Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Boligkreditt Årsberetning og -regnskap Nøkkeltall 2 /53. Ved din side.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Boligkreditt Årsberetning og -regnskap Nøkkeltall 2 /53. Ved din side."

Transkript

1 Årsrapport 2012

2 Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Boligkreditt Årsberetning og -regnskap Nøkkeltall 2 /53 Ved din side.

3 Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Boligkreditt Årsberetning og -regnskap Nøkkeltall 3 /53 Innhold Eika Alliansen 4 Dette er Eika Boligkreditt 5 Historie : Sammendrag 7 Dette er Eika Boligkreditt 8 Selskapsstruktur 9 Resultater og nøkkeltall 10 Styret 12 Ledergruppen 13 Visjon, mål og strategier 14 Årsberetning og -regnskap 17 Hovedtall 18 Årsberetning 19 Erklæring fra styret og daglig leder 24 Resultatregnskap 25 Balanse Eiendeler 26 Balanse Gjeld og egenkapital 27 Egenkapitaloppstilling 28 Kontantstrømoppstilling 29 Noter til regnskapet 30 Revisors beretning 51 Kontrollkomiteens uttalelse 52 Nøkkeltall 53

4 Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Boligkreditt Årsberetning og -regnskap Nøkkeltall 4 /53 Eika Alliansen Eika Alliansen består av Eika Gruppen, Eika-bankene og Eika Boligkreditt. Samlet er alliansen en av de største aktørene i det norske finansmarkedet med over én million kunder og en forvaltningskapital på 280 milliarder. Eika Alliansen har en unik nærhet til kundene med 200 kontorer og medarbeidere i 138 kommuner. Med flere enn 500 autoriserte finansielle rådgivere i bankene kombinerer Eika Alliansen nærhet til kunden med solid finansiell kompetanse. Gjennom Eika Gruppen tilføres Alliansen et bredt spekter av gode finansielle produkter og moderne infrastruktur for finansielle tjenester til både person- og bedriftsmarkedet. Samlet gjør dette Eika Alliansen til en av de viktigste aktørene for norske lokalsamfunn. Eika BoligkrEDItt Eika Boligkreditt AS er et kredittforetak som er direkte eid av 79 lokalbanker og OBOS. Eika Boligkreditt tilbyr finansiering av boliglån innenfor 60 prosent av eiendomsverdi gjennom lokalbankene og OBOS. Selskapet har internasjonal rating og konsesjon som kredittforetak og finansierer sin utlånsvirksomhet gjennom obligasjoner med fortrinnsrett (OMF). Det innebærer at Eika Boligkreditt har mulighet til å oppta lån i det norske og internasjonale finansmarkedet, og til enhver tid finansiere seg der man oppnår markedets beste betingelser. Gjennom Eika Boligkreditt får alliansebankene dermed tilgang på svært gunstig finansiering, og kan opprettholde konkurransekraften i forhold til større norske og internasjonale banker. Eika Boligkreditt er en viktig bidragsyter til at kundene i lokalbankene og OBOS oppnår konkurransedyktige vilkår på sine boliglån. Eika-BANkENE Lokale sparebanker har bidratt til finansiell trygghet og utvikling i norske lokalsamfunn i snart 200 år. Bankene i Eika Alliansen har full selvstendighet og styring med egen strategi, merkevare og profil. De har bred fysisk tilstedeværelse med flere enn 200 kontorer i 138 kommuner over store deler av landet. Deres nærhet til lokalsamfunnet gir bankene inngående kunnskap om sine kunder og lokale markeder. Denne kompetansen, kombinert med den personlige relasjonen til kundene, er bankenes viktigste konkurransefortrinn. Lokalbankene er derfor en viktig økonomisk rådgiver og kredittgiver til privatpersoner og næringsliv og de bidrar i stor grad til finansiering av lokal næringsvirksomhet og lokale arbeidsplasser. Lokalbankene er også viktige kompetansebedrifter i lokalsamfunn og gjennom gaveinstituttet en kilde til finansiering av lokal kultur, idrettslag og frivillige organisasjoner. Lokalbankene i Eika har landets høyeste kundetilfredshet blant banker med fysisk betjening. Eika Gruppen Eika Gruppen er finanskonsernet i Eika Alliansen, som er eid av 79 lokalbanker og OBOS. Eika Gruppens strategiske fundament er å styrke lokalbanken. Gruppen leverer en komplett plattform for bankinfrastruktur samt et fullt spekter av finansprodukter for bank, som gjør lokalbanken konkurransedyktig i forhold til de store forretningsbankene. Effektive Ikt løsninger, betalingsformidling og kompetanseutvikling er sentrale tjenester som gir stordriftsfordeler til alliansebankene i tillegg til økonomi, merkevarebygging og kommunikasjon. Eika Gruppen er en av de største aktørene i det norske markedet for utvikling og salg av finansielle produkter og tjenester. Selskapet tilbyr blant annet skade- og livsforsikring fra Eika Forsikring, debet- og kredittkort, leasing og salgspantelån fra Eika Kredittbank, fond og obligatorisk tjenestepensjon fra Eika Kapitalforvaltning samt eiendomsmegling gjennom meglerkjedene Aktiv og Terra Eiendomsmegling (blir slått sammen til Aktiv Eiendomsmegling i 2013).

5 Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Boligkreditt Årsberetning og -regnskap Nøkkeltall 5 /53 Dette er Eika Boligkreditt Historie : Sammendrag 7 Dette er Eika Boligkreditt 8 Selskapsstruktur 9 Resultater og nøkkeltall 10 Styret 12 Ledergruppen 13 Visjon, mål og strategier 14

6 Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Boligkreditt Årsberetning og -regnskap Nøkkeltall 6 /53 Historie Eika Boligkreditt blir stiftet den 24. mars Den 28. februar blir det første boliglånet utbetalt til Rørosbanken. Allerede i oktober samme år passeres første milliard i utlåns portefølje. I mars passerer netto utlåns portefølje 10 mrd. kr. Selskapet utsteder sin første «jumbolino» som er betegnelsen på Eur 500 mill Det norske regelverket for obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) trer i kraft i juni. Samme måned blir Eika Boligkreditts OMF'er ratet til Aaa av Moodys Investor Service. Selskapet utsteder sin første OMF i Norge i august, mens den første internasjonale transaksjonen blir satt 24. oktober I løpet av november passerer netto utlånsportefølje 20 mrd. kr. Selskapets OMF'er blir nedgradert av Moodys Investor Service til Aa2 Aktiviteten er økende og selskapet mottar for første gang over 1000 nye lånesøknader på en måned (juni). Eika Boligkreditt deltar i bytteordningen med staten med til sammen 10,4 mrd. kr. Eika Boligkreditt flytter sammen med Eika Gruppen til nye lokaler i Parkveien. Kjartan M. Bremnes tar over som adm. direktør i Eika Boligkreditt. Det norske fundingmarkedet er svært godt og Eika Boligkreditt henter over 11 mrd i det norske markedet alene. Eika Boligkreditt skilles ut fra Eika Gruppen og får direkte eierskap fra lokalbankene og OBOS. Det etableres tettere avtalestruktur mellom de nye eierne og selskapet. I løpet av juni passeres 50 mrd. kr. i forvaltningskapital. Utsteder selskapets første «jumbo» (Eur 1 mrd.) i euromarkedet. Det besluttes at selskapet skal endre merkenavn til Eika Boligkreditt.

7 Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Boligkreditt Årsberetning og -regnskap Nøkkeltall 7 / : Sammendrag 79 LOKALBANKER Eika Boligkreditt er direkte eid av 79 lokalbanker og OBOS. 396 KOMMUNER Eika Boligkreditt har lånekunder i 396 norske kommuner. 56,3 MRD. ForvaltNINgskapital Forvaltningskapitalen var på 56,3 mrd ved utgangen av tusen KUNDER Eika Boligkreditt har lånekunder i porteføljen. 33,3 % Kunder Andelen boliglånskunder som bor i Norges 10 største byer. 37,7 % Panteobjekter 37,7 prosent av av panteobjektene ligger i Oslo og Akershus. 42 % BelÅNINgsgrad Gjennomsnittlig belåningsgrad på hele utlånsporteføljen var på 42 prosent, mens den andelen som omfatter fellesgjeld borettslag var på 13,2 prosent. 567 FellESgjeld I tillegg til ordinære boliglån bestod porteføljen av 567 lån til fellesgjeld borettslag.

8 Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Boligkreditt Årsberetning og -regnskap Nøkkeltall 8 /53 Dette er Eika Boligkreditt Eika Boligkreditt er et kredittforetak som er direkte eid av 79 lokalbanker og OBOS. Selskapet har som hovedformål å sikre eierbankene (bankene og OBOS) i Eika Alliansen tilgang til langsiktig og konkurransedyktig funding ved utstedelse av obligasjoner med fortrinnsrett i det norske og internasjonale finansmarked. En viktig del av selskapets forretningsidé er å øke eierbankenes konkurransekraft og redusere deres risiko, herunder refinansieringsrisiko. Ved utgangen av 2012 hadde lokalbankene og OBOS overført til sammen 47,1 milliarder kroner i utlån, og på den måten avlastet eget fundingbehov med tilsvarende beløp. Selskapet har konsesjon som kredittforetak og tillatelse til å oppta lån i markedet ved å utstede obligasjoner med fortrinnsrett. I Norge ble regelverket for obligasjoner med fortrinnsrett vedtatt i 2007, og etablerte dermed en ny type obligasjoner som i løpet av få år har blitt en viktig kilde for finansiering av banker og kredittforetak. Ved å samle fundingaktiviteten knyttet til obligasjoner med fortrinnsrett i Eika Boligkreditt har lokalbankene og OBOS fått en aktør i obligasjonsmarkedet som med sin størrelse kan oppnå konkurransedyktige vilkår både i det norske og internasjonale obligasjonsmarked. Eika Boligkreditt startet sin virksomhet i februar 2005, og med dagens forvaltningskapital på 56,2 milliarder kroner er selskapet en viktig fundingkanal for alliansens banker og OBOS. For å sikre diversifiserte fundingkilder for bankene og OBOS, har selskapet som mål å være en aktiv utsteder både i det norske og internasjonale marked.

9 Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Boligkreditt Årsberetning og -regnskap Nøkkeltall 9 /53 Ny eierstruktur og nytt navn Med virkning fra 18. mai 2012 ble Eika Boligkreditt skilt ut fra Eika Gruppen AS. Etter utskillingen er selskapet direkte eid av 79 norske lokalbanker og OBOS (eierbankene). I tilknytning til at eierbankene ble aksjonærer i Eika Boligkreditt ble det etablert en aksjonæravtale som blant annet regulerer at eierskapet i selskapet på årlig basis skal rebalanseres. Dette vil sikre en årlig justering hvor eierandelen til den enkelte bank og OBOS skal tilsvare eierbankens andel av utlånsbalansen i selskapet. Nytt navn Etter innstilling fra styret i Eika Boligkreditt vedtok selskapets generalforsamling den 28. februar 2013 at selskapet skal endre navn fra Terra BoligKreditt AS til Eika Boligkreditt AS. Bakgrunnen for beslutningen er at finanskonsernet og bankalliansen Eika Gruppen våren 2013 har besluttet å endre navn fra Terra-Gruppen til Eika Gruppen. Siden Eika Boligkreditt besørger funding utelukkende for eierbankene, og er 100 prosent eid av de samme lokalbankene og OBOS, var det derfor naturlig for selskapet å endre til samme merkenavn som bankalliansen. Navneendringen vil lanseres mot slutten av mars 2013, og er godkjent fra Finanstilsynet. Selskapsstruktur Utlånssjef Hege A. Skoglund Risk Controller Mari Menne Sjoner Markedssjef Kurt E. Mikalsen 100 % Eika Boligkreditt AS Adm. Direktør Kjartan M. Bremnes 80 aksjonærer 79 Lokalbanker og OBOS Økonomisjef Hugo J. Henriksen 100 % Eika Gruppen AS Finansdirektør Odd-Arne Pedersen Finanssjef Anders Mathisen

10 Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Boligkreditt Årsberetning og -regnskap Nøkkeltall 10 /53 Resultater og nøkkeltall RESULtat FØR skatt Beløp i millioner kroner FoRVALtniNGS kapital Beløp i milliarder kroner innlåns portefølje Beløp i milliarder kroner UtLÅNS portefølje Beløp i milliarder kroner AntALL nye lån Antall i tusen DistriBUtør provisjoner Beløp i millioner kroner

11 Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Boligkreditt Årsberetning og -regnskap Nøkkeltall 11 /53 Kapital dekning Verdi i prosent GeoGRAFiSK fordeling Fordelt per fylke Akershus 17,70 % Aust-Agder 2,47 % Buskerud 3,74 % Finnmark 0,04 % Hedmark 2,18 % Hordaland 2,00 % Møre og Romsdal 2,52 % Nordland 3,17 % Nord-Trøndelag 3,36 % Oppland 1,57 % Oslo 20,04 % Østfold 7,81 % Rogaland 8,79 % Sogn og Fjordane 0,19 % Sør-Trøndelag 12,24 % Telemark 5,59 % Troms 0,93 % Vest-Agder 2,37 % Vestfold 3,30 % KjERNEKApital dekning Verdi i prosent BELÅNiNGSGRAD LTV 1) Angitt i prosent og kroner LTV: 0-40 % LTV:>40 %- 50 % LTV:>50 %- 60 % LTV:>60 %- 70 % LTV:>70 %- 80 % ,1 mill. kr ,0 mill. kr ,3 mill. kr. 396,2 mill. kr. 69,2 mill. kr ) Eika Boligkreditt tillater ikke belåningsgrader utover 60 prosent av boligens verdi. Ved etterfølgende beregning av prisutviklingen for boliger benyttes statistiske metoder for å fastsette oppdatert verdi. I denne prosessen vil det kunne oppstå avvik mellom takstverdi fastsatt av takstmann eller eiendomsmegler, og verdi fastsatt med grunnlag i statistiske metoder. I denne tabellen er belåningsgraden utelukkende beregnet med grunnlag i statistiske metoder, noe som medfører at belåningsgraden for enkelte lån overstiger 60 prosent belåningsgrad.

12 Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Boligkreditt Årsberetning og -regnskap Nøkkeltall 12 /53 Styret Øivind Gaarder Styremedlem Født: 1948 Stilling: Konsernsjef i Jernbanepers. Bank og Forsikring. Utdannelse: V.g.s., samt videreutdanning innen administrasjon, ledelse, IT og jus. Andre styreverv: Nestleder i Eika Kredittbank, varamedlem til styret i FNH. Styremedlem fra Bjørn Riise Styremedlem Født: 1963 Stilling: Banksjef i Klæbu sparebank. Utdannelse: EDB-ingienør fra TI, Foretaksøkonom fra TØH. Andre styreverv: Styre leder i Klæbu Næringsforum AS og AITeL Høgskolen i Sør- Trøndelag. Styremedlem fra Martin Mæland Styreleder Født: 1949 Stilling: Konsernsjef i OBOS. Utdannelse: Cand.mag. og cand. oecon fra Universitetet i Oslo. Andre styreverv: Styreleder i Veidekke ASA, nestleder i Entra Eiendom AS, styremedlem i Eika Gruppen AS. Styremedlem siden 2009, og styreleder fra Odd Inge Løfald Styremedlem Født: 1950 Stilling: Daglig leder i Midt- Norsk Sparebankgruppe, konsulentvirksomhet. Utdannelse: Bygningsingienør og Bedriftsøkonom. Andre styreverv: Styreleder i Skog-Kompaniet AS. Styremedlem fra Terje Svendsen Styremedlem Født: 1956 Stilling: Selvstendig konsulentvirksomhet. Utdannelse: Siviløkonom NHH. Andre styreverv: Styreleder i Tercon AS, Nordenfjeldske Eiendomsfond AS, Fotball Media AS m.fl. Styremedlem fra 2011.

13 Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Boligkreditt Årsberetning og -regnskap Nøkkeltall 13 /53 Ledergruppen Kurt E. Mikalsen Markedssjef Født: 1968 utdannelse: Cand.mag. Universitetet i Bodø. Erfaring: DNB, GMAC Commercial Finance. Ansatt i selskapet fra Odd Arne Pedersen Finansdirektør Født: 1962 Utdannelse: Siviløkonom BI, AFA NHH, Master i Finans NHH. Erfaring: Terra Forvaltning, Terra Securities, Terra-Gruppen, Fearnley Fonds, DN Hypotekforening. Ansatt i selskapet fra Anders Mathisen Finanssjef Født: 1967 Utdannelse: Siviløkonom BI. Erfaring: Terra Forvaltning, SEB, Norges Bank. Ansatt i selskapet fra Hugo J. Henriksen Økonomisjef Født: 1969 Utdannelse: Siviløkonom Universitetet i Bodø. Erfaring: Terra-Gruppen, Ernst & Young. Ansatt i selskapet fra Hege Skoglund Utlånssjef Født: 1966 Utdannelse: Diplomøkonom BI. Erfaring: Spb. Gjensidige NOR, Spb. Kreditt AS. Ansatt i selskapet fra Kjartan M. Bremnes Adm. direktør Født: 1965 Utdannelse: Advokat MNA Universitetet i Oslo/ King's College London. Erfaring: Advokatfirma BA-HR, Follo Consulting Team AS, Vesta Hygea AS. Ansatt i selskapet fra 2004.

14 Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Boligkreditt Årsberetning og -regnskap Nøkkeltall 14 /53 Et strategisk viktig selskap for bankene og OBOS En av fellesnevnerne for lokalbankene i Eika Alliansen er at de har sterk lokal forankring, de er blant landets minste banker og de har gjennomgående høy andel av sin virksomhet rettet mot privat- og boliglånsmarkedet. Da lokalbankene for 10 år siden bestemte seg for å etablere et felles boligkredittforetak var det som en direkte følge av en utvikling der lokalbankene, som alle andre banker, opplevde fallende innskuddsdekning og tilsvarende økt behov for ekstern finansiering i obligasjonsmarkedet. For små lokale banker betød det økt sårbarhet i forhold til å oppnå konkurransedyktige innlånspriser, samt høyere risikoeksponering ved at en ville bli utsatt for prissvingninger i det norske obligasjonsmarkedet. Den viktigste grunnen til etableringen av Eika Boligkreditt var således målet om å opprettholde konkurranse kraften i boliglånssegmentet, som var og fortsatt er lokalbankenes viktigste marked, samt redusere finansierings- og refinansieringsrisikoen i obligasjonsmarkedet. Gjennom Eika Boligkreditt oppnår lokalbankene og OBOS indirekte tilgang til gunstig innlån gjennom et internasjonalt ratet kredittforetak som har konsesjon til å utstede obligasjoner med fortrinnsrett i det norske og internasjonale markedet. Oppslutningen fra lokalbankene er svært bred (95 prosent), og ved utgangen av 2012 hadde bankene og OBOS etablert en utlånsportefølje i Eika Boligkreditt på 47,1 mrd. Det tilsvarer rundt halvparten av lokalbankenes totale eksternfinansiering, og andelen er økende. Innlånsprofilen gjennom Eika Boligkreditt er på gjennomgående lengre løpetid, til en betydelig gunstigere innlånspris, og med tilgang til et langt større og mer stabilt investormarked, enn det hver og en av lokalbankene eller OBOS ville hatt tilgang til på egenhånd. Nettopp derfor er Eika Boligkreditt blitt et viktig strategisk selskap for lokalbankene og OBOS et selskap som bidrar til økt konkurransekraft og lavere risikoeksponering.

15 Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Boligkreditt Årsberetning og -regnskap Nøkkeltall 15 /53 Strategipyramide Visjon «Vi øker bankenes konkurransekraft» Forretningsidé Vi skal tilføre bankene økt konkurransekraft og redusere deres risiko ved utstedelse av obligasjoner med fortrinnsrett i det norske og internasjonale finansmarked. Strategiske mål Eika Boligkreditt skal ved profesjonell pleie av finans markedene, god internasjonal rating og høy kvalitet på sikkerhetsmasse og risikostyring, sikre eierbankene tilgang til langsiktig og konkurransedyktig funding. posisjon Eika Boligkreditt skal være eierbankenes foretrukne kanal for ekstern funding. Kjerneverdier Tilgjengelig Offensiv Redelig Involverende Langsiktig SatSINgsomrÅDEr Lønnsomhet og vekst Funding og rating Kostnadseffektivitet Kvalitet i alle ledd

16 Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Boligkreditt Årsberetning og -regnskap Nøkkeltall 16 /53 Økt konkurransekraft Redusert risikoeksponering

17 Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Boligkreditt Årsberetning og -regnskap Nøkkeltall Årsberetning og -regnskap Hovedtall Årsberetning Erklæring fra styret og daglig leder Resultatregnskap Balanse Eiendeler Balanse Gjeld og egenkapital Egenkapitaloppstilling Kontantstrømoppstilling Noter til regnskapet Revisors beretning Kontrollkomiteens uttalelse /53

18 Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Boligkreditt Årsberetning og -regnskap Nøkkeltall 18 /53 Hovedtall mill. 56,3 mrd. 52,6 mrd. 26,6 % Resultat før skatt på 112,3 millioner kroner, mot et resultat før skatt på 33,3 millioner kroner i Ved utgangen av 2012 har selskapet en forvaltningskapital på 56,3 milliarder kroner, mot 43,3 milliarder kroner ved utgangen av Samlet innlånsportefølje på 52,6 milliarder kroner, en netto økning på 11,4 milliarder kroner eller 27,6 prosent siden utgangen av Samlet utlån på 47,1 milliarder kroner, en netto økning på 9,9 milliarder kroner eller 26,6 prosent siden utgangen av ,4 mill 211,2 mill. 11,8 % 42 % Netto renteinntekter i 2012 på 348,4 millioner kroner, en økning på 101 prosent sammenlignet med Distributørprovisjoner til lokalbankene og OBOS utgjorde 211,2 millioner kroner i 2012, mot 110,1 millioner kroner i Ved utgangen av 2012 hadde selskapet en kapitaldekning på 11,8 prosent, mot 10 prosent ved forrige årsskifte. Kapitaldekningen er beregnet etter standardmetoden i henhold til Basel II. Gjennomsnittlig belåningsgrad på hele utlånsporteføljen var på 42 prosent, mens den andelen som omfatter fellesgjeld borettslag var på 13,2 prosent.

19 Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Boligkreditt Årsberetning og -regnskap Nøkkeltall 19 /53 Årsberetning 2012 Selskapets virksomhet 19 Virksomhetens art 19 Nytt navn 19 Ny eierstruktur 19 Avtaler om likviditets- og kapitalstøtte 19 Internasjonal rating 20 Utviklingen i utlånsporteføljen 20 Markedet for innlån 20 Resultatregnskap 20 Resultat før skatt 20 Inntekter 20 Netto renteinntekter 21 Distributørprovisjoner 21 Balanse og likviditet 21 Balanse 21 Innlån 21 Likviditet 21 Risikoforhold og kapitaldekning 21 Risikoeksponering 21 Kredittrisiko 22 Markedsrisiko 22 Valutarisiko 22 Operasjonell risiko 22 Likviditetsrisiko 22 Forretningsrisiko 22 Internkontroll for finansiell rapportering 22 Ytre miljø, arbeidsmiljø og likestilling 22 Oppsummering av årsregnskapet 23 Fortsatt drift 23 Balanse, likviditet og kapitaldekning 23 Resultatdisponering 23 Utsiktene fremover 23 Selskapets virksomhet Virksomhetens art Eika Boligkreditt har som hovedformål å sikre lokalbankene og OBOS (eierbankene) tilgang til langsiktig og konkurransedyktig funding ved utstedelse av obligasjoner med fortrinnsrett i det norske og internasjonale finansmarked. En viktig del av selskapets forretningsidé er å øke eierbankenes konkurransekraft og redusere deres risiko, herunder refinansieringsrisiko. Ved utgangen av 2012 hadde eierbankene overført til sammen 47,1 milliarder kroner i utlån, og på den måten avlastet eget fundingbehov med tilsvarende beløp. Selskapet har konsesjon som kredittforetak og tillatelse til å oppta lån i markedet ved å utstede obligasjoner med fortrinnsrett. I Norge ble regelverket for obligasjoner med fortrinnsrett vedtatt i 2007, og etablerte dermed en ny type obligasjoner som i løpet av få år har blitt en viktig kilde for finansiering av banker og kredittforetak. Ved å samle fundingaktiviteten knyttet til obligasjoner med fortrinnsrett i Eika Boligkreditt har eierbankene fått en aktør i obligasjonsmarkedet som med sin størrelse kan oppnå konkurransedyktige vilkår både i det norske og internasjonale obligasjonsmarked. Eika Boligkreditt startet sin virksomhet i februar 2005, og med dagens forvaltningskapital på 56,2 milliarder kroner er sel skapet en viktig fundingkanal for eierbankene. For å sikre diversifiserte fundingkilder for eierbankene, har sel skapet som mål å være en aktiv utsteder både i det norske og internasjonale marked. Nytt navn Etter innstilling fra styret i Eika Boligkreditt vedtok selskapets generalforsamling den 28. februar 2013 at selskapet skal endre navn fra Terra BoligKreditt AS til Eika Boligkreditt AS. Bakgrunnen for beslutningen er at finanskonsernet og bankalliansen Eika Gruppen våren 2013 har besluttet å endre navn fra Terra-Gruppen til Eika Gruppen. Siden Eika Boligkreditt besørger funding utelukkende for eierbankene, og er 100 prosent eiet av de samme lokalbankene og OBOS, var det derfor naturlig for selskapet å endre til samme merkenavn som bankalliansen. Ny eierstruktur Med virkning fra 18. mai 2012 ble Eika Boligkreditt skilt ut fra Eika Gruppen AS. Etter utskillingen er selskapet direkte eiet av 79 norske lokalbanker og OBOS (eierbankene). I tilknytning til at eierbankene ble aksjonærer i Eika Boligkreditt ble det etablert en aksjonæravtale som blant annet regulerer at eierskapet i selskapet på årlig basis skal rebalanseres. Dette vil sikre en årlig justering hvor eierandelen til den enkelte eierbank skal tilsvare eierbankens andel av utlånsbalansen i selskapet. Avtaler om likviditets- og kapitalstøtte I tilknytning til utskillelsen fra Eika Gruppen og etablering av direkte eierskap med eierbankene, ble det inngått avtaler som regulerer henholdsvis likviditets- og kapitalstøtte fra selskapets aksjonærer. Eierbankene inngikk 10. mai 2012 en ny avtale med Eika Boligkreditt om kjøp av obligasjoner med fortrinnsrett (OMF). Avtalen erstatter den tidligere rammeavtalen om kjøp av OMF på 3 milliarder kroner. Hovedtrekkene i den nye avtalen er at eierbankene, så lenge de har utlånsportefølje i selskapet, under gitte forutsetninger er forpliktet til å tilføre Eika Boligkreditt likviditet. Likviditetsforpliktelsen er begrenset til forfall på selskapets OMF'er utstedt under Euro Medium Term Covered Note Programme (EMTCN - Programme) og tilhørende swapavtaler de kommende tolv måneder. I beregningen gjøres det fradrag for Eika Boligkreditts egen likviditet. I den grad eierbankene har kjøpt OMF under likviditetsavtalen, uten at disse er tilbakebetalt, kommer de til fratrekk ved beregning av eierbankens gjenstående likviditetsforpliktelse. Den enkelte eierbanks likviditetsforpliktelse er primært begrenset til dens pro-rata andel av utstedelsesbeløpet, som beregnes på grunnlag av hver eierbanks andel av selskapets utlånsportefølje. Dersom en eller flere eierbanker unnlater å oppfylle sine likviditetsforpliktelser under avtalen, kan likviditetsforpliktelsen for øvrige eierbanker økes til inntil det dobbelte av deres opprinnelige pro-rata andel. Den 10. mai 2012 ble det også etablert en aksjonæravtale hvor blant annet eierbankene under gitte forutsetninger er forpliktet til å tilføre selskapet den kapital som er nødvendig for å opprettholde selskapets kjernekapitalandel på minimum 9 prosent og en ansvarlig kapital på minimum 10

20 Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Boligkreditt Årsberetning og -regnskap Nøkkeltall 20 /53 prosent, eller en høyere kjernekapitalandel eller tilleggskapitalandel som påkrevd eller anbefalt av Finanstilsynet. Den enkelte eierbanks kapitaliseringsforpliktelse er primært begrenset til dens pro-rata andel av en kapitalemisjon, som beregnes på grunnlag av hver eierbanks andel av selskapets utlånsportefølje. Dersom en eller flere eierbanker unnlater å oppfylle sine kapitaliseringsforpliktelser under avtalen, kan kapitaliseringsforpliktelsen for øvrige eierbanker økes til inntil det dobbelte av deres opprinnelige pro-rata andel. Avtalen om kjøp av OMF og Aksjonæravtalen kan under visse vilkår termineres. Internasjonal rating Selskapets obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) har internasjonal rating fra Moody s Investor Service (Moody s), og har for tiden en stabil rating på Aa2 (AA). For boliglån som inngår i Eika Boligkreditts sikkerhetsmasse er maksimal belåningsgrad (ltv) satt til 60 prosent, mens det norske OMF-regelverket, og de fleste andre tilsvarende selskaper, tillater inntil 75 prosent. I tillegg har eierbankene avgitt garantier i den grad det oppstår mislighold på overførte boliglån. Den høye kredittkvaliteten på utlånsporteføljen, kombinert med god risikostyring, har vært bekreftet av EMEA Covered Bonds Monitoring Overview, som er en kvartalsvis rapport som utgis av Moody s. Hovedhensikten med rapporten er å underbygge Moody s rating av OMF er, og gi innsyn i ulike nøkkelforutsetninger som er avgjørende for ratingen. I Moody s siste rapport, utgitt 28. januar 2013, er Eika Boligkreditt rangert på førsteplass blant europeiske utstedere når det gjelder lavest tapsrisiko knyttet til kredittkvaliteten i selskapets sikkerhetsmasse (Collateral Score). Rapporten omfatter alle utstedere av covered bonds i Europa som er ratet av Moody s (mer enn 200). Rangeringen fra Moody s er en bekreftelse på at eierbankene tilfører selskapet boliglån av høy kvalitet. Utviklingen i utlånsporteføljen I 2012 økte selskapets utlånsportefølje fra 37,2 milliarder kroner til 47,1 milliarder kroner, noe som tilsvarer en nettovekst på 9,9 milliarder kroner eller 26,6 prosent. Selskapet har opprettholdt en intern regel om maksimal belåningsgrad på 60 prosent, selv om regelverket for obligasjoner med fortrinnsrett tillater inntil 75 prosent belåningsgrad. En viktig begrunnelse for nevnte regel er behovet for verdimessig buffer for å møte perioder i fremtiden med fall i boligprisene. Ved utgangen av 2012 er gjennomsnittlig belåningsgrad for selskapets boliglån, ikke medregnet fellesgjeld borettslag, på 51,3 prosent basert på verdiene ved etablering av boliglånene, og 46,8 prosent hvis man tar hensyn til etterfølgende prisutvikling på de pantsatte boliger. «Gjennomsnittlig belåningsgrad (ltv) er beregnet per lån og er vektet forhold til samlet utlån». Utlånsporteføljen består av både vanlige boliglån og fellesgjeld i borettslag. Ved utgangen av 2012 utgjorde vanlige boliglån 85,8 prosent av utlånsporteføljen, mens fellesgjeld til borettslag utgjorde resterende 14,2 prosent. Selskapet praktiserer generelt en streng norm i kredittvurderingen av boliglån, og en spesielt streng norm for finansiering av fellesgjeld til borettslag. Ved utgangen av 2012 var gjennomsnittlig belåningsgrad for fellesgjeld i borettslag 13,2 prosent. Siden oppstart av finansieringsvirksomheten i 2005 har selskapet aldri opplevd mislighold over 90 dager eller tap knyttet til utlånsvirksomheten, og denne gode utviklingen har fortsatt i Markedet for innlån Selskapets balanseførte verdi på innlån utgjorde ved utgangen av ,6 milliarder kroner, som er en økning på 11,4 milliarder kroner siden forrige årsskifte. For året under ett har Eika Boligkreditt gjennomført ni emisjoner av obligasjoner med fortrinnsrett i det norske- og det internasjonale markedet, i tillegg til utvidelser av eksisterende obligasjonslån. Selskapet har i tillegg tatt opp 1,9 milliarder kroner i senior usikrede sertifikat- og obligasjonsinnlån. Samlet emisjonsvolum i 2012 er 23,3 milliarder kroner. Selskapet nådde en milepæl i november 2012 gjennom å sette sin første jumbo OMF-transaksjon på 1 milliard. Løpetiden på lånet var 5 år og lånevilkårene endte på 0,35 prosent over 5 års swaprente i euro. 36 investorer la inn ordre som var større enn 25 mill. Ordreboken var på hele 2,5 milliarder fordelt på 130 ordre, og ble lukket etter kun 2 timer. På grunn av den vedvarende usikkerheten innen EU vrir de internasjonale investorene gradvis investeringene over til mer stabile markeder, og dette nyter utstedere av norske OMF godt av. Før selskapets jumbo-transaksjon var største transaksjon fra tidligere 650 millioner, som ble gjort i juni Totalt er det gjort tre euro-emisjoner i 2012 med et samlet emittert volum på millioner. Gjennomsnittlig løpetid for obligasjoner med fortrinnsrett utstedt i 2012 har vært om lag 5,5 år, med variasjoner fra 3 år til 15 år. I løpet av året har selskapet gjennomført tilbakekjøp av egne obligasjoner og hatt låneforfall på til sammen 11,7 milliarder kroner, slik at netto økning i innlånsporteføljen utgjør 11,6 milliarder kroner. Selskapets utstedelse av obligasjoner med fortrinnsrett skjer under selskapets låneprogram, EMTCN- Programme, som er børsnotert ved London Stock Exchange. Låneprogrammet er sist revidert i august Tabellen nedenfor viser fordelingen av selskapets innlån i ulike instrumenter. Beløp i millioner kroner Obligasjoner med fortrinnsrett Obligasjonsinnlån fra Staten Senior usikrede obligasjonsinnlån Senior usikrede sertifikatinnlån Ansvarlig lånekapital Sum innlån Resultatregnskap Resultat før skatt Eika Boligkreditt leverer for 2012 et resultat før skatt på 112,3 millioner kroner, mot 33,3 millioner i Resultatet er påvirket av en fallende pengemarkedsrente (3M Nibor), fra et nivå rundt 2,90 prosent ved inngangen til 2012 til 1,83 prosent i desember Reduksjonen i pengemarkedsrenten har medført reduserte renteut gifter for selskapet uten at eierbankene har redusert rentenivået tilsvarende. I sum har dette medført en økt rentenetto for selskapet og økt driftsmargin på utlånsporte føljen. Inntekter Selskapets totale renteinntekter i 2012 utgjorde millioner kroner, sammenlignet med millioner kroner i 2011.

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 SOLID - NÆR - MODERNE - TRYGG - FREMTIDSRETTET 2 Hovedtall Tall i tusen kroner 1.kvartal 2015 1.kvartal 2014 2014 Resultatregnskap Resultat før skatt 9 524 12 296 42 540

Detaljer

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon 1. KVARTAL 2010 Sør Boligkreditt AS 2 1. kvartal 2010 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2014 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2014 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2014 utgjør 14,9 millioner kroner (14,2 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Regnskap 3. kvartal 2012

Regnskap 3. kvartal 2012 Regnskap 3. kvartal 2012 Kort presentasjon av Eiendomskreditt Eiendomskreditt ble etablert den 29.10.1997 og fikk konsesjon som kredittforetak 17.4.1998. Eiendomskreditts formål er å yte mellomlange og

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2015 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. halvår 2015 Brutto renteinntekter pr 30. juni 2015 utgjør 29,5 millioner kroner (31,3 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2015 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2015 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2015 utgjør 15,7 millioner kroner (14,9 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2012

Regnskap 1. kvartal 2012 Regnskap 1. kvartal 2012 Kort presentasjon av Eiendomskreditt Etablert i 1997 Eiendomskreditt fikk konsesjon som kredittforetak 17.4.1998. Selskapet eies av 85 sparebanker og 2 ansatte. Formål Eiendomskreditts

Detaljer

3. kvartal 2010. Generell informasjon

3. kvartal 2010. Generell informasjon 3. KVARTAL 2010 Sør Boligkreditt AS 2 3. kvartal 2010 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2014 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. halvår 2014 Resultatet Brutto renteinntekter pr 30. juni 2014 utgjør 31,3 millioner kroner (29,0 millioner kroner

Detaljer

Ved din side. Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Boligkreditt Årsberetning og -regnskap Nøkkeltall 2 /57

Ved din side. Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Boligkreditt Årsberetning og -regnskap Nøkkeltall 2 /57 Årsrapport 2013 Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Boligkreditt Årsberetning og -regnskap Nøkkeltall 2 /57 Ved din side. Foto forside: Nordlys over hav. Utakleiv, Vestvågøy i Lofoten. Innhold Eika Alliansen

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2012 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2012 Landkreditt Boligkreditt AS ble stiftet 12. august 2010. Selskapet er etablert som en av de strategisk

Detaljer

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt rapport 1. kvartal 2009 BN Boligkreditt innhold Styrets beretning... 3 Resultatregnskap... 4 Balanse... 4 Endring i egenkapital... 5 Kontantstrømoppstilling... 5 Noter... 6 [ 2 ] BN boligkreditt AS Innledning

Detaljer

2. kvartal 2010. Generell informasjon

2. kvartal 2010. Generell informasjon 2. KVARTAL 2010 Sør Boligkreditt AS 2 2. kvartal 2010 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

1. Halvår. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt

1. Halvår. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 2013 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. halvår 2013 Resultatregnskapet viser et overskudd etter skatt på 8,3 millioner kroner (4,8 millioner kroner).

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2013 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2013 Landkreditt Boligkreditt AS ble stiftet 12. august 2010. Selskapet er etablert som en av de strategisk

Detaljer

Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Boligkreditt Årsberetning og -regnskap Nøkkeltall 2 /56. Ved din side. Foto forside: Scanpix

Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Boligkreditt Årsberetning og -regnskap Nøkkeltall 2 /56. Ved din side. Foto forside: Scanpix Årsrapport 2014 Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Boligkreditt Årsberetning og -regnskap Nøkkeltall 2 /56 Ved din side. Foto forside: Scanpix Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Boligkreditt Årsberetning

Detaljer

Årsrapport 2015. Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Boligkreditt Årsberetning og -regnskap Nøkkeltall 1 /56

Årsrapport 2015. Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Boligkreditt Årsberetning og -regnskap Nøkkeltall 1 /56 Årsrapport 2015 Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Boligkreditt Årsberetning og -regnskap Nøkkeltall 1 /56 Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Boligkreditt Årsberetning og -regnskap Nøkkeltall 2 /56

Detaljer

Regnskap 1. halvår 2012

Regnskap 1. halvår 2012 Regnskap 1. halvår 2012 Kort presentasjon av Eiendomskreditt Etablert i 1997 Eiendomskreditt ble etablert den 29.10.1997 som et privat kredittforetak og fikk konsesjon som kredittforetak 17.4.1998. Selskapet

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2013

Regnskap 1. kvartal 2013 Regnskap 1. kvartal 2013 Kort presentasjon av Eiendomskreditt Etablert i 1997 Eiendomskreditt fikk konsesjon som kredittforetak 17.4.1998. Selskapet eies av 85 sparebanker og 2 ansatte. Formål Eiendomskreditts

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2012

KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2012 Kvartalsrapport Q1 2012 1 KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2012 Virksomhet Pluss Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Pluss, og selskapets virksomhet drives fra Kristiansand. Selskapet har

Detaljer

RAPPORT FØRSTE KVARTAL 2010 Terra BoligKreditt AS

RAPPORT FØRSTE KVARTAL 2010 Terra BoligKreditt AS RAPPORT FØRSTE KVARTAL 2010 Terra BoligKreditt AS Hovedtall Første kvartal 2010 Driftsresultat før skatt på 17,9 millioner kroner ved utgangen av første kvartal 2010, mot et driftsresultat før skatt på

Detaljer

Årsrapport. Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning. Fana Sparebank Boligkreditt AS Org.nr. 993 567 078

Årsrapport. Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning. Fana Sparebank Boligkreditt AS Org.nr. 993 567 078 Årsrapport 2009 Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Fana Sparebank Boligkreditt AS Org.nr. 993 567 078 ÅRSBERETNING 2009 FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Virksomhet i 2009 Fana Sparebank Boligkreditt

Detaljer

Rapport 1. kvartal 2012. BN Boligkreditt AS

Rapport 1. kvartal 2012. BN Boligkreditt AS Rapport 1. kvartal 2012 BN Boligkreditt AS BN Boligkreditt AS 1. kvartal 2012 Styrets beretning Oppsummering for 1. kvartal 2012 Resultat etter skatt i 1. kvartal 2012 ble 7 millioner kroner mot 6 millioner

Detaljer

SOLID - NÆR - MODERNE - TRYGG - FREMTIDSRETTET

SOLID - NÆR - MODERNE - TRYGG - FREMTIDSRETTET Rapport 3. kvartal 2015 SOLID - NÆR - MODERNE - TRYGG - FREMTIDSRETTET 2 Hovedtall Tall i tusen kroner 30.09.2015 30.09.2014 Året 2014 Resultatregnskap Resultat før skatt 22 471 33 293 42 540 Resultat

Detaljer

Regnskap 3. kvartal 2011

Regnskap 3. kvartal 2011 Regnskap 3. kvartal 2011 Kort presentasjon av Eiendomskreditt Etablert i 1997 Eiendomskreditt ble etablert den 29.10.1997 som et privat kredittforetak og fikk konsesjon som kredittforetak 17.4.1998. Selskapet

Detaljer

Kredittforeningen for Sparebanker

Kredittforeningen for Sparebanker Kredittforeningen for Sparebanker Foreløpig resultat 2011 Resultatregnskapet KfS er i utgangspunktet et non-profit foretak hvor formålet er å skaffe medlemsbankene så gunstige innlån som mulig. Deler av

Detaljer

01.01-30.09 01.01-30.09 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2011 2010 2010

01.01-30.09 01.01-30.09 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2011 2010 2010 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2011 2010 2010 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 1.654 2.054 3.433 Renteinntekter og lignende

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 1. kvartal 2014 HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL Sunn bankdrift og godt resultat i kvartalet. Kostnader utgjør

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2014

Delårsregnskap 3. kvartal 2014 Delårsregnskap 3. kvartal 2014 Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 3. kvartal 2014 Utlån Utlånene i selskapet har økt med 330 MNOK hittil i 2014, og totale utlån til kunder er per 30.9.2014

Detaljer

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Resultatregnskap Noter 31/3-2010 2009 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 268 243 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på

Detaljer

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2013 1. KVARTAL

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2013 1. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT Kvartalsrapport 2013 1. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Fana Sparebank Boligkreditt AS er et heleiet datterselskap av Fana Sparebank.

Detaljer

Kvartalsrapport Q4 2012 (urevidert)

Kvartalsrapport Q4 2012 (urevidert) Kvartalsrapport Q4 2012 (urevidert) KVARTALSRAPPORT PR. 31.12.2012 Virksomhet Pluss Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Pluss, og selskapets virksomhet drives fra Kristiansand. Selskapet

Detaljer

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall...5 Resultatregnskap... 6 Balanse...7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10 2 BN Boligkreditt

Detaljer

Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 3. kvartal 2015

Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 3. kvartal 2015 Delårsrapport 3. kvartal 2015 Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 3. kvartal 2015 Utlån Utlånene i selskapet er redusert med 31 MNOK hittil i 2015, og totale utlån til kunder er per 30.09.2015

Detaljer

01.01-31.03 01.01-31.03 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2015 2014 2014

01.01-31.03 01.01-31.03 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2015 2014 2014 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2015 2014 2014 Renteinnt. o.l. inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 1.168 2.065 6.955 Renteinnt. o.l. inntekter av utlån til

Detaljer

Rapport for fjerde kvartal 2012 Urevidert. Terra BoligKreditt AS

Rapport for fjerde kvartal 2012 Urevidert. Terra BoligKreditt AS Rapport for fjerde kvartal 2012 Urevidert Terra BoligKreditt AS Hovedtall Rapport for fjerde kvartal I fjerde kvartal hadde selskapet et resultat før skatt på 27,2 millioner kroner. For samme periode i

Detaljer

1. KVARTAL (UREVIDERT)

1. KVARTAL (UREVIDERT) 1. KVARTAL 2016 (UREVIDERT) 2 Innhold Styrets beretning 3 Resultatregnskap 5 Balanse 6 Kontantstrømoppstilling 7 Egenkapitaloppstilling 8 Noter 9 Kvartalsvis resultatutvikling 12 Styrets beretning 3 Virksomhet

Detaljer

01.01-30.06 01.01-30.06 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2012 2011 2011

01.01-30.06 01.01-30.06 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2012 2011 2011 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2012 2011 2011 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 928 1.277 2.009 Renteinntekter og lignende

Detaljer

01.01-31.03 01.01-31.03 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2013 2012 2012

01.01-31.03 01.01-31.03 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2013 2012 2012 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2013 2012 2012 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 539 521 1.831 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Resultatregnskap 01.01-30.06 2. kvartal 03.07-31.12 Noter 2010 2010 2009 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 638 370 243 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

1. KVARTAL (UREVIDERT)

1. KVARTAL (UREVIDERT) 1. KVARTAL 2015 (UREVIDERT) Innhold Styrets beretning 3 Resultatregnskap 5 Balanse 6 Kontantstrømoppstilling 7 Egenkapitaloppstilling 8 Noter 9 Kvartalsvis resultatutvikling 12 Styrets beretning Virksomhet

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA

Delårsrapport 3. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA (NFH) eier 100 % av aksjene i Bank Norwegian AS. Det er ingen øvrig virksomhet i selskapet. Eierskapet i NFH er fordelt på institusjonelle og private investorer i Norge og utlandet, hvor Norwegian Air

Detaljer

Regnskapet per 30.06.2010

Regnskapet per 30.06.2010 2. dr i f t s år Kvar t al s r appor t2010 2. k var t al 2010 Regnskapet per 30.06.2010 Sparebanken Øst Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Øst. Selskapet ble stiftet 14. april 2009,

Detaljer

2. KVARTAL (UREVIDERT)

2. KVARTAL (UREVIDERT) 2. KVARTAL 2015 (UREVIDERT) 2 Innhold Styrets beretning 3 Resultatregnskap 5 Balanse 6 Kontantstrømoppstilling 7 Egenkapitaloppstilling 8 Noter 9 Kvartalsvis resultatutvikling 12 Erklæring i henhold til

Detaljer

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Resultatregnskap 01.01-30.09 3. kvartal 03.07-31.12 Noter 2010 2010 2009 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 2.054 1.416 243 Renteinntekter og lignende

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA

Delårsrapport 2. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA (NFH) eier 100 % av aksjene i Bank Norwegian AS. Det er ingen øvrig virksomhet i selskapet. Eierskapet i NFH er fordelt på institusjonelle og private investorer i Norge og utlandet, hvor Norwegian Air

Detaljer

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 Fana Sparebank Boligkreditt AS er et heleiet datterselskap av Fana Sparebank.

Detaljer

3. Kvartal. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt

3. Kvartal. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 3. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 2017 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 3. kvartal 2017 Brutto renteinntekter pr 30. september 2017 utgjør 50,3 millioner kroner (41,7 millioner kroner

Detaljer

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2013 3. KVARTAL

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2013 3. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT Kvartalsrapport 2013 3. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Fana Sparebank Boligkreditt AS er et heleiet datterselskap av Fana Sparebank.

Detaljer

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] BN Boligkreditt Regnskapsprinsipper

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2014

Delårsregnskap 1. kvartal 2014 Delårsregnskap 1. kvartal 2014 Totens Sparebank Boligkreditt AS 1. Kvartalsrapport 2014 Utlån Utlånene i selskapet har minket med 97 MNOK hittil i 2014, og totale utlån til kunder er per 31.3.14 på 1 954

Detaljer

4. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av året er 9,7 %, hvorav alt er kjernekapital. Generell informasjon

4. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av året er 9,7 %, hvorav alt er kjernekapital. Generell informasjon 4. KVARTAL 2010 Sør Boligkreditt AS 2 4. kvartal 2010 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

gjensidige.com delårsrapport 1. kvartal gjensidige bank boligkreditt as

gjensidige.com delårsrapport 1. kvartal gjensidige bank boligkreditt as gjensidige.com delårsrapport 1. kvartal 2010 gjensidige bank boligkreditt as Innhold SIDE INNHOLD 3 delårsrapport første kvartal 2010 5 resultatregnskap og balanse 6 Andre resultatkomponenter 6 Oppstilling

Detaljer

Delårsregnskap 4. kvartal/foreløpig årsregnskap 2014

Delårsregnskap 4. kvartal/foreløpig årsregnskap 2014 Delårsregnskap 4. kvartal/foreløpig årsregnskap 2014 Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 4. kvartal / Foreløpig årsregnskap 2014 Utlån Utlånene i selskapet har økt med 865 MNOK hittil i 2014,

Detaljer

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009 Landkreditt Bank Delårsrapport 3. kvartal 2009 REGNSKAP PR. 30. SEPTEMBER 2009 Generelt Resultatet av den underliggende driften i Landkreditt Bank AS viser en god utvikling sammenlignet med tilsvarende

Detaljer

BNkreditt Rapport 3. kvartal 2004

BNkreditt Rapport 3. kvartal 2004 Resultatregnskap Millioner kroner 2004 2004 2003 2004 2003 2003 Renteinntekter og lignende inntekter 305 392 426 1 116 1 386 1 772 Rentekostnader og lignende kostnader 235 317 346 893 1 126 1 436 Netto

Detaljer

Regnskap 1. halvår 2013

Regnskap 1. halvår 2013 Regnskap 1. halvår 2013 Hovedpunkter 1 halvår 2013 Resultat før skatt kr 19,7 mill mot kr 13,8 mill i første halvår Netto renteinntekter kr 27,7 mill mot kr 18,9 mill i første halvår Netto renteinntekter

Detaljer

Helgeland Boligkreditt AS, 3. kvartal 2010.

Helgeland Boligkreditt AS, 3. kvartal 2010. Helgeland Boligkreditt AS, 3. kvartal. Kort om virksomheten Helgeland Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Helgeland Sparebank og har hovedkontor i Mo i Rana, med adresse Jernbanegata 8601 Mo

Detaljer

1. Halvår. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt

1. Halvår. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 2017 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 2. kvartal 2017 Brutto renteinntekter pr 30. juni 2017 utgjør 31,7 millioner kroner (26,5 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Kort presentasjon av Kredittforeningen for Sparebanker (KfS)

Kort presentasjon av Kredittforeningen for Sparebanker (KfS) Rapport 1. halvår 2015 Kort presentasjon av Kredittforeningen for Sparebanker (KfS) Formål Kredittforeningen for Sparebanker (KfS) ble stiftet i 2004 som en forening av låntakere. KfS har som formål å

Detaljer

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2014 1. KVARTAL

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2014 1. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT Kvartalsrapport 2014 1. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Fana Sparebank Boligkreditt AS er et heleiet datterselskap av Fana Sparebank.

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Bank 1. Kvartal 2012 Landkreditt bank Beretning 1. kvartal 2012 Resultatet i Landkreditt Bank pr 31. mars 2012 utgjør 6,0 millioner kroner (14,6 millioner kroner pr 31. mars 2011).

Detaljer

Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader

Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Resultatregnskap Ikke revidert Noter Renteinntekter og lignende inntekter 110.974 62.197 Rentekostnader og lignende kostnader 90.396 48.641 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 2 20.577 13.556 Provisjonsinntekter

Detaljer

1. kvartal 2011 Sør Boligkreditt AS (urevidert)

1. kvartal 2011 Sør Boligkreditt AS (urevidert) 1. KVARTAL 2011 (urevidert) Sør Boligkreditt AS 2 1. kvartal 2011 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert

Detaljer

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank 1. kvartal Delårsrapport For Landkreditt Bank 2010 Landkreditt Bank Delårsrapport pr. 31.03.2010 Landkreditt Bank kan i 1. kvartal vise til vesentlig bedre resultater enn i tilsvarende periode i 2009.

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 3. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 3. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 3. Kvartal 2015 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 3. kvartal 2015 Brutto renteinntekter pr 30. september 2015 utgjør 43,4 millioner kroner (48,9 millioner kroner

Detaljer

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] Bolig- og Næringskreditt

Detaljer

Ved din side. Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Boligkreditt Årsberetning og -regnskap Nøkkeltall 2 /57

Ved din side. Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Boligkreditt Årsberetning og -regnskap Nøkkeltall 2 /57 Årsrapport 2013 Innhold Eika Alliansen Dette er Eika Boligkreditt Årsberetning og -regnskap Nøkkeltall 2 /57 Ved din side. Foto forside: Nordlys over hav. Utakleiv, Vestvågøy i Lofoten. Innhold Eika Alliansen

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR

KVARTALSRAPPORT PR Kvartalsrapport Q2 2012 1 KVARTALSRAPPORT PR. 30.06.2012 Virksomhet Pluss Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Pluss, og selskapets virksomhet drives fra Kristiansand. Selskapet har

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. kvartal 2017 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2017 Brutto renteinntekter pr. 31. mars 2017 utgjør 15,5 millioner kroner (12,5 millioner kroner pr.

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

4. KVARTAL 2014 (UREVIDERT)

4. KVARTAL 2014 (UREVIDERT) 4. KVARTAL 2014 (UREVIDERT) 2 Innhold Styrets beretning 3 Resultatregnskap 5 Balanse 6 Kontantstrømoppstilling 7 Egenkapitaloppstilling 8 Noter 9 Kvartalsvis resultatutvikling 13 Styrets beretning 3 Virksomhet

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Balanse Beløp i tusen kr 30.09.2011 30.09.2010 31.12.2010 Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 323.795

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

Kvartalsrapport Q (urevidert)

Kvartalsrapport Q (urevidert) Kvartalsrapport Q4 2013 (urevidert) 1 KVARTALSRAPPORT FRA STYRET PR. 31.12.2013 Virksomhet Pluss Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Pluss, som fusjonerte med Sparebanken Sør og endret

Detaljer

01.01-30.09 01.01-30.09 Q3 Q3 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2015 2014 2015 2014 2014

01.01-30.09 01.01-30.09 Q3 Q3 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2015 2014 2015 2014 2014 Resultatregnskap 01.01-30.09 01.01-30.09 Q3 Q3 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2015 2014 2015 2014 2014 Renteinnt. o.l. inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 2.792 5.684 969

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 2 Delårsrapport Landkreditt Bank AS 1. halvår 2011 LANDKREDITT BANK REGNSKAP PR. 30. JUNI 2011 Landkreditt Bank kan i årets første seks måneder vise til

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 3. kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 3. kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 3. kvartal 2016 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 3. kvartal 2016 Brutto renteinntekter pr 30. september 2016 utgjør 41,7 millioner kroner (43,5 millioner kroner

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

1. Kvartal. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans

1. Kvartal. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans 2014 LANDKREDITT FINANS Beretning 1. kvartal 2014 Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007, og fikk godkjenning som kredittforetak fra Finanstilsynet

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Styrets beretning 2 / 13 Styrets beretning 1. kvartal 2014 Virksomhetens art SSB Boligkreditt AS er Sandnes Sparebank konsernets finansieringsselskap for utstedelse av obligasjoner

Detaljer

SOLID - NÆR - MODERNE - TRYGG - FREMTIDSRETTET

SOLID - NÆR - MODERNE - TRYGG - FREMTIDSRETTET Rapport 3. kvartal 2014 SOLID - NÆR - MODERNE - TRYGG - FREMTIDSRETTET 2 Hovedtall Tall i tusen kroner 30.09.2014 30.09.2013 3.kvartal 2014 3.kvartal 2013 2013 Resultatregnskap Resultat før skatt 33 293

Detaljer

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2014 3. KVARTAL

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2014 3. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT Kvartalsrapport 2014 3. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Fana Sparebank Boligkreditt AS er et heleiet datterselskap av Fana Sparebank.

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. halvår

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. halvår 2016 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. Halvår 2016 Brutto renteinntekter pr 30. juni 2016 utgjør 26,5 millioner kroner (29,5 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Helgeland Boligkreditt AS, 2. kvartal 2010.

Helgeland Boligkreditt AS, 2. kvartal 2010. Helgeland Boligkreditt AS, 2. kvartal. Kort om virksomheten Helgeland Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Helgeland Sparebank og har hovedkontor i Mo i Rana, med adresse jernbanegata 8601 Mo

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans 1. Kvartal 2016 LANDKREDITT FINANS Beretning 1. kvartal 2016 Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007, og fikk godkjenning som kredittforetak fra Finanstilsynet

Detaljer

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009 4. KVARTAL 2009 Sør Boligkreditt AS 2 4. kvartal 2009 Sør Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er etablert for å være bankens foretak for utstedelse av obligasjoner

Detaljer

Kvartalsrapport Q (urevidert)

Kvartalsrapport Q (urevidert) Kvartalsrapport Q1 2013 (urevidert) 1 KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2013 Virksomhet Pluss Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Pluss, og selskapets virksomhet drives fra Kristiansand.

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal Bank Norwegian AS

Delårsrapport 3. kvartal Bank Norwegian AS er et heleiet datterselskap av Norwegian Finans Holding ASA. Eierskapet i Norwegian Finans Holding ASA er fordelt på institusjonelle og private investorer i Norge og utlandet, hvor Norwegian Air Shuttle

Detaljer

Kvartalsrapport første kvartal 2002. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport første kvartal 2002. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport første kvartal 2002 Bankia Bank ASA Fortsatt høy vekst med 5 000 nye kortkunder i kvartalet. Totalt har Bankia ved utgangen av kvartalet vel 30 000 kortkunder. Utlån til kunder økte med

Detaljer

2. kvartal 2012 Sør Boligkreditt AS (urevidert)

2. kvartal 2012 Sør Boligkreditt AS (urevidert) 2. KVARTAL 2012 (urevidert) Sør Boligkreditt AS 2 2. kvartal 2012 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert

Detaljer

Kvartalsrapport Q (urevidert)

Kvartalsrapport Q (urevidert) Kvartalsrapport Q2 2013 (urevidert) 1 KVARTALSRAPPORT FRA STYRET PR. 30.06.2013 Virksomhet Pluss Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Pluss, og selskapets virksomhet drives fra Kristiansand.

Detaljer

Kvartalsrapport Q (urevidert)

Kvartalsrapport Q (urevidert) Kvartalsrapport Q3 2013 (urevidert) 1 KVARTALSRAPPORT FRA STYRET PR. 30.09.2013 Virksomhet Pluss Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Pluss, og selskapets virksomhet drives fra Kristiansand.

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Bank 1. Kvartal 2012 2013 Landkreditt bank Beretning 1. kvartal 2013 Resultatet i Landkreditt Bank konsern pr 31. mars 2013 utgjør 12,6 millioner kroner (0,1 millioner kroner

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal Bank Norwegian AS

Delårsrapport 1. kvartal Bank Norwegian AS er et heleiet datterselskap av Norwegian Finans Holding ASA. Bank Norwegian startet virksomheten i november 2007 og tilbyr gebyrfrie innskuddskontoer med høy rente, kontokreditt og forbrukslån distribuert

Detaljer

3. Kvartal. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans

3. Kvartal. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans 3. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans 2013 LANDKREDITT FINANS Beretning 3. kvartal 2013 Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007. Selskapets formål er objektsfinansiering leasing og salgspantfinansiering

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2013. Bank Norwegian AS

Delårsrapport 3. kvartal 2013. Bank Norwegian AS er et heleiet datterselskap av Norwegian Finans Holding ASA. Bank Norwegian startet virksomheten i november 2007 og tilbyr gebyrfrie innskuddskontoer med høy rente, kontokreditt og forbrukslån distribuert

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP Banken der du treffer mennesker 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2014 HOVEDTREKK FJERDE KVARTAL Effektiv bankdrift

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer