Protokoll. LANDSORGANISASJONEN I NORGE LOs distriktskontor Sør-Trøndelag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protokoll. LANDSORGANISASJONEN I NORGE LOs distriktskontor Sør-Trøndelag"

Transkript

1 LANDSORGANISASJONEN I NORGE LOs distriktskontor Sør-Trøndelag Protokoll Til: Kopi til: Fra: INRA LOs distriktskontorer i Sør- og Nord-Trøndelag Saksnr.: Arkivkode: Saksbeh.: TOGR Dato: Vedtatte uttalelser fra LOs fylkeskonferanse i Sør- og Nord-Trøndelag Mottakerliste:

2 Forslag nr Tittel Side 1 Kampen om Arbeidsmiljøloven 3 2 Støtt havnearbeiderne i kamp for tariffavtale med økt bruk av sympatistreik 5 3 Tid for kortere arbeidstid Evaluering av pensjonsreformen i 2017 Konkurranseutsetting av renholdstjenester i Forsvaret Retten til utdanning og arbeid for ungdom Likestilling 2014 Lov om statens tjenestemenn m.m. (Tjenstemannsloven) Konkurranseutsetting Pedagogisk bemanningsnorm Nei til salg av Norge Ny postlov og innføring av EUs tredje postdirektiv Støtte til Norwegian-pilotenes krav Sett trepartssamarbeidet på dagsorden! Årets viktigste kvinnesak: Forsvar Arbeidsmiljøloven! Side 2 av 19

3 Forslag 1: Kampen om Arbeidsmiljøloven LOs fylkeskonferanse i Nord- og Sør-Trøndelag oppfordrer fagbevegelsens organisasjonsledd 1. til fortsatt å bekjempe Høyre/FrP-regjeringa og deres støtteparti Venstre ved politiske demonstrasjoner og aksjoner utover den landsomfattende streiken den 28. januar 2015, og ved bruk av andre passende virkemidler og oppmuntre LO, YS og UNIO til å videreføre samarbeidet både sentralt og lokalt 2. til å starte en kampanje for å fremme konkrete krav som vil forbedre arbeidervernet, og da spesielt stillingsvernet, i Arbeidsmiljøloven 3. til å kreve tariffestet arbeidervernbestemmelser i Arbeidsmiljøloven som nå utsettes for rasering fra Høyre/FrP-regjeringa 4. til å være pådrivere til å oppfordre kommunestyrer og fylkeskommuner til å opprettholde dagens praksis når det gjelder faste ansettelser sjøl om Arbeidsmiljøloven endres LOs fylkeskonferanse i Nord- og Sør-Trøndelag krever 1. at rød-grønne partier garanterer for at alle forverringer av arbeidervernet i Arbeidsmiljøloven blir reversert etter Stortingsvalget 2017, herunder at kun forbund med innstillingsrett må ha adgang til å godkjenne unntak fra arbeidstidskapittelet utover dagens bestemmelser til å inngå lokale avtaler, inklusive gjennomsnittsberegning av den alminnelige arbeidstid (jfr. Arbeidsmiljøloven Unntak). LOs fylkeskonferanse i Nord- og Sør-Trøndelag oppfordrer til å delta ved politisk fanemarkering i Oslo 19. mars 2015 kl Begrunnelse Arbeidsmiljøloven er en vernelov som både skal hindre utnytting og at ansatte går med på å drive rovdrift på seg sjøl. Høyre/FrP regjeringa har fremlagt flere forslag for å forverre loven. Regjeringa foreslår å øke grensene for å kunne gjennomsnittsberegne den alminnelige daglige arbeidstida, mer daglig, ukentlig og månedlig overtid og forverring av hjemmevaktordningen. Regjeringa ønsker også mer søndagsarbeid ved at forbud mot søndagsarbeid med mindre arbeidets art gjør det nødvendig endres til at søndagsarbeid er tillatt når arbeidets art gjør det nødvendig. Dagens begrensning om at hver tredje søndag eller helgedag må være fri fjernes. I tillegg skal forbundenes godkjenningsordning for ekstreme og helseskadelige arbeidstidsordninger flyttes til de lokale arbeidstilsyn. Styrkeforholdet i arbeidslivet flyttes i favør av arbeidskjøperne. Resultatet blir økt fare for å gjøre feil på jobben, økt risiko for arbeidsulykker og ulykkeshendelser som rammer tredjeperson, økte helseplager og flere uføre. Innleid arbeidskraft er så godt som aldri fast ansatte med lønn mellom oppdrag. Fra har regjeringa endret permitteringslønnsloven og lønnsgarantiloven. Høyre /FrP regjeringa foreslår nå å fjerne fagforeningers kollektive søksmålsrett ved ulovlig innleie og vil svekke likebehandling av faste ansatte og innleid arbeidskraft. Resultatet blir økt bruk innleie og vanskeligere kår for seriøse bedrifter med fast ansatte. Bygg- og Side 3 av 19

4 anleggsbransjen viser at desto flere useriøse bedrifter, desto lavere produktivitet, mer sosial dumping og flere arbeidsulykker. Mest alvorlig er den løsarbeiderpakken som Høyre/FrP regjeringa har foreslått. Nå er det kun lovlig å ansette folk midlertidig når arbeidets karakter tilsier det og arbeidet atskiller seg fra det som ordinært utføres i virksomheten. I nytt lovforslag erstattes dette med når arbeidet er av midlertidig karakter. Selv når arbeidet beviselig ikke er av midlertidig karakter kan det ansettes midlertidig inntil 12 måneder. Eneste begrensning er at det er begrenset til 15 % av arbeidsstokken, og at det blir 12 måneders karantene for å ansette etter den samme regelen i samme jobb om den midlertidige ikke får fortsette i jobben. Om regjeringens lovforslag vedtas kan arbeidskjøper uten videre ansette 15 % av arbeidsstokken midlertidig. Når de 12 månedene er utløpt kan de utnytte at det ikke er noen begrensning om arbeidet er av midlertidig karakter. Departementet bruker som eksempel på lovlig midlertidig ansettelse at man leter etter kandidater med rett kompetanse. Det inviterer til oppfinnsomhet, som at arbeidskjøper avventer en strategisk beslutning, budsjettbehandling eller svar på anbud. Mye er mulig når det åpnes for midlertidig ansettelse i bedriftenes kjernevirksomhet. Summen av dette er en kraftig svekkelse av det organiserte arbeidsliv som en bærebjelke i Norge som velferdsstat. LO mobiliserte i 2005 for å kaste Bondevik-regjeringa, som hadde rasert arbeidsmiljølovens arbeidervern og endret arbeidslivets styrkeforhold i favør bedriftseierne. Vi lyktes, og fikk reversert lovendringene. Side 4 av 19

5 Forslag 2: Støtt havnearbeiderne i kamp for tariffavtale med økt bruk av sympatistreik Havnearbeidernes kamp for tariffavtale foregår nå i fem havner. Arbeidsgivernes offensiv må stoppes! Havnearbeidernes kamp handler om fagbevegelsens fundament, og stiller store krav til en samlet fagbevegelse. Havnearbeidernes kamper må vinnes, og alle deler av fagbevegelsen må støtte og delta aktivt i solidaritet med kjempende arbeidsfolk. LOs fylkeskonferanse i Nord- og Sør-Trøndelag oppfordrer til at LO i samarbeid med LOs forbund tar ut flere grupper i sympatistreik med havnearbeiderne. Begrunnelse: Siden 1. november 2013 har havnearbeiderne i Norge vært i kamp for tariffavtale ved havna i Risavika, i henhold til ILO konvensjon nr. 137 om fortrinnsrett til laste- og lossearbeid. Det samme har sympatiaksjoner i Mosjøen og Tromsø. Sympatistreikende havnearbeidere og aksjonister i Tromsø blir taua inn av politiet og ilagt bøter når det er aksjonert mot bruken av streikebrytere. Også Drammensbedriften Holship nekter å undertegne tariffavtale, og siden april 2014 har Transportarbeiderforbundet boikottet bedriften. I Mosjøen ble havnearbeiderne ulovlig utestengt fra arbeidsplassene sine mai 2014, og erstattet av andre. Alle disse kampene fortsetter med full styrke. NHO og støttespillerne deres ønsker å kvitte seg med organiserte havnearbeidere og deres tariffavtale i hele Norge. LO har gjentatte ganger slått fast at det er Norsk Transportarbeiderforbund som har organisasjonsretten, og tariffretten på dette området. Det tyrkiske selskapet Yilport overtok fra 1. februar 2015 drifta av store deler av Oslo havn. Selskapet nekter å inngå tariffavtale med Norsk Transportarbeiderforbund for lossing og lasting av skip. Yilport har nektet både forhandlinger og å møte opp i mekling. Havnearbeidernes arbeid skal erstattes med massivt bruk av streikebryteri, og resultatet blir sosial dumping. Side 5 av 19

6 Forslag 3: Tid for kortere arbeidstid LOs fylkeskonferanse i Sør- og Nord-Trøndelag oppfordrer alle organisasjonsledd i fagbevegelsen til å gjøre krav om kortere arbeidstid til et av hovedkravene ved kommende tariffoppgjør. LO må legge til rette for en strategisk diskusjon om hvordan dette kan gjennomføres, og forpliktende formuleringer om arbeidstidsreduksjoner må tas inn i handlingsprogrammet som skal vedtas i Vedtak: vedtatt mot en stemme Side 6 av 19

7 Forslag 4: Evaluering av pensjonsreformen i 2017 LOs fylkeskonferanse i Nord- og Sør-Trøndelag mener at det viktigste fagbevegelsen må arbeide for å fjerne er: 1. Levealdersjustering som rammer alle, men det er de rike som lever lengst og øker levealderen mest 2. Indeksering dette rammer alle, men det er de med lav pensjon som tåler minst at pensjonen reduseres med 8 % på 10 år 3. Alleårsregel - dette rammer kvinner spesielt 4. Pensjonsavkorting ved tidlig avgang dette er en kvinnefiendtlig klassereform LO har et mål om at pensjonen skal være minst 2/3 av tidligere lønn. For å sikre dette må fagbevegelsen drive en aktiv kampanje med mobilisering, informasjon og krav frem mot evalueringen av pensjonsreformen i LOs fylkeskonferanse i Nord- og Sør- Trøndelag oppfordrer fagbevegelsens organisasjonsledd til å ta aktiv del i og bruke nok ressurser på denne kampanjen. Begrunnelse: Pensjonsreformen har utviklet seg til å bli en klassereform. De med dårlig helse og dårlig inntekt taper mest. Mange fagorganiserte mister sine oppsparte AFP-rettigheter pga nedbemanning, salg av virksomheter og tap av tariffavtale på bedriften. Det er kvinner og lavtlønte som må gi seg tidlig i arbeidslivet og har størst sannsynlighet for å bli uføre. De taper, både i ny AFP og ny Folketrygd. Pensjon er kvinne- og klassekamp. Side 7 av 19

8 Forslag 5: Konkurranseutsettingen av renholdstjenester i Forsvaret Forsvarsdepartementet har vedtatt at renholdstjenester i Forsvaret fra skal konkurranseutsettes, og at de 420 renholderne i Forsvarsbygg som innehar oppdraget i dag utelukkes fra å konkurrere mot private aktører om oppdraget. Flertallet av disse renholderne er kvinner i siste halvdel av sin yrkeskarriere, og kan dermed bli satt i en svært vanskelig situasjon. Samtidig som disse kan miste en trygg arbeidsplass, risikerer de også å miste opparbeidede pensjonsrettigheter. For renholdere som ved iverksettingstidspunktet har fylt 55 år vil pensjonstapet være stort. Det beskrives at det forventes innsparinger på sikt ved at pensjonsutgiftene senkes og at det vaskes større arealer pr arbeidstaker pr time. Dette føles som en brutalisering av arbeidsforholdene for renholdspersonellet! Dette er personell i hovedsak kvinner som gjennom år har bygd opp sterk kompetanse og utført en innsats for Forsvaret på en måte som har gitt stor kundetilfredshet. Ytelseskravet har også medført at de de fleste har kunnet ha sin jobb til pensjonsalder 65 år, og har bygget sin framtid på dette. Forsvarsbyggs renholderne er sikkerhetsklarert, er disponible ved beredskapssituasjoner og har stor fleksibilitet med hensyn til å gjøre andre/ekstra oppgaver. En sikkerhetsklarering av ansatte fra private leverandører kan ta flere måneder. Ved kontraktsfestet renhold fra en ekstern leverandør, vil også all fleksibilitet forsvinne og alle tilleggsoppgaver utløser ekstra kostnader. I tillegg må Forsvaret bygge opp en ikke ubetydelig administrasjon for å ivareta sin rolle med kontrahering, kontroll, faglig oppfølging, økonomi, nye IT-systemer, osv. LOs fylkeskonferanse i Trøndelag mener regjeringen kjører gjennom en beslutning på et svært sviktende grunnlag, og som først og fremst er ideologisk forankret. Samtidig fratar de renholdernes klare rett til å kunne stille opp i konkurransen, deres framtidige mulighet for opptjening av pensjon og deres mulighet for å stå i jobb fram til pensjonsalder. Dette er en politikk som ikke gagner samfunnet, men kun er egnet for en vridning av kapital fra offentlig til privat område. LOs fylkeskonferanse tar avstand fra en slik politikk! Forsvarsdepartementet Side 8 av 19

9 Forslag 6: Retten til utdanning og arbeid for ungdom En utfordring i den norske skolen er at mange ungdommer starter et utdanningsløp som de i ettertid ikke ønsker å jobbe i. Dette er utfordrende fordi de mister retten på videregående opplæring og øker terskelen for å komme seg i arbeid. Derfor må LO være en pådriver for at det offentlige skal legge til rette for å få ungdom inn i skolen eller i arbeidslivet. LO skal være drivkraft og støttespiller for at ungdom skal få skifte utdanningsløp eller få seg jobb. Side 9 av 19

10 Forslag 7: Likestilling 2014 Et overordnet mål i likestillingspolitikken er at kvinner kan delta i arbeidslivet på like vilkår med menn. Dagens regjering har forkastet handlingsplanen som den rød-grønne regjeringen vedtok høsten 2013 som heter Likestilling Denne må gjeninnføres. LOs fylkeskonferanse krever at regjeringen har spesielt fokus på følgende punkter i denne handlingsplanen: Mål 2: 19 - Manifest mot mobbing; forebygging og bekjempelse av kjønnsrelatert mobbing 23 - Veiledning om utdanningsvalg 26 - Kompetanseheving blant lærere og rådgivere i et kjønns- og likestillingsperspektiv Mål 4: 50 Økonomisk styrking av de regionale sentrene for likestilling og mangfold 51 - Dialog med partene i arbeidslivet mht. tiltak for rekruttering og å holde på ansatte av det underrepresenterte kjønn. Side 10 av 19

11 Forslag 8: Lov om statens tjenestemenn m.m. [Tjenestemannsloven] Statsråd Jan Tore Sanner har satt ned et utvalg som skal se på Tjenestemannsloven. Rettighetene som gir alle statsansatte arbeidsvern kan bli vesentlig endret. LOs fylkeskonferanse i Nord- og Sør-Trøndelag er bekymret for at rettighetene blir vesentlig endret og det er viktig at LO er med på å sikre statsansattes arbeidsvern. Side 11 av 19

12 Forslag 9: Konkurranseutsetting Konkurranseutsettingen som har bredd om seg i lys av New Public management, har mange negative konsekvenser for både kompetanse og lærevilkår i bedrifter og bransjer, og svekker tryggheten i arbeidslivet. For å bevare fremtidens yrkesfaglige arbeidstakere må forholdene legges til rette for dette. Ved anbudsutsettelse må man prioritere aktive lærlingebedrifter og bruke bedrifter hvor lærlingene får jobbe på prosjektet. Side 12 av 19

13 Forslag 10: Pedagogisk bemanningsnorm Det er et uttalt mål at det skal utformes en pedagogisk bemanningsnorm for barnehager innen Pr. i dag er det kun en pedagogisk norm i forhold til antall barnehagelærere pr. avdeling. Det står ingenting om øvrig bemanning på en avdeling. I kommunale barnehager får man fagarbeider lønn, mens i private er det opp til arbeidsgiver. Det må sikres en likeverdig behandling ved ansettelse av barne- og ungdomsarbeidere i både private og kommunale barnehager Det må innføres en ny bemanningsnorm for barnehager med satsing på kvalitet og kompetanseheving og fastsettes en behandlingsnorm for antall fagarbeidere pr. barn i barnehage, den kan ikke vente til 2020 Side 13 av 19

14 Forslag 11: Nei til salg av Norge LOs fylkeskonferanse i Nord- og Sør-Trøndelag sier nei til regjerningens storstilte privatisering av norske selskaper og norsk eiendom. Planene om å privatisere fisken, skogen, flytoget og NSB må stoppes. Fisken og skogen er folkets eiendom og må ikke selges ut til private. Det samme gjelder Flytoget og NSB. Erfaringene med privatisering av jernbane i andre land, som England og Sverige, bør være advarsel nok. Vi trenger en helhetlig satsing på kollektivtrafikk for å løse transport- og klimaproblemene, så oppsplitting og privatisering er ikke veien å gå. Side 14 av 19

15 Forslag 12: Ny Postlov og innføring av EUs tredje Postdirektiv LOs fylkeskonferanse for Nord- og Sør-Trøndelag krever at Stortinget må opprettholde reservasjonen mot EUs tredje postdirektiv, og si nei til regjeringens forslag til ny postlov. Det er svært viktig at Norge viderefører en postpolitikk som gir folk og næringsliv et likeverdig posttilbud i hele landet. Posttjenester er viktig infrastruktur, og vi må derfor ha nasjonal kontroll på dette området, slik at det er Stortinget som bestemmer service- og kvalitetsnivået, og dermed også de fremtidige statlige kostnadene. Vi mener derfor det er viktig at Stortinget utformer en god og forutsigbar postpolitikk for fremtiden, og at dette skjer i tett dialog med de ansattes organisasjoner. Dersom Stortinget velger å liberalisere markedet for brevpost under 50 gram, er dette en beslutning som i praksis vil være irreversibel. Begrunnelse: Regjeringen vil gjerne enhetsporton for 90% av brevforsendelsene. Enhetsportoen vil kun gjelde for enkeltsendinger, stort sett brev. Det betyr at enkeltpersoner og næringsliv der det ikke blir konkurranse, gjerne i distrikts-norge, må betale den høyeste portoen. Konkurrentene vil gå med post der det er mest lønnsomt - og overlate resten av postombæringen til Posten Norge. Konkurrentene får minimalt med forpliktelser og kan dermed «produsere» (hente sortere levere ut) et brev langt rimeligere enn Posten Norge, og de kan la Posten Norge ta de brevene de ikke selv vil gå med. Vi risikerer at Posten Norge vil tape penger på brev, selv i de områdene som i dag er forretningsmessig lønnsomme. I områder med konkurranse vil risikere at flere leverandører kjører samme ruter parallelt. Dette fører til økte miljøutslipp og genererer mer trafikk i allerede belastede storbyområder. Regjeringen har ikke regnet ut hvor mange statlige milliarder den nye postpolitikken vil koste. Vi mener det er sterkt foruroligende at regjeringen vil innføre ny postlov uten å gjøre konsekvensutredninger på kostnadene for staten, og hva konsekvensene for næringslivet vil være. I dag sørger enerettsområdet og enhetsportoen for at posttjenester er et spleiselag. Vi får likeverdige posttjenester i hele landet til lik pris. Enerettsområdet sørger også for en kryss-subsidiering mellom de områdene som er forretningsmessige lønnsomme til de som ikke er det. Når man fjerner grunnlaget for denne kryss-subsidieringen vil staten ende opp med å betale for all ulønnsom post Side 15 av 19

16 Stortinget skal ikke lenger bestemme postpolitikken i Norge. I loven foreslås det at det er departementet som skal bestemme. Dette er en avpolitisering og en svekkelse av folkestyret. I tillegg fører konkurransen til en byråkratisering. Byråkrater må passe på at konkurransen går riktig for seg. Den kan illustreres med at den nye postloven har 61 paragrafer, mens den gamle har 26 paragrafer. EU har selv konkludert med at postdirektivet ikke har gitt billigere og bedre tjenester i EU-landene. Posten har ikke blitt billigere i EU, men lønningene har blitt lavere. EU har derfor varslet at de kommer med en ny postpolitikk, mens regjeringa vil innføre utdatert EU-politikk som ikke virker, og som vil presse lønns- og arbeidsvilkårene i bransjen. Det vil derfor være naturlig at Stortinget får informasjon om hvordan EU har tenkt å endre postpolitikken, før Norge innfører en politikk som EU selv mener ikke har fungert. Høringsuttalelsene har vært nesten entydig negative. Regjeringen har varslet at loven vil bli lagt fram i april, og høringsfristen gikk ut 26.januar. Kun 7 av 101 høringsuttalelser var positive til loven. Verdt å merke seg er det at av de 11 fylkeskommunene som hadde svart var samtlige negative til forslaget, og av kommunene var det bare én som var positiv. I langt de fleste fylkeskommuner og kommuner som har uttalt seg er representantene for regjeringens støttepartier Venstre og Kristelig Folkeparti negative til forslaget. Dette bør være et klart signal til partiene på Stortinget. Side 16 av 19

17 Forslag 13: Støtte til Norwegian-pilotenes krav LOs fylkeskonferanse for Nord- og Sør-Trøndelag støtter Norwegian-pilotenes og Parats prinsipielle hovedkrav om at pilotene skal være ansatte i morselskapet, som er den reelle arbeidsgiveren deres. Det var dette selskapet som fratok dem retten til å levere egenmelding ved sykdom. Vi mener at der styringsretten ligger, og produksjonen foregår, skal også arbeidsforholdet være forankret. Dette er kjernen i trepartssamarbeidet. Norwegians organisasjonsmodell, med oppsplitting i og innleie av arbeidskraft fra datterselskaper, pulveriserer arbeidsgiveransvaret, undergraver trepartssamarbeidet og legger til rette for streikebryteri. Denne nyorganiseringen svekker fagforeningenes innflytelse, svekker arbeidstakernes samhold og reduserer deres muligheter til å påvirke sin egen arbeidssituasjon. Normen i et fast ansettelsesforhold skal være at arbeidstakerne har avtale med sin arbeidsgiver, ikke at de leies inn fra datterselskaper eller bemanningsbyråer der den reelle arbeidsgiveren er fritatt for ansvar. Konferansen oppfordrer også LOs medlemmer og medlemsorganisasjoner spesielt, og publikum generelt, til å være bevisste i sine valg av vare- og tjenesteleverandører. Fortrinnsvis bør vi velge tilbydere som kan tilby sine ansatte ordnede arbeidsforhold, der trepartssamarbeidet blir respektert. Parat kopi: Norsk Cockpit Forbund Side 17 av 19

18 Forslag 14: Sett trepartssamarbeidet på dagsorden! Høyre og Fremskrittspartiets svar på hvordan bygge et omstillingsdyktig og fremtidsrettet arbeidsliv er skattelette, privatisering og svekkelse av arbeidstakeres rettigheter. Men vi har lyktes med den norske arbeidslivsmodellen på grunn av faste ansettelser, et arbeidsliv med tillit, trepartssamarbeid og medarbeiderdrevet innovasjon. Dette har skjedd i samarbeid med en effektiv offentlig sektor som har lagt til rette for omstilling. Dette har historisk sett vært Norges konkurransefortrinn. Det er ikke noe automatikk at dette vil vare inn i fremtiden. Vi ser en utvikling i arbeidslivet med færre faste ansatte, økt innleie, svekkelse av trepartssamarbeidet og utsetting/oppsplitting av arbeid. Regjeringens forslag om økt adgang til midlertidige ansettelser, produktivitetsutvalgets rapport, regjeringens mange forslag om «avbyråkratisering» og frislipp for søndagsåpent er et skritt i feil retning. LOs fylkeskonferanse må sette den Norske arbeidslivsmodell på dagsorden ved en hver mulighet Side 18 av 19

19 Forslag 15: Årets viktigste kvinnesak: Forsvar arbeidsmiljøloven! Et overordnet mål for likestillingspolitikken er at kvinner kan delta i arbeidslivet på like vilkår med menn. Derfor er det så viktig med politikk som legger til rette for at alle, både kvinner og menn, kan kombinere arbeid og omsorgsoppgaver: Foreldrepermisjon, barnehager, skolefritidsordning. Men en grunnleggende forutsetning er også arbeidslivets organisering. Et trygt, godt og inkluderende arbeidsliv er en forutsetning for likestilling. Forslaget om økt midlertidighet går i motsatt retning. Allerede i dag er flertallet av de midlertidig ansatte kvinner. Bruk av midlertidig ansatte er særlig utbredt i typisk kvinnedominerte sektorer, som helse- og sosialtjenester, undervisning og innen overnattingsog serveringsvirksomheter. Når adgangen til å ansette folk midlertidig øker, vil dette bety at en større andel av jobbene blir midlertidige. For kvinner som er midlertidig ansatt, kan det bli enda vanskeligere å få en fast jobb. Uten fast jobb er det vanskelig å få boliglån og etablere seg. Uten fast jobb er det mange som utsetter å få barn, fordi de lever med en usikker økonomi og ikke vet om de kan forsørge barnet. Mange frykter også at de vil miste jobben sin dersom de blir gravide. Selv om dette er forbudt: Vernet mot graviditetsdiskriminering gjelder også for midlertidig ansatte. Men det er ofte mye vanskeligere å etterprøve for en midlertidig ansatt, om det er graviditeten eller andre forhold som gjør at arbeidsforholdet avsluttes. Også forslagene som endrer arbeidstidsbestemmelser har konsekvenser for likestilling: Allerede i dag er det gjennomgående er kvinner som går ned i arbeidstid hvis "tidsklemma" blir for krevende. Med lengre vakter og mer pålagt overtid, blir tidskabalen enda mer krevende å få opp. Det blir vanskeligere å rekke barnehagen og å planlegge ettermiddagene og helgene. Summen av forslagene øker arbeidsgivers makt på bekostning av arbeidstakere. Vi er bekymret for at dette kan gi en utvikling der flere par ser seg nødt til å inngå en klarere arbeidsdeling i familien, der man prioriterer den enes lønnede arbeid, mens den andre tar større ansvar for de ubetalte omsorgsoppgavene. Ettersom menn tjener mest i de fleste parforhold, blir det raskt kvinnene som reduserer sin tilknytning til arbeidslivet og i økende grad oppfattes som en slags reservearbeidskraft. Dette er en politikk som setter likestilling i revers og gjør det mer krevende å nå målet om likelønn. Vi har kommet langt når det gjelder likestilling i Norge. Utviklingen er inne i et godt spor: Deltiden blant yngre kvinner har gått raskt ned, dagens småbarnsfedre tar ansvar for omsorgsoppgavene hjemme på en helt annen måte enn bare for år siden. Et trygt og godt arbeidsliv har vært avgjørende for å komme dit vi er. Nå er viktige arbeidstakerrettigheter i spill ved forhandlingsbordet. Det kan fort bli kvinner som betaler den høyeste prisen. Side 19 av 19

LANDSMØTE EL & IT Forbundet 9. 12. mars. Åpning. Minnetale og åpningstale. #organisertarbeidsliv

LANDSMØTE EL & IT Forbundet 9. 12. mars. Åpning. Minnetale og åpningstale. #organisertarbeidsliv LANDSMØTE EL & IT Forbundet 9. 12. mars Åpning Minnetale og åpningstale #organisertarbeidsliv Minnetale NOTATER: Siden forrige landsmøte har 1 474 av våre fagforeningskamerater og trofaste medlemmer gått

Detaljer

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 Arbeiderpartiets program vedtatt på landsmøtet i Arbeiderpartiet 21. april 2013 Arbeiderpartiet Postboks 8743 Yongstorget 0028 Oslo Tlf. 24 14 40

Detaljer

4. DESEMBER 2008 15. ÅRGANG

4. DESEMBER 2008 15. ÅRGANG SERVICE NR. 4. DESEMBER 2008 15. ÅRGANG. Private bedrifter, som for eksempel kantiner, sikkerhet og renhold, er i praksis utestengt fra å levere til Ullvål (bildet) og andre sykehus. Side 6-7. LEDER Å

Detaljer

Dagsreferat 14. mai. Norsk Arbeidsmandsforbunds 37. ordinære landsmøte 10.-14. mai 2011

Dagsreferat 14. mai. Norsk Arbeidsmandsforbunds 37. ordinære landsmøte 10.-14. mai 2011 5 Dagsreferat 14. mai Norsk Arbeidsmandsforbunds 37. ordinære landsmøte 10.-14. mai 2011 Landsmøtet lørdag Møtet satt kl. 0.9.00. Dirigent Brede Edvardsen ønsket velkommen, takket for i går, og spurte

Detaljer

FOLKETS RØST. Like mye deltid i offentlig sektor. LO i Oppland TELEFON 61 18 79 20 E-POST oppland@lo.no

FOLKETS RØST. Like mye deltid i offentlig sektor. LO i Oppland TELEFON 61 18 79 20 E-POST oppland@lo.no SYNLIGHET NÆRHET STOLTHET FOLKETS RØST Magasin for LO i Gjøvik, Nordre- og Søndre Land, Vestre- og Østre Toten og Etnedal (GLTE) OKTOBER 2008 Like mye deltid i offentlig sektor Spesialist i arbeidsmedisin

Detaljer

Fagligpolitisk arbeid og samarbeid

Fagligpolitisk arbeid og samarbeid Fagligpolitisk arbeid og samarbeid Fagligpolitisk arbeid og samarbeid Fellesforbundet er noe mer enn en organisasjon for lønnsinteresser forbundet er og skal være en samfunnsorganisasjon. Om vi skal kjempe

Detaljer

ARBEIDSINNVANDRING OG ARBEIDET FOR ET SERIØST OG RYDDIG ARBEIDSLIV

ARBEIDSINNVANDRING OG ARBEIDET FOR ET SERIØST OG RYDDIG ARBEIDSLIV ARBEIDSINNVANDRING OG ARBEIDET FOR ET SERIØST OG RYDDIG ARBEIDSLIV 1 Innholdsfortegnelse ARBEIDSINNVANDRING OG ARBEIDET FOR ET SERIØST OG RYDDIG ARBEIDSLIV... 3 VIRKE MENER EN OPPSUMMERING... 4 DEL 1:

Detaljer

Prinsipp- og handlingsprogram 2013 2017

Prinsipp- og handlingsprogram 2013 2017 PRINSIPP- OG HANDLINGSPROGRAM VEDTEKTER 2014 2017 Prinsipp- og handlingsprogram 2013 2017 omtanke solidaritet samhold Innhold Prinsipprogrammet... 3 Handlingsprogrammet... 8 Tariffpolitikk... 8 Likestilling

Detaljer

Faste ansettelser og et organisert arbeidsliv

Faste ansettelser og et organisert arbeidsliv Foto: Erlend Angelo Den norske modellen Faste ansettelser og et organisert arbeidsliv Enhver bedrift står overfor et veivalg om hvordan de ønske å lede arbeidet. De to ytterpunktene kan oppsummeres slik:

Detaljer

Utdanningsforbundet Troms

Utdanningsforbundet Troms Utdanningsforbundet Troms Fylkesårsmøte 6.-8. mai 2015 SAK 8 LANDSMØTESAKER 8.1 Profesjonsutvikling og kvalitet 8.2 Styring, ledelse og medbestemmelse 8.3 Lønns- og arbeidsvilkår 8.4 Organisasjonen i utvikling

Detaljer

KVINNEPANELETS RAPPORT. Kvinnepanelet 2010 etablert av Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken

KVINNEPANELETS RAPPORT. Kvinnepanelet 2010 etablert av Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken S RAPPORT Kvinnepanelet 2010 etablert av Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken KVINNEPANELETS RAPPORT Kvinnepanelet 2010 etablert av Barne-, likestillings- og inkluderingsminister

Detaljer

PRINSIPP- OG HANDLINGS PROGRAM 2015-2018

PRINSIPP- OG HANDLINGS PROGRAM 2015-2018 PRINSIPP- OG HANDLINGS PROGRAM 2015-2018 INNHOLD DEL 1: VISJON FOR SAMFUNNET... 3 DEL 2: SATSINGSOMRÅDER krav overfor myndighetene 2.1 Utviklingen av velferdsstaten... 4 2.2 Økonomisk og sosial trygghet...

Detaljer

FORSKJELLER SOM BETYR NOE - Vær obs på høyresidens arbeidsliv

FORSKJELLER SOM BETYR NOE - Vær obs på høyresidens arbeidsliv LANDSORGANISASJONEN I NORGE Samfunnspolitisk avdeling FORSKJELLER SOM BETYR NOE - Vær obs på høyresidens arbeidsliv 1. Holdningen til sosial ulikhet er grunnleggende 2. Maktbalansen i samfunnet -den klareste

Detaljer

FORSVAR. arbeidsmiljøloven

FORSVAR. arbeidsmiljøloven Nr. 1. Mars 2015 Medlemsblad for Oslo / Akershus Handel og Kontor FORSVAR 28. januar 2015 var en historisk dag i norsk fagbevegelse da LO, Unio og YS gikk sammen om å streike mot regjeringens forslag til

Detaljer

Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF

Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF 1 av 26 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Bakgrunn... 5 2.1 Konkurranseeksponering i offentlig sektor... 6 2.2 Offentlig vs privat

Detaljer

Møte mandag den 8. oktober 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n. D a g s o r d e n (nr. 4):

Møte mandag den 8. oktober 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n. D a g s o r d e n (nr. 4): 2012 8. okt. Finansministerens redegjørelse om regjeringens forslag til statsbudsjett og om nasjonalbudsjettet for 2013 143 Møte mandag den 8. oktober 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s

Detaljer

LOs 32. Ordinære kongress 11. - 15. mai 2009. Kongressens vedtak

LOs 32. Ordinære kongress 11. - 15. mai 2009. Kongressens vedtak LOs 32. Ordinære kongress LOs 32. Ordinære kongress 11. - 15. mai 2009 Kongressens vedtak LOs 32. ORDINÆRE KONGRESS 11. 15. MAI 2009 Kongressens vedtak Kongressens vedtak.indd 1 11-05-10 13:23:15 Produksjon

Detaljer

Handlingsplan. Likestilling 2014. Regjeringens handlingsplan for likestilling mellom kjønnene

Handlingsplan. Likestilling 2014. Regjeringens handlingsplan for likestilling mellom kjønnene Handlingsplan Likestilling 2014 Regjeringens handlingsplan for likestilling mellom kjønnene? Handlingsplan Likestilling 2014 regjeringens handlingsplan for likestilling mellom kjønnene Forord Norge kåres

Detaljer

Alle skal ha et godt arbeidsmiljø. HMS-hefte fra Fellesforbundet

Alle skal ha et godt arbeidsmiljø. HMS-hefte fra Fellesforbundet Alle skal ha et godt arbeidsmiljø HMS-hefte fra Fellesforbundet HMS må høyere på dagsordenen! Forbundsstyret nedsatte et HMS-utvalg på bakgrunn av vedtak på landsmøtet 2011. Utvalget har bestått av: Steinar

Detaljer

FORSKJELL PÅ ARBEIDSLIV - Litt om alternativene foran stortingsvalget 2013

FORSKJELL PÅ ARBEIDSLIV - Litt om alternativene foran stortingsvalget 2013 LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Blikk på partiene 4/13 FORSKJELL PÅ ARBEIDSLIV - Litt om alternativene foran stortingsvalget 2013 1. Arbeidslivets betydning 2. Fagbevegelsens rolle

Detaljer

Beretning 2006. Landsorganisasjonen i Norge

Beretning 2006. Landsorganisasjonen i Norge Beretning 2006 Landsorganisasjonen i Norge INNHOLDSFORTEGNELSE TARIFFPOLITIKK................ 11 Tariffrevisjonen... 11 Allmenngjøring av tariffavtaler... 24 Arbeidstidsordninger... 26 Avtalefestet pensjon

Detaljer

Dagsreferat 12. mai. Norsk Arbeidsmandsforbunds 37. ordinære landsmøte 10.-14. mai 2011

Dagsreferat 12. mai. Norsk Arbeidsmandsforbunds 37. ordinære landsmøte 10.-14. mai 2011 3 Dagsreferat 12. mai Norsk Arbeidsmandsforbunds 37. ordinære landsmøte 10.-14. mai 2011 Under landsmøtet blir det laget dagsreferater av forhandlingene, og disse blir levert delegatene påfølgende morgen

Detaljer

Innkomne politiske saker:

Innkomne politiske saker: Innkomne politiske saker: Forslag 1: Respekt for lærerne... 2 Forslag 2: Midtøsten... 5 Forslag 3: Nei til regjeringens angrep på arbeidstagerne og rasering av arbeidsmiljøloven... 7 Forslag 4: Ikke selg

Detaljer

Vil du ha en kalender med bare hverdager?

Vil du ha en kalender med bare hverdager? Nr. 3. August 2013 Medlemsblad for Oslo / Akershus Handel og Kontor Ingunn Gjerstad Stortingskandidat, SV Inger Helene Vaaten Stortingskandidat, Ap Vil du ha en kalender med bare hverdager? I dag har ikke

Detaljer

Innst. 348 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. 1. Sammendrag. Meld. St.

Innst. 348 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. 1. Sammendrag. Meld. St. Innst. 348 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Meld. St. 18 (2014 2015) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om konsentrasjon for

Detaljer

Innkomne forslag. Innhold. Innstilling til landsmøtet

Innkomne forslag. Innhold. Innstilling til landsmøtet Innkomne forslag Innstilling til landsmøtet Innhold Innhold... 1 Utdanning... 2 Barn og familie... 52 Kultur... 69 Utenriks og forsvar... 80 Sosiale saker... 132 Arbeid... 144 Helse... 162 Inkludering...

Detaljer

AUFs velferdsprogram 2014. Velferd gir frihet

AUFs velferdsprogram 2014. Velferd gir frihet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 AUFs velferdsprogram 2014 Velferd gir frihet Sentralstyrets endelige innstilling 15.6.2014 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Innholdsfortegnelse 1 Velferd gir frihet... 3 2

Detaljer

Kommunereformen. Policydokument. Målgruppe: Tillitsvalgte i Fagforbundet som forhandler på lokalt forhandlingssted 100 000 ANTALL INNBYGGERE

Kommunereformen. Policydokument. Målgruppe: Tillitsvalgte i Fagforbundet som forhandler på lokalt forhandlingssted 100 000 ANTALL INNBYGGERE Kommunereformen Policydokument Målgruppe: Tillitsvalgte i Fagforbundet som forhandler på lokalt forhandlingssted 100 000 ANTALL INNBYGGERE omtanke 0 til10 000 solidaritet samhold 20 000 30 000 50 000 Innhold

Detaljer

NT med taxikampanje side 4-5. Medeier eller leilending? side 6-7. Bodil på sentralen side 20-21. - Eller? februar 2013

NT med taxikampanje side 4-5. Medeier eller leilending? side 6-7. Bodil på sentralen side 20-21. - Eller? februar 2013 TAXI er limet i kollektivtransporten Bruk din lokale drosjesentral, se baksiden. 1Nr februar 2013 Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund - Eller? Tilbud overalt alltid er basert på en samfunnskontrakt.

Detaljer

Rapport 2009-084. Redusert arbeidstid for seniorer med rett til AFP

Rapport 2009-084. Redusert arbeidstid for seniorer med rett til AFP Rapport 2009-084 Redusert arbeidstid for seniorer med rett til AFP ECON-rapport nr. 2009-084, Prosjekt nr. 5Z080152.10 ISSN: 0803-5113, 978-82-8232-094-8 LEB/EBO/mbh, HBE, 13. oktober 2009 Offentlig Redusert

Detaljer