Byråd for utdanning. Barnehagene i Tromsø

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Byråd for utdanning. Barnehagene i Tromsø"

Transkript

1 Byråd for utdanning Barnehagene i Tromsø STØTTETILTAK I BARNEHAGER - søknad om støttestilling - søknad om støtte til minoritetsspråklige barn - søknad om spesialpedagogisk hjelp - søknad om tegnspråkopplæring VEDLEGG: SPESIALPEDAGOGISK HJELP Barnehagens styrer/enhetsleder skal: - Informere personalet om ulike støttetiltak, rutiner og frister. - Informere barnas foreldre om søknadsfrist og prosedyre i forbindelse med søknad om spesialpedagogisk hjelp eller tegnspråkopplæring. Søknad om støttestilling. Barnehagen kan søke om støttestilling dersom det er tildelt plass til barn som har behov for ekstra hjelp og støtte. Dette gjelder barn som trenger ekstra støttetiltak for en periode og barn som har spesialpedagogisk hjelp eller tegnspråkopplæring. Støttestillingene er en del av personalressursen som barnehagen disponerer. Stillingene opprettes for at barnehagen skal være bedre i stand til å tilrettelegge tiltak og ivareta de barna som har særlige behov. Planlagte tiltak skal fremkomme av søknaden fra barnehagen. Barnehagens styrer/enhetsleder er ansvarlig for at ressursene organiseres slik at de brukes i henhold til intensjonene. Tiltakene skal organiseres til barnets beste. Barnets foreldre/foresatte skal samtykke i at søknaden sendes. Skjema A skal beskrive det enkelte barns spesielle behov for tilrettelagte tiltak og planene som foreligger for gjennomføring av tiltakene. Skjema B skal angi styrer/enhetsleder sin vurdering av barnehagens totale behov for støttetiltak, stillingsstørrelse og kvalifikasjonskrav (spesialpedagog, førskolelærer, assistent eller annet). Søknadene skal skrives på nevnte skjemaer, evt. dokumentasjon av ny dato kan legges ved. IUP og/eller evalueringsrapport skal ikke vedlegges søknaden. Det er selvstendige dokumenter som skal sendes inn innenfor gitte frister. Byrådet gjør vedtak om oppretting av stillinger. Kommunens klageutvalg er klageinstans. Klagerettigheter gjelder kun private barnehager, ikke kommunale. Kommunale barnehager sender søknad om støttestilling til enhetsleder. Tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn. Målet er å iverksette språkstimuleringstiltak som kan bidra til en bedre skolestart for barn som ikke har norsk som morsmål. Minoritetsspråklige defineres som barn med en annen Byrådsavdeling for utdanning

2 språk- og kulturbakgrunn enn norsk, med unntak av barn som har svensk, dansk eller engelsk som morsmål. Begge foreldrene til barnet må ha et annet morsmål enn norsk, engelsk, svensk, dansk og samisk for å kunne søke ovennevnte tilskudd. Det kan søkes støttestilling til enkeltbarn for inntil ett barnehageår. Utover dette kan det søkes om støttetiltak dersom barnehagen har en gruppe barn (3+) med minoritetsspråklig bakgrunn, dersom barna har behov for ytterligere språkstimulering. Målet med å ansette morsmålsassistent er å gi støtte slik at barnet utvikler grunnleggende norskkunnskaper og støtte barn og foreldre i morsmålsutviklingen. Dersom det ikke finnes assistenter som snakker barnets/barnas morsmål, kan det tilsettes norsk assistent. Målet er å øke ressursene og gjøre barnehagen i stand til å iverksette språkutviklende tiltak rettet mot denne gruppen. For barn med samisk språk og bakgrunn er det sametinget som forvalter tilskudd til å bedre språkforståelsen, det vises til Søknad om spesialpedagogisk hjelp og/eller tegnspråkopplæring. Spesialpedagogisk hjelp og tegnspråkopplæring er rettigheter etter opplæringsloven, 5-7 og 2-6. Sakkyndig instans - PPT, vurderer og avgjør om det enkelte barn har rettigheter i henhold til ovennevnte lov. Før søknaden om spesialpedagogisk hjelp sendes må barna må være henvist til og ha sakkyndig vurdering fra PPT, som konkluderer med at barnet/barna har rett til spesialpedagogisk hjelp eller tegnspråkopplæring Om barnehagen og/eller foreldrene mener barnet bør ha spesialpedagogisk hjelp eller tegnspråkopplæring, skal de i fellesskap sende henvisningsskjema til PPT. Det foreligger henvisningsskjema på Tromsø kommunes nettsider/ppt, eller det kan fås ved henvendelse til PPT. Henvisningen skal vedlegges pedagogisk rapport, se info sidene til PPT. Spesialpedagogisk hjelp kan gis i barnehagen og dreier seg i første rekke om at barnets spesielle behov blir ivaretatt på en tilfredsstillende måte, slik at barnets utvikling styrkes optimalt i forhold til de forutsetningene barnet har. Tiltakene sikres ved at forholdene tilrettelegges og at barnehagens personale og foreldrene får veiledning eller rådgiving. Spesialpedagogisk hjelp eller tegnspråkopplæring kan også gis av andre spesialpedagogiske tjenester eller logoped. Barn med behov for tilrettelagte tiltak er en del av barnegruppen i barnehagen. I den grad de har utbytte av tilbudet, skal de ta del i det tilbudet samtlige barn får i barnehagen. Barnehagens innhold skal tilrettelegges med tanke på at det skal være meningsfylt for det enkelte barn og for gruppen. Barnehagen må gi det enkelte barnet støtte og utfordringer ut fra egne forutsetninger og bidra til et meningsfylt liv i fellesskap med andre barn og voksne. Byrådet tildeler ressurser til spesialpedagogisk hjelp og tegnspråkopplæring, timer pr. uke, etter anbefaling fra PPT. Klageinstans er fylkesmannen. Enhetslederne i de kommunale barnehagene behandler søknadene for barna i de kommunale barnehagene. Foreldrene skal ha skriftlig melding om vedtak vedrørende spesialpedagogisk hjelp eller tegnspråkopplæring. Kopi sendes PPT og barnehagen. Individuell utviklingsplan (IUP) Når barnehagen tildeles styrkingsressurser rundt navngitte barn skal det utarbeides IUP som viser hvilket tilbud barnet får i barnehagen. Barnets foreldre skal være delaktige i utarbeidelse og oppfølging av planen. Hvis planen i perioder ikke blir fulgt opp i barnehagen, må barnets foreldre orienteres. Dersom ressursene ikke brukes som forutsatt, kan de trekkes tilbake.

