Årsrapport Trøgstad Sparebank

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2014. Trøgstad Sparebank"

Transkript

1 Årsrapport 2014 Trøgstad Sparebank

2 Årsrapport 2014 STYRETS BERETNING FOR 2014 GENERELT RESULTATREGNSKAPET BALANSEN EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE (corporate governance) Generelle regnskapsprinsipper GENERELT RESULTATPOSTER BRUK AV ESTIMATER PERIODISERING AV RENTER, PROVISJONER OG GEBYRER UTLÅN BESKRIVELSER OG DEFINISJONER OVERTATTE EIENDELER FINANSIELLE INSTRUMENTER VARIGE DRIFTSMIDLER OG IMMATERIELLE EIENDELER SKATT OMREGNINGSREGLER FOR VALUTA LANGSIKTIG GJELD KONTANTSTRØMOPPSTILLING NOTE 1 FINANSIELL RISIKO Finansiell risiko Kredittrisiko Konsentrasjonsrisiko Markedsrisiko Likviditetsrisiko Operasjonell risiko Strategisk risiko Forretningsrisiko Renterisiko NOTE 2 - KREDITTRISIKO NOTE 3 - KAPITALDEKNING NOTE 4 - LIKVIDITETSRISIKO NOTE 5 - RENTERISIKO NOTE 6 - MARKEDSRISIKO NOTE 7 RENTER OG LIKNENDE KOSTNADER PÅ ANSVARLIG LÅNEKAPITAL NOTE 8 ANDRE RENTEKOSTNADER

3 NOTE 9 PROVISJONSINNTEKTER OG PROVISJONSKOSTNADER NOTE 10 - PENSJON NOTE 11 LØNN- OG ADMINISTRASJONSKOSTNADER NOTE 12 LÅN OG YTELSER NOTE 13 VARIGE DRIFTSMIDLER NOTE 14 ANDRE DRIFTSKOSTNADER NOTE 15 - SKATT NOTE 16 KONTANTER OG INNSKUDD I NORGES BANK NOTE 17 EIERINTERESSER I TILKNYTTEDE- OG KONSERNSELSKAPER NOTE 18 GJELD TIL KREDITTINSTITUSJONER INNSKUDD FRA OG GJELD TIL KUNDER NOTE 19 GJELD STIFTET VED UTSTEDELSE AV VERDIPAPIRER NOTE 20 SPESIFIKASJON AV ANNEN GJELD NOTE 21 - EGENKAPITAL NOTE 22 - GARANTIER NOTE 23 - NØKKELTALL

4 STYRETS BERETNING FOR 2014 GENERELT Trøgstad Sparebank i 2014 Banken oppnådde i 2014 et resultat av ordinær drift før skatt på kr 37,5 mill. som utgjør 1,55% av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Tilsvarende tall for 2013 var kr 36,2 mill. og 1,63%. Resultatet bærer i hovedsak preg av følgende forhold: - Nedgang utlånsvolum bedriftsmarked og derav redusert rentenetto - Reduksjon i gevinst på verdipapirer - Nedgang kostnader - Kursgevinst anleggsaksjer - Lave tap Økonomi og rammevilkår i 2014 Internasjonal og norsk økonomi Internasjonal økonomi preges fortsatt av moderat vekst og stor usikkerhet om den videre utviklingen. Forskjellene mellom ulike land og regioner er betydelige. Norsk økonomi vokste som normalt i fjor, med om lag uendret arbeidsledighet og en prisvekst på 2,0%. De viktigste endringene i norsk økonomi mot slutten av fjoråret var det store fallet i råoljeprisene og svaret på dette sjokket, omleggingen av norsk pengepolitikk i en mer aktiv og ekspansiv retning. Disse endringer gir norsk økonomi langsiktige utfordringer. Lønnsveksten har vært i overkant av 3% i Antall sysselsatte økte med 20 tusen fra 3. kvartal 2013, til samme kvartal i Kredittveksten steg gjennom det meste av fjoråret med en vekstrate på 5,2-5,4%, drevet i hovedsak av husholdningenes sterke gjeldsoppbygging. Boligprisene var opp med 2,7 % det siste året i følge Statistisk Sentralbyrås boligprisindeks. Størst stigning var det i hovedstadsområdet og Nord-Norge. Svakest var det i Stavangerregionen. Ved utgangen av året var det stor usikkerhet om veien videre for vekstartene til norsk økonomi. Størst usikkerhet knytter det seg til oljebransjens utvikling og ringvirkninger av fall i oljepris. Det er ventet i tiden fremover at nedgangen i oljepris vil bli motvirket av rentekutt, og en mer ekspansiv finanspolitikk. Rente- og pengepolitikk Med svak vekst og lave renter hos våre viktigste handelspartnere, samt et stort fall i oljeprisen og en forventet nedgang i oljeinvesteringer, valgte Norges Banks hovedstyre å kutte styringsrenten med 0,25 prosentpoeng til 1,25 prosent på årets siste rentemøte i Dette var den første endringen i renten siden mars Rentekuttet ble av flere tolket som et føre var -tiltak fra hovedstyrets side gitt de noe mørkere fremtidsutsiktene for norsk økonomi. Den svake kronen og hensynet til finansiell stabilitet trakk motsatt vei. Usikkerheten rundt videre vekst er fortsatt fremtredende og Norges Bank har gitt uttrykk for en 50 prosent sannsynlighet for ytterligere kutt på neste rentemøte i mars. Til tross for at styringsrenten aldri har vært lavere enn dagens nivå har imidlertid Norges Bank fortsatt et betydelig handlingsrom til forskjell fra våre svenske naboer og euroområdet for øvrig. Kronekursen svekket seg i gjennomsnitt med 7,4% målt i handelsveide termer fra desember 2013 til samme måned i Den underliggende inflasjonen har ligget rundt inflasjonsmålet og kan øke videre ettersom en svakere krone vil øke prisen på importerte varer. Husholdningenes forbruk holder seg på et moderat nivå, mens spareraten forblir høy. Boligprisene har tatt seg opp etter et svakt 2013, uten at dette har bidratt til å bryte opp den svakt nedadgående trenden i husholdningenes gjeldsvekst.

