FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 116/10 Fylkestinget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 116/10 Fylkestinget"

Transkript

1 Journalpost.: 10/23571 Fylkesrådet FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 116/10 Fylkestinget Reiselivsstrategi for Nordland - opplevelser langs verdens vakreste kyst Sammendrag Fylkerådet vedtok i sak 107/09 å utvikle en ny reiselivsstrategi for Nordland. Visjonen i strategiarbeidet er Nordland opplevelser langs verdens vakreste kyst. Målsettingen med strategien er å utvikle felles forståelse for mulighetene som reiselivsnæringen gir i Nordland. Resultatet skal være mobilisering til felles innsats for utviklingen av næringen i hele Nordland. Strategien foreslår følgende : Visjon: Nordland leverer opplevelser i verdensklasse Hovedmål: o Nordland skal være det foretrukne reisemålet innen natur- og kystopplevelser o Mangfoldet mellom fjell og hav skal være grunnlaget for opplevelsesproduksjon i Nordland Strategi: Samarbeid og nyskaping skal bidra til utvikling av bærekraftige reiselivsbedrifter og lokalsamfunn Fylkesrådet behandlet utkastet til regional plan for reiseliv i Nordland i sak 137/10 og vedtok å legge den ut på høring. Høringsperioden var fra Det er kommet inn 31 høringsuttalelser fra fylkesmannen, Sametinget, kommuner, destinasjonsselskap, enkeltpersoner og andre aktører i tilknytning til reiselivsnæringen. Bakgrunn Fylkesrådet vedtok i sak 107/09 å utvikle en ny reiselivsstrategi for Nordland. Visjonen i strategiarbeidet er Nordland opplevelser langs verdens vakreste kyst. Nordland skal i framtiden tilby opplevelser kjennetegnet av kvalitet og mangfold i samspill med vår natur og kultur. For å få dette til må kulturnæringene, matprodusentene og reiselivsnæringen jobbe tettere sammen for å skape de gode opplevelsene. Miljø og bærekraftig utvikling må også være basis for reiselivsutviklingen i Nordland. Nordland fylkeskommune og Innovasjon Norge prioriterer å satse på utvikling av reiselivsnæringen. 1

2 Nordland fylkeskommune er ansvarlig for gjennomføringen av reiselivsstrategien. Fylkesrådet er styringsgruppe for arbeidet. Det er gjennomført en omfattende dialog med reiselivsnæringen, kommuner og kompetansemiljøer, blant annet gjennom syv regionale møter med totalt ca. 150 deltakere og to møter i en bredt sammensatt referansegruppe. I forkant av de regionale møtene er det utarbeidet et plannotat som beskriver gjennomføringen av planprosessen og hvilke problemstillinger som vil belyses i arbeidet. Ressursgruppen for reiseliv i Nordland har jobbet fram et statistikkgrunnlag som beskriver næringen i Nordland og utviklingen de siste årene. Dette har vært et viktig grunnlag for diskusjonene på de regionale møtene. Alle planmessige vedtak er gjort av fylkesrådet. Problemstilling Nordland var i 2009 landets syvende største reiselivsfylke målt i antall kommersielle overnattinger ble et rekordår for reiselivet i Nordland med 1,46 millioner kommersielle overnattinger. Av disse var knapt 30 prosent utenlandske overnattinger, mens 70 prosent ble foretatt av nordmenn. Markedsundersøkelser viser at det primært er natur og naturopplevelser som trekker folk til Nordland. Nordlands natur med nasjonalparker og områder med spesielle kvaliteter (f. eks Vega verdensarv) er ressurser som må forvaltes slik at den blir inntektsgivende for reiselivsnæringen. Nordland fylkeskommune, i samarbeid med næringen, har utviklet merkevaren Nordland opplev verdens vakreste kyst. Denne har styrket Nordlands grunnlag for å markere seg i den nasjonale markedsføringen som bygger på fire opplevelsesområder, hvorav kysten og kystkulturen er det ene. De andre opplevelsesområdene er fjord- og fjellandskapet, fjell og villmark og det arktiske Norge. Merkevaren har bidratt til at Nordland har en sterk satsing på kystopplevelser spesielt i det norske og nordiske markedet. Det er en ambisjon å bygge videre på denne merkevaren og å videreutvikle Nordlands kystposisjon i norsk reiseliv. Den nye merkevaren for Nord-Norge har kundeløftet Enter the world of natural wonders. Opplevelsesområdene er naturfenomener, det arktiske, kyst og kystkultur og samisk kultur. Fylkesplan for Nordland definerer reiseliv som et satsingsområde under resultatmålet Innovasjon og entreprenørskap og er en programsatsing i Utviklingsprogram Nordland med tre satsingsområder; profilering, reisemålsutvikling og kompetanseoppbygging. Helgeland er trukket fram som et spesielt geografisk satsingsområde. De viktigste resultater i denne perioden har vært: Nordland har de siste tre årene hatt større økning i antall kommersielle overnattinger enn alle andre fylker i Norge med unntak av Hedemark. Veksten var spesielt stor i det norske markedet. Profilen Nordland opplev verdens vakreste kyst ble tatt i bruk i fylkesprofileringen, og er i voksende grad grunnlag for strategisk utvikling og markedsføring i regi av reisemål og bedriftsnettverk rundt om i fylket. FoU-aktiviteten i Nordland knyttet til reiseliv har økt sterkt med utgangspunkt i et samspill mellom Nordlandsforskning, regionale FoU-miljøer og kompetansemiljøer utenfor fylket. Nordland har tatt en sentral posisjon i viktige nasjonale satsinger som innovasjon i nettverk (Arena), reisemålsutvikling, den verdifulle kystkulturen, VRI og Forskningsløft nord. 2

3 Mer enn 30 bedrifter fra store deler av Nordland deltar i Arenaprosjektet Innovative opplevelser. Nordland har gjennom prosjektet Lofoten vinter hatt gode resultater med målrettet sesongutvikling. Lofoten har styrket sin posisjon som et reiselivslokomotiv både for Nordland og Nord-Norge med en økning på nesten kommersielle overnattinger fra 2006 til Helgelandskysten opplever betydelig økning i turisttrafikken i sommersesongen. Utviklingen av reiselivsnæringen er en del av regjeringens nordområdesasting. De tre nordnorske markedsselskapene Finnmark Reiseliv as, Troms Reiseliv as og Nordland Reiseliv as er fusjonert til ett selskap; NordNorsk Reiseliv as med en felles nordnorsk merkevare. I perioden har Nordland hatt en økning på kommersielle overnattinger (SSB 1 ). Lofoten hadde alene en økning på overnattinger. Det er særlig innen ferie og fritidssektoren Nordland øker. Innen kurs- og konferansesektoren var 70% av overnattingene i Lofoten eller Bodø. Det er store sesongsvingninger med størst trafikk i sommermånedene. Unntaket er de større byene som med mye yrkestrafikk og møteaktiviteter og på de typiske turiststedene i fylket. Et positivt trekk i dette bildet er at Lofoten er i ferd med å utvikle seg til et helårig reisemål. Prosjektet Lofoten Vinter har sammen med en rekke andre tiltak bidratt til at reiselivsaktiviteten har økt i vinterhalvåret. Det er kommet inn 30 høringsuttalelser til strategien. Mange gir uttrykk for at det er positivt at fylkekommunen har jobbet fram denne strategien og det er kommet inn mange konstruktive innspill som kan være til god hjelp i oppfølgingen av planen på fylkesnivå og i de enkelte regionene. Hovedmål. Kommentarer til hovedmålet er knyttet til for ensidig fokus på kyst. Nordland er et kystfylke og merkevaren verdens vakreste kyst bekreftes av mange som en god merkevare. Dette er også i samsvar med den nasjonale merkevaren og den nordnorske merkevaren. Ved å ta fram Nordlands sterkeste natur/- og kulturfortrinn, med kysten som spydspiss, kan det gi vekstmuligheter for hele fylket. Skal en lykkes med markedsføring må en ha en spydspiss, men denne spydspissen vil være helt avhengig av alle opplevelsesområdene Nordland har så mange av, slik som bl.a. innlandet, nasjonalparkene, Vega verdensarv, Hamsunsenteret, skulpturlandskap Nordland osv. Med bakgrunn i dette er hovedmålet slik det var formulert i høringsutkastet, endret. Dette for å ivareta at mangfoldet i Nordland kommer sterkere fram. Profilering og markedsutvikling. Flere av destinasjonsselskapene tar opp at de ønsker en styrking av egen rolle og mulighet til å gjennomføre markedsrettede tiltak. Destinasjonsselskapenes rolle er lite omtalt i planen ut fra at de er selskap som bedriftene og kommunene i de enkelte destinasjonene eier og som selv må definere sin rolle og handlingsrom. Destinasjonsselskapene er også svært forskjellige og har ulike funksjoner fra region til region. Felles for alle er at de skal selge egen region/destinasjon. NordNorsk Reiseliv as (NNR) er det nordnorske markedsføringsselskapet. Det kan ikke brukes offentlige midler til å markedsføre enkeltbedrifter eller produkt. Dette må bedriftene selv besørge, ofte ved hjelp av destinasjonsselskapene. Innovasjon Norge (IN) har hovedansvaret for markedsføringen av Norge nasjonalt og internasjonalt. NNR kjøper seg inn i kampanjene til IN for å profilere Nord-Norge. Nasjonale midler profilmarkedsfører Nord-Norge. De enkelte fylkene er medfinansiører på dette, og kan i tillegg betale for ekstra profilmarkedsføring av destinasjonene i eget fylke. I tillegg kjøper destinasjonene seg inn i disse kampanjene og bedriftene kan kjøpe seg 1 Tall fra Statistisk Sentralbyrå 3

