Næringsplan for Lenvik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Næringsplan for Lenvik 2015-2019"

Transkript

1 Næringsplan for Lenvik 1

2 Forord Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt i kommunestyret i 2014, og dette er kommunens overordnede styringsdokument. Her er de viktigste mål og strategier for samfunnsutviklingen fastsatt. Visjonen for Lenvik kommune er: «Sammen skaper vi tiltak og trivsel». Sammen med kommunens vedtatte planstrategi danner kommuneplanens samfunnsdel utgangspunkt for arbeidet med næringsplanen for Lenvik. I dette arbeidet har Lenvik kommune invitert næringslivet til å komme med innspill gjennom en rekke møter rundt om i kommunen. Dette for at planen skulle bli best mulig, og for å sikre involvering. I kommuneplanens samfunnsdel er søkelyset rettet mot barn og unge. Det er dagens barn og unge som er framtidas voksne, og som skal sørge for bosetting og utvikling av kommunen i framtida. For at dagens unge skal kunne skape si framtid i kommunen og regionen, så er det viktig å satse på de næringsområdene der vi har vår styrke, og innenfor de områdene som har størst vekstkraft, slik at dette gir muligheter for spennende jobber i voksen alder for våre unge. Så er det viktig at ungdommene våre får kunnskap om hvilke næringsmuligheter som finnes i Lenvik og regionen, slik at de kan gjøre utdanningsvalg som kvalifiserer dem til disse mulighetene. Gjennom arbeidet med næringsplanen står dette perspektivet sentralt, og samarbeid skole næringsliv, som en del av satsingen på Barnebyen, er vektlagt. Lenvik og Midt-Troms er en sterk og spennende næringsregion, med store vekstmuligheter. Det er disse mulighetene som Lenvik kommune er opptatt av å legge til rette for gjennom mål og strategier i næringsplanen. Geir-Inge Sivertsen Margrethe Hagerupsen Irene Lange Nordahl Ordfører Rådmann Næringssjef (sign.) (sign.) (sign.) 2

3 Innhold 1. Innledning næringskraftig og sterk side Hovedfokus i næringsplanen side Sentrale områder for Lenvik side Tall for selskap i Lenvik side Utvikling i antall nyetableringer side Utvikling i verdiskaping side 8 2. Sjømatregionen Senja side Status sjømat i Senja-regionen side Verdiskaping side Antall sysselsatte side Potensiale for vekst side Drivere og ressurser i sjømatnæringen i nord side Industri og energi side Antall bedrifter og sysselsatte i Lenvik side Sentrale industribedrifter side Finnsnes som regionsenter og Lenvik som regionsenterkommune side Pendling side Kommunikasjonsmessig knutepunkt side Lenvik som kompetansearena side Finnsnes er regionens handelssenter side Samarbeid innen næringslivet i regionen side Andre viktige områder side Landbruk og industri basert på landbruk side Reiseliv side Kulturnæringer side Næringsareal og infrastruktur side Næringsarealer i sjø side Næringsarealer på land side Kaier side Bredbånd side 43 Kilder side 45 Handlingsdel næringsplan side 46 Statistikk pendling i Midt-Troms side 54 3

4 1.Innledning vekstkraft i Lenvik Lenvik kommune peker på følgende overordnede målsettinger for næringsutvikling i kommuneplanens samfunnsdel: - Vokse innenfor de næringsområder hvor vi allerede har vår styrke - Nært samspill mellom kommune og næringsliv - JA-kommune for næringslivet Disse leder til følgende overordnede tiltak: - Etablere program for samarbeid skole - næringsliv som en del av satsingen på Barnebyen - Revisjon av inneværende næringsplan - Delta aktivt i utarbeidelsen av kystplan for Midt- og Sør-Troms - Forespørsler fra næringslivet skal behandles raskt og effektivt av den politiske og administrative ledelsen i kommunen. Lenvik kommune vil arbeide for å opprettholde og videreutvikle næringsaktivitet knyttet til våre hovednæringer, samt legge aktivt til rette for næringsutvikling gjennom bruk av areal på sjø og land og gjennom bruk av naturressurser Hovedfokus i næringsplanen I arbeidet med næringsplanen er det lagt opp til at hovednæringene, dvs de næringene som er «motor» for Lenvik og region er gitt prioritet i arbeidet. I tilknytning til disse næringene inngår viktige faktorer, der kommunen og øvrige offentlige instanser har en viktig rolle for å bidra til økt vekstkraft, jf vedtatt planstrategi. Sentrale områder er planlegging, utbygging av infrastruktur som næringsareal på sjø og på land, kaier, bredbånd, vann og avløp og satsing på etablerere. I tillegg er forhold knyttet til samarbeid skole-næringsliv som en del av satsingen på Barnebyen, rekruttering, kompetanse videregående opplæring og høyere utdanning omtalt som viktige faktorer for næringsutvikling Sentrale områder for Lenvik kommune Sjømatnæringen: Lenvik kommune inngår i Senja-regionen som har et stort mangfold innen sjømatnæringen med smoltproduksjon og havbruk, slakteri, fiskeflåte, fiskeindustri og rekefabrikk. Flere av sjømataktørene med hovedkontor i Lenvik har aktivitet i flere av kommunene i Senjaregionen/Midt-Troms, og derfor omtales Lenvik som en del av denne regionen når det gjelder sjømatnæringen. I Senjaregionen/Midt-Troms hadde sjømatnæringen en omsetning på 3,9 milliarder kroner i 2013, der 2,3 milliarder kom fra havbruk og 1,5 milliarder kom fra den fiskeribaserte verdikjeden. Totalt var det over 800 årsverk i sjømatnæringen i regionen i 2013, og 867 sysselsatte. Av disse 402 i Lenvik. Utviklingen viser en nedgang i sysselsatte innen fiskeri, mens det er en økning innen havbruk. Verdiskapingen fra bedriftene i sjømatnæringen var over 1 milliard kroner i

5 I tillegg gir sjømatnæringen i regionen en verdiskaping på ca 1 milliard kroner i andre næringer (leverandører) for 2013, til sammen ca 2 milliarder kroner. I regionen var det havbruksnæringen som sto for over 80 % av verdiskapingen i Totalt handlet sjømatnæringen i regionen for 1,5 milliarder i Ca 9% kom fra leverandører i Midt-Troms (ca 130 millioner kroner), og SalMar Nord AS står for over 60% av disse innkjøpene. SalMar Nord AS handlet for ca 1 milliard kroner og er den aktøren som skaper mest ringvirkninger i andre næringer/leverandørnæringen, og dette er den største havbruksaktøren i regionen med en omsetning på 1,3 milliarder kroner i 2014, - med hovedkontor på Finnsnes og forretningsadresse i Tranøy. Andre sentrale sjømatbedrifter i Lenvik er: Brødrene Karlsen AS, Nord Senja Laks AS/Nord Senja Fisk AS og Stella Polaris AS. I tillegg kommer en rekke viktige bedrifter innen fiskeflåten. Sjømatnæringen har et stort potensiale for vekst, særlig innen havbruk og leverandørnæringen til havbruksnæringen. Målet framover er at Senja-regionen skal bli den ledende sjømatregionen i nord og å utvikle en sjømatklynge i regionen, der Finnsnes skal bli sjømatby. Det er derfor av sentral betydning å legge til rette for sjømatnæringen gjennom tilgang til attraktive sjøareal for verdiskaping. Oppdaterte kystsoneplaner og samarbeid mellom kommunene, som det regionale prosjektet Kystplan for Midt- og Sør-Troms, er derfor svært viktig. Industri - Finnfjord AS har med sin satsning på energigjenvinning blitt verdens mest energieffektive smelteverk. På Lenvik kommunes næringsareal ved smelteverket, planlegges Finnsnes Industripark. Planen er å tilføre industriparken miljøvennlig energi fra energigjenvinningsanlegget, og dermed bygge opp en energibasert næringsklynge på området. I tillegg planlegges utbygging og utvidelse av næringsområdet. Bare i utbyggingsfasen av det nye energigjenvinningsanlegget kjøpte Finnfjord AS varer og tjenester fra nordnorske leverandører i størrelsesorden millioner kroner. I 2013 hadde Finnfjord AS en omsetning på ca 700 millioner kroner og 130 ansatte. Finnfjord alene står for 14% av omsetning og 7% av samlet verdiskaping i Lenvik kommunene, og er dermed en svært viktig bedrift for hele regionen. Videreutvikling av Finnsnes som handelssenter skal legges til rette for gjennom byutvikling. Lenvik har en stor handels- og servicenæring, bare innenfor handel er det registrert over 300 foretak totalt i kommunen, med en samlet omsetning på om lag 1 milliard kroner. Handelsnæringa utgjøres av foretak innen detaljhandel, agentur og engroshandel. Det er ca 30 foretak med omsetning over 10 millioner kroner. Finnsnes er fylkets tredje største handelssenter, med snitthandel på over kr/ innbygger og ca 540 sysselsatte i handelsnæringa. Total omsetning innen handel om lag 1 milliard kroner. Bygg/ anleggsnæringen i Lenvik består av 260 registrerte foretak, med en samlet omsetning på over 800 millioner kroner. Bransjen består av virksomheter innen eiendomsutvikling, oppføring av bygninger, snekkervirksomhet, elektrisk installasjon, rørleggerarbeid, grunnarbeid og øvrige bygg/anleggsfag og relaterte virksomheter. Det er 23 bedrifter med omsetning over 10 millioner kroner, og 4 bedrifter med omsetning over 70 millioner kroner. 5