3 Barn som har spesialpedagogisk hjelp Kopi av IUP skal sendes PPT innen to måneder etter barnehageårets begynnelse eller to måneder etter at barnet har begynt i barnehage. Dette gjelder barn med spesialpedagogisk hjelp eller barn som er henvist PPT av andre årsaker. Andre støttestillinger For de øvrige skal IUP foreligge i barnehagen og kan etterspørres etter behov. Oppsummering: IUP skal kun sendes PPT (se 2. avsnitt). Evaluering/rapport. Det stilles krav om rapport/evaluering av tiltakene (Opplæringsloven 5-5). For barn som har spesialpedagogisk hjelp og for barn som er henvist til PPT skal rapport skrives to ganger pr. år. Rapporten sendes PPT og byrådsavdeling for utdanning til fastsatte datoer. Evaluering/rapport for barn som har støttestillinger sendes til byrådsavdeling for utdanning i januar. PPT eller byrådsavdeling for utdanning kan ved behov be om rapport to ganger pr.år. Ved søknad om utvidelse av stilling/økte ressurser, må rapport vedlegges. Barnehagen skal evaluere tiltakene i samarbeid med barnets foreldre. Dersom foreldrene har merknader, skal rapporten ha foreldrenes skriftlige uttalelse som vedlegg. Oppsummering: Rapport for barn med spesialped. hjelp sendes 2 ganger pr. år, både tilbyrådsavdeling for utdanning og PPT. For de øvrige støttestillingene 1 gang pr. år til byrådsavdeling for utdanning. Overgang til skole For barn som er tildelt støttetiltak, spesialpedagogisk hjelp og/eller tegnspråkopplæring, må barnehagen, i samråd med foreldrene, ta kontakt med skolen for overføring av opplysninger i september/oktober året før skolestart. PPT kan bistå barnehagen/foreldrene i denne prosessen i saker der barnet er henvist dit. For øvrig vises det til vedlagte rundskriv, utdanningsdirektoratets veileder om spesialpedagogisk hjelp, barnehageloven, rammeplanen, opplæringsloven og vedtekter i forbindelse ved inntak av barn med særlige behov. SØKNADSFRISTENE FREMKOMMER PÅ EGET VEDLEGG. Bruk vedlagte søknadsskjemaer. Med vennlig hilsen Gunveig Åsrum (sign.) Rådgiver VEDLEGG TIL STØTTETILTAK I BARNEHAGEN SØKNADSFRISTER Saksbehandlingstiden for søknad om ekstra tiltak/ressurser er lengre enn for andre saker, som kan forklares med at det er flere instanser som skal vurdere søknadene og at det ofte må innhentes flere opplysninger før avgjørelsen kan tas. FRISTENE ER ABSOLUTTE.

4 Søknad om støttestillinger: Søknads frist 20.april 2012, for oppretting av stilling fra nytt barnehageår/august Tilbakemelding med vedtak kan forventes i månedsskiftet mai/juni. Søknads frist 25. september, barn etter nytt inntak, problemområdene er avdekket etter oppstart. Tilbakemelding kan forventes innen medio oktober iverksettes i løpet av oktober. Søknads frist 31. desember, observasjoner avdekker problemområder, eller nye inntak i løpet av høsten. Tilbakemelding innen utgangen av januar, iverksetting fra februar og utover. Kriser meldes rådgiver umiddelbart, utenom fristene, det inngås egen avtale om behandling og iverksetting. Klagefristen for private barnehager er 3 uker etter mottatt melding om vedtak. Søknad om morsmålsassistent: Tilsvarende frister som overfor. Søknad om spesialpedagogisk hjelp eller tegnspråkopplæring: Søknads frist 31. mars 2012 for tiltak som skal opprettes eller videreføres fra nytt barnehageår. NB: Nye søknader MÅ vedlegges uttalelse fra PPT om rett til hjelp. Søknad om spesialpedagogisk hjelp og/eller tegnspråkopplæring, sendes på eget skjema til byrådsavdeling for utdanning, i samråd med barnehagen eller PPT. Ut over dette tilsvarende frister som overfor (25.09 og 31.12). PPT eller barnehagen plikter å informere foreldrene om fristene. Rapporter: Frister for levering av rapporter: og og for barn som skal begynne på skolen IUP: Innen to måneder etter barnehageårets begynnelse, eller to måneder etter oppstart av tilrettelagte tiltak i barnehage. Spesialpedagogisk hjelp til barn under skolepliktig alder i Tromsø Tromsø kommune har i mange år arbeidet for at det spesialpedagogiske tilbudet til barn i førskolealder skal være best mulig tilrettelagt, i tillegg til at barnets foresatte skal oppleve trygghet for at regelverket følges og barnets rettigheter oppfylles. Det er viktig at barnehagen definerer skillet mellom barnehagens generelle tilbud og oppgavene som ivaretas innenfor målene av den spesialpedagogiske hjelpen og de ekstra oppgavene som følge av den I det daglige er ikke dette en lett oppgave, tilbudet til barnet skal være helhetlig og mange av oppgavene overlapper hverandre. Men det er særlig viktig å definere dette skillet når søknad om ressurser skal skrives og evalueringene av tiltakene fremlegges for foresatte og de ansvarlige instanser.

5 Spesialpedagogisk hjelp Hovedformålet med spesialpedagogisk hjelp er å bidra til at barnet blir bedre rustet til å begynne i grunnskolen. Retten til spesialpedagogisk hjelp skal vurderes på et selvstendig grunnlag, uavhengig av tilrettelegging i barnehagen. Det er barnets utvikling, læring, evner og forutsetninger som skal vurderes. Særlige behov betyr at barnet har et mer omfattende behov enn det barn med normal utvikling har. Skillelinjen mellom spesialpedagogiske tiltak og allmennpedagogisk hjelp må forstås i lys av om tiltaket er rettet mot hele gruppen av barn, eller om tiltaket kun er rettet mot barnet som har særlige behov. Tiltaket er å regne som spesialpedagogisk hjelp dersom det tar sikte på å hjelpe et barn for å bedre hans/hennes lærevansker eller manglende/sene utvikling. Det relevante her er det er individrelaterte og at målet med tiltakene er rettet mot barnets utvikling. Ovennevnte beskrivelse betyr ikke at spesialpedagogisk hjelp kun er de tiltak som legges opp som enetrening, det er en klar oppfatning av at dersom målene for det enkelte barnets spesialpedagogiske opplæring er klart definert, skal gjennomføringen av tiltakene/opplæringen i stor grad kunne skje i miljøet, sammen med de andre barna. Hvor kan den spesialpedagogiske hjelpen gis? I henhold til opplæringsloven 5-7 kan spesialpedagogisk hjelp knyttes til barnehage, skole, sosiale og medisinske institusjoner og lignende, eller organiseres som egne tiltak, eksempelvis som lekotektilbud eller trening og veiledning i barnets eget hjem. Innenfor spesialpedagogisk hjelp defineres også tilbud om foreldrerådgivning og veiledning av barnehagens personale. Det er et overordnet prinsipp at barnehagens innhold skal tilpasses både ulike gruppers og enkeltbarns særegne behov. I henhold til barnehageloven, rammeplanen og andre rundskriv Skal barnas vansker i stor grad forstås og løses i det sosiale og fysiske miljøet de daglig befinner seg. Skal mest mulig av opplæring og trening foregå i gruppen. Skal særlige tiltak, i den grad det er mulig, gjennomføres innenfor barnehagens rammer. Skal barnehagen utvikle et inkluderende miljø. I sakkyndig vurdering skal det fremgå hvor tiltakene skal tilrettelegges. Størsteparten av de spesialpedagogiske tiltakene for førskolebarn i Tromsø anbefales iverksatt i barnehage. Dersom tiltakene ikke skal iverksettes i barnehagen skal PPT sende sakkyndig vurdering til byråd for utdanning, med forslag om hvor og hvordan tiltakene kan iverksettes. Sakkyndig vurdering Opplæringsloven 5-3 krever at foreligger en sakkyndig vurdering av barnets særlige behov før det gjøres vedtak om spesialpedagogisk hjelp etter 5-7. Opplæringsloven 5-6 stiller krav om at kommunen skal ha en pedagogisk-psykologisktjeneste (PPT), som skal sørge for at det blir utarbeidet sakkyndig vurdering når loven krever det. Dette gjelder også barn under skolepliktig alder som skal ha tegnspråkopplæring etter opplæringsloven 2-6. Innholdet i sakkyndig vurdering Den sakkyndige vurderingen skal utrede og ta standpunkt til om barnet har behov for spesialpedagogisk hjelp, og den skal tilrå hvilke tilbud som skal gis. I henhold til utdanningsdirektoratets veileder skal kravene i 5-3 fortolkes som følger:

6 I den sakkyndige vurderingen skal det blant annet utredes og tas standpunkt til - Sen utvikling eller lærevansker hos barnet og andre forhold som er viktige for barnets utvikling. - Realistiske mål for barnets utvikling og læring.. - Hva slag spesialpedagogisk hjelp som vil gi barnet en forsvarlig utvikling. Den sakkyndige vurderingen må også synliggjøre om det kan være nødvendig med bruk av assistent for å oppfylle retten etter 5-7. Dette medfører at den sakkyndige vurderingen må omfatte kravene til den kvalitative beskrivelsen og til den kvantitative beskrivelsen av hva som vil være et forsvarlig tilbud for barnet. Hovedregelen er at omfanget av spesialpedagogisk hjelp angis i timer. Saksgang definere ansvar System for kartlegging av behov Samtlige helsestasjoner i Tromsø benytter kartleggingsverktøyet Språk 4 for kartlegging av barns språkutvikling. Det er utviklet meldings- og oppfølgingssystem for dette verktøyet, mellom helsestasjoner og barnehager. Om barna ikke går i barnehage må helsestasjonen for foreldrene eventuelt kontakte PPT dersom det er ønskelig å vurdere behovet for spesialpedagogisk hjelp. Flere av barnehagene i Tromsø benytter språkkartleggingsverktøyet TRAS. Barnehager skal observere når de er bekymret for et barns utvikling. Resultatet av observasjoner vurderes i samråd med barnehagens daglige leder/styrer og videreføres til barnets foreldre. Dersom det er enighet om at det er grunn til å iverksette støttetiltak for å styrke barnets utvikling: - Barnehagen søker støttetiltak, ekstra ressurser for iverksetting av tiltak, sendes byråd for utdanning. - Foreldrene søker PPT om vurdering av om barnet trenger spesialpedagogisk hjelp. - Barnehagen eller helsestasjonen skal veilede foreldrene, ev. også være behjelpelig med å fylle ut henvisningsskjema til PPT. Søknad om spesialpedagogisk hjelp - PPT har plikt til å rådføre seg med foreldrene i arbeidet med å utforme tilbud om spesialpedagogisk hjelp og skal legge stor vekt på uttalelsene deres. Foreldrene har videre rett til å få kunnskaper om innholdet i den sakkyndige vurderingen. - Etter PPT sin anbefaling, sender foreldrene søknad om spesialpedagogisk hjelp til byråd for utdanning, på eget skjema. PPT sin sakkyndige vurdering vedlegges søknaden. - Byråd for utdanning er ansvarlig for at enkeltvedtak fattes. Enkeltvedtaket kan gi medhold i eller avslag på kravet om at barnet har rett til spesialpedagogisk hjelp. - Vedtaket skal angi innhold, omfang og organisering av tiltaket. Tiltaket skal inneholde tilbud om foreldrerådgivning og personalveiledning. - Foreldrene/barnets foresatte har klagerett på vedtaket. Klage sendes Tromsø kommune, fylkesmannen i Troms er klageorgan. Oppfølging av tiltaket

7 Vedtak om spesialpedagogisk hjelp sendes foreldrene/søkerne, med kopi til PPT og barnehagen, dersom tiltakene anbefales iverksatt i barnehagen. Det er barnehagens ansvar at tiltakene planlegges og iverksettes i henhold til vedtaket, PPT sin anbefaling og innenfor rammen av tildelte ressurser. I samråd med foreldrene skal det utarbeides individuell utviklingsplan Barnehagen kan søke hjelp fra PPT for utforming av utviklingsplan og veiledning i henhold til iverksetting av tiltak og foreldrene må være delaktig i prioriteringen av tiltak og utviklingsområder. Samarbeid Samarbeid mellom foreldre og barnehage er viktig for alle barns trivsel, men samarbeidet er særlig viktig når det barnet får tilbud om spesialpedagogisk hjelp. Det er avgjørende med felles prioritering av utviklingsområder, felles forståelse av innsats, tilbakemeldinger om fremgang/manglende fremgang, videreutvikling av planer og valg av metoder. Tilbakemelding om tiltak fungerer Spesialpedagogisk hjelp krever evaluering av tiltak to ganger pr. år. I henhold til opplæringsloven 5-5 skal det hvert halvår utarbeides en oversikt over opplæringa og vurdering av barnets utvikling. Tromsø kommune har utarbeidet et evalueringsskjema som bygger på utviklingsplanen. Evalueringen skal også vise til om barnet får ivaretatt sine rettigheter etter 5-7, sett fra barnehagens og foreldrenes side. Dersom det ikke er tilfredsstillende, må barnehagen og/eller foreldrene foreslå endringer. Endringer må skje innenfor de vedtatte ressursrammer. I de tilfeller PPT eller andre aktører observerer svikt, at barn ikke får det tilbudet de har krav på, må dette tas opp med barnehagens ansvarlige leder med tanke på endring av tilbudet. PPT gir tilbakemelding til byråd for utdanning dersom tilbudet ikke videreutvikles. Allmennpedagogiske styrkingstiltak i barnehage I tillegg til spesialpedagogisk hjelp kan det være nødvendig med ekstra styrking av barnehagens tilbud, fordi barnets hjelpebehov krever mer enn det barnehagens grunnbemanning kan ivareta. Barnehagen er videre pålagt å ivareta ulike tilleggsoppgaver, dermed må barnehagens bemanning økes utover det som kreves for at spesialpedagogisk hjelp rettet mot barnet skal ivaretas. I barnehagen er det ofte barn som i perioder har behov for styrkingstiltak, for eksempel kreves vurdering eller observasjoner p.g.a. fare for feilutvikling, sykdom, tilpasning av medisiner eller hjelpemidler, eller andre forhold som krever utvidelse av ressursene for kortere eller lengre tid. Det sendes søknad om støttestillinger, se egen rundskriv som omhandler dette. Et allmennpedagogisk tiltak kan rettes mot alle barna i barnehagen, men skal ha fokus på enkeltbarn.

8

Spesialpedagogisk hjelp og/ eller tegnspråkopplæring.:

Spesialpedagogisk hjelp og/ eller tegnspråkopplæring.: Barnehagene i Tromsø INFORMASON OM STØTTETILTAK I BARNEHAGER - søknad om støttestilling - søknad om støtte til minoritetsspråklige barn - søknad om spesialpedagogisk hjelp - søknad om tegnspråkopplæring

Detaljer

Spesialpedagogisk hjelp etter 5-7

Spesialpedagogisk hjelp etter 5-7 Barnehagene i Tromsø INFORMASJON OM STØTTETILTAK I BARNEHAGER - søknad om spesialpedagogisk hjelp - søknad om tegnspråkopplæring - søknad om støttestilling - søknad om støtte til minoritetsspråklige barn

Detaljer

Tegnspråkopplæring etter 2-6. Byråd for utdanning. Til Barnehagene i Tromsø

Tegnspråkopplæring etter 2-6. Byråd for utdanning. Til Barnehagene i Tromsø Til Barnehagene i Tromsø INFORMASJON OM STØTTETILTAK I BARNEHAGER - søknad om spesialpedagogisk hjelp - søknad om tegnspråkopplæring - søknad om støttestilling - Støtte til minoritetsspråklige barn Barnehagens

Detaljer

BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE

BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE RUTINER VED BEHOV FOR SPESIALPEDAGOGISK HJELP I BARNEHAGENE I GRIMSTAD KOMMUNE Jmf. plan for spesialpedagogiske tjenester i Grimstad kommune pkt. 3.1-3.2 Utarbeidet

Detaljer

Rundskriv. BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett

Rundskriv. BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett Rundskriv Rundskriv nr.: 10/2016 Dato: 14. januar 2016 Saksnr.: 201600212-10 Saksbehandler: EVGA Emnekode: ESARK-20 Til administrasjonene Informasjon

Detaljer

VEILEDER- STØTTETILTAK I BARNEHAGEN

VEILEDER- STØTTETILTAK I BARNEHAGEN VEILEDER- STØTTETILTAK I BARNEHAGEN MARS 2016 Denne veilederen er beregnet for ansatte i kommunale- og private barnehagen i Tromsø kommune. Veilederen omhandler: Hvilke støttetiltak tilbys for kan barn