4 inn for å markedsføre egne produkt. Det er ikke snakk om markedsføring av Nordland fylke, men profilmarkedsføringen vil skje på landsdels- og destinasjonsnivå. Nordland fylkeskommune støtter altså destinasjonene i Nordland ved å kjøpe seg inn i kampanjene gjennom NNR. Destinasjonene har også mulighet til å initiere egne prosjekt og utviklingstiltak som kan finansieres gjennom det ordinære virkemiddelapparatet. Her må kommunene og bedriftene bidra med egenandeler innenfor gjeldende regelverk. Organiseringen av markedsarbeidet har endret seg fra å være på fylkesnivå til et landsdelsnivå. Regionene/destinasjonene i fylket har ulike måter å håndtere markedsføring og utvikling av næringen. Nordland fylkeskommune vil følge opp det regionale arbeidet og gi en tilbakemelding i en egen melding til fylkestinget i løpet av høsten 2011/våren Samferdsel og kommunikasjoner. Flere høringsuttalelser påpeker samferdsel som viktig for reiselivsnæringen. Det er kommet inn mange konstruktive innspill på dette. Dette må tas opp og jobbes videre med, knyttet opp mot den helhetlige utviklingen på samferdsel i fylket. Destinasjonsutvikling. Noen høringsuttalelser trekker inn kultur, kulturarv, stedsutvikling, festivaler, matsatsing og andre tiltak som kan bidra til å utvikle reiselivsnæringen. Samhandling mellom ulike virkemiddelaktører og satsinger er avgjørende for at vi skal kunne ta ut det potensialet som Nordland har i reiselivssammenheng. Selv om vi ønsker å få til en tettere kobling mellom ulike satsinger og det er en del av vår arbeidsform bl.a. annet gjennom ressursgruppa for reiseliv, god kontakt med destinasjonene og samarbeid om gjennomføringen av konkrete satsinger, er det ikke mulig å ta alt dette inn i reiselivsstrategien. Samarbeid på tvers av sektorer en kontinuerlig prosess hvor partnerskap Nordland og de regionale partnerskapene kan bidra positivt. På fylkesnivå er ressursgruppa for reiseliv (Nordland fylkeskommune, Innovasjon Norge, fylkesmannen og NordNorsk reiseliv) viktig for å sikre god samordning mellom virkemiddelaktørene. I forhold til forslaget til satsingsområder i strategien så kan det være nyttig å forsterke dette med at samferdselsavdelingen og FoU miljøet knyttet til Opplevelser i Nord og VRI inviteres inn i ressursgruppa. Det påpekes også at det pr i dag mangler et samordnende ledd på fylkesnivå som kan arbeide med fylkesoppgaver bl.a. knyttet til konseptutvikling og trafikkskapende opplevelser så som hvalsafari, Lofoten, Vegaøyene og som Hamsunsenteret kan bli. Innspillene fra fylkemannens landbruksavdeling, Sametinget og rådet for funksjonshemmede er innarbeidet i strategidokumentet. Den vedlagte SWOT en i høringsdokumentet er bare en oppsummering av innspill på de regionale møtene. Denne tas ut av det endelige strategidokumentet. Vurderinger Reiseliv er en av verdens største og hurtigst voksende næringer. Globaliseringen gjør verden mindre, og reisemål i Nordland konkurrerer i voksende grad med reisemål andre steder i verden. Mange konkurrenter blir stadig dyktigere. Samtidig blir folk mer og mer reisevante, noe som fører til at kundene både de norske og utenlandske - stiller strengere krav til sine reiseopplevelser. 4

5 Den nasjonale reiselivstrategien bygger på visjonen verdifulle opplevelser. De nasjonale hovedmålene er: Økt verdiskaping og lønnsomhet i reiselivsnæringen Levedyktige distrikter gjennom flere helårs arbeidsplasser innen reiselivsnæringen Norge et bærekraftig reisemål Disse målene er retningsgivende for arbeidet med utvikling av reiseliv og opplevelsesnæringen i Nordland, men i det er også viktig å ta tak i det som er spesielle utfordringer for Nordland. Innovasjon Norge har ansvaret for å markedsføre Norge i utlandet. Merkevaren Powered by nature tar utgangpunkt i at Norge primært har en konkurransekraft innen naturbaserte ferieopplevelser. NordNorsk Reiseliv as har som oppgave å profilere Nord-Norge nasjonalt og på det internasjonale markedet. Kundeløftet i merkevaren Nord-Norge er Enter the world of natural wonders. Opplevelsesområdene er: Naturfenomener Det arktiske Kyst og kystkultur Samisk kultur Gjennom arbeidet med å utvikle merkevaren for Nordland Opplev verdens vakreste kyst har Nordland tatt en posisjon innenfor kystoppleveler. Dette arbeidet må videreutvikles innenfor den nordnorske merkevaren. Reiselivsnæringen er en kompleks og sammensatt næring. De reisende vektlegger mer og mer opplevelser enn det å besøke et geografisk sted. Dette stiller krav til innovasjon, produktutvikling, tilpasning til kundenes ønsker og behov, forhold til pris-kvalitet, helhetlige produktkonsepter, vertskapsfunksjoner, informasjon og aktiv bruk av ny teknologi og nye medier. Utviklingen av reiselivsnæringen innebærer også et godt samspill med aktører innenfor kultursektoren, mat og matopplevelser og ikke minst samferdselsektoren. Kjerneproduktet og det omliggende gir den totale reiselivsopplevelsen. Reiselivet i Nordland må utvikles på en bærekraftig måte som tar vare på og styrker natur, kultur og miljø, sosiale verdier og økonomisk levedyktighet i et langsiktig perspektiv. En må også legge til rette for at kultur og naturopplevelser gjøres tilgjengelig for flere uavhengig av fysisk ferdigheter og erfaringer med å ta naturen i bruk. Å utvikle og fremme Nordland som et bærekraftig reisemål handler om bærekraftige reiselivsdestinasjoner og reiselivsbedrifter. I tillegg handler det om å trekke til seg de ansvarlige reisende som er bevisste på å ta vare på miljø og kulturell egenart, som verdsetter kvalitetsopplevelser og har betalingsevne for produkter knyttet til lokal mat, natur og kultur. Betydningen av en opplevelse kan indirekte måles ved hjelp av individets tilfredshet med et produkt eller et besøk. Den tradisjonelle reislivsnæringen oppfattes som overnatting, mat, attraksjoner og transport. Dette betraktes som kjernen i opplevelsen. Det er mange element som bidrar til å skape helhetlige opplevelser. Natur, kultur, mennesker, identitet, historiene, attraksjoner, kommunikasjon, atmosfære, det gode måltidet og spennende aktiviteter i riktig kombinasjon gir helhetlige produkt. 5

6 Reiselivsnæringen konkurrerer i et internasjonalt marked. Det krever at næringen leverer kvalitetsprodukt i hele verdikjeden. Dette innebærer bl.a. kompetanse om hva kundene forventer. Men også kompetanse om sikker ferdsel ute i naturen, god service, informasjon, gode spisesteder, kommunikasjons- og overnattingstilbud m.m. Kvalitet og kvalitetsutvikling må være i kontinuerlig fokus. Det er en viktig utfordring for reiselivet i Nordland å styrke kapitaltilgangen. Dette krever at Nordland styrker sin evne til å få fram reiselivsbedrifter som er attraktiv å investere i. En annen utfordring er å styrke reiselivsnæringens konkurranseevne i arbeidsmarkedet. Næringen må kunne tilby flere helårsarbeidsplasser, utfordrende arbeidsoppgaver og betingelser som sikrer kvalifisert arbeidskraft. Det er vanskelig for aktørene i næringen og definere hvem som har ansvaret for helheten. Skal en lykkes er samspill og samhandling om utviklingsoppgaver viktige nøkkelfaktorer for å lykkes. Dette kan også være oppgaver som ikke er direkte reiselivsrelaterte, men som har betydning for næringen. Som en følge av fylketingssak Reiselivet i Nordland; Status og Strategier ble ressursgruppa for reiseliv opprettet. Nordland fylkeskommune leder ressursgruppa som består av representanter fra Innovasjon Norge, fylkesmannens landbruksavdeling og NordNorsk Reiseliv as. Disse aktørene har ulike roller innenfor utviklingen av reiselivsnæringen. Det gode samspillet mellom aktørene er svært nyttig for å lykkes i arbeidet med utviklingen av næringen. Det må vurderes om andre aktører også bør delta i ressursgruppa. Dette kan være representanter for samferdsel, kultur og forsknings-/kompetansemiljø i fylket Strategien foreslår følgende visjon, mål og satsningsområder: Visjon: Nordland leverer opplevelser i verdensklasse Hovedmål: Nordland skal være det foretrukne reisemålet innen natur- og kystopplevelser Mangfoldet mellom fjell og hav skal være grunnlaget for opplevelsesproduksjon i Nordland Strategi: Samarbeid og nyskaping skal bidra til utvikling av bærekraftige reiselivsbedrifter og lokalsamfunn Forslag til satsingsområder er: Destinasjonsutviklingen skal sette fokus på utvikling av mer helhetlige reiselivsprodukter på destinasjonsnivå. Dette krever samhandling mellom mange ulike aktører både i bedriftene og i samarbeid med offentlige aktører. Det er prioritert at Nordland skal utvikle bedre og mer helhetlige reisemål. Dette innebærer: Reisemålsutvikling Stedsutvikling Rolleavklaringer Fellesgodefinansiering Sesongutvikling Lønnsomme bedrifter. Flere sterke og utviklingsorienterte bedrifter. Reiselivsbedriftene i Nordland skal være innovative og utviklingsorienterte. Bedriftene skal være konkurransedyktige i markedet og bidra aktivt til verdiskaping i hele fylket. Dette innebærer at det må jobbes med: Forpliktende nettverk på ulike nivå Produkt og konseptutvikling Økt markedskunnskap Nyskaping og nyetableringer 6

