Bestemmelser til kommuneplan for Kongsberg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bestemmelser til kommuneplan for Kongsberg 2009-2020"

Transkript

1 Side 1 av 11 Bestemmelser til kommuneplan for Kongsberg Kongsberg kommune Bestemmelsene er vedtatt av kommunestyret: Bestemmelsene er datert , sist revidert Utfyllende bestemmelser til kommuneplanens arealdel. Som en del av arealplanen gis det utfyllende bestemmelser. Juridisk bindende bestemmelser er rammet inn og er vedtatt med henvisning til plan- og bygningsloven (pbl) av 14. juni 1985, nr. 77, med endringer. Den øvrige teksten er å betrakte som utfyllende retningslinjer og føringer for gjennomføring av planen. 1 FELLES 1.1 PLANKRAV (pbl 20-4, 2. ledd, bokstav a) For områder avsatt til utbyggingsformål i hht 20-4 nr 1 i plan- og bygningsloven eller til områder for råstoffutvinning kan tiltak som nevnt i plan- og bygningslovens 81, 86a, 86b og 93 bokstav a, b, c, e, f, h, i og j ikke finne sted før området inngår i reguleringsplan. Innenfor sentrumsplanområde avmerket plankartet, vil tiltak som kan vanskeliggjøre gjennomføring av sentrumsplan, ikke finne sted før tiltaket inngår i plan for Sentrum. For viktig ledd i kommunikasjonssystemet, ny E134 Damåsen - Saggrenda, skal vegtiltakene detaljeres i reguleringsplaner. Ved regulering skal det utarbeides retningslinjer som viser prinsipper for behandling av sideterreng, bruk av vegetasjon, utforming av konstruksjoner og istandsetting av arealer som berøres i anleggsperioden. Ved regulering skal det ivaretas støy- og støyreduserende tiltak, tiltak for å hindre avrenning til vann og vassdrag, håndtering av forurensede masser og andre avbøtende tiltak både for anleggsperioden og permanent drift. Planlegging av ny veg utføres i nært samarbeide med Jernbaneverket der jernbanen blir berørt. Unntatt fra plankrav er: a. mindre tiltak på bebygd eiendom som kan behandles etter reglene for melding, jfr plan- og bygningslovens 86a og som ikke gjelder fjerning/riving av kulturminner klassifisert i "Temaplan bevaring - kulturminne registrering/-klassifisering for Kongsberg byområde" vedtatt og kulturminner registrert i "Bevaringsplan for Kongsberg - bygdene, Sandsvær og Jondalen". b. til- og ombygging av eksisterende fritidsbebyggelse, såfremt bebygd areal (BRA ) som sum av alle bygningene på eiendommen ikke overskrider arealgrensene i m2. Sentrumsplan er under utarbeidelse. Nye reguleringsplaner skal tilpasses sentrumsplanarbeidet. Kommunen kan nedlegge bygge og deleforbud, dersom det foreslåtte tiltak er til hinder for viktige prinsipper i sentrumsplanarbeidet. For tiltak som kan ha innvirkning på bymarka, jfr 3.8, skal konsekvensene for bymarka spesielt beskrives i henhold til formålene for bymarka. 1.2 FORHOLD SOM SKAL VEKTLEGGES SPESIELT 1.2 a) Støy og støyskjermer (pbl 20-4, 2. ledd, bokstav d) Støykrav i retningslinje T1442, tabell 2, legges til grunn i utbyggingstiltak. Innenfor sentrumsområdet, jfr Sentrumsplanområdet, kan det gis tillatelse til avvik i henhold til retningslinjenes pkt om bygging i rød og gul sone. 1.2 b) Vegetasjon og terrenginngrep (pbl 20-4, 2. ledd, bokstav b)

2 Bestemmelser til kommuneplan for Kongsberg Side 2 av 11 Terrenginngrep for veger og ledninger/kabler skal utføres på en skånsom måte, tilpasset eksisterende terreng og vegetasjon. Fjellskjæringer skal så langt som mulig unngås. Fyllinger skal såes til og beplantes eller steinsettes med robuste materialer tilpasset omgivelsene. Ny bebyggelse og anlegg skal plasseres slik at vegetasjon merket med bytrær på plankartet ikke skades. Bytrær kan ikke fjernes uten kommunens godkjenning. For hele planområdet gjelder at vegetasjon som har en viktig estetisk og/eller miljømessig funksjon, f.eks. skjermsoner, skal bevares. Ny bebyggelse og anlegg skal lokaliseres slik at viktig vegetasjon ikke skades. 1.2 c) Flom og ras (pbl 20-4, 2. ledd, bokstav b) Ved utarbeidelse av reguleringsplaner og tiltak etter PBL i områder med marin leire, skal det dokumenteres tilfredsstillende sikkerhet i forhold til fare for kvikkleireras. Vurderinger og dokumentasjon skal utføres av geoteknisk sakkyndig og være i henhold til Retningslinjer for planlegging og utbygging langs vassdrag fra NVE. For tiltak for bygninger i stedbunden næring, vegbygging og ved vesentlig terrenginngrep skal det ved søknad eller melding, dokumenteres at tiltaket ikke er utsatt for eller medfører flom- eller rasfare. For Hvittingfoss sentrum gjelder kravene til grunnundersøkelser/tiltak differensiert på områder, beskrevet i temakart i rapport NGI Det tillates ikke ny bebyggelse eller tiltak på eksisterende bebyggelse langs vann og vassdrag lavere enn nivået for 200årsflom, med mindre det utføres flomsikringstiltak d) Radon (pbl 20-4, 2. ledd, bokstav b) Det må gjøres nødvendige tiltak slik at konsentrasjonen av radon i oppholdsrom ikke overstiger 200 Bq/m3 med mindre det er dokumentert at byggegrunnen ikke krever slike tiltak. 1.2 e) Bestemmelse om universell utforming (pbl 20-4, 2. ledd, bokstav b) Ved utarbeidelse av reguleringsplaner skal det tas hensyn til tilgjengelighet for alle i tråd med prinsipper for universell utforming. 1.3 BYGGEHØYDER (pbl 20-4, 2. ledd, bokstav b) Arker og takoppløft med utstrekning inntil 1/3 av hver takflate, kan tillates i tillegg til den tillatte gesimshøyden (gjelder ikke fritidsbebyggelse) BYGNINGERS TILPASNING TIL TERRENGET (pbl 20-4, 2. ledd, bokstav b) For bygninger beliggende utenfor sentrumsplanområdet og Hvittingfoss senterområde og som ikke er næringsbygg gjelder: Med mindre bygningsvolumet brytes ned eller trappes av, skal hovedmøneretning være parallelt med høydekurvene. For fritidsbebyggelse gjelder: Bebyggelsen legges lavest mulig i terrenget. Summen av størst oppfylling og nedsenking av terrenget skal ikke ha avvik mer enn 1,5m fra opprinnelig terrengnivå. Grunnmurer og/eller pilarer for bygning og terrasser skal i gjennomsnitt ikke være høyere enn 50cm og ingen steder høyere enn 1,0m. Hovedmøneretning skal legges parallelt med hyttas lengderetning. Takvinkler skal være mellom 18 og 30 grader. Det skal legges særlig vekt på tilpasning til terreng, landskap og vegetasjon. Hensyn til grøntstruktur og viktige naturtyper skal ivaretas. Utbygging skal gjennomføres slik at allmennhetens tilgang til strand, friluftsområder og vannområder blir ivaretatt. I de rene boligområdene skal det ikke bygges høyere enn at byggene naturlig tilpasses omliggende bebyggelse. Bygninger beliggende utenfor sentrumsplanområdet og Hvittingfoss senterområdet samt næringsbygg, bør ha skråtak BILPARKERING (pbl 20-4, 2. ledd, bokstav b)

3 Bestemmelser til kommuneplan for Kongsberg Side 3 av 11 Bilparkering Bilparkering i sentrumsplanområdet skal løses under bakkenivå eller i større fellesanlegg, bortsett fra publikumsparkering i handlegatene i sentrum. Dersom det unntaksvis opparbeids overflateparkering utenom handlegatene, skal parkeringsplassene deles opp med grøntanlegg (ved mere enn 20 plasser). Ramper til parkeringskjellere skal legges inn i bygninger. 1.6 REKKEFØLGEBESTEMMELSER (pbl 20-4, 2. ledd, bokstav b) For alle byggeområder og parkeringsanlegg: Uteområdene skal ferdigstilles slik de er beskrevet i utomhusplanen, før byggetiltak (bygning/anlegg/konstruksjon) tas i bruk. Utbygging innenfor byggeområdene kan ikke skje før: - Tilfredsstillende energiforsyning er etablert - Gang- og sykkelveger er utbygd og trafikksikker skolevei er etablert. - Området er tilrettelagt for kollektivtrafikk (bl. A bussholdeplasser med nødvendig tilgjengelighet ). Boligområder kan ikke bygges uten at det er tilstrekkelig skolekapasitet i de aktuelle grunnskolekretsene. Utbygging av nye boligområder skal skje i rekkefølge fastsatt i boligbyggeprogram for Kongsberg kommune. Boligområder : Boligområde ved Skavanger Flyplass kan ikke bygges ut før det er anlagt turvei langs Lågen fra Kongsberg bruk og at bru over Lågen fra Flyplassen til Raumyr er finansiert. Områder berørt av ny E134 på strekningen Damåsen - Saggrenda: Tiltak innenfor restriksjonsområde for framtidig ny E134 Damåsen - Saggrenda, som kan være til hinder for vegutbygging, er ikke tillatt. Tiltak innenfor restriksjonsområde skal godkjennes av Statens vegvesen. Hvordan infrastruktur skal etableres, kan klarlegges gjennom en avtale mellom utbygger og kommunen (utbyggingsavtale). Framdriftsplaner for utbygging av nye boligområder, kan avtales i utbyggingsavtale i hht boligbyggeprogram. Forhold til skolekapasitet avklares i avtale. Avtalen skal normalt være ferdig forhandlet før reguleringsplanen vedtas. 2 OMRÅDER AVSATT TIL UTBYGGINGSFORMÅL (BYGGEOMRÅDER) 2.1 FELLES BESTEMMELSER FOR BYGGEOMRÅDENE 2.1 a) Utforming av bebyggelse/anlegg/konstruksjoner (pbl 20-4, 2. ledd, bokstav b) Nybygg skal tilpasses bygningsmiljøets karakter, men gis et moderne uttrykk slik at det framgår hva som er nytt. Med tilpasning menes at plassering, størrelse, materialbruk, detaljering, farger og beplantning skal harmonere (samsvare) med den eksisterende struktur og bebyggelse i området. Utforming: I områder med eldre bebyggelse som er sammenkjedet mot gata (f.eks. Korpemoen, Sandsværsveien, Eikermoen) skal ny bebyggelse plasseres og utformes slik: Hovedhuset plasseres ut mot gata og sammenkjedes med eksisterende bebyggelse. Underordna bygninger skal ha fasadeuttrykk som uthus og plassers der uthusene lå tidligere. Møneretningen for hovedhuset skal være parallell med gatene. Brannvegger skal utformes slik at de synes minst mulig fra gatene. Vegetasjonsbehandling Fjerning av vegetasjon (markdekke, busker og trær) er ikke tillatt, før det foreligger tillatelse til tiltak, og kan bare gjøres innenfor det området som tillatelsen omfatter. Ved reguleringsplanlegging og byggetiltak kan kommunen kreve at eksisterende vegetasjon registreres og kartfestes.

4 Bestemmelser til kommuneplan for Kongsberg Side 4 av 11 Kongsberg kommune har vedtekt med krav til kvalitet og størrelse for uteoppholdsarealer, lekearealer og parkering. Kommunen kan kreve at oppriss av fasadene i en gate/veg/tun og foto av omkringliggende bebyggelse sendes kommunen sammen med byggemelding/-søknad, jfr SAK 14-4 punkt e). For større byggeprosjekter (>20 boliger/>500 m2 bruksareal) eller viktige byggetiltak kan kommunen kreve at det legges fram alternative løsninger OMRÅDE AVSATT TIL BEBYGGELSE (Skrubbmoen - langsiktig utbyggingsretning med blandet formål ) Rekkefølge, kriterier for lokalisering, utnyttelse og utforming (pbl 20-4, 2. ledd, bokstav a og b) Rekkefølge: Skrubbmoen kan ikke bygges ut før det er gitt byggetillatelse for 1000 nye boenheter i byområdet etter vedtaksdato for kommuneplanen. Området utvikles trinnvis etter at det inngår i områdeplan. Skrubbmoen skal utvikles som en bydel med boliger, bydelssenterfunksjoner, skole, barnehager, anlegg for kultur og idrett og ervervsformål tilpasset lokalsenteret. Området skal utvikles med en blanding av bymessig bebyggelse og konsentrert/frittliggende småhusbebyggelse. Byområdet er avgrenset på plankart mst Sentrale boligområder bør bygges ut først i planperioden OMRÅDER AVSATT TIL BYBEBYGGELSE (BLANDET FORMÅL) 2.3 a) Kriterier for lokalisering, utnyttelse og utforming (pbl 20-4, 2. ledd, bokstav b) I områder avsatt til bybebyggelse skal det legges til rette for og tillates boliger og ervervsbebyggelse i form av kontorvirksomhet. Det kan være innslag av lokalservicefunksjoner som mindre dagligvarebutikk, offentlig formål, tilhørende bensinstasjon o.l. Områdene skal ha en bymessig bebyggelse med gater. Dyrmyrskogen skal bygges ut med boliger og skal ha gesimshøyde mot gate minimum 10.0m, maksimum 13,0 m. med varierende høyde innen området. Steglet/Gluggeløkka skal ha gesimshøyde mot gate max Byggehøyden skal varieres innen området. Området skal ha bolig som hovedformål, min 75%. Ervervsbebyggelse lokaliseres inntil Bergmannsveien. Baneveien vest kan ha gesimshøyde mot gate min 7,0 m, max 13,0m. Høyden skal varieres med lavest høyde mot nord. Bolig skal være hovedformål, min 75%. Hellebækk/Industritunet kan ha gesimshøyde mot gate min 10.0 m, max 15m. Byggehøyden skal variere i området. Det skal være minimum 50% boligformål i området OMRÅDER AVSATT TIL SENTERFORMÅL (BLANDET FORMÅL) 2.4 a) Arealbruk (pbl 20-4, 2. ledd, bokstav b) OMRÅDER AVSATT TIL SENTEROMRÅDE Innenfor senterområdet skal arealbruken bygge opp under Kongsberg som kommune- og regionsenter og Hvittingfoss som et lokalsenter for omkringliggende bygder. Innenfor senterområdet legges det til rette for og kan det tillates: detaljvarehandel offentlig administrasjon og kommunikasjon tilbud for kultur og turisme boliger arbeidskraftintensiv næringsvirksomhet publikumsrettede offentlige og private tjenester Med publikumsrettede offentlige og private virksomhet menes: Bibliotek, lokaler for kulturarrangement med permanent publikumsaktivitet, bank/forsikring med publikumsbetjening, restauranter, kafeer, hoteller og overnattingsformål, utstillingslokaler, kommunale kontorer med publikumsbetjening o.l. Med arbeidskraftintensiv næringsvirksomhet menes: Regnskap, revisjon, advokat, konsulent, bank/forsikring uten publikumsbetjening, informasjons- og kommunikasjonsteknologi, kontor, lege, utviklingsvirksomhet, o.l SPESIELLE BESTEMMELSER FOR VESTSIDA OG NYMOEN

5 Bestemmelser til kommuneplan for Kongsberg Side 5 av 11 (Avgrensning av bysenteret Vestsida og Nymoen er vist på detaljplankart i målestokk 1:5.000.) 2.5 a) Arealbruk (pbl 20-4, 2. ledd, bokstav b) Langs gater vist på plankartet som handlegater, skal virksomheten i 1. etasje (gateplan) være detaljvarehandel og publikumsrettet virksomhet. I de øvrige gatene på Nymoen skal virksomheten i 1. etasje (gateplan) være detaljvarehandel, publikumsrettet eller arbeidskraftintensiv næringsvirksomhet. På Vestsiden skal det være næring i 1. Etasje i handlegatene og boligformål utover dette. Den enkelte bygning: Publikumsinngangen til bygningene skal være fra gatene. Fasadene skal åpne seg mot handlegatene. OMRÅDER AVSATT TIL BOLIGFORMÅL I områder avsatt til boligformål på Vestsida, kan det tillates mindre handverksbaserte verksteder/utsalg, mindre kontorvirksomheter og mindre overnattingsvirksomheter i forbindelse med egen bolig i eksisterende bygninger. Tiltakene skal ikke påføre omgivelsene vesentlig trafikkbelastning. 2.5 b) Utforming av bebyggelse, anlegg og konstruksjoner (pbl 20-4, 2. ledd, bokstav b) TILPASNING TIL KVARTALER OG GATER: Bysenteret skal fortettes med ny bebyggelse som følger kvartalstrukturen. Bygningene skal sammenkjedes mot gata og fasadelivet legges helt ut til fortauet. Møneretningen for disse bygningene skal være parallelt med gatene, med unntak av hjørnebygninger som kan markeres spesielt i fasaden. Ved større nybygg på sammenslåtte eiendommer skal fasaden deles i seksjoner som bevarer målestokken i den omkringliggende bebyggelsen. Arkader, inntrekking av første etasje eller utbygg over fortau tillates ikke. Brannvegger skal utformes slik at de blir minst mulig synlig fra gatene. Det tillates normalt ikke takoppløft mot gatene. BYGGEHØYDER: På Vestsida er gesimshøyde mot gata (se 1.3) 8,0 m, med følgende unntak: I kvartalene 4, 8 og 10 er gesimshøyde mot gata 10 m. 2.6 SPESIELLE BESTEMMELSER FOR HVITTINGFOSS SENTRUM (Omfatter Sentrumsgata på strekningen fra Rundkjøringen i nord til brua i sør med tilhørende bebyggelse langs gata.) 2.6 a) Utforming av bebyggelse, anlegg og konstruksjoner (pbl 20-4, 2. ledd, bokstav b) TILPASNING TIL SENTRUMSGATA: Sentrumsveien skal fortettes med ny bebyggelse som følger gatestrukturen. Møneretning skal være parallell med gata. BYGGEHØYDER: Gesimshøyde mot gate (se 1.3) langs Sentrumsveien kan være 8,0 m. Bebyggelse på Vittingen brygge kan ha gesimshøyde inntil 10 m, ¼ av bebyggelsen kan ha gesims 13,0m. I rene boligområder skal det ikke bygges høyere enn at byggene naturlig tilpasses omliggende bebyggelse. 2.7 OMRÅDER AVSATT TIL BOLIGFORMÅL UTENFOR VESTSIDA OG NYMOEN OG HVITTINGFOSS SENTRUM 2.7 a) Utnyttelse og høyder (pbl 20-4, 2. ledd, bokstav b) Maksimalt bebygd areal for boligeiendommer er generelt: BYA =30% (inkl overflateparkering) På tomter med skrått terreng skal boligene ha underetasje. BYGGEHØYDER: Generelt tillates byggehøyde inntil gesimshøyde = 6,0 m (se 1.3). I bevaringsområdene, jfr 2.9, samt Korpemoen, Sandsværmoen og nedre del av Eikerveien er mindre håndtverksvirksomheter med utsalg, mindre kontorvirksomheter og overnattingsvirksomhet, utleie av rom etc, tillatt. Virksomhetene skal være i tilknytning til eksisterende bygninger og skal ikke påføre de omboende vesentlig støy eller trafikk.

6 Bestemmelser til kommuneplan for Kongsberg Side 6 av 11 Det settes ingen maksimal begrensning på uthus/garasjers størrelse. Med skrått terreng mener vi generelt at terrenget faller 1,5 m eller mer i husets bredde. 2.7.b) Boligområder i eldre reguleringsplaner uten bestemmelser om utnyttelsesgrad og/eller høyder pbl 20-4, 2. ledd, bokstav b) Maksimalt bebygd areal for boligeiendommer er generelt: BYA =30% (inkl garasje og parkeringsareal). Byggehøyde kan være inntil gesimshøyde 6,0m. Disse bestemmelsene er ikke til hinder for at kommunen kan kreve at det utarbeides ny reguleringsplan for et området før det kan bygges ut. 2.8 OMRÅDER AVSATT TIL NÆRINGSFORMÅL 2.8 a) Arealbruk og lokalisering for næringsområder (pbl 20-4, 2. ledd, bokstav b) Arbeidskraftintensiv næringsvirksomheter skal lokaliseres til sentrale næringsområder og senterområder. Arealkrevende og transportkrevende virksomheter skal lokaliseres utenfor Vestsida og Nymoen i nær tilknytning til hovedvei og/eller jernbane. Detaljvarehandel skal ikke lokaliseres utenfor områder avsatt til senterområde, bortsett fra dagligvarebutikker som betjener lokalmiljøene og forretninger som selger plasskrevende varer. Plasskrevende varehandel kan lokaliseres i definerte områder, jfr kriterier. Plasskrevende varegrupper er definert til: Biler og motorkjøretøyer, landbruksmaskiner, trelast og andre større byggevarer og salg fra planteskoler/hagesentre. Med volumvarer menes møbler, hvite- og brunevarer. Med lett industri menes industri som ikke påfører de omboende vesentlig ulemper med hensyn til støy og trafikkmengde. Kriterier for lokalisering av næring i eksisterende og framtidige næringsområder: Næringsgrupper skal etableres i næringsområdene etter følgende kriterier: Næringsparken, Arsenalet, Trollerudmoen: I disse områdene skal det være arbeidsintensiv næringsvirksomhet som kontorvirksomhet og lett industri. Kompetansesentret: Undervisning samt lett industri og kontorvirksomhet i direkte tilknytning til undervisning, forskning og utvikling (FOU). Dagligvarebutikk som betjener nærmiljøet på Raumyr. Numedalsveien, Gomsrud, Bingeplass, Skrubbmoen, Kongsgårdmoen, Moane og Evju i Hvittingfoss: Lett industri, lager, engros, distribusjon, varehandel for plasskrevende varer, verksteder med utsalg og med tilhørende kontorvirksomhet. Saggrenda sør, Sevlemoen, Heistadmoen vest, Efteløt og Hostvedt: Industri, lager. Stollveien: Kontor og industri uten vesentlig transportbehov. Øya i Hvittingfoss: Lett industri, reiselivsnæring. Områder ved Blefjell og ved Dørsjø avsatt til kombinert formål erverv og fritidsbebyggelse: I tillegg til fritidsbebyggelse kan lokaliseres reiselivsnæring. Funkelia, Saggrenda nord, Moen og Jordbrua: Reiselivsnæring. Heistadmoen øst og velferdsbygget: Aktivitetspark m/overnatting, kurs, kontorvirksomhet og lett industri. 2.8 b) Utnyttelse og høyder (pbl 20-4, 2. ledd, bokstav b) Utforming av bebyggelse/anlegg/konstruksjoner (pbl 20-4, 2. ledd, bokstav b) Parkbelte/skjermsone Større næringsområder skal ha parkbelte/skjermsone mot hovedveg. Takform: Næringsbygg skal normalt ha flate tak. Utnyttingsgrad: For næringsområder beliggende i byområdet, skal det i plan for området vises en utnyttelse på eksklusiv parkerings- og trafikkareal på minimum BYA = 50%.

7 Bestemmelser til kommuneplan for Kongsberg Side 7 av 11 Byggehøyder skal være ha en minimum gesimshøyde 7m. Maksimalhøyde fastsettes i forhold til landskap og terreng. For virksomheter som krever spesielle byggehøyder, kan det fastsettes andre byggehøyder i reguleringsplan. Midlertidig bygg og lager: Oppføring av plasthaller/brakker kan bare tillates for korte avgrensede tidsrom. Utendørslagring tillates bare når det kan dokumenteres at det er helt nødvendig for virksomhetens funksjon og når lagringen er skjermet for innsyn. Plassering av eventuelle containere (også midlertidige) skal inngå i prosjekteringen av tiltaket og bygges inn OMRÅDER AVSATT TIL FRITIDSBEBYGGELSE 2.9 a) Utforming av bebyggelse/anlegg/konstruksjoner (pbl 20-4, 2. ledd, bokstav b) Maksimalt tillatt bebyggelse er 150 kvm BYA som sum av alle bygninger på tomta, hvorav uthus og/eller anneks kan oppføres som egen (egne) bygninger hvis de oppføres maksimalt 6 m fra hytta og ikke overstiger 20 kvm pr bygning. Bygningene kan ha gesimshøyde på inntil 3,5 m og mønehøyde 5,5 m. Luftstrekk med kabler for infrastruktur til bebyggelse innenfor planområdet er ikke tillatt. Nye områder skal normalt ha middels eller høy standard. Middels standard er hytteområder med vei og strøm fra til hyttene, innlagt vann med rensing av gråvann og biologisk toalett. Høy standard er hytter med vannklosett med rensing av svartvann. Planlegging av nye områder for fritidsboliger skal sees i sammenheng med eksisterende områder. Der det er behov for oppgradering av infrastruktur (vei, vann og avløpsløsninger) og mulighet for fortetting i eksisterende områder skal det lages samlede planer for nytt og eksisterende utbyggingsområde. Kommunen forutsetter at berørte grunneiere samarbeider om felles regulering gjennom avtale der dette vil gjøre planavgrensingen mest hensiktsmessig. Slike områder skal avklares gjennom forhåndskontakt med kommunen før reguleringsplanarbeidet startes opp ANDRE BYGGEOMRÅDER (KOMBINERT FORMÅL) 2.10 a) Arealbruk og lokalisering (pbl 20-4, 2. ledd, bokstav b) For alle blanda formål gjelder bestemmelser om utforming, utnyttelse og høyder som angitt for de respektive formål. Ved Dørsjø er avsatt til sammen 10 byggeområder for kombinasjon fritidsformål og erverv (reiselivsnæring). Disse 10 områdene kan bebygges med til sammen 100 hytteenheter, hvorav 50 % skal være utleieenheter OMRÅDER MED BYGNINGER OG ANLEGG SOM PÅ GRUNN AV HISTORISK, ANTIKVARISK ELLER ANNEN KULTURELL VERDI SKAL BEVARES (BEVARINGSOMRÅDER) a) Riving/fjerning av eksisterende bebyggelse, konstruksjon eller anlegg (pbl 20-4, 2.ledd bokstav b) Eksisterende bygninger, konstruksjoner og anlegg (kulturminner) som er klassifisert med høy verneverdi (B) eller svært høy verneverdi (A) i bevaringsplan for byområdet, tillates ikke revet/fjernet. Et skadet kulturminne eller deler av det, kan nektes revet/fjernet dersom det, etter kommunens skjønn, ikke anses som urimelig å forvente at eieren setter i stand kulturminnet. Kulturminne klassifisert med verneverdi (C) i bevaringsplan for byområdet tillates kun revet/fjernet dersom det er i svært dårlig teknisk forfatning og det anses som urimelig å pålegge eieren istandsetting. Det må dokumenteres at kulturminnet kan erstattes med nybygg som tilfører området kvaliteter på linje med kulturminnet som søkes fjernet/revet b) Materialbruk, endring og tilbygg/nybygg (pbl 20-4, 2.ledd bokstav b)

8 Bestemmelser til kommuneplan for Kongsberg Side 8 av 11 Ved utbedring, reparasjon og eventuell gjenoppføring av kulturminner, skal opprinnelige bygningsdeler og materialer i størst mulig grad tas vare på og gjenbrukes i sin rette sammenheng. For kulturminner klassifisert med svært høy verneverdi (A) tillates normalt ikke fasadeendring eller andre endringer som endrer kulturminnets verneverdi. Kulturminner som er klassifisert med verneverdi (C) i bevaringsplan for byområdet på grunn av at det er gjort ombygginger av kulturminnet, kan med fordel tilbakeføres til opprinnelig utseende/detaljering. Ved søknad om endring av fasade kan kommunen kreve at fasader føres tilbake til tidligere dokumentert utseende, eller til et fasadeuttrykk i samsvar med kulturminnets alder eller områdets karakter. Ved tilbygg/nybygg skal det tas spesielle hensyn til omgivelsene med tanke på plassering, volum og detaljering. Tilbygg/nybygg skal fortrinnsvis gis en moderne utforming som visuelt viser hva som er til-/nybygg c) Byggehøyder (pbl 20-4, 2.ledd bokstav b) Der bygningene ligger sammekjedet mot gata skal gesimshøyde mot gate være minst 0,5 m og maksimalt 1,5 m høyere/lavere enn nærmeste nabobygning langs gateløpet. For ny bebyggelse i tradisjonell bakgård tillates gesimshøyde på inntil 5,0 m. I bakgårdene tillates mønehøyde inntil 10 m. Høydebestemmelsene i eksisterende reguleringsplaner skal fortsatt gjelde d) Saksbehandling Før det gis tillatelse til tiltak som omfatter bygninger og anlegg som er klassifisert i bevaringsplan for byområdet med høy verneverdi (B) eller svært høy verneverdi (A) skal det innhentes uttalelse fra kulturvernmyndighetene. Det samme gjelder andre tiltak som har betydning for bygningsmiljøene og gateløpene. Før det gis tillatelse til riving av bygninger med vernekategori A eller B i bevaringsplan for byområdet og verneverdige bygninger ellers i kommunen, skal saken være forelagt Utvalg for miljø og utvikling. 3 LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSOMRÅDER (LNF-områder) 3.1 LNF-områder hvor det er åpnet for spredt boligbebyggelse som ikke er tilknyttet stedbunden næring (pbl 20-4, 2. ledd, bokstav b og c) Spredt boligbebyggelse (Inntil 5 boliger inklusive eksisterende bebyggelse i samme gruppe) er tillatt innenfor avmerkede soner med inntil 100 boenheter i planperioden. For disse områdene gjelder: Områdene skal være egnet til boligformål (soleksponering, terrengforhold etc). Boligene skal lokaliseres i tilknytning til eksisterende avkjørsel fra hovedveg. Før utbygging påbegynnes, skal det utarbeides en utomhusplan for inndeling av tomtene som viser tomter, interne veger og felles lekeareal. For områder avsatt til 3 eller flere nye boliger, stilles det krav til opparbeidet fellesareal for lek. Bebyggelsen skal tilpasses omgivelsene m h t plassering i terrenget, volum, form og farger. Bygningene skal lokaliseres slik at de ikke kommer i konflikt med jordvernhensyn, jordbruksdrift, skogbruk, naturressurser, vilt, friluftsliv, natur- eller kulturvern, kulturlandskap og samfunnsikkerhet. Bygningene skal ikke lokaliseres innenfor 100m-sonen fra vann og vassdrag som er vist på plankartet. Med samme gruppe menes: Boligtomter som grenser inntil hverandre og boliger/våningshus som ligger med innbyrdes avstand inntil 100m og som har felles adkomstvei LNF-områder med spredt eksisterende boligbebyggelse (pbl 20-4, 2. ledd, bokstav c, jfr bokstav b). For eksisterende boligbygg tillates mindre byggearbeid av det omfang som kan behandles som melding etter plan- og bygningsloven 86a, forutsatt at tiltaket ikke øker antall boenheter eller at de ikke er i konflikt med landskap, strandsone, vilt, friluftsliv, natur- eller kulturvern, kulturlandskap eller samfunnssikkerhet. Bestemmelsen gjelder alle LNF-områdene på plankartet LNF-områder hvor det er åpnet for spredt ervervsbebyggelse som ikke er tilknyttet stedbunden næring (pbl 20-4, 2. ledd, bokstav b og c) I LNF-sone for spredt erverv er følgende tillatt etter en vurdering av punktene 1-3 i kriterielista under:

9 Bestemmelser til kommuneplan for Kongsberg Side 9 av Bruksendring av eksisterende bygning i landbruket tillates etter en vurdering av punktene 1-3 i kriterielisten under, pkt Innenfor tunet på gårdsbruk i denne sonen tillates bygging av inntil 1 bygning på normalt inntil 200 kvm til ervervsvirksomhet. Oppføring av bygninger for utleie til andre virksomheter tillates ikke. Som tun defineres arealet med gårdens driftssenter avgrenset av innmark og / eller utmark. 3. Utenfor tunet på gårdsbruk i denne sonen tillates bygging av inntil 1 bygning på inntil 70 kvm. Bygningen kan ikke benyttes til overnatting. 4. På landbrukseiendommer i denne sonen tillates bygging av inntil 4 enheter på inntil 30 kvm med enkel standard for overnattingsformål knyttet til gårds- eller opplevelsesturisme. LNF-sone for spredt erverv er avmerket på plankartet LNF-områder med eksisterende driftsbygninger i utmark Ved søknad om dispensasjon, vil det ved vurderingen legges vekt på: Om tiltaket er nødvendig for å sikre bruk av bygningen. Om tiltaket er positivt for kulturlandskapet Om tiltaket er ledd i nødvendig oppjustering av sanitærstandard med nødvendige mindre ombygginger/påbygninger. Med mindre menes: Maks areal 60 kvm målt som BRA totalt for bygningen, pluss maks 20 kvm som overbygd terrasse. At endringene ikke bryter vesentlig med bygningens opprinnelige utseende og uttrykk. At tiltaket er i tråd med punktene 2-3 i kriterielista nedenfor, pkt 3.5. Det forutsettes at bygningen ikke fradeles Kriterieliste og dokumentasjonskrav til søknad om tiltak i LNF-områder 1. Vedlagt søknaden skal det følge en prosjektbeskrivelse som begrunner den næringsmessige virkningen av tiltaket. Beskrivelsen skal begrunne realismen i prosjektet, angi konsekvensene av tiltaket og vise en økonomisk kalkyle. 2. Vedlagt søknaden skal det foreligge dokumentasjon på at tiltaket ikke er i strid med: Kulturminne Nøkkelbiotop / rødlisteart Samfunnsikkerhet; flomfare og rasutsatte områder Dyrket mark Verna vassdrag (Vassdrag som hører til 015/2 Skrimfjellområdet og 015/1 Siljanvassdraget ) Verneområder etter naturvernloven eller inngrepsfrie naturområder (INON) 3. Vedlagt søknaden skal det foreligge en vurdering av tiltaket i forhold til nedenforstående liste. Dersom det er store konflikter med kriteriene i forhold til samfunnsnytten av tiltaket, kan tiltaket avslås. Produktivt landbruksareal (forliggende NIJOS-registreringer Geologiske ressurser (registreringer fra NGU) Vannforsyningskilde / resipient Verneskoggrensa (avmerket på plankartet). Viktige kulturlandskap (Jfr Grønn plan for jordbrukets kulturlandskap, Kongsberg kommune 1995) Verneverdig bygning (Jfr Bevaringsplan for Kongsberg 1987 / 2004, samt SEFRAK-registreringer) Viktige friluftsområder spesielt i forhold til stier og løyper, jakt- og fiskeinteresser (tiltaket må ikke hindre viktige allmenne friluftsinteresser) Viltbiotop / trekkrute (Jfr viltkart og MIS-registreringer) Landskapsvirkning, forholdet til visuelt eksponerte arealer; høydedrag o l (må beskrives i hvert tilfelle). Trafikksikker adkomst Nabobebyggelse Bebyggelsesstrukturen på tunet For øvrig gjelder retningslinjene i 3.8 nedenfor om forvaltning av kulturlandskapet 3.6. LNF-områder med spredt eksisterende fritidsbebyggelse (pbl 20-4, 2. ledd, bokstav c, jfr bokstav b samt bokstav a).

10 Bestemmelser til kommuneplan for Kongsberg Side 10 av 11 For eksisterende fritidsbebyggelse beliggende utenfor strandsonen (100 m fra vann og vassdrag vist på plankartet) og under verneskoggrensen, er til- og ombygning tillatt såfremt bebyggelsens bebygde areal (BRA) som sum av alle bygninger på eiendommen, ikke overskrider 100 kvm. Eksisterende fritidsbebyggelse beliggende i strandsonen kan bygges ut inntil 100 kvm. Eksisterende fritidsbebyggelse beliggende over verneskoggrense kan bygges ut inntil 60kvm. Tiltak som grøfte/ledningstraseer for vann-og avløp over 100m lengde, nye adkomstveger over 100m eller andre vesentlige terrenginngrep (skjæring/fylling over 3m) er ikke tillatt. Tiltakene skal ikke komme i konflikt med landskap, strandsone, vilt, friluftsliv, natur- eller kulturvern, kulturlandskap eller samfunnssikkerhet. For tiltak avløp beliggende i strandsonen skal tilgjengelighet for almenheten til strandsonen fra/på land og fra vann forbedres. Hvis tilgjengeligheten på forhånd er god, skal denne ikke reduseres. Utomhusplan som viser almenhetens tilgang til strandsonen skal følge søknad om tiltak. Bestemmelsene om utforming av bygninger i 2.9 a) gjelder ved på- og ombygging. Bestemmelsen gjelder alle LNF-områdene på plankartet m sonen langs vann og vassdrag (pbl 20-4, 2. ledd, bokstav f) I 100m-beltet langs vann og vassdrag som er vist på plankartet, tillates ikke andre nye bygg og anlegg enn til stedbunden næring. Tiltak i stedbunden næring, jfr forskrift om saksbehandling og kontroll i byggesaker (SAK), som ikke kommer i strid med de nevnte punkter er tillatt; Kulturminne, nøkkelbiotoper eller verdifulle naturtyper, dyrka mark, samfunnssikkerhet, flomfare, rasutsatte områder, inngrepsfrie naturområder (INON). Tiltakshaver må dokumenterer at tiltaket ikke kommer i konflikt med disse punktene LNF-område med hvor friluftsliv er dominerende (Bymarka). 3.8 a) Saksbehandling og bebyggelse i bymarka pbl 20-4, 2. ledd, bokstav c) Nye frittliggende bygninger tillates ikke bortsett fra bygninger i stedbunden næring og på eksisterende boligeiendommer. Tilbygg til fritidsbebyggelse tillates kun i nødvendig grad for å heve sanitærstandard med biologisk toalett. Innlegging av vann og opparbeidelse av kjørevei er ikke tillatt. Det tillates ikke tiltak med vesentlige terrenginngrep. Ved søknad om tiltak skal det vises at tiltaket ikke forringer bymarka og dens formål. Stier og løyper i utmark avmerket på temakart kan vedlikeholdes, skiltes og prepareres i henhold til temakart. Idrettsanlegg skal avgrenses til det som naturlig hører til i bymarka. Anlegg uten store inngrep i natur eller kulturminner/anlegg. Ved gjennomføring av tiltak i landbruket, skal det legges særlig vekt på hensyn til miljø, kulturminner og friluftsinteresser. Det skal praktiseres et systematisk samarbeide mellom kommune, grunneiere og lokale friluftsorganisasjoner med gjensidig informasjon om hverandres aktiviteter. 4. VIKTIGE LEDD I KOMMUNIKASJONSSYSTEMET OG RESTRIKSJONSOMRÅDE FOR E134 Linjene som viser ny E134 representerer en korridor og kan forskyves gjennom etterfølgende reguleringsplaner. Forskyvingen kan skje innenfor restriksjonsområde. Veganlegget skal ligge innenfor restriksjonsområde. Områdene avsettes til anlegg av ny E134 med tilhørende side- og tilførselsveger, vegkryss, rundkjøringer og gang-/sykkelveger.

11 Bestemmelser til kommuneplan for Kongsberg Side 11 av 11 For område der E134 skal legges tunnel gjelder: Området kan utnyttes til anlegg av ny E134 i tunnel med tilhørende installasjoner. Anlegg skal ligge innenfor skravert område på plankartet, samt som vist i profil og figur. For områdene i dagen over tunnel skal arealbruken, være som på plankartet. Unntatt er områdene over tunnel i Sellikdalen mellom tunnelpåhugg og Sandsværveien hvor arealet er avsatt til veiformål. 5. BÅNDLAGT OMRÅDE FOR FORSVARET I forsvarets område på Heistadmoen kan det i tillegg til forsvarets aktiviteter, tillates motorsportsaktiviteter forutsatt at støybelastningen ikke overstiger grenseverdier for støy (jfr veileder til T1442, tabell 34). Aktivitetene skal godkjennes av kommunen. 6 KOMMUNEPLANENS FORHOLD TIL REGULERINGSPLANENE Arealbruken og planbestemmelsene til Kommuneplanen gjelder foran eldre reguleringsplaner der det er strid og mellom dem. Reguleringsplanenes detaljering av arealbruken gjelder. Høydebestemmelsene utnyttingsgrad (BYA, hyttestørrelser etc) i eksisterende reguleringsplaner skal fortsatt gjelde.

Bestemmelser til kommuneplan for Kongsberg 2009-2020

Bestemmelser til kommuneplan for Kongsberg 2009-2020 Side 1 av 11 Kongsberg kommune Bestemmelser til kommuneplan for Kongsberg 2009-2020 Bestemmelsene er vedtatt av kommunestyret: 02.12.09 Utfyllende bestemmelser til kommuneplanens arealdel. Som en del av

Detaljer

BESTEMMELSER TILKNYTTET KOMMUNEPLANENS AREALDEL

BESTEMMELSER TILKNYTTET KOMMUNEPLANENS AREALDEL KOMMUNEPLAN FOR KARMØY KOMMUNE 2008-2019 BESTEMMELSER TILKNYTTET KOMMUNEPLANENS AREALDEL Vedtatt i Karmøy kommunestyre 19.06.07. PLANKRAV. (Bestemmelse til 20-4, 2.ledd bokstav a). 1. Innenfor arealer

Detaljer

FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan 452R Søndre Myntgata, alternativ A, B og C

FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan 452R Søndre Myntgata, alternativ A, B og C FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan 452R Søndre Myntgata, alternativ A, B og C Kongsberg kommune Bestemmelsene er sist revidert 24.11.14 1. PLANTYPE OG PLANENS FORMÅL Reguleringsplanen er en detaljplan

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR EVJE SENTRUM

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR EVJE SENTRUM REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR EVJE SENTRUM Dato: 23.10.2010 Dato for siste revisjon: 17.02.2011 Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning: I I medhold av plan- og bygningslovens

Detaljer

REVIDERT REGULERINGSPLAN FOR TONLIA

REVIDERT REGULERINGSPLAN FOR TONLIA REVIDERT REGULERINGSPLAN FOR TONLIA REGULERINGSBESTEMMELSER I medhold av plan- og bygningslovens 27-2 har Nordre Land kommunestyre i sak 9/08 vedtatt denne reguleringsplanen med tilhørende bestemmelser.

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSBESTEMMELSER BESTEMMELSENE SIST REVIDERT 09.04.2013 1 GENERELT 1.1 Området reguleres til følgende formål: Bebyggelse og anlegg ( 12-5 pkt 1) Fritidsbebyggelse

Detaljer

UTFYLLENDE BESTEMMELSER TIL KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2008-2020

UTFYLLENDE BESTEMMELSER TIL KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2008-2020 UTFYLLENDE BESTEMMELSER TIL KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2008-2020 Kommunestyrets endelige vedtak 8. oktober 2008, 10. desember 2008, og 11. mars 2009. Juridiske bindende bestemmelser er uthevet med henvisning

Detaljer

BESTEMMELSER. 1. Generelt. Reguleringsplan Sandvika, Verdal kommune Reguleringsformål Området er vist på planen med reguleringsgrense.

BESTEMMELSER. 1. Generelt. Reguleringsplan Sandvika, Verdal kommune Reguleringsformål Området er vist på planen med reguleringsgrense. Reguleringsplan Sandvika, Verdal kommune BESTEMMELSER Reguleringsplanen er datert: 07.04.2016 Siste revisjon av bestemmelsene: 07.04.2016 Vedtatt av Planutvalget i sak xx.xx.xxxx 1. Generelt 1.1. Reguleringsformål

Detaljer

BEBYGGELSESPLAN FOR ARONSKOGEN

BEBYGGELSESPLAN FOR ARONSKOGEN Planbestemmelser Arkivsak: 00/00905 Arkivkode: PLNID 20000002 Sakstittel: BEBYGGELSESPLAN FOR ARONSKOGEN Revidert: Oppdatert med mindre endring vedtatt 16.09.15. sak 15/1593 Formålet med reguleringsplanen

Detaljer

1 FORMÅL Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for bygging av 2 stk. 4-mannsboliger med tilhørende garasjer, veier og uteområder.

1 FORMÅL Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for bygging av 2 stk. 4-mannsboliger med tilhørende garasjer, veier og uteområder. Planident: Datert: 20.10.2013 Sist revidert: Vedtatt i kommunestyret: FRÆNA KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR MALMEFJORDEN BK4 BOLIGOMRÅDE I medhold til 12-5, 12-6 og 12-7 i Plan- og

Detaljer

Plan ID: Dato: Reguleringsplan vedtatt: dd.mm.16 Mindre endring vedtatt : dd.mm.åå

Plan ID: Dato: Reguleringsplan vedtatt: dd.mm.16 Mindre endring vedtatt : dd.mm.åå NEDRE EIKER KOMMUNE Saksnr.: 13/542 Løpenr.: 33739/2015 Planbestemmelser til detaljregulering for: Strandveien 7-11, Mjøndalen Plan ID: 20130002 Dato: 18.02.16 Reguleringsplan vedtatt: dd.mm.16 Mindre

Detaljer

Dato for siste revisjon av plankartet: 22.06.07 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 13.12.07 (i.h.h.t. bystyrevedtak 130/07)

Dato for siste revisjon av plankartet: 22.06.07 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 13.12.07 (i.h.h.t. bystyrevedtak 130/07) Reguleringsbestemmelser til REGULERINGSPLAN FOR SMIEØYA Dato for siste revisjon av plankartet: 22.06.07 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 13.12.07 (i.h.h.t. bystyrevedtak 130/07) 1 AVGRENSNING

Detaljer

Bestemmelser til kommuneplanens arealdel

Bestemmelser til kommuneplanens arealdel Kvitsøy kommune Kommuneplan 2011-2022 Bestemmelser til kommuneplanens arealdel Sist datert: 14.06.2011 (rev B - til offentlig ettersyn) 1 Generelle bestemmelser ( 11-9) 1.1 Bestemmelsenes avgrensning Bestemmelsene

Detaljer

Området reguleres til følgende formål, jfr. Plan- og bygningslovens (PBL) 12-5:

Området reguleres til følgende formål, jfr. Plan- og bygningslovens (PBL) 12-5: REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERINGSPLAN FOR FEVIKTUN, PLANID: 238 GRIMSTAD KOMMUNE Reguleringsbestemmelser datert: 06.11.2015 Versjon: 1.3 Revidert: 26.04.2016, 01.06.2016 Vedtatt av kommunestyret

Detaljer

DETALJREGULERING STORVASSHÅGEN, GÅDALEN HYTTEFELT

DETALJREGULERING STORVASSHÅGEN, GÅDALEN HYTTEFELT Planident: 201704 Utarbeidet dato: 10.02.2017 Revidert dato: 30.05.2017 Vedtatt i kommunestyret: 31.08.2017 REGULERINGSENDRING I EIDE KOMMUNE DETALJREGULERING STORVASSHÅGEN, GÅDALEN HYTTEFELT REGULERINGSBESTEMMELSER

Detaljer

DETALJREGULERING FOR TOROLV KVELDULVSONS GATE 47 OG 49, ALSTAHAUG KOMMUNE

DETALJREGULERING FOR TOROLV KVELDULVSONS GATE 47 OG 49, ALSTAHAUG KOMMUNE Arkivsak: 12/1322 DETALJREGULERING FOR TOROLV KVELDULVSONS GATE 47 OG 49, ALSTAHAUG KOMMUNE Nasjonal planid: 1820 20120036 Dato for siste revisjon av bestemmelser: 28.02.13 Dato for godkjenning av kommunestyret:

Detaljer

Bestemmelser til kommuneplanens arealdel

Bestemmelser til kommuneplanens arealdel Kvitsøy kommune Kommuneplan 2010-2022 Bestemmelser til kommuneplanens arealdel Vedtatt: 07.05.2012 1 Generelle bestemmelser ( 11-9) 1.1 Bestemmelsenes avgrensning Bestemmelsene og plankartet gjelder alle

Detaljer

Bestemmelser til reguleringsplan 449R

Bestemmelser til reguleringsplan 449R Bestemmelser til reguleringsplan 449R i Kongsberg kommune 449R Planen er vedtatt 03.12.2014 1 PLANTYPE, PLANENS FORMÅL OG AVGRENSNING Reguleringsplanen er en detaljregulering etter plan- og bygningsloven

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING BJONEROA, Datert: 2013-11-12

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING BJONEROA, Datert: 2013-11-12 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING BJONEROA, Datert: 2013-11-12 1 FORMÅL Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for videre utvikling av Bjoneroa. 2 GENERELT Området er regulert til

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den Ordfører Områdeplan er datert 28.09.2011 Reguleringsbestemmelsene

Detaljer

ENDRING / UTVIDELSE AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR FOLLDAL SENTRUM

ENDRING / UTVIDELSE AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR FOLLDAL SENTRUM ENDRING / UTVIDELSE AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR FOLLDAL SENTRUM Reguleringsbestemmelser Forvaltningsstyrets planforslag til høring og offentlig ettersyn, sak../.. den PlanID R01 Høringsfrist. Innholdsfortegnelse

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE. Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE. Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008 Området reguleres for følgende formål:. AREALBRUK. 1. GENERELT 1.1 Reguleringsformål

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING BJONEROA, Datert: 10.11.2015

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING BJONEROA, Datert: 10.11.2015 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING BJONEROA, Datert: 10.11.2015 1 FORMÅL Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for videre utvikling av Bjoneroa. 2 GENERELT Området er regulert til

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsbestemmelsene er datert 29.04.2013, sak nr. 31/13, sist rev. 12.01.2017. Mindre endring vedtatt av kommunestyret 27.10.2014,

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSBESTEMMELSER BESTEMMELSENE SIST REVIDERT 29.01.2013 1 GENERELT 1.1 Området reguleres til følgende formål: Bebyggelse og anlegg ( 12-5 pkt 1) Fritidsbolig

Detaljer

Reguleringsbestemmelser

Reguleringsbestemmelser Side 1 av 5 Reguleringsbestemmelser Reguleringsplan Skarvannet Øst, del av gnr. 23/2 og 24 bnr. 1 og 5. Vedtatt i Risør Bystyre 18.06.2009 5.1 Generelt Bestemmelsene er gitt i medhold av 26 i Plan- og

Detaljer

Planbestemmelser 5018 - Norheim næringspark del 4

Planbestemmelser 5018 - Norheim næringspark del 4 Planbestemmelser 5018 - Norheim næringspark del 4 Arkivsak: 09/2016 Arkivkode: PLANR 5018 Sakstittel: DETALJREGULERING FOR NORHEIM NÆRINGSPARK DEL IV - DEL AV 148/947 MFL Godkjent i Karmøy kommunestyre

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERINGSPLAN FOR VINGÅRD GNR. 48 BNR. 66 MFL. Eigersund kommune PLANID Datert: 29.04.13 Sist revidert: etter vedtak i PTU den 14.05.2013 sak 110/13 Kommunestyrets vedtak: dato/saksnr. REGULERINGSBESTEMMELSER

Detaljer

Kommunedelplan Fossby sentrum 2014-2026 Bestemmelser til arealdelen

Kommunedelplan Fossby sentrum 2014-2026 Bestemmelser til arealdelen Kommunedelplan Fossby sentrum 2014-2026 Bestemmelser til arealdelen Revidert: 23.10.2013 1 Fellesbestemmelser 1.1 Gyldighet Plankart og bestemmelser er juridisk bindende. Vedtatte reguleringsplaner i kommunedelplanområdet

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR NÆRBØ SENTRUM. Godkjent 7. september 1989

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR NÆRBØ SENTRUM. Godkjent 7. september 1989 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR NÆRBØ SENTRUM. Godkjent 7. september 1989 1. AVGRENSNING Det regulerte området er på planen vist med reguleringsgrense. Innenfor denne grensen

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN

Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN 1 Generelt 1.1.1 Disse bestemmelser gjelder for det regulerte området som er vist med reguleringsgrensen på plankartet. 2 Reguleringsformål

Detaljer

Planbestemmelser. Detaljregulering for Skytterhusfjellet, felt B2A

Planbestemmelser. Detaljregulering for Skytterhusfjellet, felt B2A Planbestemmelser Detaljregulering for Skytterhusfjellet, felt B2A Planens ID: 20302015001 ArkivsakID: 14/2770 Websaknr: 14/2770 Varsel om oppstart: 27.11.2014 1.gangs behandling: 05.06.15 saknr. 036/15

Detaljer

Disse bestemmelsene gjelder for regulert område vist med reguleringsgrense på plankart datert 25.9.2015.

Disse bestemmelsene gjelder for regulert område vist med reguleringsgrense på plankart datert 25.9.2015. FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN (DETALJPLAN) FOR KVARTALET STORGATA, RÅDHUSGATA, MUSEUMSGATA, PETER GRØNS GATE GNR 173, BNR 115, 116, 117, 119, 120, 122, 123, 126, 127, 128, 129,

Detaljer

LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR MESTER GRØNN, GJELLEBEKK (detaljregulering)

LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR MESTER GRØNN, GJELLEBEKK (detaljregulering) LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR MESTER GRØNN, GJELLEBEKK (detaljregulering) Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 05.12.2016. 1. FORMÅLET MED PLANEN 1-1. Planens formål Hensikten med planen

Detaljer

LANDBRUKS-, NATUR OG FRILUFTSFORMÅL SAMT REINDRIFT ( 12-5, pkt. 5) - Jordbruk - Friluftsformål

LANDBRUKS-, NATUR OG FRILUFTSFORMÅL SAMT REINDRIFT ( 12-5, pkt. 5) - Jordbruk - Friluftsformål Plan: Vinnahaugen PLANBESTEMMELSER Plan ID xxxxxxxxxxxx Plandato: 27. 06.2017 Dato siste rev.: Dato vedtak: 1 GENERELT 1.1 PLANGRENSE Reguleringsbestemmelsene gjelder for det regulerte området som er vist

Detaljer

BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR KOBBERVIKDALEN SØR NÆRINSOMRÅDE

BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR KOBBERVIKDALEN SØR NÆRINSOMRÅDE Side 1 av 5 DRAMMEN KOMMUNE Saksnr Arealplan-ID Sist datert Vedtaksdato Sak 14/331 193 08.04.2014 FORSLAG TIL: BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR KOBBERVIKDALEN SØR NÆRINSOMRÅDE FORMÅL Formålet med reguleringsplanen

Detaljer

Kommunedelplan Østgreina, bestemmelser og retningslinjer. Reguleringsplanen for Ekralia hyttefelt oppheves ved vedtak av kommunedelplan Østgreina.

Kommunedelplan Østgreina, bestemmelser og retningslinjer. Reguleringsplanen for Ekralia hyttefelt oppheves ved vedtak av kommunedelplan Østgreina. UTKAST Kommunedelplan Østgreina, bestemmelser og retningslinjer Planbestemmelser og retningslinjer Vedtatt av Kommunestyret 00.00.00, sak 00/00, justert i henhold til vedtak. 1 Planens rettsvirkning Arealbruken

Detaljer

1 Disse planbestemmelser gjelder for det område som på plankartet er vist med planbegrensning.

1 Disse planbestemmelser gjelder for det område som på plankartet er vist med planbegrensning. Plan nr.: 323C BESTEMMELSER TIL BEBYGGELSESPLAN FOR DELFELT D3 PÅ HANKØ 1 Disse planbestemmelser gjelder for det område som på plankartet er vist med planbegrensning. 2 Vedlagte reguleringsbestemmelser

Detaljer

Reguleringsplan for Gran helsesenter Reguleringsbestemmelser

Reguleringsplan for Gran helsesenter Reguleringsbestemmelser Reguleringsplan for Gran helsesenter Reguleringsbestemmelser Gran kommune, 10.10.2011. Sist revidert 13.01.2012 Vedtatt i Gran kommunestyre den 16.02.2012 Generelle opplysninger Formål Formålet med planen

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL. 12-7) Reguleringsplan nummer: Sak nummer: 2010/293 Dato sist revidert: 29.10.13

REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL. 12-7) Reguleringsplan nummer: Sak nummer: 2010/293 Dato sist revidert: 29.10.13 Grimstad Kommune Bygg- og eiendomstjenesten Reguleringsplan Landviktun REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL. 12-7) Reguleringsplan nummer: Sak nummer: 2010/293 Dato sist revidert: 29.10.13 Formålet med planen

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR BLEKEBAKKVEGEN 9 M.FL.

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR BLEKEBAKKVEGEN 9 M.FL. REGULERINGSBESTEMMELSER FOR BLEKEBAKKVEGEN 9 M.FL. Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 10.09.03 Bestemmelsene gjelder for det regulerte området som er markert med plangrense på kartet i målestokk

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR RUGTVEDT INDUSTRIOMRÅDE (BM1), BAMBLE KOMMUNE. Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 18.02.2009, 16.03.

REGULERINGSPLAN FOR RUGTVEDT INDUSTRIOMRÅDE (BM1), BAMBLE KOMMUNE. Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 18.02.2009, 16.03. Side: 1 av 5 REGULERINGSPLAN FOR RUGTVEDT INDUSTRIOMRÅDE (BM1), BAMBLE KOMMUNE. REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 18.02.2009, 16.03.2011 Saksbehandling: 1. gang i Det faste

Detaljer

Bestemmelser til Detaljregulering for felt B2E, i Skytterhusfjellet, Sør-Varanger kommune.

Bestemmelser til Detaljregulering for felt B2E, i Skytterhusfjellet, Sør-Varanger kommune. Bestemmelser til Detaljregulering for felt B2E, i Skytterhusfjellet, Sør-Varanger kommune. Dato: 15.12.09 Revidert; Vedtatt; I. Det regulerte området, som på plankartet er avgrenset med reguleringsgrense,

Detaljer

Lillehammer Sæter II

Lillehammer Sæter II Plan-ID: 2013 Lillehammer Sæter II L LILLEHAMMER. KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR Lillehammer Sæter II Reguleringsbestemmelsene sist revidert: 20.08.2013 Tilhørende plankart er sist revidert: 14.08.2013 Godkjent

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER 1 Generelt I henhold til Plan- og bygningslovens 12-7 gjelder reguleringsbestemmelsene for Tømmervika hytteområde, plankart datert 20.09.2010. Området er etter Plan- og bygningsloven

Detaljer

Bestemmelser til detaljreguleringsplan 377R Lafteråsen boligfelt

Bestemmelser til detaljreguleringsplan 377R Lafteråsen boligfelt Bestemmelser til detaljreguleringsplan 377R Lafteråsen boligfelt Kongsberg kommune 377R Vedtatt av kommunestyret 377R-1 Mindre endring (gjelder 4.1 e, 4.5 og 5.1) vedtatt av UMU 17.10.2012 23.06.2014 1

Detaljer

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket PLAN arkitekter AS og datert 28.06.2013.

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket PLAN arkitekter AS og datert 28.06.2013. Byplankontoret Planident: r20130040 Arkivsak:12/45873 Detaljregulering av Gamle Oslovei 1, 3, 5, 5B og Breidablikveien 136 Offentlig ettersyn Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene

Detaljer

MOLDE KOMMUNE - Gnr/Bnr deler av 17/13 og 17/6 DETALJREGULERING FOR FRITIDSBOLIGER SANDVIKBØEN PÅ BOLSØYA REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL 2008)

MOLDE KOMMUNE - Gnr/Bnr deler av 17/13 og 17/6 DETALJREGULERING FOR FRITIDSBOLIGER SANDVIKBØEN PÅ BOLSØYA REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL 2008) Vedtatt i Molde kommunestyre 15.9.2016, sak KST 81/16 MOLDE KOMMUNE - Gnr/Bnr deler av 17/13 og 17/6 DETALJREGULERING FOR FRITIDSBOLIGER SANDVIKBØEN PÅ BOLSØYA REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL 2008) PlanID

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT

REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSPLAN FOR STORHOLMEN HYTTEFELT REGULERINGSBESTEMMELSER BESTEMMELSENE SIST REVIDERT 08.01.2013 1 GENERELT 1.1 Området reguleres til følgende formål: Bebyggelse og anlegg ( 12-5 pkt 1) Fritidsbebyggelse

Detaljer

Planbestemmelser for detaljregulering av Finsland barnehage, bedehus og boligfelt i Songdalen kommune

Planbestemmelser for detaljregulering av Finsland barnehage, bedehus og boligfelt i Songdalen kommune Planbestemmelser for detaljregulering av Finsland barnehage, bedehus og boligfelt i Songdalen kommune Plan nr. 2011-10 Datert: 08.07.11. Sist revidert: 19.10.11. 1. Bebyggelse og anlegg (pbl. 12-5, pkt.

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER PORSGRUNN KOMMUNE Reguleringsplan for Brevikåsen REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for siste revisjon av plankartet: 11.04.2011 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 11.04.2011 1 GENERELT 1.1 Virkeområde

Detaljer

Detaljreguleringsplan Torstumoen Planid:

Detaljreguleringsplan Torstumoen Planid: Detaljreguleringsplan Torstumoen Planid: 20110001 Reguleringsbestemmelser Datert 16.1.2017 Innhold 1. Beskrivelse... 3 1.1 Planens innhold... 3 1.2 Automatisk fredete kulturminner... 3 2. Fellesbestemmelser...

Detaljer

REGULERINGSPLAN. ID: "Reguleringsplan for Straum/Gaupås Planbestemmelser

REGULERINGSPLAN. ID: Reguleringsplan for Straum/Gaupås Planbestemmelser REGULERINGSPLAN. ID: 1146201021. "Reguleringsplan for Straum/Gaupås Planbestemmelser Revisjon 0 Dato for godkjent plan: 27.03.2012 Sak: 21/12 1. Disse planbestemmelsene gjelder for det området som på plankartet

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR REINBAKKAN BOLIGOMRÅDE Planen er datert: 04.10.2010 Bestemmelsene er datert: 04.10.2010 Sist revidert i hht til kommunestyrets vedtak: 30.05.2011 Vedtatt av

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER Plan-ID 2013P152E07 REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsbestemmelsene er sist revidert:

Detaljer

Reguleringsplan 85118 Godkjent 18.04.1990

Reguleringsplan 85118 Godkjent 18.04.1990 Byggesaksutvalget 18.11.09 sak 31/09 - Vedlegg 4 Reguleringsplan 85118 Godkjent 18.04.1990 Bestemmelser til reguleringsplan for Stangeland IV. Revidert: 20.11.1986, 18.02.1997, 20.03.1990 1. Det regulerte

Detaljer

Ved større terrengsprang skal forstøtningsmuren deles opp med vegetasjonsnivå.

Ved større terrengsprang skal forstøtningsmuren deles opp med vegetasjonsnivå. Reguleringsbestemmelser for Midtheia. Sist revidert: 13.03.2014 1 Byggeområder 1.0 Generelt Boliger skal plasseres innenfor de viste byggegrensene. I felt B1-B2 er bebyggelsen vist med byggelinje og skal

Detaljer

SANDØY KOMMUNE Gnr/bnr 10/83 DETALJREGULERING FOR SMIHAUGEN 01 FORMÅL.

SANDØY KOMMUNE Gnr/bnr 10/83 DETALJREGULERING FOR SMIHAUGEN 01 FORMÅL. SANDØY KOMMUNE Gnr/bnr 10/83 DETALJREGULERING FOR SMIHAUGEN REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL 2008) 01 FORMÅL. Formålet med reguleringsplanen og de tilhørende bestemmelser er: 1.1 Å sikre en kontrollert og

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR. Algarveien 10 GNR. 29 BNR. 14, 42, 88, 89 og 254

REGULERINGSPLAN FOR. Algarveien 10 GNR. 29 BNR. 14, 42, 88, 89 og 254 BODØ KOMMUNE: FORSLAG TIL PLANBESTEMMELSER TIL: REGULERINGSPLAN FOR Sist revidert 10.12.2012 sfr Algarveien 10 GNR. 29 BNR. 14, 42, 88, 89 og 254 Dato for siste behandling i planutvalget den 31.01.2013

Detaljer

PLANBESTEMMELSER for BJORLI LÅVE I LESJA KOMMUNE

PLANBESTEMMELSER for BJORLI LÅVE I LESJA KOMMUNE PLANBESTEMMELSER for BJORLI LÅVE I LESJA KOMMUNE Planen er vist på plankart datert 13.06.2016 Plan og bestemmelser er sist revidert Plan og bestemmelser er vedtatt av Lesja kommunestyre den... GENERELT

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Cappelensgate 6 og Liegata 9

Detaljreguleringsplan for Cappelensgate 6 og Liegata 9 SKIEN KOMMUNE Detaljreguleringsplan for Cappelensgate 6 og Liegata 9 REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for siste revisjon av plankartet : 03.02.2011 Dato for revisjon av bestemmelsene : 03.02.2011 Dato for

Detaljer

REGULERINGSPLAN KOKELV VEST REGULERINGSBESTEMMELSER Datert 23.05.05

REGULERINGSPLAN KOKELV VEST REGULERINGSBESTEMMELSER Datert 23.05.05 REGULERINGSPLAN KOKELV VEST REGULERINGSBESTEMMELSER Datert 23.05.05 1. FORMÅLET MED PLANEN Formålet med reguleringsplanen og tilhørende bestemmelser er å legge forholdene til rette for etablering av hotell/rorbuer,

Detaljer

Ås kommune Plan nr. R-199 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR SØNDRE MOER

Ås kommune Plan nr. R-199 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR SØNDRE MOER Ås kommune Plan nr. R-199 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR SØNDRE MOER Dato: 08.05.02 Kart dato: 08.05.02 Revidert: 30.05.03 Kart revidert: 15.05.03 12.06.03 12.06.03 19.11.03

Detaljer

SLÅSETERLIA HYTTEGREND

SLÅSETERLIA HYTTEGREND REGULERINGSPLAN FOR SLÅSETERLIA HYTTEGREND Reguleringsbestemmelsene sist revidert: 01.11.2011 Tilhørende plankart er sist revidert: 25.01.2011 Godkjent av kommunestyret: 24.11.2011 1. FELLES BESTEMMELSER

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN ØVRE DEL AV MÅNAVASSDRAGET 1. FELLES BESTEMMELSER FOR BYGGEOMRÅDER OG LNF- OMRÅDER

KOMMUNEDELPLAN ØVRE DEL AV MÅNAVASSDRAGET 1. FELLES BESTEMMELSER FOR BYGGEOMRÅDER OG LNF- OMRÅDER KOMMUNEDELPLAN ØVRE DEL AV MÅNAVASSDRAGET Bestemmelser ( 20-4) og retningslinjer Vedtatt i Tinn kommunestyre 18.06.09 Rettslig bindende bestemmelser med hjemmel i 20-4 er uthevet med ramme. Øvrig tekst

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR DEL AV SANDVIKLANDET Dato for siste revisjon: Kommunestyrets godkjenning:

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR DEL AV SANDVIKLANDET Dato for siste revisjon: Kommunestyrets godkjenning: BAMBLE KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR DEL AV SANDVIKLANDET Dato for siste revisjon: 03.09.2015 Kommunestyrets godkjenning: 1 GENERELT Disse reguleringsbestemmelsene gjelder

Detaljer

FLÅ KOMMUNE KOMMUNEPLAN 1999-2010 AREALDEL AV KOMMUNEPLAN FOR FLÅ. Bestemmelser og retningslinjer

FLÅ KOMMUNE KOMMUNEPLAN 1999-2010 AREALDEL AV KOMMUNEPLAN FOR FLÅ. Bestemmelser og retningslinjer FLÅ KOMMUNE KOMMUNEPLAN 1999-2010 AREALDEL AV KOMMUNEPLAN FOR FLÅ Bestemmelser og retningslinjer Feb. 99 (revidert i hht. kommunestyrets vedtak i sak 0048/99) Planutvalget/teknisk styre, februar -99 Bestemmelser

Detaljer

Lillehammer Sæter III LILLEHAMMER KOMMUNE. Godkjent av. Skiløypetrasè. Veg. Friluftsformål. Høyspentledning

Lillehammer Sæter III LILLEHAMMER KOMMUNE. Godkjent av. Skiløypetrasè. Veg. Friluftsformål. Høyspentledning Plan-ID: 2013 Lillehammer Sæter IIII LILLEHAMMER KOMMUNE. REGULERINGSPLAN FOR Lillehammer Sæter III Reguleringsbestemmelsene sist revidert: 21.08.2013 Tilhørende plankart er sist revidert: 24.04.2013 Godkjent

Detaljer

2 FORMÅL MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til følgende formål:

2 FORMÅL MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til følgende formål: Reguleringsbestemmelser Områderegulering for del av Sandnes Nasjonal planid: 182020130046 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 15.08.14 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: 18.09.14 1 AVGRENSING

Detaljer

Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom

Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom Plan ID 201401 Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom PLANBESTEMMELSER Plan dato 16.10.2014 Dato sist rev.: 20.03.2015 Dato vedtak: 21.05.2015 I henhold til 12-5 og 12-6 i Plan- og

Detaljer

1 FELLES BESTEMMELSER

1 FELLES BESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER for Austlid Fritidspark I GAUSDAL KOMMUNE Sist revidert 14.10.2014 1 FELLES BESTEMMELSER 1.1 Planområde Bestemmelsene gjelder for det område som er vist med grense på plankart i

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER.

REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER. Dato: 12.08.2010 Saksnr/Løpenr: 2010/572-20291/2010 Klassering: L12 REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER. Planen er datert 17.12.09. Saksbehandling: 1.gang i Formannskapet

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Datert: 31.10.2011 Sist revidert: 16.01.

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Datert: 31.10.2011 Sist revidert: 16.01. HAMAR KOMMUNE BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Arkivopplysinger: Saksbeh.: Per Johansen Arkivsaknr.: 08/997 Opplysninger om bestemmelsene:

Detaljer

R 118au. 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart merket Asplan Viak senest datert

R 118au. 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart merket Asplan Viak senest datert Byplankontoret R 118au Arkivsak:07/20548 SØNDRE GATE 4-10 OG KONGENS GATE 4 REGULERINGSBESTEMMELSER Planforslag er datert :29.08.2007 Dato for siste revisjon av plankartet :04.04.2008 Dato for siste revisjon

Detaljer

VIKAHAMMEREN HYTTEFELT

VIKAHAMMEREN HYTTEFELT Planident: Utarbeidet dato: 08.12.2010 Revidert dato: 24.03.2011 Vedtatt i kommunestyret: REGULERINGSENDRING FOR EIENDOMMEN PÅ GID 1543/61/42 OG TILHØRENDE EIENDOMMER I VIKAHAMMER HYTTEFELT PÅ BUGGE I

Detaljer

BESTEMMELSER FOR KOMMUNEDELPLAN FOR LEINES - PLANID: 30076

BESTEMMELSER FOR KOMMUNEDELPLAN FOR LEINES - PLANID: 30076 BESTEMMELSER FOR KOMMUNEDELPLAN FOR LEINES - PLANID: 30076 1 Generelle Bestemmelser: 1.1 Kommunedelplanen omfatter gnr 49 og 50 og samtlige bruk under disse. 1.2 Bestemmelsene kommer i tillegg til det

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN NR. 320-01 NEDRE FEGRI

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN NR. 320-01 NEDRE FEGRI RINGERIKE KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN NR. 320-01 NEDRE FEGRI Oppstart i HMA 25.08.04 1.gangs behandling i planutvalget 27.06.05, sak 94/05 Offentlig høring 02.07.05 11.08.05 2.gangs

Detaljer

Kommuneplanens arealdel (KPA) for Bjerka

Kommuneplanens arealdel (KPA) for Bjerka Hemnes kommune Kommuneplanens arealdel (KPA) for Bjerka Planbestemmelser Hemnes kommune Kap I Fellesbestemmelser for planområdet 1 Generelle bestemmelser Lov om kulturminner gjelder uavkortet i hele kommunen,

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for del av plan Vegglifjell

Reguleringsbestemmelser for del av plan Vegglifjell 1 Reguleringsbestemmelser for del av plan Vegglifjell Dato: 5 desember 2012 Tilhørende plankart datert: 5 desember 2012 http://projectscowiportalcom/ps/a014542/documents/3 Prosjektdokumenter/Planbestemmelser_vegglifjelldocx

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL NAUSTGJERDET OMFATTER 174/4 PLANID

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL NAUSTGJERDET OMFATTER 174/4 PLANID REGULERINGSBESTEMMELSER TIL NAUSTGJERDET OMFATTER 174/4 PLANID 201504 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 01.02.2017 Dato for godkjenning av (vedtaksorgan) : 1. AVGRENSNING Det regulerte området

Detaljer

OMRÅDEREGULERING FOR ANDEBU SENTRUM. Andebu kommune. Reguleringsbestemmelser

OMRÅDEREGULERING FOR ANDEBU SENTRUM. Andebu kommune. Reguleringsbestemmelser OMRÅDEREGULERING FOR ANDEBU SENTRUM Andebu kommune Reguleringsbestemmelser Planid: 20150003 Revidert dato: 19.05.2015 REGULERINGSFORMÅL Avgrensning av området er vist på plankartet med reguleringsgrense.

Detaljer

REGULERINGSPLAN OMRÅDENE MELLOM LINDEBERG STASJON OG SELJEVEGEN.

REGULERINGSPLAN OMRÅDENE MELLOM LINDEBERG STASJON OG SELJEVEGEN. REGULERINGSPLAN OMRÅDENE MELLOM LINDEBERG STASJON OG SELJEVEGEN. Arkiv nr. P60 Egengodkjent dato Stadfestet dato: 26.04.85. ARKIVERTE KART: A - ORIGINAL TRANSPARENT MED EVT. ENDRINGER B - STADFESTET PLAN

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN ÅRNES NÆRINGSPARK Gnr/bnr. 167/57, 293, 339, 348 og 351. Plannummer: 023611023 Saksnummer:

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN ÅRNES NÆRINGSPARK Gnr/bnr. 167/57, 293, 339, 348 og 351. Plannummer: 023611023 Saksnummer: REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN ÅRNES NÆRINGSPARK Gnr/bnr. 167/57, 293, 339, 348 og 351 Plannummer: 023611023 Saksnummer: Dato sist revidert: 22.06.2015 1 AVGRENSNING Det regulerte området

Detaljer

Plankode: Sonekode:. xx.xx Sist revidert DD.MM.2012 Reguleringsplan vedtatt: xx.xx.12

Plankode: Sonekode:. xx.xx Sist revidert DD.MM.2012 Reguleringsplan vedtatt: xx.xx.12 SANDE KOMMUNE Bestemmelser til detaljreguleringsplan for: HANEKLEIVA NÆRINGSOMRÅDE Plankode: Sonekode:. xx.xx Sist revidert DD.MM.2012 Reguleringsplan vedtatt: xx.xx.12 I medhold av 12-12 i Plan- og bygningsloven

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR LØVTANGEN I LEVANGER KOMMUNE.

REGULERINGSPLAN FOR LØVTANGEN I LEVANGER KOMMUNE. REGULERINGSPLAN FOR LØVTANGEN I LEVANGER KOMMUNE. REGULERINGSBESTEMMELSER. Vedtatt kommunestyret: Revidert: I henhold til PUK vedtak 19.01.05 Sist revidert: 17.01.06 I. GENERELT a) Det regulerte området

Detaljer

Reguleringsplan ENGSETÅSEN BOLIGFELT gnr 131 bnr 58 m.fl. Reguleringsbestemmelser

Reguleringsplan ENGSETÅSEN BOLIGFELT gnr 131 bnr 58 m.fl. Reguleringsbestemmelser Reguleringsplan ENGSETÅSEN BOLIGFELT gnr 131 bnr 58 m.fl Gunnilåra Eiendom AS Selbu kommune Planident 2014-000-5 Reguleringsbestemmelser Planforslag revidert dato 08.06.15 GeoTydal AS Telefon 474 16 945

Detaljer

FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan 392R Sandsværveien 163 boliger Kongsberg kommune

FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan 392R Sandsværveien 163 boliger Kongsberg kommune FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan 392R Sandsværveien 163 boliger Kongsberg kommune 392R Forslag til bestemmelser er sist revidert 30.05.2013 1 PLANTYPE, PLANENS FORMÅL OG AVGRENSNING Reguleringsplanen

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG Dato: 01/12-2010 Sist revidert: 18/05-2011 Vedtatt av kommunestyret: REGULERINGSBESTEMMELSER Planendring: Planen erstatter

Detaljer

Reguleringsbestemmelser

Reguleringsbestemmelser Reguleringsbestemmelser Detaljregulering for Vatnestrøm, Iveland kommune Arealplan-ID 20130319 Dato: 12.08.13 Revidert: 05.08.14 FORMÅL Planområdet er inndelt i følgende formål jfr Pbl 12: Bebyggelse og

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR KLEVELANDTOMTA MED TILGRENSENDE EIENDOMMER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR KLEVELANDTOMTA MED TILGRENSENDE EIENDOMMER REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR KLEVELANDTOMTA MED TILGRENSENDE EIENDOMMER Plankart sist revidert 29.10.05 Bestemmelser sist revidert 29.01.06 1 GENERELT 1.1 OMRÅDET REGULERES FOR FØLGENDE

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR LEIDLAND, GNR. 7 7, BNR. 65 M. FL.

EIGERSUND KOMMUNE BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR LEIDLAND, GNR. 7 7, BNR. 65 M. FL. EIGERSUND KOMMUNE BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR LEIDLAND, GNR. 7 7, BNR. 65 M. FL. Plankart datert 29.12.10, rev. 01.03.11 Bestemmelser datert: 29.12.10, sist etter kommunestyrets vedtak 03.10.11

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERINGSPLAN FOR VINGÅRD GNR. 48 BNR. 66 MFL. Eigersund kommune PLANID 19810003-02 Datert: 29.04.13 sist revidert 21.11.13 Sist revidert: etter kommunestyrets vedtak sak 094/13 Kommunestyrets

Detaljer

Vedtatt av Stjørdal kommunestyre i møte den,..., sak...

Vedtatt av Stjørdal kommunestyre i møte den,..., sak... 1 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR 4-047 DETALJPLAN FOR HEGRENESET Dato: 13.03.14 Vedtatt av Stjørdal kommunestyre i møte den,..., sak... 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på

Detaljer

BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR DELER AV FURUFLATEN. Dato:... 17.10.07 Dato for siste revisjon:... * Dato for planutvalgets godkjenning:...

BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR DELER AV FURUFLATEN. Dato:... 17.10.07 Dato for siste revisjon:... * Dato for planutvalgets godkjenning:... BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR DELER AV FURUFLATEN Dato:... 17.10.07 Dato for siste revisjon:... * Dato for planutvalgets godkjenning:... * Planen er utarbeidet med hjemmel i kommuneplanens arealdel.

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR GNR: 30 BNR. 9 STENLAND REINØYSUND I SØR-VARANGER KOMMUNE

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR GNR: 30 BNR. 9 STENLAND REINØYSUND I SØR-VARANGER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR GNR: 30 BNR. 9 STENLAND REINØYSUND I SØR-VARANGER KOMMUNE Det regulerte området, som på plankartet er avgrenset med reguleringsgrense, ligger innenfor LNF-område

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR FISKUMLIA, VESTFOSSEN

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR FISKUMLIA, VESTFOSSEN REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR FISKUMLIA, VESTFOSSEN Gnr/Bnr: 39/38, 39/455, 39/456, 39/457, 39/458, 39/459, 39/460, 39/462, 39/501, 39/465, 39/493, 39/491, 39/492, 39/494, 39/495, 39/484,

Detaljer

REGULERINGSPLAN NEVERFJORD SØRNESSET - BOTNELV REGULERINGSBESTEMMELSER Datert

REGULERINGSPLAN NEVERFJORD SØRNESSET - BOTNELV REGULERINGSBESTEMMELSER Datert REGULERINGSPLAN NEVERFJORD SØRNESSET - BOTNELV REGULERINGSBESTEMMELSER Datert 22.02.17 1 Formålet med planen: Formålet med reguleringsplanen og tilhørende bestemmelser er å legge forholdene til rette for

Detaljer

Reguleringsplan for Steinvollan boligfelt

Reguleringsplan for Steinvollan boligfelt Reguleringsplan for Steinvollan boligfelt Balsfjord kommune, 9050 Storsteinnes I BESKRIVELSE AV PLANEN Formålet med reguleringsplanen Reguleringsplanen skal tilrettelegge for 30 boliger i eksisterende

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR R8 - NYLEN

REGULERINGSPLAN FOR R8 - NYLEN REGULERINGSPLAN FOR R8 - NYLEN Vedtatt i Nordre Land kommunestyre i sak 22/05 den 10.05.2005. REGULERINGSBESTEMMELSER FOR R8 NYLEN I NORDRE LAND KOMMUNE 1 REGULERINGSFORMÅL DATO 10.05.05 Pbl. 25, 1.ledd

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR LØVTANGEN I LEVANGER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I. GENERELT

REGULERINGSPLAN FOR LØVTANGEN I LEVANGER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I. GENERELT REGULERINGSPLAN FOR LØVTANGEN I LEVANGER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER Vedtatt kommunestyret: Revidert: Sist revidert: I. GENERELT a) Det regulerte området er på plankartet vist med reguleringsgrense.

Detaljer