthet

Detaljer

FLÅHEIMEN FLÅ KOMMUNE

FLÅHEIMEN FLÅ KOMMUNE FLÅHEIMEN FLÅ KOMMUNE Velkommen til Flåheimen Vi flyttet inn i nytt sykehjem/omsorgsboliger i 2003. Her har vi plass til 25 pasienter fordelt med 10 plasser på sykehjem/ dementavdeling og 15 plasser i

Detaljer

Du leser nå et utdrag fra boka Frisk Nakke (2014)

Du leser nå et utdrag fra boka Frisk Nakke (2014) Du leser nå et utdrag fra boka Frisk Nakke (01) ««Å lese Frisk Nakke har gitt meg stor tro på at jeg kan mestre nakkeplagene mine, og noen kraftfulle verktøy for å bli kvitt dem. Boken er spekket med relevant

Detaljer

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo NB: Husk å skrive kandidatnummer og sidetall på hver side av besvarelsen! (Remember to write your candidate number and page number on every page of the exam.) 2010 Den internasjonale sommerskole ISSN 0120

Detaljer

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Hei, alle sammen. November var en veldig produktiv og fin måned. Vi fikk ommøblert på avdelingen på planleggingsdag, kjøpt inn nye leker og utstyr, og gjort

Detaljer

Nyhetsbrev for oktober Nyhetsbrevene kommer hver måned og viser med bilde og tekst hva vi har drevet med på Sofienberghjemmet måned for måned.

Nyhetsbrev for oktober Nyhetsbrevene kommer hver måned og viser med bilde og tekst hva vi har drevet med på Sofienberghjemmet måned for måned. Nyhetsbrev for oktober Nyhetsbrevene kommer hver måned og viser med bilde og tekst hva vi har drevet med på Sofienberghjemmet måned for måned. Årets andre høstmåned har kommet og gått med mildvær og vakre

Detaljer

- tur til cognac 4. til 7. juni 2010. Terje, Morten, Rune og Kay Tore, et reisebrev til minne om vår gode venn Terje Sørli

- tur til cognac 4. til 7. juni 2010. Terje, Morten, Rune og Kay Tore, et reisebrev til minne om vår gode venn Terje Sørli - tur til cognac 4. til 7. juni 2010 Terje, Morten, Rune og Kay Tore, et reisebrev til minne om vår gode venn Terje Sørli FREDAG 4. juni: Vi startet tidlig om morgenen 4. juni på Rygge med Ryan Air med

Detaljer

Arbeidsplan for Gullhår november 14

Arbeidsplan for Gullhår november 14 Arbeidsplan for Gullhår november 14 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 3/11 4/11 6/11 7/11. 5/11 Turdag 3 åringene på tur med Tyrihans. fiskegrateng 10/11 11/11 12/11 13/11 14/11 Turdag Kjøttkaker m/grønnsaker

Detaljer

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp GIVERGLEDENR. 2 2004 Informasjon for Norges Blindeforbunds givere Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp Jeg har selv opplevd at synet har sviktet meg. Og vet hvor vanskelig

Detaljer

2 Hva er KIM senteret? M A R S. 3 Navnekonkurranse. 4 Akademiet. 5 Latterhjørnet. 6 Datadrift. 7 Kafé No. 19

2 Hva er KIM senteret? M A R S. 3 Navnekonkurranse. 4 Akademiet. 5 Latterhjørnet. 6 Datadrift. 7 Kafé No. 19 Årgang 13 2011 Nr 1 2 Hva er KIM senteret? 3 Navnekonkurranse 4 Akademiet 5 Latterhjørnet 6 Datadrift 7 Kafé No. 19 M A R S Hva er KIM? Stiftelsen KIM-senteret er en attføringsbedrift i Trondheim sentrum.

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Butikkbesøk: Cornelias Hus Kremmerånden råder i Cornelias Hus Du må være kremmer for å drive butikk. Det

Detaljer

Bjørn Ingvaldsen. Far din

Bjørn Ingvaldsen. Far din Bjørn Ingvaldsen Far din Far din, sa han. Det sto en svart bil i veien. En helt vanlig bil. Stasjonsvogn. Men den sto midt i veien og sperret all trafikk. Jeg var på vei hjem fra skolen, var sein, hadde

Detaljer

Siste rapport fra Bremen, uke 3.

