Forfall vert å melda til kundetorget på tlf , som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forfall vert å melda til kundetorget på tlf , som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling."

Transkript

1 Fitjar kommune Møteinnkalling Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: Tid: 13:00 Forfall vert å melda til kundetorget på tlf , som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling. Innkalling er sendt til: Namn Funksjon Representerer Torstein Grimen Leiar H Bente Karin Isdahl Medlem H Annar Westerheim Nestleiar AP Bård Inge Sørfonn Medlem KRF Karen Elisabet Rydland Sæbø Medlem SP Varamedlemar Funksjon Representerer Roger Nesbø Varamedlem AP Sigurd Andre Maraas Varamedlem FRP Halvard Wiik Varamedlem KRF Torstein Grimen Leiar 1

2 Saksnr Innhald Lukket PS 36/17 Godkjenning av protokoll 033 PS 37/17 Saker handsama etter delegering 033 PS 38/17 53/9 Klage - Oppføring av 2 naust og Flytebrygge - Dåfjorden 53/35 PS 39/17 PS 40/17 PS 41/17 PS 42/17 PS 43/17 18/19 Oppføring av 2 sjøboder - Engevik & Tislevoll AS for Linda Ulvatne/Margunn Bukkøy Ny handsaming av sak vedkomande mur på gnr. 61 bnr. 576 i Brakjehaugen Dispensasjon frå arealbruk etter kommuneplanen for oppføring av bueining med garasje. på 81/2 i Fitjar. Dsipensasjon frå reguleringsplan vedkomande utnyttingsgrad for oppføring av bygg for miniatyrskytebane. Løyve til matrikulering av 2 parsellar frå 61/44 og 6 parsellar frå 61/240. Vestbøstad PS 44/17 Restansar pr PS 45/17 Ymse /19 61/576 81/2 65/406 61/44 2

3 Fitjar kommune Arkivkode: 033 Saksmappe: 2017/37 Sakshandsamar: Kristin Meland Dato: Godkjenning av protokoll SAKSFRAMLEGG Utval sak Utval Møtedato 36/17 Utval for plan og miljø Vedlegg: Protokoll frå møte Framlegg til vedtak/tilråding: Utval for plan og miljø godkjenner protokoll frå møte Atle Tornes Rådmann Saksframlegget er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift. 3

4 Fitjar kommune Møteprotokoll Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar Rådhus Dato: Tid: 13:00-14:00 Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Torstein Grimen Leiar H Annar Westerheim Nestleiar AP Bård Inge Sørfonn Medlem KRF Karen Elisabet Rydland Sæbø, kom kl. 13:50 til sak PS 17/17 - Ymse Medlem SP Forfall: Namn Funksjon Representerer Bente Karin Isdahl Medlem H Varamedlemmer som møtte: Namn Møtte for Representerer Roger Nesbø Bente Karin Isdahl AP Frå administrasjonen møtte: Namn Stilling Atle Tornes, sak PS 27/17 Rådmann og sak PS 28/17 Torgeir Steien Fagansvarleg plan og utvikling Anne Lise Næs Olsen Sakshandsamar Kristin Meland Utvalssekretær Torstein Grimen Leiar Kristin Meland Utvalssekretær 4 1

5 Saksnr Innhald Lukket PS 27/17 Godkjenning av protokoll 033 PS 28/17 Meldingar 033 PS 29/17 Saker handsama etter delegering 033 PS 30/17 49/35 - Ny behandling av saka - Oppføring av mur 49/35 PS 31/17 PS 32/17 14/23 - Klage på krav om ny søknad med dispensasjon - Tilbygg til fritidsbustad, kai og flytebrygge - Fodno Dispensasjon frå reguleringsføresegnene for gjennoppbygging av naust på 61/37. 14/23 61/37 PS 33/17 Løyve til riving av SEFRAK-registrert bygg på 72/1 72/1 PS 34/17 Restanser pr PS 35/17 Ymse 033 PS 27/17 Godkjenning av protokoll Framlegg til vedtak/tilråding: Utval for plan og miljø godkjenner protokoll frå sist møte. Behandling i Utval for plan og miljø : Vedtak: (Samrøystes) Som framlegg. PS 28/17 Meldingar Framlegg til vedtak/tilråding: Utval for plan og miljø tek saka til vitande. Behandling i Utval for plan og miljø : Rådmann Atle Tornes orienterte vidare om: Vegarbeid Sjoareset opprinnelig budsjett vert truleg halde. Det er ynskjeleg å utvida arbeidet til også å gjelda Kvednabekken - Lio dersom arbeidet kan utførast innanfor budsjettramma. Det vil bli lagt føre sak på dette til kommunestyret. Det var planen at kraftlaget skulle forskottere veglysa. Det blir ikkje gjort så Fitjar kommune må ta det som skal i grunnen (kablar mm) inn i vårt prosjekt i år. Me har kalkulert siste del frå bedehuset forbi skulen og ned og vil sannsynlegvis halda budsjettet tilskot frå fylkeskommunen tilseier at dette arbeidet må gjerast i år. Kystsone og strandsoneplan møte med fylkeskommunen og fylkesmannen i regi av Samarbeidsrådet 24 mars. Strandsoneplanen: Framleis mange motforestillinger. 5 2

6 Kystsoneplanen: Uttalefrist 12. mai. Framleis ein del utfordringar knytt til arealbruk og akvakultur. Mindre utfordringar mot strandsoneplan no. Rådmannen har laga sak til formannskapet og kommunestyret, men saka kan koma attende til utvalet. Vedtak: (Samrøystes) Som framlegg. PS 29/17 Saker handsama etter delegering Framlegg til vedtak/tilråding: Utval for plan og miljø tek saka til vitande. Behandling i Utval for plan og miljø : Vedtak: (Samrøystes) Som framlegg. PS 30/17 49/35 - Ny behandling av saka - Oppføring av mur Framlegg til vedtak/tilråding: Utval for Plan og miljø gjev heimelshavar, Tor Koløen, pålegg om retting av det ulovlege tilhøve. Markeringssteinar i Kløyvegen lyt fjernast innan 3 veker frå heimelshavar har motteke vedtak i saka. Samstundes med dette pålegget vert det fastsett tvangsmulkt på kr. 500,- pr. dag. Tvangsmulkt startar frå 3 veker etter heimelshavar har motteke dette vedtaket. Pålegget vil kunna fylgjast opp med førelegg som kan få verknad som rettskraftig dom. Pålegget skal tinglysast som eit hefte på eigedom 49/35. Det vert vist til saksutgreiinga og vurderinga ovanfor som grunnlag for vedtaket som er gjort i medhald av plan- og bygningslova 30-2 og 32-3, jf. 1-6, 20-1, 32-5 og Behandling i Utval for plan og miljø : Vedtak: (Samrøystes) Som framlegg. PS 31/17 14/23 - Klage på krav om ny søknad med dispensasjon - Tilbygg til fritidsbustad, kai og flytebrygge - Fodno Framlegg til vedtak/tilråding: Utval for Plan og miljø tek klagen delvis til følgje og gjer fylgjande nytt vedtak: Arbeid med tilbygg til fritidsbustad i sak 114/11 av er dokumentert sett i gang, og dette arbeidet kan fortsetje då det ligg føre opplysningar i klagen som tilseier at denne delen av vedtaket skal gjerast om. 6 3

7 Arbeid med flytebryggje og landfeste til kai er ikkje påbegynt innan fristen, og dispensasjon og mellombels løyve for dette i sak 112/11 av , har falle bort. Vedtaket er gjort med grunnlag i Plan- og bygningslova 21-9 om bortfall av løyve, Det vert vist til saksutgreiinga og vurderinga ovanfor som grunnlag for vedtaket. Saka vert sendt Fylkesmannen i Hordaland for endeleg avgjerd. Behandling i Utval for plan og miljø : Representanten Bård Sørfonn (Krf) stilte spørsmål til sin habilitet då han er nabo til eigedomen. Representanten fråtrådde møtet. Utvalet drøfta saka. Representanten har ingen økonomiske vinster i saka og utvalet erklærte medlemet som habil i saka og representanten tiltrådde møtet att. Vedtak: (Samrøystes) Som framlegg. PS 32/17 Dispensasjon frå reguleringsføresegnene for gjennoppbygging av naust på 61/37. Framlegg til vedtak/tilråding: Utval for plan og miljø er samd i administrasjonen sine vurderingar. Med heimel i plan og bygningslova si 19-2 vert det gjeve dispensasjon frå reguleringsføresegner for området og frå kommuneplanen sine føresegner, slik at naust på 61/37 kan førast opp att. Behandling i Utval for plan og miljø : Vedtak: (Samrøystes) Som framlegg. PS 33/17 Løyve til riving av SEFRAK-registrert bygg på 72/1 Framlegg til vedtak/tilråding: Utval for plan og miljø gjev løyve til riving av SEFRAK-registrert bygg på 72/1. Løyvet er gjeve med heimel i plan- og bygningslova si Rivingsavfall må fraktast til godkjend deponi. Behandling i Utval for plan og miljø : Vedtak: (Samrøystes) Som framlegg. 7 4

8 PS 34/17 Restanser pr Framlegg til vedtak/tilråding: Utval for plan og miljø tek saka til vitande. Behandling i Utval for plan og miljø : Vedtak: (Samrøystes) Som framlegg. PS 35/17 Ymse Framlegg til vedtak/tilråding: Behandling i Utval for plan og miljø : Representanten Annar Westerheim (AP) hadde spørsmål om skilting. Administrasjonen orienterte om at dette ikkje har prioritet enda. Utval for plan og miljø ønskjer orientering om skilting til neste møte. Torgeir Steien orienterte om utviding i Midtfjellet Vindpark. Formelt vedtak om utviding med 11 møllar skal fattast i neste veke. Representanten Bård Inge Sørfonn (KrF) hadde innspel om Kystsoneplanen. Utval for plan og miljø må komme med uttale til formannskapet. Utvalet drøfta saka og kom med slik uttale til formannskapet: Utval for plan og miljø ynskjer å gå imot forslaget til arealsonar og overordna arealkart. Utvalet ber om at interkommunal Strandsoneplan sine reglar skal vera styrande for kystsoneplanen og ikkje omvendt. Vedtak/tilråding: 8 5

9 Fitjar kommune Arkivkode: 033 Saksmappe: 2017/37 Sakshandsamar: Kristin Meland Dato: SAKSFRAMLEGG Saker handsama etter delegering Utval sak Utval Møtedato 37/17 Utval for plan og miljø Bakgrunn: DS 109/17 18/19 Ny søknad om utslippsløyve DS 110/17 Melding om tildeling av adresse for gnr. 50 bnr. 77 DS 111/17 Melding om tildeling av adresse for gnr. 50 bnr. 78 DS 112/17 Melding om tildeling av adresse for gnr. 50 bnr. 46 DS 113/17 Melding om tildeling av adresse for gnr. 50 bnr. 44 DS 114/17 Melding om tildeling av adresse for gnr. 50 bnr. 24 DS 115/17 Melding om tildeling av adresse for gnr. 50 bnr. 39 DS 116/17 Melding om tildeling av adresse for gnr. 50 bnr. 30 DS 117/17 Melding om tildeling av adresse for gnr. 50 bnr. 34 DS 118/17 Melding om tildeling av adresse for gnr. 50 bnr. 51 DS 119/17 Melding om tildeling av adresse for gnr. 50 bnr. 23 DS 120/17 Melding om tildeling av adresse for gnr. 50 bnr. 22 DS 121/17 62/64 Løyve til oppføring av garasje med bod DS 122/17 Melding om tildeling av adresse for gnr. 50 bnr. 71 DS 123/17 Melding om tildeling av adresse for gnr. 50 bnr. 69 DS 124/17 Melding om tildeling av adresse for gnr. 50 bnr. 132 DS 125/17 Melding om tildeling av adresse for gnr. 50 bnr. 27 DS 126/17 Melding om tildeling av adresse for gnr. 50 bnr. 20 DS 127/17 Melding om tildeling av adresse for gnr. 50 bnr. 2 DS 128/17 Melding om tildeling av adresse for gnr. 50 bnr. 79 DS 129/17 Melding om tildeling av adresse for gnr. 50 bnr. 1 DS 130/17 49/181 Ferdigattest for fritidsbustad DS 131/17 Gartneritunet - Restdokumentasjon ferdigattest DS 132/17 61/270 - Vedtak om endring av adresse DS 133/17 69/37 Løyve til oppføring av lagerbygg DS 134/17 64/69 Ferdigattest for tiltak på bustadhus DS 135/17 50/27 Ferdigattest for tiltak ved båthavn DS 136/17 61/412 Ferdigattest for fritisbustad DS 137/17 89/5 Løyve til påbygg til eksisterande bustad DS 138/17 67/152 Vedtak om tildeling/endring av adresse DS 139/17 61/37 Løyve til oppføring av naust DS 140/17 Godkjenning av ansvarsrett som selvbygger DS 141/17 65/468 Deling av grunneigedom - Rossneset DS 142/17 48/32 Løyve til oppretting av matrikkeleiningar samt grensejustering DS 143/17 67/125 Vedtak om tildeling/endring av adresse DS 144/17 18/1 - oppretting av matrikkeleining DS 145/17 67/129 Vedtak om tildeling/endring av adresse DS 146/17 61/399 Mellombels dispensasjon - Etablering av riggområde - Sjøtroll Havbruk AS DS 147/17 67/105 Mellombels bruksløyve for bustahus DS 148/17 59/49 Vedtak om tildeling/endring av adresse DS 149/17 65/424 Vedtak om tildeling/endring av adresse DS 150/17 65/515 Vedtak om tildeling/endring av adresse DS 151/17 65/516 Vedtak om tildeling/endring av adresse DS 152/17 65/517 Vedtak om tildeling/endring av adresse DS 153/17 67/149 Vedtak om tildeling/endring av adresse DS 154/17 73/4 Vedtak om tildeling/endring av adresse DS 155/17 65/468 Vedtak om tildeling/endring av adresse 9