7 Profilering og markedsutvikling. NordNorsk Reiseliv as (NNR) skal profilere Nordland og Nord- Norge og NNR er Nordland fylkeskommunes samarbeidspartner på profilering. NNR har følgende oppgaver: Planlegging og gjennomføring av markedsaktiviteter i samarbeid med næringen Innhenting og distribusjon av markedsinformasjon Forvaltning av merkevare Bistand i destinasjons og produktutvikling Sørge for optimal distribusjon gjennom web, dialog med turoperatører, bookingselskaper osv. Destinasjonsselskapene er NNR sine kunder og samarbeidspartnere. Utviklingsområder innenfor markedsutvikling og profilering er: Følge opp og videreutvikle den nordnorske merkevaren slik at Nordland videreutvikler og styrker sin posisjon innenfor kyst og kystopplevelser Jobbe aktivt med å følge opp viktige markeder for Nordland Identifisere og utvikle markedsstrategier i forhold til nye markeder som f. eks temareiser, festivaler og arrangementer, mice-markedet osv. Kompetanse og rekruttering. Kompetanse er et suksesskriterie for å få til en vellykket reiselivsutvikling. Dette gjelder kompetanse i bedriftene, kompetanse om næringen og hvordan den kan utvikles, samt kompetanse i forsknings- og utviklingsmiljøene i fylket. Den kompetanserettede satsingen omfatter både styrking av FoU-miljøer i Nordland innen reiseliv, tiltak på reisemålsnivå og kompetanseutvikling i bedrifter. Utviklingstiltak innen kompetanse og rekruttering: Følge opp og bidra i forhold til FoU satsinger som Forskningsløft Nord og VRI-programmet Utvikle kunnskap om næringen og hvordan den utvikler seg Kompetanseprogrammer i bedriftene Rekrutteringsprogram bla. knyttet til videregående skole og lærlingeordninger i bedriftene Opplæringstilbud tilpasset bedriftenes behov Det skal vurderes å utvikle en satsing rettet mot fyrtårnsbedrifter. Dette skal være et kompetanseprogram og en kvalifiseringsordning som tilfredstiller kundeløftet i merkevaren Nord-Norge Enter the world of natural wonders og som bygger opp rundt opplevelsesområdet Kyst og kystkultur. Samferdsel og kommunikasjoner er viktig for å få enda bedre resultater av reiselivssatsingen. Kommunikasjoner er også en kritisk suksessfaktor for utvikling av nye sesonger for reiselivet i fylket. Utviklingstiltak innen samferdsel: Direkte flyruter Koordinering slik at transport framstår som en del av det helhetlige reiselivsproduktet/opplevelsen Informasjon og forutsigbare rutetilbud Sesongforlengelse krever ulike rutetilbud Imøtekomme rundreiseturistenes behov for transport Utvikle arenaer/fora hvor reiselivsnæringens transportbehov diskuteres, koordineres og utvikles 7

8 Konsekvenser Saken har ingen konsekvenser ut over det som er fastsatt i Nordland fylkeskommunes budsjett. Det er naturlig at reiselivstrategien er en del av den regionale planstrategien for Nordland og at tiltakene innarbeides i Utviklningsprogram Nordland. Fylkesrådets innstilling til vedtak 1. Fylkestinget vedtar den nye reiselivstrategien for Nordland Opplevelser langs verdens vakreste kyst med følgende visjon, mål strategeier og satsingsområder: Visjon: Nordland leverer opplevelser i verdensklasse Hovedmål: Nordland skal være det foretrukne reisemålet innen natur- og kystopplevelser Mangfoldet mellom fjell og hav skal være grunnlaget for opplevelsesproduksjon i Nordland Strategi: Samarbeid og nyskaping skal bidra til utvikling av bærekraftige reiselivsbedrifter og lokalsamfunn Satsingsområder: Destinasjonsutvikling Lønnsomme bedrifter Profilering og markedsutvikling Kompetanse og rekruttering Samferdsel og kommunikasjon 2. Reiselivsnæringen i Nordland skal utvikles i et bærekraftig perspektiv. Det innebærer også at universell utforming skal være et gjennomgående perspektiv som bidrar til å utvikle næringen i fylket. 3. Utviklingen av næringen må skje i samspill med nasjonale aktører, aktører på landsdelsnivå og aktører i Nordland. Det er viktig at Nordland deltar på arenaer hvor utviklingen av reiseliv og opplevelsesnæringen blir satt i fokus. Det gode samarbeidet mellom aktørene i Nordland må videreutvikles og forsterkes gjennom ressursgruppen for reiseliv og konkrete samarbeidstiltak. 4. NordNorsk Reiseliv as er Nordland og Nord-Norge sitt markedsføringsapparat. I den nordnorske merkevaren Powered by nature skal Nordland videreutvikle sin posisjon innenfor kyst og kystopplevelser samtidig som en også ser på andre opplevelsesområder som natur og naturfenomener, det arktiske og samisk kultur. 8

9 5. Endringen i organiseringen av markedsføringsapparatet for reiselivet har ført til endringer i oppgavefordeling og aktørene i næringen får nye roller. Regionene/destinasjonene i fylket har ulike måter å håndtere markedsføring og utvikling av næringen. Nordland fylkeskommune vil følge opp det regionale arbeidet og gi en tilbakemelding i en egen melding til fylkestinget i løpet av høsten 2011/våren Fylkestinget forutsetter at realiseringen av strategien innarbeides i Utviklingsprogram Nordland og de regionale utviklingsprogrammene. Bodø den Odd Eriksen fylkesrådsleder sign Arve Knutsen fylkesråd for næring sign Fylkestinget FT-116/10 Innstillinga fra komite for samferdsel ble lagt fram av saksordfører Beate Bø Nilsen, Høyre: 1. Fylkestinget vedtar den nye reiselivstrategien for Nordland Opplevelser langs verdens vakreste kyst med følgende visjon, mål strategeier og satsingsområder: Visjon: Nordland leverer opplevelser i verdensklasse Hovedmål: Nordland skal være det foretrukne reisemålet innen natur- og kystopplevelser Mangfoldet mellom fjell og hav skal være grunnlaget for opplevelsesproduksjon i Nordland Strategi: Samarbeid og nyskaping skal bidra til utvikling av bærekraftige reiselivsbedrifter og lokalsamfunn Satsingsområder: Destinasjonsutvikling Lønnsomme bedrifter Profilering og markedsutvikling Kompetanse og rekruttering Samferdsel og kommunikasjon 2. Reiselivsnæringen i Nordland skal utvikles i et bærekraftig perspektiv. Det innebærer også at universell utforming skal være et gjennomgående perspektiv som bidrar til å utvikle næringen i fylket. 3. Utviklingen av næringen må skje i samspill med nasjonale aktører, aktører på landsdelsnivå og aktører i Nordland. Det er viktig at Nordland deltar på arenaer hvor utviklingen av reiseliv og opplevelsesnæringen blir satt i fokus. Det gode samarbeidet mellom aktørene i 9

10 Nordland må videreutvikles og forsterkes gjennom ressursgruppen for reiseliv og konkrete samarbeidstiltak. 4. Nordnorsk Reiseliv as er Nordland og Nord-Norge sitt markedsføringsapparat. I den nordnorske merkevaren Powered by nature skal Nordland videreutvikle sin posisjon innenfor kyst og kystopplevelser samtidig som en også ser på andre opplevelsesområder som natur og naturfenomener, det arktiske og samisk kultur. 5. Endringen i organiseringen av markedsføringsapparatet for reiselivet har ført til endringer i oppgavefordeling og aktørene i næringen får nye roller. Regionene/destinasjonene i fylket har ulike måter å håndtere markedsføring og utvikling av næringen. Nordland fylkeskommune vil følge opp det regionale arbeidet og gi en tilbakemelding i en egen melding til fylkestinget i løpet av høsten 2011/våren Fylkestinget forutsetter at realiseringen av strategien innarbeides i Utviklingsprogram Nordland og de regionale utviklingsprogrammene. 7. Ved rullering av reiselivsstrategi for Nordland, bør det innarbeides: kvantifiserbare mål som kan etterprøves et klart skille mellom trafikkdrivende bedrifter og andre reiselivsbedrifter som også gir utslag i virkemiddelapparatet en avklaring om hvordan man ønsker å drifte destinasjonene og lokale turistkontor et hovedsatsingsområde på kvalitet, rekruttering og økt verdiskapning i reiselivsnæringen i Nordland Votering: Komiteinnstillinga enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Fylkestinget vedtar den nye reiselivstrategien for Nordland Opplevelser langs verdens vakreste kyst med følgende visjon, mål strategeier og satsingsområder: Visjon: Nordland leverer opplevelser i verdensklasse Hovedmål: Nordland skal være det foretrukne reisemålet innen natur- og kystopplevelser Mangfoldet mellom fjell og hav skal være grunnlaget for opplevelsesproduksjon i Nordland Strategi: Samarbeid og nyskaping skal bidra til utvikling av bærekraftige reiselivsbedrifter og lokalsamfunn Satsingsområder: Destinasjonsutvikling Lønnsomme bedrifter Profilering og markedsutvikling Kompetanse og rekruttering 10

11 Samferdsel og kommunikasjon 2. Reiselivsnæringen i Nordland skal utvikles i et bærekraftig perspektiv. Det innebærer også at universell utforming skal være et gjennomgående perspektiv som bidrar til å utvikle næringen i fylket. 3. Utviklingen av næringen må skje i samspill med nasjonale aktører, aktører på landsdelsnivå og aktører i Nordland. Det er viktig at Nordland deltar på arenaer hvor utviklingen av reiseliv og opplevelsesnæringen blir satt i fokus. Det gode samarbeidet mellom aktørene i Nordland må videreutvikles og forsterkes gjennom ressursgruppen for reiseliv og konkrete samarbeidstiltak. 4. Nordnorsk Reiseliv as er Nordland og Nord-Norge sitt markedsføringsapparat. I den nordnorske merkevaren Powered by nature skal Nordland videreutvikle sin posisjon innenfor kyst og kystopplevelser samtidig som en også ser på andre opplevelsesområder som natur og naturfenomener, det arktiske og samisk kultur. 5. Endringen i organiseringen av markedsføringsapparatet for reiselivet har ført til endringer i oppgavefordeling og aktørene i næringen får nye roller. Regionene/destinasjonene i fylket har ulike måter å håndtere markedsføring og utvikling av næringen. Nordland fylkeskommune vil følge opp det regionale arbeidet og gi en tilbakemelding i en egen melding til fylkestinget i løpet av høsten 2011/våren Fylkestinget forutsetter at realiseringen av strategien innarbeides i Utviklingsprogram Nordland og de regionale utviklingsprogrammene. 7. Ved rullering av reiselivsstrategi for Nordland, bør det innarbeides: kvantifiserbare mål som kan etterprøves et klart skille mellom trafikkdrivende bedrifter og andre reiselivsbedrifter som også gir utslag i virkemiddelapparatet en avklaring om hvordan man ønsker å drifte destinasjonene og lokale turistkontor et hovedsatsingsområde på kvalitet, rekruttering og økt verdiskapning i reiselivsnæringen i Nordland Vedlegg Reiselivsstrategi for Nordland Opplevelser langs verdens vakreste kyst - plan pr DokID Utrykte vedlegg Høringsuttalelser fra Storvågan AS, Andøy kommune, Fylkesmannen i Nordland, Øksnes kommune, Saltdal kommune, Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Nordland, Vestvågøy kommune, Hattfjelldal kommune, Destination Lofoten, Vesterålen reiseliv, Rana kommune, Hadsel kommune, Visit Bodø, Lofotrådet, Polarsirkelen Reiseliv, Mosjøen og omegn næringsselskap, Bø kommune, TeamBodøKF, Hemnes kommune, Helgelandskysten Reiseliv, Lofoten Mat BA, Lofoten Matpark SU, Ofotrådet Sametinget, Vågan kommune, HALD IKS, Kjell Inge Johnsen, 11

12 Breidskare Alpin og turistanlegg, Rana Utviklingsselskap, Lurøy kommune, Lurøy Næringsforum og Reiseliv i Hamsuns Rike. 12

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 107/09 Fylkesrådet

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 107/09 Fylkesrådet Journalpost.: 09/16202 Fylkesrådet FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 107/09 Fylkesrådet 29.06.2009 Reiselivsstrategi for Nordland - opplevelser langs verdens vakreste kyst Sammendrag Fylkesrådet

Detaljer

Virkemiddelapparatet og Trøndersk reiselivsstrategi. Susanne Bratli fylkesråd for regional utvikling Nord-Trøndelag fylkeskommune

Virkemiddelapparatet og Trøndersk reiselivsstrategi. Susanne Bratli fylkesråd for regional utvikling Nord-Trøndelag fylkeskommune Virkemiddelapparatet og Trøndersk reiselivsstrategi Susanne Bratli fylkesråd for regional utvikling Nord-Trøndelag fylkeskommune Reiseliv - ei viktig næring Nord-Trøndelag : Økning på 22,6% fra 2001 til

Detaljer

Opplevelser langs verdens vakreste kyst strategi for reiseliv- og opplevelsesnæringer i Nordland

Opplevelser langs verdens vakreste kyst strategi for reiseliv- og opplevelsesnæringer i Nordland Opplevelser langs verdens vakreste kyst strategi for reiseliv- og opplevelsesnæringer i Nordland 2017-2021 Liv Rask Sørensen Bodø 30. november 2016 Foto: Ernst Furuhatt Fra reise til opplevelse en næring

Detaljer

Opplevelser langs verdens vakreste kyst - ny strategi for reiseliv og opplevelsesnæringene Liv Rask Sørensen, Bodø 26.

Opplevelser langs verdens vakreste kyst - ny strategi for reiseliv og opplevelsesnæringene Liv Rask Sørensen, Bodø 26. Opplevelser langs verdens vakreste kyst - ny strategi for reiseliv og opplevelsesnæringene 2016-2020 Liv Rask Sørensen, Bodø 26. november 2015 Foto: Ernst Furuhatt HVORFOR OPPLEVELSESNÆRINGER? Erfaringene

Detaljer

Reiselivsstrategier Nordland 2011-2015 Regionale møter- innspill mål/visjon

Reiselivsstrategier Nordland 2011-2015 Regionale møter- innspill mål/visjon Reiselivsstrategier Nordland 2011-2015 Regionale møter- innspill mål/visjon Nordland skal levere opplevelser i verdensklasse basert på kyst og kystkultur til norske og utenlandske turister hele året Opplevelsesnæringen

Detaljer

BUSKERUD ET REISELIVSFYLKE REGIONAL PLAN FOR REISELIV OG BFKS ROLLE. Lampeland 11.nov 2015

BUSKERUD ET REISELIVSFYLKE REGIONAL PLAN FOR REISELIV OG BFKS ROLLE. Lampeland 11.nov 2015 BUSKERUD ET REISELIVSFYLKE REGIONAL PLAN FOR REISELIV OG BFKS ROLLE Lampeland 11.nov 2015 Hva er reiseliv? definisjon! Reiseliv: Personers reise og opphold utenfor det geografiske området hvor de vanligvis

Detaljer

Nordnorsk Reiseliv AS Motor for Reiselivet i Nord-Norge. Helgelandskonferansen 2010

Nordnorsk Reiseliv AS Motor for Reiselivet i Nord-Norge. Helgelandskonferansen 2010 Nordnorsk Reiseliv AS Motor for Reiselivet i Nord-Norge Helgelandskonferansen 2010 Geir Solheim, regiondirektør NHO Reiseliv Nord-Norge styremedlem NordNorsk Reiseliv AS Mo i Rana 18. februar 2010 .. Den

Detaljer

Reiselivsstrategi for Nordland 2011-2015

Reiselivsstrategi for Nordland 2011-2015 Reiselivsstrategi for Nordland 2011-2015 Opplevelser langs verdens vakreste kyst 1 Forord...4 1. Innledning...6 2. Gjennomføring av prosessen...7 3. Nordland som reiselivsfylke...8 3.1 Nordlands posisjon

Detaljer

Forslag til Handlingsprogram 2015 (16) - Regional plan for opplevelsesnæringer i Hedmark

Forslag til Handlingsprogram 2015 (16) - Regional plan for opplevelsesnæringer i Hedmark Saknr. 14/8511-20 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Forslag til Handlingsprogram 2015 (16) - Regional plan for opplevelsesnæringer i Hedmark 2012-2017 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet vedtar det framlagte

Detaljer

Hesteturisme 13.03.13. Kjerringøy. Photo: Roger Johansen / www.nordnorge.com

Hesteturisme 13.03.13. Kjerringøy. Photo: Roger Johansen / www.nordnorge.com Hesteturisme 13.03.13 Kjerringøy. Photo: Roger Johansen / www.nordnorge.com KUNDELØFTE: ENTER THE WORLD OF NATURAL WONDERS IT S A DIFFERENT STORY Northern Nor where? MERKEVARE: FRISK, TIDSRIKTIG TRYGG

Detaljer

Handlingsplan - DA Bodø Utviklingsprogram 2015-2017

Handlingsplan - DA Bodø Utviklingsprogram 2015-2017 Journalpost:15/5202 Saksnummer Utvalg/komite Dato 135/2015 Fylkesrådet 12.05.2015 079/2015 Fylkestinget 08.06.2015 Handlingsplan - DA Bodø Utviklingsprogram 2015-2017 Sammendrag Fylkestinget vedtar Handlingsplan

Detaljer

Strategi for stedsutvikling

Strategi for stedsutvikling Journalpost:15/4256 Saksnummer Utvalg/komite Dato 068/2015 Fylkesrådet 17.03.2015 040/2015 Fylkestinget 20.04.2015 Strategi for stedsutvikling Sammendrag Strategi for stedsutvikling setter rammer for en

Detaljer

Økoturismen gir nye muligheter for samspill mellom primærnæringene og reiselivet. Arne Trengereid 27.11.06

Økoturismen gir nye muligheter for samspill mellom primærnæringene og reiselivet. Arne Trengereid 27.11.06 Økoturismen gir nye muligheter for samspill mellom primærnæringene og reiselivet Arne Trengereid 27.11.06 Agenda Hva ligger i begrepet økoturisme Hvordan utnytte de nye reiselivsstrategiene i samspill

Detaljer

LOFOTEN REISELIVFAGSKOLE

LOFOTEN REISELIVFAGSKOLE LOFOTEN REISELIVFAGSKOLE for Studiet REISELIV Utdanningens mål.s. 2 EMNE 1: Reiseliv, destinasjonskunnskap og opplevelsesdesign s. 3 EMNE 2: Markedsføring, merkevarebygging og sosiale medier.s. 4 EMNE

Detaljer

Reiselivsstrategi for Meløy 2015 MELØY KOMMUNE

Reiselivsstrategi for Meløy 2015 MELØY KOMMUNE Reiselivsstrategi for Meløy 2015 MELØY KOMMUNE Innhold: 1. Bakgrunn s. 3 2. Reiselivet i Meløy s. 4 3. Utviklingsmuligheter s. 6 4. Utfordringer for reiselivsutvikling i Meløy s. 6 5. Mål og strategier

Detaljer

Reiselivsstrategi for Nordland

Reiselivsstrategi for Nordland Høringsutkast Reiselivsstrategi for Nordland 2011-2015 Opplevelser langs verdens vakreste kyst 1 1. Innledning...4 2. Gjennomføring av prosessen...4 3. Nordland som reiselivsfylke...6 3.1 Nordlands posisjon

Detaljer

Saknr. 9039/08. Ark.nr.. Saksbehandler: Espen Køhn PLAN FOR INNOVASJONSSTRUKTUR I HEDMARK. Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 9039/08. Ark.nr.. Saksbehandler: Espen Køhn PLAN FOR INNOVASJONSSTRUKTUR I HEDMARK. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 9039/08 Ark.nr.. Saksbehandler: Espen Køhn Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: 1. Fylkestinget vedtar plan for innovasjonsstruktur

Detaljer

03.11.2011 Hovedorganisasjonen Virke - Nasjonal reiselivsstrategi

03.11.2011 Hovedorganisasjonen Virke - Nasjonal reiselivsstrategi Sørge for at strategien og de politiske virkemidlene i større grad spisses mot den politisk påvirkbare delen av reiselivsnæringen. En spissing inn mot den konkurranseutsatte turismen fordrer økt politisk

Detaljer

Turisme i vår region - tilbud & etterspørsel - Helgeland Reiseliv as

Turisme i vår region - tilbud & etterspørsel - Helgeland Reiseliv as Turisme i vår region - tilbud & etterspørsel - Helgeland Reiselivs formål og visjon Helgeland Reiselivs formål: Helgeland Reiseliv skal utvikle og markedsføre Helgeland som et foretrukket reisemål, og

Detaljer

Rullering av Regional plan for opplevelsesnæringene (17)

Rullering av Regional plan for opplevelsesnæringene (17) Saknr. 13/4327-7 Saksbehandler: Ingrid Lundvall Rullering av Regional plan for opplevelsesnæringene 2012-2014 (17) Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkestinget vedtar

Detaljer

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 057/09 Fylkesrådet 05.05.2009. Fordeling av midler til entreprenørskapssatsing i grunnskolen 2009

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 057/09 Fylkesrådet 05.05.2009. Fordeling av midler til entreprenørskapssatsing i grunnskolen 2009 Journalpost.: 09/8109 Fylkesrådet FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 057/09 Fylkesrådet 05.05.2009 Fordeling av midler til entreprenørskapssatsing i grunnskolen 2009 Sammendrag Fylkesrådet

Detaljer

Om opplevelser og reiseliv. Brønnøy 6. september 2017 Jarle Løvland Nordlandsforskning/Novadis

Om opplevelser og reiseliv. Brønnøy 6. september 2017 Jarle Løvland Nordlandsforskning/Novadis Om opplevelser og reiseliv Brønnøy 6. september 2017 Jarle Løvland Nordlandsforskning/Novadis Tema Utviklingstrekk Om opplevelsesøkonomi og opplevelsesnæringer Erfaringer med utvikling av et kunnskaps-

Detaljer

Regional plan for by- og regionsenterpolitikk i Nordland Offentlig ettersyn og høring

Regional plan for by- og regionsenterpolitikk i Nordland Offentlig ettersyn og høring Journalpost:16/49907 Saksnummer Utvalg/komite Dato 233/2016 Fylkesrådet 21.06.2016 Regional plan for by- og regionsenterpolitikk i Nordland 2017-2025 - Offentlig ettersyn og høring Sammendrag Fylkesrådet

Detaljer

Om opplevelser og reiseliv. Mo i Rana, 13. september 2017 Jarle Løvland Nordlandsforskning/Novadis

Om opplevelser og reiseliv. Mo i Rana, 13. september 2017 Jarle Løvland Nordlandsforskning/Novadis Om opplevelser og reiseliv Mo i Rana, 13. september 2017 Jarle Løvland Nordlandsforskning/Novadis Tema Om opplevelsesøkonomi og opplevelsesnæringer Erfaringer med utvikling av et kunnskaps- og opplevelsesbasert

Detaljer

REISELIVSSEMINAR. Produktpakking og. Velkommen til SEMINAR. - muligheter og fallgruver. i Kunnskapsparken. www.kunnskapsparken.com

REISELIVSSEMINAR. Produktpakking og. Velkommen til SEMINAR. - muligheter og fallgruver. i Kunnskapsparken. www.kunnskapsparken.com Velkommen til REISELIVSSEMINAR Produktpakking og VelkommenpåtilHelgeland produktsamarbeid - muligheter og fallgruver SEMINAR i Kunnskapsparken www.kunnskapsparken.com HVORDAN KAN KUNNSKAPSPARKEN BIDRA

Detaljer

Reiselivs- og lokalmatsatsingen i Oppland Samarbeidsplan for lokalmat og landbruksbasert reiseliv i Oppland

Reiselivs- og lokalmatsatsingen i Oppland Samarbeidsplan for lokalmat og landbruksbasert reiseliv i Oppland Reiselivs- og lokalmatsatsingen i Oppland 2017-2020 Samarbeidsplan for lokalmat og landbruksbasert reiseliv i Oppland Innledning: Fylkesmannen i Oppland, Oppland fylkeskommune og Innovasjon Norge i Oppland

Detaljer

Nordland fylkeskommunes satsing på entreprenørskap.

Nordland fylkeskommunes satsing på entreprenørskap. Fylkesrådsleder Odd Eriksen Tale på Hattfjelldalskonferansen 2010 Sijti Jarnge, Hattfjelldal, 28. januar 2010 Nordland fylkeskommunes satsing på entreprenørskap. Kjære alle sammen, Det er godt å se at

Detaljer

FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 081/12 Fylkestinget

FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 081/12 Fylkestinget Journalpost.: 11/30719 Fylkesrådet FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 081/12 Fylkestinget 11.06.2012 Handlingsplan DA Utviklingsprogram Bodø 2012-2013 Sammendrag Forutsatt at Stortinget den

Detaljer

Reiseliv Først mot fremtiden. Reiseliv og landbruk

Reiseliv Først mot fremtiden. Reiseliv og landbruk Reiseliv Først mot fremtiden Reiseliv og landbruk Om meg: Bente Bjerknes Teamleder for næringsutvikling Reiselivsfaglig bakgrunn Lang fartstid i fylkeskommunen Reiseliv - definisjoner Reiseliv: Personers

Detaljer

Kort og godt - opplevelsesproduksjon

Kort og godt - opplevelsesproduksjon Kort og godt - opplevelsesproduksjon Stimulere de beste prosjektene innen konseptuering av salgbare pakker av opplevelser rettet mot kortferiemarkeder Forpliktende samarbeid mellom ulike aktører for å

Detaljer

Strategi. Fiskeri- og kystdepartementets strategi for kystbasert reiseliv

Strategi. Fiskeri- og kystdepartementets strategi for kystbasert reiseliv Strategi Fiskeri- og kystdepartementets strategi for kystbasert reiseliv 2008-2011 Bakgrunn... 4 Hovedmål: Bedre samarbeid mellom fiskeri- og havbruksnæringen og reiselivsnæringen... 4 Handlinger... 4

Detaljer

Bærekraftig reiseliv i pakt med natur og lokalsamfunn. Kongsberg 7.desember 2009 Ingunn Sørnes, prosjektleder Bærekraftig reiseliv 2015

Bærekraftig reiseliv i pakt med natur og lokalsamfunn. Kongsberg 7.desember 2009 Ingunn Sørnes, prosjektleder Bærekraftig reiseliv 2015 Bærekraftig reiseliv i pakt med natur og lokalsamfunn Kongsberg 7.desember 2009 Ingunn Sørnes, prosjektleder Bærekraftig reiseliv 2015 Tema 1. Reiseliv i endring 2. Norge et bærekraftig reisemål 3. Bærekraftig

Detaljer

Strategidokument for Foreningen Kystriksveien 2015 2018

Strategidokument for Foreningen Kystriksveien 2015 2018 Strategidokument for Foreningen Kystriksveien 2015 2018 Behandlet og vedtatt på årsmøte i Foreningen Kystriksveien den 28. april 2015 1 Innholdsfortegnelse Kystriksveisamarbeidet Side 3 Langsiktige samarbeidspartnere

Detaljer

Planprogram for Regional plan for kompetanse og næringsutvikling

Planprogram for Regional plan for kompetanse og næringsutvikling Saknr. 12/11896-26 Saksbehandler: Ingrid Lauvdal Planprogram for Regional plan for kompetanse og næringsutvikling Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med følgende forslag

Detaljer

VESTERÅLEN REGIONRÅD. Innkalling. Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: E-postbehandling Dato: Tidspunkt: Kl 14:00

VESTERÅLEN REGIONRÅD. Innkalling. Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: E-postbehandling Dato: Tidspunkt: Kl 14:00 VESTERÅLEN REGIONRÅD Innkalling Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: E-postbehandling Dato: 01.12.2016 Tidspunkt: Kl 14:00 Til medlemmer Jonni H Solsvik Sture Pedersen Siv Dagny Aasvik

Detaljer

Eiermelding Sammendrag. Bakgrunn

Eiermelding Sammendrag. Bakgrunn Journalpost:15/52465 Saksnummer Utvalg/komite Dato 302/2015 Fylkesrådet 10.11.2015 173/2015 Fylkestinget 07.12.2015 Komite for næring 07.12.2015 Eiermelding 2015 Sammendrag Eiermeldingen gir en oversikt

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY. PARTNERSKAPSMØTE 2013 Planer for kontraktsperiode 2

NCE TOURISM FJORD NORWAY. PARTNERSKAPSMØTE 2013 Planer for kontraktsperiode 2 NCE TOURISM FJORD NORWAY PARTNERSKAPSMØTE 2013 Planer for kontraktsperiode 2 NCE Tourism sin andre kontraktsperiode. 1. april 2013 31. mars 2016 Kontraktsperiode 3 Kontraktsperiode 2 2019 Kontraktsperiode

Detaljer

Fylkesplan for Nordland

Fylkesplan for Nordland Fylkesplan for Nordland Plansjef Greta Johansen 11.12.2012 Foto: Crestock Det regionale plansystemet Demografi Miljø og bærekraftig utvikling Areal og infrastruktur, natur og friluftsområder Næring og

Detaljer

Regional satsing arktisk landbruk Samråd i landbruksfamilien 13.10.15 Berit Nergård Nyre, Fylkesmannen i Troms

Regional satsing arktisk landbruk Samråd i landbruksfamilien 13.10.15 Berit Nergård Nyre, Fylkesmannen i Troms Regional satsing arktisk landbruk Samråd i landbruksfamilien 13.10.15 Berit Nergård Nyre, Fylkesmannen i Troms Arktisk kvalitet Klima, lysforhold Arktisk landbruk Brukt som begrep på det nordnorske landbruket

Detaljer

Melding om oppstart - Revisjon av Regional plan om små vannkraftverk i Nordland

Melding om oppstart - Revisjon av Regional plan om små vannkraftverk i Nordland Journalpost:15/21354 Saksnummer Utvalg/komite Dato 134/2015 Fylkesrådet 12.05.2015 078/2015 Fylkestinget 08.06.2015 Melding om oppstart - Revisjon av Regional plan om små vannkraftverk i Nordland Sammendrag

Detaljer

REISELIVSSTRATEGI FOR NORDLAND 2011-2015 OPPLEVELSER LANGS VERDENS VAKRESTE KYST Vedtatt i fylkestingssak 116/10, oktober 2010.

REISELIVSSTRATEGI FOR NORDLAND 2011-2015 OPPLEVELSER LANGS VERDENS VAKRESTE KYST Vedtatt i fylkestingssak 116/10, oktober 2010. REISELIVSSTRATEGI FOR NORDLAND 2011-2015 OPPLEVELSER LANGS VERDENS VAKRESTE KYST Vedtatt i fylkestingssak 116/10, oktober 2010 Foto: Cris Craggs OPPLEVELSER LANGS VERDENS VAKRESTE KYST Reiselivsnæringen

Detaljer

Trøndelag Reiseliv as. Reiselivssjef May Britt Hansen

Trøndelag Reiseliv as. Reiselivssjef May Britt Hansen Trøndelag Reiseliv as Reiselivssjef May Britt Hansen Oppdrag fra reiselivsstrategien I 2020 skape større % vis vekst hos reiselivsnæringa enn resten av landet. Målt i gjestedøgn og omsetning Forretningsidé:

Detaljer

FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 017/09 Eldrerådet /09 Fylkestinget

FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 017/09 Eldrerådet /09 Fylkestinget Journalpost.: 09/11041 Fylkesrådet FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 017/09 Eldrerådet 04.06.2009 079/09 Fylkestinget 15.06.2009 Prosjekt - En bedre skole for elevene våre - Melding Sammendrag

Detaljer

FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 050/11 Fylkestinget 12.04.2011. Handlingsplan for kulturnæringer i Nordland 2011-2013

FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 050/11 Fylkestinget 12.04.2011. Handlingsplan for kulturnæringer i Nordland 2011-2013 Journalpost.: 10/34952 Fylkesrådet FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 050/11 Fylkestinget 12.04.2011 Handlingsplan for kulturnæringer i Nordland 2011-2013 Sammendrag Nordland fylkeskommune

Detaljer

Balestrand Summit 31.mai 2010 Bærekraftig reiseliv 2015 Resultater bransjegrupper. Prosjektleder Ingunn Sørnes

Balestrand Summit 31.mai 2010 Bærekraftig reiseliv 2015 Resultater bransjegrupper. Prosjektleder Ingunn Sørnes Balestrand Summit 31.mai 2010 Bærekraftig reiseliv 2015 Resultater bransjegrupper Prosjektleder Ingunn Sørnes Bærekraftig Reiseliv 2015 1. Involvering av reiselivet Bransjegrupper jobbet frem status, mål,

Detaljer

Nordnorsk Opplevelseskonferanse

Nordnorsk Opplevelseskonferanse Nordnorsk Opplevelseskonferanse Arne Trengereid, adm direktør 1. november 2011 Sesongutvikling i Nord Krav om sesongforlengelse Viktige utviklingstrekk Status Vinter / Sommer NNRs ambisjoner Markedsmuligheter

Detaljer

Nytt fra (Klima- og)

Nytt fra (Klima- og) Nytt fra (Klima- og) Irene Lindblad, 23.10.2013 1 Tittel på presentasjon 7. november 2013 Ny politisk ledelse Statssekretær Lars Andreas Lunde (H) Klima- og miljøvernminister Tine Sundtoft (H) Politisk

Detaljer

Forslag til Regional plan for reiselivet i Nordland 2011-2015 - høringsuttalelse

Forslag til Regional plan for reiselivet i Nordland 2011-2015 - høringsuttalelse Nordland Fylkeskommune, Næring og regional utvikling Postmottak Fylkeshuset 8048 BODØ Dato:... 31.08.2010 Saksbehandler:... Per-Gaute Pettersen Telefon direkte:... 75 55 51 09 Deres ref.:... Løpenr.:...

Detaljer

VRI - OPPLEVELSESBASERT REISELIV Handlingsplan 2010 Presentasjon Mo i Rana februar. Britt Hansen

VRI - OPPLEVELSESBASERT REISELIV Handlingsplan 2010 Presentasjon Mo i Rana februar. Britt Hansen VRI - OPPLEVELSESBASERT REISELIV Handlingsplan 2010 Presentasjon Mo i Rana 18 19 februar Britt Hansen 24.02.2010 1 24.02.2010 2 VRI - Et program for innovasjon og utvikling. Periode 1: 2008-2010 Satsningsområde:

Detaljer

Søknad om støtte til Masterplan - Svalbard Reiselivsråd

Søknad om støtte til Masterplan - Svalbard Reiselivsråd Vår referanse: Saksbehandler: Dato: 2012/962-4-U01 Turid Telebond 11.11.2013 Søknad om støtte til Masterplan - Svalbard Reiselivsråd Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Administrasjonsutvalget Lokalstyret Anbefaling:

Detaljer

FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 030/11 Fylkestinget Høring - Kriterier for fordeling av midler til regionale filmsentre

FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 030/11 Fylkestinget Høring - Kriterier for fordeling av midler til regionale filmsentre Journalpost.: 11/4249 Fylkesrådet FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 030/11 Fylkestinget 21.02.2011 Høring - Kriterier for fordeling av midler til regionale filmsentre Sammendrag Kulturdepartementet

Detaljer

Trøndelagsplanen Vi knytter fylket sammen

Trøndelagsplanen Vi knytter fylket sammen Trøndelagsplanen 2018 2030 - Vi knytter fylket sammen Møte med Trondheimsregionen 15.12. 2017 Direktør for Plan og næring Trude Marian Nøst Samfunnsutviklerrollen Tre dimensjoner ved samfunnsutvikling

Detaljer

Opplevelsesturisme. Skagastølsryggen, Hurrungane i Jotunheimen

Opplevelsesturisme. Skagastølsryggen, Hurrungane i Jotunheimen Skagastølsryggen, Hurrungane i Jotunheimen Honne, 5. november 2008 Truls Korsæth Hva er opplevelsesturisme? Ligge på ei strand? Nye en caffe latte på en fortausresturant? Kjøretur i et flott landskap?

Detaljer

Lokalmatsatsingen i Oppland Samarbeidsplan for matsatsing i Oppland

Lokalmatsatsingen i Oppland Samarbeidsplan for matsatsing i Oppland Lokalmatsatsingen i Oppland 2013-2016 Samarbeidsplan for matsatsing i Oppland Innledning: Oppland fylkeskommune, Innovasjon Norge Oppland og Fylkesmannen i Oppland er alle offentlige aktører som har oppgaver

Detaljer

HELG HEL ELAND EN DEL

HELG HEL ELAND EN DEL HELGELAND EN DEL AV NORDNORSK O REISELIV Steinar Sæterdal Var i mange år markeds /produktdirektør d ktdi ktø i OVDS / Hurtigruten Driveret et egetlitekonsulent konsulent /utviklingsselskap Real Tourism

Detaljer

Handlingsplan for kulturnæringer i Nordland

Handlingsplan for kulturnæringer i Nordland Handlingsplan for kulturnæringer i Nordland 2011-2013 Innhold Innhold... 2 Innledning... 3 Oppsummering... 3 Bakgrunn... 3 Nasjonal og internasjonal satsing... 4 Kulturnæringer... 6 Begrepsavklaringer

Detaljer

Handlingsprogram 2015 for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser.

Handlingsprogram 2015 for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser. Handlingsprogram for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser. Mål for nyskaping og næringsutvikling Regional plan for nyskaping og næringsutvikling

Detaljer

Forslag til fremtidig regional struktur i NAV - Høring

Forslag til fremtidig regional struktur i NAV - Høring Journalpost:17/33965 Saksnummer Utvalg/komite Dato 121/2017 Fylkesrådet 26.04.2017 Forslag til fremtidig regional struktur i NAV - Høring Sammendrag Denne saken er en uttalelse og innspill til NAV s forslag

Detaljer

Økt kompetanse innen internasjonalisering Søknad om støtte

Økt kompetanse innen internasjonalisering Søknad om støtte Saknr. 16/11701-2 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Økt kompetanse innen internasjonalisering Søknad om støtte Innstilling til vedtak: Profesjonalisering er viktig for å øke verdiskapingen i opplevelsesnæringen.

Detaljer

Reiselivsnæringen i BARDU Morten Koster Martinussen

Reiselivsnæringen i BARDU Morten Koster Martinussen Reiselivsnæringen i BARDU Morten Koster Martinussen 16.01.2017 Visit Narvik 4 ansatte Lise Hansen Kine Andreassen June Berg-Sollund Morten K. Martinussen Daglig leder Turistkontor Web/Booking/Produkt Marked

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hallingdal. Hallingdal Reiseliv AS

Reiselivsnæringen i Hallingdal. Hallingdal Reiseliv AS Reiselivsnæringen i Hallingdal Hallingdal Reiseliv AS Reiselivets betydning for Hallingdal Sysselsettinga som følge av direkte og indirekte reiselivsrelatert etterspørsel er for Hallingdal beregnet til

Detaljer

Opplevelser i Nord. Trude Emaus Holm Nordlandsforskning trude.emaus.holm@nforsk.no

Opplevelser i Nord. Trude Emaus Holm Nordlandsforskning trude.emaus.holm@nforsk.no Opplevelser i Nord Trude Emaus Holm Nordlandsforskning trude.emaus.holm@nforsk.no Forskningsløft Nord Styrking av kompetansemiljøer i Nord-Norge Støtte til kompetanseoppbygging og langsiktig samarbeid

Detaljer

- Synergier og utviklingsmuligheter

- Synergier og utviklingsmuligheter Idrett, friluftsliv, attraksjon - reiseliv - Synergier og utviklingsmuligheter Bergen November 2008 Ole Warberg, reiselivsdirektør, Bergen Reiselivslag Reiseliv er et system av ulike bransjer og funksjoner

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom. Høgskolen i Harstad, Høgskolen i Tromsø og Troms fylkeskommune

Samarbeidsavtale mellom. Høgskolen i Harstad, Høgskolen i Tromsø og Troms fylkeskommune Samarbeidsavtale mellom Høgskolen i Harstad, Høgskolen i Tromsø og Troms fylkeskommune Tromsø, 28. juni 2004 Samarbeidsavtale mellom Høgskolen i Harstad, Høgskolen i Tromsø og Troms fylkeskommune 1. Bakgrunn

Detaljer

Søknad i tilknytning til arbeidet med å etablere felles selskap for internasjonal markedsføring av Fjellregionen på Østlandet

Søknad i tilknytning til arbeidet med å etablere felles selskap for internasjonal markedsføring av Fjellregionen på Østlandet Saknr. 12/5099-2 Ark.nr. 243 U01 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Søknad i tilknytning til arbeidet med å etablere felles selskap for internasjonal markedsføring av Fjellregionen på Østlandet Fylkesrådets

Detaljer

Mulighetenes Oppland i ei grønn framtid. Regional plan for verdiskaping Valdresrådet OFK

Mulighetenes Oppland i ei grønn framtid. Regional plan for verdiskaping Valdresrådet OFK Regional plan for verdiskaping Valdresrådet 20.9.2017 OFK Hovedmål med Verdiskapingsplanen: Vekst i arbeidsplasser og verdiskaping over gjennomsnittet for landet innen de prioriterte plantema Avgrensing:

Detaljer

Regional medfinansiering VRI- Innlandet

Regional medfinansiering VRI- Innlandet Saknr. 15/9111-1 Saksbehandler: Espen Køhn Regional medfinansiering VRI- Innlandet Innstilling til vedtak: Fylkestinget har gjennom tidligere vedtak gitt grunnlag for Hedmark fylkeskommunes deltakelse

Detaljer

::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet slutter seg til oppstart av prosessen med Regional plan for opplevelsesnæringer i Hedmark.

::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet slutter seg til oppstart av prosessen med Regional plan for opplevelsesnæringer i Hedmark. Saknr. 226/10 Ark.nr.. Saksbehandler: Kjetil Storeheier Norheim REGIONAL PLAN FOR OPPLEVELSESNÆRINGER Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet slutter

Detaljer

REISELIVSMØTE HELGELAND

REISELIVSMØTE HELGELAND REISELIVSMØTE HELGELAND september 2017 TORBJØRN AAG MOB. 90520561 E-POST taa@kph.no Virksomhetsområder Kompetanse Nettverk Innovasjon Inkubator Kurs og studier Konferanser Trainee Klyngesamarbeid Synliggjøre

Detaljer

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Side 1 av 6 Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Attraktive regioner gjennom økt samspill mellom forskning og næringsliv Takk for invitasjonen til Kommunal-

Detaljer

Regional transportplan Nordland - handlingsprogram

Regional transportplan Nordland - handlingsprogram Journalpost:17/34461 Saksnummer Utvalg/komite Dato 148/2017 Fylkesrådet 16.05.2017 083/2017 Fylkestinget 12.06.2017 Regional transportplan Nordland - handlingsprogram 2018-2021 Sammendrag Arbeidet med

Detaljer

Hva er god planlegging?

Hva er god planlegging? Hva er god planlegging? Tim Moseng Mo i Rana 22. april 2013 Foto: Bjørn Erik Olsen Temaer Kommuneplanlegging Planstatus for Indre Helgeland Planstrategi og kommuneplan Kommuneplanens samfunnsdel Lokal

Detaljer

Magiske og verdifulle opplevelser i Nord- Trøndersk natur «MOVOINN» Erfaringskonferansen Aino Holst Oksdøl, hovedprosjektleder

Magiske og verdifulle opplevelser i Nord- Trøndersk natur «MOVOINN» Erfaringskonferansen Aino Holst Oksdøl, hovedprosjektleder Magiske og verdifulle opplevelser i Nord- Trøndersk natur «MOVOINN» Erfaringskonferansen 21.11.2013 Aino Holst Oksdøl, hovedprosjektleder «Regionalt samarbeid og langsiktig satsing gir suksess» LANGSIKTIGHET

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING MØTE MED REFERANSEGRUPPA 03. mai 2013 Formål Fremtidsrettet og bærekraftig næringsutvikling i Buskerud Hva betyr det? Regional plan for verdiskaping og

Detaljer

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 STRATEGI 2012-2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 4.2. HOVEDMÅL 3 5. ROLLE NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING

Detaljer

Bærekraftig kystturisme i Finnmark. Kristin T. Teien WWF- Norge Kongsfjord Gjestehus, 16.06.06

Bærekraftig kystturisme i Finnmark. Kristin T. Teien WWF- Norge Kongsfjord Gjestehus, 16.06.06 Bærekraftig kystturisme i Finnmark Kristin T. Teien WWF- Norge Kongsfjord Gjestehus, 16.06.06 Hvorfor jobber WWF med turisme? WWF vil bevare natur Turisme kan brukes som et verktøy som: Fremmer og støtter

Detaljer

Strategi for samarbeidstiltak i Regionrådet for Hamarregionen VISJON: Hamarregionen

Strategi for samarbeidstiltak i Regionrådet for Hamarregionen VISJON: Hamarregionen Vedtatt 11.10.2016 Strategi for samarbeidstiltak i Regionrådet for Hamarregionen 2016-2020 VISJON: Hamarregionen 100 000 HOVEDMÅL: Et felles løft for økt bosetting, arbeidsmuligheter og gode opplevelser.