Detaljer

Spesialpedagogisk hjelp

Spesialpedagogisk hjelp Spesialpedagogisk hjelp Sentrale elementer Utdrag fra veilederen for spesialpedagogisk hjelp, udir.no/tidlig innsats v/ Monja Myreng og Christina Nyeng Thon Spesialpedagogisk hjelp Alle barn under opplæringspliktig

Detaljer

Kompetanse for mangfold. Regelverk for minoritetsspråklige barn i barnehagen

Kompetanse for mangfold. Regelverk for minoritetsspråklige barn i barnehagen Kompetanse for mangfold Regelverk for minoritetsspråklige barn i barnehagen Hvem er de minoritetsspråklige barna? Minoritetsspråklige barn er definert som barn med et annet morsmål enn norsk, samisk, svensk,

Detaljer

Spesialpedagogisk hjelp

Spesialpedagogisk hjelp Enhet Barnehage og Spesialpedagogiske team Veileder til våre samarbeidspartnere Spesialpedagogisk hjelp til barn under opplæringspliktig alder Spesialpedagogisk team INNHOLD Innledning...s. 5 Tiltakstrapp

Detaljer

Minoritetsspråklige barn i barnehagen regelverk

Minoritetsspråklige barn i barnehagen regelverk Minoritetsspråklige barn i barnehagen regelverk Presentasjon laget av Juridisk avdeling 2 (barnehage), Utdanningsdirektoratet, til bruk for fylkesmennene februar 2014 oppdatert juni 2014 Minoritetsspråklige

Detaljer

Informasjon til foreldre om spesialpedagogiske tiltak for barn i førskolealder

Informasjon til foreldre om spesialpedagogiske tiltak for barn i førskolealder Informasjon til foreldre om spesialpedagogiske tiltak for barn i førskolealder Barn med særskilte behov. Om retten til spesialpedagogiske tiltak Funksjonshemmede førskolebarn, funksjonshemmede grunnskoleelever,

Detaljer

Rutiner for spesialpedagogisk hjelp /spesialundervisning i barnehage, grunnskole, videregående skole og PPT i Ofoten

Rutiner for spesialpedagogisk hjelp /spesialundervisning i barnehage, grunnskole, videregående skole og PPT i Ofoten (Sist revidert 24.09.10) Rutiner for spesialpedagogisk hjelp /spesialundervisning i barnehage, grunnskole, videregående skole og PPT i Ofoten 1. Kontakt skole/ barnehage og PPT. Ordningen med fast PPT-kontakt

Detaljer

Rutinebeskrivelse Spesialundervisning Oppdal kommune Juni 2010

Rutinebeskrivelse Spesialundervisning Oppdal kommune Juni 2010 1 Rutinebeskrivelse Spesialundervisning Oppdal kommune Juni 2010 Innhold RUTINER VEDR. SPESIALUNDERVISNING OG SPESIALPEDAGOGISK HJELP FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER... 3 Saksgang vedr. spesialundervisningen

Detaljer

Spesialpedagogisk hjelp nå i barnehageloven

Spesialpedagogisk hjelp nå i barnehageloven Spesialpedagogisk hjelp nå i barnehageloven Kommunens ansvar? v/ Christina Nyeng Thon, jurist, Oppvekst- og utdanningsavdelingen Barnehageloven kap. V A Fra og med 1. august 2016 fremgår reglene om spesialpedagogisk

Detaljer

VEILEDER. Individuell Utviklingsplan

VEILEDER. Individuell Utviklingsplan VEILEDER Individuell Utviklingsplan Hjemlet i opplæringslovens 5-5 og Utdanningsdirektoratets veileder til spesialpedagogisk hjelp, publisert 30.10.2014. «Planleggings og gjennomføringsfasen starter når

Detaljer

Spesialpedagogisk hjelp regelverk og problemstillinger

Spesialpedagogisk hjelp regelverk og problemstillinger Spesialpedagogisk hjelp regelverk og problemstillinger 1 Fylkesmannens oppdrag Stimulerer til tverretatlig og tverrfaglig samarbeid som omfatter barn, oppvekst og opplæring, samt følge med på om slikt

Detaljer

Pedagogisk Psykologisk Tjeneste

Pedagogisk Psykologisk Tjeneste Pedagogisk Psykologisk Tjeneste Pedagogisk Psykologisk Tjeneste Fagansvarlig Barbro Finanger Lande Telefon 72 42 81 37 Spesialpedagog/ logoped Kirsten Stubsjøen Telefon 72 42 81 38 Side 2 Hva er pedagogisk

Detaljer

Tilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i førskolealder

Tilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i førskolealder Til alle barnehager i Bergen Tilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i førskolealder 1. Innledning. Vi viser til rundskriv F-02/2010 kapittel 4 fra Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Minoritetsspråklige barn i førskolealder - regelverk. Seniorrådgiver Ann Heidi Jebsen

Minoritetsspråklige barn i førskolealder - regelverk. Seniorrådgiver Ann Heidi Jebsen Minoritetsspråklige barn i førskolealder - regelverk Seniorrådgiver Ann Heidi Jebsen Minoritetsspråklig barn hvem er det? Minoritetsspråklige barn er ikke definert i barnehageloven eller i rammeplanen

Detaljer

Jmf. plan for spesialpedagogiske tjenester i Grimstad kommune

Jmf. plan for spesialpedagogiske tjenester i Grimstad kommune Jmf. plan for spesialpedagogiske tjenester i Grimstad kommune 2017 Side 1 LOVGRUNNLAGET Lov om barnehager (utdrag) Kapittel V A. Spesialpedagogisk hjelp, tegnspråkopplæring m.m.: 19 a. Rett til spesialpedagogisk

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen. Møteinnkalling 3/09

Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen. Møteinnkalling 3/09 Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen Møteinnkalling 3/09 Møte: Oppvekstkomiteen Møtested: Ammerudveien 22 Møtetid: tirsdag 28. april 2009 kl. 18.00 Sekretariat: 98220173 SAKSKART Åpen halvtime Saker

Detaljer

INDIVIDUELL UTVIKLINGSPLAN FOR

INDIVIDUELL UTVIKLINGSPLAN FOR Unn. off. jfr. Off. lov 13 og Forv.lov 13 flg INDIVIDUELL UTVIKLINGSPLAN FOR Navn: Fødselsdato: Adresse: Tlf.: Planens varighet: Barnehagens navn: Underskrifter: Dato: Foresatte: Styrer: Ped. leder: Støttepedagog:

Detaljer

Rutiner for spesialpedagogisk hjelp i barnehagen og spesialundervisning i skolen. Tidlig innsats

Rutiner for spesialpedagogisk hjelp i barnehagen og spesialundervisning i skolen. Tidlig innsats Rutiner for spesialpedagogisk hjelp i barnehagen og spesialundervisning i skolen Tidlig innsats 1. Forord 2 2 Formål 4 2.1 Oppbygging 4 2.2 Lover og forskrifter 4 3. Retten til spesialpedagogisk hjelp/spesialundervisning

Detaljer

PPTs rolle i skolen. KUO plan

PPTs rolle i skolen. KUO plan PPTs rolle i skolen KUO plan Om PPT Ansatte pr 11.01.17: 3 ped. Psyk. Rådgivere Konsulent 40 % vikar frem til juni 2017. 1 konstituert fagleder 2 støttepedagoger som jobber ut i barnehagene. Lovverk Opplæringsloven

Detaljer

Rapport fra tilskuddskontroll Lardal kommune

Rapport fra tilskuddskontroll Lardal kommune Rapport fra tilskuddskontroll Lardal kommune Tidsrom: 14.mars 2017 19. september 2017 Arkivnr. 2017/1694 Fylkesmannens representanter: Kontaktperson i kommunen: rådgiver Mona Aalvik (leder av kontrollen)

Detaljer

MELBU BARNEHAGE SAMARBEIDSAVTALE HJEM /BARNEHAGE. Foresattes navn. Er tildelt plass på : Avdeling Fra dato Oppholdstid Pedleder

MELBU BARNEHAGE SAMARBEIDSAVTALE HJEM /BARNEHAGE. Foresattes navn. Er tildelt plass på : Avdeling Fra dato Oppholdstid Pedleder MELBU BARNEHAGE SAMARBEIDSAVTALE HJEM /BARNEHAGE Barnets navn.. Født Foresattes navn. Tlf. privat. Tlf. jobb. Er tildelt plass på : Avdeling Fra dato Oppholdstid Pedleder Andre samarbeidspartnere. Vi inngår

Detaljer

Tilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i førskolealder (for perioden )

Tilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i førskolealder (for perioden ) Rundskriv Til barnehageeiere, kommuner, fylkesmenn o.a. Nr. Vår ref Dato Q-04/2004 200306019-/KKVS 02.03.2004 Rundskriv Q-04/2004 - Tilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige

Detaljer

spesialpedagogisk hjelp før skolepliktig alder

spesialpedagogisk hjelp før skolepliktig alder Rutiner vedrørende spesialundervisning og spesialpedagogisk hjelp før skolepliktig alder Fagansvarlig oppvekst Oppdal kommune Vedtatt i Driftsutvalget i sak 08/15, 04.11.08 Innhold RUTINER VEDR.... 3 SPESIALUNDERVISNING

Detaljer

Plan for barnehagetilbud

Plan for barnehagetilbud Stavanger kommune Oppvekst og levekår Gjennomgang av Plan for barnehagetilbud Innledning - Mette Sømme fagstab barnehage Pedagogisk plan - Berit Refsland, pedagogisk psykologisk tjeneste Henvisningsskjema

Detaljer

Spesialpedagogisk hjelp i barnehage 5.7. Ansvar- og rolleavklaring. Kvalitetssikring

Spesialpedagogisk hjelp i barnehage 5.7. Ansvar- og rolleavklaring. Kvalitetssikring Spesialpedagogisk hjelp i barnehage 5.7 Ansvar- og rolleavklaring Kvalitetssikring Innledning Målet med dokumentet er å sikre at barn med særlige behov under opplæringspliktig alder i Modum kommune får

Detaljer

Rapport fra tilskuddskontroll. Re kommune

Rapport fra tilskuddskontroll. Re kommune Rapport fra tilskuddskontroll Re kommune Tidsrom: 5.mars 5.juli 2013 Arkivnr. 2013/1367 Fylkesmannens representanter: rådgiver Selma Hadžić (leder av kontrollen) rådgiver Tone Øhrbom Kontaktperson i kommunen:

Detaljer

TILPASSA OPPLÆRING I BARNEHAGE OG SKOLE

TILPASSA OPPLÆRING I BARNEHAGE OG SKOLE TILPASSA OPPLÆRING I BARNEHAGE OG SKOLE PROSEDYRER SPESIALPEDAGOGISK HJELP/SPESIALUNDERVISNING HOLTÅLEN OG RØROS 2008 2 INNHOLD 1 Tilpassa opplæring i barnehage og skole s 3 1.1 Barnehagen s 3 1.2 Skolen

Detaljer

Retningslinjer for spesialundervisning

Retningslinjer for spesialundervisning HØRINGSUTKAST: BERLEVÅG KOMMUNE Retningslinjer for spesialundervisning Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2010 Innhold 1. Definisjoner 1.1. Spesialundervisning 1.2. Rett til spesialundervisning 1.3. Pedagogisk-psykologisk

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Buskerud fylkeskommune Kongsberg videregående skole 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Om tilsynet med Buskerud

Detaljer

Møteinnkalling 3/09. Møte: Helse- og sosialkomite Møtested: Ammerudvn. 22 Møtetid: onsdag 29. april 2009 kl Sekretariat: SAKSKART

Møteinnkalling 3/09. Møte: Helse- og sosialkomite Møtested: Ammerudvn. 22 Møtetid: onsdag 29. april 2009 kl Sekretariat: SAKSKART Møteinnkalling 3/09 Møte: Helse- og sosialkomite Møtested: Ammerudvn. 22 Møtetid: onsdag 29. april 2009 kl. 18.00 Sekretariat: 23421824 SAKSKART Åpen halvtime Saker til behandling Sak 19/09 Godkjenning

Detaljer

GJERDRUM KOMMUNE Pedagogisk-psykologisk tjeneste

GJERDRUM KOMMUNE Pedagogisk-psykologisk tjeneste GJERDRUM KOMMUNE Pedagogisk-psykologisk tjeneste Unntat offentlighet Offl. 13, Fvl. 13 TILMELDING TIL PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE (PPT) INDIVIDSAK Sakkyndig vurdering i form av utredning og tilrådning

Detaljer

HENVISNING TIL PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE Avd. Førskole

HENVISNING TIL PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE Avd. Førskole Unntatt offentlighet etter offl. 13 j.f. personoppl.loven HENVISNING TIL PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE Avd. Førskole Hvilke tjenester ønskes fra PPT? Kartlegging Sakkyndig vurdering Logoped Annet Postadresse:

Detaljer

Person som henvises: Fødselsnummer (11 siffer): Jente Gutt. Adresse: Postnr: Poststed: Botid i Norge:

Person som henvises: Fødselsnummer (11 siffer): Jente Gutt. Adresse: Postnr: Poststed: Botid i Norge: Person som henvises: Etternavn: HENVISNING TIL Pedagogisk-Psykologisk Tjeneste Birkenes Kommune Postboks 115, 4795 Birkeland Telefon: 37 28 15 00 Unntatt offentlighet: Offl. 13 jfr. fvl. 13 (Henvisningsskjema

Detaljer

Barnehagelovens kapittel 5 A og grunnleggende bestemmelser i forvaltningsloven

Barnehagelovens kapittel 5 A og grunnleggende bestemmelser i forvaltningsloven Barnehagelovens kapittel 5 A og grunnleggende bestemmelser i forvaltningsloven Barnehagelovens kapittel 5 A Oversikt Spesialpedagogisk hjelp Samarbeid med foreldre PP-tjenesten Sakkyndig vurdering Kommunens

Detaljer

RUTINEBESKRIVELSE FOR GODE OVERGANGER MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE I SARPSBORG KOMMUNE

RUTINEBESKRIVELSE FOR GODE OVERGANGER MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE I SARPSBORG KOMMUNE RUTINEBESKRIVELSE FOR GODE OVERGANGER MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE I SARPSBORG KOMMUNE Revidert utgave Sommeren - 2013 1 Sarpsborg Der barn og unge lykkes BAKGRUNN: Både i rammeplan for barnehagens innhold

Detaljer

Person som henvises: Fødselsnummer (11 siffer): Jente Gutt. Adresse: Postnr.: Poststed: Botid i Norge:

Person som henvises: Fødselsnummer (11 siffer): Jente Gutt. Adresse: Postnr.: Poststed: Botid i Norge: Person som henvises: Etternavn: HENVISNING TIL Pedagogisk-Psykologisk Tjeneste Birkenes Kommune Postboks 115, 4795 Birkeland Telefon: 37 28 15 00 Unntatt offentlighet: Offl. 13 jfr. fvl. 13 (Henvisningsskjema

Detaljer

Rutine for overgang fra barnehage til skole Gjerdrum kommune

Rutine for overgang fra barnehage til skole Gjerdrum kommune Formål med rutinen: Rutine for overgang fra barnehage til skole Gjerdrum kommune Ved overgangen fra barnehage til skole skal alle barn og foresatte sikres en trygg og inkluderende prosess gjennom gode

Detaljer

Rapport fra tilskuddskontroll. Stokke kommune

Rapport fra tilskuddskontroll. Stokke kommune Rapport fra tilskuddskontroll Stokke kommune Tidsrom: 27. februar 2014 17. september 2014 Arkivnr. 2014/1259 Fylkesmannens representanter: rådgiver Selma Hadžić (leder av kontrollen) rådgiver Lene Hove

Detaljer

Barnehageområdet. Hva skjer?

Barnehageområdet. Hva skjer? Barnehageområdet Hva skjer? Meld. St. 19 (2015-2016) Melding til Stortinget Tid for lek og læring Bedre innhold i barnehagen Ny kunnskap og endringer i samfunnet Nesten alle barn har gått i barnehage før

Detaljer

RUTINER FOR OVERGANG FRA BARNEHAGE TIL SKOLE Villabyen og Holten barnehager Sande skole 2015-2016

RUTINER FOR OVERGANG FRA BARNEHAGE TIL SKOLE Villabyen og Holten barnehager Sande skole 2015-2016 RUTINER FOR OVERGANG FRA BARNEHAGE TIL SKOLE Villabyen og Holten barnehager Sande skole 2015-2016 Rutiner for overgang fra barnehage til skole 1. Mål og begrunnelse 1.1 Målsetting Rutinene skal sikre at

Detaljer

Forvaltningskompetanse (saksbehandling) forts. Generelle regler om enkeltvedtak. Forhåndsvarsling.

Forvaltningskompetanse (saksbehandling) forts. Generelle regler om enkeltvedtak. Forhåndsvarsling. Generelle regler om enkeltvedtak. Forhåndsvarsling. Rektor skal: varsle elevene og foreldrene før arbeidet med å fatte et enkeltvedtak igangsettes sørge for at elevene og foreldrene får mulighet til å

Detaljer

Barnehageområdet. Hva skjer?

Barnehageområdet. Hva skjer? Barnehageområdet Hva skjer? Meld. St. 19 (2015-2016) Melding til Stortinget Tid for lek og læring Bedre innhold i barnehagen Ny kunnskap og endringer i samfunnet Nesten alle barn har gått i barnehage før

Detaljer

Spesialundervisning Prinsippnotat vedtatt januar 2015

Spesialundervisning Prinsippnotat vedtatt januar 2015 Vedtatt av FUG-utvalget 2012 2015 Spesialundervisning Prinsippnotat vedtatt januar 2015 Det har vært et politisk mål at færre elever får spesialundervisning og at flere elever med behov for og rett til

Detaljer

Rapport fra tilskuddskontroll. Sandefjord kommune

Rapport fra tilskuddskontroll. Sandefjord kommune Rapport fra tilskuddskontroll Sandefjord kommune Tidsrom: 5. mars-28. august 2013 Arkivnr. 2013/1355 Fylkesmannens representanter: rådgiver Tone Øhrbom (leder av kontrollen) rådgiver Selma Hadžić Kontaktperson

Detaljer

RUTINER FOR OVERGANG FRA BARNEHAGE TIL SKOLE I SUNNDAL KOMMUNE

RUTINER FOR OVERGANG FRA BARNEHAGE TIL SKOLE I SUNNDAL KOMMUNE RUTINER FOR OVERGANG FRA BARNEHAGE TIL SKOLE I SUNNDAL KOMMUNE Rutiner for overgang fra barnehage til skole i Sunndal kommune 1. Mål og begrunnelse 1.1 Målsetting Rutinene skal sikre at overgangen fra

Detaljer

Foresattes navn. Pedleder

Foresattes navn. Pedleder SØNDRE BARNEHAGE SAMARBEIDSAVTALE HJEM /BARNEHAGE Barnets navn.. Født Foresattes navn Tlf. privat. Tlf. jobb. Er tildelt plass på: Avdeling Fra dato Plassstørrelse Pedleder Oversikt over avtaler som inngås

Detaljer

HENVISNING TIL PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE

HENVISNING TIL PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE Unntatt offentlighet - off.lov 13 HENVISNING TIL PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE Henvisningsgrunn Ny henvisning for vurdering av behov for spesialpedagogisk hjelp/spesialundervisning Vurdering av behov

Detaljer

Spesialpedagogisk hjelp, tegnspråkopplæring m.m. Barnehageforum 24. november seniorrådgiver Remi A Møller fagansvarlig Vibeke Gjendemsjø

Spesialpedagogisk hjelp, tegnspråkopplæring m.m. Barnehageforum 24. november seniorrådgiver Remi A Møller fagansvarlig Vibeke Gjendemsjø Spesialpedagogisk hjelp, tegnspråkopplæring m.m. Barnehageforum 24. november 2016 seniorrådgiver Remi A Møller fagansvarlig Vibeke Gjendemsjø Bakgrunn Prp.103L (2015-2016) Regler om spesialpedagogisk hjelp,

Detaljer

SPESIALPEDAGOGISKE RUTINER PPT FOR VEFSN-REGIONEN

SPESIALPEDAGOGISKE RUTINER PPT FOR VEFSN-REGIONEN Nordland Grane Vefsn Hattfjelldal fylke kommune kommune kommune SPESIALPEDAGOGISKE RUTINER PPT FOR VEFSN-REGIONEN Innhold Generelt Førtilmeldingsfasen Tilmeldingsfasen Utrednings- og tilrådningsfasen Søknad

Detaljer

PEDAGOGISK RAPPORT FOR BARNHAGER

PEDAGOGISK RAPPORT FOR BARNHAGER PEDAGOGISK RAPPORT FOR BARNHAGER I forbindelse med henvisning til Pedagogisk-psykologisk tjeneste for kommunene Hobøl, Skiptvet og Spydeberg. Barnets navn: vedrørende: Fødselsdato: Barnehage: Avdeling/telefon:

Detaljer

Regelverket for minoritetsspråklige barn i barnehage og skole

Regelverket for minoritetsspråklige barn i barnehage og skole Regelverket for minoritetsspråklige barn i barnehage og skole Barn på asylmottak - Under skolealder: Ingen lovfestet rett til barnehageplass Regnes først som «bosatt» og rett til plass, når fattet vedtak

Detaljer

4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER

4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER 4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER Opplæringsloven 5-7 Spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder Barn under opplæringspliktig alder som har særlege behov for spesialpedagogisk hjelp,

Detaljer

Rundskriv. BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole TILSKUDD TIL TILTAK FOR Å BEDRE SPRÅKFORSTÅELSEN BLANT

Rundskriv. BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole TILSKUDD TIL TILTAK FOR Å BEDRE SPRÅKFORSTÅELSEN BLANT BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole Rundskriv Rundskriv nr.: 22/2012 Dato: 4. mai 2012 Saksnr.: Saksbehandler: CESE Emnekode: Til alle barnehager i Bergen TILSKUDD TIL TILTAK FOR Å BEDRE

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/1959 A16 Grete Oshaug SPESIALPEDAGOGISK HJELP FOR FØRSKOLEBARN - ORIENTERING

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/1959 A16 Grete Oshaug SPESIALPEDAGOGISK HJELP FOR FØRSKOLEBARN - ORIENTERING SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/1959 A16 Grete Oshaug SPESIALPEDAGOGISK HJELP FOR FØRSKOLEBARN - ORIENTERING RÅDMANNENS FORSLAG: Saken tas til orientering Vedlegg: Ingen Saksopplysninger:

Detaljer

Fredrikstad kommune avgir følgende uttalelse ved høring av forslag om endringer i barnehageloven og opplæringsloven.

Fredrikstad kommune avgir følgende uttalelse ved høring av forslag om endringer i barnehageloven og opplæringsloven. Fredrikstad kommune avgir følgende uttalelse ved høring av forslag om endringer i barnehageloven og opplæringsloven. Fredrikstad kommune støtter forslaget om å overføre samtlige bestemmelser i opplæringsloven

Detaljer

KOMMUNENS OG FYLKESKOMMUNENS ANSVAR KNYTTET TILSPESIALUNDERVISNING OG SÆRSKILT SPRÅKOPPLÆRING. Friskolesamling

KOMMUNENS OG FYLKESKOMMUNENS ANSVAR KNYTTET TILSPESIALUNDERVISNING OG SÆRSKILT SPRÅKOPPLÆRING. Friskolesamling KOMMUNENS OG FYLKESKOMMUNENS ANSVAR KNYTTET TILSPESIALUNDERVISNING OG SÆRSKILT SPRÅKOPPLÆRING Friskolesamling 19.01.2016 1 Spesialundervisning i skolen Regelen om spesialundervisning i oppl. 5-1 er den

Detaljer

Rutine 9 Skole - Enkeltvedtak særskilt språkopplæring for minoritetsspråklige elever - opplæringsloven 2-8

Rutine 9 Skole - Enkeltvedtak særskilt språkopplæring for minoritetsspråklige elever - opplæringsloven 2-8 Godkjent av Dahle, Odd Henry Godkjent dato 01.12.2010 Revideres av Bakkevig, Lisbeth Varsel neste revisjon [Varsel neste revisjon] Rutine Utskriftsdato 11.08.2015 Rutine 9 Skole - Enkeltvedtak særskilt

Detaljer

RUTINER FOR SAMORDNET OPPTAK ARKIVERING FAKTURERING

RUTINER FOR SAMORDNET OPPTAK ARKIVERING FAKTURERING RUTINER FOR SAMORDNET OPPTAK ARKIVERING FAKTURERING TJENESTETILBUD BARNEHAGER SAUDA KOMMUNE INNHOLD 1. INFORMASJON SAMORDNET OPPTAK AV BARN KOMMUNALE OG PRIVATE BARNEHAGER 1.1 Kommunens barnehagetilbud

Detaljer

Vedtekter for kommunale barnehager i Stavanger kommune

Vedtekter for kommunale barnehager i Stavanger kommune Vedtekter for kommunale barnehager i Stavanger kommune Disse vedtektene gjelder alle barnehager som eies av Stavanger kommune. I vedtektene finner dere generelle bestemmelser om driften av barnehagene

Detaljer

Spesialundervisning Saksgang fra behov til rett En veiledning for Grunnskolen i Sirdal Sirdal kommune oktober 2011

Spesialundervisning Saksgang fra behov til rett En veiledning for Grunnskolen i Sirdal Sirdal kommune oktober 2011 Spesialundervisning Saksgang fra behov til rett En veiledning for Grunnskolen i Sirdal Sirdal kommune oktober 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning 1. Avklaring av behov.s. 5 1.1 Før henvisning 1.2 Skolens

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Oslo kommune Oslo Handelsgymnasium

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Oslo kommune Oslo Handelsgymnasium TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Oslo kommune Oslo Handelsgymnasium 24. februar 2015 2 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 5 2. Om tilsynet

Detaljer

Minoritetsspråklege barn i barnehage

Minoritetsspråklege barn i barnehage Minoritetsspråklege barn i barnehage Regelverksamling 19.oktober 2016 Kompetanse for mangfald Maren Ørjasæter Aaland 1 Kompetanse for mangfald eit kompetanseløft Auke kompetansen i Barnehage Skule Vaksenopplæring

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå oktober 2016 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barnehagelova 19 g.barn med nedsatt funksjonsevne Kommunen skal sikre at barn med nedsatt

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Spesialpedagogisk hjelp, opplæringsloven 5-7 Karasjok kommune 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Karasjok kommune... 4 2.1 Fylkesmannen fører

Detaljer

Fylkesmannen i Vest-Agder. Utdanning- og barnevernsavdelingen TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging

Fylkesmannen i Vest-Agder. Utdanning- og barnevernsavdelingen TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Fylkesmannen i Vest-Agder Utdanning- og barnevernsavdelingen TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Felles nasjonalt tilsyn 2015 Kvinesdal kommune Liknes skole og

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I HASVIK KOMMUNE Sist endret av kommunestyret i møte 17.06.2010 i sak 23/10 21.10.2011 i sak 40/11-02.05.

VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I HASVIK KOMMUNE Sist endret av kommunestyret i møte 17.06.2010 i sak 23/10 21.10.2011 i sak 40/11-02.05. VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I HASVIK KOMMUNE Sist endret av kommunestyret i møte 17.06.2010 i sak 23/10 21.10.2011 i sak 40/11-02.05.2012 i sak 22/12 1 Eierforhold Lov og regelverk Barnehagene eies og drives

Detaljer

Nettverkssamling for barnehagemyndigheter Erfaringer fra kompetansetiltak for barnehagemyndigheter

Nettverkssamling for barnehagemyndigheter Erfaringer fra kompetansetiltak for barnehagemyndigheter Nettverkssamling for barnehagemyndigheter 12.10.2015 Erfaringer fra kompetansetiltak for barnehagemyndigheter 2013-2014 Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) har på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet

Detaljer

VEDTEKTER FOR OPPDAL KOMMUNALE BARNEHAGER.

VEDTEKTER FOR OPPDAL KOMMUNALE BARNEHAGER. VEDTEKTER FOR OPPDAL KOMMUNALE BARNEHAGER. Barnehageeieren skal fastsette barnehagens vedtekter. Vedtektene skal gi opplysninger som er av betydning for foresattes forhold til barnehagen. Eierforhold Oppdal

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 4/11

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 4/11 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 4/11 Møte: Råd for funksjonshemmede Møtested: Ryensvingen 1, Plenumssalen 4. etg. Møtetid: onsdag 15. juni 2011 kl. 17.30 Sekretariat:

Detaljer

Nasjonal nettverkskonferanse for PPT-ledere 21. September 2016

Nasjonal nettverkskonferanse for PPT-ledere 21. September 2016 Nasjonal nettverkskonferanse for PPT-ledere 21. September 2016 Om kvalitetskriterier for PP-tjenesten Fire kvalitetskriterier Utdanningsdirektoratet har utformet fire kvalitetskriterier for PP-tjenesten

Detaljer

Kvalitetssikring av spesialundervisningen i Lillehammerskolen Felles rutiner for skole og PPT

Kvalitetssikring av spesialundervisningen i Lillehammerskolen Felles rutiner for skole og PPT Kvalitetssikring av spesialundervisningen i Lillehammerskolen Felles rutiner for skole og PPT 18.08.2014 Innhold Fase 1: Førtilmelding og utredning... 2 Plikt til å vurdere utbyttet av opplæringen før

Detaljer

Endringer i Lov om barnehager - Barn med særskilte behov. Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst

Endringer i Lov om barnehager - Barn med særskilte behov. Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst Endringer i Lov om barnehager - Barn med særskilte behov Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst 21.09.2016 Saksbehandler: Ann-Iren Larsen Arkivsaknr.: 2013/5028-10 RÅDMANNENS INNSTILLING:

Detaljer

Mitt barn i barnehagen. Informasjon til foreldre med barn i barnehager som eies av Bergen kommune

Mitt barn i barnehagen. Informasjon til foreldre med barn i barnehager som eies av Bergen kommune Mitt barn i barnehagen Informasjon til foreldre med barn i barnehager som eies av Bergen kommune Velkommen til barnehagen! Gratulerer med barnehageplass i en av Bergen kommunes barnehager. Å ha barn i

Detaljer

Årsmelding for barnehager per 15. desember 2013

Årsmelding for barnehager per 15. desember 2013 Årsmelding for barnehager per 5. desember 23 Kommunale og ikke-kommunale barnehageeiere plikter å legge fram tjenestedata, jf. barnehageloven 7 andre ledd. Opplysningene samles inn av Statistisk sentralbyrå

Detaljer

Høringssvar, endringer i barnehageloven- barn med særlige behov

Høringssvar, endringer i barnehageloven- barn med særlige behov ARENDAL KOMMUNE Saksfremlegg Vår saksbehandler Inger Mari Sørvig, tlf Saksgang: Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Administrasjonsutvalget Formannskapet Referanse: 2013/1371 / 5 Ordningsverdi: A21/&13

Detaljer

Fagavdeling barnehage

Fagavdeling barnehage Fagavdeling barnehage Kleppestø, 14. 04. 2014 TILSKUDD TIL TILTAK FOR Å BEDRE SPRÅKFORSTÅELSEN BLANT MINORITETSSPRÅKLIGE BARN I FØRSKOLEALDER 1. Innledning Vi viser til rundskriv F-01-14 kapittel 4 fra

Detaljer

MÅL: Denne rutinen skal sikre at alle barn i Lunner kommune med rett til spesialundervisning etter Opplæringsloven 5.1 får dette.

MÅL: Denne rutinen skal sikre at alle barn i Lunner kommune med rett til spesialundervisning etter Opplæringsloven 5.1 får dette. Pr...0 LUNNER KOMMUNE Rutinebeskrivelser Rutinebetegnelse: SPESIALUNDERVISNING ETTER OPPLÆRINGSLOVEN. Tilgjengelig på: Kommunens hjemmeside Godkjent av: Kommunalsjef Dato:..0 Tidspunkt for neste revisjon:

Detaljer

Henvisning til Pedagogisk-psykologisk tjeneste

Henvisning til Pedagogisk-psykologisk tjeneste Halden og Aremark kommuner Henvisning til Pedagogisk-psykologisk tjeneste Skjema for barn før opplæringspliktig alder Hvilke tjenester ønskes fra Enhet PPT? Pedagogisk-psykologisk undersøkelse/veiledning

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Oslo kommune Vetland skole og ressurssenter for hørselshemmede

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Oslo kommune Vetland skole og ressurssenter for hørselshemmede TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Oslo kommune Vetland skole og ressurssenter for hørselshemmede 17. desember 2015 2 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning...

Detaljer

Kap. 5 i opplæringsloven spesialundervisning

Kap. 5 i opplæringsloven spesialundervisning Kap. 5 i opplæringsloven spesialundervisning Opplæringsloven Kap. 5 Tilsynsresultater og erfaringer fra klagesaker Saksgang Sakkyndig vurdering: Spesialundervisning Spesialpedagogisk hjelp Vedtak Eksempler

Detaljer

1. EIERFORHOLD Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Dønna kommune.

1. EIERFORHOLD Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Dønna kommune. Vedtekter for kommunale barnehager VEDTEKTER FOR BARNEHAGENE I DØNNA KOMMUNE. Vedtatt i Dønna kommunestyre sak 026/97 den 30.04.97 med revidering i sak 041/97 den 02.07.97, og sak 002/02 den 21.02.02 DEFINISJON:

Detaljer

Orientering, veiledning og maler. Tilpasset opplæring er et overordnet mål i grunnskolen og gjelder alle elever.

Orientering, veiledning og maler. Tilpasset opplæring er et overordnet mål i grunnskolen og gjelder alle elever. BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole Rundskriv Rundskriv nr.: 02/2011 Dato: 4. januar 2011 Saksnr.: 201100004-2 Saksbehandler: LIAG Emnekode: SARK-20 Til skolene SPESIALUNDERVISNING I GRUNNSKOLEN

Detaljer

OBS! Overgang barnehage-skole

OBS! Overgang barnehage-skole OBS! Overgang barnehage-skole FORORD Kommunen har et overordnet ansvar for at barn får en god overgang fra barnehage til skole. Barnehage er første del av utdanningsløpet, og kompetansen barnet har tilegnet

Detaljer

Innholdskrav til sakkyndig vurdering. 22. november 2017

Innholdskrav til sakkyndig vurdering. 22. november 2017 Innholdskrav til sakkyndig vurdering 22. november 2017 Formålsparagrafene Barnehageloven 1 «Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og

Detaljer

Høringsuttalelse - forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven

Høringsuttalelse - forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. N-0032 Oslo Deres ref. Deres brev av: Vår ref. Emnekode Dato 200502195-166 SARK-2000 10. desember 2007 LIGA Høringsuttalelse - forslag til endringer i opplæringsloven

Detaljer

Den gode overgangen. Plan for overgangen grunnskole videregående skole i Rissa 2015-2018

Den gode overgangen. Plan for overgangen grunnskole videregående skole i Rissa 2015-2018 Den gode overgangen 2015-2018 Plan for overgangen grunnskole videregående skole i Rissa skape helhetlige opplæringsløp styrke tilpasset opplæring og økt læringsutbytte for alle hindre frafall i videregående

Detaljer

NORDREISA KOMMUNE Plan for overgang mellom barnehage og skole

NORDREISA KOMMUNE Plan for overgang mellom barnehage og skole NORDREISA KOMMUNE Plan for overgang mellom barnehage og skole Rev. 30.09.13. Rev. 17.06.14. Rev. 24.08.16 Plan for samarbeidet Mål : Vi ønsker å lette overgangen mellom barnehage skole for enkeltbarnet

Detaljer

NORDVOLLS VEILEDNINGSMODELL

NORDVOLLS VEILEDNINGSMODELL NORDVOLLS VEILEDNINGSMODELL Vi gir veiledning både til personale i grunnskole og videregående skole der en eller flere av elevene har diagnose innenfor autismespekteret. Vi tilbyr også bistand til andre

Detaljer

Grunnskolen Hva har barn krav på?

Grunnskolen Hva har barn krav på? Grunnskolen Hva har barn krav på? Illustrasjon: Colourbox Ved leder av det fylkeskommunale rådet for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne i Oppland. Grunnleggende prinsipper: Retten til

Detaljer

Voksnes rett til opplæring

Voksnes rett til opplæring Voksnes rett til opplæring Rett til grunnskoleopplæring og rett til spesialundervisning Christina Nyeng Thon, rådgiver oppvekst- og utdanningsavdelingen, Fylkesmannen i Nordland Hvem er Fylkesmannen? Fylkesmannen

Detaljer

Til administrasjonene. Tilpasset opplæring er et overordnet mål i grunnskolen og gjelder alle elever.

Til administrasjonene. Tilpasset opplæring er et overordnet mål i grunnskolen og gjelder alle elever. BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole Rundskriv Rundskriv nr.: 5/2009 Dato: 7. januar 2009 Saksnr.: 200900009-5 Saksbehandler: LIAG Emnekode: SARK-20 Til administrasjonene SPESIALUNDERVISNING

Detaljer

Henvisning til Pedagogisk-psykologisk tjeneste

Henvisning til Pedagogisk-psykologisk tjeneste PPT Sarpsborg kommune Postboks 237 1702 Sarpsborg Unntatt offentlighet Offentlighetsloven 5a. jfr. Fvl. 13 Henvisning til Pedagogisk-psykologisk tjeneste Det ønskes kontakt med pedagogisk-psykologisk tjeneste

Detaljer

Årsmelding for barnehager per 15. desember 2010

Årsmelding for barnehager per 15. desember 2010 Årsmelding for barnehager per 15. desember 2010 Årsmeldingen danner grunnlag for tildeling av tilskudd til drift av barnehagen. Opplysningene samles inn av Kunnskapsdepartementet med hjemmel i bevilgningsreglementet

Detaljer

Veileder for. spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder og spesialundervisning i grunnskoleopplæringen

Veileder for. spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder og spesialundervisning i grunnskoleopplæringen Veileder for spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder og spesialundervisning i grunnskoleopplæringen, revidert desember 2011 Innhold Innledning og bakgrunn 3 Aktører og roller 4 Informasjon

Detaljer

HOVEDUTVALG FOR UNDERVISNINGSSEKTOREN SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR UNDERVISNINGSSEKTOREN DEN 16.11.2010

HOVEDUTVALG FOR UNDERVISNINGSSEKTOREN SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR UNDERVISNINGSSEKTOREN DEN 16.11.2010 Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR UNDERVISNINGSSEKTOREN innkalles til møte 16.11.2010 kl. 18.00 Sted: Formannskapssalen SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR UNDERVISNINGSSEKTOREN DEN 16.11.2010 Saksnummer

Detaljer