Det Norske Myntverket Årsrapport 2004

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Det Norske Myntverket Årsrapport 2004"

Transkript

1 Det Norske Myntverket Årsrapport 2004

2 Innhold side 1 side 2 side 6 side 10 side 16 side 18 Rapport fra administrerende direktør Styrets årsberetning 2004 Regnskap Noter Revisors beretning Mynt- og medaljeproduksjon Det Norske Myntverket Postboks Kongsberg Telefon: Telefaks: E-post: Internett: Det Norske Myntverket Årsrapport 2004 Grafisk produksjon: Prinfo Vanberg

3 Rapport fra administrerende direktør Magne Flågan Adm. direktør I 2004 ble nok en milepæl passert i Myntverkets lange og tradisjonsrike historie. Etter mer enn 300 års drift på Kongsberg skiftet selskapet navn fra Den Kongelige Mynt til Det Norske Myntverket. Navneskiftet, som ble gjennomført medio september 2004, markerte siste fase i en lang rekke endringer direkte knyttet til det eierskiftet som fant sted ved bedriften sommeren Aktiviteten i 2004 Behovet for norsk sirkulasjonsmynt var betydelig lavere i 2004 enn i de foregående år, noe som for vår del resulterte i lavere aktivitet på dette området enn forventet. Til tross for dette har 2004 vært et hektisk år for Myntverket. Produksjon av minnemyntene som utgis av Norges Bank i forbindelse med 100-års jubileet i 2005 har stått sentralt, og lagt beslag på stor kapasitet. I tillegg har vi hatt en positiv utvikling og stor aktivitet innen utvikling og produksjon av våre øvrige produkter rettet mot samlermarkedet. Internasjonalt har markedet for sirkulasjonsmynt stort sett vært uforandret i Etterspørselen er fortsatt relativt lav og med opprettholdt produksjonskapasitet er markedet fortsatt preget av stor overkapasitet og sterkt pressede priser. Det skjer fortsatt betydelige restruktureringer i bransjen hvor vi i 2004 har sett de største endringene på leverandørsiden. Flere leverandører av myntrondeller har innstilt sin virksomhet helt, eller redusert sin produksjonskapasitet betydelig. For Det Norske Myntverket har aktivitetsnivået vært høyt gjennom hele året og omsetningen økte med hele 30 % sammenlignet med foregående år. På grunn av økte råvarepriser oppnådde vi ikke samme resultatgrad som i 2003, men effektivisering av driften medførte likevel at vi fikk et tilfredsstillende resultat som var betydelig bedre enn budsjettert. Det har vært lagt ned mye godt og målrettet arbeide i hele organisasjonen for å klare dette. Jeg vil benytte anledningen til å rette en stor takk til våre ansatte som har lagt ned en solid innsats og vist stor stå på vilje gjennom hele året. Strategi Vår overordnede målsetning framover er å gjøre Det Norske Myntverket til en konkurransedyktig aktør innen mynt og medaljemarkedet så vel nasjonalt som internasjonalt. Vårt mål er å utvikle bedriften videre i tråd med nye trender og krav som stilles fra markedet, men samtidig ivareta og bygge videre på de rike tradisjoner og den lange historie som ligger til grunn for vår virksomhet her på Kongsberg. Gjennom dette vil vi sikre at Myntverket består både som en levedyktig og fremtidsrettet bedrift, men også som den viktige kulturinstitusjon som vi er både i lokal og nasjonal sammenheng. Utsikter for 2005 Selv om vi har sett en betydelig reduksjon i behovet for norsk sirkulasjonsmynt de siste årene, og det faktum at produksjon av norsk sirkulasjonsmynt stadig utgjør en mindre del av vår aktivitet, gir den langsiktige produksjonsavtalen vi har inngått med Norges Bank en viktig grunnbeskjeftigelse for selskapet i Myntverket skal produsere et betydelig antall minnemynt for Norges Bank i 2005 i forbindelse med 100-års jubileet for unionsoppløsningen med Sverige, noe som vil medføre høy aktivitet i vår produksjon, spesielt i første halvår. Det norske markedet for øvrige samlerprodukter forventes å være stabilt godt også i Internasjonalt regner vi ikke med å se vesentlige forbedringer i markedssituasjonen i Viktige oppgaver i 2005 vil være å videreføre det pågående arbeidet med effektivisering av driften, og styrke selskapets tilgang til markedet. Basert på markedssituasjonen for selskapets produkter samt de behov vi har for å gjennomføre investeringer og andre tiltak for å bedre selskapets konkurransekraft forventer vi en omsetning og resultat for 2005 som vil være på linje med det som ble oppnådd i Magne Flågan Adm. direktør Rapport fra administrerende direktør 1

4 Styrets årsberetning Det Norske Myntverket (tidligere Den Kongelige Mynt) ble etablert som en del av Kongsberg Sølvverk så tidlig som i 1686, og var fram til 2003 underlagt og eid av ulike statlig institusjoner, senest Norges Bank. Medio 2003 ble samtlige aksjer i Den Kongelige Mynt AS solgt fra Norges Bank til de to selskapene Mint of Finland Ltd og Samlerhuset Norge AS, som hver eier 50 % av aksjene. Som en konsekvens av eierskiftet endret selskapet navn høsten 2004 til Det Norske Myntverket AS. Selskapet driver fortsatt sin virksomhet ut fra til dels historiske omgivelser i Kongsberg. Selskapets virksomhet består i utvikling, produksjon, markedsføring og salg av sirkulasjonsmynt, minnemynt og medaljer i det nasjonale og internasjonale markedet. Fortsatt drift I samsvar med regnskapsloven 3-3 bekreftes det at forutsetningene om fortsatt drift av selskapet er til stede. Dette begrunnes i de resultatprognoser som foreligger for 2005 samt i selskapets langsiktige strategiske prognoser. Selskapet er i en sunn økonomisk og finansiell stilling. Arbeidsmiljø og personale Myntverket har et godt utviklet opplegg, og arbeider systematisk innen områdene helse, miljø og sikkerhet. Det avholdes jevnlige møter i Bedrifts- og arbeidsmiljøutvalget. Bedriften har egen bedriftshelsetjeneste, er tilsluttet avtalen om «Inkluderende arbeidsliv», og gir gjennom avtale med etablerte treningssentere støtte til fysisk trening og oppfølging av bedriftens ansatte. Arbeidsmiljøet ved bedriften betraktes som godt, noe som er bekreftet gjennom resultater fra tidligere gjennomførte arbeidsmiljøundersøkelse blant selskapets medarbeidere. Det har i 2004 ikke vært registrert ulykker som har medført skade på personer eller materiell. Sykefraværet var i 2004 på 2,8 % av total arbeidstid mot 6,7 % i Av det totale fraværet i 2004 utgjorde korttidsfraværet 0,5 %. Ved inngangen til året var det 40 fast ansatte (38,8 årsverk) ved bedriften. Ved utgangen av året var det 39 fast ansatte ved Myntverket som utgjør 37,8 årsverk. Likestilling Selskapet har som mål å være en arbeidsplass der det råder full likestilling mellom kvinner og menn. Selskapet har en innarbeidet policy rundt likestilling som legger til grunn at det skal være likebehandling av kjønn i saker som omhandler for eksempel lønn, avansement og rekruttering. Andelen kvinner utgjør 23,1 % av bedriftens ansatte, mens andelen kvinner i ledelsen utgjør 40 %. Ytre miljø Myntverket har som målsetning å være en miljøvennlig bedrift, og det arbeides målrettet for å anvende størst mulig grad av miljøvennlige produkter i produksjonen. Bedriften har utslippstillatelse gitt av Statens Forurensningstilsyn. Innhenting og analysering av utslippsprøver blir foretatt regelmessig i henhold til gjeldende rutiner. I perioden har det blitt rapportert om 2 Styrets årsberetning

5 en liten overskridelse av tillat ph verdi ved en prøve. Det gjennomføres kildesortering ved bedriften og avfall leveres i sin helhet til godkjente deponier. Utover de stoffer hvor man har utslippstillatelse fra SFT, avgir bedriften i ubetydelig grad forurensning til omgivelsene. Hovedvekten av de råvarene som anvendes i produksjonen er metall. I forbindelse med overflatebehandling har bedriften et anlegg hvor det benyttes ammoniakk. Ammoniakkanlegget ble svært lite brukt i Nødvendige varslings- og beredskapsprosedyrer knyttet til anlegget er utarbeidet. Anlegget vil bli fjernet i Resultatregnskapet Selskapets totale omsetning økte fra 85,5 mill i 2003 til 111,1 mill i I forbindelse med hundreårsmarkeringen har Norges Bank besluttet å utgi en serie minnemynter, bestående av totalt tre gull- og tre sølvmynter. Det første myntparet ble utgitt i november 2003, mens det andre paret ble utgitt i september Produksjonen av disse myntene har vært et vesentlig bidrag til selskapets omsetning i Det siste paret i serien vil bli utgitt 7. juni Effektivisering av driften samt økt omsetning og generelt høy aktivitet gjennom året har medført at bedriften har oppnådd et tilfredsstillende resultat i Selskapet fikk et resultat før skatt på kr 10,9 mill mot kr 12,1 mill i Årsresultatet for selskapet ble i 2004 på kr 7,9 mill mot kr 8,1 mill i Balanse og likviditet Balansen ved utgangen av regnskapsåret har en samlet verdi på kr 65,0 mill mot kr 63,2 mill ved utgangen av Egenkapitalandelen er på 62,8 % og vurderes som solid. Selskapet har en akseptabel likviditet, og kan nedbetale sin kortsiktige gjeld ved bruk av de mest likvide midler. Etter styrets oppfatning gir det fremlagte resultatregnskap, balanse og kontantstrømoppstilling med tilhørende noter, et riktig bilde av driften i selskapet og om stillingen ved årsskiftet. Det har ikke inntruffet vesentlige hendelser etter balansedagen og fram til i dag som påvirker selskapets økonomiske stilling. Framtidsutsikter Det Norske Myntverket har inngått en langsiktig avtale med Norges Bank vedrørende produksjon av all norsk sirkulasjons- og minnemynt. Volumet av norsk sirkulasjonsmynt er fallende, men avtalen sikrer selskapet en grunnbeskjeftigelse de kommende år. Det er besluttet at det vil bli produsert norske minnemynter i 2005 i forbindelse med hundreårsmarkeringen av unionsoppløsningen med Sverige i Det internasjonale markedet for produksjon av sirkulasjonsmynt er fortsatt preget av stor overkapasitet og sterkt pressede priser. Etterspørselen etter samlerobjekter oppfattes som stigende, noe som medfører Styrets årsberetning 3