Siste rapport fra Bremen, uke 3. Siste rapport fra Bremen, uke 3. Vi har gått inn i vår siste uke her i Bremen, mange av oss synes det skal bli godt å komme hjem til kjente trakter, men alle kommer nok til å savne det å være utplassert

Detaljer

IAESTE traineerapport. Even Søegaard Røst Serabu, Sierra Leone

IAESTE traineerapport. Even Søegaard Røst Serabu, Sierra Leone IAESTE traineerapport Even Søegaard Røst Serabu, Sierra Leone Høsten 2012 Turen min begynte på Gardermoen i slutten av august med kurs for Sierra Leone. Billigste billett var med Brussels air via Brussel

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

Nyhetsbrev for juni Nyhetsbrevene kommer hver måned og viser med bilde og tekst litt av hva vi har drevet med på Sofienberghjemmet måned for måned.

Nyhetsbrev for juni Nyhetsbrevene kommer hver måned og viser med bilde og tekst litt av hva vi har drevet med på Sofienberghjemmet måned for måned. Nyhetsbrev for juni Nyhetsbrevene kommer hver måned og viser med bilde og tekst litt av hva vi har drevet med på Sofienberghjemmet måned for måned. Det er rart å tenke på at årets første sommermåned allerede

Detaljer

PasOpp 2007 Hva er erfaringene dine som bruker av poliklinikk i psykiatrisk helsevern?

PasOpp 2007 Hva er erfaringene dine som bruker av poliklinikk i psykiatrisk helsevern? PasOpp 2007 Hva er erfaringene dine som bruker av poliklinikk i psykiatrisk helsevern? PasOpp september/2007 Hensikten med denne undersøkelsen er å få vite mer om brukernes erfaring med poliklinikk i psykiatrisk

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET AUGUST 2012 Hei alle sammen Nå er et nytt barnehage - år i gang igjen, og vi ønsker alle barn og foreldre velkommen til et spennende og kjekt år! Vi gleder oss veldig til

Detaljer

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone Tor Fretheim Kjære Miss Nina Simone FAMILIEN De trodde det ikke. De klarte ikke å forstå at det var sant. Ingen hadde noen gang kunnet tenke seg at noe slikt skulle skje. Sånt hender andre steder. Det

Detaljer

Månedsbrev for Sirkelen juni 2016

Månedsbrev for Sirkelen juni 2016 Månedsbrev for Sirkelen juni 2016 MANGFOLDSPROSJEKTET MÅL: Utvikle samarbeidet barnehage hjem for å styrke identitet og tilhørighet hos barn og familier med flerkulturell bakgrunn. MÅL FOR «GLEDING»: Forebygge

Detaljer

Brukerundersøkelse 2014 LHH

Brukerundersøkelse 2014 LHH Brukerundersøkelse 2014 LHH Gjennomført Mai Juni 2014 I samarbeid med Lillehammer eldreråd Lillehammer kommune gjennomførte i perioden 4. juni 30.08.2014 en brukerundersøkelse blant beboere og pårørende

Detaljer

Friskere liv med forebygging

Friskere liv med forebygging Friskere liv med forebygging Rapport fra spørreundersøkelse Grimstad, Kristiansand og Songdalen kommune September 2014 1. Bakgrunn... 3 2. Målsetning... 3 2.1. Tabell 1. Antall utsendte skjema og svar....

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

advokathjelp når du trenger det

advokathjelp når du trenger det Medlemsfordel i Industri Energi advokathjelp når du trenger det Kontakt advokaten din på telefon 07 123 sikrer deg ikke bare i tilfelle juridisk konflikt, men kan også forebygge at slike saker i det hele

Detaljer

NYTTIG Å VITE OM VENNATUNET OMSORGSBOLIGER

NYTTIG Å VITE OM VENNATUNET OMSORGSBOLIGER NYTTIG Å VITE OM VENNATUNET OMSORGSBOLIGER V03 Oppdatert 06.01.2012 Side 1 av 6 OM OMSORGSBOLIGEN Vennatunet omsorgsboliger ligger vakkert til i bygda Skaun i landlige omgivelser Det er kort vei til butikk,

Detaljer

Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty?

Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty? Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty? TIPS! Lever ut kataloger med din kontaktinformasjon. Gi alltid minst to alternativer på dager og klokkeslett. Husk at det er viktig å fastsette dato og klokkeslett

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

Velkommen til Kåtorp. Informasjonsbrosjyre til nye beboere og deres pårørende

Velkommen til Kåtorp. Informasjonsbrosjyre til nye beboere og deres pårørende Velkommen til Kåtorp Informasjonsbrosjyre til nye beboere og deres pårørende Kåtorp er et bo- og aktivitetssenter med 36 beboere. I tillegg har vi en korttidsplass. Vi er en del av hjemmebasert omsorg.

Detaljer

Eldres deltakelse en verdibasert. prosess

Eldres deltakelse en verdibasert. prosess Eldres deltakelse en verdibasert En del av: prosess Participation and agency when aging in place Satsningsområde Deltakelse; Høgskolen i Sør-Trøndelag Finansiering: Norges Forskningsråd Prosjektorganisering

Detaljer

Om å delta i forskningen etter 22. juli

Om å delta i forskningen etter 22. juli Kapittel 2 Om å delta i forskningen etter 22. juli Ragnar Eikeland 1 Tema for dette kapittelet er spørreundersøkelse versus intervju etter den tragiske hendelsen på Utøya 22. juli 2011. Min kompetanse

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Moldova besøk september 2015

Moldova besøk september 2015 Moldova besøk september 2015 Lørdag 3. september var åpningsdatoen for vårt etterlengtede hjem for barna våre i Belt. Vi ankom Moldova sent torsdag kveld og ble kjørt fra flyplassen av Pedro fra Bethany

Detaljer

Kristina Ohlsson. Steinengler

Kristina Ohlsson. Steinengler Kristina Ohlsson Steinengler Om forfatteren: KRISTINA OHLSSON er en av Sveriges fremste barnebokforfattere og sammenlignes ofte med Maria Gripe. Steinengler er en frittstående fortsettelse av Glassbarna

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

3. Hvilke kurs/emner tok du (før opp emnekoder)? Jeg hadde medisinsk og psykiatrisk praksis i England.

3. Hvilke kurs/emner tok du (før opp emnekoder)? Jeg hadde medisinsk og psykiatrisk praksis i England. STUDENTRAPPORT NAVN PÅ VERTSINSTITUSJON: University og Nottingham BY: Nottingham LAND: England UTVEKSLINGSPERIODE: 09.09.13 08.12.13 EVENTUELL FERIEPERIODE I LØPET AV UTVEKSLINGEN: Dro ned 1 uke før praksisstart

Detaljer

vanskelig å forstå for kelneren klokken 11:00 på en formiddag. Men egentlig ganske smart skulle det vise seg.

vanskelig å forstå for kelneren klokken 11:00 på en formiddag. Men egentlig ganske smart skulle det vise seg. Bremen nok en gang Da var årets Brementur gjennomført. Igjen sitter man med mange gode minner og ennå rikere på motorhistoriske opplevelser opplevd sammen med motorhistoriske venner. Jeg har ved flere

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK. Sverdet - August 2014

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK. Sverdet - August 2014 PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK Sverdet - August 2014 Heisann! Da er nytt barnehageår i gang, og vi på Sverdet er klar for mange spennende måneder med mye god læring og mange kjekke opplevelser. Vi er i full gang

Detaljer

Mars. ..et lite Sene-gal DAMER MED «TAK I» Møyfrid og Kristian Moskvil Mail:

Mars. ..et lite Sene-gal DAMER MED «TAK I» Møyfrid og Kristian Moskvil Mail: ..et lite Sene-gal 28.02.2017 Møyfrid og Kristian Moskvil Mail: mkmoskvil@gmail.com Mars Da er Jøssangs vel tilbake i kaldere strøk. Det føles ganske tomt her i huset og det er ikke så rart når det stort

Detaljer

1. Byen. Pappa og jeg kom i går, og i dag hadde vi sløvet rundt i byen, besøkt noen kirker og museer, sittet på kafeer og stukket innom

1. Byen. Pappa og jeg kom i går, og i dag hadde vi sløvet rundt i byen, besøkt noen kirker og museer, sittet på kafeer og stukket innom 1. Byen Jeg la hodet bakover. Rustbrune jernbjelker strakte seg over meg, på kryss og tvers i lag på lag. Jeg bøyde meg enda litt lenger, det knakte i nakken. Var det toppen, langt der oppe? Jeg mistet

Detaljer

Resultat for brukerne. % besvarelse 54 69,2 38,5 54,5 Hvor fornøyd er du med tilbudet når det gjelder:

Resultat for brukerne. % besvarelse 54 69,2 38,5 54,5 Hvor fornøyd er du med tilbudet når det gjelder: Brukerundersøkelse pleie og omsorgsavdelingen 2012 (5 besvarelser) Institusjonsbaserte tjenester Pårørende Osen sykehjem Skala 6 best 1 dårligst Resultat for brukerne. % besvarelse 54 69,2 38,5 54,5 Hvor

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST, 2017. Hei alle sammen og velkommen til et nytt barnehage år på Sølje! Sommeren er over og vi går mot høst. Nye barn har begynt hos oss og andre barn har byttet avdeling.

Detaljer

Program våren 2015 Askim bibliotek

Program våren 2015 Askim bibliotek Program våren 2015 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til Askim bibliotek! Vi gleder oss over å kunne tilby varierte aktiviteter i vårens program. Det blir alt fra hagedag

Detaljer

Du er klok som en bok, Line!

Du er klok som en bok, Line! Du er klok som en bok, Line! Denne boken handler om hvor vanskelig det kan være å ha oppmerksomhets svikt og problemer med å konsentrere seg. Man kan ha vansker med oppmerk somhet og konsentrasjon på

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

November brev fra sommerfuglen

November brev fra sommerfuglen November brev fra sommerfuglen Hei. Oktober måned er nå nesten over. Vi har i denne måned hatt fokus på FN-dagen og FORUT sitt opplegg. Barna har blitt kjent med Puspa, Nischal og Biswas som bor i Nepal.

Detaljer

Arbeidsplan for Gullhår Januar -16

Arbeidsplan for Gullhår Januar -16 Arbeidsplan for Gullhår Januar -16 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 Vi feirer Angelika 2 år. Fiskegrateng m/ grønsaker. grupper Tur med Askeladden. Vi feirer Olav 2 år. 11/1 12/1

Detaljer

Guatemala 2009. A trip to remember

Guatemala 2009. A trip to remember Guatemala 2009 A trip to remember Andreas Viggen Denne boken har jeg laget for at jeg skal kunne se tilbake på denne fantastiske reisen som virkelig gjorde inntrykk på meg. Håper du som leser av denne

Detaljer

GRUPPEARBEID PÅ FOLKEMØTE VEDR. ENAN I KVIKNE SAMFUNNSHUS, 12.01.2015. 1. Hva skal til for at du kan bo lengst mulig hjemme?

GRUPPEARBEID PÅ FOLKEMØTE VEDR. ENAN I KVIKNE SAMFUNNSHUS, 12.01.2015. 1. Hva skal til for at du kan bo lengst mulig hjemme? Side 1 av 5 1. Hva skal til for at du kan bo lengst mulig hjemme? Tilrettelagt bolig At jeg har mulighet til hjelp døgnet rundt Trygghet at noen kan komme på kort varsel Famille i nærheten Sosiale forhold

Detaljer

søndag 14 Drøm i farger UKE Line Evensen ga en sveitservilla fra 1882 et helt nytt liv. IDEER, IMPULSER OG INSPIRASJON, 9. APRIL 2006 Foto: Nina Ruud

søndag 14 Drøm i farger UKE Line Evensen ga en sveitservilla fra 1882 et helt nytt liv. IDEER, IMPULSER OG INSPIRASJON, 9. APRIL 2006 Foto: Nina Ruud søndag 14 IDEER, IMPULSER OG INSPIRASJON, 9. APRIL 2006 Foto: Nina Ruud UKE Drøm i farger Line Evensen ga en sveitservilla fra 1882 et helt nytt liv. påhjemmebane Sjefen: Jeg er mer opptatt av det estetiske

Detaljer