10 Framlegg til vedtak/tilråding: Utval for plan og miljø tek saka til vitande. Atle Tornes Rådmann Saksframlegget er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift. 10

11 Fitjar kommune Arkivkode: 53/9 Saksmappe: 2017/44 Sakshandsamar: Anne-Lise Næs Olsen Dato: SAKSFRAMLEGG 53/9,35 Klage/endra søknad - Oppføring av 2 naust og Flytebrygge - Dåfjorden Utval sak Utval Møtedato 38/17 Utval for plan og miljø Vedlegg: 1 Klage på vedtak journalført Opphavleg søknad datert Situasjonskart journalført Administrativt vedtak Bakgrunn: Den vart det gjort administrativt vedtak i sak DS 88/17. Det vart gjeve løyve til å byggje 2 naust, og til å leggje ut ei flytebrygge på 2x6 meter. Hans-Kristian Stokken klaga på dette vedtaket i brev av Klagen er komen innan klagefristen, og klagen vert her å behandle. Om klagen Klagarar viser til situasjonsplan journalført 8. februar, og som syner 2 utliggjarar aust for planlagt flytebrygge. Klagar hevdar at utliggjarar ikkje vart godkjente fordi dei ikkje gjekk klart nok fram av situasjonsplanen. Klagar opplyser om at den ytste utliggjaren ligg heilt i formålsgrensa for småbåtanlegg, men at denne vil verta justert slik at den ligg innanfor området for småbåtanlegg. Klagar bed om at vedtaket vert gjort om slikt at det anten vert gjeve løyve til dei 2 utliggjarane, eller at det alternativt vert gjeve løyve til ei flytebrygge på inntil 2x10 meter. Vurdering: Føresegnene til kommuneplanen seier at: For alle småbåtanlegg ved tilstøytande naustområde gjeld at det kan leggjast til rette for éin båtplass pr. naust. Bryggjer bør etablerast utan store, irreversible terrenginngrep, og anlegga skal grupperast slik at ikkje heile strandsona vert beslaglagt med ulike typar kaiar/ bryggjer/ uteliggjarar. Lengda på uteliggjarar er regulert av føremålsgrensene. Anlegg skal ikkje vere til hinder for ålmenta si ferdsle langs/i strandsona. Når det vert søkt om å leggje ut fleire utliggjarar frå land, i tillegg til flytebryggje for dei 2 omsøkte nausta, så er ikkje dette i samsvar med intensjonen med kommuneplanen. Det kan jf. føresegnene leggjast til rette 2 båtplassar, ein til kvart naust. Det er etter administrasjonen si vurdering, uheldig å leggje utliggjarar langs stranda utan at dei er knytt til flyte bryggja. Ein legg då beslag på unødvendig mykje areal langs stranda. Dersom det i denne saka skal vurderast å leggje til rette for fleire båtplassar enn 2, så lyt det dessutan søkjast om dispensasjon frå kommuneplanen med føresegner. Klagar ynskjer alternativt å leggje ut ei flytebryggje på 2x10 meter i staden for dei 2 omsøkte utliggjarane. Administrasjonen ser då klagen som dokumentasjon på at søknaden er endra frå å gjelde 2 naust, flytebryggje på 2x6 meter og 2 utliggjarar, til å gjelde 2 naust og flytebryggje på 2x10 meter. 11

12 Fitjar kommune har i innspel til interkommunal strandsoneplan for Sunnhordland/Kommunedelplan for Fitjarøyane, definert maksimal storleik på ei flytebryggje til å vere på inntil 20 m 2, med ein landgang i tillegg. I føreslegne føresegner for strandsoneplanen heiter det at flytebrygger som er fellesløysing mellom fleire brukarar kan vere større enn 20 m 2, og at kommunen kan fastsetje storleik ut frå talet på brukarar og tilhøva på staden. Administrasjonen vurderer ut frå dette, at det kan leggjast ut ei flytebryggje på 2x10 meter til dei 2 nausta. Konklusjon Administrasjonen rår til at det vert gjort nytt vedtak i saka, der ein gjev løyve til å leggja ut ei flytebryggje på 2x10 meter til dei 2 nausta. Vilkår og atterhald i DS 88/17 lyt vidareførast i nytt vedtak. Framlegg til vedtak/tilråding: Utval for Plan og miljø gjev med heimel i Plan- og bygningslova 21-4, løyve til 2 naust og ei flytebrygge på 2x10 meter, pluss landgang. Løyvet er gjeve på fylgjande vilkår: 1. Tiltaka skal plasserast av godkjent føretak og vera i samsvar med situasjonsplan journalført , og i samsvar med snitt-teikning journalført Kaifront skal ikkje trekkjast lenger fram enn situasjonsplanen syner. 3. Bygget må førast opp med takvinkel på 45 grader. 4. Naust og kai skal plasserast minimum 1 meter frå nabogrense mot eigedom 53/8. 5. Utliggjarar vert ikkje godkjente. Det vert vist til saksutgreiinga og vurderinga ovanfor som grunnlag for vedtaket. Atle Tornes Rådmann Saksframlegget er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift. 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 Løyve til tiltak Journalnr Løpenr 2017/ /2017 Eigedom/byggestad Gnr Bnr Festenr Seksjonsnr 53 9,35 Ansvarleg søkjar Hans-Kristian Stokken Dåfjordvegen Sagvåg Tiltakshaver Hans-Kristian Stokken Vedtak/løyve Søknad datert x Tiltak utan ansvarsrett Spesifikasjon Tiltaket/byggets art Naust og flytebrygge Løyvet gjeld 2 naust og flytebrygge på 2x6 meter, pluss landgang. Vilkår: 1. Tiltaket skal plasserast av godkjent føretak og vere i samsvar med situasjonsplan journalført , og i samsvar med snitt-teikning journalført Kaifront skal ikkje trekkjast lenger fram enn situasjonsplanen syner. 3. Bygget må førast opp med takvinkel på 45 grader. 4. Naust og kai skal plasserast minimum 1 meter frå nabogrense mot eigedom 53/8. 5. Utliggjarar vert ikkje godkjente jf. atterhald. Vedtak fatta av Avdeling for plan og utvikling Vedtak dato Saksnr DS 88/17 Atterhald: Løyvet er gjeve med heimel i Pbl Løyvet fell bort dersom tiltaket ikkje er sett igang innan 3 år, eller arbeidet opphøyrer i lengre tid enn 2 år, jfr. pbl Tiltaket må ikkje takast i bruk til anna føremål enn det vilkåret for løyvet er. Tiltaket, eller deler av denne, må ikkje takast i bruk utan at ferdigattest/bruksløyve er gjeve jfr. pbl Ved ferdigattest kan kommunen krevja dokumentasjon for byggverket og byggeprodukta sine eigenskaper som grunnlag for forvaltning, drift og vedlikehald av bygget (FDVdokumentasjon) jfr. TEK 10. Det må ligge føre innmålingsdata i sosi-format NN 2000 som dokumenterer tiltaket si plassering i terreng før utsteding av ferdigattest. Det må førast naudsynt kontroll slik at tiltaket ikkje strir imot regel gitt i eller i medhald av plan- og bygningslova. Utliggjarar kan ikkje godkjennast då det ikkje går fram av teikningar eller situasjonsplan korleis desse skal plasserast, eller om dei er i samsvar med kommuneplanen. Bygget må førast opp med takvinkel i samsvar med kommuneplanen sine føresegner, og må difor endrast frå 47 grader takvinkel til 45 grader. Tiltaket vert matrikulert jfr. Matrikkellova 25. Klagerett: Saka er handsama administrativt. Vedtaket kan påklagast etter føresegnene Forvaltningslova kapittel VI. Klagefristen er 3 veker frå du fyrst fekk elektronisk varsling eller brev om vedtaket. Eventuell klage skal sendast til e-postadresse: eller postadresse Fitjar kommune, postboks 83, 5418 Fitjar. Sakshandsamingsgebyr, jfr. regulativ, vert sendt tiltakshavar. 17

18 Fitjar kommune Plan og utvikling Fitjar, Atle Tornes Rådmann Anne-Lise Næs Olsen Sakshandsamar Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendt utan signatur. 18

19 Fitjar kommune Arkivkode: 18/19 Saksmappe: 2017/91 Sakshandsamar: Anne-Lise Næs Olsen Dato: SAKSFRAMLEGG 18/19 Dispensasjon for oppføring av 2 sjøbuer -Avløypet Utval sak Utval Møtedato 39/17 Utval for plan og miljø Vedlegg: 1. Søknad om dispensasjon frå Engevik & Tislevoll AS, journalført Situasjonsplan datert Teikning datert Oversiktskart i målestokk 1:5000 Bakgrunn: Fitjar kommune mottok søknad frå Engevik & Tislevoll AS om dispensasjon for å setje opp 2 sjøbuer i regulert område. Saksutgreiing: Søkjar: Tiltakshavar: Engevik & Tislevoll AS Linda Ulvatne og Margunn Bukkøy Om søknaden: Sjøbuene (markert rosa) er planlagt 4,25 meter lange, 3,5 meter breie og 3,9 meter høge. Høgdeplassering går ikkje fram av søknaden. Søkjar si grunngjeving for søknaden: Søkjar skriv at dersom sjøbuene skal setjast opp der dei er planlagde, så vil det føre til store terrenginngrep, og det må sprengast i svaberga. Søkjar ynskjer å flytte buene inn i arealformål EH3 mot vest, for betre å ivareta eksisterande terreng og vegetasjon. 19

20 Planstatus: Tiltaket ligg i regulert område, i detaljregulering for Avløypet med planid 1222_ Utsnitt frå detaljregulering for Avløypet - PlanID 1222_ Omsøkt areal er delvis regulert til Fritidsbusetnad, EH3, delvis regulert til uthus/naust/badehus, B1-2, og delvis regulert til felles kai, EK5. På område merka B1-2 kan det, jf. føresegner 3.3.7, førast opp små sjøbuer for oppbevaring av fiske- og båtutstyr. Tilhøve til andre mynde: Saka har vore sendt til uttale hjå Hordaland fylkeskommune og hjå Fylkesmannen i Hordaland. Her er ikkje kome uttale i saka. Nabotilhøve: Naboar er varsla og her er ikkje kome merknadar i saka. Her ligg føre samtykke til plassering av dei 2 sjøbuene, som delvis kjem inn på sameige mot sør (felles kai) med 1 meter. Aktuelle lovheimlar: Dispensasjon - Plan- og bygningslova (pbl) 19-2: Dersom det skal gjevast dispensasjon, lyt fordelane ved å gje dispensasjon etter ei samla vurdering, vere større enn ulempene. Dispensasjon kan ikkje gjevast dersom omsyna bak bestemminga det skal dispenserast ifrå, eller omsyna i formålsbestemminga i lova, vert vesentleg sett til sides. Kommunen bør heller ikkje dispensere frå pbl eller planar når eit direkte råka statleg eller regionalt mynde har gjeve negativ fråsegn. Miljørelatert uttale: Administrasjonen kjenner ikkje til at det er registrert viktige naturtypar eller biologisk mangfald på eller kring arealet. Kulturminne: Administrasjonen kjenner ikkje til at det er registrert kulturminne på eller kring arealet. Støy: Ikkje relevant. Klimatilpassing: Tiltaket er ikkje særleg utsett for rasfare, flaum eller liknande, men bygningane bør høgdeplasserast i samsvar med føringane i kommuneplanen for Fitjar. 20

