Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning. Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 4. januar 2012 ved Norges Handelshøyskole

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning. Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 4. januar 2012 ved Norges Handelshøyskole"

Transkript

1 Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 4. januar 2012 ved Norges Handelshøyskole Til stede: Bjarte Ravndal (leder), Thomas Bogen (nestleder), Kenneth Fjell, Trine Ellekjær, Ingvar Hauge, Erik Vea, Rasmus Haugen Sandvik og Mona Majgaard (sekretær) NRØA/AU-sak 01/12 Godkjenning av innkalling og saksliste NRØA/AU-sak 02/12 Referat fra NRØA/AU-møte 5/11 NRØA/AU-sak 03/12 Arbeidsplan for NRØA NRØA/AU-sak 04/12 Innspill til ny forskningsmelding NRØA/AU-sak 05/12 Forskningsprogram i bedriftsøkonomi NRØA/AU-sak 06/12 Oppnevning av fagkomiteene NRØA/AU-sak 07/12 DBH-statistikk for økonomisk-administrativ utdanning NRØA/AU-sak 08/12 Karakterundersøkelse 2012 NRØA/AU-sak 09/12 Nasjonale retningslinjer for bachelor i regnskap og revisjon NRØA/AU-sak 10/12 Fastsettelse av vårens NRØA-møte og AU-møter NRØA/AU-sak 11/12 Orienteringer NRØA/AU-sak 12/12 Eventuelt Saksnr 01/12 Godkjenning av innkalling og saksliste Vedtak: Sakslisten godkjennes. Saksnr 02/12 Referat fra NRØA/AU-møte 5/11 Forslag til referat fra arbeidsutvalgsmøtet ble sendt til utvalget ved mail av med en ukes merknadsfrist. Det kom ingen merknader. Referatet er dermed godkjent og er lagt ut på NRØAs hjemmeside. Leder informerte om at han har hatt en uformell kontakt med Handelshøyskolen BI for å få utdypet innholdet i protokolltilførselen fra BI, jf. vedtak i AU-sak 38/11.

2 Saksnr 03/12 Arbeidsplan for NRØA Arbeidsutvalget valgte i sitt konstituerende møte 2. november følgende 7 hovedprioriteringer for NRØA for : Synliggjøring av økonomisk-administrativ utdannings betydning i utdanningssystemet Realisering av et forskningsprogram i bedriftsøkonomi Utdanningskvalitet Implementering og oppfølging av vedtatte plandokumenter Erfaringsutveksling Samarbeid mellom NRØA og andre samfunnsaktører Internasjonalisering. AU mente videre at mange av innspillene fra rådsmøtet kan komme inn som undertema under hovedpunktene. Det var også enighet om at temaene i arbeidsplanen skal knyttes opp mot de 3 målene i UHRs strategi for Sekretæren hadde på bakgrunn av ovennevnte utarbeidet en foreløpig skisse til arbeidsplan som ble fremlagt for drøfting og videre bearbeiding. Det ble i møtet vurdert at det vil være hensiktsmessig om noen av hovedprioriteringene slås sammen, og det ble gitt en rekke innspill til tiltak som bør iverksettes for å realisere prioriteringene. Det ble vedtatt at AUs medlemmer får ansvar for å utarbeide forslag til tiltak på de ulike hovedprioriteringer og sende disse til sekretæren senest d. 18. januar slik at arbeidsplanen kan behandles i arbeidsutvalgsmøtet 19. januar. Vedtak: Arbeidsutvalgets medlemmer utarbeider forslag til tiltak på de ulike hovedprioriteringene og sender disse til sekretariatet senest d. 18. januar slik at arbeidsplanen kan behandles i arbeidsutvalgsmøtet 19. januar. Saksnr 04/12 Innspill til ny forskningsmelding Kunnskapsdepartementet har startet arbeidet med en ny forskningsmelding. Meldingen skal være ferdig våren UHRs forskningsutvalg utarbeidet et forslag til innspill fra UHR som ble behandlet i UHRs styre 6. desember. UHRs styre har bedt sekretariatet utarbeide et kort notat med hovedpunktene fra det fremlagte forslaget fra forskningsutvalget. Styret har bedt Kunnskapsdepartementet om å få mulighet til å sende et mer detaljert innspill våren UHRs råd og utvalg er invitert til å komme med sine spesifikke innspill til meldingen. Disse vil bli oversendt til KD som vedlegg til UHRs overordnede dokument. Kortnotatet var ikke ferdigstilt til AU-møtet, og arbeidsutvalget kunne derfor ikke realitetsbehandle saken. 2

3 AU gjorde vedtak om at Bjarte Ravndal, Kenneth Fjell og Erik Vea skal ha hovedansvaret i arbeidsutvalget for forskningssaken. Vedtak: 1. Innspill til ny forskningsmelding behandles i AU-møte 19. januar. 2. Bjarte Ravndal, Kenneth Fjell og Erik Vea gis hovedansvaret i arbeidsutvalget for forskningssakene. Saksnr 05/12 Forskningsprogram i bedriftsøkonomi Arbeidsutvalget drøftet i møtet 2. november 2011strategien for det videre arbeidet med realiseringen av et forskningsprogram i bedriftsøkonomi og gjorde følgende vedtak: 1. Arbeidsutvalget takker ja til invitasjonen fra Norges forskningsråd og foreslår at møtet holdes 19. januar 2011 kl Arbeidsutvalget holder møte 4. januar 2011 kl Iver Bragelien inviteres til å delta i møtet for å drøfte strategi for møte med Norges forskningsråd. 3. Arbeidsutvalget avtaler senere hvem i AU som skal ha et dedikert ansvar for oppfølging av saken om etablering av et forskningsprogram i bedriftsøkonomi. Iver Bragelien hadde ikke anledning til å delta på AU-møtet. Leder informerte om at han hadde hatt en uformell samtale med Abelias/NHOs representant i NRØA Inge Jan Henjesand om forskningsprogrammet. Kenneth Fjell har hatt kontakt med og følger saken opp overfor Econa. I AU-sak 04/12 ble det vedtatt at Bjarte Ravndal, Kenneth Fjell og Erik Vea skal ha hovedansvaret i arbeidsutvalget for forskningssaken. Dessuten ønsker arbeidsutvalget dannet en gruppe med ressurspersoner som kan bistå arbeidsutvalget i forskningssaken. Hvem som inviteres til å delta i dette arbeidet avgjøres i AU-møtet 19. januar. Vedtak: 1. Leder, nestleder, Kenneth Fjell, Erik Vea, Trine Ellekjær og Mona Majgaard deltar på møtet i Norges forskningsråd 19. januar kl Arbeidsutvalget drøfter i AU-møte 19. januar oppnevning av en ressursgruppe som skal bistå arbeidsutvalget i arbeidet med forskningsspørsmål. 3

4 Saksnr 06/12 Oppnevning av fagkomiteer NRØA vedtok som kjent i NRØA-møte 3/11 at det skal oppnevnes fem fagkomiteer for fireårsperioden samt en midlertidig fagkomité for etikk med en funksjonstid på 2 år. Arbeidsutvalget drøftet saken i møte 2. november og gjorde slikt vedtak i møtet: 1. Arbeidsutvalget vedtar mandat for fagkomiteene, datert Arbeidsutvalget ber sekretariatet sende brev til NRØAs medlemmer om å nominere kandidater til fagkomiteene innen Slik at oppnevningen kan skje i AU-møtet Funksjonsperioden for Fagkomité for regnskaps- og revisjonsfag prolongeres til rammeplanarbeidet for revisorutdanningen er ferdigstilt. NRØAs medlemmer ble ved brev av invitert til å nominere medlemmer til fagkomiteene for kommende fireårsperiode. På bakgrunn av de innkomne forslagene ble det gjort følgende vedtak: NRØA oppretter følgende fagkomiteer for perioden : Fagkomité for bedriftsøkonomisk analyse Førsteamanuensis Odd Birger Hansen, Høgskolen i Harstad (leder) Førsteamanuensis Ole Jakob Bergfjord, Høgskolen i Bergen Førsteamanuensis Endre Bjørndal, Norges Handelshøyskole Høgskolelektor Anne Kari Heimdal, Høgskolen i Oslo og Akershus Førstelektor Ove Roy Schjølberg, Høgskolen i Vestfold Associate Dean Tor Tangenes, Handelshøyskolen BI Fagkomité for regnskaps- og revisjonsfag Høgskolelektor/statsaut. revisor Kjell Magne Baksaas, Høgskolen i Vestfold (leder) Fagdirektør Harald Brandsås, Den norske Revisorforening Universitetslektor Geir Haaland, Universitetet i Agder Amanuensis/statsautorisert revisor, Bjørgunn Havstein, Universitetet i Nordland Førstelektor Anders Berg Olsen, Høgskolen i Sør-Trøndelag Førsteamanuensis Tonny Stenheim, Høgskolen i Buskerud Fagkomité for administrasjonsfag Førsteamanuensis Lise Langåker, Høgskolen Stord/Haugesund (leder) Førstelektor Kristen Ellingsen, Høgskolen i Finnmark Professor Rune Lines, Norges Handelshøyskole Professor Kåre Sandvik, Høgskolen i Buskerud Professor Kåre Skallerud, Universitetet i Tromsø Førsteamanuensis Grete Wennes, Høgskolen i Sør-Trøndelag 4

5 Fagkomité for samfunnsøkonomi Førsteamanuensis Jon Reiersen, Høgskolen i Vestfold (leder) Professor Rolf Jens Brunstad, Norges Handelshøyskole Førsteamanuensis Jan Yngve Sand, Universitetet i Tromsø Førstelektor Theo Schewe, Høgskolen i Østfold Høgskolelektor Kristin Stevik, Høgskolen i Hedmark Fagkomité for metode Førsteamanuensis Randi Hammervold, Høgskolen i Sør-Trøndelag (leder) Høgskolelektor Geir Bjarvin, Høgskolen i Vestfold Professor Lene Foss, Universitetet i Tromsø Professor Øystein Sørebø, Høgskolen i Buskerud Professor Jan Ubøe, Norges Handelshøyskole Det opprettes følgende ad hoc-komité for etikk for perioden : Fagkomité for etikk Førsteamanuensis Tarjei Mandt Larsen, Universitetet i Stavanger (leder) Erik Friis Fæhn, Høgskolen i Oslo og Akershus Førsteamanuensis Sveinung Jørgensen, Høgskolen i Lillehammer Førsteamanuensis Niklas Kreander, Høgskolen i Telemark Høgskolelektor Øystein Nystad, Universitetet i Nordland Amanuensis Lars Jacob Tynes Pedersen, Norges Handelshøyskole Førsteamanuensis/forskningsleder Tom Skauge, Høgskolen i Bergen Arbeidsutvalget ber leder og sekretær inviterer fagkomiteene til et oppstartsmøte i 1. kvartal 2012 for å drøfte NRØAs forventninger til komiteene og drøfte felles utfordringer og problemstillinger. Saksnr 07/12 DBH-statistikk for økonomisk-administrativ utdanning Den mangelfulle DBH-statistikken for økonomisk-administrativ utdanning ble drøftet i NRØA-møte 3/11, og rådet ba arbeidsutvalget fortsette arbeidet mot NSD for å bedre kvaliteten på statistikken. De aktuelle institusjoner er tilskrevet ved brev av og alle har gitt tilbakemelding. Dessuten har det kommet tilbakemelding fra Høgskolen i Hedmark. En av institusjonene har videre kontaktet DBH i saken, og de har sendt sekretariatet et innspill. Flere av institusjonene gir en historisk forklaring på kategoriseringen. Noen institusjoner informerer om at de nå vil endre praksis slik at kategoriseringen blir i overensstemmelse med NRØA forslag. Andre igjen peker på flere uklarheter når det gjelder kategoriseringen bl.a. at DBH og SSB har ulik inndeling i fagkategorier. Flere høgskoler etterlyser klarere retningslinjer for hva som defineres under begrepet økonomisk-administrativ utdanning, for eksempel i forhold til emner og omfang. Det er også utdanninger som ligger i grenseland mellom øk.adm. og andre kategorier. Flere institusjoner ber derfor NRØA gi anbefalinger til KD og NSD om hva som bør være av innhold i ulike studieprogram for at de skal defineres 5

6 under koden ØA. Disse institusjoner vil avvente beskjed fra KD eller NSD før de endrer kategoriseringen. NSD på sin side viser til at de IKKE har klare retningslinjer eller regler som klart definerer øk.-adm. utdanning, og at feilkodningen i sin helhet skyldes hvordan institusjonene selv tolker hva som er økonomisk-administrativ utdanning. Arbeidsutvalget gjorde slikt vedtak: Arbeidsutvalget ber sekretariatet kontakte NSD for å få tilsendt en oversikt over alle de økonomisk-administrative programmene som ligger i DBH. AU foretar deretter en korrekt og ensartet klassifisering av programmene. AUs forslag sendes til NRØAs medlemsinstitusjoner for kvalitetssikring før oversendelse til NSD. Saksnr 08/12 Karakterundersøkelse 2012 UHR har etter innføring av bokstavkarakterskalaen gjennomført årlige karakterundersøkelser. Formålet har vært å få en nasjonal koordinering og en felles forståelse av hvordan karakterskalaen skal brukes på tvers av fag og institusjoner og på de ulike fagnivåene. En arbeidsgruppe under UHR (analysegruppen) har analysert karakterrapportene og på bakgrunn av disse utarbeidet nasjonale karakterrapporter. NRØA har som del av dette utarbeidet flere karakterrapporter for bachelorstudiet i økonomi og administrasjon samt to karakterrapporter på masterstudiene. Rapportene har vært grundig drøftet i NRØA-møtene og er også oversendt til NRØAs medlemsinstitusjoner for internt bruk. Etter et års pause ber UHR fagmiljøene delta i en ny runde undersøkelse i perioden Hvert fagområde vil være gjenstand for én undersøkelse i perioden. I opplegget foreslås at økonomisk-administrativ utdanning utarbeider en karakterrapport innen Det er også i brevet skissert en rekke problemstillingene som kan inngå i en eventuell undersøkelse. I sin drøfting av saken vurderte arbeidsutvalget at en ønsker å utsette utarbeidelsen av en karakterrapport til 2013 eller 2014 av følgende to grunner: a) Arbeidsutvalget ønsker å vente til institusjonene og NRØA har fått erfaring med implementeringen av kvalifikasjonsrammeverket, dvs om institusjonene har samme forståelse av læringsutbyttebeskrivelsene, og om det er samsvar mellom læringsutbyttebeskrivelsene og vurderingsformene. b) Karakteranalysene må masternivå har vist at det især er karaktersettingen for masteroppgavene som har en skjev fordeling. Flere institusjoner jobber nå med å endre praksis for karaktergivningen i masteroppgavene. Derfor kan det være formålstjenlig å vente med en karakterrapport til det er mulig å måle eventuelle resultater av en endret praksis. AUs vurdering oversendes til UHR. 6

7 Saksnr 09/12 Nasjonale retningslinjer for bachelor i regnskap og revisjon Forslag til Forskrift om rammeplan for bachelor i regnskap og revisjon med tilhørende merknader ble oversendt til Kunnskapsdepartementet ved brev av KD har sendt forslaget på høring ved brev av Høringsforslaget har kun et par mindre endringer i forhold til fagkomiteens forslag. NRØA sendte en tilleggssøknad til Kunnskapsdepartementet om kr til arbeidet med å utarbeide nasjonale retningslinjer for revisorutdanningen. Departementet tildelte ved brev av UHR kr til dette arbeidet. I tildelingsbrevet heter det at det er avgjørende betydning at de nasjonale retningslinjene utformes og kvalitetssikres i tett dialog mellom institusjonene og arbeids- og næringslivet. At NRØA ikke ble tildelt det omsøkte beløpet betyr at den planlagte høringskonferanse må utgå, men retningslinjene sendes på en bred høringsrunde. Fagkomité for regnskaps- og revisjonsfag hadde til møtet ferdigstilt et forslag til nasjonale retningslinjer for bachelor i regnskap og revisjon. Fagkomiteen og sekretariatet hadde i tillegg utarbeidet et forslag til fremdriftsplan. Fagkomiteens leder Kjell Magne Baksaas innledet i saken. I diskusjonen kom det fram at NRØAs vedtak om å redusere kravene til studiepoeng i administrasjonsfag i revisorstudiet fra 25 til 20 poeng kan gi institusjonene ikke forutsette problemer. Det ble vedtatt at en ønsker begrepet Regnskapsanalyse tatt ut av fordypningsemnet. Derfor endres fotnote 1 s. 4 til følgende: I høringsforslaget til forskriften er dette tittelen på fordypningsemnet. Komiteen har etter nærmere vurdering kommet til at emnet etter vår vurdering bør benevnes Verdsettelse og videregående regnskapsfaglige emne Vedtak: 1. Arbeidsutvalget godkjenner utkastet til nasjonale retningslinjer for bachelor i regnskap og revisjon, datert , med de merknader som ble vedtatt i møtet. Arbeidsutvalget ber sekretariatet sende forslaget på høring. 2. Arbeidsutvalget godkjenner det fremlagte forslag til fremdriftsplan for det videre arbeidet med nasjonale retningslinjer for bachelor i revisjon med en presisering av at arbeidsutvalget eventuelt på fullmakt gjør endelig vedtak om nasjonale retningslinjer i juni

8 Saksnr 10/12 Fastsettelse av vårens NRØA-møte og AU-møter Det er avtalt at vårens rådsmøte holdes i Tromsø. Universitetet i Tromsø foreslår at møtes legges til mai. AU vedtok følgende møteplan for våren 2012: 19. januar: Møte i Norges Forskningsråd kl etterfulgt av AU-møte i UHRs sekretariat 5.mars: AU-møte kl og møte med fagkomiteene kl på et konferansehotell ved Gardermoen 26. april kl i UHRs sekretariat. 21. mai om formiddagen AU-møte i Tromsø. Det blir mulighet for fellesmiddag søndag 20. mai NRØA-møte mai ved Universitetet i Tromsø. Saksnr 11/12 Orienteringssaker Det var følgende orienteringssaker: UHR Termbasen på nynorsk Du kan nå også søkje på nynorsk i UHR sin termbase. Termbasen er ei ordliste med 2000 engelsk-bokmål/bokmål-engelske og engelsk-nynorsk/nynorsk-engelsk administrative termar frå universitets- og høgskolesektoren Utdanning + FoU De gode eksemplene. Brev av fra UHR til medlemsinstitusjonene. For å fremme og videreutvikle samspillet mellom utdanning og FoU ved våre læresteder foreslår UHR at institusjonene etablerer åpne nettsteder med konkrete eksempler på hvordan FoU kan integreres i undervisningen. Hver institusjon oppfordres til å sende UHR lenker til egne nettsteder med eksempelsamlinger. Blant de institusjonene som svarer innen 1. mars vil det bli foretatt en uhøytidelig kåring av a) den beste eksempelsamlingen og b) de tre beste enkelteksemplene på at Utdanning + FoU = Sant. NRØA-medlem Notat om læringsutbyttebeskrivelser, datert , sendt fra NRØA-medlem Terje Simonsen, HiB til sekretariatet, videresendt til arbeidsutvalget ved mail av

9 Kunnskapsdepartementet Gode forhold for å drive grunnforskning i Norge En studie gjennomført av Forskningsinstituttet NIFU på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet, viser at den norske universitetsforskningen er mer preget av grunnforskning enn det som er vanlig i andre land. Det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket er klart Kunnskapsdepartementet har nå fastsatt det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket for livslang læring. Rammeverket beskriver de viktigste kvalifikasjonsnivåene i Norge, og skal kobles til det europeiske kvalifikasjonsrammeverket for livslang læring (EQF). Det norske kvalifikasjonsrammeverket får syv nivåer, som dekker kompetanser fra grunnskole til doktorgrad. Dette er et viktig skritt for å gjøre utdanningssystemene mer forståelige både nasjonalt og internasjonal. Målet er å øke mobiliteten innenfor og mellom landene, og bidra til fleksible læringsveier. På den måten vil vi styrke livslang læring, sier statsråd for forskning og høyere utdanning Tora Aasland. Kvalifikasjonsrammeverket tar utgangspunkt i nivåene i utdanningssystemet, men er utformet for å kunne beskrive kvalifikasjoner som også oppnås på annen måte. Rammeverket som nå er fastsatt, er utviklet i nær kontakt med berørte interessegrupper innenfor arbeidsliv, utdanning og frivillig sektor. Departementet vil legge vekt på at det nære samarbeidet videreføres når rammeverket skal implementeres og utvikles. SIU endrer navn og får nye vedtekter Senter for internasjonalisering av høgre utdanning har endret navn til Senter for internasjonalisering av utdanning. Kunnskapsdepartementet har også fastsatt nye vedtekter. Senterets kortnavn skal fortsatt være SIU. SIU har vært et forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet fra 1. januar I 2010 ble SIU evaluert, og fastsettelse av nye vedtekter er en oppfølging av evalueringen. Departementet har nå gjort vedtektene for SIU mer overordnete for å gi fleksibilitet til SIU når oppgavene skal beskrives. Andre Støtte til forskere Eva Solstad ved Høgskolen i Harstad kunne denne uke juble over støtte til forskernettverket ved skolen. Det var den såkalte Kif-komiteen komiteen for kjønnsbalanse i forskning, under Universitets og høgskolerådet som tirsdag meldte om videre støtte til nettverket i Komiteens formål er å fremme tiltak som kan bidra til integrering av likestillingsarbeidet i forsknings og universitets og høgskolesektoren. 9

10 Vi utgjør et nordnorsk nettverk av kvinnelige forskere innen økonomisk administrative fag som ble startet opp i 2009, sier Elsa Solstad. Det var hun og HiH-kollega førsteamanuensis Trude Høgvold Olsen som var initiativtakerne til nettverket. Sammen med førsteamanuensis Dorthe Eide ved Handelshøgskolen i Bodø dannet de et eget nettverk. De tre var den gang blant få kvinner i et ellers mannsdominert miljø innen økonomisk administrative fag i universitets og høgskolesektoren i Nord- Norge. Senere har også miljøet i Tromsø kommet med, der professor Lene Foss ved Handelshøgskolen i Tromsø er kontaktperson. Nettverket har i dag 38 medlemmer, opplyser Solstad. Disse er tilknyttet, ikke bare høyere utdanningsinstitusjoner, men også forskningsinstitusjoner som NORUT, Nordlandsforskning og Nofima. Økende interesse blant studenter for sosial entreprenørskap Er studenter mer interessert i en type entreprenørskap som ikke har profitt som eneste mål? - Ja, mener professor Johan Wiklund ved Whitman School of Management, New York og Nordlandsforskning s Prioriterer samfunnsutfordringene Forskningsrådet foreslår en budsjettvekst på 1 milliard kroner i sitt første innspill til statsbudsjettet for Det foreslås fem hovedprioriteringer; forskning på klimaendringer, bioøkonomi, eldres helse og velferd («flere aktive og sunne år»), miljøteknologi og forskningsinfrastruktur ?WT.mc_id=nyhetsbrev-ForskningsradetNorsk Mest fornøyde med seg selv De ansatte mener studiene holder høy kvalitet, mens studentene er misfornøyde med undervisningen Studentboom til utlandet Tall fra Lånekassen viser at hele nordmenn studerte i utlandet i studieåret 2010/2011, noe som tilsvarer en økning på om rundt åtte prosent sammenlignet med året før Satser på offentlig innovasjon Offentlig sektor sysselsetter 30 prosent av landets arbeidsstyrke og utgjør en stor del av norsk økonomi. Forskningsrådet ønsker å bidra til mer innovasjon i offentlig sektor. Til våren skal Forskningsrådet utarbeide en ny policy for innovasjon i offentlig sektor ?WT.ac=forside_nyhet Felles løft for forskning på innovasjon i offentlig sektor Innovasjon i offentlig sektor - hvor går forskningen? Med dette som utgangspunkt samlet KS nylig over 40 personer fra ulike forskningsmiljø og Innovasjonsalliansen til seminar. 10

11 Saksnr 11/12 Eventuelt Det var ingen saker under eventuelt. 11

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning. Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 2. november 2011 i UHRs sekretariat

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning. Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 2. november 2011 i UHRs sekretariat Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 2. november 2011 i UHRs sekretariat Til stede: Bjarte Ravndal (leder), Thomas Bogen (nestleder), Kenneth

Detaljer

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat fra møte 6/10 i arbeidsutvalget for NRØA Tid: 29.-30. november på Lysebu Til stede: Iver Bragelien (leder), Trine Ellekjær, Jon Ivar Kjensli,

Detaljer

Universitets- og høgskolerådet Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning

Universitets- og høgskolerådet Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat fra møte 1/10 i arbeidsutvalget for Nasjonalt råd for økonomiskadministrativ utdanning 17.02.10 i UHRs sekretariat Til stede: Iver Bragelien (leder), Frank Lindberg (nestleder), Trine Ellekjær,

Detaljer

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning. Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 20. juni 2012 i UHRs sekretariat

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning. Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 20. juni 2012 i UHRs sekretariat Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 20. juni 2012 i UHRs sekretariat Til stede: Bjarte Ravndal (leder), Trine Ellekjær, Kenneth Fjell, Åse Mørkeset,

Detaljer

Referat fra møte 3/10 i arbeidsutvalget for Nasjonalt råd for økonomiskadministrativ

Referat fra møte 3/10 i arbeidsutvalget for Nasjonalt råd for økonomiskadministrativ Referat fra møte 3/10 i arbeidsutvalget for Nasjonalt råd for økonomiskadministrativ utdanning 24.06.10 Møtet ble holdt i UHRs sekretariat Til stede: Iver Bragelien (leder), Lars Fallan, Theo Schewe, Terje

Detaljer

Arbeidsplan for NRØA for 2012-2015 Vedtatt av NRØA 21. mai 2012- med AUs prioriteringer Revidert november 2013

Arbeidsplan for NRØA for 2012-2015 Vedtatt av NRØA 21. mai 2012- med AUs prioriteringer Revidert november 2013 Arbeidsplan for NRØA for 2012-2015 Vedtatt av NRØA 21. mai 2012- med AUs prioriteringer Revidert november 2013 UHR har vedtatt en strategi for 2011 2014 med følgende tre mål: Mål 1: UHR skal bli en enda

Detaljer

Sandvik og. revisjon. Videre prosess. arbeidslivet

Sandvik og. revisjon. Videre prosess. arbeidslivet Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 26. april 2012 i UHRs sekretariat Til stede: Bjarte Ravndal (leder), Thomas Bogen (nestleder) Kenneth Fjell,

Detaljer

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat Møtedato: 5. januar 2011 Møtested: Norges Handelshøgskole Saksnr.: 11/15 Rektor Jan I Haaland ønsket velkommen til Norges Handelshøyskole Dernest

Detaljer

Arbeidsplan for NRØA for Vedtatt av NRØA 6. juni 2016, ajourført , justert

Arbeidsplan for NRØA for Vedtatt av NRØA 6. juni 2016, ajourført , justert Arbeidsplan for NRØA for 2016-2020 Vedtatt av NRØA 6. juni 2016, ajourført 21.09.16, justert 18.10.16 Universitets- og høgskolerådet vedtok 21. januar 2015 en ny strategi for UHR for 2015-2019 med følgene

Detaljer

Arbeidsplan for NRØA for Vedtatt av NRØA 6. juni 2016, ajourført

Arbeidsplan for NRØA for Vedtatt av NRØA 6. juni 2016, ajourført Arbeidsplan for NRØA for 2016-2020 Vedtatt av NRØA 6. juni 2016, ajourført 21.09.16 Universitets- og høgskolerådet vedtok 21. januar 2015 en ny strategi for UHR for 2015-2019 med følgene fire mål med tilhørende

Detaljer

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat Møtedato: 11.-12. oktober 2010 Møtested: Handelshøgskolen i Bodø Saksnr.: 10/18 NRØA-leder Iver Bragelien ønsket velkommen til NRØA-møtet, og

Detaljer

Rapport for Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 2013

Rapport for Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 2013 Rapport for Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 2013 1 Innhold 1. Innledning 3 2. Rådet og arbeidsutvalget 3 Rådet 3 Arbeidsutvalget 4 3. De viktigste sakene 4 3.1 Kartlegging av forskning

Detaljer

Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 4. november 2016 i UHRs sekretariat.

Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 4. november 2016 i UHRs sekretariat. Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 4. november 2016 i UHRs sekretariat. Til stede: Bjarte Ravndal (leder), instituttleder, Handelshøyskolen, Universitet i Stavanger Heidi Bjørstad, instituttleder,

Detaljer

Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 31. august 2015

Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 31. august 2015 Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 31. august 2015 Møtet ble holdt på Hotel Royal Christiania, Oslo Til stede: Bjarte Ravndal (leder), Tommy Bjørnødegård til kl. 14, Heidi Bjørstad, Espen Gressetvold,

Detaljer

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat fra møte 1/11 i arbeidsutvalget for NRØA Tid: Møtet ble holdt 4. april 2011 i UHRs sekretariat Til stede: Iver Bragelien (leder), Trine Ellekjær,

Detaljer

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat fra NRØA-møte 2/11 Møtedato: 23.-23. mai 2011 Møtested: Høgskolen i Vestfold Saksnr.: 11/15 Instituttleder Thomas Bogen ønsket NRØA velkommen.

Detaljer

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 5. mars 2012 på Radisson Blu Airport Hotel, Gardermoen Til stede: Bjarte Ravndal (leder), Kenneth Fjell,

Detaljer

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat fra NRØA-møte 3/11 Møtedato: 17.-18. oktober 2011 Møtested: Høgskolen i Lillehammer Saksnr.: 11/15 Viserektor for forskning Ole Gunnar Austvik

Detaljer

Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 25. mars 2015 i UHRs sekretariat

Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 25. mars 2015 i UHRs sekretariat Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 25. mars 2015 i UHRs sekretariat Til stede: Bjarte Ravndal (leder), Tommy Bjørnødegård, Espen Gressetvold, Trine Ellekjær, Kenneth Fjell, Theo Schewe og Mona

Detaljer

Universitets- og høgskolerådet Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning

Universitets- og høgskolerådet Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat fra møte 5/09 i arbeidsutvalget for NRØA. Møtet ble holdt 22.09.09 i UHRs sekretariat Til stede: Iver Bragelien (leder), Trine Ellekjær, Lars Fallan, Theo Schewe, Jan Roger Strømsrød og Mona Majgaard

Detaljer

Arbeidsplan for NRØA: Høst 2007 - Høst 2011, Vedtatt av NRØA 02.04.08. Ajourført januar 2009

Arbeidsplan for NRØA: Høst 2007 - Høst 2011, Vedtatt av NRØA 02.04.08. Ajourført januar 2009 Arbeidsplan for NRØA: Høst 2007 - Høst 2011, Vedtatt av NRØA 02.04.08. Ajourført januar 2009 I reglementet for UHRs fagstrategiske enheter, vedtatt av Universitets- og høgskolerådets styre den 17. oktober

Detaljer

Universitets- og høgskolerådet Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning

Universitets- og høgskolerådet Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat fra møte 4/09 i arbeidsutvalget for NRØA 15.06.09 i UHRs sekretariat Til stede: Trine Ellekjær, Lars Fallan, Theo Schewe, Eskil Høksnes Wilhelmsen, Terje Vassdal, og Mona Majgaard (sekretær) Forfall:

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 20. april 2007 Tid: 20.04.07 fra kl. 10.00-14.00 Sted: Universitets- og høgskolerådets lokaler, Pilestredet

Detaljer

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning. Referat fra studiebesøk i Berlin og møte 3/11 i arbeidsutvalget for NRØA

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning. Referat fra studiebesøk i Berlin og møte 3/11 i arbeidsutvalget for NRØA Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat fra studiebesøk i Berlin og møte 3/11 i arbeidsutvalget for NRØA Det var følgende program for studiebesøket: Onsdag 22. juni 2011 12:15-14.45

Detaljer

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat fra møte i Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 8. januar 2014 ved Norges Handelshøyskole Viserektor Gunnar E. Christensen ønsket

Detaljer

Medlemmer, varamedlemmer og observatører i NRØA samt deltakere fra fagkomiteene. Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: 13/35.05.

Medlemmer, varamedlemmer og observatører i NRØA samt deltakere fra fagkomiteene. Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: 13/35.05. Medlemmer, varamedlemmer og observatører i NRØA samt deltakere fra fagkomiteene Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: 13/35.05.13 Referat fra NRØA-møte 2/13 Møtedato: 2. - 3. mai 2013 Møtested: Universitetet

Detaljer

Rapport for Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 2009

Rapport for Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 2009 Rapport for Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 2009 Innhold 1. Rammene for arbeidet i NRØA 3 2. Rådet og arbeidsutvalget 3 Rådet 3 Arbeidsutvalget 4 3. De viktigste sakene 4 3.1 Forskning

Detaljer

Til stede: (nestleder. i UHRM) museum, UiO. UiT. Forfall: Referat. museum, Universitetet i Tromsø. innkalling. og saksliste

Til stede: (nestleder. i UHRM) museum, UiO. UiT. Forfall: Referat. museum, Universitetet i Tromsø. innkalling. og saksliste UHRs museumsutvalg Til stede: Johan E. Hustad, prorektor for innovasjonn og nyskapning, NTNU (leder i UHRM) Marit Anne Hauan, museumsdirektør ved Tromsø museum, UiT (nestleder i UHRM) Axel Christophersen,

Detaljer

Rapport for Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 2007

Rapport for Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 2007 Rapport for Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 2007 1 Innhold 1. Rammene for arbeidet i NRØA 3 2. Rådet og arbeidsutvalget 3 Rådet 3 Arbeidsutvalget 4 3. De viktigste sakene 4 3.1 Oppfølging

Detaljer

Referat fra møte i arbeidsutvalget i Nasjonalt råd for helse- og sosialfagutdanning

Referat fra møte i arbeidsutvalget i Nasjonalt råd for helse- og sosialfagutdanning Referat fra møte i arbeidsutvalget i Nasjonalt råd for helse- og sosialfagutdanning 28.10.2011 Tilstede: Kristin Ravnanger (leder) Ketil Jarl Halse (nestleder) Borgunn Ytterhus Heidi Kapstad Elise Kleppe

Detaljer

Rapport for Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 2014

Rapport for Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 2014 Rapport for Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 2014 1 Innhold 1. Innledning 3 2. Rådet og arbeidsutvalget 3 Rådet 3 Arbeidsutvalget 3 3. De viktigste sakene 4 3.1 Kartlegging av forskning

Detaljer

Godkjent referat for Representantskapet

Godkjent referat for Representantskapet Godkjent referat for Representantskapet Møtedato: 18.11.2015 Møtested: Handelshøyskolen BI Møtetid: 13.00-17.00 Saksliste Saksnr Tittel 15/009 Godkjenning av innkalling og saksliste 15/010 Referat fra

Detaljer

Styret Referat Møtedato: Møtetid: Møtested: Saksnr.: SAKSLISTE Saksnr. Sakstittel

Styret Referat Møtedato: Møtetid: Møtested: Saksnr.: SAKSLISTE Saksnr. Sakstittel Styret Rektor Jan I. Haaland (leder), Norges Handelshøyskole Rektor Sissel Østberg (nestleder), Høgskolen i Oslo Direktør Rune Jørgensen, Høgskolen Stord/Haugesund Rektor Lise Iversen Kulbrandstad, Høgskolen

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET. UHRs museumsutvalg

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET. UHRs museumsutvalg The Norwegian AssociationofHigher Education Institutions UHRs museumsutvalg Medlemmer: Johan E. Hustad, prorektor for innovasjon og nyskapning, NTNU (leder i UHRM) Marit Anne Hauan, direktør ved Tromsø

Detaljer

Faglig organisering og samarbeid

Faglig organisering og samarbeid Faglig organisering og samarbeid Sissel Ravnsborg Nestleder i NRT (Dekan ved Avd. for teknologi, HiST) Faglig organisering og samarbeiding Disposisjon: - Om UHR og NRT - Bokstavkarakterer - Navn på studieprogram/studieretninger

Detaljer

Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 6. februar 2013 i UHRs sekretariat

Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 6. februar 2013 i UHRs sekretariat Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 6. februar 2013 i UHRs sekretariat Til stede: Bjarte Ravndal (leder), Thomas Bogen, Kenneth Fjell, Erik Vea og Mona Majgaard (sekretær) Forfall: Espen Gressetvold,

Detaljer

Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 27. april 2015 kl. 10.00 i UHRs sekretariat

Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 27. april 2015 kl. 10.00 i UHRs sekretariat Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 27. april 2015 kl. 10.00 i UHRs sekretariat Til stede: Bjarte Ravndal (leder), Tommy Bjørnødegård, Heidi Bjørstad, Trine Ellekjær, Theo Schewe, Erik Vea og Mona

Detaljer

Nasjonalt råd for lærerutdannings arbeidsplan for perioden :

Nasjonalt råd for lærerutdannings arbeidsplan for perioden : Nasjonalt råd for lærerutdannings arbeidsplan for perioden 2009-2011: Hovedområder Tiltak og handlinger 2009-2011 Status og rapport pr september 2009 1) UTDANNINGSPOLITIKK En helhetlig strategi for norsk

Detaljer

Referat for NFE-HS arbeidsutvalg

Referat for NFE-HS arbeidsutvalg Referat for NFE-HS arbeidsutvalg Møtedato: 28.08.2015 Møtetid: 10.15-15.30 Møtested: UHRs lokaler, Stortorvet 2, Oslo Tilstede: Medlemmer: Dekan Arnfinn Sundsfjord (leder) Universitetet i Tromsø Norges

Detaljer

Referat fra FU møte Saksliste

Referat fra FU møte Saksliste Referat fra FU møte 23. 11. 2010 Rektor Torbjørn Digernes, NTNU (leder) Rektor Aslaug Mikkelsen Prorektor Curt Rice, Universitetet i Tromsø Forskningsdirektør Bjørn Haugstad, UiO Rektor Sigmund Loland

Detaljer

Karakterrapport for 2009 med spesiell fokus på masteroppgaver i økonomi og administrasjon Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning (NRØA)

Karakterrapport for 2009 med spesiell fokus på masteroppgaver i økonomi og administrasjon Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning (NRØA) rapport for med spesiell fokus på masteroppgaver i økonomi og administrasjon Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning (NRØA) vedtatt av NRØA 12. 10. 2010 1 Innledning Høsten 2003 ble det innført

Detaljer

Referat fra møte i Komité for integreringstiltak Kvinner i forskning mandag 11. og tirsdag 12. juni 2007

Referat fra møte i Komité for integreringstiltak Kvinner i forskning mandag 11. og tirsdag 12. juni 2007 Referat fra møte i Komité for integreringstiltak Kvinner i forskning mandag 11. og tirsdag 12. juni 2007 Tidspunkt: 11. juni kl. 15.30-18.00. 12. juni kl. 09.30-14.00 Sted: UHRs lokaler, Pilestredet 46

Detaljer

Felles mal for vitnemål og vitnemålstillegg

Felles mal for vitnemål og vitnemålstillegg Felles mal for vitnemål og vitnemålstillegg FS Brukerforum 2012 Tromsø 30. oktober Rachel Glasser Hvorfor felles mal? Kvalitet Vitnemålet skal være: gjenkjennelig som et gyldig norsk dokument forståelig:

Detaljer

Referat fra møte i NRØAs arbeidsutvalg

Referat fra møte i NRØAs arbeidsutvalg Referat fra møte i NRØAs arbeidsutvalg 13.02.2017 Til stede: Bjarte Ravndal, UiS Espen Gressetvold, NTNU Janicke Rasmussen, BI ved Sak 1, 2, 4, 5 og 9. Rasmussen dro kl. 12:15. Leif Longvanes, HVL Jan

Detaljer

Rapport for Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 2008

Rapport for Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 2008 Rapport for Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 2008 1 Innhold 1. Rammene for arbeidet i NRØA 3 2. Rådet og arbeidsutvalget 3 Rådet 3 Arbeidsutvalget 4 3. De viktigste sakene 4 3.1 Forskning

Detaljer

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat fra møte i UHRs nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 31. mai 1. juni 2017 Sted: Sogndal Program: 31. mai: Kl. 18:20 Buss fra flyplassen

Detaljer

Tillegg til karakterrapport for 2008 fra UHRs analysegruppe 1 : Karakterfordeling på masterarbeider (21. september 2009)

Tillegg til karakterrapport for 2008 fra UHRs analysegruppe 1 : Karakterfordeling på masterarbeider (21. september 2009) Tillegg til karakterrapport for 2008 fra UHRs analysegruppe 1 : Karakterfordeling på masterarbeider (21. september 2009) I kap 3.5 i karakterrapporten for 2008 ble det varslet at det ville bli utarbeidet

Detaljer

HØSTMØTE FOR PROFESJONSRÅDET FOR DESIGNUTDANNING, 7. oktober 2014, Kjeller

HØSTMØTE FOR PROFESJONSRÅDET FOR DESIGNUTDANNING, 7. oktober 2014, Kjeller Organ Møtested Møtedato og tid Profesjonsrådet for designutdanning Høgskolen i Oslo og Akershus, Kjeller 7.oktober 2014 10 15 HØSTMØTE FOR PROFESJONSRÅDET FOR DESIGNUTDANNING, 7. oktober 2014, Kjeller

Detaljer

Nasjonalt Råd for Teknologisk utdanning. Referat fra møte i Nasjonalt råd for teknologisk utdanning, NRT 10. mai 2016, UNIS, Svalbard

Nasjonalt Råd for Teknologisk utdanning. Referat fra møte i Nasjonalt råd for teknologisk utdanning, NRT 10. mai 2016, UNIS, Svalbard Nasjonalt Råd for Teknologisk utdanning Referat fra møte i Nasjonalt råd for teknologisk utdanning, NRT 10. mai 2016, UNIS, Svalbard Saksliste for NRTs separatmøte NRT-sak 1/16 Godkjenning av innkalling

Detaljer

UHR OFFENTLIG POSTJOURNAL UHR. Side 1 Inn- og utgående post, PostMottak, for perioden:

UHR OFFENTLIG POSTJOURNAL UHR. Side 1 Inn- og utgående post, PostMottak, for perioden: Dok.nr 08/134-4 JP.ID 11/558 Senter for grunnforskning Side 1 Klassering 1-SF-513.0 Saksbeh. SEKR-BHY Dok.nr 09/118-39 JP.ID 11/554 Kunnskapsdepartementet Klassering 1-SF-352 Saksbeh. SEKR-ØNY Dok.nr 09/387-2

Detaljer

2012 2013 Endring i prosentpoeng. 1.Høgskolen i Nesna 12,2 19,2 +7 2.Høgskolen i Narvik 10,9 16,7 +5,8

2012 2013 Endring i prosentpoeng. 1.Høgskolen i Nesna 12,2 19,2 +7 2.Høgskolen i Narvik 10,9 16,7 +5,8 Prosentandel midlertidige årsverk (*se nederst i dokumentet) i undervisnings- og forskerstillinger, andel av totalt antall årsverk 2012 og 2013. Rangert etter endring i andel fra 2012 til 2013. Statlige

Detaljer

Årsmøte 2015. NARMA - Norsk nettverk for forskningsadministrasjon. Gardermoen, 13.april 2015, kl 17:30

Årsmøte 2015. NARMA - Norsk nettverk for forskningsadministrasjon. Gardermoen, 13.april 2015, kl 17:30 Tromsø 30.03.2015 Ref: 2014/269-24 Årsmøte 2015 NARMA - Norsk nettverk for forskningsadministrasjon Gardermoen, 13.april 2015, kl 17:30 Saksliste ifølge Mandat og retningslinjer for NARMA 3.1 (http://narma.no).

Detaljer

Referat fra møte i UHRs utdanningsutvalg Tidspunkt: Onsdag 6. mai kl 1400 1700, 2009 Sted: Comfort Hotel Holberg, Bergen

Referat fra møte i UHRs utdanningsutvalg Tidspunkt: Onsdag 6. mai kl 1400 1700, 2009 Sted: Comfort Hotel Holberg, Bergen Referat fra møte i UHRs utdanningsutvalg Tidspunkt: Onsdag 6. mai kl 1400 1700, 2009 Sted: Comfort Hotel Holberg, Bergen Til stede: Olgunn Ransedokken, Høgskolen i Akershus, nestleder (ledet møtet) Egil

Detaljer

Rapport for Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 2005

Rapport for Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 2005 Rapport for Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 2005 1 Innhold 1. Rammene for arbeidet i NRØA 3 2. Rådet og arbeidsutvalget 4 3. De viktigste sakene 5 3.1 Oppfølging av Kvalitetsreformen

Detaljer

UH-pedagogikk: arbeidsgruppe Ja takk, begge deler Tromsø november 2012, Rica Ishavshotel Tromsø Rachel Glasser

UH-pedagogikk: arbeidsgruppe Ja takk, begge deler Tromsø november 2012, Rica Ishavshotel Tromsø Rachel Glasser UH-pedagogikk: arbeidsgruppe Ja takk, begge deler Tromsø 5.- 6. november 2012, Rica Ishavshotel Tromsø Rachel Glasser Hvorfor en UH-ped gruppe? økt kvalitet på læring og undervisning i UH-sektoren en ressursgruppe

Detaljer

Forslag til referat for Styret

Forslag til referat for Styret Forslag til referat for Styret Møtedato: 23.10.2017 Møtested: UHRs lokaler Møtetid: 10.00-16.00 Professor Nina Malterud, Universitetet i Bergen, deltok under saken om veiledende retningslinjer for kunst-ph.d.

Detaljer

Kvalifikasjonsrammeverket

Kvalifikasjonsrammeverket Kvalifikasjonsrammeverket har hatt en forhistorie i Norge siden 2004, med innspill, konferanser, møter, planleggingsgrupper i departementet og i UHR, referansegruppe, utredning, høring. I mars i år fastsatte

Detaljer

Referat for NFE-HS arbeidsutvalg

Referat for NFE-HS arbeidsutvalg Referat for NFE-HS arbeidsutvalg Møtedato: 27.11.2014 Møtested: SAS Radisson Blu Gardermoen Møtetid: 13:00-17:00 Til stede: Medlemmer Dekan Arnfinn Sundsfjord (leder) Universitetet i Tromsø - Norges arktiske

Detaljer

Forslag til referat fra møte i UHRs utdanningsutvalg

Forslag til referat fra møte i UHRs utdanningsutvalg Forslag til referat fra møte i UHRs utdanningsutvalg Tidspunkt: Tirsdag 24. oktober kl 1000 1500 Sted: UHRs lokaler, Oslo Til stede: Trine Hvoslef-Eide, Universitetet for miljø- og biovitenskap, leder

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 201001523-/KAV 29.11.2010. Nye styrer for perioden 2011-2015 - nominering av eksterne styremedlemmer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 201001523-/KAV 29.11.2010. Nye styrer for perioden 2011-2015 - nominering av eksterne styremedlemmer ,, ^^n ^'!"+^ ' ' ^ ^ ^^ / ^ ^ l ^ DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Statlige høyskoler Deres ref Vår ref Dato 201001523-/KAV 29.11.2010 Nye styrer for perioden 2011-2015 - nominering av eksterne styremedlemmer

Detaljer

Referat NRHS-AU. Saksliste

Referat NRHS-AU. Saksliste NRHS-AU Medlemmer: Kristin Ravnanger, leder Ketil Jarl Halse, nestleder Nina Waaler Borgunn Ytterhus Heidi Kapstad Anne Beate Båtnes Eirik Aldrin Fra UHRs sekretariat: Tor Rynning Torp Trine Grønn Forfall:

Detaljer

Styret. Godkjent referat

Styret. Godkjent referat Styret Rektor Jan I. Haaland (leder), Norges Handelshøyskole Rektor Lise Iversen Kulbrandstad (nestleder), Høgskolen i Hedmark Rektor Trond Michael Andersen, Høgskolen i Sør-Trøndelag Rektor Sigmund Grønmo,

Detaljer

Representantskapet. Godkjent referat SAKSLISTE

Representantskapet. Godkjent referat SAKSLISTE Representantskapet Godkjent referat Møtedato: 20.11.2012 Møtetid: Kl. 13:00 15:00 Møtested: Høgskolen i Hedmark Saksnr.: 12/213 SAKSLISTE Sak 009/12 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 010/12 Godkjenning

Detaljer

Referat fra møte 6 i Rammeplanutvalg for femårige, integrerte grunnskolelærerutdanninger på masternivå tirsdag 29.9. - onsdag 30.9.

Referat fra møte 6 i Rammeplanutvalg for femårige, integrerte grunnskolelærerutdanninger på masternivå tirsdag 29.9. - onsdag 30.9. Referat fra møte 6 i Rammeplanutvalg for femårige, integrerte grunnskolelærerutdanninger på masternivå tirsdag 29.9. - onsdag 30.9. 2015 Vår ref.: 15/00803 Til stede: Lise Iversen Kulbrandstad (leder),

Detaljer

Protokoll fra møtet 11. juni 2009

Protokoll fra møtet 11. juni 2009 Protokoll fra møtet 11. juni 2009 Til stede Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Lise Iversen Kulbrandstad (fram til kl 1445), Kari Kvigne, Sevat Lappegard, Vigdis Stensby, Torstein Storaas,

Detaljer

Representantskapet. Godkjent referat

Representantskapet. Godkjent referat Representantskapet Godkjent referat Møtedato: 17.11.2009 Møtetid: Kl. 12:00 17:00 Møtested: Høgskolen i Oslo Saksnr.: 09/350 SAKSLISTE Saksnr. Sakstittel 008/09 Godkjenning av innkalling/saksliste 009/09

Detaljer

Referat fra møte i UHRs arbeidsgruppe for karakteranalyse, onsdag 13.03.2013 Kl 11 ca 1500 i UHR. Pilestredet 46, 6. etasje. M20

Referat fra møte i UHRs arbeidsgruppe for karakteranalyse, onsdag 13.03.2013 Kl 11 ca 1500 i UHR. Pilestredet 46, 6. etasje. M20 Tilstede: Asbjørn Bjørnset Grete Lysfjord Per Manne Birgitte Levy (ref. UHR) Forfall: Svein Gladsø Kirsti Margrethe Mortensen Trine Oftedal 13.03.2013 Referat fra møte i UHRs arbeidsgruppe for karakteranalyse,

Detaljer

Tilleggsrapport fra arbeidsgruppe for å se nærmere på UH-sektorens generelle karakterbeskrivelser.

Tilleggsrapport fra arbeidsgruppe for å se nærmere på UH-sektorens generelle karakterbeskrivelser. Tilleggsrapport fra arbeidsgruppe for å se nærmere på UH-sektorens generelle karakterbeskrivelser. (10. juli 2009) Innledning Universitets- og høgskolerådets Utdanningsutvalg (UU) opprettet 28. februar

Detaljer

Erasmus Lene Oftedal, Kunnskapsdepartementet

Erasmus Lene Oftedal, Kunnskapsdepartementet Erasmus+ 2014-2020 Lene Oftedal, Kunnskapsdepartementet Ambisjoner-regjeringsplattform Regjeringen vil føre en proaktiv Europapolitikk for å ivareta norske interesser ved å medvirke tidligere i prosesser

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 19.04.2012 Tid: 09:45 13:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne Leder Kjetil Haugen Nestleder

Detaljer

UHR OFFENTLIG POSTJOURNAL UHR

UHR OFFENTLIG POSTJOURNAL UHR Dok.nr 08/241-24 JP.ID 10/1862 Postboks 8119 Dep., 0032 Oslo Dok.nr 08/241-25 JP.ID 10/1863 Utenriksdepartementet Dok.nr 08/241-26 JP.ID 10/1864 NORAD Dok.nr 08/241-27 JP.ID 10/1866 SIU Dok.nr 08/241-28

Detaljer

Referat fra møte i Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 26.-27. mai ved Høgskolen i Harstad.

Referat fra møte i Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 26.-27. mai ved Høgskolen i Harstad. Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat fra møte i Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 26.-27. mai ved Høgskolen i Harstad. Rektor Bodil Severinsen Olsvik ønsket NRØA

Detaljer

Referat fra møte i UHRs museumsutvalg 1. november 2016 ved Universitetsmuseet i Tromsø

Referat fra møte i UHRs museumsutvalg 1. november 2016 ved Universitetsmuseet i Tromsø UHRs museumsutvalg Referat fra møte i UHRs museumsutvalg 1. november 2016 ved Universitetsmuseet i Tromsø Til stede: Ingvild Sælid Gilhus, styreleder, Universitetsmuseet i Bergen, UiB (leder i UHRM) Reidar

Detaljer

Godkjent referat for styret

Godkjent referat for styret Godkjent referat for styret Møtedato: 28.01.2014 Møtested: UHRs lokaler/høgskolen i Oslo og Akershus Møtetid: 10:00-16:00 Medlemmer Rektor Ole Petter Ottersen (leder), Universitetet i Oslo Rektor Lise

Detaljer

Komité for integreringstiltak Kvinner i forskning

Komité for integreringstiltak Kvinner i forskning Komité for integreringstiltak Kvinner i forskning Referat fra møte fredag 30.oktober 2009 Sted: Høgskolen i Østfold, Fredrikstad Til stede: Professor Gerd Bjørhovde, UiT (leder) Førsteamanuensis Eva Skærbæk,

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 31.08.11

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 31.08.11 REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 31.08.11 Sted: Tilstede: Forfall: Handelshøyskolen BI, Oslo Vidar L.Haanes, Dag Morten Dahlen, Lars Dahle, Jens Folland, Ingunn Moser, og Jørn-Henning Theis. Dessuten

Detaljer

Referat fra møte i Universitets- og høgskolerådets forskningsutvalg 4. september 2008

Referat fra møte i Universitets- og høgskolerådets forskningsutvalg 4. september 2008 UNIVERSITETS- OG HØYSKOLERÅDET FORSKNINGSUTVALGET Notatdato: 05.09.2008 Referat fra møte i Universitets- og høgskolerådets forskningsutvalg 4. september 2008 Tilstede: Torbjørn Digernes, Anne Gro Vea Salvanes,

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET FORSKNINGSUTVALGET Notatdato:

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET FORSKNINGSUTVALGET Notatdato: UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET FORSKNINGSUTVALGET Notatdato: 18.01.2007 Referat fra møte i UHRs forskningsutvalg fredag 12. januar Til stede: Torbjørn Digernes, Haakon B. Benestad, Karl Otto Ellefsen (til

Detaljer

Styremøte 31. mai 2006 i Universitets- og høgskolerådet REFERAT

Styremøte 31. mai 2006 i Universitets- og høgskolerådet REFERAT UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET STYRET Rektor Gunnar Stave (leder), Høgskulen i Volda Rektor Jarle Aarbakke (nestleder), Universitetet i Tromsø Rektor Ivar Langen, Universitetet i Stavanger Rektor Jan I.

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 18.01.17 Sted: Tilstede: Forfall: Handelshøyskolen BI, Oslo Dag Morten Dalen, Solfrid Lind, Hans-Jørgen Leksen, Amund Thomassen og Tine Berents Widerøe. Dessuten møtte

Detaljer

SAKSLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 33/07 og 34/07 ble behandlet først i møtet. Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes.

SAKSLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 33/07 og 34/07 ble behandlet først i møtet. Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes. UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET Referat fra møte i i UHRs administrasjonsutvalg 22. juni 2007 Tid: 22.06.07 fra kl. 09.00-12.30 Sted: Høgskolen i Agder, Kristiansand Tilstede Medlemmer:

Detaljer

Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 18. april 2016

Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 18. april 2016 Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 18. april 2016 Til stede: Bjarte Ravndal (leder), instituttleder, Handelshøyskolen, Universitet i Stavanger Heidi Bjørstad, instituttleder, Høgskolen i Bergen

Detaljer

Komité for kjønnsbalanse i forskning. Godkjent referat

Komité for kjønnsbalanse i forskning. Godkjent referat Medlemmer: Professor Gerd Bjørhovde, Universitetet i Tromsø (leder) Professor Kjell Bratbergsengen, NTNU Førsteamanuensis Eivind Engebretsen, Universitetet i Oslo/Høgskolen i Oslo og Akershus Student Karen

Detaljer

Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 1. september i UHRs sekretariat.

Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 1. september i UHRs sekretariat. Referat fra møte i arbeidsutvalget for NRØA 1. september i UHRs sekretariat. Til stede: Bjarte Ravndal (leder), Tommy Bjørnødegård, Heidi Bjørstad, Trine Ellekjær, Kenneth Fjell, Espen Gressetvold, Theo

Detaljer

Referat fra NRØA-møte 1/10 i Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 6. januar 2010 ved Norges Handelshøyskole, Bergen

Referat fra NRØA-møte 1/10 i Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 6. januar 2010 ved Norges Handelshøyskole, Bergen Referat fra NRØA-møte 1/10 i Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 6. januar 2010 ved Norges Handelshøyskole, Bergen Rektor ved Norges Handelshøyskole Jan I Haaland ønsket velkommen til NHH

Detaljer

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning ! Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning Referat fra møte i Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 7. januar ved Høgskolen i Bergen Møtet ble innledet med en omvisning på campus.

Detaljer

Utkast til referat fra møte i NFE-HS-AU

Utkast til referat fra møte i NFE-HS-AU Medlemmer Leder Marit Kirkevold (leder) NPR sykepleie Nestleder Jarle Eid (nestleder) Universitetet i Bergen Leder Anne Berit Walter NPR farmasi Dekan Sameline Grimsgaard UiT Norges arktiske universitet

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk: Norsk Introduksjon

Detaljer

Godkjent referat. Styret

Godkjent referat. Styret Styret Rektor Jan I. Haaland (leder), Norges Handelshøyskole Rektor Sissel Østberg (nestleder), Høgskolen i Oslo Nestleder Ørjan Arntzen, Norsk studentorganisasjon Rektor Sigmund Grønmo, Universitetet

Detaljer

Universitetet i Oslo Avdeling for fagstøtte

Universitetet i Oslo Avdeling for fagstøtte Universitetet i Oslo Avdeling for fagstøtte Notat Til: Fakultetene Senter for tverrfaglig kjønnsforskning Senter for utvikling og miljø Sommerskolen Museene Universitetsbiblioteket Fagområdet for Universitetspedagogikk

Detaljer

Samletabeller 2012 NIFU/Hgu, 04.11.2013

Samletabeller 2012 NIFU/Hgu, 04.11.2013 Samletabeller 2012 NIFU/Hgu, 04.11.2013 S1. er, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre vitenskapelige/faglige stillinger etter lærestedstype og aldersgruppe i 2012

Detaljer

Referat fra møte i arbeidsutvalget i Nasjonalt råd for helse- og sosialfagutdanning

Referat fra møte i arbeidsutvalget i Nasjonalt råd for helse- og sosialfagutdanning Referat fra møte i arbeidsutvalget i Nasjonalt råd for helse- og sosialfagutdanning Tilstede: Aud Findal Dahl (leder) Alice Kvåle Marit Rustad Lise G. Lund Fra UHRs sekretariat: Tor Rynning Torp Forfall:

Detaljer

Referat fra møte i innkjøpsutvalget onsdag 2. november 2016

Referat fra møte i innkjøpsutvalget onsdag 2. november 2016 Referat fra møte i innkjøpsutvalget onsdag 2. november 2016 Tilstede: Innkjøpssjef Lisbeth Gussiås, NTNU (leder) Innkjøpssjef Merethe Berger Håkonsen, UiT Innkjøpssjef Kjetil Skog, UiB Økonomi- og driftsdirektør

Detaljer

Styret. Godkjent referat

Styret. Godkjent referat Styret Rektor Jan I. Haaland (leder), Norges Handelshøyskole Rektor Sissel Østberg (nestleder), Høgskolen i Oslo Direktør Rune Jørgensen, Høgskolen Stord/Haugesund Rektor Lise Iversen Kulbrandstad, Høgskolen

Detaljer

Representantskapet. Utvidet referat

Representantskapet. Utvidet referat Representantskapet Utvidet referat Møtedato: 15.11.2011 Møtetid: Kl. 13:00 17:00 Møtested: Norges Handelshøyskole Saksnr.: 11/249 SAKSLISTE Saksnr. Sakstittel 009/11 Godkjenning av innkalling/saksliste

Detaljer

Referat fra møte i UHRs utdanningsutvalg Tidspunkt: Tirsdag 2. desember kl Sted: UHRs lokaler i Pilestredet 46 b

Referat fra møte i UHRs utdanningsutvalg Tidspunkt: Tirsdag 2. desember kl Sted: UHRs lokaler i Pilestredet 46 b Referat fra møte i UHRs utdanningsutvalg Tidspunkt: Tirsdag 2. desember kl 1000 1500 Sted: UHRs lokaler i Pilestredet 46 b Til stede: Trine Hvoslef-Eide, Universitetet for miljø- og biovitenskap, leder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 2/2015 Møtested: Styrerommet Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 10:30 16:40. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 2/2015 Møtested: Styrerommet Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 10:30 16:40. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2015 Møtested: Styrerommet Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 10:30 16:40 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Paul Birger Torgnes Bodil Børset Inge Myrvoll

Detaljer

TORSDAG 25. OKTOBER 2012 VED DET JURIDISKE FAKULTET, UNIVERSITETET I TROMSØ

TORSDAG 25. OKTOBER 2012 VED DET JURIDISKE FAKULTET, UNIVERSITETET I TROMSØ Side 1 Nasjonalt fakultetsmøte for juridiske fag Adresse: Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø, postboks 9037 Leder: Dekan Hege Brækhus tlf 77644193, e-post hege.brakhus@uit.no Sekretær: Kirsti

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL. Saksnr. PS 16/17 Referat fra programstyremøtet 1. juni

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL. Saksnr. PS 16/17 Referat fra programstyremøtet 1. juni BFE/HHT Arkivref.: Dato: 12.09.2017 Legg til paragraf nummer for unntatt offentlighet her. MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/Møte i: Programstyret for mastergrader ved HHT Møteleder/referent: Anita Michalsen/Tore

Detaljer