PLANPROGRAM PLAN ID KLUBBEN NÆRINGSPARK. Områderegulering. Klubben/ Slåttevik på Senja. EIENDOMMER... i Lenvik kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PLANPROGRAM PLAN ID KLUBBEN NÆRINGSPARK. Områderegulering. Klubben/ Slåttevik på Senja. EIENDOMMER... i Lenvik kommune"

Transkript

1 PLANPROGRAM PLAN ID KLUBBEN NÆRINGSPARK Områderegulering Klubben/ Slåttevik på Senja EIENDOMMER... i Lenvik kmmune Plan g tekniske tjenester, saksbehandler Mnica Schultz REVISJONER Nr Tekst Dat Sign

2 Prsjektbeskrivelse Nasjnal planid Plan navn Klubben næringspark Frslagsstiller Lenvik kmmune Planmyndighet Lenvik kmmune Saksbehandler Mnica Schultz Planens hensikt Næringspark relatert til sjømatnæringen Planavgrensning Cirka 750 daa sm mfatter både sjø- g landarealer. Se punkt 3 g 6 fr nærmere infrmasjn. Sammendrag Plantype: mråderegulering. Planens innhld vil være frmål knyttet til næringspark fr primært sjømatrelaterte bedrifter. Planarbeidet er en del av et større utviklingsprsjekt. Det skal utarbeides en knsekvensutredning. Fremdriftsplan Februar 2017 Juni 2018 Se punkt 2.2 fr nærmere detaljer Organisering Offentlig frslagsstiller Lenvik kmmune Se punkt 2.1 fr nærmere detaljer Side1

3 Innhld Prsjektbeskrivelse Rammer g premisser Bakgrunn g mandat Frmål med planarbeidet Premisser fr planarbeidet Planavgrensning Lvgrunnlaget Planer g utredninger sm ligger til grunn fr planen Øvrige dkumenter Planprsess Organisering Fremdriftsplan Medvirkning Møter Medvirkede parter Infrmasjn på nettside Annnse i lkalavis Brev Innspill Reginalt planfrum Utredningsbehv Metde fr knsekvensutredning Planen relatert til prsjektet Beskrivelse av planfrslaget Alternative planfrslag Oppfølging av planfrslag Beskrivelse av planmrådet Lkalisering g landskap Arealbruk Teknisk g ssial infrastruktur Bebyggelse Miljø g samfunn viktige prblemstillinger Oversikt Risik g sårbarhetsanalyse Vurdering i frhld til naturmangfldlven Kilder Vedlegg Side2

4 1 Rammer g premisser 1.1 Bakgrunn g mandat Kmmunestyret vedtk i kmmunens planstrategi fr at reguleringsarbeidet med «Klubben næringspark» (freløpig arbeidstittel) skal settes i gang innenfr strategiperiden, g at planarbeidet skal gjennmføres i kmmunal regi. Utvalg fr miljø g frvaltning behandlet sak 11/17 den m ppstart av arbeidet med kmmunalt utviklingsprsjekt Klubben næringspark i tråd med intensjnen g føringer vedtatt i næringsplan fr Lenvik Sm 1. ledd i prsjektutviklingen igangsettes utarbeidelse av mrådereguleringsplan Klubben næringspark. Reguleringen skal utarbeides i kmmunal regi. Senjabi AS eier arealer i det samme mrådet g har psjn på kjøp av deler av mrådet. Fretaket startet arbeid med privat frslag til detaljregulering i 2012, planprgram ble fastsatt i kmmunestyret sak 46/15 den Videre planarbeid ble lagt på is, g kmmunen besluttet igangsetting av mrådeplan. Fr å ivareta Senja Bi AS sine interesser i mrådet er prsjektgruppa supplert med representant fra dem. Den ble det avhldt møte med Lenvik kmmune g styret i Senjabi AS fr å diskutere psjnsavtalen. Det er enighet mellm partene at det utarbeides en samarbeidsavtale sm skal erstatte psjnsavtalen. 1.2 Frmål med planarbeidet I vedtatt næringsplanen fr Lenvik er temaet sjømatnæring i Senja reginen utpekt sm et sentralt satsningsmråde. I denne sammenheng er tilgang på egnet areal fr havbruksnæringen (på land g i sjøen) en avgjørende g framtidsrettet suksessfaktr. Nærings planen utpeker «Klubben - mrådet» sm et attraktivt g priritert mråde fr å videreutvikle sjømatsatsingen i reginen. Videre sies at næringsmråder nær sjø med mulighet fr etablering av kai skal pririteres. Det kmmunale utviklingsprsjektet Klubben næringspark, kmmer til å styrke kmmunens praktive tilretteleggerrlle fr sjømatnæringen i betydelig grad. Utvikling g gjennmføring av prsjektet vil gi Senja klare knkurransefrdeler. Nye sjørelaterte næringsetableringer i mrådet vil med str sannsynlighet gså ha synergieffekter på andre næringsbransjer i reginen. 1.3 Premisser fr planarbeidet Plan g bygningslvens bestemmelser m gjennmføring av planarbeid legges til grunn. Prsessen må sikre en tett dialg mellm Lenvik kmmunes ulike faggrupper, aktører med næringsinteresser i mrådet, grunneiere, naber g andre interesser. Vedtak i sak 11/17 i utvalg fr miljø g frvaltning sm planutvalg: «...ber rådmannen m å sette i gang arbeidet med kmmunalt utviklingsprsjekt Klubben næringspark i tråd med intensjnen g føringer vedtatt i næringsplan fr Lenvik ber rådmannen m å sette i gang utarbeidelse av planprgrammet fr mråderegulering Klubben næringspark.» Side3

5 1.4 Planavgrensning Areal planmråde er cirka 750 daa, herav: Landdel: ca 400 daa. Sjødel: ca 350 daa. Planmrådet kan bli innsnevret sm følge av utredninger g vurderinger i planprsessen. Eiendmmer sm inngår i planmrådet Eiendm Grunneier/hjemmelshaver 62/26 Nrsk Luthersk Misjnssamband 62/94 Trms fylkeskmmune Statens vegvesen regin nrd 63/1 Rlf Ole Hansen 63/5 Senjabi AS 63/8 Lvin Herleif Hauge 63/12 Grete Vllan 63/18 Leif Harald Simnsen 63/20 Astrid Schjelderup 63/24 Lenvik kmmune 63/38 Edgar Petter Hansen (død) 63/41 Petra Hansen 63/50 Miriam Eidissen Jnas Jørgensen 63/52 Tm Harry Klausen 63/58 Trms fylkeskmmune Statens vegvesen regin nrd 63/85 Grete Vllan 63/105 Trpas AS 63/106 Trms fylkeskmmune Statens vegvesen regin nrd Side4

6 1.5 Lvgrunnlaget Lver sm angår planarbeidet g planen: Lv m planlegging g byggesaksbehandling av 27. juni 2008 (endret ) Lv m havner g farvann av (endret ) Lv m frvaltning av naturens mangfld av 19. juni 2009 (endret ) Lv m kulturminner av (endret ) Lv m vegar av (endret ) Lv m vassdrag g grunnvann av (endret ) Lv m vern mt frurensninger g m avfall av (endret ) Lv m behandlingsmåten i frvaltningssaker av (endret ) Lv m frbud mt diskriminering på grunn av nedsatt funksjnsevne av Sentral frskrifter: Frskrift m knsekvensutredninger fr planer etter pbl av (ikrafttredelse ) Frskrift m kart, stedfestet infrmasjn, arealfrmål g kmmunalt planregister av (endret ) Statlige planretningslinjer: Samrdnet blig-, areal- g transprtplanlegging (2014) Differensiert frvaltning av strandsnen langs sjøen (2011) Klima- g energiplanlegging i kmmunene (2009) Barn g unges interesser i planleggingen (1995) 1.6 Planer g utredninger sm ligger til grunn fr planen Overrdnete planer g øvrige planer sm har eller kan ha betydning fr utarbeidelse av planen: Reginale planer Fylkesplan fr Trms Reginal plan fr friluftsliv, vilt g innlandsfisk Reginal frvaltningsplan vannregin Trms Reginal plan fr landbruk i Trms Reginal transprtplan fr Trms Ungdmmens transprtplan Havbruksstrategi fr Trms Reginal klima- g energistrategi fr Trms Reginal plan fr reindrift (under arbeid) Reginal transprtplan (under arbeid) Kmmuneplaner, kmmunedelplaner g sektrplaner Lenvik kmmunes planstrategi Kmmuneplanens samfunnsdel Kmmuneplanens arealdel Kystsneplanen (vedtatt ) Kmmunedelplan fr bynære mråder (under utarbeidelse) Kmmunedelplan fr vann g avløp (under utarbeidelse) Kmmunedelplan fr flkehelse, idrett g friluftsliv Næringsplan fr Lenvik Side5

7 Kmmunedelplan fr klima g energi (sist vedtatte plan) Handlingsplan trafikksikkerhetstiltak Reguleringsplaner Det freligger ingen mrådeplaner eller detaljplaner i mrådet eller tilgrensende mrådet. Nærmeste detaljplan ligger på Brenneset, cirka 1,8 km sør-sørøst fr plan fr Klubben næringspark. Brenneset er under mregulering fra frmål fritidsbliger til bliger, g kan i så måte ha betydning fr bligfremskaffing i tilknytning til nye arbeidsplasser i næringsparken. 1.7 Øvrige dkumenter Veiledere (KMD g andre sentrale myndigheter): - Veileder til kart g planfrskriften - Veileder til frskrift m knsekvensutredninger - Reguleringsplan utarbeiding av reguleringsplaner etter plan g bygningslven - Maler fr behandling av plansaker - Reguleringsplanveileder 2017 (KMD) - Medvirkning i planlegging Frøvrig vil sentrale nettressurser benyttes aktivt, fr eksempel: Side6

8 2 Planprsess 2.1 Organisering Rlle Navn Kntaktinf Frslagsstiller Lenvik kmmune v/ nærings- g havnesjef Bjørn Fredriksen Styringsgruppe Lenvik frmannskap, med rdfører sm styringsgruppeleder mbil mbil Prsjektleder Hege Vigstad, næringsknsulent mbil Mnica Schultz, arealplanlegger telefn Prsjektgruppe Inger Andreassen, marin arealplanlegger telefn Asle Bgen, rådgiver telefn Egil Jhansen, Senja Bi AS mbil Fremdriftsplan Aktivitet Startdat Sluttdat/ Ansvar Vedtak Initiering av planarbeid FS Reguleringsspørsmål SB/FS Kartlegge hensikt, mfang, eiendmsfrhld, SB/FS utredningsbehv, kstnader med planarbeidet Utarbeidelse av planprgram g saksframlegg SB 1. gangs behandling av planprgram UMF Varsling m planstart g høring/ff. ettersyn planprgram SB Frist fr innspill til planppstart g planprgram Revisjn av planprgram, registrere innspill, saksfremlegg SB 2. gangs behandling av planprgram UMF Fastsettelse av planprgram KS Utarbeidelse av grvskisse plan, knsekvensutredning, SB analyser g diverse faglige vurderinger Samrådsmøter SB Plansak drøftes i reginalt planfrum Utarbeidelse av kmplett planfrslag g saksframlegg SB 1. gangs behandling av planfrslag februar 18 UMF Høring/ff. ettersyn planfrslag februar 18 mars 18 SB Revisjn av planfrslag g saksframlegg april 18 april 18 SB 2. gangs behandling av planfrslag mai 18 UMF Saksframlegg (g evt mindre justeringer) mai 18 SB Gdkjenning av plan juni 18 KS Kunngjøring g høring vedtak. Brev til berørte juni 18 SB FS=frslagsstiller, UMF=utvalg fr miljø g frvaltning, KS=kmmunestyre, SB=saksbehandler Side7

9 2.3 Medvirkning Møter Åpne møter Det inviteres til åpne møter ved annnsering i lkalavis g på kmmunens nettside: Ved ppstart planarbeid g høring av planprgram Ved utlegging av planfrslag til høring Bygdemøter Den var Lenvik kmmune invitert til årsmøte i Grasmyr Grendeutvalg g hldt en presentasjn g rientering m planer ved Klubben. Sm et minimum skal kmmunen ta initiativ til ett bygdemøte før fastsettelse av planprgram g ett før planfrslag legges ut til høring. Grunneiermøter Den ble det avhldt et første rienteringsmøte fr grunneiere ved Klubben. Sm et minimum skal grunneiere videre inviteres til ett særskilt møte før fastsettelse av planprgram g ett møte før planfrslag legges ut til høring Medvirkede parter Myndigheter med innsigelseskmpetanse varsles ved ppstart, høring av planprgram g planfrslag med videre i henhld til plan g bygningslvens bestemmelser. Planens lkalisering g innhld tilsier at følgende myndigheter må/ bør invlveres: Fylkesmannen i Trms Trms fylkeskmmune Direktratet fr mineralfrvaltning Direktratet fr samfunnssikkerhet g beredskap Fiskeridirektratet, regin nrd Mattilsynet, regin nrd Plitidistrikt Trms Kystverket Trms g Finnmark Nrges vassdrags- g energidirektrat, regin nrd Nrd-Senja reinbeitedistrikt Sametinget Statens vegvesen, regin nrd Andre sektrmyndigheter/ høringsinstanser: Trmsø museum Trmskraft Nett Telenr Midt-Trms friluftsråd Frum fr natur g friluftsliv Trms Høringsinstanser, medvirkende parter g fagmyndigheter innenfr Lenvik kmmune: Barn g unges representant i plansaker Kultur g fritid Rådet fr persner med nedsatt funksjnsevne Eldrerådet Kmmuneverlege Havnestyre (frmannskapet) Side8

10 Landbruksknsulent Miljøknsulent Faggruppe fr trafikk, vei, vann g avløp Brannvesenet Infrmasjn på nettside Varsel m ppstart, vedtak, høringsdkumenter g vedtatt plan med tilhørende dkumenter skal legges ut på Lenvik kmmunes hjemmeside Annnse i lkalavis Planstart, høring av planprgram g høring av planfrslag, samt vedtak m gdkjent plan annnseres i Trms flkeblad Brev Grunneiere innenfr planmrådet g naber sm grenser til mrådet varsles særskilt ved brev Innspill Innspill kan sendes til digital pstkasse, eller sm epst til eller i papirfrm til Lenvik kmmune, Pstbks 602, 9306 Finnsnes Reginalt planfrum Skissert planfrslag drøftes i reginalt planfrum før planfrslaget ferdigstilles g legges frem fr planutvalget. 2.4 Utredningsbehv Gjeldende utgave av Frskrift m knsekvensutredning, sm trådte i kraft , krever i 2 d) at mrådereguleringer på mer enn 15 dekar sm mfatter nye mråder til utbyggingsfrmål skal behandles etter frskriften. Frmålene sm tenkes benyttet i planen srterer under «Nr. 1 Bebyggelse g anlegg» i henhld til Plan g bygningslvens Kmmuneplanens arealdel angir deler av arealet med frmål «Erverv» (næring), mens resten av planmrådet faller inn under LNFmråde uten bestemmelser m bebyggelse. Sjømråde faller inn under kystsneplanen, frmål NFFF kmbinerte frmål i sjø g vassdrag. Planmrådets størrelse er ttalt på m lag 750 dekar. Frskriftens 2e) angir videre at mrådeplaner sm fastsetter rammer fr tiltak i vedlegg I g II alltid skal behandles etter frskrift. Aktuelle punkter i vedlegg I fr denne planen er 1) Industrianlegg, næringsbygg... med BRA mer enn m 2 eller planmråde større enn 15 dekar. Aktuelle punkter i vedlegg II fr denne planen: 2. Utvinningsindustri (masseuttak) 3. Energiindustri (bigassanlegg) 7. Næringsmiddelindustri 10. Infrastrukturprsjekter 11. Andre prsjekter Planens innhld g mfang vil kunne ha vesentlige virkninger fr miljø g samfunn, g dette må utredes nærmere gjennm planprsess g i prsjektutvikling fr næringsparken g dens innhld. Aktuelle utredningspunkter i vedlegg III fr denne planen: g) utøvelse av samiske utmarksnæringer (reindrift) h) vesentlig økt belastning av luftfrurensing, støy, lukt, frurensning til vann m) vesentlig påvirkning av miljømessig sårbarhet Knsekvensutredningen skal gjennmføres i henhld til rammer fr innhld sm angitt i vedlegg IV. Side9

11 2.5 Metde fr knsekvensutredning Knsekvensutredningen bygges pp med tematiske beskrivelser g vurderinger fr hvert alternativ, g en tabell sm viser knsekvenser fr hvert tema. Den rganiseres i henhld til temaene g prblemstillingene sm er angitt i planprgrammet g eventuelle nye utfrdringer sm kmmer fram i utarbeidelsesfasen. Frmålet med knsekvensutredningen er å kartlegge knsekvenser av utbygging i mrådet i henhld til ny reguleringsplan. Sammenligningsgrunnlaget er dagens situasjn fremskrevet i henhld til muligheter g begrensninger sm ligger i gjeldende kmmunedelplan. Et sentralt spørsmål er i hvr str grad miljø- g samfunnsmessige frhld påvirkes psitivt/negativt av ny reguleringsplan, sett i frhld til eksisterende situasjn. Knsekvensutredningens fremstilling skal være klar g krtfattet. I utredningen skal det skilles mellm prissatte g ikke-prissatte knsekvenser. Der det fremkmmer helt spesielle utfrdringer under kartleggingsarbeidet, utredes enkelttemaet med spesiell fagkmpetanse g i større faglig dybde. I hvedtrekk fregår knsekvensutredningen slik: 1. Oppbygging av kunnskapsgrunnlag fr det aktuelle mrådet (eksisterende frhld) 2. Vurdering av mrådets verdi på bakgrunn av innhentet kunnskap 3. Vurdering av tiltakets virkning i relasjn til «0-alternativet». (0-alternativet tilsvarer sannsynlig utvikling av mrådet uten tiltaket) 4. Knsekvens fr det enkelte tema, basert på sammenstilling av verdier g virkninger 5. Samlet vurdering av knsekvens, basert på kunnskap g vurderinger sm fremkmmer i prsessens punkt 1-4. Drøftelse ut fra faglig ståsted, lkal kunnskap, med utgangspunkt i planens frmål. 6. Fremstilling av utredningen gis en enkel g versiktlig frm, gjerne tabellarisk i henhld til veileder T-1493 fr knsekvensutredninger 2.6 Planen relatert til prsjektet Planarbeidet er en del av et større prsjekt fr å utvikle en attraktiv næringspark: Side10

12 3 Beskrivelse av planfrslaget Plantype er mråderegulering i henhld til plan g bygningslven 12-2 g skal utarbeides i kmmunal regi. Det kan bli aktuelt å angi krav m detaljregulering av enkelte frmålsmråder innenfr planen, dette vil vurderes nærmere i planarbeidet. Reguleringsplanen vil mfatte arealer både i sjø g på land, g skal tillegges frmål sm er relatert til nødvendige fr å legge til rette fr en attraktiv g funksjnell næringspark relatert til «blågrønn» næringsvirksmhet, primært sjømatnæringen. I planprsessen vil det gjennmføres en behvsanalyse fr nødvendig mfang av arealer g krav til beskaffenhet, både fr sjø- g landdelen. Det knkrete innhldet i planen vil måtte beskrives nærmere i knsekvensutredning g planbeskrivelse. Knsekvensutredning vil gså være et verktøy sm i høy grad vil kunne både avgrense muligheter, men gså avdekke nye muligheter. Dkumenter sm skal utarbeides: 1. Planprgram 2. Knsekvensutredning 3. Planbeskrivelse 4. Plankart 5. Planbestemmelser I tillegg kan det bli aktuelt å utarbeide (etter nærmere utredninger g undersøkelser): 1. Støyutredning 2. Rapprter vedrørende grunnfrhld 3. Kulturminneregistrering 4. Miljørapprt 5. Planer fr teknisk infrastruktur 6. Illustrasjnsskisser 7. 3D-mdeller digitale g fysiske 4 Alternative planfrslag Skal det lages flere alternativer? Er det vurdert alternativer til plassering av denne næringsparken? 5 Oppfølging av planfrslag Planen må følges pp i senere vedtak etter plan- g bygningslven, havne- g farvannslven g andre sektrlver. Det kan være aktuelt å stille krav m detaljplaner fr deler av planmrådet, g dkumentasjnskrav i frbindelse med byggesak. Området må tilrettelegges med nødvendig infrastruktur, eventuelt i trinnvis utbygging. Rekkefølgebestemmelser må utarbeides g følges pp ved gjennmføringen. Privatrettslige avtaler i frm av utbyggingsavtaler er aktuelle verktøy fr Lenvik kmmune sm tilrettelegger fr private aktører i næringsparken. Side11

13 6 Beskrivelse av planmrådet 6.1 Lkalisering g landskap Reguleringsplanmrådet ligger ved Grasmyrbtn på østsiden av Senja. Denne plasseringen av et blågrønt næringsmråde med spesiell tilknytning til en sterk sjømatregin er sentral g gunstig relatert til transprtavstander. Klubben er en rund ås, sm er med på å definere landskapet i mrådet Grasmyrbtn. Høyeste punkt er bare 27 mh, men er likevel et viktig landskapselement i et ellers frhldsvis flatt landskap. Planmrådet mfatter en del myrmråder, små lauvskg g gammel dyrkamark. Dybdefrhldene i sjø er ideelle fr å kunne tilrettelegge fr gd lgistikk g kntakt mellm sjø g land, g berggrunnen tilsier stabil pute fr eventuell utfylling i sjø. Side12

14 Perspektiv fra nrd Grasmyrbtn i frgrunnen til høyre. Finnsnes øverst i bildet, g Gisundbrua ver til Silsand. Planmråde sett i perspektiv fra nrd. Side13

15 6.2 Arealbruk Innenfr mrådet kan/vil det være aktuelt å sette av arealer til blant annet følgende aktiviteter: Tilvirkning av næringsmidler Tilvirkning av laksefôr Lakseslakteri Bigassanlegg Vei g teknisk infrastruktur Kai g havnemråde Råstffutvinning Grøntstruktur Landbruk, gartneri Akvakultur (sjøareal i tilknytning til lakseslakteri) Organisering g plassering av disse aktivitetene innenfr planmrådet må vurderes g planlegges nøye, slik at alle aktuelle regelverk ppfylles g næringsparken blir attraktiv g velfungerende. 6.3 Teknisk g ssial infrastruktur Behv fr teknisk infrastruktur må kartlegges, utredes g planlegges relatert til aktuelle aktiviteter i næringsparken. Det må etableres teknisk infrastruktur fr å dekke mrådets behv: Vanntilførsel må etableres g/eller styrkes. Avløp g rensing Overvannshåndtering Energifrsyning inn til mrådet, men gså distribusjn g eventuell energifrsyning ut fra mrådet kan være aktuell dersm det etableres bigassanlegg Veier fr transprt på land Gang g sykkelvei Kaianlegg Installasjner i frbindelse med havn g farled Rekkefølgebestemmelser tilknyttet utbygging av infrastruktur Utbyggingsavtaler fr teknisk infrastruktur g annet Planen vil tilrettelegge fr bedrifter med mange arbeidsplasser. En samrdnet blig g transprtplanlegging tilsier at det bør sikres at det er tilgjengelige bligfelt i nærheten. Her kan det nevnes at det parallelt med denne planen utarbeides en plan fr Brenneset bligfelt (kmmunalt felt), sm ligger cirka 2,6 km lenger sør langs fylkesvei 861. Det er dessuten avsatt et mråde i kmmuneplanens arealdel like ved Klubben næringspark til bebyggelse. Dette mrådet er i privat eie, men kan tenkes regulert fr bligbygging i fremtiden når aktiviteten g antall arbeidsplasser øker i næringsparken. 6.4 Bebyggelse Eksisterende bebyggelse innenfr planmrådet: 8 enebliger/ våningshus 5 naust 4 landbruksbygninger 2 industri/verkstedbygninger (små bygninger, det største er ca 500 m2) 1 transfrmatr elkraft Side14

16 Ny bebyggelse i planmrådet vil ha betydelig større mfang g dimensjner enn eksisterende bebyggelse. Arealer g vlumer utredes g synliggjøres i frbindelse med prsjekt- g planarbeid. Bestemmelser til plan vil angi krav til materialer, frm g plassering i terreng. 7 Miljø g samfunn viktige prblemstillinger 7.1 Oversikt Temaer sm skal inngå i knsekvensutredningen: Kulturminner g kulturmiljø Naturmangfld Friluftsliv Landskap Frurensning Vannmiljø Sikring av jrdressurser Samisk natur- g naturgrunnlag Reindriftsinteresser Transprtbehv, energibruk g energiløsninger Beredskap g ulykkesrisik jf. pbl 4-3 Mulige trusler sm følge av klimaendringer Beflkningens helse Tilgjengelighet fr alle til utemråder g gang- g sykkelveinett Barn g unges ppvekstsvilkår Kriminalitetsfrebygging Beskrivelse av arkitektnisk g estetisk utfrming, uttrykk g kvalitet Vurdering av påvirkning av knkurransefrhld 8 Risik g sårbarhetsanalyse Temaer fr risik g sårbarhet vil være i henhld til kmmunens mal fr ROS-analyse. Sentrale tema er natur, klimafrhld, brann, ulykke, frurensning g virkning på naturmangfld. ROS-analyse gjennmføres t ganger; både i startfasen g i sluttfasen av utarbeidelse planfrslag. Analysen skal synliggjøre mulige tiltak fr å redusere risik, g virkningen av disse. Kmmunens ROS-analyser gjennmføres sm gruppearbeid i prsjektgruppen. Risik g knsekvens fremstilles i en 5x5-matrise, med en angitt tiltaksgrense etter nærmere vurdering. 9 Vurdering i frhld til naturmangfldlven Det er gjennmført en innledende tiltaksanalyse fr å avdekke eventuelle åpenbare knflikter med sårbare arter med videre. Se vedlagt rapprt. Det skal gjennmføres en nærmere kntrll g vurdering fr å ivareta «føre-var-prinsippet» i naturmangfldlven. Denne vurderingen vil blant annet være knyttet pp mt g avhengig av innhldet i planen. Det frventes at man frhldsvis tidlig i planprsessen vil få et mer detaljert g spesifikt bilde av typer aktiviteter sm det skal tilrettelegges fr innenfr planmrådet. Side15

17 Kilder Reginale planer, Trms fylkeskmmune Ftillustrasjner i Ggle earth Nrkart analyseverktøy Lver g frskrifter Vedlegg Tiltaksanalyse Side16

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR. Planforslag, datert. .. sett inn bilde.

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR. Planforslag, datert. .. sett inn bilde. PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR... sett inn bilde. Planfrslag, datert. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING...4 1.1. Bakgrunn...4 1.2. Planprsess (så langt)...4 1.3. Knsekvensutredning...4 2. RAMMER

Detaljer

Farsund kommune. Rullering av kommuneplanens arealdel for Farsund - Lista. Planprogram Høringsforslag 10.10.14

Farsund kommune. Rullering av kommuneplanens arealdel for Farsund - Lista. Planprogram Høringsforslag 10.10.14 Farsund kmmune Rullering av kmmuneplanens arealdel fr Farsund - Lista Planprgram Høringsfrslag 10.10.14 1 Innledning Farsund kmmune har igangsatt rullering av kmmuneplanens arealdel fr Farsund- Lista.

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET TVEDESTRAND KOMMUNE

KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET TVEDESTRAND KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET TVEDESTRAND KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM JUNI 2012 Side 1 av 5 Innhld 1 Bakgrunn fr planarbeidet... 3 2 Mål g hensikter med planarbeidet... 3 3 Lvverk, verrdna føringer

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Meløy kmmune Frslag til planprgram Reguleringsplan fr Kilvik næringsmråde med knsekvensutredning Oppdragsnr.: 51740007 Dkumentnr.: Versjn: 1 2017-07-18 Oppdragsnr.: 51740007 Dkumentnr.: Versjn: 1 Frslag

Detaljer

Reguleringsplan for Sagatangen

Reguleringsplan for Sagatangen Reguleringsplan fr Sagatangen Planprgram Plan-id: E263 Utskriftsdat: 04.09. Skråft av planmrådet ved Vassendvika, nn Gran kmmune Reguleringsplan fr Sagatangen planprgram Unicnsult 2 / 9 Innhld Bakgrunn

Detaljer

Prosjektbeskrivelse Regional areal- og transportplan for Buskerud (ATP Buskerud)

Prosjektbeskrivelse Regional areal- og transportplan for Buskerud (ATP Buskerud) Ntat Prsjektbeskrivelse Reginal areal- g transprtplan fr Buskerud (ATP Buskerud) Hensikt med prsjektbeskrivelsen: 1. Gi en krtfattet beskrivelse av prsjektet mht. målsettinger, rganisering, framdrift g

Detaljer

Detaljregulering for Sagelvatn Boligfelt Planbeskrivelse

Detaljregulering for Sagelvatn Boligfelt Planbeskrivelse Detaljregulering fr Sagelvatn Bligfelt Planbeskrivelse Balsfjrd kmmune Kjersti Jenssen Arkitektkntr Fjellfrskvatn 9334 Øverbygd Mbil 95 45 45 77 E-pst: kjersti@kjerark.n - Org. Nr. 985 754 497 MVA. Dat:

Detaljer

RULLERING AV KOMMUNEPLANEN

RULLERING AV KOMMUNEPLANEN RULLERING AV KOMMUNEPLANEN 2013-2025 Frslag til PLANPROGRAM XX.XX.2012 Vedtatt av kmmunestyret xx.xx.2012 0 INNHOLDBETEGNELSE 1. KOMMUNEPLANEN 2 2. BAKGRUNN OG FORMÅL MED RULLERINGEN 2 3. FORUTSETNINGER

Detaljer

FORSALG TIL PLANPROGRAM. Innhold. Utarbeidet av Norconsult AS. Dato:

FORSALG TIL PLANPROGRAM. Innhold. Utarbeidet av Norconsult AS. Dato: FORSALG TIL PLANPROGRAM Utarbeidet av Nrcnsult AS Dat: 09.03.2017 Innhld P a g e 2 1. Dagens situasjn 3 2. Hensikten med planarbeidet g beskrivelse av tiltaket 4 3 Planstatus, rammer g føringer 5 3.1 Kmmuneplan

Detaljer

Reguleringsplan Kongsvinger stasjonsområde - Behandling av oppstart

Reguleringsplan Kongsvinger stasjonsområde - Behandling av oppstart KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedat Saksnr Saksbehandler Planutvalget 30.11.2010 051/10 TSM Saksansv.: Rune Lund Arkiv:PLANID- 201001, K2-L12 : Arkivsaknr.: 10/235 Reguleringsplan 201001

Detaljer

PLANPROGRAM KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2025

PLANPROGRAM KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2025 PLANPROGRAM KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2025 RØYKEN KOMMUNE HØRINGSUTKAST Planprgram Kmmuneplanens samfunnsdel 1 INNHOLD 1 Frmålet med planarbeidet... 3 1.1 Utviklingstrekk i røyken kmmune... 3 1.2

Detaljer

Forslag til. Planprogram. for revisjon av Kommuneplanens samfunnsdel

Forslag til. Planprogram. for revisjon av Kommuneplanens samfunnsdel Vennesla kmmune Frslag til Planprgram fr revisjn av Kmmuneplanens samfunnsdel 20-2026 Vedtak m ffentlig høring i plan- g øknmiutvalget 13.05.20 Vedtatt av kmmunestyret xx.xx.xxxx Sist revidert: 28.4.20

Detaljer

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet Planutvalget Kommunestyret

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet Planutvalget Kommunestyret Saksdkument Saksmappenr: 2015/5271 Saksbehandler: Rannveig Kildal Ramtvedt Arkivkde: 140 Behandles av: Utvalg Møtedat Utvalgssaksnr. Frmannskapet 24.11.2015 Planutvalget 02.12.2015 Kmmunestyret 17.12.2015

Detaljer

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Årsrapport 2013 - BOLYST

Årsrapport 2013 - BOLYST Frist: 24. april Sendes til: pstmttak@krd.dep.n Til: KMD Årsrapprt 2013 - BOLYST Fra: Vest-Finnmark reginråd Dat: 23.4.2014 Kmmune: Prsjektnavn: Prsjektleder: Leder i styringsgruppen: Kntaktpersn i fylkeskmmunen:

Detaljer

Revisjon av kommuneplan for Kongsvinger. Erik Dahl, kommunalsjef Samfunn Kongsvinger kommune

Revisjon av kommuneplan for Kongsvinger. Erik Dahl, kommunalsjef Samfunn Kongsvinger kommune Revisjn av kmmuneplan fr Kngsvinger. Erik Dahl, kmmunalsjef Samfunn Kngsvinger kmmune Dette er et åpent møte m K planen, sm er under arbeid. Kngsvinger har en kmmuneplan fra 2003. Kmmuneplanens arealdel

Detaljer

Slik skal planarbeidet gjøres! Planprogram

Slik skal planarbeidet gjøres! Planprogram Lppa kmmune Slik skal planarbeidet gjøres! Planprgram fr Kmmuneplanens samfunnsdel 2013-2024 Innhld 1. Bakgrunn fr planarbeidet... 3 1.1 Kmmuneplan... 3 1.1.1 Planprgram... 3 1.1.2 Kmmuneplanens samfunnsdel...

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE ROS-ANALYSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN HAMMERFEST KOMMUNE

PROSJEKTBESKRIVELSE ROS-ANALYSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN HAMMERFEST KOMMUNE PROSJEKTBESKRIVELSE ROS-ANALYSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN HAMMERFEST KOMMUNE 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 1.1. Målsetning/hensikt 1.2. Ajurhld 1.3. Definisjner 2. ORGANISERING AV OG MANDAT

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale mellm Sørlandets sykehus HF g Lund kmmune Delavtale nr. 10 Samarbeid m frebygging Gdkjent av Lund kmmunestyre 27.9.2012 0 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet sykehus HF g Lund

Detaljer

Fylkesplanens arealstrategi. Dialogmøte 2. Indre Østfold 17. november 2017

Fylkesplanens arealstrategi. Dialogmøte 2. Indre Østfold 17. november 2017 Fylkesplanens arealstrategi Dialgmøte 2 Indre Østfld 17. nvember 2017 Hensikten med dialgmøtene En medvirkningsarena i planarbeidet kun med kmmunene/reginrådene Avklare standpunkter, mulige løsninger g

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse 13.03.2015 Risik- g sårbarhetsanalyse Kmmuneplanens arealdel 2015-2027 Hrten kmmune Side 2 INNHOLD Innledning... 3 Frmålet med ROS... 3 Kmmuneplanens arealdel... 4 Aktuelle tema fr ROS... 5 Radn... 5 Frurensning...

Detaljer

Lev i Øyer! Planprogram for revisjon av Kommunedelplan Øyer Sør 2016-2026

Lev i Øyer! Planprogram for revisjon av Kommunedelplan Øyer Sør 2016-2026 Lev i Øyer! Planprgram fr revisjn av Kmmunedelplan Øyer Sør 2016-2026 Vedtatt av kmmunestyret sak 63/15 27.08.2015 Planprgram fr revisjn av kmmunedelplan Øyer sør - Høringsfrslag 1 Frrd Til plitikere,

Detaljer

420R - Detaljregulering for byggeområde. kunnskaps- og kulturtorg på Vestsida. Varsel om oppstart av detaljregulering og forslag til planprogram

420R - Detaljregulering for byggeområde. kunnskaps- og kulturtorg på Vestsida. Varsel om oppstart av detaljregulering og forslag til planprogram 420R - Detaljregulering fr byggemråde kunnskaps- g kulturtrg på Vestsida Varsel m ppstart av detaljregulering g frslag til planprgram Dat: 4. juli 2012 1. Innledning 1.1 Bakgrunn Prsjektet sm nå fremmes,

Detaljer

Søknad om dispensasjon Informasjon til tiltakshaver og søker

Søknad om dispensasjon Informasjon til tiltakshaver og søker Søknad m dispensasjn Infrmasjn til tiltakshaver g søker Hva er en dispensasjn? En dispensasjn er et vedtak sm innebærer at det gis et unntak fra bestemmelser gitt i eller i medhld av plan- g bygningslven

Detaljer

Oslo Havn KF Havnedirektøren

Oslo Havn KF Havnedirektøren Osl Havn KF Havnedirektøren Utv. nr. Utvalg Møtedat ST 09/11 Havnestyre 27.01.2011 Saksbehandlende avdeling: Teknisk avdeling Saksbehandler: Per Gisle Rekdal Dat: 17.01.2011 Saksnummer: 2010/229 Sak: NTP-2014-2023.

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Malvik kmmune Utkast til kntrllutvalget 13.2.17. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Gulskogen Nord Hvorfor planarbeid for et så stort område?

Gulskogen Nord Hvorfor planarbeid for et så stort område? Gulskgen Nrd Hvrfr planarbeid fr et så strt mråde? Det er rettet en rekke frespørsler til Drammen kmmune m endret bruk av eiendmmer g eksisterende bygg innenfr freslått planmråde. En plan er påkrevet fr

Detaljer

Høringsutkast - forslag til planprogram

Høringsutkast - forslag til planprogram Frslag til planprgram REGIONAL PLAN FOR AKERSHUS 2016-2030 IDRETT FRILUFTSLIV FYSISK AKTIVITET 1 Høringsutkast - frslag til planprgram HØRINGSFRIST 15. OKTOBER 2014 Reginal plan fr idrett, friluftsliv

Detaljer

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: kmiteen fr plan, næring g ressurs Møtested: Frmannskapssalen Møtedat: TIRSDAG 06.03.2012 kl. 13:00 Møtet starter med ca. 45 min. infrmasjn m hvrdan selvkst beregnes fr selvkstmrådene

Detaljer

Sammendrag Reguleringsplanen er utarbeidet av Plan-, bygg- og oppmålingsetaten, Kristiansand kommune.

Sammendrag Reguleringsplanen er utarbeidet av Plan-, bygg- og oppmålingsetaten, Kristiansand kommune. PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Arkivsak-dk. 201504859-29 Saksbehandler Anna Sfia Kristjánsdóttir Saksgang Møtedat By- g miljøutvalget 23.03.2017 Bystyret 29.03.2017 Fv8 Vesterøya- frtau-

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GRAVDAL SIKKERHETSSENTER PLANBESKRIVELSE. sha v/åsmund Øistein Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as

REGULERINGSPLAN FOR GRAVDAL SIKKERHETSSENTER PLANBESKRIVELSE. sha v/åsmund Øistein Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 2012 REGULERINGSPLAN FOR GRAVDAL SIKKERHETSSENTER PLANBESKRIVELSE sha v/åsmund Øistein Rajala Strømnes 22.11.2012 Arkitektur Byggeteknikk Planarbeid Prsjektadministrasjn Navn på plan/tiltak: Gravdal Sikkerhetssenter

Detaljer

Handlingsplan for 2016 er utarbeidet med utgangspunkt i Strategi for AV-OG-TIL 2016-2020.

Handlingsplan for 2016 er utarbeidet med utgangspunkt i Strategi for AV-OG-TIL 2016-2020. Sak 8: Handlingsplan fr AV-OG-TIL 2016 Handlingsplan fr 2016 er utarbeidet med utgangspunkt i Strategi fr AV-OG-TIL 2016-2020. Handlingsplanen skal danne grunnlaget fr arbeidet til AV-OG-TIL i 2016. Styrets

Detaljer

Kort rettleiar om arbeidet med regionale planar. Gjeld for perioden Sist endra , HWO

Kort rettleiar om arbeidet med regionale planar. Gjeld for perioden Sist endra , HWO Krt rettleiar m arbeidet med reginale planar Gjeld fr periden 2012-2016 Sist endra 12.12.13, HWO Planprgram Reginale planar/rps Handlingsprgram Rapprtering på handlingsprgram Kunngjering Elektrnisk høyring

Detaljer

Søknad om driftskonsesjon i henhold til mineralloven 43

Søknad om driftskonsesjon i henhold til mineralloven 43 Tøm skjema Søknad m driftsknsesjn i henhld til minerallven 43 Skjemaet med vedlegg sendes til: Direktratet fr mineralfrvaltning E-pst: mail@dirmin.n med Bergmesteren fr Svalbard Telefn Sentralbrd: (+47)

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Skaun kmmmune Vedtatt 21.5.2016 i sak 23/15 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR ANLEGG FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG NÆRMILJØ 2012 2020

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR ANLEGG FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG NÆRMILJØ 2012 2020 Radøy kmmune PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR ANLEGG FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG NÆRMILJØ 2012 2020 1. Innleiing Visjn Visjnen til Radøy kmmune er: Radøy den grøne øya tryggleik, trivsel g livskvalitet

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.12.2016, sak 109/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

Kommunal planstrategi for Rælingen 2012 - et grunnlag for videre kommunal planlegging. April 2012. Kommunal planstrategi 2012

Kommunal planstrategi for Rælingen 2012 - et grunnlag for videre kommunal planlegging. April 2012. Kommunal planstrategi 2012 1 Kmmunal planstrategi fr Rælingen 2012 - et grunnlag fr videre kmmunal planlegging April 2012 Vedtatt i kmmunestyret 25.04.2012 2 3 Innhld Frrd 4 1. Kmmunal planstrategi m arbeidet i Rælingen 5 1.1. Hva

Detaljer

Korleis kan plan- og bygningslova styrke jordvernet? Anne Guri Aase, Kommunal- og samfunnsplanavdelinga

Korleis kan plan- og bygningslova styrke jordvernet? Anne Guri Aase, Kommunal- og samfunnsplanavdelinga Krleis kan plan- g bygningslva styrke jrdvernet? Anne Guri Aase, Kmmunal- g samfunnsplanavdelinga 1 Plan- g bygningslva I føremålsparagrafen ( 1-1) til plan- g bygningslva heiter det: «Lven skal fremme

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Planutvalget Møtested: Gratangen rådhus Møtedat: 12.10.2015 Tid: frtl. etter FSK Eventuelt frfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Utkast til kntrllutvalgets møte 24.11.2016, sak XX/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Helgeland Regionråd - Møtebok Side 1

Helgeland Regionråd - Møtebok Side 1 Helgeland Reginråd - Møtebk Side 1 Styre, råd utvalg m Møtested Møtedat v Styret Sandnessjøen, Alstahaug 26.januar 2012 Sak nr.: 03/12 Planprgram til reginal plan fr internasjnalisering I fylkesplan fr

Detaljer

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV Saksbehandler: Tr-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200300272 109 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 09-2005 PRAKTISERING

Detaljer

Boligpolitikk i Melhus Ordfører Jorid Oliv Jagtøyen. Melhus er en mangfoldig kommune der det skal være mulig å være modig

Boligpolitikk i Melhus Ordfører Jorid Oliv Jagtøyen. Melhus er en mangfoldig kommune der det skal være mulig å være modig Bligplitikk i Melhus Ordfører Jrid Oliv Jagtøyen Melhus er en mangfldig kmmune der det skal være mulig å være mdig Bligplitikk i Melhus Tiltaksplan fr bligbygging bestilt av kmmunestyret frdi: Frtgang

Detaljer

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 side 1 Innhldsfrtegnelse Frrd Innledning Målsetting Om bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Statusbeskrivelse Rlleavklaringer stat,

Detaljer

Øyer den beste kommunen å leve i!

Øyer den beste kommunen å leve i! Øyer den beste kmmunen å leve i! Planprgram fr revisjn av kmmuneplanens samfunnsdel g arealdel 2013-2025 Høringsfrist: 5. april 2013 5. Octber 2015 Planprgram fr revisjn av kmmuneplanens samfunnsdel g

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Selbu kmmune Vedtatt i sak 10/17 i kmmunestyrets møte 24.4.2017. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Samarbeidsavtale om klimavennlig areal- og transportutvikling i byområdet Lier Kongsberg Areal, transport og miljøprosjekt Buskerudbyen

Samarbeidsavtale om klimavennlig areal- og transportutvikling i byområdet Lier Kongsberg Areal, transport og miljøprosjekt Buskerudbyen Vedlegg 1 Ajurføring av samarbeidsavtalen, justeringer er merket med rødt Samarbeidsavtale m klimavennlig areal- g transprtutvikling i bymrådet Lier Kngsberg Areal, transprt g miljøprsjekt Buskerudbyen

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR HALLVIKA INDUSTRIOMRÅDE I MÅSØY KOMMUNE

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR HALLVIKA INDUSTRIOMRÅDE I MÅSØY KOMMUNE PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR HALLVIKA INDUSTRIOMRÅDE I MÅSØY KOMMUNE Arkivsak Arkivkde Vedtatt Frslag ved Swec Nrge Offentlig ettersyn (dat) AS 10.01. 2011 Sluttbehandling (dat) 1 Bakgrunn Måsøy

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 14/9329 /40227/15-PLNID Kurt Krutnes 24.08.2015. Telefon: 77 79 03 48

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 14/9329 /40227/15-PLNID Kurt Krutnes 24.08.2015. Telefon: 77 79 03 48 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dat: 14/9329 /40227/15-PLNID Kurt Krutnes 24.08.2015 1838 Telefn: 77 79 03 48 Saken skal behandles i følgende utvalg: Byrådet Byutviklingskmité Kmmunestyret

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR SKOLEHAUGEN BOLIGFELT I SØR-VARANGER KOMMUNE

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR SKOLEHAUGEN BOLIGFELT I SØR-VARANGER KOMMUNE PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR SKOLEHAUGEN BOLIGFELT I SØR-VARANGER KOMMUNE Arkivsak Arkivkde 2001109 Vedtatt Frslag ved 17.02.2010 Offentlig ettersyn (dat) Sluttbehandling (dat) 1 Bakgrunn Systembygg

Detaljer

OMRÅDEREGULERING SKI VEST FORSLAG TIL PLANPROGRAM

OMRÅDEREGULERING SKI VEST FORSLAG TIL PLANPROGRAM OMRÅDEREGULERING SKI VEST FORSLAG TIL PLANPROGRAM Behandlet i Kmmuneplanutvalget i Ski kmmune 19.06.13 2 INNHOLD: 1. Ski kmmune ønsker innspill til utarbeiding av planen fr Ski vest... 3 2. Planprsessen...

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon Hemne kommune

Plan for forvaltningsrevisjon Hemne kommune Plan fr frvaltningsrevisjn 2014-2015 Hemne kmmune Vedtatt i kmmunstyret 25.3.2014 i sak 13/14 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Hemne kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.11.2016 i sak 89/16 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

Planprogram for kommuneplanen 2013 2025 for Asker kommune

Planprogram for kommuneplanen 2013 2025 for Asker kommune Planprgram fr kmmuneplanen 2013 2025 fr Asker kmmune Rådmannens frslag, 12. ktber 2012 Del 1 - Hveddkument Del 1 - Hveddkument Innhldsfrtegnelse: Frrd g innledning... 2 Hva er en kmmuneplan?... 3 Planprgrammet

Detaljer

Storfjord kommune REVISJON AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL Planprogram

Storfjord kommune REVISJON AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL Planprogram Strfjrd kmmune REVISJON AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2015-2027 Planprgram 14.04.2014 1 Innhld 1 Innledning......... 4 1.1 Lkalisering......... 4 1.2 Bakgrunn fr planarbeidet......... 4 1.3 Arealplanens plass

Detaljer

Sluttbehandling - kommunal planstrategi for Hadsel kommune

Sluttbehandling - kommunal planstrategi for Hadsel kommune Sluttbehandling - kmmunal planstrategi 2016-2019 fr Hadsel kmmune Saken behandles i: Møtedat: Utvalgssaksnummer: Kmite fr utvikling 20.09.2016 78/2016 Kmite fr helse 20.09.2016 28/2016 Kmite fr ppvekst

Detaljer

Lemping i motorferdsellovens begrensninger på bruk av elektromotor på båt.

Lemping i motorferdsellovens begrensninger på bruk av elektromotor på båt. Sak 9-18 Innsendt fra NJFF-Østfld Lemping i mtrferdsellvens begrensninger på bruk av elektrmtr på båt. Bakgrunn Mtrferdsellven sier at det er lv med bruk av båtmtr på innsjøer sm er 2 kvadratkilmeter eller

Detaljer

ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING

ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING Saksframlegg ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING Arkivsaksnr.: 10/2040 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Frslag til vedtak/innstilling: Frmannskapet tar saken til

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STEINKJER KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

Fylkesplanens arealstrategi. Indre Østfold regionråd 22. september 2017 Elin Tangen Skeide, fylkesplansjef og Espen Nedland Hansen, prosjektleder ØFK

Fylkesplanens arealstrategi. Indre Østfold regionråd 22. september 2017 Elin Tangen Skeide, fylkesplansjef og Espen Nedland Hansen, prosjektleder ØFK Fylkesplanens arealstrategi Indre Østfld reginråd 22. september 2017 Elin Tangen Skeide, fylkesplansjef g Espen Nedland Hansen, prsjektleder ØFK Overrdnet framdrift Oppstarts g utredningsfase Juni 2016-mars

Detaljer

KONGSVINGER KOMMUNE SAKSLISTE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAP. Møtedato: 17.01.2012 Møtested: Rådhuset, Lille festsal Møtetid: Kl.

KONGSVINGER KOMMUNE SAKSLISTE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAP. Møtedato: 17.01.2012 Møtested: Rådhuset, Lille festsal Møtetid: Kl. KONGSVINGER KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAP Møtedat: 17.01.2012 Møtested: Rådhuset, Lille festsal Møtetid: Kl. 16:30 Eventuelle frfall meldes til tlf. 62 80 80 13. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Bestilling: Prosjekt for effektivisering av saksbehandling av akvakultursøknader - svar fra Kystverkets hovedkontor

Bestilling: Prosjekt for effektivisering av saksbehandling av akvakultursøknader - svar fra Kystverkets hovedkontor Hvedkntret Samferdselsdepartementet Pstbks 8010 Dep 0030 OSLO Deres ref.: 16/1931- Vår ref.: 2016/5801-2 Arkiv nr.: Saksbehandler: Paul Gustav Nyland Dat: 01.12.2016 Bestilling: Prsjekt fr effektivisering

Detaljer

Innledning Tre pilarer i AV-OG-TIL sitt arbeid Samarbeid og lokal iverksettelse Kompetanse og informasjon Kommunikasjon...

Innledning Tre pilarer i AV-OG-TIL sitt arbeid Samarbeid og lokal iverksettelse Kompetanse og informasjon Kommunikasjon... HANDLINGSPLAN 2017 INNHOLD Innledning... 3 Tre pilarer i AV-OG-TIL sitt arbeid... 4 Samarbeid g lkal iverksettelse... 4 Kmpetanse g infrmasjn... 5 Kmmunikasjn... 6 Pririterte mråder... 7 Alkvett... 7 Samvær

Detaljer

Handlingsplan 2014-2015

Handlingsplan 2014-2015 Handlingsplan 2014-2015 17.03.2014 Fjellreginsamarbeidet Visjn Levende g livskraftige bygder i fjellmråda Frmål Fjellreginsamarbeidet (FRS) er et plitisk nettverk. FRS er pådriver fr en plitikk sm sikrer

Detaljer

Planprogram for kommunedelplan for «Idrettsanlegg, fysisk aktivitet, kulturhus, friluftsliv og kulturminner » i Lyngen kommune

Planprogram for kommunedelplan for «Idrettsanlegg, fysisk aktivitet, kulturhus, friluftsliv og kulturminner » i Lyngen kommune Lyngen Lyngen kmmune Planprgram fr kmmunedelplan fr «Idrettsanlegg, fysisk aktivitet, kulturhus, friluftsliv g kulturminner 2017-2024» i Lyngen kmmune «GOD HELSE, TRIVSEL OG MILJØ FOR ALLE» Innhld: 1.

Detaljer

Uttalelse til Planprogram for Regional Samferdselsplan 2012-2021

Uttalelse til Planprogram for Regional Samferdselsplan 2012-2021 KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedat Saksnr Saksbehandler Frmannskap 17.01.2012 003/12 HNY Saksansv.: Andreas Fuglum Arkiv:K2-N00, K3- &30 : Arkivsaknr.: 11/7269 Uttalelse til Planprgram

Detaljer

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014 Retningslinjer fr søknad m g tildeling av klinisk krttidsstipend 2014 Søknadsfrist mandag 2. juni 2014 kl. 13.00 Innhld Om stipendet. 1 Definisjner... 2 Søknadens vedlegg.. 2 Innsending av elektrnisk søknadsskjema...

Detaljer

"Hvordan kan vellene spille en aktiv rolle i planprosessene"

Hvordan kan vellene spille en aktiv rolle i planprosessene Referat Seminar 26. nvember Nye planleggingsprsesser i Plan- g bygningsetaten 26. nvember kl 18-21 i PBEs lkaler Vahls gate 1 Referent Jan T. Herstad, styremedlem i KUV "Hvrdan kan vellene spille en aktiv

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - VERRAN KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2 3

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret i sak 115/12

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret i sak 115/12 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013 Hemne kmmune Vedtatt av kmmunestyret 30.10.2012 i sak 115/12 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

IKT-Strategi og handlingsplan 2013-2016 For felles IKT-satsning i Gjøvikregionen

IKT-Strategi og handlingsplan 2013-2016 For felles IKT-satsning i Gjøvikregionen IKT-Strategi g handlingsplan 2013-2016 Fr felles IKT-satsning i Gjøvikreginen Side 1 Innhld 1 Bakgrunn... 3 1.1 Mandat... 3 1.2 Dispsisjn g ppbygning... 3 1.3 Sektrmål, suksessfaktrer g frutsetninger...

Detaljer

Søknad om motorferdsel i utmark

Søknad om motorferdsel i utmark Nes kmmune - Buskerud Rukkedalsvn. 46 Kmmunehuset 3540 Nesbyen Telefn: 32 06 83 00 Telefaks: 32 06 83 21 E-pst: pstmttak@nes-bu.kmmune.n Hjemmeside: http://www.nes-bu.kmmune.n Søknad m mtrferdsel i utmark

Detaljer

Fana gnr. 42 bnr. 409 Skjoldskiftet bybanestopp, Reguleringsendring. Plan nr. 60080000 Kontroll av innsendt planmateriale.

Fana gnr. 42 bnr. 409 Skjoldskiftet bybanestopp, Reguleringsendring. Plan nr. 60080000 Kontroll av innsendt planmateriale. Straume rådgivning v/ Jn Eirik Fjørtft Temahuset 5353 Straume Deres ref. Deres brev av: Vår ref. Emnekde Dat 200717445/13 BBY - 5121 28.04.2009 MOHR Fana gnr. 42 bnr. 409 Skjldskiftet bybanestpp, Reguleringsendring.

Detaljer

Tillatelse etter HFL Søknad om etablering av fontene etter havne- og farvannsloven - Selsbanes Seil - Harstad havn - Troms fylke

Tillatelse etter HFL Søknad om etablering av fontene etter havne- og farvannsloven - Selsbanes Seil - Harstad havn - Troms fylke TROMS OG FINNMARK Harstad kmmune Pstmttak 9479 HARSTAD Att: Bjørn Akselsen Deres ref.: Vår ref.: 2016/3592-2 Arkiv nr.: Saksbehandler: Chris-Thmas Jørgensen Dat: 13.06.2016 Tillatelse etter HFL 27-2 -

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON (UTKAST) Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON (UTKAST) Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013 (UTKAST) Hemne kmmune Vedtatt av kmmunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at

Detaljer

innledning... 4 Tre pilarer i AV-OG-TIL sitt arbeid... 5 Samarbeid og lokal iverksettelse... 5 Resultatmål Tiltak 2018:...

innledning... 4 Tre pilarer i AV-OG-TIL sitt arbeid... 5 Samarbeid og lokal iverksettelse... 5 Resultatmål Tiltak 2018:... HANDLINGSPLAN 2018 INNHOLD innledning... 4 Tre pilarer i AV-OG-TIL sitt arbeid... 5 Samarbeid g lkal iverksettelse... 5 Resultatmål 2018... 5 Tiltak 2018:... 5 Kmpetanse g infrmasjn... 6 Resultatmål 2018...

Detaljer

Konsekvensutredning av overordnete planer etter plan- og bygningsloven

Konsekvensutredning av overordnete planer etter plan- og bygningsloven Konsekvensutredning av overordnete planer etter plan- og bygningsloven Jørgen Brun, Miljøverndepartementet Nettverkssamling i Harstad 20. mai 2011 Disposisjon 1) Det store bildet: Planprogram planbeskrivelse

Detaljer

Forskrift om konsekvensutredninger. Knut Grønntun, Miljøverndepartementet

Forskrift om konsekvensutredninger. Knut Grønntun, Miljøverndepartementet Forskrift om konsekvensutredninger Knut Grønntun, Miljøverndepartementet Kort historikk KU-bestemmelsene i planog bygningsloven sist endret i 2005. fulgte opp planlovutvalgets tilrådinger om planprogram

Detaljer

Klimatilpasning VEILEDER VERKTØY. Klimatilpasningssekretariatet, Aug 2012 Miljøverndepartementet/Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Klimatilpasning VEILEDER VERKTØY. Klimatilpasningssekretariatet, Aug 2012 Miljøverndepartementet/Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Klimatilpasning VEILEDER VERKTØY Klimatilpasningssekretariatet, Aug 2012 Miljøverndepartementet/Direktratet fr samfunnssikkerhet g beredskap INNHOLD Kart: Klima i Nrge 2050 g 2100 Hva vil skje med klimaet

Detaljer

Rullering av Fylkesplan for Østfold - Statsetatsjefsmøte Espen Nedland Hansen, prosjektleder Østfold fylkeskommune

Rullering av Fylkesplan for Østfold - Statsetatsjefsmøte Espen Nedland Hansen, prosjektleder Østfold fylkeskommune Rullering av Fylkesplan fr Østfld - Statsetatsjefsmøte 20.10.2016 Espen Nedland Hansen, prsjektleder Østfld fylkeskmmune Plitisk frankring g frmell status Fylkestingets vedtak 22. september 2016: Høringsfrslag

Detaljer

STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR TJØME

STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR TJØME Tjøme kmmune Tjøme Næringsfrening STRATEGISK NÆRINGSPLAN 2011 TJØME Side 1 av 7 sider Innhld Side 2: Side 3: Side 4: Side 5: Side 6: Side 7: Innhld, Status g utfrdringer SNP tiltak 1: Energi, klima g miljø

Detaljer

Utslippstillatelse - søknad

Utslippstillatelse - søknad Oppdal kmmune Inge Krkannsvei 2 7340 OPPDAL Telefn: 72 40 10 00 Telefaks: 72 40 10 01 E-pst: pst@ppdal.kmmune.n Hjemmeside: http://www.ppdal.kmmune.n Utslippstillatelse - søknad Utslipps- g byggsøknad

Detaljer

OMRÅDEREGULERING SKI SENTRUM (SENTRUMSPLANEN) PLANPROGRAM

OMRÅDEREGULERING SKI SENTRUM (SENTRUMSPLANEN) PLANPROGRAM OMRÅDEREGULERING SKI SENTRUM (SENTRUMSPLANEN) PLANPROGRAM Vedtatt i kmmuneplanutvalget 27.11.13. 2 INNHOLD: Sentrale begreper:... 3 1. Ski kmmune ønsker innspill til utarbeiding av sentrumsplanen... 4

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2007 2020

KARLSØY KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2007 2020 KARLSØY KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2007 2020 PLANPROGRAM Sammen m utviklingen av Karlsøy-samfunnet - hva er våre viktigste utfrdringer? Karlsøy kmmunes beflkning inviteres til flkemøter iht. følgende møteplan:

Detaljer

SØKNADSPAKKEN. Innhold. for søknad om tiltak uten ansvarsrett

SØKNADSPAKKEN. Innhold. for søknad om tiltak uten ansvarsrett SØKNADSPAKKEN fr søknad m tiltak uten ansvarsrett Innhld Generell infrmasjn Veiledning fr utfylling av blankett 5153 Eksempel på tegninger g situasjnsplan Ferdigstillelse av tiltaket/ferdigattest Søknadsblanketter

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 20/10

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 20/10 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 20/10 Sakstittel: UTBYGGING - FORNYING AV UNGDOMSSKOLEN I FROGNER Arkivsaknr: 08/2937 Saksbehandler: GSK//TPLEY Trbjørg Jram Pleym K-kde:

Detaljer

FORMUDRING/DUMPINGELLERUTFYLLING I SJØOGVASSDRAG

FORMUDRING/DUMPINGELLERUTFYLLING I SJØOGVASSDRAG FYLKESMANNEN SØR-TRØNDELAG SØKNADSSKJEMA FORMUDRING/DUMPINGELLERUTFYLLING I SJØOGVSDRAG 1. Generell infrmas-n: Søker Navn: AquaGen Adresse: Meldingen gjelder Industriveien 13, 7200 Kyrksæterøra Mudring

Detaljer

RØYKEN KOMMUNE MØTEINNKALLING NR. 3/12

RØYKEN KOMMUNE MØTEINNKALLING NR. 3/12 RØYKEN KOMMUNE MØTEINNKALLING NR. 3/12 Organ: Samarbeid-LHR 2012-2015 Møtested: Haugestad, Lierbyen Møtedat: 08.10.2012 Tid: 09.30 Etter møtet vil det være anledning til å delta på rientering m statsbudsjettet

Detaljer

Regional planstrategi for Finnmark

Regional planstrategi for Finnmark Reginal planstrategi fr Finnmark 2012-2016 Høringsutkast 18.6. 2012 1 Innhld 2 1. Innledning Visjn, verdier g muligheter i Finnmark Reginal planstrategi Nytt verktøy fr å samrdne reginal planlegging Grunnlaget

Detaljer

Rullering av Fylkesplan for Østfold - Næringsriket Østfold 3. november 2016 Elin Tangen Skeide, fylkesplansjef og Espen Nedland Hansen, prosjektleder

Rullering av Fylkesplan for Østfold - Næringsriket Østfold 3. november 2016 Elin Tangen Skeide, fylkesplansjef og Espen Nedland Hansen, prosjektleder Rullering av Fylkesplan fr Østfld - Næringsriket Østfld 3. nvember 2016 Elin Tangen Skeide, fylkesplansjef g Espen Nedland Hansen, prsjektleder ØFK Bakgrunn fr «Østfld mt 2050» Stre arealknflikter Plitisk

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STJØRDAL KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

A- 7 Forvaltning av nedbørsfelt for drikkevannskilder

A- 7 Forvaltning av nedbørsfelt for drikkevannskilder Prsjektpriritering 2014 - prsjektbeskrivelser A- 7 Frvaltning av nedbørsfelt fr drikkevannskilder Side 14 av 98 FORSLAGSSTILLER Vannkmiteen g Haugesund kmmune MÅLSETTING Utarbeide en veiledning sm gir

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Agdenes kommune. Vedtatt i kommunestyre, sak xx/xx

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Agdenes kommune. Vedtatt i kommunestyre, sak xx/xx PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Agdenes kmmune Vedtatt i kmmunestyre, sak xx/xx Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Rullering av Fylkesplan for Østfold - Regionråd Indre Østfold 2. desember 2016 Espen Nedland Hansen, prosjektleder Østfold fylkeskommune

Rullering av Fylkesplan for Østfold - Regionråd Indre Østfold 2. desember 2016 Espen Nedland Hansen, prosjektleder Østfold fylkeskommune Rullering av Fylkesplan fr Østfld - Reginråd Indre Østfld 2. desember 2016 Espen Nedland Hansen, prsjektleder Østfld fylkeskmmune Plitisk frankring g frmell status Fylkestingets vedtak 22. september 2016:

Detaljer

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR SLUTTRAPPORT ROR 2011-2013 Redigert 25.04.2013 Sluttrapprt Prsjekt Samhandlingsrefrm fr ROR 01.05.2011-01.05.2013 v/hege-beate Edvardsen Prsjektleder/krdinatr ROR Prsjektet skulle etter planen avsluttes

Detaljer

Saksbehandler: skolefaglig rådgiver Jan Woie. Plan for kvalitet i SFO - Lunner kommune. Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Saksbehandler: skolefaglig rådgiver Jan Woie. Plan for kvalitet i SFO - Lunner kommune. Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 16/2156 Lnr.: 19344/16 Ark.: 0 Saksbehandler: sklefaglig rådgiver Jan Wie Plan fr kvalitet i SFO - Lunner kmmune Lvhjemmel: Rådmannens innstilling: Det settes i gang et arbeid med å utvikle

Detaljer

Utgårdskilen regionale fiskerihavn (BR1004)

Utgårdskilen regionale fiskerihavn (BR1004) Hvaler kmmune Utgårdskilen reginale fiskerihavn (BR1004) INFORMASJONSPLAN versjn 1.0 Ole Kristian Helgesen, prsjektleder 05.10.2010 Innhld 1 Innledning... 3 2 Prinsipper... 4 3 Målgrupper... 4 4 Mål...

Detaljer

Planprogram. Planprosess og utredning for kommunedelplan Langøra med vannmiljø. Forslag til. Stjørdal Saksnr.

Planprogram. Planprosess og utredning for kommunedelplan Langøra med vannmiljø. Forslag til. Stjørdal Saksnr. Frslag til Planprgram Planprsess g utredning fr kmmunedelplan Langøra med vannmiljø. Fjellanger Widerøe as Fjellanger Widerøe as Stjørdal 13.03.2012 Saksnr. 2011/3388 Planprgram etter Plan- g Bygningslvens

Detaljer

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012 RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 212 Et utvalg av ansatte i ressursgruppen i hjemmebaserte tjenester. 1 Innhld Frrd... 3 Prsjektets frhistrie... 3 Prsjektets

Detaljer