Innherred samkommune Levanger kommune Verdal kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innherred samkommune Levanger kommune Verdal kommune"

Transkript

1 Innherred samkommune Levanger kommune Verdal kommune Dialogseminar Gruppearbeid: Oppgave 1: Diskuter med utgangpunkt i kommunenes visjon - Livskvalitet og vekst - hvilke muligheter/strategier kommunene har for å møte utfordringene. - Skal noe være overordna og/eller kommunespesifikt? Gruppe 1 1. Arbeidskraft - utdanning - kompetanse - rekruttering - arbeidslinje 2. Demografi - Red. arbeidsstyrke - Eldre befolkning - Kommunen som arbeidsgiver - Forebygging/folkehelse 3. Kommunikasjon - Fysisk samf. - Knytte sammen regionen Trondheim-Steinkjer Areal - Underkommunisert jordvern/miljøvern (konflikt) - Skogbruk. Bruk/vern. - Variert nok boligtilbud Gruppe 2 GLOBALISERING: Lever i samme verden Felles strategier Markedsføring av regionen turisme, arbeidskraft/attraktiv region, produkter Bedre infrastruktur mot Europa/verden varedistrubisjon etc. NECL, Midt- Norden-korridoren. Nodebygging f.eks. Europakontoret BRUK AV NY TEKNOLOGI Kan ikke være kommunespesifikt Bruk av lokale næringsutviklere for å framskaffe ny teknologi f.eks. helseteknologi Utnytte ny teknologi i kommunikasjon i vår tjenesteproduksjon internt og eksternt Ligge i front mht. bruk av ny (utprøvd) teknologi SAMFUNNSSIKKERHET Bør ha en felles beredskapsplan. I hovedsak felles strategier Utarbeidelse av felles beredskapsplan Felles beredskapsøvelser HELHET OG SAMHANDLING Ligger i utfordringen at mye av dette må være felles strategier Videreutvikle samhandlinger i forbindelse med samhandlingsreformen og helsereformen Sikre videre samhandling med frivillig sektor ØKONOMISK USIKKER FRAMTID Felles strategier Hente ut samordningsgevinster/stordriftsfordeler innenfor økonomi og kompetanse/rekruttering DEMOGRAFISK UTVIKLING Sikre ivaretakelse av økt etterspørsel etter tjenester ved

2 FOLKEHELSE ARBEIDSKRAFT, KOMPETANSE OG REKKRUTTERING INDIVIDUALISERING OG RETTIGHETSSAMFUNN ØKTE SOSIALE FORSKJELLER AREALDISPONERING ATTRAKTIVITET OG BOLYST Gruppe 3 eller 5.. Globalisering: - Fri flyt av personer - Forberede oss - Nasjonale føringer forplikter - Bosetting planberedskap o Verdal fortetting + bruk av dyrka jord? o Levanger mer langsiktig Bruk av teknologi - Sentral beliggenhet (sjø-vei-jernbane-luft) o Regionale løsninger o Samme traseer nye (og raskere) former for transport o Teknologi i trygging av eldre o Teknolog i utdanning / opplæring - Elektrifisering, nye drivstoff Samfunnssikkerhet - Godt datarunnlag, grunnkvalitet, sjønivå - Ses i sammenheng med teknologi Demografisk utvikling - Ses i sammenheng m/ bosetting, styres? - Oppvekst: se på elevtall, struktur, organisering. Gruppe 4 Utfordring Beskrivelse Referanse i grunnlagsdokumentet Globalisering Utfordringer: Framtidens bo/flyttemønster mindre bestemt av arbeidssted. Eksport industri Være deltaker og påvirker for infrastruktur (veg, jernbane, bredbånd). Være attraktiv bokommune. Felles for Levanger og Verdal Bruk av teknologi Utfordringer: Samhandling mellom ulike systemer. Velferdsteknologi. Samfunnssikkerhet Utfordringer: Ras og flomutsatt. Sabotasje / Terror. Beredskap Side 2 av 10

3 Strategier: Boligbygging. Behov for "nødservere" for sentrale samfunnsfunksjoner. Felles løsninger. Noe kommunespesifikt. Helhet og samhandling Utfordring: Utfordres av styringsformen; kommunene får nytt ansvar/oppgave. Rettighetslover - tilsyn. Private ønsker en rolle. Kultur; frivillige lag og foreninger. Mange vil hjelpe til, men man vil spørres. Seniorene som ressurs Økonomisk usikker framtid Utfordring: Hvor lenge kan vi være en boble i verden? Markedene tørker ut. Migrasjoner. Er vi rustet til å matche en skikkelig nedgangstid? Være rustet gjennom offentlig struktur/styringssystem. Investere i noe av det som kan gi livskvalitet selv i nedgangstider. Tæring etter næring. Systemer som tåler endring. Skape fellesskap i Levanger og Verdal Demografisk utvikling Utfordring: Trondheim Folkehelse Utfordring: Arbeidskraft, kompetanse og rekruttering Utfordring: Individualisering og rettighets-samfunn Utfordring: Økte sosiale forskjeller Utfordring: Polarisering i befolkningen , Arealdisponering Areal til næringsliv, samferdsel og bosetting konkurrerer med areal til andre Side 3 av 10

4 samfunnshensyn som landbruk og miljøformål. Utfordring: Attraktivitet og bolyst Regionens attraktivitet utfordres av sentralisering, omdømme, og store globale urbane trender. Utfordring: Dette var så langt vi kom, men vi diskuterte stort sett mye av det samme som gruppa som la fram under forskjellige pkt. Gruppe 6 Gruppe 7 Vi valgte å se på tre utfordringer: Utfordring 1: Folkehelse Sentral tanke: FOREBYGGING Muligheter/strategier: Ansvarliggjøring av det enkelte individ kommunens oppgave å tilrettelegge for at innbyggerne kan ivareta egen helse. Tiltak: frisklivssentral (kostholdskurs eks), tilrettelegge for å bruke gymsaler, svømmehall. Stoppe skolebussen 1 km før den kommer til skolen. Definere hva forebygging er - begrepsbruk Forebygge ensomhet/fremme sosial tilhøring Bevissthet om ansvar for egen helse Ta vare på den enkelte, ta vare på hverandre forebygge psykiske helseproblemer i alle aldre, forebygge ensomhet Verdsette frivillig arbeid Alle disse ses på som overordna strategier Utfordring 2: Arbeidskraft, kompetanse og rekruttering Muligheter/strategier: Velferdsordninger har de medført holdningsendring som gir mange unge trygdemottakere? Legge til rette for sommerjobb i ung alder (15 år) venne seg til arbeidslivet Forholdet mellom flere eldre og færre i yrkesaktiv alder: legge til rette for høy fødselsrate: gode permisjonsordninger ved fødsel, boligtomter og barnehager. Bruke de menneskelige ressurser på en mer hensiktsmessig måte gjennom å ta i bruk teknologi, eks velferdsteknologi Rekruttering: livsløpshensyntagen ved stillingsstørrelse og arbeidstid Utnytte restarbeidsevne legge til rette for arbeidsplasser som personer med redusert arbeidskapasitet kan ha. Seniorpolitikk? Være en attraktiv arbeidsgiver: Godt mottak av nye arbeidstakere. Viktig at de føler at de er en del av et godt arbeidsfellesskap. Målretting av hvilken kompetanseutvikling vi skal ha nasjonalt og lokalt. Utfordring 3: Demografisk utvikling Muligheter/strategisk: I grunnlagsdokumentet vises det at i Verdal er det økning av folketall i sentrum, nedgang i utkantene. I Levanger ser en ikke samme tendens, folketallet holder seg stabilt i grendene der. Har dette betydning for skolestrukturen? To ungdomsskoler i Verdal, fem i Levanger. Innen helse og omsorgstjenestene kan en på tvers av kommunene etablere tjenestetilbud der volumet er lite. Globalisering gir muligheter gjennom dagens teknologi, vi er blitt mer sentral, muligheter for vekst. Flerkulturelt samfunn positivt. Side 4 av 10