5 Husholdningenes forbruksvekst og sparing Privat konsum står for om lag halvparten av aktiviteten i norsk fastlandsøkonomi. Som i 2013 utviklet forbruket seg moderat i 2014, med en vekst i underkant av 2 prosent. Vekst i husholdningenes konsum vil i stor grad avhenge av utviklingen i husholdningenes inntekt, formue og renter. Finans Norges Forventningsbarometer viste en sterk tro på både landets og egen økonomi i husholdningene de tre første kvartalene i fjor, før indikatoren falt markert i 4 kvartal. Oljeprisfallet og meldinger om bemanningsreduksjoner særlig i olje- og gassindustrien gjør mange usikre på utviklingen fremover, særlig i landets økonomi. Til tross for det svært pessimistiske synet på utviklingen i Norge samlet sett, holder forventningene til egen økonomi seg godt oppe. Dette skyldes nok en kombinasjon av at folk flest føler at de har sikre jobber, at lånerentene er svært lave og at mange har bygget opp solide buffere for å kunne stå i mot dårligere tider. Likevel vil nok mer usikre tider føre til videre vekst i sparingen som bare for bankinnskudd har passert 1000 milliarder kroner, tilsvarende om lag kroner per husholdning. Boligprisene stiger igjen Den svake utviklingen i boligprisene i 2013 ble reversert fullt ut i fjor med positiv månedsvekst (sesongjustert) gjennom hele året. I desember var boligprisene 8,1 prosent høyere enn i samme måned året før. Markedet for boliglån til husholdninger har vært (og er) preget av sterk konkurranse og utlånsrentene har blitt nedjustert en rekke ganger. Denne utviklingen ser også ut til å fortsette i Andre faktorer som urbanisering og lav bygging i pressområder taler også for en videre prisvekst. På den negative siden kan en svakere norsk økonomi og økt usikkerhet føre til lavere befolkningsvekst (færre arbeidsinnvandrere) og et dårligere arbeidsmarked, noe som vil bidra til å trekke ned prisene på sikt. Lavere kredittvekst i husholdningene og de ikke-finansielle foretakene Kredittveksten har samlet sett fortsatt den svakt nedadgående tendensen fra 2013 også gjennom Både husholdningene og ikke-finansielle foretak har redusert sin vekst i gjeldsopptak i denne perioden. For førstnevnte har veksten gått fra å ligge i overkant av 7 prosent på årsbasis til å ligge mellom 6 og 7 prosent. Sistnevnte har redusert kredittveksten fra om lag 4 prosent til i underkant av 3 prosent. De store regulatoriske endringene på bankområdet har antagelig ført til at utlån til foretak har fått en lavere prioritet (og en strammere kredittpraksis) sammenlignet med boliglån til husholdninger. Siden investeringslysten hos foretak på samme tid har vært svært lav, har dette gitt utslag i en lavere kredittvekst. For enkelte av de større selskapene var det imidlertid gunstig å hente finansiering i obligasjonsmarkedet i fjor, men tilgang på finansiering fra dette markedet forverret seg imidlertid mot slutten av fjoråret. I lys av svekkede makroøkonomiske og næringsspesifikke utsikter er det ikke ventet at bedriftenes etterspørsel etter lån vil ta seg opp i første del av Konkurransen om boligkunder har vært sterk gjennom året, og alle banker har sett det nødvendig å kutte utlånsrentene for å opprettholde sin markedsandel. Dette har trolig bidratt til økte boligpriser, men ser ikke ut til å ha hatt nevneverdig effekt på gjeldsveksten hos husholdningene. Ifølge Norges Banks utlånsundersøkelse er det ventet at utlånsmarginene på utlån til husholdningene skal videre ned og at etterspørselen etter lån vil stige i første kvartal. Gjeldsbelastningen i husholdningene fortsatte å øke noe i 2014, som følge av at kredittveksten holdt seg på et høyere nivå enn inntektsveksten. Samlet sett er husholdningenes bruttogjeld nå over dobbelt så stor som deres disponible inntekt, en utvikling som myndighetene ser på med bekymring. Analyser utført av Norges Bank viser imidlertid en nedgang i andelen gjeld i husholdningene som er klassifisert som spesielt risikoutsatt. Denne gjelden holdes av husholdninger som har et høyt gjeldsnivå i forhold til disponibel inntekt, lav betjeningsevne og dårlig pantesikkerhet, og utgjør samlet kun om lag 2 prosent av total gjeld. Husholdningene er likevel sårbare for inntektsbortfall og renteøkninger.

6 Lokale forhold Trøgstad sparebank ble stiftet i 1847 og er en selvstendig sparebank med sterk lokal forankring. Hovedkontoret ligger på Skjønhaug i Trøgstad kommune. Banken etablerte i år 2000 en filial i Fetsund som ligger i Fet kommune. Trøgstad kommune består av tre tettsteder; kommunesenteret Skjønhaug, Båstad nord i bygda og Havnås i øst. Antall innbyggere totalt er ca I Fet kommune er det i overkant av innbyggere. Det lokale næringsliv i Trøgstad består i hovedsak av landbruk, småindustri og tjenesteyting. Det har vært stabilitet i det lokale næringsliv gjennom året. I Fet kommune er næringsstrukturen mye lik Trøgstad, men med noe større innslag av mindre produksjonsbedrifter. Banken eier 20,83% av aksjene i Sparebankenes eiendomsmegler AS, (Aktiv Eiendomsmegling Askim). Selskapet driver eiendomsmegling i Indre Østfold. Strategisk samarbeid med Eika Alliansen Trøgstad Sparebank er en totalleverandør av finansielle produkter og tjenester i et nært strategisk samarbeid og eierskap i Eika Gruppen. Finanskonsernet Eika Gruppen er eid av 78 selvstendige lokalbanker samt OBOS, (Oslo Boligog Sparelag). Gjennom felles innkjøp og leveranse av tjenester i Eika oppnår banken stordriftsfordeler. Utover produktleveransene sørger Eika Gruppen for tilgang til effektive og gode fellesskapsløsninger. Det er i første rekke komplette løsninger innen IT, infrastruktur og betalingsformidling, kompetanseutvikling med Eika skolen, virksomhetsstyring med Eika ViS og økonomi- og regnskaps-tjenester med Eika Økonomiservice. Med et profesjonalisert prosjekt- og utviklingsmiljø leverer Eika også en lang rekke digitale løsninger. Det gjelder kundeløsninger på nett, mobil samt integrerte løsninger som effektiviserer kunde- og saksbehandlersystemene i banken. Trøgstad Sparebank har en eierandel på 1,15% i Eika Gruppen AS og 1,21% i Eika Boligkreditt AS. RESULTATREGNSKAPET Et meget godt driftsresultat. Banken oppnådde i 2014 et resultat før tap på hele kr 36,9 mill. mot kr 38,7 mill. i Resultat etter skatt ble kr 28,4 mill. mot kr 27,4 mill. året før. Dette tilsvarer en egenkapitalavkastning på 10,0% mot 11,3% i 2013.