6 Transportnæringen er en betydelig næring i Lenvik, og utgjøres av ca 90 registrerte foretak med samlet omsetning på over 560 millioner kroner. Bransjen består av aktører innen godstransport, lager, spedisjon, havne- og kaianlegg og ulike typer persontransport. De 8 største aktørene står for 93% av samlet omsetning. De 2 største aktørene innen transport er Cominor AS (196 millioner kroner) og AS Tirb (196 millioner kroner). Reiselivet i Lenvik og Senja-regionen har hatt en positiv utvikling de senere år, og det er etablert en felles forståelse for reiselivsnæringas vekstpotensial og betydning. Oppmerksomheten rundt Senja som reisemål er økende. Det vises både gjennom økende sommertrafikk og en tydelig gryende vintertrafikk - basert på Nordlys, hval og andre naturbaserte opplevelser. Regionen har potensiale for å bli en av de fremste nordnorske reisemål. For å utløse vekst fordres bedre tilgjengelighet, opprusting av destinasjonsarbeidet og videre kapasitets- og produktutvikling. Landbruket har hatt en sterk nedgang i antall bruk i Lenvik siden 2000, mens det totale arealet dyrket jord i drift er omtrent på samme nivå. Brukene har blitt større, og nedgangen i antall bruk er størst innen melkeproduksjon. Det er høye krav til inntjening/avkastning og produksjon av «sikker» mat av høy kvalitet. Etableringen av Tromspotet/ArtNor på Silsand viser potensialet for utvikling innen industriell satsing på råvarer fra landbruket i regionen. Utvikling av kunnskap og kompetanse er sentralt for utvikling av alle de viktigste næringsområdene, og Kunnskapsparken, Studiesenteret og de videregående skolene er sentrale aktører. Lenvik kommune arbeider sammen med flere opp mot Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet, for å få etablert et Campus Finnsnes. Senja Næringshage har stor betydning som tilrettelegger for gründere og kunnskapsdrevet næringsliv. I denne sammenheng pekes på samarbeid skole næringsliv der det også skal inngås et eget program, der kunnskap om næringslivet i kommunen, entreprenørskap i skolen og satsing på realfag inngår. Lenvik kommune har etablert et eget prosjekt i samarbeid med Ungt Entreprenørskap og alle havbruksaktørene på Senja som skal bidra til økt kunnskap, økt interesse og økt rekruttering til havbruksnæringen overfor elevene i grunnskolen og den videregående skolen. Dette sees i sammenheng med satsing på Newtonrommet, som har egen sjømatmodul, og det planlagte visningsanlegget til SalMar Nord AS på Lysnes. Levende bygder er viktig for utvikling i Lenvik. En betydelig del av verdiskapingen innen områder som sjømat og landbruk foregår i bygdene av Lenvik. Det er derfor av sentral betydning at Lenvik kommune har et aktivt forhold til å beholde levende bygder, og å legge til rette med infrastruktur og aktive bomiljø også i disse områdene. Her bidrar aktive grendeutvalg til viktig lokalsamfunnsutvikling og større arrangement som bidrar til bolyst, som for eksempel på Gibostad, Husøy, Botnhamn, Fjordgård, Kårvikhamn og Rossfjord. Våre nære farvann inneholder noen av de antatt mest attraktive områdene med hensyn til framtidig olje- og gassvirksomhet, og gir mulighet for utvikling, og det er viktig for Lenvik og resten av regionen å legge til rette for utvikling innenfor dette området. 6

7 1.3 Tall for 2013 selskap i Lenvik (2006 i parentes) I 2013 var det registrert 2600 (2100) selskaper med totalt 4,9 (3,8) milliarder kroner i omsetning 99 (70) selskaper hadde en omsetning over 10 mill 7 selskap med over 50 ansatte. Finnfjord AS er den største bedriften med forretningsadresse i Lenvik med 700 millioner kroner i omsetning og 130 ansatte. Norges tredje største oppdrettsselskap, SalMar, har etablert sitt Nord-Norge selskap, SalMar Nord AS, med hovedkontor på Finnsnes og forretningsadresse Tranøy. SalMar Nord AS hadde i 2014 en omsetning på over 1,3 milliarder kroner og 110 ansatte. Dette er den desidert største havbruksaktøren i regionen. Kilde: Brønnøysund/ purehelp 1.4 Utvikling antall nyetableringer Antallet nyetablerte foretak har nesten doblet seg på de siste 5 årene. Dette er et tegn på stor nyskapingsevne i næringslivet. Av de 142 nye foretak i 2014 er enkeltpersonforetak innen ulike typer helse og sosialtjenester den største gruppen med ca 40 foretak. Hav- og kystfiske/sjømat får 12 nye foretak, eiendomsdrift/utvikling det samme. Utover dette fordeler etableringene seg innen bygg/anleggsfagene, handel og tjenesteyting av ulike slag. 7

8 1.5 Utvikling i verdiskaping i Lenvik og Senjaregionen Lenvik Følgende viser utvikling i verdiskaping basert på alle regnskapspliktige selskap med forretningsadresse Lenvik i perioden Samlet verdiskaping i Lenvik har økt med nesten 400 millioner kr i perioden. Finnfjord alene står for 7% av samlet verdiskaping i Lenvik kommune. Senjaregionen Følgende viser utvikling i verdiskaping basert på alle regnskapspliktige selskap med forretningsadresse i de fire Senjakommunene i perioden

9 Samlet verdiskaping i hele Senjaregionen har økt med nesten 400 millioner kr i perioden. Verdiskapingen fra bedriftene i sjømatnæringen Senjaregionen/Midt-Troms var over 1 milliard kroner i I tillegg gir sjømatnæringen i regionen en verdiskaping på ca 1 milliard kroner i andre næringer leverandørnæringen - for 2013, til sammen 2 milliarder kroner. Det var havbruksnæringen som sto for over 80 % av verdiskapingen i Totalt handlet sjømatnæringen i Midt-Troms for 1,5 milliarder i SalMar Nord AS handlet for ca 1 milliard kroner og er den aktøren som skaper mest ringvirkninger i andre næringer/leverandørnæringen. 9

10 2. Sjømatregionen Senja Senja-regionen er et viktig tyngdepunkt for sjømatnæringa i Nord-Norge, og få andre områder i landet kan vise til en så stor bredde innen sjømatnæringa. Finnsnes er et viktig knutepunkt i regionen, med stedlig representasjon av Fiskeridirektoratet, Mattilsynet og en rekke private leverandører av utstyr, varer og tjenester til næringen. Over tid har Senjaregionen vært sterk innen den fiskeribaserte verdikjeden, og dette gjelder både hvitfisk og pelagisk. Sesongfiskeriene er regionens fortrinn innen fiskeri. Den senere tid har det vært en sterk vekst innen havbruksnæringen, og det er denne delen som har det største potensialet for vekst og utvikling i årene framover. Det blir derfor viktig for Senjaregionen å legge til rette for positiv utvikling i næringen gjennom tilgang på arealer i sjø og på land, satsing på infrastruktur og veier, samarbeid skolenæringsliv for å styrke rekrutteringen til næringen, samt at Finnsnes tar en nasjonal rolle innen ulike former for driftsstøtte Status sjømat i Senja-regionen Senja-regionen har en sterk flåte, der fiskebåtrederne har satset betydelig og sørget for å styrke kvotegrunnlaget for fartøyene i området gjennom å benytte strukturkvoteordningen. I alt er det registrert 193 fartøy Midt-Troms, av disse 103 i Lenvik, og det er også flere større fartøy i gruppen over 15 meter i kommunen. I alt er det 335 fiskere på blad A- og B i Midt-Troms, av disse 281 yrkesfiskere på blad B. Totalt er 202 av fiskerne i regionen - dvs om lag 60% - bosatt i Lenvik. Husøy - Brødrene Karlsen AS Antall personer med fiske som hoved- eller tilleggs yrke, og antall fiskefartøy Norge Nord-Norge Troms Midt-Troms Fiskere blad B Fiskere blad A Fiskefartøy

11 «Segla Fiskebåtrederi AS» Antall fiskere blad A og B Kommune - blad A og B ) Bardu Berg Dyrøy Lenvik Målselv Sørreisa Torsken Tranøy Midt-Troms Totalt Troms De to rekefabrikkene som finnes i Norge har pr nå er i denne regionen, og en av disse i Lenvik Stella Polaris AS i Kårvikhamn. Selskapet har etablert Marealis AS, en bedrift innen marin bioteknologi, og som arbeider med utviklingen av et blodtrykksdempende preparat basert på rekeskall. Produktet vil etter planen lanseres i USA i løpet av 2015, og det er et mål at storskala produksjon av dette produktet skal skje i Kårvikhamn. I Lenvik er det svært viktige industri-aktører innen både fiskeri- og havbruk representert gjennom Brødrene Karlsen AS på Husøy og Nord Senja Fisk AS/Nord Senja Laks AS i Botnhamn. Brødrene Karlsen AS har aktivitet i flere av kommunene i Midt-Troms. Disse aktørene driver innen både hvitfisk og laks, og det er denne sammenhengen mellom villfanget fisk og oppdrett av laks som over tid har vært en av styrkene i sjømatregionen Senja. Senja Bioprocessing AS er etablert i Fjordgård, og har som mål å utnytte restråstoff fra sjømatnæringa. Norges tredje største oppdrettsselskap, SalMar, har etablert sitt hovedkontor for Nord-Norge på Finnsnes, SalMar Nord AS, med forretningsadresse i Tranøy. SalMar Nord AS omsatte i 2014 for om lag 1,3 milliarder kroner og er den største havbruksaktøren i området. Totalt handlet sjømatnæringen i Midt-Troms for 1,5 milliarder i Ca 9% kom fra leverandører i Midt-Troms (ca 130 millioner kroner), og SalMar Nord AS står for over 60% av disse innkjøpene. SalMar Nord AS handlet for ca 1 milliard kroner og er den aktøren som skaper mest ringvirkninger i andre næringer/leverandørnæringen. 11