Detaljer

Kunnskapsparken Helgeland

Kunnskapsparken Helgeland Kunnskapsparken Helgeland SYNLIG SAMLENDE SKAPENDE SOLID 8 ansatte Oms.: 14 mill. 50/50 priv/off. MOTOR MEGLER MØTEPLASS HELGELAND Helgeland frem mot 2020 Vokser i befolkning og verdiskaping Industri,

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Reiselivssamarbeid på Innherred Saksbehandler: E-post: Tlf.: Inger Marie Bakken inger-marie.bakken@verdal.kommune.no 74048262 Arkivref: 2006/5905 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg

Detaljer

Fiskeflåte. 1. I forbindelse med strukturutviklingen i kystfiskeflåten ber fylkestinget om Fiskeri- og kystdepartementet:

Fiskeflåte. 1. I forbindelse med strukturutviklingen i kystfiskeflåten ber fylkestinget om Fiskeri- og kystdepartementet: Komite for næring Sak 018/13 Politikk for marin verdiskaping i Nordland Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkestinget slår fast at fiskeri- og havbruksnæringa utgjør det viktigste fundamentet for bosetting

Detaljer

Organisering av reiseliv

Organisering av reiseliv Organisering av reiseliv Om Norge generelt og Hordaland spesielt Stipendiat Solveig Garnes Norsk hotellhøgskole Hvilke spørsmål har du tenkt å stille? Hvorfor har vi i dag nærmere 200 ulike reiselivsorganisasjoner

Detaljer

Strategisk plan for Fjellregionen

Strategisk plan for Fjellregionen Strategisk plan for Fjellregionen 2017 2021 Vedtatt av Regionrådet for Fjellregionen - 0 - Innledning Rolle- og ansvarsfordeling regionråd og kommuner Regionrådet for Fjellregionen er et samarbeidsorgan

Detaljer

Fylkestinget vedtar Samarbeidsprogrammet for Hedmark (13) med årlig rullering av programmet. Hamar,

Fylkestinget vedtar Samarbeidsprogrammet for Hedmark (13) med årlig rullering av programmet. Hamar, Saknr. 5574/09 Ark.nr. 130. Saksbehandler: Ingrid Lauvdal SAMARBEIDSPROGRAMMET FOR HEDMARK 2010-2011(13) Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger

Detaljer

Regional plan for verdiskaping

Regional plan for verdiskaping Regional plan for verdiskaping 18.12.2017 Overordnet mål for de tre planene: Mulighetenes Oppland i en grønn framtid: «Vekst i befolkning og bærekraftige arbeidsplasser i Oppland» Regional plan for verdiskaping:

Detaljer

Generelle vilkår som gjelder for prosjektet, vil gå fram av tilsagnsbrevet. Hamar, Svein Borkhus

Generelle vilkår som gjelder for prosjektet, vil gå fram av tilsagnsbrevet. Hamar, Svein Borkhus Saknr. 11/3505-2 Ark.nr. 243 Saksbehandler: Turid Lie IDRETT SOM NÆRING - SØKNAD OM STØTTE 2011 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at prosjektet

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING REGIONALT INNSPILLSMØTE - GOL 26. april 2013 Regional planstrategi Planstrategien skal redegjøre for viktige regionale utviklingstrekk og utfordringer,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hans Ole Wærsted Arkiv: 123 Arkivsaksnr.: 10/109

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hans Ole Wærsted Arkiv: 123 Arkivsaksnr.: 10/109 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hans Ole Wærsted Arkiv: 123 Arkivsaksnr.: 10/109 REGIONAL DELPLAN FOR REISELIV I BUSKERUD HØRINGSSVAR FRA SIGDAL KOMMUNE Rådmannens forslag til vedtak: Sigdal kommune oversender

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY. Kaia Finne Mai 2010

NCE TOURISM FJORD NORWAY. Kaia Finne Mai 2010 NCE TOURISM FJORD NORWAY Kaia Finne Mai 2010 World Class Clusters NCE-prosjekter 2010 NCE Aquaculture NCE Instrumentation NCE Maritime NCE Tourism Fjord Norway NCE Subsea NCE Culinology NCE NODE NCE Raufoss

Detaljer

Politisk samarbeid i Innlandet

Politisk samarbeid i Innlandet Saknr. 12/717-23 Saksbehandler: Bjarne H. Christiansen Politisk samarbeid i Innlandet Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesordfører (Oppland) og fylkesrådsleder

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 20.03.2013 017/13 Kommunestyret 03.04.2013 022/13

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 20.03.2013 017/13 Kommunestyret 03.04.2013 022/13 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-131, TI-&13 13/133 13/1645 Stian Skjærvik 13.03.2013 Strategisk plan for Indre Helgeland Regionråd - Høring Utvalg Møtedato

Detaljer

Norwegian Travel Workshop for Hedmark

Norwegian Travel Workshop for Hedmark Saknr. 14/8950-2 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Norwegian Travel Workshop for Hedmark Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet «Norwegian Travel Workshop for Hedmark» er viktig strategisk

Detaljer

Nord i Sør 2015. Hvordan utløse potensialet til reiselivsnæringen i Nord. Arne Trengereid Adm. dir NordNorsk Reiseliv AS.

Nord i Sør 2015. Hvordan utløse potensialet til reiselivsnæringen i Nord. Arne Trengereid Adm. dir NordNorsk Reiseliv AS. Nord i Sør 2015 Hvordan utløse potensialet til reiselivsnæringen i Nord Arne Trengereid Adm. dir NordNorsk Reiseliv AS Foto: Bård Løken Utvikling Nord-Norge Jan-okt 2013 mot 2014 Diskusjon Kilde NHO Reiseliv

Detaljer

Nordlands andel av befolkningen i Norge, samt de årlige endringene i denne andelen.

Nordlands andel av befolkningen i Norge, samt de årlige endringene i denne andelen. 1,5 Årlig vekstrate Befolkning 260 000 255 000 0,04 0,02 7,5 7,0 1,0 250 000 245 000 0,00 6,5 0,5 240 000-0,02 6,0 235 000-0,04 0,0 230 000-0,06 5,5 225 000-0,08 5,0-0,5 220 000 215 000-0,10 Endring andel

Detaljer

Fremtidig organisering av reiselivet i Region Bergen «En større region bedre muligheter for alle» Ole Warberg

Fremtidig organisering av reiselivet i Region Bergen «En større region bedre muligheter for alle» Ole Warberg Fremtidig organisering av reiselivet i Region Bergen «En større region bedre muligheter for alle» Ole Warberg Oss; 40 ansatte / 24 årsverk / 101,5 mill. omsetning / FF + MICE / Utenriksdepartementets

Detaljer

Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder 2015-2030

Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder 2015-2030 Flumill Innovasjon Norge UiA Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder 2015-2030 VINN Agder oppstartskonferanse 25. september2014, Rica Dyreparken Hotel V VERDISKAPING VINN Agder INNOVASJON

Detaljer

Fylkesmannens utarbeidelse av Regionalt bygdeutviklingsprogram for Hedmark Høringsinnspill

Fylkesmannens utarbeidelse av Regionalt bygdeutviklingsprogram for Hedmark Høringsinnspill Saknr. 12/4069-16 Saksbehandler: Per Ove Væråmoen Fylkesmannens utarbeidelse av Regionalt bygdeutviklingsprogram for Hedmark Høringsinnspill Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Rana Næringsforening - Formål Fakta om RNF: Rana Næringsforenings hovedmål Konkrete mål for 2013

Rana Næringsforening - Formål Fakta om RNF: Rana Næringsforenings hovedmål Konkrete mål for 2013 1 Rana Næringsforening - Formål Rana Næringsforening skal være en arena hvor medlemmene møter de mest toneangivende næringsaktørene i regionen, og fremstå som næringslivets mest attraktive nettverk. RNF

Detaljer

Reisemålsselskapene i Norge

Reisemålsselskapene i Norge Reisemålsselskapene i Norge Foto: Jo Michael Bakgrunn Organiseringen av det etablerte reiseliv er en debatt med lang fartstid Reiselivsmilliarden - NHD Hvor mye offentlige midler brukes til reiseliv? Ny

Detaljer

NCE Tourism Fjord Norway. NCE innen reiseliv i Fjord Norge

NCE Tourism Fjord Norway. NCE innen reiseliv i Fjord Norge NCE Tourism Fjord Norway NCE innen reiseliv i Fjord Norge Hvorfor bør Fjord Norge-regionen få NCE innen reiseliv? Vestlandsfylkene kan vise til det lengste og mest vellykkede regionale samarbeidet innen

Detaljer

Innovasjonstjenestens betydning for små og mellomstore bedrifter

Innovasjonstjenestens betydning for små og mellomstore bedrifter Innovasjonstjenestens betydning for små og mellomstore bedrifter Adm.dir. Gunn Ovesen, Innovasjon Norge. LO Miniseminar Regjeringens arbeid med ny Innovasjonsmelding. 16. august 2007 Verden er ett marked!

Detaljer