5 Teknologi bør absolutt gi muligheter for mer effektiv drift opplæring en utfordring. Velferdsteknologi må utnyttes. Det ligger muligheter i bedre utbygging av vei og jernbane. Vi må fokusere på at vi er sårbare må ha planer dersom noe faller ut, for eksempel datasystem. Bør vurdere om vi trenger lager av f. eks. matvarer. Klimautfordringene? Samhandling er nødvendig (men vanskelig) Frivillige organisasjoner og enkeltmennesker - må sterkere inn i ulike tjenesteområder som kommunene har ansvar for eks. pleie og omsorg. Må vektlegge helsefremmende arbeid. Det må inn i alt planverk. Store svingninger i den globale økonomien påvirker oss. Tilstrekkelig med personell blir en utfordring, kan våre nye landsmenn være redningen? Folks forventninger til ytelser er en utfordring, vi har verken folk eller penger til å gjøre alt. Det er sammenhenger i økonomien. Forebygging kan redusere behov for hjelp, reduserer presset på hjelpeapparatet. Strukturene må tilpasse seg endringer i befolkningssammensetningen. Statlige pålegg en utfordring det følger sjelden nok penger med. Statens reformiver sprenger kommunale budsjett. Lønnsnivået er en utfordring. Kontroll og tilsyn er resurskrevende for kommunene. For mye av de totale resursene går til spesielle tiltak. Dersom mottakerne ikke er fornøyd får vi tilsyn. Arealdisponering: Konflikt mellom dyrket / dyrkbart areal og areal til næring / bolig gjør det vanskelig å finne attraktivt næringsareal. Mange hensyn å ta. Levanger: avlastningsveier i sentrum. Gruppe 8 Globalisering Utbygging av felles strategi for næringsareal. Bør være en helhetlig strategi for Innherred/ region. Overordnet. Være flinke til å selge områdene. Bli mere offensiv. Teknologiske utfordringer Teknologi. Mye å hente her, og vi må være innovativ i forhold til å ta det i bruk. På helse må dette tas aktivt i bruk for bedre resursutnyttelse. Innbyggerne bor lenger hjemme. Felles arbeidsmarked Ha bedre utnytt infrastruktur. Tog. Knytte regionen bedre sammen. Samfunnssikkerhet Felles beredskapsplan, øvelser osv. Helhet og samhandling Privat og off. samarbeid Økonomisk usikker framtid Renteøkning? Produktivitet må være i fokus. Jobbe smartere. Demografisk utvikling Eldrebølgen vil være en utfordring. Barnetallet for lavt, sikkre boligtomter slik at une etablere seg i området. Folkehelse Folkehelse utbygging av gang og sykkelveier. Folkehelsearbeid må skje på alle nivåer og alle aldre. Samarbeid med frivillige. Arbeidskraft, kompetanse og rekruttering Høy kompetanse blant innbyggerne/ ansatte. Bruke kompetanse riktig. Næringsutvikling og utdanning må henge sammen, slik at vi får utdannet det personalet som vi har behov for. Rekruttering utlysningene må gå breiere ut, og profilere kommunene. Gi våre nye landsmenn muligheter i arbeidslivet. Utdanningsinstitusjoner skolering, Viktig med veiledning i utd, valg. Aktiv og god seniorpolitikk. Få redusert antall deltidsstillinger. Individualisering og rettighetssamfunn Normalisere forventningene til kommunale tjenester. Kravene til off. tjenester øker i takt med økt velferd. Holdningsendringer. Service erklæringer? Økte sosiale forskjeller Skilsmisseutfordringer kan gi dårlig økonomi. Utfordring med å finansiere bolig Side 5 av 10

6 hver for seg. Innvandrere ny arbeiderklasse? Vanskelig å få arbeid og boliglån, blir overlatt til utleiemarkedet. Barnefattigdom: 50 % av de som mottar øk. Sosialhjelp har minoritetsbakgrunn. Arealdisponering Attraktivitet og bolyst Tilrettelegging for boligbygging, ungboprosjekt, utnytte husbankfinansiering. Klima, energi utfordring Oppgave 2. Vurder SLG,s alternative løsninger/muligheter i forhold til justering/tilføyelser til de muligheter/strategier dere har beskrevet i oppgave 1. Gruppe 6 Vi har valgt ut 3 utfordringer her og (som i oppgave 1) SLG`s alternative løsninger holdt opp mot våre strategier i oppgavebesvarelse 1: Utfordring 1: Folkehelse Universell utforming og folkehelseperspektivet inn på alle plannivå er sentralt. (SLG) Vi har beskrevet det å tilrettelegge for god psykisk og fysisk helse uten å ta ansvaret fra den enkelte med tiltaksforslag (mer detaljert enn SLG). I tillegg har vi pekt på viktigheten av å satse på frivillig arbeid. Å legge til rette for et godt partnerskap med frivillige organisasjoner. Utfordring 2: Arbeidskraft, kompetanse og rekruttering Tilby gode arbeidsplasser: vi har vært mer detaljert også her. Det er viktig med tilpassede arbeidsplasser som favner mer av mangfoldet i arbeidsmarkedet. Status opp på visse yrker hvordan? Lønn? Har vi behov for å bli sett og eksponere oss selv - er det hva vi signaliserer til barna våre? Skape forståelse for et fellesskap. Utfordring 3: Demografisk utvikling Legge til rette for attraktive bo- og arbeidsmiljø, Innovasjon og teknologisk utvikling Se sammenhengen mellom økte krav til kompetanse og den demografiske utfordringen med færre yrkesaktive i f.h.t. eldre - dette har vi beskrevet under rekruttering. Arrondere/planlegge/utvikle infrastrukturen for en effektiv tjenesteproduksjon tjenesteyting dette mener vi er et relevant punkt Gruppe 7 Gruppe 8 Økonomi: Stort enige med SLG, men er det realistisk å redusere gjelden? Det betyr i så fall investeringsstopp. Lønnsnivået bør fryses. Mangel på arbeidskraft utfordrende, folk bør stå lengre i arbeid gjennom tilrettelegging. Fleksible løsninger er viktig. Deltidsproblematikken?? Spesielt helse / omsorgssektoren. Må kunne tilby heltidsstillinger. Teknologien kan utnyttes bedre, effektivisering. Det kan være god lønnsomhet i å investere. Samhandlingen politikk / administrasjon må være god, selv om en kan være uenig i konkrete saker. Dårlig samhandling går ut over innbyggerne, og kan føre til dårlig omdømme. Økonomisk usikker fremtid. Frivilligheten Hva skal de levere, og hva kan vi forvente? Et kjempepotensial. Kontroll på drifta. Må hele tiden ha fokus på resursutnyttelse og drift. Klarere prioriteringer. Samarbeid og effektivisering. Få til driftsmargin på 3 %. Ha en reserve. Moderat lønnsoppgjør Må gjelde for alle, og så privat sektor. Demografisk utvikling Enig i disse punktene avhengig av prosessene i forkant., Endring i hvor/ hvordan vi løser oppgavene og hvem som gjør hva, er Side 6 av 10

7 Arbeidskraft, kompetanse og rekruttering Støtter SLG`s forslag til alternative løsninger/ muligheter. Oppgave 3. Hva er de politiske utfordringene med lokalisering av felles helsetjenester? Gruppe? I dag: Videre: Felles legevakt Lev/Verdal på sykehuset. Fordeler/ulemper. Bedre kompetanse raskere behandling/lengre ventetid/lengre vei (fysisk). Er det lagt noen politiske føringer? Naturlig å dele utgifter til felles beste, mellom aktuelle kommuner. Praktiske løsninger til beste for pasientene. Sykehuset betaler for den delen de trenger, kommunene for sin del. Forankring i befolkningen viktig (god forberedelse informasjon) Politisk utfordring i fordeling av utgifter, spesielt når noe skal betales i en annen kommune. Når en kommune får noe, må en annen kommune få noe neste gang Sikre at vi beholder sykehuset. Jobbe mot Stjørdal for å styrke grunnlaget. Gruppe 4 Gruppe 6 Politisk uenighet om man skal gå for felles løsning? Politisk styring av helsetjenestene? (Samkommunen?) Hvis ikke i Samkommunen, så alternativ IKS Legevakt? Hvilken politisk styring har samkommunestyret? Hvis vi skal inn i mer samarbeid om helse i LK/VK, så er samkommunen den naturlige arenaen. Vil det da bli aktuelt å legge drift inn i samkommunen? Koordinerende enhet i samkommunen? Er styringssystemene skrudd sammen slik at det kan håndterer et slik samarbeid om samla helse? Samkommunestyret må vitaliseres? Ha et helse/folkehelse utvalg? Få til komplimentere løsninger i LK/VK? Felles legevakt / Landingsplass; Levanger offensiv. Verdal sitter på gjerde? Lokalisering av en spesialfunksjon som LMS: Det er lurt å samlokalisere tror vi. Faglig og kostnadsmessig blir det best. Vi har en utfordring i Levanger og Verdal å enes om for eksempel å legge alle funksjoner som legevakt, øyeblikkelig hjelp til en felles arena til for eksempel sykehuset i Levanger. (Øyeblikkelig hjelp er blant annet en observasjonspost, dehydrert, mulig hjernerystelse, noen medisinske pasienter, utskrivingsklare) Ved å legge det i nærheten av sykehuset Levanger, vil det være lettere å få veiledning fra sykehuset, det vil være lettere å rekruttere fagkompetanse ved å samarbeide enn å ha to enheter, en på Levanger og en på Verdal. Den politiske utfordringen vil være om man lar følelsen styre heller enn fornuften. Vi skjønner likevel ikke spørsmålet når det gjelder LMS. ISK er bedre enn vertskommuneløsningen. Rehabiliteringsenhet med ambulante team: Kan bli en kjøpslåing om lokalisering ala da samkommunen ble etablert. Når Levanger får LMS som bør Verdal få rehabiliteringsenheten. gruppa mener likevel at det viktigste er å lage felles enhet og at det må være faglige og økonomiske argumenter som avgjøre lokalisering mer enn kommunegrensene. Felles saksbehandlingskontor. Det er tenkbart å flytte det inn i samkommunen. Dette kan føre til en annen politisk debatt hvor vi kan få fram uenighet. Grunn: Noen partier kan oppleves en slik løsning som en trussel om at vi går i retning av kommunesammenslåing. Side 7 av 10

8 Gruppe 7 Gruppe 8 Det må avklares hva vi skal ha i lag. Vi har en del allerede, felles legevakt, som fungerer godt. Den enkelte kommune vi styre selv, men i og med at det ligger et sykehus i regionen kan det ikke være grunn til noen stor lokaliseringsdebatt Økonomien er en utfordring, hvem skal betale? Vi har en fordel med at vi allerede har samkommunen. Det gjenstår å avklare noen roller Pasientene må være i fokus Kamp om fagfolk kommunene i mellom. Bli enig om hvilken struktur vi skal ha på tjenestene. Vi må spille på hverandre, bygge opp om det de ulike kommunene er god på fra før. Lokaliseringsdebatt kan bli utfordrende: hvor skal de ulike tilbudene være? Trussel mot akuttfunksjonen at vi ikke har helikopter landingsbase ved akuttavdeling Levanger. Distriktsmedisinsk senter, må bli enig om dette - felles økonomisk løft! - hvordan skal dette organiseres? Oppgave 4 Gruppe 2 Folkehelse Hvordan skal vi som medmennesker forholde oss til de andres valg når og hvordan skal vi bry oss? Det offentliges inngripen i enkeltmenneskes liv. Røykeloven, barnevern, fedme, Forebygging i helsereformen, offentlig ansvar? Individualisering kontra fellesskapet. Nabokjerringa til Gro. Terskelen for å ta affære? På hvilke områder, eks. alkohol, misbruk, mishandling men ikke fedme matvaner livsstil (privat). Lavere for barn. Sosiale samlinger (fra frivilligheten). Lavterskel, med trim, der man snakker sammen, tar opp mat, livsstil, vaner m.m. med tanke på informasjon og erfaringsdeling. Bry seg uten å presentere den løsning. Sjølforskyldt sykdom skal storsamfunnet bekoste reparasjonen? Reguleringer som griper inn i privatlivet til folk hvilken terskel skal vi sette? Akseptable grunner for å gripe inn? Viktigste områder å satse på i folkehelsearbeidet: Fysisk bedring i befolkning. Synliggjøre eget ansvar for egen helse. Holdningskampanjer. Opplysning til foreldre / barn i skolen om alkohol få et mer felles syn hos foreldre/barn. Forslag til tema, program folkehelse (plenum): - Fysisk aktivitet barn/unge - Holdningskampanje, ansvar for eget liv - Alkohol, ungdom, rus - Legge til rette fysisk aktivitet (også eldre) - Ut på tur - Ensomhet - Livsstil mat sykelighet - Menn i barnehage/skole - Engasjement - Bruk ressursene (eks. pensjonister) - Kvardagsaktivitet - Frivillighet Side 8 av 10

9 - Psykisk helse Gruppe 4 Hvordan skal vi som medmennesker forholde oss til "andres valg" - når og hvordan skal vi bry oss? Hvordan få naboen til å bry seg i stedet for kommunen? Hvor er det politiske handlingsrommet? o o o o o Foreldrenettverk Velforeninger Trafikkloser Kulturarenaer som lim Støtteordninger / Aktivitetskort for de som ikke engasjerer seg. 2-3 områder som skal prioriteres i folkehelseplanen o Barnehage/skole - oppvekst Gruppe 5 Naboen er ikke bare nabo. Viktig å ha relasjon på forhånd for å kunne ta opp vanskelige spørsmål. Nettverk. Bofellesskap. Enklere når en har små barn Samfunnet har endret seg, stadig forandring. Globalisering. Kjønnsforskjell i forhold til det å ta kontakt? Smalltalk. Lag og foreninger viktig her. Hvordan innretter vi samfunnsdebatten? Vi kan være med på å bidra til hvordan debatten går. Egosamfunnet Ansette gledesspredere som kan dra rundt. Folkehelseprogram, 2-3 viktigste områder - ensomhet - kan vi finne et bedre ord? - livsstil (mat og helse) Gruppe 6 Bry seg som medmenneske bry seg om i stede for bry seg med. Nabokjerringa - Skal hun få lov å agere nå? Ja. Kan man ta seg til rette og kritisere naboen? Det er vanskelig. Kan heller invitere naboen med på trimtur eller på middag. Organisasjonsmenneske sette dagsorden slik at man når flere. Kommunen kan stimulere slik at man gir tilskudd til idrettslag slik at de kan ta med dem som ikke har råd til å delta uten krav om kontingent. (Sånn som tilskudd fra innvandrertjenesten.) Holdninger i skole og barnehage. Skape holdninger til å se alle og til å bry seg om. Kan kommunen stille krav til familien rundt eldre om at de skal stille opp om det er tomt i kjøleskapet? Ja. Selvrealisering og endring i bomønster har ført til at man ikke er så nært generasjonene. Noen vil derfor ikke ha mulighet til å stille opp. Reise en politisk debatt hvor man viser at det offentlige ikke kan løse flere oppgaver. Grensen går HER, resten må løses privat. Oppgjør med holdninger. Politisk oppgjør. Noen vil nok svare at her må politikerne ta ansvar og ordne opp. Samhandling med frivillighet og pårørende i tidlig fase. Gruppe 7 Hvordan få naboen til å bry seg i stedet for kommunen? Hvor er det politiske handlingsrommet? Har vi noe med andres valg? Vi er nok redd for å såre. Det handler mye om holdninger. Vi prøver å påvirke gjennom sosial kontakt. Være et godt forbilde. Nettverk viktig. Side 9 av 10

10 Gruppe? Vi forventer at kommunen tar ansvar det må holdningsendringer til. Vi kan lage noen fellesarenaer der folk kan møtes. Engasjere / samarbeide med frivillige organisasjoner. Bygge nærmiljøanlegg. Vi kan også vedta regler / lover, men frivillighet er best. Bygge gang- og sykkelveier. Oppfordre folk til å kjøre mindre. Må øve på å bry oss, skape trygghet, tillit for å kunne ta opp ting. Ikke være belærende, men kunne gi gode råd. Tema er ulike, tabubelagte. Hvordan få sagt ting uten å såre. God gammeldags hjemmehjelp, holdninger, endring. Ansvarsfraskrivelse. Frivillighet, bredt snakkis. Boligtilrettelegging: Fellesskap. Opprette, beholde treffarenaer. Prioriteringer/omprioriteringer. Status i forhold til frivilligheten. Viktige programområder: Fysisk aktivitet, gode vaner fra tidlig barndom Fokus endres fra sykelighet/pleie til livslyst Bevist politisk tema. Sterkere fokus på temaet. Engasjement, verdi som eldre. Deltakelse av frivilligheten - status Side 10 av 10

SLG Grunnlagsdokumentet 2.2.1 og 2.1.4

SLG Grunnlagsdokumentet 2.2.1 og 2.1.4 1 Globalisering Grunnlagsdokumentet 2.2.1 og 2.1.4 Rask og omfattende flyt av varer, kapital, personer og informasjon over statsgrenser, og en situasjon der politisk styring, nasjonal økonomi og rettsordning

Detaljer

Det lokalpolitiske handlingsrommet Folkehelse er politikk

Det lokalpolitiske handlingsrommet Folkehelse er politikk Det lokalpolitiske handlingsrommet Folkehelse er politikk Sunne kommuners nettverkskonferanse 2013 1 «Sunne kommuner» - 30. mai 2013. Ordfører i Levanger Robert Svarva & Ordfører i Verdal, Bjørn Iversen

Detaljer

En god barndom varer hele livet! Hvordan bygge et samfunn som fremmer robuste barn og unge?

En god barndom varer hele livet! Hvordan bygge et samfunn som fremmer robuste barn og unge? En god barndom varer hele livet! Hvordan bygge et samfunn som fremmer robuste barn og unge? 1 Dialogseminar 8. 9. april 2013 En liten øvelse. I løpet av de to siste ukene har du sagt eller gjort noe som

Detaljer

Økonomiplanseminar 22. mai 2008

Økonomiplanseminar 22. mai 2008 OPPGAVE: Gruppe 1 skal ha spesiell fokus på pkt. nr. 1 når oppgaven besvares. Gruppe 2 skal ha spesiell fokus på pkt. nr. 2 osv. Utover dette kan gruppene etter eget ønske fokusere på ett eller flere av

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

Kommunedelplan helse og omsorg , Levanger kommune Mestring for alle

Kommunedelplan helse og omsorg , Levanger kommune Mestring for alle Kommunedelplan helse og omsorg 2015 2030, Levanger kommune Mestring for alle vedtatt 19.11.14, sak 54/14 Kortversjon Vektelegge mer tverrfaglig samhandling Organiseringen etter OU 2012 Fra geografisk organisering

Detaljer

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 FRIHET RETTFERDIGHET FELLESSKAP VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 DETTE HAR VI OPPNÅDD I PERIODEN 2011-2015: Fortsatt full barnehagedekning Oppvekstsenter på Hægeland Flere korttidsplasser

Detaljer

Vekstbedri*enes muligheter i forbindelse med samhandlingsreformen? Rådmann Verran kommune Jacob Br. Almlid 30.5.2013

Vekstbedri*enes muligheter i forbindelse med samhandlingsreformen? Rådmann Verran kommune Jacob Br. Almlid 30.5.2013 Vekstbedri*enes muligheter i forbindelse med samhandlingsreformen? Rådmann Verran kommune Jacob Br. Almlid 30.5.2013 Hensikten med reformen Ø Pasienter skal oppleve et mer helhetlig 7lbud Ø Styrke samhandlingen

Detaljer

Kronen på verket tannhelsetjenesten som del av den kommunale helsetjenesten

Kronen på verket tannhelsetjenesten som del av den kommunale helsetjenesten Kronen på verket tannhelsetjenesten som del av den kommunale helsetjenesten Wenche P. Dehli, helse- og sosial direktør 16.06.2015 Hva vil møte dere i den kommunale verden? Kunnskap om utviklingen hva blir

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL Innherred samkommune KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 6. mars 2008 1 Mandat fra samkommunestyret 14. juni 2007 2www.innherred-samkommune.no Det skal utarbeides en felles langsiktig/strategisk kommuneplan med

Detaljer

«Mestring hele livet» Fagdag på Helsehuset 24. januar 2017: Innspill til kommunedelplan for helse og omsorg

«Mestring hele livet» Fagdag på Helsehuset 24. januar 2017: Innspill til kommunedelplan for helse og omsorg «Mestring hele livet» Fagdag på Helsehuset 24. januar 2017: Innspill til kommunedelplan for helse og omsorg 2017-2027 Spørsmål 1: Statlige føringer og fremtidige utfordringer forutsetter at mestringsperspektiv

Detaljer

Velkommen til økonomiplanseminar Stiklestad 22. mai 2008

Velkommen til økonomiplanseminar Stiklestad 22. mai 2008 Velkommen til økonomiplanseminar Stiklestad 22. mai 2008 Verdal Livskvalitet og vekst Rådmann Rudolf Holmvik 1 Økonomiplanseminar 2008. Rådmann Deltagere Kommunestyrets medlemmer Eldres råd Rådet for funksjonshemmede

Detaljer

Vår visjon: - Hjertet i Agder

Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune KOMMUNEPLAN 2010-2021 Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune ligger geografisk sett midt i Agder. Vi er et krysningspunkt mellom øst og vest, sør og nord, det har

Detaljer

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN GRATANGEN KOMMUNE KOMMUNEPLANEN 2017-2029 SAMFUNNSDELEN Gratangen, 06.juni 2017 Forord Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel startet med vedtak om planprogram i Planutvalget møte den 07.10.2013. Planprogrammet

Detaljer

Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015. Status pr 4. oktober 2011

Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015. Status pr 4. oktober 2011 Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015 Status pr 4. oktober 2011 Kommunelovens 8 1. Kommunestyret og fylkestinget velger selv henholdsvis formannskap og fylkesutvalg på minimum 5 medlemmer. Dette gjelder

Detaljer

Velkommen til første møte for forhandlingsutvalgene for kommunesammenslåing. Tirsdag 15. mars 2016 Brekstad

Velkommen til første møte for forhandlingsutvalgene for kommunesammenslåing. Tirsdag 15. mars 2016 Brekstad Velkommen til første møte for forhandlingsutvalgene for kommunesammenslåing Tirsdag 15. mars 2016 Brekstad Forslag til dagsorden 1. Velkommen 2. Forhandlingsleders rolle 3. Ramme for forhandlingene 4.

Detaljer

Modellen vår. Jens Stoltenberg

Modellen vår. Jens Stoltenberg Modellen vår Sterke fellesskap og rettferdig fordeling har gjort Norge til et godt land å bo i. Derfor er vi bedre rustet enn de fleste andre til å håndtere den internasjonale økonomiske krisen vi er inne

Detaljer

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti VALGPROGRAM 2015 2019 Kristiansund Arbeiderparti VI ER KLARE FOR FIRE NYE ÅR Kjære velger: Vi er stolte av Kristiansund. Midt i den flotte og kontrastfylte naturen vi omgir oss med her ute ved havet, har

Detaljer

HVORDAN SKAL NES-SAMFUNNET UTVIKLE SEG?

HVORDAN SKAL NES-SAMFUNNET UTVIKLE SEG? NES KOMMUNE Samfunnsutvikling og kultur HVORDAN SKAL NES-SAMFUNNET UTVIKLE SEG? INFORMASJON OM ÅPENT DIALOGMØTE Mandag 4. februar kl. 19.00-22.00 på rådhuset I forbindelse med revisjon av kommuneplanens

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE

KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE Vedtatt i Nome kommunestyre 16.04.09 KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE 2009 2018 SAMFUNNSDELEN Visjon, mål og retningslinjer for langsiktig samfunnsutvikling i Nome Grunnleggende forutsetning: Nome kommune

Detaljer

Kommunal styring og planlegging. v/seniorrådgiver Bente Kne Haugdahl

Kommunal styring og planlegging. v/seniorrådgiver Bente Kne Haugdahl Kommunal styring og planlegging v/seniorrådgiver Bente Kne Haugdahl Press på kommunale helse og omsorgstjenester Noe svakere innsats fra nettverk? Demografi Økte forventninger og behov Økte rettigheter

Detaljer

Folkehelsemeldingen. God helse - felles ansvar. Helse- og omsorgsdepartementet

Folkehelsemeldingen. God helse - felles ansvar. Helse- og omsorgsdepartementet Folkehelsemeldingen God helse - felles ansvar Milepæler i det tverrsektorielle folkehelsearbeidet Resept for et sunnere Norge Partnerskapene Strategi for utjevning av sosiale helseforskjeller Rapporteringssystemet

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027 Kommuneplanens samfunnsdel for Eidskog 2014-2027 Innholdsfortegnelse Hilsen fra ordføreren...5 Innledning...6 Levekår...9 Barn og ungdom...13 Folkehelse... 17 Samfunnssikkerhet og beredskap...21 Arbeidsliv

Detaljer

Utviklingstrekk og forventinger i lokalt næringsliv. Spørreundersøkelse gjennomført blant lokalt næringsliv i Sauda september 2013

Utviklingstrekk og forventinger i lokalt næringsliv. Spørreundersøkelse gjennomført blant lokalt næringsliv i Sauda september 2013 Utviklingstrekk og forventinger i lokalt næringsliv Spørreundersøkelse gjennomført blant lokalt næringsliv i Sauda september 2013 Om undersøkelsen Følgende invitasjon ble sendt ut 6. september 2013 Visjonen

Detaljer

Kommunestrukturer på Helgeland

Kommunestrukturer på Helgeland Kommunestrukturer på Helgeland Hald, Vefsn,Grane, Hattfjelldal, (28 877 innb.) HALD +Vefsn (25 947 innb.) HALD (12 695 innb.) Vefsn +Grane +Hattfjelldal (16 128 innb.) 102 Befolkningsutvikling per kommune

Detaljer

Kommunereform Bakgrunn og utfordringer. Lars Dahlen

Kommunereform Bakgrunn og utfordringer. Lars Dahlen Kommunereform Bakgrunn og utfordringer Lars Dahlen Regjeringens mål for ny kommunereform: Gode og helhetlige tjenester til innbyggerne Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling Bærekraftige og robuste kommuner

Detaljer

«Hva kreves og forventes av sykepleieledere i helsetjenesten i dag og i framtida» Tone Marie Nybø Solheim, avdelingsdirektør Helse og Velferd

«Hva kreves og forventes av sykepleieledere i helsetjenesten i dag og i framtida» Tone Marie Nybø Solheim, avdelingsdirektør Helse og Velferd «Hva kreves og forventes av sykepleieledere i helsetjenesten i dag og i framtida» Tone Marie Nybø Solheim, avdelingsdirektør Helse og Velferd Arbeidsgiverpolitikk - hvorfor er det viktig? Utgjør et felles

Detaljer

Kjære velger Vi gleder oss til å ta fatt på fire nye år for et levende og inkluderende lokalsamfunn!

Kjære velger Vi gleder oss til å ta fatt på fire nye år for et levende og inkluderende lokalsamfunn! Vegårshei Arbeiderparti Program 2011 2015 1 2 Kjære velger Aller først takk for tilliten vi har fått ved de forrige valgene. Vi kjenner oss trygge når vi sier at Arbeiderpartiet både i forrige periode

Detaljer

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund Meløy SV Valgprogram 2014 2018 Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund 1. kandidat Meløy SV Reinert Aarseth, Ørnes Markedssjef Meløy Energi 2. kandidat Meløy SV Beate Henningsen, Reipå Adjunkt Meløy Videregående

Detaljer

REVISJON AV KOMMUNEPLAN TYSFJORD KOMMUNE Arbeidsgrunnlag - samfunnsdelen

REVISJON AV KOMMUNEPLAN TYSFJORD KOMMUNE Arbeidsgrunnlag - samfunnsdelen REVISJON AV KOMMUNEPLAN TYSFJORD KOMMUNE Arbeidsgrunnlag - samfunnsdelen Koblingen mellom mål og strategier, jf. planutkast/disposisjon fra Asplan Viak AS Revidering av plan - Tysfjord Visjon - mål strategier

Detaljer

Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune. Høringsutkast Kommuneplan Samfunnsdel

Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune. Høringsutkast Kommuneplan Samfunnsdel KLÆBU KOMMUNE Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune Høringsutkast Kommuneplan 2010 2021 Samfunnsdel Formannskapets forslag, 25.11.2010 KOMMUNEPLAN FOR KLÆBU 2010-2021 SAMFUNNSDEL Formannskapets forslag,

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Visjon Strategisk Næringsplan Rana kommune skal være en motor for regional vekst og utvikling med 30 000 innbyggere innen 2030. Visjonen inkluderer dessuten at Mo i Rana

Detaljer

Kommuneplan for Sømna Samfunnsdelen

Kommuneplan for Sømna Samfunnsdelen Kommuneplan for Sømna 2018-28 Samfunnsdelen Første tekstutkast 1. Bakgrunn/formål Skrives senere 2. Visjon Sømna den grønne Helgelandskommunen som leverer! Sømna er kystkommunen lengst sør på Helgeland,

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

Gruppearbeid - sammendrag:

Gruppearbeid - sammendrag: Innherred samkommune, Levanger kommune og Verdal kommune Temamøte 17.03.2011 "Samhandlingsreformen og folkehelseperspektiver" Gruppearbeid - sammendrag: Oppgave 1: Framtida sett fra politikere og ledere

Detaljer

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN 1 INNHOLD 1. HVORFOR MEDVIRKNING? 2. HVA ER KOMMUNEPLANEN OG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL? 3.