12 I Troms var det 94 konsesjoner for matfiskoppdrett i 2014 fordelt på 18 aktører, herav 32 konsesjoner med produksjon i Midt-Troms. 10 av de 45 nye «grønne» konsesjonene lokaliseres i Midt-Troms, og kommer i tillegg til dagens konsesjoner. Av totalt 9 lakseslakterier i Troms er 3 lokalisert på Senja: Nord Senja Laks AS i Botnhamn, Wilsgård Fiskeoppdrett AS i Torsken og Kvalitetsfisk AS i Flakstadvåg (eid av Brødrene Karlsen AS). Samlet volum fra lakseslakteriene på Senja er tonn sløyd vekt i SalMar Nord AS benytter slakteri på Skjervøy, og de slaktet nær tonn sløyd vekt i 2014, og står for 50 % av volumet som slaktes der. SalMar Nord AS har totalt 35 konsesjoner (inkl FoU) i Troms og Finnmark. Nord Senja Laks AS/Nord Senja Fisk AS i Botnhamn Samlet sett hadde bedriftene i sjømatregionen Senja/Midt Troms en omsetning på 3,9 milliarder kroner i 2013, og havbruksnæringen har en større samlet omsetning (2,3 milliarder kroner) enn den fiskeribaserte verdikjeden i regionen (1,6 milliarder kroner). Verdien av sjømatproduksjonen i Midt-Troms var nesten 50 % av verdien av sjømatproduksjonen i Troms i Det utgjør over 17 % av verdien av sjømatproduksjon i Nord-Norge. På landsbasis utgjør dette utgjør ca. 7 % av verdien av den totale sjømatproduksjonen i Norge. Det er stor forskjell på driftsmargin mellom de ulike delene av sjømatnæringen. Høyest driftsmargin (og størst lønnsomhet) har havbruksnæringen med mellom % i Fiskeindustrien har lav eller negativ driftsmargin, mens gjennomsnittlig driftsmargin for fiskeflåten i Norge lå på 11 % i

13 2.1.1.Verdiskaping i sjømatnæringen Verdiskapingen fra bedriftene i sjømatnæringen og fiskeflåten i Midt-Troms (det man sitter igjen med etter å ha trukket fra kostnader til forbruk av varer og tjenester i produksjonsprosessen) i form av samlet driftsresultat overskudd - pluss lønn var over 1 milliard kroner i I tillegg gir sjømatnæringen i regionen en verdiskaping på ca 1 milliard kroner i andre næringer (leverandører) for 2013, og dette er en dobling fra året før. Av dette i overkant av 340 millioner kroner til leverandører i Nord- Norge. I Senjaregionen/Midt-Troms var det havbruksnæringen som sto for over 80 % av verdiskapingen i Foto: Roy Alapnes Antall sysselsatte i sjømatnæringen Totalt sett var det 800 årsverk i kjernevirksomheten i sjømatnæringen i Senjaregionen/Midt-Troms i 2013, og 867 sysselsatte. Sjømatnæringen i regionen genererte i tillegg ca 750 årsverk i andre næringer (ringvirkninger), herav ca 280 årsverk i Nord-Norge. Kommune: Innbyggere 3. kv. Antall sysselsatte totalt Antall sysseslsatte fiske, fangst og akvakultur Andel sysselsatte fiske, fangst og akvakultur Antall sysselsatte totalt Antall sysseslsatte fiske, fangst og akvakultur Andel sysselsatte fiske, fangst og akvakultur Berg ,9 % ,8 % Lenvik ,0 % ,2 % Torsken ,2 % ,2 % Tranøy ,2 % ,1 % Dyrøy ,9 % ,5 % Sørreisa ,5 % ,8 % Målselv ,3 % ,4 % Bardu ,2 % ,0 % Midt-Troms ,2 % ,8 % Det har blitt færre sysselsatte innenfor tradisjonell fiskeindustri inkl. fiske, mens det er akvakultur innenfor den havbruksbaserte verdikjeden som har erstattet arbeidsplassene i sjømatnæringen. I framtiden vil det skapes flest nye arbeidsplasser i den havbruksbaserte verdikjeden, og næringen har et stort potensiale for vekst, verdiskaping og sysselsetting. 13

14 2.2 Potensiale for vekst Både dagens regjering og den forrige regjeringen har som mål at Norge skal bli verdens fremste sjømatnasjon. Norge har de beste forutsetninger til å nå dette målet, og har naturgitte forutsetninger for matproduksjon i havet, og det er Troms og Finnmark som har den beste forutsetningen for slik vekst. Regjeringen legger opp til en seks-dobling av dagens havbruksproduksjon fram til 2050, med årlig vekst, og legger fram en ny stortingsmelding om vekst i havbruksnæringen i løpet av våren I desember 2014 ble det videre avgitt en NOU-rapport som har gjennomgått sjømatindustriens rammevilkår («Tveteråsutvalget») og denne legges ut på høring i SalMar Nord AS sitt planlagte visningsanlegg på Lysnes Med utgangspunkt i de nasjonale målsettingene for sjømatnæringen og de aktørene vi har i regionen pr i dag, så viser beregninger at sjømatnæringen i Senjaregionen/Midt-Troms vil kunne passere 10 milliarder i omsetning ekskl. leverandørleddet i Dersom alt klaffer så kan antallet arbeidsplasser i sjømatnæringen om 10 år være økt til 1600 i vår region som følge av økt vekst i havbruksnæringa og sterkt satsing på leverandørnæringen. Ringvirkningene av næringa kan være formidable: 1,6 milliarder kroner 2.3 Drivere og ressurser i sjømatnæringen i nord Sjømatnæringen i Midt-Troms ble i 2014 spurt om hva som var bedriftens viktigste flaskehalser. Samlet sett påpeker sjømatnæringen på infrastruktur som kaier, veier og bredband (de som ikke har) som flaskehalser sammen med rekruttering av personell. Havbruksnæringen peker spesifikt også på tilgang til tilstrekkelig og attraktivt sjøareal, økt kapasitet på lokaliteter og økt kapasitet på konsesjoner som viktige flaskehalser. Fiskeribedriftene peker spesifikt på tilgang til næringsarealer på land som en flaskehals. 14

15 I sektoranalysen i rapporten «Nord-Norge i verdensklasse. En mulighetsstudie» - Agenda Nord Norge - pekes det på fire sentrale ressurser som vil spille en avgjørende rolle for om mulighetsrommet kan fylles for sjømatnæringen i Disse fire ressursene er: arealer, arbeidskraft og kompetanse, infrastruktur og transport og tilgang på kapital. Tilgang på areal: Med økt tilgang til arealer vil den nordnorske havbruksnæringen vokse kraftig. Kystkommunene sitter med nøkkelen til havbruksnæringens arealtilgang. Kommunal planlegging og tilrettelegging for havbruksnæringen vil derfor være avgjørende. Det er viktig at kommunene har kompetent personell på plass for å tilrettelegge for utvikling av næringen, samt at kommunene har nødvendig kapasitet til effektivt å håndtere både planprosesser og søknader ifm arealtilgang i kystsonen. Det er også nødvendig at kommunene klarer å samarbeide på tvers over kommunegrensene. Næringen er regional, og har behov for areal i flere fjordsystem for å kunne utvikle seg videre. Arbeidskraft og kompetanse: Utdanningssystemet innen fag rettet mot marin sektor må kontinuerlig tilpasses virkeligheten og være attraktiv for "de kloke hodene og de flinke hendene". Det er nødvendig å legge vekt på å gjøre marine studier attraktive på de ulike lærestedene, og næringen selv har en betydelig oppgave på dette feltet. Med tanke på framtidig kompetansebehov melder sjømatnæringen, og særlig innenfor havbruk, om økt etterspørsel etter formell utdanning fram mot 2020 og særlig fagbrevets rolle ser ut til å styrkes. På bakgrunn av sjømatnæringens skift til etterspørsel etter formell utdanning i årene framover, sett opp mot den lave andelen elever på videregående utdanning og til dels høyere utdanning, ser det ut for at det vil oppstå et gap mellom tilbud og etterspørsel på formelt utdannet personell med spesialisering inn mot sjømatnæringen i årene framover. 15

16 Fagbrev og annen formell utdanning vil i stadig større grad etterspørres av bedriftene. Et utdanningstilbud med økt tilgang på læreplasser i havbruksnæringen er nødvendig for å kunne dekke kompetansebehovet. Det forventes en vekst i servicenæringen det vil si leveranser av tjenester som oppdrettsselskapene velger å sette ut til mer spesialiserte tjenesteleverandører. Det vokser allerede nå fram en egen serviceindustri langs kysten med spesialkompetanse inn mot havbruksnæringen. Disse vil i årene framover ha behov for faglært arbeidskraft. Det er viktig å styrke satsingen på rekruttering og utdanningstilbud innen videregående opplæring i regionen. Dette gjelder særlig «blå linje» ved Senja videregående skole, samt øvrige relevante fag. I tillegg er det av stor betydning med en tettere kobling mellom Universitetet i Tromsø og sjømatnæringen, inkl etablering av Campus Finnsnes, for å styrke utdanningen, og for å sikre relevant innretning på tilbudene. Dagens produksjon innen havbruk, nye «grønne konsesjoner», FOU konsesjoner, visningskonsesjon og undervisningskonsesjon, forventet vekst i næringa, næringsaktørenes nye driftskonsepter og Kunnskapsparken med universitetsbiblioteksfunksjoner er eksempler på de muligheter regionen gir for nye arenaer for slik FOU-virksomhet og etablering av avgrensede forskningsmiljø knyttet til drift. Her ligger alt til rette for muligheter til samlokalisering av så vel private som offentlige støttefunksjoner, som bidrag til å etablere en sjømatklynge med utgangspunkt i Kunnskapsparken Finnsnes. Disse skal bidra til kompetanseoppbygning og etablering av fagmiljøer, som i sin tur skal gi regionen et fortrinn i konkurransen om kompetent arbeidskraft. Det skal bygges nettverk og samhandles med etablerte kompetansemiljø i bl.a. Tromsø, Trondheim og Bergen. 16