21 Vurdering: Administrasjonen er positiv til omsøkte tiltak. Sjøbuene skal i utgangspunktet setjast opp med minimale terrenginngrep, og det skal takast all mogeleg omsyn til terreng og vegetasjon. Når naboar er einige, og når terrenginngrepa vert mindre ved å flytte buene nokre meter mot vest, så meiner administrasjonen at det er ei overvekt av grunnar som talar for å gje dispensasjon i denne saka. Då høgdeplassering av sjøbuene ikkje går fram av søknaden, lyt forslag til høgdeplassering sendast til kommunen før saka kan behandlast etter pbl Høgdeplasseringa lyt då vera dokumentert og avklart med nabo på eigedom 18/25. Konklusjon: Administrasjonen meiner i denne saka, at omsyna bak formålsbestemminga i lova ikkje vert vesentleg sett til side. Administrasjonen meiner også etter ei samla vurdering, at fordelane ved å gje dispensasjon er klart større enn ulempene. Høgdeplassering av sjøbuene må avklarast med nabo på eigedom 18/25 og med kommunen, dette før saka kan behandlast etter pbl Framlegg til vedtak/tilråding: Utval for plan og miljø gjev dispensasjon frå detaljregulering for Avløypet slik at det kan setjast opp 2 sjøbuer i samsvar med søknaden. Løyve vert gjeve på fylgjande vilkår: 1. Høgdeplassering av sjøbuene må avklarast med nabo på eigedom 18/25 og med kommunen, før saka kan behandlast etter pbl Det vert vist til saksutgreiinga og vurderinga ovanfor som grunnlag for vedtaket som er gjort i medhald av plan- og bygningslova Løyve til dispensasjon fell bort dersom tiltaket ikkje er sett i gong innan 3 år, eller stoppar i lengre tid enn 2 år, jf. pbl Løyve til tiltak i medhald av pbl 21-4 vert behandla administrativt dersom dispensasjonsvedtaket ikkje vert påklaga. Atle Tornes Rådmann Saksframlegget er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift. 21

22 Søknad om tillatelse i ett trinn etter plan- og bygningsloven (pbl) 20-3, jf Søknaden gjelder Vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf annet ledd, oppfylles ikke. Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg til søknaden vil bli registrert i matrikkelen Eiendom/Byggested Kommune Fitjar Gnr. 18 Bnr. 19 Adresse Avløypet, 5419 FITJAR Tiltakets art Søknadstype Ettrinnssøknad Tiltakstype Nytt bygg over 70 m2 -Ikke boligformål Næringsgruppekode Y Annet som ikke er næring Bygningstypekode 182 Formål annet Beskrivelse av bruk Sjøboder Tiltakshaver Partstype privatperson e-postadresse Navn Linda Ulvatne/Margunn Bukkøy Adresse Svegane 56/Nilsavegen, 5210 OS Telefon Ansvarlig søker Navn ENGEVIK&TISLEVOLL AS Organisasjonsnummer Adresse Postboks 13, 5418 FITJAR Kontaktperson Kjell Tislevoll Telefon Mobiltelefon e-postadresse Varsling Tiltaket krever nabovarsling Det foreligger ingen merknader fra naboer eller gjenboere Følgebrev Sjøbod x 2. Oppgitt areal gjelder pr sjøbod. Dispensasjonsøknad Plan-og bygningsloven Kapittel 19 Det søkes dispensasjon fra bestemmelsene i:arealplaner Begrunnelse for dispensasjon: I reguleringsplan for Avløypet er det satt av område for sjøboder (B1-2). Området er plassert mellom eks hytte på 18/25 og sjøbod på 18/19. Ved prosjektering av sjøbodene og befaring på eiendommen, ser en at ved denne plasseringen, vil en måtte gjøre store terrenginngrep. Det må sprenges inn i fjellet/svabergene - noe som ikke er ønskelig verken for tiltakshaver eller bygningsmyndigheter. Følgende er skrevet i møtebok og reguleringsplan for Avløypet; "Møtebok - stadfesting av reguleringsplan: Sjøbodene er planlagd med minimale terrenginngrep og føresett utforma i same stil som eksisterande sjøboder i området." "Reguleringsplan 2.2 Terrenghandsaming Ved byggjearbeid skal det takast all mogleg omsyn til terreng og vegetasjon. Alle terrenginngrep skal skje mest mogeleg skånsamt." Det kan se ut til at det i planleggingsprosessen er oversett at det faktisk blir unødvendige terrenginngrep ifm plassering av sjøboder i B1-2. Med bakgrunn i ovenstående opplysninger søker vi på vegne av tiltakshavere dispensasjon fra reguleringsplan og ber om å få godkjent prosjektert plassering av sjøboder. Dette er i tråd med de ønsker som kommer fram av reguleringsplanens 2.2; Ved byggjearbeid skal det tas hensyn til terreng og vegetasjon. Direktoratet for byggkvalitet ByggSøkID: Utskriftstidsdato: Side 1 av 3 22

23 Søknad om tillatelse i ett trinn etter plan- og bygningsloven (pbl) 20-3, jf Arealdisponering Planstatus mv. Type plan Reguleringsplan Reguleringsformål Sjøboder Navn på plan Avløypet Beregningsregel angitt i gjeldende plan BRA Grad av utnytting iht. gjeldende plan 15 m2 Tomtearealet Byggeområde/grunneiendom 57,00 m² = Beregnet tomteareal 57,00 m² Bebyggelsen Beregnet maksimalt byggeareal iht. plan 15,00 m² Areal eksisterende bebyggelse 0,00 m² - Areal som skal rives 0,00 m² + Areal ny bebyggelse 14,88 m² + Parkeringsareal 0,00 m² = Sum areal 14,88 m² Grad av utnytting Beregnet grad av utnytting 14,88 Plassering av tiltaket Høyspent kraftlinje er ikke i konflikt med tiltaket. Vann og avløpsledninger er ikke i konflikt med tiltaket. Bygningsopplysninger m² BYA m² BRA Antall bruksenheter Bolig Annet I alt Bolig Annet I alt Eksisterende bebyggelse 0,00 0,00 0,00 0, Ny bebyggelse 14,88 0,00 13,00 13, Av dette åpne arealer 0,00 0,00 0,00 0, Sum 14,88 0,00 13,00 13, Antall etasjer etter at tiltaket er gjennomført: 1 Krav til byggegrunn Flom Byggverket skal IKKE plasseres i flomutsatt område Skred Byggverket skal IKKE plasseres i skredutsatt område Direktoratet for byggkvalitet ByggSøkID: Utskriftstidsdato: Side 2 av 3 23

24 Søknad om tillatelse i ett trinn etter plan- og bygningsloven (pbl) 20-3, jf Andre natur- og miljøforhold (plan- og bygningsloven 28-1) Det foreligger IKKE fare eller vesentlig ulempe som følge av andre natur- og miljøforhold. Tilknytning til veg og ledningsnett Adkomst Tiltaket gir ikke ny/endret atkomst. Tomta har adkomst til privat veg som er opparbeidet og åpen for alminnelig ferdsel.tinglyst erklæring foreligger IKKE. Løfteinnretninger Løfteinnretninger Det er IKKE løfteinnretninger som omfattes av TEK i bygningen Det planlegges IKKE en slik innretning Vedlegg Vedleggstype Gruppe Beskrivelse av vedlegget Hvordan oversendes vedlegget? Kvittering for nabovarsel C Kvittering for varsel Vedlagt søknaden Tegning ny fasade E Plan, snitt og fasade Vedlagt søknaden Situasjonskart F Situasjonskart Vedlagt søknaden Annet Q Samtykke plassering Vedlagt søknaden Annet Q Klarering reguleringsforskrifter Vedlagt søknaden Annet Q Foto Vedlagt søknaden Erklæring og signering Ansvarlig søker bekrefter at hele tiltaket belegges med ansvar, og dekker kravene i henhold til plan- og bygningsloven. En er kjent med reglene om straff og sanksjoner i plan- og bygningsloven kap. 32 og at det kan medføre reaksjoner dersomn det gis uriktige opplysninger. Foretaket forplikter seg til å stille med nødvendig kompetanse i tiltaket, jf. SAK10 kap. 10 og 11. Ansvarlig søker Tiltakshaver Ansvarlig søker bekrefter at tiltakshavers underskrift på en kopi av søknaden kan dokumenteres. Dato Dato. Signatur. Signatur Søknaden er elektronisk signert. ENGEVIK&TISLEVOLL AS Gjentas med blokkbokstaver. Direktoratet for byggkvalitet ByggSøkID: Utskriftstidsdato: Side 3 av 3 24

25 25

26 26

27 27

28 OVERSIKTSKART EIGEDOM 18/19 Avløypet Målestokk 1:5000 X X X Y Y

29 Fitjar kommune Arkivkode: 61/576 Saksmappe: 2014/394 Sakshandsamar: Torgeir Steien Dato: SAKSFRAMLEGG Ny handsaming av sak vedkomande mur på gnr. 61 bnr. 576 i Brakjehaugen Utval sak Utval Møtedato 40/17 Utval for plan og miljø Vedlegg: Brev frå fylkesmannen i Hordaland av oppheving av vedtak. Bakgrunn: Vedtak frå fylkesmannen: I brev av frå fylkesmannen i Hordaland, opphevar fylkesmannen Fitjar kommune sitt vedtak av i sak PS-78/16. I brevet står mellom anna følgjande: For fylkesmannen er det noko uklart kva kommunen gjorde då dei kom til at pålegget skulle opphevast i vedtak av i sak PS-78/16. Det går ikkje fram av vedtaket om dei har vurdert tiltaket som lovleg etter reguleringsplanen og byggjeløyvet. Det går heller ikkje fram av vedtaket om ein har meint å fortsette oppfølginga, kome med nytt vedtak, eller berre leggje bort saka. Lovheimel er ikkje synt til. Det er difor særs vanskeleg å sjå kva følgjer vedtaket har. Sakshistorikk Sommaren 2014 vart det søkt om å setja opp ein mur med ei lengd på 45 m og maksimal høgde på 2,5 m. Søknaden vart avslått grunna manglar, og deretter godkjent i sak PS-5/15 etter mottak av revidert søknad. Vedtaket vart påklagd av nabo den Den drar Fitjar kommune på tilsyn, og det vert funne avvik frå gjeve løyve. Same dag skriv Fitjar kommune brev til tiltakshavar og ber om skriftleg tilbakemelding på avvik frå løyve. Tiltakshavar har send forklaring på e-post til kommunen med forklaring, diverre har Fitjar kommune ikkje motteke nemnde e-post. Dette var i ein periode då Fitjar kommune hadde tekniske problem med e-post systemet. Den vert det send brev til tiltakshavar med beskjed om stopp i arbeida, inntil klagesak vedkomande avvik vart handsama. Den vart klagesak handsama i sak PS-61/16. I denne saka vart det gjeve pålegg om retting av tiltaket. Den er det møte mellom partane, tiltakshavar, entreprenør, rådmann, plansjef og leiar for planutvalet. Tiltakshavar klagar på vedtak i sak PS-61/16 ved brev av Kommunen har valt å sjå på denne klaga som ein endra søknad om å endra tiltaket, ein søknad om å få behalde muren slik han står. Også nabo klagar på vedtak PS-61/16, samt at det har vore møte mellom kommunen og partane. Den handsamar utvalet saka på ny i sak PS-78/16. I denne saka opphevar Fitjar kommune vedtak fatta i sak PS-61/16. Same nabo påklagar den vedtaket PS-78/16. Saka vart handsama på ny i sak PS-97/16 den , kor av i sak PS-78/16 vart oppretthalde og 29

