Protokoll. LANDSORGANISASJONEN I NORGE LOs distriktskontor Sør-Trøndelag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protokoll. LANDSORGANISASJONEN I NORGE LOs distriktskontor Sør-Trøndelag"

Transkript

1 LANDSORGANISASJONEN I NORGE LOs distriktskontor Sør-Trøndelag Protokoll Til: Kopi til: Fra: INRA LOs distriktskontorer i Sør- og Nord-Trøndelag Saksnr.: Arkivkode: Saksbeh.: TOGR Dato: Vedtatte uttalelser fra LOs fylkeskonferanse i Sør- og Nord-Trøndelag Mottakerliste:

2 Forslag nr Tittel Side 1 Kampen om Arbeidsmiljøloven 3 2 Støtt havnearbeiderne i kamp for tariffavtale med økt bruk av sympatistreik 5 3 Tid for kortere arbeidstid Evaluering av pensjonsreformen i 2017 Konkurranseutsetting av renholdstjenester i Forsvaret Retten til utdanning og arbeid for ungdom Likestilling 2014 Lov om statens tjenestemenn m.m. (Tjenstemannsloven) Konkurranseutsetting Pedagogisk bemanningsnorm Nei til salg av Norge Ny postlov og innføring av EUs tredje postdirektiv Støtte til Norwegian-pilotenes krav Sett trepartssamarbeidet på dagsorden! Årets viktigste kvinnesak: Forsvar Arbeidsmiljøloven! Side 2 av 19

3 Forslag 1: Kampen om Arbeidsmiljøloven LOs fylkeskonferanse i Nord- og Sør-Trøndelag oppfordrer fagbevegelsens organisasjonsledd 1. til fortsatt å bekjempe Høyre/FrP-regjeringa og deres støtteparti Venstre ved politiske demonstrasjoner og aksjoner utover den landsomfattende streiken den 28. januar 2015, og ved bruk av andre passende virkemidler og oppmuntre LO, YS og UNIO til å videreføre samarbeidet både sentralt og lokalt 2. til å starte en kampanje for å fremme konkrete krav som vil forbedre arbeidervernet, og da spesielt stillingsvernet, i Arbeidsmiljøloven 3. til å kreve tariffestet arbeidervernbestemmelser i Arbeidsmiljøloven som nå utsettes for rasering fra Høyre/FrP-regjeringa 4. til å være pådrivere til å oppfordre kommunestyrer og fylkeskommuner til å opprettholde dagens praksis når det gjelder faste ansettelser sjøl om Arbeidsmiljøloven endres LOs fylkeskonferanse i Nord- og Sør-Trøndelag krever 1. at rød-grønne partier garanterer for at alle forverringer av arbeidervernet i Arbeidsmiljøloven blir reversert etter Stortingsvalget 2017, herunder at kun forbund med innstillingsrett må ha adgang til å godkjenne unntak fra arbeidstidskapittelet utover dagens bestemmelser til å inngå lokale avtaler, inklusive gjennomsnittsberegning av den alminnelige arbeidstid (jfr. Arbeidsmiljøloven Unntak). LOs fylkeskonferanse i Nord- og Sør-Trøndelag oppfordrer til å delta ved politisk fanemarkering i Oslo 19. mars 2015 kl Begrunnelse Arbeidsmiljøloven er en vernelov som både skal hindre utnytting og at ansatte går med på å drive rovdrift på seg sjøl. Høyre/FrP regjeringa har fremlagt flere forslag for å forverre loven. Regjeringa foreslår å øke grensene for å kunne gjennomsnittsberegne den alminnelige daglige arbeidstida, mer daglig, ukentlig og månedlig overtid og forverring av hjemmevaktordningen. Regjeringa ønsker også mer søndagsarbeid ved at forbud mot søndagsarbeid med mindre arbeidets art gjør det nødvendig endres til at søndagsarbeid er tillatt når arbeidets art gjør det nødvendig. Dagens begrensning om at hver tredje søndag eller helgedag må være fri fjernes. I tillegg skal forbundenes godkjenningsordning for ekstreme og helseskadelige arbeidstidsordninger flyttes til de lokale arbeidstilsyn. Styrkeforholdet i arbeidslivet flyttes i favør av arbeidskjøperne. Resultatet blir økt fare for å gjøre feil på jobben, økt risiko for arbeidsulykker og ulykkeshendelser som rammer tredjeperson, økte helseplager og flere uføre. Innleid arbeidskraft er så godt som aldri fast ansatte med lønn mellom oppdrag. Fra har regjeringa endret permitteringslønnsloven og lønnsgarantiloven. Høyre /FrP regjeringa foreslår nå å fjerne fagforeningers kollektive søksmålsrett ved ulovlig innleie og vil svekke likebehandling av faste ansatte og innleid arbeidskraft. Resultatet blir økt bruk innleie og vanskeligere kår for seriøse bedrifter med fast ansatte. Bygg- og Side 3 av 19

4 anleggsbransjen viser at desto flere useriøse bedrifter, desto lavere produktivitet, mer sosial dumping og flere arbeidsulykker. Mest alvorlig er den løsarbeiderpakken som Høyre/FrP regjeringa har foreslått. Nå er det kun lovlig å ansette folk midlertidig når arbeidets karakter tilsier det og arbeidet atskiller seg fra det som ordinært utføres i virksomheten. I nytt lovforslag erstattes dette med når arbeidet er av midlertidig karakter. Selv når arbeidet beviselig ikke er av midlertidig karakter kan det ansettes midlertidig inntil 12 måneder. Eneste begrensning er at det er begrenset til 15 % av arbeidsstokken, og at det blir 12 måneders karantene for å ansette etter den samme regelen i samme jobb om den midlertidige ikke får fortsette i jobben. Om regjeringens lovforslag vedtas kan arbeidskjøper uten videre ansette 15 % av arbeidsstokken midlertidig. Når de 12 månedene er utløpt kan de utnytte at det ikke er noen begrensning om arbeidet er av midlertidig karakter. Departementet bruker som eksempel på lovlig midlertidig ansettelse at man leter etter kandidater med rett kompetanse. Det inviterer til oppfinnsomhet, som at arbeidskjøper avventer en strategisk beslutning, budsjettbehandling eller svar på anbud. Mye er mulig når det åpnes for midlertidig ansettelse i bedriftenes kjernevirksomhet. Summen av dette er en kraftig svekkelse av det organiserte arbeidsliv som en bærebjelke i Norge som velferdsstat. LO mobiliserte i 2005 for å kaste Bondevik-regjeringa, som hadde rasert arbeidsmiljølovens arbeidervern og endret arbeidslivets styrkeforhold i favør bedriftseierne. Vi lyktes, og fikk reversert lovendringene. Side 4 av 19

5 Forslag 2: Støtt havnearbeiderne i kamp for tariffavtale med økt bruk av sympatistreik Havnearbeidernes kamp for tariffavtale foregår nå i fem havner. Arbeidsgivernes offensiv må stoppes! Havnearbeidernes kamp handler om fagbevegelsens fundament, og stiller store krav til en samlet fagbevegelse. Havnearbeidernes kamper må vinnes, og alle deler av fagbevegelsen må støtte og delta aktivt i solidaritet med kjempende arbeidsfolk. LOs fylkeskonferanse i Nord- og Sør-Trøndelag oppfordrer til at LO i samarbeid med LOs forbund tar ut flere grupper i sympatistreik med havnearbeiderne. Begrunnelse: Siden 1. november 2013 har havnearbeiderne i Norge vært i kamp for tariffavtale ved havna i Risavika, i henhold til ILO konvensjon nr. 137 om fortrinnsrett til laste- og lossearbeid. Det samme har sympatiaksjoner i Mosjøen og Tromsø. Sympatistreikende havnearbeidere og aksjonister i Tromsø blir taua inn av politiet og ilagt bøter når det er aksjonert mot bruken av streikebrytere. Også Drammensbedriften Holship nekter å undertegne tariffavtale, og siden april 2014 har Transportarbeiderforbundet boikottet bedriften. I Mosjøen ble havnearbeiderne ulovlig utestengt fra arbeidsplassene sine mai 2014, og erstattet av andre. Alle disse kampene fortsetter med full styrke. NHO og støttespillerne deres ønsker å kvitte seg med organiserte havnearbeidere og deres tariffavtale i hele Norge. LO har gjentatte ganger slått fast at det er Norsk Transportarbeiderforbund som har organisasjonsretten, og tariffretten på dette området. Det tyrkiske selskapet Yilport overtok fra 1. februar 2015 drifta av store deler av Oslo havn. Selskapet nekter å inngå tariffavtale med Norsk Transportarbeiderforbund for lossing og lasting av skip. Yilport har nektet både forhandlinger og å møte opp i mekling. Havnearbeidernes arbeid skal erstattes med massivt bruk av streikebryteri, og resultatet blir sosial dumping. Side 5 av 19