Detaljer

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innholdsfortegnelse Program for Birkenes Arbeiderparti Kommunestyreperioden 2015 2019 Vår politikk bygger på Det norske Arbeiderpartis

Detaljer

RISØR KOMMUNE Rådmannens stab

RISØR KOMMUNE Rådmannens stab RISØR KOMMUNE Rådmannens stab Arkivsak: 2012/1510-0 Arkiv: 141 Saksbeh: Sigrid Hellerdal Garthe Dato: 22.01.2013 Hovedmål og satsingsområder til kommuneplanen 2014-2025 Utv.saksnr Utvalg Møtedato Helse-

Detaljer

Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel Virksomhetsledersamling

Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel Virksomhetsledersamling Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025 Virksomhetsledersamling 14.6.2013 http://www.youtube.com/watch?v=breowap_ur8 Hva skal jeg snakke om Litt om planhierarkiet i kommunen og samfunnsdelens

Detaljer

Hva vil vi med Stange? Kommuneplanens samfunnsdel

Hva vil vi med Stange? Kommuneplanens samfunnsdel Hva vil vi med Stange? Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025 Hva skal vi snakke om Planhierarkiet i kommunen Hva er samfunnsdelen Lag og foreningers betydning for samfunnsutviklingen Utfordringer i kommunen

Detaljer

Kommunedelplan kultur

Kommunedelplan kultur Kommunedelplan kultur Orientering i driftskomiteen 15. oktober 2014 Kommunedelplan kultur - Orientering i driftskomiteen 15. oktober 2014 1 Bakgrunn og formål Planen er utarbeidet i lys av de overordna

Detaljer

Velferdsstatens utfordringer. Akademikerkonferansen 2013

Velferdsstatens utfordringer. Akademikerkonferansen 2013 Velferdsstatens utfordringer Akademikerkonferansen 2013 Politisk plattform Regjeringen vil bygge sin politikk på sosialt ansvar og internasjonalt solidaritet. Regjeringen vil jobbe for å løfte mennesker

Detaljer

Samfunnsplan Porsanger kommune

Samfunnsplan Porsanger kommune Samfunnsplan Porsanger kommune Hensikt: Samfunnsplanen skal utarbeides som en overordnet strategisk plan for samfunnsutvikling i Porsanger kommune Skal dekke 2014-2020 Porsanger kommunes målsetning: Porsanger

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret 06.09.16 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR 2017 Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2.

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram 2016-2019

Frogn kommune Handlingsprogram 2016-2019 Frogn kommune Handlingsprogram 2016-2019 Rådmannens forslag 21. oktober 2015 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

Helse i alt vi gjør Folkehelse fra lov til handling

Helse i alt vi gjør Folkehelse fra lov til handling Helse i alt vi gjør Folkehelse fra lov til handling Gran, 28. november 2012 Statssekretær Nina Tangnæs Grønvold Hvorfor samhandlingsreformen? Vi blir stadig eldre Sykdomsbildet endres Trenger mer personell

Detaljer

De samlede svarene fra de syv kommunene som deltar vil derimot bli sammenstilt i en fylkesrapport som blir offentliggjort.

De samlede svarene fra de syv kommunene som deltar vil derimot bli sammenstilt i en fylkesrapport som blir offentliggjort. SPØRREUNDERSØKELSE OM FOLKEHELSEARBEID I XXX KOMMUNE Du er blitt valgt ut til å delta i en intern evaluering av folkehelsearbeidet i XXX kommune. Undersøkelsen gjennomføres på oppdrag fra Østfoldhelsa

Detaljer

Innovasjon i kommunesektoren - hva hemmer og hva fremmer innovasjon?

Innovasjon i kommunesektoren - hva hemmer og hva fremmer innovasjon? Innovasjon i kommunesektoren - hva hemmer og hva fremmer innovasjon? Velferdsteknologi som eksempel NOKIOS 27. oktober 2010 Trude Andresen Direktør KS Innovasjon og utvikling KS visjon En selvstendig og

Detaljer

Cumulative. Valid. Percent. Percent. Cumulative. Valid Percent. Percent

Cumulative. Valid. Percent. Percent. Cumulative. Valid Percent. Percent Frequency Kommune Cumulative Askim 5 6,6 6,6 6,6 Halden 10 13,2 13,2 19,7 Eidsberg 8 10,5 10,5 30,3 Rygge 11 14,5 14,5 44,7 Hvaler 21 27,6 27,6 72,4 Moss 6 7,9 7,9 80,3 Sarpsborg 15 19,7 19,7 100,0 100,0

Detaljer

Samhandlingsreformen Roger Rasmussen Planlegger helse og omsorg Harstad kommune. Samhandlingsreformen! Sammen for et friskere Norge

Samhandlingsreformen Roger Rasmussen Planlegger helse og omsorg Harstad kommune. Samhandlingsreformen! Sammen for et friskere Norge Samhandlingsreformen Roger Rasmussen Planlegger helse og omsorg Harstad kommune Samhandlingsreformen! Sammen for et friskere Norge 1 Samhandlingsreformen Samfunnsreform Ikke bare en helsereform Alle sektorer

Detaljer

VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE

VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE DIN KOMMUNE DITT VALG VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE Ordførerkandidat, Ingolf Paller PROGRAM FOR ASKIM 2015-2019 INNHOLD PROGRAM FOR ASKIM FRP 2011 2015...S 3 SKOLE...S 3 OMSORGSTJENESTER...S 4 NÆRING

Detaljer

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve.

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. RINDAL kommune -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! Senterpartiet vil at Norge skal bygge et samfunn på de kristne grunnverdiene og med et levende folkestyre.

Detaljer

Innherred samkommune. Samhandlingsreformen Frosta, Levanger og Verdal

Innherred samkommune. Samhandlingsreformen Frosta, Levanger og Verdal Innherred samkommune Samhandlingsreformen Frosta, Levanger og Verdal 1 2 Hva preger helsetjenesten i kommunene? 1.Allerede ganske stor: En omsetning på 75 tusen millioner 2.120 000 betalte årsverk, vel

Detaljer

Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM

Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM 2011-2015 RINGSAKER SENTERPARTIS VALGPROGRAM Senterpartiets politikk bygger på Frihet for enkeltmennesket, med ansvar for seg sjøl og fellesskapet, der hjem og familie

Detaljer

FOLKEMØTE LISTER KOMMUNE

FOLKEMØTE LISTER KOMMUNE FOLKEMØTE LISTER KOMMUNE HVEM ER VI og HVA KAN VI BLI? Innbyggere areal kystlinje Flekkefjord 9096 482 km2 77 km Kvinesdal 5981 887 km2 37 km Farsund 9705 263 km2 237 km LISTER kommune 24782 1632 km2 351

Detaljer

Folkehelsemeldingen. God helse - felles ansvar. Fagdirektør Arne Marius Fosse. Helse- og omsorgsdepartementet

Folkehelsemeldingen. God helse - felles ansvar. Fagdirektør Arne Marius Fosse. Helse- og omsorgsdepartementet Folkehelsemeldingen God helse - felles ansvar Fagdirektør Arne Marius Fosse Sektor perspektivet Nasjonale mål Ulykker Støy Ernæring Fysisk aktivitet Implementering Kommunen v/helsetjenesten Kommuneperspektivet

Detaljer

Ledelse og rekruttering i framtidens arbeidsmarked. Anne-Cathrine Hjertaas avdelingsdirektør, KS arbeidsgiverutvikling

Ledelse og rekruttering i framtidens arbeidsmarked. Anne-Cathrine Hjertaas avdelingsdirektør, KS arbeidsgiverutvikling Ledelse og rekruttering i framtidens arbeidsmarked Anne-Cathrine Hjertaas avdelingsdirektør, KS arbeidsgiverutvikling Mangel på personell? I dag? I morgen? 0m ti år? - Fire av ti jenter må velge omsorgsyrke

Detaljer

Etter Toven Tre scenarier for Ytre og Midtre Helgeland. Klikk her anledning, sted, dato Klikk her for navn, stilling

Etter Toven Tre scenarier for Ytre og Midtre Helgeland. Klikk her anledning, sted, dato Klikk her for navn, stilling Etter Toven Tre scenarier for Ytre og Midtre Helgeland Klikk her anledning, sted, dato Klikk her for navn, stilling Petroleum trumfer Drivkrefter Utviklinga i petroleumsnæringa Befolkningsutviklinga Mobilitet

Detaljer

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Et aktivt og inkluderende lokalsamfunn gir trygghet og trivsel, og mulighet for et godt liv for den enkelte. Lørenskog er en flott kommune å bo

Detaljer

Konkurransen om kompetansen. Lillian Hatling, Distriktssenteret og Kompetansearbeidsplassutvalget

Konkurransen om kompetansen. Lillian Hatling, Distriktssenteret og Kompetansearbeidsplassutvalget Konkurransen om kompetansen Lillian Hatling, Distriktssenteret og Kompetansearbeidsplassutvalget Fokuset er endret til tilgang på kompetanse Tre megatrender: Urbanisering, akademisering, individualisering

Detaljer

SEKTORPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG

SEKTORPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG SEKTORPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG Visjon: Gode tjenester og fornøyde brukere felles ansvar Hovedmål: Sektorens hovedmål er å gi innbyggerne gode tjenester og legge til rette for at menneskers egne

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram

Frogn kommune Handlingsprogram Frogn kommune Handlingsprogram 2017-2020 Rådmannens forslag 27. oktober 2016 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

Kommunereform i Frogn? Status for Frogn kommune Generelle konsekvenser ved en kommunereform

Kommunereform i Frogn? Status for Frogn kommune Generelle konsekvenser ved en kommunereform Kommunereform i Frogn? Status for Frogn kommune Generelle konsekvenser ved en kommunereform 4 mål 1. Gode og likeverdige tjenester til innbyggerne 2. Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling 3. Bærekraftige

Detaljer

KOMMUNEREFORMEN INDRE ØSTFOLD

KOMMUNEREFORMEN INDRE ØSTFOLD KOMMUNEREFORMEN INDRE ØSTFOLD ARBEIDSBOK FOR VURDERING AV STATUS OG MULIGHETER KOMMUNE: Januar 2015 TEMA 1: Demokratisk arena Reformens mål: Styrket lokaldemokrati Hva er status i egen kommune? Hva kunne

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2010-2021 Forslag dat. 19.04.2010 Visjon: Klæbu en kommune i forkant Hovedmål: Klæbu skal være: - en selvstendig kommune som er aktiv i interkommunalt samarbeid - en aktiv næringskommune

Detaljer

Rådmannen har tiltro til, og en klar forventning om, at alle ansatte i Verran kommune bidrar til at vi når våre mål.

Rådmannen har tiltro til, og en klar forventning om, at alle ansatte i Verran kommune bidrar til at vi når våre mål. Til ansatte i Verran kommune Rådmannen ønsker å tydeliggjøre sine forventninger til det arbeidet som skal gjøres i 2012. Dette blant annet gjennom et forventningsbrev. Forventningsbrevet er innrettet slik

Detaljer

Intensjonsavtalen trår i kraft når begge kommuner har vedtatt likelydende avtaler i sine respektive kommunestyrer.

Intensjonsavtalen trår i kraft når begge kommuner har vedtatt likelydende avtaler i sine respektive kommunestyrer. Utkast per 06.01.2016 K2 prosessen: Intensjonsavtale. Innledning Søgne kommune og Songdalen kommune har en intensjon om å slå seg sammen. Kommunene har forhandlet frem en felles plattform for en ny kommune

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi - Østre Toten Kommune

Arbeidsgiverstrategi - Østre Toten Kommune Arbeidsgiverstrategi - Østre Toten Kommune 2017 2020 Innledning I årene som kommer må kommunal sektor forvente store krav til omstillinger for å møte et samfunn og arbeidsliv i endring. For å kunne møte

Detaljer

Frivillig og veldig verdifull. Fylkeskonferansen kultur og idrett, 21. november 2012 Åsne Havnelid

Frivillig og veldig verdifull. Fylkeskonferansen kultur og idrett, 21. november 2012 Åsne Havnelid Frivillig og veldig verdifull Fylkeskonferansen kultur og idrett, 21. november 2012 Åsne Havnelid Agenda Kort om Røde Kors og min bakgrunn Hvorfor frivilligheten er avgjørende for å møte fremtidens helseutfordringer

Detaljer

Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel.

Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel. Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel. Nes Venstre synes at samfunnsdelen er et godt gjennomarbeidet dokument, men generelt er verdiene Nærhet, Engasjement og Synlighet lite synlig

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

Dialogseminar Levanger kommune Del 2 - Økonomi:

Dialogseminar Levanger kommune Del 2 - Økonomi: Dialogseminar Levanger kommune 30.03.09 Del 2 - Økonomi: GRUPPEARBEID: Oppgave 1: HVA ER DE STØRSTE UTFORDRINGENE OG MULIGHETENE FOR LEVANGER KOMMUNE I ØKONOMIPLANPERIODEN? Gr. 1 Forventningene til kvalitet

Detaljer

Innherred samkommune Temadag Samhandlingsreformen og folkehelseperspektiver

Innherred samkommune Temadag Samhandlingsreformen og folkehelseperspektiver Innherred samkommune Temadag Samhandlingsreformen og folkehelseperspektiver Stiklestad 17. mars 2011 1 2 Er vi i stand til å takle utfordringene? Ikke uten videre.. 3 Å forankre noe 4 Hva skal forankres?

Detaljer

Hvordan Hitra har lagt til rette for eldrebølgen

Hvordan Hitra har lagt til rette for eldrebølgen Hitra kommune Hvordan Hitra har lagt til rette for eldrebølgen Kom.øk nett Røros - Juni 2013 Eldreutvikling Hitra Handlingsplan for eldreomsorgen 1998-2004 - utgangspunktet for planlegging av vår infrastruktur

Detaljer

SKAUN KOMMUNE. Kommuneplanens samfunnsdel vedtatt i kommunestyret

SKAUN KOMMUNE. Kommuneplanens samfunnsdel vedtatt i kommunestyret SKAUN KOMMUNE AKTIV ATTRAKTIV Kommuneplanens samfunnsdel 2013 2024 vedtatt i kommunestyret 14.02.13 Forord Skaun kommune ligger sentralt plassert i Trondheimsregionen mellom storbyen Trondheim og kommunene

Detaljer

Utbygging av gang og sykkelveger, sammenhengende sykkelveg til Fåberg. At Øyer kommune skal ha best mulig fagkompetanse inne alle driftsområder

Utbygging av gang og sykkelveger, sammenhengende sykkelveg til Fåberg. At Øyer kommune skal ha best mulig fagkompetanse inne alle driftsområder Innledning. Kristelig folkeparti bygger sin politikk på det kristne menneskesynet, nestekjærlighetsbudet, forvalteransvaret og vår felles kulturarv. Vi vil være med å bygge et samfunn der enkeltmennesket

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019. Senterpartiets verdigrunnlag. Folkestyre deltakelse og ansvar

Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019. Senterpartiets verdigrunnlag. Folkestyre deltakelse og ansvar Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019 Senterpartiets verdigrunnlag Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Skal enkeltmennesket kunne vokse og ha muligheter til å virkeliggjøre sine

Detaljer

Alle snakker om kommunesammenslåing. men hva skjer med kommunens egne ansatte?

Alle snakker om kommunesammenslåing. men hva skjer med kommunens egne ansatte? Alle snakker om kommunesammenslåing men hva skjer med kommunens egne ansatte? Alle snakker om kommunesammenslåing men hva skjer med kommunens egne ansatte?? Det er et spørsmål som sikkert mange medarbeidere

Detaljer

Helse i alt vi gjør!

Helse i alt vi gjør! Helse og levekår i Utfordringer Mål Tiltak Helse i alt vi gjør! Presentasjon på Feiringklinikken 29.11.12 v/janita Hofseth Virksomhetsleder Helsehuset side 1 Nytt lovgrunnlag Lov om helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Planprogram for kommunedelplan - helse, omsorg og velferd

Planprogram for kommunedelplan - helse, omsorg og velferd Planprogram for kommunedelplan - helse, omsorg og velferd 2018-2025 Utkast til offentlig høring i perioden 19. april til 31. mai 2017 Planprogram for kommunedelplan for helse, omsorgs og velferdstjenester

Detaljer

10 SPØRSMÅL OM KOMMUNEREFORM I DIN KOMMUNE UTGITT AV KOMMUNENE GJERSTAD, VEGÅRSHEI, RISØR, TVEDESTRAND OG ARENDAL.

10 SPØRSMÅL OM KOMMUNEREFORM I DIN KOMMUNE UTGITT AV KOMMUNENE GJERSTAD, VEGÅRSHEI, RISØR, TVEDESTRAND OG ARENDAL. 10 SPØRSMÅL OM KOMMUNEREFORM I DIN KOMMUNE UTGITT AV KOMMUNENE GJERSTAD, VEGÅRSHEI, RISØR, TVEDESTRAND OG ARENDAL. 1. KOMMUNEREFORMEN HVA ER DET? Alle landets kommuner er invitert til å avklare om det

Detaljer

FORORD... 3. 2. POSITIV BEFOLKNINGSUTVIKLING... 7 Mål - Næringsutvikling... 7

FORORD... 3. 2. POSITIV BEFOLKNINGSUTVIKLING... 7 Mål - Næringsutvikling... 7 Pr. juni 2005 Sel kommune INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 VISJON OG HOVEDMÅL... 4 VISJON... 4 HOVEDMÅL... 4 HOVEDUTFORDRINGER... 5 1. VIDEREUTVIKLE OTTA SOM BY, KOMMUNE- OG REGIONSENTER... 5 Mål - Næringsutvikling...

Detaljer

Samhandlingsreformen - en viktigere reform for attføringsfeltet enn NAV-reformen? Geir Riise generalsekretær

Samhandlingsreformen - en viktigere reform for attføringsfeltet enn NAV-reformen? Geir Riise generalsekretær Samhandlingsreformen - en viktigere reform for attføringsfeltet enn NAV-reformen? Geir Riise generalsekretær Side 2 Side 3 Ta noen grunnleggende ting først på alvor. Alt henger sammen med alt (GHB) Godt

Detaljer

Satsingsområder/hovedtema mål og strategier

Satsingsområder/hovedtema mål og strategier Satsingsområder/hovedtema mål og strategier (Oppsummering fra gruppearbeid 12.05.15 og 01.06.15) Satsingsområde: Befolkningsutvikling/bosetting Gruppe 1 (12.05.15: Mål: Ha en positiv befolkningsutvikling

Detaljer

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Kjære velgere! Nærmiljøet og lokalsamfunnene er rammene for livene våre. Arbeiderpartiet tror på sterke fellesskapsløsninger. For Sør-Aurdal arbeiderparti

Detaljer

Hva er de viktigste utfordringene med reformen? Hvordan kan vi bidra til at den lykkes for innbyggere, myndigheter, ansatte og arbeidsgivere?

Hva er de viktigste utfordringene med reformen? Hvordan kan vi bidra til at den lykkes for innbyggere, myndigheter, ansatte og arbeidsgivere? Hva er de viktigste utfordringene med reformen? Hvordan kan vi bidra til at den lykkes for innbyggere, myndigheter, ansatte og arbeidsgivere? Gudrun Haabeth Grindaker Direktør Mars 2012 KS ønsker en Samhandlingsreform

Detaljer

Program 2015-2019 Brønnøy Venstre.

Program 2015-2019 Brønnøy Venstre. ! Folk først. Brønnøy Venstre (http://www.venstre.no/lokal/nordland/bronnoy/). Program 2015-2019 Brønnøy Venstre. Kommunestyreperioden 2015-2019 vil bli preget av hardt og målrettet arbeid for alle ansatte

Detaljer

Dimensjonering av pleie- og omsorgstilbudet

Dimensjonering av pleie- og omsorgstilbudet Dimensjonering av pleie- og omsorgstilbudet Søndre Land Mandatet Dimensjonering av tilbudet som skal gis i pleieog omsorgstjenesten i institusjon og i hjemmebaserte tjenester som tar opp i seg de utfordringer

Detaljer

Østre Agder Verktøykasse

Østre Agder Verktøykasse Østre Agder Verktøykasse Sentrale mål og føringer Stortinget har sluttet seg til følgende overordnede mål for reformen som vil være førende for kommunens arbeid: Gode og likeverdig tjenester til innbyggerne

Detaljer

HVA ER VIKTIG FOR DEG?

HVA ER VIKTIG FOR DEG? HVA ER VIKTIG FOR DEG? NASJONALE FØRINGER OG KUNNSKAP OM NESBUEN Unni-Berit Schjervheim 9.3 2017 Visjon: Nes kommune «Det gode liv der elevene møtes» Verdier: Nærhet Engasjement Synlighet 3 satsningsområder:

Detaljer

Samhandlingsreformen

Samhandlingsreformen Samhandlingsreformen Bakgrunn for reformen 1) Vi har for liten innsats for å fremme helse og forebygge sykdom i Norge 2) Pasientenes behov for helhetlige og koordinerte tjenester besvares ikke godt nok

Detaljer

Samhandlingskonferanse. Jorodd Asphjell

Samhandlingskonferanse. Jorodd Asphjell Samhandlingskonferanse Jorodd Asphjell 1 En fantastisk utvikling Fra ord til handling Viktige helsereformer Sykehjemsreformen 1988 Ansvarsreformen 1991 Handlingsplan for eldreomsorgen 1998 Opptrappingsplanen

Detaljer

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe!

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Programutkast perioden 2011-2015 Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Tysvær Høyre sitt mål: Vi vil bygge samfunnet nedenfra og opp og være en pådriver for et godt, sterkt og levende lokalsamfunn.

Detaljer

Valg 2011. Lokalprogram for Meløy FrP

Valg 2011. Lokalprogram for Meløy FrP Valg 2011 FrP er et liberalistisk parti som bygger på norsk grunnlov, norsk og vestlig tradisjon og kulturarv med basis i det kristne livssyn. FrP's politikk bygger på folkestyre med desentralisert politisk

Detaljer

Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune. Planstrategi

Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune. Planstrategi Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune Planstrategi 2013-2015 Vedtatt i Hattfjelldal kommunestyre 19.02.2014 Visjon/ mål Arealplan Retningslinjer Økonomiplan Temaplan Budsjett Regnskap Årsmelding Telefon:

Detaljer

Samhandlingsreformen ny helsereform i Norge

Samhandlingsreformen ny helsereform i Norge Samhandlingsreformen ny helsereform i Norge Torshavn 31.08.2012 Mette Kolsrud Forbundsleder, Norsk Ergoterapeutforbund Samhandlingsreformen Implementert fra 01.01.2012 Samhandlingsreformen; St. meld. 47

Detaljer

Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd er Oppdal kommune sin visjon.

Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd er Oppdal kommune sin visjon. Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd er Oppdal kommune sin visjon. En attraktiv kommune som arbeidsgiver betyr at Oppdal kommune tar i bruk mulighetene, møter utfordringene og utnytter potensialet. Oppdal

Detaljer

Kompetansekobling. Mai 2014. Roald Lysø: roald.lyso@tfou.no 91371831 Håkon Sivertsen: hakon.sivertsen@tfou.no 90173421

Kompetansekobling. Mai 2014. Roald Lysø: roald.lyso@tfou.no 91371831 Håkon Sivertsen: hakon.sivertsen@tfou.no 90173421 Kompetansekobling Mai 2014 Roald Lysø: roald.lyso@tfou.no 91371831 Håkon Sivertsen: hakon.sivertsen@tfou.no 90173421 Områder for prosjektutvikling. Innspill fra kommunene 1 1 a. Kommunereform Tema og områder

Detaljer

Planlegging. Grunnlag for politisk styring. Samtidig planlegging

Planlegging. Grunnlag for politisk styring. Samtidig planlegging Planlegging Grunnlag for politisk styring Samtidig planlegging Unikt at alle kommuner og alle fylkeskommuner skal utarbeide planstrategier samtidig i 2016 Kommunestyrene og fylkestingene skal stake ut

Detaljer