Interkulturelle arbeidsplasser i Norge

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Interkulturelle arbeidsplasser i Norge"

Transkript

1 Interkulturelle arbeidsplasser i Norge September

2 Detaljert analyse av den interkulturelle situasjonen i Norge og studier i et utvalg virksomheter Vi vil takke alle som har bidratt til denne publikasjonen. Vi er også takknemlige for den støtten vi har fått fra Leonardo da Vinci programmet som har gjort dette prosjektet mulig. Følgende personer har bidratt til publikasjonen med forskningsdata, redigering og deltakelse i intevjuer, kontaktet arbeidsplasser og eksempler på god praksis, opprettet kontakter, tilføyd materiale og skrevet tekstmateriale på norsk og engelsk. Rolf Undset Aakervik Juan Pablo Orieta Gunnhild Aakervik Konsulentbistand: Joel Fernandes and Eli K. Langset Copyright 2006 European Intercultural Workplace (EIW) Project partnership. Alle rettigheter er reservert. Reproduksjon og distribusjon av alle deler av denne publikasjonen er tillatt, med unntak for kommersielle formål, forutsatt at EIW Project partnerskapet blir oppgitt som kilde. Dette prosjektet har blitt utført med støtte fra EU. Innholdet i prosjektet vil ikke nødvendigvis reflektere posisjonen til EU i forhold til de enkelte temaene, og heller ikke innebære noe ansvar for EU. 2

3 INTRODUKSJON Det er nå store endringer ved de europeiske arbeidsplassene. De økonomiske og politiske endringene i Europa de siste tiårene har resultert i en stor økning av det kulturelle og etniske mangfoldet for de som lever, arbeider og tar utdanning innen de nasjonale grensene. EUs ekspansjon sammen med mangelen på arbeidskraft i flere deler av Europa har brakt en økt mobilitet både innad og utover i det europeiske økonomiske fellesskapet. Denne trenden ser ut til å fortsette og forsterke seg mens arbeidsplassene omdannes til å bli kulturelle og sosialt mangfoldige samfunn. Kulturelt mangfold er raskt blitt normen i de fleste områder i Europa. Til og med de som har liten interesse for eller som er motstandere av fremmede kulturer og å blande seg med kulturer som er forskjellig fra sin egen, vil i hverdagslivet bli avhengig av den interkulturelle samhandlingen på arbeidsplassen, og offentlige tjenester, i utdanning og bomiljø. Denne nye virkeligheten betyr nye roller med nye utfordringer og gjelder for folk på alle nivåer på arbeidsplassene. Ledere, tillitsvalgte, ansatte, kunder, brukere og samarbeidspartnere må forholde seg til innvandrer og etniske minoritetsgrupper som de ofte ikke er forberedt til å møte eller samhandle med. Dette vil kreve en ny måte å tenke på og ferdigheter utover det som man har vært vant til skal passe for sin egen kulturelle eller etniske gruppe. Organisasjonene vil ofte trenge å tenke igjennom eksisterende policy og prosedyrer for å bedre kunne møte behov og fordeler det nye kulturelle mangfoldet kan tilby ved en arbeidskraft som består av et økend etnisk mangfold. Spørsmål som likeverdighet, rasisme, kulturell identitet og tradisjonelle verdier, krever en ny forståelse av hvor viktig og påkrevet det er med en interkulturell kompetanse på alle livsområder. Hvor godt responderer arbeidsplassene i Europa til den nye realiteten? Hvor like eller ulike er utfordringene og mulighetene i ulike sektorer og nasjonalstater? Hvilke feil bør man unngå og hvilke gode eksempler kan man utveksle eller dele mellom de ulike europeiske landene? Hva slags interkulturell opplæring finnes, hva er det behov for og hvordan kan man best bli i stand til å lære av hverandre? Dette er noen av nøkkelspørsmålene som har inspirert til pilotprosjektet the European Intercultural Workplace (EIW) Project (2004-7). Prosjektkonseptet er utviklet av DCU (Dublin City 3

4 University) i Irand. EIW ble utviklet gjennom et nettverk av 10 europeiske partnere, og ble muliggjort ved økonomisk støtte fra EU gjennom Leonardo da Vinci programmet. Resultatet fra prosjektet vil være et overblikk over situasjonen på arbeidsplasser i flere europeiske land gjennom nasjonale sitasjonsanalyser og studier på utvalgte arbeidsplasser i de enkelte landene. Identifisering av behovene for interkulturelle opplæring og gode praktiske eksempler kan bidra til utviklingen av gode interkulturelle opplæringsopplegg innen en felles europeiske standard. Partnerskapet i European Intercultural Workplace (EIW) sammenfatter erfaringer fra 10 institusjoner fra nord, sør, øst og vest i Europa, etablerte EU medlemmer, et nytt medlemsland (Polen), et søkerland (Bulgaria) og et land som ikke er medlem men med i EØS (Norge). Noen av landene har lang erfaring med integrering av utlendinger på arbeidsplassene, mens for arbeidsplassene i andre land er dette en helt ny situasjon. Denne kompleksiteten fører til at prosjektet blir vidtfavnende og at nye perspektiver for interkulturelle arbeidsplasser blir behandlet. Denne publikasjonen er delt inn i to deler: (1) En analyse av den interkulturelle situasjonen i Norge og (2) situasjonsstudier på utvalgte norske arbeidsplasser. Den nasjonale analysene beskriver den nåværende interkulturelle situasjonen i norsk arbeidsliv, drøfter temaer som innvandringshistorie og på hvilke arbeidsområder innvandrere oftest vil få arbeid, status til flyktninger og asylsøkere, samt myndighetenes, næringslivets og det sivile samfunnets reaksjoner på endringene i samfunnet. Casestudiene retter seg mot å vurdere situasjonen og forholdene på norske arbeidsplasser. Det er blitt undersøkt områder som pleie og omsorg, grunnog videregående skole, bygg og anlegg, transport og produksjon. Undersøkelsene på arbeidsplassene ser dette fra perspektivene fra ledelse, ansatte og kunder/brukere. Hovedmålet med rapporten er å identifisere gode praktiske eksempler og komme med anbefalinger som kan hjelpe beslutningstakere og praktikere i deres forsøk på å skape harmoniske interkulturelle arbeidsplasser og skape en bedre læringskultur innen dette feltet. Målet er også å tilby informasjon til arbeidssøkere som ønsker å arbeide i Norge og norske arbeidsgivere som har behov for utenlandsk arbeidskraft. 4

5 Informasjonen skal gjøre det lettere å forstå og ta nødvendige tiltak for å forenkle prosessen for en mer effektiv og tilpasset integreringsprosess på arbeidsplassene. Rapporten er på ingen måte uttømmende, og i utvelgelsen av temaer og arbeidsplasser er det åpenbart at det er mange relevante områder og utfordringer som ikke er behandlet tilstrekkelig. Men det er viktig å kunne se dette som en prosess. Partnerne i EIW prosjektet ønsker derfor mer enn gjerne å få tilbakemeldinger fra både leserne og de som skal bruke sluttproduktene av den informasjonen som blir presentert. EIW har en hjemmeside som gir anledning til virdere diskusjoner og konsultasjoner (www.eiworkplace.net). 5

6 INNHOLDSFORTEGNELSE TABELLER Forkortelser Begreper DEL 1: NASJONAL SITUASJONSANALYSE GENERELL BAKGRUNN Det kulturelle mangfoldet i Norge Norsk innvandringshistorie Begynnelsen Nåværende situasjon Behov for arbeidskraft Behov for innvandret arbeidskraft Utenlandske/multinasjonale virksomheter i Norge Etniske minoriteter som ledere og ansatte Myndighetenes respons Nye lover Mangfolds- og integreringsdirektoratet (IMDi) Erfaringer fra introduksjonsprogrammet for innvandrere og flyktninger Offentlige organisasjoner engasjement i å bekjempe etnisk diskriminering Relevante sektorer innen offentlig og privat utdanning Respons fra - og tiltak i det sivile samfunnet Tilgjengelige opplæringstiltak Det private næringsliv Universiteter og høgskoler Mediarespons Avisrapporter med temaer om interkulturelle arbeidsplasser Hvordan utenlandske arbeidere og etniske minoritetsansatte fremstår i media Eksempler på rapportert diskriminering av utenlandsk arbeidskraft Gode eksempler fra noen bedrifter og institusjoner Status, mangel på kunnskap og aktuelle utfordringer Hva vet vi Hva vi ikke vet PRIVAT, OFFENTLIG OG UTDANNING Endringer i norske bedrifter Bedriftenes behov for kvalifisert arbeidskraft Etniske minoriteter som ufaglært arbeidskraft Manglende norske språkferdigheter Godkjenning av medbrakt kompetanse Fordommer og diskriminering Etnisk segregering på arbeidsplassen Innvandrere mister jobben når bedriften rasjonaliserer Det tar lengre tid for en ikke-vestlig innvandrer å bli etablert i arbeidsmiljøet Etniske minoriteter i renhold, hoteller og restauranter Offentlig sektor Innvandrerkvinner Innvandrere og flyktningers barn Flyktningenes tilpasning til det norske samfunnet Utdanning Grunnskolen

7 2.3.2 Morsmålsopplæring Økt bevissthet Rekrutteringen til høyere utdanning KONKLUSJONER Felles utfordringer for alle sektorer Første generasjon innvandrere Tilbakemeldinger om utfordringer og muligheter Produksjonsbedrifter Servicebedrifter Tjenesteyting Utdanning Særlige utfordringer og muligheter i ulike sektorer Identifisering av gode og dårlige eksempler Forslag til områder for fortsatt forskning og situasjonsstudier Anbefalinger av opplæringsbehov Gratis norskundervisning nye regler Dokumentasjon DEL 2: SITUASJONSSTUDIER INTRODUKSJON STUDIE 7 Høyskolen i Oslo (HiO) Arbeidsplassen Spørreskjemaer Holdninger til mangfold Kulturelle koder Konklusjon basert på dataene i skjemaene Fokusgruppe Gode eksempler Språk Kommunikasjonsformer Forholdet mellom kollegaer Kulturelle koder Utfordringer Anbefalinger SITUASJONSSTUDIER: Gjennomføringen Innledning Temaer/Utfordringer og tilbakemeldinger Konklusjoner og anbefalinger Ansettelser Sosial integrering Forfremmelser Opplæringstilbud Noen konkluderende bemerkninger STUDIE 1. Etterstad videregående skole Arbeidsplassen Intervjuer og fokusgruppe Individuelle intervjuer Fokusgrupper Utfordringer Elevenes anbefalinger Gode erfaringer

8 3.3.3 Forslag til utvikling Språk Kommunikasjonsformer Kulturelle koder og praksis Forhold mellom kollegaer Diskriminering De ansatte og elevene uttrykte ulike synspunkter Generelle kommentarer Anbefalinger STUDIE 2. Linderud grunnskole Arbeidsplassen Intervjuer Individuelle intervjuer Utfordringer Gode eksempler Språk Kommunikasjonsformer Kulturelle koder og praksis Samarbeidsforholdene mellom de ansatte Diskriminering Generelle kommentarer Kommentarer på institusjonsnivå Videre planer Anbefalinger STUDIE 3. Sporveisbussene Arbeidsplassen Intervju og fokusgrupper Utfordringer Gode eksempler Språk Kommunikasjonsstiler Kulturkoder og praksis Kulturelt betinget mat og uniformer Forholdet mellom kollegaer Diskriminering Generelle funn og kommentarer Anbefalinger STUDIE 4 Majorstutunet bo- og behandlingssenter (MABO) Arbeidsplassen Oppsummeringer av spørreskjemaer Holdninger til mangfold Kulturkoder og praksis Konklusjon Intervjuer og fokusgrupper Utfordringer Beste praksis Anbefalinger for forbedringer Språk Kommunikasjonsstil Kulturelle koder og praksis

9 6.4.6 Forholdet til kollegaer Diskriminering Generelle kommentarer Kommentarer på institusjonsnivå Anbefalinger STUDIE 5 Oslo Bygningsarbeiderforening Fokusgruppediskusjon Språk Kommunikasjonsstil Konflikthåndtering Kulturelle koder og praksis Forholdet mellom kollegaer Diskriminering Kommentarer fra lederen i fagforeninga Anbefalinger STUDIE 6 Vin- og brennevinarbeidernes forening Arbeidsplassen Fokusgruppe Utfordringer Gode eksempler Språk Kommunikasjonsformer Kulturelle koder og praksis Samarbeidsforhold mellom kollegaer Diskriminering Generelle spørsmål Spørsmål på institusjonelt nivå Tilleggsinformasjon Gode praktiske eksempler Anbefalinger STUDIE 7 Høyskolen i Oslo (HiO) Arbeidsplassen Spørreskjemaer Holdninger til mangfold Kulturelle koder Konklusjon fra skjemaene Fokusgruppe Gode eksempler Språk Kommunikasjonsformer Forholdet mellom kollegaer Kulturelle koder Utfordringer Anbefalinger STUDIE 8. NRK Spørreskjemaer Holdninger til etnisk mangfold Sosiale holdninger / arbeidsmiljø Generelle kommentarer Anbefalinger

10 SAMLET OPPSUMMERING Fra situasjonsstudiene Litteratur Offentlige rapporter Arbeidsliv Sosial integrering Flyktninger Helse, pleie og omsorg Diskriminering og rasisme Norskopplæring TABELLER Tabell 1 Flyktninger p 11 Tabell 2 Innvandrere fordelt på nasjonal bakgrunn p 13 Tabell 3 Ansatte etter alder, opprinnelseland og generasjon p 15 Tabell 4 Sysselsatte etter sektorer og bakgrunnsregioner p 17 Tabell 5 Ansatte etter bakgrunn og yrker p 22 Tabell 6 Arbeidsløshet etter bakgrunn, region og kjønn p 24 Forkortelser AID: Arbeids- og inkluderingsdepartementet HOD: Helse- og omsorgsdepartementet IMDi: Integrerings- og mangfoldsdirektoratet KD: Kunnskapsdepartemenetet KKD: Kultur- og kirkedepartemenet KS: Kommunenes sentralforbund LO: Landsorganisasjonen i Norge NHO: Næringslivets hovedorganisasjon UDI: Utlendingsdirektoratet SHD: Sosial- og helsedepartementet Begreper Innvandrerbefolkning Begrepet innvandrerbefolkning brukes ofte i meldingen. SSB definerer innvandrerbefolkningen til å omfatte personer som selv har innvandret til Norge og som har to utenlandsfødte foreldre, dvs. førstegenerasjons innvandrere personer som er født i Norge av to utenlandsfødte foreldre. 10

11 Innvandrer Begrepet innvandrer brukes i meldingen hovedsakelig om personer som selv har innvandret til Norge og som har to foreldre som er født i utlandet. Denne gruppen omtales også som førstegenerasjons innvandrere, der det er særlig relevant å få fram deres (relativt sett) korte historie i Norge. Barn av innvandrere, født og oppvokst i Norge, omtales i meldingen i hovedsak som etterkommere av innvandrere eller som barn født i Norge av to utenlandsfødte foreldre, jf. omtale av etterkommer nedenfor. Statistikk fra SSB skiller ofte, men ikke alltid, mellom førstegenerasjons innvandrere og barn født i Norge av to utenlandsfødte foreldre. Noen steder dekker begrepet innvandrer derfor både førstegenerasjons innvandrere og etterkommerne. Der dette er tilfellet, blir det presisert. Begrepet innvandrer sier ikke noe om årsaken til innvandring. Personer med innvandrerbakgrunn Omfatter de samme gruppene som inngår i innvandrerbefolkningen slik den er definert ovenfor. Annen innvandrerbakgrunn Begrepet annen innvandrerbakgrunn brukes om personer som ikke inngår i innvandrerbefolkningen, men som har en eller annen form for tilknytning til utlandet fra fødselen av. Dette gjelder personer som har en forelder som er født i Norge, og en forelder som er født i utlandet, personer som er født i utlandet av en eller to norskfødte foreldre og barn adoptert fra utlandet til Norge. Vestlig og ikke-vestlig innvandrer SSBs statistikkgrunnlag skiller ofte mellom innvandrere med vestlig og ikke-vestlig bakgrunn. Begrepet går derfor igjen i meldingen. Med vestlige innvandrere menes innvandrere med bakgrunn fra land i Vest-Europa (unntatt Tyrkia), Nord-Amerika og Oseania. Ikke-vestlige innvandrere refererer til personer med bakgrunn fra Øst- Europa, samt Asia, Afrika, Sør- og Mellom-Amerika og Tyrkia. Inndelingen mellom vestlige og ikke-vestlige innvandrere har sitt utspring i den perioden da Europa hadde et klart politisk skille øst - vest, og avspeilet et sosialt hovedskille. SSB vil ta inndelingen opp til revisjon etter EU- utvidelsen i Innvandrere fra den tredje verden 11

12 SSB definerer landene i den tredje verden som Afrika, Asia med Tyrkia og Sør - og Mellom-Amerika. Etterkommer Begrepet etterkommer er nytt i politisk og statistisk sammenheng, og brukes på to måter i meldingen og vedlegget. I omtalen av statistiske data er begrepet etterkommer brukt om personer født i Norge av to utenlandsfødte foreldre, populært omtalt som annengenerasjons innvandrere. Meldingens politiske budskap er at disse personene ikke er å betrakte som innvandrere. Begrepet etterkommer (av innvandrere) anses som mest dekkende. Begrepet etterkommer brukes også i videre forstand, og omfatter da også personer som selv har innvandret, men som har tilbrakt det meste av livet sitt i Norge. For mange politiske formål er det meningsløst å omtale disse som innvandrere på linje med personer som har innvandret som voksne, jf. omtale av nye mål i meldingens kapittel 4. Denne gruppen er imidlertid ingen statistisk kategori. Språklige minoriteter Begrepet språklige minoriteter brukes i meldingen om alle i Norge som ikke har norsk eller samisk som morsmål. I utdanningsstatistikken brukes begrepet språklig minoritet om elever i grunnopplæringen som ikke har norsk eller samisk som morsmål (førstespråk). Det brukes også om voksne som ikke har norsk, samisk, dansk eller svensk som morsmål, og som har behov for ekstra språkopplæring. Nasjonale minoriteter og urfolk omfattes ikke av begrepet språklige minoriteter. Se ellers vedleggets kapittel 2 for nærmere omtale av begrepet. Borger og innbygger Brukes delvis om hverandre i meldingen. Begrepet borger brukes flere steder i meldingen for å understreke at innbyggerne er medlemmer i et samfunnsfelleskap. Majoritet og minoritet. Brukes hovedsakelig for å beskrive at befolkningen kan deles inn i flertall og mindretall på ulike områder og i saker, så som etter utseende, språk, religiøs tilhørighet, verdiorientering. Etnisitet I forslaget til lov om diskriminering på grunnlag av etnisitet, religion m.v. drøftes begrepet etnisitet. Etnisitet er et av diskrimineringsgrunnlagene, og er nær beslektet med nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge og språk. Asylsøker 12

13 Person som på egen hånd og uanmeldt ber myndighetene om beskyttelse og anerkjennelse som flyktning. Personen kalles asylsøker inntil søknaden er avgjort. Flyktning Begrepet brukes i meldingen om person som enten har fått asyl eller opphold på humanitært grunnlag eller midlertidig beskyttelse, enten personen har kommet som asylsøker, overføringsflyktning eller gjennom familiegjenforening. Begrepsbruken i meldingen skiller seg fra det juridiske flyktningbegrepet, som kun omfatter overføringsflyktninger og tidligere asylsøkere som har fått innvilget asyl. Begrepet flyktning brukes i meldingen der hvor det er relevant å trekke oppmerksomhet mot årsak til innvandringen. Begreper som drøftes i rapporten finnes i St.melding 49 ( ) Assimilering. Deltakelse. Flerkultur, flerkulturell, multikulturalisme. Inkludering. Integrering.. Integrering versus mangfold. Likhet versus mangfold. Omtales i kapittel 3.3 Rasisme og diskriminering Segregering. 13

14 DEL 1: NASJONAL SITUASJONSANALYSE 1. GENERELL BAKGRUNN Disse analysene for EIW om den interkulturelle situasjonen i Norge og casestudiene på 8 arbeidsplasser i Oslo gir et lite glimt fra situasjonen for interkulturelle arbeidsplasser i Norge. Stiftelsen Mangfold i arbeidslivet (MiA) har arbeidet med aksjonsforskning og forsøks- og tiltaksvirksomhet på norske arbeidsplasser i mer enn 16 år. Erfaringsmaterialet er publisert i rapporter, bøker, artikler og papers om mange forhold knyttet til etnisk mangfold og interkulturelle aktiviteter i arbeidslivet. Det meste av litteraturen er på norsk, men det er også publisert rapporter, artikler og papers på engelsk. MiA har ledet et Leonardo da Vinci (LdV) pilot prosjekt med partnere fra Norge, Storbritania og Danmark Improving Economic and Social Integration of Pakistani Immigrant Women in Health, Nursing and Care fra 2000 til 2003 og har vært partner i LdV pilot prosjektet Improving Immigrants Access to Language and Society fra 2001 to 2004 med partnere fra Finland, Tyskland, Frankrike, Norge og Hellas. MiA arbeider med flere utviklingsprosjekter innen opplæring av leder, tillitsvalgte, lærere, offentlige ansatte, innvandrere og etniske minoriteter, internasjonale prosjekter og andre utviklingstiltak som Mangfoldsspeilet, utdanning på høyskolenivå, foredrag osv. med kontorplass på Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). Januar 2006 hadde personer i Norge det Statistisk Sentralbyrå definerer som innvandrerbakgrunn. Dette utgjør omkring 8,3 % av bosatte innbyggere i Norge. For Oslo utgjør 23 % personer med innvandrerbakgrunn. 1.1 Det kulturelle mangfoldet i Norge Norsk innvandringshistorie Norge har en lang historie med innvandring hovedsakelig i forbindelse med handel og skipsfart. Omkring 500 år, fram til 1814 var Norge i union med Danmark. I 1814 fikk Norge uavhengighet og utviklet sin egen konstitusjon og parlament (Storting), men ble snart underlagt det svenske monarkiet som varte fram til 1905 hvor unionen med Sverige opphevet og Norge ble et selvstendig monarki. Under andre verdenskrig 14

15 ( ) var Norge okkupert av Tyskland. Historien om kampen for uavhengighet har skapt en sterk nasjonal identitet med utviklingen av nasjonal identitet og byggingen av nasjonale og demokratiske institusjoner. De norske språkene (bokmål og nynorsk), de etniske tradisjonene og den sosiale identiteten er forholdsvis identiske med andre skandinaviske land og det har vært en stor migrasjon mellom de skandinaviske landene. Fra 1933, og særlig etter 1945, har også den politiske utviklingen vært lik den svenske og danske med sterke sosialdemokratiske bevegelser og med sosialdemokratiske partier i regjering det meste av etterkrigstiden.. Fagbevegelsen har hatt sterk innflytelse over den politiske utviklingen i et trepartssamarbeid mellom arbeidsgivere, fagbevegelse og regjeringene Begynnelsen Norge har tradisjonelt vært et fattig land sammenliknet med andre land i Nord Europa, men hadde en relativt rask industriell og økonomisk utvikling fra Den store endringen for Norsk økonomisk utvikling kom i begynnelsen av Oppdagelsen av olje i Nordsjøen ga en rask økonomisk utvikling kommende tiårene. Historien om den nåværende innvandringshistorien i Norge startet ved slutten av Som mange andre nordeuropeiske land med en rask industriell utvikling var det et stort behov for tilførsel av faglært og ufaglært arbeidskraft. Flere av disse arbeidsvandrerne kom først fra Søreuropa og deretter fra land som Pakistan, Tyrkia og Nordafrika. Fra slutten av 1970 tok Norge mot flyktninger fra Chile, Palestina, Vietnam og Eritrea. (Fra tidlig femti- og sekstitall tok også Norge i mot flyktninger fra Øst Europa). Fra slutten av åttiårene har de fleste flyktningene kommet fra konfliktområdene i det tidligere Jugoslavia, Iran, Irak, Somalia og en rekke andre områder (Burma, Rwanda, Burundi, Sudan, Etiopia osv). Fra 2000, har den største andelen flyktninger kommet fra Somalia, Afghanistan og Irak. 15

16 Tabell 1 Flyktninger Landbakgrunn. 1 Januar 2005 land 1 Januar 2005 Total Irak Bosnia-Herzegovina Somalia Iran Vietnam Serbia & Montenegro Sri Lanka Afghanistan Chile Russland Tyrkia Kroatia Etiopia Eritrea Pakistan Polen 961 Rest Nåværende situasjon Det norske samfunnet er i konstant endring med en innvandrerbefolkning (SSBs definisjon er to foreldre født utenfor Norge) på 8,3 % ( ) og i Oslo-området bor anslagsvis 48 % av alle innvandrerne. Det betyr at 23 % av innbyggerne i Oslo har to foreldre som er født i utlandet og i noen områder i Oslo har flertallet innvandrerbakgrunn. På noen skoler Oslo øst har mer enn 70 % av elevene innvandrerbakgrunn. Det er over registrerte muslimer. Dette er en tredobling de siste 10 årene. Netto innvandring de siste 10 årene er på over (se oppdaterte tall fra Det er dokumentert at innvandrerbefolkningen får færre muligheter til å bruke sine ferdigheter og utdanning og at de i stor grad jobber i ufaglærte yrker med begrensede og spesialiserte arbeidsoppgaver. Det har vist seg at mange virksomheter er usikre på å ansette folk som de tror har begrensede ferdigheter i norsk, særlig fordi det er få opplæringsprogrammer i arbeidslivet rettet mot ansatte innvandrere med svake kommunikasjonskunnskaper på norsk. 16

17 Lovene og forskrifter for nyankomne innvandrere og flyktninger er tillagt en ny lov om Introduksjonsprogram. Det er også handlingsplaner mot etnisk diskriminering, kompetanseutviklingsprogram rettet mot livslang læring samt programmer for å motvirke fattigdom og sosial eksklusjon. I tillegg er det et lovbesdtemt forbud mot etnisk diskriminering i arbeidslivet. Samtidig har det til nå vært tydelige mangler i ansvaret for oppfølging og implementering av disse planene og lovene hos sentrale og lokale myndigheter, særlig i forhold til samordning mellom arbeid, utdanning sosiale tjenester, helsetilbud, innvandringsmyndighetene med mer. Det har også vært liten koordinering mellom ulike etater, departementer og offentlige tjenestesteder. Hovedproblemene ser ut til å ha sammenheng med ansvarsfraskrivelse, manglende langsiktig planlegging og liten koordinering mellom tiltak og ulike erfaringer. Dette til tross, det er en forståelse hos myndighetene for disse vanskelighetene og det er en uttrykt interesse for å gjøre en innsats på dette området. Særlig kan flere erklæringer tyde på at den nye regjeringen som ble valgt i 2005 har en økt oppmerksomhet mot arbeidsløsheten for innvandrere. Dette ønsker de å rette opp gjennom flere ansettelser av innvandrere og flyktninger og bedre utnyttelse av innvandrere og flyktningers kompetanse på norske arbeidsplasser. Tabell 2 Innvandrere fordelt på nasjonal bakgrunn De 15 største innvandrergruppene 2001 og januar januar Pakistan Pakistan Sverige Sverige Danmark Irak Vietnam Danmark Jugoslavia Vietnam Bosnia-Herz Somalia Irak Bosnia-Herz Iran Iran Tyrkia Tyrkia UK Serbia/Monte Sri Lanka Tyskland Somalia Sri Lanka Tyskland Polen USA UK Finnland Russland % økning av polakker 17

18 I begynnelsen av 2006 hadde 74 % av innvandrerbefolkningen ikke-vestlig bakgrunn. I absolutte tall hadde personer med asiatisk bakgrunn (m/tyrkia) den største økningen i 2005 med 8500, fulgt av østeuropeere med Økning av østeuropeere var i prosent størst (11.1 %) og deretter kom afrikanere (8.4 %). Den største økningen i 2005 med var polakker, etterfulgt av irakere (1 700), russere (1 350), somaliere (1 200) og tyskere (1 000). For irakere og somaliere var både økningen i fødselstall og innvandring høyt. For polakker, russere og tyskere var økningen mest grunnet i ny innvandring. Økningen av polske innvandrere var på 33 % i % har ikke vestlig-bakgrunn. Totalt personer haddde 1.januar.2006 bakgrunn fra ikke-vestlige land. Dette utgjør 6.1 % av det totale innbyggerantallet. Personer fra andre vestlige land utgjør 2.2 %. Ved begynnelsen av 2001, var det total antallet med innvandrerbakgrunn 6.6.% av den norske befolkningen og 2.1 % kom fra vestlige land mens 4.5 % kom fra land utenfor vesten. Nesten halvparten av de med pakistansk bakgrunn er født i Norge av innvandrerbefolkningen er første generasjon innvandrere mens er født i Norge av to utenlandskfødte foreldre. Det betyr at omtrent hver sjette person fra innvandrerbefolkningen er født i Norge. Den største innvandrergruppa, pakistanerne, har det største antallet som er født i Norge, ca. 45 %..Prosentandelen av de som er født i Norge med bakgrunn fra Marokko, India, Sri Lanka, Tyrkia og Vietnam er sammenligningsvis på 30 %. Fra Thailand, USA og Sverige er proporsjonen på mindre enn fem prosent. Disse forskjellene forklares gjennom lengden på oppholdet i Norge og i ulike gruppers ekteskapsmønstre. 18

19 Tabell 3 Ansatte etter alder, opprinnelse og generasjon. Alle Hele befolkningen 69,4 59,5 79,7 82,1 48,6 1. generasjon innvandrere 55,6 42,8 59,4 64,2 41,3 Nordiske land 71,5 66,9 80,7 80,6 50,5 Vest-Europa 66,8 39,9 73,9 77,8 51,4 Nye EU land 61,0 46,6 65,2 72,0 45,7 Øst-Europa ellers 53,9 46,4 60,6 61,6 23,5 Nord-Amerika & Oceania 54,5 26,4 60,2 69,1 37,5 Asia m/tyrkia 48,6 40,1 52,4 54,4 26,1 Afrika 40,3 29,7 43,3 46,1 27,2 Sør & sentral Amerika 56,9 43,6 58,2 66,1 43,5 Født i Norge av utenlandskfødte foeldre 57,9 49,6 70,9 78,8 59,8 Nordiske land 74,0 60,6 79,9 80,9 45,5 Vest-Europa 69,0 50,0 77,6 77,4 76,3 Nye EU land 67,3 49,8 71,4 80,1 72,7 Øst-Europa ellers 69,6 64,3 74,3 71,7 100,0 Nord-Amerika & Oseania 65,8 45,1 80,0 75,4 50,0 Asia m/tyrkia 51,9 48,3 65,3 75,0 100,0 Afrika 52,1 51,2 57,3 50,0 - Sør & sentral-amerika 42,7 37,9 64,7-50,0 19

20 Absolutte tall Hele befolkningen generasjon Nordiske land Vest-Europa Nye EU land Øst-Europa ellers Nord-Amerika & Oseania Asia m/tyrkia Afrika Sør & sentral-amerika generasjon Nordiske land Vest-Europ Nye EU land Øst-Europa ellers Nord-Amerika & Oceania Asia m/tyrkia Afrika Sør & sentral-amerika Behov for arbeidskraft I de seneste årene har det vært en livlig diskusjon om import av utenlandsk arbeidskraft. Med utgangspunkt i de demografiske endringene, er det fra mange hold beskrevet et behov for innvandring for å ha en sunn balanse mellom den arbeidsføre befolkningen og eldre, uføre og barn og unge under utdanning. Nordmenn blir eldre og de unge studerer lengre slik at det blir færre arbeidsføre i tillegg til lavere barnekull over mange år. Det har også vært store endringer på arbeidsmarkedet ved at mange arbeidsplasser har redusert antallet ansatte gjennom økt rasjonalisering mens andre arbeidsområder og sektorer har utrykt behov for arbeidskraft. Den lave fertiliteten i alle vestlige land fører også til at en normal utveksling av arbeidskraft mellom disse landene ikke kan erstatte de lave fødselstallene i Norge over flere år. 20

Svein Blom og Kristin Henriksen (red.)

Svein Blom og Kristin Henriksen (red.) 2008/5 Rapporter Reports Svein Blom og Kristin Henriksen (red.) Levekår blant innvandrere i Norge 2005/2006 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter Reports I denne serien publiseres

Detaljer

Notater. Lars Østby (red) Innvandrere i Norge Hvem er de, og hvordan går det med dem? Del II Levekår. 2004/66 Notater 2004

Notater. Lars Østby (red) Innvandrere i Norge Hvem er de, og hvordan går det med dem? Del II Levekår. 2004/66 Notater 2004 2004/66 Notater 2004 Lars Østby (red) Notater Innvandrere i Norge Hvem er de, og hvordan går det med dem? Del II Levekår Avdeling for Personsstatistikk Innhold Innhold... 1 Tabellregister... 3 Figurregister...

Detaljer

Et sensitivt barnevern. Om ikke-vestlig foreldres opplevelse og erfaring med barneverntjenesten. Masteroppgave i sosialt arbeid

Et sensitivt barnevern. Om ikke-vestlig foreldres opplevelse og erfaring med barneverntjenesten. Masteroppgave i sosialt arbeid Om ikke-vestlig foreldres opplevelse og erfaring med barneverntjenesten Masteroppgave i sosialt arbeid Marie Florence Moufack Trondheim, desember 2010 NTNU Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap

Detaljer

Kompetanseinnvandring - Hvordan gjør vi Norge til et foretrukket land?

Kompetanseinnvandring - Hvordan gjør vi Norge til et foretrukket land? Kompetanseinnvandring - Hvordan gjør vi Norge til et foretrukket land? Kartlegging av hindringer og behov for tiltak i samarbeid med: Kompetanseinnvandring - Hvordan gjør vi Norge til et foretrukket land?

Detaljer

Minoritetsspråklige elevers utfordringer i grunnskolen 2006 NR. 5

Minoritetsspråklige elevers utfordringer i grunnskolen 2006 NR. 5 Kommunal Utredning Minoritetsspråklige elevers utfordringer i grunnskolen 2006 NR. 5 Kommunale utredninger (KOU) skal gi et godt faglig grunnlag for politiske og administrative vedtak. En utredning kan

Detaljer

Integrert, men diskriminert

Integrert, men diskriminert IMDi-rapport 9-2008 Integrert, men diskriminert en undersøkelse blant innvandrere fra Afrika, Asia, Øst-Europa og Sør- og Mellom-Amerika Visjon Like muligheter og like levekår i et flerkulturelt samfunn

Detaljer

Effektiv og målrettet informasjon og kommunikasjon med innvandrergrupper

Effektiv og målrettet informasjon og kommunikasjon med innvandrergrupper Effektiv og målrettet informasjon og kommunikasjon med innvandrergrupper Statskonsult rapport 2007:01 Forord Statskonsult fikk i oppdrag fra UDI å samle inn kunnskap om hvilke informasjonsbehov nyankomne

Detaljer

Handlingsplan 2013-2016. Vi trenger innvandrernes kompetanse

Handlingsplan 2013-2016. Vi trenger innvandrernes kompetanse Handlingsplan 2013-2016 Vi trenger innvandrernes kompetanse Handlingsplan 2013-2016 Vi trenger innvandrernes kompetanse 2 INNHOLD FORORD 3 KAPITTEL 1 BAKGRUNN 4 KAPITTEL 2 GODKJENNING AV MEDBRAKT KOMPETANSE

Detaljer

ILLUSTRASJONSFOTO: COLOURBOX. Vi er på rett vei. Tall og fakta om integreringen i Norge

ILLUSTRASJONSFOTO: COLOURBOX. Vi er på rett vei. Tall og fakta om integreringen i Norge ILLUSTRASJONSFOTO: COLOURBOX Vi er på rett vei Tall og fakta om integreringen i Norge Arbeidsliv Sysselsettingen er høyere i Norge enn i de fleste andre europeiske land, både blant innvandrere og i hele

Detaljer

FoU rapport nr. 4/2009

FoU rapport nr. 4/2009 FoU rapport nr. 4/2009 Internasjonalisering av arbeidsmarkedet Suksesskriterier som kan bidra til at høykompetent arbeidskraft blir værende i bedrift og region Forfattere: Knut Hidle Winfried Ellingsen

Detaljer

Notater. Lars Østby (red) Innvandrere i Norge Hvem er de, og hvordan går det med dem? Del I Demografi. 2004/65 Notater 2004

Notater. Lars Østby (red) Innvandrere i Norge Hvem er de, og hvordan går det med dem? Del I Demografi. 2004/65 Notater 2004 2004/65 Notater 2004 Lars Østby (red) Notater Innvandrere i Norge Hvem er de, og hvordan går det med dem? Del I Demografi Avdeling for Personsstatistikk Forord Statistisk sentralbyrå (SSB) legger med dette

Detaljer

Godt no(rs)k? - om språk og integrering. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Godt no(rs)k? - om språk og integrering. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Godt no(rs)k? - om språk og integrering Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Godt no(rs)k? - om språk og integrering Innhold De l 1: S i d e 1 0 4 5 Del 2: Side 46 93 Norskopplæringen :10 12: Norskopplæring

Detaljer

Anne Britt Djuve, Elisabeth Gulløy, Hanne C. Kavli og Frode Berglund. Datafangst når minoritetsbefolkningen er målgruppe

Anne Britt Djuve, Elisabeth Gulløy, Hanne C. Kavli og Frode Berglund. Datafangst når minoritetsbefolkningen er målgruppe Anne Britt Djuve, Elisabeth Gulløy, Hanne C. Kavli og Frode Berglund Datafangst når minoritetsbefolkningen er målgruppe Anne Britt Djuve, Elisabeth Gulløy, Hanne C. Kavli og Frode Berglund Datafangst

Detaljer

Interesseorganisasjoner for utviklingshemmede også for innvandrere?

Interesseorganisasjoner for utviklingshemmede også for innvandrere? Anna Kittelsaa Berit Berg Interesseorganisasjoner for utviklingshemmede også for innvandrere? NTNU Samfunnsforskning Dragvoll Allé 38 B 7491 Trondheim, Norway Tel: 73 59 63 00 Fax: 73 59 66 24 Grafisk

Detaljer

Innvandrerne som skulle klare seg selv

Innvandrerne som skulle klare seg selv Arbeidsmigrasjonen til Norge de siste årene mangler historisk sidestykke, og bekymringen for framveksten av nye fattigdoms- og velferdsutfordringer er økende. I denne rapporten ser vi på hvilke praktiske

Detaljer

«Alt var forskjellig i Norge»

«Alt var forskjellig i Norge» «Alt var forskjellig i Norge» Om flyktningers overgang fra hjemlandet til et liv i Norge. Ann Kristin Alseth, Lise Dalby, Aina Lian Flem og Peder Martin Lysestøl Høgskolen i Sør Trøndelag, Program for

Detaljer

Meld. St. 13. Samspill i praksis. (2011 2012) Melding til Stortinget. Utdanning for velferd

Meld. St. 13. Samspill i praksis. (2011 2012) Melding til Stortinget. Utdanning for velferd Meld. St. 13 (2011 2012) Melding til Stortinget Samspill i praksis Innhold 1 Bedre helse og velferd et spørsmål om kompetanse... 7 1.1 Om meldingen... 10 1.2 Sentrale begreper... 10 Del I Utfordringen...

Detaljer

Ny kunnskap om aldring og arbeid

Ny kunnskap om aldring og arbeid Ny kunnskap om aldring og arbeid Per Erik Solem Rapport nr 6/12 NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Ny kunnskap om aldring og arbeid PER ERIK SOLEM Norsk institutt for forskning

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av Ny sjanse

Samfunnsøkonomisk analyse av Ny sjanse R Samfunnsøkonomisk analyse av Ny sjanse Rapport 2012-06 Proba-rapport nr. 2012-06, Prosjekt nr. 11065 ISSN: 1891-8093 AG, TT, SK, LEB, 11. juni 2012 Rapport 2012-06 Samfunnsøkonomisk analyse av Ny sjanse

Detaljer

2. distrikt, 7. distrikt, 8. distrikt og TeVeBu

2. distrikt, 7. distrikt, 8. distrikt og TeVeBu Et samarbeidsprosjekt mellom 2. distrikt, 7. distrikt, 8. distrikt og TeVeBu 2004 1 Forord Denne rapporten er et resultat av samarbeidsprosjektet Arbeidsmiljøloven i et fargerikt arbeidsliv (AIFA) som

Detaljer

foretak på grunnlag som nevnt i første ledd blir behandlet dårligere enn Asylsøkernes

foretak på grunnlag som nevnt i første ledd blir behandlet dårligere enn Asylsøkernes 4. Forbud mot diskriminering. Direkte og indirekte diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion eller livssyn er forbudt. Med direkte diskriminering

Detaljer

Jon Horgen Friberg. Ungdom, fritid og deltakelse i det flerkulturelle Oslo

Jon Horgen Friberg. Ungdom, fritid og deltakelse i det flerkulturelle Oslo Jon Horgen Friberg Ungdom, fritid og deltakelse i det flerkulturelle Oslo Jon Horgen Friberg Ungdom, fritid og deltakelse i det flerkulturelle Oslo Fafo-notat 2005:16 1 Fafo ISSN 0804-5135 2 Innhold Forord...

Detaljer

Innvandring gjennom Human Rights Service (HRS) R1/2005

Innvandring gjennom Human Rights Service (HRS) R1/2005 Innvandring gjennom Ekteskap Human Rights Service (HRS) R1/2005 Human Rights Service (HRS) Møllergt. 9, 0179 Oslo Tlf. 22 33 80 00 www.rights.no post@rights.no pc04/05-r1/2005 17. mai 2005 Denne rapporten

Detaljer

Handlingsplan. Likestilling 2014. Regjeringens handlingsplan for likestilling mellom kjønnene

Handlingsplan. Likestilling 2014. Regjeringens handlingsplan for likestilling mellom kjønnene Handlingsplan Likestilling 2014 Regjeringens handlingsplan for likestilling mellom kjønnene? Handlingsplan Likestilling 2014 regjeringens handlingsplan for likestilling mellom kjønnene Forord Norge kåres

Detaljer

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Håkon Høst, Asgeir Skålholt, Rune Borgan Reiling og Cay Gjerustad

Detaljer

Flyktningplan. for Arendal kommune 2012-2015

Flyktningplan. for Arendal kommune 2012-2015 Flyktningplan for Arendal kommune 2012-2015 Mars 2012 Innhold 1 SAMMENDRAG... 2 2 INNLEDNING... 3 2.1 Mandat og rammer for arbeidet... 3 2.2 Føringer fra kommuneplanen... 3 2.3 Organisering av planarbeidet...

Detaljer

Det er jo ingen som sulter her, men...

Det er jo ingen som sulter her, men... Inger Lise Skog Hansen, Hanne Bogen, Tone Fløtten, Axel West Pedersen, Jardar Sørvoll Det er jo ingen som sulter her, men... Kommunale strategier i arbeidet med å forebygge og bekjempe fattigdom Inger

Detaljer

ARBEIDSINNVANDRING OG ARBEIDET FOR ET SERIØST OG RYDDIG ARBEIDSLIV

ARBEIDSINNVANDRING OG ARBEIDET FOR ET SERIØST OG RYDDIG ARBEIDSLIV ARBEIDSINNVANDRING OG ARBEIDET FOR ET SERIØST OG RYDDIG ARBEIDSLIV 1 Innholdsfortegnelse ARBEIDSINNVANDRING OG ARBEIDET FOR ET SERIØST OG RYDDIG ARBEIDSLIV... 3 VIRKE MENER EN OPPSUMMERING... 4 DEL 1:

Detaljer

EN GOD NABO NTNU. Gry Mette D. Haugen Veronika Paulsen Berit Berg. Evaluering av Redd Barna sitt arbeid med nylig bosatte familier.

EN GOD NABO NTNU. Gry Mette D. Haugen Veronika Paulsen Berit Berg. Evaluering av Redd Barna sitt arbeid med nylig bosatte familier. Gry Mette D. Haugen Veronika Paulsen Berit Berg EN GOD NABO Evaluering av Redd Barna sitt arbeid med nylig bosatte familier NTNU Samfunnsforskning Dragvoll Allé 38 B 7491 Trondheim, Norway Tel: 73 59 63

Detaljer

Anne Britt Djuve, Hedda Haakestad og Erika Braanen Sterri

Anne Britt Djuve, Hedda Haakestad og Erika Braanen Sterri Anne Britt Djuve, Hedda Haakestad og Erika Braanen Sterri Rett til utdanning? Grunnskoleopplæring og videregående opplæring som tiltak i introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere Æ Ø Anne Britt

Detaljer