7 Rentenetto Bankens netto rente- og provisjonsinntekter er på samme nivå som i Målt i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital ble rentenettoen i 2014 på 1,82% mot 1,99% i Provisjonsinntekter De samlede provisjonsinntektene økte med kr 260 tusen i 2014 og utgjorde totalt kr 23,619 mill. Provisjonsinntektene fordelte seg som følger, (tusen kr): Forsikringsprovisjon 7,179 Betalingsformidling 7,086 Eika Boligkreditt 7,141 Garantiprovisjon 0,419 Leasingprovisjon 0,115 Spare- og plassering 0,728 Øvrig 0,951 Sum 23,619

8 Verdipapirer og obligasjoner Bankens obligasjonsportefølje utgjør ved utgangen av året kr 248,9 mill. Bankens aksjeportefølje utgjør kr 124,8 mill. hvorav kr 74,5 mill. er rente- og aksjefond. Driftskostnader De samlede driftskostnadene for banken ble i alt kr 35,2 mill. mot 36,3 mill. kroner i Lønns- og administrasjonskostnader utgjorde 0,98% av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Tilsvarende tall var 1,15% i fjor. Totale kostnader i % av totale inntekter var 48,7% mot 48,2% i Tap på utlån og garantier Tapene i 2014 utgjør totalt kr 1,4 mill. Dette er kr 1,37 mill. lavere enn i Gruppenedskrivningene utgjør totalt kr 7,9 mill. og utgjør 0,42% av brutto utlån pr. årsskiftet. Tilsvarende tall for individuelle nedskrivninger er kr 1,8 mill. og 0,09%.

9 Disponering av årsoverskudd Styret foreslår følgende disponering av bankens overskudd: Sarebankenes fond kr 27,428 mill. Overført til gavefondet kr 0,960 mill. Sum disponert kr 28,388 mill. BALANSEN Forvaltningskapitalen Bankens forvaltningskapital endte på kr mill. ved utgangen av Dette er en økning på 5,13% siden Dersom man tar hensyn til bankens utlånsvolum som totalt sett er formidlet til Eika Boligkreditt, vil forvaltningskapitalen være kr mill. Tilsvarende tall i 2013 var kr mill. Utlånsvekst Bankens utlån i egen balanse har økt med 0,42%. Tilsvarende tall i fjor var en økning på 20,6%. Brutto utlån pr. årsskiftet var kr mill. mot kr mill. i Formidling av boliglån til Eika Boligkreditt AS (EBK) er gjennom året økt fra kr 697,5 mill. ved utgangen av 2013 til kr 725,6 mill. Samlet utlånsvekst for 2014 har vært 1,4%. Veksten har vært i personmarkedet. Lån til bedriftsmarkedet er i 2014 redusert med 16,7%. Avgang for bedriftsmarkedet er spesielt innen for sektorene bygg/anlegg og eiendom. Andel av utlån til personkunder som er overført til EBK var ved utgangen av 2014 på 34,7%. Innskuddsvekst

10 Innskuddsvekst Kundeinnskuddene har økt med 8,9% i 2014 og utgjorde pr. årsskiftet kr 1.735,1 mill. Tilsvarende utvikling i fjor var en økning på 8,6%. Innskuddsdekningen pr. utgangen av 2014 ble 91,8% mot 84,5% i Likviditet Bankens eksterne finansiering utover kundeinnskudd er foretatt gjennom opptak av 8 ulike lån. Lånene er pålydende 50 mill. kroner med spredning i forfall over en 5 års periode. Samlet forfall innenfor hvert av årene er maksimalt 100 mill. kroner. Soliditet/egenkapital Bankens samlede egenkapital inkludert evigvarende ansvarlig lån, (kr 26,5 mill.), utgjorde kr 310 mill. pr Dette tilsvarer en soliditet på 12,6%. Tilsvarende tall i 2013 var hhv. Kr 283 mill. og 12,0%. Kapitaldekningen, kjernekapitaldekningen og ren kjernekapitaldekning målt i henhold til gjeldende retningslinjer, utgjør h.h.v. 21,6%, 20,36% og 20,36%. Tilsvarende tall for 2013 var 18,95%, 18,09% og 18,09%.

11 EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE (corporate governance) Corporate Governance dreier seg i korte trekk om prinsipper for god eierstyring og selskapsledelse. Prinsippene regulerer forholdet mellom eiere, styret og ledelse. I noe videre forstand omfatter dette også forholdet til andre som for eksempel ansatte, kreditorer, myndigheter, lokalsamfunn og forretningsforbindelser. Redegjørelsen nedenfor bygger i store trekk på Norsk Anbefaling, tilpasset en modell for norske sparebanker som er anbefalt av Sparebankforeningen i Norge. Representantskapet Bankens øverste organ er representantskapet. Dette er sammensatt av 3 grupperinger; kundevalgte, offentlig oppnevnte og ansatte. Sammensetningen er slik; 8 valgt av kundene, 4 kommunevalgte og 4 av de ansatte. Representantskapet velger styre, revisor og kontrollkomité. Representantskapets kontroll med virksomheten utøves av statsautorisert revisor, samt kontrollkomiteen hvor minst ett av medlemmene innehar juridisk kompetanse. Styret er representantskapets organ for å lede og utøve den strategiske og operative driften av banken. Representantskapet godkjenner årsregnskapet og beslutter honorarer til bankens tillitsvalgte. Det avgis revisjonsberetning fra revisor og en egen melding fra kontrollkomiteen til representantskapet i forbindelse med presentasjon og godkjennelse av årsregnskapet. Det avholdes 2 årlige lovpålagte representantskapsmøter. Dette er regnskapsmøtet hvor årsregnskap med noter godkjennes samt et valgmøte. Alle representantskaps-møter ledes av representantskapets leder eller nestleder. Innkalling med saksliste og saksdokumenter skal i henhold til vedtektene sendes ut minimum 8 dager før møtene. Styret Styret fører løpende kontroll med bankens drift og risikoposisjonering gjennom kvartalsvis rapporteringer av finansielle nøkkeltall og strategiske måltall. Gjennom utarbeidelse av policydokumenter og instrukser for risikoområder, bevilgningsfullmakter, årlig ICAAP og intern kontrollrapportering i henhold til egen forskrift for bankene, følger styret med på bankens strategiske og operasjonelle risiko. Dette arbeidet overvåkes av revisor, som avgir en årlig erklæring vedrørende arbeidet med internkontroll og ICAAP. Valgkomité Sparebankloven regulerer hvordan valgkomitéarbeidet skal foregå i en sparebank. Ansattes representanter og offentlig oppnevnte representanter til representantskapet velges etter egne prosedyrer. Kundevalgte velges i et eget valgmøte, etter innstilling fra valgkomiteen. Valgkomiteen består av 4 representanter hvorav 1 representant er fra de ansatte. Bankens ledelse Bankens ledelse består, foruten banksjef, av 3 ledere, (økonomileder/stedfortreder for banksjef, salgsleder og leder for kreditt), som hver har ansvar for sitt område i banken og rapporterer til banksjef. Banksjef rapporterer til styret. Banksjef sa opp sin stilling i november og økonomileder/stedfortreder ble konstituert i stilling som banksjef inntil ny banksjef tiltrer.

12 Bankens virksomhet Trøgstad Sparebank er en selvstendig lokalbank med hovedkontor på Skjønhaug i Trøgstad kommune og med filial i Fetsund sentrum i Fet kommune. Bankens visjon, forretningside og kjerneverdier er som følger: Visjon: En fremtidsrettet lokal sparebank. Forretningside: Å tilby produkter til kunder innen både privat- og næringsmarkedet. Det legges stor vekt på kundenes behov og at de skal bli totalkunder. Kjerneverdier: Hjelpsom, aktiv, inkluderende og tillitsskapende. Selskapskapital Styret har definert krav til ren kjernekapital, kjernekapital og kapitaldekning som ligger godt over lovens krav. Minimumsmålene for ren kjernekapital, kjernekapital og kapitaldekning er satt til hhv. 13,5%, 15% og 17%. Styret - sammensetning og uavhengighet Styret består av 6 medlemmer og 3 varamedlemmer valgt av representantskapet. Leder og nestleder velges av representantskapet ved særskilte valg. 1 medlem og 1 varamedlem velges blant de ansatte. Samtlige valgte medlemmer velges for to år og varamedlemmene for ett år. I henhold til Sparebankloven kan ingen tillitsvalgte inneha samme lederverv i mer enn 12 sammenhengende år, og ikke være tillitsvalgt i mer enn 20 år til sammen. Styrets leder og nestleder velges av representantskapet for to år av gangen. Styrets arbeid Styret utarbeider og følger en årsplan for sitt arbeid. Årsplanen tidfester sentrale temaer/områder. Styret fører løpende kontroll med bankens drift og risikoeksponering gjennom månedlige ledelsesrapporter og kvartalsvis regnskaps- og risikorapportering. Styret har utarbeidet og vedtatt policydokumenter innenfor alle vesentlige risikoområder i banken. Disse setter rammer for akseptabel risikoeksponering. Styret mottar kvartalsvis rapporter for risikoeksponering i forhold til policyrammer. I tillegg har styret en grundig årlig ICAAP-gjennomgang samt at de mottar en årlig internkontrollrapport. Det er utarbeidet en egen instruks for styret. Styret gjennomgår jevnlig protokollen fra kontrollkomiteens arbeid, og motsatt. Instruks for banksjef er utarbeidet og vedtatt av styret. Revisjons- og risikoutvalg Det er etablert et eget revisjons- og risikoutvalg i tråd med Sparebanklovens 17. Utvalgenes medlemmer består av det samlede styret i Trøgstad Sparebank. Revisjonsutvalget forbereder styrets oppfølging av regnskapsrapporteringsprosessen samt overvåker systemene for internkontroll og risikostyring. Revisjonsutvalget utarbeider og følger en årsplan for sitt arbeid. Godtgjørelse til styret Godtgjørelse til styret besluttes av representantskapet. Godtgjørelsen fremgår av note til årsregnskapet. Trøgstad Sparebank har ikke etablert bonusordninger eller andre former for kompensasjon til styremedlemmene. Godtgjørelse til ledende ansatte Godtgjørelse til ledende ansatte er regulert av retningslinjer for godtgjørelse i Trøgstad Sparebank. Retningslinjene er vedtatt av styret. Godtgjørelse består av fast lønn samt bonus. Bonusordningen gjelder samtlige ansatte. Banksjef har

13 ingen bonusordning. Banksjefens lønn og øvrige godtgjørelse fremgår av note til regnskapet. Lønn og godtgjørelse til banksjef besluttes årlig av styret. Informasjon/kommunikasjon Banken utarbeider kvartalsvis delårsregnskaper samt årsregnskap. Denne informasjonen blir tilgjengeliggjort for offentligheten gjennom varsel til Oslo Børs (Newsweb) samt på bankens internettside. I tillegg utarbeides årlig en offentliggjøring av sentral risikoinformasjon for banken (Pilar 3-rapport) som gjøres tilgjengelig på bankens internettside. Revisor Revisor deltar i møter med styret og revisjonsutvalget i forbindelse med behandling av internkontroll samt ved styrets godkjenning av bankens årsregnskap. Revisor gjennomgår bankens internkontroll og avlegger en årlig beretning om denne samt bankens ICAAP prosess. Revisor fremlegger dokumentasjon på arbeid som er utført utover ordinær revisjon. Revisors godtgjørelse fremlegges til godkjennelse på representantskapets møte i februar. Revisor har i sin rapport for 2014 konkludert med at banken har etablert en tilfredsstillende internkontroll. RISIKOSTYRING Virksomhetsstyring Styret i Trøgstad Sparebank har etablert en egen policy for virksomhets- og risikostyring. Dokumentet gir en overordnet beskrivelse av virksomhetsstyringen, herunder risikostyringen, i banken og ses i sammenheng med bankens strategi og vedtekter. Revisjon av dokumentet skjer ved behov og minimum én gang pr. år. Kredittrisiko Kredittrisiko er risikoen for tap knyttet til at bankens lånekunder ikke kan oppfylle sine forpliktelser til avtalt tid og i henhold til avtale, samt at etablerte sikkerheter ikke dekker utestående krav. Risikoen omfatter også tapsrisikoen knyttet til avgitte garantier. Bankens styring av kredittrisiko skjer gjennom fastlagt kredittpolicy, retningslinjer, risikoklassifisering og fullmakter. Ved utgangen av 2014 viser 89% av samlet bevilget utlånsportefølje i banken å være risikoklassifisert innenfor gruppene A og B. Dette er grupper som representerer lav risiko. Tilsvarende tall var i fjor 90,4%. Likviditetsrisiko Med likviditetsrisiko forstås risikoen for at banken ikke klarer å oppfylle sine forpliktelser og/eller finansiere økninger i eiendelene uten at det oppstår vesentlige ekstraomkostninger i form av prisfall på eiendeler som må realiseres, eller i form av ekstra dyr finansiering. Banken har etablert en egen likviditetspolicy som gjennomgås i styret minimum årlig. Markedsrisiko Markedsrisiko forstås her som risiko for reduserte verdier av bankens finansielle instrumenter som følge av svingninger i markedspriser for finans- og realaktiva. Styret har etablert en egen policy for markedsrisiko. Policydokumentet revideres ved behov og minst én gang pr. år. I dokumentet er det nedfelt klare rammer for mulige investeringer. Banken har i tillegg en avtale med Eika Kapitalforvaltning AS om aktiv forvaltningsservice av bankens obligasjonsportefølje. Avtalen har et klart mandat for risikoeksponering og er i samsvar med policy for markedsrisiko. Operasjonell risiko Operasjonell risiko er risiko for tap som følge av utilstrekkelige/sviktende interne prosesser eller systemer, menneskelige feil eller eksterne hendelser. Styring av operasjonell risiko ivaretas gjennom bankens policydokument for operasjonell risiko samt gjennom bankens øvrige policyer og retningslinjer. Banken har etablert retningslinjer for rapportering av operasjonelle hendelser som har medført tap eller som kunne gitt tap.