17 Infrastruktur og transport: Bedre logistikk må på plass for å sikre raske leveranser av høy kvalitet. Selv om Nord-Norge og Midt-Troms har de beste forutsetningene for å erobre verdens sjømatmarkeder er avstanden til markedene stor. Det krever raskere, sikrere og mer strømlinjeformet logistikk ut av landsdelen. Oversiktskart over vegnett og årsdøgnstrafikk (ÅDT) i Midt-Troms «Sjømatveiene» må prioriteres når politiske veivalg skal tas: Fra kai, via fylkesvei til E6, fram til jernbane evt fly og ut til markedene. Dette er avgjørende viktig for vår region. Det er også viktig for at Norge skal nå målet om å bli verdens fremste sjømatnasjon. Arbeid med «Midt-Troms pakken» er en viktig del av dette arbeidet. Man kan trygt konkludere med at tungtrafikken på vegene i sjømatregionen Senja/Midt-Troms er økende fra år til år. De marine næringene er spådd en årlig vekst på 4 % til 550 milliarder kroner i Når sjømatindustrien i Midt-Troms skal ta del i denne veksten, vil transportmengdene øke betydelig langs vegene. For Midt-Troms sin del kan sjømatnæringen nå en omsetning på 10 milliarder kroner i Det er en tre-dobling av omsetning/produksjon fra Sammenlignet med produksjon og antall VTE i 2012 kan man da si at transporten langs fylkesvegene i Midt-Troms og gjennom Finnsnes kan øke til ca VTE (VognTogEkvivalent) gjennom Finnsnes om 15 år. (1 VTE tilsvarer tonn fisk pr bil. En må mulitiplisere med 2 fordi bilen kjører uten last en veg.) Tilgang på kapital: I sjømatnæringen i Midt-Troms er det planlagt investeringer i sjømatnæringen på mellom 1,5 2 milliarder de neste fire årene, der hovedtyngden ligger innenfor havbruk. I dette ligger store investeringer i nye smoltanlegg, produksjonsanlegg, fôrsenter og visningsanlegg, samt investeringer knyttet til dagens produksjon innenfor havbruk, bedre kapasitetsutnyttelse i eksisterende produksjon havbruk, samt investeringer i de 10 nye «grønne konsesjonene» innen havbruk. I tillegg investeres det i samarbeid med Lenvik kommune i ny kai på Husøy, og det planlegges ny kai ved Refa og i Botnhamn. Dette er også samarbeidsprosjekt med Lenvik kommune. Det er derfor viktig å kunne reise kapital til utvikling av nye næringer som har en høyere risiko og et mer langsiktig perspektiv på inntjening. 17

18 Foto: Roy Alapnes Mål Senja-regionen skal bli den ledende sjømatregionen i Nord Norge, og regionen skal bli størst på verdiskapning innen sjømatproduksjon. Målet er å få etablert en sjømatklynge i Senjaregionen, og Finnsnes skal være sjømatbyen i nord. Hovedstrategi Målet skal nås ved å legge til rette for vekst, utvikling og innovasjon for kjernevirksomheten som drives innenfor havbruk og fiskeri. De største aktørene må ta rollen som «lokomotiv» for å utvikle en sjømatklynge i Senja-regionen, leverandørnæringen må se muligheter, bankene og Innovasjon Norge må bidra med finansiering, Universitetet i Tromsø (UiT) og forskningsmiljøene våre må være aktivt på banen sammen med sjømatnæringen. Det er derfor naturlig at UiT etablerer et Campus Finnsnes i sjømatbyen Finnsnes, og Finnsnes skal ta en nasjonal rolle innen ulike former for driftsstøtte. Lenvik kommune og kommunene i regionen skal sørge for å legge til rette for sjømatnæringen med areal i sjø, på land, sørge for infrastruktur og samarbeid mellom skole og næringsliv for å vekke interessen for sjømatnæringen blant de unge. Tiltaksområder: Tilrettelegging for areal Etter hvert som aktiviteten innenfor de havbruksbaserte næringene øker, vil det bli et større fokus på bruken av kystsonen og nødvendiggjøre arealavklaringer i kystsonen. Kystkommunene sitter med nøkkelen til havbruksnæringens arealtilgang. Kommunal planlegging, saksbehandling av arealsaker i tilknytning til sjøareal og tilrettelegging for havbruksnæringen vil derfor være avgjørende. 18

19 Kravet til den kommunale planbehandlingen og saksbehandlingen har økt betydelig de siste årene. Derfor må kommunen dimensjonere opp sitt apparat til å håndtere dette. Lenvik kommune vil styrke kapasiteten og bemanningen innenfor planlegging og saksbehandling, og sørge for at kommunen har kompetent personell på plass for å tilrettelegge for utvikling av næringen. Lenvik kommune vil sørge for at kommunen har nødvendig kapasitet til effektivt å håndtere både planprosesser og søknader i forbindelse med arealtilgang i kystsonen, samt byggesaksbehandling. Flere av sjømataktørene som har sine hovedkontor i Lenvik har aktivitet i mange kommuner, og Lenvik kommune vil derfor bidra til samarbeid på tvers av kommunegrensene for å avsette attraktive og tilstrekkelige areal for sjømatnæringen. Lenvik kommune vil videreføre samarbeidet som er i igangsatt gjennom det interkommunale arbeidet om en regional kystsoneplan for Midt- og Sør-Troms. Det vises til at det foregår lignende planprosesser i regionene nord for Malangen, og Lenvik kommune vil ta initiativ til samarbeid om tilrettelegging av attraktive sjøareal til sjømatnæringen på tvers av kommunegrensene og på tvers av regiongrensene. Arbeidskraft, kompetanse og strategi for støttefunksjoner Lenvik kommune vil videreføre felles prosjekt med Ungt Entreprenørskap og havbruksaktørene på Senja som skal bidra til økt kunnskap, økt interesse og rekruttering av elever i grunnskolen og videregående skole i Lenvik og på Senja, og sees i sammenheng med Barnebyen. Dette prosjektet er knyttet sammen med Newton-rommet i Kunnskapsparken som har en egen sjømatmodul, samt det nye visningsanlegget/fôrsenteret på Lysnes som planlegges i regi av SalMar Nord. Med disse satsingene sammen med havbruksnæringen ønsker Lenvik kommune å legge til rette for økt rekruttering fra vår region inn i sjømateventyret i Senja-regionen. Lenvik kommune vil aktivt arbeide for å styrke det «blå» fagtilbudet ved Senja videregående skole, og vil arbeide for å realisere et «blått kompetansesenter» i samarbeid mellom Senja videregående skole og studiesenteret Finnsnes/Campus Finnsnes. Lenvik kommune vil tilrettelegge for et videregående skoletilbud sentralt i kommunen, som retter seg mot sjømatnæringen i samarbeid med servicenæringene og utøverne (sjømatnæringen). Dette vil være en effektiv brems for utflytting av ungdom, og et kjærkommet tilskudd for aktørene. Det må også tilrettelegges for forpliktende avtaler om lærlingeplasser og fagbrev. 19

20 Lenvik kommune vil legge til rette for språkopplæring i samarbeid med sjømatnæringen, der dette er nødvendig. For å nå posisjonen som nasjonalt ledende i verdiskapning innen sjømatnæringen, blir det nødvendig å utvikle støttefunksjonene for sjømatnæringen på Finnsnes, slik som utdanning og FoU, offentlig forvaltning og tilsyn, samt private tjenester i regionen. Lenvik kommune vil arbeide aktivt sammen med næringen for å oppnå dette. Kunnskap og kompetanse tilføres ved at UiT, Det Arktiske Universitet, er tilstede i Midt-Troms gjennom etablering av Campus Finnsnes. Gjennom en slik etablering skal det regionalt bygges opp et lærings- og kompetansemiljø, som sammen med den Senja Videregående skole, skal bidra til å dekke viktig kompetansebehov i sjømatnæringen. Infrastruktur og transport Lenvik kommune skal sammen med de øvrige kommunene i regionen arbeide aktivt med forbedret infrastruktur knyttet til samferdsel gjennom arbeidet med «Midt-Troms pakken, slik at utvikling av sjømatnæringen og «sjømatveier» får styrket prioritet nasjonalt, fylkeskommunalt og kommunalt. Dette er viktig for å nå de nasjonale målene i sjømatpolitikken. Lenvik kommune vil arbeide videre med målrettet utbygging av havner, industriområder, bredbånd, vann- og avløp for å legge til rette for videre satsing i sjømatnæringen. Rammebetingelser Lenvik kommune skal arbeide aktivt sammen med sjømatnæringen for forbedring av rammebetingelsene for næringen. Dette gjelder for fiskeflåten, industrien og for havbruksnæringen. I dette ligger arbeid for at det samlede kvotegrunnlaget for fiskeflåten kan beholdes og økes, og at dagens struktur for mottaksanlegg opprettholdes og videreutvikles. Det skal videre arbeides målrettet for at oppdrettsaktørene i regionen får utvidelser av MTB på allerede tildelte konsesjoner og lokaliteter, samt at aktørene i regionen gis nye tildelinger av konsesjoner. Lenvik kommune skal arbeide sammen med hovedaktørene i sjømatnæringen for videre utvikling av leverandørindustrien, særlig i tilknytning til havbruksnæringen, samt næringsutvikling basert på marint råstoff og restråstoff. 20

Lenvik som attraktiv vertskommune for industrivirksomhet

Lenvik som attraktiv vertskommune for industrivirksomhet Ordføreren Lenvik som attraktiv vertskommune for industrivirksomhet Leverandørseminar, Finnsnes Hotel; 30.november 2011 Næringsstruktur i Lenvik 30,0 % 25,0 % 20,0 % 15,0 % 10,0 % Lenvik Troms Hele landet

Detaljer

Leverandørseminar 30. November 2011 Finnsnes. Knut Nystrand og Hege Vigstad, prosjektledere

Leverandørseminar 30. November 2011 Finnsnes. Knut Nystrand og Hege Vigstad, prosjektledere Leverandørseminar 30. November 2011 Finnsnes Knut Nystrand og Hege Vigstad, prosjektledere Utvikling av næringsog industriområde i Finnfjord Lenvik kommune Hovedmål: Etablere nærings- og industripark Varighet:

Detaljer

Næringsutfordringer i Troms

Næringsutfordringer i Troms Næringsutfordringer i Troms Ståsted: Midt-Troms Tromskonferansen 15. november 2012 Herbjørg Valvåg, daglig leder Midt-Troms regionråd Tromsøregionen 77.000 innb Midt-Troms 29.700 innb Sør-Troms 35.900

Detaljer

Marine næringer i Nord-Norge

Marine næringer i Nord-Norge Marine næringer i Nord-Norge - mulig fremtidig verdiskaping Forskningssjef Ulf Winther, SINTEF Fiskeri og havbruk Presentert på "Framtid i Nord kunnskapsinnhenting om økt verdiskaping" Tromsø 27.juni 2013

Detaljer

Sjømatnæringen i Senjaregionen/ Midt-Troms

Sjømatnæringen i Senjaregionen/ Midt-Troms Sjømatnæringen i Senjaregionen/ Midt-Troms Berg, Lenvik, Torsken, Tranøy, Sørreisa, Dyrøy, Målselv og Bardu kommuner 23. januar 2015 RAPPORT Rapportens tittel: Sjømatnæringen i Senjaregionen/Midt-Troms

Detaljer

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN GRATANGEN KOMMUNE KOMMUNEPLANEN 2017-2029 SAMFUNNSDELEN Gratangen, 06.juni 2017 Forord Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel startet med vedtak om planprogram i Planutvalget møte den 07.10.2013. Planprogrammet

Detaljer

FISKEFLÅTENS BIDRAG TIL SAMFUNNSØKONOMISK VERDISKAPING. Forskningssjef Ulf Winther, SINTEF Ocean AS. Forum - Marine Næringer 2017, Hammerfest

FISKEFLÅTENS BIDRAG TIL SAMFUNNSØKONOMISK VERDISKAPING. Forskningssjef Ulf Winther, SINTEF Ocean AS. Forum - Marine Næringer 2017, Hammerfest FISKEFLÅTENS BIDRAG TIL SAMFUNNSØKONOMISK VERDISKAPING Forskningssjef Ulf Winther, SINTEF Ocean AS Forum - Marine Næringer 2017, Hammerfest Scanfishphoto/J.R.Gerhardsen, M/S "Teigenes" Foto: Guro Møen

Detaljer

Sjømatnæringen i et kunnskapsbasert Norge

Sjømatnæringen i et kunnskapsbasert Norge Sjømatnæringen i et kunnskapsbasert Norge Ragnar Tveterås Delprosjekt i et Kunnskapsbasert Norge ledet av prof. Torger Reve, BI Fiskeri og kystdepartementet, 22. mars 2011 Næringsliv som kunnskapsnav Fiskeri

Detaljer

Strategi for samarbeidstiltak i Regionrådet for Hamarregionen VISJON: Hamarregionen

Strategi for samarbeidstiltak i Regionrådet for Hamarregionen VISJON: Hamarregionen Vedtatt 11.10.2016 Strategi for samarbeidstiltak i Regionrådet for Hamarregionen 2016-2020 VISJON: Hamarregionen 100 000 HOVEDMÅL: Et felles løft for økt bosetting, arbeidsmuligheter og gode opplevelser.

Detaljer

Handlingsplan - DA Bodø Utviklingsprogram 2015-2017

Handlingsplan - DA Bodø Utviklingsprogram 2015-2017 Journalpost:15/5202 Saksnummer Utvalg/komite Dato 135/2015 Fylkesrådet 12.05.2015 079/2015 Fylkestinget 08.06.2015 Handlingsplan - DA Bodø Utviklingsprogram 2015-2017 Sammendrag Fylkestinget vedtar Handlingsplan

Detaljer

Fiskeri - ringvirkninger i Troms fylke. Thomas Nyrud, Roy Robertsen og Edgar Henriksen

Fiskeri - ringvirkninger i Troms fylke. Thomas Nyrud, Roy Robertsen og Edgar Henriksen Fiskeri - ringvirkninger i Troms fylke Thomas Nyrud, Roy Robertsen og Edgar Henriksen Innhold 1. Fiskerinæringen i Troms a) Flåten og fiskeindustrien 2. Sysselsetting 3. Skattebidrag 4. Verdiskaping 5.

Detaljer

Mange muligheter få hender

Mange muligheter få hender Mange muligheter få hender Mangel på arbeidskraft Sterk vekst i sysselsettingen I Nord-Norge blir vi flere yngre og eldre, men mister den mest produktive arbeidskraften Nordområdesatsingen skaper mange

Detaljer

Søknad om tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak

Søknad om tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak Torsken Kommune 9380 Gryllefjord Kystverket Postboks 1502 6025 Ålesund Søknad om tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak Statsbudsjettets kap 1360 Kystverket post 60 Prosjektinformasjon Sted : Torsken

Detaljer

Ringvirkninger av havbruksnæringen i Troms

Ringvirkninger av havbruksnæringen i Troms Ringvirkninger av havbruksnæringen i Troms Foredrag på seminaret «Marin matproduksjon» Tromsø, 14. august 2015 Audun Iversen Roy Robertsen Otto Andreassen Ringvirkninger på ulike nivåer Nofima har gjennomført

Detaljer

Omstillings- og utviklingsprosjektet i Skjervøy kommune

Omstillings- og utviklingsprosjektet i Skjervøy kommune Skjervøy kommune Omstillings- og utviklingsprosjektet i Skjervøy kommune HANDLINGSPLAN 2011 Omstillings- og utviklingsprosjektet i Skjervøy kommune 2011 Prosjektleder: Silja Karlsen Dato: 24.02.10 Fiskeri

Detaljer

«Midtre Namdal - attraktiv med vekstkraft

«Midtre Namdal - attraktiv med vekstkraft Innen 2020 skal det skapes 1000 flere arbeidsplasser i regionen gjennom å styrke konkurransekraft og vekst i etablerte bedrifter og institusjoner samt øke antall nyetableringer. 1. Klynge og nettverksutvikling

Detaljer

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Side 1 av 6 Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Attraktive regioner gjennom økt samspill mellom forskning og næringsliv Takk for invitasjonen til Kommunal-

Detaljer

Strategi. Fiskeri- og kystdepartementets strategi for kystbasert reiseliv

Strategi. Fiskeri- og kystdepartementets strategi for kystbasert reiseliv Strategi Fiskeri- og kystdepartementets strategi for kystbasert reiseliv 2008-2011 Bakgrunn... 4 Hovedmål: Bedre samarbeid mellom fiskeri- og havbruksnæringen og reiselivsnæringen... 4 Handlinger... 4

Detaljer

Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016

Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016 Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016 Innledning Handlingsprogrammet er basert på Sarpsborg kommunes samfunnsplan. Samfunnsplanens kapittel om verdiskaping beskriver forutsetninger

Detaljer

Næringen søker løsninger for å sikre tilgangen på areal

Næringen søker løsninger for å sikre tilgangen på areal Næringen søker løsninger for å sikre tilgangen på areal Geir Ove Ystmark adm dir FHL, 27. mars 2014 FHL 31 millioner fiskemiddager 14 millioner måltid laks Norsk sjømateksport AQUACULTURE FISHERIES AQUACULTURE:

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Visjon Strategisk Næringsplan Rana kommune skal være en motor for regional vekst og utvikling med 30 000 innbyggere innen 2030. Visjonen inkluderer dessuten at Mo i Rana

Detaljer

Hva og hvordan gjør vi en region attraktiv!

Hva og hvordan gjør vi en region attraktiv! Hva og hvordan gjør vi en region attraktiv! Finnsnes 1. oktober 2009 telemarksforsking.no 1 Prosjekter og rapporter om næringsutvikling og attraktivitet: Nærings-NM (NHO) Attraktivitetsbarometeret (NHO)

Detaljer

Partnerskapskonferansen 2014 LOKAL OG REGIONAL NÆRINGSPOLITIKK. Fylkesrådmann Egil Johansen

Partnerskapskonferansen 2014 LOKAL OG REGIONAL NÆRINGSPOLITIKK. Fylkesrådmann Egil Johansen Partnerskapskonferansen 2014 LOKAL OG REGIONAL NÆRINGSPOLITIKK Fylkesrådmann Egil Johansen Arbeid for bedre levekår BNP Hva er verdiskaping? Brutto nasjonalprodukt er det vanlige målet på verdiskaping:

Detaljer

Så mye betyr havbruk i Nord-Norge..og litt i resten av landet. Roy Robertsen, Ingrid K. Pettersen, Otto Andreassen

Så mye betyr havbruk i Nord-Norge..og litt i resten av landet. Roy Robertsen, Ingrid K. Pettersen, Otto Andreassen Så mye betyr havbruk i Nord-Norge..og litt i resten av landet. Roy Robertsen, Ingrid K. Pettersen, Otto Andreassen Capia Uavhengig informasjons- og analyseselskap Innhenting og tilrettelegging av data

Detaljer

Ringvirkninger av norsk havbruksnæring

Ringvirkninger av norsk havbruksnæring Kursdagene 2013 Ringvirkninger av norsk havbruksnæring - i 2010 Rådgiver Kristian Henriksen SINTEF Fiskeri og havbruk Teknologi for et bedre samfunn 1 Dagens tema Bakgrunn Sentrale begreper Kort om metode

Detaljer

Vekst i fiskeri- og havbruksnæringen muligheter og utfordringer for lokalsamfunnet

Vekst i fiskeri- og havbruksnæringen muligheter og utfordringer for lokalsamfunnet Vekst i fiskeri- og havbruksnæringen muligheter og utfordringer for lokalsamfunnet Fylkeskonferanse for LO i Nord-Trøndelag Stiklestad 21. oktober 2016 Fisken er fundamentet på Vikna! Allerede på 1000-tallet

Detaljer

Hva er god planlegging?

Hva er god planlegging? Hva er god planlegging? Tim Moseng Mo i Rana 22. april 2013 Foto: Bjørn Erik Olsen Temaer Kommuneplanlegging Planstatus for Indre Helgeland Planstrategi og kommuneplan Kommuneplanens samfunnsdel Lokal

Detaljer

Fremtidsrettet by- og regionsutvikling - Næringsutvikling gjennom samarbeid. Yngve B. Lyngh, prosjektleder

Fremtidsrettet by- og regionsutvikling - Næringsutvikling gjennom samarbeid. Yngve B. Lyngh, prosjektleder Fremtidsrettet by- og regionsutvikling - Næringsutvikling gjennom samarbeid Yngve B. Lyngh, prosjektleder Næringsforeningen i Tromsøregionen - den største næringsorganisasjonen i Nord-Norge Medlemmer:

Detaljer

Presentasjon av høringsutkast mars 2015

Presentasjon av høringsutkast mars 2015 Presentasjon av høringsutkast mars 2015 Inger Andreassen prosjektleder Berg Dyrøy Lenvik Sørreisa Torsken Tranøy Gratangen Harstad Ibestad Kvæfjord Lavangen Salangen Skånland Hva er Kystplan Midt- og Sør-Troms?

Detaljer

5.1 Visjon. videreutvikling av en stor havbruksnæring. Motivasjonen for å tilrettelegge for en ekspansiv utvikling er basert på erkjennelsen om at:

5.1 Visjon. videreutvikling av en stor havbruksnæring. Motivasjonen for å tilrettelegge for en ekspansiv utvikling er basert på erkjennelsen om at: S I D E 3 8 H a v b r u k s p l a n f o r T r o m s ø 5.1 Visjon Tromsø kommune er en mangfoldig og stor havbrukskommune. Det noe unike gjelder nærheten til FoU miljøer og det faktum at nesten samtlige

Detaljer

Trøndelagsplanen

Trøndelagsplanen Trøndelagsplanen 2018 2030 - Vi knytter fylket sammen Regionalt planforum Leif Harald Hanssen trondelagfylke.no fb.com/trondelagfylke To faser 2017 2019 2020 Fase 1 Omstillingsfase Fokus på samordning,

Detaljer

Sjømatnæringens betydning for andre næringer og for den norske økonomien

Sjømatnæringens betydning for andre næringer og for den norske økonomien Sjømatnæringens betydning for andre næringer og for den norske økonomien om verdiskaping og ringvirkninger Trude Olafsen, SINTEF Fiskeri og havbruk Foto: KASAVI for Profilgruppa 1 Påstander Påstand nr

Detaljer

Strategisk plan for Fjellregionen

Strategisk plan for Fjellregionen Strategisk plan for Fjellregionen 2017 2021 Vedtatt av Regionrådet for Fjellregionen - 0 - Innledning Rolle- og ansvarsfordeling regionråd og kommuner Regionrådet for Fjellregionen er et samarbeidsorgan

Detaljer

Bærekraftig fremtidsrettet torskeoppdrett

Bærekraftig fremtidsrettet torskeoppdrett Bærekraftig fremtidsrettet torskeoppdrett www.regjeringen.no/fkd Bærekraftig fremtidsrettet torskeoppdrett Jeg har fortsatt tro på at torskeoppdrett vil bli en viktig del av verdiskapinga langs kysten.

Detaljer

Rammebetingelser for havbruk:

Rammebetingelser for havbruk: Rammebetingelser for havbruk: - Tilgang på gode lokaliteter FHF-samling : "Verdikjede havbruk" Værnes, 22. oktober 2013 Otto Andreassen Roy Robertsen Nofima as Store ambisjoner for havbruksnæringen Forrige

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Kl Felles møte med Røros formannskap på Tolga

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Kl Felles møte med Røros formannskap på Tolga TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.12.2014 Tid: Kl. 09.00 Kl. 11.30 Felles møte med Røros formannskap på Tolga TILLEGGSSAKLISTE Saksnr. Tittel 148/14 REGIONRÅDET

Detaljer

Økonomisk bærekraft; Verdiskapingsanalyse

Økonomisk bærekraft; Verdiskapingsanalyse FHF Havbruk: Samling 13.-14. oktober 2015, Scandic Hotell Gardermoen Økonomisk bærekraft; Verdiskapingsanalyse Roger Richardsen, SINTEF Fiskeri og havbruk Heidi Bull-Berg, SINTEF Teknologi og samfunn Teknologi

Detaljer

Befolkningsutvikling og arbeidskraftbehov"

Befolkningsutvikling og arbeidskraftbehov Befolkningsutvikling og arbeidskraftbehov" Om Hammerfest. Fra tilbakegang til vekst. Kommunens satsning i perioden og videre fremover! Trenger vi gjøre noe nå da? Om Hammerfest Næringsforening og vår rolle.

Detaljer

Trøndelagsplanen Vi knytter fylket sammen

Trøndelagsplanen Vi knytter fylket sammen Trøndelagsplanen 2018 2030 - Vi knytter fylket sammen Møte med Trondheimsregionen 15.12. 2017 Direktør for Plan og næring Trude Marian Nøst Samfunnsutviklerrollen Tre dimensjoner ved samfunnsutvikling

Detaljer

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 STRATEGI 2012-2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 4.2. HOVEDMÅL 3 5. ROLLE NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING

Detaljer

Søknad om tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak

Søknad om tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak Tromsø kommune Postboks 6900 9299 Tromsø Kystverket Postboks 1502 6025 Ålesund Søknad om tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak Statsbudsjettets kap 1360 Kystverket post 60 Prosjektinformasjon Sted

Detaljer

Hvem er med for å jobbe får å nå målet om vekst?

Hvem er med for å jobbe får å nå målet om vekst? Hvem er med for å jobbe får å nå målet om vekst? Styrke regionenes vekstkraft Lokalt forankrete strategier og tiltak -- Tiltak skal være basert på helhetlig samfunnsanalyse Programmet er initiert av

Detaljer

Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder 2015-2030

Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder 2015-2030 Flumill Innovasjon Norge UiA Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder 2015-2030 VINN Agder oppstartskonferanse 25. september2014, Rica Dyreparken Hotel V VERDISKAPING VINN Agder INNOVASJON

Detaljer

Smart spesialisering i Nordland

Smart spesialisering i Nordland Smart spesialisering i Nordland Una Sjørbotten 06.10.2014 Foto: Peter Hamlin Hvorfor meldte vi oss inn i Smart spesialisering i Nordland? Utgangspunkt i VRI-prosjektet og diskusjoner om hvordan utvikle

Detaljer

Et kunnskapsbasert Nord Norge(1)

Et kunnskapsbasert Nord Norge(1) Et kunnskapsbasert Nord Norge(). Vennligst velg riktig organisasjonsform for din bedrift Bedrifter som er datterselskap i et konsern skal besvare spørsmålene på vegne av sin egen bedrift og dens eventuelle

Detaljer

Smart Spesialisering for Nordland. Åge Mariussen Nordlandsforskning

Smart Spesialisering for Nordland. Åge Mariussen Nordlandsforskning Smart Spesialisering for Nordland Åge Mariussen Nordlandsforskning Hvorfor meldte vi oss inn i Smart spesialisering i Nordland? Utgangspunkt i VRI-prosjektet og diskusjoner om hvordan utvikle det internasjonale

Detaljer

Fylkesplan for Nordland

Fylkesplan for Nordland Fylkesplan for Nordland Plansjef Greta Johansen 11.12.2012 Foto: Crestock Det regionale plansystemet Demografi Miljø og bærekraftig utvikling Areal og infrastruktur, natur og friluftsområder Næring og

Detaljer

Samferdsel og transport i Midt-Troms. Dialogmøte 28. jan 2014

Samferdsel og transport i Midt-Troms. Dialogmøte 28. jan 2014 Samferdsel og transport i Midt-Troms Dialogmøte 28. jan 2014 Profilgruppa en tverrsektoriell, regional klynge i Midt-Troms Antall bedrifter Andre; fordelt 2 på næringer statlig ; 3 Kunnskap/ utvikling;

Detaljer

Politisk samarbeid i Innlandet

Politisk samarbeid i Innlandet Saknr. 12/717-23 Saksbehandler: Bjarne H. Christiansen Politisk samarbeid i Innlandet Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesordfører (Oppland) og fylkesrådsleder

Detaljer

Vår visjon: - Hjertet i Agder

Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune KOMMUNEPLAN 2010-2021 Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune ligger geografisk sett midt i Agder. Vi er et krysningspunkt mellom øst og vest, sør og nord, det har

Detaljer

Om Nordområdene, kompetanse og rekruttering

Om Nordområdene, kompetanse og rekruttering Om Nordområdene, kompetanse og rekruttering Januarmøtet 2014, 15/1-14 Jan-Frode Janson Konsernsjef En landsdelsbank basert på tilstedeværelse Hovedkontor i Tromsø Organisert i 5 regioner Del av SpareBank

Detaljer

Kompetanse. Kompetanse er formell og uformell kunnskap. Bruk av kompetanse er nøkkelen til suksess. Tar nordnorske bedrifter i bruk kompetanse?

Kompetanse. Kompetanse er formell og uformell kunnskap. Bruk av kompetanse er nøkkelen til suksess. Tar nordnorske bedrifter i bruk kompetanse? Kompetanse Kompetanse er formell og uformell kunnskap Bruk av kompetanse er nøkkelen til suksess Tar nordnorske bedrifter i bruk kompetanse? Nordnorsk arbeidsmarked Tilbud Etterspørsel Høy kompetanse Nordnorske

Detaljer

Handlingsplan 2014/2015 Nordkapp kommune

Handlingsplan 2014/2015 Nordkapp kommune Handlingsplan 2014/2015 Nordkapp kommune 2014/15 N o r d k a p p k o m m u n e Forord Handlingsplan 2014/2015 Nordkapp kommune, oktober 2014 1 1 2 Bakgrunn... 3 3 Visjon og målsettinger... 3 4 - Handlingsplan

Detaljer

Lokalitetstilgang, behov og ringvirkninger

Lokalitetstilgang, behov og ringvirkninger Lokalitetstilgang, behov og ringvirkninger Årssamling Nordnorsk Nord Havbrukslag 9. Januar 2014 Roy Robertsen og Otto Andreassen Store ambisjoner for havbruksnæringen Forrige regjering: "Norge skal være

Detaljer

Utdanningsvalg i ungdomsskolen. Hans Inge Algrøy Regionsjef

Utdanningsvalg i ungdomsskolen. Hans Inge Algrøy Regionsjef Utdanningsvalg i ungdomsskolen Hans Inge Algrøy Regionsjef Norsk matproduksjon 4 000 000 3 500 000 Produsert mengde ( 1000 kg) 3000000 2 500 000 2000000 1500000 1000000 500000 0 Skall- og blødtdyr Villfanget

Detaljer

LESSONS FROM. Hvordan en klarte å tilrettelegge for. Helgeland. Erlend Bullvåg HHB-UIN

LESSONS FROM. Hvordan en klarte å tilrettelegge for. Helgeland. Erlend Bullvåg HHB-UIN LESSONS FROM THE FUTURE: Hvordan en klarte å tilrettelegge for kompetansearbeidsplasser på Helgeland Erlend Bullvåg HHB-UIN UIN Norges mest kompakte campus + Universitetscampuser: Kunnskapssenteret på

Detaljer

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13 MULIGHETER OG PROGNOSER Hva er Bergen Næringsråd 3000 medlemmer Representerer over 125.000 ansatte Over 200 deltar i ressursgrupper og styrer / utvalg Chamber of Commerce Næringsalliansen 2500 berifter

Detaljer

Næringsutvikling i Grenland. Hvilke muligheter bør realiseres?

Næringsutvikling i Grenland. Hvilke muligheter bør realiseres? Næringsutvikling i Grenland Hvilke muligheter bør realiseres? Ny strategisk næringsplan i Grenland skal gi innspill til en samlet retning for vekst og utvikling i regionen Det er utarbeidet et kunnskapsgrunnlag

Detaljer

Innovasjonsstrategi for Nordland

Innovasjonsstrategi for Nordland Innovasjonsstrategi for Nordland Una Sjørbotten 27.05.2014 Foto: Peter Hamlin Bakgrunn Problemstillinger? Hva er økonomien i Nordland sterke sider og hvor er innovasjonspotensialet? Hvordan utvikler vi

Detaljer

Utfordringer for næringslivet i Tydal. Samarbeid kommune og næringsforening. v/fagsjef næring og kultur Anne Kathrine Sæther, Tydal kommune

Utfordringer for næringslivet i Tydal. Samarbeid kommune og næringsforening. v/fagsjef næring og kultur Anne Kathrine Sæther, Tydal kommune Utfordringer for næringslivet i Tydal. Samarbeid kommune og næringsforening v/fagsjef næring og kultur Anne Kathrine Sæther, Tydal kommune Kort om Tydal: Areal: 1.328 kvadratkilometer, 30 % vernet Beliggenhet:

Detaljer

Fremtidens Vestfoldbyer. Kristin Saga, regiondirektør NHO Vestfold

Fremtidens Vestfoldbyer. Kristin Saga, regiondirektør NHO Vestfold Fremtidens Vestfoldbyer Kristin Saga, regiondirektør NHO Vestfold Hvorfor finnes byen? NHOs visjon og oppdragsformulering "Styrker næringslivet. Former fremtiden." Ved politisk påvirkning, gjennomslag

Detaljer

Velkommen til frokostmøte. Næringsutvikling i Modum. 11. sept I Modum strekker vi oss lenger!

Velkommen til frokostmøte. Næringsutvikling i Modum. 11. sept I Modum strekker vi oss lenger! Velkommen til frokostmøte Næringsutvikling i Modum 11. sept 2013 I Modum strekker vi oss lenger! Agenda Kort om Strategisk næringsplan Hva har vi gjort? Statistikk Samspill kommune-næringsliv To planer

Detaljer

Arealplanlegging i sjø

Arealplanlegging i sjø Arealplanlegging i sjø Anne Brit Fjermedal Seksjonssjef region sør Livet i havet vårt felles ansvar Overordnet mål: «Vi skal fremme lønnsom og verdiskapende næringsaktivitet gjennom bærekraftig og brukerrettet

Detaljer

Råd til Forskningsrådet fra næringslivet. Regiondirektør Marit Helene Pedersen

Råd til Forskningsrådet fra næringslivet. Regiondirektør Marit Helene Pedersen Råd til Forskningsrådet fra næringslivet Alta 21.11.2013 Regiondirektør Marit Helene Pedersen En del av et større fellesskap NHO sentralt 15 region- kontorer 21 landsforeninger 85 Årsverk NHO Troms NHO

Detaljer

Nord universitet i og for Salten. Bjørn Olsen, Rektor Nord universitet

Nord universitet i og for Salten. Bjørn Olsen, Rektor Nord universitet Nord universitet i og for Salten Bjørn Olsen, Rektor Nord universitet 3 Søkere via samordnet opptak 6000 Førstevalg 5000 4000 Antall 3000 Førstevalg 2000 1000 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Nord universitet

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Formannskapet 13/ Kommunestyret 13/

Saksgang Saksnr Møtedato Formannskapet 13/ Kommunestyret 13/ FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/1107 Arkivkode: 140 Saksbehandler: Johan Martin Mathiassen Saksgang Saksnr Møtedato Formannskapet 13/31 07.05.2013 Kommunestyret 13/50 28.05.2013 Rullering av næringsplanen

Detaljer

Nasjonale ringvirkninger av havbruksnæringen FHF havbrukssamling 13. oktober 2015

Nasjonale ringvirkninger av havbruksnæringen FHF havbrukssamling 13. oktober 2015 Nasjonale ringvirkninger av havbruksnæringen FHF havbrukssamling 13. oktober 2015 Roy Robertsen, Otto Andreassen, Kine M. Karlsen, Ann-Magnhild Solås og Ingrid K. Pettersen (Capia AS) Figur Maritech AS

Detaljer

Sør-Varanger kommune. Forslag til planprogram for strategisk næringsplan Vedtatt av utvalg for miljø og næring:

Sør-Varanger kommune. Forslag til planprogram for strategisk næringsplan Vedtatt av utvalg for miljø og næring: Sør-Varanger kommune Forslag til planprogram for strategisk næringsplan 2017-2027 Vedtatt av utvalg for miljø og næring: 30.01.2017 Innhold 1. Innledning og bakgrunn... 3 2. Målsetninger med planarbeidet...

Detaljer

Havbruks- og fiskerisektoren i Rogaland. Ragnar Tveterås

Havbruks- og fiskerisektoren i Rogaland. Ragnar Tveterås Havbruks- og fiskerisektoren i Rogaland Ragnar Tveterås Matstrategisk møte i Måltidets hus 23. august 212 Maksimering av fremtidig verdiskaping (BNP) tilsier at ressurser (arbeidskraft, kapital) bør settes

Detaljer

Verdiskapning - kraft i Nord? Trond Skotvold, Regiondirektør NHO Troms

Verdiskapning - kraft i Nord? Trond Skotvold, Regiondirektør NHO Troms Verdiskapning - kraft i Nord? Trond Skotvold, Regiondirektør NHO Troms Innhold Perspektiver på verdiskaping Har vi kraft nok i Nord? Verdiskapning kraft i Nord? 12.09.2011 2 Verdiskapning - perspektiver

Detaljer

HVORDAN TILRETTELEGGE VÅRE AREALER BALANSEN MELLOM VEKST, VERN OG NÆRING. NGU-DAGEN 2012, 06.02.2012 Frode Mikalsen, Troms fylkeskommune

HVORDAN TILRETTELEGGE VÅRE AREALER BALANSEN MELLOM VEKST, VERN OG NÆRING. NGU-DAGEN 2012, 06.02.2012 Frode Mikalsen, Troms fylkeskommune HVORDAN TILRETTELEGGE VÅRE AREALER BALANSEN MELLOM VEKST, VERN OG NÆRING NGU-DAGEN 2012, 06.02.2012 Frode Mikalsen, Troms fylkeskommune Ka eg ska snakke om: Havbruksnæringa i Troms Fylkeskommunen som tilrettelegger

Detaljer

Marin næring Innovasjon Norge

Marin næring Innovasjon Norge Marin næring Innovasjon Norge Innovasjon Norge Arktis - Tidligere Innovasjon Norge Troms og Finnmark - Kontorsteder i Vadsø, Alta og Tromsø samt et prosjektkontor på Svalbard - Tilpassing til ny tid og

Detaljer

SalMar Havbruksdag i Kjøllefjord Olav-Andreas Ervik Konserndirektør oppdrett

SalMar Havbruksdag i Kjøllefjord Olav-Andreas Ervik Konserndirektør oppdrett SalMar Havbruksdag i Kjøllefjord 02.03.16 Olav-Andreas Ervik Konserndirektør oppdrett SalMar er i dag en av de ledende lakseprodusentene i verden Den fjerde største lakseprodusenten i verden Verdens største

Detaljer

Saksframlegg. Malvik Næringsutvikling - fremtidige status. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Malvik Næringsutvikling - fremtidige status. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Arkiv: U01 Arkivsaksnr: 2015/665-1 Saksbehandler: Kristian Rolstad Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Malvik Næringsutvikling - fremtidige status Vedlegg: F.sak 237/88

Detaljer

Strategisk plattform Vedtatt Revidert des. 2013

Strategisk plattform Vedtatt Revidert des. 2013 Strategisk plattform 2012-2015 Vedtatt 11. 6. 2012. Revidert des. 2013 Kompetansesenter for distriktsutvikling - KDU Forankring og hensikt Kompetansesenter for distriktsutvikling (KDU) et er en faglig

Detaljer

Høringsuttalelse til Strategisk Næringsplan Vadsø

Høringsuttalelse til Strategisk Næringsplan Vadsø Høringsuttalelse til Strategisk Næringsplan Vadsø 2018-2022 Avgitt av : Bjørn Arne Pedersen, daglig leder Arctic Storage Facility AS (ASF). Bakgrunn: ASF har siden 2012 jobbet med etablering av datasenternæring

Detaljer

iflatanger næringsutvikling Flatanger - aktivt og åpent!

iflatanger næringsutvikling Flatanger - aktivt og åpent! iflatanger næringsutvikling 2 Miljøbygget og Lauvsnes sentrum Om Flatanger Flatanger kommune ligger idyllisk til på Namdalskysten i Nord-Trøndelag, med 1130 innbyggere (1.1.2009). Flatanger er et populært

Detaljer

Næringsplan for Røyken 2010-14

Næringsplan for Røyken 2010-14 Næringsplan for Røyken 2010-14 Bakgrunn Røyken kommune fikk i 2007 sitt første plandokument for næringsutvikling i form av en Næringsplan for Røyken 2007 2009. Denne ble vedtatt i kommunestyret 19. april

Detaljer

KRAFTSENTERET ASKIM. Kommunereformen - endelig retningsvalg

KRAFTSENTERET ASKIM. Kommunereformen - endelig retningsvalg Kommunereformen - endelig retningsvalg I denne saken skal det besluttes hvilken alternativ kommunesammenslutning det skal arbeides videre med fram til endelig avgjørelse i bystyret i juni dette år, og

Detaljer

INFORMASJON. Vi former ei framtid. Dyrøy kommune Den lærende kommune

INFORMASJON. Vi former ei framtid. Dyrøy kommune Den lærende kommune INFORMASJON Vi former ei framtid Dyrøy kommune Den lærende kommune Utvikling og framtid i Dyrøy Dyrøy skal være en attraktiv kommune som tilrettelegger for bosetting og næringsutvikling. Vår plassering

Detaljer

STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FJELLREGIONEN 2009-2016

STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FJELLREGIONEN 2009-2016 STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FJELLREGIONEN 2009-2016 Rullerende plan utarbeidet i samarbeid mellom Regionrådet for Fjellregionen, kommunene og Næringsforum i Fjellregionen vedtatt november 2012 Visjon 25000

Detaljer

Felles fylkesplan 2009-2012

Felles fylkesplan 2009-2012 Felles fylkesplan 2009-2012 Kreative Trøndelag Her alt e mulig uansett Mulighetenes Trøndelag Mennesket Trøndelags viktigste ressurs Noe å leve av og noe å leve for Samhandling og forståelse mellom by

Detaljer

Næringsstrategiens tiltaksdel 2015-2016. Vedlegg 2 til strategi for næringsutvikling i Sørum, 2015-2027

Næringsstrategiens tiltaksdel 2015-2016. Vedlegg 2 til strategi for næringsutvikling i Sørum, 2015-2027 Næringsstrategiens tiltaksdel 2015-2016 Vedlegg 2 til strategi for næringsutvikling i Sørum, 2015-2027 Vedtatt i Sørum kommunestyre 09.09.2015 Næringsstrategiens tiltaksdel angir konkrete tiltak under

Detaljer

PLANER OG UTVIKLING I ULLENSAKER KOMMUNE. Næringsdag 11. mai, Thon Hotel Oslo Airport Tom Staahle, Ordfører

PLANER OG UTVIKLING I ULLENSAKER KOMMUNE. Næringsdag 11. mai, Thon Hotel Oslo Airport Tom Staahle, Ordfører PLANER OG UTVIKLING I ULLENSAKER KOMMUNE Næringsdag 11. mai, Thon Hotel Oslo Airport Tom Staahle, Ordfører Hvem og hva? Navn: Tom Staahle Stilling: Ordfører fra 2015 Parti: Fremskrittspartiet Utdannet:

Detaljer

Næringsplan for Røyken 2010-14

Næringsplan for Røyken 2010-14 Næringsplan for Røyken 2010-14 Bakgrunn Røyken kommune fikk i 2007 sitt første plandokument for næringsutvikling i form av en Næringsplan for Røyken 2007 2009. Denne ble vedtatt i kommunestyret 19. april

Detaljer

Regionale næringsfond i Salten. Handlingsplan 2012-2013

Regionale næringsfond i Salten. Handlingsplan 2012-2013 Regionale næringsfond i Salten Handlingsplan 2012-2013 1 Innhold 1. Innledning 2. Organisering/forvaltning 3. Mål og strategier 4. Aktuelle tiltak 5. Økonomi 6. Rapportering/Evaluering 2 1. Innledning

Detaljer

Det store bildet og økt produksjon av sjømat fra havbruk? Øivind Strand

Det store bildet og økt produksjon av sjømat fra havbruk? Øivind Strand Det store bildet og økt produksjon av sjømat fra havbruk? Øivind Strand Havforskningsinstituttet Et forskningsinstitutt for Nærings- og fiskeridepartementet Med omlag 750 tilsette er Havforskingsinstituttet

Detaljer

Fra idé til verdi. Regjeringens plan for en helhetlig innovasjonspolitikk

Fra idé til verdi. Regjeringens plan for en helhetlig innovasjonspolitikk Fra idé til verdi Regjeringens plan for en helhetlig innovasjonspolitikk Regjeringens visjon Norge skal være et av verdens mest nyskapende land der bedrifter og mennesker med pågangsmot og skaperevne har

Detaljer

Overordnede mål for Sør-Tromsregionen

Overordnede mål for Sør-Tromsregionen Møte og Tromsbenken 10.15 Velkommen v/ Ivar B. Prestbakmo 10.20 Studiesenteret.no v/ daglig leder Lars Utstøl 11.00 status i v/ Ivar B Prestbakmo 11.30 Lunsj på 4 roser 12.30 fortsett. Aktuelle saker.

Detaljer

Namdalen i lag og Byregionprogrammet. Susanne Bratli og Bente Estil

Namdalen i lag og Byregionprogrammet. Susanne Bratli og Bente Estil Namdalen i lag og Byregionprogrammet Susanne Bratli og Bente Estil Strategisk kart for Region Namdal - Namdalen 2025 Namdalen et godt sted å leve, en attraktiv region for næringsliv og en attraktiv region

Detaljer

Full gass i Vesterålen mot 2030. Erlend Bullvåg HHB-UIN 25 april

Full gass i Vesterålen mot 2030. Erlend Bullvåg HHB-UIN 25 april Full gass i Vesterålen mot 2030 Erlend Bullvåg HHB-UIN 25 april UIN Norges nyeste universitet Kunnskapssenteret på Helgeland Stokmarknes Tromsø, 6038 studenter Status Nordland Omsetning 129,3 milliarder

Detaljer

Fylkesplan for Nordland

Fylkesplan for Nordland Fylkesplan for Nordland Ole Bernt Skarstein Dato 19.10.12 Ofoten Foto: Bjørn Erik Olsen Kort om prosessen Oppstart des. 2011 Oppstartsseminar februar 2012 Reg. planseminar marsmai 2012 Høring 24.10-12.12.12

Detaljer

Regionplan Agder 2020 Hva handler det egentlig om? Regionplankoordinator Inger N. Holen

Regionplan Agder 2020 Hva handler det egentlig om? Regionplankoordinator Inger N. Holen Regionplan Agder 2020 Hva handler det egentlig om? Regionplankoordinator Inger N. Holen Regionplanens hovedmål Utvikle en sterk og samlet landsdel som er attraktiv for bosetting og næringsutvikling både

Detaljer

Kunnskapsparken Helgeland

Kunnskapsparken Helgeland Kunnskapsparken Helgeland SYNLIG SAMLENDE SKAPENDE SOLID 8 ansatte Oms.: 14 mill. 50/50 priv/off. MOTOR MEGLER MØTEPLASS HELGELAND Helgeland frem mot 2020 Vokser i befolkning og verdiskaping Industri,

Detaljer

Årlig rapport BOLYST

Årlig rapport BOLYST Frist: 30. oktober 2014 Sendes til: postmottak@kmd.dep.no Årlig rapport BOLYST Til: KMD Fra: Midt-Troms regionråd Dato: 23. oktober 2014 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Midt-Tromskommunene (Bardu,

Detaljer

Kunnskapsparken Helgeland AS

Kunnskapsparken Helgeland AS INNSPILL FRA ARBEIDSLIVET GIR RESULTATER! Kunnskapsparken Helgeland AS Kompetansekonferanse 14. juni 2012 - Mo i Rana Kunnskapsparken Helgeland AS Kunnskapsparkens rolle Skape vekst og innovasjon på Helgeland

Detaljer

Næringsplan for Holtålen kommune 2016 2021

Næringsplan for Holtålen kommune 2016 2021 Forslag til PLANPROGRAM Næringsplan for Holtålen kommune 2016 2021 Innhold 1) Formål med planarbeidet 2) Rammer og føringer for planarbeidet 3) Analyse og utviklingstrender 4) Sentrale tema og problemstillinger

Detaljer

Presentasjon av konseptet

Presentasjon av konseptet Presentasjon av konseptet Pressekonferanse, Norges Råfisklag, Tromsø 10 mai 2010 Bjørn Eirik Olsen, Nofima 1 Et nasjonalt kyst- og sjømatsenter i Tromsø Utstillingsvindu for kystens næringsliv og nordområdenes

Detaljer

Regional plan for helhetlig opplæringsløp og regional plan for verdiskaping og innovasjon. Utvalg Møtedato Saksnummer Bystyret 04.09.

Regional plan for helhetlig opplæringsløp og regional plan for verdiskaping og innovasjon. Utvalg Møtedato Saksnummer Bystyret 04.09. Side 1 av 6 Tønsberg kommune JournalpostID 13/39113 Saksbehandler: Øystein Sandtrø, telefon: Tønsberg næringsutvikling Regional plan for helhetlig opplæringsløp og regional plan for verdiskaping og innovasjon

Detaljer

Kommuner med stagnasjon eller nedgang i befolkning og sysselsetting

Kommuner med stagnasjon eller nedgang i befolkning og sysselsetting Kommuner med stagnasjon eller nedgang i befolkning og sysselsetting Av Hans Olav Bråtå og Per Kristian Alnes Østlandsforskning Kommunal- og moderniseringsdepartementets Nettverk for regional og kommunal

Detaljer