30 saka vart send fylkesmannen i Hordaland. Fylkesmannen oppheva vedtak PS-78/16, jf. vedlegg. Vurdering: Det er vedtaket i sak PS-78/16 som no er oppheva av fylkesmannen, mellom anna med grunnlag i «at det er uklart kva kommunen gjorde då dei kom til at pålegget skulle opphevast i vedtaket av 15.november 2016», at det ikkje går fram om ein har vurdert om tiltaket er lovleg etter byggjeløyve og reguleringsplan, at vedtaket manglar heimel og kva ein gjer vidare med saka. Fylkesmannen finn difor at «tvil om kommunen har forstått føresegnene rett når dei har gjort vedtaket om oppheving». Administrasjonen meiner det er lite tvilsamt at både administrasjonen i si tilråding, og utvalet i si behandling av saka, meinte at tiltaket var i strid med både reguleringsplan og løyvet. Ein valde likevel å godkjenna tiltaket som det låg føre. For å få ei klar løysing, etter fleire handsamingar av saka, tar ein no saka opp til ny dispensasjonsbehandling. I vurderinga er det fleire forhold som talar for å gje dispensasjon frå reguleringsplan og byggjeløyve. Mellom anna er det omsynet til at berre ein mindre del av muren er for høg i forhold til løyvet i sak PS-5/15 den Ved synfaringa vart det konstatert med at ein reduksjon av muren si høgd med ein steinrast, ikkje vil ha noko å seie for sikt igjennom svingen. I og med at det er 30 sone i feltet er sikta meir enn god nok. Eit anna moment er at muren i si heilheit ligg innafor bnr. 576 si eigedomsgrense. Den ligg 1,5 meter frå asfalt, noko som bør væra god nok avstand mellom køyrebane og muren med tanke på brøyting. Ein reduksjon berre av høgda der muren er for høg vil ikkje gje betre trafikktilhøve, eller betra øvrige offentlege forhold. Elles er det tydeleg at det har vore misstydingar når det gjeld plassering og høgde. Tiltakshavar, entreprenør og administrasjon har snakka forbi kvarandre vedkomande avstand mot veg og muren si høgde og kor ein målte avstand mot veg og kva ein målte høgde frå. Ein har og vurdert at klagaren, etter å ha stansa bygginga, på eit tidspunkt trudde at han hadde fått klarsignal for å halda fram med bygginga. Sjølv om det har vist seg å vera basert på mistyding, m.a. på ein mail som var dokumentert sendt, men ikkje motteke, meiner ein at tvil om dette bør koma tiltakshavar til gode. Omsynet til klagen frå nabo vert vurdert slik at han berre vil få ein mindre fordel for sin eigedom dersom muren vert redusert. Denne fordelen er langt mindre enn ulempa for tiltakshavar dersom han må riva deler av muren. I tillegg til kostnad med riving og bortkjøring vil tiltakshavar få dårligare arrondering av hagen. Om utvalet skal koma med ein reaksjon overfor tiltakshavar på at muren vart bygd i strid med løyvet, er ein sak ein må koma attende til i eiga sak. Administrasjonen tilrår at Fitjar kommune opphevar sitt vedtak av i Sak PS-61/16 og dispenserer med heimel i plan og bygningslova si 19-2 frå reguleringsføresegnene sitt pkt og godkjenner med heimel i plan- og bygningslova si 21-4 at mur på 61/576 kan stå, slik den no er oppført. Framlegg til vedtak/tilråding: Utval for plan og miljø viser til saksopplysningar og vurderingar og opphevar sitt vedtak av i sak Ps-61/16. Det vert med heimel i plan og bygningslova si 19-2 gjeve dispensasjon frå reguleringsføresegnene sitt pkt og med heimel i plan- og bygningslova si

31 gjeve løyve til at mur oppført i strid med reguleringsplan vert ståande slik den er bygd på 61/576. Atle Tornes Rådmann Saksframlegget er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift. 31

32 Sakshandsamar, telefon Sigurd Kolbjørn Berg, Vår dato Dykkar dato Vår referanse 2017/ Dykkar referanse 14/394 Fitjar kommune Postboks Fitjar Byggesak - Fitjar - gnr 61 bnr oppføring av mur Me syner til kommunens oversending hit av Vedtak Fylkesmannen opphevar Fitjar kommune ved utval for plan og miljø sitt vedtak av i sak PS-78/16. Saka si bakgrunn Me legg til grunn at partane er kjende med saka, og gir berre eit kort samandrag her. Tiltakshavar Jon Drønen søkte om løyve til å byggje ein mur på eigedomen (tiltaket). Tiltaket vart nekta i sak PS90/14. Tiltakshavar klaga og sendte endra søknad. Den i sak PS-5/15 handsama utvalet klage med endra søknad. Naboane Evy og Halgeir Grov meldte til kommunen at muren ikkje var førd opp i tråd med løyvet. Det vart halde tilsyn den Tiltakshavar har hatt møte med kommuneleiinga og naboane har hatt telefonkontakt med rådmannen. Den gjorde kommunen ved utval for plan og miljø under sak PS-61/16 vedtak om pålegg om retting for å redusere høgda. Tiltakshavar klaga på vedtaket. Den i sak PS78/16 gjorde utvalet vedtak om å oppheve vedtaket. Evy og Halgeir Grov klaga på dette vedtaket. Utvalet handsama klaga i møte under sak 97/16. Klaga vart ikkje teken til følgje. Saka vart såleis sendt til Fylkesmannen i Hordaland for endeleg avgjerd. Fylkesmannen ser saka slik Ved vurdering av klagesaker gjeld forvaltningslova. Fylkesmannen har full mynde til å vurdera klaga, og kan stadfeste kommunen si avgjerd, endra ho, eller oppheva avgjerda og sende saka attende til kommunen for handsaming, sjå forvaltningslova (fvl.) 34. Fylkesmannen kan ta omsyn til nye omstende, og gå utanfor det som er klagegrunnane. Ved vurderinga av omstende som er fritt skjøn, skal Fylkesmannen leggje vekt på omsynet til det kommunale sjølvstyret, sjå fvl 34 tredje ledd. Fylkesmannen finn saka tilstrekkeleg opplyst, jf. fvl 17. Fylkesmannen i Hordaland Postadresse: Postboks 7310, 5020 Bergen Besøksadresse: Statens hus, Kaigaten 9, Bergen Telefon: Kommunal- og samfunnsplanavdelinga Kontakt: Nettside: Org.nr:

33 Innleiing Klagarane har teke opp ei rekkje omstende, som til dømes at løyvet er i strid med reguleringsplanen og er ei trafikkfelle. Det er gjeve byggjeløyve. Ut frå dokumenta er ikkje det klaga på. Det som er til handsaming i saka her, er klaga på endringa av rettingspålegget kommunen gjorde i november. Me går difor ikkje inn i andre delar av saka. Var det lov å halde møter mellom kommunen og tiltakshavar? Klagarane reagerer på at det er halde møter mellom kommunen og tiltakshavar utan at klagarane har fått innkalling til desse. I møta har mellom anna rådmann, leiar av plan og bygg og leiar av politisk utval vore med. Etter fvl 11d «muntlige konferanser og nedtegnelser av opplysninger» har ein part i stor grad rett til å snakke med sakshandsamar. Det kan og skje i møte, noko som føresetnadsvis går fram av andre leddet som handlar om nedskriving av opplysningar som partar gjer i «muntlige forhandlinger, konferanser eller telefonsamtaler». Konferanse tyder her møte. Det er ikkje noko krav om å kalle inn alle partar i ei sak til eit slikt møte. Parten har og rett på rettleiing etter fvl 11. Ho må tilpassast dei nærare omstenda i saka, m.a. kor viktig saka er, og skal sjå til at ein part kan ta vare på interessene sine i saka. Noko, som klagefristar, må organet rettleie om i til dømes vedtak. Utover det må ein part som regel be om rettleiing. Fylkesmannen kan med bakgrunn i det som kjem fram ikkje sjå at det i seg sjølv er urett å ha møter. Tvert imot er det vanleg i fleire kommunar. Sjølv i større kommunar er det høve til for toppleiarane til å ha kontakt med partane. I saka her er det og snakk om mogleg brot på løyvet, noko som gjer saka til ei lovbrotssak. Slike saker kan leie til alvorlege følgjer for ein part, som krav frå bygningsstyresmaktene om retting, tvangsmulkt og i verste høve og melding til påtalemakta med påstand om straff. At kommunen og parten då har sett det som naudsynt å ha møte og gje rettleiing, er såleis ikkje i seg sjølv noko å reise kritikk mot. Klagarane har ikkje sagt at dei sjølve har bede om møte og vorte nekta det. Tvert imot går det fram av klaga at dei har hatt telefonsamtalar med rådmannen om saka og fått svar på dei relevante spørsmåla sine. Det er såleis ikkje mogleg å seie at rettleiinga har hatt slagside i favør av tiltakshavar, som i alle høve er den som hadde mest å tape i saka her. Klagar har ikkje meint at kommunens tilsette er inhabile. Fylkesmannen finn uansett at ut frå det som er lagt fram her er vilkåra for å kjenna deltakarane ugilde etter fvl 6 ikkje til stades. Kunne kommunen gjere om vedtaket? Klagarane syner i stor grad til ein rekkje omstende knytt til sakshandsaminga og til kva som er utført. Klagarane meiner det ikkje er samsvar mellom løyvet og det som er utført. Saka gjeld påstått lovbrot på plan- og bygningslova (pbl) med tilhøyrande føresegner. Vedtaket frå august er eit pålegg retta mot tiltakshavar. Han hadde klagerett og kommunen hadde høve etter fvl 33 til å gjere nytt vedtak i saka. 2 33

34 Kommunen ga i august pålegg om retting. Det går rett nok ikkje fram at det samstundes vart søkt om korrigert byggjeløyve, og Fylkesmannen går ikkje inn på det her. Me går heller ikkje inn på at kommunen i pålegget har nytta omgrep som «omtrent». Det er lite heldig i lovbrotssaker. Om pålegget skal tvangsgjennomførast ved domstolane, er det nemleg eit krav etter tvangslova at det er tydeleg kva plikta går ut på. Når kommunen gir pålegg, har dei føresetnadsvis kome til at det ligg føre lovbrot, her ved at det er bygd i strid med løyvet. Det er då føresegnene i pbl kapittel 32 som skal nyttast. Etter pbl 32-1 er kommunen pliktig til å følgje opp lovbrot. Det er tre moglege resultat bygningsstyresmaktene kan kome til: 1. Reaksjon: Lovbrot ligg føre, og blir følgd opp. Om det er tvil om kva som er gitt løyve til og kva som er utført, må løyvet tolkast presist og ei presis måling gjerast, jf opplysningsplikta i fvl Kjem ein til at det er lovbrot, har lova ei rekkje hjelpemiddel. Me kan nemna pålegg om retting etter pbl 32-2, stans av arbeid eller bruk etter Det er stilt tvangsmidlar bak desse, til dømes med tvangsmulkt etter 32-2 (3). Oppfølging som leier til at ein ny søknad vert godkjent, er døme på godkjend oppfølging av lovbrot. 2. Avslutning med lovbrot / «Bortlegging»: Viss lovbrotet berre har små verknadar eller er lite i seg sjølv, kan lovbrotssaka stoppast. Det går fram av pbl 32-1 anna ledd. Verknaden av at tiltaket er sett til eit lovbrot, er at ein til dømes ikkje får ferdigattest eller bruksløyve og ein kan få lovbrotsgebyr etter pbl Det er ikkje klagerett på slike vedtak. Men sidan klagar på desse vedtaka etter fvl 33 anna ledd skal avvisast og det etter fvl 2 tredje ledd er klagerett på avvisningsvedtaka, er det i røynda og klagerett på desse vedtaka. 3. Avslutning utan lovbrot /«Frifinning»: Det vert slått fast at det ikkje ligg føre noko lovbrot. Det står ikkje klårt i nokon føresegn, men går fram av lovas system; Er det bygd etter det gyldige løyvet i saka, er det sjølvsagt ikkje noko lovbrot. Det er ikkje noko klagerett på slike vedtak, men avviste klagar kan og her klagast på. Det var ved resultat 1 kommunen stod i då dei hadde gjort det fyrste vedtaket som tiltakshavar klaga på. For fylkesmannen er det noko uklårt kva kommunen gjorde då dei kom til at pålegget skulle opphevast i vedtak av Det går ikkje fram av vedtaket om dei har vurdert tiltaket som lovleg etter reguleringsplanen og byggjeløyvet. Det går heller ikkje fram av vedtaket om ein har meint å fortsette oppfølginga, kome med nytt vedtak, eller berre leggje bort saka. Lovheimel er ikkje synt til. Det er difor særs vanskeleg å sjå kva følgjer vedtaket har. Fylkesmannen finn difor at det er tvil om kommunen har forstått føresegnene rett når dei i november har gjort vedtaket om oppheving. Det gjer at vedtaket av må vurderast som ugyldig, jf prinsippet i fvl Kjem kommunen til at det er gjort feil i vedtaket som leiar til at det må reknast som ugyldig, kan det på somme vilkår gjerast om etter fvl 35 fyrste ledd bokstav c om omgjering utanom klagesak. 3 34

35 Ut frå omstenda i saka er det for Fylkesmannen vanskeleg å sjå om det er rett å seie at tiltaket er lovleg eller at overskridinga er minimal. Vedtaket om å oppheve pålegget bør difor sendast attende for ein meir rett handsaming. Oppsummering Klaga vert tatt til følgje. Kommunens vedtak blir oppheva. Saka vert sendt attende til kommunen som på nytt må ta stilling til om pålegget kan gjerast om. Fylkesmannen har ikkje meint å ta stilling til kva resultat kommunen skal kome til. Fylkesmannens avgjerd er endeleg, og kan ikkje klagast vidare, jf fvl. 28 tredje ledd. Den som har fått medhald i klaga, kan krevje sakskostnadar dekte etter fvl 36. Krav må sendast Fylkesmannen innan tre veker frå meldinga kom fram. Med helsing Rune Fjeld assisterande fylkesmann Anne Kjersti Sande seksjonsleiar Brevet er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift. Kopi til: Evy Grov Grutle Fitjar Jon Drønen Grutle

36 Fitjar kommune Arkivkode: 81/2 Saksmappe: 2017/154 Sakshandsamar: Torgeir Steien Dato: SAKSFRAMLEGG Søknad om løyve for oppføring av bueining med garasje på 81/2 i Fitjar, i område LNF-spreidd. Utval sak Utval Møtedato 41/17 Utval for plan og miljø Vedlegg: Teikningar. Situasjonskart + oversiktskart. Bakgrunn: Frå Engevik & Tislevoll AS ligg det føre, på vegne av Tor Ivar Thomassen, søknad om løyve til oppføring av bueining med garasje på gnr. 81 bnr. 2 i Fitjar kommune. Gnr. 81 bnr. 2 er ein landbrukseigedom på ca. 381 da. Eigedomen er delt i to av E-39. Tiltaket er tenkt oppført mellom E-39 og sjøen, ca 270 meter frå sjøen og meir enn 50 meter frå E-39. Bygget er i 2 etasjar, med garasje og bodar i 1 etg og bueining i 2 etg.totalt bruksareal er på 110 kvm fordelt med 55 kvm pr etg. Bygget ligg i område for LNF-spreidd. Føresegner til kommuneplanen seier følgjande for LNF-spreidd i pkt : Føremålet er landbruks-, natur- og friluftsområde der spreidd utbygging eller frådeling til slike føremål er tillate LNF B30 Engevik er lik 3 einingar i planperioden. (Dette vert den første i planperioden) Det ligg føre nabomerknad og i denne står det mellom anna: Nytt bygg bustad føremål. Omsøkt bygg er innteikna langs Engevikvegen og sideveg som går ned mot Engevikvågen. På situasjonskart er det gula ut eit område mot nord og markert med P. Dersom P tyder parkering burde transformator vore innteikna. Ved vegdele og bort til trafo er vegen så brei at to bilar kan passere. Det er viktig å ha denne passasjen, då vegen oppover er smal og vegbreidde for ein bil. Garasje med boenhet som kommer så langt ut mot svingen stiller eg spørsmål ved om trafikksikkerheten blir ivareteken. Vurdering: Som nemnd så ligg omsøkt tiltak i LNF-spreidd, kor det er høve til bygging av 3 bueiningar i planperioden. Tiltaket er tenkt plassert ca 1,5 meter frå vegkant mot den private vegen (målt på situasjonskart.) Sidan det er privat veg så gjeld ikkje veglova sine reglar vedkomande byggjeavstand mot veg. 36

37 Avstand mot annan bygning (bustad) er oppgjeve til 4.5 meter. Kravet om avstand mellom lave byggverk er 8 meter. Det kan gjevast løyve til mindre avstand enn 8 meter, dersom bygningane vert skilt med branncellebegrensande bygningsdel. Jfr. TEK-10. I utgangspunktet burde tiltaket vore plassert lenger vekk frå den private vegen, men einaste vegen tiltaket kan flyttast er sørover, då kjem tiltaket endå nærare bustaden. Når det gjeld nabomerknad frå Magne K. Sandvik, så vurderer administrasjonen denne til å rekna som faktaopplysningar enn som ein direkte klage. Etter nærare vurderingar av saka så tilrår administrasjonen at det vert gjeve løyve til oppføring av ny bueining med garasje på 81/2 slik det er vist i søknad. Før kommunen fattar endeleg vedtak i saka, tilrår ein at utvalet dreg på synfaring. Framlegg til vedtak/tilråding: Med heimel i plan og bygningslova si 21-4, TEK-10 og kommuneplanen pkt godkjenner utval for plan og miljø oppføring av bustad med garasje på 81/2 slik det er vist i søknad. Tiltaket må ikkje takast i bruk før det er gjeve mellombels bruksløyve eller ferdigattest jfr. pbl Før det vert gjeve bruksløyve/ferdigattest, skal det leverast innmålingsdata etter til ein kvar tid gjeldande produktspesifikasjon. Dersom tiltaket ikkje er satt i gang innan 3 år etter at løyve er gjeve, fell løyvet bort. Det same gjeld dersom tiltaket vert innstilt i meir enn 2 år. Jfr. pbl Atle Tornes Rådmann Saksframlegget er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift. 37

38 38

39 39

40 40

41 41

42 42

43 Fitjar kommune Arkivkode: 65/406 Saksmappe: 2017/246 Sakshandsamar: Torgeir Steien Dato: SAKSFRAMLEGG Dispensasjon frå reguleringsplan vedkomande utnyttingsgrad for oppføring av bygg for miniatyrskytebane 65/506 ved skytebana i Årskog. Utval sak Utval Møtedato 42/17 Utval for plan og miljø Vedlegg: Situasjonskart. Kopi av reguleringskart, med aktuelt område innringa. Fleire foto. Bakgrunn: Frå Fitjar Skyttarlag v/leiar, ligg det føre søknad om dispensasjon frå 3 i føresegnene i gjeldande reguleringsplan for Årskog skytebane gnr. 65 bnr I dispensasjonssøknaden står det følgjande: I høve søknad om bygging av ny 15 m miniatyrbane, søkjar Fitjar Skyttarlag om dispensasjon frå gjeldande reguleringsplan for området; BYA krav om 350 kvm. Fitjar Skyttarlag har i fleire år jobba med planar om bygging av miniatyrbane. Etter at skytebaneanlegget vårt i Årskog vart ferdig, har oppføring av miniatyrbane her blitt meir aktuelt. Plasseringa av banen er naturleg å knytte til eksisterande skyteanlegg. Ein vil då kunne bruke fasilitetane i skyteanlegget, som garderobe/toalett, påmelding, kontor, kantine, parkering, opphald og elektronikk. Fitjar Skyttarlag meiner at eigedomen i Årskog har areal stort nok til dette bygget, som er vel 200 kvm. Samling av aktivitetar på området vil gi forenkla drift for skytterlaget. Skyttarane i laget har ikkje hatt mulighet til å trene på 15 m bane før, noko dei nå vil få mulighet til i eit nybygg. Dette vil utan tvil auke interessa hos laget sine skyttarar i alle aldrar, samstundes som det vil gi nye skyte-interesserte i fitjar mulighet for å drive med miniatyrskyting store delar av året. Fitjar Skyttarlag er eit av få lag i Sunnhordland skyttarsamlag som ikkje har 15 m bane. Med ny bane vil ein også kunne arrangere stevner i vinterhalvåret. Skytetilbodet i miniatyrskyting held i dag til i Fitjartun-kjellaren. Lokalet er lite egna til formålet. Skytebana i Årskog ligg i området regulert til føremålet, reguleringsplan med plannamn Skytebane i Årskog med plan Id Området er regulert til følgjande føremål: Skytebane (100 og 200 m), jord og skogbruk, parkeringsareal, byggjeområde og leikeplass. Føresegnene 3 vedkomande byggjeområde skyttarhus: 43

44 Det skal byggjast standplass/skyttarhus lager. Andre bygningar for områdets drift kan tillatast. Utnyttingsgrad maksimal BYA må ikkje overstige 350 kvm. Skyttarhuset kan byggjast i 2 etg over standplass. Kjellar under terrengnivå kan tillatast. Bebyggelsens høgde: Byggas høgde må ikkje vera over 7 meter. Standplass skal støydempast i samsvar med forutsetningane i skyttarlaget sine planar. Nødvendige bygningsmessige tiltak, samt bygging av skjermar skal vera utført før bana vert teken i bruk. Avvik frå teoretisk støyberekningar skal rapporterast til Fitjar kommune, saman med ytterlegare støydempande tiltak dersom krava i forskrifta gjer dette aktuelt. Eit nytt bygg for miniatyrskyting, med plassering som vist, vil krevja dispensasjon frå arealbruk etter reguleringsplanen samt frå utnyttingsgrad. Alternativt endring av reguleringsplanen. Der kor ein har tenkt å plassera det nye bygget er gjeldande arealbruk etter plan, område for jord og skogbruk samt område for leikeplass. Vurdering: Administrasjonen ser positivt på at skyttarlaget prøvar å samle all aktivitet innan eit område. Dette vil letta skyttarlaget sitt arbeid når det gjeld arrangement som har med skyting å gjera. Ein leikeplass plassert nær opp mot standplass på skytebane stiller administrasjonen seg spørjande til, kanskje burde dette området vore nytta til noko anna. Elles stillar ein og spørsmål ved kor aktuelt det er for skyttarlaget å driva med jord og skogbruk innafor planområdet. Administrasjonen vurderer tiltaket så positivt at ein vil tilrå at det med heimel i pbl 19-2, vert gjeve dispensasjon frå arealbruk etter reguleringsplanen. Saka har ikkje vore oversendt overordna mynde for uttale, dette med bakgrunn i administrasjonen ikkje kan sjå at overordna mynde sine saksområde vert direkte råka. Vedtaket må sendast fylkesmannen for eventuell klagevurdering. Framlegg til vedtak/tilråding: Utval for plan og miljø syner til saksopplysningar og vurderingar og dispenserer med heimel i plan og bygningslova si 19-2 frå gjeldande arealbruk og utnyttingsgrad etter gjeldande reguleringsplan. Dersom vedtaket ikkje vert påklaga, kan byggjesaka handsamast administrativt. Atle Tornes Rådmann Saksframlegget er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift. 44

45 45

46 46

47 47

48 48

49 49

50 Fitjar kommune Arkivkode: 61/44 Saksmappe: 2017/82 Sakshandsamar: Torgeir Steien Dato: SAKSFRAMLEGG Løyve til frådeling av 2 parsellar frå 61/240 og 6 parsellar frå 61/44. Vestbøstad. Samt grensejustering mellom 61/200 og 61/17 i samsvar med avtale. Utval sak Utval Møtedato 43/17 Utval for plan og miljø Vedlegg: Situasjonskart. (2 stk.) Kopi av avtale av Bakgrunn: Frå Fitjar kommune ligg det føre søknad om frådeling av 8 parsellar i regulert naustområde på Vestbøstad. 2 av parsellane vert utskild frå 61/240 og 6 av parsellane vert utskild frå 61/44. Parsell 1 frå 61/44 har eit areal på ca 85 kvm. Parsell 2 vert frå 61/44 med ca 50 kvm og frå 61/240 med ca 50 kvm. Parsell 4 frå 61/44 har eit areal på Ca 85 kvm. Parsell 5 frå 61/44 har eit areal på ca 85 kvm. Parsell 6 frå 61/44 har eit areal på ca 70 kvm. Parsell 7 frå 61/44 har eit areal på ca 67 kvm. Parsell 8 frå 61/44 har eit areal på ca 65 kvm. Mellom parsell 2 og 4 ligg 61/17 med areal ca 42 kvm og 61/200 med areal ca 55 kvm, desse skal slåast saman til eit bnr (200) samt grensejusterast mot parsell 4 i samsvar med avtale av Parsell 3 frå 61/44 har eit areal på ca 35 kvm og skal samanføyast med bnr. (200) Det ligg føre 2 merknader til søknaden. Frå Magne Vestbøstad ligg det føre følgjande spørsmål: - Har Fitjar kommune tenkt på tilkomst til tomtene? - Kva med opparbeidet badestrand som grenser til tomtene og som er i bruk daglig - Uklart også hvor mange tomter som skulle fradeles. Frå Magne Siglen ligg det føre følgjande merknad: Eg vil med dette protestere på fradeling av naustomter som angitt i mottatt nabovarsel. Eg vil fremheva følgjande argument: Uavklart tilkomst og utdatert reguleringsplan. Gjeldande reguleringsplan for området er frå Denne planen gjenspeiler på ingen måte dagens situasjon i området. Store delar av denne reguleringsplanen vart i 1993 erstatta av ny reguleringsplan, som Vestbøstad II og III er bygd opp etter. Berre ei smal stripe langs sjøen vart utelaten frå denne reguleringen. Når to reguleringsplaner dekker det same området og disse ikkje 50

51 lenger reflekterer dagens situasjon, blir dette meiningslaust og er på ingen måte etter intensjonen med reguleringsplaner. Det ligger fleire nausttomter langs Vestbøstadvikjo som ikkje er vist på reguleringsplanen, tilkomst til disse er uavklart. I tillegg eig kommunen et ledig areal som rådmannen har indikert at kommunen vil selja. Alt dette taler for ein revisjon av reguleringsplanen for å få ei god utvikling av Vestbøstadfeltet. Øydelegging av eksisterande friområde/badestrand. Dei omsøkte tomtane vil komma svært tett innpå eksisterande badestrand. Næraste tomt vil vera berre nokre meter frå opparbeida plen og strand med badebrygge. Ein må pårekna at det vert bygd kai og lagt ut flytebrygger ved tomtane. Båttrafikken som dette vil føra med seg, vil komma i sterk konflikt med aktivitet i strando og farlege situasjonar kan oppstå. Vurdering: Delingane vil ikkje vera i strid med gjeldande reguleringsplan for området. Delingane er og i samsvar med kommuneplanen. Merknadane frå Magne Siglen vert difor ikkje å ta til følgje. Når det gjeld spørsmåla frå Magne Vestbøstad, så skal tilkomst til nausta skje ved gangveg slik den ligg i dag frå bustadtomt 61/310 og ned til naust tomt 61/17 og 61/200. Tal nausttomter vert 8. Når det gjeld naustområdet og friområdet, er dette noko som vart handsama i reguleringssamanheng. Før det kan gjevast byggjeløyve for naust på tomtane, må det leggjast til rette for og dokumenterast at kvar einskild tomt har parkeringsplass i nærleiken (td. bustad i Vestbøstad feltet). Administrasjonen rår til at det vert gjeve løyve til frådeling av i alt 8 parsellar og samanslåing/grensejustering av parsellar slik det er vist i søknad og i avtale av Framlegg til vedtak/tilråding: Utval for plan og miljø godkjenner frådeling av 2 parsellar frå 61/240 og 6 parsellar frå 61/44, samt samanslåing/grensejustering slik det går fram av avtale av , slik at det til saman vert 8 naustparsellar i området som vist i søknad. Før det kan gjevast byggjeløyve for naust på tomtane, må det dokumenterast at kvar einskild tomt har parkeringsplass i nærleiken. Vedtaket er gjeve med heimel i plan og bygningslova si 21-4 og Dersom oppmåling ikkje er rekvirert innan 3 år fell løyvet bort, jfr. plan og bygningslova Atle Tornes Rådmann Saksframlegget er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift. 51

52 52

53 53

Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar Rådhus Dato: Tid: 13:00-14:00

Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar Rådhus Dato: Tid: 13:00-14:00 1 Fitjar kommune Møteprotokoll Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar Rådhus Dato: 04.04.2017 Tid: 13:00-14:00 Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Torstein

Detaljer

Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: Tid: 13:00-14:10

Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: Tid: 13:00-14:10 1 Fitjar kommune Møteprotokoll Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 09.05.2017 Tid: 13:00-14:10 Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Torstein

Detaljer

Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: Tid: 13:00 13:45

Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: Tid: 13:00 13:45 1 Fitjar kommune Møteprotokoll Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 04.10.2016 Tid: 13:00 13:45 Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Torstein

Detaljer

Geir Røssland i sak PS 20/17 og PS 21/17 Leiar Stord-Fitjar Landbruks- og Miljøkontor Tore Nesbø i sak PS 19/17 Driftsleiar

Geir Røssland i sak PS 20/17 og PS 21/17 Leiar Stord-Fitjar Landbruks- og Miljøkontor Tore Nesbø i sak PS 19/17 Driftsleiar 1 Fitjar kommune Møteprotokoll Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar Rådhus Dato: 07.03.2017 Tid: 13:00 14:45 Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Torstein

Detaljer

Søknad om tillatelse i ett trinn

Søknad om tillatelse i ett trinn Søknad om tillatelse i ett trinn etter plan- og bygningsloven (pbl) 20-3, jf. 20-1 Søknaden gjelder Vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 annet ledd, oppfylles ikke. Tiltaket skal prosjekteres

Detaljer

Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: Tid: 12:00-16:15

Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: Tid: 12:00-16:15 1 Fitjar kommune Møteprotokoll Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 22.08.2017 Tid: 12:00-16:15 Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Torstein

Detaljer

Søknad om endring av gitt tillatelse

Søknad om endring av gitt tillatelse Søknad om endring av gitt tillatelse etter plan- og bygningsloven Søknaden gjelder Eiendom/Byggested Kommunens saksnummer 89/2015 Kommune Meland Gnr. 23 Bnr. 527 Adresse 5918 FREKHAUG Arbeidstilsynet Endringen

Detaljer

Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: Tid: 13:00

Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: Tid: 13:00 1 Fitjar kommune Møteprotokoll Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 01.10.2019 Tid: 13:00 Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Torstein Grimen

Detaljer

Søknad om tillatelse i ett trinn

Søknad om tillatelse i ett trinn Søknaden gjelder Vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 annet ledd, oppfylles ikke. Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg til søknaden vil bli registrert i matrikkelen Eiendom/Byggested Kommune

Detaljer

A I. Søknad om tillatelse i ett trinn. Søknaden gjelder

A I. Søknad om tillatelse i ett trinn. Søknaden gjelder A I Søknad om tillatelse i ett trinn BYGCSOK Søknaden gjelder Vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 annet ledd, OPPFYLLES. Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg til søknaden, herunder oppretting

Detaljer

Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: Tid: 13:00-14:50

Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: Tid: 13:00-14:50 1 Fitjar kommune Møteprotokoll Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 02.04.2019 Tid: 13:00-14:50 Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Torstein

Detaljer

HANDSAMING AV DISPENSASJONSSAK - 45/237 - REHABILITERING OG UTVIDING AV MOLO, SÆBØVEGEN 28

HANDSAMING AV DISPENSASJONSSAK - 45/237 - REHABILITERING OG UTVIDING AV MOLO, SÆBØVEGEN 28 Arkivref: 2013/2896-18066/2013 Saksh.: Anne-Lise Næs Olsen Saksnr Utval Møtedato 43/13 Forvaltningsstyret 03.10.2013 HANDSAMING AV DISPENSASJONSSAK - 45/237 - REHABILITERING OG UTVIDING AV MOLO, SÆBØVEGEN

Detaljer

Søknad om rammetillatelse

Søknad om rammetillatelse Søknaden gjelder Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg til søknaden vil bli registrert i matrikkelen Eiendom/Byggested Kommune Kvinnherad Gnr. 186 Bnr. 31 Rosendal, 5470 ROSENDAL Tiltakets art Søknadstype

Detaljer

Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: Tid: 13:00-15:30

Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: Tid: 13:00-15:30 1 Fitjar kommune Møteprotokoll Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 13.06.2017 Tid: 13:00-15:30 Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Torstein

Detaljer

Søknad om rammetillatelse

Søknad om rammetillatelse etter plan- og bygningsloven (pbl) 2-1 Søknaden gjelder Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg til søknaden, herunder oppretting eller endring av matrikkelenhet, vil bli registrert i matrikkelen. Eiendom/Byggested

Detaljer

Situasjonskart. 53 349 Karlsminnegata 47 Kwong Lok Lee Zhilian Zhai. Gnr: Bnr: Eiendommens adresse: Hjemmelshavere: Nei 184

Situasjonskart. 53 349 Karlsminnegata 47 Kwong Lok Lee Zhilian Zhai. Gnr: Bnr: Eiendommens adresse: Hjemmelshavere: Nei 184 4 700 1,300 3,100 Situasjonskart Gnr: Bnr: Eiendommens adresse: Hjemmelshavere: 53 349 Karlsminnegata 47 Kwong Lok Lee Målebrev koordinatbestemt: Eiendommens areal (m²): Nei 184 Servicetorget 18.06.24

Detaljer

Forfall: Namn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Namn Møtte for Representerer Terje Træet i sak 44 og 50 Torstein Grimen H

Forfall: Namn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Namn Møtte for Representerer Terje Træet i sak 44 og 50 Torstein Grimen H 1 Fitjar kommune Møteprotokoll Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 25.04.2012 Tid: 12:00 14:00 Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Torstein

Detaljer

Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Møterom 2. etasje, Fitjar rådhus Dato: Tid: 13:00:15:00

Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Møterom 2. etasje, Fitjar rådhus Dato: Tid: 13:00:15:00 1 Fitjar kommune Møteprotokoll Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Møterom 2. etasje, Fitjar rådhus Dato: 07.05.2019 Tid: 13:00:15:00 Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Torstein

Detaljer

Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Møterom 2. etg., Fitjar rådhus Dato: Tid: 13:00 14:45

Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Møterom 2. etg., Fitjar rådhus Dato: Tid: 13:00 14:45 1 Fitjar kommune Møteprotokoll Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Møterom 2. etg., Fitjar rådhus Dato: 14.06.2018 Tid: 13:00 14:45 Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Torstein

Detaljer

Søknad om tillatelse i ett trinn

Søknad om tillatelse i ett trinn Søknad om tillatelse i ett trinn Søknaden gjelder Vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 annet ledd, OPPFYLLES. Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg om rammetillatelse vil bli registrert i

Detaljer

Referanser: Saksbehandlar: Dato: Dykkar: Larissa Dahl Godkjenning - løyve til oppføring av garasje med dispensasjongbnr 27/263 M oldekleiv

Referanser: Saksbehandlar: Dato: Dykkar: Larissa Dahl Godkjenning - løyve til oppføring av garasje med dispensasjongbnr 27/263 M oldekleiv M el an d komm u ne Tonje Helen Dale Moldekleivmarka 30 B 5919 FREKHAUG Referanser: Saksbehandlar: Dato: Dykkar: Larissa Dahl 02.09.2019 Vår: 19/1379-19/18205 larissa.dahl@meland.kommune.no Godkjenning

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 87/2019 Utval for drift og utvikling PS

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 87/2019 Utval for drift og utvikling PS Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Marianne Aadland Sandvik Gbnr-38/71, FA-L42 19/1236 Saksnr Utvalg Type Dato 87/2019 Utval for drift og utvikling PS 15.10.2019 Klage - GBNR 38/71- Klage på avslag

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 90/2019 Utval for drift og utvikling PS

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 90/2019 Utval for drift og utvikling PS Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Hanne Marie Evensen Gbnr-1/159, FA-L42 18/2335 Saksnr Utvalg Type Dato 90/2019 Utval for drift og utvikling PS 15.10.2019 GBNR - 1/159 - Søknad om dispensasjon

Detaljer

HANDSAMING AV DISPENSASJON - 66/1 - GJENOPPBYGGING AV NAUST, HUGLO

HANDSAMING AV DISPENSASJON - 66/1 - GJENOPPBYGGING AV NAUST, HUGLO Arkivref: 2013/2909-324/2014 Saksh.: Anne-Lise Næs Olsen Saksnr Utval Møtedato 11/14 Forvaltningsstyret 30.01.2014 HANDSAMING AV DISPENSASJON - 66/1 - GJENOPPBYGGING AV NAUST, HUGLO Framlegg til vedtak:

Detaljer

Vår ref. 2011/3538-7. Særutskrift - DS - 244/2 - deling av grunneigedom - Utåker - Egil Heimvik

Vår ref. 2011/3538-7. Særutskrift - DS - 244/2 - deling av grunneigedom - Utåker - Egil Heimvik Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: Tid: 13:00 17:15

Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: Tid: 13:00 17:15 1 Fitjar kommune Møteprotokoll Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 20.12.2016 Tid: 13:00 17:15 Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Torstein

Detaljer

Søknad om tillatelse i ett trinn

Søknad om tillatelse i ett trinn etter plan- og bygningsloven (pbl) SS 20-f Søknaden gjelder Saksnr Vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf.$ 21-7 annel ledd, OPPFYLLES. Opplysninger gitt í søknad eller vedlegg til søknaden, herunder

Detaljer

Søknad om rammetillatelse

Søknad om rammetillatelse Søknaden gjelder Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg til søknaden, herunder oppretting eller endring av matrikkelenhet, vil bli registrert i matrikkelen. Eiendom/Byggested Kommune Nøtterøy Gnr. 141

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 92/2019 Utval for drift og utvikling PS

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 92/2019 Utval for drift og utvikling PS Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Hanne Marie Evensen Gbnr-37/50, FA-L42 19/1477 Saksnr Utvalg Type Dato 92/2019 Utval for drift og utvikling PS 15.10.2019 GBNR 37/50 - Søknad om dispensasjon frå

Detaljer

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval Møtedato: 27.08.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 14:00 kl. 15:20 Møtedeltakarar Parti Rolle Øyvind Litland

Detaljer

Avdelingsleiar plan og utvikling Sakshandsamar Stord Fitjar landbruks- og miljøkontor (sak 68/18) Driftsleiar (sak 73/18) Utvalssekratær

Avdelingsleiar plan og utvikling Sakshandsamar Stord Fitjar landbruks- og miljøkontor (sak 68/18) Driftsleiar (sak 73/18) Utvalssekratær 1 Fitjar kommune Møteprotokoll Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 23.10.2018 Tid: 13:00 15:10 Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Torstein

Detaljer

Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: Tid: 13:00-16:00

Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: Tid: 13:00-16:00 1 Fitjar kommune Møteprotokoll Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 15.11.2016 Tid: 13:00-16:00 Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Torstein

Detaljer

Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg om rammetillatelse vil bli registrert:i matrikkelen

Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg om rammetillatelse vil bli registrert:i matrikkelen Vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 annet ledd, oppfylles ikke. - Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg om rammetillatelse vil bli registrert:i matrikkelen Eiendom/Byggested Kommune Gnr.

Detaljer

Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: Tid: 13:00-15:00

Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: Tid: 13:00-15:00 1 Fitjar kommune Møteprotokoll Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 26.09.2017 Tid: 13:00-15:00 Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Torstein

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Ingjald Lerum Arkiv: MTR 176/4 Arkivsaksnr.: 09/2508

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Ingjald Lerum Arkiv: MTR 176/4 Arkivsaksnr.: 09/2508 1 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Arne Ingjald Lerum Arkiv: MTR 176/4 Arkivsaksnr.: 09/2508 Eirik N. Walaker, eigar av gnr. 176, bnr. 4, i Solvorn. Klage frå advokat Johannes Hauge over avslag på søknad om

Detaljer

Referanser: Saksbehandlar: Dato: Dykkar: Larissa Dahl Avslag på søknad om dispensasjon - gbnr 38/2 frådeling av tomt for 2 naust Refskar

Referanser: Saksbehandlar: Dato: Dykkar: Larissa Dahl Avslag på søknad om dispensasjon - gbnr 38/2 frådeling av tomt for 2 naust Refskar M el an d komm u ne Se-Arkitektur AS Wernersholmvegen 49 5232 PARADIS Referanser: Saksbehandlar: Dato: Dykkar: Larissa Dahl 27.08.2019 Vår: 19/1525-19/17939 larissa.dahl@meland.kommune.no Avslag på søknad

Detaljer

Vedlegg i sak 201408157-5 Nr Beskrivelse Avsender Dato Filnavn

Vedlegg i sak 201408157-5 Nr Beskrivelse Avsender Dato Filnavn Saksnr: 201408157-5 Side 2 av 2 VEDLEGG: Vedlegg i sak 201408157-5 Nr Beskrivelse Avsender Dato Filnavn 1 Anmodning om uttalelse - 1_Anmodning om uttallelse - Fagerheimgata 2-11 Fagerheimgata 2-11 (Dette

Detaljer

Møteprotokoll. Til stades var og rådmannen, teknisk sjef, byggjesakshandsamar og politisk sekretær som førte møteboka. SAKLISTE

Møteprotokoll. Til stades var og rådmannen, teknisk sjef, byggjesakshandsamar og politisk sekretær som førte møteboka. SAKLISTE SKODJE KOMMUNE Møteprotokoll Utval: DET FASTE PLANUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 12.06.2013 Tid: 17.00 Desse møtte: Terje Vadset, leiar Torbjørn Skodjereite, nestleiar Kari Grindvik Kjell Haukeberg

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Arkivsak: 11/1134 Løpenummer: 11/ Utval: Planutvalet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 17:00 -

MØTEPROTOKOLL. Arkivsak: 11/1134 Løpenummer: 11/ Utval: Planutvalet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 17:00 - FUSA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Arkivsak: 11/1134 Løpenummer: 11/6801-4 Utval: Planutvalet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 04.10.2011 Tid: 17:00 - Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova.

Detaljer

Særutskrift - 143/3 - eigedomsdeling - Husnes - Sør - Norge Aluminium A/S

Særutskrift - 143/3 - eigedomsdeling - Husnes - Sør - Norge Aluminium A/S Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Søknad om rammetillatelse

Søknad om rammetillatelse Søknaden gjelder Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg til søknaden, herunder oppretting eller endring av matrikkelenhet, vil bli registrert i matrikkelen. Eiendom/Byggested Kommune Oslo Gnr. 102 Bnr.

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. 3.gongs behandling dispensasjon - 146/124 - naust - Sunde - Elna Marie Fludal

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. 3.gongs behandling dispensasjon - 146/124 - naust - Sunde - Elna Marie Fludal Saksframlegg Saksmappe 2016/4027-10 Saksbehandlar Torill Slåke Saksgang Saksnr Utval Møtedato Forvaltningskomiteen 3.gongs behandling dispensasjon - 146/124 - naust - Sunde - Elna Marie Fludal Innstilling

Detaljer

2 av 11 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 020/16 16/242 Delingssak GBNR 21/2 - Olderbakken, Rødne. Oversikt f

2 av 11 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 020/16 16/242 Delingssak GBNR 21/2 - Olderbakken, Rødne. Oversikt f SAMNANGER KOMMUNE 1 av 11 TILLEGGSINNKALLING Utval: Naturutvalet Møtedato: 15.03.2016 Møtetid: 15:00 - Møtestad: Kommunehuset Varamedlem skal ikkje møta utan nærare innkalling Forfall til møtet eller ugildskap

Detaljer

Tilleggsinnkalling av Formannskapet

Tilleggsinnkalling av Formannskapet OSTERØY KOMMUNE Tilleggsinnkalling av Formannskapet Møtedato: 07.02.2018 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 13.30 kl. 18.00 Eventuelle forfall må meldast til Marie Koksvik Thorsen

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Behandling dispensasjon og igangsetjingsløyve - 234/16 - hyttenaust - Høylandsbygd - Elisabeth og Harald Hammerseth

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Behandling dispensasjon og igangsetjingsløyve - 234/16 - hyttenaust - Høylandsbygd - Elisabeth og Harald Hammerseth Saksframlegg Saksmappe 2016/2575-17 Saksbehandlar Hilde Kjelstrup Saksgang Saksnr Utval Møtedato Forvaltningskomiteen Behandling dispensasjon og igangsetjingsløyve - 234/16 - hyttenaust - Høylandsbygd

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. KLAGE - behandling deling - gnr bnr 149/2 -- Sunde - Jenny Grønstøl

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. KLAGE - behandling deling - gnr bnr 149/2 -- Sunde - Jenny Grønstøl Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2009/1692-9 Terje Natland Saksgang Saksnr Utval Møtedato Forvaltningskomiteen KLAGE - behandling deling - gnr bnr 149/2 -- Sunde - Jenny Grønstøl Kvinnherad forvaltningskomite

Detaljer

Wenche Tislevoll Dagfinn Brekke Grete Marit Veka Maraas Ordførar

Wenche Tislevoll Dagfinn Brekke Grete Marit Veka Maraas Ordførar 1 Fitjar kommune Møteprotokoll Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 22.01.2016 Tid: 14:00: 16:15 Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Wenche Tislevoll

Detaljer

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG BYGGESAK Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 20.08.2013 Kl. 15.00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor.

Detaljer

Særutskrift - 186/246 - nybygg naust - Valen - Janne og Kjell Tore Haugland

Særutskrift - 186/246 - nybygg naust - Valen - Janne og Kjell Tore Haugland Politisk og administrativt sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «UTLANDSADRESSE» Saksbehandlar Tlf. direkte innval Vår ref. Dykkar ref. Dato Hilde Kjelstrup 2017/3898-7 «REF» 13.12.2017

Detaljer

Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: Tid: 13:00:15:45

Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: Tid: 13:00:15:45 1 Fitjar kommune Møteprotokoll Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 05.03.2019 Tid: 13:00:15:45 Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Torstein

Detaljer

Vår ref. 2011/4033-5. Særutskrift - BS - 241/74 - garasje - Sandvoll - Linda Soma og Øystein Ersland

Vår ref. 2011/4033-5. Særutskrift - BS - 241/74 - garasje - Sandvoll - Linda Soma og Øystein Ersland Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Dispensasjon og løyve til oppføring av naust, kai og flytebryggje - gbnr 138/4 Tveiten øvre

Dispensasjon og løyve til oppføring av naust, kai og flytebryggje - gbnr 138/4 Tveiten øvre Byggesaksavdelinga Advokatfirmaet Hammervold Pind Bryggen 3-5 5003 BERGEN Referanser: Saksbehandlar: Dato: Dykkar: Per Sveinar Morsund 27.06.2017 Vår: 17/82-17/19400 Per.Sveinar.Morsund@lindas.kommune.no

Detaljer

Referanser: Saksbehandlar: Dato: Dykkar: Hanne Marie Evensen

Referanser: Saksbehandlar: Dato: Dykkar: Hanne Marie Evensen M el an d komm u ne Byggmester Daniel Skurtveit AS Orrhøyen 7B 5918 FREKHAUG Referanser: Saksbehandlar: Dato: Dykkar: Hanne Marie Evensen 09.09.2019 Vår: 18/2635-19/18573 hanne.marie.evensen@meland.kommune.no

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova.

MØTEPROTOKOLL. Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for natur Møtestad: kommunehuset Møtedato: 10.09.2008 Tid: 14.00 17.00 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene og varamedlemene

Detaljer

Søknad om rammetillatelse

Søknad om rammetillatelse Søknaden gjelder Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg til søknaden vil bli registrert i matrikkelen Eiendom/Byggested Kommune Bergen Gnr. 166 Bnr. 1676 Ingen reg. adresser, 5015 BERGEN Andre Gnr/bnr

Detaljer

Melding om vedtak. Saka vart drøfta

Melding om vedtak. Saka vart drøfta «MottakerNavn» «Adresse» «Postnr» «Poststed» 2017/364-51 Rita Regbo Rita.Regbo@bykle.kommune.no 06.11.2017 Melding om vedtak Endring av detaljregulering Hovden høyfjellshotell og Hovdestøylen (planid 201502)

Detaljer

Eiendom : Gbnr. 20/51

Eiendom : Gbnr. 20/51 Rådmannen - plan Jan Erik Bolstad 6876 SKJOLDEN 12.11.2015 Arkivsak: 15/3180 Løpenr.: 15/13583 Sakshandsamar: Haakon Stauri Begby PÅLEGG OM STANS AV ARBEID MED ØYEBLIKKELEG VERKNAD. FØREHANDSVARSEL OM

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 20.05.2015 Møtestad: kommunehuset Møtetid: Kl. 16:30 19:00 Saksnr til og frå: 028/15-031/15 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll SAKLISTE

Møteprotokoll SAKLISTE SKODJE KOMMUNE Møteprotokoll Utval: DET FASTE PLANUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 25.02.2015 Tid: 17:00 Møtedeltakere Kjell Haukeberg Anita Ostnes Terje Vadset Torbjørn Skodjereite Gunnar Hauge Kari

Detaljer

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval Møtedato: 21.01.2015 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 13:00 kl. 14:10 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Øyvind Litland

Detaljer

Vår ref. 2009/3777-14. Særutskrift - BS - 139/68 - garasje - Herøysundet - Odd Åge Helvik

Vår ref. 2009/3777-14. Særutskrift - BS - 139/68 - garasje - Herøysundet - Odd Åge Helvik Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Melding om vedtak. HOVDEN FJELLSTOGE AS Postboks HOVDEN I SETESDAL. 2017/369-3 Ingunn Hellerdal

Melding om vedtak. HOVDEN FJELLSTOGE AS Postboks HOVDEN I SETESDAL. 2017/369-3 Ingunn Hellerdal HOVDEN FJELLSTOGE AS Postboks 73 4756 HOVDEN I SETESDAL 2017/369-3 Ingunn Hellerdal ingunn.hellerdal@bykle.kommune.no 23.06.2017 Melding om vedtak Hovden Fjellstoge - 2. gongs handsaming og endeleg vedtak

Detaljer

Søknad om rammetillatelse

Søknad om rammetillatelse Søknad om rammetillatelse etter plan- og bygningsloven (pbl) 20-1 Søknaden gjelder Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg til søknaden, herunder oppretting eller endring av matrikkelenhet, vil bli registrert

Detaljer

Søknad om rammetillatelse

Søknad om rammetillatelse Søknaden gjelder Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg til søknaden vil bli registrert i matrikkelen Eiendom/Byggested Kommune Bærum Tiltakets art nr. 82 Søknadstype Rammetillatelse Bnr. 7 Adresse Bjørnegårdsvingen

Detaljer

Vår ref. 2013/ Særutskrift - 155/1 - deling av eigedom - Ølve - Vidar Rune Synnevåg

Vår ref. 2013/ Særutskrift - 155/1 - deling av eigedom - Ølve - Vidar Rune Synnevåg Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

GØTZ AS Sæ STORD Vår dato: Vår ref: 2016/ /2017 / 28/208 Dykkar ref:

GØTZ AS Sæ STORD Vår dato: Vår ref: 2016/ /2017 / 28/208 Dykkar ref: GØTZ AS Sæ 132 5417 STORD Vår dato: 03.02.2017 Vår ref: 2016/3479-2973/2017 / 28/208 Dykkar ref: Løyve til tiltak i eit trinn - Dispensasjon - 28/208 - Terrasse, utebod og mur mot veg samt bruksendring

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 27.08.2014 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 20:40 Saksnr til og frå: 044/14-055/14 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Tiltak på gnr. 113 bnr. 6 - bustadhus m/garasje. Klage på vedtak om garasjeplassering i d-sak 427/24.

Tiltak på gnr. 113 bnr. 6 - bustadhus m/garasje. Klage på vedtak om garasjeplassering i d-sak 427/24. Rådmannen - plan Dagfinn Kjos, 6873 Marifjøra Kjetil Melheim, Ekrene, 6873 Marifjøra Arkivsak: 14/2819 Løpenr.: 15/11690 Sakshandsamar: Trygve Engesæter Tiltak på gnr. 113 bnr. 6 - bustadhus m/garasje.

Detaljer

Forfall: Namn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Namn Møtte for Representerer. Vigdis Røen Leirvik Terje Træet

Forfall: Namn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Namn Møtte for Representerer. Vigdis Røen Leirvik Terje Træet 1 Fitjar kommune Møteprotokoll Utval: Utval for Oppvekst og omsorg Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 02.10.2018 Tid: 13:00 14:15 Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Grete

Detaljer

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval Møtedato: 26.11.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 13:00 kl. 14.40 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Øyvind Litland

Detaljer

Møteprotokoll. Til stades var og rådmannen, teknisk sjef, planleggjar og politisk sekretær. Sistnemnde førde møteboka. SAKLISTE

Møteprotokoll. Til stades var og rådmannen, teknisk sjef, planleggjar og politisk sekretær. Sistnemnde førde møteboka. SAKLISTE SKODJE KOMMUNE Møteprotokoll Utval: DET FASTE PLANUTVALET Møtestad: Rådhuset - kommunestyresalen Møtedato: 01.10.2014 Tid: 17:00 Møtedeltakere Anita Ostnes Terje Vadset Gunnar Hauge Kari Grindvik Forfall

Detaljer

Søknad om tiltak uten ansvarsre

Søknad om tiltak uten ansvarsre Søknad om tiltak uten ansvarsre y Kvinnherad kommune 18 JUL;20- aksns /77.0 Saksbeh ' ij cff BYGGSOK Søknaden gjelder Vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 annet ledd, OPPFYLLES. Opplysninger

Detaljer

Sendes kommunen sammen med søknaden (Gjenpart av na ovarsel) 2 2 JUNI 2017 NEW

Sendes kommunen sammen med søknaden (Gjenpart av na ovarsel) 2 2 JUNI 2017 NEW Opplysninger gitt i nabovarsel..,kvinnherad kommune Sendes kommunen sammen med søknaden (Gjenpart av na ovarsel) 2 2 JUNI 2017 NEW Saksnr-' H3 310 Saksbehf," Lb Kopi: U.off: Ved riving skal kreditorer

Detaljer

Vår ref. 2013/ Særutskrift - 211/6 - fritidsbustad - Borgundøy - Jorun Øvreås

Vår ref. 2013/ Særutskrift - 211/6 - fritidsbustad - Borgundøy - Jorun Øvreås Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 27.06.2012 Møtestad: kommunehuset Møtetid: Kl. 14:00 18:00 Saksnr til og frå: 071/12-080/12 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Kva type støttemurar er søknadspliktige og kva er unntatt frå søknadsplikt?

Kva type støttemurar er søknadspliktige og kva er unntatt frå søknadsplikt? Send søknad til: Bremanger kommune Rådhuset Postboks 104 6721 Svelgen Kva type støttemurar er søknadspliktige og kva er unntatt frå søknadsplikt? Når du skal setje opp støttemur er det tre ulike kategoriar

Detaljer

Side 2 av 6 Saka vart handsama i Naturutvalet, og det vart gjeve avslag på søknaden. Klagar skriv i brevet sitt at dei sendte inn forslag om

Side 2 av 6 Saka vart handsama i Naturutvalet, og det vart gjeve avslag på søknaden. Klagar skriv i brevet sitt at dei sendte inn forslag om Side 1 av 6 K SAMNANGER KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: John Inge Sandvik Arkivsaksnr: 12/186 Sakstype: Politisk sak SAKSGANG Styre, utval, komité m.m. Naturutvalet Arkivkode: GBNR-16/4 Løpenr: 12/4346

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Thomas Winther Leira Arkivsak: 2013/438 Løpenr.: 5336/2013. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Samfunnsutvalet

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Thomas Winther Leira Arkivsak: 2013/438 Løpenr.: 5336/2013. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Samfunnsutvalet ØRSTA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Thomas Winther Leira Arkivsak: 2013/438 Løpenr.: 5336/2013 Utvalsaksnr. Utval Møtedato Samfunnsutvalet GNR/BNR 18/483 - SØKNAD OM OPPFØRING AV BUSTADHUS OG GARASJE

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Nærings-, plan- og bygningsutvalet 24.03.

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Nærings-, plan- og bygningsutvalet 24.03. Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Nærings-, plan- og bygningsutvalet 24.03.2010 031/10 RUVI Avgjerd av: Saksh.: Rune Vik Arkiv: N-511, GBNR-A083/0026 Objekt:

Detaljer

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG BYGGESAK Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 27.01.2014 Kl. 17.15 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor.

Detaljer

Definisjonar: Kva slags gjerde og leveggar er søknadspliktige og kva typar er unntatt frå søknadsplikt?

Definisjonar: Kva slags gjerde og leveggar er søknadspliktige og kva typar er unntatt frå søknadsplikt? Send søknaden til: Skodje kommune Teknisk avdeling 6260 SKODJE postmottak@skodje.kommune.no Gjerde: Levegg: Definisjonar: Innhegning med enkle, lette konstruksjonar som skal hindre ferdsel, til dømes flettverksgjerde

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/08 08/194 PROTOKOLL: REGULERINGSPLAN FOR HOLMAMYRANE NÆRINGSOMRÅDE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/08 08/194 PROTOKOLL: REGULERINGSPLAN FOR HOLMAMYRANE NÆRINGSOMRÅDE MØTEINNKALLING Utval: PLANUTVALET Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.02.2008 Tid: 09.45 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/08 08/194 PROTOKOLL: REGULERINGSPLAN

Detaljer

Referanser: Saksbehandlar: Dato: Dykkar: Marianne Aadland Sandvik

Referanser: Saksbehandlar: Dato: Dykkar: Marianne Aadland Sandvik M eland kommune Link Arkitektur AS Postboks 383 Sentrum 0102 OSLO Referanser: Saksbehandlar: Dato: Dykkar: Marianne Aadland Sandvik 30.09.2019 Vår: 19/1869-19/19952 marianne.aadland.sandvik@meland.kommune.

Detaljer

Møteprotokoll SAKLISTE

Møteprotokoll SAKLISTE SKODJE KOMMUNE Møteprotokoll Utval: DET FASTE PLANUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 18.05.2015 Tid: 17:00 Møtedeltakere Kjell Haukeberg Anita Ostnes Terje Vadset Torbjørn Skodjereite Gunnar Hauge Forfall

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Thomas Winther Leira Arkivsak: 2012/1169 Løpenr.: 10878/2014. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Samfunnsutvalet

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Thomas Winther Leira Arkivsak: 2012/1169 Løpenr.: 10878/2014. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Samfunnsutvalet ØRSTA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Thomas Winther Leira Arkivsak: 2012/1169 Løpenr.: 10878/2014 Utvalsaksnr. Utval Møtedato Samfunnsutvalet GNR/BNR 22/6 - PÅLEGG ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVA KAPITTEL

Detaljer

Forfall: Namn Funksjon Representerer Bjørg Karin Tislevoll Medlem H

Forfall: Namn Funksjon Representerer Bjørg Karin Tislevoll Medlem H 1 Fitjar kommune Møteprotokoll Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 02.03.2016 Tid: 15:00 18:40 Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Wenche Tislevoll

Detaljer

Løyve til tillatelse til tiltak uten ansvarsrett gnr. 84 Bnr 1

Løyve til tillatelse til tiltak uten ansvarsrett gnr. 84 Bnr 1 MODALEN KOMMUNE Teknisk etat Anders Steinsland Modalevegen 2326 5729 MODALEN Referanser: Saksbehandlar: Dato: Dykkar: Kjell Langeland 14.10.2016 Vår: 16/31-16/1813 kjell.langeland@modalen.kommune.no Løyve

Detaljer

MØTEINNKALLING SAMNANGER KOMMUNE. Utval: Naturutvalet Møtedato: Møtetid: 15:00 - Møtestad: Kommunehuset

MØTEINNKALLING SAMNANGER KOMMUNE. Utval: Naturutvalet Møtedato: Møtetid: 15:00 - Møtestad: Kommunehuset SAMNANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING Utval: Naturutvalet Møtedato: 04.12.2012 Møtetid: 15:00 - Møtestad: Kommunehuset Varamedlem skal ikkje møta utan nærare innkalling Forfall til møtet eller ugildskap må

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Haakon Stauri Begby Arkiv: MTR 20/40 Arkivsaksnr.: 15/1835

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Haakon Stauri Begby Arkiv: MTR 20/40 Arkivsaksnr.: 15/1835 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Haakon Stauri Begby Arkiv: MTR 20/40 Arkivsaksnr.: 15/1835 Søknad om dispensasjon frå reguleringsplan for Skjolden bruksendring frå vandrarheim til bustadføremål - gnr. 20 bnr.

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 25.04.2012 Møtestad: kommunehuset Møtetid: Kl. 18:00 20.05 Saksnr til og frå: 038/12-045/12 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova.

MØTEPROTOKOLL. Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for natur Møtestad: kommunehuset Møtedato: 27.06.2007 Tid: 15.00 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene og varamedlemene

Detaljer

Vår saksbehandlar: Direkte telefonnr.: Dykkar dato: Dykkar referanse: Aud Gunn Løklingholm

Vår saksbehandlar: Direkte telefonnr.: Dykkar dato: Dykkar referanse: Aud Gunn Løklingholm Sak nr D- Vår dato: Vår referanse: 20.04.2016 2016/183-5049589/2016 Vår saksbehandlar: Direkte telefonnr.: Dykkar dato: Dykkar referanse: Aud Gunn Løklingholm 53423063 Gøtz AS v/martin Gøtz SVAR PÅ SØKNAD

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 11.04.2012 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 14:00 16:20 Saksnr til og frå: 024/12-037/12 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. 2. gongs behandling dispensasjon - 123/75 - brygge - sikring av kloakkleidning - Uskedalen - Jan Helge Pile

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. 2. gongs behandling dispensasjon - 123/75 - brygge - sikring av kloakkleidning - Uskedalen - Jan Helge Pile Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2017/3067-8 Hilde Kjelstrup Saksgang Saksnr Utval Møtedato Forvaltningskomiteen 2. gongs behandling dispensasjon - 123/75 - brygge - sikring av kloakkleidning - Uskedalen

Detaljer

Søknadstype Tiltakstype Næringsgruppekode Bygningstypekode Formål Melding Nytt bygg under 70 m2 - ikke boligformål X Bolig 181 garasje

Søknadstype Tiltakstype Næringsgruppekode Bygningstypekode Formål Melding Nytt bygg under 70 m2 - ikke boligformål X Bolig 181 garasje t4b(s(z, Søknad om tiltak uten ansvarsrett BYGCSOK.911 Søknaden gjelder Vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 annet ledd, OPPFYLLES. Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg til søknaden, herunder

Detaljer

Vår ref. 2013/ Særutskrift - 155/1 - deling av eigedom - Ølve - Vidar Rune Synnevåg

Vår ref. 2013/ Særutskrift - 155/1 - deling av eigedom - Ølve - Vidar Rune Synnevåg Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Vår ref. 2013/1716-5. Særutskrift - 250/22 - driftsbygning i landbruket - Matre - Haldor Matre Skålnes

Vår ref. 2013/1716-5. Særutskrift - 250/22 - driftsbygning i landbruket - Matre - Haldor Matre Skålnes Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar Rådhus Dato: Tid: 13:00 14:45

Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar Rådhus Dato: Tid: 13:00 14:45 1 Fitjar kommune Møteprotokoll Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar Rådhus Dato: 07.02.2017 Tid: 13:00 14:45 Faste medlemmer som møtte: Namn Funksjon Representerer Torstein

Detaljer

2 av 8 Desse sakene vart handsama: SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 056/13 13/565 Faste saker 057/13 13/77 O

2 av 8 Desse sakene vart handsama: SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 056/13 13/565 Faste saker 057/13 13/77 O SAMNANGER KOMMUNE 1 av 8 MØTEPROTOKOLL Utval: Naturutvalet Møtedato: 16.10.2013 Møtetid: 15:00-19:20 Møtestad: Kommunehuset Av 7 medlemmer møtte 6, inkludert varamedlemmer. Desse medlemene møtte ikkje:

Detaljer

Møteprotokoll. Til stades var og rådmannen, teknisk sjef, planleggjar, og politisk sekretær som førte møteboka. SAKLISTE

Møteprotokoll. Til stades var og rådmannen, teknisk sjef, planleggjar, og politisk sekretær som førte møteboka. SAKLISTE SKODJE KOMMUNE Møteprotokoll Utval: DET FASTE PLANUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.05.2013 Tid: 17.00 Desse møtte: Terje Vadset, leiar Torbjørn Skodjereite, nestleiar Kari Grindvik Gunnar Hauge

Detaljer