14 ICAAP Trøgstad Sparebank er underlagt kapitaldekningsregelverket, og skal derfor i tillegg til å oppfylle minstekrav til ansvarlig kapital, regelmessig gjennomføre en intern kapitalvurderingsprosess, (Internal Capital Adequacy Assessment Process ICAAP). Hensikten med ICAAP-arbeidet er å etablere en prosess for beregning og oppfølging av bankens kapitalbehov i forhold til risikoprofil. Bankens siste ICAAP-rapport tar utgangspunkt i regnskapstallene pr Utover den årlige rapporten foretar banken en kvartalsvis ICAAP-simulering for å følge utviklingen i kapitalbehovet fortløpende. ORGANISASJON Personal og arbeidsmiljø Ved årsskiftet hadde banken 26 fast ansatte, tilsvarende 25,4 årsverk. Gjennomsnittsalderen for bankens ansatte var 46,6 år. Tilsvarende for 2013 var 27 ansatte, tilsvarende 26,2 årsverk og gjennomsnittsalder på 46,8 år. Sykefraværet har vært på totalt 254,6 dager i 2014 og utgjorde 3,4%. I 2013 var tilsvarende tall 423 dager og 7,3%. Langtidsfraværet har i 2014 vært på 55,5 dager og utgjorde 1% av det totale fraværet. Banken har inngått en samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv og er dermed en IA-virksomhet. Det har ikke vært skader i Likestilling vektlegges både ved rekruttering av nye stillinger i banken og ved rekruttering av nye tillitsvalgte. Kjønnsfordelingen av ansatte i banken var ved utgangen av året 61,5% kvinner og 38,5% menn. SAMFUNNSROLLE Banken har nedfelt egne retningslinjer knyttet til samfunnsansvar. Retningslinjene omhandler hvordan bankens verdiskapning baseres på lønnsom, ansvarlig og bærekraftig drift. Bankens virksomhet, produkter og tjenester skal gjenspeile de utfordringene samfunnet står overfor og det kundene er opptatt av. Når det gjelder samfunnsansvar i forhold til spesielt: - Menneskerettigheter, skal banken støtte og respektere vern av internasjonalt anerkjente menneskerettigheter og skal på ingen måte medvirke til brudd på menneskerettighetene. Banken har sin virksomhet i Norge og møter ikke store utfordringer knyttet til menneskerettigheter i sin daglige virksomhet. Gjennom valg av produkter og leverandører ønsker banken å fremme støtte og respekt for anerkjente menneskerettigheter. - arbeidstakerrettigheter og sosiale forhold internt, ønsker banken å skape et trivelig, positivt, motiverende, utviklende og utfordrende arbeidsmiljø. Gjensidig tillit, samarbeid og åpenhet skal danne grunnlag for å nå dette målet. Det samme gjelder i samhandlingen med bankens tillitsvalgte. Banken har egne retningslinjer for helse, miljø og sikkerhet (HMS) hvor det overordnede målet er å planlegge, tilrettelegge og drive virksomheten på en helsemessig forsvarlig måte slik at det ikke medfører fare for helseskade eller helsemessig ulempe. Det er utarbeidet en kompetanseplan for banken. En stor andel av våre ansatte i kunderettet sektor har gjennomført internsertifiseringer innenfor dagligbank, personmarked, bedriftsmarked og forsikring. Flere av bankens ansatte er også autoriserte innenfor forsikring og investeringsrådgivning (AFR-rådgivere). Det foregår jevnlig trening av ansatte i kundedialog for å sikre gode rådgivningssamtaler med basis i regler for «god rådgivningsskikk».

15 - sosiale forhold i samfunnet, ønsker banken gjennom gavetildeling, sponsoravtaler og annen form for støtte å vise sitt engasjement og aktive rolle som en viktig bidragsyter og støttespiller til beste for utviklingen av lokalsamfunnene i Trøgstad og Fetsund. I 2014 har banken bevilget slike gaver på i alt kr 0,96 mill. - miljø, ønsker banken å opptre ansvarlig i forhold til klima og miljø. Banken fremmer bruk av miljøvennlige produkter i egen drift så langt dette lar seg gjøre. Ved bruk av produkter som kan skade helse og miljø vil banken vise aktsomhet og treffe hensiktsmessige tiltak for å forebygge og begrense slike skader. Når det gjelder energiforbruk, gikk banken i 2010 over fra oljebasert til elektrisk oppvarming av bankbygg et på Skjønhaug, noe som begrenser CO 2- utslipp. De ansatte oppfordres til bruk av kollektive transportmidler ved ulike reiser/kurs i regi av banken. Det er ingen ansatte i banken som har firmabil. - korrupsjonsbekjempelse, skal banken etterleve gjeldende lover og forskrifter gitt i medhold av lov, herunder å forvalte de midler den har rådighet over, på en trygg måte. Banken og våre ansatte skal ikke på noen måte anbefale eller ta initiativ til brudd på eller omgåelse av gjeldende lover og forskrifter. Forholdet til kunder og leverandører er også regulert i bankens etiske retningslinjer som gjennomgås minimum årlig. Banken har etablert interne kontroll- og kommunikasjonsrutiner for å ivareta pliktene som lovgiving rundt hvitvasking krever. UTVIKLING FREMOVER Banken har en visjon om å være en fremtidsrettet lokal sparebank. Styret er av den oppfatning at banken er godt posisjonert både markeds-, soliditets- og kompetansemessig til å møte et finansmarked med stadig skjerpet konkurranse, økende krav og tilpasninger. Tilhørigheten til Eika Alliansen vurderes også som strategisk viktig i forhold til å lykkes med dette. TAKK Styret i Trøgstad Sparebank ønsker å takke alle kunder, forretningsforbindelser, tillitsvalgte og alle ansatte for et meget godt samarbeid og oppslutning om banken i 2014.

16 NOTE Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kunder Renter og lignende inntekter av sertifikater og obligasjoner Andre renteinntekter og lignende inntekter Sum renteinntekter og lignende inntekter Renter og lignende kostnader på gjeld til kredittinstitusjoner (2.946) (3.359) Renter og lignende kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder (39.912) (38.884) Renter og lignende kostnader på utstedte verdipapirer (10.311) (8.460) Renter og lignende kostnader på ansvarlig lånekapital 7 (252) (312) Andre rentekostnader og lignende kostnader 8 (1.137) (1.074) Sum rentekostnader og lignende kostnader (54.558) (52.089) Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Inntekter av aksjer, andeler og verdipapirer med variabel avkastning Sum utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning Garantiprovisjoner Andre gebyr- og provisjonsinntekter Sum provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Andre gebyr- og provisjonskostnader (2.465) (2.163) Sum provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester 9 (2.465) (2.163) Netto verdiendring og gevinst/tap på sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende vp (196) 326 Netto verdiendring og gevinst/tap på aksjer og andre verdipapirer med variabel avkastning Netto verdiendring og gev/tap på valuta og finansielle drivater Sum netto verdiendring og gev/tap på valuta og vp som er omløpsmidler Driftsinntekter faste eiendommer Andre driftsinntekter Sum andre driftsinntekter Lønn (14.890) (13.743) Pensjoner (1.993) Sosiale kostnader (2.621) (2.721) Administrasjonskostnader (7.058) (7.041) Sum lønn og generelle administrasjonskostnader 11 (23.754) (25.498) Ordinære avskrivninger (1.838) (1.776) Sum avskr. m.v. av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler 13 (1.838) (1.776)

17 RESULTATREGNSKAP NOTE Driftskostnader faste eiendommer (1.608) (1.624) Andre driftskostnader (7.957) (7.433) Sum andre driftskostnader 14 (9.565) (9.058) Tap på utlån (1.357) (2.727) Sum tap på utlån, garantier m.v. 2 (1.357) (2.727) Nedskriving/reversering av nedskrivning (263) 235 Gevinst/tap (16) Sum nedskr./reversering av nedskrivning og gev./tap på verdip. som er anl.m Resultat av ordinær drift før skatt Skatt på ordinært resultat 15 (9.105) (8.776) Resultat for regnskapsåret Overført fra gavefond - - Til disposisjon Overført til/fra sparebankens fond Utbetalte gaver Overført til gavefond Sum overføringer og disponeringer

18 EIENDELER Noter Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner med avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Sum netto utlån og fordringer på kredittinstitusjoner Kasse-/drifts- og brukskreditter Byggelån Nedbetalingslån Sum utlån og fordringer på kunder, før nedskrivninger Individuelle nedskrivninger på utlån 2 (1.765) (1.627) Nedskrivninger på grupper av utlån 2 (7.900) (8.700) Sum netto utlån og fordringer på kunder Sertifikater og obligasjoner utstedt av det offentlige Sertifikater og obligasjoner utstedt av andre Sum sertifikater og obligasjoner Aksjer, andeler og grunnfondsbevis Sum aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning Eierinteresser i tilknyttede selskaper Sum eierinteresser i tilknyttede selskaper Eierinteresser i konsernselskaper Sum eierinteresser i konsernselskaper Maskiner, inventar og transportmidler Bygninger og andre faste eiendommer Sum varige driftsmidler Andre eiendeler Sum andre eiendeler Opptjente ikke mottatte inntekter Forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader Overfinansiering av pensjonsforpliktelser Sum forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter SUM EIENDELER

19 GJELD OG EGENKAPITAL Noter Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner med avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Sum gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra og gjeld til kunder uten avtalt løpetid Innskudd fra og gjeld til kunder med avtalt løpetid Sum innskudd fra og gjeld til kunder Obligasjonsgjeld Sum gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Annen gjeld Sum annen gjeld Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt Individuelle avsetninger på garantiansvar Sum avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser Evigvarende ansvarlig lånekapital Sum ansvarlig lånekapital SUM GJELD Sparebankens fond Gavefond Sum opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL SUM GJELD OG EGENKAPITAL Poster utenom balansen Garantiansvar Pantstillelse Norges Bank - -

20 Resultat før skattekostnad Periodens betalte skatt Ordinære avskrivninger Endring pensjoner Endring utlån til kunder Endring gjeld til kredittinstitusjoner Endring i innskudd fra kunder Endring i andre tidsavgrensingsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Endring verdipapirer Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Endring gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Netto kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Netto kontantstrøm for perioden Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt Denne består av: Kontanter og innskudd i Norges Bank Innskudd i kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid Ubenyttede trekkrettigheter pr

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 31.12.2014 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 27.311 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 30.09.2014 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 3. kvartal utgjør 36,0 mill. kr eller 1,22 % av gjennomsnittlig

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 1. kvartal 2014 HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL Sunn bankdrift og godt resultat i kvartalet. Kostnader utgjør

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2014 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2014 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2014 utgjør 14,9 millioner kroner (14,2 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2015 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. halvår 2015 Brutto renteinntekter pr 30. juni 2015 utgjør 29,5 millioner kroner (31,3 millioner kroner pr 1.

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den nye

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 2. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2015 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2015 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2015 utgjør 15,7 millioner kroner (14,9 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2014 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. halvår 2014 Resultatet Brutto renteinntekter pr 30. juni 2014 utgjør 31,3 millioner kroner (29,0 millioner kroner

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Regnskapsprinsipper Andre driftskostnader Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i Andre driftskostnader utgjorde 16,30 mill. kroner

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 Saksnr. A2014 059 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009 Landkreditt Bank Delårsrapport 3. kvartal 2009 REGNSKAP PR. 30. SEPTEMBER 2009 Generelt Resultatet av den underliggende driften i Landkreditt Bank AS viser en god utvikling sammenlignet med tilsvarende

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 2 Delårsrapport Landkreditt Bank AS 1. halvår 2011 LANDKREDITT BANK REGNSKAP PR. 30. JUNI 2011 Landkreditt Bank kan i årets første seks måneder vise til

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall...5 Resultatregnskap... 6 Balanse...7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10 2 BN Boligkreditt

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET -1. KVARTAL 2013 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank 1. kvartal Delårsrapport For Landkreditt Bank 2010 Landkreditt Bank Delårsrapport pr. 31.03.2010 Landkreditt Bank kan i 1. kvartal vise til vesentlig bedre resultater enn i tilsvarende periode i 2009.

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 31.03.2014 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal utgjør 8,4 mill. kr eller 0,89 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2013... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den nye

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013 Tall i tusen kroner Note Renteinntekter og lignende inntekter 26.123 25.349 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 13.193 13.466 55.795 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.930 11.884 49.269

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Endring av regnskapsprinsipp Fra 1.1.2015 har banken anvendt IAS 19R, og dermed endret regnskapsprinsipp, for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Banken

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 2015 HjartdalBanken Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 4,87 mill før skatt pr. 31.03.2015 mot kr 5,34 mill i samme periode i fjor. Etter skatt ble resultatet

Detaljer

1. kvartalsrapport 2008

1. kvartalsrapport 2008 1. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 1. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et underskudd på 6,6

Detaljer

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank Rapport for andre kvartal og første halvår 2015 2. kvartal 2015: s resultat før tap i 2.kvartal var kr 17,4 mill., en økning på kr 1,5 mill. fra 2.kvartal 2014. Økte netto andre inntekter som fra inntektsføring

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014 Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 25.018 26.123 106.175 Rentekostnader og lignende kostnader 12.408 13.193 56.372 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.610 12.930 49.803

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 Saksnr. A2014 030 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2012 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2012 Landkreditt Boligkreditt AS ble stiftet 12. august 2010. Selskapet er etablert som en av de strategisk

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP Banken der du treffer mennesker 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2014 HOVEDTREKK FJERDE KVARTAL Effektiv bankdrift

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2010

Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsrapport 1. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009 4. KVARTAL 2009 Sør Boligkreditt AS 2 4. kvartal 2009 Sør Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er etablert for å være bankens foretak for utstedelse av obligasjoner

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 2. kvartal 48,7

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 31.03.2015 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal utgjør 7,4 mill. kr eller 0,73 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.06.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Bank 1. Kvartal 2012 Landkreditt bank Beretning 1. kvartal 2012 Resultatet i Landkreditt Bank pr 31. mars 2012 utgjør 6,0 millioner kroner (14,6 millioner kroner pr 31. mars 2011).

Detaljer

Delårsrapport 3.kvartal 2014

Delårsrapport 3.kvartal 2014 Kvartalsrapport Strømmen Sparebank Delårsrapport 3.kvartal 2014 Strømmen Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP Morbank 3. kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2014 2013 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2013. Strømmen SPAREBANK

Delårsrapport. 1. kvartal 2013. Strømmen SPAREBANK Delårsrapport 1. kvartal 2013 Strømmen SPAREBANK Delårsregnskap 1. kvartal 2013. Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, Resultat dersom annet ikke er nevnt. Resultat før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014

Delårsrapport 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Hjartdal og Gransherad Sparebank Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 22,9 mill før skatt pr. 30.09.14. Etter skatt ble resultatet kr 17,3

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 3. kvartal 2014 HOVEDTREKK TREDJE KVARTAL God bankdrift og godt resultat i kvartalet. Endringer på verdipapirer

Detaljer

Resultat. Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013

Resultat. Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013 Resultat Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013 Renteinntekter og lignende inntekter 26.668 25.910 52.791 51.259 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 14.002 13.912

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 3. kvartal 78,5

Detaljer

Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1

Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1 Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1 Rapport for andre kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat av ordinær drift utgjør pr 2. kvartal i år kr 16,8 mill før skatt, eller 0,92 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital,

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. Landkreditt Bank. 31.. Kvartal

DELÅRSRAPPORT. Landkreditt Bank. 31.. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank 31.. Kvartal 2011 Landkreditt Bank Kvartalsrapport pr 30. september 2011 Landkreditt Bank kan pr 30. september 2011 vise til et resultat på 41,3 millioner kroner. Resultatet

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank har ved

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2010

Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015

www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015 www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015 DRIFTSRESULTATET Haugesund Sparebank har ved utgangen av 3. kvartal 2015 et driftsresultat før tap og gevinster

Detaljer

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet Kvartalsrapport 2011 1. kvartal Tilstede i lokalmiljøet 1. kvartalsrapport 2011 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, dersom annet ikke er nevnt. BANKEN I FØRSTE KVARTAL 2011 Banken har i første

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 5 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

1. K V A R T A L S R A P P O R T 2 0 1 2

1. K V A R T A L S R A P P O R T 2 0 1 2 1. K V A R T A L S R A P P O R T 2 0 1 2 1. KVARTALSRAPPORT 2012 Resultat for første kvartal 2012 før skatt ble på 5,9 millioner kroner. Dette er 0,7 millioner kroner høyere enn samme periode i fjor. Resultatet

Detaljer

1. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Finansiell utvikling pr. 1. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 25.04.

1. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Finansiell utvikling pr. 1. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 25.04. Oslo, 25.04.2014 1. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT Om Komplett Bank ASA Komplett Bank ASA startet opp bankvirksomhet den 21. mars 2014, samme dag som selskapet mottok endelig tillatelse av offentlige myndigheter

Detaljer

3. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Fremtidig utvikling. Utvikling 3. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 14.10.

3. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Fremtidig utvikling. Utvikling 3. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 14.10. Oslo, 14.10.2014 3. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT Om Komplett Bank ASA Komplett Bank ASA startet opp bankvirksomhet den 21. mars 2014, samme dag som selskapet mottok endelig tillatelse av offentlige myndigheter

Detaljer

2. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Fremtidig utvikling. Utvikling 2. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 13.08.

2. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Fremtidig utvikling. Utvikling 2. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 13.08. Oslo, 13.08.2014 2. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT Om Komplett Bank ASA Komplett Bank ASA startet opp bankvirksomhet den 21. mars 2014, samme dag som selskapet mottok endelig tillatelse av offentlige myndigheter

Detaljer

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal Kvartalsrapport 2013 3. kvartal DRIFTSRESULTAT 3. kvartal 2013 Bankens driftsresultat etter skatt i tredje kvartal 2013 ble 4,2 millioner kroner, som er en økning på 1,6 millioner kroner sammenlignet med

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2014. Strømmen SPAREBANK

Delårsrapport. 1. kvartal 2014. Strømmen SPAREBANK Delårsrapport 1. kvartal 2014 Strømmen SPAREBANK Delårsregnskap 1. kvartal 2014. Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, Resultat dersom annet ikke er nevnt. Resultat før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010 Kvartalsrapport 1. kvartal 2010 SSTTYYRREETTSS KKOOMMEENNTTAARR TTI IILL KKVVAARRTTAALLSSRREEGGNNSSKKAAPPEETT PPRR 3311...0033...22001100 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Kvartalsrapport 4. kvartal. Hjelpsom Engasjert. Banken der du treffer mennesker

Kvartalsrapport 4. kvartal. Hjelpsom Engasjert. Banken der du treffer mennesker Kvartalsrapport 4. kvartal OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP Hjelpsom Engasjert POSITIV PÅLITELIG Banken der du treffer mennesker 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2013 HOVEDTREKK FJERDE KVARTAL God underliggende

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 30.06.2015 Konsern Konsern Konsern 2014 1-2. kv 2014 1-2. kv 2015 (alle tall i hele tusen) Note 1-2. kv 2015 1-2. kv 2014 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 63 15

Detaljer

2. kvartalsrapport 2008

2. kvartalsrapport 2008 2. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 2. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et overskudd på 3,5

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA

Delårsrapport 3. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA (NFH) eier 100 % av aksjene i Bank Norwegian AS. Det er ingen øvrig virksomhet i selskapet. Eierskapet i NFH er fordelt på institusjonelle og private investorer i Norge og utlandet, hvor Norwegian Air

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2016

Delårsrapport 1. kvartal 2016 Delårsrapport 1. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2016 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 31.03.2016 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal utgjør 6,7 mill. kr eller 0,63 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Delårsrapport pr 31. mars 2015

Delårsrapport pr 31. mars 2015 Delårsrapport pr 31. mars 2015 Stadsbygd Sparebank postboks 143 7101 RISSA Hovedkontor Rissa: Rådhusveien 21, 7100 RISSA telefaks 73 85 50 01 Bankkontor Stadsbygd: Handelsbakken 11, 7105 STADSBYGD telefaks

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2012 1

Delårsrapport 1. kvartal 2012 1 Delårsrapport 1. kvartal 2012 1 Rapport for første kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat av ordinær drift utgjør pr 1. kvartal i år kr 6,6 mill. før skatt eller 0,73 % av gjsn. forvaltningskapital, mot

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2011 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2011 et driftsresultat før skatt på NOK 19,301 mill. mot NOK

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE. Kvartalsrapport 2. kvartal 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE. Kvartalsrapport 2. kvartal 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Banken der du treffer mennesker 2. kvartal 2014 HOVEDTREKK ANDRE KVARTAL God bankdrift og utbytte bidrar til godt resultat i kvartalet.

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2008

Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1.kvartal 2008 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2007. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.09.2014 er 13,360 mill. mot 9,410 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010 Saksnr. A2010 021 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.03.2013 Konsern Konsern Konsern

BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.03.2013 Konsern Konsern Konsern BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.03.2013 Konsern Konsern Konsern 2012 1. kv 2012 1. kv 2013 (alle tall i hele tusen) Note 1. kv 2013 1. kv 2012 2012 Renteinntekter og lignende inntekter 228 57 29 Renter

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2015. Marker Sparebank

Rapport for 1. kvartal 2015. Marker Sparebank Rapport for Rapport for RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift utgjør per 1. kvartal i år kr 10,7 mill. eller 1,20 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital, mot kr 10,5 mill. og 1,25 % i fjor. Resultat

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.12.2013 Konsern Konsern 4. kv 2013 4. kv 2012 1.-4. kv 2013 1.-4. kv 2012 (alle tall i hele tusen) Note 1.-4. kv 2013 2012 Renteinntekter og lignende inntekter 13

Detaljer

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet)

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Lavere driftsresultat enn samme periode i fjor Lavere rentenetto enn samme periode

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 2. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 23.569 26.668 48.587 52.791 106.175 Rentekostnader og lignende kostnader 10.148 14.002 22.556 27.195 56.372 Netto

Detaljer

Delårsrapport 3.kvartal 2014

Delårsrapport 3.kvartal 2014 Kvartalsrapport Andebu Sparebank Delårsrapport 3.kvartal 2014 Andebu Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP isolert Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 25 179 24 744 73 918 71 307

Detaljer

4. kvartalsrapport 2007

4. kvartalsrapport 2007 4. kvartalsrapport 2007 Foreløpig årsregnskap 2007 Banken der du treffer mennesker 4.kvartalsrapport og foreløpig årsregnskap 2007 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Jernbanepersonalets Sparebank

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Jernbanepersonalets Sparebank Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Jernbanepersonalets Sparebank 1 1 Innledning og formål med dokumentet 2 Organisasjonsstruktur og strategisk utvikling 2 3 Konsolidering

Detaljer

Innskudd 30.06.13 30.09.13 31.12.13 31.03.14 30.06.14 (TNOK) 1.389.269 1.393.958 1.422.034 1.358.798 1.374.673

Innskudd 30.06.13 30.09.13 31.12.13 31.03.14 30.06.14 (TNOK) 1.389.269 1.393.958 1.422.034 1.358.798 1.374.673 Verdibanken ASA 2. kvartal 2014 1 Oppsummering Verdibanken ASA har ved utgangen av 2. kvartal 2014 et resultat før tap på TNOK 6.336 som er TNOK 5.280 høyere enn samme tid i fjor. Bokførte tap på utlån

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den

Detaljer

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon 1. KVARTAL 2010 Sør Boligkreditt AS 2 1. kvartal 2010 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 3. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 3. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 3. Kvartal 2015 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 3. kvartal 2015 Brutto renteinntekter pr 30. september 2015 utgjør 43,4 millioner kroner (48,9 millioner kroner

Detaljer

Ordinær bankdrift uten kursgevinster og ekstraordinære inntekter, har tilfredsstillende utvikling i forhold til fjoråret.

Ordinær bankdrift uten kursgevinster og ekstraordinære inntekter, har tilfredsstillende utvikling i forhold til fjoråret. Odal Sparebanks resultat før tap i 3.kvartal var 11,8 mill., en nedgang på 7,2 mill. fra 3.kvartal 2014. Nedgangen henger sammen med engangsgevinst ved salg av Nets-aksjer som i 2014 bidro med over kr.

Detaljer

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt rapport 1. kvartal 2009 BN Boligkreditt innhold Styrets beretning... 3 Resultatregnskap... 4 Balanse... 4 Endring i egenkapital... 5 Kontantstrømoppstilling... 5 Noter... 6 [ 2 ] BN boligkreditt AS Innledning

Detaljer