6 Forslag 3: Tid for kortere arbeidstid LOs fylkeskonferanse i Sør- og Nord-Trøndelag oppfordrer alle organisasjonsledd i fagbevegelsen til å gjøre krav om kortere arbeidstid til et av hovedkravene ved kommende tariffoppgjør. LO må legge til rette for en strategisk diskusjon om hvordan dette kan gjennomføres, og forpliktende formuleringer om arbeidstidsreduksjoner må tas inn i handlingsprogrammet som skal vedtas i Vedtak: vedtatt mot en stemme Side 6 av 19

7 Forslag 4: Evaluering av pensjonsreformen i 2017 LOs fylkeskonferanse i Nord- og Sør-Trøndelag mener at det viktigste fagbevegelsen må arbeide for å fjerne er: 1. Levealdersjustering som rammer alle, men det er de rike som lever lengst og øker levealderen mest 2. Indeksering dette rammer alle, men det er de med lav pensjon som tåler minst at pensjonen reduseres med 8 % på 10 år 3. Alleårsregel - dette rammer kvinner spesielt 4. Pensjonsavkorting ved tidlig avgang dette er en kvinnefiendtlig klassereform LO har et mål om at pensjonen skal være minst 2/3 av tidligere lønn. For å sikre dette må fagbevegelsen drive en aktiv kampanje med mobilisering, informasjon og krav frem mot evalueringen av pensjonsreformen i LOs fylkeskonferanse i Nord- og Sør- Trøndelag oppfordrer fagbevegelsens organisasjonsledd til å ta aktiv del i og bruke nok ressurser på denne kampanjen. Begrunnelse: Pensjonsreformen har utviklet seg til å bli en klassereform. De med dårlig helse og dårlig inntekt taper mest. Mange fagorganiserte mister sine oppsparte AFP-rettigheter pga nedbemanning, salg av virksomheter og tap av tariffavtale på bedriften. Det er kvinner og lavtlønte som må gi seg tidlig i arbeidslivet og har størst sannsynlighet for å bli uføre. De taper, både i ny AFP og ny Folketrygd. Pensjon er kvinne- og klassekamp. Side 7 av 19

8 Forslag 5: Konkurranseutsettingen av renholdstjenester i Forsvaret Forsvarsdepartementet har vedtatt at renholdstjenester i Forsvaret fra skal konkurranseutsettes, og at de 420 renholderne i Forsvarsbygg som innehar oppdraget i dag utelukkes fra å konkurrere mot private aktører om oppdraget. Flertallet av disse renholderne er kvinner i siste halvdel av sin yrkeskarriere, og kan dermed bli satt i en svært vanskelig situasjon. Samtidig som disse kan miste en trygg arbeidsplass, risikerer de også å miste opparbeidede pensjonsrettigheter. For renholdere som ved iverksettingstidspunktet har fylt 55 år vil pensjonstapet være stort. Det beskrives at det forventes innsparinger på sikt ved at pensjonsutgiftene senkes og at det vaskes større arealer pr arbeidstaker pr time. Dette føles som en brutalisering av arbeidsforholdene for renholdspersonellet! Dette er personell i hovedsak kvinner som gjennom år har bygd opp sterk kompetanse og utført en innsats for Forsvaret på en måte som har gitt stor kundetilfredshet. Ytelseskravet har også medført at de de fleste har kunnet ha sin jobb til pensjonsalder 65 år, og har bygget sin framtid på dette. Forsvarsbyggs renholderne er sikkerhetsklarert, er disponible ved beredskapssituasjoner og har stor fleksibilitet med hensyn til å gjøre andre/ekstra oppgaver. En sikkerhetsklarering av ansatte fra private leverandører kan ta flere måneder. Ved kontraktsfestet renhold fra en ekstern leverandør, vil også all fleksibilitet forsvinne og alle tilleggsoppgaver utløser ekstra kostnader. I tillegg må Forsvaret bygge opp en ikke ubetydelig administrasjon for å ivareta sin rolle med kontrahering, kontroll, faglig oppfølging, økonomi, nye IT-systemer, osv. LOs fylkeskonferanse i Trøndelag mener regjeringen kjører gjennom en beslutning på et svært sviktende grunnlag, og som først og fremst er ideologisk forankret. Samtidig fratar de renholdernes klare rett til å kunne stille opp i konkurransen, deres framtidige mulighet for opptjening av pensjon og deres mulighet for å stå i jobb fram til pensjonsalder. Dette er en politikk som ikke gagner samfunnet, men kun er egnet for en vridning av kapital fra offentlig til privat område. LOs fylkeskonferanse tar avstand fra en slik politikk! Forsvarsdepartementet Side 8 av 19

9 Forslag 6: Retten til utdanning og arbeid for ungdom En utfordring i den norske skolen er at mange ungdommer starter et utdanningsløp som de i ettertid ikke ønsker å jobbe i. Dette er utfordrende fordi de mister retten på videregående opplæring og øker terskelen for å komme seg i arbeid. Derfor må LO være en pådriver for at det offentlige skal legge til rette for å få ungdom inn i skolen eller i arbeidslivet. LO skal være drivkraft og støttespiller for at ungdom skal få skifte utdanningsløp eller få seg jobb. Side 9 av 19

10 Forslag 7: Likestilling 2014 Et overordnet mål i likestillingspolitikken er at kvinner kan delta i arbeidslivet på like vilkår med menn. Dagens regjering har forkastet handlingsplanen som den rød-grønne regjeringen vedtok høsten 2013 som heter Likestilling Denne må gjeninnføres. LOs fylkeskonferanse krever at regjeringen har spesielt fokus på følgende punkter i denne handlingsplanen: Mål 2: 19 - Manifest mot mobbing; forebygging og bekjempelse av kjønnsrelatert mobbing 23 - Veiledning om utdanningsvalg 26 - Kompetanseheving blant lærere og rådgivere i et kjønns- og likestillingsperspektiv Mål 4: 50 Økonomisk styrking av de regionale sentrene for likestilling og mangfold 51 - Dialog med partene i arbeidslivet mht. tiltak for rekruttering og å holde på ansatte av det underrepresenterte kjønn. Side 10 av 19

11 Forslag 8: Lov om statens tjenestemenn m.m. [Tjenestemannsloven] Statsråd Jan Tore Sanner har satt ned et utvalg som skal se på Tjenestemannsloven. Rettighetene som gir alle statsansatte arbeidsvern kan bli vesentlig endret. LOs fylkeskonferanse i Nord- og Sør-Trøndelag er bekymret for at rettighetene blir vesentlig endret og det er viktig at LO er med på å sikre statsansattes arbeidsvern. Side 11 av 19

12 Forslag 9: Konkurranseutsetting Konkurranseutsettingen som har bredd om seg i lys av New Public management, har mange negative konsekvenser for både kompetanse og lærevilkår i bedrifter og bransjer, og svekker tryggheten i arbeidslivet. For å bevare fremtidens yrkesfaglige arbeidstakere må forholdene legges til rette for dette. Ved anbudsutsettelse må man prioritere aktive lærlingebedrifter og bruke bedrifter hvor lærlingene får jobbe på prosjektet. Side 12 av 19

13 Forslag 10: Pedagogisk bemanningsnorm Det er et uttalt mål at det skal utformes en pedagogisk bemanningsnorm for barnehager innen Pr. i dag er det kun en pedagogisk norm i forhold til antall barnehagelærere pr. avdeling. Det står ingenting om øvrig bemanning på en avdeling. I kommunale barnehager får man fagarbeider lønn, mens i private er det opp til arbeidsgiver. Det må sikres en likeverdig behandling ved ansettelse av barne- og ungdomsarbeidere i både private og kommunale barnehager Det må innføres en ny bemanningsnorm for barnehager med satsing på kvalitet og kompetanseheving og fastsettes en behandlingsnorm for antall fagarbeidere pr. barn i barnehage, den kan ikke vente til 2020 Side 13 av 19

14 Forslag 11: Nei til salg av Norge LOs fylkeskonferanse i Nord- og Sør-Trøndelag sier nei til regjerningens storstilte privatisering av norske selskaper og norsk eiendom. Planene om å privatisere fisken, skogen, flytoget og NSB må stoppes. Fisken og skogen er folkets eiendom og må ikke selges ut til private. Det samme gjelder Flytoget og NSB. Erfaringene med privatisering av jernbane i andre land, som England og Sverige, bør være advarsel nok. Vi trenger en helhetlig satsing på kollektivtrafikk for å løse transport- og klimaproblemene, så oppsplitting og privatisering er ikke veien å gå. Side 14 av 19

15 Forslag 12: Ny Postlov og innføring av EUs tredje Postdirektiv LOs fylkeskonferanse for Nord- og Sør-Trøndelag krever at Stortinget må opprettholde reservasjonen mot EUs tredje postdirektiv, og si nei til regjeringens forslag til ny postlov. Det er svært viktig at Norge viderefører en postpolitikk som gir folk og næringsliv et likeverdig posttilbud i hele landet. Posttjenester er viktig infrastruktur, og vi må derfor ha nasjonal kontroll på dette området, slik at det er Stortinget som bestemmer service- og kvalitetsnivået, og dermed også de fremtidige statlige kostnadene. Vi mener derfor det er viktig at Stortinget utformer en god og forutsigbar postpolitikk for fremtiden, og at dette skjer i tett dialog med de ansattes organisasjoner. Dersom Stortinget velger å liberalisere markedet for brevpost under 50 gram, er dette en beslutning som i praksis vil være irreversibel. Begrunnelse: Regjeringen vil gjerne enhetsporton for 90% av brevforsendelsene. Enhetsportoen vil kun gjelde for enkeltsendinger, stort sett brev. Det betyr at enkeltpersoner og næringsliv der det ikke blir konkurranse, gjerne i distrikts-norge, må betale den høyeste portoen. Konkurrentene vil gå med post der det er mest lønnsomt - og overlate resten av postombæringen til Posten Norge. Konkurrentene får minimalt med forpliktelser og kan dermed «produsere» (hente sortere levere ut) et brev langt rimeligere enn Posten Norge, og de kan la Posten Norge ta de brevene de ikke selv vil gå med. Vi risikerer at Posten Norge vil tape penger på brev, selv i de områdene som i dag er forretningsmessig lønnsomme. I områder med konkurranse vil risikere at flere leverandører kjører samme ruter parallelt. Dette fører til økte miljøutslipp og genererer mer trafikk i allerede belastede storbyområder. Regjeringen har ikke regnet ut hvor mange statlige milliarder den nye postpolitikken vil koste. Vi mener det er sterkt foruroligende at regjeringen vil innføre ny postlov uten å gjøre konsekvensutredninger på kostnadene for staten, og hva konsekvensene for næringslivet vil være. I dag sørger enerettsområdet og enhetsportoen for at posttjenester er et spleiselag. Vi får likeverdige posttjenester i hele landet til lik pris. Enerettsområdet sørger også for en kryss-subsidiering mellom de områdene som er forretningsmessige lønnsomme til de som ikke er det. Når man fjerner grunnlaget for denne kryss-subsidieringen vil staten ende opp med å betale for all ulønnsom post Side 15 av 19

16 Stortinget skal ikke lenger bestemme postpolitikken i Norge. I loven foreslås det at det er departementet som skal bestemme. Dette er en avpolitisering og en svekkelse av folkestyret. I tillegg fører konkurransen til en byråkratisering. Byråkrater må passe på at konkurransen går riktig for seg. Den kan illustreres med at den nye postloven har 61 paragrafer, mens den gamle har 26 paragrafer. EU har selv konkludert med at postdirektivet ikke har gitt billigere og bedre tjenester i EU-landene. Posten har ikke blitt billigere i EU, men lønningene har blitt lavere. EU har derfor varslet at de kommer med en ny postpolitikk, mens regjeringa vil innføre utdatert EU-politikk som ikke virker, og som vil presse lønns- og arbeidsvilkårene i bransjen. Det vil derfor være naturlig at Stortinget får informasjon om hvordan EU har tenkt å endre postpolitikken, før Norge innfører en politikk som EU selv mener ikke har fungert. Høringsuttalelsene har vært nesten entydig negative. Regjeringen har varslet at loven vil bli lagt fram i april, og høringsfristen gikk ut 26.januar. Kun 7 av 101 høringsuttalelser var positive til loven. Verdt å merke seg er det at av de 11 fylkeskommunene som hadde svart var samtlige negative til forslaget, og av kommunene var det bare én som var positiv. I langt de fleste fylkeskommuner og kommuner som har uttalt seg er representantene for regjeringens støttepartier Venstre og Kristelig Folkeparti negative til forslaget. Dette bør være et klart signal til partiene på Stortinget. Side 16 av 19

17 Forslag 13: Støtte til Norwegian-pilotenes krav LOs fylkeskonferanse for Nord- og Sør-Trøndelag støtter Norwegian-pilotenes og Parats prinsipielle hovedkrav om at pilotene skal være ansatte i morselskapet, som er den reelle arbeidsgiveren deres. Det var dette selskapet som fratok dem retten til å levere egenmelding ved sykdom. Vi mener at der styringsretten ligger, og produksjonen foregår, skal også arbeidsforholdet være forankret. Dette er kjernen i trepartssamarbeidet. Norwegians organisasjonsmodell, med oppsplitting i og innleie av arbeidskraft fra datterselskaper, pulveriserer arbeidsgiveransvaret, undergraver trepartssamarbeidet og legger til rette for streikebryteri. Denne nyorganiseringen svekker fagforeningenes innflytelse, svekker arbeidstakernes samhold og reduserer deres muligheter til å påvirke sin egen arbeidssituasjon. Normen i et fast ansettelsesforhold skal være at arbeidstakerne har avtale med sin arbeidsgiver, ikke at de leies inn fra datterselskaper eller bemanningsbyråer der den reelle arbeidsgiveren er fritatt for ansvar. Konferansen oppfordrer også LOs medlemmer og medlemsorganisasjoner spesielt, og publikum generelt, til å være bevisste i sine valg av vare- og tjenesteleverandører. Fortrinnsvis bør vi velge tilbydere som kan tilby sine ansatte ordnede arbeidsforhold, der trepartssamarbeidet blir respektert. Parat kopi: Norsk Cockpit Forbund Side 17 av 19

18 Forslag 14: Sett trepartssamarbeidet på dagsorden! Høyre og Fremskrittspartiets svar på hvordan bygge et omstillingsdyktig og fremtidsrettet arbeidsliv er skattelette, privatisering og svekkelse av arbeidstakeres rettigheter. Men vi har lyktes med den norske arbeidslivsmodellen på grunn av faste ansettelser, et arbeidsliv med tillit, trepartssamarbeid og medarbeiderdrevet innovasjon. Dette har skjedd i samarbeid med en effektiv offentlig sektor som har lagt til rette for omstilling. Dette har historisk sett vært Norges konkurransefortrinn. Det er ikke noe automatikk at dette vil vare inn i fremtiden. Vi ser en utvikling i arbeidslivet med færre faste ansatte, økt innleie, svekkelse av trepartssamarbeidet og utsetting/oppsplitting av arbeid. Regjeringens forslag om økt adgang til midlertidige ansettelser, produktivitetsutvalgets rapport, regjeringens mange forslag om «avbyråkratisering» og frislipp for søndagsåpent er et skritt i feil retning. LOs fylkeskonferanse må sette den Norske arbeidslivsmodell på dagsorden ved en hver mulighet Side 18 av 19

19 Forslag 15: Årets viktigste kvinnesak: Forsvar arbeidsmiljøloven! Et overordnet mål for likestillingspolitikken er at kvinner kan delta i arbeidslivet på like vilkår med menn. Derfor er det så viktig med politikk som legger til rette for at alle, både kvinner og menn, kan kombinere arbeid og omsorgsoppgaver: Foreldrepermisjon, barnehager, skolefritidsordning. Men en grunnleggende forutsetning er også arbeidslivets organisering. Et trygt, godt og inkluderende arbeidsliv er en forutsetning for likestilling. Forslaget om økt midlertidighet går i motsatt retning. Allerede i dag er flertallet av de midlertidig ansatte kvinner. Bruk av midlertidig ansatte er særlig utbredt i typisk kvinnedominerte sektorer, som helse- og sosialtjenester, undervisning og innen overnattingsog serveringsvirksomheter. Når adgangen til å ansette folk midlertidig øker, vil dette bety at en større andel av jobbene blir midlertidige. For kvinner som er midlertidig ansatt, kan det bli enda vanskeligere å få en fast jobb. Uten fast jobb er det vanskelig å få boliglån og etablere seg. Uten fast jobb er det mange som utsetter å få barn, fordi de lever med en usikker økonomi og ikke vet om de kan forsørge barnet. Mange frykter også at de vil miste jobben sin dersom de blir gravide. Selv om dette er forbudt: Vernet mot graviditetsdiskriminering gjelder også for midlertidig ansatte. Men det er ofte mye vanskeligere å etterprøve for en midlertidig ansatt, om det er graviditeten eller andre forhold som gjør at arbeidsforholdet avsluttes. Også forslagene som endrer arbeidstidsbestemmelser har konsekvenser for likestilling: Allerede i dag er det gjennomgående er kvinner som går ned i arbeidstid hvis "tidsklemma" blir for krevende. Med lengre vakter og mer pålagt overtid, blir tidskabalen enda mer krevende å få opp. Det blir vanskeligere å rekke barnehagen og å planlegge ettermiddagene og helgene. Summen av forslagene øker arbeidsgivers makt på bekostning av arbeidstakere. Vi er bekymret for at dette kan gi en utvikling der flere par ser seg nødt til å inngå en klarere arbeidsdeling i familien, der man prioriterer den enes lønnede arbeid, mens den andre tar større ansvar for de ubetalte omsorgsoppgavene. Ettersom menn tjener mest i de fleste parforhold, blir det raskt kvinnene som reduserer sin tilknytning til arbeidslivet og i økende grad oppfattes som en slags reservearbeidskraft. Dette er en politikk som setter likestilling i revers og gjør det mer krevende å nå målet om likelønn. Vi har kommet langt når det gjelder likestilling i Norge. Utviklingen er inne i et godt spor: Deltiden blant yngre kvinner har gått raskt ned, dagens småbarnsfedre tar ansvar for omsorgsoppgavene hjemme på en helt annen måte enn bare for år siden. Et trygt og godt arbeidsliv har vært avgjørende for å komme dit vi er. Nå er viktige arbeidstakerrettigheter i spill ved forhandlingsbordet. Det kan fort bli kvinner som betaler den høyeste prisen. Side 19 av 19

SAK 5. INNKOMNE FORSLAG Styret i LO i Trondheim behandlet i møte 24. mars 2015 innkomne forslag til LO i Trondheims årsmøte 14.

SAK 5. INNKOMNE FORSLAG Styret i LO i Trondheim behandlet i møte 24. mars 2015 innkomne forslag til LO i Trondheims årsmøte 14. SAK 5. INNKOMNE FORSLAG Styret i LO i Trondheim behandlet i møte 24. mars 2015 innkomne forslag til LO i Trondheims årsmøte 14. april 2015: 1 Sak 5.1 Tid for kortere arbeidstid. LO i Trondheims årsmøte

Detaljer

STEM RØD- GRØNT. www.lo.no. Les partienes svar på LOs 45 spørsmål: Utgitt august 2013 av Landsorganisasjonen i Norge Trykt i 350 000 eks

STEM RØD- GRØNT. www.lo.no. Les partienes svar på LOs 45 spørsmål: Utgitt august 2013 av Landsorganisasjonen i Norge Trykt i 350 000 eks STEM RØD- GRØNT Les partienes svar på LOs 45 spørsmål: www.lo.no Utgitt august 2013 av Landsorganisasjonen i Norge Trykt i 350 000 eks BRUK STEMME- RETTEN VALG 2013 LOs medlemsdebatt Vi former framtiden

Detaljer

I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk.

I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk. 1 Appell 28. januar 2015 Venner - kamerater! I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk. Over hele landet er det kraftige markeringer til forsvar for arbeidsmiljøloven.

Detaljer

Arbeiderpartiets svar på LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11. september 2017

Arbeiderpartiets svar på LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11. september 2017 Til LO Oslo 12.juni Arbeiderpartiets svar på LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11. september 2017 Arbeid til alle 1. Gjenreise nivået på arbeidsløshetstrygden fra 2013?

Detaljer

Din stemme teller. Kommuner som stiller opp. for faste ansettelser

Din stemme teller. Kommuner som stiller opp. for faste ansettelser VALG 2015 Kommuner som stiller opp for faste ansettelser Støtter Støtter ikke Det er i lokalsamfunnene vi lever og arbeider. Det er her velferden skapes. Kommunene har ansvaret for at barn og unge får

Detaljer

Til deg som skal stemme se partienes svar på LOs viktigste saker.

Til deg som skal stemme se partienes svar på LOs viktigste saker. Til deg som skal stemme se partienes svar på LOs viktigste saker. STORTINGSVALGET 2017 LOs medlemsdebatt 2016-17 Si din mening er landets største demokratiske debatt om arbeidsliv. Nesten 100 000 medlemmer

Detaljer

LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11. september 2017

LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11. september 2017 LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11. september 2017 Arbeid til alle 1. Gjenreise nivået på arbeidsløshetstrygden fra 2013? 2. Utvide muligheten til kompetanseheving

Detaljer

Forslag nr. 10. Forslagsstiller: Jørgen Foss. Forslag navn: Et trygt, organisert og seriøst arbeidsliv

Forslag nr. 10. Forslagsstiller: Jørgen Foss. Forslag navn: Et trygt, organisert og seriøst arbeidsliv Forslag nr. 10 Forslagsstiller: Jørgen Foss Forslag navn: Et trygt, organisert og seriøst arbeidsliv Forslag: Vi skal ta på alvor utviklingen vi ser i arbeidslivet. Høy arbeidsledighet, redusert sysselsetting

Detaljer

Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen

Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen Takk for muligheten til å snakke om dette temaet, som er en av de viktigste sakene LO og fagbevegelsen

Detaljer

Strategi for et mer anstendig arbeidsliv. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle jobb nummer 1, og arbeidslivet skal ha plass til alle.

Strategi for et mer anstendig arbeidsliv. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle jobb nummer 1, og arbeidslivet skal ha plass til alle. Strategi for et mer anstendig arbeidsliv For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle jobb nummer 1, og arbeidslivet skal ha plass til alle. De siste årene har vi tatt nye og viktige skritt når det gjelder

Detaljer

VALG 2011. Bruk stemmeretten

VALG 2011. Bruk stemmeretten VALG 2011 Bruk stemmeretten LO har over 870 000 medlemmer. LO-medlemmenes stemmer ble også i 2009 et viktig bidrag til en fortsatt rødgrønn regjering utgått fra Arbeiderpartiet, SV og SP. Foran LO-kongressen

Detaljer

ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012

ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 HOVEDBUDSKAP Arbeid til alle er jobb nummer 1 Aldri har så mange av oss levd av eget arbeid. Arbeid gir individuell frihet,

Detaljer

Vår ref.: PAH/kgr Oslo, 12.9.2014 HØRINGSSVAR TIL FORESLÅTTE ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVEN (AML)

Vår ref.: PAH/kgr Oslo, 12.9.2014 HØRINGSSVAR TIL FORESLÅTTE ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVEN (AML) YS Postboks 9232 Grønland 0134 OSLO Vår ref.: PAH/kgr Oslo, 12.9.2014 HØRINGSSVAR TIL FORESLÅTTE ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVEN (AML) Generelt Finansforbundet vil understreke at det er høy grad av fleksibilitet

Detaljer

Endringer i arbeidsmiljøloven

Endringer i arbeidsmiljøloven Endringer i arbeidsmiljøloven Advokat Annicken Iversen, Thomas Scheen og Bjarne Brunæs BNL Hovedområder 1. Ny adgang til midlertidig ansettelser på generelt grunnlag, samt endring i "fireårsregelen" 2.

Detaljer

1. Arbeid til alle. Mange arbeidstakere jobber ufrivillig deltid. Dette er til hinder for likelønn og for en lønn å leve av.

1. Arbeid til alle. Mange arbeidstakere jobber ufrivillig deltid. Dette er til hinder for likelønn og for en lønn å leve av. Bruk stemmeretten! LOs medlemsdebatt «Et godt arbeidsliv» ble gjennomført i perioden september 2008 til april 2009. Alle LOs medlemmer ble invitert til å delta. Over 26 000 medlemmer sendte inn 63 000

Detaljer

LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11.september Partiet Rødt har disse svarene til LO sine faglige spørsmål:

LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11.september Partiet Rødt har disse svarene til LO sine faglige spørsmål: LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11.september 2017 Partiet Rødt har disse svarene til LO sine faglige spørsmål: Arbeid til alle: 1. Gjenreise nivået på arbeidsløshetstrygden

Detaljer

Den faglige og politiske situasjonen

Den faglige og politiske situasjonen dagsorden pkt. 7 del 2 Den faglige og politiske situasjonen Fagligpolitisk uttalelse LOs medlemsdebatt. Sekretariatets innstilling LOs 33. ordinære kongress, Oslo Kongressenter Folkets Hus, 3. 7. mai 2013

Detaljer

Nye og viktige bestemmelser i arbeidsmiljøloven

Nye og viktige bestemmelser i arbeidsmiljøloven Nye og viktige bestemmelser i arbeidsmiljøloven MEFs Arbeidsgiverkonferanse 25. - 26. mars 2015 Advokat Kåre Bjørlo, Bull & Co Advokatfirma AS LO mener LO-leder Gerd Kristiansen mener velgerne holdes for

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Kaffekurs om arbeidstid - lærerveiledning FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Arbeidstid Dette er et ti minutters kaffekurs med tema arbeidstid. Jeg vil snakke om Arbeidsmiljøloven og

Detaljer

Arbeids- og sosialdepartementet Fredrikstad 18. september 2014 Akersgata 64 Postboks 8019 Dep. 0030 Oslo

Arbeids- og sosialdepartementet Fredrikstad 18. september 2014 Akersgata 64 Postboks 8019 Dep. 0030 Oslo Arbeids- og sosialdepartementet Fredrikstad 18. september 2014 Akersgata 64 Postboks 8019 Dep. 0030 Oslo E-post: postmottak@asd.dep.no Endringer i arbeidsmiljøloven Norges Kommunistiske Parti (NKP) i Østfold

Detaljer

Dette ble reversert av den rødgrønne regjeringen.

Dette ble reversert av den rødgrønne regjeringen. [Du som skal holde dette kaffekurset presenterer deg selv] Dette kaffekurset handler om arbeidslivet og hvordan det har utviklet seg fra forrige gang det var borgerlig regjering (før Stortingsvalget i

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Fagforbundet og Fellesorganisasjonen

Samarbeidsavtale mellom Fagforbundet og Fellesorganisasjonen Samarbeidsavtale mellom Fagforbundet og Fellesorganisasjonen Bakgrunn FO og Fagforbundet har som mål at alle arbeidstakere innenfor våre organisasjonsområder skal være organisert i et LO-forbund. Nedslagsfeltet

Detaljer

NYHETSBREV ARBEIDSLIV

NYHETSBREV ARBEIDSLIV NYHETSBREV ARBEIDSLIV Desember 2014 Regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven Regjeringen fremmet den 5. og 12. desember 2014 forslag til en rekke, betydelige endringer i arbeidsmiljølovens

Detaljer

dyrt Vil du betale 80 kroner for å sende et brev innen Norge?

dyrt Vil du betale 80 kroner for å sende et brev innen Norge? www.lomedia.no ADVARSEL! dyrt Vil du betale 80 kroner for å sende et brev innen Norge? dårlig Vil du være fornøyd med å få posten to ganger i uka? distriktsfiendtlig Vil du godta at næringslivet i distriktene

Detaljer

Foreslåtte endringer i arbeidsmiljøloven. Forsikringskonferansen 11. og 12. november 2014. Avdelingsdirektør og advokat Nina Melsom

Foreslåtte endringer i arbeidsmiljøloven. Forsikringskonferansen 11. og 12. november 2014. Avdelingsdirektør og advokat Nina Melsom Foreslåtte endringer i arbeidsmiljøloven Forsikringskonferansen 11. og 12. november 2014. Avdelingsdirektør og advokat Nina Melsom Foreslåtte endringer i arbeidsmiljøloven 2014 1. Større adgang til midlertidig

Detaljer

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt.

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. STEM SARPSBORG Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. Lokal medlemsdebatt ble gjennomført fra oktober

Detaljer

HOLSHIP-DOMMEN EØS HAVNEARBEIDERNES KAMP Vegard Holm

HOLSHIP-DOMMEN EØS HAVNEARBEIDERNES KAMP Vegard Holm Tromsø. Nei til EUs årskonferanse 3. mars 2017 HOLSHIP-DOMMEN EØS HAVNEARBEIDERNES KAMP Vegard Holm Oslo Risavika Tromsø Drammen Havnearbeiderne i Mosjøen. Mosjøen Høyesterettsdommen (10-7) 16. desember

Detaljer

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte Versjon: April 2013 Om heftet Innhold Fra 1. januar 2013 blir innleide fra vikarbyrå eller Som tillitsvalgt på arbeidsplassen

Detaljer

Barnehagedagen 2015. Stian Sigurdsen

Barnehagedagen 2015. Stian Sigurdsen Barnehagedagen 2015 Stian Sigurdsen Ny stortingsmelding om likestilling Kapittel 2.2 Barnehagen Kunnskap og kompetanse om kjønn og likestilling Innsats for økt kompetanse om kjønn og likestilling Menn

Detaljer

INNLEIE. en veileder for tillitsvalgte. Utfordringer Håndtering Regler Løsninger. - fellesskap i hverdagen

INNLEIE. en veileder for tillitsvalgte. Utfordringer Håndtering Regler Løsninger. - fellesskap i hverdagen Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund INNLEIE en veileder for tillitsvalgte Utfordringer Håndtering Regler Løsninger - fellesskap i hverdagen H Om heftet Fra 1. januar 2013 blir innleide fra

Detaljer

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt.

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. STEM FREDRIKSTAD Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. Lokal medlemsdebatt ble gjennomført fra oktober

Detaljer

Vi ønsker at dere svarer enten JA eller NEI på våre spørsmål, men har dere utfyllende kommentarer på de enkelte spørsmål er det greit.

Vi ønsker at dere svarer enten JA eller NEI på våre spørsmål, men har dere utfyllende kommentarer på de enkelte spørsmål er det greit. Til politiske partier Våler 07.04.2015 Spørsmål til politiske partier i Våler Kommunevalget 2015 Vedlagt følger 57 spørsmål til de politiske partiene fra LO i Moss og omegn sine medlemmer. Spørsmålene

Detaljer

Tjenestedirektivet - Høringsvar fra Fagforbundet til LO

Tjenestedirektivet - Høringsvar fra Fagforbundet til LO Tjenestedirektivet - Høringsvar fra Fagforbundet til LO Organisering av offentlig sektor - et nasjonalt politisk ansvar. Fagforbundets holdning til tjenestedirektivet er i hovedsak knyttet til to forhold.

Detaljer

VELKOMMEN TIL FINANS NORGES FAGDAG HR 22. OKTOBER 2015

VELKOMMEN TIL FINANS NORGES FAGDAG HR 22. OKTOBER 2015 VELKOMMEN TIL FINANS NORGES FAGDAG HR 22. OKTOBER 2015 Temaer Endringene i arbeidsmiljøloven fra 1. juli 2015 Utvalgte emner fra avtaleverket i finans Beregninger m/lønnstall Hovedavtalerevisjonen 2015

Detaljer

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen.

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen. Kjære alle sammen! Så utrolig flott å være her i Drammen og feire denne store dagen sammen med dere. 1. mai er vår dag. Vår kampdag. Jeg vil begynne med et ønske jeg har. Et ønske som jeg vil dele med

Detaljer

Vi er kommet til en viktig post på programmet den faglige og politiske situasjonen. Velkommen, Jens!

Vi er kommet til en viktig post på programmet den faglige og politiske situasjonen. Velkommen, Jens! LOs 33. ordinære kongress Kontrolleres mot framføring LO-leder Roar Flåthen Den faglige situasjonen (Åpning) Dirigenter, kjære kongress Vi er kommet til en viktig post på programmet den faglige og politiske

Detaljer

TRONDHEIMSKONFERANSEN

TRONDHEIMSKONFERANSEN TRONDHEIMSKONFERANSEN Felles kamp for arbeid og faglige rettigheter Hoveduttalelse fra Trondheimskonferansen Felles kamp for arbeid og faglige rettigheter i regi av LO i Trondheim 29. - 31. januar 2016.

Detaljer

Valget 2015 er et retningsvalg

Valget 2015 er et retningsvalg Valget 2015 er et retningsvalg FOTO: JAN INGE HAGA Sammen har LO og Arbeiderpartiet kjempet for at norsk arbeidsliv skal være trygt og godt for alle som jobber her i landet. Vårt arbeidsliv skal være tuftet

Detaljer

Q&A Postdirektivet januar 2010

Q&A Postdirektivet januar 2010 Q&A Postdirektivet januar 2010 Hovedbudskap: - Postdirektivet vil føre til dårligere og dyrere tjenester - Næringslivet og folk i distriktene vil bli spesielt hardt rammet - Nei til postdirektivet setter

Detaljer

- BRUK STEMMERETTEN! STEM RØD GRØNT

- BRUK STEMMERETTEN! STEM RØD GRØNT FAGBEVEGELSEN OG KOMMUNEVALGET 2011 - BRUK STEMMERETTEN! FREDRIKSTAD STEM RØD GRØNT FREDRIKSTAD Prosjekt Rød - grønt Fredrikstad 2011 - Prosjektet skal samle, engasjere og styrke den lokale fagbeveglsen

Detaljer

ARBEIDSLIV. Temahefte om Arbeiderpartiets arbeidspolitikk. Arbeiderpartiet.no

ARBEIDSLIV. Temahefte om Arbeiderpartiets arbeidspolitikk. Arbeiderpartiet.no ARBEIDSLIV Temahefte om Arbeiderpartiets arbeidspolitikk Arbeiderpartiet.no Innhold DEL 1: Hovedbudskap... 2 DEL 2: Hva vil vi?... 4 DEL 3: Noen resultater... 7 DEL 4: Viktige skillelinjesaker... 8 DEL

Detaljer

Norsk Radiografforbunds høringsuttalelse til NOU 2016: 1 Regulering av arbeidstid vern og fleksibilitet

Norsk Radiografforbunds høringsuttalelse til NOU 2016: 1 Regulering av arbeidstid vern og fleksibilitet Arbeids- og sosialdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo Oslo 30.6.2016 Norsk Radiografforbunds høringsuttalelse til NOU 2016: 1 Regulering av arbeidstid vern og fleksibilitet Innledning For NRF er

Detaljer

ARBEIDSLIVSLOVUTVALGET

ARBEIDSLIVSLOVUTVALGET NOU 2004: 5 NOU 2004:5 ARBEIDSLIVSLOVUTVALGET ET ARBEIDSLIV FOR TRYGGHET INKLUDERING VEKST 20. FEBRUAR 2004 Ark 1 NOEN UTVIKLINGSTREKK Høy deltakelse i arbeidslivet (73 %) Høy yrkesdeltakelse blant kvinner

Detaljer

Fra Prop 39 L Det mangler ikke på gode intensjoner

Fra Prop 39 L Det mangler ikke på gode intensjoner 1 Endringer i AML Fra Prop 39 L Det mangler ikke på gode intensjoner Regjeringen ønsker et trygt, fleksibelt, familievennlig og inkluderende arbeidsliv som skal være preget av trygge og anstendige arbeidsvilkår

Detaljer

dyrt Vil du betale 80 kroner for å sende et brev innen Norge?

dyrt Vil du betale 80 kroner for å sende et brev innen Norge? AdvArSEl! dyrt Vil du betale 80 kroner for å sende et brev innen Norge? dårlig Vil du være fornøyd med å få posten to ganger i uka? distriktsfiendtlig Vil du godta at næringslivet i distriktene raseres?

Detaljer

ARBEIDSLIVSLOVUTVALGETS INNSTILLING

ARBEIDSLIVSLOVUTVALGETS INNSTILLING Vedlegg 7 ARBEIDSLIVSLOVUTVALGETS INNSTILLING Kopi av lysarkene som Ann Turid Opstad brukte i sin innledning. TEMA Harmonisering mellom arbeidsmiljøloven og tjenestemannslovens stillingsvernregler Midlertidig

Detaljer

Endringer i arbeidsmiljøloven. Advokat Andrea Wisløff Andrea.wisloff@eurojuris.no /32255546/47465247

Endringer i arbeidsmiljøloven. Advokat Andrea Wisløff Andrea.wisloff@eurojuris.no /32255546/47465247 Endringer i arbeidsmiljøloven Advokat Andrea Wisløff Andrea.wisloff@eurojuris.no /32255546/47465247 Endringer i arbeidsmiljøloven Viktige endringer som trådte i kraft 1. juli 2015: Heving av aldersgrensen

Detaljer

Lover som regulerer arbeidslivet

Lover som regulerer arbeidslivet Lover som regulerer arbeidslivet Modul I Radisson Blu Gardermoen 1. 2. september 2014 Advokatfullmektig/spesialrådgiver Avdeling for Jus og Arbeidsliv Foto: Colourbox L Lover som regulerer arbeidslivet

Detaljer

Trepartssamarbeidet «Den norske modellen»

Trepartssamarbeidet «Den norske modellen» Trepartssamarbeidet «Den norske modellen» Lill Fanny Sæther lills@ther.oslo.no 2010 3 parter Arbeidstakerorganisasjonene Arbeidsgiverorganisasjonene Regjering eller myndigheter Historikk - Samfunnet Den

Detaljer

Høring - forslag til endringer i arbeidsmiljøloven

Høring - forslag til endringer i arbeidsmiljøloven Vår referanse: Deres referanse: Dato: 2013-0404 14/2614 24.09.2014 Arbeids- og sosialdepartementet postmottak@asd.dep.no p.b 9029 Grønland 0133 Oslo Tlf 21 01 36 00 Faks 21 01 38 00 post@parat.com Høring

Detaljer

«Er den norske arbeidslivsmodellen truet?»

«Er den norske arbeidslivsmodellen truet?» «Er den norske arbeidslivsmodellen truet?» Er den norske arbeidslivsmodellen truet? #1: Ja. #2: Ja, av den blåblå regjeringen #3: Ja, av manglende politisk utvikling Fra sak til verdi Flytter verdier velgere?

Detaljer

Dine rettigheter verdt å kjempe for! V E L G S I D E 1 2. S E P T E M B E R

Dine rettigheter verdt å kjempe for! V E L G S I D E 1 2. S E P T E M B E R Dine rettigheter verdt å kjempe for! V E L G S I D E 1 2. S E P T E M B E R 2 www.handelogkontor.no RØD VALGALLIANSE n n n Nei til midlertidige ansettelser! HK går i mot at det skal bli generell adgang

Detaljer

EØS-avtalen på 1-2-3. Arbeiderpartiet.no

EØS-avtalen på 1-2-3. Arbeiderpartiet.no EØS-avtalen på 1-2-3 Arbeiderpartiet.no EØS-avtalen har tjent oss godt i over 20 år. Verdiskaping, kjøpekraft og sysselsetting har økt i denne perioden. Mer enn i andre land i Europa. Norges forhold til

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - EVENTUELT - KOMMUNESTYRET 10.02.2015

SAKSPROTOKOLL - EVENTUELT - KOMMUNESTYRET 10.02.2015 SAKSPROTOKOLL - EVENTUELT - KOMMUNESTYRET 10.02.2015 Kommunestyret behandlet saken den 10.02.2015, saksnr. 11/15 Behandling: Vedtak: Hansen (SV) stilte følgende spørsmål til ordfører: «Karmøy støtter sine

Detaljer

Er det behov for strengere regulering av bemanningsbransjen? Avesta Gåskjønli, LO Lornts N. Nagelhus, LO

Er det behov for strengere regulering av bemanningsbransjen? Avesta Gåskjønli, LO Lornts N. Nagelhus, LO Er det behov for strengere regulering av bemanningsbransjen? Avesta Gåskjønli, LO Lornts N. Nagelhus, LO 1. Fast ansettelse Høringsnotatet: «Departementet foreslår en generell lovendring som vil gjelde

Detaljer

Ny regjering - ny kamp mot EUs tredje postdirektiv Oslo, mars 2014

Ny regjering - ny kamp mot EUs tredje postdirektiv Oslo, mars 2014 Ny regjering - ny kamp mot EUs tredje postdirektiv Oslo, mars 2014 Postens rammebetingelser for strategisk utvikling Estimater for adressert post tilsier at totalvolumet nesten vil bli halvert fra 2009

Detaljer

Arbeidstid muligheter og begrensninger i regelverket. Gardermoen, 31. mars 2014 Advokat Cecilie R. Sæther

Arbeidstid muligheter og begrensninger i regelverket. Gardermoen, 31. mars 2014 Advokat Cecilie R. Sæther Arbeidstid muligheter og begrensninger i regelverket Gardermoen, 31. mars 2014 Advokat Cecilie R. Sæther Tema for innlegget Muligheter og utfordringer i arbeidstidsbestemmelsene Ny bestemmelse om deltidsansattes

Detaljer

KAMPEN FOR ARBEIDSMILJØLOVEN

KAMPEN FOR ARBEIDSMILJØLOVEN 1 1.mai 2015 APPELL Kamerater. Venner! Gratulerer med dagen! Det er flott å stå her i dag på arbeiderbevegelsens store dag. Å vite at over hele Norge over hele verden feires arbeidernes internasjonale

Detaljer

Arbeids og sosialdepartementet

Arbeids og sosialdepartementet YRKESORGANISASJONENES SENTRALFORBUND Arbeids og sosialdepartementet Deres ref.: Vår ref.: Dato: ØK 25 sept. 2014 Høring - midlertidig ansettelse og inn/utleie fra bemanningsforetak YSviser til høring vedrørende

Detaljer

Teknas politikkdokument om arbeidsliv VEDTATT AV HOVEDSTYRET 15. MAI Tekna Teknisk naturvitenskapelig forening

Teknas politikkdokument om arbeidsliv VEDTATT AV HOVEDSTYRET 15. MAI Tekna Teknisk naturvitenskapelig forening Teknas politikkdokument om arbeidsliv VEDTATT AV HOVEDSTYRET 15. MAI 2017 Tekna Teknisk naturvitenskapelig forening Hovedstyremøte 15. mai 2017 Teknas politikkdokument om arbeidsliv Tekna mener: Organisasjonsretten

Detaljer

1) Full lønn under sykdom

1) Full lønn under sykdom Bruk stemmeretten! I medlemskampanjen Du bestemmer LO på din side, som gikk fra 12. oktober 2004 til 28. februar 2005, deltok 44 000 medlemmer med til sammen 155 000 innspill og krav om hva som skal være

Detaljer

Tariffrevisjonen 2012. Arbeidstidsordninger

Tariffrevisjonen 2012. Arbeidstidsordninger Tariff2012 DEBATTHEFTE FOR ALLE MEDLEMMER I INDUSTRI ENERGI Foto: Shutterstock Tariffrevisjonen 2012 Tariffrevisjonen 2012 ligger foran oss og det er viktig at alle er godt forberedt. I dette ligger også

Detaljer

ARBEIDSLIVSLOVUTVALGETS INNSTILLING

ARBEIDSLIVSLOVUTVALGETS INNSTILLING Vedlegg 6 ARBEIDSLIVSLOVUTVALGETS INNSTILLING Kopi av lysarkene som Nina Sverdrup Svendsen brukte i sin innledning. Arbeidslivslovutvalget Nedsatt august 2001 Partssammensatt Ny arbeidslivslov som skal

Detaljer

Anbud utskilling og privatisering erfaringer fra bussbransjen med forslag til løsninger for å kunne opprettholde fagbevegelsens kampkraft

Anbud utskilling og privatisering erfaringer fra bussbransjen med forslag til løsninger for å kunne opprettholde fagbevegelsens kampkraft Anbud utskilling og privatisering erfaringer fra bussbransjen med forslag til løsninger for å kunne opprettholde fagbevegelsens kampkraft (LO- synlig -nær og stolt) mæ Først noen retoriske spørsmål: Hvor

Detaljer

LOs nestleder Tor-Arne Solbakken. Midlertidig tilsetting i arbeidslivet

LOs nestleder Tor-Arne Solbakken. Midlertidig tilsetting i arbeidslivet LOs nestleder Tor-Arne Solbakken Midlertidig tilsetting i arbeidslivet Dette sier TML om bruk av midlertidige tilsatte Arbeidstaker skal ansettes fast. Avtale om midlertidig ansettelse kan likevel inngås:

Detaljer

DIN STEMME TELLER! Velg side 10. september

DIN STEMME TELLER! Velg side 10. september DIN STEMME TELLER! Velg side 10. september Velferd eller marked? I Trondheim har en rødgrønn allianse med AP-ordfører og HKmedlem Rita Ottervik i spissen sikret full barnehagedekning. I kommuner som Oslo

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE NOU 2004:5 ARBEIDSLIVSLOVUTVALGET (ALLU)

HØRINGSUTTALELSE NOU 2004:5 ARBEIDSLIVSLOVUTVALGET (ALLU) Postboks 516 4004 Stavanger Stavanger 08.07.04 HØRINGSUTTALELSE NOU 2004:5 ARBEIDSLIVSLOVUTVALGET (ALLU) Kvinnegruppa Ottar har gått gjennom NOU 2004:5 utfra en vurdering av kvinners situasjon i forhold

Detaljer

FAGLIGPOLITISK PLATTFORM FOR LEDERNE

FAGLIGPOLITISK PLATTFORM FOR LEDERNE FAGLIGPOLITISK PLATTFORM FOR LEDERNE FAGLIGPOLITISK PLATTFORM FOR LEDERNE Ledelse Lederne er en fag- og interesseorganisasjon for ledere og betrodde ansatte som kan ha ansvar for medarbeidere, økonomiske

Detaljer

Forsvar de solidariske prinsippene i offentlig pensjon. Trondheimskonferansen 2018 Gudrun Høverstad Forsvar offentlig pensjon

Forsvar de solidariske prinsippene i offentlig pensjon. Trondheimskonferansen 2018 Gudrun Høverstad Forsvar offentlig pensjon Forsvar de solidariske prinsippene i offentlig pensjon Trondheimskonferansen 2018 Gudrun Høverstad Forsvar offentlig pensjon Individuelle eller solidariske løsninger Privat ansvar Ikke samfunnet til byrde

Detaljer

I. Samarbeidspartiene er enige om følgende forslag utover regjeringen

I. Samarbeidspartiene er enige om følgende forslag utover regjeringen Avtale mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre Oppdatert per. 12. mars kl. 11.00 Samarbeidspartiene er enige om endringer av arbeidsmiljøloven og sosialtjenesteloven mv. 1 for

Detaljer

Først det tekniske. I Bystyresalen har vi en talerstol med mikrofon, som alle representantene bruker

Først det tekniske. I Bystyresalen har vi en talerstol med mikrofon, som alle representantene bruker Interpellantens spørsmål til ordføreren blir dermed som følger: Vil ordføreren ta initiativ til en sak der bystyre får forelagt mulighetene for streaming av komitemøtene og formannskapsmøtene, samt kostnader

Detaljer

Folketrygden. ! Tallene er fra 01.05.04. kilde: Pensjonskommisjonen

Folketrygden. ! Tallene er fra 01.05.04. kilde: Pensjonskommisjonen Folketrygden! Minstepensjon - grunnbeløp (G) - 58 778 kroner + særtillegg til de som ikke har nok tilleggspensj. = 105 407 kr for enslige 190 000 for ektepar! Tilleggspensjon i forhold til inntekt og antall

Detaljer

Den faglige og politiske situasjonen

Den faglige og politiske situasjonen dagsorden pkt. 7 del 2 Den faglige og politiske situasjonen Fagligpolitisk uttalelse LOs medlemsdebatt. Sekretariatets innstilling dagsorden pkt. 7 del 2 Den faglige og politiske situasjonen Fagligpolitisk

Detaljer

Oslo Bygningsarbeiderforening

Oslo Bygningsarbeiderforening avd. 603 17nFellesforbundet Oslo Bygningsarbeiderforening MOTTATT 1 3 DES 2010 ARBEIDSDEPARTEMENTE Arbeidsdepartementet Postboks 8019 Dep. 0030 Oslo Oslo 10. desember 2010 Vikarbyrådirektivet høringsnotat

Detaljer

Retningsvalget. Valget i 2013 blir et historisk retningsvalg for Norge. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle vår viktigste sak.

Retningsvalget. Valget i 2013 blir et historisk retningsvalg for Norge. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle vår viktigste sak. Retningsvalget Statsminister Jens Stoltenberg og LO-leder Gerd Kristiansen. FOTO: Bjørn A. Grimstad, LO-Aktuelt Valget i 2013 blir et historisk retningsvalg for Norge. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid

Detaljer

Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av skolen

Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av skolen Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av skolen Innhold Utdanningsforbundet mener... 3 Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av skolen...

Detaljer

Arbeidsmiljøloven er vedtatt endret med virkning fra 1. juli Endringene gjelder reglene om arbeidstid, alder og midlertidige ansettelser.

Arbeidsmiljøloven er vedtatt endret med virkning fra 1. juli Endringene gjelder reglene om arbeidstid, alder og midlertidige ansettelser. ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVEN PRAKSIS I LILLEHAMMER KOMMUNE Arbeidsmiljøloven er vedtatt endret med virkning fra 1. juli 2015. Endringene gjelder reglene om arbeidstid, alder og midlertidige ansettelser.

Detaljer

Endringer i arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene

Endringer i arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene 1 Endringer i arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene 2 Endringer i arbeidsmiljøloven (aml) og betydningen for godkjenning av innarbeidingsordninger Forbundene og LO har i mange år

Detaljer

Endringer i Arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene

Endringer i Arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene 1 Endringer i Arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene 2 Endringer i arbeidsmiljøloven (AML) og betydningen for godkjenning av innarbeidingsordninger Forbundene og LO har i mange år

Detaljer

Digitalisering, den norske modellen og framtida på 5 minutter

Digitalisering, den norske modellen og framtida på 5 minutter Digitalisering, den norske modellen og framtida på 5 minutter Roboter Norge = SANT 1 Robotene kommer! og det har de alltid gjort Vi har gjort det før: Menneskene har alltid laget teknologi for å løse problemer

Detaljer

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven om fast ansettelse, midlertidig ansettelse i og innleie fra bemanningsforetak

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven om fast ansettelse, midlertidig ansettelse i og innleie fra bemanningsforetak Arbeids- og sosialdepartementet v/tonje Forså Aas Dette brevet sendes kun per e-post. Vår ref.: Deres ref.: Dato: 17/1596-2- RMR 17/2266 25.09.2017 Høring om endringer i arbeidsmiljøloven om fast ansettelse,

Detaljer

Per Olav Skurdal Hopsø - ungdomssekretær. Retningsvalget

Per Olav Skurdal Hopsø - ungdomssekretær. Retningsvalget Per Olav Skurdal Hopsø - ungdomssekretær Retningsvalget Du må kjenne fortida For å skjønne nåtida Og skue inn i fremtida 16.06.2012 side 2 9. September er et retningsvalg - Arbeid mot kapital - Velferd

Detaljer

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt.

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. STEM MOSS OG OMEGN Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. Lokal medlemsdebatt ble gjennomført fra

Detaljer

Dette er et ti minutters kaffekurs med tema hele faste stillinger. Først en kort historie om Bente.

Dette er et ti minutters kaffekurs med tema hele faste stillinger. Først en kort historie om Bente. Dette er et ti minutters kaffekurs med tema hele faste stillinger. Først en kort historie om Bente. Bente er 42 år. Hun har 20 års erfaring fra pleie og omsorgssektoren. Hun har 35 % stilling på et sykehjem.

Detaljer

Arbeids- og sosialdepartementet. Oslo, HØRING NOU 2016: 1 Arbeidstidsutvalget. Ref: 16/100

Arbeids- og sosialdepartementet. Oslo, HØRING NOU 2016: 1 Arbeidstidsutvalget. Ref: 16/100 Arbeids- og sosialdepartementet Oslo, 29.06.16 HØRING NOU 2016: 1 Arbeidstidsutvalget. Ref: 16/100 Juridisk rådgivning for kvinner (JURK) viser til høring i forbindelse med NOU 2016: 1 Arbeidstidsutvalget.

Detaljer

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081 Handlingsplan 2017 Fagforbundet Helse Bergen avd 081 Vedtatt på årsmøtet den 26.01.2017 Innledning Fagforeningens handlingsplan er årsmøtets oppdrag til fagforeningsstyret for kommende periode. Handlingsplanen

Detaljer

KJÆRE VELGER. Godt valg! Trine Lise Sundnes forbundsleder

KJÆRE VELGER. Godt valg! Trine Lise Sundnes forbundsleder bruk stemmeretten! KJÆRE VELGER 14. september er det kommune- og fylkestingsvalg og du har muligheten til å påvirke resultatet. Mange mener at et lokalvalg ikke er like viktig som et stortingsvalg. Det

Detaljer

Pensjonskampen fram mot uravstemning Konferanse om AFP og tjenestepensjon i offentlig sektor, 18. november 2008 Gudrun Høverstad

Pensjonskampen fram mot uravstemning Konferanse om AFP og tjenestepensjon i offentlig sektor, 18. november 2008 Gudrun Høverstad Pensjonskampen fram mot uravstemning 2009 Konferanse om AFP og tjenestepensjon i offentlig sektor, 18. november 2008 Gudrun Høverstad Noen viktige spørsmål... Hva handler dette om? Hvilke krav må reises

Detaljer

Arbeidsmiljøsenteret

Arbeidsmiljøsenteret Arbeidsmiljøsenteret Historisk utvikling 1892: 1894: 1935: 1936: 1936: 1956: 1958: 1977: Lov om tilsyn i fabrikker (Arbeidstiden for ungdom mellom 14 og 18 år ble begrenset til 10 timer) Lov om ulykkesforsikring

Detaljer

Anbud, virksomhetsoverdragelse og ansettelsesforhold i lokal kollektivtransport

Anbud, virksomhetsoverdragelse og ansettelsesforhold i lokal kollektivtransport TØI-rapport 860/2006 Forfattere: Oddgeir Osland Merethe Dotterud Leiren Oslo 2006, 65 sider Sammendrag: Anbud, virksomhetsoverdragelse og ansettelsesforhold i lokal kollektivtransport I denne rapporten

Detaljer

LIKESTILLING SOSIAL DUMPING

LIKESTILLING SOSIAL DUMPING Forskjellene mellom rødgrønt og blått En gjennomgang av lovendringene innenfor arbeidslivet i Stortingsperiodene 2005-2006 til og med 2012-2013 (ut mai 2013). Konklusjonen er basert på en gjennomgang av

Detaljer

Innkalling til møte i Administrasjonsutvalget 07.05.2015 kl. 11:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Administrasjonsutvalget 07.05.2015 kl. 11:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Administrasjonsutvalget 07.05.2015 kl. 11:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. TIL BEHANDLING: 3/15: VEDR. UTVIDET ADGANG TIL MIDLERTIDIGE ANSETTELSER EVT. UTTALELSE TIL SOSIAL

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Kaffekurs om hele, faste stillinger - lærerveiledning FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Hele faste stillinger Dette er et ti minutters kaffekurs med tema hele faste stillinger. Først

Detaljer

Nyheter i lovgivningen på arbeidsgiverområdet Personalsjefsamling for Rogaland 1.9.2015. Advokat Gry Brandshaug Dale

Nyheter i lovgivningen på arbeidsgiverområdet Personalsjefsamling for Rogaland 1.9.2015. Advokat Gry Brandshaug Dale Nyheter i lovgivningen på arbeidsgiverområdet Personalsjefsamling for Rogaland 1.9.2015 Advokat Gry Brandshaug Dale Forarbeider, lovvedtak og kgl. res. Endringer i arbeidsmiljøloven om midlertidige ansettelser

Detaljer

INNLEIE ELLER ENTREPRISE?

INNLEIE ELLER ENTREPRISE? INNLEIE ELLER ENTREPRISE? En veileder for tillitsvalgte Reglene om at vikarbyråansatte skal likebehandles med fast ansatte trer i kraft 1. januar 2013. Det gjør også regjeringens tiltakspakke for å sikre

Detaljer

Endringer i arbeidsmiljøloven med virkning fra1. juli 2015

Endringer i arbeidsmiljøloven med virkning fra1. juli 2015 Endringer i arbeidsmiljøloven med virkning fra1. juli 2015 Ny endringer trådte i kraft 1. juli 2015 Endringene som er trådt i kraft gjelder bl. annet: 1): Midlertidig tilsetting. 2): Aldersgrenser. 3:)Arbeidstid.

Detaljer

Nye regler om innleie. Karen Sophie Steen oktober 2013

Nye regler om innleie. Karen Sophie Steen oktober 2013 Nye regler om innleie Karen Sophie Steen oktober 2013 Vikarbyrådirektivet Direktivet ble innlemmet i EØS-avtalen i juli 2012. Lovendringer i arbeidsmiljøloven og tjenestemannsloven ble vedtatt i juni 2012,

Detaljer

Høringssvar om endringer i arbeidsmiljøloven

Høringssvar om endringer i arbeidsmiljøloven Arbeids- og sosialdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo Oslo, 29. september 2017 Deres refnr: 17/2266 Vår refnr: 27115 Høringssvar om endringer i arbeidsmiljøloven Arbeids- og sosialdepartementet sendte

Detaljer

Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av barnehagene

Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av barnehagene Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av barnehagene Innhold Utdanningsforbundet mener... 3 Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering

Detaljer

Presentasjon av «Skiens modellen» Gode innkjøp stopp de useriøse Tønsberg 27. november 2014

Presentasjon av «Skiens modellen» Gode innkjøp stopp de useriøse Tønsberg 27. november 2014 Presentasjon av «Skiens modellen» Gode innkjøp stopp de useriøse Tønsberg 27. november 2014 Hvem er jeg? Sven E. Kristoffersen spesialrådgiver på eiendom i Skien kommune Har jobbet i Skien kommune i 20

Detaljer