6 at man nå ser en dreining mot større produksjon av samlerobjekter. Dette skjer hos Myntverket så vel som blant de europeiske myntverk generelt. Gjennom et tett samarbeid med selskapets eiere, og ved utnyttelse av de synergier som finnes i dette samarbeidet, står selskapet godt rustet til å møte de framtidige utfordringer. Selskapet er inne i en omstillingsfase, og det er fortsatt betydelige investeringer som bør gjennomføres for å videreutvikle selskapet til å nå sin målsetning om å bli en konkurransedyktig aktør i markedet. Den interne omstillings- og effektiviseringsprosessen man er i gang med vil bli videreført. Markedssituasjonen for selskapets produkter samt et fortsatt behov for interne omstillingstiltak og investeringer, medfører at man ikke forventer noen vesentlig økning av selskapets omsetning og resultat i Styret påpeker dog at det som alltid er stor usikkerhet knyttet til vurderingen av de framtidige forhold. Disponering av årsresultatet Styret foreslår følgende disponering av årsresultatet: Avsettes til utbytte kr Overført til annen egenkapital kr Sum disponert kr Selskapets frie egenkapital var ved utgangen av 2004 kr Styre og administrasjon Selskapets styre ledes av Raimo Makkonen, og består i tillegg av Pentti Jähi, Tom Nysted, Leif Klevan, Ingrid Austlid Rise og Torbjørn Løwer, hvorav de to sistnevnte er valgt av og blant de ansatte. Selskapet ledes av administrerende direktør Magne Flågan. Kongsberg, den Raimo Makkonen Pentti Jähi Tom Nysted Styreleder Leif Klevan Torbjørn Løwer Ingrid Austlid Rise Magne Flågan Adm. direktør 4 Styrets årsberetning

7 Regnskap 5

8 Regnskap Resultatregnskap Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekt Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning Annen driftskostnad Sum driftskostnad Driftsresultat Renteinntekt fra foretak i samme konsern Annen renteinntekt Annen finansinntekt Annen rentekostnad Annen finanskostnad Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Årsresultat Dispnering (dekning) av årsresultatet Avsatt til utbytte Avsatt til annen egenkapital Sum disponert (dekket) Regnskap

9 Balanse Eiendeler Note Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Lisenser Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Maskiner og anlegg Driftsløsøre, inventar, verktløy, kontormaskiner o.l Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Pensjonsmidler Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmilder Varer Fordringer Kundefordringer 6, Kundefordringer i samme konsern 6, Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omlløpsmidler Sum eiendeler Regnskap 7

10 Balanse Egenkapital og gjeld Note Egenkapital Aksjekapital (100 aksjer á kr ) 9, Annen innskutt egenkapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Avsetning for forpliktelser Utsatt skatt - - Sum avsetning for forpliktelser - - Annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Leverandørgjeld i samme konsern Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter utbytte Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum kortsiktig gjeld Kongsberg, den Raimo Makkonen Pentti Jähi Tom Nysted Styreleder Leif Klevan Torbjørn Løwer Ingrid Austlid Rise Magne Flågan Adm. direktør 8 Regnskap

11 Kontantstrømoppstilling Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Resultat før skatt Gevinst ved salg av driftsmidler Betalbar skatt Ordinære avskrivinger Forskjellen mellom kostnadsført pensjon og inn-/utbetalinger Endring i varer, kundefordringer og leverandørgjeld Endring i andre tidsavgrensningsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Investeringer i varige driftsmidler Salg av varige driftsmidler (salgssum) Endring i andre investeringer - Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Opptak av ny gjeld (kortsiktig og langsiktig) - Nedbetaling av gammel gjeld - Utbytte Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i likvider i året Kontanter og bankinnskudd pr Kontanter og bankinnskudd pr Regnskap 9

12 Noter Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Andelen av salgsinntekter som knytter seg til fremtidige serviceytelser balanseføres som uopptjent inntekt ved salget, og inntektsføres deretter i takt med levering av ytelsene. Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes forventede levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr Vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader. Påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Skillet mellom vedlikehold og påkostning/ forbedring regnes i forhold til driftsmidlets stand ved kjøp av driftsmidlet. Varer Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost etter FIFO- prinsippet og virkelig verdi. Egentilvirkede ferdigvarer og varer under tilvirkning er vurdert til full tilvirkningskost. Det foretas nedskriving for påregnelig ukurans. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. Pensjoner Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser beregnes etter lineær opptjening basert på forutsetninger om diskonteringsrente, fremtidig regulering av lønn, pensjoner og ytelser fra folketrygden, fremtidig avkastning på pensjonsmidler samt aktuarmessige forutsetninger om dødelighet, frivillig avgang, osv. Pensjonsmidler er vurdert til virkelig verdi og fratrukket i netto pensjonsforpliktelser i balansen. Endringer i forpliktelsen som skyldes endringer i pensjonsplaner fordeles over antatt gjenværende opptjeningstid. Det samme gjelder estimatavvik i den grad de overstiger 10 % av den største av pensjonsforpliktelsene og pensjonsmidlene (korridor). Arbeidsgiveravgiften kostnadsføres basert på innbetalt pensjonspremie for sikrede (kollektive) pensjonsordninger, mens den er periodisert i samsvar med endring i pensjonsforpliktelsen for usikrede pensjoner. Skatter Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 28 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt eventuelt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet. Oppføring av utsatt skattefordel på netto skattereduserende forskjeller som ikke er utlignet og underskudd til fremføring, er begrunnet med antatt fremtidig inntjening. Utsatt skatt og skattefordel som kan balanseføres er oppført netto i balansen. Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metoden. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer som umiddelbart og med uvesentlig kursrisiko kan konverteres til kjente kontantbeløp og med forfallsdato kortere enn tre måneder fra anskaffelsesdato. 10 Noter

13 Note 2 Varer Råvarer Varer i arbeid Ferdigvarer Sum Note 3 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser; lån til ansatte m.m. Lønnskostnader Lønninger Folketrygdavgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum Gjennomsnittlig antall ansatte Ytelser til ledende personer Daglig leder Styre Lønn Annen godtgjørelse Sum Dersom det oppstår en situasjon som medfører at styret for DKM AS krever at daglig leder fratrer sin stilling, vil dette utløse en etterlønn i 12 mnd. Lønnen tilsvarer årslønnen på fratredelsestidspunktet. Revisor Kostnadsført revisjonshonorar i 2004 var kr Andre tjenester utgjør kr Noter 11

14 Note 4 Pensjonskostnader, -midler og -forpliktelser Pensjonskostnader Sikrede Usikrede Sum Nåverdi av årets pensjonsopptjening /- Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen /- Avkastning pensjonsmidler /- Resultatførte planavvik/estimatendringer /- Arbeidsgiveravgift = Netto pensjonskostnad Pensjonsforpliktelse sikrede Opptjente pensjonsforpliktelser Beregnet effekt av fremtidig lønnsregulering = Beregnede pensjonsforpliktelser /- Pensjonsmidler (til markedsverdi) /- Ikke resultatført virkning av estimatavvik/planendring /- Arbeidsgiveravgift = Netto pensjons(forpliktelse)/midler Pensjonsforpliktelser usikrede Opptjente pensjonsforpliktelser Beregnet effekt av fremtidig lønnsregulering = Beregnede pensjonsforpliktelser /- Pensjonsmidler (til markedsverdi) /- Ikke resultatført virkning av estimatavvik/planendring /- Arbeidsgiveravgift = Netto pensjonsforpliktelse Samlede pensjons(forpliktelser)/midler Selskapet har pensjonsordninger som omfatter i alt 40 personer. Ordningen gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Forpliktelsen er dekket gjennom Norges Banks Pensjonskasse. I tillegg har selskapet en tariffestet avtalefestet førtidspensjonsordning (AFP) Alle tall er i TNOK Økonomiske forutsetninger Diskonteringsrente 6,5 % 5,5 % Forventet lønnsregulering 3,0 % 3,0 % Forventet avkastning på fondsmidler 6,5 % 6,5 % G-regulering/regulering av pensjon under utbetaling 2,5 % 2,5 % Forventet uttaksprosent AFP- ordningen 40,0 % 40,0 % Forventet turnover år avtagende fra 8 %, 0 % etter 50 år. De aktuarmessige forutsetningene er basert på vanlig benyttede forutsetninger inne forsikring når det gjelder demografiske faktorer. 12 Noter

15 Note 5 Varige driftsmidler Kontormaskiner og inventar Produksjonsmaskiner Transportmidler Adm. bygg Industribygg Tomt Sum Anskaffelseskost pr Tilgang Avgang Anskaffelseskost pr Akkumulerte avskrivninger pr Bokført verdi pr Årets avskrivninger Økonomisk levetid 3 5 år 3 5 år 3 5 år 50 år 25 år Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Lineær Lineær Ervervsår Levetid Kostpris Årets avskrivninger Nedskrevet verdi pr Immaterielle einedeler Lisenser etc. 2002/03/04 3 år Note 6 Kundefordringer Kundefordringer Kundefordringer i konsern Delkrederavsetning Netto kundefordringer Note 7 Mellomværende med selskap i samme konsern m.v Fordring konsernselskap Kortsiktig fordring Kundefordring i konsern Gjeld til foretak i samme konsern Kortsiktig gjeld 0 0 Leverandørgjeld Noter 13

16 Note 8 Skatt Beregning av utsatt skatt Endring Skattereduserende midlertidige forskjeller som kan utlignes Kundefordringer Driftsmidler Varebeholdning Pensjoner Avsetning etter GRS Sum skattereduserende midlertidige forskjeller Grunnlag for beregning av utsatt skatt/utsatt skattefordel Utsatt skatt/utsatt skattefordel, 28 % Betalbar skatt på årets resultat fremkommer slik Ordinært resultat før skattekostnad Endring i midlertidige forskjeller Innskutt annen kapital Permanente Grunnlag betalbar skatt Beregnet betalbar skatt (28 %) Årets skattekostnad fremkommer slik Betalbar skatt på årets resultat Endring utsatt skattefordel Årets totale skattekostnad Note 9 Egenkapital Aksjekapital Innskutt annen EK Annen EK Sum Egenkapital Årsresultat Utbytte Egenkapital Noter

17 Note 10 Aksjekapital og aksjonærinformasjon Aksjekapital Antall Pålydende Balanseført Aksjekapital pr Eierstruktur Antall aksjer Eierandel Samlerhuset Norge AS % Mint of Finland Ltd % Note 11 Bundne midler I posten inngår bundne bankinnskudd med kr Noter 15

18 Revisors beretning 16 Revisors beretning

19 Revisors beretning 17

20 Mynt- og medaljeproduksjon Norges Bank gir i perioden ut en serie minnemynter i anledning av hundreårsmarkeringen for unionsoppløsningen mellom Norges og Sverige i Serien består av tre gull- og tre sølvmynter som vil utgis parvis. Det første paret ble utgitt 27. november 2003 i anledning kong Haakon VIIs edsavleggelse i Stortinget på den dagen i Det andre paret ble utgitt 23. september KRONE MINNEMYNT krone minnemynt 2004 Myntens data Kvalitet: Proof Diameter: 39 mm Vekt: 33,8 g (1 unse fintsølv) Legering: 925Ag Sterling Utgivelsesdato: 23. september 2004 Opplag: Maks stk. Preg advers Trippelportrett av Norges konger Kunstner: Øivind Hansen. Preg revers Borerigg på havets overflate med havdypet som et bredt tversgående felt. Kunstner: Danuta Haremska. Rand Glatt 18 Mynt- og medaljeproduksjon

21 1500-krone minnemynt 2004 Myntens data Kvalitet: Proof Diameter: 27 mm Vekt: 16,96 g (1/2 unse fintgull) Legering: 917Au 1500-KRONE MINNEMYNT 2004 Utgivelsesdato: 23. september 2004 Opplag: Maks stk. Preg advers Trippelportrett av Norges konger Kunstner: Øivind Hansen Preg revers Dråper av olje. Kunstner: Thomasz B. Ozdowski. Rand Glatt Mynt- og medaljeproduksjon 19

22 For å markere at det var 150 år siden den første jernbanen i Norge ble åpnet besluttet Norges Banks hovedstyre å utmynte en 20-krone med spesialpreg i Mynten ble utgitt som sirkulasjonsmynt til pålydende og er tvungent betalingsmiddel. 20-KRONE MINNEMYNT 2004 Mynt i spesialemballasje Hvert år utgis årets 20-krone i brilliant kvalitet med et begrenset opplag på eksemplarer. Mynten er pakket i en dekorativ emballasje og årets sirkulernde 20-krone feirer at det i år er 150 år siden jernbanen ble etablert i Norge. Norges første jernbane, Norsk Hoved Jernbane, var 68 kilometer lang og gikk fra Kristiania til Eidsvold. Hovedbanen ble åpnet på ettersommeren 1854 av George Stephenson, oppfinneren av damplokomotivet, og ble en stor suksess. Allerede det første året fraktet den passasjerer og tonn trelast. Den gang kunne en hestetransport fra Kristiania til Eidsvold ta inntil to dager, mens den nye jernbanen brukte under fire timer, og jernbanen fikk derfor stor betydning for bosettingen og næringsutviklingen langs banestrekningen. Åpningen av Hovedbanen ble dermed starten på en revolusjon av transportsektoren, omkring 50 år før de første bilene begynte å rulle på norske veier. Myntens data Diameter: 27,5 mm Tykkelse: 2,2 mm Vekt: 9,9 g (1/2 unse fintgull) Legering: 81Cu 10Zn 9Ni Preg advers Kong Harald Vs portrett i høyrevendt profil. Preg revers Et utsnitt av jernbaneskinner med sporveksel, som et tidløst symbol på jernbanedrift. Rand Glatt Myntsett UNC 2004 De årlige settene med norske mynter inneholder årets mynter i usirkulert kvalitet. Myntsettet for 2004 ble utgitt i et opplag på i klassisk utgave (hardplast) og i eksemplarer i souvenirutgave. Årets tema på souvenirsettet er Haugalandet og Haugesund, byen som feiret sitt 150-årsjubileum i I tillegg er en del av omslaget viet jernbanens 150-årsjubileum i forbindelse med årets 20-krone. Souvenirsettet ble utgitt med både norsk og engelsk tekst. Myntsett Proof 2004 Årets proofsett ble i år utgitt i et opplag på stk. Kunstner Ingrid Austlid Rise 20 Mynt- og medaljeproduksjon

23 Proofsett eksklusiv Proofsett Eksklusiv ble utgitt i et begrenset antall på 750 nummererte sett. I tillegg til Norges fem sirkulasjonsmynter i høyeste proofkvalitet inneholder Proofsett Eksklusiv også en gullmedalje som feirer Norges nye tronarving, Prinsesse Ingrid Alexandra. Myntene og medaljen er individuelt pakket i beskyttende plastkapsler, og hele settet leveres i et treskrin med en nummerert sølvplate. Mynt i rull Usirkulerte mynter i originalruller fra Det Norske Myntverket kan være meget vanskelig å få tak på i markedet. Dette settet er populært fordi det inneholder en rull av alle sirkulasjonsmynter utgitt i løpet av året. Rullene kan kun kjøpes som et komplett sett, ikke som individuelle ruller, og leveres i en samlereske Barnets Myntsett Dette myntsettet inneholder Norges regulære sirkulerende mynter, samt medaljen «Barn i kurv» modellert av Ivar Throndsen tidlig på 1900-tallet. Medaljens revers kan graveres med opptil 20 tegn og omslaget har egne områder hvor man kan notere alle viktige begivenheter i barnets første leveår. Jernbanen 150 år Utgaven omhandler mynter som ble utgitt i 1854 og årene som markeres med jernbanejubileet. Settet inneholder forsølvete og patinerte advers- og reverskopier av 12-skilling og 24-skilling fra 1854 de eneste to myntene som ble utgitt i i tillegg til den usirkulerte utgaven av årets jubileums 20-krone. Begge de førstnevnte myntene ble modellert ved myntverket i Sverige og har et portrett av kong Oskar I som adversmotiv og riksvåpenet som reversmotiv. Medaljer Den Kongelige Mynt har i 2004 gjennomført flere større medaljeprosjekter, enten i egen regi, som utgiver, eller som produsent for andre utgivere i Norge og internasjonalt. Norges Numismatiske historie I 2002 introduserte vi en ny serie som fokuserer på Norges numismatiske historie. Den femte utgaven kom på våren og het Gimsøydaleren. Gimsøydaleren Settet inneholder eksakte replikaer av advers og revers av den originale Gimsøydaleren. Advers viser et portrett av kong Christian III med krone og septer mens reversen viser datidens riksløve. Utgave nr. 6 kom på høsten og er kalt Jernbanen 150 år Lillehammer OL 10 år I anledning av 10-årsjubileet for OL på Lillehammer ga myntverket ut en gull- og en sølvmedalje formgitt av Grazyna Lindau hvor motivene var hentet fra både OLstadion og birkebeinerne. Mynt- og medaljeproduksjon 21

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Innhold Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 11. Balanse 12. Kontantstrøm 14. Noter til regnskapet 15. Revisors beretning 20

Innhold Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 11. Balanse 12. Kontantstrøm 14. Noter til regnskapet 15. Revisors beretning 20 Årsmelding 2006 Innhold Innledning 1 Styrets beretning 3 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Kontantstrøm 14 Noter til regnskapet 15 Revisors beretning 20 Produksjon: Dialecta Kommunikasjon as april 2007 Samspill

Detaljer

12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 16 Balanse morselskap. 18 Kontantstrømoppstilling morselskap. 19 Regnskapsprinsipper

12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 16 Balanse morselskap. 18 Kontantstrømoppstilling morselskap. 19 Regnskapsprinsipper Årsrapport 2011 Innhold 2 Innhold 3 Hovedtall 3 Årsberetning 11 Resultatregnskap konsern 12 Balanse konsern 14 Kontantstrømoppstilling konsern 15 Resultatregnskap morselskap 16 Balanse morselskap 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

NRK AS Årsberetning 2005

NRK AS Årsberetning 2005 NRK AS Årsberetning 2005 NRKs virksomhet NRK har i 2005 befestet sin posisjon som landets ledende kringkastingsselskap med hovedansvar for å produsere og distribuere et radio- og fjernsynstilbud til hele

Detaljer

INNHOLD 2 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 3

INNHOLD 2 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 3 ÅRSRAPPORT 2012 INNHOLD 4 Ledergruppen i LeasePlan Norge 5 Innledning 7 I form for fremtiden! Administrerende direktør har ordet 15 Styrets årsberetning 16 Organisasjon og miljø 17 Kommentarer til regnskapet

Detaljer

Innhold. 3 Hovedtall. 3 Årsberetning. 11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern

Innhold. 3 Hovedtall. 3 Årsberetning. 11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern Årsrapport 2013 Innhold 3 Hovedtall 3 Årsberetning 11 Resultatregnskap konsern 12 Balanse konsern 14 Kontantstrømoppstilling konsern 15 Resultatregnskap morselskap 16 Balanse morselskap 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS 1 Om MøllerGruppen Bil MøllerGruppen Bil er en del av MøllerGruppen, som er er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling

Detaljer

Styrets årsberetning. Årsregnskap. Grunneierfond. Styrets arbeid. Arbeidsmiljø og personal. Likestilling. Fremtidig utvikling

Styrets årsberetning. Årsregnskap. Grunneierfond. Styrets arbeid. Arbeidsmiljø og personal. Likestilling. Fremtidig utvikling 1 Årsrapport 2011 1 2 Styrets årsberetning Styrets arbeid Arbeidsmiljø og personal Likestilling Fremtidig utvikling Redegjørelse for årsregnskapet Finansiell risiko og risikostyring Disponering Grunneierfond

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2005 2004 2003 2002 Omsetning inkl. provisjon 28 178 28 362 27 662 25 733 Vekst i omsetning inkl. provisjon 2,8 % 4,0 % 8,7 % 9,6

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2014 69. driftsår

Årsmelding og regnskap 2014 69. driftsår Innhold Årsmøtet... 4 Styrets beretning... 5 Lagets organer... 6 Medlemssparing og medlemmer... 7 Lagets drift... 7 Sluttord... 8 Resultatregnskap for Coop Hamarvik 2014... 9 Balanse for Coop Hamarvik

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS 1 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling og drift av eiendommer. Selskapet er

Detaljer

forny AS Årsrapport 2013

forny AS Årsrapport 2013 forny AS Årsrapport 2013 forny AS Paviljong, Fornebuveien 7-13. Miljø: BREEAM NOR-sertifiseres Opprinnelsesår: 1994. 1998 og 2001 Areal: 9.000 kvm kontor + 5000 kvm kjeller Byggekost: Ca 100 MNOK INVESTERE

Detaljer

Årsberetning og regnskap. Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS Store Norske Spitsbergen Grubekompani AS Store Norske Boliger AS Store Norske Gull AS

Årsberetning og regnskap. Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS Store Norske Spitsbergen Grubekompani AS Store Norske Boliger AS Store Norske Gull AS Årsberetning og regnskap Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS Store Norske Spitsbergen Grubekompani AS Store Norske Boliger AS Store Norske Gull AS 2006 Store Norske Spitsbergen Kulkompani Aktieselskap

Detaljer

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 as ing. gunnar m. backe 1 2 3 4 Forsiden: Torshovdalen 1. 1 4: Christinedal CHRISTINEDAL Byggherre: Christinedal bolig AS, et selskap i Schage Eiendom AS Arkitekt:

Detaljer

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS 10 Årsrapport/2010 Kristiansand Næringsselskap AS lillesand næringsarealer AS Årsrapport 2010 2 3 05 Selskapsoversikt 09 Knas Styrets beretning 2010 LINA Styrets beretning 2010 10 26 Knas Regnskap 2010

Detaljer

AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014

AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014 AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014 AS ING. GUNNAR M. BACKE Torshovdalen 2, leiligheter og barnehage i front. Forsiden: Sofienberg ungdomsskole, mellombygg. (Foto: Trond Joelson, Byggeindustrien) Torshovdalen

Detaljer

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Sammendrag av årets virksomhet 2007 vil inngå som et merkeår i bankens historie. Banken ble etablert i 2003 og har dermed lagt bak seg sitt femte regnskapsår, det

Detaljer

Innhold. 28 Øvrig informasjon 31 Dette er TRONDOS 32 Driftsorganisasjon 33 Medlemsorganisasjon 38 Medlemsfordeler KRETSÅRSMØTER

Innhold. 28 Øvrig informasjon 31 Dette er TRONDOS 32 Driftsorganisasjon 33 Medlemsorganisasjon 38 Medlemsfordeler KRETSÅRSMØTER ÅRSBERETNING 2014 INNHOLD KRETSÅRSMØTER Innhold 3 Kretsårsmøter 4 Kart over butikker 4 Styrets beretning 14 Regnskap og konsern m/kontrollkomiteens melding og revisors beretning 28 Øvrig informasjon 31

Detaljer

Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no. Umoe Restaurants AS Org.nr: 992 249 870 www.umoerestaurants.com

Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no. Umoe Restaurants AS Org.nr: 992 249 870 www.umoerestaurants.com årsrapport 2013 American Bistro Scandinavia AS Org.nr: 884 388 562 www.fridays.no King Food AS Org.nr: 984 388 608 www.burgerking.no Peppes Pizza AS Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no Umoe Restaurant Group

Detaljer

Sektor Gruppen. Årsrapport

Sektor Gruppen. Årsrapport Sektor Gruppen Årsrapport 2011 B Sektor Gruppen årsrapport 2011 / styrets beretning Innholdsfortegnelse Administrerende direktør har ordet... 3 Utvikler varige verdier... 4 Butikkmiks og tilgjengelighet

Detaljer

våle Bygg AS Årsrapport 2013

våle Bygg AS Årsrapport 2013 våle Bygg AS Årsrapport 2013 Jarlsø, sommeren 2013 våle bygg as Jarlsø trinn 3 - Signalbygget Bolig 90 Nygårdveien Montør i stillas, Jarlsø trinn 3 - Signalbygget Jarlsø trinn 3 Signalbygget Byggherre:

Detaljer

Høland og Setskog Elverk SA

Høland og Setskog Elverk SA Årsrapport 2014 Innhold: Organisasjon og virksomhetsområder s. 3 Forord fra Daglig leder s. 5 Nett s. 6 Vår bedrift s. 8 Fiber s. 10 Varme s. 11 Kommunikasjon og omdømme s. 12 Samfunns og sosialt ansvar

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS 1 Om MøllerGruppen Eiendom MøllerGruppen Eiendom eier, forvalter og utvikler næringseiendommer i Norge, Sverige og Baltikum. Porteføljen består av 105 eiendommer med til sammen ca. 330.000 kvm bygningsmasse.

Detaljer

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Økonomi Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2014/566 Dato: 10.03.2014 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Årsregnskap 2013 styrets

Detaljer

ÅRSMELDING. Vedlegg nr. Ve

ÅRSMELDING. Vedlegg nr. Ve 1 2 3 ÅRSMELDING 2012 Konsernet Notodden Energi har hatt en svak reduksjon i omsetningen i 2012 i forhold til 2011. Lave kraftpriser gjennom hele året er hovedårsaken til svikten. Markedsprising på strøm

Detaljer

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 6 589 4 717

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 6 589 4 717 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 Premieinntekter 2/3 Forfalt bruttopremie 483 629 497 466 Avgitte gjenforsikringspremier -162 004-144 649 Forfalt premie for egen regning 321

Detaljer

konsernregnskap amedia innhold

konsernregnskap amedia innhold konsernet amedia årsrapport 2012 konsernregnskap amedia innhold REGNSKAP Resultatregnskap 43 Utvidet resultatregnskap 44 Balanse 45 Kontantstrømoppstilling 46 Endringer i konsernets egenkapital 47 NOTER

Detaljer

Årsrapport 2013. Eika Forsikring

Årsrapport 2013. Eika Forsikring Årsrapport 2013 Eika Forsikring Virksomhetens art og hvordan den drives Eika Forsikring AS har siden 1.januar 2000 utviklet og levert skadeforsikringer til person-, landbruks- og småbedriftsmarkedet lokalt

Detaljer

ÅRSBERETNING 2010 FOR FORNEBU SPAREBANK

ÅRSBERETNING 2010 FOR FORNEBU SPAREBANK Årsrapport 2010 1 2 Innhold styrets ÅRSBERETNING... 4 resultatregnskap... 10 BALANSE... 11 KONTANTSTRØMANALYSE... 12 NOTER... 13 revisjonsberetning... 27 kontrollkomiteens BERETNING... 29 ANSATTE OG STYRENDE

Detaljer

Årsrapport 2013 www.siemens.no

Årsrapport 2013 www.siemens.no Vi gjør fremtiden elektrisk Årsrapport 2013 www.siemens.no Innhold 03 Vi gjør fremtiden elektrisk 04 Nøkkeltall 05 Organisasjon 07 Årsberetning 19 Noter 15 Resultatregnskap 16 Balanse 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer