SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling Formannskapet har møte den kl i Formannskapssalen. Saksliste

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling Formannskapet har møte den 19.08.2009 kl. 10.00 i Formannskapssalen. Saksliste"

Transkript

1 SAKSDOKUMENT Eventuelle forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr. Møteinnkalling Formannskapet har møte den kl Arkivsaksnr. i Formannskapssalen Saksliste 84/09 09/7 STARTLÅN YTTERLIGERE ØKNING AV MIDLER FOR VIDERETILDELING 85/09 09/3611 REDUKSJON AV KOMMUNAL GEBYRER REVIDERING AV ORDNINGEN OG RETNINGSLINJER 86/09 09/3636 KOMMUNALE BOLIGTOMTER - RETNINGSLINJER 2009 REVIDERING TILDELING OG TILSAGN 87/09 09/3680 ENRINGER I KOMMUNELOVEN MED TILHØRENDE FORSKRIFTER OG ENDRINGER I FORVALTNINGSLOVEN I tillegg skal følgende sak behandles: ROGNSUND EKSKUSJONSSTED SALG Saken ettersendes. Orienteringer: KS-modellen som oppreisningsordning for tiligere barnehjemsbarn i Finnmark Fordeling av skjønnsmidler 2010 brev til Fylkesmannen i Finnmark. Kommunens inntektssystem, utredning av utgiftsutjamningstilskuddet. Alta, Geir Ove Bakken Ordfører Bjørg T. Wirkola Sekretær Alta kommune ALTA Tlf

2 Sak 84/09 STARTLÅN YTTERLIGERE ØKNING AV MIDLER FOR VIDERETILDELING Saksbehandler: Anne K. Myreng Arkiv: 251 Arkivsaksnr.: 09/7 Saksnr.: Utvalg Møtedato 84/09 Formannskapet / Kommunestyret Innstilling: Alta kommune søker Husbanken om 20 mill. i økte Startlånemidler for videreutlån i Totalt opplån i 2009 blir 60 mill. Rådmannen gjennomfører opptak av økte utlånsmidler, dette i hht. delegasjonsreglementet delegasjon til rådmannen i økonomisaker fond og tilskudd. Vedlegg: Gjeldende retningslinjer for tildeling av Startlån Avstemming restlån rapport fra Kredinor v/låneservice Andre saksdok.: Mappe 09/0007 Bakgrunn: Alta kommune har de siste 4 år tatt opp 40 mill. hvert år i Startlånemidler. Innlånet på 40 mill. pr. år har vært utfra behovet i markedet. I årsbudsjett er det vedtatt opptak av 20 mill. og vi har tidligere år søkt om økning til 40 mill. i juni august, men i år måtte vi søke om ytterligere midler allerede i april. Pr. dato har vi gitt tilsagn i 2009 på totalt kr ,-. Det som overstiger disponible midler er tilsagn som ikke er benyttet i 2008 og dermed tilbakeført regnskapet. Vi har for resten av året kr ,- disponibelt og søker derfor om ytterligere opptak av lånemidler. I løpet av de 7 første månedene i år har vi behandler 114 lånesøknader, dette er 12 søknader mer enn i hele 2008 og vi kan forvente bortimot en fordobling av søkermassen i Kommunens totale låneportefølge er 209 lån, som beløper seg til kr ,-, av dette har vi pr. dato en total utestående restanse på kr ,-. Tallene er hentet fra rapport i Kredinor sitt system, som forvalter alle våre lån. Det økte behovet for lånemidler skyldes at Privatbanker har blitt mer restriktiv med utlån generelt og er lite villig til å være behjelpelig med ordninger i saker der boliglånet er misligholdt. Det har innkommet flere saker fra privatbanker der det søkes om refinansiering av boliglån og forbruksgjeld. Mislighold av lån i det private marked kommer av høy rente i begynnelsen av 2008 og noen få som har fått redusert inntekt. Dette er vel et utslag av den annonserte finanskrisen. Side 2 av 13

3 Sak 84/09 Våre lånekunder blir fulgt opp når det gjelder restanser slik at det er mulig å hjelpe kunden med betalingsavtaler og i verste fall refinansiering. Ved oppfølging kontinuerlig via vår webløsning med Kredinor har vi mulighet for å fange opp restanser i en tidlig fase, dermed kan vi få til gode løsninger for alle parter. Vi har ikke registrert tap i Klippet fra Husbankens hjemmeside som styrker våre erfaringer i 2009: Husbanken har nok startlånemidler I forbindelse med regjeringens økonomiske krisepakke er lånerammen til Husbanken økt med to milliarder kroner i 2009, og startlån har førsteprioritet. Strategidirektør Bjørn Johan Pedersen i Husbanken forventer sterk etterspørsel etter startlån fra kommunene og oppfordrer dem om å søke Husbanken. Regjeringens krisepakke innebærer en styrking av startlånet. Dette lånet er et av de viktigste virkemidlene til å hjelpe mennesker som i disse tider ikke får lån i private banker eller sliter med å klare sine forpliktelser, sier han. Dersom den økonomiske utviklingen fortsetter i 2009, vil tallet på mennesker som sliter på boligmarkedet stige. Startlånet har allerede blitt viktig for flere grupper. Kommunenes tidlige og rekordstore startlånopptak, er veldig positivt for dem som sliter på boligmarkedet, mener han. Husbanken framhever at kommunene vil få det de ber om når det gjelder startlån. Husbanken ser at flere kommuner som har hatt moderate låneopptak av startlån, nå øker låneopptak. Dette er veldig bra, sier strategidirektøren. Lave tap liten risiko Noen kommuner har vært tilbakeholdne med å benytte startlån-ordningen fordi de sammen med Husbanken må dekke en del av tapet dersom kundene får problemer med å betjene lånene. Siden ordningen ble lansert, har det vært svært små tap på startlån og aldri har så få misligholdt slike lån som i At kommunene og Husbanken deler tapene og at de har egne tapsfond avsatt fra boligtilskuddsmidler, kan bidra til at de våger å bruke startlånet mer for å nå sine boligsosiale mål. Dersom den økonomiske utviklingen fortsetter i 2009, vil tallet på arbeidsløse stige. Startlånet har allerede blitt viktig for flere grupper. Kommunenes tidlige og rekordstore startlånopptak, kan tyde på at de ruster seg for økt etterspørsel fra sine innbyggere, mener Bjørn Johan Pedersen. Tapsdeling mellom kommunen og staten Staten kan etter søknad bære 50 % av tapet for følgende låneordning: etableringslån II og etableringslån I som er gitt til flyktninger og personer med oppholdstillatelse på humanitært grunnlag. Det kan ettergis 50 % av tapt hovedstol og 50 % av inntil 13 måneders ubetalte renter. Ordningen omfatter kun første gangs videreutlån av etableringslånet. For startlån som er gitt etter har kommunen tapsrisikoen for de første 25 prosent av startlånets restgjeld på tapstidspunktet. Staten har tapsrisikoen for de siste 75 prosent. For begge tapsdelingene gjelder det at tapet er forsøkt realisert. Side 3 av 13

4 Sak 84/09 Økonomiske konsekvenser: Kommunens portefølge på utlånsmidler øker til 60 mill i Det enkelte lån blir betjent av låntaker utfra underskrevet gjeldsbrev. Vurdering: Regjeringen ønsker at kommunene bruker Startlånet aktivt som et boligpolitisk virkemiddel. Kommunal- og regionalministeren oppfordrer kommunene til å satse på startlån både til etablering og refinansiering da dette gir god kommunal økonomi. (redusere sosialbudsjettet) Utfra dette prinsippet økes lånerammen med ytterligere 20 mill. til totalt 60 mill. i Hver enkelt sak gjennomgår en god behandling og blir vurdert opp mot økonomi til å betjene lånet og boligens egnethet når det gjelder størrelse og tilpassing. Vurderingen vil redusere eventuelle tap, ivareta kommunens frarådningsplikt, men samtidig ta hensyn til den enkeltes behov. Ved oppfølging av restanselister på vår låneportefølge vil eeventuelle tap kunne reduseres og gode løsninger etableres. Side 4 av 13

5 Sak 85/09 REDUKSJON AV KOMMUNAL GEBYRER REVIDERING AV ORDNINGEN OG RETNINGSLINJER Saksbehandler: Anne K. Myreng Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 09/3611 Saksnr.: Utvalg Møtedato 85/09 Formannskapet Innstilling: Vedlagte forslag til endring av retningslinjer ved søknad om reduksjon av kommunale avgifter og eiendomsskatt datert vedtas og gjelder fra vedtaksdato. Potten for 2009 videreføres i 2010 og ny vurdering av pottens størrelse og om ordningen treffer riktige personer tas opp i en evaluering av ordningen og de nye retningslinjene i Vedlegg: Kopi av budsjett 2009 Kommunestyresak 146/08 Gjeldende retningslinjer for tildeling av tilskudd til redukajon av kommunale gebyr Husbankens tabell for bostøtte til unge uføre Andre saksdok.: Mappe 09/3611 Bakgrunn: Alta kommune har i noen år hatt ordningen der personer med minstepensjon (for 2008 var inntektsgrensa for 1 person kr ,-) har mulighet for å søke om et tilskudd for å redusere kostnadene med kommunale avgifter. Ordningen gjelder selveiere og leietakere der kommunale avgifter er inkl. i husleia. I 2008 ble det avsatt kr ,- for ordningen og det ble utbetalt kr ,-. Det var søkere som fikk avslag på bakgrunn av at de oversteg inntektsgrensa. Erfaringen er at inntektsgrensa var altfor lav. I Kommunestyresak 146/08 Budsjett har kommunestyre vedtatt følgende: Alta kommune øker utjevningsfondet for behovsprøvd tilskudd til dekning av kommunale avgifter og eiendomsskatt til kr ,- Kommunestyret ber om at administrasjonen utreder etablering av et boligsosialt fond som finansieres fra eiendomsskatten. Forslag til endrede retningslinjer: FORMÅL Formålet er endret for å innbefatte eiendomsskatt. Side 5 av 13

6 Sak 85/09 HVEM KAN FÅ TILSKUDD Inntekten er endret fra bare å omfatte minstepensjonister til å omfatte personer med lav inntekt. Inntektsgrensene følger Husbankens grenser for unge uføre og husstandene kan bestå av flere enn enslige og ektepar. Dette kan inkludere enslige/par med inntil 4 personer totalt. TILSKUDDETS STØRRELSE Kommunale avgifter + eiendomsskatt for enebolig 120m² innenfor bygrensa er ca kr ,- pr. år. Denne summen danner grunnlaget for øvre grense for utmåling av tilskudd. Tilskuddetsutmåling er inntil 50 % av dokumenterte utgifter for den enkelte søker, med en øvre grense på kr 5.750,- pr husstand pr år. SAKSBEHANDLING AVGJØRELSE Det settes av inntil kr av totalbeløp til saksbehandling, klager, event. søknader innkommet etter søkn.frist og annonsering. Saksbehandlingen foretas av Servicesentret. Administrasjonen har tilpasset gjeldende retningslinjer slik at eiendomsskatten regnes med som en utgift og at søkergruppen utvides med høyere inntektsgrenser og legger forslag til reviderte retningslinjer frem for behandling. Økonomiske konsekvenser: Årlig budsjettpost kr ,- for ordningen reduksjon av kommunale avgifter og eiendomsskatt Vurdering: Ordningen utvides til å omfatte flere søkere og utmålingen pr. søker øker i fht. økte kommunale gebyrer og nyinført eiendomsskatt. For å omfatte flere søkere settes inntektsgrensen lik det Husbanken bruker for søkere på den statlige bostøtta for gruppen ung ufør. Inntektsgrunnlaget kan være trygd eller lønnsinntekt men denne skal være under inntektsgrensa. Ved å benytte denne innteksgrensa vil den bli oppjustert automatisk og dermed følge inntektsreguleringer. Potten for 2009 videreføres i 2010 og ny vurdering av pottens størrelse om ordningen treffer riktige personer tas opp i en evaluering av ordningen og de nye retningslinjene i Foreløpig opprettes det ikke fond men midlene gis i driftsbudsjettet, som dagens ordning. Det må også tas til vurdering om det skal etableres et fond og hvordan dette skal bygges opp, hvordan det skal brukes og tildelingskriterier. Det er usikkert hvor stort behov det vil være etter innføring av eiendomsskatt så det vil være behov for en gjennomgang om 2 år for å se om ordningen treffer riktige personer og om det kan være andre typer ordninger som kan tas av samme pott slik at den kanskje deles mellom private og muligens næringseiendommer der skatten overstiger årlig driftsresultat. Side 6 av 13

7 Sak 86/09 KOMMUNALE BOLIGTOMTER - RETNINGSLINJER 2009 REVIDERING TILDELING OG TILSAGN Saksbehandler: Anne K. Myreng Arkiv: L83 &00 Arkivsaksnr.: 09/3636 Saksnr.: Utvalg Møtedato 86/09 Formannskapet Innstilling: Vedlagte retningslinjer for tildeling av kommunale boligtomter datert vedtas og gjelder fra vedtaksdato. Vedlagte retningslinjer for tomtetilsagn datert vedtas og gjelder fra vedtaksdato. Hvis kjøpekontrakt for boligtomter vedtas innarbeides dette i retningslinjene for tomtetilsagn. Vedlegg: Gjeldende retningslinjer tildeling av kommunale boligtomter datert Gjeldende retningslinjer tomtetilsagn Andre saksdok.: Mappe 09/3636 Bakgrunn: I hht. Pkt. 5 i retningslinjene for tildeling av tomter skal endring av retningslinjene og uklarheter vedrørende praktiseringen av reglementet legges fram for Alta formannskap for klargjøring. Rettinger eller tillegg til retningslinjer er merket med understreking i vedlagte reviderte retningslinjer. Retningslinjer for tildeling: Dette er retningslinjer som gjelder behandling av søknader på kommunale boligtomter. Endringene gjelder tillegg til gjeldende retningslinjer og endringer av disse. Pkt. 2 Tildeling Vi har erfart at det er søkere med bolig i distrikts-alta (gamle Talvik kommune, unntatt Talvik og Kviby) som ønsker å flytte til sentral-alta og får problem med å få tildelt tomt da de eier egen bolig som de får problem med å få solgt. Ved å eie egen bolig havner de nederst på lista når det gjelder hvem som prioriteres. Endringen går ut på at disse det gjelder skal ha mulighet for kommunal tomt på linje med søkere som ikke eier egen bolig. Side 7 av 13

8 Sak 86/09 Det er også behov for konkretisering av søknad på sosialt grunnlag. Vi har fått inn søknader med bakgrunn i dårlig økonomi, trangboddhet og bare ønske om tomt, disse bør søke på ordinært grunnlag. Vi har lagt inn krav der søker skal ha behov for tilrettelagt bolig grunnet funksjonshemming. Pkt. 3 Informasjon Det er også en endring for utsendt informasjon der søkerliste som viser alle søkernes ansiennitet blir lagt ved vedtak på søknad om tomt. Her kan søker se hvor på lista han/hun kommer. Det vi kommer til å utelate er søkers rangering for hver enkelt tomt. I tillegg har vi tatt med opplysninger om tomtekostnader for kjøp/feste. Retningslinjer for tilsagn: Retningslinjene for tilsagn regulerer forholdet mellom tilsagnshaver og Alta kommune frem til tomta er bebygd. Formålet med endringer og tillegg er å stoppe spekulasjoner med kommunale boligtomter. Noen få tilsagnshavere har solgt tomter med fortjeneste og dette må vi regulere slik at det blir umulig eller i hvert fall vanskelig. 2 nye punkt er tatt med: tolking av reglement og skjøte. Punktene er tatt med for å klargjøre saksbehandling når det gjelder endringer eller praktisering av retningslinjene og krav til kjøper for å få utstedt skjøte på tomta. Byggefrist Her er det gjort noen konkretiseringer. Bygging er endret til byggearbeider inkludert grunnarbeid må fysisk være igangsatt. Søknad om utsettelse på sosialt grunnlag må dokumenteres med legeerklæring (det har blitt for enkelt å søke om utsettelse av byggefrist) derfor dette kravet. Dersom byggefristen ikke overholdes og ingen søknad om utsettelse er mottatt legges det til grunn at tilsagnshaver har sagt fra seg tomta og den utlyses på nytt. Her er det tatt med at tilsagnshaver sier fra seg tomta før den utlyses på nytt. Overdragelse av tilsagn videresalg av ubebygd/påbegynt bygging av tomt Vi har erfart at tilsagnshavere har solgt tomta med en gevinst på tusen. Det blir laget forslag til kjøpekontrakt som vil bli sendt til politisk behandling i september. Kjøpekontrakten skal forhindre denne type spekulasjon og gi oss en bindende avtale med tilsagnshaver. Vi har pr. Side 8 av 13

9 Sak 86/09 dato tilsagnet som eneste avtale med tilsagnshaver og ønsker noe mer bindene i tillegg til at vi skal klausulere skjøte i fht. kjøpekontrakt når denne blir vedtatt. Kjøp eller feste av tomt Her et det tatt med en opplysning om når kjøpesummen skal være betalt. Tomtekostnader Tomtekostnader er ikke mva-pliktige i hht. mva-loven og dette er tatt med som en opplysning til tilsagnshaver. Høring/merknader: Ingen Økonomiske konsekvenser: Ingen Vurdering: Alta kommune ønsker å ha kommunale boligtomter som et boligsosialt virkemiddel og det er derfor viktig at dette virkemiddel når riktig gruppe søkere. Med foreslåtte endringer ønskes en målrettet tildeling. Utfra opplysninger i saken vedtas reviderte rettningslinjer for tomtetildelig og reviderte retningslinjer for tomtetilsagn. Side 9 av 13

10 Sak 87/09 ENRINGER I KOMMUNELOVEN MED TILHØRENDE FORSKRIFTER OG ENDRINGER I FORVALTNINGSLOVEN Saksbehandler: Kari Jørgensen Arkiv: 400 &21 Arkivsaksnr.: 09/3680 Saksnr.: Utvalg Møtedato 87/09 Formannskapet / Kommunestyret Innstilling: Alta kommunestyre tar orienteringen om endringer i kommuneloven og forvaltningsloven til etterretning Vedlegg: Rundskriv om ikraftsetting av endringer i kommuneloven og Svalbardloven ( om tillitskapende forvatning mv. i kommuner og fylkeskommuner ) H-08/09, datert Orientering fra kommunal- og regionaldepartementet om endringer i forvaltningsloven ( habilitet for styremedlemmer mv. i offentlig heleide selskaper), datert Saksopplysninger: Formålet med denne saken er å orientere om noen av de viktigste endringene i kommuneloven og forvaltningsloven som har betydning for politikernes og kommunale tjenestemenns daglige virke i Alta kommune. Hovedformålet med lovendringene i kommuneloven er å bidra til å legge til rette for at den kommunale forvaltning av fellesskapets interesser skjer på en mest mulig tillitskapende måte samt sikre at kommunal forvatning bygger på en høy etisk standard. Det har vært et mål å gjøre rollene innenfor den kommunale virksomhet klarere. Habilitetsreglene i forvaltningsloven er skjerpet ved at ingen kommunalt tilsatte eller folkevalgte skal være med på å behandle saker som gjelder et selskap der de selv er styremedlem eller er leder / har en ledende stilling. Side 10 av 13

11 Sak 87/09 Endringer i kommuneloven og tilhørende forskrifter: Kommunelovens 1: Endringer i formålsbestemmelsen Formålsparagrafen i kommuneloven har tidligere fremhevet de sentrale prinsippene som det lokale folkestyret bygger på: hensynet til lokaldemokratiet og til en rasjonell og effektiv drift innenfor rammen av det nasjonale fellesskap. Det er nå vedtatt at hensynet til en tillitskapende forvaltning også skal tas inn i formålsparagrafen ved at det tas inn i lovens 1 at kommuneloven skal legge til rette for en tillitskapende forvaltning og ha en høy etisk standard. Kommunelovens 48, nr. 5 Redegjørelseskrav i årsberetningen Det er vedtatt at kommunen skal rapportere i årsmeldingen for planlagte og gjennomførte tiltak for å sikre høy etisk standard i virksomheten. Eksempler på ulike typer tiltak som kan være relevant å nevne å årsberetningen: - Utarbeiding / oppdatering av etiske retningslinjer,- gjennomføre kurs/ seminarer om aktuelle etiske problemstillinger, - gjennomførte/ planlagte forvatningsrevisjoner av betydning for kommunens omdømme og tillit. Kommuneloven 30 nr. 4 og 59 nr.1 og nr.3 Avgjørelser om møteoffentlighet og habilitet Det er vedtatt at avgjørelser om møter skal holdes for åpne eller lukkede dører og avgjørelser om habilitet skal protokolleres og hjemmelsgrunnlaget skal protokolleres. Det er videre vedtatt at slike avgjørelser skal kunne være gjenstand for selvstendig lovlighetskontroll ( til fylkesmannen ). En lovlighetskontroll vil som hovedregel ikke medføre at avgjørelsen utsettes til lovlighetskontrollen er avgjort ( fordi man ønsker å sikre kontinuitet i saksbehandlingen ). Alle de ovennevnte lovendringene trådte i kraft 1.juli 2009 Kommuneloven 65 nr 2 Valgbarhet til styret i kommunale foretak: Det er vedtatt å innføre begrensninger på hvem som kan velges til styret i kommunale foretak. Administrasjonssjefen og administrasjonssjefens stedfortreder kan ikke velges til styret av et kommunalt foretak i egen kommune ( se nærmere definisjon på stedfortreder i vedlagt Rundskriv H-08/09 ). Denne lovendringen trer i kraft fra 1. januar 2010 Side 11 av 13

12 Sak 87/09 Endring i forskrift om godtgjøring til medlemmer i styret i kommunale foretak og i interkommunale selskaper: I forskriften presiseres at det er representantskapet selv som fastsetter godtgjøringen til styremedlemmene i et interkommunalt selskap ( IKS ) og at det er kommunestyre selv som fastsetter godtgjøringen til styret i et kommunalt foretak (KF). Formålet med endringene er å unngå mistanker om at styrene påvirker sin egen godtgjøring. Denne lovendringen trådte i kraft 1.juli 2009 Forskriften sier ingenting om hvem som skal fastsette godtgjøringen til representatskapsmedlemmer i interkommunale selskap (IKS). Departementet har i en uttalelse av 13.mai 2009 tilrådd at kommunestyret selv fastsetter godtgjøringen til disse. KS Eierforum deler departementets syn og har i en beslutning i styremøte 28.april 2009 vurdert at eierkommunene bør fastsette og utbetale godtgjøringen til medlemmer i representantskapet. Endringer i forvaltningsloven: Forvaltningsloven 6 ( skjerping av habilitet for styremedlemmer mv. i offentlig heleide selskap ) endring i forvaltningsloven 6, 1.ledd bokstav e) Endringen i forvaltningsloven innebærer at ingen kommunalt ansatte eller folkevalgte kan være med på å behandle saker i kommunen som gjelder et selskap der de selv er leder eller styremedlem. Med de nye reglene vil ingen som sitter i styret i et heleid kommunalt eid selskap ( IKS, A/S ) kunne være med på å behandle saker i politiske utvalg hvor selskapet er part i saken. Dette vil for eksempel gjelder de som i dag sitter i styret i VEFAS IKS, Aurora kino IKS og Verdensarvsenter for bergkunst - Alta Museum IKS. Eks på saker hvor et selskap vil være part: - sak om å inngå kontrakt mellom kommunen og selskapet - hvor kommunal myndighetsutøvelse rettes direkte mot selskapet - endringer i selskapets vedtekter eller i selskapsavtale - når det er aktuelt å gjennomføre kontrollhandlinger mot selskapet herunder selskapskontroll Denne lovendringen trer i kraft etter valget i 2011 Kommunale foretak ( KF ), jfr. kommunelovens kap. 11 er ikke selvstendige rettssubjekt og er dermed ikke selskap som omfattet av forvaltningslovens 6, 1.ledd bokstav e). Inhabilitet vil likevel kunne inntre etter den generelle inhabilitetsregelen i forvaltningslovens 6, 2.ledd på samme måte som tidligere. Side 12 av 13

13 Side 13 av 13 Sak 87/09

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte Torsdag 16. april 2009 kl. 10.00 i Formannskapssalen, Alta rådhus. Tilleggs - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte Torsdag 16. april 2009 kl. 10.00 i Formannskapssalen, Alta rådhus. Tilleggs - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte Torsdag 16. april 2009 kl. 10.00 i Formannskapssalen, Alta rådhus. Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455193. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.09.2012 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

Saksfremlegg. 2) Kommunestyre selv, fastsetter godtgjøringen til styret i KF er. Godtgjørelsen settes til:

Saksfremlegg. 2) Kommunestyre selv, fastsetter godtgjøringen til styret i KF er. Godtgjørelsen settes til: Saksfremlegg Saksnr.: 09/1328-13 Arkiv: 280 Sakbeh.: Målfrid Kristoffersen Sakstittel: EIERSKAPSMELDING FOR ALTA KOMMUNE Planlagt behandling: Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE RØR

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stein Ove Sannes, SERV Arkiv: 251 Arkivsaksnr.: 12/4-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stein Ove Sannes, SERV Arkiv: 251 Arkivsaksnr.: 12/4-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Stein Ove Sannes, SERV Arkiv: 251 Arkivsaksnr.: 12/4-1 LÅNEOPPTAK AV STARTLÅN FOR 2012 Rådmannens forslag til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Kragerø

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stein Ove Sannes, SERV Arkiv: 251 Arkivsaksnr.: 06/

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stein Ove Sannes, SERV Arkiv: 251 Arkivsaksnr.: 06/ SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Stein Ove Sannes, SERV Arkiv: 251 Arkivsaksnr.: 06/02904-002 LÅNEOPPTAK AV STARTLÅN FOR VIDERE TILDELING Rådmannens forslag til vedtak: 1. Kragerø Kommune opptar gjeldsbrevlån

Detaljer

Retningslinjer for startlån fra Husbanken

Retningslinjer for startlån fra Husbanken HB 7.B.13 Januar 2013 Retningslinjer for startlån fra Husbanken 1 Formål Startlån skal tildeles kommuner for videre utlån, og skal bidra til å skaffe og sikre egnede boliger for unge og vanskeligstilte

Detaljer

Saksframlegg. Revidering av retningslinjer for startlån i Søgne kommune

Saksframlegg. Revidering av retningslinjer for startlån i Søgne kommune Søgne kommune Arkiv: 252 Saksmappe: 2012/932-9819/2015 Saksbehandler: Bente Hamre Dato: 06.03.2015 Saksframlegg Revidering av retningslinjer for startlån i Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 16/15

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE NR 10 Del 2. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 29/09 09/635 SØKNAD OM STARTLÅN - FORHØYET LÅNEOPPTAK

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE NR 10 Del 2. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 29/09 09/635 SØKNAD OM STARTLÅN - FORHØYET LÅNEOPPTAK RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDKOMITEEN FOR HELSE, OMSORG OG VELFERD Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.11.2009 Tid: kl. 17.00 Forfall meldes til sekretariatet, tlf. 32117481 (Ingebjørg)

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Knut Erik Kjemperud Arkiv: 044 &00 Arkivsaksnr.: 14/430 ENDRING AV KOMMUNENS ØKONOMI- OG DELEGERINGSREGLEMENT - STARTLÅN

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Knut Erik Kjemperud Arkiv: 044 &00 Arkivsaksnr.: 14/430 ENDRING AV KOMMUNENS ØKONOMI- OG DELEGERINGSREGLEMENT - STARTLÅN SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Knut Erik Kjemperud Arkiv: 044 &00 Arkivsaksnr.: 14/430 ENDRING AV KOMMUNENS ØKONOMI- OG DELEGERINGSREGLEMENT - STARTLÅN Rådmannens forslag til vedtak: Kommunens

Detaljer

I møte ba sektorutvalg BIOM rådmannen om et notat.

I møte ba sektorutvalg BIOM rådmannen om et notat. BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN NOTAT Dato: Arkivkode: 18.03.2016 J.postID: 2016042130 Arkivsaksnr: 16/8311 Fra: Rådmannen Vedrørende: Startlån og statlig bostøtte I møte 2.3.2016 ba sektorutvalg BIOM rådmannen

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av startlån, samt tilskudd til etablering og tilpasning av bolig m.m.

Retningslinjer for tildeling av startlån, samt tilskudd til etablering og tilpasning av bolig m.m. Nannestad kommune Retningslinjer for tildeling av startlån, samt tilskudd til etablering og tilpasning av bolig m.m. Vedtatt av kommunestyret 17.3.2010, k-sak 9/10, revidert av Kommunestyret den 18.03.2014,

Detaljer

Grong kommune Rådmannen

Grong kommune Rådmannen Grong kommune Rådmannen Det kongelige kommunal - og regionaldepartement Postboks 8112 Dep. 0032 OSLO Vår ref: L.nr. Arkiv: Deres ref: Dato: 07/1704-5-LILIN 166/08 040 &13 08.01.2008 HØRING AV FORSLAG -

Detaljer

Retningslinjer for kommunale boligtomter i Alta kommune. Vedtatt av Alta formannskap den

Retningslinjer for kommunale boligtomter i Alta kommune. Vedtatt av Alta formannskap den Retningslinjer for kommunale boligtomter i Alta kommune Vedtatt av Alta formannskap den 28.06.17 Retningslinjer for kommunale boligtomter i Alta kommune Vedtatt i Alta formannskap den 28.06.2017. 1. Innhold

Detaljer

Startlån - Tilpasning av retningslinjer

Startlån - Tilpasning av retningslinjer Boligkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 26.02.2013 13710/2013 2010/238 252 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/3 Eldrerådet 04.03.2013 Råd for funksjonshemmede 05.03.2013 Ruspolitisk råd 05.03.2013

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Administrasjonsutvalget har møte. den kl i møterom Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Administrasjonsutvalget har møte. den kl i møterom Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Administrasjonsutvalget har møte den 08.02.2012 kl. 10.00 i møterom Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455196 eller postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf.. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste

Detaljer

Retningslinjer for STARTLÅN i Narvik kommune

Retningslinjer for STARTLÅN i Narvik kommune Retningslinjer for STARTLÅN i Narvik kommune Gjeldende fra 01.04.2016 1. Formål Startlån skal bidra til at husstander med langvarige boligetableringsproblemer skal få mulighet til å etablere seg og/eller

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Rådet for likestilling av funksjonshemmede har møte. den kl. 10:00. i møterom Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Rådet for likestilling av funksjonshemmede har møte. den kl. 10:00. i møterom Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Rådet for likestilling av funksjonshemmede har møte den 05.04.2016 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Restauranten : 15.12.2016 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles

Detaljer

Startlån - Tilpasning av retningslinjer

Startlån - Tilpasning av retningslinjer Boligkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 26.02.2013 13710/2013 2010/238 252 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/3 Eldrerådet 04.03.2013 13/4 Råd for funksjonshemmede 05.03.2013 Ruspolitisk råd

Detaljer

Finansrapport pr

Finansrapport pr Arkiv: 250 Arkivsaksnr: 2016/1314-6 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Finansrapport pr 31.12.2016 Rådmannens innstilling: Finansrapporten

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Dato: 27.06.2017 Møtested: Kommunehuset, Ordførerens kontor Tidspunkt: 09:45 Eventuelt forfall meldes snarest til ordfører tlf. 75 76 06 11. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Saksutredning Saksbehandler : Inger Lenes

Saksutredning Saksbehandler : Inger Lenes ØRLAND KOMMUNE Arkiv: 250 Dato: 06.12.02 Saksutredning Saksbehandler : Inger Lenes Utval Kommunest ret R.. Møtedato Utval ssaksnr Dokumentnr 1 17.12.02 02/0067 02/01379-2 INNFØRING AV STARTLÅNSORDNING

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 28.03.2008 kl. 08.00 i Formannskapssalen. Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 28.03.2008 kl. 08.00 i Formannskapssalen. Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte den 28.03.2008 kl. 08.00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste Saksnr.

Detaljer

Kommunale retningslinjer for tildeling av startlån.

Kommunale retningslinjer for tildeling av startlån. RANDABERG KOMMUNE RETNINGSLINJER STARTLÅN REV. KST 20.06.2013 RETNINGSLINJER STARTLÅN Kommunale retningslinjer for tildeling av startlån. Randaberg kommune Biletet på forsida er frå bustadfeltet Sentrum

Detaljer

Retningslinjer for startlån. Søgne kommune

Retningslinjer for startlån. Søgne kommune Retningslinjer for startlån Søgne kommune Gjeldende fra 1.3.2013 Innhold: 1. Om startlånordningen...2 2. Retningslinjer for startlån...2 3. Hvem kan få startlån...2 3.1 Hvem ordningen kan omfatte...2 4.

Detaljer

SAKSLISTE. Utvalg: NÆRINGSFONDET Møtested: Komunestyresalen Møtedato: 09.05.2012 Tid: 10.45

SAKSLISTE. Utvalg: NÆRINGSFONDET Møtested: Komunestyresalen Møtedato: 09.05.2012 Tid: 10.45 Berg ~ kommune Utvalg: NÆRINGSFONDET Møtested: Komunestyresalen Møtedato: 09.05.2012 Tid: 10.45 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 85 90 13. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: e-post: 1798 AREMARK

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: e-post: 1798 AREMARK AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset Torsdag 04.06.2015 kl. 08:00

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO INES-14/17375-2 88931/14 26.09.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Innvandrerrådet / 22.10.2014 Funksjonshemmedes

Detaljer

Molde kommune Rådmannen Drift- og forvaltningsavdelingen

Molde kommune Rådmannen Drift- og forvaltningsavdelingen Molde kommune Rådmannen Drift- og forvaltningsavdelingen Melding om vedtak Kommunal- og regionaldepartementet, Kommunalavdelingen, Postboks 8112 Dep, 0032 Oslo Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato:

Detaljer

Finansrapport pr

Finansrapport pr Arkiv: 250 Arkivsaksnr: 2016/1314-3 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret Finansrapport pr 30.9.2016 Rådmannens innstilling: Finansrapporten tas til orientering.

Detaljer

Retningslinjer for startlån. Lunner kommune

Retningslinjer for startlån. Lunner kommune Retningslinjer for startlån Lunner kommune Gjeldende fra 01.01.2014 Innhold: 1. Om startlånordningen..2 2. Retningslinjer for startlån.2 3. Hvem kan få startlån.2 3.1 Hvem ordningen kan omfatte..2 4. Husstandens

Detaljer

STARTLÅN RETNINGSLINJER for tildeling i Alta kommune

STARTLÅN RETNINGSLINJER for tildeling i Alta kommune Alta kommune Servicesenteret, Utlån- og tomter STARTLÅN RETNINGSLINJER for tildeling i Alta kommune Vedtatt av Alta Formannskap den 28.02.13 PS 35/13 Innenfor gjeldende retningslinjer ytes STARTLÅN, opptatt

Detaljer

PROSJEKT "TRYGGE PÅ FORTSETTELSEN" - OPPFØLGING AV VEDTAK GJORT I HUSNEMNDA

PROSJEKT TRYGGE PÅ FORTSETTELSEN - OPPFØLGING AV VEDTAK GJORT I HUSNEMNDA SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Husnemnda Arkivsaksnr: 2009/3490 Klassering: 233 Saksbehandler: Evy Bruheim PROSJEKT "TRYGGE PÅ FORTSETTELSEN" - OPPFØLGING AV VEDTAK GJORT I HUSNEMNDA

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 5/2005 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder tirsdag møte den 14.06.2005 kl. 08.30 på Kokelv grendehus. Medlemmene innkalles til

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 102/08 07/1544 NORASENTERET IKS - ENDRING AV SELSKAPSAVTALE

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 102/08 07/1544 NORASENTERET IKS - ENDRING AV SELSKAPSAVTALE Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Skriftlig saksbehandling innen 11.08.2008 Møtedato: 11.08.2008 Klokkeslett: Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Berlevåg kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen : 07.02.2012 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 78 20 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Rådet for likestilling av funksjonshemmede har møte. den kl. 09:00. i møterom Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Rådet for likestilling av funksjonshemmede har møte. den kl. 09:00. i møterom Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Rådet for likestilling av funksjonshemmede har møte den 06.06.2017 kl. 09:00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den kl. 09:00. i Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den kl. 09:00. i Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte den 25.03.2014 kl. 09:00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Indre Østfold Utvikling IKS

Indre Østfold Utvikling IKS Indre Østfold Utvikling IKS Revidert selskapsavtale til behandling i representantskapet 28.04.2015 Bjørn Winther Johansen 20.04.2015 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets navn...

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/09 09/113 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/09 09/113 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE DEN Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtested: Formannskapssalen, Agdenes rådhus Møtedato: 06.05.2009 Tid: 09.00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/09 09/113 GODKJENNING AV PROTOKOLL

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR STARTLÅN

RETNINGSLINJER FOR STARTLÅN RETNINGSLINJER FOR STARTLÅN Vedtatt i K-styre 16.12.2014 1 1. Formål Startlån skal bidra til at personer med langvarige boligfinansieringsproblemer kan skaffe seg en egnet bolig og beholde den. Retningslinjene

Detaljer

AVTALE FOR KJØP AV KOMMUNAL BOLIGTOMT

AVTALE FOR KJØP AV KOMMUNAL BOLIGTOMT AVTALE FOR KJØP AV KOMMUNAL BOLIGTOMT 06.05.15 Avtalens bestemmelser utfylles av lov om avhending av fast eiendom (avhendingsloven) av 3. juli 1992 nr 93 og annen bakgrunnsrett Avtalen gjelder følgende

Detaljer

GOD BRUK AV STATLIGE FINANSIELLE PRODUKTER

GOD BRUK AV STATLIGE FINANSIELLE PRODUKTER GOD BRUK AV STATLIGE FINANSIELLE PRODUKTER Alle skal bo trygt og godt Boliger og bygg skal ha god kvalitet Husbankens visjon 2 Programarbeid i husbanken region Midt-Norge Langsiktig utviklingsarbeid Husbanken

Detaljer

KIRKENES FERDIGBETONG AS - LOVLIGHETSKONTROLL

KIRKENES FERDIGBETONG AS - LOVLIGHETSKONTROLL Ordføreren Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rica hotell - Varangerfjord Møtedato: 25.04.2013 Klokkeslett: 18.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 31 eller på e-post til goril.samuelsen@vadso.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: Tid: 09:00-00:00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: Tid: 09:00-00:00 MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets nye møterom : 12.01.2012 Tid: 09:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

Bodø kommunes retningslinjer for startlån

Bodø kommunes retningslinjer for startlån Bodø kommunes retningslinjer for startlån 1. Formål Formålet med startlånet er at det skal bidra til gode løsninger for varig vanskeligstilte på boligmarkedet slik at disse kan få et trygt og godt boforhold.

Detaljer

VEDTEKTER FOR SOLA TOMTESELSKAP KF VEDTATT AV KOMMUNESTYRET I SOLA KOMMUNE Innhold

VEDTEKTER FOR SOLA TOMTESELSKAP KF VEDTATT AV KOMMUNESTYRET I SOLA KOMMUNE Innhold Saksnr.: 15/1487-24 VEDTEKTER FOR SOLA TOMTESELSKAP KF VEDTATT AV KOMMUNESTYRET I SOLA KOMMUNE 04.02.16 Innhold Kapittel 1. Foretaket...2 1-1 Navn og forretningskontor...2 1-2 Formål...2 Kapittel 2. Ansvarsforhold

Detaljer

Spydeberg kommune MØTEINNKALLING. Råd for flyktninger og integrering SAKLISTE: Orienteringer: Drøftinger:

Spydeberg kommune MØTEINNKALLING. Råd for flyktninger og integrering SAKLISTE: Orienteringer: Drøftinger: Spydeberg kommune MØTEINNKALLING Råd for flyktninger og integrering Møtedato: 07.11.2013 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: Kl. 15:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 69 83 35 40. Varamedlemmer møter

Detaljer

Indre Østfold Data IKS

Indre Østfold Data IKS Indre Østfold Data IKS Selskapsavtale Utabeidet av Prosjekt Eierskap v/ Åsmund Kobbevik 26.09.2014 VEDTATT AV REPRESENTANTSKAPET 24.10.2014 1 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets

Detaljer

Indre Østfold Krisesenter IKS. Selskapsavtale

Indre Østfold Krisesenter IKS. Selskapsavtale Indre Østfold Krisesenter IKS Selskapsavtale 15.10.2014 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets navn... 2 1.2. Deltakere i selskapet... 2 1.3. Selskapets hovedkontor... 2 1.4. Selskapets

Detaljer

Startlån - Utredning om hvem som benytter seg av Startlån og sammenligning mellom andre kommuner

Startlån - Utredning om hvem som benytter seg av Startlån og sammenligning mellom andre kommuner Boligkontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 16.04.2012 23436/2012 2012/2904 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/5 Råd for funksjonshemmede 30.04.2012 12/5 Ruspolitisk råd 02.05.2012

Detaljer

Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS

Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS Selskapsavtale Representantskapet 24.10.2014 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets navn... 2 1.2. Deltakere i selskapet... 2 1.3. Selskapets

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte. den 05.07.2013 kl. 09:00. i Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte. den 05.07.2013 kl. 09:00. i Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Formannskapet har møte den 05.07.2013 kl. 09:00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

ENDRING AV RUTINE VED UTMÅLING AV TILSKUDD TIL IKKE- KOMMUNALE BARNHAGER

ENDRING AV RUTINE VED UTMÅLING AV TILSKUDD TIL IKKE- KOMMUNALE BARNHAGER VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Ann Kristin Iversen Tlf: 75 10 12 02 Arkiv: 223 A10 Arkivsaksnr.: 12/1197-1 ENDRING AV RUTINE VED UTMÅLING AV TILSKUDD TIL IKKE- KOMMUNALE BARNHAGER Rådmannens forslag til

Detaljer

MØTEINNKALLING. Klagenemnda. Dato: 16.11.2015 kl.1 0:00 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 15/03668 Arkivkode: 033. Saker til behandling

MØTEINNKALLING. Klagenemnda. Dato: 16.11.2015 kl.1 0:00 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 15/03668 Arkivkode: 033. Saker til behandling MØTEINNKALLING Klagenemnda Dato: 16.11.2015 kl.1 0:00 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 15/03668 Arkivkode: 033 SAKSKART Side Saker til behandling 5/15 15/035881 Klage på avslag om startlån 2 Bjørkelangen,

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Klagenemnda har møte. den 24.09.2015 kl. 10:00. i møterom Altafjord

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Klagenemnda har møte. den 24.09.2015 kl. 10:00. i møterom Altafjord SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Klagenemnda har møte den 24.09.2015 kl. 10:00 i møterom Altafjord Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Kontrollutvalget i Loppa kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Loppa kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 2/2011 25. mai 2011 Arkivkode 4/1 07 Journalnr. 2011/17020-10 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Forfall: Berit Land, leder Halvor Pettersen Helene Benjaminsen Vefik IKS: Kommuneansvarlig

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den kl. 10:00. i møterom Altafjord på Rådhuset

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den kl. 10:00. i møterom Altafjord på Rådhuset SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte den 14.03.2016 kl. 10:00 i møterom Altafjord på Rådhuset Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no

Detaljer

Indre Østfold Renovasjon IKS

Indre Østfold Renovasjon IKS Indre Østfold Renovasjon IKS Selskapsavtale Representantskapet 24.10.2014 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets navn... 2 1.2. Deltakere i selskapet... 2 1.3. Selskapets hovedkontor...

Detaljer

Arkivkode: 4/1 03 Journalnr.: 2017/13028

Arkivkode: 4/1 03 Journalnr.: 2017/13028 Arkivkode: 4/1 03 Journalnr.: 2017/13028 KONTROLLUTVALGET I HASVIK KOMMUNE ÅRSMELDING 2016 1. UTVALGETS SAMMENSETNING Kontrollutvalget har i perioden hatt følgende sammensetning: Leder: Carina Prytz- Wallmann

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

ROAN KOMMUNE KONTROLLUTVALGET J nr: KU R 01/16 MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET HAR MØTE I ROAN KOMMUNEHUS ONSDAG 10. FEBRUAR 2016 KL. 10.

ROAN KOMMUNE KONTROLLUTVALGET J nr: KU R 01/16 MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET HAR MØTE I ROAN KOMMUNEHUS ONSDAG 10. FEBRUAR 2016 KL. 10. J nr: KU R 01/16 MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET HAR MØTE I ROAN KOMMUNEHUS ONSDAG 10. FEBRUAR 2016 KL. 10.00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 72 51 00 00 Roan kommunehus Saksliste: 01/16 ÅRSMELDING

Detaljer

Klagenemnda SAKSLISTE GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA KLAGENEMNDAS MØTE 05. FEBR. 2014

Klagenemnda SAKSLISTE GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA KLAGENEMNDAS MØTE 05. FEBR. 2014 MØTEINNKALLING Klagenemnda Sted: Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen Dato: 26.02.2014 Tid: 10:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA KLAGENEMNDAS MØTE 05. FEBR. 2014 3/14

Detaljer

Indre Østfold Kommunerevisjon IKS

Indre Østfold Kommunerevisjon IKS Indre Østfold Kommunerevisjon IKS Selskapsavtale Vedtatt i representantskapet i IØKR IKS 14.11.2013, og korrigert 24.04.2013 og 27.08.2015 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets navn...

Detaljer

GOD BRUK AV STATLIGE FINANSIELLE PRODUKTER

GOD BRUK AV STATLIGE FINANSIELLE PRODUKTER GOD BRUK AV STATLIGE FINANSIELLE PRODUKTER Alle skal bo trygt og godt Boliger og bygg skal ha god kvalitet Husbankens visjon 2 Programarbeid i husbanken Langsiktig utviklingsarbeid Husbanken satser størstedelen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Gamvik kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Mehamn samfunnshus, Lillesalen Møtedato: 31.01.2012 Tid: 10:00-00:00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Inga Manndal Nestleder Torfinn Vassvik

Detaljer

Leka kommune. Formannskap. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: Tidspunkt: 10:00 10:30

Leka kommune. Formannskap. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: Tidspunkt: 10:00 10:30 Leka kommune Møteinnkalling Formannskap Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 23.03.2017 Tidspunkt: 10:00 10:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 28.03.2007 kl. 11.00 i Formannskapssalen. Tilleggs Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 28.03.2007 kl. 11.00 i Formannskapssalen. Tilleggs Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte den 28.03.2007 kl. 11.00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Tilleggs Saksliste

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 18.03.2010 Fra: 18:00 Til: 20:45 Til stede på møtet Medlemmer: Gunn Marit Nilsen, Anne Grethe Strandheim, Stein Kollstrøm,

Detaljer

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtet er lukket, jfr. kommunelovens 77 nr. 8.

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtet er lukket, jfr. kommunelovens 77 nr. 8. FROSTA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Torsdag 26. mai 2011 TID: Kl. 09:00 STED: Frosta rådhus - Kommunestyresalen NB! MERK TID Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har

Detaljer

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 05/14 Dato: 02.12.14 kl. 13.00 14.30 Sted: Rådhuset, formannskapssalen FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Tilstede: Martin Reinertsen, nestleder Harald Skaar, medlem Kirsti Mathiassen, medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 9/2006 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte tirsdag den 28.11.2006 kl. 10.30 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem

Detaljer

Sakspapirer. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 14.12.2009 Møtested: Kjøllefjord Kino Møtetid: kl. 09.00. Saksliste

Sakspapirer. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 14.12.2009 Møtested: Kjøllefjord Kino Møtetid: kl. 09.00. Saksliste Sakspapirer Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 14.12.2009 Møtested: Kjøllefjord Kino Møtetid: kl. 09.00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 83/09 09/1569 STARTLÅNSMIDLER 2009/2010 PS 84/09

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2007 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2007 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2007 Tid: 10.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Rita Mathisen Lisa

Detaljer

Avlastningshjemmet IKS

Avlastningshjemmet IKS Avlastningshjemmet IKS Selskapsavtale Representantskapet 24.10.2014 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets navn... 2 1.2. Deltakere i selskapet... 2 1.3. Selskapets hovedkontor...

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Alta rådhus. Møtedato: 10. desember 2008. Tid: 10.00 14.00. Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Geir Ove Bakken AP Nestleder

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Kommunestyret

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Kommunestyret Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 02.12.2015 108/15 Kommunestyret 16.12.2015 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 15/20684 Saksbehandler:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller pr. e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller pr. e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 10.12.2012 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 13. oktober 2010 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Røyrvik kommune, møterom NAV De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Saksframlegg. Stavanger boligbyggelag i samarbeid med Randaberg kommune gjennomfører Pilotprosjekt på Vestre Goa som fremlagt.

Saksframlegg. Stavanger boligbyggelag i samarbeid med Randaberg kommune gjennomfører Pilotprosjekt på Vestre Goa som fremlagt. Saksframlegg Arkivsak: 13/214-1 Sakstittel: PILOTPROSJEKT VESTRE GOA Saken skal behandles av: Formannskapet Rådmannens tilråding til vedtak: K-kode: L81 Stavanger boligbyggelag i samarbeid med Randaberg

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Kommunestyret har møte den 27.04.2009 kl. 10.00 i Kommunestyresaken. Tilleggs Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Kommunestyret har møte den 27.04.2009 kl. 10.00 i Kommunestyresaken. Tilleggs Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Kommunestyret har møte den 27.04.2009 kl. 10.00 i Kommunestyresaken Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Tilleggs Saksliste

Detaljer

Saksbehandler: Tom Midtskogen Arkiv: ADRES Arkivsaksnr.: 02/ Dato: INNFØRING AV NY LÅNEORDNING, STARTLÅN FRA

Saksbehandler: Tom Midtskogen Arkiv: ADRES Arkivsaksnr.: 02/ Dato: INNFØRING AV NY LÅNEORDNING, STARTLÅN FRA SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tom Midtskogen Arkiv: ADRES Arkivsaksnr.: 02/08797-001 Dato: 18.12.02 INNFØRING AV NY LÅNEORDNING, STARTLÅN FRA 01.01.03 INNSTILLING TIL: Formannskapet driftsstyret for økonomi

Detaljer

Møtedato: 03. mars 2008 Møtetid: Kl Møtested: Høylandet kommune, formannskapets møterom

Møtedato: 03. mars 2008 Møtetid: Kl Møtested: Høylandet kommune, formannskapets møterom HØYLANDET KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 03. mars 2008 Møtetid: Kl. 12.00 Møtested: Høylandet kommune, formannskapets møterom De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som

Detaljer

Stor-Elvdal kommune. Møteinnkalling

Stor-Elvdal kommune. Møteinnkalling Møteinnkalling Utvalg: Kontrollutvalget Dato: 08.05.2014 Møtested: Storstua, Formannskapsrommet Tidspunkt: 13:00 Forfall meldes snarest på tlf. 48 88 30 36 til sekretariatet, som sørger for innkalling

Detaljer

Saksbehandler: Marit Elise Mølstre Arkiv: 252 &00 Arkivsaksnr.: 15/1287. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015

Saksbehandler: Marit Elise Mølstre Arkiv: 252 &00 Arkivsaksnr.: 15/1287. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Elise Mølstre Arkiv: 252 &00 Arkivsaksnr.: 15/1287 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 REVIDERING AV RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV

Detaljer

Kontrollutvalget i Alta kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Alta kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 1/2017 24. april 2017 Arkivkode 4/1 01 Journalnr. 2017/11091-10 MØTEUTSKRIFT Tilstede: Meldt forfall: Ikke kommet: Jan Arne Kristiansen, leder Hege Foss Westgaard, nestleder Tony Andre Rishaug,

Detaljer

SAKSPAPIRER M/VEDTAK

SAKSPAPIRER M/VEDTAK FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: Torsdag 03.03.2016 Tid: kl. 19.00 SAKSPAPIRER M/VEDTAK KOMMUNESTYRET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 9/16 16/63 ÅRSMELDING 2015 FRA KONTROLLUTVALGET

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL - FORMANNSKAPET

GODKJENNING AV PROTOKOLL - FORMANNSKAPET MØTEINNKALLING Formannskapet Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 24.4.2013 Tid: 09.00 SAKSLISTE Saksnr. Tittel 15/13 13/834 GODKJENNING AV PROTOKOLL - FORMANNSKAPET 27.2.2013 16/13 13/709

Detaljer

Saksfremlegg. Sørum kommune avgir høringsuttalelse i tråd med nedenstående vurderinger.

Saksfremlegg. Sørum kommune avgir høringsuttalelse i tråd med nedenstående vurderinger. Arkivsak: 07/4454 Sakstittel: Saksfremlegg FORSLAG TIL LOV- OG FORSKRIFTSENDRINGER OM ØKT ÅPENHET OG ROLLEKLARHET I KOMMUNER M.V - HØRING K-kode: 024 Saksbehandler: Per Erland Aamodt Innstilling: Sørum

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 14.11.05 Tid: 11.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Karl Idar Berg Siv Nina

Detaljer

REGLEMENT FOR POLITISK SAKSBEHANDLING OG SEKRETARIATSOPPGAVER

REGLEMENT FOR POLITISK SAKSBEHANDLING OG SEKRETARIATSOPPGAVER REGLEMENT FOR POLITISK SAKSBEHANDLING OG SEKRETARIATSOPPGAVER Innhold 1. Gjennomføring av politiske møter i Rana kommune... 3 1.1. Praktisk gjennomføring... 3 1.1.1. Møteplan... 3 1.1.2. Annonsering...

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte. den kl. 10:00. i møterom Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte. den kl. 10:00. i møterom Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Formannskapet har møte den 30.11.2016 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Høring - forslag til endring av Husbankens startlånsordning

Høring - forslag til endring av Husbankens startlånsordning Saksframlegg Arkivnr. 252 Saksnr. 2013/1941-2 Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Saksbehandler: Per Ingar Almås Høring - forslag til endring av Husbankens startlånsordning Saksdokumenter: 1. Brev

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0042/06 06/00893 REVISJONSTJENESTER 2007 - DELTAKELSE I SAMARBEIDET I ØST-FINNMARK

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0042/06 06/00893 REVISJONSTJENESTER 2007 - DELTAKELSE I SAMARBEIDET I ØST-FINNMARK Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 04.12.06 Tid: Kl 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 4/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.06.2007 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 13.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 22.11.2011 15.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 22.11.2011 15.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 22.11.2011 15.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen : Ingen

Detaljer

MØTEINNKALLING FONDSSTYRET SAKSLISTE 1/17 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I FONDSSTYRET DEN

MØTEINNKALLING FONDSSTYRET SAKSLISTE 1/17 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I FONDSSTYRET DEN TYNSET KOMMUNE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 23.03.2017 Tid: Etter formannskapsmøtet Drøfting kulturfondsøknader MØTEINNKALLING FONDSSTYRET SAKSLISTE Saksnr. Tittel 1/17 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL

Detaljer

MØTEINNKALLING. Husnemnda. Side1. Møtedato: Steinkjer rådhus, Arve Skjeflo i Servicetorget. Tidspunkt: 09:00-11:00

MØTEINNKALLING. Husnemnda. Side1. Møtedato: Steinkjer rådhus, Arve Skjeflo i Servicetorget. Tidspunkt: 09:00-11:00 MØTEINNKALLING Husnemnda Møtedato: 28.05.2013 Møtested: Steinkjer rådhus, Arve Skjeflo i Servicetorget Tidspunkt: 09:00-11:00 Eventuelt forfall må varsles snarest på tlf. 74169104 eller e-post: gerd.hammer@steinkjer.kommune.no

Detaljer

VERRAN KOMMUNE Kontrollutvalget

VERRAN KOMMUNE Kontrollutvalget VERRAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Onsdag 12. mai 2010 Tid: Kl. 09.00 Sted: Verran Servicekontor, møterom Fosdalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer