Krisepakke for byggenæringen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Krisepakke for byggenæringen"

Transkript

1 DM-_ v1-brev_til_regjeringen_m_mottakere[1] Statsminister Jens Stoltenberg Finansminister Kristin Halvorsen Kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa Nærings- og handelsminister Sylvia Brustad Arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen Samferdselsminister Liv Signe Navarsete Oslo, 11. desember 2008 Krisepakke for byggenæringen Byggenæringens Landsforening (BNL) sendte 7. november brev til Statsminister Stoltenberg med forslag om konkrete tiltak for å bidra til å dempe fallet i aktivitetsnivået i byggenæringen. Regjeringen har gjort kjent at stimuleringstiltak innen byggenæringen vil komme i månedsskiftet januar/februar neste år. BNL mener at en tiltakspakke fra Regjeringen allerede burde vært iverksatt. Det tar tid fra vedtak fattes til arbeidstakere kan settes i arbeid. Bedriftene ser i dag en raskt synkende etterspørsel, og mange har allerede iverksatt oppsigelser eller permitteringer. BNL er likevel svært fornøyd med at Regjeringen 10. desember oppfordret kommuner og offentlige byggherrer til å starte planlegging og prosjektering av bygg- og anleggsprosjekter. Det er også svært positivt at Regjeringen varsler at kommunene skal få kompensert bortfall av skatteinntekter. Byggenæringens Landsforening forventer ikke å bli skjermet fra den nedgangskonjunkturen som nå dominerer utviklingen. Samtidig er det viktig å understreke at samfunnet gjennom denne nedgangskonjunkturen vil akkumulere et behov innen bygge- og anleggsnæringen. Det bygges i dag for få boliger i forhold til befolkningsveksten, og for den kommunale bygningsmasse er det et vedlikeholdsetterslep på 142 mrd kroner. Behovet for økt satsing på vei og jernbanebygging er også stort. Behovet innen privat bygge- og anleggsvirksomhet vil materialisere seg når konjunkturene snur. Dette vil være en stor utfordring dersom næringen ikke har de ressurser det er behov for når etterspørselen igjen øker. I denne situasjonen ser BNL behov for å komme med konkretiseringer og utdypinger av forslag til tiltak. Forslagene har det til felles at de gir rask sysselsettingseffekt og bidrar til å løse viktige samfunnsoppgaver. BNL er tilsluttet Næringslivets Hovedorganisasjon NHO Byggenæringens Landsforening Middelthuns gate 27 Postboks 7187 Majorstuen, 0307 Oslo Telefon / Telefaks Organisasjonsnummer Bankgiro E-post /

2 1. FINANS Regjeringen har iverksatt tiltak for å stabilisere finansmarkedet og tilrettelegge for rentenedgang. BNL støtter disse tiltakene, men ytterligere tiltak innen finansmarkedet er nødvendig meget raskt. Til tross for bankenes forsikringer om at utlånspolitikken ikke er endret, er byggenæringen sterkt uenig i dette. Bankenes forsiktighet med å finansiere nybygg- og rehabiliteringsprosjekter, både i boligmarkedet og markedet for næringsbygg, ødelegger den normale dynamikken i markedet og har en forsterkende effekt på finansieringskrisen byggenæringen nå opplever. Finanskrisen har utviklet seg fra å være et spørsmål om likviditet og tillitt, til også å gjelde bankenes soliditet og kjernekapitaldekning. Årsakene til dette er blant annet: Potensielle tap på nåværende låneporteføljer og generelt som følge av svekkede konjunkturer som vil redusere bankenes kjernekapital. Økt risiko i låneporteføljen, som gjør at kravet til kjernekapital øker. Svekket NOK mot Euro og dollar som gjør at valutalånene veier tyngre i balansen. Den relative kapitaldekningen i norske banker er svekket som følge av at enkelte store utenlandske banker gjennom statlige redningsaksjoner har fått tilført betydelige midler og slik blitt relativt sett mer solide og sikre. Dette medfører at norske banker kan bli nødt til å styrke sin kjernekapitaldekning, hvilket kan oppnås ved enten å tilføre mer kjernekapital eller redusere størrelsen på balansen. I denne situasjonen er det nødvendig å vurdere følgende muligheter raskt: Styrke Husbanken gjennom en kraftig økning av lånerammene og i tillegg vurdere en utvidet rolle for Husbanken. Tilførsel av hybridkapital/ansvarlige lån til norske banker, slik at kapitaldekningsgraden kan tilfredstilles. Slik vil bankene igjen kunne akseptere en mer normalisert risikoeksponering, hvor man unngår en for kraftig redusering av balansen gjennom en uønsket reduksjon av utlånsporteføljen. 2. BOLIG OG BYGG 2.1 Bygge- og rehabiliteringsprosjekter Krav til planlegging, prosjektering og regelverk for offentlige anskaffelser gjør at det vil ta alt fra noen få dager til 4 6 måneder å sette i gang et bygge- /anleggsprosjekt. Det er også ofte slik at større prosjekter først blir arbeidsintensive et stykke ut i gjennomføringsfasen.

3 De prosjektene som raskest kan settes i gang, er de som er blitt holdt tilbake på grunn av manglende bevilgninger eller på grunn av at byggherre ikke har fått inn anbud under høykonjunkturen. Disse prosjektene må legges ut umiddelbart. BNL er kjent med at mange offentlige bygg er planlagt og prosjektert ferdig. Det som mangler er bevilgninger over statsbudsjettet. Disse prosjektene dekker viktige samfunnsbehov, og igangsetting kan skje raskt. Kommunenes Sentralforbund har kartlagt at prosjekter til en total kostnad på 30 mrd kroner ligger klar til igangsetting i 2009 dersom det kommer økte bevilgninger over statsbudsjettet. Mange kommuner vil neppe sette i gang lånefinansiert utbygging av byggeprosjekter, men vil be om direkte tilskudd før slike prosjekter prioriteres. Det viktigste tiltaket for å få satt i gang mange av de kommunale byggeprosjektene vil derfor være en målrettet tilførsel av midler til kommuneøkonomien. Sette i gang bygging av ytterligere 500 nye studentboliger. Heve tilskuddet til bygging av studentboliger fra kroner til kroner pr bolig. Øke tilsagnet til bygging av nye omsorgsboliger tilsvarende 2000 boliger. Øke tilskuddene og rammen til låneordningen for skolebygg og svømmehaller, samt utvide ordningen til å gjelde alle offentlige bygg. Innføre et eget ENØK-tilskudd til rehabilitering av kommunale bygninger, der krav i ny teknisk forskrift følges før Øke bevilgningene til oppussing/rehabilitering av blant annet museumsbygg, kirker og kulturminner. 2.2 ROT-fradrag Den svenske regjeringen har foreslått å innføre et såkalt ROT-fradrag (ROT=rehabilitering, ombygging og tilbygg). Fradraget innebærer at man får fradrag for 50 % av kostnaden ved å bruke en håndverker til å pusse opp, bygge om eller bygge på. Det gis ROT-fradrag om en pusser opp i enebolig, rekkehus eller leilighet. Fradraget settes til 50 % av arbeidskraftkostnaden pr skatteyter i husstanden, oppad begrenset til kroner pr person. For ektepar/samboere vil således maksimumsbeløpet være kroner. Dermed stimuleres flere til å velge seriøse leverandører. Et ROT-fradrag vil øke den private etterspørsel umiddelbart og trygge mange arbeidsplasser. ROT-fradrag vil også stimulerer til energisparing. 2.3 Et krafttak for redusert energibruk og energieffektivisering i bygg EU har energieffektivisering av bygg som et av sine 10 viktigste tiltak mot

4 finanskrisen. Byggenæringen står for 40 % av den stasjonære energibruken i Norge. Dersom vi i Norge, som EU, legger til grunn et mål om energieffektivisering på 20 % frem til 2020 av dagens totale stasjonære energiforbruk på om lag 180 TWh, gir dette et nivå for energieffektivisering på hele 36 TWh. Byggenæringen representerer et energiforbruk på om lag 82 TWh. En energieffektivisering på 20 % frem til 2020 betyr en energieffektivisering på hele 16 TWh. Energieffektivisering representerer et stort forretningspotensial, en betydelig miljøgevinst og et viktig sysselsettingstiltak og kan, kombinert med rehabilitering av offentlig bygningsmasse, være et hovedelement i Regjeringens tiltakspakke. Oppfordre kommunene til å rehabilitere bygninger etter ny TEK. Innføre et eget ENØK-tilskudd til rehabilitering av kommunale bygninger, der kravene i ny TEK følges før 1. august. 2.4 Anbudsregelverk og prosjektledelse Reglene for offentlige anskaffelser er slik at for oppdrag under 43,5 mill, eks. moms, er det anskaffer selv som avgjør hvor lenge anbudet skal ligge ute. For enklere vedlikeholdsarbeider, vil det normalt holde at prosjektet ligger ute to uker. For arbeider over 43,5 mill eks. moms, er det åpen anbudskonkurranse som gir kortest anbudstid med 52 dagers frist. I tillegg kommer utarbeidelse av anbudsgrunnlag og evaluering av innkomne anbud. Det er mangel på planleggingskapasitet i kommuner, fylkeskommuner og hos enkelte offentlige byggherrer. Det må unngås at prosjekter ikke kommer i gang på grunn av manglende planleggingskapasitet i det offentlige. BNL mener at: Det må legges til rette for raskere kommunal byggesaksbehandling for å få fram flere bygge- og anleggsprosjekter. Offentlige byggherrer bør starte med de enkleste prosjektene som ikke krever omfattende prosjektering, for eksempel rehabiliteringsarbeider. For å håndtere den økte aktiviteten som nå ventes i kommunene, bør det offentlige benytte seg av ledig kapasitet av prosjektledere/byggeledere i næringen. Disse kan engasjeres for å styrke ressursene knyttet til anbudsfaser, planlegging og utøve byggherrefunksjon sammen med eksisterende ressurser i kommunen. I tillegg må det offentlige i større grad bruke totalentrepriser for dette formålet. Dermed vil prosjektene kreve mindre tilrettelegging av det offentlige før de legges ut på anbud. Det offentlige må allerede nå starte planlegging og prosjektering av nye

5 prosjekter innen bygg og anlegg som kan settes i gang senere i 2009 og Permitteringsregler og kompetansetiltak Gjennom nedgangskonjunkturen vil behovet for boliger og næringsbygg akkumuleres. Ved neste oppgangskonjunktur vil etterspørselen øke betydelig. Det er avgjørende at næringen beholder lærlingene og den kvalifiserte arbeidskraften og lykkes med nyrekruttering. Permitteringsregler Det er viktig at permitteringsreglene bedres slik at de ansatte kan beholde sitt arbeidstakerforhold til bedriftene. BNL er også opptatt av at det legges til rette for ordninger med rullerende permitteringer som bidrar til at belastningen med å være permittert deles mellom flere i en bedrift, dersom arbeidsgiver og de ansatte er enige om dette. I dag er det slik at arbeidsgiverperioden løper pr ansatt som permitteres. Dersom en bedrift med 18 ansatte trenger å permittere seks stillinger i 21 uker, betales det arbeidsgiverperiode for alle seks. Dersom bedriften ønsker å fordele belastningen på alle 18 slik at de er permittert i syv uker hver seg, vil bedriften etter dagens regler betale for 18 arbeidsgiverperioder. Dette er uheldig. Det hadde vært ønskelig at bedriften i dette tilfellet kun betaler for seks arbeidsgiverperioder. Redusere arbeidsgiverperioden fra 10 til 5 dager. Utvide antall uker man kan være permittert fra 30 til 50. Tilpasse regelverket for rullerende permittering, slik at bedriften, der det er enighet mellom ansatte og arbeidsgiver, kun betaler arbeidsgiverperiode for det antall stillinger som faktisk er permittert. Kompetansetiltak Næringen ber om et tett samarbeid med myndighetene om nærings- og byggrelevante kompetansetiltak. Tiltakene må være slik innrettet at de ikke fortrenger bedriftenes næringsgrunnlag. NAV må med andre ord ikke drive som bedrift. Mange bedrifter og bransjer har i dag egen kursaktivitet som kan brukes i tiltakene. Det må derfor lages objektive konkurransekriterier for å unngå at man må lyse ut dette på anbud. Viktige kompetansetiltak Opplæring i forbindelse med ny teknisk forskrift (TEK). Opplæring i vedlikehold og rehabilitering av eksisterende bygningsmasse. Krav til dypere fagkunnskap ved restaurering av kulturminner, særlig fordi dagens utdanning i det alt vesentlige er rettet inn mot nybygg.

6 Basiskompetanse i arbeidslivet, BKA-programmet hos VOX, med lesing, skriving, regning og IKT-kunnskap. Helse, miljø og sikkerhet. 3. Infrastruktur En kartlegging som BNL har gjort hos egne medlemsbedrifter i anleggsbransjen, viser at det er ledig kapasitet til økte bevilgninger til både vei- og jernbaneinvesteringer. Selv om det er byggebransjene som rammes hardest av nedgangskonjunkturen, er det også ledig kapasitet i anleggsbransjen. Anleggsentreprenører varsler om både oppsigelser og permitteringer neste år. Større prosjekter bør legges ut som totalentrepriser for å utnytte anleggskapasiteten på en best mulig måte. I tillegg til flere store prosjekter kan mange små bidra. Det bør for eksempel satses på prosjekter for gang- og sykkelstier. Dette er prosjekter som bidrar til økt trafikksikkerhet, de er miljøriktige og de krever mindre planlegging og kan komme i produksjon på kort varsel. Statsminister Stoltenberg har varslet at det skal komme et løft i samferdselsbevilgningene på flere titalls milliarder kroner fremover. Bakgrunnen er det enorme etterslepet på vedlikehold av vei- og jernbanenettet. BNL mener at Regjeringen må øke bevilgningene til samferdsel med 7 mrd kroner i Dette fordeles med 2 mrd til vedlikehold og 5 mrd kroner til investeringer Vei Trafikkveksten de siste årene har vært større enn det som var lagt til grunn i Nasjonal Transportplan for inneværende periode. De faste oppgavene knyttet til drift av veinettet er regulert gjennom såkalte funksjonskontrakter. Disse kontraktene har en varighet på 5 år. Kontraktene omfatter ikke utbedring av veinettet dvs. gapet mellom virkelig standard og normalstandard ( etterslepet ). Bransjens apparat knyttet til gjennomføring av funksjonskontraktene, kan brukes til å ta tak i mye av etterslepet. Øk bevilgninger til asfalt Diagrammet nedenfor viser utviklingen i asfaltproduksjon for Statens vegvesen de siste årene. Mengde asfalt er målt i millioner tonn. Bevilgningen over statsbudsjettet til Statens vegvesen er i kroner. Dermed blir mengde asfalt kraftig redusert når oljeprisen stiger slik den gjorde tidlig i I 2008 ser det ut til å bli produsert 1,7 millioner tonn asfalt. Kapasiteten er på om lag 2,7 millioner tonn.

7 Øke bevilgningene til asfalt med 600 millioner kroner Jernbane Jernbaneverkets bekreftede tall viser at tog ble forsinket og 5443 tog innstilt de første ni månedene av Hovedårsaken (ca 40 prosent) oppgis å være svikt i kjøreledninger, signalanlegg og jernbanens infrastruktur. Øke bevilgningene til vedlikehold av jernbanenettet. Utnytte kapasiteten hos de private jernbaneentreprenørene for å heve standarden på jernbanen. 3.3 Vann og avløp Det norske vann- og avløpssystemet er i dårlig forfatning, og vannverkenes rensing har vært i fokus. Med en gjenskaffelsesverdi i størrelsesordenen milliarder og en reell utskiftingsverdi på ca 700 millioner kroner pr år, forfaller ledningsnettet i et mye høyere tempo enn det blir vedlikeholdt. 50 % av vannet som pumpes ut fra vannverkene, lekker ut i grunnen underveis til tappekranene. BNL mener at kommunene må starte en storstilt utskifting og modernisering av vann- og avløpsnettet. Vennlig hilsen Byggenæringens Landsforening Ketil Lyng adm. direktør

NORGES TILSTAND 2015 STATE OF THE NATION

NORGES TILSTAND 2015 STATE OF THE NATION RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING NORGES TILSTAND 2015 STATE OF THE NATION State of the Nation 2015 INNHOLD Forord Norges ryggrad s. 3 Metode s. 6 Scenarier for Norge 2050 s. 9 Sammendrag s. 12 Kommunale

Detaljer

NORGE DÅRLIGST I SKANDINAVIA

NORGE DÅRLIGST I SKANDINAVIA NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR 3/2010 Energieffektivisering: NORGE DÅRLIGST I SKANDINAVIA FOTOLIA s. 3 Rapport om energieffektivisering 2 Trondheimsbedrifter lykkes med energieffektivisering 4-5 Lønnsomhet

Detaljer

TILTAK FOR ØKT BOLIGBYGGING I NORGE

TILTAK FOR ØKT BOLIGBYGGING I NORGE TILTAK FOR ØKT BOLIGBYGGING I NORGE FORORD På høringsmøte om boligbygging 3. november 2011 hos Kommunal- og regionaldepartementet, ble det på initiativ fra Boligprodusentene og Byggenæringens Landsforening

Detaljer

Meld. St. 1. (2010 2011) Melding til Stortinget. Nasjonalbudsjettet 2011

Meld. St. 1. (2010 2011) Melding til Stortinget. Nasjonalbudsjettet 2011 Meld. St. 1 (21 211) Melding til Stortinget Innhold 1 Hovedlinjer i den økonomiske politikken og utsiktene for norsk økonomi... 5 2 De økonomiske utsiktene... 18 2.1 Hovedtrekk... 18 2.2 Internasjonal

Detaljer

Møte mandag den 8. oktober 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n. D a g s o r d e n (nr. 4):

Møte mandag den 8. oktober 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n. D a g s o r d e n (nr. 4): 2012 8. okt. Finansministerens redegjørelse om regjeringens forslag til statsbudsjett og om nasjonalbudsjettet for 2013 143 Møte mandag den 8. oktober 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s

Detaljer

Regjeringen v/ statsminister Erna Solberg Postboks 8001 Dep. 0033 Oslo INNSPILL TIL STATSBUDSJETTET 2016

Regjeringen v/ statsminister Erna Solberg Postboks 8001 Dep. 0033 Oslo INNSPILL TIL STATSBUDSJETTET 2016 Regjeringen v/ statsminister Erna Solberg Postboks 8001 Dep. 0033 Oslo Vår sak nr: 2014-AR-01142 Dato: 24.2.2015 INNSPILL TIL STATSBUDSJETTET 2016 I forbindelse med regjeringens arbeid med neste års statsbudsjett,

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Kommunal- og regionaldepartementet: Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Rapport VISTA UTREDNING AS Krav til universell utforming i undervisningsbygg Side 1 Forord

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Energieffektivisering bør gi skattelette

Energieffektivisering bør gi skattelette nr 01/2011 nytt fra Norsk teknologi norsk teknologi ber regjeringen innføre energifunn Energieffektivisering bør gi skattelette SIDE 9 «Vi foreslår at EnergiFunn skal gjelde dokumenterte arbeidskostnader

