Byrådssak 79/17. Sotrasambandet, Rv 555 (Storavatnet-Kolltveit) - bompengesøknad ESARK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Byrådssak 79/17. Sotrasambandet, Rv 555 (Storavatnet-Kolltveit) - bompengesøknad ESARK"

Transkript

1 Byrådssak 79/17 Sotrasambandet, Rv 555 (Storavatnet-Kolltveit) - bompengesøknad OHST ESARK Hva saken gjelder: 15. juni 2016 vedtok bystyret prinsippsak om bompengefinansiering for Rv 555 Sotrasambandet (sak 152/16). Prinsippsaken avklarte blant annet: Prosjektavgrensning (Kolltveit-Storavatnet, som vedtatt reguleringsplan) Plassering/antall bomstasjoner (kun ved gammel og ny bru) Nivå på bompengetakster (40-50 kr etter rabatt hver vei for personbil) Trafikkprognoser (0-vekst legges til grunn) Det er nå utarbeidet bompengesøknad for Sotrasambandet. Statens vegvesen (Svv) har i brev av 25. januar 2017 sendt ut forslag til utbyggings- og finansieringsopplegg, og innholdet er forhåndsgodkjent i Vegdirektoratet (VD). Det er nødvendig med formell tilslutning til detaljene i innkrevings- og finansieringsopplegget fra berørte kommuner og fylkeskommunen. I tillegg til behandling i Bergen kommune, skal saken behandles i Fjell, Askøy, Sund og Øygarden kommuner (i februar). Videre skal saken behandles i fylkestinget 7. mars. Det innebærer at fylkestinget vil måtte ta forbehold om vedtaket i Bergen bystyre, som først vil foreligge 22. mars. Etter fullført lokalpolitisk behandling skal søknaden tilbake til VD og gjennomgå ekstern kvalitetssikring (KS 2), før videre behandling i regjeringen og Stortinget. Til arbeidet med prinsippsaken ble det nedsatt et eget politisk kontaktutvalg under ledelse av fylkesordføreren, med deltakelse fra ordførerne i Fjell, Sund, Øygarden og Askøy kommuner, byråd for byutvikling i Bergen, samt avdelingsdirektør i Svv. Selve bompengesøknaden som nå foreligger er i hovedsak utarbeidet av Svv Region vest og VD. Opplegget for bompengesøknaden ble lagt frem for kontaktutvalget Kort om bompengesøknaden Endringer i forhold til prinsippsaken Prinsippsaken avklarte en rekke sentrale forhold ved delvis bompengefinansiering av Sotrasambandet. Med den foreliggende bompengesøknaden er det gjort følgende endringer: - Utvidet innkrevingsperiode fra 15 til 20 år I prinsippsaken var det forutsatt en bompengeperiode på 15 år i samsvar med ordinær praksis for bompengeprosjekt. Svv anbefaler en bompengeperiode på 20 år for at bompengeperioden skal samsvare bedre med lengden på OPS-kontrakten (20-25 år). De samlede brutto bompengeinntektene endres ikke, og takstnivået blir derfor lavere. Mens prinsippsaken opererte med gjennomsnittlig takst på 45 kr (2015-kr) per passering (hver vei, lette kjøretøy), er tilsvarende sum nå satt til 39,50 kr (2017-kroner). 1

2 - Halv takst for nullutslippskjøretøy (elbil- og hydrogenbiler) Gjennom behandlingen av statsbudsjettet for 2017, åpnet Stortinget for at elbilfritaket for bompenger kan avgjøres lokalt 1. Stortinget ba samtidig Regjeringen om å etablere en nasjonal bindende regel om at nullutslippskjøretøy ikke skal betale mer enn maks 50 % av takster for konvensjonelle kjøretøy. For nullutslippskjøretøy i Sotrasambandet foreslår Svv at det innføres bompengetakst på halvparten av grunntakst (24,50 kr i 2017-prisnivå). Dette begrunnes med den kraftige veksten i nullutslippskjøretøy og at bompengeinnkreving på Sotrasambandet først vil være aktuelt fra 2024 (åpningsår, jf. gjeldende fremdriftsplan). - Fremdriftsplan Prinsippsaken la til grunn ambisjoner om byggestart i Bompengesøknaden legger opp til anleggsåpning i 2024, men det foreligger ingen oppdatert fremdriftsplan. Det er likevel klart at det legges opp til anleggsstart i 2019/2020. Kritisk linje med hensyn til fremdrift er tidspunkt for omlegging av eksisterende høyspentlinje (som går der ny bru skal bygges), som etter planen vil skje i Finansieringsopplegg med fast bompengebidrag Finansieringsopplegget med OPS-ordning innebærer at bompengeselskapet og garantisten (fylkeskommunen) ikke har kostnadsrisiko med prosjektet. Prosjektavgrensning Rv 555 Sotrasambandet omfatter et nytt vegsystem med 9,4 km ny firefelts veg fra Kolltveit i Fjell kommune til Storavatnet i Bergen kommune, inkl. ny Sotrabru. Dagens riksveg blir omklassifisert og vil fungere som lokalveg og omkjøringsveg. Totallengden på den nye Sotrabrua blir om lag 950 m, med et hovedspenn på ca. 590 m. Broen omfattar fire kjørefelt og gang- og sykkelfelt. Total bredde er 29,5 m. Det skal også bygges to mindre broer; bro over Bildøystraumen (lengde ca. 160 m) og bro over Straumsundet (lengde ca. 100 m). Det er lagt opp til bygging av sammenhengende gang- og sykkelveg fra Kolltveit til Storavatnet. Fra Bildøy til Storavatnet er dette en høystandard løysing med skille mellom sykkelveg og fortau i en utstrekning på om lag 7,8 km. For kollektivtrafikken er det lagt opp til buss i blandet trafikk på den nye hovedvegen mellom Kolltveit og Bildøy og på oppgradert lokalveg mellom Bildøy og Straume. Videre vil bussen kjøre på separat bussveg/kollektivfelt fra Straume til Valen. Det blir lagt til rette for kollektivfelt langs den nye hovedvegen i retning Bergen på deler av strekningen mellom Valen og Storavatnet. Det er planlagt nye bussterminaler i Straume og ved Storavatnet som inngår i prosjektet. Som kjent er det enighet om å omregulere kollektivterminal fra Storavatnet til Olsvikskjenet, jf. byrådssak 1239/16. Det er startet opp planarbeid for denne omreguleringen, som også har som ambisjon å håndtere masseoverskuddet i prosjektet Rv 555 Sotrasambandet. Prosjektet omfatter også flere tuneller og planfrie kryss som vist på bildet under. Både i prinsippsaken og i bompengesøknaden vises det til ytterligere utbyggingsbehov i tilknytning til Rv 555 Kolltveit-Storavatnet. Dette gjelder oppgradering av fylkesvegnettet nord-sør på Storesotra, og kollektivtiltak i aksen Storavatnet-Liavatnet på Bergenssiden. Realisering av disse planene kan skje i en senere revisjon av bompengeordningen, men ligger altså ikke til grunn for denne saken. 1 Klimaforliket i Stortinget, sist behandlet i 2012, slo fast at gjeldende avgiftsfordeler for nullutslippskjøretøy skulle videreføres ut neste stortingsperiode (2017). 2

3 Nytt kostnadsoverslag I Nasjonal transportplan ble det lagt til grunn et kostnadsoverslag på 7 mrd 2013-kroner. Omregnet til 2017-kroner er dette om lag 7,7 mrd kroner. Kostnadsoverslaget var basert på kommunedelplan, med standard usikkerhetsmargin på 25 %. Etter gjennomført reguleringsplan ble det gjort nytt kostnadsanslag, og estimatet ble oppjustert til 8,9 mrd 2014-kroner (som lå til grunn for prinsippsaken). Dette er nå regnet om til 2017-kroner, slik at oppdatert kostnadsoverslag lyder på 9,6 mrd kroner. Dette er for øvrig innenfor usikkerhetsmarginen på kostnadsanslaget som ble lagt til grunn for kommunedelplanen. Om bompengeopplegget Innkreving Prinsipp for innkreving ble bestemt i prinsippsaken, der prinsipp 3 om kun bomstasjoner ved ny og gammel Sotrabru ble lagt til grunn. Det forutsettes tradisjonell etterskuddsvis innkreving, det vil si at innkrevingen starter opp ved åpning (estimert 2024) og varer i 20 år. 3

4 Takst- og rabattopplegg Det legges til grunn en gjennomsnittlig inntekt per passering (hver vei, lette kjøretøy) på 39,50 kr i prisnivå. I utregningene er det forutsatt at 10 % av passeringene er nullutslippskjøretøy. Kjøretøy Takst i 2017 kr. før rabatt Takst i 2017 kr. etter rabatt Lett bil (fossil)* 49,00 39,00 Lett bil (nullutslepp)** 24,50 19,50 Tung bil 98, 00 98,00 Som det fremgår av tabellen over, legger Svv altså opp til at nullutslippsbiler skal betale halv takst av normaltakst for lette kjøretøy. Dette er en endring fra prinsippsaken, som ikke la til grunn betaling for nullutslippskjøretøy, jf. omtale innledningsvis i saken. Det er samtidig viktig å merke seg at inntekter fra nullutslippskjøretøy ikke er tatt med i finansieringsgrunnlaget her ligger det kun inne betaling for fossilbiler, med en forutsetning om elbilandel på 10 % (som kjører gratis). Statens vegvesen har tatt med forslag om halv betaling for nullutslippsbiler fordi Stortinget har åpnet for dette fra 2018, og fordi en ser at det er stor sannsynlighet for at andelen nullutslippsbiler vil øke betydelig frem mot åpning av Sotrasambandet i Det forutsettes at takstene blir justert i samsvar med prisutviklingen. I samsvar med vanlig praksis vil endelig forslag til takst- og rabattsystem bli lagt frem til lokalpolitisk behandling før Vegdirektoratet fatter takstvedtak. Dette skjer tett opp mot åpning av veganlegget og oppstart av innkreving. Trafikkgrunnlag De samme trafikkanalysene som ble presentert i prinsippsaken er lagt til grunn for bompengesøknaden. Årsdøgnstrafikk (ÅDT) er beregnet til knapt biler ved åpning av sambandet. I finansieringsanalysen er det lagt til grunn nullvekst etter åpning. Dette er basert på politisk vedtatte målsettinger, prognoser om økonomisk utvikling og trafikkavvisning som følge av bompengeinnkreving. OPS-modellen (Offentlig-privat samarbeid) OPS er en langtidskontrakt med både bygging og etterfølgende driftsperiode på år. I en slik kontrakt blir oppgaver, ansvar og risiko overført til privat sektor. Etter at det foreligger godkjent reguleringsplan blir prosjektet lyst ut på anbud. Statens vegvesen inngår kontrakt med et selskap som tar ansvar for en samlet leveranse av alle oppgavene i hele perioden. I statsbudsjettet for 2015 varslet Regjeringen at Sotrasambandet ville bli gjennomført som et OPSprosjekt. For OPS-prosjektet er det lagt til grunn at det skal benyttes en betalingsprofil der størstedelen av investeringskostnadene blir utbetalt tidlig i kontraktsperioden, etter at vegen er åpnet for trafikk og satt i drift. Videre skal OPS-selskapet motta et årlig vederlag gjennom kontraktsperioden for å dekke resten av investeringskostnadene, samt kostnader til drift og vedlikehold. Selskapet skal på sin side sørge for at anlegget blir bygget i samsvar med avtale, at vegen er åpen/tilgjengelig gjennom hele driftsperioden, og at driften tilfredsstiller avtalt standard. For OPS-selskapet vil det ikke ha betydning om finansieringen skjer gjennom bompenger eller statlige midler. Kontrakten vil bli inngått med staten, og rekvirering og håndtering av bompenger vil bli et forhold mellom staten og bompengeselskapet. Opplegget for finansiering av Sotrasambandet som OPS-prosjekt, inkl. størrelsen på milepælsutbetalingen og betaling for tilgjengelighet, er ikke endelig avklart. Nærmere om finansiering Anleggskostnaden er som vist til over oppdatert til 9,6 mrd 2017-kr. Bompengeandelen er forutsatt uendret fra prinsippsaken. Finansieringsmodellen er fortsatt ikke endelig avklart, men det er avklart at bompengebidraget skal være på 4,5 mrd 2017-kroner, og det er tatt høyde for samlede bompengeinntekter 4

5 på inntil 7 mrd kroner brutto for å hente inn nødvendig netto bompengebidrag. Bruttosummen skal ta høyde for rentekostnader, kostnader til innkreving m.m. Ettersom bompengebidraget er satt til 4,5 mrd kroner, innebærer dette at det statlige finansieringsbidraget vil være 5,1 mrd 2017-kroner, gitt en totalkostnad på 9,6 mrd kroner. Valgt OPS-modell innebærer at bompengeselskapet ikke vil ha ansvaret ved eventuelle kostnadsøkninger i prosjektet. For å beregne bompengeselskapet sine plikter overfor staten er det tatt utgangspunkt i samme brutto bompengeinntekt som om prosjektet var finansiert som et ordinært bompengeprosjekt. Følgende forutsetninger er lagt til grunn: - ÅDT 2024: kjøretøy - Gjennomsnittstakst: kr 39,50 (inkludert 10 % elbilandel som kjører gratis) - Innkrevingskostnader per år: 15 mill. kr. - Trafikkvekst: 0 pst. - Årlig prisvekst etter 2017: 2,5 pst. - Lånerente frem til 2028: 5,5 pst. og deretter 6,5 pst. - Innkrevingsperiode: 20 år Disse forutsetningene gir en samlet brutto bompengeinntekt på 7 mrd kroner, hvorav 4,5 mrd kroner vil være tilgjengelig som netto bompengebidrag til å finansiere avtalt del av prosjektets investeringskostnad. En slik tradisjonell modell tar altså høyde for betydelige finansieringskostnader ved at bompengeselskapet må ta opp lån i forkant av bygging, som betales ned med bompengeinntekter etter ferdigstilling. Modellen innebærer finanskostnader på over 2 mrd kroner. I en OPS-modell er det muligheter for at finanskostnadene blir lavere. Hvor store finanskostnader som faktisk vil påløpe for bompengeselskapet er primært avhengig av to forhold: - Hvor stor andel av kostnadene OPS-selskapet vil få utbetalt ved åpning. - Hvor stor andel av denne utbetalingen som vil være statlige midler versus bompenger Dersom milepælsutbetalingen ved åpning blir svært høy, og det blir bestemt at denne skal finansieres med bompenger, vil bompengeselskapet måtte ta opp et betydelig lån med tilhørende rentekostnader. Dersom milepælsutbetalingen ved åpning blir lav, evt. at den i hovedsak blir finansiert med statlige midler, blir bompengeselskapets behov for å ta opp lån mindre. Det skisserte opplegget i bompengesøknaden, med behov for brutto bompengeinntekter på 7 mrd kroner for å finansiere et bompengebidrag på 4,5 mrd kroner, er konservativt vurdert. Statens vegvesen slår selv fast i vedlagt notat at låneopptaket og dermed finanskostnadene for bompengeselskapet vil bli lavere som OPS-prosjekt enn ved tradisjonell gjennomføring. Forutsatt netto bompengebidrag på 4,5 mrd kroner er imidlertid også avhengig av en gjennomsnittstakst på 39,50 kroner for lette kjøretøy. I dette regnestykket fra Statens vegvesen ligger det som nevnt inne forutsetninger om 10 % nullutslippskjøretøy som kjører gratis. I 2024 er det stor sannsynlighet for at andelen nullutslippskjøretøy vil være betydelig høyere. Fritak for nullutslippsbiler vil i en slik situasjon svekke inntektsgrunnlaget fra bompengeinnkrevingen. Selv om bompengeselskapet ikke bærer risiko knyttet til kostnadsoverskridelser, bærer selskapet risiko for inntektssvikt. Dersom dette inntreffer, kan gjennomsnittstaksten økes med inntil 20 pst. utover prisvekst og innkrevingsperioden forlenges med inntil 5 år i tråd med gjeldende retningslinjer for bompengeprosjekt. Statens vegvesen anbefaler at de berørte kommunene fatter følgende vedtak: 5

6 1. Utbygging av rv 555 Sotrasambandet skal delfinansieres med bompenger. Innkrevingen skjer i begge retninger i automatiske bomstasjoner på ny og eksisterende rv 555 (prinsipp 3) i tråd med tidligere vedtak. 2. Det er lagt til grunn at gjennomsnittstaksten ved åpningen av ny rv 555 Sotrasambandet vil bli på 39,50 kr i 2017-prisnivå. Det er foreløpig lagt til grunn at dette vil gi følgende takstnivå både på ny og eksisterende veg: 49 kr for takstgruppe 1 (kjøretøy inntil kg inkl. kjøretøy i kjøretøygruppe M1) i bomstasjonene 98 kr for takstgruppe 2 (kjøretøy over kg ekskl. kjøretøy i kjøretøygruppe M1), dvs. at takstgruppe 2 betaler det dobbelte av takstgruppe Kjøretøy i takstgruppe 1 får 20 pst. rabatt ved bruk av brikke og gyldig avtale. Kjøretøy i takstgruppe 2 får ingen rabatt ved bruk av brikke. 4. Det legges opp til at nullutslippskjøretøy skal betale halvparten av ordinær takst for takstgruppe 1 i tråd med nasjonale retningslinjer. 5. Bompengeperioden settes til 20 år fra åpning av den nye vegen. 6. Dersom bompengeinntektene blir lavere enn forutsatt, kan gjennomsnittstaksten økes med inntil 20 pst. utover prisvekst og bompengeperioden forlenges med inntil fem år. 7. Det forutsettes samlede brutto bompengeinntekter på 7,0 mrd kr. Dette skal dekke lånerenter, kostnader til innkreving og drift av selskapet og bidraget til bygging av Sotrasambandet (bompengebidraget). Bompengebidraget vil bli fordelt på en utbetaling ved åpningen av vegen og deretter løpende utbetalinger fordelt over 20 år. Bompengebidraget utgjør bompengeselskapet sine plikter knyttet til utbyggingen. Bompengeselskapet vil ikke stå ansvarlig for eventuelle kostnadsøkninger i prosjektet. 8. Det legges til grunn at takster og kostnader skal prisjusteres med SSB sin byggekostnadsindeks for veganlegg frem til åpningen av vegen og deretter med SSB sin konsumprisindeks. I tillegg fremmer Statens vegvesen forslag til egne vedtakspunkt om lånegaranti som kun gjelder fylkeskommunen. Byrådets vurderinger Byrådet er svært opptatt av å sikre hurtigst mulig realisering av et nytt Sotrasamband. Dette er viktig for å redusere sårbarheten i transportsystemet, forbedre trafikksikkerheten, bidra til en mer forutsigbar og effektiv næringstransport, og ikke minst å bedre forholdene for de miljøvennlige transportformene. I prinsippsaken ble det vist til et bompengepotensial på om lag 4,2 mrd 2014-kroner, og behov for et statlig bidrag på om lag 4,7 mrd 2014-kroner noe som innebar en økning på 2,6 mrd kroner ift angitt statlig bidrag i gjeldende Nasjonal transportplan Byrådet pekte derfor på behovet for kraftig økt statlig bidrag som en premiss for å klare å fullfinansiere Sotrasambandet. Byrådet er derfor tilfreds med at det nå foreligger en bompengesøknad som er basert på takster og bompengeinntekter i samsvar med prinsippsaken. Selv om finansieringsmodellen ikke er endelig avklart, innebærer dette i utgangspunktet et statlig finansieringsbidrag på over 50 % av forventet investeringskostnad på 9,6 mrd kroner. Samlet sett innebærer finansieringsmodellen mer enn en dobling av det som er satt av i statlig bidrag i gjeldende Nasjonal transportplan Byrådet peker også på at det er positivt at bompengeselskapet ikke vil bære risiko for eventuelle kostnadsoverskridelser i prosjektet. Slik byrådet ser det, er det viktig å holde fast på en politikk som bidrar til størst mulig overgang fra fossilbiler til nullutslippsbiler. De gjeldende fordeler i forbindelse med både kjøp og bruk av nullutslippsbiler har vært en formidabel suksess, og antallet nullutslippsbiler har økt langt mer enn forventet. Dette er også nødvendig for at vi skal nå våre ambisiøse målsettinger, både nasjonalt og lokalt, 6

7 jf. for eksempel vedtatt Grønn strategi (bystyresak ). Byrådets utgangspunkt er derfor at gjeldende fordeler for nullutslippsbiler i størst mulig utstrekning skal beholdes, jf. byrådsplattformen. Bompengeinnkreving på Sotrasambandet vil etter gjeldende fremdriftsplan bli åpnet for trafikk i Med en bevisst politikk for å endre sammensetningen i kjøretøyparken som byrådet står for, forventer byrådet at andelen nullutslippsbiler i 2024 vil være langt høyere enn i dag. Det er ikke urimelig å tenke seg at nullutslippsbiler i 2024 skal bidra til en andel av bompengebetalingen dersom de utgjør en vesentlig del av trafikken. Samtidig er det byrådets klare oppfatning at det er nødvendig å holde på eksisterende fordeler lenge nok til at det fremstår som realistisk å nå kommunens målsettinger om en fossilfri transportsektor i 2030, jf. Grønn strategi. I et slikt perspektiv er det ikke riktig å fatte vedtak i 2017 om at nullutslippsbiler skal betale halv takst maksimalt av det Stortinget har åpnet for når Sotrasambandet åpner. Det vil skje store endringer i transportsektoren frem mot Byrådet ønsker derfor ikke å legge til grunn Statens vegvesens anbefaling om at det i denne bompengesøknaden skal fastslås at nullutslippskjøretøy skal betale halvparten av ordinær takst for lette kjøretøy. Etter byrådets vurdering bør det tas stilling til detaljert takstopplegg når det nærmer seg åpning av Sotrasambandet. Byrådet foreslår derfor følgende endring av innstillingen fra Statens vegvesen: Punkt 4 i innstilling fra Svv (fjernes): «Det legges opp til at nullutslippskjøretøy skal betale halvparten av ordinær takst for takstgruppe 1 i tråd med nasjonale retningslinjer». Forslag til nytt punkt 4: «Detaljert takstopplegg vil bli tatt stilling til når det nærmer seg åpning av veganlegget. Miljødifferensierte takster vil være aktuelt, dvs. at kjøretøy som forurenser mye betaler høyere takst enn kjøretøy som forurenser lite. Det er en forutsetning at eventuell miljødifferensiering ivaretar finansieringsforpliktelsene som er skissert i denne saken, jf. øvrige vedtakspunkt.» Byrådet har fått nødvendige bekreftelser fra Statens vegvesen om at slik endring ikke vil ha negativ påvirkning på den videre behandling av og fremdrift i bompengesaken. Byrådet vil til slutt peke på at videre fremdrift for prosjektet i liten grad er belyst i notatet fra Statens vegvesen. Etter det byrådet forstår, antydes nå byggestart i 2019/2020. Dette utgjør en forsinkelse i forhold til det som var signalisert i prinsippsaken. Byrådet forutsetter at videre håndtering i Vegdirektoratets regi skjer uten unødvendig opphold, og at bompengesøknad fremmes for Regjeringen og Stortinget så raskt som mulig. Begrunnelse for fremleggelse for bystyret: Bompengesøknaden er en oppfølging av bystyresak 152/16 «Prinsippsak om bompengefinansiering for Rv 555 Sotrasambandet». Formell bompengesøknad til Regjeringen og Stortinget krever politiske vedtak fra berørte kommuner og fylkeskommune. 7

8 Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak: Bystyret går inn for følgende utbyggings- og finansieringsopplegg for Rv 555 Sotrasambandet (Storavatnet Kolltveit): 1. Utbygging av Rv 555 Sotrasambandet skal delfinansieres med bompenger. Innkrevingen skjer i begge retninger i automatiske bomstasjoner på ny og eksisterande Rv 555 (prinsipp 3) i tråd med tidligere vedtak. 2. Det legges til grunn at gjennomsnittstaksten ved åpning av ny Rv 555 Sotrasambandet vil bli på 39,50 kr i 2017-prisnivå. Det er foreløpig lagt til grunn at dette vil gi følgende takstnivå både på ny og eksisterende veg: kr for takstgruppe 1 (kjøretøy inntil kg inkl. kjøretøy i kjøretøygruppe M1) i bomstasjonene kr for takstgruppe 2 (kjøretøy over kg ekskl. kjøretøy i kjøretøygruppe M1), dvs. at takstgruppe 2 betaler det dobbelte av takstgruppe Kjøretøy i takstgruppe 1 får 20 pst. rabatt ved bruk av brikke og gyldig avtale. Kjøretøy i takstgruppe 2 får ingen rabatt ved bruk av brikke. 4. Detaljert takstopplegg vil bli tatt stilling til når det nærmer seg åpning av veganlegget. Miljødifferensierte takster vil være aktuelt, dvs. at kjøretøy som forurenser mye betaler høyere takst enn kjøretøy som forurenser lite. Det er en forutsetning at eventuell miljødifferensiering ivaretar finansieringsforpliktelsene som er skissert i denne saken, jf. øvrige vedtakspunkt. 5. Bompengeperioden settes til 20 år fra åpning av den nye vegen. 6. Dersom bompengeinntektene blir lavere enn forutsatt, kan gjennomsnittstaksten økes med inntil 20 pst. utover prisvekst og bompengeperioden forlenges med inntil fem år. 7. Det forutsettes samlede brutto bompengeinntekter på 7,0 mrd kr. Dette skal dekke lånerenter, kostnader til innkreving og drift av selskapet og bidraget til bygging av Sotrasambandet (bompengebidraget). Bompengebidraget vil bli fordelt på en utbetaling ved åpningen av vegen og deretter løpende utbetalinger fordelt over 20 år. Bompengebidraget utgjør bompengeselskapets forpliktelser ved utbyggingen. 8. Det legges til grunn at takster og kostnader skal prisjusteres med SSB sin byggekostnadsindeks for veganlegg frem til åpningen av vegen og deretter med SSB sin konsumprisindeks. Dato: 16. februar 2017 Dette dokumentet er godkjent elektronisk. Harald Schjelderup byrådsleder Anna Elisa Tryti byråd for byutvikling Vedlegg: Brev fra Statens vegvesen Region vest av med vedlagt forslag til utbyggings- og finansieringsopplegg for Rv 555 Sotrasambandet (Storavatnet-Kolltveit) 8

Byrådssak 199/16. Rv 555 Sotrasambandet - prinsippsak om bompengefinansiering ESARK

Byrådssak 199/16. Rv 555 Sotrasambandet - prinsippsak om bompengefinansiering ESARK Byrådssak 199/16 Rv 555 Sotrasambandet - prinsippsak om bompengefinansiering OHST ESARK-5120-201306115-128 Hva saken gjelder: Parallelt med reguleringsplanarbeidet for Sotrasambandet, har Hordaland fylkeskommune

Detaljer

Sotrasambandet, Rv 555 (Storavatnet- Kolltveit) - bompengesøknad

Sotrasambandet, Rv 555 (Storavatnet- Kolltveit) - bompengesøknad SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2014/1015-23 Saksbehandlar: Bjørn Inge Midtgård Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for miljø og samferdsel 07.02.2017 Fylkesutvalet 22.02.2017 Fylkestinget

Detaljer

Prop. 140 S. (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 140 S. (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 140 S (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utbygging og finansiering av E16 på strekningen Bagn Bjørgo i Oppland Tilråding fra Samferdselsdepartementet 12. juni 2015,

Detaljer

Prop. 171 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 171 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 171 S (2016 2017) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Finansiering av fv 33 på strekningene Skardtjernet Tonsvatnet og Bjørgokrysset Nedre Øydgarden i Oppland Tilråding fra Samferdselsdepartementet

Detaljer

Prop. 176 S. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 176 S. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 176 S (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Revisjon og sluttføring av Østfoldpakka. Utbygging og finansiering av E18 på strekningene Riksgrensen Ørje og Knapstad Retvet

Detaljer

Prop. 6 S. ( ) Proposisjon til stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 6 S. ( ) Proposisjon til stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 6 S (2012 2013) Proposisjon til stortinget (forslag til stortingsvedtak) Finansiering av planlagt utbygging av fv. 33 på strekningen Skreifjella Totenvika i Østre Toten kommune i Oppland Tilråding

Detaljer

Rv 3 /Rv 25 Ommangsvollen - Grundset/Basthjørnet i Løten og Elverum kommuner. Revidert forslag til utbyggings- og finansieringsopplegg

Rv 3 /Rv 25 Ommangsvollen - Grundset/Basthjørnet i Løten og Elverum kommuner. Revidert forslag til utbyggings- og finansieringsopplegg Saknr. 15/8865-14 Saksbehandler: Rune Hoff Rv 3 /Rv 25 Ommangsvollen - Grundset/Basthjørnet i Løten og Elverum kommuner. Revidert forslag til utbyggings- og finansieringsopplegg Innstilling til vedtak:

Detaljer

Status Bypakke Nord-Jæren. Stine Haave Åsland 5. januar 2017

Status Bypakke Nord-Jæren. Stine Haave Åsland 5. januar 2017 Status Bypakke Nord-Jæren Stine Haave Åsland 5. januar 2017 Samferdselsdepartementets vurdering av Bypakke Nord-Jæren Ambisjonene i pakken er i tråd med de nasjonale målene for trafikkvekst i storbyområdene

Detaljer

Forslag til omlagt takst- og rabattstruktur for bompengeinnkrevingen på strekningen Rv 4 Lunner grense - Jaren

Forslag til omlagt takst- og rabattstruktur for bompengeinnkrevingen på strekningen Rv 4 Lunner grense - Jaren Arkivsaksnr.: 06/169 Lnr.: 312/17 Ark.: PLAN 84 Saksbehandler: rådgiver politikk og samfunn Anne Grønvold Forslag til omlagt takst- og rabattstruktur for bompengeinnkrevingen på strekningen Rv 4 Lunner

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO HIHA-15/4469-2 37838/15 08.04.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 23.04.2015

Detaljer

Prop. 13 S. (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til Stortingsvedtak)

Prop. 13 S. (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til Stortingsvedtak) Prop. 13 S (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til Stortingsvedtak) Fellesprosjektet E6-Dovrebanen, utbygging og finansiering E6 Minnesund Skaberud Dovrebanen Langset Kleverud Tilråding fra

Detaljer

Statens vegvesen. Lokalpolitisk behandling av forslag til utbyggings- og finansieringsopplegg for rv 555 Sotrasambandet

Statens vegvesen. Lokalpolitisk behandling av forslag til utbyggings- og finansieringsopplegg for rv 555 Sotrasambandet Statens vegvesen Bergen kommune Postboks 7700 5020 BERGEN Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region vest Helge Oddvin Sandvik / 16/20658-4 25.01.2017 55516508

Detaljer

E6 GARDERMOEN - KOLOMOEN - FINANSIERING FASE 3 - MINNESUND - LABBDALEN N. Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til

E6 GARDERMOEN - KOLOMOEN - FINANSIERING FASE 3 - MINNESUND - LABBDALEN N. Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til Saknr. 10/7624-2 Ark.nr. Q10 Saksbehandler: Per Olav Bakken E6 GARDERMOEN - KOLOMOEN - FINANSIERING FASE 3 - MINNESUND - LABBDALEN N Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for

Detaljer

Statens vegvesen. Plan for videre finansiering av ny rv. 2 Kløfta - Kongsvinger. Til behandling i kommunene Ullensaker, Nes, Sør-Odal og Kongsvinger

Statens vegvesen. Plan for videre finansiering av ny rv. 2 Kløfta - Kongsvinger. Til behandling i kommunene Ullensaker, Nes, Sør-Odal og Kongsvinger Statens vegvesen Plan for videre finansiering av ny rv. 2 Kløfta - Kongsvinger Til behandling i kommunene Ullensaker, Nes, Sør-Odal og Kongsvinger Statens vegvesen Region øst 5. november 2008 2 Sammendrag

Detaljer

Prop. 86 S. (2015 2016) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Bompengefinansiering av E18 Tvedestrand Arendal i Aust-Agder

Prop. 86 S. (2015 2016) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Bompengefinansiering av E18 Tvedestrand Arendal i Aust-Agder Prop. 86 S (2015 2016) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Bompengefinansiering av E18 Tvedestrand Arendal i Aust-Agder Tilråding fra Samferdselsdepartementet 18. mars 2016, godkjent

Detaljer

Prop. 51 S. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 51 S. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 51 S (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utbygging og finansiering av første utbyggingsetappe på E6 mellom Ringebu og Otta, strekningen Frya Sjoa i Oppland Tilråding

Detaljer

Prop. 146 S. (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utbygging og finansiering av rv 23 Dagslett Linnes i Buskerud

Prop. 146 S. (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utbygging og finansiering av rv 23 Dagslett Linnes i Buskerud Prop. 146 S (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utbygging og finansiering av rv 23 Dagslett Linnes i Buskerud Tilråding fra Samferdselsdepartementet 19. juni 2015, godkjent

Detaljer

Prop. 45 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 45 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 45 S (2016 2017) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Gjennomføring av rv 3/rv 25 Ommangsvollen Grundset/Basthjørnet i Hedmark som OPS-prosjekt Tilråding fra Samferdselsdepartementet

Detaljer

Bompengefinansiering ny E6 Ranheim Åsen (- Steinkjer)

Bompengefinansiering ny E6 Ranheim Åsen (- Steinkjer) Bompengefinansiering ny E6 Ranheim Åsen (- Steinkjer) Orientering for Levanger kommunestyre Arild Nygård - fagansvarlig bompengeprosesser Levanger 10. mai 2017 Hva sier Meld. St. 25 (2014-2015) om hvordan

Detaljer

Statens vegvesen. Mulighet for bompengefinansiering av trafikkløsning i Presterødbakken

Statens vegvesen. Mulighet for bompengefinansiering av trafikkløsning i Presterødbakken Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi til: Bypakke Tønsberg-regionen Statens vegvesen Region sør, Styrings- og strategistab Saksbehandler/telefon: Karl Sandsmark Vår dato: 12.04.2016 Vår referanse: 16/55426-2

Detaljer

Prop. xxx S (2012-2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. xxx S (2012-2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. xxx S (2012-2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utbygging og finansiering av rv 4 på strekningene Lunner grense Jaren og Lygna sør i Oppland 1 1. Innledning Samferdselsdepartementet

Detaljer

RV 4 I LUNNER KOMMUNE - PRINSIPPUTTALELSE TIL BOMPENGEORDNING

RV 4 I LUNNER KOMMUNE - PRINSIPPUTTALELSE TIL BOMPENGEORDNING Arkivsaksnr.: 06/169-181 Arkivnr.: PLAN 84 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold RV 4 I LUNNER KOMMUNE - PRINSIPPUTTALELSE TIL BOMPENGEORDNING Hjemmel: Rådmannens innstilling: Lunner

Detaljer

Saksbehandler: rådgiver politikk og samfunn Anne Grønvold

Saksbehandler: rådgiver politikk og samfunn Anne Grønvold Arkivsaksnr.: 12/2116 Lnr.: 22526/16 Ark.: PLAN 12/2116 Saksbehandler: rådgiver politikk og samfunn Anne Grønvold E16 Eggemoen - Olum. Lokalpolitisk behandling av bompengeutredningen Lovhjemmel: Rådmannens

Detaljer

St.prp. nr. 84 (2002 2003) Om utbygging av riksveg 544 Halsnøysambandet med delvis bompengefinansiering

St.prp. nr. 84 (2002 2003) Om utbygging av riksveg 544 Halsnøysambandet med delvis bompengefinansiering St.prp. nr. 84 (2002 2003) Om utbygging av riksveg 544 Halsnøysambandet med delvis bompengefinansiering Tilråding fra Samferdselsdepartementet av 26. september 2003, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen

Detaljer

St.prp. nr. 47 ( ) Om utbygging av rv 2 Kløfta Nybakk i Akershus

St.prp. nr. 47 ( ) Om utbygging av rv 2 Kløfta Nybakk i Akershus St.prp. nr. 47 (2003 2004) Om utbygging av rv 2 Kløfta Nybakk i Akershus Tilråding fra Samferdselsdepartementet av 26. mars 2004, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik II) 1 Innledning Rv

Detaljer

Sotrasambandet. Prosjektspesifikk informasjon markedsmøte Sverre Ottesen Prosjektleder

Sotrasambandet. Prosjektspesifikk informasjon markedsmøte Sverre Ottesen Prosjektleder Sotrasambandet Prosjektspesifikk informasjon markedsmøte 19.01.17 Sverre Ottesen Prosjektleder 1 Hvor er vi? ASKØY BERGEN Kolltveit Storavatnet SOTRA 2 Fylkeskommune og kommuner Bergen kommune Fjell kommune

Detaljer

Omlegging av takst og rabattsystemet for Halsnøysambandet

Omlegging av takst og rabattsystemet for Halsnøysambandet Kvinnherad kommune 5470 ROSENDAL Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region vest Kristian Bauge / 55516337 16/28476-67 31.03.2017 Omlegging av takst og rabattsystemet

Detaljer

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato:

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Statens vegvesen «Adresselinje_1» «Adresselinje_2» «Adresselinje_3» «Adresselinje_4» «Adresselinje_5» «Adresselinje_6» Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato:

Detaljer

Prop. 46 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 46 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 46 S (2016 2017) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utbygging og finansiering av E16 på strekningen Bjørum Skaret i Akershus og Buskerud Tilråding fra Samferdselsdepartementet

Detaljer

Forslag til delfinansiering med bompenger på ny E6, strekningen Ranheim-Åsen

Forslag til delfinansiering med bompenger på ny E6, strekningen Ranheim-Åsen Arkiv: Q10 Arkivsaksnr: 2017/1494-3 Saksbehandler: Ole Christian Iversen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Forslag til delfinansiering med bompenger på ny E6, strekningen

Detaljer

St.prp. nr. 59 ( ) Om utbygging og finansiering av E6 Øyer (Granrudmoen) Tretten i Øyer kommune i Oppland

St.prp. nr. 59 ( ) Om utbygging og finansiering av E6 Øyer (Granrudmoen) Tretten i Øyer kommune i Oppland St.prp. nr. 59 (2008 2009) Om utbygging og finansiering av E6 Øyer (Granrudmoen) Tretten i Øyer kommune i Oppland Tilråding fra Samferdselsdepartementet av 3. april 2009, godkjent i statsråd samme dag.

Detaljer

Strekningen E6 Dal-Kolomoen - Forslag om omlegging av dagens takst- og rabattstruktur ved de seks bomstasjonene

Strekningen E6 Dal-Kolomoen - Forslag om omlegging av dagens takst- og rabattstruktur ved de seks bomstasjonene Saknr. 17/305-2 Saksbehandler: Rune Hoff Strekningen E6 Dal-Kolomoen - Forslag om omlegging av dagens takst- og rabattstruktur ved de seks bomstasjonene Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken

Detaljer

Finansieringsanalyse Fase 1 Vegpakke Salten

Finansieringsanalyse Fase 1 Vegpakke Salten Finansieringsanalyse Fase 1 Vegpakke Salten 28.11.2005 INNLEDNING... 3 1 PROSJEKTOVERSIKT... 4 1.1 AKTUELLE PROSJEKTER:... 4 1.1.1 Forslag til Fremdriftsplan... 6 1.2 STATLIGE INVESTERINGER... 6 1.2.1

Detaljer

Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Teknisk avdeling i Overhalla

Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Teknisk avdeling i Overhalla Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2017/2992-2 Saksbehandler: Åse Ferstad Saksframlegg Omlegging av takst og rabattstruktur Namdal bompengeselskap Utvalg

Detaljer

St.prp. nr. 41 ( ) Om utvidelse av bompengeinnkrevingen. for Kristiansund og Freis fastlandsforbindelse. (Krifast) i Møre og Romsdal

St.prp. nr. 41 ( ) Om utvidelse av bompengeinnkrevingen. for Kristiansund og Freis fastlandsforbindelse. (Krifast) i Møre og Romsdal Samferdselsdepartementet St.prp. nr. 41 (2007 2008) Om utvidelse av bompengeinnkrevingen på Kristiansund og Freis fastlandsforbindelse (Krifast) i Møre og Romsdal Tilråding fra Samferdselsdepartementet

Detaljer

Askøyveiene AS. Askøypakken. Statusrapport bompengesøknad

Askøyveiene AS. Askøypakken. Statusrapport bompengesøknad Askøyveiene AS Askøypakken Statusrapport bompengesøknad Februar 2011 INNLEDNING Askøy kommune er en vekstkommune. Folketallet er ca. 25.000 i dag og ventes å passere 30.000 rundt 2025. Næringslivet er

Detaljer

BOMPENGEFINANSIERING AV E 16 EGGEMOEN - OLUM. Lovhjemmel:

BOMPENGEFINANSIERING AV E 16 EGGEMOEN - OLUM. Lovhjemmel: Arkivsaksnr.: 11/2200 Lnr.: 17827/15 Ark.: N00 Saksbehandler: rådgiver politikk og samfunn Anne Grønvold BOMPENGEFINANSIERING AV E 16 EGGEMOEN - OLUM Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens

Detaljer

Rv 80 Løding-Vikan inkl Tverlandsbrua. Finansiering og kommunal garanti

Rv 80 Løding-Vikan inkl Tverlandsbrua. Finansiering og kommunal garanti Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 04.11.2009 61916/2009 2004/3191 113 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 18.11.2009 09/160 Formannskapet 23.11.2009 09/171 Bystyret 10.12.2009

Detaljer

Framlegg til Reguleringsplan rv 555 Sotrasambandet Kolltveit Storavatnet

Framlegg til Reguleringsplan rv 555 Sotrasambandet Kolltveit Storavatnet 01.10.2015 Framlegg til Reguleringsplan rv 555 Sotrasambandet Kolltveit Storavatnet Framlegg til reguleringsplan rv 555 Sotrasambandet Parsell Kolltveit Bergen kommunegrense Tema Innleiing bakgrunn og

Detaljer

Strekningen E16 Kongsvinger-Slomarka - Forslag om omlegging av dagens takst- og rabattstruktur ved bomstasjonene

Strekningen E16 Kongsvinger-Slomarka - Forslag om omlegging av dagens takst- og rabattstruktur ved bomstasjonene Saknr. 17/306-3 Saksbehandler: Rune Hoff Strekningen E16 Kongsvinger-Slomarka - Forslag om omlegging av dagens takst- og rabattstruktur ved bomstasjonene Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken

Detaljer

Prop. 101 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 101 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 101 S (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Finansiering og utbygging av E16 på strekningen Fønhus Bagn i Sør-Aurdal kommune i Oppland Tilråding fra Samferdselsdepartementet

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Formannskapet 04.02.2013 7/13 Kommunestyret 19.02.2013

Saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Formannskapet 04.02.2013 7/13 Kommunestyret 19.02.2013 Kvæfjord kommune Saksframlegg Dato: Arkivref: 24.01.2013 2011/1743 Saksbeh: Saksbeh. tlf: Torbjørn Larsen 77 02 30 04 Saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Formannskapet 04.02.2013 7/13 Kommunestyret 19.02.2013

Detaljer

Byrådssak 391/16. Bymiljøavtale - statlige krav for å starte forhandlinger ESARK

Byrådssak 391/16. Bymiljøavtale - statlige krav for å starte forhandlinger ESARK Byrådssak 391/16 Bymiljøavtale - statlige krav for å starte forhandlinger OHST ESARK-83-201420609-30 Hva saken gjelder: Bystyret behandlet i møte 19. oktober 2016 sak om «Status for arbeidet med bymiljøavtale

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Merete B. Hessen Arkiv: Q12 Arkivsaksnr.: 11/402

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Merete B. Hessen Arkiv: Q12 Arkivsaksnr.: 11/402 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Merete B. Hessen Arkiv: Q12 Arkivsaksnr.: 11/402 Rådmannens innstilling: 1. Det vises til vedlagt utredning fra Statens Vegvesen, region nord 2. Skånland kommune ber om at det

Detaljer

Fakta om bompenger. Hvorfor bompenger? Hvem bestemmer bruk av bompenger? Hvilke roller spiller de ulike aktørene i et bompengeprosjekt?

Fakta om bompenger. Hvorfor bompenger? Hvem bestemmer bruk av bompenger? Hvilke roller spiller de ulike aktørene i et bompengeprosjekt? Fakta om bompenger Utarbeidet for E6-forum Oppland, av Statens vegvesen v/e6 Biri-Otta-prosjektet og Oppland fylkeskommune. Det som fremgår her, er vanlig praksis for alle norske vegprosjekt. Her får du

Detaljer

Vurdering av bompengepotensiale ved forlenget innkreving av bompenger til finansiering av fv. 107 Jondalstunnelen

Vurdering av bompengepotensiale ved forlenget innkreving av bompenger til finansiering av fv. 107 Jondalstunnelen Hordaland fylkeskommune Postboks 7900 5020 BERGEN Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region vest Kristian Bauge / 55516337 16/178774-2 14.03.2017 Vurdering

Detaljer

Prop. 149 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Finansiering av fv 545 i Fitjar og Stord kommunar i Hordaland

Prop. 149 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Finansiering av fv 545 i Fitjar og Stord kommunar i Hordaland Prop. 149 S (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Finansiering av fv 545 i Fitjar og Stord kommunar i Hordaland Tilråding frå Samferdselsdepartementet 21. september 2012,

Detaljer

Forhåndsvurdering om delfinansiering med bompenger

Forhåndsvurdering om delfinansiering med bompenger Rv. 34 Grime Vesleelva i Søndre Land kommune Forhåndsvurdering om delfinansiering med bompenger 1 Januar 2009 Forord 2 Rv 34 utgjør hovedforbindelsen mot hovedstadsområdet, hovedflyplass, Gran og Lunner

Detaljer

Proposisjon til Stortinget

Proposisjon til Stortinget Finansieringsmodell Proposisjon til Stortinget 19.01 2017 Lars Aksnes, direktør Hvordan innretter et OPS-selskap seg? Statens vegvesen OPS-kontrakt Eiere investorer- OPS-selskapet Långivere OPS-selskapets

Detaljer

Finansiering av E18 Vestkorridoren

Finansiering av E18 Vestkorridoren Region øst Strategi-, veg og transportavdelingen Overordnet planlegging og styring 27. februar 2014 Finansiering av E18 Vestkorridoren Grunnlag for lokalpolitiske prinsippvedtak om bompenger 1. Innledning

Detaljer

Innhold. 1. Innledning Omtale av prosjektet Lokalpolitisk behandling Trafikkgrunnlag Utbyggings- og finansieringsopplegg 9

Innhold. 1. Innledning Omtale av prosjektet Lokalpolitisk behandling Trafikkgrunnlag Utbyggings- og finansieringsopplegg 9 1 2 Innhold 1. Innledning 3 2. Omtale av prosjektet 4 3. Lokalpolitisk behandling 5 4. Trafikkgrunnlag 8 5. Utbyggings- og finansieringsopplegg 9 5.1 Statlige midler 9 5.2 Bompengeopplegg 10 5.3 Følsomhetsvurderinger

Detaljer

E18 TVEDESTRAND - ARENDAL. NYE FORUTSETNINGER FOR FINANSIERING.

E18 TVEDESTRAND - ARENDAL. NYE FORUTSETNINGER FOR FINANSIERING. 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 28.01.2016 2015/1602-2745/2016 / 255 Saksbehandler: Ola Olsbu Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Fylkestinget E18 TVEDESTRAND - ARENDAL. NYE FORUTSETNINGER FOR FINANSIERING.

Detaljer

Prop. 134 S. (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utbygging og finansiering av Bypakke Grenland fase 1 i Telemark

Prop. 134 S. (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utbygging og finansiering av Bypakke Grenland fase 1 i Telemark Prop. 134 S (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utbygging og finansiering av Bypakke Grenland fase 1 i Telemark Innhold 1 Innledning... 5 2 Lokalpolitisk behandling...

Detaljer

Omlegging av takst- og rabattstruktur E6 Trondheim-Stjørdal

Omlegging av takst- og rabattstruktur E6 Trondheim-Stjørdal Arkiv: Q33 Arkivsaksnr: 2017/1212-2 Saksbehandler: Ole Christian Iversen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Omlegging av takst- og rabattstruktur E6 Trondheim-Stjørdal

Detaljer

Sak 12/10 Utbygging og finansiering av RV 80 Løding - Vikan inkl. Tverlandsbrua. Fylkeskommunal garanti

Sak 12/10 Utbygging og finansiering av RV 80 Løding - Vikan inkl. Tverlandsbrua. Fylkeskommunal garanti JournalpostID: 10/5361 Komité for samferdsel Sak 12/10 Utbygging og finansiering av RV 80 Løding - Vikan inkl. Tverlandsbrua. Fylkeskommunal garanti Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Fylkestinget

Detaljer

Prop. 131 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Bompengefinansiering av E6 på strekningen Kolomoen Moelv i Hedmark

Prop. 131 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Bompengefinansiering av E6 på strekningen Kolomoen Moelv i Hedmark Prop. 131 S (2015 2016) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Bompengefinansiering av E6 på strekningen Kolomoen Moelv i Hedmark Tilråding fra Samferdselsdepartementet 11. mai 2016,

Detaljer

Finansiering av Fv. 863 Langsundforbindelsen

Finansiering av Fv. 863 Langsundforbindelsen Finansiering av Fv. 863 Langsundforbindelsen Januar 2011 INNLEDNING OG ANBEFALNING...3 2. BAKGRUNN...4 Kommunedelplan...4 Reguleringsplan...4 Handlingsprogram for 2010 2019...5 3. PROSJEKTBESKRIVELSE...5

Detaljer

Finansiering av Fv. 863 Langsundforbindelsen

Finansiering av Fv. 863 Langsundforbindelsen Finansiering av Fv. 863 Langsundforbindelsen Januar 2011 Finansiering av Langsundforbindelsen 2 1. INNLEDNING OG ANBEFALNING... 3 2. BAKGRUNN... 4 Kommunedelplan... 4 Reguleringsplan... 4 Handlingsprogram

Detaljer

E18 Retvet - Vinterbro Finansiering i Follo

E18 Retvet - Vinterbro Finansiering i Follo E18 Retvet - Vinterbro Finansiering i Follo E18 Ørje - Vinterbro 2021? Prosjektet er ca. 70 km langt 18.12.2013 2016 Anslått totalkostnad ca. 10 mrd kr 5 parseller er ferdig bygget 2014 2018??? 2016 9

Detaljer

Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr Formannskapet 28.10.08 108/08 Utvalg for byutvikling (melding)

Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr Formannskapet 28.10.08 108/08 Utvalg for byutvikling (melding) SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. Seksjonleder : 200703820 : E: Q10 : Håkon Auglend : Håkon Auglend Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr Formannskapet 28.10.08 108/08 Utvalg for byutvikling

Detaljer

Statens vegvesen. Notat. Styring og strategistab, Statens vegvesen, Region vest. Bompengefinansiering av Sogndalpakken

Statens vegvesen. Notat. Styring og strategistab, Statens vegvesen, Region vest. Bompengefinansiering av Sogndalpakken Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Styring og strategistab, Statens vegvesen, Region vest Saksbehandler/innvalgsnr: Kristian Bauge +47 55516337 Vår dato: 28.09.2015 Vår referanse: Bompengefinansiering

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: Q33 Arkivsaksnr: 2017/4211-2 Saksbehandler: Klas Kolden Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret E6 Ranheim - Åsen. Lokalpolitisk behandling av forslag

Detaljer

LANGSUNDFORBINDELSEN - FINANSIERINGSTILTAK. Vedlegg til saken: A: Trykte vedlegg: - Statens vegvesen - Finansiering av FV 863 Langsundforbindelsen

LANGSUNDFORBINDELSEN - FINANSIERINGSTILTAK. Vedlegg til saken: A: Trykte vedlegg: - Statens vegvesen - Finansiering av FV 863 Langsundforbindelsen SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnr.: 09/544-19 Løpenr.: 5810/11 Arkiv: Q30 SAKSARKIV Saksbehandler: Jan Egil Vassdokken LANGSUNDFORBINDELSEN - FINANSIERINGSTILTAK Innstilling til v e d t a k: ::: Samferdselskomiteens

Detaljer

St.prp. nr. 60 (2008 2009)

St.prp. nr. 60 (2008 2009) St.prp. nr. 60 (2008 2009) Om utbygging og finansiering av E18 på strekningen Sky-Langangen i Vestfold og Telemark Tilråding fra Samferdselsdepartementet av 3. april 2009, godkjent i statsråd samme dag.

Detaljer

St.prp. nr. 74 (2000-2001)

St.prp. nr. 74 (2000-2001) St.prp. nr. 74 (2000-2001) Om delvis bompengefinansiert utbygging av deler av riksveg 4 i Oppland Tilråding fra Samferdselsdepartementet av 27. april 2001, godkjent i statsråd samme dag. Kapittel 1 St.prp.

Detaljer

Om utbygging og finansiering av rv 306 Kirkebakken Re grense i Vestfold

Om utbygging og finansiering av rv 306 Kirkebakken Re grense i Vestfold Samferdselsdepartementet St.prp. nr. 80 (2005 2006) Om utbygging og finansiering av rv 306 Kirkebakken Re grense i Vestfold Tilråding fra Samferdselsdepartementet av 8. september 2006, godkjent i statsråd

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for teknikk og miljø Formannskapet Kommunestyret. Saksbehandler: Ivar Ådlandsvik Arkivsaknr.

Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for teknikk og miljø Formannskapet Kommunestyret. Saksbehandler: Ivar Ådlandsvik Arkivsaknr. Askøypakken - inntekter, kostnadsutvikling og fremdrift Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for teknikk og miljø Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Ivar Ådlandsvik Arkivsaknr.: 2016/2524-5

Detaljer

SITUASJONSBESKRIVELSE

SITUASJONSBESKRIVELSE Partnerskapet SITUASJONSBESKRIVELSE Sammenvevd bo- og arbeidsmarked Høy andel av samlet vekst i landsdelen Spredt bosetting Sterk vekst i biltrafikken -rushtidsproblematikk For lav kollektiv- og sykkelandel

Detaljer

Jacob Br. Almlid, Søknad om delvis bompengefinansiering av fv.17/fv.720 Steinkjer - Namsos - Malm. Uttalelse fra VERRAN kommune.

Jacob Br. Almlid, Søknad om delvis bompengefinansiering av fv.17/fv.720 Steinkjer - Namsos - Malm. Uttalelse fra VERRAN kommune. Verran kommune Rådmann Vår dato Saksnummer 27.03.2015 2012/1070-15 Saksbehandler Deres referanse Jacob Br. Almlid, 911 36475 Nord-Trøndelag Fylkeskommune Postboks 2560 7735 STEINKJER Melding om vedtak

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2012/1070-14 Saksbehandler: Jacob Br. Almlid,Rådmann Ansvarlig leder: Jacob Br. Almlid,Rådmann Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Søknad om

Detaljer

E18 Retvet - Vinterbro

E18 Retvet - Vinterbro Region øst Strategi-, veg og transportavdelingen Overordnet planlegging og styring September 2014 E18 Retvet - Vinterbro Mulighetsstudie for delfinansiering med bompenger Grunnlag for lokale prinsippvedtak

Detaljer

UTREDNING. Rv 4 Vurdering av bompengeordningen

UTREDNING. Rv 4 Vurdering av bompengeordningen UTREDNING Rv 4 Vurdering av bompengeordningen Arbeidsgruppen 15. desember 2002 1 Bakgrunn St.prp. nr. 74 (2000-2001) Om delvis bompengefinansiert utbygging av deler av rv 4 i Oppland la til grunn at utbyggingen

Detaljer

E6 Ulsberg Melhus. FORSLAG TIL DELFINANSIERING MED BOMPENGER Saksgrunnlag for lokalpolitisk behandling [Endelig versjon

E6 Ulsberg Melhus. FORSLAG TIL DELFINANSIERING MED BOMPENGER Saksgrunnlag for lokalpolitisk behandling [Endelig versjon E6 Ulsberg Melhus FORSLAG TIL DELFINANSIERING MED BOMPENGER Saksgrunnlag for lokalpolitisk behandling [Endelig versjon 24.04.2017] 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Omtale av prosjektet... 3 2.1 Dagens situasjon...

Detaljer

VOSSAPAKKO UTVIDING AV BOMPENGESØKNAD RV 13 JOBERGTUNNELEN

VOSSAPAKKO UTVIDING AV BOMPENGESØKNAD RV 13 JOBERGTUNNELEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201002107-21 Arkivnr. 811 Saksh. Utne, Bente Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 18. 09.2013 25.09.2013 15.10.2013 VOSSAPAKKO

Detaljer

Prop. 131 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 131 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 131 S (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Revisjon og sluttføring av Østfoldpakka Utbygging og finansiering av prosjektet E18 Melleby Momarken i Østfold Tilråding

Detaljer

Status for utbyggingen av E6 og E18 i Østfold 1.2 E E6. Samferdselsdepartementet St.prp. nr. 79 ( )

Status for utbyggingen av E6 og E18 i Østfold 1.2 E E6. Samferdselsdepartementet St.prp. nr. 79 ( ) Samferdselsdepartementet St.prp. nr. 79 (2006 2007) Revisjon og sluttføring av Østfoldpakka fase 1 utbygging og finansiering av prosjektet E18 Krosby- Knapstad plassering av bomstasjon på fylkesveg 311

Detaljer

Saksutskrift. Prinsippvedtak om bompenger - Fv 156 Bråtan - Tusse reguleringsplan

Saksutskrift. Prinsippvedtak om bompenger - Fv 156 Bråtan - Tusse reguleringsplan Saksutskrift Prinsippvedtak om bompenger - Fv 156 Bråtan - Tusse reguleringsplan Arkivsak-dok. 16/01961-12 Saksbehandler Jochen Caesar Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet 2015-2019 14.06.2017 64/17

Detaljer

Saksframlegg. BELØNNINGSTILSKUDD TIL BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK 2009-2012 Arkivsaksnr.: 09/27972

Saksframlegg. BELØNNINGSTILSKUDD TIL BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK 2009-2012 Arkivsaksnr.: 09/27972 Saksframlegg BELØNNINGSTILSKUDD TIL BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK 2009-2012 Arkivsaksnr.: 09/27972 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet er fornøyd

Detaljer

Innst. S. nr. 130. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. St.prp. nr. 31 (2008 2009)

Innst. S. nr. 130. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. St.prp. nr. 31 (2008 2009) Innst. S. nr. 130 (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen St.prp. nr. 31 (2008 2009) Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om utvidelse av bompengeordningen

Detaljer

Innst. S. nr. 343. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. St.prp. nr. 78 (2008 2009)

Innst. S. nr. 343. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. St.prp. nr. 78 (2008 2009) Innst. S. nr. 343 (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen St.prp. nr. 78 (2008 2009) Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om delvis bompengefinansiering

Detaljer

Prop. 133 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 133 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 133 S (2016 2017) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Finansiering av prosjekt og tiltak på fv 714 Stokkhaugen Sunde i Sør-Trøndelag, trinn 2 Tilråding frå Samferdselsdepartementet

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 27.04.2016

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 27.04.2016 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 27.04.2016 Møtested: Asker rådhus. Knud Askers vei 25, Asker Møterom: Asker Møtedato: 27.04.2016 Tid: 15:00 17:00 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Mulighetsstudie Bymiljøpakke arendal- og grimstadregionen - høring

Mulighetsstudie Bymiljøpakke arendal- og grimstadregionen - høring Saksframlegg Arkivsak-dok. 17/8582-1 Saksbehandler Arild Richard Syvertsen Utvalg Møtedato Fylkesutvalget 27.06.2017 Mulighetsstudie Bymiljøpakke arendal- og grimstadregionen - høring 1. FORSLAG TIL VEDTAK

Detaljer

Statens vegvesen. Forslag om omlegging av takst og rabattstruktur på strekningen fv 255 Jørstad Segelstad bru

Statens vegvesen. Forslag om omlegging av takst og rabattstruktur på strekningen fv 255 Jørstad Segelstad bru Statens vegvesen Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region øst Knut Wilberg /

Detaljer

E6 Kolomoen-Moelv Forslag til opplegg for delfinansiering med bompenger

E6 Kolomoen-Moelv Forslag til opplegg for delfinansiering med bompenger Saknr. 16/2125-1 Saksbehandler: Per Olav Bakken E6 Kolomoen-Moelv Forslag til opplegg for delfinansiering med bompenger Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt

Detaljer

OPPDAL KOMMUNE. Saksfremlegg

OPPDAL KOMMUNE. Saksfremlegg OPPDAL KOMMUNE Saksfremlegg Vår saksbehandler Jan Kåre Husa Referanse JAHU/2017/644-2/Q33 1 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Formannskapet 17/21 09.05.2017 Kommunestyret 17/50 24.05.2017 E6 Ulsberg

Detaljer

Prop. 81 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 81 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 81 S (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utbygging og finansiering av rv 13 ved Joberget i Hordaland gjennom utviding av Vossapakko Tilråding frå Samferdselsdepartementet

Detaljer

[ololoqoic^ - /a. MO i TATT. Bøm1 o^^^vegsel ska p. Statens vegvesen Region vest Askedalen 4 6863 LEIKANGER. Bremnes, 14.

[ololoqoic^ - /a. MO i TATT. Bøm1 o^^^vegsel ska p. Statens vegvesen Region vest Askedalen 4 6863 LEIKANGER. Bremnes, 14. MO i TATT 1 -åokt 2ei1 Statens vegvesen Region vest Askedalen 4 6863 LEIKANGER Z^ < n'.''t ' 2011 [ololoqoic^ - /a Bøm1 o^^^vegsel ska p Bremnes, 14. oktober 2011 TAKSTSØKNAD FOR BØMLOPAKKEN Vi viser til

Detaljer

Prop. 123 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 123 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 123 S (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utbygging og finansiering av E18 på strekningen Bommestad Sky i Vestfold Tilråding fra Samferdselsdepartementet 19. april

Detaljer

Passeringstak fv 34 Grime-Vesleelva

Passeringstak fv 34 Grime-Vesleelva Regionalenheten Søndre Land kommune Rådhuset, Hovsbakken 1 2860 HOV Vår ref.: 201200153-30 Lillehammer, 4. juni 2015 Deres ref.: Passeringstak fv 34 Grime-Vesleelva Vedlagt følger forslag til innstilling

Detaljer

Om utvidelse av bompengeordningen på E6 mellom Trondheim i Sør-Trøndelag fylke og Stjørdal i Nord-Trøndelag fylke

Om utvidelse av bompengeordningen på E6 mellom Trondheim i Sør-Trøndelag fylke og Stjørdal i Nord-Trøndelag fylke Samferdselsdepartementet St.prp. nr. 31 (2008 2009) Om utvidelse av bompengeordningen på E6 mellom Trondheim i Sør-Trøndelag fylke og Stjørdal i Nord-Trøndelag fylke Tilråding fra Samferdselsdepartementet

Detaljer

Prop. 124 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 124 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 124 S (2016 2017) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utbygging og finansiering av prosjektet E6 Vindåsliene Korporalsbrua i Sør-Trøndelag Tilråding frå Samferdselsdepartementet

Detaljer

Byrådsak /07 10 OKT. 2007. Dato: 8. oktober 2007. Arkivnr. tffø Saksh. Eksp. U.off. Byrådet

Byrådsak /07 10 OKT. 2007. Dato: 8. oktober 2007. Arkivnr. tffø Saksh. Eksp. U.off. Byrådet HORDALAND FYLKESKOMMUNE Byrådet 10 OKT. 2007 Arkivnr. tffø Saksh. Eksp. U.off. Dato: 8. oktober 2007 Byrådsak /07 Endrete økonomiske forutsetninger for Bergensprogrammet - Bybanen TOCO BBY-510-200001704-392

Detaljer

NOTAT. 1. Innledning FORSLAG TIL DELVIS BOMPENGEFINANSIERING AV FV 34 GRIME - VESLEELVA

NOTAT. 1. Innledning FORSLAG TIL DELVIS BOMPENGEFINANSIERING AV FV 34 GRIME - VESLEELVA NOTAT Oppdrag Fv 34 Grime - Vesleelva Kunde Statens vegvesen Region øst Notat nr. 2/2010 Til Fra Kopi Rambøll Norge AS FORSLAG TIL DELVIS BOMPENGEFINANSIERING AV FV 34 GRIME - VESLEELVA Dato 2010-06-10

Detaljer

Gunnar Schultz, Gran kommune Ivar Odnes, Oppland fylkeskommune

Gunnar Schultz, Gran kommune Ivar Odnes, Oppland fylkeskommune MØTEPROTOKOLL Regionrådet Dato: 02.12.2016 kl. 9:00 Sted: Hadeland Videregående Skole Arkivsak: 16/00195 Møtt: Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Harald Tyrdal, Lunner

Detaljer

Finansiering og utbygging av tiltak på fylkesveg Presterødbakken/kryss/gs veg

Finansiering og utbygging av tiltak på fylkesveg Presterødbakken/kryss/gs veg Arkivsak-dok. 201605245-1 Arkivkode ---/Q10 Saksbehandler Siv Tørudbakken Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for samferdsel og areal 07.06.2016 49/16 Fylkestinget 2015-2019 16.06.2016 43/16 Finansiering

Detaljer

Statens vegvesen. E16 Eggemoen - Olum. Oversendelse av grunnlag for lokalpolitisk behandling av forslag til delfinansiering med bompenger

Statens vegvesen. E16 Eggemoen - Olum. Oversendelse av grunnlag for lokalpolitisk behandling av forslag til delfinansiering med bompenger Statens vegvesen Lunner kommune Sandsveien 1 2740 ROA Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region øst Jon-Terje Bekken / 24058368 15/224296-1 02.11.2015 E16

Detaljer

FINANSIERING AV OSLOFJORDFORBINDELSEN BYGGETRINN 2

FINANSIERING AV OSLOFJORDFORBINDELSEN BYGGETRINN 2 FINANSIERING AV OSLOFJORDFORBINDELSEN BYGGETRINN 2 GRUNNLAG FOR LOKALPOLITISK BEHANDLING AV FORLENGET INNKREVING VED OSLOFJORDTUNNELEN Region øst Strategi-, veg og transportavdelingen 18. september 2012

Detaljer

Om utbygging og finansiering av E6 på strekninga Dal Minnesund i Akershus og Skaberudkrysset i Hedmark

Om utbygging og finansiering av E6 på strekninga Dal Minnesund i Akershus og Skaberudkrysset i Hedmark Samferdselsdepartementet St.prp. nr. 82 (2008 2009) Om utbygging og finansiering av E6 på strekninga Dal Minnesund i Akershus og Skaberudkrysset i Hedmark Tilråding frå Samferdselsdepartementet av 29.

Detaljer

Vedlegg 1 Utdypende beskrivelse av viktige føringer for utforming av bompengeordninger i byomra der

Vedlegg 1 Utdypende beskrivelse av viktige føringer for utforming av bompengeordninger i byomra der Vedlegg 1 Utdypende beskrivelse av viktige føringer for utforming av bompengeordninger i byomra der En enkel vurdering av de viktigste føringene for utforming av bompengeordninger i byområdet er foretatt

Detaljer