DETALJNI URBANISTIČKI PLAN T O P L A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DETALJNI URBANISTIČKI PLAN T O P L A"

Transkript

1 INVESTITOR: OPŠTINA HERCEG NOVI DETALJNI URBANISTIČKI PLAN T O P L A - izmjene i dopune - OBRAÐIVAČI: KOTORPROJEKT a.d. K o t o r R&S ARHITEKTI d.o.o. Herceg-Novi juni godine

2 DETALJNI URBANISTIČKI PLAN» T O P L A «- izmjene i dopune - I N V E S T I T O R : Opština Herceg Novi O B R A Đ I V A Č: Kotorprojekt a.d. Kotor A&S arhitekti Herceg Novi R A D N I T I M : URBANIZAM: Odgovorni planer: Jovica Rašović, dipl. ing. arh. SAOBRAĆAJ: Odgovorni planer: Biljana Marković, dipl. ing. građ. HIDROSISTEMI: Odgovorni planer: Biljana Marković, dipl. ing. građ. ELEKTROINSTALACIJE: Odgovorni planer: Planer: HORTIKULTURA: Odgovorni planer: Vuko Ševaljević, dipl. ing. el Ljiljana Konjević, dipl. ing el. Jovica Rašović, dipl. ing. arh. ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE: Odgovorni planer: Jovica Rašović, dipl. ing. arh.

3 S A D R Ž A J I. OPŠTI DIO: - Rješenje o registraciji preduzeća - Odluka o pristupanju izradi plana - Programski zadatak II. TEKSTUALNI DIO: 1. Polazne osnove 1.1. Motivi izrade 1.2. Inicijativni osnov 1.3. Granice obrade 1.4. Izvodi iz planske dokumentacije višeg reda 2. Prirodni uslovi 2.1. Položaj i orjentacija 2.2. Reljef i morfologija 2.3. Klimatski uslovi 2.4. Seizmički rizik 2.5. Zelenilo 3. Analiza postojećeg stanja 3.1. Fizičke strukture 3.2. Potencijali prostora 4. Projekcija prostorno-funkcionalnog rješenja 4.1. Zoniranje ukupne površine 4.2. Prostorna rješenja 4.3. Bilans planiranih površina 4.4. Stanovanje 4.5. Mješoviti centar 4.6. Hortikultura 5. Realizacija plana 5.1. Urbanističko-tehnički uslovi za izgradnju 5.2. Individualni objekti 5.3. Objekti mješovitog centra 6. Saobraćajno rješenje

4 7. Hidrosistemi 8. Elektrosistemi 9. Zaštita životne sredine SADRŽAJ GRAFIČKIH PRILOGA 1. Geodetska podloga sa granicom zahvata 1: Izvod iz DUP-a Topla 1: a. Prirodni uslovi Pogodnost terena za urbanizaciju 1: b. Prirodni uslovi Morfometrija 1: Analiza postojećeg stanja 1: Namjena površina 1: Generalno rješenje 1: Plan parcelacije i preparcelacije 1: Saobraćajno rješenje Plan regulacije 1: Saobraćaj poprečni profili 1: Hidrosistemi Postojeće I planirano stanje vode I kanalizacije 1: Energetska i TT mreža - postojeće stanje 1: Energetska mreža - planirano stanje 1: TT mreža - planirano stanje 1: Pejzažna arhitektura 1: Zaštita životne sredine 1: 1 000

5

6

7

8

9

10

11

12 1. POLAZNE OSNOVE 1.1. Motivi izrade plana Izradi izmjena i dopuna DUP-a za naselje Topla se pristupa na osnovu Odluke predsjednika Opštine Herceg Novi, br /05, od godine, objavljene u Službenom listu RCG, a u skladu sa važećom planskom dokumentacijom višeg reda (Prostorni plan opštine i Generalni urbanistički plan. Inicijator izrade su Opština Herceg Novi, kao i zahtjevi subjekata koje gravitiraju ovom prostoru. Prostor obrade obuhvata prostor oko Jadranske magistrale južno od raskrsnice za Dom zdravlja, OŠ»Dašo Pavičić«i MUP Herceg Novi. Površina zahvata iznosi m2. Motivi za izradu izmjena i dopuna DUP-a za naselje Topla leže u činjenici da su prostorna rješenja važećeg DUP-a Topla (»Zavod za projektovanje i urbanizam«herceg Novi, god), nezadovoljavajuća u odnosu na novonastale potrebe građena i privrednih subjekata za kvalitetnijim i funkcionalnijim uređenjem prostora. Ovo se pogotovo odnosi na neadekvatno rješenje prostora oko raskrsnice za Dom zdravlja, OŠ»Dašo Pavičić«i MUP Herceg Novi, što kao posljedicu ima otežano funkcionisanje naselja, naročito u turističkoj sezoni. Cilj izrade izmjena i dopuna DUP-a za naselje Topla je definisati sadržaje u prostoru i način uređenja prostora u skladu s njegovim značajem u ukupnom prostoru naselja i grada u cjelini. Osnovni zadatak je naći odgovarajuće saobraćajno rješenje kojim bi se riješili sadašnji problemi u funkcionisanju grada i tranzitu Jadranskom magistralom. Osim toga, kroz izradu ovog Plana, potrebno je omogućiti razvoj poslovanja komplementarnog turizmu Inicijativni zahtjevi Inicijatori izrade ovog Plana su Opština Herceg Novi, privredni subjekti i građani opštine. Problematika koja je prezentirana od strane svih je: - nemogućnost razvoja poslovanja i turističke djelatnosti, - komunalni problemi, - neadekvatno saobraćajno rješenje raskrsnice, - neadekvatno rješenje prilaza planiranim objektima duž Jadranske magistrale, - neodgovarajuće rješenje stabilizacije padine.

13 1.3. Granica obrade Granica zahvata, data Programskim zadatkom, određena je koordinatama prelomnih tačaka 1-12 : 1.4. Izvodi iz Planske dokumentacije višeg reda U toku izrade, Obrađivač je koristio slijedeću dokumentaciju: - Generalni urbanistički plan opštine Herceg Novi (Zavod za projektovanje i urbanizam, Herceg Novi, maj, 1988.), - DUP Topla (Zavod za projektovanje i urbanizam, Herceg Novi, 2003.)

14 2. PRIRODNI USLOVI 2.1. Položaj i orjentacija Lokacija, koja je predmet obrade, nalazi se u neposrednoj blizini raskrsnice za Dom zdravlja, OŠ Dašo Pavičić i zgradu MUP a. Glavna orjentacija je sjeveroistok-jugozapad, određena nagibom padine sa izuzetnim vizurama na topljanski zaliv Reljef i morfologija Geološki sastav terena, pa i zona koja je predmet obrade je organogeni krečnjak, pjeskovita glina i aluvijalni nanos, što je preciznije definisano u grafičkim prilozima. Nagib padine je izuzetno velik i iznosi više od Klimatski uslovi Temperatura vazduha Najniža srednja mjesečna temperatura je u januaru mjesecu i iznosi 8 º- 9º C, a najviša srednja mjesečna temperaturaje u augustu sa 24º - 25º C. Na hercegnovskom području ima prosječno godišnje 105 dana sa temperaturom preko 25º C i 33 dana sa temperaturom preko 30º C, dok samo 3,3 dana prosječno godišnje, temperatura pada ispod 0º C. Godišnja suma ljetnjih dana iznosi 104,7, a tropskih 32,9, što znači da je skoro svaki treći dan u godini ljetnji, a da je je više od 30 dana u godini tropskih, sa temperaturom većom od 30 ºC Broj dana sa mrazom je neznatan, 3,3 dana godišnje. Visoke ljetnje temperature u Bokokotorskom zalivu su posljedica golih krečnjačkih stijena, koje se u ljetnjim mjesecima jako zagrijavaju, a visoko zaleđe štiti od hladnih prodora. Oblačnost Prosječna godišnja oblačnost je prilično visoka, tako da srednja mjesečna i godišnja oblačnost u 1/10 pokrivenog neba iznosi 5/10. Najviše oblačnih dana ima u novembru, a najmanje u augustu. Učešće vedrih dana je suprotno oblačnosti, tako da imamo sljedeći odnos prosječno godišnje vedrih 101,8 dana, a oblačnih 102,8 dana.

15 Insolacija Trajanje osunčanosti se kreće oko 2430 sati u prosjeku godišnje ili 6,6 sati na dan. Mjesec juli ima najviši prosjek sa 11,5 časova na dan, a decembar i januar najmanji, sa 3,1 časova na dan. Ovo je izuzetno važna fenološka i klimatološka pojava, koja utiče na vegetaciju, na stasavanje i dozrijevanje plodova i na povećanje kvaliteta i arome voća i povrća, a posebno mediteranskih kultura. Padavine Obilne padavine koje su poznata karakteristika ovog područja, rezultat su izraženih uslova reljefa. Prisustvo visokih planinskih vijenaca u neposrednom zaleđu, uslovljava izdizanje vazdušnih masa, kondenzaciju i obilne padavine, tako da su Crkvice poznate kao mjesto sa najviše padavina u Evropi. Broj dana sa padavinama većim od 1 mm, u hercegnovskoj opštini iznosi 128 godišnje, maksimum je u novembru, a minimum u julu. Srednja godišnja količina vodenog taloga iznosi 1990 mm. Karakteristike vjetrova Opsta godisnja karakteristika je pojava velikog procenta tisina (41%), a tokom sezone krece se od 35% zimi do 47% ljeti. Najucestaliji godisnji smjerovi su E- SE-NW, koji su zastupljeni sa po 10-12% dok su ostali znatno manje ucestalosti oko 5% Seizmički rizik Projektovanje i izvođenje objekata, u fizičkom smislu, mora zadovoljiti propise o seizmici ove zone, tj. IX stepeni MCS (Merkalijeve skale), naročito u pogledu statike. Širi, obavezan, pristup je planiranje i projektovanje kompleksa u odnosu na zahtjeve seizmičkog hazarda i smanjenje seizmičkog rizika, gdje osim statike, igraju ulogu i struktura, visina, razuđenost objekata i pojedinih lamela. Obzirom da se predmetna lokacija nalazi u području očekivanog ekvivalentnog ubrzanja tla visokog rizika (EQA = 0,17q za period od 50 godina), objekti moraju biti niski, razuđeni i bez pretjeranih lamelnih nizova Zelenilo Na području zahvata Plana nema uređenih zelenih površina. Radi se o divljim, neuređenim zelenim površinama, obraslim makijom, lovorikom.

16 3. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA 3.1. Fizičke strukture Prostor obrade je presječen magistralnim putem Herceg Novi-Dubrovnik po sredini, a u neposrednoj blizini zone zahvata se nalazi i saobraćajno čvorište za ulaz i izlaz iz centralne gradske saobraćajnice. U bliskom okruženju predmetne lokacije nalaze se objekti individualnog i kolektivnog stanovanja (spratnosti do P+2+Pk, dok su kolektivni objekti rađeni sa 8 i više etaža) i neki od ključnih objekata za funkcionisanje grada,, zgrada MUP-a, Dom zdravlja, te OŠ Dašo Pavičić i Dječiji vrtić Potencijali prostora Analizirajući prirodne i stvorene uslove u zoni obrade DUP-a, mogu se izvući slijedeći zaključci: Kompletirati postojeće zone individualne stambene izgradnje sa svim pratećim sadržajima Obezbjediti lokaciju za izgradnju mješovitog centra Obezbijediti veću prohodnost za vozila i pješake formiranjem novih i rekonstrukcijom postojećih saobraćajnica. Očuvanje i unapređenje fonda zelenila formiranjem novih površina i podsticanjem na bolje održavanje i obnavljanje postojećih, osobito okućnica i pojasa uz magistralu.

17 4. PROJEKCIJA PROSTORNO-FUNKCIONALNOG RJEŠENJA 4.1. Zoniranje ukupne površine: Ukupna planirana površina je podijeljena na nekoliko zona i to: Zona individualnog stanovanja Mješoviti centar Zelene površine 4.2. Prostorna rješenja U pogledu prostornih rješenja cijeli zahvat je već definisan. Nove intervencije se odnose zahvate u već formirano urbano tkivo čiju fizionomiju više nije racionalno mijenjati. U u centralnom dijelu zahvata,planira se formiranje mješovitog centra koji obuhvata dva poslovno stambena objekta. U ostalim djelovima zahvata plana predviđa se interpolacija stambenih objekata u već zatečenu strukturu, kao i formiranje zaštitnog zelenog pojasa na dijelu prostora iznad i ispod magistralnog puta Bilans površina Planirano stanje namjena planirana površina (m2) planirano/p O (%) Individual. stanovanje Mješoviti centar Zelene površine Saobra ćajnice i ostale slobodne površine Ukupno *PO.. površina obuhvata plana 4.4. Stanovanje Predloženom planskom dokumentacijom predviđa se izgradnja jednog individualnog stambenog objekta sa najviše tri stambene jedinice.

18 S1 (Generalno rješenje, grafički prilog br. 5) Površina lokacije iznosi 379,12 m2. Brutto površina objekta : 568,68 m2. Netto stambena površina: 426, 51 m2 Broj stambenih jedinica: Mješoviti centar U Centralnom dijelu zahvata predmetni plan predvidja izgradnju dvaju poslovno stambenih objekata sa sljedećim sadržajima: M1 (Generalno rješenje, grafički prilog br. 5) točenje goriva trgovina administrativno poslovanje usluge ugostiteljstvo stanovanje Površina lokacije iznosi 527,13 m2. Brutto površina objekta : 790,70 m2. Brutto stambena površina: 420 m2 Netto stambena površina: 336 m2 Broj stambenih jedinica: 4 Prosječna veličina stambene jedinice: 80 m2 Brutto površina dijela s poslovnim sadržajima: 370, 70 m2 Broj poslovnh jedinica: 4 Prosječna površina poslovne jedinice: 90 m2 M2 (Generalno rješenje, grafički prilog br. 5) trgovina usluge ugostiteljstvo stanovanje

19 Površina lokacije iznosi 461,67 m2. Brutto površina objekta : 692,50 m2. Brutto stambena površina: 500 m2 Netto stambena površina: 400 m2 Broj stambenih jedinica: 6 Prosječna veličina stambene jedinice: 60 m2 Brutto površina dijela s poslovnim sadržajima: 192, 50 m2 Broj poslovnh jedinica: 4 Prosječna površina poslovne jedinice: 50 m2 Ukupan broj planiranih stambenih jedinica: 13 Planirani broj stanovnika: 40 Ukupan broj planiranih poslovnih jedinica: 8 Ukupna brutto površina objekata: 2051,88 m2 Ukupna brutto stambena površina: 1488,68 m2 Ukupna netto stambena površina: 1192,00 m2 Ukupna brutto površina dijela sa poslovnim sadržajima: 563,20 m Hortikultura Postojeće stanje Dosadašnjim razvojem ovog dijela grada došlo je do ozbiljne devastacije postojećeg zelenog fonda. Neplanskom izgradnjom i neobnavljanjem zelenila doveden je u pitanje kompletan imidž Herceg Novog kao grada cvijeća, što pored estetske predstavlja i jednu ud bitnih ekonomskih postavki na kojoj je zasnovan život Grada. Padinski prostori uz Jadransku magistralu su uglavnom neodržavani karakteristični po samoniklom mediteranskom rastinju. Planirano stanje Daljim razvojem i urbanizacijom Grada, potrebno je pronaći način kojim bi se vlasnici individualnih objekata motivisali na unapređivanje, kvalitetniju obradu i održavanje svojih okućnica (funkcionalno zelenilo), sadnju visokog drveća (čime bi se vremenom vratio stari duh mjesta ).

20 Problem funkcionalnog zelenila u dijelu zahvata plana je posebno izražen, zato što su okućnice dominantan oblik zelenila, i njegovim rješavanjem bi se napravio kvalitetan pomak. Pojas uličnog zelenila bi se nastavio unaprjeđivati daljom planskom sadnjom Oleandera, Lovora u drvoredima, uz saobraćajnice, posebno uz magistralu. Duž Jadranske magistrale predviđa se formiranje zaštitnog pojasa zelenila koji se nastavlja i duž parking prostora. Prostore oko planiranih objekata mješovitog centra riješiti kao urbane parkove, objedinjavajući slobodne površine oko objekata i visoke grupacije u jedinstvenu parkovsku cjelinu dobiće se viši stepen njegove dekorativne i funkcionalne vrijednosti. U tu svrhu izbor dendromaterijala se predviđa iz grupe visokodekorativnih lišćara i četinara, vodeći računa o mogućnostima stvaranja kontrasnih efekata, bilo formom bilo bojom, cvjetnim i mirisnim svojstvima, kao i da maksimalno odgovaraju datim uslovima sredine: Magnolia grandiflora, Acacia sp, Albizia julibrsssin, Pinus valepensis, Cedrus sp, Cupressus sp, razne vrste palmi i dracena. Od žbunastih formi, izbor materijala se vrši od osnovnih elemenata makije. Zbog specifičnosti lokaliteta ozelenjavanje je potrebno obaviti sa najvećom pažnjom.

21 5. REALIZACIJA PLANA Problemi realizacije Plana zavise od zainteresovanosti budućih investitora za izgradnju planiranih objekata. Obzirom na veliku atraktivnost prostora, može se sa sigurnošću tvrditi da će većina planiranih objekata biti realizovana u narednih 3-4 godine Urbanističko-tehnički uslovi za izgradnju Urbanističko-tehnički uslovi odnose se na objekte visokogradnje i predstavljaju osnovna uputstva za izradu projektne dokumentacije Individualni objekti max. spratnost 4 etaže S+P+1+Pk min. površina lokacije: 300 m2 ki max = 1,5 kp max = 0.4 za objekte obezbjediti kolski ili pješački prilaz min. udaljenost od susjedne lokacije 2,5 m, odnosno 1,5 m, ukoliko se na susjednoj parceli ne postoji objekat, niti se planira gradnja obavezno obezbijediti parkiranje u okviru parcele 5.3. Objekti mješovitog centra U Centralnom dijelu zahvata predmetni plan predvidja izgradnju sadržaja mješovitog centra ukupne površine: 960,91 m2 sa slijedećim namjenama: točenje goriva trgovina administrativno poslovanje usluge ugostiteljstvo stanovanje max. spratnost: objekat M1 (Generalno rješenje, grafički prilog br. 5) 4S+P+1 objekat M2 (Generalno rješenje, grafički prilog br. 5) 2S+P+1+Pk ki max = 1,5

22 kp max = 0,4 za objekte obezbjediti kolski ili pješački prilaz min. udaljenost od susjedne lokacije 2,5 m, odnosno 1,5 m, ukoliko se na susjednoj parceli ne postoji objekat, niti se planira gradnja obavezno obezbijediti parkiranje u okviru parcele

23 7. SAOBRAĆAJNO RJEŠENJE Saobraćajna mreža-postojeće stanje Mikrolokacija koja se obra đuje ovim Planom smještena je na samom ulazu u grad,odnosno između Jadranske magistrale i padine brežuljka sjeverno od same magistrale. Jadranska magistrala koja prolazi kroz naselje i tangira ga, haotično je napadnuta neregulisanim raskrsnicama, od kojih je najvažnija ona koja vodi u naselje ToplaII, kod samog Doma zdravlja. Raskrcnica je veoma frekventna, jer predstavlja glavni ulaz u naselje koje broji oko 4000 stanovnika, a tu je i Dom zdravlja. Tehničke karakteristike magistralnog puta na ovoj mikrolokaciji su slijedeće: - ukupna dužina trase je L= 200 m' - širina kolovoza je promjenljiva i kreće se od 7-7,5 m' - kolovoz je savremeni asfalt beton - zbog neregulisanih raskrsnica saobraćaj se odvija dosta otežano - na magistrali postoji samo jedna regulisana raskrsnica pomoću semafora. Što se tiče organizovanih parking površina, može se reći da ih praktično nema. Sva pješačka kretanja odvijaju se duž trotoara koji se nalaze i sa lijeve i sa desne strane magistralnog puta. Saobraćajni sistem: Novo saobraćajno rješenje dato u grafičkom prilogu, formirano je tako što su maksimalno uvažavani elementi postojećeg stanja,a da su pri tome predviđene najnužnije intervencije, koje neće ugrožavati prirodne i stvorene uslove.saobraćajna mreža je dimenzionisana na osnovu urbanističkosaobraćajnih i tehničkih kriterijuma datih u GUP-u. Saobraćajna mreža: Planer predviđa rekonstrukciju Jadranske magistrale i regulaciju priključka na nju. Na ovoj mikrolokaciji magistrala se proširuje na tri saobraćajne trake. Od magistrale se odvaja kolsko pješačka saobraćajnica radi poboljšanja prilaza novoplaniranim i postojećim objektima.ova saobraćajnica ima tretman kolsko pješačke ulice zbog konfiguracije terena i dosta velikih uspona i padova. U sklopu ovog Plana izvršena je rekonstrukcija raskrsnice kod Doma zdravlja.rješenje je dato u nivou, ali su saobraćajne trake denivelisane. Tehničke karakteristike saobraćajnica: -Jadranska magistrala: Širina kolovoza je dvije trake po 3,75 m i jedna traka od tri metra, što ukupno iznosi 10,50 m'.na mjestima uključenja unaselje Topla II, kao i na mjestu uključenja za benzinsku stanicu planira se izgradnja ulivne trake širine 3,00 m.

24 Radijusi horizontalnih krivina su u skladu sa važećim tehničkim propisima za ovu vrstu saobraćajnica i imaju vrijednosti Rmin.= 100 m' do R max.=2000 m'. Vertikalni prelomi nivelete su zaobljeni kružnim lukovima sa Rvmin. = 1000 m'.podužni nagibi nivelete iznose max.7 %. -Kolsko-pješačke ulice: Planirana širina kolovoza iznosi 4,00m' Radijusi horizontalnih krivina su u skladu sa važećim tehničkim propisima za ovu vrstu saobraćajnica i imaju vrijednost Rmin.= 6,00 m' Vertikalni prelomi nivelete su zaobljeni kružnim lukovima sa Rvmin.=150 m'. Podužni nagibi nivelete su max.17 %. Vitoperenje kolovoza je vršeno oko unutrašnje ivice kolovoza, tako da poprečni nagib u pravcu iznosi 2,5%, a u krivinama 3%. Zbog velikih uspona-padova planira se betonski kolovoz. -Pješačke komunikacije: U priloženom rješenju zadržane su sve postojeće pješačke staze i planirane nove na prostorima gdje su to zahtjevali urbanističko-saobraćajni kriterijumi. Duž magistralnog puta planirani su obostrani trotoari širine 1,50 m'. Kolovozni zastor na trotoarima je betonska glazura debljine 2 cm, koja se izvodi istovremeno sa betonskim trotoarom. -Benzinska stanica Neposredno iz magistralni put sa desne strane je planirana benzinska stanica. Ista je odvojena zelenim ostrvom od magistralnog puta, a dozvoljeno je i desno i lijevoskretanje vozila sa magistralnog puta. Širina saobraćajne trake iznosi 2 x 4,00 m', a širina ostrva sa aparatima za točenje goriva iznosi 1,50 m'. Širina prilaznih traka iznosi 3,00 m'. Kolovozni zastor saobraćajnih površina benzinske stanice je betonski. Kolovozni zastor prilaznih traka je sitnozrni asfalt beton. Za oivičenje kolovoza služe betonski bijeli zakošeni ivičnjaci dimenzija 24 x 24 cm.

25 8. HIDROSISTEMI Postojeće stanje hidrosistema Prilikom izrade izmjena i dopuna DUP-a Topla I planer se koristio podacima koje mu je dostavio JP ViK Herceg Novi, a isti se odnose na postojeće vodovodne i kanalizacione instalacije. Podaci o ostaloj hidrotehničkoj infrastrukturi ne postoje. Vodovod Snabdijevanje vodom ovog dijela naselja Topla je dvojako, iz rezervoara Bajer I i direktnog cjevovoda koji služi za vodosnabdijevanje rezervoara ''Stanišića dubrava''.ovom mikrolokacijom, neposredno uz magistralu proteže se glavni distributivni cjevovod Če 450 mm koji služi za punjenje svih rezervoara od filterske stanice Mojdež do rezervoara Kula u Herceg Novom.Od ovog cjevovoda se odvajaju dva ogranka, jedan služi za punjenje rezervoara Bajer I i II, a drugi ide ka soliterima u naselju Topla II. Spoj ovih cjevovoda sa glavnimse nalazi u revizionim oknima koja su smještena u saobraćajno zeleno ostrvo u raskrsnici kod Doma zdravlja Fekalna kanalizacija Na ovoj mikrolokaciji postoji rješena odvodnja otpadnih voda.glavni kolektor PVC DN300 mm položen je u sjevernom trotoaru magistralnog puta i prije istočne granice zahvata Plana presjeca magistralni put i pored stepeništa koje ide prema Njegoševoj ulici dolazi do glavnog kolektora DN 300 mm. Prugi kolektor PVC DN 200 mm prihvata objekta kod Doma zdravlja i uliva se u glavnu kanalizaciju AC DN 350 mm kod semafora. Kišna kanalizacija U naselju postoji izvedena kišna kanalizacija. Ispod magistralnog puta nalazi se izveden propust Ø1000 mm u koji su sprovedene sve površinske vode koje gravitiraju ka ovom području. Od ovog propusta postoji izvedena kišna kanalizacija sve do Ljutog potoka. Planirano stanje hidrosistema Vodovod Prema Master planu specifična potrošnja za snabdijevanje vodom Crnogorskog primorja i opštine Cetinje određena je na bazi postojećih podataka o potrošnji u našoj zemlji, uzimajući u obzir potrošnju u drugim zemljama iz okruženja na osnovu standarda i klimatskih uslova, te iznosi: a/ stalni stanovnici 200 l/st/dan b/ turizam hoteli***** 650 l/st/dan

26 hoteli*** 450 l/st/dan ostale kategorije 250 l/st/dan pansioni 450 l/st/dan kuće za goste 220 l/st/dan odmarališta 300 l/st/dan kampovi 100 l/st/dan Koeficijent dnevne neravnomjernosti za jedan dan uz maksimalnu potrošnju iznosi 1,25. Koeficijent časovne neravnomjernosti usvaja se 2,0. POTREBE ZA VODOM broj srednja m³/dan max.dn max. dnevne korisnika dn.l/dan m³/dan l/sec. stalni stanovnici UKUPNO Srednja dnevna količina vode: Qsr = 8.00 m³/dan ( 0.09 l/sec ) Maksimalna dnevna količina vode: Qmax. = 8.00 x 1.25 = m³/dan, odnosno 0.12 l/sec. Za potrebe uličnih hidranata, ispiranje kanalizacije, zalijevanje zelenih površinai pranje ulica planira se dodatnih 15 l/sec. vode za 2 sata gašenja. Ph = 3 x 5 x 60 x 60 x 2 = 108 m³ = 1.25 l/sec. Dakle Qmax = 1.37 l/sec. Sva distributivna mreža mora biti min. ND110 kako bi se zadovoljili uslovi za hidrantsku mrežu. Kao cijevni materijal koriste se cijevi od tvrdog polietilen visoke kakvoće /PEHD/. Obzirom da je sa južne strane naselja položen tranzitni čelicni cjevovod DN450 mm, neophodno je postaviti pojas zaštite oko istog koji iznosi po 1.00 m' sa svake strane cjevovoda. Fekalna kanalizacija Evakuacija fekalnih voda sa ove mikrolokacije je omogućena dvojako: ka fekalnom kolektoru kojije položen južno od Doma zdravlja, a prečnik mu je zadovoljavajući PVC DN 200 mm, ili ka fekalnom kolektoru koji se proteže od

27 Crvenog krsta do mikrolokacije koja je zahvaćena ovim Planom, a zatim se pored kuća Vukićevića pruža do Njegoševe ulice. Kanalizacionu mrežu izvoditi od PVC cijevi za uličnu kanalizaciju minimalnog prečnika ND200 mm.na svim vertikalnim i horizontalnim lomovima trase, kao i na mjestu kućnih priključaka predvidjeti reviziono betonsko okno sa livenoželjeznim poklopcem za teški ili laki saobraćaj, ovisno od uslova trase.minimalni padovi iznose 0.5%, a maksimalni 6%. Kišna kanalizacija Obzirom na velike količine padavina na ovom području, kao i na konfiguraciju terena, neophodno je prihvatiti sve kišne vode duž čitavog naselja i sprovesti ih do postojećeg betonskog propusta. Kanalizacija se sastoji od različitih profila, a minimalni prečnik cijevi je DN 300 mm. Za uličnu mrežu koristiti PVC cijevi za uličnu kišnu kanalizaciju. Na svim vertikalnim i horizontalnim lomovima trase planirati betonsko reviziono okno sa LŽ poklopcem za teški ili laki saobraćaj. Minimalni padovi iznose 0.5%, a maksimalni 6%. U sklopu planiranih saobraćajnica kišnica se odvodi i putem rigola.

28 9. ELEKTROSISTEMI 9.1. Opšti dio Izradi izmjena i dopuna DUP-a za naselje Topla se pristupa na osnovu Odluke predsjednika Opštine Herceg Novi, br /05, od godine, objavljene u Službenom listu RCG, a u skladu sa važećom planskom dokumentacijom višeg reda (Prostorni plan opštine i Generalni urbanistički plan). Inicijator izrade su Opština Herceg Novi, kao i zahtjevi subjekata koje gravitiraju ovom prostoru. Prostor obrade obuhvata prostor oko Jadranske magistrale južno od raskrsnice za Dom zdravlja, OŠ»Dašo Pavičić«i MUP Herceg Novi. Površina zahvata iznosi m2. Motivi za izradu izmjena i dopuna DUP-a za naselje Topla leže u činjenici da su prostorna rješenja važećeg DUP-a Topla (»Zavod za projektovanje i urbanizam«herceg Novi, god), nezadovoljavajuća u odnosu na novonastale potrebe građana i privrednih subjekata za kvalitetnijim i funkcionalnijim uređenjem prostora. Ovo se pogotovo odnosi na neadekvatno rješenje prostora oko raskrsnice za Dom zdravlja, OŠ»Dašo Pavičić«i MUP Herceg Novi, što kao posljedicu ima otežano funkcionisanje naselja, naročito u turističkoj sezoni. Cilj izrade izmjena i dopuna DUP-a za naselje Topla je definisati sadržaje u prostoru i način uređenja prostora u skladu s njegovim značajem u ukupnom prostoru naselja i grada u cjelini. Osnovni zadatak je naći odgovarajuće saobraćajno rješenje kojim bi se riješili sadašnji problemi u funkcionisanju grada i tranzitu Jadranskom magistralom. Osim toga, kroz izradu ovog Plana, potrebno je omogućiti razvoj poslovanja komplementarnog turizmu. Od priloga koji prate izmjene i dopune plana dato je : - Postojeće stanje energetske i TK mreže - Postojeće i planirano stanje energetske mreže - Postojeće i planirano stanje TK mreže Zahvat područja izmjena i planirani sadržaji Zahvat plana izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana za naselje Topla opštine Herceg Novi obuhvata od novih sadržaja u zahvatu dva stambenoposlovna centra i dva individualna stambena objekta.

29 9.2. Postojeće stanje energetske mreže U predviđenoj zoni izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana Topla ne postoji nikakav energetski objekat izuzev dijela visokonaponske kablirane mreže kojom se povezuju trafostanice TS 10/0,4 kv ; 1 x 400 kva» DOM ZDRAVLJA«i trafostanica MBTS 10/0,4 kv ; 1 x 630 kva» BAJE «(kabl PHP 48 3x95mm 2 ) kao i dio veze trafostanice MBTS 10/0,4 kv ; 1 x 400 kva» TOPLA I «sa trafostanicom MBTS 10/0,4 kv ; ( ) kva»topla III«(kabl PP 41 3x95mm 2 ). Postojeće stanje TK mreže Ovo područje telefonskih pretplatnika napaja se sa postojeće telefonske centrale IPS Topla. Telefonska mreža je isključivo kablovska izvedena kroz cijevi TK kanalizacije, kroz koje su priključeni kablovi tipa TK59GM, određenog kapaciteta. Ova telefonska mreža je kablovska izvedena podzemnim telefonskim kablovima određenog broja parica prema broju telefonskih pretplatnika. Kablovi su položeni u PVC cijevima kablovske TK kanalizacije. Postojeća telefonska mreža je urađena godine 9.3. Planirano stanje energetske mreže U području izmjena i dopuna plana planskom dokumentacijom predviđena je izgradnja 13 stambenih jedinica i 540 m 2 poslovnog prostora u dva mješovita centra i dva individualna objekta. Usvajajući iskustveno da je po gradskom domaćinstvu potrebna snaga od 2500 W dobijamo da je: Pvd = 13 x 2500W =32,50 kw Potrebna snaga za poslovne prostore iznosi 150W / m 2 pa dobijamo da je ukupna potrebna snaga za poslovne prostore: Pvp.p = 540 x 150W =81,00 kw Potrebna snaga za posmatrani kompleks iznosi: Pvuk = 32,5kW + 81,00kW =113,5 kw Ova snaga obezbjediće se iz trafostanice TS 10/0,4 kw ; 400 kva» DOM ZDRAVLJA«kao što je dato u grafičkom prilogu. Postojeća trafostanica koja se nalzi u sklopu zgrade Doma zdravlja po podacima iz Elektrodistribucije Herceg Novi ima još mogućnosti za priključenje novoplaniranih potrošača.u slučaju da dođe do preopterećenja pomenute trafostanice, potrebno je ugraditi transformator snage 630 kva za potrebe postojećih i novoplaniranih potrošača kao što je već planirano u DUP-u Topla iz 2003.godine.

30 Veza slobodnostojećeg ormara sa trafostanicom TS 10/0,4 kv ; 400 kva» DOM ZDRAVLJA«( kabl PP00 4x150mm 2 ) data je u prilogu planiranog stanja. Priključak svih novih objekata mora biti isključivo kablovski, a način i mjesto priključenja biće definisani u okviru pribavljene elektroenergetske saglasnosti. Što se tiče rasvjete saobraćajnica za svaku je potrebno uraditi javnu rasvjetu. Ovaj dio će se rješiti u sklopu izrade glavnog projekta saobraćajnice u sklopu koga će kao poseban elaborat figurisati projekat javne rasvjete sa svim potrebnim parametrima i proračunima i usvojenim stubovima i rasvjetnim tijelima. Planirano stanje TK mreže Prema planiranim sadržajima u granicama izmjena i dopuna plana predviđeno je 50 novih direktnih pretplatnika. Kroz slobodnu cijev postojeće TK kanalizacije položiće se novi telefonski kabl tipa TK59GM kao što je prikazano u grafičkom prilogu planiranog stanja TK mreže. Kapacitet predviđenog kabla biće određen od strane razvojne službe TK centra Herceg Novi, koji će svojim kapacitetom pokriti ne samo područje izmjena i dopuna plana već i granično područje. Za svaki novi objekat od strane nadležne službe razvoja TK centra Herceg Novi potrebno je pribaviti TK saglasnost u kojoj će tačno biti definisano mjesto i način priključenja objekta.

31 10. ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE OPŠTE U ovom djelu naselja Topla nalazi se Dom zdravlja, Centar bezbjednosti policija, osnovna škola»dašo Pavičić«, dječiji vrtić»naša radost«, crkva Sv. Spasa i Sv. Đorđa sa grobljem, kafei i individualne i stambene zgrade kolektivnog stanovanja. Na osnovu inženjersko geoloških pokazatelja kao i parametara seizmičke mikroreonizacije dobija se slika o pogodnosti za urbanizaciju. Zelenilo ovog područja čini samoniklo rastinje koje je izvan kontrole čovjeka. POSTOJEĆE STANJE Analiza stanja Analiza stanja daje ulazne podatke za ocjenu kvaliteta životne sredine. Postojeće stanje zatiče ovu urbanu zonu kao administrativno, stambeno poslovnu zonu bez industrije i značajnih zagađenja vazduha, vode i tla. Međutim, izvjesna povremena, sporadična emitovanja mogu doprinijeti gomilanju štetnih materija sa ozbiljnijim posljedicama. Dakle, analizom stanja dolazi se do sljedećih podataka: Škola za cc a 1200 đaka: 1, sa 1 kotlovnicom za loženje Dom zdravlja, sa centralnim grijanjem, za cjelokupno područje Herceg Novog sa odjeljenjem za hemodijalizu Zanatske radnje Groblje : površine Na osnovu zaključaka GUP a Herceg Novi (iz 1989.) za MZ Topla u tabeli 3.12 a. Imisija zagađivača je bonitet od 13 poena (evidentirano 1985), a na čijem popravljanju do danas nije ništa urađeno, čak šta više,veća je izgrađenost prostora i više poslovnih i zanatskih novootvorenih prostora. Po toj analizi MZ Topla je svrstana, pored Igala i Herceg Novog, u sredinu najitenzivnije imisije zagađenja, a što je dobijeno vrijednovanjem relativnih odnosa zagađenja u tri, po svakoj vrsti zagađivača, u svakoj sferi. Ljuti potok je kanalisan zatvorenim profilom u dužini od oko 330 metara, u najnizvodnijem toku, i u srednjem toku izvan zahvata plana, uzvodno od saobraćajnice i stambenog naselja Topla II, dok je otvorenog korita u dužini od oko 250 metara, gdje je djelom kanalisan betonskim pravouglim koritom, bez kaskada što se mjestimično pretvara u brzotok, dok je bliže magistrali prirodno korito nalik planinskom toku sa malim akumulacijama i slapovima niz stijene visine i nekoliko metara. Babin potok je od Tatar bašte do mora kanalisan otvorenim profilom što mu omogućava bolje aerisanje te smanjen rizik od poplave za okolne objekte. Problem se javlja oko magistrale gdje je deponija građevinskog materijala, iskopane zemlje i šuta a što mu je promjenilo prirodni oblik korita i, ujedno, taj materijal se transportuje zajedno

32 sa drugim nečistoćama do mora i zagađuje priobalje. Oba potoka, bez obzira na intervencije i gradnju kanalizacije za stambene i turističko ugostiteljske objekte, u neposrednoj blizini, i dalje su recipijenti fekalnih nečistoća i površinskih oticajnih voda, koje spiranjem sa površine unose nečistoće, kako fizičkog tako i hemijskog karaktera. Zatečeni konflikti u životnoj sredini Kotlovnice su zagađivači vazduha, u zimskom periodu, iako ne može biti riječi o značajnom zagađenju. Pekara, sa loženjem na drva, značajan je emiter čestica čađi, na šta se žale okolni stanovnici. Saobraćaj spada u nezanemarljivog zagađivača vazduha i zato što naselje leži između glavnih gradskih putnih vena, i zbog same gustine naseljenosti i broja vozila. Korita Ljutog i Babinog potoka su deponije otpada i recipijenti fekalnih i upotrebljenih voda. U pogledu zagađenja tla od značaja je slaba stabilnost terena te podložnost klizanju, jaruženju, spiranju i eroziji. Deponije otpada se stvaraju uz kontejnere za smeće, posebno je od značaja deponovanje upotrebljenog sanitetskog materijala iz Doma zdravlja i njegovo uništenje obzirom da opština Herceg Novi nema adekvatnu higijensku deponiju. Sem školskih igrališta, igrališta uz dječiji vrtić i jednog košarkaškog u stambenom naselju, nedostaje uređenih prostora za djecu, sportskih igrališta za košarku ili mali fudbal i šetnica za starije ljude. Nedostatak prostora za mirujući saobraćaj nalaže parkiranje vozila duž saobraćajnica te smanjenu bezbjednost vozila i pješaka duž saobraćajnica. PLANIRANO STANJE Analiza planiranog stanja po rješenju DUP u Topla Po osnovnim postavkama GUP a planirano stanje MZ Topla, u pogledu zaštite životne sredine treba da ide ka smanjenju koeficijenata zagađenja, sa 13 na 4. To pitanje se rješava dugoročnim zahvatima u planskoj dokumentaciji i njihovom realnom sprovođenju, u praksi. Emisija zagađenja vazduha će se smanjiti uvođenjem toplotnih pumpi i njihovom povezivanjem u jedinstvenim sistem, dok je zaštita tla i vode pitanje ekološke svijesti i savjesti, a u tom smialu je od značaja i upotreba dotrajalih vozila, koja su već zakonom zabranjena u razvijenim zemljama svijeta i, posebno, Evropske unije. Planirani kapaciteti, na osnovu predloženog rješenja u DUP Topla, su diktirani ekonomskim potrebama : Novih stambenih objekata : 3 stanovnika : 40 Poslovni stambeni objekti : 2 Individualni stambeni objekti: 1

33 Zelene površine Mjere zaštite životne sredine Voda. Instalacije za snabdjevanje vodom postavljaju se iznad kanalizacionih cijevi. Isključiti sve ulive kućnih priključaka kanalizacije u Ljuti i Babin potok. Tlo. Vegetacija je najbolji zaštitnik tla, kako protiv erozije, tako i zato što zelenilo akumulira štetne materije, produkte saobraćaja, te se preporučuje prirodna zaštita načinjena od nižeg i visočijeg rastinja. Sama gradnja objekata treba da bude strogo poštovana po tehničkim normativima zbog nestabilnosti tla. U tom smislu je od značaja i erozija tla i jaruženje uzrokovano djelovanjem bujičnih voda Ljutog potoka, a što se već do sada manifestovalo u nekoliko navrata, te je od značaja način podziđivanja korita a preporučuje se izvođenje u materijalu sa što više otvora velikog profila. Vazduh. Protiv zagađenja vazduha osnovna mjera je ugradnja filtera na automobilima protiv emisije izduvnih gasova, a takođe i na dimnjacima značajnijih kotlovnica, do realizacije savremenijih rješenja. Elaborati procjene uticaja na životnu sredinu treba da budu urađeni za sljedeće objekte ili zahvate : Zaštićenu zonu Stanišića dubrave Zaštićenu zonu zelenila uz ulicu Njegoševu ukoliko bude namjere da se grade poslovni prostori s tim što je od značaja za zaštitu i sam betonski zid, kako u tehničkom smislu zaštite padine tako i estetskom kao preostali primjer dobrog rada starih majstora - zidara. Uz svaki budući i postojeći restoran, pekare. Dom zdravlja sa svojim novim objektima. Za postojeće stanje izgrađenosti i svako buduće stanje gradnje objekata duž Ljutog i Babinog potoka i zbog činjenice zatvaranja otvorenog toka Ljutog potoka, elaborat treba da sadrži elemente trase te da u njemu budu sagledane sve posljedice djelovanja novih objekata na tok i kanalisanog toka na okruženje, dakle uzročno posljedično.

Obrađivač: MEDIX d.o.o. - Podgorica STRATEŠKA PROCJENA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA DETALJNI URBANISTIČKI PLAN BUŠAT Radni tim: Prof. dr Darko Vuksan

Obrađivač: MEDIX d.o.o. - Podgorica STRATEŠKA PROCJENA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA DETALJNI URBANISTIČKI PLAN BUŠAT Radni tim: Prof. dr Darko Vuksan STRATEŠKA PROCJENA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA DETALJNI URBANISTIČKI BUŠAT Podgorica, jul 2011. godine Obrađivač: MEDIX d.o.o. - Podgorica STRATEŠKA PROCJENA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA DETALJNI URBANISTIČKI

Detaljer

ODLUKA O DONOŠENJU PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA VODICA (pročišćeni tekst)

ODLUKA O DONOŠENJU PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA VODICA (pročišćeni tekst) Na temelju članka 40. Statuta Grada Vodica ( Službeni vjesnik Šibensko -kninske županije, broj 09/09, 09/11-ispravak, 04/13, 09/13-pročišćeni tekst i 05/15), članka 19. Poslovnika Gradskog vijeća Grada

Detaljer

1 REALNE FUNKCIJE REALNE VARIJABLE

1 REALNE FUNKCIJE REALNE VARIJABLE REALNE FUNKCIJE REALNE VARIJABLE. Neka je f() = ln 4e 3 e. Odredite a) f b) D(f) i R(f) c) Odredite min f, inf f, ma f, sup f. 2. Odredite prirodnu domenu funkcije f() = ln (3e e 3 ) + 5 log 5 +3 + ( cos

Detaljer

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije SPECIJALNA BOLNICA ZA LEČENјE I REHABILITACIJU 36210 Vrnjačka Banja, Bul. Srpskih ratnika br. 18 Telefon i telefaks: 036/515-514-5 Broj: 01-3114/4 Datum: 25.07.2017.godine Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

Detaljer

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE EKOLOŠKE DOZVOLE

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE EKOLOŠKE DOZVOLE ZAHTJEV ZA IZDAVANJE EKOLOŠKE DOZVOLE ZA IZGRADNJU INFRASTRUKTURNIH OBJEKATA U LUCI BRČKO I POVEZIVANJA SA ŽELJEZNIČKOM STANICOM BRČKO NOVO I ZONOM RADA I INDUSTRIJE Banja Luka, septembar 2012. godine

Detaljer

III IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA OGULINA

III IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA OGULINA III IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA OGULINA - RAZLIKOVNI TEKST URBAN DESIGN d.o.o. ZAGREB 1 URBAN DESIGN d.o.o. ZAGREB 2 NARUČITELJ VIJEĆE GRADA OGULINA PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA GRADONAČELNIK

Detaljer

CRNA GORA OPŠTINA HERCEG NOVI

CRNA GORA OPŠTINA HERCEG NOVI CRNA GORA OPŠTINA HERCEG NOVI OPŠTINSKI PLAN ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE OD POPLAVA Herceg Novi, mart 2014.godine 1 Izradu ovog dokumenta je finansijski i tehnički podržao GIZ Njemačka medjunarodna saradnja,

Detaljer

Projekat EUROWEB+ Ovo je program namenjem isključivo razmeni, a ne celokupnim studijama.

Projekat EUROWEB+ Ovo je program namenjem isključivo razmeni, a ne celokupnim studijama. Projekat EUROWEB+ 1. Otvoren je Konkurs za novi program mobilnosti studenata i osoblja na Univerzitetu u Nišu EUROWEB+ Konkurs je otvoren do 15.02.2015. 2. Ko može da se prijavi? Ovim programom biće omogućen

Detaljer

M-BOX INTELIGHT Inteligentno osvetljenje

M-BOX INTELIGHT Inteligentno osvetljenje INTELIGHT Inteligentno osvetljenje Regulatori osvetljenja UVOD Zašto koristiti regulatore osvetljenja? Smanjenje potrošnje električne energije kako u javnim tako i u privatnim zgradama postalo je tema

Detaljer

Aktivnost. 12 Demontaža RRU jedinice kom 9 Zamjena neispravne RRU jedinice na stubu, postojećem nosaču (po komadu RRU 13 jedinice) kom 6

Aktivnost. 12 Demontaža RRU jedinice kom 9 Zamjena neispravne RRU jedinice na stubu, postojećem nosaču (po komadu RRU 13 jedinice) kom 6 Prilog 1 : Predmjer opreme i spisak lokacija do 50km Lokalni javni tender za izbor izvođača za pružanje usluga montaže novih kao i održavanja postojećih antenskih sistema za potrebe Crnogorskog Telekoma

Detaljer

ALUMINIJSKE VODILICE ZA ODJELJIVANJE PROSTORA

ALUMINIJSKE VODILICE ZA ODJELJIVANJE PROSTORA ALUMINIJSKE VODILICE ZA ODJELJIVANJE PROSTORA ALU. VODILICE ZA ODJELJIVANJE PROSTORA AV 04.01-04.10...jer o tome mnogo ovisi... S C H W O L L E R - L U Č I Ć AL 400 AV 04.01 minijska vodilica za odjeljivanje

Detaljer

Br. 03/2006. Službene novine Grada Vodnjana Str. 46

Br. 03/2006. Službene novine Grada Vodnjana Str. 46 Br. 03/2006. Službene novine Grada Vodnjana Str. 46 Na temelju lanka 45a. Zakona o prostornom ure enju (NN br. 30/94, 68/98, 61/00, 32/02 i 100/04), lanka 17. Uredbe o ure enju i zaštiti zašti enog obalnog

Detaljer

SLUŽBENO GLASILO GRADA VARAŽDINA S A D R Ž A J

SLUŽBENO GLASILO GRADA VARAŽDINA S A D R Ž A J ISSN 1334-3769 SLUŽBENO GLASILO GRADA VARAŽDINA 2011. BROJ: 2 Godina XVIII Varaždin, 25. siječnja 2011. List izlazi jedanput mjesečno i po potrebi S A D R Ž A J AKTI GRADSKOG VIJEĆA 9. Odluka o izmjenama

Detaljer

P L A N DETAQNE REGULACIJE "LAZAREV GRAD" U KRU[EVCU

P L A N DETAQNE REGULACIJE LAZAREV GRAD U KRU[EVCU Na osnovu ~l. 54, stav 1 Zakona o planirawu i izgradwi ("Sl.glasnik RS" br.47/03) i ~l. 27 Statuta op{tine Kru{evac ("Sl. list Op{tine Kru{evac" br. 7/98, 6/99) Skup{tina Op{tine Kru{evac na sednici Skup{tina

Detaljer

VERTIKALNA POLARIZACIJA

VERTIKALNA POLARIZACIJA VERTIKALNA POLARIZACIJA Driver 433 MHz Driver 145 MHz AKTIVNI ELEMENTI U JEDNOJ RAVNI Aluminijumska zica precnika 4mm(obelezena crnom bojom)savija se u U oblik,zatim provuce kroz letvicu 20 x 20x600mm(obelezenu

Detaljer

P R A V I L A ZA FUNKCIONISANJE DISTRIBUTIVNOG SISTEMA ELEKTRI NE ENERGIJE I. OSNOVNE ODREDBE

P R A V I L A ZA FUNKCIONISANJE DISTRIBUTIVNOG SISTEMA ELEKTRI NE ENERGIJE I. OSNOVNE ODREDBE Na osnovu lana 91 stava 1 Zakona o energetici ( Sl.list CG broj 28/10) i lana 52 Statuta Elektoprivrede Crne Gore AD Nikši, Odbor Direktora Društva, na IV sjednici održanoj dana 27.07.2012. godine, donio

Detaljer

Programiranje 1 grupno spremanje (zadaci) datoteke

Programiranje 1 grupno spremanje (zadaci) datoteke Programiranje 1 grupno spremanje (zadaci) datoteke Tipovi datoteka Datoteke se mogu podeliti na binarne i tekstualne. Iako su na prvi pogled ova dva tipa veoma slična oni se suštinski razlikuju. Binarne

Detaljer

BAŠTENSKI PROGRAM. SMM RODA COMPANY d.o.o.

BAŠTENSKI PROGRAM. SMM RODA COMPANY d.o.o. SMM RODA COMPANY d.o.o. BAŠTENSKI PROGRAM Proizvodnja creva obuhvata širok asortian proizvoda od plastike sa prieno u poljoprivredi / hortikulturi. Visok kvalitet creva po veoa konkurentni cenaa nas čini

Detaljer

Ord og begreper. Norsk Morsmål: Tegning (hvis aktuelt)

Ord og begreper. Norsk Morsmål: Tegning (hvis aktuelt) Ord og begreper Norsk Morsmål: Tegning (hvis aktuelt) Få Dobiti Mange Mnogo Venstre Lijevo Høyre Desno Øverst Iznad Nederst Niže Lite Malo Mye Mnogo Flest Vecina Færrest Najmanje Oppe Gore Nede Dole Mellom

Detaljer

Kartlegging av leseferdighet Trinn 2 og 3 på bosnisk

Kartlegging av leseferdighet Trinn 2 og 3 på bosnisk Lærerveiledning Bosnisk, 2. og 3. trinn Lærerveiledning Kartlegging av leseferdighet Trinn 2 og 3 på bosnisk Priručnik za učitelje Ispitivanje sposobnosti čitanja 2. i 3. razred na bosanskom jeziku 2013

Detaljer

0.1. PREDMJER NABAVKE ROBA I ELEKTRO RADOVA JAKE I SLABE STRUJE ZA OPREMANJE CENTRA ZA ODBRANU OD POPLAVA U OKVIRU ISV-a

0.1. PREDMJER NABAVKE ROBA I ELEKTRO RADOVA JAKE I SLABE STRUJE ZA OPREMANJE CENTRA ZA ODBRANU OD POPLAVA U OKVIRU ISV-a 0. PREDMJER NABAVKE ROBA I ELEKTRO RADOVA JAKE I SLABE STRUJE ZA OPREMANJE CENTRA ZA ODBRANU OD POPLAVA U OKVIRU ISV-a r/b OPIS POZICIJE Jedin. Količ. Jed. cijena (KM) Ukup. cijena (KM) 0. ELEKTRO INSTALACIJE

Detaljer

O D L U K U O DONOŠENJU PROSTORNOG PLANA POSEBNE NAMJENE NACIONALNOG PARKA "LOVĆEN"

O D L U K U O DONOŠENJU PROSTORNOG PLANA POSEBNE NAMJENE NACIONALNOG PARKA LOVĆEN 914. Na osnovu člana 82 stav 1 tačka 3 Ustava Crne Gore i člana 47 stav 1 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata ( Službeni list CG, br. 51/08, 34/11 i 35/13) Skupština Crne Gore 25. saziva, na

Detaljer

Topografske karte. Dr. sc. Aleksandar Toskić, izv. prof.

Topografske karte. Dr. sc. Aleksandar Toskić, izv. prof. Topografske karte Dr. sc. Aleksandar Toskić, izv. prof. Topografske karte u RH Izradba topografskih karata srednjih i sitnijih mjerila bila je prije osamostaljenja Republike Hrvatske u nadležnosti saveznih

Detaljer

SECURIT table za pisanje kredom TABLE STONE ZA PISANJE KREDOM ILI KREDA MARKEROM...

SECURIT table za pisanje kredom TABLE STONE ZA PISANJE KREDOM ILI KREDA MARKEROM... 2 SECURIT table za pisanje kredom TABLE STONE ZA PISANJE KREDOM ILI KREDA MARKEROM... Table za pisanje sa kredom su najbolji način da ostavite željenu poruku Vašim posetiocima i gostima. Područja primene

Detaljer

INVESTICIJE I IZGRADNJA.

INVESTICIJE I IZGRADNJA. INVESTICIJE I IZGRADNJA www.bomexholding.com www.bomexinzenjering.co.rs Funkcionalno - upravljačka šema: PREDSEDNIK BORDA DIREKTORA POTPREDSEDNIK BORDA DIREKTORA ZA STRATEŠKI RAZVOJ I INVESTICIJE BOMEX

Detaljer

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA - o v d j e -

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA - o v d j e - REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA Upravni odjel za gospodarstvo Klasa: 363-01/14-01/11 Ur.broj: 2196/1-06-14-1 Vinkovci, 05. lipnja 2014. godine ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA - o v d j e - PREDMET:

Detaljer

Strukture. Strukturirani (složeni) tip podataka koji definiše korisnik. Razlike u odnosu na niz

Strukture. Strukturirani (složeni) tip podataka koji definiše korisnik. Razlike u odnosu na niz Strukture Strukture Strukturirani (složeni) tip podataka koji definiše korisnik sastoji se od više komponenti komponente imaju identifikatore ne moraju biti istog tipa struktura se smatra jednim objektom

Detaljer

E-18/10 - II NOSILAC PROJEKTA: MESTO: AD FABRIKA ŠEĆERA TE TO SENTA

E-18/10 - II NOSILAC PROJEKTA: MESTO: AD FABRIKA ŠEĆERA TE TO SENTA NOSILAC PROJEKTA: MESTO: AD FABRIKA ŠEĆERA TE TO SENTA NAZIV: STUDIJA O PROCENI UTICAJA ZATEČENOG STANJA KOMPLEKSA AD FABRIKA ŠEĆERA TE - TO SENTA NA ŽIVOTNU SREDINU IZMENA I DOPUNA BROJ PROJEKTA: E-18/10

Detaljer

PROGRAM POSLOVANJA PREDUZEĆA ZA GODINU

PROGRAM POSLOVANJA PREDUZEĆA ZA GODINU ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ СУБОТИЧКА ТОПЛАНА JAVNO KOMUNALNO PODUZEĆE SUBOTIČKA TOPLANA JAVNO KOMUNALNO PODUZEĆE SUBOTIČKA TOPLANA SZABADKAI TÁVFŰTŐMŰVEK KOMMUNÁLIS KÖZVÁLLALAT 24000 SUBOTICA, Segedinski

Detaljer

Činjenice o hepatitisu A, B i C i o tome kako izbjeći zarazu

Činjenice o hepatitisu A, B i C i o tome kako izbjeći zarazu Činjenice o hepatitisu A, B i C i o tome kako izbjeći zarazu Fakta om hepatitt A, B og C og om hvordan du unngår smitte Bosnisk/kroatisk/serbisk/norsk Hva er hepatitt? Hepatitt betyr betennelse i leveren.

Detaljer

STUDIJA OPRAVDANOSTI KORIŠĆENJA DRVNOG OTPADA U SRBIJI

STUDIJA OPRAVDANOSTI KORIŠĆENJA DRVNOG OTPADA U SRBIJI STUDIJA OPRAVDANOSTI KORIŠĆENJA DRVNOG OTPADA U SRBIJI Izrada ove studije omogućena je podrškom američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID). Sadržaj studije ne mora neophodno

Detaljer

21000 SPLIT, POLJIČKA CESTA 32 tel.: 021 / , fax.: 021 / PROCJENA UGROŽENOSTI OD POŽARA I TEHNOLOŠKIH EKSPLOZIJA

21000 SPLIT, POLJIČKA CESTA 32 tel.: 021 / , fax.: 021 / PROCJENA UGROŽENOSTI OD POŽARA I TEHNOLOŠKIH EKSPLOZIJA aa@alfa-atest.hr 21000 SPLIT, POLJIČKA CESTA 32 tel.: 021 / 270 506, fax.: 021 / 270 507 ZAŠTITA NA RADU INSPEKCIJA DIZALA ISPITIVANJA ZAŠTITA OKOLIŠA ZAŠTITA OD POŽARA PROCJENA UGROŽENOSTI OD POŽARA I

Detaljer

Zadatak 1 strukture (C110) P2: Jedanaesta nedelja Strukture i liste. Strukture na jeziku C (2) Strukture na jeziku C (1)

Zadatak 1 strukture (C110) P2: Jedanaesta nedelja Strukture i liste. Strukture na jeziku C (2) Strukture na jeziku C (1) Zadatak 1 strukture (C110) P2: Jedanaesta nedelja Strukture i liste Date su sledeće deklaracije: typedef int CeoBroj; typedef int *PokazivacNaCeoBroj; typedef int NizCelihBrojeva[100]; CeoBroj *pokaza;

Detaljer

STRATEGIJA LAG ZRINSKA GORA- TUROPOLJE

STRATEGIJA LAG ZRINSKA GORA- TUROPOLJE STRATEGIJA 2014.-2020. LAG ZRINSKA GORA- TUROPOLJE WYG Savjetovanje d.o.o. Zagreb, ožujka 2016. Naručitelj: Izrađivač: LAG Zrinska gora - Turopolje WYG savjetovanje d.o.o. Ulica Grada Vukovara 269 G/IV,

Detaljer

D O M ZDRAVLjA NIŠ. Niš, ul. Vojvode Tankosića 15 KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI BR. 9-7/17

D O M ZDRAVLjA NIŠ. Niš, ul. Vojvode Tankosića 15 KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI BR. 9-7/17 D O M ZDRAVLjA NIŠ Niš, ul. Vojvode Tankosića 15 KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI BR. 9-7/17 JAVNA NABAVKA USLUGE SERVISIRANJA I ODRŽAVANJA NEMEDICINSKIH APARATA I OPREME NIŠ, maj

Detaljer

TERMINSKI PLAN RADNO VREME VOJVOĐANSKE BANKE ZA PRIJEM I IZVRŠENJE NALOGA PLATNOG PROMETA

TERMINSKI PLAN RADNO VREME VOJVOĐANSKE BANKE ZA PRIJEM I IZVRŠENJE NALOGA PLATNOG PROMETA 1. DOMAĆE PLATNE TRANSAKCIJE U DINARIMA (Ne obuhvataju transakcije plaćanja, naplate i prenosa u dinarima izmeďu rezidenata i nerezidenata, koje se izvršavaju u skladu sa Zakonom o deviznom poslovanju

Detaljer

Primena računara u fizičkoj hemiji. Profesor: Miloš Mojović Asistent: Aleksandar Ignjatović

Primena računara u fizičkoj hemiji. Profesor: Miloš Mojović Asistent: Aleksandar Ignjatović Primena računara u fizičkoj hemiji Profesor: Miloš Mojović Asistent: Aleksandar Ignjatović Literatura i ispit: Literatura: 1. Predavanja 2. Internet 3. Knjige Ocenjivanje 1. aktivnost u toku predavanja

Detaljer

Sveučilište u Zagrebu PMF Matematički odsjek. Mreže računala. Vježbe 04. Zvonimir Bujanović Slaven Kožić Vinko Petričević

Sveučilište u Zagrebu PMF Matematički odsjek. Mreže računala. Vježbe 04. Zvonimir Bujanović Slaven Kožić Vinko Petričević Sveučilište u Zagrebu PMF Matematički odsjek Mreže računala Vježbe 04 Zvonimir Bujanović Slaven Kožić Vinko Petričević Klijent / Server paradigma internet daje infrastrukturu koja omogućava komunikaciju

Detaljer

Eksamen FSP5822/PSP5514 Bosnisk nivå II Elevar og privatistar / Elever og privatister. Nynorsk/Bokmål

Eksamen FSP5822/PSP5514 Bosnisk nivå II Elevar og privatistar / Elever og privatister.  Nynorsk/Bokmål Eksamen 20.11.13 FSP5822/PSP5514 Bosnisk nivå II Elevar og privatistar / Elever og privatister Nynorsk/Bokmål Oppgåve 1 Skriv ein kort tekst på 4 5 setningar der du svarer på spørsmåla nedanfor. Skriv

Detaljer

Univerzitet u Novom Sadu. Fakultet tehničkih nauka PC MAGISTRALE LPRS2

Univerzitet u Novom Sadu. Fakultet tehničkih nauka PC MAGISTRALE LPRS2 Univerzitet u Novom Sadu Fakultet tehničkih nauka PC MAGISTRALE LPRS2 UVOD Procesor klase Pentium Grafički port AGP/PCI Express x16 MCH Memorijski text kontroler DDR2 Memorija DDR2 Memorija PCI USB 2.0

Detaljer

KONKURSNA DOKUMENTACIJA JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI

KONKURSNA DOKUMENTACIJA JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI Broj: 0601 52/16 6 KONKURSNA DOKUMENTACIJA JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI NABAVKA USLUGA SERVISIRANJE I ODRŽAVANJE BIROTEHNIČKE OPREME, SA TONERIMA ZA POTREBE PRIRODNO MATEMATIČKOG FAKULTETA U NOVOM SADU

Detaljer

CJENIK POŠTANSKIH USLUGA U MEĐUNARODNOM PROMETU PRIMJENA OD GODINE

CJENIK POŠTANSKIH USLUGA U MEĐUNARODNOM PROMETU PRIMJENA OD GODINE CJENIK POŠTANSKIH USLUGA U MEĐUNARODNOM PROMETU PRIMJENA OD. 7. 203. GODINE Zagreb, lipanj 203. godine STAVKA I UNIVERZALNA USLUGA 2. 25 PISMOVNA POŠILJKA 2.. 25 PISMO bez -a 25 do 50 g kom 7,60 252 iznad

Detaljer

Neprekidne funkcije nestandardni pristup

Neprekidne funkcije nestandardni pristup nestandardni pristup Predavanje u sklopu Teorije, metodike i povijesti infinitezimalnih računa fniksic@gmail.com PMF Matematički odsjek Sveučilište u Zagrebu 10. veljače 2011. Ciljevi predavanja Ciljevi

Detaljer

Riješeni zadaci: Funkcije

Riješeni zadaci: Funkcije Riješeni zadaci: Funkcije Domena funkcije, kompozicija funkcija, invertiranje funkcije, parnost funkcije Domene nekih funkcija: f(x) = x D f = [0, f(x) = x D f = R \ {0} f(x) = log a x, a > 0, a D f =

Detaljer

TROŠKOVNIK RADOVA. 2. Izrada elaborata iskolčena. Obračun po kpl. Izvedenom elaboratu. kpl 1,00

TROŠKOVNIK RADOVA. 2. Izrada elaborata iskolčena. Obračun po kpl. Izvedenom elaboratu. kpl 1,00 radova TROŠKOVNIK RADOVA REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBNE MREŽE U ULICI PUT VIDA 1. PRIPREMNI RADOVI 1. Iskolčenje trase vodoopskrbnog cjevovoda. Radovi obuhvadaju sva geodetska mjerenja kojima se podatci iz

Detaljer

Likovna umjetnost umjetnost, matematika i algoritmi

Likovna umjetnost umjetnost, matematika i algoritmi Likovna umjetnost, matematika i algoritmi Vlatko Čerić Sadržaj Kratak pregled povijesti veze umjetnosti i matematike Matematika i računalna tehnologija u likovnoj umjetnosti Algoritamska umjetnost Neki

Detaljer

LOKALNA RAZVOJNA STRATEGIJA LOKALNE AKCIJSKE GRUPE VIROVITIČKI PRSTEN ZA RAZDOBLJE

LOKALNA RAZVOJNA STRATEGIJA LOKALNE AKCIJSKE GRUPE VIROVITIČKI PRSTEN ZA RAZDOBLJE LOKALNA RAZVOJNA STRATEGIJA LOKALNE AKCIJSKE GRUPE VIROVITIČKI PRSTEN ZA RAZDOBLJE 2014. - 2020. V6.0 OVAJ PROJEKT SUFINANCIRAN JE SREDSTVIMA EUROPSKE UNIJE Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

Detaljer

Kantonalno javno komunalno preduzeće RAD d.o.o.

Kantonalno javno komunalno preduzeće RAD d.o.o. Kantonalno javno komunalno preduzeće RAD d.o.o. Paromlinska 57, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina Telefon: 658-038, 616-101, 641-051, 710-270, 611-766; Fax: 656-812, 654-480, 643-966 E-mail: jkpradsa@bih.net.ba;

Detaljer

REPUBLIKA HRVATSKA. ZAGREBAČKA ŽUPANIJA Ulica grada Vukovara 72/V Zagreb

REPUBLIKA HRVATSKA. ZAGREBAČKA ŽUPANIJA Ulica grada Vukovara 72/V Zagreb REPUBLIKA HRVATSKA ZAGREBAČKA ŽUPANIJA Ulica grada Vukovara 72/V 10 000 Zagreb POZIV NA DOSTAVU PONUDE za provedbu postupka nabave bagatelne vrijednosti za nabavu opreme za potrebe civilne zaštite GRUPA

Detaljer

Fitness centar SuperFit BIZNIS PLAN. Novi Sad, maj 2015.

Fitness centar SuperFit BIZNIS PLAN. Novi Sad, maj 2015. Fitness centar SuperFit BIZNIS PLAN Novi Sad, maj 2015. Ovaj primer biznis plana preuzet je sa portala MojBiznisPlan.com. Dozvoljena je neograničena upotreba ovog plana u edukativne svrhe ili kao osnove

Detaljer

Činjenice o HIV u i aidsu

Činjenice o HIV u i aidsu Činjenice o HIV u i aidsu Bosnisk/kroatisk/serbisk/norsk Fakta om hiv og aids Aids er en alvorlig sykdom som siden begynnelsen av 1980-tallet har spredd seg over hele verden. Aids skyldes et virus, hiv,

Detaljer

BRZA, PROFESIONALNA REŠENJA

BRZA, PROFESIONALNA REŠENJA BRZA, PROFESIONALNA REŠENJA u Radio komunikacijama & Informacionim tehnologijama Projektovanje I Konsalting I Inženjering I Održavanje O Kompaniji KONSING GROUP čine: KONSING GROUP DOO BEOGRAD, Srbija,

Detaljer

Mašina za sušenje Priručnik za korisnika Tørretumbler Brugermanualen Tørketrommel Brukerhåndboken DCY 7202 YW3 2960310952_SB/300715.

Mašina za sušenje Priručnik za korisnika Tørretumbler Brugermanualen Tørketrommel Brukerhåndboken DCY 7202 YW3 2960310952_SB/300715. Mašina za sušenje Priručnik za korisnika Tørretumbler Brugermanualen Tørketrommel Brukerhåndboken DY 7202 YW3 2960310952_SB/300715.1119 Molimo da prvo pročitate ovo uputstva za upotrebu! Poštovani kupče,

Detaljer

Rasim_1:knjiga B5 8.7.2011 10:54 Page 1

Rasim_1:knjiga B5 8.7.2011 10:54 Page 1 Rasim_1:knjiga B5 8.7.2011 10:54 Page 1 Rasim_1:knjiga B5 8.7.2011 10:54 Page 2 IZDAVAČ: ZA IZDAVAČA: UREDNIK: RECENZENTI: LEKTOR I KOREKTOR: NASLOVNA STRANA: SLOG I PRELOM: ŠTAMPA: ZA ŠTAMPARIJU: TIRAŽ:

Detaljer

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI D O M ZDRAVLjA NIŠ Niš, ul. Vojvode Tankosića 15 KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI BR. 7-13/16 NABAVKA VODOVODNOG MATERIJALA ZA POTREBE RADA TEHNIČKE SLUŽBE DOMA ZDRAVLJA NIŠ NIŠ,

Detaljer

KATALOG DODATNE OPREME

KATALOG DODATNE OPREME KONZOLNE UTOVARNE RAMPE Nosivost: Platforma: Forma platforme: Visina platforme: Širina platforme: Težina lifta: Hidr. instalacija: Funkcionisanje: Završna obrada: Standardna oprema: preko zadnjeg dela

Detaljer

Objektno orijentisano programiranje 2. Tipovi podataka u C#

Objektno orijentisano programiranje 2. Tipovi podataka u C# Objektno orijentisano programiranje 2 Klasifikacija tipova Osnovna podela na: vrednosne (value) tipove ukazane (reference) tipove Vrednosni tipovi: jednostavni tipovi (kao što su npr. byte, int, long,

Detaljer

1 - Prvi deo upitnika

1 - Prvi deo upitnika Copyright! All rights reserved www.anestesi.no 2010- Serbo-Kroatisk side 1 av 6 Serbia Kroatia osnia Språk: Serbo-Kroatisk Oversatt av: Ivan uljovcic to: Juni 2010 1 - Prvi deo upitnika Del 1 Spørreskjema:

Detaljer

M.P.P»JEDINSTVO«A.D. SEVOJNO. IZVEŠTAJ O POSLOVANJU ZA 2011.god. Sevojno, mart 2012.

M.P.P»JEDINSTVO«A.D. SEVOJNO. IZVEŠTAJ O POSLOVANJU ZA 2011.god. Sevojno, mart 2012. M.P.P»JEDINSTVO«A.D. SEVOJNO IZVEŠTAJ O POSLOVANJU ZA 2011.god. Sevojno, mart 2012. S obzirom da finansijski izveštaj predstavlja valorizaciju svih poslovnih aktivnosti u tekućoj godini kao i odraz tih

Detaljer

LOKALNA RAZVOJNA STRATEGIJA LAG-a 5 ZA RAZDOBLJE

LOKALNA RAZVOJNA STRATEGIJA LAG-a 5 ZA RAZDOBLJE LOKALNA RAZVOJNA STRATEGIJA LAG-a 5 ZA RAZDOBLJE 2016.-2020. Ovaj projekt sufinanciran je sredstvima Europske Unije iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, Podmjera 19.1. Pripremna pomoć

Detaljer

PC i multimedija 3. deo: Audio

PC i multimedija 3. deo: Audio S P E C I J A L N I D O D A T A K #141 februar 2008 PC i multimedija 3. deo: Audio Zvezdan Dimitrijević PC SPECIJALNI DODATAK Organizacija audio/video fajlova Postoji mnoštvo programa za katalogizaciju

Detaljer

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU RADOVA IZGRADNJA MRTVAČNICE U GORNJEM TAVANKUTU

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU RADOVA IZGRADNJA MRTVAČNICE U GORNJEM TAVANKUTU REPUBLIKA SRBIJA AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA GRAD SUBOTICA GRADONAČELNIK KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU RADOVA IZGRADNJA MRTVAČNICE U GORNJEM TAVANKUTU JN P 24/15 Subotica, avgust 2015. godine

Detaljer

Informacije o proizvodima

Informacije o proizvodima Informacije o proizvodima FLEKSIBILAN EKONOMIČAN POUZDAN, JEDNOSTAVAN TRAJAN, BEZBEDAN 33 GODINA GARANCIJE TONDACH -Sadržaj Detaljna rešenja za krovne sisteme... 4 Paleta boja... 6 Crepovi za sanaciju

Detaljer

Komapnija br. 1 u Jugoistočnoj Evropi u razvoju, proizvodnji i dsitribuciji podkonstrukcija za fotonaponske panele - solarne elektrane

Komapnija br. 1 u Jugoistočnoj Evropi u razvoju, proizvodnji i dsitribuciji podkonstrukcija za fotonaponske panele - solarne elektrane Komapnija br. 1 u Jugoistočnoj Evropi u razvoju, proizvodnji i dsitribuciji podkonstrukcija za fotonaponske panele - solarne elektrane Alumil je najveća grupacija za ekstruziju aluminijumskih profila u

Detaljer

MODEL STANDARDNE TENDERSKE DOKUMENTACIJE ZA UGOVORE O JAVNOJ NABAVCI USLUGA JAVNA NABAVKA USLUGA PUTEM OTVORENOG POSTUPKA

MODEL STANDARDNE TENDERSKE DOKUMENTACIJE ZA UGOVORE O JAVNOJ NABAVCI USLUGA JAVNA NABAVKA USLUGA PUTEM OTVORENOG POSTUPKA Anex I MODEL STANDARDNE TENDERSKE DOKUMENTACIJE ZA UGOVORE O JAVNOJ NABAVCI USLUGA JAVNA NABAVKA USLUGA PUTEM OTVORENOG POSTUPKA Usluge preventivnog i interventnog servisa vozila i nabavka rezervnih dijelova:

Detaljer

TRAKTORI za 2015.godinu

TRAKTORI za 2015.godinu 1 JP "VOJVODINAŠUME" Petrovaradin, Preradovićeva 2 Broj: 423/1 Dana: 30.06.2015. KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU DOBARA TRAKTORI za 2015.godinu U OTVORENOM POSTUPKU Redni broj javne nabavke: 50

Detaljer

Termička izolacija od podruma do krova Izdanje Austrotherm termoizolacija. Austrotherm PPG Austrotherm XPS Austrotherm UNIPLATTE

Termička izolacija od podruma do krova Izdanje Austrotherm termoizolacija. Austrotherm PPG Austrotherm XPS Austrotherm UNIPLATTE Austrotherm termoizolacija Termička izolacija od podruma do krova Izdanje 2014. Austrotherm EPS Austrotherm EPS PLUS Austrotherm AMK Austrotherm PPG Austrotherm XPS Austrotherm UNIPLATTE To nikoga ne ostavlja

Detaljer

Složeni tipovi podataka

Složeni tipovi podataka Složeni tipovi podataka Složeni tipovi? C raspolaže sljedećim složenim tipovima podataka: polja (indeksirane promjenljive) jednodimenzionalno = NIZ, dvodimenzionalno = MATRICA, višedimenzionalno strukture

Detaljer

Izvještaj o poslovanju CGES-a za godinu

Izvještaj o poslovanju CGES-a za godinu Izvještaj o poslovanju CGES-a za 2010. godinu SADRŢAJ OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU 3 1. ORGANIZACIONA STRUKTURA DRUŠTVA 4 2. CILJEVI I USPJEŠNOST POSLOVANJA U GODINI 5 3. ELEKTROENERGETSKI PRENOSNI SISTEM

Detaljer

Suva gradnja. CTP Ristid. Upotreba gips karton ploča

Suva gradnja. CTP Ristid. Upotreba gips karton ploča Suva gradnja CTP Ristid građevinski centar Upotreba gips karton ploča Gips i suva gradnja Brojni korisni saveti za upotrebu materijala i njihovo izvođenje pokazade Vam kako se gips sistemi pregradnih zidova,

Detaljer

Neko kao ti. Sara Desen. Prevela Sandra Nešović

Neko kao ti. Sara Desen. Prevela Sandra Nešović Neko kao ti Sara Desen Prevela Sandra Nešović 4 5 Naslov originala Sa rah Des sen So me o ne Li ke You Copyright Sarah Dessen, 1998 All rights reserved including the right of reproduction in whole or in

Detaljer

PROJEKTOVANJE SOFTVERA

PROJEKTOVANJE SOFTVERA Elektrotehniči fakultet Univerziteta u Beogradu Katedra za računarsku tehniku i informatiku skripta za predmet PROJEKTOVANJE SOFTVERA Igor Tartalja Beograd, 2011. Besplatan primerak This copy is not for

Detaljer

Katalog fronti - kuhinje

Katalog fronti - kuhinje Katalog fronti - kuhinje je Vaš jak i pouzdan partner u proizvodnji najraznovrsnijih elemenata pločastog namještaja poput korpus elemenata, front elemenata, zakrivljenih elemenata, kuhinjskih radnih ploča,

Detaljer

CJENIK OSTALIH USLUGA

CJENIK OSTALIH USLUGA CJENIK OSTALIH USLUGA Vrijedi od 1. 12. 2016. STAVKA 3 OSTALE USLUGE 3.1 4111 BRZOJAVI - UNUTARNJI PROMET 3.1.1 41111 Brzojavi koji se odnose na sigurnost ljudskih života (SVH) kom besplatno 3.1.2 41112

Detaljer

ODLUKA O DODJELI UGOVORA

ODLUKA O DODJELI UGOVORA ODLUKA O DODJELI UGOVORA I IME I ADRESA NARU IOCA Naru ilac: Republi ki fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore Adresa: Vaka urovi a bb Grad: Podgorica Telefon: + 382 20 404 106; 404 116; 404 156 Elektronska

Detaljer

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI NABAVKA AKUMULATORA I ELEKTROINSTALACIJA. Broj strana (33)

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI NABAVKA AKUMULATORA I ELEKTROINSTALACIJA. Broj strana (33) Naziv naručioca: JKP ČISTOĆA I ZELENILO Adresa: Beogradska 17, Zrenjanin Lice ovlašćeno za potpisivanje ugovora: Duško Zec, ing.poljoprivrede Internet stranica naručioca: www.jkpciz.co.rs Vrsta postupka:

Detaljer

TENDERSKU DOKUMENTACIJU ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU vodovodnog i kanalizacionog materijala i šaht poklopaca

TENDERSKU DOKUMENTACIJU ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU vodovodnog i kanalizacionog materijala i šaht poklopaca OBRAZAC 3 Doo Vodovod i kanalizacija Herceg Novi Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 02(05-803/16 Redni broj iz Plana javnih nabavki : 07,15,18 Mjesto i datum: Herceg Novi, 22.03.2016.g Na onovu

Detaljer

Cilj usvajanje i razumijevanje osnovnih pojmova i terminologije iz područja geodetske znanosti i struke. Oblik izvođenja nastave: predavanja i vježbe

Cilj usvajanje i razumijevanje osnovnih pojmova i terminologije iz područja geodetske znanosti i struke. Oblik izvođenja nastave: predavanja i vježbe Geodezija obavezni predmet ECTS bodovi:4.0 Cilj usvajanje i razumijevanje osnovnih pojmova i terminologije iz područja geodetske znanosti i struke Oblik izvođenja nastave: predavanja i vježbe Predavanja:

Detaljer

IZVEŠTAJ O POSLOVANJU ZA GODINU. Izveštaji o poslovanju Društva 6-IZ Padinska Skela, maj godine. Verzija:1.0

IZVEŠTAJ O POSLOVANJU ZA GODINU. Izveštaji o poslovanju Društva 6-IZ Padinska Skela, maj godine. Verzija:1.0 IZVEŠTAJ O POSLOVANJU ZA GODINU Padinska Skela, maj 206. godine O: Radiša Nikolić I.D.S plan razvoj i kontroling P: K.Jelisavčić I.D.S. Razvoj, Kvalitet i nove tehnologije K: S.Kalanj R.S. Plan, razvoj,

Detaljer

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA ŽELEZNICE SRBIJE Broj: 15-7/14-2 Dana: 21.05.2014. godine Beograd, Ul. Savska br. 23 KONKURSNA DOKUMENTACIJA JAVNA NABAVKA DOBARA POTROŠNOG MATERIJALA ZA APOTEKU I

Detaljer

D O M ZDRAVLjA NIŠ. Niš, ul. Vojvode Tankosića 15 KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI BR.7-9/15

D O M ZDRAVLjA NIŠ. Niš, ul. Vojvode Tankosića 15 KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI BR.7-9/15 D O M ZDRAVLjA NIŠ Niš, ul. Vojvode Tankosića 15 KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI BR.7-9/15 NABAVKA CRP ANALIZE ZA APARAT NYCOCARD RIDER II NIŠ, maj, 2015. GODINE 1 DOM ZDRAVLjA

Detaljer

OLE for Process Control

OLE for Process Control OPC OLE for Process Control OPC novi koncept sustava automatizacije Nove tehnologije pridonose progresu u automatizaciji i upravljanja u industrijskim procesima koji se iz godine u godinu ubrzava. Zahtjevi

Detaljer

Analizu stanja sustava civilne zaštite Općine Ivanska za godinu

Analizu stanja sustava civilne zaštite Općine Ivanska za godinu Na temelju članka 17. stavak 1., alineja 1. Zakona o sustavu civilne zaštite («Narodne novine» broj 82/15) i članka 32. Statuta Općine Ivanska (Službeni vjesnik, br.1/13 i11/13), Općinskog vijeće Općine

Detaljer

KONKURSNA DOKUMENTACIJA JAVNA NABAVKA br. 19/13 Nabavka dobara MEDICINSKI I SANITETSKI POTROŠNI MATERIJAL ZA POTREBE OPŠTE BOLNICE PIROT

KONKURSNA DOKUMENTACIJA JAVNA NABAVKA br. 19/13 Nabavka dobara MEDICINSKI I SANITETSKI POTROŠNI MATERIJAL ZA POTREBE OPŠTE BOLNICE PIROT Opšta bolnica Pirot 02-2292 22.08.2013.god. Pirot KONKURSNA DOKUMENTACIJA JAVNA NABAVKA 19/13 Nabavka dobara MEDICINSKI I SANITETSKI POTROŠNI MATERIJAL ZA POTREBE OPŠTE BOLNICE PIROT Pirot, avgust 2013.

Detaljer

11000 Beograd Trstenjakova br.3 Srbija T: / , , F: / E: W:

11000 Beograd Trstenjakova br.3 Srbija T: / , , F: / E: W: 11000 Beograd Trstenjakova br.3 Srbija T: +381-11/ 2660-120, 2685-462, 2656-140 F: +381-11/2682-972 E: mlsexing@eunet.rs W: www.mlsexing.com OBJEKAT TIP AGREGATA Snaga KVA KOM. AR 2000-PRIVATNA KUĆA ČENEJ

Detaljer

Aksijalno pritisnuti elementi

Aksijalno pritisnuti elementi Aksijalno pritisnuti elementi Metalne konstrukcije P5- Primena Metalne konstrukcije P5- Oblici poprečnih preseka Metalne konstrukcije P5-3 eophodne kontrole graničnih stanja nosivosti - ULS Konrola nosivosti

Detaljer

Sustavi za rad u stvarnom vremenu

Sustavi za rad u stvarnom vremenu SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA Zavod za elektroniku, mikroelektroniku, računalne i inteligentne sustave Skripta iz predmeta Sustavi za rad u stvarnom vremenu Leonardo Jelenković

Detaljer

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU DOBARA U OTVORENOM POSTUPKU: - GRAĐEVINSKI MATERIJAL GOD. - P O P A R T I J A M A

KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU DOBARA U OTVORENOM POSTUPKU: - GRAĐEVINSKI MATERIJAL GOD. - P O P A R T I J A M A JP "VOJVODINAŠUME" Petrovaradin, Preradovićeva 2. www.vojvodinasume.rs Broj: 371-2 Dana: 15.06.2015. 1 KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU DOBARA U OTVORENOM POSTUPKU: - GRAĐEVINSKI MATERIJAL 2015.

Detaljer

TOPLINSKA CRPKA ZRAK-VODA

TOPLINSKA CRPKA ZRAK-VODA UPUTE ZA KORIŠTENJE I UPRAVLJANJE KORISNIČKI TOPLINSKA CRPKA ZRAK-VODA UNUTARNJA JEDINICA - HYDROBOX GSH-IRAD H E A T P U M P S Prijevod originalnih uputa za korištenje BRZI VODIČ Opis upravljačke ploče

Detaljer

BESPREKIDNA NAPAJANJA: TIPOVI, TOPOLOGIJE i KOMPONENTE

BESPREKIDNA NAPAJANJA: TIPOVI, TOPOLOGIJE i KOMPONENTE VISOKA ŠKOLA ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA STRUKOVNIH STUDIJA-VIŠER, BEOGRAD STUDIJSKI PROGRAM: NOVE ENERGETSKE TEHNOLOGIJE SPECIALISTIČKE STUDIJE PREDMET: SPECIJALNE ELEKTRIČNE INSTALACIJE BESPREKIDNA

Detaljer

UAE Dubai I Sharjah I Ajman Nastavljamo sa

UAE Dubai I Sharjah I Ajman Nastavljamo sa Ako nađete jeftinije vraćamo razliku GARANTOVANO UAE Dubai I Sharjah I Ajman Nastavljamo sa zimskom rasprodajom # 5 POLASCI FEB I MAR I APR Za rezervacije do 7. februara Ne propustite zimski POPUST ZA

Detaljer

ŠKOLA GAJENJA JAGODE Prof. dr Nebojša Momirović

ŠKOLA GAJENJA JAGODE Prof. dr Nebojša Momirović SPECIJALNO IZDANJE ŠKOLA GAJENJA JAGODE Prof. dr Nebojša Momirović GAJENJE SORTIMENT ISHRANA ZA{TITA Cena: 200 dinara 7,40 KM 3,20 EUR 22 Kn 220 denara Sve na jednom mestu za podizanje zasada jagodastog

Detaljer

Hutterer and lechner.gmbh

Hutterer and lechner.gmbh HL134.1C 080045 ODVODNO KOLENO 5.811,78 HL522V 080038 SIFON TUŠ KADE DN40/50 7.282,10 HL126.2/50 080042 SIFON ZA SUDOPERU DN50x6/4 4.198,54 HL406 080043 SIFON ZA VEŠ MAŠINU 14.413,56 HL50W.0/60 080081

Detaljer

POWER -CHANGE //JEDNA ZA SVE. Pametna baterija za radionicu i baštu. POWER -CHANGE. 1

POWER -CHANGE //JEDNA ZA SVE. Pametna baterija za radionicu i baštu. POWER -CHANGE.   1 POWER R -CHANGE -C //JEDNA ZA SVE. Pametna baterija za radionicu i baštu. POWER R -C -CHANGE www.einhell.com www.einhell.rs 1 2 POWER -CHANGE //SADRŽAJ POWER X-CHANGE Aku-sistem Bašta Alati PXC nova generacija

Detaljer

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine TUZLANSKI KANTON MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA T U Z L A IZVJEŠTAJ O RADU

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine TUZLANSKI KANTON MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA T U Z L A IZVJEŠTAJ O RADU Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine TUZLANSKI KANTON MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA T U Z L A IZVJEŠTAJ O RADU MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA TUZLANSKOG KANTONA za 2010. godinu Tuzla,

Detaljer

- REZERVNI DELOVI ZA SVE MAŠINE god. - (za potrebe ŠG Sombor )

- REZERVNI DELOVI ZA SVE MAŠINE god. - (za potrebe ŠG Sombor ) JP "VOJVODINAŠUME" Petrovaradin, Preradovićeva 2 Broj: 713/1 Dana: 03.07.2017. god. Internet stranica: http://www.vojvodinasume.rs KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU DOBARA, U OTVORENOM POSTUPKU:

Detaljer

- REZERVNI DELOVI ZA SVE MAŠINE god. - (za potrebe ŠG Sombor )

- REZERVNI DELOVI ZA SVE MAŠINE god. - (za potrebe ŠG Sombor ) JP "VOJVODINAŠUME" Petrovaradin, Preradovićeva 2 Broj: 713/1 Dana: 03.07.2017. god. Internet stranica: http://www.vojvodinasume.rs KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU DOBARA, U OTVORENOM POSTUPKU:

Detaljer

4. Grafič ke funkčije

4. Grafič ke funkčije 4. Grafič ke funkčije Svaki grafik možemo posmatrati kao prikaz numeričkih vrednosti. Poreklo ovih vrednosti, međutim, diktira način na koji se one koriste ili generišu. U vedini slučajeva, izvor podataka

Detaljer

U PUTSTVO ZA PRIMJENU PUBLIKACIJE "MOJ VODI^ ZA OTKUP STANA"

U PUTSTVO ZA PRIMJENU PUBLIKACIJE MOJ VODI^ ZA OTKUP STANA U PUTSTVO ZA PRIMJENU PUBLIKACIJE "MOJ VODI^ ZA OTKUP STANA" U Predgo voru i u Pro spektu je nazna~eno {ta sadr`i Pub lika cija "MOJ VODI^ ZA OTKUP STANA", a sam sadr`aj u Pub lika ciji tako er poma`e

Detaljer

Specijalna ponuda # 4 NOVEMBAR & DECEMBAR

Specijalna ponuda # 4 NOVEMBAR & DECEMBAR Polasci Iz Beograda I Skoplja I Zagreba I Sarajeva I Podgorice UJEDINJENI ARAPSKI EMIRATI 5 EMIRATA: SHARJAH I ABU DHABI I RAS AL KHAIMAH I DUBAI I AJMAN Specijalna ponuda # 4 NOVEMBAR & DECEMBAR Potražite

Detaljer