Detaljer

Meld. St. 1 (2014 2015)

Meld. St. 1 (2014 2015) Opplysninger om abonnement, løssalg og pris får man hos: Fagbokforlaget Postboks 65, Postterminalen 5892 Bergen E-post: offpub@fagbokforlaget.no Telefon: 55 38 66 Faks: 55 38 66 1 www.fagbokforlaget.no/offpub

Detaljer

Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk

Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk Innhold 1. Hva dette heftet handler om... 2 2. Hvordan bruker vi oljeinntektene?... 3 3. Om pengebruk,

Detaljer

BEHOV- OG LØSNINGSRAPPORT. Hvordan skal vi sikre at Sør-Rogaland har nok strøm?

BEHOV- OG LØSNINGSRAPPORT. Hvordan skal vi sikre at Sør-Rogaland har nok strøm? BEHOV- OG LØSNINGSRAPPORT Hvordan skal vi sikre at Sør-Rogaland har nok strøm? Innhold Spørsmål og svar. Det er et betydelig behov for oppgradering og utbygging av strømnettet. 46 Fem forslag til løsning.

Detaljer

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Forslag til endringer i plan- og bygningsloven sentral godkjenning av foretak

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Forslag til endringer i plan- og bygningsloven sentral godkjenning av foretak Kommunal- og moderniseringsdepartementet Forslag til endringer i plan- og bygningsloven sentral godkjenning av foretak Forslag til endringer i plan- og bygningsloven sentral godkjenning av foretak Innhold

Detaljer

4. DESEMBER 2008 15. ÅRGANG

4. DESEMBER 2008 15. ÅRGANG SERVICE NR. 4. DESEMBER 2008 15. ÅRGANG. Private bedrifter, som for eksempel kantiner, sikkerhet og renhold, er i praksis utestengt fra å levere til Ullvål (bildet) og andre sykehus. Side 6-7. LEDER Å

Detaljer

01:2005 Utarbeidet av Asplan Viak

01:2005 Utarbeidet av Asplan Viak Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av SpareBank 1 SR-Bank, Aetat, NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, Innovasjon Norge Rogaland og LO Rogaland Rogaland, januar 2005 01:2005

Detaljer

Meld. St. 2 (2014 2015)

Meld. St. 2 (2014 2015) Offentlige institusjoner: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 4 Privat sektor: Internett: www.fagbokforlaget.no/offpub

Detaljer

Offentlig-privat samarbeid (OPS)

Offentlig-privat samarbeid (OPS) Offentlig-privat samarbeid (OPS) SYSTEMATISK Alternativt verktøy HELSE-, for å MILJØ- løse viktige OG SIKKERHETSARBEID samfunnsoppgaver (revidert 2014) 2 Forord Offentlig privat samarbeid OPS Samfunnet

Detaljer

Godt håndverk i nye generasjoner. Forslag til videreutdanning for håndverkere innen restaurering og rehabilitering BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING

Godt håndverk i nye generasjoner. Forslag til videreutdanning for håndverkere innen restaurering og rehabilitering BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING Godt håndverk i nye generasjoner Forslag til videreutdanning for håndverkere innen restaurering og rehabilitering BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING Godt håndverk i nye generasjoner Forslag til videreutdanning

Detaljer

Våtrom og søknadsplikt. TEK10 og eksisterende bygg. Miljøgifter og byggavfall. Universell utforming i plan og TEK10. FDV-dokumentasjon NR 1 MAI 2011

Våtrom og søknadsplikt. TEK10 og eksisterende bygg. Miljøgifter og byggavfall. Universell utforming i plan og TEK10. FDV-dokumentasjon NR 1 MAI 2011 NR 1 MAI 2011 N Y T T STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Våtrom og søknadsplikt TEK10 og eksisterende bygg Miljøgifter og byggavfall Universell utforming i plan og TEK10 FDV-dokumentasjon 1 Innhold Leder 2

Detaljer

Strategi. for lavenergiprogrammet

Strategi. for lavenergiprogrammet 2013 2015 Strategi for lavenergiprogrammet Papirbredden 2. Foto: FutureBuilt strategi 2013-2015 Bakgrunn Lavenergiprogrammet ble etablert i 2007 og har siden starten jobbet med mange ulike prosjekter som

Detaljer

NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 2/2009

NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 2/2009 NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 2/2009 Omsorgsteknologi kan aldri erstatte de varme hendene, men omsorgsteknologien kan bidra til at det blir nok varme hender. Her er det intet enten eller, men et både og.

Detaljer

Meld. St. 27. På rett spor. Reform av jernbanesektoren. (2014 2015) Melding til Stortinget

Meld. St. 27. På rett spor. Reform av jernbanesektoren. (2014 2015) Melding til Stortinget Meld. St. 27 (2014 2015) Melding til Stortinget Reform av jernbanesektoren Innhold 1 Innledning... 5 1.1 Formålet med meldingen... 5 1.2 Avgrensning av meldingen... 6 2 Kjennetegn ved norsk jernbane i

Detaljer

En politikk for økt produktivitet overordnede mål

En politikk for økt produktivitet overordnede mål Produktivitetskommisjonen Vår dato [Dokumentdato] v/sekretariatet Finansdepartementet Postboks 8008 Dep Deres dato 0030 OSLO Vår referanse Deres referanse Innspill fra NHOs produktivitetspanel til produktivitetskommisjonen

Detaljer

Potensial- og barrierestudie

Potensial- og barrierestudie Energieffektivisering i norske bygg Potensial- og barrierestudie Energieffektivisering i norske bygg enova rapport 2012:01 201 Drivkraften for fremtidens energiløsninger Innhold Rapporten bringer frem

Detaljer

Økonomisk overblikk 1/2015 Utsikter for 2015-2017

Økonomisk overblikk 1/2015 Utsikter for 2015-2017 Økonomisk overblikk 1/2015 Utsikter for 2015-2017 Næringslivets Hovedorganisasjon Mars 2015 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250 Majorstuen 0303 Oslo Telefon: 23 08 80 00 www.nho.no Kontaktpersoner

Detaljer

Energieffektivisering i norske bygg. Barrierestudien. En barrierestudie utført av Miljøstiftelsen Bellona og Siemens AS

Energieffektivisering i norske bygg. Barrierestudien. En barrierestudie utført av Miljøstiftelsen Bellona og Siemens AS Energieffektivisering i norske bygg Barrierestudien En barrierestudie utført av Miljøstiftelsen Bellona og Siemens AS s Innhold Kapittel 1 Oppsummering 3 Om rapporten 4 Forord 5 Metode 6 Kapittel 2 Veien

Detaljer

Nye tider nsb-konsernet / årsrapport 2014

Nye tider nsb-konsernet / årsrapport 2014 Nye tider nsb-konsernet / årsrapport 2014 Les om 05 NSB-KONSERNET Tall og fakta /06/ Konsernsjefen har ordet /08/ Viktige hendelser i 2014 /10/ 13 VÅRT samfunnsbidrag Kollektivtransport /16/ Byutvikling

Detaljer

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2014

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2014 22.10.2012 TJ/IK Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2014 NBBLs vurderinger av aktuelle poster for boligsektoren Regjeringens forslag til boligbudsjett for 2014 er preget av små justeringer i forhold

Detaljer

Nettplan Stor-Oslo. Fremtidens nett i Stor-Oslo

Nettplan Stor-Oslo. Fremtidens nett i Stor-Oslo Fremtidens nett i Stor-Oslo Fremtidens nett i Stor-Oslo Gammelt skal bli nytt De gamle kraftledningene. De aldrende mastene. De robuste stasjonene. Koblingene som har bundet landet sammen. De har tjent

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer