vossabanken.no - Skapar verdiar for deg og lokalsamfunnet Kundemagasin for Voss Sparebank Haust 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "vossabanken.no - Skapar verdiar for deg og lokalsamfunnet Kundemagasin for Voss Sparebank Haust 2013"

Transkript

1 Kundemagasin for Voss Sparebank vossabanken.no Haust Skapar verdiar for deg og lokalsamfunnet

2 vossabanken.no Haust Skapar verdiar for deg og lokalsamfunnet Rådgjeving med utgangspunkt i dine ynskje og behov med god lokalkunnskap med tid til å ha deg i fokus Sparing gode vilkår på innskot fondssparing aksjar og obligasjonar Finansiering gode lånevilkår rådgjevarar med lang røynsle og lokalkunnskap Betaling gebyrfritt ved bruk av nettbank gebyrfritt i bank for honnørkundar nye spanande betalingsløysingar for mobil Frende Forsikring gode vilkår til konkurransedyktige prisar tilpassa dine forsikringsbehov lojalitetsrabatt Brage Finans gode finansieringsløysingar for næring for små og mellomstore bedrifter tilbyr privat leasing Foto: Arne Morten Lirhus Voss Sparebank har lang fartstid i Vossabygda. Gode kundar som stør opp om banken gjev oss høve til betydelege bidrag tilbake til lokalsamfunnet. Utgjevar: Voss Sparebank - Ansv. redaktør: Kjell Jostein Bø - Trykk: Sentergrafisk, Larvik Grafisk: Voss Sparebank - Framside: Herheim Foto - Opplag: 7500

3 For kundar og lokalsamfunn i 170 år - aktiv medspelar og samarbeidspartnar Voss Sparebank er ein sjølvstendig, solid og sprek bank som har drive bankverksemd i over 170 år. I alle desse åra har Voss Sparebank vore ein sjølvstendig, engasjert og trygg medspelar i utviklinga av lokalsamfunnet og næringslivet. Strategien vår ligg fast. Banken skal gjennom langsiktig og tillitsvekkjande arbeid leggja til rette for utvikling både for privatpesonar og verksemder på Voss og omkringliggjande kommunar. Voss Sparebank opna dørene for fyrste gong 24. november i Catarina Johansdatter Vinje var fyrste kunden som synte tiltru til den nyskipa banken. Ho sette inn 31. spesidalar, 3 ort og 15 skilling - til ein pengeverdi i dag på om lag kroner. Etter den fyrste spede starten, har mange kundar teke banken i bruk, og har no kundar og 3,4 milliardar kroner i innskot og eigenkapital. Kundane våre er i dag heimehøyrande i svært mange kommunar i landet, men spesielt dei siste åra har banken merka aukande interesse frå personar i dei næraste grannekommunane. Det gode bankhandverket, som har vore eit kjenneteikn gjennom alle desse åra, blir no i stor grad levert til kundane våre gjennom nye kanalar. Medan mange kundar var innom banken minst ein gong i veka for berre nokre år sidan, ser me i dag at dei fleste kundane berre besøkjer banklokalet ein gong eller to i året. I butikken betalar me med kort, og når me skal betale rekningar sit me gjerne med nettbrettet på fanget eller mobilen i handa. Dette gjer at me som bank kan ta oss tid til lengre og betre samtalar med kundane våre når behovet er der. Voss Sparebank engasjerer seg på ulike måtar i lokalsamfunnet. God og effektiv bankdrift er den viktigaste oppgåva, men banken engasjerer seg òg på andre måtar. Mellom anna yter banken om lag 2,5 mill. kr årleg i gåver og sponsoravtalar ei hjelpande hand til det flotte lagslivet i bygda vår. Me tenkjer langsiktig og ynskjer også å gjera vår del for eit berekraftig miljø. Som bevis på denne interessa vart Voss Sparebank godkjent som miljøfyrtårn i haust. Miljøfyrtårn er eit offentleg norsk sertifikat, tilrådd av Miljøverndepartementet. Lojale og gode kundar har, saman med konkurransedyktige vilkår enkelte år mellom dei beste i landet og låge driftskostnader, gjort Voss Sparebank til ein av dei mest solide bankane i landet og til ein bank med svært god likviditet. Me er interesserte i å møta kundane våre på ein god og hjelpsam måte. Slik byggjer me tillit over tid, og me vil gjerne vera med deg heile vegen gjennom livet, både som privatperson, familie og som næringsdrivande. Hjå oss får du alt på ein stad, inkludert god personleg service i ein triveleg atmosfære frå dei dugande og kunnskapsrike medarbeidarane våre. Me ynskjer at Voss Sparebank skal vera det rette valet for deg - velkommen til oss! Kjell Jostein Bø 3

4 Arveavgifta fell Arveavgifta er fjerna og spørsmålet er om det er til det gode for mottakar. Avgifter vil alltid vera populært å fjerna i den politiske debatten, men det skal vise seg at dette ikkje alltid er til det gode for borgaren. Eit bortfall av avgift på arv og gåver kan for enkelte medføra betydeleg auke i gevinstskatt dersom objektet seinare blir selt. Det er imidlertid ikkje for seint å tilpassa seg det nye regelverket. Det varsla bortfallet av arveavgifta i årets statsbudsjett skal fyrst skje med verknad frå Fram til er det difor eit vindauge for å gjennomføra gåvetransaksjonar der dei gamle reglane framleis er gjeldande. Regelendringa får fortrinnsvis konsekvensar for overføring av fast eigedom. 4 Ved overføring av formuesverdiar ved arv eller gåve er det arveavgift til livsarving eller til arving etter arvelova. Utover definerte fribeløp er denne for livsarvingen (barn) sin del på maks 10%. Etter dagens rettstilstand vil ein gåvemottakar i enkelte høve få ein lågare framtidig skattepliktig gevinst ved eit framtidig sal av det same formuesobjektet. Som kjent er skatt på gevinst 28% (27% frå ), og vil langt overstiga arveavgifta. Poenget er nemleg at mottakaren etter dagens reglar i enkelte høve får ny skattemessig inngangsverdi tilsvarande arveavgiftsgrunnlaget, som skal utgjera omsetningsverdien. Dette med den konsekvens at eit vidaresal ikkje vil medføra skattepliktig dersom verdien på salstidspunktet er lik verdien på gåvetidspunktet. Foto: Erik Østlie

5 vekk - eit gode? Etter dei nye reglane skal gåveoverføringa imidlertid skje med «skattemessig kontinuitet». Dette med den konsekvens at det er gjevar sin skattemessige inngangsverdi (ervervskostnad) som skal ligge til grunn i gevinstberekninga, men med eit viktig unntak for arv av bustad eller fritidsbustad som gjevar/arvlatar kunne ha avhenda skattefritt som fylgje av eigen bruk. Dersom gåveoverføringa difor gjeld ein utleigebustad i Bergen, eller ei utleigehytta i Myrkdalen eller Bavallen, kan det vere ein fordel å få denne overført før årsskiftet. Dersom gåva imidlertid gjeld bustaden til gjevar, er det store beløp å spara ved å gje denne etter dei nye reglane. Når det gjeld generasjonsskifte kan avgiftsbortfallet få konsekvensar 5 ved overføring av næring som er drive gjennom enkeltpersonforetak, men har ingen konsekvensar ved overføring av aksjar i familieverksmda. 5 Dei nye reglane vil difor få til dels store skattemessige ulemper for dei som mottek fast eigedom i næring eller til utleige, men for dei fleste av oss er eit bortfall av arveavgifta til det gode. Visma Advokater AS Torgils Bryn advokat

6 Voss Skulemusikk Voss Skulemusikk - før og no. Lagssoga tek til i 1947, då vart Voss gutemusikk skipa. Alt i 1928 vart det samankalla til møte i gamle Tingstova på Vangen for å drøfta om det var mogeleg å skipa gutemusikklag på Voss. Etter frammøtet å døma, var det lita interesse for gutemusikklag, men det vart sett ned ei nemnd til å arbeida med saka. Det vart sett i gang innsamling og halde basar, men kr. 600,- var for lite å starta opp eit lag for. Rett før krigen vart det første notekurset halde. Mellom dei 11 som fekk si første noteopplæring den gongen var Gunnar Vethe. Arbeidet vart diverre stoppa av verdenskrigen. 6 Etter krigen vart førebuingsarbeidet teke oppatt og i 1947 vart laget ein realitet. Skipingsdatoen vart 1. oktober Tilsaman hadde ein 25 instrument. Det vart kunngjort at gutar som ville vera med, kunne møta på Vangen folkeskule. Det møtte 40 gutar. Alle kunne difor ikkje få vera med og det vart arrangert opptaksprøve. Dei som kunne notar frå før og dei som hadde best gehør vart opptekne. Hausten 1962 kom jentene med i laget. 8 jenter byrja på notekurs saman med 16 gutar. Det tok 4 år før navnet vart endra til Voss Skulemusikklag. Voss Skulemusikk har vore springbrettet for mange kjente musikarar. Desse er bla. : Olav Dale, Tore Brunborg, Svein Olav Sandvik, alle 3 syskena Kolve: Kåre, Ivar og Laila, Magnus Brandseth og Guro Havro Bjørnstad. Voss Skulemusikk er medlem av Norges Musikkorps Forbund (NMF) som er landets største frivillige kultur-organisasjon med ca medlemer fordelt på meir enn1.600 korps. Organisasjonens motto er Spilleglede og fellesskap.

7 Voss Skulemusikk er eit tilbod for barn frå 3. klasse til 19 år. Korpset tilbyr opplæring på eit instrument eller drill, og har i dag 70 medlemer fordelt på 5 ulike grupper. Korpset er i stor grad foreldredrive, men med innleigde profosjonelle krefter. Dirigenten vår heiter Mads Lønnkvist. Han er ein artig og dyktig dirigent, utdanna ved Griegakademiet i Bergen. Skulemusikken samarbeider også med Kulturskulen om enkeltundervisning. Målet til korpset er at alle musikantane får tilbod både om felles speling i større grupper som er på same nivå og einetimar eller mindre grupper. Voss Skulemusikk er i en heldig posisjon som beheld svært mange av medlemene til dei når aldersgrensa. Dette skuldast det gode miljøet i korpset, dirigenten vår og at vi er så heldige å ha musikklinje ved Voss Gymnas der mange av musikantane vel vidaregåande utdanning. Våre verdiar er: Engasjert - Inspirerande Inkluderande Engasjert Inspirerande Inkluderande Vossafestivalen er ein korpsfestival som vart skipa i Festivalen går over tre dager og samler opp til 800 musikantar. Dette er det største arrangementet for Voss Skulemusikk. Dei siste åra har det vore arrangert festival på Voss annakvart år i begynnelsen av juni. Mange vil nok tenkje at korps og 17. mai høyrer samman. Drill og musikantar gjer ein formidabel innsats denne dagen. Dagen begynner med speling kl og er ikkje ferdig før Folkatoget er tilbake på idrettsplassen. Men korps er så mykje meir. Denne hausten er programmet: Helgeseminar med Eikanger- Bjørsvik i Eidfjord, konsert med Voss Storband i Kulturhuset, konsert med Dragefjellets Musikkorps frå Bergen,korpskonkurranse på Sotra, julegrantenning og julekonsert. Det krev myekje øving og mykje godt samarbeid for å få dette til. Korpset har som mål å reise på utanlandstur kvart 4. år. I 2012 gjekk turen til Scarbourgh i England. Slike turar inneheld mykje moro og sosialt samvær, samt speling i showkonkurranse og parader med andre korps. Voss Skulemusikk kom heim med 1. plass og stor pokal i showkonkurransen. Korpset øver onsdagar på Vangen Skule. Instrument, notar, uniform og instruksjon er inkludert i medlemsavgifta. Voss skulemusikk er eit korps i vekst og vi håper endå fleire vil vere med å oppleve både glede og muligheit for meistring og utvikling som musikken gjev. Målsetjing: Voss Skulemusikk skal vere eit attraktivt, inkluderande og kvalitetsbevisst korps for barn i Voss kommune. Korpset skal ivareta og utvikle medlemene sine musikalske evner og ha eit godt sosialt fellesskap. Ta kontakt via vår heimeside 7

8 Eldsjelprisen 2012 Vinnar: Bjørne Møen Vinnaren av Eldsjelprisen 2012 har akkurat passert 50 år, og har sidan han var 12 år gamal vore ivrig deltakar i korpsmusikken på Voss. Men alt som liten gut byrja han å spele på fløyte. Då han byrja i Bulken Skulemusikk i 1974, spelte han trommer, og seinare spelte han mange år på stortromme. Bjørne var med å etablere Bulken Ungdomskorps i 1980, der han spelte slagverk. I gjekk han på Toneheim Folkehøgskule, og han har studert ved Universitetet i Trondheim, og har grunnfag og mellomfag i musikk. Det er slagverk og trommer i musikkorps Bjørne brenn for. Han har opp gjennom åra vore instruktør for slagverkgrupper i Voss Skulemusikk, Voss Musikklag, Fossegrimen, Supergruppo, Evanger Musikklag, Bulken Ungdomskorps og Voss Storband. Han er aktivt med i Ungdommens Kulturmønstring, Regionkorpset for Indre Hordaland, og han har undervist på Gymnaset og Folkehøgskulen. Bjørne har dei siste 15 åra vore rektor ved kulturskulen i Eidfjord kommune, og er ein av initiativtakarane til etableringa av Regionkorpset i Indre Hordaland. I samband med opninga av Hardangerbrua, var han ein av dei som organiserte musikken, og der deltok det 70 musikantar med ikkje mindre enn 9 slagverk. Bjørne er eit JA-menneske som seier ja til alle. Han er kreativ og nytenkjande, men likevel tradisjonell. Han har godt humør, blir aldri stressa og har tid til alle. Sjølv seier vinnaren at drivkrafta hans er resultatet. Å vere med på å utvikle born og unge til gode musikantar er gjevande arbeid, og når musikken blir bra, føler han at han får gitt litt tilbake til dei som hjelpte han i ungdommen. Vinnaren har brukt, og brukar framleis store deler av fritida si på frivillig arbeid for musikklivet på Voss, og utan velvilje frå familien hadde det vore uråd å få til. Vinnaren vil takke kona og ungane for støtte og tolmod gjennom mange går. 8 I tillegg har han spelt slagverk i ulike musikkband som Vangsgutane, Wannabes og Remember. I dei siste 13 åra har han spelt i Twang Gang, som er ei rockebilly-gruppe som har om lag 40 jobbar i året - landet rundt. Det er som instruktør for slagverkgrupper Bjørne har gjort seg spesielt bemerka. Han har i årevis vore opptatt fleire kveldar i veka med instruksjon for slagverkgrupper i ulike korps i bygda. Han er også svært engasjert i å skaffe godt utstyr til korpsa, og har mange gonger kjøpt utstyr for eigne pengar som han låner ut til korpsa. Han prøver no å etablere ein felles øvingsarena i bygda, slik at ulike korps og musikkgrupper kan nytte felles utstyr i staden for å kjøpe inn kostbart utstyr sjølve.

9 Miljøfyrtårn Voss Sparebank vart godkjent som miljøfyrtårnbedrift i september Banken har jobba aktivt med miljø over fleire år, og ynskte å bli endå betre og delta i ei ordning som set miljø i fokus. Miljøfyrtårn er eit offentleg norsk sertifikat, og er tilrådd av Miljøverndepartementet. Kva er miljøfyrtårn? Å vere eit miljøfyrtårn tyder å jobbe systematisk og aktivt med miljøtiltak i kvardagen. Miljøfyrtårnbedriftene oppfyller krav, og gjennomfører tiltak for ei meir miljøvenleg bedrift og for betre arbeidsmiljø. Miljøfyrtårn har tilpassa krav til ulike bransjar, og ein får sertifikatet etter ei uavhengig vurdering. Miljøfyrtårna leverer årlege miljørapportar, og skal resertifiserast kvart tredje år. Sertifikatet er tilrådd av styresmaktene ved offentlege innkjøp. Nedanfor ser me banksjef Kjell Jostein Bø motta det synlege beviset på at banken er sertifisert som Miljøfyrtårn av varaordførar Sigbjørn Hauge og plan- og miljøsjef i Voss Kommune Gunnar Bergo. For å bli miljøfyrtårn har banken oppfylt ei rekkje krav innanfor: Helse, miljø og tryggleik Innkjøp, med særleg vekt på materialforbruk Energiforbruk Transport Avfallshandtering Vatnforbruk, luftkvalitet og støy Estetikk Føremålet med ordninga er å: Ta vare på, og forbetre godt arbeidsmiljø Redusere driftskostnadar Oppnå miljøforbetringar Dokumentere miljøvenleg drift Vil du hjelpa oss å bli betre? Banken skriv ut store mengder papir årleg. Dette er i hovudsak pålagt informasjon til kundar, som kontoutskrift og årsmeldingar. Me oppfordrar deg til å velja å få dette elektronisk. Du kan få meldingar frå banken både på e-post og i nettbanken. Ta kontakt med banken om du ynskjer å bidra til mindre papir. 9

10 Eideshagen 10 Eldste fotballcupen i bygda? Stål i bein og armar - på gyng Den 22. september vart Eideshagen cup en arrangert for 24. gong. 60 lag spelte nesten hundre kampar. Tidlegare vart dei siste serieomgangane spela denne dagen og markerte slutten på fotballsesongen. No er Eideshagen cup ein av mange cupar rundt om i Vossabygda, og serieomgangane strekker seg eit par veker også etter cupen. Fotballen til liks med andre idrettar vert meir og meir heilårsidrettar. Bulken Idrottslag vart stifta i Dei første åra var det friidrett og ski som var aktiviteten. Fotballgruppa i Bulken IL vart stifta i Etter kvart kom trongen for eige anlegg og etter mange år med dugnadstimar vart det 13. mai 1989 spela uoffisiell opningskamp på graset i Eideshagen. 500 (!) tilskodarar kom frå Evanger, Bulken og Vangen for å sjå Bulken spela mot Bjørgum. Offisiell opning og opningskamp var 8. september 1990 og same år gjekk første miniputturnering av stabelen med 16 lag og 300 vaksne og born i aksjon. Miniserien er lokale fotballseriar for born opp til 10 år. Tidlegare var det dei to siste serieomgangane som vart spela i Eideshagen ein sundag i september. Sidan 1990 har det vore årevisst minitreff kvar haust i Eideshagen og i 2013 utvida vi cupen til også å gjelde 11- og 12-åringar. Nye generasjonar fotballspelarar har no foreldre som sjølv har spelt fotballcup i både sol og regn på graset i Eideshagen. Bulken IL gledar seg til å Hadde det ikkje vore kjekt å ha noko meir i Eideshagen? Eit supplement til fotballen? Eller ein erstatning for søsken som ikkje spelar sjølv? Dette var starten på klatrejungelen i Eideshagen, saman med ei gåve frå Gustav Børkje. Fotball er kjempemoro, men det er alltid nokre passive tilskodarar som har vekse ifrå sandkassa og huskestativet. På cupen i Eideshagen har det alltid blitt klatra i berget. No er det tau, stokkar og kjetting som gjeld. Ein naturklatrejungel er bygd opp av nettopp desse; naturmaterialar. Laga av foreldre og ungdomar i Bulken IL med god hjelp og kompetanse frå Anders Vik i Kristiansund kommune. To helger i mai har store og små stilt med hanskar og arbeidskle. Skog har blitt rydda, grantre kvista opp og flis tilkøyrd. Drill og vinkelsliparar har dura i øvde og uøvde hender. Problem har komme.. og blitt løyst. 3-tonns maskiner har blitt erstatta av monstermaskiner. På Eideshagen cup en 22. september vart klatrejungelen opna. Tonar frå lur strøymde ut og ein av ungdomane i laget skar av snora som sjølvsagt var ein kjetting i dette høvet. Anders Vik, som har prosjektert ca 30 slike junglar i Noreg, sa etterpå at det var første gongen han bygde jungel «i ei steinrøys»! Han hadde vore skeptisk då han såg kor bratt og ulendt det var, men dugnadsinnsatsen og evna til løyse problem, samt å skaffe maskiner og utstyr på kort varsel har vore fantastisk seier han.

11 ande grunn i Eideshagen Naturklatrejungelen innbyr til uorganisert trening og leik. Gjennom løypa og dei ulike installasjonane får du trent overkroppsmusklatur, balanse og koordinasjon. Forsking viser at det er nettopp dette ungar er blitt svakare på dei siste åra. Jungelen er vanskelig og dei færraste vil klare alt første gongen. Vi skal ha noko å strekkje oss etter. I tillegg er installasjonane laga slik at nokre favoriserer dei små, medan andre dei store. I taukrysset vil dei store lett greie første del, men når dei nærmar seg krysset er det vanskelegare. For dei små er det motsett; dei smett forbi krysset. Ved sidan av naturklatrejungelen er det også etablert eit helsestudio med styrketreningsstasjonar. Her kan du trena sit-up, du kan trena armar i forskjellige apparat og her er stokkeløft for armar eller du kan leggje stokkane på skuldrane og trena knebøy. I spenstinstallasjonen kan du hoppe, hinke eller sitje og nyte ein god fotballkamp. Bulken IL ynskjer å takke støttespelarane i samband med klatrejungelen. Dette er grunneigaren Godtskalk Eide som har vore positiv til planane, samt Gustav Børkje minnefond, Gjensidigestiftelsen, Voss Sparebank og Hordaland fylkeskommune gjennom spelemidlar. 11 Gustav Børkje ( ) budde på fjellgarden Yksnabjørg og arbeidde på jernbanen. Han var ein aktiv friluftsmann; tur, jakt og fiske var dei store interessene. Det var ikkje få turar Gustav hadde til Lønahorgi på ski kvar vinter. Bulken IL fekk testamentert ei gåve då Børkje gjekk bort i Les meir om Gustav Børkje i Bulkanytt som kjem i desember!

12 To smarte bustadt 12 Bustadsparing for Ungdom Alle som skal kjøpe eigen bustad bør nytte seg av vårt beste sparetilbod. Regelmessig sparing på BSU er smart sparing. Alle tenkjer på å kjøpe seg bustad ein eller annan gong. Huskjøpet er for dei fleste den største og viktigaste investeringa i livet. BSU er ein god måte å leggje seg opp ein betydeleg startkapital, slik at huskjøpet vert lettare. Det finnst ikkje anna spareform som gjev betre risikofri avkasting. Eit anna viktig moment med regelmessig sparing er at du sender viktige signal til banken, som viser kontroll over økonomien og god planlegging mot bustaddraumen. Til du er 33 år Du kan spare kroner ,- pr år på BSU-kontoen din. Vidare kan du totalt spare kroner ,- kroner i ordninga. Plussar du på rente er dette eit betydeleg bidrag som eigenkapital til bustadkjøpet. Du kan spare i BSU til du er 33 år. Du står fritt til å disponera pengane til bustadføremål. Einaste kriteriet er at sparinga er starta før bustadkjøpet, og at det går til bustaden. Skattefordel Det er ein særs god skattefordel knytt til BSU. 20 % av spart beløp vert trekt frå skatten, som gjer at du kan spare inntil kroner 4000,- i skatt kvart år. Med banken si beste innskotsrente og solid skattefrådrag er dette ei særs god spareordning for deg med eigen bustad som mål. For å få fullt utbytte av spareordninga, tilrår me

13 ilbod for ungdom alle å byrje sparinga når ein har skattbar inntekt. Først då får ein fullt utbytte av sparinga. Det finnst andre ordningar for sparing fram til du har skattbar inntekt. Gode lånevilkår Skal du kjøpe bustad for første gong? Me vil hjelpe deg med gode vilkår på det fyrste bustadlånet ditt! Fyrsteheimslån er eit tilbod til deg som skal kjøpa bustad for fyrste gong. Mange har vanskar med å skaffa stor nok eigenkapital til å få beste utlånsrenta på sitt fyrste bustadlån. Fyrsteheimslånet gjev deg gunstigare vilkår! Dette vil seia at du får finansiert / låne inntil 85% av marknadsverdi utan kausjon. På denne måten treng du mindre eigenkapital for å få den beste renta på bustadlånet ditt. Ta kontakt For dei fleste er det eit stort steg å kjøpa eigen bustad. Mykje nytt å forhalda seg til i tillegg til at økonomien blir strammare. Me i Voss Sparebank vil hjelpa deg med utfordringa. Ta ein tur innom banken for ein hyggjeleg prat om bustadkjøp. Hugs at me har lang røynsle med å hjelpe kundane våre med bustadfinansiering, og ser fram til å hjelpa deg også. Fyrsteheimslån 13

14 Lettare betaling Voss Sparebank leiger ut betalingsterminalar til større og mindre arrangement. Denne løysinga gjer det enklare for laget eller organisasjonen å ta i mot betaling. Påmeldingsavgift, bilettsal eller kaffisal blir lettare. I tillegg reduserer ein behov for vekslepengar og lettar arbeidet i ettertid. Det er gode terminalar som er enkle både under bruk og ved oppgjer. Pengane går inn på konto i Voss Sparebank, såleis slepp ein å ta vare på og handtere store kontantsummar. I mange tilfelle vil ein treminal kunne auke sal, då ein ikkje er avhengig av kontantar. Voss Sparebank tar kr 150,- (eks.mva.) i døgnleige for terminalen. Ta kontakt med oss om du vil leige terminal eller har spørsmål til tilbodet. Hugs å vera ute i god tid ved bestilling. 14 Frende Forsikring -Best på skadehandtering Frende har flest lojale kundar Me er stolte av å vera mellom dei beste i forhold til kundetilfredsheit og at me er det selskapet som har dei mest lojale kundane i bransjen. Me har stor tru på at du òg vil bli nøgd dersom du ikkje allereie er kunde hjå oss. Visste du at hjå oss får du automatisk 5 % rabatt på skadeforsikringane dine dersom du er kunde hjå oss samanhengande i 3 år? Lojalitetsbonus kallar me det. Me har ein flat og open prisstruktur utan skjulte kostnader og er oppteken av at lojale kunder fortener noko ekstra. Frende er best på skadeoppgjeret Når uhellet først er ute, er det godt å vita at me som forsikringsselskap tar deg på alvor. I Frende gjer me alt me kan for å sikra ei trygg, korrekt og personleg behandling av skadesaka di. Våre kundar veit å setja pris på jobben me gjer og sørgjer for at me kjem best ut på handtering av skadar i bransjen. Frende scorer best på kvalitet Kvalitet på produkt og servicegrad betyr mykje for tilfredsheit med forsikringsselskap. Kundane våre set pris på å vere i kontakt med oss og sørgjer for at me kjem best ut på tilgjengeligheit, produktutval og serviceinnstilling. Kundane våre meiner at me er venlege, nøyaktige, pålitelege og flinke til å informere. Kundetilfredsheitsndersøkjinga er gjort av EPSI Norge, der dei største selskapa er med.

15 Tilsette i Voss Sparebank Banksjef Kunderådgjevarar Privat Kjell Jostein Bø Odd Henry Hommedal Kundesenter Torunn Farsund Liv Randi Øvsthus Åse Karin Bidne Møyfrid Norekvål Jon Svein Sølvberg Solveig Røthe Magnhild Kløve Oddbjørn Nestås Asle Opheim Anna Songve Ann Sissel Kvåle Asle Bakka Kunderådgjevarar Næring Åse Helleve Knut Rykke Internavdeling Sigrid Marie Hydle Stefi Måge 15 Kurt Arild Midtun Lisa Marie Evans Rolf Haukås Arne Morten Lirhus Anders Lillethun Martin Hindenes Ruth Svane Ohnstad Anne Berit Tverberg Åsviv Reigstad Vigleik Lie

16 16 Voss Sparebank Postboks Voss

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Kva er gründercamp? Treningsleir i kreativitet og nyskaping Elevane får eit reelt oppdrag med ei definert problemstilling Skal presentere ei løysing innanfor eit

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii KoønnWEK v/sidgr.1- or 11(0I: iii &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. Opplysningar om søkjaren: Namn:Jorun Larsen Adresse: Seimsvegen 73 Postnr./stad: 5472 SEIMSFOSS Telefon: 91398512 Organisasjonsnr:

Detaljer

HORDABLÆSTEN 2012. Infosending nr 1

HORDABLÆSTEN 2012. Infosending nr 1 Infosending nr 1 HORDABLÆSTEN 2012 Her kjem første informasjonssending i samband med Hordablæsten 2012. Det er stor påmelding i år og for å få kabalen til å gå opp, er det naudsynt at også to solistklassar

Detaljer

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09 TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE Sist redigert 15.06.09 VISJON TILTAK Stord kulturskule skal vera eit synleg og aktivt kunstfagleg ressurssenter for Stord kommune, og ein føregangsskule for kunstfagleg

Detaljer

Kva kompetanse treng bonden i 2014?

Kva kompetanse treng bonden i 2014? Kva kompetanse treng bonden i 2014? Fagleiar Bjørn Gunnar Hansen TINE Rådgjeving Samtalar med 150 mjølkebønder dei siste 6 åra, frå Østfold til Nordland Kompetanse Kunnskap (Fagleg innsikt) Ferdigheiter

Detaljer

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Kvam herad Bruka e-post lesaren til Kvam herad Alle ansatte i Kvam herad har gratis e-post via heradet sine nettsider. LOGGE INN OG UT AV E-POSTLESAREN TIL

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd.

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Oppsummering/ evaluering av oktober Oktobermånad starta me med eit lite epleprosjekt. Inndelt i grupper, fekk alle barna vere med på tur for å hauste eple og plommer.

Detaljer

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist Telenor Xtra Hødd Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Telenor Xtra FFO er eit samarbeid mellom Telenor og Norges Fotballforbund. Tilbodet gjeld

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

Etablering og drift av kraftselskap

Etablering og drift av kraftselskap Etablering og drift av kraftselskap Småkraftseminar i Målselv 02.06.2010 Målselv 02.06.2010 1 Vi får Norge til å gro! Kva for selskapstypar er aktuelle? Aksjeselskap er den vanlegaste selskapstypen Nesten

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

«Ny Giv» med gjetarhund

«Ny Giv» med gjetarhund «Ny Giv» med gjetarhund Gjetarhundnemda har frå prosjektleiinga i «NY GIV I SAUEHOLDET» som HSG står bak, fått ansvar for prosjektet «KORLEIS STARTA MED GJETARHUND FOR FØRSTE GANG». Prosjektet går ut på

Detaljer

Joakim Hunnes. Bøen. noveller

Joakim Hunnes. Bøen. noveller Joakim Hunnes Bøen noveller Preludium Alt er slik det plar vere, kvifor skulle noko vere annleis. Eg sit ved kjøkenvindauget og ser ut. Det snør, det har snødd i dagevis, eg har allereie vore ute og moka.

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

VEL MØTT TIL ETNE CUP 2008!

VEL MØTT TIL ETNE CUP 2008! INVITASJON til Etne Cup 2008 For 27. gong har Etne Idrettslag gleda av å innby til Etne Cup 20. 22. Juni 2008 Klasseinndeling Etne Cup 2008: Klasse Navn Født etter 1 Gutar 9 (5`er fotball) 1.1.1999 2 Gutar

Detaljer

Informasjon til elevane

Informasjon til elevane Informasjon til elevane Skulen din er vald ut til å vere med i undersøkinga RESPEKT. Elevar ved fleire skular deltek i undersøkinga, som vert gjennomført av Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger.

Detaljer

sekstiåring. Vi er sjølvsagt positive til prioriteringa av ungdom, og har allereie utfordra statsråden til å invitere oss med på utforminga av tiltak.

sekstiåring. Vi er sjølvsagt positive til prioriteringa av ungdom, og har allereie utfordra statsråden til å invitere oss med på utforminga av tiltak. Vi takkar for mulegheita til å vere til stades og kommentere nye og spennande tal. For oss som interesseorganisasjon er det naturleg å gå rett på operasjonalisering av ny kunnskap. Bør funna vi har fått

Detaljer

FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR

FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201002086-1 Arkivnr. 112 Saksh. Viken, Karl Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 23.03.2010-24.03.2010 FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR SAMANDRAG

Detaljer

Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012

Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012 Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012 Onsdag 28 mars inviterer vi entreprenørskapsungdom, lokale bedrifter og andre lag og organisasjonar til årets entreprenørskapsmesse i Naustdalshallen. Her

Detaljer

Lønnsundersøkinga for 2014

Lønnsundersøkinga for 2014 Lønnsundersøkinga for 2014 Sidan 2009 har NFFs forhandlingsseksjon utført ei årleg lønnsundersøking blant medlemane i dei største tariffområda for fysioterapeutar. Resultata av undersøkinga per desember

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

Teknikk og konsentrasjon viktigast

Teknikk og konsentrasjon viktigast Teknikk og konsentrasjon viktigast Karoline Helgesen frå Bodø er bare 13 år, men hevdar seg likevel godt i bowling der teknikk og konsentrasjon er viktigare enn rein styrke. Ho var ein av dei yngste finalistane

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201112362-125 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 19.03.2013 SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL

Detaljer

Birger og bestefar På bytur til Stavanger

Birger og bestefar På bytur til Stavanger Birger og bestefar På bytur til Stavanger Små skodespel laga for mellomtrinnet Forfattarar: Ola Skiftun og Sigrun Fister Omarbeidd til skodespel av Stavanger Sjøfartsmuseum Denne dagen var heilt spesiell,

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Generell Årsplan 2012-2015. Barnehageeininga Samnanger kommune. Saman om ein god start

Generell Årsplan 2012-2015. Barnehageeininga Samnanger kommune. Saman om ein god start Generell Årsplan 2012-2015 Barnehageeininga Samnanger kommune Saman om ein god start 1 Organisering. Barnehageeininga har ein felles einingsleiar og styrar på kvar barnehage. Opptakskrins og plassering.

Detaljer

Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn

Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn Når det gjeld barn som vert utsett for vald eller som er vitne til vald, vert dei ofte utrygge. Ved å førebygge og oppdage vald, kan me gje barna

Detaljer

Valle Venstre. «Menneska er viktigare enn systemet.»

Valle Venstre. «Menneska er viktigare enn systemet.» Valle Venstre «Menneska er viktigare enn systemet.» Dette er Valle Venstre: Venstre er eit liberalt parti. Ein liberal politikk tek utgangspunkt i det enkelte mennesket, samstundes med at alle har ansvar

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

1. Ja til ein debatt om sidemålsundervisninga

1. Ja til ein debatt om sidemålsundervisninga Sak Fråsegner Ei fråsegn kan ha ulike funksjonar i ein organisasjon. Det kan t.d. ha form som ei pressemelding eller ein politisk uttale i ei sak, som blir sendt til ulike instansar. Ei fråsegn kan også

Detaljer

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Hovudutval for plan og næring Side 1 av 5 Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Fylkesdirektøren rår Hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: 1 Fylkeskommunen vil ikkje engasjere

Detaljer

Sandeid skule SFO Årsplan

Sandeid skule SFO Årsplan SFO Årsplan Telefon: 48891441 PRESENTASJON AV SANDEID SKULE SIN SFO SFO er eit tilbod til elevar som går på i 1. til 4. klasse. Rektor er leiar av tilbodet. Ansvaret for den daglege drifta er delegert

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1 Rolf Lystad 12.05.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten.

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten. Rapport. Innbyggjarundersøkinga 2015 Ulvik herad. Generelt om spørsmåla: Spørsmåla kunne graderast på ein skala frå 1-6, kor 1 var dårlegast. Eit gjennomsnitt på 3,5 vil seie ein vurderingsscore midt på

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010

BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010 Arkiv: K1-070, K3-&3232 Vår ref (saksnr.): 10/51717-666 Journalpostid.: 10/1629494 Saksbeh.: Helge Herigstadad BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010 Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Senior- og Brukarrådet

Detaljer

ÅRSMELDING FOR VELLEDALEN I BALANSE AS

ÅRSMELDING FOR VELLEDALEN I BALANSE AS ÅRSMELDING FOR VELLEDALEN I BALANSE AS 2013 Verksemda sin art Selskapet sitt formål er å legge til rette for, og i nødvendig grad engasjere seg i, utviklingstiltak som kan kome Velledalen til gode, eller

Detaljer

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Møtestruktur: Fylkesstyremøte ein gong kvar månad. Ein bør setja dato for neste møte når ein er samla slik at flest mogleg har høve til å notera seg datoen

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 08/768-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 08/768-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 08/768-1 Kraftfondet - alternativ plassering TILRÅDING: Kommunestyret vedtek å la kapitalen til kraftfondet stå i ro inntil vidare

Detaljer

MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD

MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD DEN NORSKE KYRKJA Bremnes sokneråd MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD Møtestad: Rådhuset Tid: Tysdag 26.11.2013 kl. 19.30-22.00 Desse møtte: Berit Hallaråker, Asbjørn Gundersen, Bjarte Aartun, Karl Mæland, Elin

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anne Brit Lauvsnes Arkiv: 223 C00 Arkivsaksnr.: 15/9-23

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anne Brit Lauvsnes Arkiv: 223 C00 Arkivsaksnr.: 15/9-23 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anne Brit Lauvsnes Arkiv: 223 C00 Arkivsaksnr.: 15/9-23 Kulturmidlar 2015 TILRÅDING: Formannskapet vedtek slik tildeling av tilskot frå kommunale kulturmidlar 2015: Org. Tilskot2014:

Detaljer

Følgjande tabell viser fylkesrådmannen si rapportering på forvaltninga av ledig likviditet og andre midlar berekna for driftsføremål:

Følgjande tabell viser fylkesrådmannen si rapportering på forvaltninga av ledig likviditet og andre midlar berekna for driftsføremål: Side 1 av 5 VEDLEGG 3 Rapportering på finansporteføljen per. 31.august 2014 Gjeldande finansreglement seier at fylkesrådmannen 3 gonger i året legg fram for fylkestinget rapport for finansforvaltninga.

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Kvifor kan ikkje alle krølle tunga? Nysgjerrigperprosjekt 5.- 7.kl 2008. Davik Oppvekst

Kvifor kan ikkje alle krølle tunga? Nysgjerrigperprosjekt 5.- 7.kl 2008. Davik Oppvekst Kvifor kan ikkje alle krølle tunga Nysgjerrigperprosjekt 5.- 7.kl 2008. Davik Oppvekst Innhaldsliste: Framside med problemstilling Hypoteser Plan Spørjeskjema Arbeid med prosjektet Kjønn Trening Alder

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 13/07 06/2305 KOMMUNAL GARANTI - SØFTELAND TURN & IL. 310

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 13/07 06/2305 KOMMUNAL GARANTI - SØFTELAND TURN & IL. 310 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 13.02.2007 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 13/07 06/2305 KOMMUNAL

Detaljer

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga IT-seksjonen Arkivsak 201011409-3 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit, Birthe Haugen Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 23.02.2011-24.02.2011

Detaljer

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist Telenor Xtra Hødd Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Telenor Xtra FFO er eit samarbeid mellom Telenor og Norges Fotballforbund. Tilbodet gjeld

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

Tilgangskontroll i arbeidslivet

Tilgangskontroll i arbeidslivet - Feil! Det er ingen tekst med den angitte stilen i dokumentet. Tilgangskontroll i arbeidslivet Rettleiar frå Datatilsynet Juli 2010 Tilgangskontroll i arbeidslivet Elektroniske tilgangskontrollar for

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 2

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 2 Rolf Lystad 18.09.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

Arkivsak Arkivkode Dato 09/988 614/A2/ 01.10.2009. Drøftingsnotat vedk. tidlegare Fortun skule

Arkivsak Arkivkode Dato 09/988 614/A2/ 01.10.2009. Drøftingsnotat vedk. tidlegare Fortun skule - Luster kommune Drøftingsnotat Til: Frå: Formannskapet Rådmannen Arkivsak Arkivkode Dato 09/988 614/A2/ 01.10.2009 Sak: Drøftingsnotat vedk. tidlegare Fortun skule Rådmannen ønskjer på dette området å

Detaljer

Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene

Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene Framtidas bustadbehov blir i hovudsak påverka av størrelsen på folketalet og alderssamansettinga i befolkninga. Aldersforskyvingar i befolkninga forårsakar

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank.

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank. MODALEN KOMMUNE Rådmannen Rådmannen er den øvste administrative leiaren i kommunen og skal førebu saker og sette i verk det som politikarane bestemmer. Alle saker og dokument som vert lagt fram til politisk

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

Venstre gjer Bjerkreim grønare.

Venstre gjer Bjerkreim grønare. Bjerkreim Venstre Venstre gjer Bjerkreim grønare. Venstre er miljøpartiet. Me kjempar for fleire grøne lunger, reinare luft, og strakstiltak for å senka klimautsleppa. Det bør alltid vera enklast og billegast

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA TIL LEKSJONEN Fokus: Kjøpmannen og den verdifulle perla. Tekst: Matt 13.45 Likning Kjernepresentasjon MATERIELL: Plassering: Hylle for likningar Deler: Gulleske med kvitt

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

Miljøsertifisering av offentlige og private verksemder i Gol kommune Bruk av Miljøfyrtårn som sertifiseringsordning

Miljøsertifisering av offentlige og private verksemder i Gol kommune Bruk av Miljøfyrtårn som sertifiseringsordning Miljøsertifisering av offentlige og private verksemder i Gol kommune Bruk av Miljøfyrtårn som sertifiseringsordning Plan for 2010 2012 Næringsavdelinga hausten 2009 Bakgrunn: Formannskapet i Gol vedtok

Detaljer

Kvalitetsplan mot mobbing

Kvalitetsplan mot mobbing Kvalitetsplan mot mobbing Bryne ungdomsskule Januar 2016 Kvalitetsplan for Bryne ungdomsskule 1 Introduksjon av verksemda Bryne ungdomsskule ligg i Bryne sentrum i Time kommune. Me har om lag 450 elevar

Detaljer

Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Formannskapet

Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Formannskapet Tokke kommune Møteinnkalling Til medlemene i Formannskapet Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Tokke kommunehus Dato: 13.01.2016 Tid: 15:00

Detaljer

Lønnsame næringar. Presentasjon av Folgefonni Breførarlag AS ved daglegleiar Åsmund Bakke

Lønnsame næringar. Presentasjon av Folgefonni Breførarlag AS ved daglegleiar Åsmund Bakke Lønnsame næringar Presentasjon av Folgefonni Breførarlag AS ved daglegleiar Åsmund Bakke Litt historikk, og om verksemda. Våre produkt i dag. Kven er våre kundar? Nokre av våre utfordingar? Korleis ser

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

Rettleiing for revisor sin særattestasjon

Rettleiing for revisor sin særattestasjon Rettleiing for revisor sin særattestasjon Om grunnstønad til nasjonalt arbeid til frivillige barne- og ungdomsorganisasjonar, statsbudsjettets kap. 857, post 70 (Jf. føresegn om tilskot til frivillige

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4. Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4. Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4 Arkiv: Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus * Tilråding: Sogndal Kulturhus AS vert vidareførd som eit heileigd kommunalt aksjeselskap.

Detaljer

TIL DELTAKANDE KORPS:

TIL DELTAKANDE KORPS: 2013 INFORMASJON 24.OKT TIL DELTAKANDE KORPS: Komiteen har satt fredag 1.november som frist for innlevering av følgande til mailadresse: Mangerskulemusikklag@gmail.com 1.Korpset sitt konkurranseprogram

Detaljer

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa Ungdom i klubb Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa CASE - FORGUBBING SSFK hadde i lengre tid merka ei «forgubbing» i trenar, leiar og dommarstanden i SFFK. Etter fleire rundar

Detaljer

ehandel og lokalt næringsliv

ehandel og lokalt næringsliv ehandel og lokalt næringsliv Kvifor ehandel? Del av regjeringas digitaliseringsarbeid det offentlege skal tilby digitale løysingar både til enkeltpersonar og næringsliv Næringslivet sjølve ønskjer ehandel

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009 REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009 Årsmøtet konstituerte seg med Steinar Røyrvik som møteleiar og Rigmor Øygarden som skrivar. Glenn Arne Vie og Sigurd Hatlenes vart valde til å

Detaljer

Personalportalen. Brukarmanual for medarbeidarar i Hordaland fylkeskommune. Til innhaldsregister

Personalportalen. Brukarmanual for medarbeidarar i Hordaland fylkeskommune. Til innhaldsregister Personalportalen Brukarmanual for medarbeidarar i Hordaland fylkeskommune Brukarmanual for medarbeidarar i Hordaland fylkeskommune personalportalen Oppbygging av brukarmanualen Denne brukarmanualen omhandlar

Detaljer

Årsmelding for O-gruppa 2015

Årsmelding for O-gruppa 2015 HOVUDSTYRET Årsmelding for O-gruppa 1. ADMINSTRASJON OG LEIING 1.1 Styreverv Leiar Nestleiar Skrivar Kasserar Styremedlem Trude Bråten Pål Augland Bernt Heggøy Ann Merete Handegård Lars Andreas Een 1 år

Detaljer

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid)

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid) Mikkel, Anders og Tim Pressemelding I årets Kvitebjørnprosjekt valde me å samanlikna lesevanane hjå 12-13 åringar (7. og 8.klasse) i forhold til lesevanane til 17-18 åringar (TVN 2. og 3.vgs). Me tenkte

Detaljer

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor»

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss i Maurtuå Barnehage. Dette heftet med informasjon håpar me kan være til hjelp for deg når du skal være vikar.

Detaljer

Kvifor er dei fleste mobiltelefonar rektangulære?

Kvifor er dei fleste mobiltelefonar rektangulære? Kvifor er dei fleste mobiltelefonar rektangulære? Innlevert av 6. og 7. ved Marvik Skule (Suldal, Rogaland) Årets nysgjerrigper 2015 Det er første gong både lærar og elevar i 6. og 7. ved Marvik skule

Detaljer

19.03.15. Konkret arbeid med psykisk helse i skulen. Kva seier opplæringslova? Kvifor arbeide systematisk og målre9a med psykisk helse?

19.03.15. Konkret arbeid med psykisk helse i skulen. Kva seier opplæringslova? Kvifor arbeide systematisk og målre9a med psykisk helse? Konkret arbeid med psykisk helse i skulen Fagnettverk i psykisk helse, Sogn regionråd 19. mars 2015 Solrun Samnøy Hvem sa at dagene våre skulle være gratis? At de skulle snurre rundt på lykkehjulet i hjertet

Detaljer

Frisk luft og mykje mjølk gav friske kalvar og 30% betre tilvekst

Frisk luft og mykje mjølk gav friske kalvar og 30% betre tilvekst Frisk luft og mykje mjølk gav friske kalvar og 30% betre tilvekst Målet med reportasjen er å setje fokus på praktiske løysingar for oppstalling av frisk kalv, god avdrått og avkastning med mjølkeproduksjon

Detaljer

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 INTERNT NOTAT MASFJORDEN KOMMUNE «SSE_NAVN» Til: Kommunestyret Frå: Alf Strand Dok. ref. Dato: 10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 Vedtekter for barnehagane i Masfjorden Vedlagt følgjer reviderte vedtekter

Detaljer

Med god informasjon i bagasjen

Med god informasjon i bagasjen Evaluering av pasientinformasjon Med god informasjon i bagasjen Johan Barstad Lærings og meistringssenteret Helse Sunnmøre HF SAMAN om OPP Hotell Britannia, Trondheim 18. Februar 2010 Sunnmørsposten, 08.02.10

Detaljer

Mobbeplan Harøy skule 2006/2007

Mobbeplan Harøy skule 2006/2007 Mobbeplan Harøy skule 2006/2007 Førebygging 1.1 Skulemiljøet Ein venleg og integrerande skule er naudsynt for å oppnå eit godt læringsmiljø, både fagleg og sosialt. Skulen skal vere ein trygg og triveleg

Detaljer

Stråling frå elektronisk kommunikasjon

Stråling frå elektronisk kommunikasjon Stråling frå elektronisk kommunikasjon Ei orientering frå Statens strålevern og Post- og teletilsynet Kva er stråling? I kvardagen omgjev vi oss med ulike typar stråling, frå både naturlege og menneskeskapte

Detaljer

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1 Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 1 Gaular, ein flott kommune i vakre Sogn og Fjordane. 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 2 Gaular, med dei tre ruteområda (2.923 innbyggjarar

Detaljer

Lotteri- og stiftingstilsynet

Lotteri- og stiftingstilsynet www.isobar.no Isobar Norge Org.nr. 990 566 445mva Pilestredet 8 / N- 0180 Oslo. hello@isobar.no Lotteri- og stiftingstilsynet - Vurdering av publiseringsløysingar basert på open kjeldekode Utarbeida for:

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M Elevvurdering Opplæringslova Forskrift til Opplæringslova Kunnskapsløftet 06 læreplanen Desse dokumenta bestemmer korleis me skal drive skulen

Detaljer

Jon Fosse. Andvake. Forteljing

Jon Fosse. Andvake. Forteljing Jon Fosse Andvake Forteljing 2007 Det Norske Samlaget www.samlaget.no Omslag: Stian Hole/Blæst design Printed in Denmark Trykk og innbinding: Nørhaven Paperback AS, 2008 Tilrettelagt for ebok av BookPartnerMedia,

Detaljer

Strategiplan 2014-2018

Strategiplan 2014-2018 Strategiplan 2014-2018 HOVUDVISJON: Rosendal Turnlag skal utvikle ein brei aktivitet, med fokus på god helse, allsidigheit, samhald og glede. Vi skal utvikle sunne og gode haldningar for dei som ynskjer

Detaljer

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min DET MØRKNAR SVEVNENS KJÆRLEIK JAMNE BØLGJER EIT FJELL I DAGEN eg står og ser på dei to hjortane og dei to hjortane står og ser på meg lenge står vi slik eg står urørleg hjortane står urørlege ikkje noko

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo - Glytten 23. årgang Januar 2014 Helsing frå Lyngmo Når du mottek Lyngmoglytten denne gangen er det travelt arbeid i gang på kjøkkenet

Detaljer

Referat frå Årsmøte i Flåm Musikklag Laurdag 16.06.07 på Holo Gardstun

Referat frå Årsmøte i Flåm Musikklag Laurdag 16.06.07 på Holo Gardstun Referat frå Årsmøte i Flåm Musikklag Laurdag 16.06.07 på Holo Gardstun Det var 16 medlemmar og 1 støttemedlem tilstades Sak 1 Konstituering a) Godkjenning av innkalling og saksliste Det var ein merknad

Detaljer

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-21 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 26.09.2012-27.09.2012 16.10.2012-17.10.2012 FINANSRAPPORT 2.

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Oppvekst- og velferdsutvalet Kommunestyret

Utval Møtedato Utval Saksnr Oppvekst- og velferdsutvalet Kommunestyret Vinje kommune Vinje helse og omsorg Arkiv saknr: 2014/516 Løpenr.: 8125/2014 Arkivkode: G10 Utval Møtedato Utval Saksnr Oppvekst- og velferdsutvalet Kommunestyret Sakshandsamar: Kari Dalen Friskliv i Vinje

Detaljer