vossabanken.no - Skapar verdiar for deg og lokalsamfunnet Kundemagasin for Voss Sparebank Haust 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "vossabanken.no - Skapar verdiar for deg og lokalsamfunnet Kundemagasin for Voss Sparebank Haust 2013"

Transkript

1 Kundemagasin for Voss Sparebank vossabanken.no Haust Skapar verdiar for deg og lokalsamfunnet

2 vossabanken.no Haust Skapar verdiar for deg og lokalsamfunnet Rådgjeving med utgangspunkt i dine ynskje og behov med god lokalkunnskap med tid til å ha deg i fokus Sparing gode vilkår på innskot fondssparing aksjar og obligasjonar Finansiering gode lånevilkår rådgjevarar med lang røynsle og lokalkunnskap Betaling gebyrfritt ved bruk av nettbank gebyrfritt i bank for honnørkundar nye spanande betalingsløysingar for mobil Frende Forsikring gode vilkår til konkurransedyktige prisar tilpassa dine forsikringsbehov lojalitetsrabatt Brage Finans gode finansieringsløysingar for næring for små og mellomstore bedrifter tilbyr privat leasing Foto: Arne Morten Lirhus Voss Sparebank har lang fartstid i Vossabygda. Gode kundar som stør opp om banken gjev oss høve til betydelege bidrag tilbake til lokalsamfunnet. Utgjevar: Voss Sparebank - Ansv. redaktør: Kjell Jostein Bø - Trykk: Sentergrafisk, Larvik Grafisk: Voss Sparebank - Framside: Herheim Foto - Opplag: 7500

3 For kundar og lokalsamfunn i 170 år - aktiv medspelar og samarbeidspartnar Voss Sparebank er ein sjølvstendig, solid og sprek bank som har drive bankverksemd i over 170 år. I alle desse åra har Voss Sparebank vore ein sjølvstendig, engasjert og trygg medspelar i utviklinga av lokalsamfunnet og næringslivet. Strategien vår ligg fast. Banken skal gjennom langsiktig og tillitsvekkjande arbeid leggja til rette for utvikling både for privatpesonar og verksemder på Voss og omkringliggjande kommunar. Voss Sparebank opna dørene for fyrste gong 24. november i Catarina Johansdatter Vinje var fyrste kunden som synte tiltru til den nyskipa banken. Ho sette inn 31. spesidalar, 3 ort og 15 skilling - til ein pengeverdi i dag på om lag kroner. Etter den fyrste spede starten, har mange kundar teke banken i bruk, og har no kundar og 3,4 milliardar kroner i innskot og eigenkapital. Kundane våre er i dag heimehøyrande i svært mange kommunar i landet, men spesielt dei siste åra har banken merka aukande interesse frå personar i dei næraste grannekommunane. Det gode bankhandverket, som har vore eit kjenneteikn gjennom alle desse åra, blir no i stor grad levert til kundane våre gjennom nye kanalar. Medan mange kundar var innom banken minst ein gong i veka for berre nokre år sidan, ser me i dag at dei fleste kundane berre besøkjer banklokalet ein gong eller to i året. I butikken betalar me med kort, og når me skal betale rekningar sit me gjerne med nettbrettet på fanget eller mobilen i handa. Dette gjer at me som bank kan ta oss tid til lengre og betre samtalar med kundane våre når behovet er der. Voss Sparebank engasjerer seg på ulike måtar i lokalsamfunnet. God og effektiv bankdrift er den viktigaste oppgåva, men banken engasjerer seg òg på andre måtar. Mellom anna yter banken om lag 2,5 mill. kr årleg i gåver og sponsoravtalar ei hjelpande hand til det flotte lagslivet i bygda vår. Me tenkjer langsiktig og ynskjer også å gjera vår del for eit berekraftig miljø. Som bevis på denne interessa vart Voss Sparebank godkjent som miljøfyrtårn i haust. Miljøfyrtårn er eit offentleg norsk sertifikat, tilrådd av Miljøverndepartementet. Lojale og gode kundar har, saman med konkurransedyktige vilkår enkelte år mellom dei beste i landet og låge driftskostnader, gjort Voss Sparebank til ein av dei mest solide bankane i landet og til ein bank med svært god likviditet. Me er interesserte i å møta kundane våre på ein god og hjelpsam måte. Slik byggjer me tillit over tid, og me vil gjerne vera med deg heile vegen gjennom livet, både som privatperson, familie og som næringsdrivande. Hjå oss får du alt på ein stad, inkludert god personleg service i ein triveleg atmosfære frå dei dugande og kunnskapsrike medarbeidarane våre. Me ynskjer at Voss Sparebank skal vera det rette valet for deg - velkommen til oss! Kjell Jostein Bø 3

4 Arveavgifta fell Arveavgifta er fjerna og spørsmålet er om det er til det gode for mottakar. Avgifter vil alltid vera populært å fjerna i den politiske debatten, men det skal vise seg at dette ikkje alltid er til det gode for borgaren. Eit bortfall av avgift på arv og gåver kan for enkelte medføra betydeleg auke i gevinstskatt dersom objektet seinare blir selt. Det er imidlertid ikkje for seint å tilpassa seg det nye regelverket. Det varsla bortfallet av arveavgifta i årets statsbudsjett skal fyrst skje med verknad frå Fram til er det difor eit vindauge for å gjennomføra gåvetransaksjonar der dei gamle reglane framleis er gjeldande. Regelendringa får fortrinnsvis konsekvensar for overføring av fast eigedom. 4 Ved overføring av formuesverdiar ved arv eller gåve er det arveavgift til livsarving eller til arving etter arvelova. Utover definerte fribeløp er denne for livsarvingen (barn) sin del på maks 10%. Etter dagens rettstilstand vil ein gåvemottakar i enkelte høve få ein lågare framtidig skattepliktig gevinst ved eit framtidig sal av det same formuesobjektet. Som kjent er skatt på gevinst 28% (27% frå ), og vil langt overstiga arveavgifta. Poenget er nemleg at mottakaren etter dagens reglar i enkelte høve får ny skattemessig inngangsverdi tilsvarande arveavgiftsgrunnlaget, som skal utgjera omsetningsverdien. Dette med den konsekvens at eit vidaresal ikkje vil medføra skattepliktig dersom verdien på salstidspunktet er lik verdien på gåvetidspunktet. Foto: Erik Østlie

5 vekk - eit gode? Etter dei nye reglane skal gåveoverføringa imidlertid skje med «skattemessig kontinuitet». Dette med den konsekvens at det er gjevar sin skattemessige inngangsverdi (ervervskostnad) som skal ligge til grunn i gevinstberekninga, men med eit viktig unntak for arv av bustad eller fritidsbustad som gjevar/arvlatar kunne ha avhenda skattefritt som fylgje av eigen bruk. Dersom gåveoverføringa difor gjeld ein utleigebustad i Bergen, eller ei utleigehytta i Myrkdalen eller Bavallen, kan det vere ein fordel å få denne overført før årsskiftet. Dersom gåva imidlertid gjeld bustaden til gjevar, er det store beløp å spara ved å gje denne etter dei nye reglane. Når det gjeld generasjonsskifte kan avgiftsbortfallet få konsekvensar 5 ved overføring av næring som er drive gjennom enkeltpersonforetak, men har ingen konsekvensar ved overføring av aksjar i familieverksmda. 5 Dei nye reglane vil difor få til dels store skattemessige ulemper for dei som mottek fast eigedom i næring eller til utleige, men for dei fleste av oss er eit bortfall av arveavgifta til det gode. Visma Advokater AS Torgils Bryn advokat

6 Voss Skulemusikk Voss Skulemusikk - før og no. Lagssoga tek til i 1947, då vart Voss gutemusikk skipa. Alt i 1928 vart det samankalla til møte i gamle Tingstova på Vangen for å drøfta om det var mogeleg å skipa gutemusikklag på Voss. Etter frammøtet å døma, var det lita interesse for gutemusikklag, men det vart sett ned ei nemnd til å arbeida med saka. Det vart sett i gang innsamling og halde basar, men kr. 600,- var for lite å starta opp eit lag for. Rett før krigen vart det første notekurset halde. Mellom dei 11 som fekk si første noteopplæring den gongen var Gunnar Vethe. Arbeidet vart diverre stoppa av verdenskrigen. 6 Etter krigen vart førebuingsarbeidet teke oppatt og i 1947 vart laget ein realitet. Skipingsdatoen vart 1. oktober Tilsaman hadde ein 25 instrument. Det vart kunngjort at gutar som ville vera med, kunne møta på Vangen folkeskule. Det møtte 40 gutar. Alle kunne difor ikkje få vera med og det vart arrangert opptaksprøve. Dei som kunne notar frå før og dei som hadde best gehør vart opptekne. Hausten 1962 kom jentene med i laget. 8 jenter byrja på notekurs saman med 16 gutar. Det tok 4 år før navnet vart endra til Voss Skulemusikklag. Voss Skulemusikk har vore springbrettet for mange kjente musikarar. Desse er bla. : Olav Dale, Tore Brunborg, Svein Olav Sandvik, alle 3 syskena Kolve: Kåre, Ivar og Laila, Magnus Brandseth og Guro Havro Bjørnstad. Voss Skulemusikk er medlem av Norges Musikkorps Forbund (NMF) som er landets største frivillige kultur-organisasjon med ca medlemer fordelt på meir enn1.600 korps. Organisasjonens motto er Spilleglede og fellesskap.

7 Voss Skulemusikk er eit tilbod for barn frå 3. klasse til 19 år. Korpset tilbyr opplæring på eit instrument eller drill, og har i dag 70 medlemer fordelt på 5 ulike grupper. Korpset er i stor grad foreldredrive, men med innleigde profosjonelle krefter. Dirigenten vår heiter Mads Lønnkvist. Han er ein artig og dyktig dirigent, utdanna ved Griegakademiet i Bergen. Skulemusikken samarbeider også med Kulturskulen om enkeltundervisning. Målet til korpset er at alle musikantane får tilbod både om felles speling i større grupper som er på same nivå og einetimar eller mindre grupper. Voss Skulemusikk er i en heldig posisjon som beheld svært mange av medlemene til dei når aldersgrensa. Dette skuldast det gode miljøet i korpset, dirigenten vår og at vi er så heldige å ha musikklinje ved Voss Gymnas der mange av musikantane vel vidaregåande utdanning. Våre verdiar er: Engasjert - Inspirerande Inkluderande Engasjert Inspirerande Inkluderande Vossafestivalen er ein korpsfestival som vart skipa i Festivalen går over tre dager og samler opp til 800 musikantar. Dette er det største arrangementet for Voss Skulemusikk. Dei siste åra har det vore arrangert festival på Voss annakvart år i begynnelsen av juni. Mange vil nok tenkje at korps og 17. mai høyrer samman. Drill og musikantar gjer ein formidabel innsats denne dagen. Dagen begynner med speling kl og er ikkje ferdig før Folkatoget er tilbake på idrettsplassen. Men korps er så mykje meir. Denne hausten er programmet: Helgeseminar med Eikanger- Bjørsvik i Eidfjord, konsert med Voss Storband i Kulturhuset, konsert med Dragefjellets Musikkorps frå Bergen,korpskonkurranse på Sotra, julegrantenning og julekonsert. Det krev myekje øving og mykje godt samarbeid for å få dette til. Korpset har som mål å reise på utanlandstur kvart 4. år. I 2012 gjekk turen til Scarbourgh i England. Slike turar inneheld mykje moro og sosialt samvær, samt speling i showkonkurranse og parader med andre korps. Voss Skulemusikk kom heim med 1. plass og stor pokal i showkonkurransen. Korpset øver onsdagar på Vangen Skule. Instrument, notar, uniform og instruksjon er inkludert i medlemsavgifta. Voss skulemusikk er eit korps i vekst og vi håper endå fleire vil vere med å oppleve både glede og muligheit for meistring og utvikling som musikken gjev. Målsetjing: Voss Skulemusikk skal vere eit attraktivt, inkluderande og kvalitetsbevisst korps for barn i Voss kommune. Korpset skal ivareta og utvikle medlemene sine musikalske evner og ha eit godt sosialt fellesskap. Ta kontakt via vår heimeside 7

8 Eldsjelprisen 2012 Vinnar: Bjørne Møen Vinnaren av Eldsjelprisen 2012 har akkurat passert 50 år, og har sidan han var 12 år gamal vore ivrig deltakar i korpsmusikken på Voss. Men alt som liten gut byrja han å spele på fløyte. Då han byrja i Bulken Skulemusikk i 1974, spelte han trommer, og seinare spelte han mange år på stortromme. Bjørne var med å etablere Bulken Ungdomskorps i 1980, der han spelte slagverk. I gjekk han på Toneheim Folkehøgskule, og han har studert ved Universitetet i Trondheim, og har grunnfag og mellomfag i musikk. Det er slagverk og trommer i musikkorps Bjørne brenn for. Han har opp gjennom åra vore instruktør for slagverkgrupper i Voss Skulemusikk, Voss Musikklag, Fossegrimen, Supergruppo, Evanger Musikklag, Bulken Ungdomskorps og Voss Storband. Han er aktivt med i Ungdommens Kulturmønstring, Regionkorpset for Indre Hordaland, og han har undervist på Gymnaset og Folkehøgskulen. Bjørne har dei siste 15 åra vore rektor ved kulturskulen i Eidfjord kommune, og er ein av initiativtakarane til etableringa av Regionkorpset i Indre Hordaland. I samband med opninga av Hardangerbrua, var han ein av dei som organiserte musikken, og der deltok det 70 musikantar med ikkje mindre enn 9 slagverk. Bjørne er eit JA-menneske som seier ja til alle. Han er kreativ og nytenkjande, men likevel tradisjonell. Han har godt humør, blir aldri stressa og har tid til alle. Sjølv seier vinnaren at drivkrafta hans er resultatet. Å vere med på å utvikle born og unge til gode musikantar er gjevande arbeid, og når musikken blir bra, føler han at han får gitt litt tilbake til dei som hjelpte han i ungdommen. Vinnaren har brukt, og brukar framleis store deler av fritida si på frivillig arbeid for musikklivet på Voss, og utan velvilje frå familien hadde det vore uråd å få til. Vinnaren vil takke kona og ungane for støtte og tolmod gjennom mange går. 8 I tillegg har han spelt slagverk i ulike musikkband som Vangsgutane, Wannabes og Remember. I dei siste 13 åra har han spelt i Twang Gang, som er ei rockebilly-gruppe som har om lag 40 jobbar i året - landet rundt. Det er som instruktør for slagverkgrupper Bjørne har gjort seg spesielt bemerka. Han har i årevis vore opptatt fleire kveldar i veka med instruksjon for slagverkgrupper i ulike korps i bygda. Han er også svært engasjert i å skaffe godt utstyr til korpsa, og har mange gonger kjøpt utstyr for eigne pengar som han låner ut til korpsa. Han prøver no å etablere ein felles øvingsarena i bygda, slik at ulike korps og musikkgrupper kan nytte felles utstyr i staden for å kjøpe inn kostbart utstyr sjølve.

9 Miljøfyrtårn Voss Sparebank vart godkjent som miljøfyrtårnbedrift i september Banken har jobba aktivt med miljø over fleire år, og ynskte å bli endå betre og delta i ei ordning som set miljø i fokus. Miljøfyrtårn er eit offentleg norsk sertifikat, og er tilrådd av Miljøverndepartementet. Kva er miljøfyrtårn? Å vere eit miljøfyrtårn tyder å jobbe systematisk og aktivt med miljøtiltak i kvardagen. Miljøfyrtårnbedriftene oppfyller krav, og gjennomfører tiltak for ei meir miljøvenleg bedrift og for betre arbeidsmiljø. Miljøfyrtårn har tilpassa krav til ulike bransjar, og ein får sertifikatet etter ei uavhengig vurdering. Miljøfyrtårna leverer årlege miljørapportar, og skal resertifiserast kvart tredje år. Sertifikatet er tilrådd av styresmaktene ved offentlege innkjøp. Nedanfor ser me banksjef Kjell Jostein Bø motta det synlege beviset på at banken er sertifisert som Miljøfyrtårn av varaordførar Sigbjørn Hauge og plan- og miljøsjef i Voss Kommune Gunnar Bergo. For å bli miljøfyrtårn har banken oppfylt ei rekkje krav innanfor: Helse, miljø og tryggleik Innkjøp, med særleg vekt på materialforbruk Energiforbruk Transport Avfallshandtering Vatnforbruk, luftkvalitet og støy Estetikk Føremålet med ordninga er å: Ta vare på, og forbetre godt arbeidsmiljø Redusere driftskostnadar Oppnå miljøforbetringar Dokumentere miljøvenleg drift Vil du hjelpa oss å bli betre? Banken skriv ut store mengder papir årleg. Dette er i hovudsak pålagt informasjon til kundar, som kontoutskrift og årsmeldingar. Me oppfordrar deg til å velja å få dette elektronisk. Du kan få meldingar frå banken både på e-post og i nettbanken. Ta kontakt med banken om du ynskjer å bidra til mindre papir. 9

10 Eideshagen 10 Eldste fotballcupen i bygda? Stål i bein og armar - på gyng Den 22. september vart Eideshagen cup en arrangert for 24. gong. 60 lag spelte nesten hundre kampar. Tidlegare vart dei siste serieomgangane spela denne dagen og markerte slutten på fotballsesongen. No er Eideshagen cup ein av mange cupar rundt om i Vossabygda, og serieomgangane strekker seg eit par veker også etter cupen. Fotballen til liks med andre idrettar vert meir og meir heilårsidrettar. Bulken Idrottslag vart stifta i Dei første åra var det friidrett og ski som var aktiviteten. Fotballgruppa i Bulken IL vart stifta i Etter kvart kom trongen for eige anlegg og etter mange år med dugnadstimar vart det 13. mai 1989 spela uoffisiell opningskamp på graset i Eideshagen. 500 (!) tilskodarar kom frå Evanger, Bulken og Vangen for å sjå Bulken spela mot Bjørgum. Offisiell opning og opningskamp var 8. september 1990 og same år gjekk første miniputturnering av stabelen med 16 lag og 300 vaksne og born i aksjon. Miniserien er lokale fotballseriar for born opp til 10 år. Tidlegare var det dei to siste serieomgangane som vart spela i Eideshagen ein sundag i september. Sidan 1990 har det vore årevisst minitreff kvar haust i Eideshagen og i 2013 utvida vi cupen til også å gjelde 11- og 12-åringar. Nye generasjonar fotballspelarar har no foreldre som sjølv har spelt fotballcup i både sol og regn på graset i Eideshagen. Bulken IL gledar seg til å Hadde det ikkje vore kjekt å ha noko meir i Eideshagen? Eit supplement til fotballen? Eller ein erstatning for søsken som ikkje spelar sjølv? Dette var starten på klatrejungelen i Eideshagen, saman med ei gåve frå Gustav Børkje. Fotball er kjempemoro, men det er alltid nokre passive tilskodarar som har vekse ifrå sandkassa og huskestativet. På cupen i Eideshagen har det alltid blitt klatra i berget. No er det tau, stokkar og kjetting som gjeld. Ein naturklatrejungel er bygd opp av nettopp desse; naturmaterialar. Laga av foreldre og ungdomar i Bulken IL med god hjelp og kompetanse frå Anders Vik i Kristiansund kommune. To helger i mai har store og små stilt med hanskar og arbeidskle. Skog har blitt rydda, grantre kvista opp og flis tilkøyrd. Drill og vinkelsliparar har dura i øvde og uøvde hender. Problem har komme.. og blitt løyst. 3-tonns maskiner har blitt erstatta av monstermaskiner. På Eideshagen cup en 22. september vart klatrejungelen opna. Tonar frå lur strøymde ut og ein av ungdomane i laget skar av snora som sjølvsagt var ein kjetting i dette høvet. Anders Vik, som har prosjektert ca 30 slike junglar i Noreg, sa etterpå at det var første gongen han bygde jungel «i ei steinrøys»! Han hadde vore skeptisk då han såg kor bratt og ulendt det var, men dugnadsinnsatsen og evna til løyse problem, samt å skaffe maskiner og utstyr på kort varsel har vore fantastisk seier han.

11 ande grunn i Eideshagen Naturklatrejungelen innbyr til uorganisert trening og leik. Gjennom løypa og dei ulike installasjonane får du trent overkroppsmusklatur, balanse og koordinasjon. Forsking viser at det er nettopp dette ungar er blitt svakare på dei siste åra. Jungelen er vanskelig og dei færraste vil klare alt første gongen. Vi skal ha noko å strekkje oss etter. I tillegg er installasjonane laga slik at nokre favoriserer dei små, medan andre dei store. I taukrysset vil dei store lett greie første del, men når dei nærmar seg krysset er det vanskelegare. For dei små er det motsett; dei smett forbi krysset. Ved sidan av naturklatrejungelen er det også etablert eit helsestudio med styrketreningsstasjonar. Her kan du trena sit-up, du kan trena armar i forskjellige apparat og her er stokkeløft for armar eller du kan leggje stokkane på skuldrane og trena knebøy. I spenstinstallasjonen kan du hoppe, hinke eller sitje og nyte ein god fotballkamp. Bulken IL ynskjer å takke støttespelarane i samband med klatrejungelen. Dette er grunneigaren Godtskalk Eide som har vore positiv til planane, samt Gustav Børkje minnefond, Gjensidigestiftelsen, Voss Sparebank og Hordaland fylkeskommune gjennom spelemidlar. 11 Gustav Børkje ( ) budde på fjellgarden Yksnabjørg og arbeidde på jernbanen. Han var ein aktiv friluftsmann; tur, jakt og fiske var dei store interessene. Det var ikkje få turar Gustav hadde til Lønahorgi på ski kvar vinter. Bulken IL fekk testamentert ei gåve då Børkje gjekk bort i Les meir om Gustav Børkje i Bulkanytt som kjem i desember!

12 To smarte bustadt 12 Bustadsparing for Ungdom Alle som skal kjøpe eigen bustad bør nytte seg av vårt beste sparetilbod. Regelmessig sparing på BSU er smart sparing. Alle tenkjer på å kjøpe seg bustad ein eller annan gong. Huskjøpet er for dei fleste den største og viktigaste investeringa i livet. BSU er ein god måte å leggje seg opp ein betydeleg startkapital, slik at huskjøpet vert lettare. Det finnst ikkje anna spareform som gjev betre risikofri avkasting. Eit anna viktig moment med regelmessig sparing er at du sender viktige signal til banken, som viser kontroll over økonomien og god planlegging mot bustaddraumen. Til du er 33 år Du kan spare kroner ,- pr år på BSU-kontoen din. Vidare kan du totalt spare kroner ,- kroner i ordninga. Plussar du på rente er dette eit betydeleg bidrag som eigenkapital til bustadkjøpet. Du kan spare i BSU til du er 33 år. Du står fritt til å disponera pengane til bustadføremål. Einaste kriteriet er at sparinga er starta før bustadkjøpet, og at det går til bustaden. Skattefordel Det er ein særs god skattefordel knytt til BSU. 20 % av spart beløp vert trekt frå skatten, som gjer at du kan spare inntil kroner 4000,- i skatt kvart år. Med banken si beste innskotsrente og solid skattefrådrag er dette ei særs god spareordning for deg med eigen bustad som mål. For å få fullt utbytte av spareordninga, tilrår me

13 ilbod for ungdom alle å byrje sparinga når ein har skattbar inntekt. Først då får ein fullt utbytte av sparinga. Det finnst andre ordningar for sparing fram til du har skattbar inntekt. Gode lånevilkår Skal du kjøpe bustad for første gong? Me vil hjelpe deg med gode vilkår på det fyrste bustadlånet ditt! Fyrsteheimslån er eit tilbod til deg som skal kjøpa bustad for fyrste gong. Mange har vanskar med å skaffa stor nok eigenkapital til å få beste utlånsrenta på sitt fyrste bustadlån. Fyrsteheimslånet gjev deg gunstigare vilkår! Dette vil seia at du får finansiert / låne inntil 85% av marknadsverdi utan kausjon. På denne måten treng du mindre eigenkapital for å få den beste renta på bustadlånet ditt. Ta kontakt For dei fleste er det eit stort steg å kjøpa eigen bustad. Mykje nytt å forhalda seg til i tillegg til at økonomien blir strammare. Me i Voss Sparebank vil hjelpa deg med utfordringa. Ta ein tur innom banken for ein hyggjeleg prat om bustadkjøp. Hugs at me har lang røynsle med å hjelpe kundane våre med bustadfinansiering, og ser fram til å hjelpa deg også. Fyrsteheimslån 13

14 Lettare betaling Voss Sparebank leiger ut betalingsterminalar til større og mindre arrangement. Denne løysinga gjer det enklare for laget eller organisasjonen å ta i mot betaling. Påmeldingsavgift, bilettsal eller kaffisal blir lettare. I tillegg reduserer ein behov for vekslepengar og lettar arbeidet i ettertid. Det er gode terminalar som er enkle både under bruk og ved oppgjer. Pengane går inn på konto i Voss Sparebank, såleis slepp ein å ta vare på og handtere store kontantsummar. I mange tilfelle vil ein treminal kunne auke sal, då ein ikkje er avhengig av kontantar. Voss Sparebank tar kr 150,- (eks.mva.) i døgnleige for terminalen. Ta kontakt med oss om du vil leige terminal eller har spørsmål til tilbodet. Hugs å vera ute i god tid ved bestilling. 14 Frende Forsikring -Best på skadehandtering Frende har flest lojale kundar Me er stolte av å vera mellom dei beste i forhold til kundetilfredsheit og at me er det selskapet som har dei mest lojale kundane i bransjen. Me har stor tru på at du òg vil bli nøgd dersom du ikkje allereie er kunde hjå oss. Visste du at hjå oss får du automatisk 5 % rabatt på skadeforsikringane dine dersom du er kunde hjå oss samanhengande i 3 år? Lojalitetsbonus kallar me det. Me har ein flat og open prisstruktur utan skjulte kostnader og er oppteken av at lojale kunder fortener noko ekstra. Frende er best på skadeoppgjeret Når uhellet først er ute, er det godt å vita at me som forsikringsselskap tar deg på alvor. I Frende gjer me alt me kan for å sikra ei trygg, korrekt og personleg behandling av skadesaka di. Våre kundar veit å setja pris på jobben me gjer og sørgjer for at me kjem best ut på handtering av skadar i bransjen. Frende scorer best på kvalitet Kvalitet på produkt og servicegrad betyr mykje for tilfredsheit med forsikringsselskap. Kundane våre set pris på å vere i kontakt med oss og sørgjer for at me kjem best ut på tilgjengeligheit, produktutval og serviceinnstilling. Kundane våre meiner at me er venlege, nøyaktige, pålitelege og flinke til å informere. Kundetilfredsheitsndersøkjinga er gjort av EPSI Norge, der dei største selskapa er med.

15 Tilsette i Voss Sparebank Banksjef Kunderådgjevarar Privat Kjell Jostein Bø Odd Henry Hommedal Kundesenter Torunn Farsund Liv Randi Øvsthus Åse Karin Bidne Møyfrid Norekvål Jon Svein Sølvberg Solveig Røthe Magnhild Kløve Oddbjørn Nestås Asle Opheim Anna Songve Ann Sissel Kvåle Asle Bakka Kunderådgjevarar Næring Åse Helleve Knut Rykke Internavdeling Sigrid Marie Hydle Stefi Måge 15 Kurt Arild Midtun Lisa Marie Evans Rolf Haukås Arne Morten Lirhus Anders Lillethun Martin Hindenes Ruth Svane Ohnstad Anne Berit Tverberg Åsviv Reigstad Vigleik Lie

16 16 Voss Sparebank Postboks Voss

vossabanken.no - Skapar verdiar for deg og lokalsamfunnet Kundemagasin for Voss Sparebank Haust 2012

vossabanken.no - Skapar verdiar for deg og lokalsamfunnet Kundemagasin for Voss Sparebank Haust 2012 Kundemagasin for Voss Sparebank vossabanken.no Haust 2012 - Skapar verdiar for deg og lokalsamfunnet - Kredittvurdert på nytt til landets beste bank 30.06.12: A - God service og konkurransedyktige vilkår

Detaljer

vossabanken.no - Skapar verdiar for deg og lokalsamfunnet Kundemagasin for Voss Sparebank Våren 2012

vossabanken.no - Skapar verdiar for deg og lokalsamfunnet Kundemagasin for Voss Sparebank Våren 2012 Kundemagasin for Voss Sparebank vossabanken.no Våren 2012 - Skapar verdiar for deg og lokalsamfunnet 1 vossabanken.no Våren 2012 - Skapar verdiar for deg og lokalsamfunnet Rådgjeving med utgangspunkt i

Detaljer

ÅRSMELDING 2014. Banken sitt 169. rekneskapsår

ÅRSMELDING 2014. Banken sitt 169. rekneskapsår ÅRSMELDING 2014 Banken sitt 169. rekneskapsår INNHALD: Hovudtrekk i rekneskapen for år 2014 Side 3 Årsmelding 2014 4 Bankåret 2014 rammevilkår og drift Kort om den generelle økonomiske utviklinga Kort

Detaljer

Ide Camp 2011. Rapport nr: Dato: 21. mars 2011 Utarbeida av: Cecilie Ukvitne, Egil Selvåg og Yngve Tranøy

Ide Camp 2011. Rapport nr: Dato: 21. mars 2011 Utarbeida av: Cecilie Ukvitne, Egil Selvåg og Yngve Tranøy Ide Camp 2011 Rapport nr: Dato: 21. mars 2011 Utarbeida av: Cecilie Ukvitne, Egil Selvåg og Yngve Tranøy Utkast 1: Resultat frå Ide Camp 2011 Side i INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEIING 1 1.1 Bakgrunn 1 1.2

Detaljer

Innhald. Altinn - frå rapportering til dialog side 20 Næringslivet sparer tid side 21 Statistikk frå Altinn: Veksten held fram side 22

Innhald. Altinn - frå rapportering til dialog side 20 Næringslivet sparer tid side 21 Statistikk frå Altinn: Veksten held fram side 22 Årsmelding 2005 Innhald Navet i elektronisk forvaltning. Direktøren sin leiar side 4 Brønnøysundregistra ein viktig del av næringspolitikken side 7 Fokus på styring av verksemder side 8 Sikkerhetsportalen

Detaljer

På tide med samarbeid om kunnskap på Internett?

På tide med samarbeid om kunnskap på Internett? Medlemsblad for Noregs Mållag Nr. 5 november 2009 Nesten kristen Olaug Nilssen har pressa Sigvart Dagsland opp til veggen for å finne ut kva han eigentleg meiner om det å vere kristen. Han svara så godt

Detaljer

Å R S O P P G J E R 2008. - med heile vegen

Å R S O P P G J E R 2008. - med heile vegen Å R S O P P G J E R 2008 - med heile vegen Banksjefen har ordet Tøffe tider! Gjensidige sjølve har leigd kontor hjå oss ein dag i veka, der dei i tillegg har formidla skadeforsikring. Gjensidige valde

Detaljer

46 Side. 16 Ikkje sel fallrettane. 12 Side 500 GWh småkraft. 26 Det var ein gong ein foss. 30 Side Side. 36 Den viktigaste fornybare ressursen vår 48

46 Side. 16 Ikkje sel fallrettane. 12 Side 500 GWh småkraft. 26 Det var ein gong ein foss. 30 Side Side. 36 Den viktigaste fornybare ressursen vår 48 100 år i Jølstra 100 år med kraftproduksjon i Jølstra Ansv. utgjevar // Sunnfjord Energi Redaksjonelt // Rein Design v/roy Sunde, Joachim Vie og Kristine Slettehaug Layout // Rein Design Trykk // Bodoni

Detaljer

Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015

Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015 Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015 Dette heftet skal brukast i Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Detaljer

~ laussal kr 20.- ~ Nr 1 2012 Redaktør: Gunnbjørg Ljusnes Årgang 30

~ laussal kr 20.- ~ Nr 1 2012 Redaktør: Gunnbjørg Ljusnes Årgang 30 Nr 1 2012 Redaktør: Gunnbjørg Ljusnes Årgang 30 ~ laussal kr 20.- ~ Sykkelgruppa i IF Klypetussen er i god vekst, her representert ved 3 av medlemmene: Rune Ramsvik, Trond Austrheim og Dagfinn Garnes Johnsen,

Detaljer

VURDERINGSINNLEVERING

VURDERINGSINNLEVERING VURDERINGSINNLEVERING Emnekode: FN-BACH15 Emnenamn: Bacheloroppgåve i natur og friluft Vurderingsform: Bacheloroppgave: skriftleg rapport, individ. eller i smågrupper Kandidatnr: 810 Liv Anne Bortne Leveringsfrist:

Detaljer

Me vil ha nynorske lærebøker

Me vil ha nynorske lærebøker Framhald av Fedraheimen og Den 17de Mai Medlemsblad for Noregs Mållag Nr. 4 september 2008 Kinofilm på nynorsk Endeleg! Det er heile 23 år sidan sist. I slutten av september kjem den brasilianske filmen

Detaljer

Kunnskap kryssar grenser

Kunnskap kryssar grenser Vestlandsforsking-rapport nr. 1/2012 Kunnskap kryssar grenser Auka bruk av videomøte og nettoverføring for reduksjon av CO 2 - utslepp Frida Ekström, Hans Jakob Walnum og Svein Ølnes Vestlandsforsking,

Detaljer

Arbeidstilsynet Årsrapport 2008. For eit godt arbeidsliv

Arbeidstilsynet Årsrapport 2008. For eit godt arbeidsliv Arbeidstilsynet Årsrapport 2008 Arbeidstilsynet Årsrapport 2008 For eit godt arbeidsliv Arbeidstilsynet Årsrapport 2008 Arbeidstilsynet Årsrapport 2008 07 24 «Arbeidstilsynet arbeider for eit godt arbeidsliv.

Detaljer

Årsmelding 2013. Lom kommune. Gjestfri og nyskapande. Årsmelding 2013. Innhaldet i årsmelding 2013:

Årsmelding 2013. Lom kommune. Gjestfri og nyskapande. Årsmelding 2013. Innhaldet i årsmelding 2013: Årsmelding Gjestfri og nyskapande Innhaldet i årsmelding : Innleiing 3 Ordføraren sine kommentarar 6 Administrasjonssjefen si vurdering 7 Politisk organisering og saker 8 Personal og organisasjon 9 Økonomisk

Detaljer

9 890 overnattingar i 2014

9 890 overnattingar i 2014 ØY Nummer 2 NYTT Kyrkjeblad for Øygarden April 2015 9 890 overnattingar i 2014 12 Heidrar Alexander 3 Liten, men god som gull avduking av minnesmerke ved Kystmuseet, 28. mai. 8 Leir som trusopplæring 5

Detaljer

På rett veg. Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole

På rett veg. Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole På rett veg Ei evaluering av fengselsundervisninga i Bergen med hovudvekt på avdeling Fossane ved Åsane vidaregåande skole Rapport utarbeidd av BPS hausten 2010 1 Innhald Mandat... 4 Metode... 5 Avgrensingar...

Detaljer

Møt opp og sjå festivalopptoget laurdag 14. mai! Det startar frå Leirvik skule kl. 11.30 og endar opp på Torget

Møt opp og sjå festivalopptoget laurdag 14. mai! Det startar frå Leirvik skule kl. 11.30 og endar opp på Torget Tillegg 13. mai Møt opp og sjå festivalopptoget laurdag 14. mai! Det startar frå Leirvik skule kl. 11.30 og endar opp på Torget HF HANDBALLFESTIVALEN PÅ STORD 2005 DEN 16. HANDBALLFESTIVALEN PÅ STORD 2

Detaljer

De sig og trykk: 07 Gruppe n A S Årsmelding 2013 Storehagen 1B - Postboks 800, 6805 Førde Tlf.: 57 82 80 00 postmottak@lottstift.no lottstift.

De sig og trykk: 07 Gruppe n A S Årsmelding 2013 Storehagen 1B - Postboks 800, 6805 Førde Tlf.: 57 82 80 00 postmottak@lottstift.no lottstift. Årsmelding 2013 Visjon Vi vernar verdiar Truverdige Hjelpsame Samhandlande Innhald Lotteri- og stiftelsestilsynet Direktøren si oppsummering 4 Slik er vi organisert 5 Nøkkeltal for 2013 6 Lotteritilsynet

Detaljer

Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland 2 0 06-2 010

Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland 2 0 06-2 010 Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland 2 0 06-2 010 Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland fylkeskommune 2006-2010

Detaljer

Møtebok for Kommunestyret i Radøy

Møtebok for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Møtedato: 12.06.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Morgan Taule AP Medlem Kirsti Gjetle

Detaljer

Gang- og sykkelvegstrategi. Møre og Romsdal. Høyringsutgåve: 8. desember 2007. www.mrfylke.no

Gang- og sykkelvegstrategi. Møre og Romsdal. Høyringsutgåve: 8. desember 2007. www.mrfylke.no Gang- og sykkelvegstrategi for Møre og Romsdal 2010-2019 Høyringsutgåve: 8. desember 2007 www.mrfylke.no Innhald Side Forord 3 Samandrag 4 INNLEIING 7 1.1 Bakgrunn 7 1.2 Ulike samfunnsperspektiv som grunnlag

Detaljer

Møring. Stor entusiasme for nytt samhandlingsutval. Nr. 6-2010. Ny avdelingssjef på vaksenpsykiatrisk. Lokal forankring sentralt

Møring. Stor entusiasme for nytt samhandlingsutval. Nr. 6-2010. Ny avdelingssjef på vaksenpsykiatrisk. Lokal forankring sentralt Sunn Møring Nr. 6-2010 Stor entusiasme for nytt samhandlingsutval sjå side 10 Ny avdelingssjef på vaksenpsykiatrisk avdeling s. 3 Lokal forankring sentralt s. 4 Felles satsing i nødetatane s. 6 LEIAR Helse

Detaljer

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle -

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - 2014 2025 Utgivar: Tittel: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Dato: 7.

Detaljer

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof.

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof. Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof.no Då er vi i gang igjen med eit nytt barnehage år og vi tilsette

Detaljer

FYLKESLEIAREN SIN TALE

FYLKESLEIAREN SIN TALE FYLKESLEIAREN SIN TALE Må kontrollerast mot framføring. Gode årsmøte. Me har lagt bak oss eit år og ein haust som ga oss litt andre utfordringar enn me er vane med i dette landet vårt. Dei triste hendingane

Detaljer

Leder. Aktiv kundeomsorg betyr at vi aktivt skal ta kontakt med enda flere av våre kunder.

Leder. Aktiv kundeomsorg betyr at vi aktivt skal ta kontakt med enda flere av våre kunder. ÅRET 2013 Aktiv kundeomsorg betyr at vi aktivt skal ta kontakt med enda flere av våre kunder. Leder 2013 har vært et meget godt år for Surnadal Sparebank. Vi har fått rekordmange nye kunder, oppnådde rekordstor

Detaljer

Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon

Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon Helse i Nordfjord rapport forprosjekt Helse i Nordfjord rapport forprosjekt Fotograf: Inger Elin Nes Hjelle Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon 1 «Det overordna målet med prosjektet

Detaljer

Ny bruk av ledige landbruksbygg Ei handbok for deg med planar om gjenbruk av garden sine bygningsressursar

Ny bruk av ledige landbruksbygg Ei handbok for deg med planar om gjenbruk av garden sine bygningsressursar Ny bruk av ledige landbruksbygg Ei handbok for deg med planar om gjenbruk av garden sine bygningsressursar Eksisterande bygning Nybygg Eksisterande bygning Purkeskinnet i Gausdal, Oppland. Stabbur og våningshus

Detaljer

KUNNSKAP KRYSSAR GRENSER I

KUNNSKAP KRYSSAR GRENSER I Vestlandsforsking notat nr. 3/2011 KUNNSKAP KRYSSAR GRENSER I KOMMUNESEKTOREN: FJALER Sluttrapport Guttorm Flatabø og Ingjerd Skogseid side 2 Vestlandsforsking notat Tittel Kunnskap kryssar grenser i kommunesektoren:

Detaljer